Papiriis Yaymlan SUr Dizisi

ISBN 975-7432-06-7 975-7432-10-5 12. BasIlTI, Haziran 1998

RENGAHENK Can Yiicel

Copyright: Papirus Yayinlan, 1991

Yonetmen: Oktay Sim~ek Editor: Feridun Andac Teknik Hazrrhk: Marti Ajans Baskr: MEYA Matbaaciuk. istanbul

.I

© Papirus Yaymevi Selime Hatun Camii Sokak Ozlen Apt. No: 13 D. 10 Fmdtkh / iSTANBUL Tel: (0212) 2528574 -75 Faks: (0212) 245 4070

g

"<_". '

••

CAN YUCEL

BOrON ESERLERI4

RENGAHENK

, ~ .:

.,~

,

'"GON AYDINDIR GECE DE GECE"

REFIK DURBA$

-.

. ~.~

<II'

Can VOcel'in "Rengahenk"te topladl{ll §iirteri okurken bir dizenin ainru ~izimi§im: "GOn aydlndlr gece de ge-

ce,"

Kimi §iirler §air1erin "§IIr" Gzenna dO§Oncelerini ele verir1er.Bunlar bence gerek konu§malarda, gerek dOzyazuarda dile getirilenlerden daha g~erli. Hem §iir omasr, hem §iir Ozerine kimi ipu~lan vennesi baklmlndan aynca daha da Onemli.

9imcli yukandaki dizenin geyti{Ji §iife bakahm. Can VOcel'in diliyle sOylersek §OyCa:

"Istanbul Llsell Gen~ler Sordu I $lIrde Uslup Nedlr

Dtye?"

Sorunun yanmru Can VOcel §Oyle veriyor:

"Bende dedlm kl bazdan Ay~l~eOI dlyorlar gOnebakana

Bazllan da gOnebakan dlyor ayc;lc;eQlne

Ben gOnebakam yeOllyorum

Belkl de gOne yOneldlglm IQln ylne"

Burada da iki sOzcOgOn altml ~izebiliriz: "GOne yOnel .. mek".

lste Can VOcel'in §iiri iQin bir anahtar.

GOne yOnelmek, aydmh{lm kapuanru aralamak, baska nasu aciklanabilir Can VOcerin §iiri?

Vine "Rengahenk"teki 'Veto lie Toto" adu §iirlnde

aym anlamda s6ylediOi de bu deQil mi?

"YazdlOI blr I1l1r, blr yazl 1111 mt ne?

Slimek elbet karayazlYI"

Evel, "karayazl"ya kar§1 "1§101n yOzOnO" aydmlatan §iirler ...

Oysa ayru Can VOcel "Rengahenk" I;lktlktan iki yll sonra, 1985'1e Enver Ercan'm "liIl1r nadir? NI~ln ,lIr ya-

5

zlyorsunuz" sorusuna yOzonO 1!}Ii)a kapar gibi yaparak , §U yanrn veriyordu:

.-

'~lIr blr umutsuzluktur. Elbette blr umutsuzluktur.

NIc;ln ml? Umutsuz olmayan adamlar ,;Ilr yazamaz. Umutsuz olmayan adamlar reslm yapamaz, mlmar olamaz. Yaratici olamaz. Bu dedlglm elbet ya,adlgl· miz bu dOnya 1c;ln blr SOz. C;OnkQ kaglt blr umutsuzluktur. BO$ blr kagn ••• Tuglalar, blrlketler, c;lmontalar hepsl umutsuzluktur. Demlrler bile umutsuzluktur." (OO$On Dergisi, Arahk 1985).

Ama hepsl bu dei)i!. Bundan sonrasi Onemli. Can YOcel birden yOzOnO 1!}Ii)m yOzOne c;eviriyor:

"Onlarln 1c;lnden blr umudu bulmaktlr ,lIr. Onu bul· mak ~In yazlyorum ben de... Blrdenblre, bOtOn bu dOnyada, dell olan bu dOnyada tek akllllllgl, uslanrnayan akllllllgi anlatmaktlr ,lIr. Ben haberclylm, deprem

habercislylm." .

CQnkO deprem geldiQinde Istanbul yakilip Ylkdsa da bir "umut" katacak ayakta ...

Bu ulllJdun bir yOzD marnlarsa, Oteki yOzO serceler Can YOcel'in §iirinde. Bir yarn ba{lbozurrn, bir yam yaprak dOkOmu ... OnO degi$im, arkasr yakrn tarih ...

SaO yam renk, solu ahenk.

HaYlr, saO yakisrmyor onun §iirine.

Ne diyordu "HaUme TercOmandlm" ba§hkh §iirinde:

"Dlpdlrl 0 sol yamm."

"Rengahenk"in Can YOcel'ce TOrkqesi de bu olsa gerek ...

6

RENGAHENK

..

"8eynin Piri Reisi Gazi Ya§argil'e"

YAPRAK DOKOMO

Saranp cIOkOlmeden Once kizaran yapraklar ki onlar $an verdiler ortah!}a bOlOn bir sonbahar

Mevsim dOnOp de yeniden yesermeye bastaymca rOzgAr Grpla!}mda 0 aim yine onlar kosaceklar

o cocuklar

o yapraklar

o saraot e§kiyalar

Onlar da olmasalar benlm gayri kimim var?

11

I 'i

I

lSTEMEYEREK

Toz Toprak Ger GOp

Ve yagmur esktsl

Ve alnndayken bOyle

Sana karsm seni sevmenin ..• Curnadan beri

Istesen de sen

Olmek,

Cumadan beri

Olmek,

Nerdeee

Neerde 61mek

Gimleniyorum sevgilim

Ve bObregimde bi§ey Gim.;im.;im

Ben galiba bOyle, Galer, Sana ye§ilIenerek 61ecegim

12

GARCIA LORCA'V A GRASIVA

'" Akhnl oynatlyor zumasiyla bir ~ingene - Bana ne, bana ne?

- Hangi kimsin sen ulan ibne?

Akhm Oynatlyor Zurnasryla VegOmo§ Bir <;ingene

Verimi?

Ikinci Meandros'un orda 9ine

Ve bindokuzyOzaltml~dokuz sene

Akhyla zumaSlni oynatlyor bir c,;ingene Ve §air ne kadar rnemnun olmah ki Boyuna k~IOIyor kene

Ve tumalar u<;u~uyor zumadan

Ve kimin ne §ikayeti var ki Kurnalar dahil 12 Mart'tan bu yana

Ve herkesi 0<; saatlik nefesten sonra Kapatlyorlar yine

Akhm oynanyor zurnasrz kalml§ bir <;ingene

Ama Cakasl caka

Lor peyniri yiyor ranzada Lorca

13

...

I i

;

MARTILAR KI...

GOnferdir k6rkostebek nefsimle oyle hlrll

Ve 6ylesine hartl kl .

esrik nefesim Bir klbrlt tutsam parlayacak.

Bir semtc gemisi diyecekler alev alml$ Bogazln iki yakaslOdan

:: I ! .

. '

Oysa bir gaz tenekesiyle bir §i§e mavi Geli§i gOzel mi gOzel bir ocak

Sulann ortasmda sevgili ofkemle benim Yanacak bahar ertslnceys degin Soguktan morarrrus kanatlanru

/$/1510 dive mart 1 far

Martlfar ki sokak c;ocukfandlr denizin

'.

..

I

r'·' " '.

. ~(

,.;;

14

BASUR BADEL MEVT

T eperndeki selvi deOn, bir erguvan

QaYlr bana gOmOlu, ben c;:aytra gOmOrOyum Bahar c;:arpmlll dunyada yellil kokan ilk OrOyOm Bundan bOyle benim ic;:in tek gec;:erli buyruk soz: $aha kalkmlgbOlbOlferiyle 8eylerbeyi'nin Ya§asm CI(Jm!

Tamam! dedi teperndeki erguvan Kanaya

Kanaya

15

r

PRIMAVERA

Bu duvarlar bu aOa91ar

Bu a!}a9 VE bu duvar ... Arkada§ln dolmu§uyla gidiyoruz Beykoz'dan dogru UskOdar ...

BOyle giderse bOyle giderse bu bahar Bu a!}a9lar bu duvan Ylkacaklar ...

Bu ge9mi§i degU, gelecegi kmah

Bu yemye§il davartar

Bu duvan Ylkacaklar ...

. ' ~

I ~ ;

1·,,·,-

..

16

tLA<; tLANI

Yakamozlar ki bir ~aredir her care gibi Yrldrzlarla cok kOgOk bOceklere has ... Ve insanlar igin

Cook cok yalnlz kaldlklan vakil

Bide

Bide

Bide Olmelerine ait

Bu pis arna nasu pis denizde

Ve oldum bittim mazotlu bu rnayitte Yakarnozlar da zaten g6runmezler hie

17

..,

SERT aiR ADAM

Kuzguncuk'daki vtsoe, Bak $U dOnyanm i$ine!

Vi~ne c;orOQo yahsmm Vi~ne c;orOQo havuzunda Winchester tOfegiyle Kurbaga avlarrrus Mocan

Sert bir adarnrrus belki kendisi ama

o Winchester tofe{Jiyle vurulan kurba!}alar Vi~ne yapraklan kadar ye~iI

,Yeni patlaml~ vi§l1e yapraklan kadar .•.

Ve Mocan'ln vlsne QOrOOo yahsirun Vi§ne C;orOgO havuzuncla Kurba{)OO gibi OtOyoriar MIA

I l

18

ENVER GOKCE'YE

Sene 1966

Kaymvaldenin evinde oturuyoruz Kmah'da GOzO ya~h bir sonbahar gOnO

GOler SOkOk dikiyor pence renin OnOnde Ben odarun gerisinde masa ba~ulda Hannrnda kalmaml~ kirnden

Qeviri yapiyorum hart! hanl

Telifini parca-bueuk alacaOlml bile bile ... Yau diye seslendi Galer

Bir adam geqti (jnfjmOzden. Tam bir eskj I()fek ...

Bu kadar olur amaf.. .

Demeye kalmadl zir kaprl Gittim aCtlm,

Ka~lmda bizim Enver!

r ,

.r'

,.1.

ISTANBUL LlsELI GENC;LER SOROU ~iiROE USLUP NEOIR DiVE?

Bende dedim ki bazilan Ayc;ic;egi dlyortar gOnebakana

Bazrsr da gOnebakan diyor aY9i~ine

Ben gOnebakant yegUyorum

Belki de gOne y6neldigim ic;in yine

Ama siz de bilirsinlz ki

_ GOn aydmdir gece de gece

Ama ne zaman diyecegiz birbirimize gOnaydtn? Ben de onu diyorum ya i§te

Bakkardes §imdi uslQp meselesini dO§unmeye bastadm,

i i' ~

I

20

NE$EYESONE

Yakm gozlOgOmO yitirdim Yitirince seni Kadm -

Dogumun ardmdan Qatladl kapi sanki

Oyle uzak bir dogu ki her §ey GorOnmOyorum burnumun ucundan

Qignenecekmi§im gibi geliyor hep Gecerken knadan kltaya

Ters bir dizeye rastladrrn demin Taburcuymu§, tiyle dedi Qlkl§lnl yaptmyormus acundan

Lafl

Ne sen ne ben sevgilim OIdOkse olDmden degil sevtsmemn acmdan

21

~lpl"k terliklerini cikannca g6rdOm

Amma da kOc;OkmO~ ayaklan su nisan yaOmurunun ~imdipekiy

c i n c

e

k o n u §

m

a s I

n a n

e

b

u

y

r

u I

u

r ?

n 0 inden a di

e n I n e

B u i I d

n d Iyorum

Ve tahtabo§ kabkahasmdan kaqrnaYlp demin Bile bile bu atete tutulduOum iqin

Bi temlz Ylkanch i9m

22

~A~KIN ~A~KIN

Can 8elge'ye

Deli ediyorlar maYiyi

dallann uetannda tomurcuklar Tek durlTUyorlar hie;

Kipir da klplr rOzgArda

saltncak sallamyorlar

MaYi Bey de ti~e gOzleriyle $ekya ediyor bana

Bi~y SOyle diyor §U yurnurcaldanna

Bense bak.yorum

yatt.j)lm yerden ~§fun p§kln

_ Bahann geli§:ine

¢ok oldunuz be serceter Kapatlnm §imdi kaplYI Dedim

Dinlemediler beni

-j Ben de kapatrnadtm kaptYI , Varsm dinlemesinler '

:]-

23

GORSEL

GOzlerimi _ alduar elirtlden, ge ri vermiyorlar bana Ne kayip, sizl dOnya gOzOyle gOrmemek bi daha!

VURAVURA

Kalbimi klrdlm ben CSOk

kendim cirlgekicimlen Orse dOndO yata91m

OstOnde ufaklanm 'Vura vurdukca ama

sacuan klvllclmlar Su'dan da GOzel'den de

hepsi has c;:ocuklanm

24

ALlAN BOVOKVALCIN'A

yok da iyi suvariydi Altan

byle luzh atladi ki son maniadan

- Yalan olaydl ke~ki, dediOim yalanD~nya denen atl kaydl amrdan

MOZMIN BIR 1?AIRE

Bir BeyazBustan kapml~ Bir Tepebasi otelinde $iiri

Gayrr ne perrnanganat ne anUbiyotik Bir aklntldlr gidiyor sift in senedir GOzOnden ya~ geliyor su dOkerken bile

Belini dogrultmak i<;in Turk $iirinin yekiyormu§ bu .;ekilmez .;ileyi,

Yoksa .;aldlgl gibi basmdan bOyOk birta§a Klrarml~ coktan

Pelikan marka dolmakalemini

Bakarak bu yagda~ ve Qarda§ $aire Hi.; de zuhrevi degilm~ meger ZOhre!

25

GiDip GELME

i

En son denizi i§ittim -Oc ahyor benden-

IQim iQin kaynlyordu demin Petlamaom ya dedim Patladl i§te

ObOr sesler

-Fabrikamn dOdOj}O cankurtaranla ezan Ve gOgsOrrun hmlnsr-

Hk;biri ayaglna su d6kemez bunun

au vurdu muydu uQu§uyor cam min yongalan Pul pul plnl plnl ve ogul oj}ul

Bir mevlut bahgl a!}lyor sanki menevi§lere HiQ kahr yamnda bOton sevi§tiklerim

Bu deniz, dO§tOkQe dO~n.nabzlm terim benim Beyler gayn beni san defterinizden silin

Nem varsa def/nem ipim kefenim

Hepsi sizln hepsi sizin, hapsiniz/n.

Yeter ki beni bir genel ana basiruzdan defedin Ve defleriyle .;alparalanyla gOmO§ sOrOlerinln Bu dif gibi cesedi Kanal'," dOllOgOne defnedin Kulaklanmzl-9ln1atlnm orelan

tsmnrn gOzlerinizi

Geri donen bir hecetasi gibi geceden Heceleyerek kendi kMbesini Unutmu§ bildi§i ne varsa Onceden

Sekerek ve k den/zi

$a§ katacaksmu 0 zaman

;.-

26

,

~ I.

~eytan minareleriyle nasu okunurmu~ ezan Ve dO~mez-kalkar bir Allah gibi tuzlar iQinde Varacaglm ki cenazenize

Bir kmrn daha olrru~ denizamlanndan Ve tlpkl ve tlpkl bir insan

KaptlOlm gibi onu da atacaglm ki dalgalara Ayn dO~mesin garip, sutanarmzdan Anladlnlz rru ~imdi Can

Niye gelirmi~ hep Boi:'laz'dan

:" . .'

". : .. ~

27

lAPACI

:'1 Ne karanllk kar bul
I ._{
, ; Ne bir;im pirinr; bu siyahl
Ayaklanm donuyor
Ir;im 6yle eziliyor kl
Bir tabak lapa elsa §imdi
Anamln hanlmelleriyle pi§irdi{li
I ! Akpak ve onun elleriyle sleak
Bir tabak lapa olsa
.1 Anamln pi§irdiQi
Bir tabak tapa
Lapa ...
.". ~ Olmayaeak da olsa
NegOzeldua I

28

:-1

AGIT

Dan gece seyrimde g6rdOm cerenim. Klzlar ne kadar cok seviyorlarrms ki seni Mosmor olmu§ gOlyazlsl bedenin

Mosmor olmu§ gOlyazlsl bedenin DO~mO~ sanki erguvanlar iqinde En gen<; burcu Yllchzdan bir kalenin

En genQ burcu YI!chzdan bir kalenin UQ01u~ sanki ucsuz bir ucururna GokyOzOnOn <lak1f gOzlerinden

, GOkyOzOnOn <;aklr gOzlerinden DO~mO§ bir damfa, bir deniz teneri I~mlanyla §ile bezlerinin

GOdOyor cobansiz kalrms tekneleri

29

DELIRlvORUM TIREMENS

DOn ne gOzeldi gOn Dan bir dOOOn

Vapurun bacasmda bir zambak a~ml§ KulaOlmln zannda bir sOmbOl Tlrnaklanm OOpsi papatya Ayaklanmla geziniyorum dOnyaYI Ayaklanm ki manolya

Uzun bir mavi bu BoOaz

elkl ~Ikl veriyor her yerden

Sanki millet~ i~imiz

Bir sandall denize indirmek Ben OvmOyorum hiQbi§eyi A{Jaf; elrnasryla OvOnOyor Bir mevlut sanki Hatice Giyinmi§ Slrmake§'e gidiyor

Bu kadar gOzel olmamahydl yeryOzo Dayanamlyoru m dayanarmyorum ~IP dedi gone§in ilk gOzya§1

~IP dedi darnladi denize

Beni tutmaym arnk tutmay,"

Ve kizaran kizaran tomatlar

N'olur beniunutrnaym

Benim kanm Hale otacakn

Olmo§ ve ressam bir kadm

30

SAKSIDAKILERE

o bir sakslydl siperde

Her sabah sulamrdi hizmet~ilerde Ya~muru gordO ya §imdi

Akh orda hep:

Dindi Dinmedi

o bir sakslydl siperde G6kten inenleri gordO de Anladl gayn

Ya~mur yemek nerdeee EI elinden sutanmak nerde

. ~

, ..

:.j

.~. --

31

:'

MERHUM BIR NEFER-I MERKUMA

Vadideki kurra zambak KOkO dOnyada da elsa mevtaya ~igek acacak ... Kacakl

Ka~k!

Ka<;ak!

Ka<;ak!

Sen OIOrsen tav§anlndan ak Tav§amndan kim ka~acak?

I

32

,: .: :

$Eyalel

Fethi Naci'ye

~ey gibi herbi§eyim yahu Sater yazarmyorurn

Sanki kendimle deOil DOnyayla OIOyorum

Baglrsam bagll'Sam bag! rsam Bag!rdlOlml duymuyorum

. T ek bir musluk var aQlk .

Onunla akiyorurn

Istemeden istemeden istem6den Isteyereeeek

Ah sen 610m denen topal kOfte Bulu§tuk bak cenabette

I~im rak! dl§!m su

Bu mahmur cinayette

Qocuklar 90CUkiar QOCUkiar

Sizlen dogmaml§ mlydlk biz birlikte

33

GENe aiR ~AiRE MEKTUPTAN

Dene bi de Ta§ak~1 Salahattin'in orda i~meyi ObOr mu§teriler ~ifte-bahis oynarlarken

$iirle bahse girmesi, fazla kacumarnak §artiyle iyi ... Dnlar raki masasmdan atlan kostururken Velifendi'de Sen de sOzcOkieri kosfurursun Ica.diye'de!

_ A4;lk ouakarak belleOinin ahh vahh ahrr kaprsun ...

Herkesin elinde katem, OnQnde liste, hesap kitap

Bir de gj§ecimiz var ortada dolasan, hazrr cevap ... Eski cokeylerin agzlOdan bir iki sir ve sanr kaprmssan

ne c"!1a., Hi~durma sOrDn masatann attmda, sur 0 lagar klsraglnl Once Karan'l, sonra elden ete g~en Karanfil'i kllbaqtaL Tesbih gib; diziten TOrkqelerden kopunca da vaveyla Oldun gitti hem §air hem eolp

Solokles'in Oedipus'uyla anam avradim olsun deyip ... Ne gam sonuncu gelmi§se klymath Ela

Sen kazandm ya OdOlO, Mandlra, Madara ya oa

Madeyra! ..

Seni de, Dostoyevski'yi de, Muhammed'; de $iir, babatanrmzr ve cOmlemizi tutan bir sara ... E§ref';n saaU bu, <;itfe olsun, at bir nara!..

Ama Obur m(j~teriter gocunursa kansmarn oraar daha bir ciddi i§ gOrDyorlar be anam ...

34

TANILLl'YE BA~AGLIGI

Kulaglm sende Server

Nasll beklediysem dogacak gocugumun haykln§lnI

Senin saghk haberini de 6yle bekliyorum .

Sanki bir tel gerilm~ ararmza, bir saz

En pOften bir tsaret klprar klpramaz

Otmeye bashyor nabzurun klzil sercesl $akaklanmda

G~erken gOrdOm demin KO~Oksu'yun ordan MezarliOrn yamacmda bir erguvan a~ml§ senin resmin tipkr, ~Iktl ya gazetelerde

Ak sedyenin i<;inden kcsturuyorsun bahan Kana kana kanayarak alOme ka~1

Bu toprak var ya can verdiOin senin,

Bu topraga dO§man oaltatarta budanarak OstOne ylglldlgm toprak var ya hani

o taprak i§te seni ayaga kaldiracak ... Onun i~in slkl dur, karcessn, sik di§ini

Ve atesten OIOp OIOp dirilen semendercesine 11 MaYls'ta Taksim'e yeti§meye bak Taksim'de birle§meyle birle§meye! BEKLlYORUZ HAA, GECIKMECE YOK!

(12 Nisan. 1978)

35

\

1 I',

J

:: I

KARI$MAMACA

BoOa'ya en yara§8n havaYI beklerken OIdO Istanbul tlpkl

Ba~lnda ate§ bOcekreri

Ve kukayaklar ayak ucunda Klrklara kan§tIOInc:lan Otoro

Ba§kalannm i§ine kansrna demedim ben sana Bre gafil bre insan bre Galata Kulesi

36

NAFILE, NAMAZI

PaplrOse baklyorum

- Caydan"Qa dikmi§tim §U kadarclk Amma da bOyOdOI-

PapifOsO suluyorum

~iir yazacaQlrr18

~EREFENE

Tatann teki dOze indiQinc:le Minareyi gOrdOQOnde

Nah i§te bu dernis yerin kotagldlf o sAyede cermet-ala denen otel OtaQldlr, otlaQldlr 0 yatann.

L.:

37

YARADANA KURBAN

Tlrnaklan uzuyor Istanbul'un Kirli bir rnasrnavi

Ama ne kadar varasryor yarabbi Bu nmaktar bu deli parmaklara .

Ve ortayla i$aret arasirda mOtemadi bir cigara Giderek minareler oluyorlar

Ya~h bir kOprOye rastladrrn demin Bir diyeceOim yok dedi marutara Ba~lml dOndOrmeseler

Ba~lm' dOndOrmeseler bOyle

Bende dedim ki Allah'a

Feristahm gelse yaradamaz bu-gOzeligi Sen bir turistsin arncabey!

38

aiR KOVA SU DA BENDEN

U9Uk mavi bir ~dlrdl sonbahann gOgO' SokOldO garibim, rahmeUere dOrOldO Ayaklan sanaruyor yayhmn klYlsmdan

Giderken ama, giderayak

ZOI degil, kardesim, bir zil, bi zil!

Cingene pembeleriyle yapraklar aghyor ardmdan

Kaptlm kovayi ben de, kosturn cesrneye GOrO§orOz dive bi dahaki seneye

39

TARtHLI BAGBOZUMU

I , , I

Ayaklanyla ezip f1ct1ya nu bastllar seni Nefti kasnakll bir filMa,

Aldlrma, kara Ozum!

Sen, 0 Klfmlzl 9arablna doOru Iltten ice

Hanl hanl

Qah!jmana bak, iki gOzOm!

KARARIKARAR

Pa~abahqe'de oturuyordu kendisi Rakl Fabrikasl'nm ta !jakagmda

ayle su/andlflyorlar ki agbey dedi bu zlkluml t;aklrkeyf bilem alam/yar r;aklrm k6r kedisi Bir lek fare yeter alimallah bit te« fare Dagltmak iQin $U sizin mecue;

Sonum o/sun, val/aha da bilJaha de, bu son lcersem bi daha bu ~eng; bozuk anasonsuzunuzu.l

40

1976 BAHARINDA aiR GUN

EVSAHIBIM - EMEKLl YOZBA~I - C;OMLEK91 FETHI BEY OLOO AMA. .. AMASI VAR

Bir dOkkAn kapanch

Bir dOkkAn aC1tlacak. GOveC1 gone§ kOp sakst Ve kapkacak ...

Fethi Bey -g6rmOyorum a biliyorumVine eskisi gibi dikilmi§ duruyor e§ikte

Ve bahar dolaYlslyla namlusuna kiraz ~ekirdekleri - sOrOlmQ§

emektar makinesiyle tetikte BugOn ka~ para vururum diye.

Lakin yeni §artlan gOz Online alan Koroner YOzba§tm degi§ik bir taktik uygulamaya kararh

Babaeskfden getirtip de elca!;Jlzlyla yamadlQI 0 ~Iak canaklar i~inde

Bu sefer kendi kOlierini okutacak Gallere

Neylersin ki deniz taratmda yeni a~ml§ toy sebboylar bile Yutmuyoruz gibisine Fethi Bey'e muzip muzip gOIOyorlar Eflatuna calan Cipil go-zleriyle

41

OINLEME BA~INI!

Kal'§l masadan 9agrrdllar, buyrun dediler

Keyttm yokdedim bagl~faym, ba~/ml dinleyecegim biraz Sen misin diyen, bir curcunadir koptu

Ne kataballk, ne katabankrms yarab basirnl Bunca ayip, bunca kaYlp, bunca alOm!

Attlm kendimi dr~an, kanstnn $arlo'nun yalmzhgrna UQuyorum §imdi Barbaros Bulvan'ndan a§agr OstOmde msanlar, ne gOzel,

ve ayaklanrrun altlnda deniz!

Sana da sOylOyorum hep, Teo,

8a§1n1 dinleyecegine, al basiru gil uQmaya!

42

YA~ASIN CUMHURlvET

GOIkOy admda bir yer varrrus Gelibolu'da T elevizyonda g6sterdiler geqen gOn, Gelenek edinrnis kOy halkl,

Ben kendimi bi/dim bilel; bu b6y/edir Oiyor muhtar:

29 Ekim'de toptan sOnnet ederlermis c;ocuklanm ... Derken ekranda entarili bir 9Qcuk belirdi

Kirvesi tutmu§ kolundan

Yanrddar bir kamp yataglna,

Ardmdan sOnnet«i olacak zat boy gOsterdi Elinde bl«aglyla,

Qocuk kaldlrdl ba§lm, baglrdl:

Ya$asi/J. Cumhuriyet dive Bunun Ozerine de ekran karardi

Korkanm, bu, sade GOlkOylOlerin degil, um"umuzun Sade kOc;Oklerimizin degil, bOyOkterimizin de 00910gO bir tarihsel yantlgl

QOnkO sOnnet degll, farzdlr cumhuriyet

(2 Kaslm, 1980)

~. ::

-\ '~ , -~ ~:

43

I

C>FFFF •.•

KaranhktaYlz gene

Yukarda ~llgm ~1{Jliklanyla Kerem.

Oargm bana, bugece de gelmeyecek bi tanem, Poyrazda aga~lar ehlen ve sehlen Bo{Ju§uyorlar kendi hayaletleriylen,

Ocakta kamabahann kokusu

Unutturuyor bahan hasseten,

Hangi kamusu acarsan ac

Ister t.arousse'u, ister Kabus'u

Mutluluk denemez bu halimize ...

Ben de yaktlm emektar IOkOsa Yakarrmscasma saksa

Ohhh be, ohhhh

GorOr oldu gOz goza

Oa{Jltalllm diyorum, ~uklar, bu kara dumam Gal ahp satmamn tarrdrr zamam! .. -

44

CENNE$ANOHU

...

6ayku§ asten blr hatundur bakmaylO bayltOma MekAm cennet ola, makAmf sattaraban

Her menc:lakkadukkada bir dokuz doguran ... Ku§konmaz SOtOyle emziriyor geceyi

Ve zifiri Yfldtzlar uruyor eski samanyollanndan '

Yavrulan yeti§ip sOzOIdO mlydO dOnyaya

Kadifeden Qftt Qlkmaz kanatlanyla • .

DO~lerjnj yiyorlar, gOmo~ dD§lerini gDIibf'i~im aa~mn Nast! verse ayc;iqegi qekirdeklerini ~kJar

Di§lerinin arasmda canrdatarek 91ttr 91tf(

Tuh sana Puhu Ku§u

Oini mDrekkebinlen san, susak ve uykusuz nehrima. Batlrthgln bu ka91ncl tahtel-bahir!

.:..;.

-.~

, .

~ .. '/_

DEGI$IM

I

.:_". "

Zeus gOya, rOzg~r

Ko~uyor kar~lki agaclO ardlndan Yakalayamlyor ki ama

Daphne degil cOnkO 0 ye~i' klzin adl DEFNE

Oh olsun Zeus pezevenginel

Apollon olsan ne tazrrn gelirmi§: gibisine •..

SABAHSABAH

Bu gOl bi seyin arusi olacak ama neydi unuttum

Kim bilir belki de sabah sabah yeniden acan umudum

46

HERZE

Sir Yllan dO~tO vapurda yarnma Sankhm denize

, OONYA HALl

Qingene benleri, ne dersiniz, pernbe olrnauydr, degil mi? Ama dOnyada her §ey olmasi gerektigtgibi olmuyor ki.. .

47

..... "I'c.

: :.J i.

. .'\

MA YERLING FACiASI'

Ozum $ampanya Habsburg Fransa

OIdOrdOn bre Mariya Vace1ya'yJ! Kendin de yattln ama Viyana

Iki seksen sanane virandalarma

Su ~iir bir kibrit

Tutuyorum sOnmO~ blr sarrdana

Adaml§lm ben.,zatlml zaten Ikinei Veryansm Muhasarasl'na Orda bir i§ci olarak sahsen

48

SON GURLOK

Tlrabzan hurmasi agaclna dOndOm

TOyOm tOsOm dOkOIdO, yaprakslz kaldnn Vine de meyvaya duruyorum bu clbll halimle Tepedentlrnaga

Turuncu turuncu

KOIOr kOtOr

Bu benim sonbahanm

Bu benim son gOrlOgOmdOr

",."

.~. ~.~

.~. -.

"/

49

"·1';'

.I

1

I

" ';

GELiNCiK ~URUBU

::}u Olen cocuktar var ya Sana bana dOnyaya ...

llikleriniz dondugunda krsm Sir ka~lk umut gerektiginde o ~i~e gelecek aklrmza Pencerenin OnOnde duran GOne§te

Gelincik ...

50

DEDEM ALI RIZA EFENDI

Yakln gOzlOklerini silerdi boyuna

GOmO§ dOOmeli yeleOinden kalma 0 ye§il o havi dOkOlmO§ kadife parcasiylan,

- NasI ama 6pOp oksarcasma ...

Bir 9ift 9aylak gOrdOm ge~nde

Gec;ti ler gOlibri§im yapraklanm sIYlrarak ..• OedeminQ6zl0kleri dedim bunlar

Oedemin uzak gozlOkleri bunlar muhakkak ...

".-:":"

Sl

OLMUYOR

Sn11ml verdim Acemler'in kO~kOne Hani ~u yoku~un ahba~lOda

Beyazll ye~illi sarmassdar sartosu ... Elimde nevale var yorulffiU§um Oturdum duvann Ostane

Kahverengi zivanah Samsun'u da yaknrn Sakkal GOngOr ikram ettiydi demin Cektim kulaglmln arkasmdan ...

Yagmur ~iseliyordu,

Ka~lki mesejkte de kus demlerine kan~lk Palamutlar dO~Oyordu arada bir

Daldlm dalacaglm eski Beylerbeyi'ne

Asat Halet Qelebi'nin yamactndan ...

Olmuyor allah kahretsin

$u arabalann cayirtrsr yOzOnden ... Ilhan Erdost'un nasu OldOgOnO

Ka~ gOndOr akhmdan ~lkaramadlOlm gibi ...

52

DAVILAR DAVILANIP VA VLAR VA VLANDIKQA

Galata KOpro50 tir tir tttriyor

Bunlar beni de asma kOprO yaparlar diVe

YOre{jinin dubalanm geni§ tut, ihtiyar!

Sen bOyle nice day dar gOrdOn bugOne kadar Hepsi de yedeklerinde sOrOye sOrOye aYllannt

Senin OstOnden azamet-i bObreki ve kalpak-I pOstekiyle ge9P

Tarih'in hayvanat bahcesini boyladnar

.",'

... ;

.:~ .

II

't:~

14i

.

.

. , 7-

53

,

EVRIM

Kolyoz QengelkOy'de, Necati'nin orda Once komiydi, sonra garsonclu BayOda bayOdO uskumru oldu Derken Iokantamn hemen biti~iQinde Be§ kanshk bir havuz vardi

Tatk suva dO§tO boguldu.

YARA~TIRA Y ARA~TIRA YAKI~TIRMA

FranSlz Feylesofu Proudhon'un OnlO bir sOzO vardlr Ml1lkiyet hlfSlzllkttr diVe.

Milletc;e daha da lIeri gidiyoruz biz Ma/diyoruz uyusturucu maddeye, Mal sahibi de, yani mAlik

Esrar kaqakC;lsl gibi bi§ey oluyor demek. Ha bakm, felaket bununla katsa tyi Bizde sermaye denirdi eskiden fahi§eye Buna g6re sermayedar da ...

E, siz c;OzOn artrk bu ayiphk bilmeceyil

54

MAAR IF TAKVIMI

..

Anne, ne zaman bahar gelecek? KI$ gelsin de Oyle, yavrum.

SENOIKAL

Ya~mur bir ses olaydl sirt

Toplu sozlesrneye oturur muydu topraklar -

"! AKIN. TARIH

GOn geUr bu i$e bu millet de sasar

Tam kursun i§lemez derninde karanhOm Sir ates b6ce~jdir ba$lar

55

VETO ILE TOTO

Bu adam yillaria yallboylannda ya$adl yalmz GOlgeleri qok, kJrlangi~lan az •..

lnsarn uzaklan uzaktan ava 9lkml$ gibi Koklayan bir tazi ...

Yazdl{)1 bir $iir, bir yazl i$i mi ne1

Silmek elbet karayazlYI

Yaptl arna yapa yapa OeOil gayn yapayalmz

Bre Qinliler ki size gOvenim sonsuz Mao'nun kadirunr idam etmezsiniz siz Suc;suz

~urduk sami'ken c;OnkO kelleleri Ku$lar cenneti oluyorlar ucsuz

56

GERARD DE NERVAL'LE

Oktay'a

Gurbet elde Cern Sultamm

Harap bir kulede rruklm

Karanhklannda Aleyhistamn

GOmO§ bir cOmbO§ ~alar ellerim Karasevdamn zifiri gOne§i vurdu~a yOzOme GOrecei;}im geUr yMmi tlpl§ tlPI§ karsidan

OQOtuzlarmda rru asia

Ben yann OleceOim

Bir sokak tamoasun 1§IOlm

Murassa bir saat gibi asarak boynuma Ne kadar cok sevdiOimi

, Aleme itan ic;in

57

'I;

"

NlsAN TEll

GOne§ gOzlOkleri gOkyOzOnOn klnlml§

Klrkikindilere dO§Oyor botOn i§

Gayn siz agartacakslnlz c;;ocuklar 1§lgm yOzOnO

Topragl ope Ope Ope Ope Damlalar siz

Ac;;acakslzln kOrOn gOzOnO

CENAZE DC>NO$U

Anla§lIdl bu R'lerin intikaml

'l Onlar yuttu Ozde,mir Asat'l

'.,

58

HALIME TERCOMANDIM

SOzOmona lnsandim Hamsiydim bugulandlm Koynumclaki hatunu Havva anamz sanoirn

Beyazlt Kulesiydim

Hem Kumkapldaki yang!" Arap itfaiyeciynen

Kendi derdime yandlm

Pir Sunandlm abdalchm DOz raklya dadandlm Cekip 96kip kafaYI Anacaglml andnn

Banazdaydr bazlamam " Ve radyodaki reklam Yasarm yanda~ sayip

. Sana bir ekmek bandirn

A~a vardl teryadirn Firazda kOr kadlydlm "J<ararslzhktan caylp J(atlime karar aldim

'Gal benizli lsyarum

: ~ksi QlktlkQa kamm

: Arta durdu bicamm leen etsern Olsem bile ·0 -,

:~ Dipdiri 0 sol yaOim '~

.l~

4'~ .J;' L

-.{~~ .J~ l,j

,~

, '1:';

59

CAN'IN CAN. CEHENNEME

Can <,tlklyor Cam <,tlkaslca

Cam slkllmlllevden

Can (,(Iklyor

Evden cabceden baYlrdan Can <,tlklyor Qamhca'ya

Oyle gOzel bir Istanul ki efendim Can <,tlklyor cansucnnsmdan

Ve (,(ahyor, (,(ahyor taa Klnall'daki Rum Kilisesi'nin __ ant

Sonra iniyor Can'm cam Can'm (jlktlQI Qamllca'dan

Ki Allah birikmi§ taksiUerini aHetsin Cam Oyle Qektigi

~' Ve de tath tath can (,(eki§tiQi i.;in

~ ....

60

OSKODAR ISKELESINDE IKI LOSTRACI COCUGUN KONU~MASINDAN

Oyle bir gOI abeam ki size geleeek macta Adem abim bilem tutamaz elleri yanar

AHMET HA~IM'CE

Ak§amdan kalma Istanbul

Oyle gOzel bir ak§amdan kalma ki Sen de orda kal diyor §eytan

, Bitmesin diVe bitmi§ olan bu ak§am

.~ -, ~~ :~.~.

61 '

PATLAYAN TANKER

Merigu Erlere

Zehirli bir mantar gibi mai ormandan kanayan

Bu ates, bu kUr§uni, bu baruti duman

Ortasrnda bir gOne§, bi gOrOnOp bi kaybolan

Bana diyor ki: Sen de patlayacaksm bi gOn Can

Olanca dikkatsizHgiyle ve bir Rum kosteri edasiylan GOler tekrar genc;mi§ gibi ge9figinde ihtiyar yarumdan Otkeden, krskanctan, petrolden, rakidan ve askdan ... Derken inecek batOn Modalardaki manken ve camekan Ben de 0 Romen tankerince berhava olacam 0 zaman Cam lara Romen Orneklerini keten gOynek Ozre

dokuyaraktan

Ben de patlayip OIdOgOmde yOz bin Cam dikilmi§ 0 aksam Kendisi iein degil sade, adam olmak iein adam

KOkieri gOne§te hep, biraz deniz, biraz eiyan.

62

lao alai

UCUyor deniz, ucuyor Artllanyla tekmil

Sade aga~lara degil, bana da ucan kOpOkleriyle

EI ediyor k6poglusu, el

(

Uyuyoruz buyruguna dalgalann Harliyen

Ve gOne~ yaziyoruz dOnyaya Motemadiyen

100 gibi -yazl yazmayi Ogrenmi~ yeniSuat Arrcasmm hediyesi mar kale mini TOkOrOkleyerekten

63

,

NAAT

Bir elim bulut Bir elim toprak

D o

N

E

R E

K

o

o

s

E

N B

I

R Y

A

P R A K

Sana bin kez SOyledirn be evladlm Di$lerinle nrneklannr yiyecegine Gozlerinle gOkyuzunO yesen ya

64

D

o

N

E R E K

I

MERDOMGIRlz

Sabahlan ac kamma yosunlu bir c;:ay iger kurbaOalar. Niye mi Gaykovski uykusunda a{Jlar?

KuOulardan yOz bulamadiOI falan icln degil

GOne§in gOzya§lan ye§ildir de ondan

Adem Babamlz yazdi bu §iiri cennetten kovulmadan Kendi Adem elmasuu yiyerek gecen aksam

Kurbagalar da onun k;:in e;:lgn§lyorlar a ... Ne gOe;: §eymi§

Bu adam omasi dive

T abii elbet sabahlan ac kamma yosunlu bir c;:ay i9tikten sonra Onun k;:in de adamlardan ziyade A§lglm ben kurbagalara.

j -: i

j . :J , 1~

, .:;~

65

SORU-SUAL

Erkekler birbirine kan§tli:ilna Kadlnlar birbirine sansnqma

Ve canbazla bulut bulu§tuOuna gOre Sorarlar rm yani sana

Niye ~1I§tIOml

Ve ~ah§a causa cahsa

Niye cahsrnamaya ah§tl!';Jlnl?

I

BENZETMEK GIBI OLMASIN AMA

GEBE GIBIDIR GIBI DE GEBE

..

66

HASBELKADER

Bu capkrna ba{jlanankadln

Ister on dOrdOnde ister OQ otuzunda lpslz olur c,;:lkar sonunda .

,$ILI'OE SON DURUM

- Evde oturrnaya 6yle ah~tl ki millet

- Soka{ja Qlkma yasa{jl yasaklandl

67

BIR ELE!iiTIRIYE KAR$ILlK·

Ben bahkc,;:IYlm kardasim Ben OstOme basima de!}jl Altundaki sandala bakanm Ac:h Kismet, turuncu ye~iI

TE~HIS

-Ne ~j~ yansm ne kebap

-Sen bir kundakersm ahbap!

Engizisyondan kalma ... , Sayanora Savanorola!! ••

68

ERGE9SELERGE9 ~

KOprO altmdaydlm gec;en gun Bi ballk bi bahk bi bahk Istavrit san kanat c,;:inekop

l§1:e dedim Marx'in meram etUQi bolluk-

00$ BIRLlal

Buyuk cevizin dahm silkerken ben dO§1:e Kanm da anasma baknran kaynatiyordu Aynl anda Silkindik ki uykudan

Yaprakla akan blr Irmaga dOnmu§ yataglmlz

69

HAVAi 'BUHRAN

Havanm gOzO Oylesine karardr ki beklemekten Nerdeyse menevseler yagacak gOkyOzOnden

Tevekkeli rrorarrnadi dudaklan cocukiarm Yakmdrr, Washington Karpuzu dO§ecek Bu e§§oglu essekten

RUHUNU TESLIM

UQtu gitti Ismet Hatun'un <;lIgln ucurtmasi Ta<;hca'dan ma'acirdi garibin yasamasi Su<;luyum diye ben, dotast, karakol karakol Sonunda teslim oldu 90ge Sema'nm anasi

7.0

·SONE

Dolmu~tan mOsait bir yerde indim ·Cehennem rrunnkasmdayim gayn Tut ki bir teneke pantere bindim Dizelerim agnyor zAn zAri

Mor ksmenceler 9allyor i~kence Kara bataqmda gozlerim bahri

· Remboyla 91ktlktl bu teferrice Zzehri terkedip 0, se9li colleri

· Aleme nizam verirken navtatar '$ekspirle Yunus yan yana yatarlar

Hece tastanyla s6yle~ dilleri

· Azap kaprsmden ugrayan hayat

Bu topal kosrna bu canturas hoyrat .: Sone bulsun diye yazdirn bu ~iiri

71

I

,

i ,

DONYALIK

Gozlerim dayanrmyor bu maviye HalA da aciyorsun sen acelya Olmaz olsun gOzelin acrrnas:

Qlmek ne, bitiyorum biteviye

Doyamadim doyarnadim sevgiye Bogazda erguvan olurum diVe Umman umutla vardun ki hummaya YOregim denen ~ey meger bir rnidye

Rakl yoksa buldum derhal kolonya Ada oldu bak bu hayirsiz haya Korkanm Vine 6ldGr'cek asktan Beni bu dOnyaya getiren dOnya

72

MATERYALIST

BatOn istedigim 0 yirmi be§lik Fransiz Hastanesi'nin orda yitirdiOim Duvarlara kan!}tlYdl ya panfnsi BOtOn istedigim 0 yirmi be§lik

1§1I1911 denizin dibinde

Sade ot yiyen 0 ballk lipsos Kanatlanyla suyu havaianduarak

- BOtOn istedigim 0 yirmi beljlik Ugruna kac kulaclar daldlglm Cigerlerim patlaymcaya dek

Baksana ne para g6zl0ymuljOm ben

73

.~ " ..

!

I

I

I~TE BU 1!1

Shakespeare

Beautiful is terrible Terrible is beautifuldemill

74

8u SQZ TOrkqe ~yle s6ylenir mi acep? Guzelden gOzeldir gazel

-0 dO$en sonbahar yapraglVe muthi$

Benim §iirden ~irrdiden anladlglm lste bu i§

ANI

Ne zaman MOhOrdar'a gelirsem Gin'den Bi gOzel susmak geliyor i9imden

Bir krz sevrnistim glUlgl§1I

Yuvanu yapan bir klrlangl9t1

Akhml kacmp kacmp kacn

09 GOzelden ikincisiydi cadi

Ne c;ektim bilir Hadi'yle Sadi Karmmdaki gec;mi~ cocokrnus tepti

lse bak, ko~eyi d6nerken ~imdi

Karsima C;lkar diye kalbim hOP etti

Ne zaman kendime gelirsem Gin'den 8i gOzel susmak geliyor iC;imden

75

r

su i~EBAi<1

Her bi§ey bozuk

Vine de ortada bozuk para yok

12 Mart 1980

KAC;AMAK

Yalmz kaldlkt;a, yani GOler benclen ka~lk9a

Tekmil elektirikleri yamk blraklyorum yirmi dOrt saat Iki radyo var ikisini de acryorum

Yanm atacaqrma bir bOtOn ekmek ahyorum Bugun buyuk o/sun yogurt diyorum bakkala

GOren dOgOn var sarur

76

,~~

-,f:~ .~ I

'.T{

;:'KURT AHMEO'INAGZINDAN

Cook klyak adamch babam

Yaflndan tezi yok kurtulacagfm oglum dercfi §ucahallfktan

Kurtulacagfm a

Ya yefine bi§ey koyamazsam?

tllSARBUSELtK

,Se~e parmaklan ne gOzel sercelerin , Onlar ki ilk 1§lklann Omegi Ozre

:' Sir cicim dokuyorlar

'~GOkyOzbin kere

n

REKLAMCILIK

Ni$anta$lndan dolmu§la </Iklyordum

Baktrm, karsidan tekerlekli bir tezgAh geliyor Ardmda hhan Berk'e benzer bir delikanll ... Arabamn almna

"Koftede tek isim

HASAN TAHS/N"

yazlh ...

II

Demin ilamnl gordOm

Nerdeymi$ biliyor musunuz RECEP'in YERI?. Caddebostan'Ja MaXim aras/; ..

OO$OnOn artik nasil bOyOktOr Orastru gOren kedinin yarasr, ..

78

t; Jl

··111

... Adl da kendi de lanrn degil Revizyonistti 1967'de

Arnk televizyonist

OMO'yla gusul abdesti ahyor 1955'deki bu maximalist Qizme giymese de

: Ayda bir gOn pisi pisi pist Maunah saunada

Ve niyeti mOtemadiyen halis IZOCAM'da

Oysa habis dedi doktor durup durdugu yerde Etiler'de aldlgl safra kesesindeki kist

Onun iQin KALEBODUR'la di~lerini fln;:allyor Kerizl

"Arna nedense bu son zamanlarda Sosyalizme slddetls muteriz

I' ;

.r ..

i

'e,'.

79

ILANI HARP DEGIL

ILANI A$K @

Bir teneffOssOn sen sevgilim Yurt Bilgisiyle Kimya arasmda

KANUNI

Kanun 9alacaOlz diye c;lklporta yere Kanunu <;aldllar yere

80

FERAVI

:f~

::,b kara bulut yine gOrOndO mOyda gozlerinde '_~GOne§in pamuk ipligi kopuyor en sezmez yerimde ,~ Ban senle vanm ben senle yogum

,~'En topragl dovOyor en en naslrh topugum

; DUBARAI

,; Ellerin ki dalgalann sesidir

1 Hani oksayacaktarci ellerimi poyrazda :! Bir §air caha var beklerdi seni

'fBir degil uc degil beszarnaruar 9iraz'da

a-:

if,

: L,:;

, t '

: ~'

8t

ANI

82

Kabak yapraklanru n anloda yatlyor ~klu9u TopraOa dayarms basmr

Uzadlk<ja uzuyor boyu

Tosuncugun

OlmO~ de yastyorcasrna Anacaglnt ana ana

HIYARAR~I

Hlyar diyorum

Voo, ben tu~uyum diyor

ORHAN PEKER'E

DOn gece seni g6rdOm seyrimcle Kanhca'da, Alboran'dayml~lz

Ben dOkki1mn dibinde bir rnasada Qturuyorum a91kta Sen geldin --0 senin en sevdigim akh karah kedi Hani keyfe geldiginde, Oyle derdin ya sen,

o Ahmed Arif gibi mini mml kediQOktOn karsirna gOne~in altma

- Bi a<;:lp bi kapanyordun gOzlerini, 0 yeni patlarms yaprak

gOzlerini -- --

83

_ Ben de senin ~iirini yazarken ~imdi Oman

19im geQer gibi de elsa, gOzlerimi yummamaya bakiyomrn ...

Anla arnk sen, 0 gOn ve 0 dan geceki dO~te Kaldmrn taslanru coven zifiri flr<;:aslyta kuyrugunun - Resmini yapan 0 kedinin ve kendinin ardmdan Siyah-beyazlara kansrnaktan, kardesirn, nasu korkuyorum!

( v

,.

ORHAN PEKER DER KI

Bir ba~kaydl zaman, ne sabaha slgardl ne ak§ama Auhumtlrak bir kedi ge9ti yanurcan

Ardmdan da kapkara bir erkek ...

DOnyaYI memede bir bebeye dOndOren t;lgn~lanyla Atladllar bizim t;atl katmdan kar~1 dama

Ot; ay sonra siyah-beyaz bir resim dogdu kucaglma yOZOm gOzOm nrrruk it;inde

84

.....

~

~ADAVAPURUNDA

'TercUman'lna dalml!}ml§ beyffendi ... _ 'Ayak degi!}tirsin Mjin hani

Rumelim kutunun OstOnden

Bilegine dokunuvereyim dedim usulcClOzma, Bi flrlaYI§ '"iadl ki

Galo§lanndan beter karardi yOzo •..

a yOzden de tek kurus bah§i§ vermedi dOrzO ...

Pek bi ostOme vazifeydi sanki!

o kenet e§kAlini de biz aOartacaOlz naat -·OMO'n muyum senin Olen!

Ben ki anadan deOil, karanhktan do{Jma Kehlibar tesbih gibi bir <;ingen ...

BAROK

rrorsalkirn Morsalklm Mor

mor

Mor

OmrOmon duvanndan Iniyor gOzya§lan Iniyor

Iniyor

Bu ezgi var ya §u ezgi

Qalmtl bir krravatta c;ahnacak

BarokluOun da ordan geliyor alQak

/

86

'jt<IBAR HIRSIZIN TORKOSO

f,

~Anamm ipiyle indim gOkdelen darrumzdan , : Kelebek gibi girdim kelebek carmruzdan

: "f aksinize mOlkOnOze dairenize ...

: Heceleyerek Ozerinde ayak ve el uetanrrun , Belledim seyyarenizi ve kelimelerinizi ...

}GOzlerinize baktrm, mukaddes ciltlerinize, bOfelerinize -j Vesairenize ...

• ~ SUr fenerimle de baknm, son ~1{Jhk!

-c

A, A§k yokmu§ sizde bes parahkl

, Gidiyorum ben boscakanar

.~ SIQml§lm ortahk yerinize

- KIQlmm fosforuyla aydmlarun slz arnk

87

,.

GOrOMSER

GOn gidiyor limoni, bana kalsa da nezle SOmOklO deniziyle, bulut mendiUeriyle Hapqlrdl hapsiracak burnu rnorarrrus Krole, Ya§lycaglz demek ki bir eyyam daha bOyle

Don gidiyor limoni, mOkedder tilleriyle

l

88

'DEVR .. I SAADET

Ilk gOrdOOOmde seni Kandilli'de Attlglm hart Latinceydi uzaktan Bataslca Batlclhk!

. Ve TOrkc;e kaville§tik 0 gece senten ...

Lakin Arap Harflerine dOndOk Sarmas-dotas olunca nihayet

Meger sen de ben de MOsIOmanml§lz.

, '

., :

; ,

89

MON·TON..sON

Sir kelebekti resmen Ahmet Agrili

Deniz OstOnde Yolunu sasrrus

San OstOne mor benekli Sir Gar-SON

Heybeli'de

Haybecile rle,

Elinde kahr Kurtaramazsm

Arada ben k;1rh ';Iktlm Sir ~iir yazdnn Yazamaz olaydlm!

90

I

HAMLET'E.HAMLE

lste bOtOn sorun: ya var ya yoksun Va da bu sorun

Va intihar ya ihtiyarsln

CICEKCILIGE HAZIRLIK

Hazret-i Muhammed'in terinden tOremi§mi§ goner Va ObOrleri, 0 bin bir tOriO <;:i<;:ek?

Onlar da herhalde Memet'lerin terinden Oremi§ler

91

,

$IIR .. I PENCE

Kim c,:lkardl dersiniz hOsnO~yusufu KOr kuyunun dibinden (heyhatl) Yosun yapraklan ve

Cefah c,:h;ekleriyle

Arata?.

o 91knk ki zevaliyle §iirdir lhtiyartaymca, ga yn .ihtiyari Tikir-rmkrr kaldmr tekmil §airi Du§Ok vezinleri

Ve harften hafifkafiyeleriyle Catcatu bir rata

Ve ecnebi meydanlardan hafiyeleriyle ...

OdO !Ierin" K .rkPI narrnda fizamlar Yagla!?arak Ule§irler gOle§irler Dinlendirinceye dek fersude kahplanm Ozturkceylen laf lata

Derken man-kala k_afaya ...

HAVAiCIVA

Allahlm nasi civalaruyor hava Cat burda cat Catladlkapl'da ... Derece tannus son derece

Bir Kutup, Sir Hattl.(jstOva

- Senlen kOsOp kOsOp

Seni yeniden getirdikCfe tava

lspermecet Puromete'nin, ilahi,

SOrte SOrte orasuu 0 mukaddes kava Ke§fettigi ates

Benim seni sOzerken dOzdOgOm . Dizenin yamnda lava

DO§O mdeki dO§eljinde Sakrztardan dO§leriyle Di§Iiyor Mem-elmalanrrll Sir nattac« Hazret-i Hawa

Bu oda ne Kmah, ne Va/ova

Bu ada kadim bir yanardag, nevicat bir Cava

93

Ve nedamet iCin aSllmadlOma g6re Nedim

,

- HALKl

i

KacgOz~YII gec;tfbre halklm Sen dOOOnsOz karrber olall ~u halk-Ior peyniriyle

Nefis kOrleterek

Nefesin tOkeninceye dek Nefretiler tarafmdan

Bo§una dO§medi bo§luOa Net'j

Bir kona~ln darmndan ObOr dama atlarken

94

95

MOZEKKER

Sir Topkapi Sarayi kurdu tenin

Kubbe ve koltuk-atlann ve harem dairennen Saraybu rnumda

1 AGUSTOS, 1981

GOne§in tutuklandlOI gOn Hem de bayram arifesi

VESA-vISA

lsa bir coban Celile G6lu'nde Kuzu diye dalgalan gOdermi§

Musa da yOrOyOp ge~erken NiI'j Kademleri neyle meyle neylutermis

Muhammed desen, tOccarllk edermls gibi yapip collerde KeJamlardan ne kervanlar dOzermi§ ...

I ;

Baktlk ki sonra, tOm 6lum bu kutsal kitaplar Sakarya Nehri ve Mercidabrk Zateri dahil

GitgE! Ie lim katsm-kastanrruza Cunorzlarta yolunan bu yazi Uzelimize bir Ozerliktir

Endegilse tOtsO diye ahretlenilir

I t
\
; ~
I, :
,~
~
'.
e
1
j
.,
-,
~~
i;
\
f
~
"
~
~~
:.~
. ~j
;
.'
I~
j; 96
.r;
.'
~-
~
F'
.- II

KEREVIZYON

Fazll HOsnO, "Fora edin antenleri,"mi demi§? Farlarasl kendisindendir

Bizim Beykozlu Ay§'amm da durup durup "Kwamet gOnG qaftl demektir, qocuklar, .. dercii roeme« kapladl mIYdllstavrozlar."

Sir de baktlm gecten gOn bir tesadOf

Mefaret'lerin Cihangir'deki aoammarurnn balkonundan C;oktan kopmu§ kiyarnetl

Ook kereviz §ey §u te1evizyon!

BOtOn boyalan boyaml§ da sanki haspa Tek eksigi renkli bil' don!

97

GOZLERIM DOLUYOR

I

Faytonla gelirken $afak'a do9ru ~IP dedi carnlann i9inde GGne§e mayil G~ oarca tekne Bakrruyorlar kOsotian birbirlerine Gozlerim dahyor degU

Gozlerim doluyor

Mezarllk ki slkl§tl!iumda bir insanllk En terkedilmi~ kabri sutaden Birtop 1§lk basverdi topraktan Gozlerime doluyor

Cam Limam'naydl 91kartmamlz atlarta Gazino kapahyrrus efkAriyeden Kumsalda cimen evlad-I vatarun

Fazla sivil ofusuna iQerlediler mi nedir ...

Biz de konaklayacak bir a9al; alttna bakrndrk Sag ilerde bir earn, earn degil ihvandan bir can Dallan kok, kokleri dar

Dahp dalrp 9rkryor derinlerden Bir yaprak ihcasr sanki Gozlerirn doluyor

98

Kar§lda E§ek Adasl, uyuz

Oysa ye§il k.sraklard. bu adalar eskiden Ba§ladllar mlydl dalgalarla 6pO§meye Ben diyeyim 0<;, sen de be§ tay Sahmrdl baharlan deryanm <;aymna Gozlerim doluyor

~u sanatoryumda kimsesiz olen Hayalet OOuz Geviri yaplyor MIA

Ilennin dOnyaslndan TOrk~eye

Per§embe Pazan'ndan kapup gelmi§ <;Iraklann 9Ign§la~

nyla

Su atarlarken birbirine G6zIerim daluyar

G6zlerim doluyor Ama aglamlyorum

GOnkO kirpiklerimden inen her ya§ Mermer bir nancer olaeak yann Marmaraya saptanmis .

Sonra, varsm sapiansm deyip Inadma aOhyarum

99

".

; iIII"

- ,.

YA$

.. ' ,~. ,

YaQmur bir kurbaOadlr Evliya~OI·Allahtan

DO~Onde gOrdOkc;e kendi dO~OnO Ye~ilden yemye~ile atlayan ...

o da derdi ki Nuh Peygambere de sorsan KurbaOadlr Tufandan

Arta kalan

Tek hayvan

RAHMET SONRASI

C:;af'§1 namarmrdan 9lktru~ geliyor Funcla kokulanyla

Bohc;aslnda katir umaklan, lavanta c;iyeklerl Belinde bir ebeni·ku~agl ...

SaOhk sular olsun sana dOnya!

100

TAvzlH

KOpek, malkOn sahibi deQU KOpe{Jidir

.--

KORoGLU OZRE

Allah icad oldu mertlil< bozuldu Do{Iru klllC; canda paslan ......

Dam;.!alldlr...... '

IKTISADI

Ne hayrr geUr OI}OOOI}O undan, sunmadlO,somundan Tasirna suyla dOnen dei;iirmenin.

101

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful