You are on page 1of 10

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa

Archdiocese of Good Hope

By the Grace of God


COMPILED, ADAPTED, EDITED & PRINTED
BY
MARGUERITE PAIZIS
ARCHONDISSA & TEACHER BY DIVINE GRACE
GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE OF ALEXANDRIA & ALL AFRICA
ARCHDIOCESE OF GOOD HOPE
HOLY CHURCH OF THE DORMITION OF THE MOTHER OF GOD,
PORT ELIZABETH, REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
PO BOX 28348
SUNRIDGE PARK
6008
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

TELEPHONE/FAX: +27 041 360 3854

marguerite.paizis@gmail.com

Paschal Matins & Divine Liturgy


Hymns & Readings

15May 2016

3ND SUNDAY OF HOLY PASCHA

Holy Myrrhbearers
Also the Feast of St Pachomios the Great, Founder of
Coenobitic Monasticism - St Achilios of Larisis - St
Isaiah the Bishop & Wonderworker of Rostov - St
Demetrios the Crown Prince of Uglich & Moscow
St Isaiah the Wonderworker of Kiev Near Caves
Monastery St Pachomios the Abbot & St Silvanos
the Venerable of Nerekhta St Euphrosynos the
Abbot and Wonderworker & St Serapion of Pskov St Achilles, Bishop of Larissa,
Thessaly

or download directly from


www.scribd.com/writers4574
COMPILED & PUBLISHED - 19 APRIL 2016

Tone 2
EOTHINON 5
RESURRECTION GOSPEL 5 LUKE 24 : 12 - 35
KATAVASIAS OF HOLY PASCHA
Our Eternal Gratitude to Pater Seraphim Dedes & all the contributing Translators elsewhere for
the original Greek & English texts and for making our Worship a little easier to understand, to
participate and to appreciate.
Glory to God for His Great Mercy!
www.agesinitiatives.com/dcs/public/dcs

NOT
20.

TONE 2 2ND AFTER PASCHA THE HOLY MYRRHBEARERS 15 MAY 2016

FOR

MATERIAL

PROFIT

2.

TONE 2 2ND AFTER PASCHA THE HOLY MYRRHBEARERS 15 MAY 2016

TONE 2 2ND AFTER PASCHA THE HOLY MYRRHBEARERS 15 MAY 2016

19.

Ke diagenomenou tou Savvatou, Maria i And


Magdalinin ke Maria i tou Iakovou,
ke Salomi, igorasan aromata, ina
elthouse Alipsosin Afton.

Ke

lian proi tis mias Savvaton erhonte


epi to Mnimion, anatilantos tou iliou.

when the Sabbath had past, Mary


Magdalene and Mary, the Mother of
James, and Salome, bought spices, so
that they might go to Anoint Him.

And

very early on the first day of the


week3 they went to the Tomb when
the sun had risen.

Paschal Matins Hymns & Readings Holy Myrrhbearers


PSALM 117 /118

Ke elegon pros eaftas: Tis apokilisi imin And


ton lithon ek tis thiras tou Mnimiou?

Ke
Ke

they were saying one to another:


Who will roll away the stone for us
from the door of the Tomb?

anavlepsase
theorousin
oti
apokekiliste O lithos - in gar megas
sfodra.

And looking up, they saw that the stone

iselthouse is to Mnimion, idon


neaniskon kathimenon en tis dexiis perivevlimenon stolin levkin.

And

had rolled back for it was very


large.
entering the Tomb, they saw a
young Man sitting on the right side
dressed in a white robe.

Ke exethamvithisan.
And they were amazed.
O de legi aftes: Mi ekthamvisthe. Iious He said to them: Do not
zitite
ton
Nazarinon
ton
estavromenon. Igerthi, ouk estin ode.
Ide O topos opou ethikan Afton.

be amazed.
You seek Jesus of Nazareth Who was
crucified. He has Risen He is not
here. Behold the place where they
laid Him.

All ipagete ipate tis Mathites Aftou ke


to Petro oti proagi imas is tin
Galilean. Eki Afton opsesthe, kathos
ipen imin.

But go tell His Disciples, and Peter,


that He is going before you to Galilee.
There you will see Him, as He told
you.

Ke

And

elthouse efigon apo tou Mnimiou ihe de aftas tromos ke ekstasis

Ke oudeni ouden ipon -

efovounto gar.

they went out and fled from the


Tomb,
for
trembling
and
astonishment had come upon them.

And

they said nothing to anyone - for


they were afraid.

PRAISE

TO

GOD

FOR

HIS EVERLASTING MERCY

Theos

Kyrios ke Epefanen imin.


Evlogimenos O erhomenos en
Onomati Kyriou!

1 : Exomologisthe to Kyrio, oti


Agathos, oti is ton eona to Eleos
Aftou!

STIHO S

2 : Panta ta Ethni ekiklosan me,


ke to Onomati Kyriou inamin
aftous

STIHO S

3 : Para Kyriou egeneto afti, ke


esti Thavmasti en ofthalmis imon. 

STIHO S

18.

TONE 2 2

AFTER PASCHA THE HOLY MYRRHBEARERS 15 MAY 2016

1 :
Confess the Lord, for He is
Good;
for His Mercy endures
forever! 

VE RSE

2 : All the Nations surrounded


me, but in the Name of the Lord I
drove them back. 

VE RSE

3 : This is the Lords doing, and


it is Marvellous in our eyes. 

VE RSE

When Thou condescended to Death, O

Athanatos, tote ton Adin enekrosas ti


astrapi tis Theotitos. Ote de ke tous
tethneotas ek ton katahthonion
anestisas, pase e Dinamis ton
Epouranion ekravgazon.
Zoodota
Hriste, O Theos imon, Doxa Si!

Life Immortal, Thou slayed Hades


with the lightning flash of Thy
Divinity. When also Thou raised up
the dead from the subterranean
abodes, all the Powers of Heaven
cried aloud: O Life-giver, Christ our
God, Glory to Thee!

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit

PASCHAL APOLYTIKION HOLY MYRRHBEARERS - TONE 2

O efshimon Iosif, apo tou xilou kathelon, The

noble Joseph taking down Thy


spotless Body from the Tree,
wrapped it in a clean shroud with
sweet spices and laid it for burial in
a new grave; but on the third day
Thou arose, O Lord, granting the
world Thy Great Mercy!

Ke

Now

Amin
Tes Myroforis

Amen
To the Myrrhbearing Women the Angel

Ginexi, para to mnima


epistas, O Angelos evoa: To Myra tis
thnitis iparhi armodia, Hristos de
diafthoras edihthi allotrios; alla
kravgasate: Anesti O Kyrios, parehon
to kosmo to Mega Eleos!

ND

Lord is God, and has


Appeared to us. Blessed is He
Who comes in the Name of the
Lord!

Ote katilthes pros ton Thanaton, i Zoi i

nin ke Ai ke is tous eonas ton


eonon.

The first day of the week is Sunday.

The

RESURRECTION APOLYTIKION TONE 2

to ahranton Sou Soma, sindoni


kathara, ilisas ke aromasin, en
mnimati keno, kidefsas apetheto; alla
trimeros anestis Kyrie, parehon to
kosmo to Mega Eleos!

and ever, and to the Ages of


ages.

standing by the Grave cried: Myrrh is


fitting for the dead, but Christ has
been shown to be a stranger to
corruption; therefore cry aloud: The
Lord has Risen, granting the world
His Great Mercy!

SMALL LITANY

TONE 2 2ND AFTER PASCHA THE HOLY MYRRHBEARERS 15 MAY 2016

3.

FIRST PASCHAL KATHISMA HOLY MYRRHBEARERS TONE 2

Ton

lithon tou mnimatos, sfragisthine


mi kolisas, tin petran tis Pisteos,
Anastas pareshes pasi, Kyrie, Doxa
Si!

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Not barring the stone of the Tomb fom


being shut, Thou Rose and Thou
granted unto all the Rock of Faith.
Glory to Thee, O Lord!

Glory to the Father, and to the Son,

Imis de ti prosevhi ke ti Diakonia tou


Logou proskarterisomen.

Ke

iresen O Logos enopion pantos tou


plithous.

And

Ke

exelexanto Stefanon, andra pliri


Pisteos ke Pnevmatos Agion, ke
Philippon ke Prohoron ke Nikanora
ke Timona ke Parmenan ke Nikolaon
prosiliton Antiohea, ous estisan
enopion
ton
Apostolon,
ke
prosevxameni epethikan aftis tas
hiras.

And they

Ke

O Logos tou theou iixanen, ke


eplithineto O arithmos ton Mathiton
en Ierousalim sfodra, polis te ohlos
ton Iereon ipikouson ti Pisti.

And

and to the Holy Spirit

Ton kolpon ton ahranton, en Ipsistis mi Not


keosas, tafin ke anastasin, iper
panton katedexo. Kyrie, Doxa Si!

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton


eonon.

Amin

quitting the Immaculate Bosom of


the Highest, for all Thou accepted
Burial and Resurrection. Glory to
Thee, O Lord!

Now

and ever, and to the Ages of


ages.

Amen
THEOTOKION TONE 2

Panta iper ennian, panta Iperendoxa, ta Beyond


Sa, Theotoke, Mystiria.
Ti Agnia
esfragismeni
ke
Parthenia
filattomeni, Mitir egnosthis apsevdis,
Theon tekousa Alithinon.
Afton
iketeve, Sothine tas psihas imon.

the
power
of
thought,
exceedingly Glorious are all Thy
Mysteries, O Birth-giver of God;
sealed in Purity and preserved in
Virginity, Thou art acknowledged to
be, in Very Truth, the Mother who
brought forth the True God;
wherefore Entreat Him so that our
souls may be Saved.

THE HOLY GOSPEL ACCORDING


THE UNNAILING &

SECOND PASCHAL KATHISMA HOLY MYRRH-BEARERS - TONE 2

Myrofori orthrie genomeni, ke to


Mnima kenon theassamene, tis
Apostolis elegon: Tin fthoran kathilen
O Krateos, ke tous en Adi irpase ton
desmon. Kirixate parrisia. Oti Anesti
Hristos O Theos, doroumenos imin to
Mega Eleos.

morning and seeing that the Tomb


was empty they went and told the
Apostles:
The Mighty One has
overpowered corruption, and He has
Rescued those who were bound in
Hades. Proclaim it openly, for Christ
our God has Risen, granting us Great
Mercy!

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the Son,

Ta

Myra tis Tafis Sou, e Gynekes


komisase, lathreos pros to Mnimi
paregenonto orthrie, ton Ioudeon
dilose tin avthadean. Ke strationton
proorose tin asfalian.
Alla fisi
asthenis tin andrian enikisen. Oti
gnomi simpathis to Theo evirestise.
Prosforos oun ekravgazon. Anasta
Kyrie, Voithison imin, ke Litrose imas,
eneken tou Onomatos Sou!

The

nin ke Ai ke is tous eonas ton


eonon.

Now

Ke

Amin
4.

The Myrrhbearers went very early in the

and ever, and to the Ages of


ages.

Amen
TONE 2 2ND AFTER PASCHA THE HOLY MYRRHBEARERS 15 MAY 2016

will give ourselves continually to


Prayer and the Ministry of the Word.

their words pleased the whole


multitude.
chose Stephen, a man full of
Faith and the Holy Spirit, and Philip
Prochoros,
Nicanor,
Timon,
Parmenas and Nicholas, a proselyte
from Antioch, whom they set before
the Apostles; and when they had
prayed they laid hands on them.
the Word of God spread, and the
number of Disciples multiplied
greatly in Jerusalem, and a great
many of the Priests were Obedient to
the Faith.

TO

ST MARK 15 : 43 16 : 8

CRUCIFIED LORD & SAVIOUR, JESUS CHRIST

To

kero ekino elthon Iosif O apo


Arimatheas, efshimon vouleftis, os ke
aftos in prosdehomenos tin Vasilian
tou Theou, tolmisas isilthe pros
Pilaton ke itisato to Soma tou Iisou.

At

de Pilatos ethavmasen i idi tehnike ke, proskalesamenos ton Kentiriona,


epirotisen Afton i pale apethane.

Pilate wondered if He were already dead

Ke gnous apo

tou Kentirionos edorisato


to Soma to Iosif.

that time, Joseph of Arimathea, a


respected member of the Council,
who was also himself looking for the
Kingdom of God, took courage and
went to Pilate, and asked for the
Body of Jesus.
and, summoning the Centurion, he
asked him whether He was already
dead.

And when he learnt from the Centurion


that He was dead, he granted the
Body to Joseph.

Ke agorasas sindona, ke kathelon Afton And


enilise ti sindoni, ke katethiken Afton
en Mnimio O in lelatomimenon ek
petras.

and to the Holy Spirit

Women purchased Myrrh for Thy


Burial, and they went to Thy Tomb
very early in the morning. They
feared the Judeans overt hostility,
and envisioned the soldiers secure
guarding. And yet their weak nature
prevailed over manliness, for their
sympathetic
sentiments
were
pleasing to God. Opportunely they
shouted: Arise, O Lord, and help us.
And Deliver us for Thy Names sake!

BURIAL OF OUR

We

Ke
I

prosekilise lithon epi tin thiran tou


Mnimiou.

de ari i Magdalini ke Maria Iosi


etheoroun pou tithete.

he bought a linen shroud, and


taking Him down, wrapped Him in
the linen shroud, and laid Him in a
Tomb that had been hewn out of
rock.

And he rolled a stone against the door


of the Tomb.

Mary

Magdalene and Mary, the Mother


of Joses2 saw where He was laid.

Joses was one of St Joseph the Betrotheds sons from his late wife, Salome, sister of St Anna. In
other words, this is an oblique reference to our Lady Theotokos who always maintained a
humble and low-key role in the background of Her Beloved Son and Gods Mission on Earth.
Joses was Her cousin and by Mosaic Law according to Her Betrothal also one of Her stepsons.
Likewise Mary, the mother of James. Salome was a sister of Joses, and thus a cousin and
stepdaughter of our Lady Theotokos.
TONE 2 2ND AFTER PASCHA THE HOLY MYRRHBEARERS 15 MAY 2016

17.

PASCHAL APOLYTIKION HOLY MYRRHBEARERS - TONE 2

O efshimon Iosif, apo tou xilou kathelon, The

noble Joseph taking down Thy


spotless Body from the Tree,
wrapped it in a clean shroud with
sweet spices and laid it for burial in
a new grave; but on the third day
Thou arose, O Lord, granting the
world Thy Great Mercy!

to ahranton Sou Soma, sindoni


kathara, ilisas ke aromasin, en
mnimati keno, kidefsas apetheto; alla
trimeros anestis Kyrie, parehon to
kosmo to Mega Eleos!

Ke

Now

Amin
Tes Myroforis

Amen
To the Myrrhbearing Women the Angel

nin ke Ai ke is tous eonas ton


eonon.
Ginexi, para to mnima
epistas, O Angelos evoa: To Myra tis
thnitis iparhi armodia, Hristos de
diafthoras edihthi allotrios; alla
kravgasate: Anesti O Kyrios, parehon
to kosmo to Mega Eleos!

and ever, and to the Ages of


ages.

standing by the Grave cried: Myrrh is


fitting for the dead, but Christ has
been shown to be a stranger to
corruption; therefore cry aloud: The
Lord has Risen, granting the world
His Great Mercy!

PASCHAL KONTAKION UNTIL

ke en Tafo katilthes athanate, alla tou


Adou kathiles tin dinamin; ke Anestis
os nikitis, Hriste O Theos, Ginexi
Miroforis fthengxamenos: Herete! Ke
tis sis Apostolis Irinin doroumenos, O
tis pesousi parehon Anastasin.

ASCENSION DAY

Although

Thou descended in the


grave, O Immortal One, yet Thou
destroyed the power of Hades; and
Thou arose as Victor, O Christ our
God! To the Myrrh-bearing Women
Thou said: Rejoice! And to Thine
Apostles Thou granted Thy Peace:
the One Who grants Resurrection to
the fallen ones.

PROKEIMENON PSALM 117/118 TONE 2

Ishis

mou ke imnisis mou O Kyrio ke


egeneto mi is Sotirian.

Pedevon

epedefse me O Kyrio ke to
Thanato ou parekoke me.
THE ACTS

OF THE

En

tes imeres ekines, plithinonton ton


Mathiton egeneto geongismos ton
Elliniston pros tou Evreous, oti
paretheorounto en ti Diakonia ti
kathimerini e hire afton.

Proskalesameni

16.

Iperdedoxasmeni

iparhis,
Theotoke
Parthene, imnoumen Se. Dia gar tou
Stavrou tou Iiou Sou, katevlithi O O
Adis, ke O Thanatos tethnike,
nekrothentes anestimen, ke zois
ixiothimen, ton Paradison elavomen,
tin
arhean
apolafsin.
Dio
evharistountes Doxologoumen, os
krateon Hriston ton Theon imon, ke
Monon Polieleon.

and He became my Salvation.

The Lord Chastened and corrected me,


but He did not give me up to Death.
ARE

In

TO

ST LUKE 6 : 1 7

ORDAINED

those days, when the number of


Disciples was multiplying, there
arose a complaint against the
Hebrews by the Hellenists because
their widows were neglected in the
daily distribution.

de i Dodeka to plithos
ton Mathiton ipon:
Ouk areston
estin imas katelipsantas ton Logon
tou Theou Diakonin trapezes.

The Twelve summoned the multitude of

Episkepsasthe oun, Adelphi, andras ex


imon martyroumenous epta pliris
Pnevmatos
ke
Sofias,
ous
katastisomen epi tis hrias taftis.

Therefore, Brethren, seek out from


among you seven men of good
reputation, full of the Holy Spirit and
Wisdom, whom we may appoint over
this business.

Disciples and said:


It is not
desirable that we should leave the
Word of God and serve tables.

TONE 2 2ND AFTER PASCHA THE HOLY MYRRHBEARERS 15 MAY 2016

Thou art Supremely Glorified, O Virgin


Theotokos; we sing Thy Praise. For
by means of Thy Sons Crucifixion
has Hades been overthrown and
Death itself has died. We have Risen,
who once were dead, and have been
made worthy of Life. We received
the original enjoyment of Paradise.
And therefore, with Thanksgiving,
we send up Glory to Christ our God,
because He is Powerful and alone
Merciful.

RESURRECTION
EVLOGITARIA,
TRISAGION
HYMN, THEOTOKION & SMALL LITANY

RESURRECTION IPAKOI - TONE 2

Meta

to Pathos porevthise en to
Mnimati, pros to mirise to soma Sou e
Ginekes Hriste O Theos, idon
Angelous en to Tafo ke exestisan.
Fonis gar ikouon ex afton, oti Anesti
O Kyrios, doroumenos to kosmo to
Mega Eleos.
ANABATHMI

OF THE

After

the Passion, O Christ God, the


Women went to the Tomb to Anoint
Thy Body, and they beheld Angels in
the Sepulchre, and were amazed.
For they heard them saying that the
Lord has Risen and granted the
world Great Mercy.

RESURRECTION - TONE 2

A En to Ourano ta ommata
ekpempo mou tis kardias, pros Se
Sotir, soson me Si Epilampsi.

ANTI FO NO N

1
The eyes of my heart are
raised towards Heaven, to Thee, O
Saviour.
Save me by Thine
Illumination.

ANTIPHON

Eleison imas tous pteontas Si polla, kath O


ekastin oran, O Hriste mou. Ke dos
pro telous tropous tou Metanoin Si.

The Lord is my Strength and my Song,

APOSTLES ACCORDING
DEACONS

THEOTOKION

Christ, have Mercy upon us who


transgress against Thee in many
ways and in every hour. Before our
end, give us the means of a
Repentance acceptable to Thee.

Doxa

Glory

Amin.
Agio

Amen
The

Patri ke Io ke Agio Pnevmati.


Ke nin ke ai ke is tous eonas ton
eonon.

Pnevmati to Vasilevin peli, to


Agiazin, to kinin tin ktisin. Theos gar
estin Omoousios Patri ke Logo.

Imi oti Kyrios in en imin, tis


ikanos soos filahthine, ek tou ehthrou
ama ke anthropoktonou?

ANTIFONON B

to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit, now and
ever, and to the Ages of Ages.

Holy Spirit is sovereign;


He
Governs and Sanctifies Creation. For
He is God, Co-Substantial with the
Father and the Word.

But for the Lord in our midst,


who can be kept safe from the
enemy that destroys man?

ANTIPHON 2

Tis odousin afton mi parados Soter, ton Truly,


son doulon.
Leontos tropon kat
emou kinounte ke gar i ehthri mou.

my enemies roar like lions, O


Saviour. Do not deliver Thy servants
unto their teeth.

Doxa

Glory

Amin.

Amen

Patri ke Io ke Agio Pnevmati.


Ke nin ke ai ke is tous eonas ton
eonon.

to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit, now and
ever, and to the Ages of Ages.

TONE 2 2ND AFTER PASCHA THE HOLY MYRRHBEARERS 15 MAY 2016

5.

Agio

The Holy Spirit is the Principle of Life

Pnevmati Zoarhia ke geras.


Panata gar ta ktista, os Theos on
dinami, sintiri en patri, di Iou de.

and Honour.
As God, He does
invigorate
all
creatures
and
preserves them in the Father
through the Son.

They who put their trust in


the Lord are like the Holy Mountain.
They are never shaken by the attacks
of Belial.

I pepithotes epi Kyrion


eikasin ori to agio, i oudamos
salevonte prosvoles tou Beliar.

ANTIPHON 3

ANTIFONON

En anomies hiras afton, mi ektinatosan i They

who live in the Divine Life shall


not reach out their hands to evil, for
Christ
will
not
deliver
His
Inheritance to the evil one.

Thios zontes. Ou gar ea Hristos, ti


ravdo ton Kliron Aftou.

Glory

Doxa

to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit, now and
ever, and to the Ages of Ages.

Patri ke Io ke Agio Pnevmati.


Ke nin ke ai ke is tous eonas ton
eonon.

Amen
The

Amin
Agio

Holy Spirit is the Font of all


Wisdom.
To the Apostles comes
Grace, to the Martyrs, the crowning
in their Struggles, and to the
Prophets vision of the future.

Pnevmati, propigazi pasa Sofia.


Enthen haris Apostolis, ke tis athlis
katastefonte Martires, ke Profite
orosi.

Soson imas Iie Theou, O


NEKRON

Tou gnosne en ti Gi tin Odon


Sou - en pasin Ethnesi to Sotirion Sou.

STIHOS 2:

Exomologisasthosan Si Lai, O
Theos - exomologisasthosan Si Lai
pantes.
STIHOS 4:
Evlogise imas O Theos - ke
fovithitosan Afton panta ta perata tis
Gis.
STIHOS 3:

Soson imas Iie Theou, O


NEKRON

Rise

Kyrie O Theos mou, en


prostagmati O enetilo, ke sinagogi
laon kiklosi Se. [2]

up for me, O Lord, in the


Judgement
that
Thou
hast
Commanded.
And so shall the
congregation of the people come
about Thee.[2]

Kyrie O Theos mou, epi Si ilpisa:


Soson me!

O Lord my God, I have put my


trust in Thee: Save me!

STIHO S

VE RSE

Exegerthiti,

Rise

Kyrie O Theos mou, en


prostagmati O enetilo, ke sinagogi
laon kiklosi Se

SMALL LITANY PRAISES


HOLY GOSPEL 

TO

up for me, O Lord, in the


Judgement
that
Thou
hast
Commanded.
And so shall the
congregation of the people come
about Thee.

ALMIGHTY GOD

THE HOLY MYRRHBEARERS WITNESS

Ke

6.

THE

LUKE 24:1 12

EMPTY TOMB

to men Savvaton isihasan kata tin


entolinti de mia ton Savvaton orthrou
vatheos ilthon epi to Mnima ferouse a
itimasan aromata, ke tines sin aftes.

OF OUR

RESURRECTED LORD

Evron de

ton lithon apokekilismenon apo


tou Mnimiou, ke iselthouse ouh evron
to Soma tou Kyriou Isou.

They

Ke

egeneto en to diaporisthe aftas peri


toutou ke idou Andres dio epestisan
avtes en esthisesin Astraptouses.

And,

found the stone rolled away


from the Tomb. And entering, they
did not see the Body of Lord Jesus.
while
they
were
greatly
perplexed about this, behold: two
Men stood by them in shining
Garments.

TONE 2 2ND AFTER PASCHA THE HOLY MYRRHBEARERS 15 MAY 2016

Let the Peoples give Thanks to


Thee, O God let all the Peoples
praise Thee.

VERSE 3:

May God Bless us and let all


the ends of the Earth fear Him.

VERSE 4:

O Son of God, W H O

AROSE FROM THE

Save us who sing to Thee:


Alleluia!

DEAD,

Amin

Amen

and to the Holy Spirit, now and


forever, and to the Ages of ages.

THIRD PASCHAL ANTIPHON PSALM 67/88 TONE (5) PLAGAL 1

Anastito O Theos, ke
diaskorpisthitoan i ehthri aftou, ke
figetosan apo prosopou aftou i
misountes Afton.

Let God Arise, and let His enemies


be scattered, and let those who hate
Him flee from before His Face.

STIHOS

VERSE

Hristos

Christ

Anesti, ek nekron, Thanato


Thanaton patisas, Ke tis en tis
mnimasin, Zoin harisamenos

Os eklipi kapnos eklipetosan, os


tikete kiros apo prosopou piros.

STIHOS

Outos apolounte i amartoli apo


prosopou tou Theou. Kei
Dikei
evfranthitosan.

STIHOS

Afti i imera, in epiisen O Kyrios.


Agalliasometha ke evfranthomen en
afti.

STIHOS

is Risen from the dead; By


Death trampling upon Death, And
has bestowed Life to those in the
tombs

As smoke vanishes, so let them


vanish, as wax melts before the fire.

VERSE

So shall the sinners perish from


the Sight of God.
And let the
Righteous be glad.

VERSE

This is the day the Lord made let


us greatly rejoice and be glad
therein.

VERSE

ISODIKON SMALL ENTRANCE HYMN TONE 2

Ekklisies evlogite ton Theon, Kyrion


ek Pigon Israil.
Soson imas, Iie
Theou, O Anastas ek nekron.

Now on the first day of the week, very


early in the morning, they, and
certain other women with them,
went to the Tomb with the spices
that they had prepared.

AROSE FROM THE

Save us who sing to Thee:


Alleluia
V E R S E 2 : That we may know Thy Way
on the Earth - Your Salvation among
the Gentiles.
DEAD,

Glory to the Father, and to the Son,

ke nin ke ai ke is tous Eonas ton


eonon.

En

RESURRECTION GOSPEL 4:

ANASTAS EK
psallontas Si: Allilouia!

O Son of God, W H O

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati,

RESURRECTION PROKEIMENON TONE 2

Exegerthiti,

ANASTAS EK
psallontas Si: Allilouia!

Bless God in the churches, let the Lord


from the Fountains of Israel. Save
us, O Son of God, Who arose from
the dead.

AFTER THE SMALL ENTRANCE


RESURRECTION APOLYTIKION TONE 2

Ote katilthes pros ton Thanaton, i Zoi i

When Thou condescended to Death, O

Athanatos, tote ton Adin enekrosas ti


astrapi tis Theotitos. Ote de ke tous
tethneotas ek ton katahthonion
anestisas, pase e Dinamis ton
Epouranion ekravgazon.
Zoodota
Hriste, O Theos imon, Doxa Si!

Life Immortal, Thou slayed Hades


with the lightning flash of Thy
Divinity. When also Thou raised up
the dead from the subterranean
abodes, all the Powers of Heaven
cried aloud: O Life-giver, Christ our
God, Glory to Thee!

TONE 2 2ND AFTER PASCHA THE HOLY MYRRHBEARERS 15 MAY 2016

15.

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton


eonon.

Amin

Now and ever, and to the Ages of ages.

Emfovon

Then,

Mnisthite

os elalisen imin eti on en ti


Galilea, legon: Oti di ton Ion tou
Anthropou paradothine is hiras
anthropon amartolon ke stavrothine,
ke ti Triti Imera Anastine.

Remember

Ke

emnisthisan ton Rimaton Aftou, ke


ipostrepsase
apo
tou
Mnimiou
apingilan tafta panta tis Endeka ke
pasi tis lipis.

And they remembered His Words, and

de genomenon afton ke
klinouson to prosopon is tin gin ipon
pros aftas: Ti Zitite ton zonta meta
ton nekron? Ouk estin ode, all igerthi.

Amen
PASCHAL STIHERA - PENTECOSTARION -TONE (5) PLAGAL 1

Anastaseos

imera, ke lamprinthomen ti
panigiri, ke allilous periptixometha.
Ipomen, adelfi, ke tis misousin imas,
Sighorisomen panta ti Anastasi. Ke
outo voisomen: Hristos Anesti ek
nekron, Thanato Thanaton patisas,
ke tis en tis mnimasi zoin
hrisamenos.

GREAT
DOXOLOGY
APOLYTIKION 

RESURRECTION

It is the Day of the Resurrection.

Let us
shine brightly for the Festival, and
also embrace one another. Brethren,
let us say even to those who hate us:
Let us forgive everything for the
Resurrection. And thus let us cry
aloud: Christ is Risen from the
dead, by Death trampling down
upon Death, and to those in the
tombs He has granted Life.

Isan

Divine Liturgy Hymns & Readings

Ke

3RD PASCHAL SUNDAY HOLY MYRRHBEARERS

FESTAL APOLYTIKION OF HOLY PASCHA

Hristos

Anesti ek nekron, Thanato


Thanaton patistas, ke tis en tis
mnimasi, Zoin harisamenos!

Christ

has Risen from the dead, by


Death trampling upon Death, and
has bestowed Life to those in the
tombs!

Alalazate to Kyrio pasa i Gi.

Tes

Presvies tis Theotokou, Soter,


Soson imas.
S T I H O S 2 : Psalate di to Onomati Aftou dote Doxan en enesi Aftou.
S T I H O S 3 : Ipate to Theo, Os fovera ta
Erga Sou. En to plithi tis Dinameos
Sou psefsonte Se i ehthri Sou.

Pasa

i Gi proskinisa tosan Si
ke psalatosan Si, psalatosan di to
Onomati Sou.

STIHOS 3:

Shout to God, all the Earth!


Through the Intercessions of the
Say to God: How fearful at
Thy Works; in the magnitude of Thy
Power, Thine enemies will lie to
Thee.

all the Earth worship


Thee, and sing to Thee; let them
sing to Thy Name.

Through

O Theos ikterise imas ke


Evlogise imas. Epifane to prosopon
Aftou ef imas, ke eleise imas.
1:

14.

TONE 2 2

de Petros anasta edramen epi to


Mnimion, ke parakipsas vlepi ta
Othonia Kimena mona, ke apilthe pros
eafton, thavmazon to gegonos.

But

and to the Holy Spirit, now and


forever, and to the Ages of ages.
Amen
the Intercessions of the
Theotokos, O Saviour, Save us.

May God be Gracious to us,


and Bless us; may He cause His Face
to shine upon us.

VERSE 1:

AFTER PASCHA THE HOLY MYRRHBEARERS 15 MAY 2016

Here tis Myroforis fthengxamenos,


ton thrinon tis promitoros Evas
katepafsas, ti Anastasi Sou Hriste O
theos. Tis Apostolis de tis sis kirittin
epetaxas.
O SOTIR EXANESTI TOU
MNIMATOS!

ton Tafon Sou Sotir, e Mirofori


porevomene. Pros eaftas diiporoun
to noi, ke efthengonto. Tis imin ton
lithon apokilisi tou Mnimatos? Ke
anavlepsase, orosin oti O lithos
apokekiliste. Ti morfi de tou angelou
sin ti stoli ethamvounto, sinihonto de
tromo ke fevgin enomizon. Ke pros
aftas O neaniskos evoise. Mi fovisthe
imis. On zitite, anesti. Defte, idete
ton topon, opou ekito to soma tou

1
ND

And their words seemed to them like

Epi

SECOND PASCHAL ANTIPHON PSALM 66/67 TONE 2


STIHOS

efanisan enopion afton osi lipos ta


rimata afton, ke ipistoun aftes.

the Mother of James, and the other


women with them, who told these
things to the Apostles.
idle tales, and they did not believe
them.
Peter rose up and ran to the
Tomb; and stooping down, he saw
the
Linen
Cloths
lying
by
themselves;
and he departed,
marvelling to himself at what had
happened.

In

saying:
Rejoice!
to
the
Myrrhbearers, Thou allayed the
lament of the First Mother, Eve, at
Thy Resurrection, O Christ our God.
And Thou ordered Thy Apostles to
proclaim: THE SAVIOUR HAS RISEN
FROM THE TOMB!

PASCHAL IKOS -THE HOLY MYRRHBEARERS

Let

Amin
Tes

Presvies tis Theotokou, Soter,


Soson imas.

To

VERSE 3:

Glory to the Father, and to the Son,

ke nin ke ai ke is tous Eonas ton


eonon.

It was Mary Magdalene, Joanna, Mary,

PASCHAL KONTAKION HOLY MYRRH-BEARERS TONE 2

Theotokos, O Saviour, Save us.


V E R S E 2 : Sing now to His Name give
Glory to His Praise!

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati,

returning from the Tomb they told


all these things to the Eleven and to
all the rest.

de i Magdalini Maria ke Ioanna ke


Maria Iakovou ke e lipe sin aftes, e
elegon pros tous Apostolou tafta.

VERSE 1:

VERSE 4:

how He spoke to you


when He was still in Galilee, saying:
The Son of Man must be
delivered into the hands of sinful
men, and be crucified, and the
Third Day Rise again.

RESURRECTION
PRAYER;
PSALM
50/51;
TRIODION HYMNS & SALVATION PRAYERS

FIRST PASCHAL ANTIPHON PSALM 65/66 - TONE 2


STIHOS 1:

as they were afraid and bowed


their faces to the earth, they said to
them:Why do you seek the Living
among the dead? He is not here,
but is Risen!

O Saviour, as the Myrrhbearers were on


their way to Thy Tomb, they
wondered to themselves and said:
Who will role the stone away from
the Tomb for us? and looking up,
they saw that the stone had been
rolled away. They were amazed by
the sight of the Angel and His Robe.
Trembling overwhelmed them and
they considered fleeing. Then the
Young Man said to them: Do ot be

MARY, THE MOTHER OF JAMES IS AN OBLIQUE REFERENCE TO THE EVER BLESSED THEOTOKOS.

TONE 2 2ND AFTER PASCHA THE HOLY MYRRHBEARERS 15 MAY 2016

7.

afraid: the One you seek has Risen.


Come, see the place where the Body
of Jesys lay. Now go quickly and tell
the Disciples: THE SAVIOUR HAS RISEN
FROM THE TOMB!

Iisou ke tahi porevthise, apangilate


tis Mathites.
O SOTIR EXANESTOU
MNIMATOS!
SYNAXARION OF THE DAY - KATAVASIA
HOLY PASCHA (PAGE 119) 

OF

Os eklipi kapnos, eklipetosan, os tikete As smoke vanishes, so let them vanish,


kiros apo prosopou piros.

Defte apo theas ginekes evangelistrie, ke Come


ti Sion ipate. Dehou par imon haras
evangelia tis Anastasteos Hristou.
Erpou, horeve ke agallou, Ierousalim,
ton Vasilea hriston Theasameni ek
tou
mnimatos,
os
nimfion
proerhomenon.

SYNAXARION 15 MAY

Ti IE

tou aftou minos mnimi tou Osiou


Patros imon Pahomiou tou Megalou.

On

Ti

afti imera mnimi tou Osiou Patros


imon Ahilliou Arhiepiskopou Larisis.

On this day we Commemorate our Holy

afti imera mnimi tou Osiou Patros


imon Varvarou tou Myrofliptou.

On this day we Commemorate our Holy

Ti

TOU PENTIKOSTARIOU

Ti

Father, St
streamer
FROM

afti imera, Kyriaki Triti Apo tou


Pasha, tin ton Agion Gynekon
Moforon Eortin Eortazomen. Eti de
mnian
pioumetha
ke
tou
ex
arimatheas Iosif, os in Mathitis
kekrimmenos.
Pros de ke tou
nikterinou Mathitou Nikodimou.

STIHI:

this 15th day of the month, we


Commemorate our Holy Father, St
Pachomios the Great.

Father, St Achilios, Metropolitan of


Larissa.

Hristo ferousin e Mathirie

THE

Barbaros

the

Myrrh-

PENTECOSTARION:

On

this Day the Third Sunday after


Holy Pascha, we celebrate the Feast
of
the
Holy
Myrrbearers.
Furthermore, we Commemorate St
Joseph of Arimathea, who was a
secret Disciple, as well as St
Nikodemos, another Disciple by
night.

VERSE:

Myra.

The Women Disciples took


Myrrh to Christ

Ego de fates imnon, os Myron fero.

And I bring, as Myrrh, a Hymn to


them.

Tes

ton Agion Myrforon Presvies O


Theos, eleison imas.

Amin

At

the Intercessions of the Holy


Myrrhbearers, O God, have Mercy on
us.

OF

HOLY PASCHA TONE 1

[TRANSLATION BY PATER GEORGE PAPADEAS HOLY WEEK SERVICE BOOK]

Anastaseos

imera! Lamprinthomen
lai! Pasha, Kyriou Pasha! En gar
thanatou pros Zoin ke ek gis pros
Ouranon Hristos O Theos imas
dievivasen, epinikion adontas!

ODI1

Defte poma piomen kenon, ouk ek


Petras agonou teratourgoumenon, all
aftharsias
Pigin
ek
tafou
omvrisantos
Hristou,
en
O
stereoumetha.

ODI 3

8.

Outos
E

Resurrection Day!

O people, let
us glory in splendour! Pascha, the
Lords Pascha! For Christ our God
has transported us who sing the
Triumphal Hymn from death to Life
and from earth to Heaven.

ODE

3 Come, let us drink a New Drink.


Not one miraculously brought forth
from a barren Rock, but from the
Fountain of Immortality, sprung
forth from Christs Tomb, from
which we are Edified.

ODE

TONE 2 2ND AFTER PASCHA THE HOLY MYRRHBEARERS 15 MAY 2016

now from that Sight, O you


Women and Heralds of Good News,
and say to Zion, Receive from us
the
Joyful
Tidings
of
the
Resurrection of Christ! O Jerusalem,
be exultant, dance and leap for Joy,
for you have witnessed Christ the
King coming forth as Bridegroom
from the Tomb.

apolounte i amartoli apo


prosopou tou Theou. Ke i dikei
evfranthitosa.

So let the sinners perish from the Sight

Myrofori Ginekes orthrou vatheos,


epistase prs to mnima tou Zoodotou,
evron Angelon epi ton lithon
kathimenon,
ke
aftos
prosfthegxamenos aftes outos elege:
Ti zitite ton Zonta meta ton nekdron?
Ti thrinite ton aftharton os en fthora?
Apelthouse kirixate tis aftou Mathites.

The Myrrh-bearing Women at dawn very

of God, and let the Righteous be


glad.
early, standing outside the Tomb of
the Giver of Life, found an Angel
who was seated upon the stone.
And the Angel addressed them and
said: Why do you seek among the
dead the One Who is alive? Why do
you grieve as though corruptible the
Incorrupt? So go back and proclaim
it to His Disciples.

Afti

This is the

Pasha to terpnon!

Pascha

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the Son,

Meta

The Women with their Myrrh went with

i imera, in epiisen O Kyrios,


agalliasometha ke evfranthomen
en afti.

Pasha Kyriou, Pasha!


Pasha pansevasmion imin anetile!
Pasha
en
hara
allilous
periptixometha! O Pasha, litron lipis!
Ke gar ek Tafou simeron, osper ek
pastou eklampsas Hristos, ta ginea
haras eplise legon. Kirixate Apostolis.

Amen
PASCHAL KATAVASIA

as wax melts before the fire!

Myron proselthouses, tes peri


Mariam Gynexi, ke diaporoumenes,
pos este aftes tihin tou efetou, orathi
O lithos metirmenos, ke Thios
Neanias, katastellon ton thorivon
afton tis psihis. Igerthi gar fisin,
Iisous O Kyrios.
Dio kirixate tis
kirixin Aftou Mathites tin Galilean
dramin, ke opsesthe afton, Anastanta
ek nekron, os Zoodotin ke Kyrion.

Day the Lord made; let us


greatly rejoice and be glad therein.

of Delight! Pascha, the Lords


Pascha! A Pascha All Venerable has
risen for us! With Joy, let us embrace
one another! Pascha, the Ransom
from sorrow!
Today from the
Sepulchre
Christ
emerge
resplendently as from a Brida
Chamber, and the Women He filled
with Joy, saying: Proclaim this to the
Apostles!
and to the Holy Spirit

Mary to the Tomb, and they


wondered how they would attain
what they desired. Then they beheld
the stone rolled back and a Godly
Young Man who tried to quiet the
disturbance of their soul. For he
said: The Lord Jesus has Risen!
Therefore, tell His Disciples and
Preachers, that they should hasten to
Galilee; and You will see Him Risen
from he dead, as the Giver of Life
and Lord!

TONE 2 2ND AFTER PASCHA THE HOLY MYRRHBEARERS 15 MAY 2016

13.

Enite

Afton en iho salpingos. Enite


Afton en psaltirio ke kithara.

Praise

Him with the sound of the


trumpet; praise Him with lute and
harp.

ODI

Ipatosan Ioudei, pos i stratiote apolesan, Let


tirountes ton Vasilea? Dia ti gar O
lithos, ouk efilaxe tin Petran tis Zoiis: i
ton tafenta dotosan, i Anastanta
proskinitosan, ligontes sin imin:
Doxa to plithi ton iktirmon Sou: Sotir
imon, Doxa Si!

Enite Afton en timpano ke horo.

Enite

Afton en hordes ke organo.

Herete

lai, ke agalliasthe: Angelos


ekathisen, is to lithon tou mnimatos;
aftos imas Evingelisato ipon: Hristos
Anesti ek nekron, O Sotir tou
kosmou, ke eplirose ta simpanta
evodias. Herete lai, ke agalliasthe.

the Judeans explain: how did the


soldiers lose the King while they
were watching? And why did the
stone not guard the Rock of Life?
Either let them surrender the One
Who was buried or worship Him
Who has Risen, saying with us: Glory
to the abundance of Thy Mercies! O
our Saviour, Glory to Thee!

Praise

Him with timbrel and dance;


praise Him with strings and pipe.

you Nations and be glad: an


Angel sat upon the Tomb stone; he
gave us Good Tidings saying: Christ
has Risen from the dead and filled
the Universe with Sweet Fragrance.
Rejoice you Nations and be glad

Praise

Angelos

An

men to Here, pro tis Sis


Sillipseos Kyrie, ti Keharitomeni
ekomisen. Angelos de ton lithon, tou
Endoxou Sou Mnimatos, en ti Si
Anastsi ekilisen. O men, anti tis lipis,
evfrosinis simvola minion. O de, anti
Thanatou, Despotin Zoodotin kiritton
imin. Dio Voomen Si: Energeta ton
apanton, Kyrie, Doxa Si!

O
Theos,
ke
diaskorpisthitosan i ehthri Aftou,
ke figetosan apo Prosopou Aftou i
misountes. Afton.

Pasha

Ieron imin simeron anadedikte!


Pasha kenon, Agion! Pasha Mystikon!
Pasha pansevasmion! Pasha, Hristos
O Litrotis! Pasha amomon! Pasha
Mega! Pasha ton Piston! Pasha to
Pilas imin tou Paradisou anixan!
Pasha, pantas Agiazon Pistous.

12.

ODI

Him with tuneful cymbals;


praise Him with loud cymbals. Let
everything that has breath praise
the Lord.

Angel before Thy Conception, O


Lord, brought the Greeting Rejoice!
to the One Full of Grace. At Thy
Resurrection an Angel rolled the
stone from Thy Glorious Tomb; one
revealed the Signs of Joy instead of
sorrow; the other - instead of Death
- proclaimed to us a Master and
Giver of Life. Therefore we cry aloud
to Thee, the Benefactor of all
mankind: O Lord, Glory to Thee!

PASCHAL STIHERA TONE (5) PLAGAL 1

Anastito

ODI

Rejoice

Enite

afton en kimvalis evihis. Enite


afton en kimvalis alalagmou. Pasa
pnoi inesato ton Kyrion.

ODI

Let God Arise,

and let His enemies be


scattered, and let those who hate
Him flee from His Sight!

Today

a Sacred Pascha has been


revealed to us! A Pascha new and
Holy! A Pascha Mystical! A Pascha all
venerable Pasha the Redeemer,
Christ, Himself! A Pascha that is
blameless! A Pascha that is Great! A
Pascha of Believers! A Pascha that
has opened for us the Gates of
Paradise! A Pascha that Sanctifies all
Believers!

TONE 2 2ND AFTER PASCHA THE HOLY MYRRHBEARERS 15 MAY 2016

ODI

4 Epi tis Thias filakis O Thigoros


Avvakoum stito meth imon ke diknito
faesforon Angelon diaprisios legonta.
Simeron Sotiria to kosmo, oti Anesti
Hristos os Pantodinamos.

5 Orthrisomen orthrou vatheos ke


anti mirou ton imnon prosisomen to
Despoti.
Ke Hriston opsometha,
Dikeosinis Ilion, pasi Zoin anatellonta.
6 Katilthes en tis katotatis tis gis ke
sinetripsas mohlous eonious, katohous
pepedimenon, Hriste, ke trimeros, os
ek kitous Ionas, exanestis tou Tafou.

7 O Pedas ek kaminou Risamenos,


genomenos Anthropos pashi os
thnitos ke dia pathous to thniton
aftharsias
endii
evperepian,
o
monos Evlogitos ton pateron Theos ke
iperevdoxos.
8 Enoumen,
Evlogoumen
Proskinoumen ton Kyrion.

ke

Afti

i kliti ke Agia imera, i mia ton


Savvaton, i Vasilis ke kiria, eorton
eorti ke panigiris esti panigireon, en i
evlogoumen Hriston is tous eonas.

4 Let the God-inspired Prophet


Habakkoum keep with us the Divine
Watch, and point out the Lightbearing Angels, who with a vibrant
voice declared: Today, Salvation
comes to the world, for Christ has
Risen as Almighty!

ODE

5 Let us arise in the early dawn,


and instead of Myrrh, offer a Hymn
to the Master; and we shall see
Christ, the Sun of Righteousness
dawning Life to all.

ODE

6 Thou
descended into the
deepest parts of the earth and Thou
shattered everlasting bars that held
fast those fettered; and on the third
day, like Jonah from the whale,
Thou arose from the Tomb.

ODE

7 The Only Blessed and Ever


Glorious God of our Fathers, Who
Redeemed the Children from the
furnace, became Man, suffered as a
mortal;
and through Suffering,
He clothes the mortal with the Grace
of Incorruption.

ODE

8 We Praise, we Bless and we


Worship the Lord.

ODE

This

is the Chosen and Holy Day, the


first of the Sabbaths, the Queen and
Sovereign, the Feast of Feasts, and
the Festival of Festivals, in which we
Bless Christ to all Ages.

MEGALINARIA

THE MAGNIFICAT -PASCHAL KATAVASIA


THE HIERMOS

OF

Megalinon,

Magnify,

Fotizou,

Shine,

psihi mou, ton ethelousios


pathonta
ke
tafenta
ke
exanastanta, Trimeron ek Tafou

Fotizou, i Nea Ierousalim; i gar


Doxa Kyriou epi Se anetile. Horeve
nin ke agallou, Zion. Si de, agni,
terpou, Theotoke, en ti egersi tou
Tokou Sou.

9TH ODE TONE 1

O my soul, Him Who


willingly suffered and was buried,
and arose from the Tomb on the
Third Day.

shine, the New Jerusalem! For


the Glory of the Lord has dawned
upon Thee. Rejoice now and be
glad, O Zion; and Thou, O All Pure
Theotokos:
delight
in
the
Resurrection of Him to Whom Thou
gave Birth!

PASCHAL TROPARIA

Megalinon, psihi mou, ton exanastanta Magnify,


triimeron
Zoodotin.

Fotizou,

ek

tafou,

Hriston

ton

Fotizou, i Nea Ierousalim; i gar


Doxa Kyriou epi Se anetile. Horeve

O my soul, Christ the Lifegiver, Who Arose from the grave


on the third day.

Shine,

shine, the New Jerusalem! For


the Glory of the Lord has dawned

TONE 2 2ND AFTER PASCHA THE HOLY MYRRHBEARERS 15 MAY 2016

9.

upon Thee. Rejoice now and be


glad, O Zion; and Thou, O All Pure
Theotokos:
delight
in
the
Resurrection of Him to Whom Thou
gave Birth!

nin ke agallou, Zion. Si de, Agni,


Terpou, Theotoke, en ti egersi tou
Tokou Sou.

Hristos
O

to kenon Pasha, to zoothiton


thima Ios Theou O eron tin
amartian kosmou.

Christ

Thias! O Filis! O Glikitatis Sou Fonis!


Meth imon apsevdos gar, apinilo
esesthe, mehri termaton eonos Hriste.
In i Pisti, agkiran elpidos, katehontes
agallometha.

is the New Pascha, a Living


Sacrifice, the Lamb of God Who
bears the sin of the world.

Divine and Beloved and Most Sweet


Voice! Thou, O Christ, has truly
Promised that Thou would be with
us to the end of all Ages.
Wherefore, we, the Faithful, rejoice,
holding these Thy Words, as an
Anchor of Hope.

Simeron pasa ktisis agallete ke heri, oti Today


Hristos Anesti ke Adis eskilevthi.

O Pasha to Mega, ke Ierotaton, Hriste!

O
Sofia ke Loge, tou Theou ke Dinamis,
didou imin ektipoteron, Sou metashin,
en ti anespero imera tis Vasilias Sou..

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

all Creation is exultant and


rejoices, for Christ has Risen, and
Hades is despoiled

O Pascha, the Great and Most Sacred, O


Christ, Thou the Wisdom and Word
and Power of God: Grant that we
may more distinctly partake of Thee
on that day that has no evening in
Thy Kingly Rule.

Glory to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit

Megalinon, psihi mou, tis Trisipostatou O my


ke Adieretou Theotitos to kratos.

Symphonos

Parthene, Se Makarizomen
Pisti. Here, Pili Kyriou! Here, Polis
Empsihe! Here, di is imin elapse!
Simeron Fos tou ek Sou tehthentos, tis
ek nekron Anastaseos.

one voice, O Virgin, we the


Believers, call Thee Blessed. Hail, O
Gate of the Lord! Hail, O City
Animate! Hail! For todaythe Light
of the Resurrection from the dead of
the Son Whom Thou hast Borne,
hast shone on us!

Now

Amin
Here

Amen
Rejoice,

Parthene,
here!
Here,
Evlogimeni!
Here, Dedoxasmeni!
Sos gar Iios Anesti triimeros ek
Tafou!

Eufrenou, Agallou, i Tia Pili tou Fotos.

O
gar dinas en Tafo, Iisous anetile,
lampsas iliou fedroteron, ke tous
Pistous pantas katavgasas, Theo
haritote Despina.

OF THE

and ever, and to the Ages of


ages.
O Blessed Virgin, rejoice!
Rejoice, O Glorified One! Rejoice!
Thy Son has risen from the grave
on the third day!

Be Glad and Exultant, O Divine Gate of


the Light! For having lain in the
Tomb, Thy Son Jesus, Rose and
shines more brightly than the sun,
and He has fully Illumined all the
Faithful, O Lady, Full of Divine Grace

TONE 2 2ND AFTER PASCHA THE HOLY MYRRHBEARERS 15 MAY 2016

9TH ODE

O Angelos evoa ti Keharitomeni: Agni The Angel cried out to the One Full of
Parthene, Here! Ke palin ero Here,
O Sos Iios anesti, triimeros ek
tafou.

Fotizou, Fotizou, i Nea Irousalem!

I gar
Doxa Kyriou epi Se anetile. Horeve
nin ke agallou, Sion. Si de, Agni,
terpou Theotoke, en ti egersi tou
Tokou Sou.

SMALL LITANY & PRAISES

TO THE

Grace:
Hail, Holy Virgin!
And
again I say: Hail! Thy Son has
Risen from the Tomb on the third
day!

Shine,

shine, the New Jerusalem! For


the Glory of the Lord has dawned
upon thee! Rejoice now and be glad,
O Zion!
And Thou, O All Pure
Theotokos:
delight
in
the
Resurrection of Him to Whom Thou
gave Birth!

LORD

PASCHAL EXAPOSTEILARION TONE 2

Sarki

ipnosas os thnitos, O Vasilefs ke


Kyrios, Triimeros Exanestis, Adam
egiras ek fthoras, ke katargisas
Thanaton. Pasha tis aftharsias, tou
kosmou Sotirion.

When Thou had slumbered in the Flesh


as one Mortal, O King and Lord,
Thou Rose again on the Third Day,
and raised up Adam from decay and
rendered Death of no effect. Pascha
of Incorruption, Salvation of the
world.

PASCHAL EXAPOSTEILARION HOLY MYRRHBEARERS - TONE 2

Gynekes

akoutisthite, fonin Agalliaseos,


Tyrannon Edin Patisas, fthoras exigira
kosmon, dramte filis ipate, tis emis
Evangelia. Voulome gar to plasma
mou, haran ekithen avgase, ex is
proilthen i lipi.

Women, hearken to the Voice that


echoes
with
Exultant
Joy.
Trampling on Hades, that tyrant, I
raised up all from corruption. Run
now speedily and tell My Friends
Good Tidings as Evangelists. For I
Will that My creatures see Joy
distinctly arising from Woman
from whom came sorrow.

With

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton


eonon.

10.

soul, magnify the Power of the


Godhead that is three Hypostases
and Undivided!

PASCHAL KATAVASIA

LAUDS: THE PRAISES


A

L L

R E A T I O N

TO

R A I S E S

GOD
T

H E

PSALM 148
O R D

U R

O D

Pasa

Let

Enite

Praise Him, all His Angels; praise Him,

pnoi enesato ton Kyrion. Enite


ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite
Afton en tis Ipsistis. Si prepi imnos
to Theo.
Afton, pantes i Angelli Aftou.
Enite Afton, pase e Dinamis Aftou.
Si prepi imnos to Theo.
LAUDS: THE PRAISES

TO

everything that has breath praise


the Lord. Praise the Lord from the
Heavens; praise Him in the Highest.
To Thee praise is due, O God.

all His Powers. To Thee praise is


due, O God.

GOD - PASCHAL STICHERA TONE 2

LET ALL THINGS PRAISE THE LORD!

Enite

Praise

Pasa

Everything

Afton epi tes Dinasties Afton.


Enite Afton kata to plithos tis
Megalosinis Aftou.

pnoi, ke pasa ktisis, Se Doxazi


Kyrie; oti dia tou Stavrou, ton
Thanaton katirgisas, ina dixis tis lais,
tin ek nekron Sou Anastasin, os
Monos Filanthropos!

Him for His Mighty Acts;


praise Him according to the
greatness of His Majesty.

that has breath and every


creature Glorifies Thee, O Lord, for
through Thy Cross Thou destroyed
Death to show the Nations Thy
Resurrection from the dead, as Thou
alone Loves mankind!

TONE 2 2ND AFTER PASCHA THE HOLY MYRRHBEARERS 15 MAY 2016

11.