LAYUNIN Unang Markahan 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Naipaliliwanag ang kahulugan ng ekonomiks Naiisa-isa ang iba’t ibang larangan ng ekonomiks Nasusuri ang mga hakbang sa siyentipikong pamaraan Napaghahambing ang iba’t ibang pananaw sa pag- aaral ng ekonomiks

PAKSANG- ARALIN

PANAHONG NAKALAAN
(BAWAT SESYON)

PAMAMARAAN Panayam/Lektura Malayang talakayan at palitan ng kuru-kuro Pagsusuri sa mga larawan Puzzle Pakikipanayam Pangkatang Gawain Balitaan Paghahanay ng mga isyu Maga pangitaing Paghihinuha

PAGPAPAHALAGA Ang ekonomiks ay bahagi ng pangaraw-araw na buhay ng tao. Ang ekonomiks ay nakatutulong sa paglalarawan ng kilos at galaw ng tao sa lipunan. Lahat ng tao ay apektado ng mga pangyayari sa ating paligid. Ang pagsisikap ng tao ay susi sa pag-unlad ng pamumuhay. Paggalang sa iba’t ibang paniniwala at opinyon Pangalagaan natin ang ating mga yamang-likas. Ang konserbasyon ng mga likas na yaman ay mahalaga sa pag-unlad ng bansa

PAGTATAYA Pagsusulit Balita Pangkatang Gawain Takdang Aralin Pag-uulat

1. Ang Agham ng Ekonomiks 1.1. 1.2. Ang Ekonomiks Bilang Agham Panlipunan Mga Kagamitan sa Pag-aaral ng Ekonomiks

7

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Nauuri ang pinagkukunagyaman ng Pilipinas Nasusuri ang mga datos hinggil sa mga likas na yaman ng Pilipinas Naipaliliwanag ang kahulugan ng yamang napapalitan at dinapapalitan Natatalakay ang bumubuo sa yamang tao ng Pilipinas

2. Pinagkukunang- yaman ng Pilipinas 2.1. Mga Likas na Yaman ng Bansa Yamang Tao ng

10

2.2. Bansa 2.3. Yamang Kapital

Paggawa ng Economic Map of the Philippines Pag-awit ng Kapaligiran Reaksyon sa mga pahayag Panayam Malayang talakayan

Pagsusulit Jingle Paglikha ng tunog Economic Map of the Philippines Takdang Aralin Collage

LAYUNIN PAKSANG- ARALIN

PANAHONG NAKALAAN
(BAWAT SESYON)

PAMAMARAAN

PAGPAPAHALAGA PAGTATAYA

2.5.

Natutukoy kung ano ang yamang capital

2.4.

Kasapatan ng PinagkukunangYaman

Pagturo sa mapa ng Pilipinas Paglikha ng tunog at jingles Paglikha ng collage at Living Portait Debate

Ang mabilis na pagdami ng tao ay nakakaapekto sa ekonomya kaya sugpuin ang paglaki nito. Ang tao ang tanging makapipigil sa paglaki ng populasyon. Ang paglingap sa mga kailangan ng lakas paggawa ay nabubunga ng pagiging produktibo ng mga ito. Ang bawat tao ay may sariling pangangailangan at kagustuhan. Ang antas ng dignidad ng tao ay mahalagang makamit ng bawat mamamayan. Pagsusulit Pangkatang Gawain Debate Pagsasatao Ang matalinong mamimili ang kailangan ng bansa. Ang kasiyahan ng tao ay nakasalalay sa

3.1. 3.2. 3.3.

Nakikila ang mga palatandaan ng kakapusan bilang isang suliraning panlipunan Naipaliliwanag ang kaibahan ng kakapusan sa kakulangan Napaliliwanag ang kahalagahan ng paggawa ng tamang desisyon sa pagggamit ng limitadong pinagkukunag-yaman

3.Tamang Pagpapasya 3.1. 3.2. 3.3. Kakapusan Bilang Isang Suliraning Panlipunan Alokasyon Kagustuhan at Pangangailangan 10

Panayam/Talakayan Priority checklist Wagon from Mt. Pinatubo Malayang talakayan Debate Panayam Matrix tungkol sa iba’t ibang sistemang pangekonomya Paghahambing Paglikha ng kunwakunwariang bagong

LAYUNIN

PAKSANG- ARALIN

PANAHONG NAKALAAN
(BAWAT SESYON)

sistema PAMAMARAAN

PAGPAPAHALAGA PAGTATAYA

3.4.

3.5. 3.6. 3.7.

Naihahambing ang mga pamaraan at mekanismo ng alokasyon sa ilalim ng iba’t ibang sistemang pangekonomiya Nakikilala ang kaibahan ng kagustuhan sa pangangailangan Nasusuri ang mga teorya ng pangangailangan Nagagawa ang pamantayan sa pagsusunud-sunod ng mga kagustuhan ayon sa kahalagahan

Ang tao ang magdedesisyon upang mapaunlad ang mga pinagkukunangyaman. Ang pamumuhay ng tao ay naaayon sa sistema na umiiral sa isang bansa. Ang kagustuhan at kakayahan ng tao ang batayan ng dami ng produktong bibilhin. 4. Pagkonsumo 4.1. 4.2. Teorya ng Pagkonsumo Mga Karapatan at Tungkulin ng Mamimili Panayam/Talakayan Priority checklist Wagon from Mt. Pinatubo Malayang talakayan Debate Paghahanay ng mga isyu Paggamit ng kurikatura Pagsasatao Ang matalinong mamimili ang kailangan ng bansa. Ang kasiyahn ng tao ay nakasalalay sa uri ng kanyang pagkonsumo Ang bawat konsyumer ay may karapatan at may pananagutan. Gawin natin ang mga ito.

Ang kasiyahan ng tao ay nakasalalay sa uri ng kanyang pagkonsumo. Pagsusulit Graded Recitation Paglikha ng bagong sistemang pangekonomya Takdang Aralin Pagsusulit Pangkatang Gawain Debate Pagsasatao Ang matalinong mamimili ang kailangan ng bansa.

4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Naipaliliwanag ang konsepto ng pagkosumo Nalalaman ang pagkonsumo batay sa kulturang Pilipino Naipapaliwanag ang mga epekto ng paanunsyo sa pagkonsumo Nagkakaroon ng wastong pamantayan sa pamimili

5

LAYUNIN

PAKSANG- ARALIN

PANAHONG NAKALAAN
(BAWAT SESYON)

PAMAMARAAN

PAGPAPAHALAGA PAGTATAYA

4.5. 4.5.

Naipagtatanggol ang mga karapatan ng mga mamimili at nagagampanan ang tungkullin sa pamimili Nakapagbibigay ng sariling opinion tungkol sa pagiging mabisa ng mga batas na pangmamimili

Ang matalinong mamimili ang kailangan ng bansa. Ang kasiyahn ng tao ay nakasalalay sa uri ng kanyang pagkonsumo Ang bawat konsyumer ay may karapatan at may pananagutan. Gawin natin ang mga ito

Ang kasiyahan ng tao ay nakasalalay sa uri ng kanyang pagkonsumo. Pagsusulit Graded Recitation Paglikha ng bagong sistemang pangekonomya Takdang Aralin Pagsusulit Paggawa ng talaan Balita Paglikha ng graph Takdang Aralin Pagsasatao Pagsagot sa pagsasanay

5.1. 5.2. 5.3. 5.4.

Naibibigay ang kahulugan ng Produksyon Nauuri ang mga salik ng Produksyon at ang mga bumubuo nito Naipaliliwanag ang gamit ng bawat salik ng prduksyon Naihahambing ang iba’t-ibang organisasyon ng negosyo ayon sa pakikiusap at pananagutan ng bawat kasapi

5. Produksyon 5.1. 5.2. 5.3. Mga Salik ng Produksyon Mga Organisasyon ng Negosyo Pinag- isang Tema: Sarili Bilang Batayan sa Pagpapaunlad ng Pamilya, Pamayanan at Bansa

5

Panayam/Lektura Pagsusuri ng talaan Venn Diagram/Concept mapping Balitaan Paglikha ng graph ng law of diminishing returns Pagbibigay ng mga Halimbawa Pakikipanayam

Ang anumang pagsisikap ay may katumbas na gantimpala. Ang pagtatakda ng gastos sa negosyo ay nauugnay sa pagtatakda ng presyo ng produkto.

LAYUNIN IKALAWANG MARKAHAN

PAKSANG- ARALIN

PANAHONG NAKALAAN
(BAWAT SESYON)

PAMAMARAAN Panayam Obserbasyon sa pamilihan Paglikha ng demand schedule at demand curves Pagtutuos ng demand function at elastisidad ng demand Demonstrasyon Panayam Obserbasyon sa pamilihan Paglikha ng supply schedule at supply curves Pagtutuos ng supply function at elastisidad ng suplay Malayang talakayan Demonstrasyon Pakikipanayam Bidding game

PAGPAPAHALAGA Maraming bagay ang nakakaimpluwensiya sa ating pamimili. Ang pagtugon ng konsyumer sa pagbili ng produkto ay nakasalalay sa presyo. Ang presyo ng bilihin ay salamin ng pagtugon ng mga prodyuser. Ang pagkilos ng prodyuser ay nakaaapekto sa pamilihan. Kailangan ang pagkakasundo ng mamimili at nagbibili sa ating ekonomya. Ang pakikialam ng pamahalaan sa pamilihan ay kailangang maging makatarungan.

PAGTATAYA Pagsusulit Board work Pagguhit ng demand at suplay curves Takdang Aralin

1. Suplay at Demand 1.1. 1.2. 1.3. Naibibgay ang sariling pakahulugan sa demand at suplay Nasususri ang mga salik na nakaapekto sa suplay at demand Nakokompyut ang elastisidad ng demand at suplay Naipaliliwanag ang interaksyon ng demand at suplay sa kalagayan ng presyo 1.1. 1.2. 1.3. Pagsusuri ng Demand Pagsusri ng Suplay Ang Interaksyon ng Demand at Suplay at Pagtatakda ng Presyo Elastisidad ng Demand at Suplay Price Control Price support 24

1.4. 1.5.

LAYUNIN

PAKSANG- ARALIN

PANAHONG NAKALAAN
(BAWAT SESYON)

PAMAMARAAN

PAGPAPAHALAGA Ang ganap na kompetisyon ay nagdudulot ng ganap na kalayaan sa pamilihan. Ang mamimili at nagbibili ay may kapangyarihan sa pamilihan. Ang pamilihan ay binubuo ng iba’t ibang kompetisyon.

PAGTATAYA Pagsusulit

2.1. 2.2. 2.3.

2.4.

Nabibigyan ng malawak na kahulugan ang pamilihan Nailarawan ang iba’t ibang istruktura ng pamilihan at epekto nito sa presyo Naisusuri ang mga epekto ng kakulangan at kalabisan sa presyo at dami ng kalakal at paglilingkod sa pamilihan Naimumungkahi ang paraan ng pagtugon sa suliraning dulot ng kakulangan at kalabisan

2.

Ang Sistema ng Pamilihan

12

2.1. Kahulugan ng Pamilihan 2.2. Pinag- isang tema: Produktibo at Mapanagutang Pamamahala

Panayam/Lektura Pangkatang- Gawain Pag-uulat ng pangkat Pagsusuri Balitaan Role playing

IKATLONG MARKAHAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. Natutukoy ang saklaw ng 1. makroekonomiks Nabibigyan ng malawak na kahulugan ang makroekonomiks Nailalarawan ang ugnayan ng sambahayan at bahay-kalakal Nabibigyang-kahulugan ang kalakaran ng empleyo, presyo at pag-unlad bilang pangunahing kaisipan sa makroekonomiks Natutuos ang GNP at GDP ng isang bansa Makroekonomiks at Pambansang Kita 1.1. 1.2. Saklaw ng Makroekonomiks Iba’t ibang Modelo ng paikot na Daloy ng Kita at Paggasta Pambansang Kita 16 Panayam Malayang talakayan Pagbabasa ng Asia Week at pahayagan Paghahambing Pagtutuos ng APS, APC, MPS at MPC Pagsaliksik ukol kalagayan ng pagkonsumo at pag-iimpok sa Pilipinas Mahalaga ang ugnayan sa lahat ng sektor ng lipunan. Ang paglago ng GNP ay nakasalalay sa mamamayan ng bansa. Ang tunay na GNP ay nakikita sa pamumuhay ng tao. Mahalagang matuto tayong magimpok. Pagsusulit Paggawa ng talaan Balita Pagguhit ng dayagram Takdang Aralin

1.3.

1.5.

LAYUNIN

PAKSANG- ARALIN

PANAHONG

PAMAMARAAN

PAGPAPAHALAGA

PAGTATAYA

NAKALAAN
(BAWAT SESYON)

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

Natutukoy ang kahulugan ng Implasyon Nakikilala ang mga palatandaan ng implasyon Naipaliliwanag ang dahilan at epekto ng implasyon Nahihinuha ang paraan ng paglutas ng implasyon Nabibigyang-kahulugan ang patakarang piskal Natutukoy ang layunin ng patakarang pananalapi Naipaliwanag ang epekto ng pagiimpok at pamumuhunan sa daloy ng kalakal at paglilingkod Natutuos ang CPI,PPP at inflation rate

1. Implasyon at mga Patakaran ng Pamahalaan 2.1. 2.2. 2.1. 2.2. Implasyon Patakarang Piskal Patakaran sa Pananalapi Kaugnayan ng Pambansang Pananalapi sa Pandaigdigang Ekonomiya Pinag-isang Tema: Tungkulin at Pananagutan ng Isang Mamayan Distribution ng Kita Per Capita Income

20

2.3.

2.4. IKAAPAT NA MARKAHAN

Panayam/Lektura Pagraranggo Debate Balitaan Paglalahad ng karanasan ukol sa pagtaas ng presyo Pagbibigay ng opinion tungkol sa implasyon Pagbibigay ng obserbasyon ukol sa pagbabago ng presyo ngayon Paggawa ng tsart Paglalarawan sa pamumuhay sa mga ordinaryong komunidad at syudad. Paggawa ng graph ng Lorenz curve Panayam/Lektura Paggawa ng collage Graphic Organizer ukol agrikultura Paggawa ng freedom wall Pagsasaliksik tungkol sa implementasyon ng reporma sa lupa Balitaan

Mahalagang matuto tayong mag-impok. Ang implasyon ay di maiiwasan sapagkat ito ay kaakibat ng buhay. Tayo ay makapagbibigaysolusyon sa implasyon. Sa bawat pagtaas ng presyo, bumababa ang halaga ng piso. Bawat mamamayan ay may karapatan sa yaman/kita ng bansa.

Pagsusulit Pagsagot sa pagsasanay Takdang aralin

1. Sektor ng Agrikultura 1.1. 1.2. Nakikilala ang mga industriya na bumubuo sa sector ng agrikultura Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng pagsasaka, pangingisda, pagmimina, at paggugubat Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng mga suliranin ng mga industriya sa sector ng agrikultura 1.1. 1.2. Mag Industriya ng Sektor ng Agrikultura Ang Repormang Agraryo

5

1.3.

Ang pagtugon sa pangangailangan ng mga magsasaka ay katumbas ng pagpapahalaga sa agrikultura. Ang agrikultura ang batayang sektor ng ating ekonomya.

Pagsusulit Graded recitation Collage Takdang Aralin Pag-uulat Balita

LAYUNIN

PAKSANG- ARALIN

PANAHONG NAKALAAN (BAWAT SESYON)

PAMAMARAAN

PAGPAPAHALAGA

PAGTATAYA

IKAAPAT NA MARKAHAN 1.4. Natatalakay ang mga institusyon at programa na nakatutulong sa sector ng agrikultura 1.5. Naitataguyod ang repormang Pansakahan

Ang pagkakaroon ng sariling lupa ay katuparan ng pangarap ng mga magsasaka.

Pagsusulit Graded recitation Collage Takdang Aralin Pag-uulat Balita Pagsusulit Role Playing Paggawa ng Tula Takdang aralin

2.1. 2.2. 2.3.

2.4.

Nakikilala ang bumubuo ng sektor ng industriya, pangangalakal at impormal Natataya ang kahalagahan ng teknolohiya sa pagsalubong ng ekonomiya Natataya ang kabutihan at di kabutihan ng pakikipagkalakaln at naitataguyod ang pangangailangan sa mataas na pamantayan nito Nailalahad ang iba’t ibang anyo ng impormal na sektor at ang kaugnayan nito sa ekonomiya ng bansa

2. Industriya at Paglilingkod at Impormal na Sektor 2.1. 2.2. Sektor 2.3. Bahaging Ginagampanan ng Sektor ng Industriya Pag- unlad ng ng Industriya Impormal na Sektor 10

Panayam Role Playing Venn diagram Balitaan Deabate Pagsusulit Role Playing Paggawa ng tula

Ang industriya ang pinanggagalingan ng marami nating pangangailangan. Sinisikap ng mga manggagawa na magkaloob ng mga produkto kahit maraming balakid. Pagbutihin at pairalin ang mga gawain sa anumang uri ng industriya o negosyo. Ang manggagawa ang sandigan ng pagunlad ng bansa kaya nararapat na sila ang pangalagaan at pahalagahan.

LAYUNIN

PAKSANG- ARALIN

PANAHONG NAKALAAN (BAWAT SESYON)

PAMAMARAAN

PAGPAPAHALAGA

PAGTATAYA

Ang mga manggagawa ay nangangailangan ng kalinga at pangangalaga mula sa pamahalaan. Ang pagkakaisa at pagkakasundo ng mga manggagawa at pangasiwaan ay nagbubunga ng pagunlad ng industriya. Ang pagaangkop ng ating gawain/buhay sa takbo ng ekonomiya ay mahalaga. Suportahan ang pamahalaan sa hangaring maging industriyalisado ang ating bansa.

LAYUNIN

PAKSANG- ARALIN

PANAHONG NAKALAAN (BAWAT SESYON)

PAMAMARAAN

PAGPAPAHALAGA

PAGTATAYA

3.1. 3.2.

3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa ekonomiya Napangangatwiran ang pangangailangan ng pakikialam at regulasyon ng pamahalaan sa ilang gawaing pangkabuhayan Naipaliliwanag ang mga pinagkukunan ng pananalapi ng pamahalaan Nauuri ang mga buwis at ang pagbabayad nito Natataya ang mga dahilan at epekto ng paglabag sa mga batas ng pagbubuwis Nasusuri ang badyet at ang kalakaran ng paggasta ng pamahalaan

3.

Ang Pamahalaan at Ekonomiya

3.1.

Bahaging Ginagampanan ng Pamhalaan sa Ekonomiya 3.2. Badyet ng Pamahalaan

15

Panayam Fact storming web Graphic organizer Discussion web Tri question technique Cognitive Mapping Semantic Web Pagpapakita ng halimbawa ng salapi Coin collection Freedom wall Semantic web Venn diagram Mapping Fact storming web Pagpapakita ng mga larawang sakop ng VAT at EVAT Balitaan

Ang salapi ang nagpapabilis ng ating pamumuhay. Maraming gamit ang salapi sa buhay ng tao kaya dapat itong pahalagahan. Anuman ang hugis, anyo at laki ng salaping barya na ginagamit dapat itong igalang. Tangkilikin ang mga institusyon ng pananalapi sa ating bansa. Igalang ang anumang patakaran ng Bangko Sentral sa ating ekonomya. Ang pagbabayad ng utang ay magandang katangian. Suportahan at pahalagahan ang pagtupad ng pamahalaan sa kanyang tungkulin sa bayan. Ang pagbabayad

Pagsusulit Pagguhit ng disenyo ng bagong salapi Coin collection Takdang aralin Pagtutuos ng income tax return,VAT, at E-VAT

LAYUNIN

PAKSANG- ARALIN

PANAHONG NAKALAAN (BAWAT SESYON)

PAMAMARAAN

PAGPAPAHALAGA

PAGTATAYA

ng buwis ng mamamayan ay tanda ng paggalang sa bayan. Ang pagbabayad ng tamang buwis ay mahalaga sa ating ekonomya. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Naipaliliwanag ang batayan ng kalakalang panlabas ng bansa Natataya ang kalakaran ng kalakalang panlabas ng bansa Natitimbang ang epekto ng mga patakaran at programa sa kalakalang panlabas ng bansa Nasusuri ang kaugnayan ng exchange rate sa kalakalang panlabas Natatalakay ang kalagayan ng kalakalang panlabas ng bansa sa pamamagitan ng balance of payment Naitatangi ang mga kabutihan at dikabutihan ng kalakang panlabas Panayam Paggamit ng mapa ng daigdig Fact storming web Pagsasaliksik Malayang talakayan Pagpapalitan ng opinion Debate Balitaan Malinang ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa bansa. Mahalaga ang pakikipag- ugnayan ng isang bansa sa kapwa bansa dahil ito ang simula ng pagsulong ng pandaigdigang kapayapaan. Pagsusulit Pagturo ng mga bansa sa mapa Debate Takdang aralin

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Kalakalang Panlabas Batayang Kalakalang Panlabas Ang Kaugnayan ng Exchange Rate sa Kalakalang Panlabas Ang Philippine Stock Exchange Pinag- isang Tema: Aktibong Pakikilahok 16

4.6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times