You are on page 1of 58

1) Hoe kan u een huurder uit uw huis zetten zonder een schadevergoeding te moeten

betalen ?
Verhuurder mag de lopende huur beëindigen na 3 of 6 jaar, mits:
Uitdrukkelijk in het contract voorzien.
Opzeggingstermijn van 1 jaar.
Met oog op eigen exploitatie
De verhuurder weigert hernieuwing: - Wegens hoger bod van een derde
- Wegens een geldig motief, door de wet voorzien
- Wegens een grove tekortkoming van de huurder. Bij
betwisting kan de huurder zich binnen 30 dagen tot de rechter wenden.
- Wegens de afwezigheid van wettig belang van de
huurder. Hier is geen vergoeding voorzien.
- Wegens wederopbouw die noodzakelijk is wegens
ouderdom, overmacht of wettelijke voorschriften
2) Wat gebeurt er bij de acceptatie v/e wisselbrief ?
De betrokkene gaat de verbintenissen aan (met naleving van de vormvereisten van het
wisselrecht) de wisselbrief aan de houder te betalen op de vervaldag.
Acceptatie w op de brief zelf gesteld door het word ”geaccepteerd’’ en door de betrokkene
oondertekend op de brief zelf.
Door de acceptatie wordt de betrokkene hoofdschuldenaar. Zolang een wissel dus niet wordt
geaccepteerd is de trekker ook de hoofdschuldenaar. Eenmaal de wissel wordt geaccepteerd is
de trekker nog gewoon borg voor de betaling van de wissel door de acceptant.
3) Wat gebeurt er bij een fusie ?
Bij een fusie worden de activa en de passive van ondernemingen samengebracht. Er wordt dus
een geheel van goed-n globaal overgedragen aan een onderneming. De AV beslist over een
fusie.
2 soorten fusies :
 a) Fusie door overneming: de ene onderneming neemt een andere volledig ( in zijn
geheel ) over. De onderneming die wordt overgenomen houdt den onmiddelijk op
te bestaan. De aandeelhouders v/d overgenomen vennootschap krijgen nu aandelen
in het bedrijf dat heeft overgenomen. Het verschil met andere gronden van
ontbinding is dat er hier ontbinding v/d vennootschap volgt op ogenblik v/d fusie,
er is hier geen sprake van vereffening.
 b) Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap: 2 vennootschappen die
fuseren tot een nieuwe onderneming houden onmiddellijk op te bestaan v/h
moment dat zij 1 onderneming worden. De aandeelhouders v/d bestaande
onderneming krijgen dan aandelen in de nieuwe onderneming. Hier is dan ook
weer geen sprake van vereffening. De vennoten v/d ontbonden vennootschappen
worden vennoten in de nieuwe vennootschap. En het gehele vermogen van beiden
ondernemingen gaat over op de nieuwe vennootschap.

1

Rechtsgevolgen van de fusie:
 De ontbonden NV’s houden op te bestaan t.g.v. hun ontbinding zonder vereffening.
 De vennoten van de ontbonden vennootschappen worden vennoten van de
verkrijgende vennootschap.
 Het gehele vermogen van iedere ontbonden vennootschap gaat over op de
verkrijgende vennootschap. Om de fusie tegenwerpelijk te maken aan derden
moeten de akten met de besluiten tot fusie worden gepubliceerd in het BS.
BVBA => ontbinding ; CV => ontbinding
4) Een klant koopt wijn v/e commissionair, hij betaalt niets, er is een spanning tss
commissionair en commitment,klant = particulier.
a) Welke rechten heeft de commissionairverzender t.o.v. de klant ?
b) Welke rechten heeft de committent ( opdrachtgever) t.o.v. de klant ?
c) Welke bewijs kan worden aangevoerd tegen de klant ?
Een burgerlijk persoon heeft via een commissionair wijn gekocht en weigert het geld te
betalen na het verkopen v/h product
a. Wat kan de commissionair doen ?
Commissionair kan de burger voor de rechter dagen v/h burgerlijke rechtbank
b. Welke bewijzen ?
Commissionair kan schriftelijk bewijs ( authentieke akte, briefwisseling,…) neerleggen ; ntgeschreven akten ( fotokopien,…) en bewijs door eventuele getuigen ( enkel bij
verbintenissen < 372 euro)
c. Wat kan de opdrachtgever doen ?
Met de commitent (= opdrachtgever) heeft de burgelijke persoon geen enkele rechtsband.
5) Wat is een fonds bij een wissel?
Met fonds bedoelt men de oorzaak, de onderliggende verbintenis.
De vermelding van het fonds vertoont bepaalde voordelen:
1) Met het oog op herdiscontering. De bank zal de wissel slechts disconteren wanneer
het fonds werd aangeduid.
2) Om oneerlijke praktijken tegen te gaan (Fictieve wissel, Gedienstigheidswissel,
Schoorsteenwissel, Cross-firing).
3) Met het oog op het voorrecht van de houder van de wisselbrief op het fonds in handen
van de betrokkene.
6) Wat zijn de gevolgen van acceptatie bij een wisselbrief ?
Door de acceptatie wordt de betrokkene hoofdschuldenaar. Zolang een wissel dus niet
wordt geaccepteerd is de trekker ook de hoofdschuldenaar. Eenmaal de wissel wordt
geaccepteerd is de trekker nog gewoon borg voor de betaling van de wissel door de
acceptant.

1) In geval van acceptatie:
- De betrokkene acceptant wordt hoofdschuldenaar
- De trekker wordt borg
2

- De endossanten blijven de betaling waarborgen
2) In geval van weigering van acceptatie:
- De betrokkene blijft een buitenstaander ten aanzien van de wisselbrief en
geen enkel cambiaal verhaal kan op hem in die hoedanigheid uitgeoefend
worden.
- De houder zal protest van niet-acceptatie laten opmaken door een
gerechtsdeurwaarder.
- De houder zal van de niet-acceptatie kennis geven aan zijn endossant en aan
de trekker.
- De houder zal zijn recht van regres uitoefenen op de endossanten, de trekker
en andere wisselschuldenaars die hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van
de wisselbrief.
7) Wat kan men doen om valse overdrachten v/e cheque tegen te werken ?
Gestolen of vervalste cheques : In de praktijk zal de bank de rekening wel
blokkeren op aanvraag van de cliënt, of zal ze in elk geval de cheque niet
betalen vooraleer hem grondig gecontroleerd te hebben. De rekeninghouder
draagt het risico voor de betaling van een gestolen cheque, tenzij hij bewijst
dat er bedrog of grove schuld is in hoofde van de bankier.
Voorzorgsmaatregelen om bedrieglijke aanbieding tot betaling te
voorkomen :
- Gekruiste cheque => 2 parallelle lijnen ( vertikaal of diagonal) zijn
getrokken ( door trekker of houder) op de voorzijde waardoor de
betrokken bankier alleen mag uitbetalen aan zijn cliënten of een
andere bank. Er blijft risico, want de cheque blijft endosseerbaar, en
de dief kan de cheque doorverkopen aan een onschuldige die wel
klant is v/d bank).
- De verrekeningscheque: dit is een cheque waarop de trekker of
nemer( ipv 2 dwarsstrepen) op de cheque schrijft “in rekening te
brengen” of een gelijkluidende formule. Zo’n cheque is niet
betaalbaar in speciën, maar door een boeking.
8) Wat is een gecertificeerde cheque ?
Bank bevestigt dat geld op de rekening staat en geeft garantie dat geld nog steeds op de
rekening zal staan tot het einde van de aanbiedingstermijn ( zekerheid tot betaling). Dit sort
bankcheque wordt meestal gebruikt voor belangrijkste aankopen.
OF
dit heeft tot gevolg dat het fonds op verantwoordelijkheid van de betrokkene tot het einde van
de aanbiedingstermijn ten behoefte van de houder zal worden.
9) Wat zijn de ( grond )voorwaarden v/e gerechtelijk accord ?
1) De schuldenaar moet de hoedanigheid hebben van koopman.
2) De schuldenaar kan tijdelijk zijn schulden niet voldoen of de continuïteit van zijn
onderneming wordt bedreigd door moeilijkheden die op min of meer korte termijn kunnen
leiden tot het ophouden van betalen. De continuïteit is geacht bedreigd te zijn indien als
gevolg van de verliezen het netto – actief is gedaald tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal.

3

3) De financiële toestand van de onderneming kan worden gesaneerd en het economisch
herstel ervan moet mogelijk lijken. Deze mogelijkheid wordt aangeduid door de te
verwachten rendabiliteit.
4) Er mag geen sprake zijn van kennelijke kwade trouw in hoofde van de schuldenaar.
10) Wie kan de faillissement bevorderen en hoe gebeurt de inleiding tot het
faillissement ?
Zie (82) + hoe gebeurt de inleiding ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het faillissement op aangifte van de koopman
Het faillissement op dagvaarding van één of meerder schuldeisers
Het faillissement op dagvaarding van het Openbaar Ministerie
Het faillissement op dagvaarding van de voorlopige bewindvoerder
Het faillissement op dagvaarding van de curator van de hoofdprocedure
Onverminderd de bepalingen van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord
Dit zinsdeel is belangrijk nu in het kader van de rechtspleging op het
gerechtelijk akkoord de rechtbank van koophandel wel op eigen initiatief het
faillissement van de handelaar kan uitspreken, en dit na hem te hebben gehoord
over de faillissementsvoorwaarden.

Inleiding gebeurt door Kamers voor handelsonderzoek
Deze kamers fungeren in het kader van de rechtbanken van koophandel. Hun opdracht
bestaat erin de toestand van schuldenaars in moeilijkheden te volgen en gebeurlijk
ambtshalve te onderzoeken of dezen voldaan aan de voorwaarden van het gerechtelijk
akkoord.
Indien de rechtbank oordeelt dat een schuldenaar voldoet aan deze voorwaarden dan
wordt deze opgeroepen en gehoord om alle inlichtingen te verkrijgen over de stand van
zijn zaken en de door hem overwogen herstelmaatregelen.
De kamers voeren een preventieve rol uit, zodat nog tijdig kan worden ingegrepen om de
handelsonderneming te redden. Anderzijds is het dankzij hun tussenkomst dat het
gerechtelijk akkoord sneller kan worden aangevraagd of het faillissement sneller kan
worden uitgesproken.
Het onderzoek wordt toevertrouwd aan een rechter in de rechtbank van koophandel of aan
een rechter in handelszaken.
De rechter kan beschikken over de gegevensverzameling van de schuldenaar in
moeilijkheden, maar ook over verplichte informatiebronnen.
Daarnaast wordt voorzien in de facultatieve medewerking van de commissaris-revisor,
belast met de controle op de financiële toestand en de jaarrekening van de naamloze
vennootschap. Deze informatiebron zou de rechtbanken van koophandel sneller op de
hoogte moeten brengen van de door de handelsvennootschappen ondervonden
moeilijkheden.
Tevens kan de rechter van ambtswege alle gegevens verzamelen die hij voor zijn
onderzoek nodig acht.
Zowel de Procureur des Konings als de schuldenaar kunnen op elk ogenblik mededeling
krijgen van de verzamelde gegevens alsook van het verslag dat door de rechter zal worden
opgesteld bij de beëindiging van zijn opdracht.

4

Bij het onderzoek naar de toestand van de handelaars in moeilijkheden wordt de Procureur
des Konings nader betrokken. Hij ontvangt aan de ene kant maandelijks een lijst met de
onderzoeken die werden ingesteld. Aan de andere kant zal men hem, indien blijkt dat de
handelaar zich in staat van faillissement bevind, de zaak onverwijld overmaken om hem
toe te laten de faillietverklaring te vorderen.
11) Dienst voor onderzoek ( of orgaan van toezicht) in een NV ( ook in BVBA) . Wie
benoemt ze, hoe en wat is de functie?
Eén of meer commissarissen zullen de financiële toestand en de jaarrekening controleren
en de regelmatigheid van de verrichtingen die in de jaarrekening staan nagaan
( onderzoeks – en controlebevoegdheid) .
Ze worden benoemd door de AV der aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen
of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Worden benoemd voor 3 jaar
( hernieuwbaar)
Zij mogen ten alle tijden alle documenten en geschriften van de NV inkijken en zij mogen
van de bestuurders, gemachtigden een aangestelden altijd ophelderingen en inlichtingen
vorderen.
De commissarissen moeten een omstandig verslag opstellen met hun vaststellingen i.v.m.
de jaarrekening en de boekhouding. Hierin vermelden en rechtvaardigen ze nauwkeurig en
duidelijk het voorbehoud en de bezwaren die ze menen te moeten maken. Ze wonen de AV
bij als deze beraadslaagt over hun verslag en ze mogen ook altijd het woord nemen.
!!!!! 12) Een bedrijf koopt 20 pc’s voor dienst, wie kan deze beslissing nemen, hoe word
ze genomen en wie kan mee ondertekenen ?
Dit is een inbreng in de vennootschap. In dit geval is dit een inbreng in natura, want een PC is
een lichamelijk roerend goed.
13) Hoe kan een klant die door een NV haar schuldbevordering niet kan krijgen, de
zaakvoerder aanspreken ?
OF
Op welke gronden kan 3de een NV aanspreken…
a) Aansprakelijkheid wegens overtredingen van de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen of van de statuten van de vennootschap.
b) Aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad
De bestuurders zijn lasthebbers en zijn niet verantwootdelijk voor de verbintenissen, die zij in
naam en voor rekening v/d vennootschap bnn de perken van hun opdracht aangaan. Een
bestuurder die een verkoopovereenkomst aangaat kan niet verantwoordelijk gesteld worden
als de vennootschap de overeenkomst niet nakomt.
De bestuurder moet enkel verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien v/d vennootschap. Ze
knn persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als ze fouten began of bij onnauwkeurigheid in
de uitvoering v. hun mandaat. De aansprakelijkheid is afhankelijk van welke inbreuk is
begaan.

5

14) Wat gebeurt er als er nog maar 1 vennoot overblijft bij ( gevolgen van aandelen in 1
hand) :
a) een NV
Geen onbinding
Indien binnen het jaar echter geen nieuwe aandeelhouder in de NV is opgenomen of deze niet
is omgezet in een BVBA, dan wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan
voor alle verbintenissen die de NV aangaat tot het moment dat hij wel iemand vindt die een
deel aandelen overneemt, of totdat hij de NV omzet in een BVBA.
b) een BVBA
Indien bnn een jaar geen nieuwe vennoot is opgenomen, wordt deze een EBVBA met hem als
hoofdelijk aansprakelijk.
c) eenCV
Wordt van rechtswege ontbonden
d) GCV
Ontbinding
15) Mag een vader die vennoot is in een onderneming zijn dochter in het bestuur?
JA, Hiertoe is er geen verbod.
Ze moet verkozen worden. Hij mag deelnemen aan de beraadslaging. En indien hij stemrecht
heft mag hij ook aan de stemming deelnemen.
OF ze moet benoemd zijn bij de oprichting.
16) Mogen alle aandelen in 1 hand komen bij :
a) een NV
b) een BVBA
c) een CV
17) Zijn aandelen direct overdraagbaar bij:
OF
Overdraagbaarheid bij kapitaalaandelen komt voor bij BVBA, NV, CVBA/CVOA. Ja of
NEE, motiveer je antwoord.
a) BVBA:
JA
 Zonder instemming der vennoten overdracht is zonder beperking mogelijk aan een
vennoot, echtgenoot van de overdrager of erflater, zijn bloedverwanten in rechte
opgaande of neerdalende lijn, andere door de statuten toegelaten personen
 Beperkte overdraagbaarheid:
Aandelen mogen niet worden overgedragen onder levenden zonder instemming van ten
minste ½ van de vennoten die minstens ¾ van het kapitaal bezitten
 Door of ten voordele van een rechtspersoon
Idem b)

6

b) CVBA:
JA
Er is een beperkte overdraagbaarheid der aandelen aan derden. De aandelen kunnen
slechts overgedragen worden aan derden, die worden aangewezen in de statuten of die
behoren tot de door de statuten bepaalde categorieën en voldoen aan de wettelijke of
statutaire vereisten om vennoot te zijn. Deze regeling is van toepassing bij overdracht der
aandelen, zowel onder levenden als bij overlijden.
Erfgenamen hebben recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel.
c) NV:
JA
In principe vrije overdracht en gebeurt zodra er een overeenkomst is tussen de partijen, over
de title en de prijs.
* Aandelen aan toonder=> enkel overgave van effecten
* Aandelen op naam => procedure van inschrijvingen in het aandelenregister
=> indien JA, wat zijn dan de voorwaarden?
18) Heeft een huurder recht op een uitwijzingsvergoeding indien hij geweigerd wordt tot
vernieuwing van zijn huur en indien men aan zijn onderverhuurder verhuurd ?
De verhuurder kan de hernieuwing weigeren in welk geval hij verplicht is aan de
huurder een uitwinningsvergoeding te betalen gaande tot 3 jaar huur, eventueel
vermeerderd met een afdoende schadevergoeding.

De verhuurder weigert hernieuwing:
Zonder geldige motivering: uitwinningsvergoeding van 3 jaar huur plus
eventuele schadeloosstelling.
Wegens hoger bod van een derde: huurder heeft 30 dagen voor gelijk
bod en dan heeft hij voorkeur. Indien de huurder een gelijke huurprijs,
doch onder andere voorwaarden wenst, dan kan hij beroep doen op de
vrederechter die beslist aan wie de huur moet gegeven worden. Wordt
de huur niet vernieuwd, dan heeft de huurder recht op een vergoeding
van 1 jaar huur als de nieuwe huurder een andere handel drijft, van 2
jaar huur als de nieuwe huurder een gelijkaardige handel drijft.

19) Kan een VZW failliet gaan ?
Neen
Ontbreken van 1 v/d grondvoorwaarden, nl. de hoedanigheid van handelaar.
VZW heeft burgerlijk doel.
Wet van 27 juni 1921 : VZW mag nt een handels – of bedrijvigheidsdoel hebben.
MAAR
Als bijv. een burgerlijke vennootschap de vorm van een handelsvennootschap heeft
aangenomen en het werkelijke doel van de vennootschap een handelsdoel is en de oprichters
om een wet van openbare orde te omzeilen een burgerlijk doel in de statuten hebben
ingeschreven => de vennootschap de hoedanigheid van koopman krijgt en dus failliet kan
verklaard worden.

7

Bvb: de handelsbedrijvigheid van de VZW toe te rekenen aan de bestuurders, die erachter
schuil gaan. Er wordt aldus aangenomen dat deze bestuurders een regelmatig opgerichte
V.O.F. vormen en derhalve samen met de V.O.F. failliet kunnen worden verklaard. =>
Gevolg : Deze oplossing biedt aan de schuldeisers de mogelijkheid om hun financiële
aanspraken tevens op het privé vermogen van de bestuurders uit te oefenen.
20) Hoe kan 1persoonsvennootschap ontstaan ?
OF
Wie kan een 1persoonsNV oprichten: gehoudenheid ? + aansprakelijkheid tov
verbintenissen v/d vennootschap ?
Zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kunnen 1persoonsvennootschap
oprichten.
Al seen EVBA een rechtspersoon is, is deze wel persoonlijk onbeperkt aansprakelijk tot hij uit
meerdere vennooten bestaat, en dit voor alle verbintenissen angegaan in kader v/d
vennootschap ( geldt ook voor NV ). M.a.w. enkel natuurlijk persoon in een EVBA kan
beperkt aansprakelijk zijn.
21) Wat betekent de clausule “niet aan order” op een wisel ?
In principe is de wisselbrief vatbaar voor overdracht (door endossement). Men kan echter
de clausule “niet aan order” gebruiken om verdere cambiale overdrachten te beletten. Dit
betekent niet dat de wisselbrief als schuldvordering niet meer overdraagbaar zou zijn. De
schuldvordering van de beneficiant blijft overdraagbaar doch onder naleving van de
vormen van het gemeen recht.
22) Hoe kan men bewijs voeren tegen particulieren?
Door factuur.
Het W.Kh. bepaalt dat de koop en verkoop kan bewezen worden door een
aanvaardbaar factuur. Zij zal steeds als bewijs kunnen worden aangewend door de
handelaar tegen een handelaar en tegen een particulier.
 Voorwaarden om als bewijsmiddel te worden aangewend
1. Tegen de koper:
 Ze moet door de rechter worden aanvaard
 Ze moet door de tegenpartij uitdrukkelijk of stilzwijgend worden
aanvaard
 De te bewijzen overeenkomst moet een verkoop zijn
 De verkoop moet een daad van koophandel zijn in hoofde van diegene
tegen wie bewezen moet worden.
2. Tegen de leverancier:
Vermits hij ze zelf opstelde maakt ze een bekentenis uit. Indien de leverancier
ze ondertekend heeft dan houdt de factuur kwijting in behoudens tegenbewijs.

8

 De factuur als bewijsmiddel tegen derden
De factuur van verkoop op krediet kan worden neergelegd en ingeschreven op de griffie
van de rechtbank van koophandel van het arrondissement van de schuldenaar. Die
neerlegging gebeurt bij middel van een afschrift dat eensluidend verklaard is en dat in een
speciaal register wordt opgenomen. Indien die neerlegging plaatsheeft binnen 15 dagen na
levering, dan bezit de schuldeiser een voorrecht op de niet-betaalde geleverde goederen.
In geval van faillissement of onvermogen wordt de schuldeiser betaald bij voorrecht op de
prijs van de te gelde gemaakte goederen.
23) Welke zijn de bewijsmiddelen eigen aan handelszaken? Omschrijf ze en bepaal door
wie en ten aanzien van wie zij kunnen worden aangewend.
Bewijs door boekhouding : handelaar => handelaar, maar niet handelaar=> particulier, tenzij
particulier dit zelf vraagt. M.a.w. geschillen tss 2 handelaars, geschil die betrekking heeft op
de handelszaak. Handelaar kan de boekhouding niet aanvoeren als bewijsstuk tegen
consumenten.
Boekhouding moet wel in zijn geheel gebruikt worden.
Koopmansboeken kunnen worden aangewend door overlegging of openlegging.
- Overlegging ( of mededeling): worden in hun geheel meegedeeld.
- Openlegging : slechts nagegaan op de plaatsen die betrekking hebben op het te
beslechten handelsgeschil.
Het gebruik van dit bewijsrecht ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de rechter.
Bewijs door de factuur : handelaar => handelaar
handelaar => particulier
Koop en verkoop knn worden bewezen door een factuur aanvaard door rechter en koper.
De factuur is de geschreven bevestiging van een schuldvordering die de handelaar,
krachtens de wet of de gewoonte, aan de cliënt laat geworden die hem een geldsom
verschuldigd is als prijs voor geleverde waren of verrichte prestaties.
Factuur wordt opgesteld door handelaar als uitvoering van de verkoop.
Het is tevens een schuldvordering en een uitvoeringsverplichting.
 Voorwaarden om als bewijsmiddel te worden aangewend
1. Tegen de koper:
 Ze moet door de rechter worden aanvaard
 Ze moet door de tegenpartij uitdrukkelijk of stilzwijgend worden
aanvaard
 De te bewijzen overeenkomst moet een verkoop zijn
 De verkoop moet een daad van koophandel zijn in hoofde van diegene
tegen wie bewezen moet worden.
2. Tegen de leverancier:
Vermits hij ze zelf opstelde maakt ze een bekentenis uit. Indien de leverancier
ze ondertekend heeft dan houdt de factuur kwijting in behoudens tegenbewijs.

9

24) Wie beslist tot een kapitaalvermindering in een NV? Wanneer is deze beslissing op
rechtsgeldige wijze genomen?
Tot kapitaalvermindering kan alleen door de AV worden besloten volgens de regels voorzien
voor de statutenwijziging.
De reserve die wordt gevormd om een voorzienbaar verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan
10% van het geplaatste kapitaal, na de vermindering ervan.
Een wijziging is alleen geldig indien zij ¾ v/d stemmen heeft gekregen. Bij de bepaling v/h
aantal stemmen moeten de regels v/d gewone AV worden toegepast.
25) Welke soorten kapitaalverminderingen kent U en welke bijzondere
voorzorgsmaatregelen heeft de wetgever ter zake voorzien?
 Reële kapitaalvermindering
Daaronder wordt verstaan de vermindering van het kapitaal, die geschiedt
door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke
vrijstelling van de storting van het saldo van hun inbreng.
De wet heeft voor de schuldeisers, wiens vordering is ontstaan voor de
bekendmaking van de kapitaalvermindering, een bijzondere bescherming
voorzien.
Hen werd het recht toegekend om een zekerheid te eisen voor de vorderingen
die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. Dit recht
dient uitgeoefend te worden binnen de 2 maand na bekendmaking tot
kapitaalvermindering.
 Formele kapitaalvermindering
Formele kapitaalvermindering veronderstelt een aanpassing van het kapitaal
aan het werkelijke vermogen.
Hier geldt geen bescherming v/d schuldeisers.
De kapitaalvermindering kan geschieden ter aanzuivering van een geleden
verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies
of om een onbeschikbare reserve aan te leggen ( bij verkrijging door de
vennootschap van eigen effecten).
De reserve die wordt gevormd om een voorzienbaar verlies te dekken, mag
niet hoger zijn dan 10% van het geplaatste kapitaal, na de vermindering
ervan. Deze reserve mag alleen dienen om het geleden verlies aan te zuiveren
of om het kapitaal te verhogen door omzetting v/d reserves.

10

26) Welke bevoegdheden heeft het orgaan van bestuur v/e NV? De RvB heeft het recht de
AV samen te roepen en de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening 3 weken uit te
stellen.
a. Ze maakt de inventaris en de jaarrekening op. (belangrijkste bevoegdheid)
b. De RvB vertegenwoordigt de NV tegenover de derden en in rechte zowel als
eiser als verweerder.
c. RvB heeft residuele bevoegdheid
Dwz bevoegdheid om alle handelingen te verrichten nodig om het doel v/d VS te
verwezenlijken, behalve die waarvoor AV verantwoordelijk is.
e. De door de betrokken bestuurder na te leven procedure:
De bestuurder moet een mededeling doen aan de andere bestuurders en aan
de commissarissen voor de Raad een beslissing neemt.
De RvB moet deze verklaring opnemen in de notulen van de raad die de
beslissing moet nemen.
De reparatiewet heeft de verplichting van de raad van bestuur tot
verslaggeving op de eerstvolgende AV afgeschaft en vervangen door de
plicht tot opneming van de notulen van de raad inzake het tegenstrijdig
belang in het jaarverslag, dat de bestuurders moeten opstellen naar aanleiding
van de gewone AV der aandeelhouders en waarin ze hun beleid toelichten.
Het controleverslag van de commissaris moet een afzonderlijke omschrijving
bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de NV van de beluiten
van de RvB.
Indien de bestuurders de hiervoor aangehaalde pleegvormen hebben
nageleefd, kunnen zij persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden
voor de schade, geleden door de NV of door derden t.g.v. beslissingen of
verrichtingen die hebben plaatsgevonden.
Het verschil is dat in de NV de bestuursbevoegdheid en vertegenwoordigersbevoegdheid in
principe collegiaal is, terwijl ze in de BVBA in beginsel aan elke zaakvoerder afzonderlijk
toekomt.
In hoeverre verbinden de bestuurders v/d NV deze vennootschap?
Het vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden wat dit bestuur aangaat.
27) Verschil handelszaak & handelsonderneming ?
De handelszaak is het geheel van materiële en immateriële elementen dat door de
handelaar wordt aangewend om winsten te verwezenlijken.De handelszaak is aldus een
feitelijke algemeenheid en geen rechtsalgemeenheid.
De handelsonderneming is een georganiseerd geheel waarmee men beoogt goederen of
diensten te produceren , uit te wisselen en te doen circuleren , teneinde winsten te
verwezenlijken. Het is dus ruimer dan het begrip handelszaak. De handelszaak betreft
immers enkel de inhoud van de handelszaak terwijl de handelsonderneming ook de wijze
waarop deze elementen kunnen worden aangewend omvat.
Handelszaak is een opsomming van activa,...
Handelsonderneming is meer een opsomming van activiteiten.
Handelszaak < Handelsonderneming.

11

28) Bescherming v/d handelszaak ?
- Afdeling 1: Industriële en intellectuele eigendom
Deze hebben het absoluut recht ( geldt tegenover iedereeen); zijn onlichamelijke rechten.
Rechten zijn bij wet verleend => geven tijdelijke monopolierecht
- Afdeling 2: Wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en de bescherming van de
consument
- Afdeling 3: Bescherming van de huurder bij de handelshuurovereenkomst
29) Voorwaarden voor het bestaan van kredietinstellingen? ( tijdens les kort uitgelegd)
1) De onderneming moet over een vergunning beschikken ( door CBF toegekend).
Vergunningsvoorwaarden:
De kredietinstelling moet worden gevoerd onder de rechtsvorm van een
handelsvennootschap.
Minimumkapitaal: 6 200 000 €
Daarenboven moeten zowel de groot – aandeelhouders als de leiding van de
kredietinstelling voldoen aan de voorwaarden om een kredietinstelling te
kunnen leiden
moet beschikken over een passende structuur.
Het hoofdkantoor moet in België gevestigd zijn.
Het moet deelnemen aan een depositobeschermingsstelsel
2) De werking van de onderneming moet gebeuren met naleving van de
bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden:
Instandhouding van een minimum eigen vermogen.
Zekere meldingsplichten ( bvb: m.b.t. de samenstelling v/h
aandeelhouderschap)
3) De onderneming wordt onderworpen aan het toezicht van de CBF.
Belgische bank die ook in andere landen werkt ;
vergunning blijft gelden ( ook in andere landen);
blijft onderworpen aan Belgische controle.
30) Rekening courant?
De rekening courant is een contract waarbij twee of meer personen, tussen welke
geregeld handelsbetrekkingen bestaan, overeenkomen dat verplichtingen die
voortspruiten uit die verrichtingen niet elk afzonderlijk zullen dienen nagekomen te
worden. De verrichtingen zullen daarentegen opgenomen worden in een rekening,
zodat zij samen een eenheid zullen vormen en er na verloop van tijd een verrekening
kan geschieden waarbij een saldo ten laste van één of andere partij zal verschijnen, die
dan dat saldo zal moeten betalen.
Men spreekt van rekening – courant omdat de verplichtingen van de partijen
gedurende de duur van de overeenkomst fluctueren door de opeenvolgende boekingen
van verrichtingen ten laste van de ene of andere partij.
Partijen bij een rekening – courant zijn meestal de bankier en zijn cliënt. Nochtans kan
de rekening – courant ook bestaan tussen handelaars, tussen handelaar en particulier of
tussen particulieren.
De rekening – courant biedt economische voordelen aan de contractanten:

12

- Doordat zij het handelsverkeer vergemakkelijken, vermits na elke verrichting geen
effectieve kapitaalverplaatsing vereist is.
- Doordat de contractanten elk van hun kant voor de tijd van het contract, kunnen blijven
beschikken over de sommen die ze anders hadden moeten uitbetalen.
31) Warrant ? Optie?
Naar het gemeenrecht zal, wanneer iemand koopwaren wil overdragen of in pand geven,
de effectieve levering in handen van de koper of de pandhouder nodig zijn. Deze levering
wordt vervangen door de overdracht van documenten die ze vertegenwoordigen en die
vatbaar zijn voor endossement.
Dir gebeurt door aflevering v/e warrant en een cedel. Dit is een dubbel document , waarin
het eigendomsrecht wordt geattesteerd.
De eigenaar wilt kapitaal en zet zijn goederen in pand bij de bankier. De bank krijgt de
warrant als bewijs en de eigenaar de cedel (=titel van zijn eigendomsrecht), de goederen
kunnen niet verplaatst worden zonder vertoon van warrant en cedel.
Eigenaar v/d stapelplaats wordt bezitter voor rekening v/d bankier, ten belopen v/d
kredietlijn, zonder dat goed-n verplaatst hoeven te worden. Heeft A zijn kredietlijn
gesaldeerd, dan krijgt hij de warrant terug en aldus opnieuw de vrije beschikking over de
goed-n, als cedel en warrant in handen verenigd zijn.
( cedel = eigendomsrecht, warrant = pandrecht)
32) Kan men uitstel vragen v/h faillissement om dan een gerechtelijk akkoord te
bereiken ? Kan dit nadat de vonnis is uitgesproken ?
33) Is de aanvraag v/e gerechtelijk akkoord verplicht ?
NEEN
34) Wat is een authentieke akte / onderhandse akte ?
Authentieke akte: akte waarbij de tsskomst v/e openbare ambtenaar verplicht is. Deze
vorm biedt een gotere waarborg voor 3de.
Onderhandse akte: Hierbij is er geen tsskomst v/e openbare ambtenaar.
35) Wat bedoelt men met de overdracht van venn-titels?
Venn. Titels zijn onder meer: aandelen, winstbewijzen, obligatiesm,,,
Deze worden van eigenaar veranderd.
36) Hoedanigheid v/e vennoot in een NV?
1) Stemrecht op de algemene vergadering.
De houder heeft een aantal stemmen in evenredigheid met het gedeelte van het kapitaal dat de
aandelen vertegenwoordigen.
2) Recht op deelname in de winst.
Als de NV beslist dividenden uit te keren worden de aandeelhouders schuldeisers van de NV
voor het opeisbare dividend.

13

3) Recht op een deel van het netto – actief.
Bij de ontbinding van de NV.
4) Recht om aan zijn hoedanigheid van vennoot te verzaken.
Iedere vennoot kan zijn aandelen afstaan in overeenstemming met de statuten en de wet.
5)

Recht op de voorkeurrechten die de wet aan de houders van
kapitaalaandelen geeft.

37) Wat is een endossement?
Het endossement is de overdracht van de wisselbrief aan een nieuwe houder, door een
vermelding aangebracht op de wissel. De overdrager is de endossant, de verkrijger, de
geëndosseerde.
-

Inhoudelijk: het endossement is de wisselrechtelijke overdracht van de in de
wisselbrief geïncorporeerde rechten.
Formeel: het endossement is de overdracht van de wissel aan een nieuwe houder
door een vermelding aangebracht op de wissel.

De overdrager noemen we de endossant en de verkrijger noemen we de
geëndosseerde. Letterlijk betekent het rugtekening. Het hoeft echter niet noodzakelijk
op de rugzijde worden aangebracht. Het mag ook op de voorzijde mits de bijkomende
vermelding “voor endossement” de handtekening. Op de rugzijde volstaat de
handtekening.
38) Hoe gebeurt de overdracht v/d aandelen bij een GCV?
De overdracht van de aandelen is geregeld zoals in de VOF: de aandelen kunnen niet worden
overgedragen, dan met éénparige (unaniem ) goedkeuring der vennoten, tenzij andersluidende
statutaire bepalingen.
De statuten kunnen wel voorzien in een bepaalde overdrachtsmogelijkheid of -procedure.
De overdracht van zijn deel als vennoot aan de andere vennoot in de VOF / GCV die slechts
uit 2 vennoten bestaat, heeft van rechtswege de ontbinding van de vennootschap tot gevolg.
39) Wat bedoelt men met inschrijven op eigen aandelen?
40) Wat gebeurt er als een NV een obligatie vervroegd wil uitbetalen?
De oblligatie wordt uitbetaald boven pari ( meer dan de nominale waarde dat nog openstond).
Wie vroegtijdig wordt terugbetaald wordt beslist door het lot. Enkel voor obligaties met
premie.
41) Verschil tss warrant en naakte warrant?
Autonoom bestaan.
42) Kleine NV’s hoeven niet verplicht een revisor aanstellen. Welke zijn de voorwaarden
hiervoor?

14

Kleine vennootschappen moeten geen commissaris benoemen. Men mag dus daarvoor niet
meer dan 1 criteria overschrijden:
 Een jaargemiddelde van het personeelsbestand van 50 werknemers.
 Een jaaromzet, exclusief BTW, van 6.250.000 EUR.
 Een balanstotaal van 3.125.000 EUR.
43) Wanneer wordt er een interimdividend uitgekeerd?
Om het inschrijven op risicodragend kapitaal aantrekkelijk te maken voorzag de wet de
mogelijkheid om een interim dividend uit te keren, voor de goedkeuring van de jaarrekening
door de AV.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend
geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst,zonder onttrekking aan de reserves die volgens de wettelijke of statutaire bepaling zijn
of moeten worden gevormd.
Tot deze uitkering mag slechts worden overgegaan nadat de RvB a.d.v. een staat van activa en
passiva die door de commissaris is nagezien, bepaald dat het voldoende is om een interimdividend uit te keren.
Het besluit tot uitkering mag niet later worden genomen door de RvB dan twee maanden na
de dag waarop de staat van activa en passiva is opgesteld. Tot uitkering mag niet eerder
worden besloten dan 6 maanden na afsluiting van het voorgaande boekjaar.
!!!!44) In de context van kapitaalverhoging wat betekent openbare inschrijving?
Kapitaalverhoging door AV. De aandelen worden openbaar onderschreven. Elke inschrijver
heeft één stem
Meestal geeft de vennootschap de voorkeur aan de banken of andere fin. Instellingen die zich
inschrijven op de volledige kapitaalverhoging, maar met de verbintenis de nieuwe aandelen
aan te bieden aan het publiek tegen met de vennootschap overeengekomen warden.
45) Wat is “ openbaar beroep doen op het spaarwezen “ ?
46) Wat is het handelspand ?
Het handelspand is een contract waarbij een roerende zaak afgegeven wordt tot zekerheid van
een commerciële verbintenis en waardoor de pandhoudende schuldeiser een voorrang heeft
om zich te laten uitbetalen op die zaak
Kenmerken:
- zekerheidscontract
- reeel contract, dwz komt pas tot stand na afgifte v/d zaak
- eenzijdig contract
De bank kan enkel aanspraak laten gelden op de opbrengst v/d verkoop v/h pand.
47) Wat is “ intuitu personae ” ?
Persoonlijk aspect is zeer belangrijk
a) Intuitu personae karakter
BVBA
- De vennoten moeten bij de oprichting persoonlijk tussenkomen, er is dus geen
oprichting bij openbare inschrijving mogelijk. Zij die bij de oprichtingsakte
verschijnen, worden beschouwd als vennoten.

15

-

De sterkmaking voor de toetreding van een derde tot de BVBA is verboden.
Het verschijnen bij lasthebber, daarentegen, is toegelaten.

48) Geef de rechten v/d huurder / verhuurder i.v.m. duur v/d huurovereenkomst
a) Huurder
- Recht op een min duur v/d huur van 9 jaar
- Huurder mag de huur beëindigen na 3 of 6 jaar, mits opzeg van 6 maanden
- De huurder heeft 3x recht op een hernieuwing van de huur,wat de handelaar dus een
relatieve garantie geeft van 36 jaar inzake stabiliteit van zijn uitgebouwd bedrijf.
Indien de verhuurder weigert de hernieuwing toe te staan, dan dient hij een
uitwinningvergoeding te betalen die kan gaan tot 3 jaar huur, eventueel vermeerderd
met een schadevergoeding naar gelang de redenen die hij opgeeft.
b) Verhuurder
 Verhuurder mag de lopende huur beëindigen na 3 of 6 jaar, mits:
Uitdrukkelijk in het contract voorzien.
Opzeggingstermijn van 1 jaar.
Met oog op eigen exploitatie.
Betaling van opzeggingsvergoeding van 2 jaar huur, indien in het goed
een soortgelijke handel zal gevoerd worden.
49) Op welke handelaar is de wetgeving inzake handelshuurovereenkomst van
toepassing ?
De wet is toepasselijk op de onroerende goed-n of gedeeltes daarvan die door de huurder of
door de onderhuurder in hoofdzaak gebruikt worden voor het uitoefenen v/e kleinhandel of
voor het bedrijf v/e ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het publiek.
Zij is dan weer niet van toepassing op:
o Een huur die wegens de aard van het goed of volgens de gebruiken
normaal wordt toegestaan voor minder dan 1 jaar.
o De huur van een goed met een gering inkomen of waarvoor geen
grondbelasting dient betaalt te worden.
o De huur toegestaan door voorlopige bewindvoerders over andermans
goederen.
o De verhuring van een ten algemenen nutte onteigent of verkregen goed
toegestaan door de onteigende overheid.
50) Heeft een handelszaak rechtspersoonlijkheid ?
NEEN
De handelszaak is het geheel van materiële en immateriële elementen dat door de
handelaar wordt aangewend om winsten te verwezenlijken.De handelszaak is aldus een
feitelijke algemeenheid en geen rechtsalgemeenheid..
Het is een samengesteld geheel van afzonderlijke elementen die elk een eigen juridisch
bestaan hebben en dus geen ondeelbaar rechtsobject. Het is echter meer dan een verzameling
van lichamelijke en onlichamelijke goederen. Door het gemeenschappelijke doel dat de
samenstellende goederen verbind, kan het als één enkel rechtsobject worden
behandeld.Vermits het geen juridische algemeenheid is, bezit het dus geen afzonderlijke
rechtspersoonlijkheid.

16

51) Wanneer spreekt men bij een handelsvennootschap van rechtspersoonlijkheid ?
Burgerlijke vennootschappen verrichten burgerlijke daden en bezitten geen
rechtspersoonlijkheid.
Handelsvennootschappen verrichten daden van koophandel en bezitten meestal wel een
rechtspersoonlijkheid.
!!! Elke vennootschap verkrijgt een rechtspersoonlijkheid voorzover zij een uitreksel van
haar oprichtingsakte ter griffie v/d Rechtbank van Koophandel heeft neergelegd.
Rechtspersoonlijkheid verdwijnt slechts na de sluiting v/d vereffening en niet op het
ogenblik v/d ontbinding.
52) Wat is gerance?
Gerance = het geven in bezoldigd beheer ( = bezoldigd mandaat)
De gerant verplicht er zich toe de handelszaak te beheren tegen een vergoeding die vast kan
zijn of verbonden aan de gerealiseerd winst of omzet. De gerant is dus geen handelaar.
Eigenaar blijft handelaar en dus zijn ook de risicos voor de handelaar ( verlies is voor de
eigenaar). Zo kan de eigenaar ook een 2de handelszaak oprichten daar hij niet met zich zelf
kan concureren.
53) Geef de rechten v/d huurder
1. De huurder heeft recht op een minimumduur van de huur
2. De huurder heeft recht op hernieuwing van de huur of op een
uitwinningsvergoeding
3. Partijen hebben recht op herziening van de huurprijs
4. De huurder heeft het recht het gehuurde goed voor zijn bedrijf geschikt te maken
5. Recht van de huurder om de huur over te dragen of onder te verhuren
54) Welke rechten heeft de houder v/e geaccepteerde wissel ?
Wat moet er gebeuren indien de bataling v/d wisselbrief te laat is
Wanneer uitoefening ?
De acceptatie is de verbintenis, aangegaan door de betrokkene, de wisselbrief aan de
houder te betalen op de vervaldag.
De wisselschuldenaar heeft de verplichting op de vervaldag op vertoon van de
wisselbrief deze te betalen. De houder moet de wissel op de betaaldag aanbieden.
Eenmaal betaald krijgt de betaler de brief.
1) In het gemeen recht kan de schuldenaar van de rechter een termijn van uitstel voor
zijn betaling krijgen.
In het wisselrecht is geen enkele afwijking van de vervaldag mogelijk.
2) De houder is verplicht de wisselbrief ter betaling aan te bieden de dag waarop hij
betaalbaar is. Het verzuim van tijdige aanbieding wordt gesanctioneerd door de
houder aansprakelijk te stellen voor eventuele schade die zijn laattijdige
aanbieding heeft veroorzaakt.
In het wisselrecht wordt de tijdsbepaling vermoed bedongen te zijn ten voordele
van beide partijen, zodat de houder niet kan worden verplicht voor de vervaldag
betaling te ontvangen.
 Verplichtingen van de houder van de wisselbrief in verband met de betaling

17

Aanbieding ter betaling

De wissel omvat een haalbare schuld. De schuldenaar weet immers niet aan wie hij zal
moeten betalen. De aanbieding is dus vereist. Voor wat betreft het tijdstip moeten we een
onderscheid maken tussen de wisselbrieven met een bepaalde vervaldag en de
wisselbrieven op zicht.
Wissels met een bepaalde vervaldag: de aanbieding moet geschieden op de dag
waarop de brief betaalbaar is. Als dat een zaterdag, zondag of een feestdag is dan
moet het gebeuren op de eerstvolgende werkdag. Een verzuim van tijdige betaling
wordt gesanctioneerd met een schadeloosstelling aan de houder indien het verzuim
schade heeft berokkend.
Wisselbrieven betaalbaar op zicht: deze is betaalbaar bij de aanbieding. Hij moet
ter betaling worden aangeboden binnen 1 jaar na de dagtekening. Dit kan
veranderen indien een trekker de termijnen verkorte of verlengde of indien er een
verkorting optrad door endossement.
Het verzuim houdt opnieuw een schadeloosstelling in, maar ook het verval van het recht
van regres tegen de endossanten, tegegn de trekker en tegen de andere wisselschuldenaars,
met uitzondering van de acceptant.
De houder houdt zijn verhaalrecht dus t.a.v. de acceptant en de trekker die in
gebreke blijft aan te tonen dat er fonds bezorgd is op de vervaldag. Hetzelfde geldt
wanneer de endossant zich onrechtmatig verrijkt.

De niet betaling doen vaststellen
Principieel gebeurt de vaststelling van een niet – betaling door een protestakte.
Een protestakte is een authentieke akte die is opgemaakt op verzoek van de houder
en waarin gesteld wordt dat er een verzoek tot betaling is geweest maar dat deze
geweigerd werd.
In een aantal gevallen dient er geen protest van niet – betaling te worden
opgemaakt :
o Een aanhoudende overmacht. Vb: een oorlog, een staking of een
natuurramp
o Na een protest van niet acceptatie. Het recht van vervroegd regres is
immers ontstaan.
o Door overlegging van een vonnis waarbij de staking van betaling wordt
vastgesteld. Ook hier ontstaat het recht van vervroegd regres. Een
gefailleerde is trouwen ontzet uit het beheer van zijn goederen en kan dus
geen geldige betaling meer doen.
o Wanneer een clausule “zonder kosten” of “zonder protest” op de brief
voorkomt.
o Vereenvoudigd protest: de akte kan vervangen worden door een verklaring
behalve wanneer de trekker in de tekst zelf van de wisselbrief een protest
bij authentieke akte eist.
Na het opstellen van een protest van niet betaling worden wissels vaak toch
betaald omdat binnen de eerste 10 dagen van elke maand het Herdisconterings –
18

en Waarborginstituut (HWI), aan de voorzitter van de Rechtbank van koophandel
van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de schuldenaar van de brief,
een tabel zendt met protesten van de geaccepteerde wisselbrieven.
Deze informatie zal fungeren als een belangrijk knipperlicht bij de beoordeling
van gerechtelijke akkoorden en faillissementen. Hierdoor worden geprotesteerde
brieven toch nog betaald vooraleer het HWI de lijst verzendt. In dat geval moet de
gerechtsdeurwaarder onverwijld een attest over die betaling naar het HWI zenden.

Verwittiging van endossant en trekker
Volgens artikel 45 moet men kennis geven van de niet – betaling door de houder
aan zijn endossant en aan de trekker binnen de voorziene termijnen. Degene aan
wie die kennis wordt gegeven, moet dat dan weer doorgeven aan zijn
wisselrechtsvoorganger.

 Gevolgen van het protest van niet betaling: rechten van de houder.
o De houder kan zijn recht van regres uitoefenen op alle wisselondertekenaars.
o Onverminderd de toepassing van formaliteiten kan de houder wegens een niet
– betaling geprotesteerde wisselbrief, met verlof van de beslagrechter,
conservatoir beslag laten leggen op de roerende goederen van de trekkers,
acceptanten en endossanten.
o Ieder die een recht van regres kan uitoefenen kan zich de vergoeding bezorgen
door middel van een nieuwe wisselbrief (herwissel), getrokken op zich en op 1
van diegenen die tegenover hem regresplichtig zijn. Die wissel is dan
betaalbaar op diens woonplaats.
55) Vb.: een garagist verkoopt wagens ( maandelijkse overeenkomst), stelt een factuur
op en verkoopt de wagen a.d.v. een lening. Student wilt niet betalen.
Wat kan de garagist doen?
Bewijs door factuur tegen de koper (=student). De factuur moet wel worden aanvaard door de
rechter.
Factuur moet door de tegenpartij worden aanvaard ( eventueel stilzwijgend).
Factuur moet om een verkoop gaan en de tegenpartij moet een daad van koophandel gesteld
hebben.
56) Welke bescherming heeft de wet voorzien voor de huurder inzake
huurovereenkomst?
1. De huurder heeft recht op een minimumduur van de huur
2. De huurder heeft recht op hernieuwing van de huur of op een
uitwinningvergoeding
3. Partijen hebben recht op herziening van de huurprijs.
4. De huurder heeft het recht het gehuurde goed voor zijn bedrijf geschikt te
maken.
Recht van de huurder om de huur over te dragen of onder te verhuren

19

57) Hoe kan een wissel worden overgedragen?
Het endossement is de overdracht van de wisselbrief aan een nieuwe houder, door een
vermelding aangebracht op de wissel. De overdrager is de endossant, de verkrijger, de
geëndosseerde.
-

Inhoudelijk: het endossement is de wisselrechtelijke overdracht van de in de
wisselbrief geïncorporeerde rechten.
Formeel: het endossement is de overdracht van de wissel aan een nieuwe houder
door een vermelding aangebracht op de wissel.

De overdrager noemen we de endossant en de verkrijger noemen we de
geëndosseerde. Letterlijk betekent het rugtekening. Het hoeft echter niet noodzakelijk
op de rugzijde worden aangebracht. Het mag ook op de voorzijde mits de bijkomende
vermelding “voor endossement” de handtekening. Op de rugzijde volstaat de
handtekening.
58) Persoonlijke zekerheid: Aval?
Het aval (wisselborgtocht) is de verbintenis waarbij een persoon aanvaardt de cambiale
verbintenissen van een ondertekenaar te verzekeren.
De betaling van de wissel zelf kan zowel voor zijn geheel bedrag als voor een gedeelte door
het aval worden verzekerd.
Het aval kan ook door derden of zelfs door iemand die op de wisselbrief voorkomt worden
gegeven. Indien de trekker avaleert dan zal hij een eventuele nalatigheid van de houder niet
mogen opwerpen.
59) Kan een nt-handelaar de boekhouding v/e handelaar aangrijpen ter ondersteuning
v/h bewijs dat hij ten aanzien v/d handelaar zijn betalingsverplichtingen is nagekomen?
Licht uw antwoord toe.
De boekhouding levert bewijs tegen kooplieden, maar hij die daaruit voordeel wil trekken
mag ze niet splitsen met het oog op hetgeen daarin strijdig is met zijn bewering.
Een koopman kan dus nooit een bewijs leveren tegen een particulier door zijn boekhouding
open te leggen.
De particulier mag wel geloof hechten aan die boeken maar dan moet hij ze wel als een geheel
aanvaarden.
60) Wat betekent impliciete aanvaarding v/e factuur?
Als u het factuur omdraait, dan ziet u daar de voorwaarden/ verplichtingenv/d
verkoopovereenkomst staan. Bij het tekenen v/d verkoopovereenkomst neemt men deze
voorwaarden ook aan.
Bespreek a.h.v. de volgende vragen de wisselbrief :
61) Wat zijn de grondvoorwaarden v/d wisselbrief ?
- Het voorwerp v/d overeenkomst is steeds een geldsom.
- De opdracht te betalen moet onvoorwaardelijk zijn.
- De vereiste bekwaamheid om een wisselverbintenis aan te gaan is die v/e gemeen recht.

20

62) Wat dient verplicht vermeld te worden op de wisselbrief ?
-De benaming wisselbrief, opgenomen in de tekst zelf en uitgedrukt in de taal waarin de titel
is gesteld
-De onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een bepaalde som
-De naam van diegene die moet betalen (betrokkene).
-De aanwijzing van de vervaldag.
-De aanwijzing van de plaats waar de betaling moet geschieden
-De naam van degene aan wie of aan wiens order de betaling moet worden gedaan
-De vermelding van de dagtekening, alsmede van de plaats waar de wissel is getrokken
-De handtekening van diegene die de wisselbrief uitgeeft
63) Wat betekent de clausule “ zonder kosten” op een wissel ?
De trekker kan door deze clausule de houder voor de uitoefening van zijn recht van regres
ontslaan van het opmaken van een protest van niet acceptatie of niet betaling.
64) Wat betekent een cheque laten viseren ?
Door betrokkene laten vaststellen dat op het ogenblik dat cheque verkregen werd, genoeg geld
op de rekening stond.
OF
De trekker laat door de betrokkene vaststellen dat op het ogenblik van het visum het
fonds bestaat.
65) Wat is het leveranciersdiscontokrediet ? + discontocrediet in total ( zie 66 )
Ditmaal is het de koper van goederen die een kredietopeningcontract aangaat met zijn bankier.
De bankier verbindt zich t.o.v. zijn klant (koper) de wissel die diens leveranciers op hem
zouden trekken, te disconteren. De bankier zal het nominale bedrag uitkeren aan de
leverancier – trekker die de wissel bij hem disconteert, terwijl het disconto zal gedragen
worden door de klant - koper.
66) Kredietkaart ?
Op vertoon van deze kaart wordt daar waar goed-n geleverd of diensten gepresteerd werden ,
gewoon een debetformulier ondertekend. Deze formule wordt overgemaakt door schuldeisers
aan de maatschappij die de kaart uitgeeft en deze zal de schuldeiser mits aftrek van een
bepaald ristorno betalen. Het nominale bedrag wordt later teruggevorderd van de klant
( titularis v/d kredietkaart). De klant betaalt dus slechts het nominale bedrag en de
kredietinstelling wint aan ristorno. De schuldeiser wint aan omzet en aan goedkope
publiciteit.
Juridisch kan de verrichting in twee contractuele verhoudingen ontleed worden ( verrichting
in 2 stukken) :
- Een overeenkomst kredietinstelling – verkoper, waarbij de
kredietinstelling zich ertoe verbindt de verkoper te betalen zelfs
indien de koper haar niet betaalt (de instelling draagt dus het risico).

21

-

Een overeenkomst kredietinstelling – aangesloten klant waarbij
deze laatste er zich toe verbindt aan de kredietinstelling terug te
betalen.

+ alle andere kennen
 Soorten kredietopeningen
 Het kaskrediet
Hieronder verstaat men de belofte van lening van een bankier, die naar de
noden van een klant fondsen in speciën ter beschikking stelt. Dit doet zich
meestal voor bij een rekening – courant en aangezien de bank verplicht wordt
liquiditeiten in kas te houden is dit een erg duur krediet met hoge intrestvoeten.

 Het acceptatiekrediet
De bank verbindt er zich toe, tot een bepaald maximum, handelseffecten te
accepteren die op haar werden getrokken door een klant, of door de persoon
die deze aangeduid heeft.
Deze vorm komt vaak voor bij internationale handelsbetrekkingen. Bij een
acceptatiekrediet rusten op beide partijen verplichtingen:
- De bankier zal de handelseffecten moeten accepteren.
- De klant moet voor de vervaldag van de wissels zorgen dat er
genoeg fondsen beschikbaar zijn voor het betalen van de wissels
plus het commissieloon.
De houder van de wisselbrief kan dus niet benadeeld worden doordat de klant
van de bank zijn verplichtingen niet zou nakomen. De bankier is immers
cambiaal gehouden zodra hij geaccepteerd heeft.
 Het discontokrediet
De bankier neemt de verplichting op zich ,ten belope van een bepaald plafond,
de handelseffecten getrokken door of op hun cliënt de disconteren, mits
aanrekening van het disconto aan die cliënt.
Het disconto omvat:
- De intresten lopende van het ogenblik van de discontering tot de
vervaldag.
- Een commissieloon
- De kosten voor plaatsverschil, wanneer een wissel betaalbaar is op
een andere plaats.
Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen overdragerdisconto en
leveranciersdisconto.

Overdragersdiconto (cedentendiconto)
De leverancier van een partij goederen trekt een wissel op zijn klant,
laat deze wissel eventueel accepteren, en disconteert deze aan zijn
22

bank. De leverancier draagt het disconto en krijgt dus niet het
nominale bedrag uitbetaald. Belangrijk is op te merken dat de
leverancier – trekker t.o.v. de bankier cambiaal gehouden blijft de
wissel te betalen in geval van weigering te betalen door de betrokkene.

Leveranciersdisconto
Ditmaal is het de koper van goederen die een kredietopeningcontract
aangaat met zijn bankier. De bankier verbindt zich t.o.v. zijn klant
(koper) de wissel die diens leveranciers op hem zouden trekken, te
disconteren. De bankier zal het nominale bedrag uitkeren aan de
leverancier – trekker die de wissel bij hem disconteert, terwijl het
disconto zal gedragen worden door de klant - koper.

Andere vormen van discontokrediet zijn:
 Het promessekrediet: de belover ondertekent orderbriefjes met latere
vervaldag, die door de bank worden gedisconteerd. Door deze
discontering krijgt de belover onmiddellijk de nodige gelden.
 Het warrantkrediet.
 Het krediet door discontering van facturen.
 Het krediet door discontering van documentaire wissels.
1. Het documentair krediet
Het documentair krediet is een kredietmechanisme dat duidelijk is ontstaan in
antwoord op een praktijkbehoefte, meer in het bijzonder een behoefte van het
internationale handelsverkeer.
2. De kredietbrief
Het is de brief van een bankier aan een bankier, met opdracht binnen een bepaalde
termijn zekere financiële verrichtingen te doen ten voordele van een klant, met de
belofte van de bankier alle gevolgen te dragen die uit de uitvoering van de kredietbrief
zouden voortspruiten.
lettre touristique: verrichtingen in het buitenland.
circulaire brief: de operaties moeten op verschillende plaatsen geschieden, dus bestaan
er verschillende exemplaren van de kredietbrief.
3. De kredietkaart
Op vertoon van deze kaart moet men gewoon een debetformulier ondertekenen.
Deze formule wordt overgemaakt aan de maatschappij die de kaart uitgeeft en
deze zal de schuldeiser mits aftrek van een bepaald ristorno betalen. Het
nominale bedrag wordt later teruggevorderd van de klant. De klant betaalt dus
slechts het nominale bedrag en de kredietinstelling wint aan ristorno. De
schuldeiser wint aan omzet en aan goedkope publiciteit.
Juridisch kan de verrichting in twee contractuele verhoudingen ontleed
worden:

23

-

-

Een overeenkomst kredietinstelling – verkoper, waarbij de
kredietinstelling zich ertoe verbindt de verkoper te betalen zelfs
indien de koper haar niet betaalt (de instelling draagt dus het
risico).
Een overeenkomst kredietinstelling – aangesloten klant waarbij
deze laatste er zich toe verbindt aan de kredietinstelling terug te
betalen.

4. De autonome bangarantie
De garant verbindt zich ertoe om aan de begunstigde van de garantie en op diens
verzoek een welbepaald bedrag te zullen betalen. Hierbij beslist de begunstigde om de
garantie al dan niet af te roepen, zonder dat hij eerst bewijs moet leveren van enigerlei
wanprestatie vanwege de opdrachtgever.
67) Geef een # vbn v/e commissionair
Commissionair in goed-n , vervoerscommissionair en – expediteur, wisselagenten, …
68) Geef de taken en de aansprakelijkheid van de commissionair
Het commissiecontract is een bezoldigd mandaat waarbij de commissionair – mandataris er
zich toe verbindt in eigen naam handelsverrichtingen te stellen voor rekening van de
committent – mandant, zodat hijzelf schuldeiser of schuldenaar wordt van diegene met wie
hij de overeenkomst aangaat.
1. Verbintenissen van de commissionair tegenover de committent
De beloofde handelsverrichting uit te voeren.
 Ofwel heeft de mandant richtlijnen gegeven en moet de commissionair deze
volgen. Zoniet is hij de enige verbondene t.a.v. de derde zonder verhaal op de
committent.
 Ofwel werd de commissionair een opdracht toevertrouwd zonder de middelen te
preciseren die hij mocht aanwenden. De commissionair moet dan handelen als een
goede huisvader. Dit impliceert dan ook dat de commissionair geen partij mag
worden bij de verrichting die hij voor rekening van de mandant moet doen. De
commissionair kan dus niet datgene dat hij moet kopen zelf verkopen.
Rekenschap geven van de uitvoering van zijn mandaat zoals het een mandataris past.
Indien hij gunstige voorwaarden bedingt komen die ten gunste van de committent en
niet van zichzelf.
De naam van de committent verzwijgen en de verrichting voor diens rekening niet te
onthullen. Daarom trouwens handelt de commissionair in eigen naam.
Delcrederebeding.
Soms bedingt een committent dat een commissionair moet instaan voor de goede
afloop van de verrichting zelfs boven zijn wettelijke verplichting van zorgzaamheid.

24

Indien de commissionair aanvaard, in ruil voor een hoger commissieloon, dan is hij
een delcrederecommissionair.
Inlichtingen geven indien de opdrachtgever hierom verzoekt of die hij volgens de
handelsgebruiken moet geven.
De solvabiliteit van de tegenpartij onderzoeken en daarover te berichten.
De door de verrichting opgebrachte prijs te betalen, eventueel met de verwijlintresten na
aanmaning of de aangekochte goederen bezorgen.
69) Wat is een gerechtelijk akkoord ?
Het gerechtelijk akkoord is gemaakt voor handelaars die te kampen hebben met financiële
problemen van tijdelijke aard. Het akkoord is een preventieve maatregel voor ondernemingen
waarvoor een vooruitzicht bestaat van economisch herstel en die zich nog niet bevinden in
een toestand van faillietverklaring
Dankzij gerechtelijk akkoord kan hij zijn handelsactiviteiten voortzetten onder de in de wet
neergelegde voorwaarden.
70) Mag een curator een dading aangaan ?
Ja, met machtiging v/d rechter-commissaris en na behoorlijke oproeping v/d gefailleerde,
over alle geschillen waarbij de boedel betrokken is, zelfs wanneer het onroerende
rechtsvorderingen en rechten betreft.
71) Mag de curator een bekentenis doen ?
De curator mag geen bekentenis doen ( is onder de bevoegdheid v/d gefailleerde) , hij mag
wel de beslissende eed aan de tegenpartij opdragen.
72) Mag de curator de beslissende eed aan de tegenpartij opdragen?
Ja, in geschillen waarin het failliesement betrokken is, met machtiging v/d rechtbank van
koophandel na behoorlijke oproeping v/d gefailleerde. Alleen omtrent een feit, waarbij de
partij aan wie men hem opdraagt persoonlijk betrokken is.
73) Wat houdt de buitenbezitstelling v/d handelaar na failliessement in ?
Wanneer treedt deze in en eindigt ze ?


De gefailleerde verliest het beheer over al zijn goederen, zelfs over diegene die hij zou
verkrijgen terwijl hij zich in staat van faillissement bevindt, vanaf het vonnis van
faillietverklaring. Er ontstaat een vorm van collectief beslag op zijn vermogen in het
belang van de gezamenlijke schuldeisers.
De gefailleerde blijft eigenaar van zijn vermogen. Hij mag na het vonnis een nieuwe
handelsbedrijvigheid voeren.
De buitenbezitstelling treedt in vanaf 0 uur van de dag waarop het faillissement is
uitgesproken.

25

Alle betalingen, verrichtingen en handelingen van de gefailleerde en alle betalingen
aan de gefailleerde gedaan vanaf de dag van het vonnis van faillietverklaring niet aan
de boedel worden tegengeworpen.
Uitzonderingen: - bij rekening-courant
- bij samenhangende schulden
 Het doel van de buitenbezitstelling is de bescherming van het vermogen.De sanctie
van niet-tegenwerpbaarheid die staat op betalingen die na de buitenbezitstelling
gebeurden kan enkel door de curator worden ingeroepen.
74) Moet men de hoedanigheid hebben v/e handelaar om failliet te kunnen worden
vrklaard ? Motiveer je antwoord.
De gefailleerde moet in Belgie handelaar zijn.
De hoedanigheid v/d koopman moet de betrokkene op duurzame wijze hebben opgehouden te
betalen en zijn krediet moet geschokt zijn.
75) Wat is de rol v/h Openbaar Ministerie bij een faillissement ?
De faillissementswet kent aan het OM een initiatiefrecht toe voor het inleiden van de
procedure. De Procureur des Konings kan, maar moet niet, bij alle verrichtingen van het
faillissement aanwezig zijn, het dossier raadplegen, inzage nemen van de boeken en
bescheiden van de gefailleerde, de staat van zijn zaken onderzoeken en zich door de curators
alle inlichtingen doen verstrekken die hij dienstig acht. Alle vorderingen inake faillissement
akkoord en opschorting van betaling moeten op straffe van nietigheid worden meegedeeld.
De Procureur des Konings beperkt zich er meestal toe op te treden zodra er een strafrechterlijk
aspect aan het faillissement was verbonden. Hij is de waakhond v/h algemeen belang v/d
schuldeisers. Hij is enkel verplicht aanwezig te zijn bij aanvang en kan het faillissement
aanvragen. Voor de rest een facultatieve rol.
76) Wat is het verschil tss een faillissement en een gerechtelijk akkoord?
Bij faillissement heeft de koopman op duurzame wijze opgehouden te betalen en zijn krediet
is geschokt is. Het faillissement zal leiden tot de gedwongen collectieve vereffening van het
vermogen van de handelaar in het voordeel van de gezamenlijke schuldeisers
Dankzij een gerechtelijk akkoord kan de handelaar zijn handelsactiviteiten voortzetten onder
de in de wet neergelegde voorwaarden.
De rechtspleging van het gerechtelijk akkoord blijft voorbehouden aan handelaars, die
weliswaar financiële problemen ondervinden, doch die zich nog niet bevinden in een toestand
van faillietverklaring.
De bedoeling van de wetgever is immers het gerechtelijk akkoord te aanzien als een
preventieve maatregel, die kan worden aangevraagd door handelaars met tijdelijke financiële
problemen, voorzover het vooruitzicht bestaat van een economisch herstel van hun
onderneming en van de sanering van hun financiële problemen.

26

77) Wat is rehabilitatie? + voorwaarden ?
Om het verval van bepaalde rechten ongedaan te maken, kan de gefailleerde rehabilitatie
aanvragen indien hij niet verschoonbaar werd verklaard. Hij moet daarvoor alle door hem
verschuldigde bedragen volledig hebben betaald. Hij kan ook nog na zijn overlijden worden
gerehabiliteerd ( door de erfgenamen).
Om de rehabilitatie te verkrijgen, moet hij een verzoek ( gestaafd met bewijsstukken)
indienen bij het Hof van Beroep van het rechtsgebied waar hij zijn woonplaats heeft of had bij
zijn overlijden. Het parket generaal zal een onderzoek instellen en het verzoek bekendmaken
in het Belgisch Staatsblad om iedere schuldeiser toe te staan zich te verzetten. Als het
onderzoek wordt geweigerd, kan het pas na 1 jaar opnieuw ingediend worden.
78) Hoe wordt een nt – handelaar in Belgie failliet verklaard + gevolgen ?
Gefailleerde moet een handelaar zijn.
Als bijv. een burgerlijke vennootschap de vorm van een handelsvennootschap heeft
aangenomen ent het werkelijke doel van de vennootschap een handelsdoel is en de oprichters
om een wet van openbare orde te omzeilen een burgerlijk doel in de statuten hebben
ingeschreven => de vennootschap de hoedanigheid van koopman krijgt en dus failliet kan
verklaard worden.
Bvb: de handelsbedrijvigheid van de VZW toe te rekenen aan de bestuurders, die erachter
schuil gaan. Er wordt aldus aangenomen dat deze bestuurders een regelmatig opgerichte
V.O.F. vormen en derhalve samen met de V.O.F. failliet kunnen worden verklaard. =>
Gevolg : Deze oplossing biedt aan de schuldeisers de mogelijkheid om hun financiële
aanspraken tevens op het privé vermogen van de bestuurders uit te oefenen.
OF
Bij de secundaire faillissement. Als schuldeisers met een buitenlandse vennootschap hebben
gecontracteerd via een in Belgie gelegen bijkantoor => secundaire insolventieprocedure in
Belgie ( lokaal faillissement ).
79) Wat gebeurt er bij het begin en het einde v/h faillissement ?
80) Voorwaarden om verschoonbaar te kunnen worden verklaard ? + gevolgen?
Geldt enkel voor de natuurlijke personen ( nt voor een vennootschap).
Volgens RvK moet een gefailleerde die ter goeder trouw en ongelukkig is, verschoonbaar
worden verklaard, alsook de echtgenoot.
> ter goeder trouw : hij mag zijn schuldeiser nt hebben benadeeld in zijn eigen voordeel
> ongelukkig : als hij eigenlijk niets abnormaal heeft gedaan en geen grove fouten heeft
gemaakt die de oorzaak zijn v/h faillissement
Personen die veroordeelt zijn wegens diefstal kunnen nt verschoonbaar worden verklaard.
- De schuldeisers moeten hiervoor hun advies geven
- De RvK beslist of de gefailleerde verschoonbaar is of niet
Gevolg : De gefailleerde die verschoonbaar is verklaard, kan niet meer worden vervolgd door
zijn schuldeisers.

27

81) Wie zijn de verschillende initiatiefgerechtigden voor een gerechtelijk akkoord?
 Het akkoord kan worden aangevraagd door de schuldenaar via een verzoekschrift tot de
RvK.
 Het akkoord kan ook worden aangevraagd door de Procureur des Konings via een
dagvaarding. Schuldenaar wordt in de raadkamer gehoord.
Dit initiatiefrecht is een ondergeschikt recht want niets belet de handelaar immers om na
het instellen van de vordering door de Procureur des Konings, de maatregelen te nemen
die hij nodig acht. De Procureur des Konings kan dus het akkoord aanvragen,
onverminderd het recht van de schuldenaar om hetzelfde te doen, te beslissen om te
ontbinden of het faillissement aan te vragen.
 De rechtspleging van het akkoord wordt gebracht door de RvK.
82) Wie zijn de verschillende initiatiefgerechtigden voor een faillissementvordering ?
7. Het faillissement op aangifte van de koopman
8. Het faillissement op dagvaarding van één of meerder schuldeisers
9. Het faillissement op dagvaarding van het Openbaar Ministerie
10. Het faillissement op dagvaarding van de voorlopige bewindvoerder
11. Het faillissement op dagvaarding van de curator van de hoofdprocedure
12. Onverminderd de bepalingen van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord
Dit zinsdeel is belangrijk nu in het kader van de rechtspleging op het
gerechtelijk akkoord de rechtbank van koophandel wel op eigen initiatief het
faillissement van de handelaar kan uitspreken, en dit na hem te hebben gehoord
over de faillissementsvoorwaarden.
83) Wat zijn de taken v/d rechter – commissaris ? Voor wat is hij aansprakelijk ?
-

-

het toezicht houden op het beheer en op de vereffening van het
faillissement en de verrichtingen ervan te bespoedigen
( belangrijkste taak)
Voor het stellen van bepaalde verrichtingen behoeft de curator de
voorafgaande machtiging van de rechter-commissaris
De aanwezigheid van de rechter-commissaris is soms vereist bij het
stellen van bepaalde verrichtingen
hij heeft ook bepaalde onderzoeksbevoegdheden omtrent ingediende
aangiften van schuldvorderingen
rapporteringsplicht. Hij moet verslag uitbrengen over alle
geschillen waartoe faillissement aanleiding geeft behalve over de
geschillen van schuldvorderingen tot opname in het passief van het
faillissement
Hij zit bovendien ook de vergaderingen van de schuldeisers voor en
beveelt ook dringende maatregelen die nodig zijn voor het
beveiligen en bewaren van de boedel en duidt de notaris aan.

28

84) Wat zijn de gevolgen bij het overlijden v/e 1persoonsBVBA ( EVBA ) ?
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet de ontbinding van de vennootschap tot
gevolg. De aandelen worden overgedragen aan de in erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.
De langstlevende echtgenoot van de enige vennoot, die het vruchtgebruik van de aandelen
van een enige vennoot erft, mag de rechten verbonden aan die aandelen uitoefenen.
Indien er geen erfgenamen zijn, valt de vennootschap in handen van de staat en wordt ze
van rechtswege verbonden, de staat is namelijk een rechtspersoon. In dat geval wijst de
Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, op verzoek van iedere belanghebbende, een
vereffenaar aan.
85) Wat is het verschil tss een vereniging en een vennootschap ?
Een vennootschap wordt opgericht met als doel activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk
winst te maken. Een vereniging heeft niet als doel winst te maken ( vb: VZW ).
De tijdelijke en stille handelsvennootschap hebben geen rechtspersoonlijkheid. Deze
vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid werden vroeger verenigingen genoemd.
Voor hun oprichting is geen bijzonder geschrift vereist en het bestaan ervan moet eveneens
niet bekend gemaakt worden. Gezien soms de belangrijkheid van hun verrichtingen is de
oprichting met authentieke akte soms wel aangeraden.
Geen rechtspersoonlijkheid => vennoten aansprakelijk op hun eigen vermogen
 vereniging kan niet gedagvaard worden, omdat geen
rechtspersoonlijkheid, alsook geen inbreng gebeurt is ( geen
kapitaal)
 kan dus ook niet failliet verklaard worden
 geen kapitaal => iedere vennoot behoudt wat hij heeft
ingebracht => winst en verlies worden verdeeld tss de vennoten.
86) Financieel Plan? + voorwaarden ? + gevolgen
De oprichters dienen voor de oprichting van de vennootschap een financieel plan te
overhandigen aan de notaris. Het plan is een begroting van de inkomsten en uitgaven voor
minstens de komende 2 jaar.
Hiermee wilde men vermijden dat de oprichters door het vooropstellen van een kapitaal het
ondernemingsrisico zouden afwentelen op derden.
Het plan wordt door de notaris bewaard en niet openbaar gemaakt.
Indien bij een later faillissement, binnen 3 jaar na de oprichting, zou blijken dat het
maatschappelijk kapitaal bij de oprichting ontoereikend was voor de normale uitoefening van
de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste 2 jaar, zijn de oprichters hoofdelijk
aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

29

87) Wanneer wordt en vennootschap ontbonden ?
A. Oorzaken van ontbinding gemeen aan alle vennootschapsvormen
Ontbinding van rechtswege
- Het verloop van de conventionele termijn waarvoorde vennootschap is opgericht.
- Het verdwijnen of onmogelijk worden van het maatschappelijke doel.
- De vervroegde ontbinding volgens de procedure der statutenwijziging .
- De gerechtelijke ontbinding om wettige redenen.
- De fusie door overneming of door oprichting van een nieuwe vennootschap.
Ontbinding door de wil der partijen of door een gerechtelijke beslissing
A. Oorzaken van ontbinding eigen aan de personenvennootschap
Eenzijdige opzegging door een der vennoten
De vennootschap eindigt door de verklaring van één of meer vennoten, dat zij niet langer tot
de vennootschap willen behoren. Dit is slecht mogelijk bij de personenvennootschappen met
onbepaalde duur en mits inachtneming van bepaalde voorwaarden.
Oorzaken eigen aan de vennoten
De vennootschap eindigt:
- Door de dood van één der vennoten.
- Door de onbekwaamverklaring of het kennelijke onvermogen van één van hen.
NV: Ontbinding van rechtswege
Ontbinding door de wil der parijen of door een gerechtelijk beslissing
BVBA: Gedeeltelijk verlies v/h maatschappelijk kapitaal
Vervroegde ontbinding op verzoek van elke belanghebbende
Overdrachtsbeperkingen v/d aandelen
88) Kan een BVBA in een NV:
=> Een bestuurder zijn?
JA
Er zijn geen bijzondere voorwaarden. Indien een rechtspersoon bestuurder is, wordt
het mandaat uitgeoefend door een lid van de RvB van deze rechtspersoon.
=>Lid v/h directiecomite zijn?
JA
De wet van 2 augustus 2002 heeft de praktijk, die erin bestond de operationele leiding
van de vennootschap aan een comité op te dragen, gelegaliseerd:
De statuten kunnen de RvB toestaan zijn bestuursbevoegdheid over te dragen aan
een directiecomité, dat bestaat uit meerdere personen, al dan niet bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot lid van het directiecomité wordt aangewezen,
behoeft hij een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, op wie dezelfde regels van
toepassing zijn als op een rechtspersoon-bestuurder

30

89) Wat is het verschil tss een NV, BVBA of CV?
90) Wat is een cooperatie? Welke wet is daarbij belangrijk?
De coöperatieve vennootschap is samengesteld uit een veranderlijk aantal vennoten met een
veranderlijke inbreng. Aandelen vertegenwoordigen de inbrengen, geen enkele andere soort
effecten, die maatschappelijkerechten vertegenwoordigen, mogen worden uitgegeven.
De vennoten kunnen hun inbreng vrij terugnemen, zonder hun hoedanigheid van vennoot te
verliezen, en de opname van nieuwe vennoten geschiedt zeer gemakkelijk
91) Aflossing kapitaal?
Deze verrichting bestaat in de terugbetaling aan de aandeelhouders van hun inbreng,
zonder dat het in de statuten vastgesteld kapitaal, dat het onderpand der schuldeisers vormt,
wordt verminderd.
Dit zal o.a. het geval zijn indien het actief, dat de NV voor de uitoefening van de
handelsactiviteiten aanwendt, bij de vereffening van de NV een zeer belangrijke
waardevermindering zal ondergaan.
Ze vindt plaats onder volgende voorwaarden:
De statuten moeten in deze mogelijkheid voorzien.
De aflossing moet gebeuren met behulp van de winst.
De aflossing vindt plaats door een terugbetaling van de door het lot
aangewezen aandelen. Er is dus een ongelijke behandeling van
aandeelhouders.
De terugbetaling gebeurt a pari, dus tegen de nominale waarde.
De aandelen die werden terugbetaald worden vervangen door bewijzen
van deelgerechtigheid.
92) Heeft de houder v. converteerbare obligaties stemrecht in AV?
Converteerbare obligaties zijn obligaties die knn omgezet worden in aandelen.
Hij mag de AV bijwonen, doch slechts met raadgevend stem. Zolang de converteerbare
obligaties nt worden omgezet in aandelen, blijft het zo.
93) Minderheidsvordering? Hoe lang?
Deze vordering wordt ingeleid door de minderheidsaandeelhouders in eigen naam, maar voor
rekening v/d vennootschap. De kosten worden verged door de vennootschap als blijkt dat
deze het bij het rechte eind hebben. Als niet dan moeten de eisers zelf de kosten vergoeden.
Minderheidsaandeelhouders moeten bewijzen dat deze fouten bestaan en dat de hierdoor
geleden schade een oorzakelijk verband heeft met deze fouten.
Vordering waarvan het initiatief uitgaat van minderheids AH en die in hun eigen naam wordt
ingeleid strekt tot voordeel v/d vennootschap.
Wanneer?
- Ofwel op de dag v/d AV waar een kwijting wordt verleend aan de bestuurders, minstens 1%
v/d effecten vertegenwoordigen die op die dag bestaan.
- Of op diezelfde dag effecten bezitten die een gedeelte v/h kapitaal vertegenwoordigen ter
waarde van ten minste 1 250 000 euro.

31

De aandeelhouders die deze vordering instellen mogen niet ingestemd hebben met het
verlenen v/d kwijting en moeten stemrecht hebben behalve voorzien in de wettelijke
bepalingen.
94) Kapitaalaandeel : welke bezondere rechten?
Een aandeel is een schuldvordering op de vennootschap en dus altijd een roerend recht.
De kapitaalaandelen zijn deze die worden overhandigd aan diegenen die het maatschappelijk
kapitaal hebben samengebracht door inbreng in geld of in natura.
95) Het overdragen van bevoegdheden bij een NV en BVBA ? + grenzen + tot welke
reikwijdte gingen ze
96) Wie beslist in een NV tot kapitaalverhoging? + Hoe?
i. Kapitaalverhoging door de AV
De AV beslist over de kapitaalverhoging volgens de statuten. De
kapitaalverhoging gebeurt door een inbreng in geld, in natura of door
een omzetting van reserves in kapitaal, door openbare inschrijving.
Indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, wordt het
kapitaal slechts verhoogd met het bedrag der geplaatste inschrijvingen.
Wanneer de aandelen in geld worden ingeschreven moeten eerst de
converteerbare obligaties en de warrants worden aangeboden aan de
aandeelhouders.
Ook de houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een
voorkeursrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder
stemrecht. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende een
termijn van ten minste 15 dagen te rekenen van de dag van de
openstelling van de inschrijving.
De wet voorziet tevens in de verhandelbaarheid van het voorkeurrecht.
Bij gebreke aan statutaire bepalingen kunnen de derden na het
verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht,
aan de verhoging van het kapitaal deelnemen. Tenzij de statuten aan de
RvB de bevoegdheid geven, kan het voorkeurrecht niet worden beperkt
of opgeheven. De RvB kan het voorkeurrecht zelfs opheffen of
beperken ten gunste van 1 persoon, indien hij een personeelslid is van
de NV of van een dochter.
De AV kan ook tot een dergelijke beperking overgaan, maar de
voorwaarden zijn:
Het voorstel tot beperking of opheffing moet uitdrukkelijk zijn
vermeld in de oproeping.
Het moet door de RvB worden verantwoord in een verslag.
Dit verslag moet worden voorgelegd aan de commissarissen die
onderzoeken of het de juiste en voldoende gegevens bevat. De
twee verslagen worden in de agenda vermeld.
Indien de verslagen ontbreken is de beslissing van de AV nietig.
De regels i.v.m. aanwezigheid en meerderheid moeten worden
gerespecteerd.

32

ii. Kapitaalverhoging door de Raad van Bestuur
De statuten kunnen de RvB toelaten om het maatschappelijk kapitaal
in 1 of meerdere malen tot een bepaald bedrag te verhogen, om
converteerbare obligaties of om warrants uit te geven.
Voor vennootschappen die een openbaar beroep doen of deden op het
spaarwezen, mag dit bedrag niet hoger zijn dan het bedrag van het
maatschappelijk kapitaal.
De RvB kan nooit een kapitaalverhoging tot stand brengen door
voornamelijk een inbreng in natura van een aandeelhouder van de
NV die meer dan 10% van de stemmen bezit => beslissing ligt bij AV.
- niet door omzetting van reserves tenzij hierin uitdrukkelijk voorzien
Kapitaalverhoging ten gunste van het personeel
Men gaat ervan uit dat een kapitaalverhoging ten gunste van het
personeel strookt met het belang van de NV en men heeft er dus
voorwaarden aan verbonden:
Enkel NV’s met een bepaalde rendabiliteit kunnen deze
kapitaalverhoging doen. Men moet hiervoor in de laatste 3 jaren
minstens 2 maal een dividend hebben uitgekeerd.
Alle aandelen moeten stemrecht geven.
De aandelen moeten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor het geheel
van de personeelsleden van de NV of van haar dochters.
Het maximumbedrag van de verhoging mag niet meer zijn dan 20%
van het maatschappelijk kapitaal.
De aandelen moeten op naam zijn en zijn niet overdraagbaar binnen
de 5 jaar tenzij in geval van afdanking of pensionering.
De AV of RvB moeten volgende voorwaarden in acht nemen:
Inzake inschrijvingstermijn (tussen 30 dagen en 3 maanden)
Inzake de termijn van volstorting (max. 3 jaar)
Inzake de uitgifteprijs (niet lager dan 80% van de prijs door de
RvB en de commissarissen gerechtvaardigd).
Er moet vooraf overlegd worden met de ondernemingsraad over het
principe van de verhoging en over de minimumtermijn voor
informatieverstrekking aan het personee
97) Kapitaalaandelen zonder stemrecht => welke rechten ?
Met de aandelen zonder stemrecht wilde men het mogelijk maken om het kapitaal van de
NV’s te verhogen zonder weerslag op de aandelenstructuur en het bestaande beleid uit te
oefenen.
Mogen AV bijwonen, maar niet stemmen.
Aandelen zonder stemrecht:
 Mogen niet meer dan 1/3 de van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen.
 Moeten in geval van winst, recht geven op een preferent dividend
dat voor elke andere uitkering aan de andere aandeelhouders wordt
terugbetaald. Het moet bovendien opvorderbaar zijn.

33

 Moeten een voorrecht verlenen op de terugbetaling van de
kapitaalinbreng. Deze voorkeursbehandeling is als het ware een
financiële compensatie voor het ontbreken van het stemrecht.
Wanneer men niet meer aan deze voorwaarden voldoet, of nooit heeft voldaan, verkrijgen de
aandelen stemrecht.
98) Geef de taken en aansprakelijkheid v/d commissaris.
TAKEN :
Controletaak
Zij mogen ten alle tijden alle documenten en geschriften van de NV inkijken en zij mogen
van de bestuurders, gemachtigden een aangestelden altijd ophelderingen en inlichtingen
vorderen.
Minstens om het half jaar krijgen zij van de bestuurders een boekhoudkundige staat,
opgesteld volgens het schema van de balans en de resultatenrekening.
Als de commissarissen tijdens hun opdracht gewichtige feiten vaststellen die de continuïteit
van de onderneming in het gedrang zouden kunnen brengen moeten zij het bestuursorgaan
op de hoogte brengen.
De commissarissen moeten een omstandig verslag opstellen met hun vaststellingen
i.v.m. de jaarrekening en de boekhouding. Hierin vermelden en rechtvaardigen ze
nauwkeurig en duidelijk het voorbehoud en de bezwaren die ze menen te moeten
maken. Ze wonen de AV bij als deze beraadslaagt over hun verslag en ze mogen ook
altijd het woord nemen.
AANSPRAKELIJKHEID:
Ze zijn t.o.v. de NV aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in de uitoefening van
hun taak begaan.
Ze zijn t.o.v. de NV en t.o.v. derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het
gevolg is van een overtreding van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
of van de statuten.

34

1.A. Wie beslist tot een kapitaalvermindering in een naamloze vennootschap?
Een kapitaalsvermindering kan alleen besloten worden door de Algemene
Vergadering. (zoals voor de wijzigingen van de statuten).
1.B. Wanneer is deze beslissing op rechtgeldige wijze genomen?
Een wijziging is alleen geldig indien zij ¾ van de stemmen heeft gekregen. Bij de
bepaling van het aantal stemmen moeten de regels van de gewone AV worden
toegepast.
1.C. Welke soorten kapitaalvermindering kent u?
Reële kapitaalsvermindering:
*is een terugbetaling aan de aandeelhouders of vrijstelling van
de storting van het saldo van hun inbreng.
*Er is bescherming voorzien voor schuldeisers wiens vordering
dateert van voor de bekendmaking van de kapitaal
Formele kapitaalsvermindering:
*Hier geldt geen bescherming van de schuldeisers.
*Kapitaalsvermindering kan gebeuren om een geleden verlies
aan te zuiveren of om een reserve op te bouwen om een
voorzienbaar verlies te dekken, of om een onbeschikbare
reserve op te bouwen.
*De reserve om een voorzienbaar verlies te dekken mag niet
hoger zijn dan 10% van het geplaatst kapitaal. Deze reserve
mag alleen dien om het geleden verlies aan te zuiveren of om
het kapitaal te verhogen door omzetting van de reserves.
1.D. Welke bijzondere voorzorgmaatregel heeft de wetgever ter zake voorzien?
Zie vraag 1.C.
2.A. Wie beslist tot een kapitaalvermindering in een BVBA?
Een kapitaalsvermindering wordt beslist door de Algemene Vergadering volgens de
regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
B. Wanneer is deze beslissing op rechtgeldige wijze genomen?
Identiek aan die van de NV
C. Welke soorten kapitaalvermindering kent u?
Identiek aan die van de NV
D. Welke bijzondere voorzorgmaatregel heeft de wetgever ter zake voorzien?
Idem NV

35

3.A. Wie beslist tot een kapitaalverhoging in een NV?
 Da algemene vergadering
 De Raad Van Bestuur
3.B. Wanneer is deze beslissing op rechtgeldige wijze genomen?
3.C. Welke soorten kapitaalverhoging in een NV kent u?
Een kapitaalsverhoging in een NVt uit 3 soorten:
Kapitaalsverhoging door Algemene Vergadering:
Zelfde regels als bij de oprichting
Kan geschieden door nieuwe inbrengen, in geld of natura, of door
incorporatie van reserves
Voorkeurrecht voor aandeelhouders:
*dit voorkeurrecht kan niet worden beperkt of
opgeheven door de statuten tenzij de statuten die
bevoegdheid aan de raad van bestuur hebben
toegekend om, in het belang van de vennootschap, dit
recht te beperkten of op te heffen.
* Ook de Algemene vergadering kan in het belang van
de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of
opheffen mits naleving van bepaalde voorwaarden.
Kapitaalsverhoging door de Raad Van Bestuur:
 Kan alleen indien de staturen die bevoegdheid toekennen aan de
Raad van Bestuur
 Niet door inbreng in natura
 Niet door omzetting van reserves tenzij hierin uitdrukkelijk
voorzien
Kapitaalsverhoging ten gunste van het personeel:
 Kan indien dit strookt met het belang van de vennootschap
 Hier zijn wel verschillende voorwaarden voor:
 Alleen voor vennootschappen met een bepaalde
rendabiliteit
 Alle aandelen moeten stemrecht verlenen
 Aandelen moeten bestemd zijn voor het geheel van
het personeel
 Maximumbedrag mag niet meer dan 20% van het
maatschappelijk kapitaal bedragen
 De aandelen zijn op naam, en gedurende een
periode van 5 jaar niet overdraagbaar
 De A.V. of de Raad van Bestuur dient de
voorwaarden vast te stellen inzake:
o De inschrijvingstermijn op de
aandelen
o De termijn voor volstorting van de
aandelen

36

o De uitgifteprijs

37

4.A. Wie beslist tot een kapitaalverhoging in een BVBA?
4.B. Wanneer is deze beslissing op rechtgeldige wijze genomen?
4.C. Welke soorten kapitaalverhoging in een BVBA kent u?
4.D. Welke bijzondere voorzorgmaatregel heeft de wetgever ter zake voorzien?


Alleen de Algemene Vergadering beslist tot verhoging van het
kapitaal, volgens de regels gesteld door de wijziging van de
statuten.
De procedureregels lijken heel sterk op deze van de NV.
Zoals bij de NV wordt er aan de vennoten een voorkeurrecht
toegekend om, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd, in te schrijven op een
kapitaalverhoging, waarop in geld wordt ingeschreven.
De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een
voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder
stemrecht. Indien zowel aandelen met als aandelen zonder
stemrecht aangeboden worden, dan hebben aandeelhouders van
aandelen met stemrecht een voorkeurrecht op de 2de soort.
De uitgifte met voorkeurrecht en de termijn, worden bij
aangetekende brief te kennis van de vennoten gebracht.
Integenstelling tot de NV is het Voorkeurrecht niet verhandelbaar.

5.Welke bevoegdheden heeft het orgaan van bestuur van een NV?
 Het bestuur heeft het recht de algemene vergadering samen te
roepen en kan de goedkeuring van de jaarrekening 3 weken
uitstellen.
 Het Raad van Bestuur maakt de inventaris op en de jaarrekening.
 De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de NV t.o.v. derden als
eiser en als verweerder.
 De Raad van Bestuur heeft residuele bevoegdheid: hierdoor heeft
de Raad van Bestuur de bevoegdheid om alle handelingen te
verrichten nodig om het doel van de vennootschap te
verwezenlijken, behalve die waarvoor de algemene vergadering
verantwoordelijk is. Deze bevoegdheden kunnen in de statuten
worden beperkt.
6. Welke bevoegdheden heeft het orgaan van bestuur van een BVBA?
De bevoegdheden worden op een bijna gelijkaardige manier geregeld als bij de NV.
Het verschil is dat in de NV de bestuursbevoegdheid en
vertegenwoordigingsbevoegdheid in principe colligiaal is, terwijl ze in de BVBA in
beginsel aan elke zaakvoerder afzonderlijk toekomt.
7. In hoeverre verbinden de bestuurders van de naamloze vennootschap deze
vennootschap?
Het vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden wat dit bestuur aangaat.

38

39

8. De overdraagbaarheid van kapitaalaandelen in een NV.
Een kapitaalaandeel krijgt men in ruil voor de inbreng in de vennootschap.
Een kapitaalaandeel is overdraagbaar en vertegenwoordigt een deel van het
kapitaal in de vennootschap. Het is een schuldvordering en is dus altijd een
roerend recht.
Soorten kapitaalaandelen:
Aandelen met stemrecht:
Deze aandeelhouders hebben het recht om te stemmen in de AV en
verkiezen de bestuurders van de vennootschap.
Aandelen zonder stemrecht:
 Als er een kapitaalverhoging nodig is dan worden er bijkomende
aandelen uitgegeven. Maar als deze nieuwe aandeelhouders ook
zetelen in de AV zou het kunnen dat de machtsverhouding van de al
zetelende aandeelhouders wordt verstoord.
 Deze aandelen mogen niet meer dan 1/3 van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigen. De houder geniet van 2 financiële
voordelen:
 Het preferent dividend: dit bedrag wordt van de winst
van de vennootschap afgehouden en de overige winst
wordt dan nog eens verdeeld onder alle aandeelhouders.
 Het voorrecht op de terugbetaling van de
kapitaalinbreng bij stopzetting van de vennootschap.
9. Op welke gronden kan een derde de bestuurder van een NV aanspreken als hij
de schuldvordering (lasters) de NV niet kan verhalen?
De bestuurders zijn lasthebbers en zij niet verantwoordelijk voor de
verbintenissen, die zij in naam en voor rekening van de vennootschap binnen
de perken van hun opdracht aangaan. Een bestuurder die een
verkoopovereenkomst aangaat kan niet verantwoordelijk gesteld worden als de
vennootschap de overeenkomst niet nakomt.
De bestuurder moet enkel verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van de
vennootschap. Ze kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden als zij
fouten begaan of bij onnauwkeurigheid in de uitvoering van hun mandaat. De
aansprakelijkheid is afhankelijk van welke inbreuk is begaan.
10. Wat zijn de gevolgen van de verschoonbaarheid van een gefailleerde NV?
De gefailleerde die verschoonbaar is verklaard, kan niet meer worden
vervolgd door zijn schuldeisers.

40

11. Welke soorten fusie bestaan er bij een NV?
Fusie door overneming, absorptie:
het gehele vermogen van 1 of meer NV4s gaat als gevolg van
ontbinding zonder vereffening, op een andere NV over tegen de
uitreiking van aandelen in de verkrijgende NV aan de vennoten van de
ontbonden vennootschap
Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap:
Dit is hetzelfde behalve dat nu de verkrijgende vennootschap een door
de overdragende NV’s nog op te richten is.
12. Wat zijn de gevolgen van een fusie bij een NV?
 De ontbonden NV’s houden op te bestaan t.g.v. hun ontbinding
zonder vereffening.
 De vennoten van de ontbonden vennootschappen worden vennoten
van de verkrijgende vennootschap.
 Het gehele vermogen van iedere ontbonden vennootschap gaat over
op de verkrijgende vennootschap. Om de fusie tegenwerpelijk te
maken aan derden moeten de akten met de besluiten tot fusie
worden gepubliceerd in het BS.
13. Bespreek “aflossing van het kapitaal”?
Hier gaat het om de terugbetaling aan de aandeelhouders van hun inbreng,
zonder dat het in de statuten vastgestelde kapitaal wordt verminderd.
Aflossing van het kapitaal vindt plaats onder de volgende voorwaarden:
 De statuten moeten in deze mogelijk voorzien
 De aflossing moet gebeuren met behulp van de winst
 De aflossing vindt plaats door een terugbetaling van de door het lot
aangewezen aandelen. Er is dus een ongelijke behandeling van
aandeelhouders.
 De terugbetaling gebeurt a pari; dus tegen de nominale waarde.
 De aandelen die werden terugbetaal worden vervangen door
bewijzen van deelgerechtigheid.

41

14. Wanneer spreekt men bij een handelszaak van rechtspersoonlijkheid?
Burgerlijke vennootschappen verrichten burgerlijke daden en bezitten geen
rechtspersoonlijkheid.
Handelsvennootschappen verrichten daden van koophandel en bezitten
meestal wel een rechtspersoonlijkheid.
De rechtspersoonlijkheid zal een derden tegenstelbaar zijn, wanneer de
voorschriften van openbaarmaking, zoals door de wet voorgeschreven werden
nageleefd.
Elke vennootschap verkrijgt een rechtspersoonlijkheid voorzover zij een
uitreksel van haar oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van
Koophandel heeft neergelegd.
Diegenen die verbintenissen aangaan in naam van een vennootschap in
oprichting en vooraleer deze rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijn
persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor deze verbintenissen.
15. Wat zijn de gevolgen van aandelen in 1 hand bij:
 NV:
 Indien binnen het jaar geen nieuwe aandeelhouder in de
vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in
een BVBA of zelf de NV ontbinden, dan wordt de enige
aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle
verbintenissen in de vennootschap.
 CVBA:
 Wordt van rechtswege ontbonden.
 GCV:
 Ontbinding van de vennootschap
 BVBA:
 Indien er binnen het jaar geen nieuwe vennoot is, wordt dan
wordt deze één.
16. Hebben converteerbare obligaties stemrecht in de AV der aandeelhouders?
Motiveer je antwoord
Converteerbare obligaties zijn obligaties die kunnen omgezet worden in aandelen.
Men kan dus eerst een obligatie kopen en afwachten of de onderneming winstgevend
is en als dat zo is, dan kan men beslissen om de obligatie om te zetten in een aandeel
en dit binnen een termijn van 10 jaar.
Omdat deze obligaties converteerbaar zijn wordt de beslissing om converteerbare
obligaties uit te geven genomen door de Algemene Vergadering en niet door de Raad
van Bestuur.
Dit komt omdat andere aandeelhouders zich aanbieden en de machtspositie van de al
bestaand aandeelhouders dus kan veranderen.
De verantwoording gebeurd door de raad van bestuur.

42

Een obligatiehouder van converteerbare obligaties mag dus een Algemene
vergadering bijwonen, maar zijn stem telt slechts als raad. Zolang de converteerbare
niet zijn omgezet blijft zijn stem een raadgevende stem in de AV.
17. Wat is een minderheidsvordering? Wanneer?
Deze vordering wordt ingeleid door de minderheidsaandeelhouders in eigen
naam maar voor rekening van de vennootschap. De kosten die de
minderheidsaandeelhouders zouden hebben worden vergoed door de
vennootschap als blijkt dat deze het bij het rechte eind hebben.
Indien dit niet het geval is dan moeten de eisers zelf de kosten vergoeden. Als
de bestuurders veroordeeld worden en zij moeten betalen, dan is de
schadevergoeding voor alle aandeelhouders.
De minderheidsaandeelhouders moeten bewijzen dat deze fouten bestaan en
dat de hierdoor gelen schade een oorzakelijk verband heeft met deze fouten.
Om de minderheidsvordering in te stellen moeten de betrokken aandeelhouders:
 Ofwel op de dag van de AV waar een kwijting wordt verleend aan
de bestuurders, minstens 1% van de effecten vertegenwoordigen
die op die dag bestaan.
 Of op diezelfde dag effecten bezitten die een gedeelte van het
kapitaal vertegenwoordigen ter waarde van ten minste 1.250.000€
De aandeelhouders die deze vordering instellen mogen niet ingestemd hebben
met het verlenen van de kwijting en moeten stemrecht hebben behalve
voorzien in de wettelijk bepalingen.
18. Wie bepaald de orgaan van toezicht van het maatschappelijk kapitaal bij de
NV en de BVBA?
Het toezicht van een NV is identiek als die van de BVBA.
De commissarissen worden benoemd door de AV uit de leden van het Instituut
der Bedrijfsrevisoren. Het aantal wordt bepaald door de AV voor 3jaar.
Als de commissaris niet wordt vervangen bij eventueel ontslag kan elke
belanghebbende RvK verzoeken een bedrijfsrevisor aan te stellen.
19. Wie kan een éénpersoonsvennootschap oprichten (gehoudenheid)?
Zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon. Dit was niet de bedoeling
van de wetgever.
Als een EVBA een rechtspersoon is deze wel persoonlijk, onbeperkt
aansprakelijk is tot hij uit meerdere vennoten bestaat, en dit voor alle
verbintenissen aangegaan in kader van de vennootschap. (geldt ook voor NV).
m.a.w. enkel natuurlijk persoon in een EVBA kan beperkt aansprakelijk zijn.

43

44

20. Overdraagbaarheid bij kapitaalaandelen komt voor bij BVBA, NV,
CVBA/CVOA. Ja of neen, motiveer je antwoord!!!
BVBA:
ja
 Zonder instemming van de vennoten overdracht mogelijk aan
vennoot, echtgenoot van overdragen, bloedverwanten in
rechtopgaande en neergaande lijn.
 Beperkte overdraagbaarheid:
 Aandelen mogen niet worden overgedragen onder levenden
zonder de instemming van minstens ½ van vennoten die
minsten ¾ van het kapitaal bezitten
 Overdracht ten voordele van een rechtspersoon. Zelfde regels
als onder levenden.
NV:

ja
 In principe vrije overdracht en gebeurt zodra er een overeenkomst
is tussen de partijen, over de titel en de prijs.
 Aandelen aan toonder enkel overgave van effecten
 Aandelen op naam procedure van inschrijvingen in het
aandelenregister.

CVBA/CVOA:

ja
Beperkte overdraagbaarheid van aandelen aan derden.
Toestemming van het bevoegde orgaan is altijd vereist

21. Wat zijn de gevolgen bij het overlijden van een éénpersoons BVBA?
Bij het overlijden van de enige vennoot heeft niet de ontbinding van de
vennootschap tot gevolg. De aandelen worden overgedragen aan de in
erfgenamen of leatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de
nalatenschap.
De langstlevende echtgenoot van de enige vennoot, die het vruchtgebruik van
de aandelen van een enige vennoot erft, mag de rechten verbonden aan die
aandelen uitoefenen.
Indien er geen erfgenamen zijn, valt de vennootschap in handen van de staat
en wordt ze van rechtswege verbonden, de staat is namelijk een rechtspersoon.
In dat geval wijst de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel, op verzoek
van iedere belanghebbende een vereffenaar aan.
22. Wat is het verschil tussen een vereniging en een vennootschap?
Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan 2 of
meerdere personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel
activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk winst te maken.
Een vereniging heeft niet als doel winst te maken. Denk maar aan een VZW.

45

23. Wanneer wordt een vennootschap ontbonden?
Oorzaken van ontbinding gemeen aan alle vennootschapsvormen:
 Het verloop van de conventionele termijn waarvoor de VN is
opgericht.
 Het verdwijnen of onmogelijk worden van het maatschappelijk
doel
 De vervroegde ontbinding volgens de procedure der
statutenwijziging
 De gerechtelijke ontbinding om wettige redenen
 De fusie door overneming of door oprichting van een nieuwe
vennootschap
NV:

BVBA:


Ontbinding van rechtswege
Ontbinding door de wil der partijen of door een gerechtelijk
beslissing
 Vervroegde ontbinding door wil der partijen
 Gerechtelijke ontbinding wegens wettige redenen
 Fusie
 Vroegtijdige ontbinding in geval van gedeeltelijk verlies van
het maatschappelijk kapitaal
Verstrijken van het wettelijk termijn
Het gedeeltelijk verlies van het maatschappelijk kapitaal
De vervroegde ontbinding op verzoek van elke belanghebbende
Overdrachtsbeperkingen van de aandelen.

24. Overdraagbaarheid vanbevoegdheden van de bestuurders in
een NV en BVBA? + grenzen + tot welke reikwijdte gingen ze?

46

25. Welke zijn de bewijsmiddelen eigen aan handelszaken? Omschrijf ze en
bepaal door wie en ten aanzien van wie zij kunnen worden aangewend.
Bewijs door boekhouding:
Iedere handelaar moet een gepaste en regelmatige boekhouding voeren zoals
beschreven in de wet.
Men kan zijn gelijk aantonen met de boekhouding indien:
 Geschillen tussen 2 handelaars
 Geschil betrekking heeft op de handelszaak
De tegenpartij kan echt ook zijn gelijk aantonen met het oproepen van de
boekhouding van de andere partij.
De handelaar kan de boekhouding niet aanvoeren als bewijsstuk tegen
consumenten.
Bewijs door factuur:
De factuur wordt opgesteld door de handelaar als uitvoering van de verkoop.
Het is tevens een schuldvordering en een uitvoeringsverplichting.
Tid bewijsstuk kan ook worden aangevoerd voor de rechtbank tegen een
particulier in tegenstelling tot de boekhouding waarbij dit onmogelijk was.
26. Wat betekent impliciete aanvaarding van een factuur?
Als u het factuur omdraait, dan ziet u daar de voorwaarden/verplichtingen van
de verkoopovereenkomst staan. Bij het tekenen van de verkoopovereenkomst
neemt men deze voorwaarden ook aan.
27. Bespreek de term “kredietkaart.
Op vertoon van deze kaart moet men gewoonweg een debetformulier
ondertekenen. Deze formulier wordt overgemaakt aan de maatschappij die de
kaart uitgeeft en deze zal de schuldeiser mits aftrek van een bepaald ristorno
betalen.
Het nominaal bedrag wordt later teruggevorderd van de klant. De klant betaalt
dus slechts het nominaal bedrag en de kredietinstelling wint aan ristorno. De
schuldeiser wint aan omzet en aan goedkope publiciteit.
Juridisch kan de verrichting in 2 contractuele verhoudingen ontleed worden:
 Een overeenkomst kredietinstelling – verkoper:
Hier verbindt de kredietinstelling zich ertoe de verkoper
te betalen ook al betaald de koper niet.
 Een overeenkomst kredietinstelling – aangesloten klant:
Hier verbindt de klant zich ertoe alles aan
kredietinstelling terug te betalen.

47

Bespreek a.d.h. van de volgende vragen de wisselbrief.
28. Wat zijn de grondvoorwaarden van de wisselbrief?
 Het voorwerp van de overeenkomst is steeds een geldsom.
 De opdracht te betalen moet onvoorwaardelijk zijn.
 De vereiste bekwaamheid om een wisselverbintenis aan te gaan is die van een
gemeen recht.
29. Wat dient verplicht vermeld te worden op de wisselbrief?
 De benaming “wisselbrief”: opgenomen in de tekst zelf en uitgedrukt in de
taal waarin de titel is gesteld.
 De onvoorwaardelijke opdracht tot betaling van een bepaalde som.
 De naam van diegene die moet betalen (betrokkene).
 De naam van degene aan wie of aan wiens order de betaling moet worden
gedaan.
 De aanwijzing van de vervaldag.
 De aanwijzing van de plaats waar de betaling moet geschieden.
 De vermelding van de dagtekening, alsmede van de plaats waar de wissel is
getrokken.
 De handtekening van diegene die de wisselbrief uitgeeft.
30. Wat betekent de clausule "niet aan order" op een wissel?
In principe is de wisselbrief vatbaar voor overdracht. Men kan echter de
clausule “niet aan order” gebruiken om verdere cambiale overdrachten te
beletten. Opgelet: dit betekend echter niet dat de wissel onoverdraagbaar is.
De schuldvordering van de beneficiant blijft overdraagbaar doch onder
naleving van de vormen van het gemeen recht.
31. Wat betekent de clausule "zonder kosten" op een wissel?
De trekker kan door deze clausule de houder voor de uitoefening van zijn recht
van regres ontslaan van het opmaken van een protest van niet acceptatie of niet
betaling.
32. Welke rechten houdt de houder van geaccepteerde wissel? Wat zijn de
gevolgen van een acceptatie?(kweet niet of dit juist is)
 De betrokkene wordt hoofdschuldenaar
 De trekker wordt borg
 De endossanten blijven de betaling waarborgen
33. Hoe kan een wissel overgedragen worden?
Het endossement is de overdracht van de wissel aan een nieuwe houder op de
vervaldag aangebracht op de wissel.
De overdrager noemen e endossement en de krijgen noemen we de
geëndosseerde.

48

34 Op welke handelaar is de wetgeving inzake handelshuurovereenkomsten
van toepassing?
A) De wet is toepasselijk op de onroerende goederen of gedeeltes
daarvan die door de huurder of door de onderhuurder in hoofdzaak
gebruikt worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het
bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat met het
publiek.
Zij is dan weer niet van toepassing op:
o Een huur die wegens de aard van het goed of volgens de
gebruiken normaal wordt toegestaan voor minder dan 1
jaar.
o De huur van een goed met een gering inkomen of
waarvoor geen grondbelasting dient betaalt te worden.
o De huur toegestaan door voorlopige bewindvoerders
over andermans goederen.
o De verhuring van een ten algemenen nutte onteigent of
verkregen goed toegestaan door de onteigende overheid.
35 Welke rechten kent deze wetgeving aan de handelaar toe inzake de duur van
de handelshuurovereenkomst?
B) De huurder heeft recht op een minimumduur van de huur
De huur mag niet minder dan 9 jaar bedragen.
Uitzonderingen:
 Partijen kunnen in onderling akkoord het contract beëindigen
bij authentieke akte of bij verklaring voor de rechter.
 De huurder mag de lopende huur beëindigen na 3 of 6 jaar mits:
o Dit uitdrukkelijk in het contract voorzien is
o Een opzeggingstermijn van een jaar
o Dit gebeurt met het oog op eigen exploitatie
o Betaling van een opzeggingsvergoeding van 2 jaar huur,
indien in het goed een soortgelijke handel zal gevoerd
worden.

49

36. Wat zijn de gevolgen van de acceptatie van de wissel?

In geval van acceptatie:


de betrokkene – acceptant wordt hoofdschuldenaar
de trekker wordt borg
de endossanten blijven de betaling waarborgen

In geval van weigering van acceptatie:
De betrokkene blijft een buitenstaander t.a.v. de wisselbrief en geen
enkel cambiaal verhaal kan op hem in die hoedanigheid uitgeoefend
worden. Een dergelijke weigering kan wel aanleiding geven tot een
schadevergoeding van de betrokkene aan de trekker, indien de
betrokkene zich op grond van het gemeenrecht verbonden had te
accepteren.
De houder zal protest van niet – acceptatie laten opmaken door een
gerechtsdeurwaarder. Het protest van niet – acceptatie moet worden
opgemaakt binnen de termijnen voor aanbieding ter acceptatie. De
deurwaarder zal op de plaats waar hij protest heeft opgemaakt een
bericht van het protest nalaten tenzij men er iemand aantreft.
De houder zal:
 van de niet – acceptatie kennis geven aan zijn endossant en aan de
trekker. Dit gebeurt binnen de 4 werkdagen na de dag van het
protest. Indien de wisselbrief is getrokken met een clausule “zonder
kosten” moet dat op de eerstvolgende dag na protest gebeuren. De
kennisgeving wordt gevolgd door een cascade van kennisgevingen
van elke geëndosseerde aan zijn endossant. Ook de avalgevers
worden gewaarschuwd.
 Zijn recht van regres uitoefenen op de endossanten, op de trekker
en op de andere wisselschuldenaars die hoofdelijk gehouden zijn
tot betaling van de wisselbrief.

50

37. Wat houdt de buitenbezitstelling van de handelaar na faillissement in ?
Wanneer treedt deze in en eindigt ze?

De gefailleerde verliest het beheer over al zijn goederen, zelfs over diegene die
hij zou verkrijgen terwijl hij zich in staat van faillissement bevindt, vanaf het
vonnis van faillietverklaring. Er ontstaat een vorm van collectief beslag op zijn
vermogen in het belang van de gezamenlijke schuldeisers.
De gefailleerde blijft eigenaar van zijn vermogen Hij mag na het vonnis een
nieuwe handelsbedrijvigheid voeren.
De buitenbezitstelling treedt in vanaf 0 uur van de dag waarop het
faillissement is uitgesproken.
Alle betalingen, verrichtingen en handelingen van de gefailleerde en alle
betalingen aan de gefailleerde gedaan vanaf de dag van het vonnis van
faillietverklaring niet aan de boedel worden tegengeworpen.
Uitzonderingen:
 bij rekening-courant
 bij samenhangende schulden
Het doel van de buitenbezitstelling is de bescherming van het vermogen.De
sanctie van niet-tegenwerpbaarheid die staat op betalingen die na de
buitenbezitstelling gebeurden kan enkel door de curator worden ingeroepen.

51

38. Wat is het leveranciersdiscontokrediet?
Het acceptatiekrediet
De bank verbindt er zich toe, tot een bepaald maximum,
handelseffecten te accepteren die op haar werden getrokken door een
klant, of door de persoon die deze aangeduid heeft.
Deze vorm komt vaak voor bij internationale handelsbetrekkingen. Bij
een acceptatiekrediet rusten op beide partijen verplichtingen:
 De bankier zal de handelseffecten moeten accepteren.
 De klant moet voor de vervaldag van de wissels zorgen dat
er genoeg fondsen beschikbaar zijn voor het betalen van de
wissels plus het commissieloon.
De houder van de wisselbrief kan dus niet benadeeld worden doordat
de klant van de bank zijn verplichtingen niet zou nakomen. De bankier
is immers cambiaal gehouden zodra hij geaccepteerd heeft.
Het discontokrediet
De bankier neemt de verplichting op zich ,ten belope van een bepaald
plafond, de handelseffecten getrokken door of op hun cliënt de
disconteren, mits aanrekening van het disconto aan die cliënt.
Het disconto omvat:
 De intresten lopende van het ogenblik van de discontering
tot de vervaldag.
 Een commissieloon
 De kosten voor plaatsverschil, wanneer een wissel
betaalbaar is op een andere plaats.
Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen overdragerdisconto en
leveranciersdisconto.
Overdragersdiconto (cedentendiconto)
De leverancier van een partij goederen trekt een wissel op zijn klant,
laat deze wissel eventueel accepteren, en disconteert deze aan zijn
bank. De leverancier draagt het disconto en krijgt dus niet het nominale
bedrag uitbetaald. Belangrijk is op te merken dat de leverancier –
trekker t.o.v. de bankier cambiaal gehouden blijft de wissel te betalen
in geval van weigering te betalen door de betrokkene.
Leveranciersdisconto
Ditmaal is het de koper van goederen die een kredietopeningcontract
aangaat met zijn bankier. De bankier verbindt zich t.o.v. zijn klant
(koper) de wissel die diens leveranciers op hem zouden trekken, te
disconteren. De bankier zal het nominale bedrag uitkeren aan de
leverancier – trekker die de wissel bij hem disconteert, terwijl het
disconto zal gedragen worden door de klant - koper.
Andere vormen van discontokrediet zijn:
 Het promessekrediet: de belover ondertekent orderbriefjes met latere
vervaldag, die door de bank worden gedisconteerd. Door deze discontering
krijgt de belover onmiddellijk de nodige gelden.
 Het warrantkrediet.
 Het krediet door discontering van facturen.

52

Het krediet door discontering van documentaire wissels.

53

39. Heeft de wetgever voorzien in de mogelijkheid van overdracht van de
aandelen zonder beperking, d.i. vrij (niet juist!!!!!!!!!!!!!!) zo neen, welke is
dan de wettelijke regeling?

-in een nv: ja/nee (het onjuiste antwoord doorhalen)
De aandelen zijn verhandelbare titels, dus de verkoop ervan is in
principe vrij op ieder moment. Maar er kunnen beperkingen zijn
vastgelegd in de statuten. Voor dat de aandelen kunnen verkocht
worden aan derden moet de aandeelhouder die zijn aandelen wil
verkopen eerst zijn aandelen te koop aanbieden aan de andere al
zetelende aandeelhouders, dan pas aan derden.


-in een bvba: ja/neen
-in een cvba: ja/neen

40. Kan een bvba in een naamloze vennootschap:?????????????
 een bestuurder zijn? ja/neen
De NV wordt bestuurd door de RAAD VAN BESTUUR, bestaande uit
minstens 3 bestuurders (natuurlijke of rechtspersonen) of 2 vennoten (man
en vrouw of na dood van 3de vennoot).

lid van het directiecomite zijn? ja/neen

De wet van 2 augustus 2002 heeft de praktijk, die erin bestond de operationele
leiding van de vennootschap aan een comité op te dragen, gelegaliseerd:
 De statuten kunnen de raad van bestuur toestaan zijn
bestuursbevoegdheid over te dragen aan een directiecomité, dat
bestaat uit meerdere personen – al dan niet bestuurders.
 De mogelijke delegatie van bevoegdheden kan geen betrekking
hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle
handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de
RvB zijn voorbehouden.
 Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de RvB belast met
het toezicht op dat comité.
 De statuten kunnen aan een of meer leden van het directiecomité
bevoegdheid verlenen om de vennootschap hetzij alleen, hetzij
gezamelijk te vertegenwoordigen.
 Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat
strijdig is met een beslissing of verrichting, die tot de bevoegdheid
van het comité behoort, heeft de wetgever voorzien in een regeling
die van toepassing is op de bestuurders bij strijdig belang.
 Wanneer een rechtspersoon tot lid van het directiecomité wordt
aangewezen, behoeft hij een vaste vertegenwoordiger aan te
stellen, op wie dezelfde regels van toepassing zijn als op een
rechtspersoon – bestuurder.

54

Wat betreft de aansprakelijkheid van de leden van het
directiecomité heeft de wet een regeling uitgewerkt die
overeenstemt met die van de bestuurders.

zo ja, welke regeling heeft de wetgever terzake voorzien?
41. Wat is het financieel plan?
De oprichters dienen voor de oprichting van de vennootschap een financieel
plan te overhandigen aan de instrumenterende notaris. Dit plan moet een
verantwoording van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal bevatten. Het
plan is dus een begroting van de inkomsten en uitgaven voor minstens de
komende 2 jaar.
42. Wat beoogt de wetgever met deze verplichting?
Hiermee wilde men vermijden dat de oprichters door het vooropstellen van
een kapitaal het ondernemingsrisico zouden afwentelen op derden.
Het plan wordt door de instrumenterende notaris bewaard en niet openbaar
gemaakt.
43. Welke gevolgen kan deze verplichting met zich brengen?
Indien bij een later faillissement zou blijken dat het maatschappelijk kapitaal
bij de oprichting ontoereikend was voor de normale uitoefening van de
voorgenomen bedrijvigheid over ten minste 2 jaar, zijn de oprichters
hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Deze
regel vereist wel een faillissementsuitspraak binnen de 3 jaar na oprichting.
44. Wat zijn de grondvoorwaarden van een gerechtelijk akkoord?


De schuldenaar moet de hoedanigheid hebben van koopman.
De schuldenaar kan tijdelijk zijn schulden niet voldoen of de continuïteit van
de onderneming wordt bedreigd door moeilijkheden die op korte termijn
kunnen leiden tot het ophouden van betalen. De continuïteit is geacht bedreigd
te zijn indien als gevolg van de verliezen het netto – actief is gedaald tot
minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal.
De financiële toestand van de onderneming kan worden gesaneerd en het
economische herstel ervan moet mogelijk lijken. Deze mogelijkheid wordt
aangeduid door de te verwachten rendabiliteit.
Er mag geen sprake zijn van kennelijke kwade trouw in hoofde van de
schuldenaar.

45. Wat is een gerechtelijk akkoord?
Het gerechtelijk akkoord is voorbehouden aan de handelaars die kampen met
financiële problemen van tijdelijk aard. Het is een maatregel die slechts wordt
toegepast als er een vooruitzicht bestaat van economisch herstel.

55

46. Wie zijn de financieel gerechtigde van een gerechtelijk akkoord?
 Het akkoord kan worden aangevraagd door de schuldenaar via een
verzoekschrift tot de rechtbank van koophandel.
 Het akkoord kan ook worden aangevraagd door de Procureur Des konings via
een dagvaarding.
 De rechtspleging van het akkoord wordt gebracht door de Rechtbank van
koophandel.
47. Moet men de hoedanigheid hebben van een handelaar om failliet te kunnen
worden verklaard? Motiveer je antwoord.
 De gefailleerde moet in België handelaar zijn.
 De hoedanigheid van de koopman moet de betrokkene op duurzame wijze
hebben opgehouden te betalen en zijn krediet moet geschokt zijn.
48. Wat is de rol van het openbaar minsterie bij een faillissement?
De faillissementswet kent aan het OM een initiatiefrecht toe voor het inleiden
van de procedure. De Procureur des Konings kan, maar moet niet, bij alle
verrichtingen van het faillissement aanwezig zijn, het dossier raadplegen, enz.
49.. Wat is het verschil tussen een faillissement en een gerechtelijk akkoord?
Faillissement:
Het faillissement is een procedure van collectieve vereffening waarvan de
meeste regels de openbare order raken, nu zij de eerbiediging van een
gelijkheid der schuldeisers brengen.
Gerechtelijk akkoord:
Het gerechtelijk akkoord is voorbehouden aan de handelaars die kampen met
financiële problemen van tijdelijke aard. Het is een preventieve maatregel die
slechts wordt toegestaan als er een vooruitzicht bestaat van economisch
herstel.
50.. Wanneer wordt een vennootschap ontbonden?
De beslissing tot ontbinding wordt genomen door de Algemene Vergadering der
aandeelhouders, indien het een rechtspersoon omvat, en zal gebeuren volgens de
wetgeving op de handelsvennootschappen.
51. Geef de rechten van de huurder?
 De huurder heeft recht op een minimumduur van de huur
 De huurder heeft recht op hernieuwing van de huur of op een
uitwinningvergoeding
 Partijen hebben recht op herziening van de huurprijs.
 De huurder heeft het recht het gehuurde goed voor zijn bedrijf geschikt te
maken.
 Recht van de huurder om de huur over te dragen of onder te verhuren.
52. Waarom is er auteursrecht nodig?
Auteursrechten beschermen auteurs tegen onrechtmatige mediging.

56

53. Wat is rehabilitatie? +voorwaren?
Indien hij niet verschoonbaar werd verklaard kan de gefailleerde rehabilitatie
aanvragen. Hij moet daarvoor alle door hem verschuldigde bedragen volledig
hebben betaald. Hij kan ook nog na zijn overlijden worden gerehabiliteerd.
Om rehabilitatie te verkrijgen moet hij een verzoek indienen bij het Hof van
Beroep van het rechtsgebied waar hij zijn woonplaats heeft. Door het parket
generaal wordt vervolgens een onderzoek ingesteld en maakt het verzoek
bekend in het BS om elke schuldeiser toe te staan zich nog te verweren. Indien
het verzoek wordt geweigerd kan het niet opnieuw worden aangevraagd
binnen één jaar.
54. Bespreek “fondswissel”


Discontering: bank zal meestal enkel disconteren als er een fonds vermeld is.
Oneerlijke partijen: vb. fictieve wissels, gedienstigheidswissels, …
Voorrecht voor de houder van de wisselbrief op het fonds is houder van de
betrokkene.

55. Geef de taken en aansprakelijkheid van de commissaris?
Aansprakelijkheid:
Commissarissen zijn aansprakelijk t.o.v. de vennootschap voor de
tekortkomingen van de uitoefeningen van de taak.
Bevoegdheden/taken:
Controletaak
D.w.z. een omstandig verslag opstellen met hun vaststellingen i.v.m. de
jaarrekening en de boekhouding.
Hierin vermelden en rechtvaardigen ze hun voorbehoudt en hun
bezwaren.
Ze wonen de AV bij als deze over hun verslag beraadslaagt.

57

56. Wat moet er gebeuren indien de betaling van de wisselbrief te laat is?
In het gemeen recht kan de schuldenaar van de rechter een uitstel van betaling krijgen, in
het wisselrecht niet.
De houder is verplicht om de wisselbrief ter betaling aan te bieden op de dag dat hij
betaalbaar is.
In verband met een eventuele vervroegde betaling wordt in het gemeen recht de
tijdsbepaling altijd vermoed te zijn bedongen ten voordele van de schuldenaar, tenzij uit
de brief anders blijkt. De schuldenaar kan dus afzien van dat voordeel en voor de
vervaldag de schuldeiser dwingen de betaling te ontvangen. In het wisselrecht
daarentegen wordt vermoed dat de tijdsbepaling is bedongen ten voordele van beide
partijen en moet de schuldeiser niet ontvangen voor de vervaldag.
57. Wie beslist in een vennootschap over de aankoop van bv Computers?
Dit is een inbreng in de vennootschap. In dit geval is dit een inbreng in natura want een
Pc is een lichamelijk roerend goed.
58. Een burgerlijk persoon heeft via een commissionair wijn gekocht en weigert het geld te
betalen na het verkopen van het product.
A. Wat kan de commissionair doen?
De commissionair kan de burger voor de rechter trekken van het burgerlijk recht.
B. welke bewijzen?
De commissionair kan schriftelijk bewijs(authentieke akte, briefwisseling, …) neerleggen, nietgeschreven akten (fotokopieën , …) en bewijs door eventuele getuigen (enkel bij verbintenissen
> 372€)
C. Wat kan de opdrachtgever doen?
Met de committent (=opdrachtgever) heeft de burgerlijke persoon geen enkele rechtsband.
59. Een garagist verkoopt een wagen een student en stelt hiervoor een
factuur(maandelijkse overeenkomst) op en verkoopt de wagen a.d.h.v. een lening.
Bewijs door factuur tegen de koper (=student).
De factuur:
 Moet wel worden aanvaard door de rechter.
 Moet door de tegenpartij worden aanvaard.
 Moet om een verkoop gaan en de tegenpartij moet een daad van koophandel gesteld
hebben.

58