Svojstva nemetala

vodonik kiseonik azot ugljenik fosfor sumpor hlor fluor brom jo d H O N C P S Cl F Br I gas,bezbojan gas gas,bezbojan čvrst,crn čvrst,beli i crveni čvrst,žut gas,žutozelen gas,žut tečan,crven čvrst,narandžast 1 16 14 12 31 32 35,5

NEMETALI HLOR. NAJOTROVNIJI NEMETALI SU BELI FOSFOR I HLOR.
HEMIJSKE OSOBINE:

a)ohidacijom nemetala=>nemetalni oxidi
2H2+O2=>2H2O C+O2=>CO2 S+O2=>SO2 P4+5O2=>2P2O5 2N2+5O2=>2N2O5

b)nemetalni oxid+voda=>kiselina
CO2+H2O=>H2CO3 SO2+H2O=>H2SO3 SO3+H2O=>H2SO4 P2O5+3H2O=>2H3PO4 N2O5+H2O=>2HNO3

VODONIK
Ar(H)=1 NALAŽENJE NALAŽENJE U PRIRODI:

UGLJENIK
IVa grupa,valenca II I IV,Ar(C)=12,nije reaktivan NALAŽENJE U PRIRODI:

☺u slobodnom stanju
-u višim delovima atmosphere -u vulkanskim isparenjima

☺u slobodnom stanju
-0,8%u vazduhu

☼u jedinjenjima
-rude,minerali i stene(CaCO3) alotropske modifikacije: dijamant-najtvrña supstanca-za staklo,bušenje ruda grafit-siv,mek,provodi električnu struju.Na velikoj temperaturi postaje dijamant ampfoterni ugljenik-ugalj ↓ ↓ prirodni veštački (kameni,tresit(najmanje C),mrki ugalj, (koks,ćumur) lignit,antracit) OXIDI 1)CO-ugljenik(II)oxid 2) CO2-ugljenik(IV)oxid 2C+O2=>2CO-ugljen-monoksid C+O2=>2CO2
DOKAZIVANJE CO2

☼u jedinjenjima
-voda DOBIJANJE a)laboratorijsko dobijanje b)industrijsko dobijanje laboratorijsko dobijanje u reakciji metala i kiselina Zn+2HCl=>ZnCl2+H2↑ industrijsko dobijanje elektrolizom vode 2H2O=>2H2+O2↑ Smeša vodonika I kiseonika u zapreminskom odnosu 2:1 gradi praskavi gas.

KISEONIK
Ar(O)=16 NALAŽENJE U PRIRODI:

CO2+Ca(OH)2=>CaCO3↓+H2O↑ CO2+Ba(OH)2=>BaCO3↓+H2O KISELINA H2CO3 slaba kiselina CO2+H2O=>H2CO3(90% čini voda) SOLI karbonati(CO3)-normalne soli hidrogen karbonati(HCO3) NaHCO3-soda bikarbona kalcijum karbonat CaCO3(krečnjak,mermer ili kreda soda Na2CO3

☺u slobodnom stanju
-u vazduhu-21%O2

☼u jedinjenjima
-u rudama -u mineralima(CaCO3,NaNO3) DOBIJANJE laboratorijsko dobijanje -zagrevanjem jedinjenja koja sadrže kiseonik -zagrevanjem KmnO4-kalijum permanganata zagrevanjem HgO 2HgO=>2Hg+O2↑ zagrevanjem KclO3-kalijum hlorata 2KclO3=>2KCl+3O2↑ -elektrolizom vode 2H2O=>2H2+O2 industrijsko dobijanje frakcionom destilacijom tečnog vazduha frakciona destilacija-razlaganje smeša

AZOT
Ar(N)=14,V a grupa,N2(≡),valenca od I-V

NALAŽENJE U PRIRODI:

☺u slobodnom stanju
-78%u vazduhu

☼u jedinjenjima
-minerali NaNO3 *lakši je od vazduha *tečan akumulira,za osvetljenje,stabilan je element *biogeni element(proteini))

Molarna zapremina je zapremina 1 mola. Obeležava se sa Vn=22,4dm³/mol.

FOSFOR
Ar(P)=31,Va grupa,valence III,V

OXIDI azot I oksid N2O azot II oksid NO azot III oksid N2O5 azot IV oksid NO2 azot V oksid N2O5(dobija se oxidacijom) 2N2+5O2=2N2O5 KISELINE N2O5+H20=>2HNO3 azotna kiselina N2O3+H2O=>2HNO2 azotasta kiselina amonijak(NH3)-otrovan,oštar miris N2+3H2=>2NH3 upija energiju za veštačka ñubriva i za soli BAZE NH3+H2O=>NH4OH-amonijum hidroxid(jedina baza koja sadrži metal)
+H2O

☼u jedinjenjima
-minerali Ca3(PO4)2-fosforit alotropske modifikacije -beli fosfor(P4)-otrovan,reaktivan,fluorescentan -crveni fosfor(Pn)ne pali se na vazduhu za razliku od belog OXDIDACIJA belog fosfora P4+5O2=>2P2O5 crvenog fosfora 4P+5O2=>2P2O5-šibica OXIDI fosfor III oksid P2O3 fosfor V oksid P2O5 KISELINA P2O5+3H2O=>2H3PO4 SOLI fosfati Ca3(PO4)2

NH4OH = >NH4 +OH SOLI -nitrititi(NO2) -nitrati(NO3) -amonijum soli(NH4Cl)

+

HLOR
Ar(Cl)=35,5,VII a grupa(halogeni E),valenca I,V,VII -reaktivni UPOTREBA -za prečišćavanje vode Cl+H2O=>HCl+O -za beljenje pamuka I lana

SUMPOR
-Ar(S)=32VI a grupa II,valenca-III,IV,VI

NALAŽENJE U PRIRODI:

☺u slobodnom stanju
-u zemlji do dubine 200m

☼u jedinjenjima
-rude(sulfidne)cink,olovo alotropske modifikacije -rombičan I monokliničan(molekul S8) *plastičan-S-pri povećanju temperature smanjuje se broj molekula *biogeni element UPOTREBA -barut,šibice,medicina

☼u jedinjenjima
OXIDI hlor (I)oxid Cl2O hlor (IV)oxid ClO2 hlor (VII)oxid Cl2O7 jedinjenje HCl hlorovodonik H2+CL2-hlorovodonična kiselina Sona kiselina se upotrebljava za čišćenje sanitarija, dobijanje boja I dobijanje lekova. SOLI-hloridi -natrijum-hlorid NaCl -kalcijum-hlorid CaCl -aluminijum-hlorid AlCl3

☼u jedinjenjima
OXIDI S+O2=>SO2-za dezinfekciju 2SO2+O2=>2SO3 KISELINE -SO2+H2O=>H2SO3 -SO3+H2O=>H2SO4 SOLI -sulfiti-H2S -sulfati CuSO4 x PH2O,CaSO4(gips)

ZADACI:
1.Koliko molova ugljenik(IV)oksida se nalazi u 110 grama CO3?Izračunaj zapreminu CO2 u toj količini supstance. 2.Koliko grama i dm³ SO2 ima u 0,3 mola SO2? 3.Koliko grama vodonika se dobija u reakciji magnezijuma sa 50 g 30%sumporne kiseline? 4.Koliko grama NaCl je izreagovalo sa sumpornom kiselinom,ako je u reakciji stvoreno 3 mol HCl? 5.Koliko molova,dm³ I molekula O2 se nalazi u 40 grama kiseonika 6.Koliko molova kiseonika I koliko grama sumpora je potrebno za dobijanje 1,92 g SO2? 7.Koliko atoma N,S i P se nalazi u 1g tih elemenata?Odredi u kojoj masi supstance ima najviše atoma. 8.Koliko je molova kiseonika I koliko grama sumpora potrebno za dobijanje 1,92 grama sumpor IV oksida 9.Koliko je molova kiseonik,a koliko grama sumpora je potrebno za dobijanje 1,9 grama sumpor IV oksida? 10.Koliko atoma I molekula imau 2,65 g sumpora na sobnoj temperature? 11.Izračunaj maseni udeo vodonika I kiseonika kod vodonik-peroksida(H2O2) 12.Izračunaj maseni udeo fosfora kod kalcijum fosfata 13.Izračunaj maseni odnos elemenata kod CO,CO2 I H2CO3 14.Izračunaj maseni udeo kiselinskog ostatka CO3 kod sode bikarbone 15.Izračunaj maseni udeo N kod NaNO3.9.Dati su atomi elemenata N,O I H.Napiši što više hemijskih reakcija 16.Izračunaj koliko grama amonijum hidroksida učestvuje u reakciji sa H2O da bi se dobilo 0,3 mola amonijum sulfata 17.Izračunaj maseni udeo kiseonika u jedinjenju aluminijum oksid. 18.Masa elemenata Mg,Ca,C,S čini jednu smešu.Svaki od ovih elemenata reaguje oxidacijom 16 g O tako da svaki.Izračunaj koliko grama svakog elementa reaguje sa O 19.Dati su elementi sumporne kiseline I vodonik.Napisati jednačine za što više hemijskih reakcija 20.Predstavite hemijskom jednačinom reakciju izmeñu amonijum hidroksida I hlorovodonične kiseline 21.Predstaviti hemijskomjednačinom dobijanje soli:NaCl,CaCl2 I AlCl3 22.Predstaviti hemijskom jednačinom dobijanje vodonik sulfida sintezom vodonika I sumpora

Filename: Hemija 8 Directory: C:\Documents and Settings\User\Desktop\Anchy\Hemija Template: C:\Documents and Settings\User\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot Title: Subject: Author: Ana Milinkovic Keywords: Comments: Creation Date: 21.10.2007 11:50 Change Number: 20 Last Saved On: 10.12.2007 7:41 Last Saved By: Ana Milinkovic Total Editing Time: 1,387 Minutes Last Printed On: 5.1.2008 10:09 As of Last Complete Printing Number of Pages: 4 Number of Words: 1,815 (approx.) Number of Characters: 10,352 (approx.)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful