You are on page 1of 11

COÂNG TY COÅ PHAÀN COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGIAÕ VIEÄT

NAM
VAÄT TÖ & XAÂY DÖÏNG DAK LAK Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh Phuùc
----------------- -----------------------------------

CUNG CAÁP THOÂNG TIN

I/ THOÂNG TIN VEÀ DOANH NGHIEÄP


COÂNG TY COÅ PHAÀN VAÄT TÖ VAØ XAÂY DÖÏNG ÑAÉK
LAÉK
Ñòa chæ truï sôû chính: 229 Ñinh Tieân Hoaøng, TP. Buoân Ma
Thuoät, tænh Ñaék Laék.
- Ñieän thoaïi: 050 852466 050 854773 050 854741
- Fax: 050 858373 Mail:
cophanvtxd_daklak@yahoo.com.vn
Chuû tòch HÑQT kieâm giaùm ñoác: Ñaäu Xuaân Xuyeân

II/ TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY.


1/ Quaù trình hình thaønh & Phaùt trieån.
Coâng Ty Coå Phaàn vaät Tö & Xaây Döïng Ñaêk laêk ñöôïc
chuyeån ñoåi töø Coâng ty Vaät Tö tænh Ñaék Laék (thaønh laäp naêm
1976) theo quyeát ñònh 4029/QÑ-UB ngaøy 25/12/2001 cuûa UBND
tænh Ñaék laék vaø giaáy pheùp ñaêng kyù kinh doanh soá: 40.03.000
021 ngaøy 17/01/2002 cuûa Sôû Keá Hoaïch & Ñaàu Tö Tænh Ñaék Laék.
Ngaønh ngheà kinh doanh chuû yeáu laø kinh doanh mua baøn haøng
hoaù vaø vaät lieäu tö thieát bò xaây döïng. Voán ñieàu leä
1.753.000.000 ñoàng.
Ñeán ngaøy 07 thaùng 01 naêm 2004 Coâng Ty ñaêng kyù boå
sung theâm ngaønh ngheà xaây döïng cô baûn.
Ñeán ngaøy 05 thaùng 12 naêm 2005 Coâng Ty ñaêng kyù boå
sung voán kinh doanh töø 1.753.000.000 ñoàng leân 9.000.000.000
ñoàng.
2/ Saûn phaåm vaø dòch vuï chuû yeáu.
Mua baùn vaät lieäu xaây döïng, thieát bò chuyeân duïng, vaät
taûi, vaät lieäu trang trí noäi thaát. Mua baùn xaêng daàu, phaân boùn,
than ñaù, haøng noâng saûn sô cheá, dòch vuï nhaø troï bình daân, baõi
ñoã xe, baûo döôõng vaø söûa chöõa xe coù ñoäng cô. Xaây döïng caùc
coâng trình daân duïng, giao thoâng (Caàu, ñöôøng, coáng), coâng
nghieäp, thuyû lôïi, coâng trình caáp thoaùt nöôùc, coâng trình ñieän –
thuyû ñieän, san uûi maët baèng khu ñoâ thò, khu coâng nghieäp. Trang
trí noäi – ngoaïi thaát.
3/ Vò theá vaø danh tieáng treân thò tröôøng.
+ Veà hoaït ñoäng mua baùn vaät tö, thieát bò vaø caùc haøng
hoaù dòch vuï khaùc: Hieän nay Coâng ty khoâng chuù troïng ñeán lónh
vöïc kinh doanh naøy.
Trang 1/5
+ Veà hoaït ñoäng xaây döïng cô baûn: Hieän nay coâng ty chuû
yeáu xaây döïng caùc coâng trình giao thoâng, thuyû lôïi vaø san laáp
maët baèng (chieám treân 90% doanh thu cuûa coâng ty).
Thò tröôøng chuû yeáu laø tænh Dak Lak, Laâm Ñoàng, Ñaék
Noâng vaø ñang höôùng tôùi tænh Gia Lai.
Laø moät ñôn vò ñöôïc Coå phaàn hoaù töø Cty Vaät Tö Tænh Ñaék
Laék (thaønh laäp töø naêm 1976) neân ñaõ ñöôïc nhieàu ñoái taùc
trong tænh Dak Lak, Dak Noâng vaø caùc tænh laân caän bieát ñeán.
Tuy nhieân ñôn vò môùi ñi vaøo lónh vöïc xaây döïng cô baûn töø naêm
2004 neân vò theá caïnh tranh chöa ñuû lôùn so vôùi caùc Cty xaây
döïng lôùn taïi Dak Lak.
4/ Cô Caáu voán cuûa chuû sôû höõu hieän taïi (Ñeán
30/09/2008).
S Soá
Ngaøy
o coå Voán ñaàu
Hoï teân Nôi thöôøng truù ñaêng
á phieá tö
kyù
TT u
1 2 3 4 6 8
Ñaäu Xuaân 30.38 3.038.200.0 04/01/0
1 119 Leâ Thaùnh Toâng - BMT
Xuyeân 2 00 2
Nguyeãn Thò 2.13 213.100.00 26/06/0
2 18/1 Nguyeãn Du - BMT
Anh 1 0 3
Hoaøng Thò 7 117 Giaûi Phoùng - P. Taân 16/05/0
3 7.500.000
Len 5 Thaønh - BMT 3
9 04/01/0
4 Vuõ Thò Naêm Khoái 6 - Phöøong Töï An - BMT 9.500.000
5 3
Nguyeãn Thò 11 16/05/0
5 2039 Ñinh Tieân Hoaøng - BMT 11.000.000
Yeán 0 3
Leâ Thò Thuùy 24 04/01/0
6 Khoái 6 - P. Taân Thaønh - BMT 24.000.000
Hoøa 0 2
Nguyeãn 2 04/01/0
7 Khoái 6 - P. Taân Thaønh - BMT 2.000.000
Xuaân Quyù 0 2
32 Thoâng 15 Xaõ Hoaø Khaùnh - TP. 18/08/0
8 Leâ Thò Thi 32.000.000
0 BMT 8
Nguyeãn 15 Ñoäi 3, Nghóa Mò, H. Nghóa 21/08/0
9 15.000.000
Tuyeân Haø 0 Ñaøn, Ngheä An 8
1 Vuõ Coâng 22 143 Nguyeãn Taát Thaønh - H. 18/06/0
22.000.000
0 Khanh 0 Cö Juùt - ÑaêkNoâng 8
1 Ñaäu Maïnh 2.03 203.300.00 04/07/0
52/51 Hoà Tuøng Maäu - BMT
1 Huøng 3 0 3
1 Traàn Daân 1.90 Thò traán Phöôùc An - H. Kroâng 190.800.00 13/02/0
2 Tieán 8 Paéc 0 4
1 Hoaøng Ñình 1.00 Thoân 11 - Xaõ Hoaø Thaéng - 100.000.00 19/02/0
3 Hoøa 0 BMT 0 4
1 Nguyeãn Thò 15 32/3 Giaûi Phoùng - P. Taân Thaønh 17/11/0
15.000.000
4 Mai 0 - BMT 5
Lieân hieäp
1 4.518.800.0 01/11/0
XNXD 45.18 119 Leâ Thaùnh Toâng - BMT
5 00 5
Daklak 8
1 Voán Nhaø 5.25 525.900.00 25/12/0
Soá 6 Phan Huy Chuù - Haø Noäi
6 Nöôùc 9 0 1
1 Coâng ty CPVT 71 01/11/0
229 Ñinh Tieân Hoaøng - BMT 71.900.000
7 & XD Ñaék laék 9 5

Trang 2/5
90.0 9.000.000
00 .000

5. Caùc vò trí laõnh ñaïo chuû choát.


Thôøi
Soá
Lónh gian
Trình naêm
Chöùc vuï Hoï teân vöïc Tuoåi boå
ñoä coâng
q/lyù nhieä
taùc
m
Giaùm
ñoác – Ñaäu Xuaân Ñieàu 6
54 ÑH 26
C/tòch Xuyeân haønh naêm
HÑQT
Phoù
Hoaøng Ñình Kyõ 4
giaùm 48 ÑH 14
Hoaø thuaät naêm
ñoác
Keá toaùn Vuõ Coâng Keá 2
31 ÑH 6
tröôûng Khanh toaùn naêm

6/ Naêng löïc quaûn lyù cuûa laõnh ñaïo.


Töø naêm 1982 ñeán naêm 1990: Giaùo vieân tröôøng cô
ñieän Ñaék laék.
Trình ñoä hoïc vaán: Toát nghieäp ñaïi hoïc thöông maïi loaïi
khaù – ngaønh Quaûn trò kinh doanh.
Töø naêm 1990 ñeán naêm 1994: Giaùm ñoác ñieàu haønh Xí
Nghieäp Xaây Döïng Bình Xuyeân.
Töø naêm 1994 ñeán 2001: Chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò
kieâm giaùm ñoác Lieân Hieäp Xaây Döïng Ñaék Laék.
Töø naêm 2002 ñeán nay: Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn Trò
kieâm giaùm ñoác ñieàu haønh Cty Coå Phaàn Vaät Tö & Xaây Döïng
Ñaék Laék.

7/ Cô caáu thöôøng xuyeân trong thôøi gian gaàn ñaây cuûa


toång doanh thu:
Toång doanh thu trong 5 naêm gaàn ñaây:
Tyû leä taêng
Cheânh leäch
Tröôûng Ghi
Naêm Doanh thu So vôùi naêm
So vôøi naêm chuù
tröôùc
tröôùc
2003 12.722.114.0
28
2004 1.727.539.56 - -86,42%
8 10.994.574.4

Trang 3/5
60
2005 5.730.134.46 4.002.594.90 231,69%
8 0
2006 13.226.093.0 7.495.958.53 130,82%
05 7
2007 11.408.654.5 - -13,74%
54 1.817.438.45
1

+ Tyû leä doanh thu vaø lôïi nhuaän hoaït ñoäng mua baùn vaät tö,
thieát bò vaø caùc haøng hoaù dòch vuï khaùc so vôùi toång doanh thu
cuûa ñôn vò:
Naêm 2003 chieám: 92%
Naêm 2004 chieám: 27,7%
Naêm 2005 chieám: 4,3%
Naêm 2006 chieám: 6,2%
Naêm 2007 chieám: 2,92%
+ Tyû leä doanh thu vaø lôïi nhuaän hoaït ñoäng xaây döïng cô
baûn so vôùi toång doanh thu cuûa ñôn vò:
Naêm 2003 chieám: 8%
Naêm 2004 chieám: 72,3%
Naêm 2005 chieám: 95,7%
Naêm 2006 chieám: 93,8%
Naêm 2007 chieám: 97,08%

8/ Naêng löïc saûn xuaát;


a/ Naêng löïc nhaân söï:
Toång soá lao ñoäng: 69 ngöôøi. Trong ñoù:
TT Loaïi lao ñoäng Soá löôïng
1. Phaân loaïi theo trình ñoä 69
Lao ñoäng coù trình ñoä ñaïi hoïc vaø treân 8
ñaïi hoïc
Lao ñoäng coù trình ñoä cao ñaúng 3
Lao ñoäng coù trình ñoä trung caáp 3
Coâng nhaân kyõ thuaät 15
Lao ñoäng phoå thoâng 40
2 Phaân loaïi theo hôïp ñoàng lao ñoäng 69
Hôïp ñoàng lao ñoäng khoâng xaùc ñònh thôøi 7
haïn
Hôïp ñoàng lao ñoäng coù thôøi haïn 62
Trang 4/5
Ñôn vò thaønh vieân: Khoâng coù ñôn vò thaønh vieân
b/ Naêng löïc thieát bò thi coâng:
Nguyeân G/trò coøn Tyû leä
TT Loaïi TB thi coâng giaù laïi KH
636.162.
1 Xe con PaJeRoâ 582 434.711.097 5%
Maùy cuoác Certer ppilar 480.914.
2 0,7m3 286 410.780.952 5%
190.476.
3 Maùy uûi Komasu D60P-6 190 168.253.968 5%
190.476.
4 Maùy uûi Komasu D60 190 162.698.412 5%
Maùy ñaøo kobeleo SK 300- 829.452.
5 3 381 732.682.936 5%
Maùy ñaøo kobeleo SK 220- 605.219.
6 3 048 534.610.159 5%
Maùy lu baùnh saét 47SA 120.000.
7 0135 000 95.000.000 10%
Maùy lu baùnh saét 47SA 195.000.
8 0136 000 154.375.000 10%
Maùy lu baùnh saét 47SA 435.000.
9 0134 000 389.687.500 5%
Maùy san baùnh loáp 47LA 528.000.
10 0152 000 475.200.000 5%
570.000.
11 Xe ben 47K 8517 000 513.000.000 5%
360.000.
12 Xe taûi ben BS 47K6781 000 324.000.000 5%
352.500.
13 Xe taûi ben BS 47K6782 000 317.250.000 5%
352.500.
14 Xe taûi ben BS 47K6901 000 317.250.000 5%
868.800.
15 Xe oâ toâ con BS 47 L4717 000 781.920.000 5%
Xe uûi baùnh xích 47XA 216.000.
16 0220 000 194.400.000 5%
Xe uûi baùnh xích 47XA 345.000.
17 0221 000 310.500.000 5%
Xe uûi baùnh xích 47XA 176.000.
18 0222 000 151.360.000 7%
Ñaàu xe keùo moùc 47K - 250.000.
19 6762 000 225.000.000 10%
252.500.
20 Xe Romooc BS 47R - 0085 000 227.250.000 10%
7.954.000. 6.919.930.0
677 26

9/ Cô sôû saûn xuaát: Ngoaøi truï sôû laøm vieäc, ñôn vò coøn
coù caùc cô sôû nhö: Nhaø kho, Caây xaêng daàu, Caên tin. Trong
ñoù Caây xaêng daàu vaø caên tin ñôn vò ñang cho thueâ vôùi giaù
laø 18.000.000 ñoàng/thaùng.
Trang 5/5
10/ Soá löôïng, teân nhaø cung caáp NVL, haøng hoaù chuû
yeáu vaø möùc ñoä taäp trung.
Caùc ñôn vò cung caáp nhieân lieäu nhö: Cty Xaêng Daàu
Nam Taây Nguyeân, CN Kroâng Paêk – Cty XNK 2/9 (Dak Lak),
DNTN Myõ Dung (Ñaêk Noâng), DNTN Chí Taâm (Laâm Ñoàng),
Nhôùt Leâ Thò Lyù (BMT), DNTN Xaêng Daàu Bình Phöông, Chi
Nhaùnh xaêng daàu Ñaék Noâng….
Caùc ñôn vò cung caáp haøng hoaù, vaät lieäu vaø thieát bò
chuû yeáu nhö: Cty Cheá taïo Bôm Haûi Döông, DNTN TM thanh
Thaûo, Cty Haûi Ñaêng (Ñaék Noâng), DNTN TM Vaän Taûi baûy
Mai (Dak Noâng), Phuï Tuøng oâToâ Anh Quoác, Cty TNHHXD&TM
Thu Hieàn, Cty TNHH Theùp Phöông Taïo, DNTN DVTM Thaønh
Long (Ñaêk Laêk), Cty TNHH Hoaø Nam, DNTN hai Phöôùc, DNTN
Tieán Thaønh, Cty TNHH An Phuù, Cty TNHH Theùp Vaên Töù, DNTN
TMDV Thaùi Sôn, Chi Nhaùnh Cty CP Xi Maêng VLXD XL Ñaø Naüng
Taïi Ñaék laék, …
Caùc ñôn vò treân laø caùc ñôn vò cung caáp thöôøng xuyeân
vaø uy tín.
11/ Quan heä vôùi nhaø cung caáp.
a/ Moái quan heä vôùi caùc nhaø cung caáp nguyeân,
nhieân vaät lieäu.
Caùc ñôn vò cung caáp chuû yeáu cho ñôn vò vôùi möùc uy
tín cao nhö: Ngay sau khi coù yeâu caàu caùc nhaø cung caáp seõ
cung caáp haøng tröôùc traû tieàn sau. Soá löôïng haøng mua nôï
coù theå leân tôùi 200.000.000 ñoàng môùi tieán haønh thanh
toaùn.
Ngoaøi caùc ñôn vò nhö: Chi Nhaùnh xaêng daàu Dak Noâng,
Cty Xaêng Daàu Nam Taây Nguyeân, Cty Cheá Taïo Bôm Haûi
Döông ñoøi hoûi phaûi coù baûo laõnh thanh toaùn cuûa ngaân
haøng thì caùc ñôn vò khaùc khoâng caàn baûo laõnh thanh toaùn
cuûa ngaân haøng.
b/ Moái quan heä vôùi caùc nhaø cung caáp taøi chính:
+ Ngaân haøng TMCP Ngoaïi Thöông Ñaék Laék: Ñaây laø
Ngaân Haøng maø ñôn vò quan heä thöôøng xuyeân vaø ñaõ taïo
ñöôïc söï uy tín. Haïn Möùc cho vay cuûa Ngaân Haøng trong naêm
2008 ñoái vôùi Coâng ty laø 18 tyû ñoàng.
12/ Soá löôïng, teân caùc nhaø tieâu thuï, phaân phoái
chính vaø möùc ñoä taäp trung:
+ Veà hoaït ñoäng mua baùn vaät tö, thieát bò vaø caùc
haøng hoaù dòch vuï khaùc: Hieän nay Coâng ty khoâng chuù
troïng ñeán lónh vöïc kinh doanh naøy.
+ Veà hoaït ñoäng xaây döïng cô baûn: Hieän nay coâng ty
chuû yeáu xaây döïng caùc coâng trình giao thoâng, thuyû lôïi vaø
san laáp maët baèng (chieáu treân 90% doanh thu cuûa coâng ty).
Vôùi moät saûn phaåm ñaëc thuø laø caùc coâng trình xaây döïng
neân chuû yeáu laø caùc döï aùn thuoäc caùc huyeän trong tænh
Dak Lak, Dak Noâng, Laâm Ñoàng..Nhö moät soá caùc ban ñaõ coù
Trang 6/5
moãi quan heä thaân thieát: Ban QLDA ÑT&XDCT huyeän Di Linh –
laâm Ñoàng, BQLDA ÑTXDCT Huyeän Laâm Haø – laâm Ñoàng, Ban
QLDA Baûo Veä Röøng Laâm Ñoàng. Ban QLDA ÑTXD Thò xaõ Gia
Nghóa – Dak Noâng, Ban QLDA huyeän Ñaék Rloong – Ñaék Noâng,
Ban QL DA huyeän Kroâng Paêc, Ban ñeàn buø di daân taùi ñònh cö
Kroâng Paéc, Chi Cuïc thuyû lôïi Dak Lak, Ban QL ÑTXD Thuyû Lôïi
8, Beânh Vieän Ña Khoa Ñaék Noâng, Ban QLDA BVR&PTNT Ñaék
Noâng, Cty Phaùt Trieån Haï Taàng Khu Coâng Nghieäp Taâm
Thaéng, Coâng An Ñaêk Noâng…..
* Caùc hôïp ñoàng lôùn ñang ñöôïc thöïc hieän hoaëc
ñaõ ñöôïc kyù keát:
Giaù trò hôïp ñoàng (1.000
Ngaøy Ngaøy
ñoàng)
HÑ Keá
Teân hôïp Teân Chuû G/trò
Ñaõ coù thuùc
ñoàng Ñaàu tö Toång Chöa
thöïc hieäu HÑ
soá hoaøn
hieän löïc
thaønh
1. Ñöôøng Ñang
thi coâng taïm
keát hôïp Ban QLDA döøng
qlyù coâng Thuyû Lôïi 3.700.0 2.750.00 25/04/ TC do
950.000
trình thuyû Ñaék 00 0 08 chöa
lôïi Ñaék Noâng coù
Roà maët
baèng
2. Ñaäp
daâng 1
Sôû XD
Khu Ñoâ thò 6.105.0 5.215.00 14/01/ 20/12/20
Ñaék 890.000
Ñaék Nia 00 0 08 08
Noâng
TX Gia
Nghóa
3. Xaây döïng
caàu BTCT taïi
Km12+083 Ban QLDA
vaø Ñeàn Buø Di
Km15+851 Daân & Taùi
12.002.8 2.534.00 9.468.84 24/04/ 15/04/20
DA hôïp phaàn Ñònh cö CT
ñeàn buø di Hoà Chöùa 42 0 2 08 10
daân taùi ñònh Nöôùc Kroâng
cö Hoà Chöùa Buùk Haï
Nöôùc kroâng
Buùk Haï
4. Keânh &
Coâng trình
treân keânh Ban QL ÑTXD 2.192.79 1.617.16 14/03/ 14/02/20
575.621
coâng trình Thuyû Lôïi 8 0 9 08 09
Thuyû lôïi Ea
Suùp Thöôïng
5. Keø ñaù, Beänh vieän 3.281.79 1.959.95 1.321.84 Ñang chôø söûa
haøng raøo Ña Khoa Ñaék 1 0 1 laïi thieát keá
beänh vieän Noâng

Trang 7/5
Ña KhoaÑaék
Noâng
6. San Laáp Chöa thoáng
Coâng An
Maët Baèng 4.270.00 4.050.00
tænh Ñaék 220.000 nhaát ñöôïc baûn
Coâng An
Noâng 0 0
Ñaék Noâng veõ thi coâng
440 ngaøy keå
7. CN©ng cÊp töø khi
thñy lîi Ban QLDA 4.279.72 4.279.72
T¨kNgµ, x· C Kroâng Ana
0 Chuû ñaàu tö
0 0
Ewi baøn giao maët
baèng
Toång 35.832. 15.284. 20.547.
giaù trò 143 571 572
13. Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên trong naêm 2008 :
* Nhöõng thuaän lôïi:
+ Caùc coâng trình ñaõ kyù hôïp ñoàng trong naêm 2006 vaø naêm
2007 chuyeån qua naêm 2008 nhö coâng trình: Maët baèng Coâng An
Ñaék Noâng, Hoà Chöùa Nöôùc ÑaïRso2, Ñaäp daâng 01 (truïc N7) – khu
ñoâ thò Ñaêk Nia theo toång giaù trò hôïp ñoàng ñaõ ñaït ñöôïc:
13.776.701.100 ñoàng. Trong ñoù coâng trình san laáp maët baèng
coâng an Ñaêk Noâng, Hoà chöùa nöôùc ÑaïSro 2 ñaõ hoaøn thaønh
ñöôïc 7.671.701.100 ñoàng.
+ Keá hoaïch doanh soá naêm 2008 laø 21 tyû ñoàng. Trong ñoù
goàm caùc coâng trình sau:
1/ San laáp maët baèng coâng an Ñaêk Noâng :
4.270.000.000 ñoàng.
2/ Keø ñaù beänh vieän Ña khoa Ñaêk Noâng :
3.281.791.000 ñoàng.
3/ Hoà Ñaïsro 2 – huyeän Di Linh – Laâm Ñoàng :
3.815.782.000 ñoàng.
4/ Ñaäp daâng 01 – Khu Ñoâ thò Ñaêk Nia Ñaêk Noâng :
6.105.000.000 ñoàng.
5/ Keânh & CTTK N4 Chính taây – Ea Suùp – Ñaêk Laêk :
2.192.790.000 ñoàng.
6/ Ñöôøng thi coâng keát hôïp QL CT T.lôïi Ñaêk Roà – Ñaêk Noâng :
3.700.000.000 ñoàng.
7/ Naâng caáp CT thuyû lôïi Taék Ngaø – Kroâng Ana – Ñaêk Laêk :
4.279.720.000 ñoàng.
8/ Xaây döïng caâu Km12+083,4 Caàu Km15+851,9 – Kroâng Paéc :
12.002.842.000 ñoàng.
Coäng :
39.647.925.000 ñoàng
Trong caùc coâng trình treân thì vôùi 6 thaùng ñaàu naêm 2008
ñaõõõ nghieäm thu baøn giao ñöôïc coâng trình Hoà Ñaïrso 2 vaø seõ
nghieäm thu coâng trình san laáp maët baèng Coâng an Ñaék Noâng,
coâng trình Ñaäp daâng 01 – Khu ñoâ thò Ñaêk Nia, öôùc giaù trò quyeát
toaùn coâng trình ñaït 14,8 tyû ñoàng, töông öùng ñaït 68,06% so vôùi
keá hoaïch ñaõ ñeà ra trong naêm 2008. Beân caïnh ñoù coâng trình keø
ñaù ñaõ thöïc hieän ñöôïc 1.959.950.000 ñoàng vaø coâng trình Ñöôøng
Trang 8/5
thi coâng keát hôïp quaûn lyù coâng trình Thuyû lôïi Ñaêk Roà ñang
trieån khai thi coâng vaø seõ coá gaén baøn giao trong naêm 2008,
naâng toång doanh soá leân theâm 6,2 tyû ñoàng trong 6 thaùng cuoái
naêm.
* Nhöõng khoù khaên:
+ Chaát löôïng caùc coâng trình ngaøy caøng ñoøi hoûi yeâu caàu
kyõ thuaät cao hôn.
+ Coâng taùc ñaáu thaàu ngaøy caøng coù söï caïnh tranh gay gaét,
quyeát lieät hôn giöõa caùc doanh nghieäp trong vaø ngoaøi tænh.
+ Giaù caû nguyeân, nhieân vaät lieäu taêng leân lieân tuïc trong khi
giaù thanh quyeát toaùn coâng trình laïi taêng khoâng bao nhieâu.
+ Laõi xuaát tieàn vay ngaân haøng taêng ñoät bieán töø
0,95%/thaùng leân 1,75%thaùng laøm chi chi phí laõi vay taêng. Beân
caïnh ñoù, do nhaø nöôùc ñang kìm cheá laïm phaùt neân ñaõ laøm cho
caùc ngaân haøng khoâng ñuû voán cho ñôn vò vay boå sung nguoân
voán thi coâng
14/ Caùc doanh nghieäp caïnh tranh chính:
laø caùc ñôn vò xaây döïng giao thoâng thuyû lôïi lôùi
treân ñòa baøn Ñaék Laék, Ñaék Noâng, laâm Ñoàng, Gia
lai, Kom Tum.
15/ Toå Chöùc & Quaûn Lyù.
Moâ taû cô caáu toå chöùc:

ÑAÏI HOÄI ÑOÀNGCOÅ


ÑOÂNG
BAN KIEÅM SOAÙT
HÑ QUAÛN TRÒ

BAN GIAÙM
ÑOÁC

PHOØNG KEÁ PHOØNG TAØI


PHOØNG TCHC
HOAÏCH VUÏ

ÑOÄI XD 1 ÑOÄI XD 2 ÑOÄI XD 3


Ñaây laø cô caáu toå chöùc theo kieåu tröïc tuyeán chöùc
naêng. Trong ñoù caùc chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa caùc boä
phaän ñöôïc mieâu taû khaùi quaùt nhö sau:
+ Hoäi ñoàng quaûn trò: Laø cô quan ñaïi dieän cho caùc coå
ñoâng ñeå quyeát ñònh cho nhöõng vieäc quan troïng lieân quan
ñeán chieán löôïc, saùch löïc phaùt trieån cuûa coâng ty. Hoäi
ñoàng quaûn trò do Ñaïi hoäi coå ñoâng baàu ra maø ñöùng ñaàu
laø Chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò .
+ Ban giaùm ñoác: Laø boä phaän do Hoäi ñoàng quaûn trò
baàu ra ñeå tröïc tieáp ñieàu haønh coâng ty vaø chòu traùch
nhieäm tröôùc Hoäi ñoàng quaûn trò.

Trang 9/5
+ Caùc phoøng ban chöùc naêng: Ñöôïc thaønh laäp ñeå
giuùp vieäc vaø tham möu cho Ban giaùm ñoác töông öùng vôùi
boä phaän chöùa naêng cuûa mình.
+ Caùc ñoäi xaây döïng: Laø ñôn vò tröïc tieáp saûn xuaát
vaø taïo ra saûn phaåm döôùi söï ñieàu haønh cuûa Ban giaùm
ñoác vaø ñöôïc hoã trôï töø caùc phoøng ban chöùc naêng.

16/ Keá hoaïch ngaønh haøng, thò tröôøng, doanh thu, lôïi
nhuaän.
* Keá hoaïch taêng tröôûng doanh thu dö kieán:
Ñôn vò tính: 1.000 ñoàng
Chæ tieâu 2009 2010 2011 2012 2013
Doanh thu 19.090.9 22.732.7 23.181.8 23.909.0 25.818.1
09 30 20 90 80
Toång chi phí 18.861.3 22.474.3 22.904.6 23.584.6 25.442.1
07 63 42 47 83
L/nhuaän tröôùc 229.601 258.367 277.178 324.443 375.997
thueá
Lôïi nhuaän sau 198.912 186.024 199.568 233.599 270.718
thueá
Trích laäp caùc 18.602 19.957 23.360 27.072
quyõ
Lôïi nhuaän tích -7.865 159.557 339.168 549.407 793.053
luyõ

* Keá hoaïch kinh doanh thöïc hieän muïc tieâu taêng tröôûng
Thò tröôøng chuû yeáu cho hoaït ñoäng xaây laép laø caùc tænh
Ñaék laék, Ñaék Noâng, laâm Ñoàng vaø Gia Lai, KomTum.
Thò tröôøng cho hoaït ñoäng mua baùn xaêng daàu laø tænh Ñaék
laék.
* Moät soá thoâng tin chuû yeáu veà keá hoaïch ñaàu tö, döï
aùn ñaáu tö vaø caùc chæ tieâu taøi chính döï kieán trong giai ñoaïn
2009-2013.
Töø naêm 2009 ñeán naêm 2013 ñôn vò chuû yeáu chuù troïng
vaøo lónh vöïc xaây döïng cô baûn vaø laáy lónh vöïc xaây döïng cô baûn
laøm neàn taûng. Beânh caïnh ñoù ñôn vò cuõng döï kieàn ñeán naêm
2011 ñôn vò seõ thu hoài maët baèng caây xaêng ñeå tieán haønh kinh
doanh xaêng daàu.
Trong naêm 2006 vöøa qua ñôn vò chuùng toâi ñaõ coù laäp moät
keá hoaïch xaây döïng khaùch saïn, nhaø nghæ vôùi toång möùc ñaàu tö
khoaûn 11.559 trieäu ñoàng nhöng do voán ñaàu tö quaù lôùn, hôn nöõa
tình hình laïm phaùt maïnh laøm cho keâ hoaïch xaây döïng khaùch saïn
phaûi döøng laïi cho ñeán khi tìm ñöôïc nhaø ñaàu tö hôïp taùc beân lónh
vöïc kinh hoanh khaùch saïn.

Ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2008


CTY COÅ PHAÀN CT&XD ÑAÉK LAÉK

Trang 10/5
TÌNH HÌNH LAO ÑOÄNG TRONG
COÂNG TY CP VAÄT TÖ & XAÂY DÖÏNG ÑAÉK LAÉK

1/ Tình hình lao ñoäng töø naêm 2005 ñeán naêm 2007.

Chæ tieâu ÑVT Naêm 2005 Naêm 2006 Naêm 2007


Lao ñoäng bình Ngöôø 45 129 71
quaân i
Thu nhaäp bình Ñoàng 1.103.000 1.700.000 1.750.000
quaân/ngöôøi/tha
ùng

2/ Döï kieán tình hình lao ñoäng trong nhöng naêm tôùi.

Chæ tieâu ÑVT Naêm Naêm Naêm Naêm


2008 2009 2010 2011
Lao ñoäng bình Ngöôø 87 106 121 117
quaân i
Thu nhaäp bình Ñoàng 1.800.00 2.000.00 2.100.00 2.200.00
quaân/ngöôøi/tha 0 0 0 0
ùng

Ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2008


CTY COÅ PHAÀN CT&XD ÑAÉK LAÉK

Trang 11/5