Kaedah Kontekstual Menggunakan Gambar dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Christy Jr Tan Norlatifah Binti Omar Syazwan Bin Abd. Jalani ABSTRAK Guru pelatih telah didedahkan dengan pelbagai teori semasa mengikuti kursus-kursus sebelum menjalani latihan mengajar di sekolah. Tujuan kajian tindakan ini dijalankan adalah untuk

menarik minat pelajar dan meningkatkan kefahaman pelajar dalam keempat-empat mata pelajaran tersebut menggunakan kaedah kontekstual dan gambar sebagai media dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Perserta kajian terdiri daripada tiga guru pelatih; 18 orang pelajar khas bermasalah pendengaran iaitu 2 pelajar dari kelas Sains 4 pelajar dari kelas Sivik, 6 pelajar dari kelas Ekonomi Asas dan 6 pelajar dari kelas Literasi Komputer di sebuah sekolah di Kuala Lumpur. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan gambar kontekstual sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Model kajian tindakan yang digunakan adalah Model Kemmis dan McTaggart. Pelaksanaan kajian dijalankan sebanyak satu kitaran yang terdiri daripada fasa perancangan, bertindak, menilai dan refleksi. Data dikumpul dan dianalisis

melalui refleksi para pengkaji, pemerhatian dan temubual tidak berstruktur. Dapatan utama kajian mendapati bahawa kaedah kontekstual dengan penggunaan gambar memberi kesan yang memberangsangkan dari segi penglibatan pelajar di dalam kelas dan pemahaman pelajar dalam keempat-empat mata pelajaran tersebut. Kaedah kontekstual bertindak sebagai asas pengajaran di mana pelajar membina pengetahuan sedia ada mereka dengan penggunaan gambar sebagai media untuk meningkatkan kefahaman mereka. Kaedah ini boleh diperbaiki beberapa kelemahan kitaran pertama dari segi pemilihan gambar.

PENGENALAN Pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran seringkali memerlukan perubahan dalam kaedah penyampaian agar isi kandungan yang hendak disampaikan dapat diterima dan diproses dalam ingatan penerimanya iaitu pelajar. Justeru itu, pelbagai kajian telah dijalankan untuk menambahbaik proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku sama ada di dalam atau di luar kelas. Kajian tindakan merupakan cabang kajian penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik yang terdiri daripada guru itu sendiri sebagai pengkaji. Tujuannya adalah untuk mengenalpasti inovasi bahan bantu mengajar yang digunakan dalam suatu pengajaran dan pembelajaran. Guru yang profesional mestilah mampu memilih kaedah pengajaran dan bahan inovasi yang sesuai khusus untuk mengatasi masalah yang wujud dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian tindakan ini dijalankan secara kolaboratif oleh tiga orang guru praktikum Universiti Kebangsaan Malaysia yang melibatkan empat mata pelajaran yang berbeza iaitu Sains, Sivik, Ekonomi Asas dan Literasi Komputer. Kajian dijalankan apabila didapati terdapat masalah dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan kajian tindakan diambil sebagai langkah untuk melakukan penambahbaikan. Ia seterusnya memperbaiki amalan pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan serta menyelesaikan permasalahan yang dikenalpasti. Pemilihan kaedah pengajaran sangat penting sebagai asas dalam proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Dalam kajian tindakan ini kami memperkenalkan penerapan

kaedah kontekstual sebagai asas dalam kajian kami. Kaedah ini amat sesuai jika dipraktikkan dalam kajian kami kerana proses ini memudahkan pembinaan pengetahuan pelajar di mana pelajar pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan yang dipelajari di bilik darjah. Kaedah ini juga diperkasakan lagi dengan kepelbagaian cara penggunaan gambar dalam pengajaran dan pembelajaran kerana gambar merupakan bahan bantu mengajar yang mampu memberi kesan yang memberangsangkan. Justeru, kajian yang dilakukan mengutamakan penggunaan gambar sebagai media yang dengan penerapan kaedah kontesktual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar.

Pengajaran dalam kaedah tradisional melibatkan hanya hubungan sehala, iaitu semasa pengajaran hanya guru yang memainkan peranan utama berbanding pelajar. Guru bertindak secara solo, pelajar hanya mendengar dan bersifat pasif. Maksudnya, pengajaran dan pembelajaran berpusatkan guru. Maka tidak ada kepelbagaian teknik pengajaran guru yang dapat merangsang proses pengajaran dan pembelajaran (Siraj dan Shuib, 2004). Keadaan ini berbeza dengan kaedah kontekstual kerana kaedah ini menitikberatkan pemahaman makna dan pemilihan isi pengajaran adalah berdasarkan kepada keperluan pelajar serta dikaitkan dengan kehidupan atau pengalaman pelajar itu sendiri. Secara tidak langsung, para pelajar dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru sebagai pengkaji haruslah memberi penekanan dalam pemilihan kaedah semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Hasil pemilihan kaedah mengajar perlulah berkait rapat dengan topik pengajaran yang diajar. Oleh itu, guru haruslah bijak mengaplikasikan kaedah sedia ada yang bersesuaian dan melaksanakannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Tujuan Kajian Kajian tindakan yang dilaksanakan adalah bertujuan untuk menarik minat pelajar dan meningkatkan kefahaman pelajar dengan kaedah kontekstual melalui penggunaan gambar dalam empat jenis mata pelajaran iaitu Sains, Sivik, Ekonomi Asas dan Literasi Komputer. Pernyataan Masalah Kajian Kajian tindakan dijalankan setelah didapati terdapatnya masalah dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini membawa kepada kemerosotan pencapaian murid dalam subjek tersebut dan seterusnya memperlihatkan kelemahan kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang telah diamalkan. Berdasarkan pemerhatian dan refleksi para pengkaji semasa menjalani

latihan mengajar di sekolah pada bulan pertama, beberapa masalah telah dikenal pasti: 1. Pelajar didapati kurang berminat terhadap mata pelajaran Sains, Sivik, Ekonomi Asas dan Literasi Komputernkerana guru lebih banyak mengamalkan pengajaran tradisional berbentuk syarahan dan hanya berpandukan kepada buku teks.

2. Pelajar kurang memahami pengajaran dalam mata pelajaran Sains, Sivik, Ekonomi Asas dan Literasi Komputer. Kebanyakan pelajar gagal memberikan

jawapan yang betul ketika disoal disebabkan oleh pengajaran guru yang kurang efektif dalam menyampaikan isi pengajaran.

Objektif Kajian Kajian tindakan dijalankan dengan menetapkan beberapa objektif seperti di bawah. Objektif yang ditetapkan merupakan perkara yang ingin dicapai oleh pengkaji setelah kajian ini dilaksanakan. 1. Memperbaiki amalan pengajaran guru dalam matapelajaran Sains, Sivik, Ekonomi Asas dan Literasi Komputer.

2. Meneroka penggunaan gambar yang berasaskan kaedah kontekstual untuk diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran oleh guru dan pelajar.

Persoalan Kajian Pernyataan masalah di atas telah memandu kepada persoalan kajian yang hendak dilaksanakan. 1. Bagaimana penggunaan gambar yang berasaskan kaedah kontekstual dalam mata pelajaran Sains, Sivik, Ekonomi Asas dan Literasi Komputer dapat menarik minat pelajar?

2. Bagaimama penggunaan gambar yang berasaskan kaedah kontekstual dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran?

KAJIAN KEPUSTAKAAN Secara umumnya pengajaran di sekolah dari dahulu lagi sememangnya banyak memfokuskan kepada pengajaran yang berpusatkan guru. Pendekatan ini lebih menjurus dan tertumpu kepada buku teks dan syarahan daripada guru semata-mata. Pelajar pula hanya bergantung sepenuhnya kepada pengajaran guru dan tidak berpeluang untuk mengembangkan potensi dan

bakat yang ada pada diri mereka. Senario ini juga berlaku dalam pengajaran mata pelajaran Sains, Sivik, Ekonomi Asas dan Literasi Komputer. Menurut Johnson, kaedah kontekstual adalah satu proses yang membantu pelajar membina pengetahuan dalam sesuatu pengajaran dengan pengetahuan sedia ada dan diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari (Johnson, 2002). Beliau percaya kaedah

ini membantu pelajar dalam proses pemikiran mereka dan ini menggalakkan mereka mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam dunia sebenar. Dalam keadaan ini, pelajar dapat melihat hubungan yang jelas antara pengetahuan abstrak dengan pengetahuan dunia sebenar. Kenyataan itu disokong oleh Komalasari yang berpendapat kaedah kontekstual juga berkesan kerana proses pembelajaran ini akan berlaku jika pelajar sendiri membina hubungan antara pemikiran yang abstrak dan aplikasinya dalam kehidupan di dunia nyata (Komalasari, 2009). Lindsay dalam artikel beliau ada menyatakan bahawa pelajar dipercayai dapat mengimbas kembali apa yang telah dipelajari melalui kaedah pengajaran tradisional iaitu pengajaran lisan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan seharian. (Lindsay, 2000). Smith mempertikaikan kenyataan Lindsay yang mengatakan masalah akan berlaku jika pelajar gagal mengenalpasti pengetahuan yang diperlukan untuk mengaitkannya dengan sesuatu masalah di luar daripada konteks pengajaran (Smith, 2006). Lazimnya kaedah kontekstual digunakan bersama bahan bantu mengajar sebagai bahan sokongan yang dapat membantu melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran selain cara penyampaian isi pengajaran secara konvensional. Menurut Mohd Feham Md. Ghalib di dalam kajiannya menyatakan bahawa pemilihan media yang sesuai juga amat penting agar selari dengan keperluan objektif dan kehendak pelajar tersebut dalam pembelajaran. Media tersebut merangkumi bahan-bahan seperti gambar, filem, suara, dan sebagainya (Ghalib, 2008). Gambar merupakan media yang sesuai untuk membantu pelajar memahami sesuatu pengajaran. Penggunaan gambar dalam proses pengajaran dan pembelajaran itu perlulah terang dan jelas dalam membantu menerangkan maksud atau konsep. Contoh gambar yang digunakan juga mestilah tidak kabur atau lari daripada konsep asal. Mok Soon Sang menyatakan penggunaan gambar yang menarik dapat mengekalkan perhatian pelajar dan membantu menerangkan isi pengajaran (Mok, 2002). Dengan itu,

pengkaji menggunakan gambar sebagai media bagi membantu mengukuhkan lagi kaedah kontekstual yang digunakan dalam kajian ini. Penggunaan gambar dalam proses pengajaran

dan pembelajaran dilihat sesuai sebagai media di dalam kelas. Penggunaan media ini amat mudah dan ia memberi kefahaman kepada pelajar dalam topik yang susah mahupun senang. Kajian yang dilakukan oleh Alejandro menyatakan gambar sangat terkenal dalam pengajaran guru kerana ia menggambarkan idea dan pemikiran kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. (Alejandro, 1994). Yusuf pula menyatakan

penggunaan gambar dalam proses pengajaran dan pembelajaran sebagai media di kelas memberi gambaran jelas tentang konsep dan idea semasa isi pengajaran disampaikan (Hashim, 1998).

METODOLOGI KAJIAN Reka bentuk kajian merupakan peringkat bagaimana kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang sedia ada. Berdasarkan kepada Mcniff (1988), beliau menyatakan kajian tindakan sebagai suatu pendekatan di mana berlakunya penambahbaikan oleh guru sehingga penambahbaikan ini membuat perubahan yang besar dan guru sendiri menjadi lebih kritis dalam perubahan tersebut. Dalam kajian ini pengkaji hanya menggunakan model Kemmis dan Mc Taggart (1988). Model ini menggariskan empat fasa perkembangan iaitu:Fasa 1 : Perancangan Fasa 2 : Bertindak Fasa 3 : Pemerhatian Fasa 4 : Refleksi Peserta kajian terdiri daripada pengkaji-pengkaji sendiri sebagai guru dalam kelas-kelas mata pelajaran yang diajar semasa menjalani latihan mengajar di sebuah sekolah di Kuala Lumpur; 18 pelajar pendidikan khas bermasalah pendengaran iaitu 2 pelajar dari kelas Sains, 4 pelajar dari kelas Sivik, 6 pelajar dari kelas Ekonomi dan 6 pelajar dari kelas Literasi Komputer. Para pengkaji menggunakan tiga teknik pengumpulan data iaitu refleksi para pengkaji, temubual tidak berstruktur dan pemerhatian. Temubual tidak berstruktur soalan yang diajukan berbentuk tidak formal bagi membolehkan pelajar menyatakan pendapatnya dengan selesa dan bebas. Pemerhatian sebelum, semasa dan selepas proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan di dalam kelas. Antara beberapa perkara yang menjadi perhatian pengkaji adalah penglibatan dan keaktifan pelajar kepada setiap aktiviti dan kaedah pengajaran yang digunakan. Maklum balas

dan respon ini dilihat melalui perubahan perubahan tingkah laku yang ditunjukkan seperti penglibatan aktif pelajar menyatakan pendapat, menumpukan perhatian terhadap pengajaran serta mengambil bahagian dalam setiap aktiviti yang telah dirancang. Pemerhatian ini melibatkan semua pelajar di dalam kelas dan seterusnya dicatatkan.

Penerangan Prosedur Seperti yang dinyatakan, bagi kajian ini pengkaji menggunakan model Kemmis dan McTaggart (1988). Walau bagaimanapun, pengkaji hanya melakukan satu kitaran sahaja disebabkan Namun, kajian ini

kekangan masa semasa menjalani latihan mengajar di sekolah. membabitkan tiga pengkaji di kelas-kelas yang berbeza. Peringkat Perancangan

Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan gambar sebagai media proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam kitaran ini, pengkaji merancang menggunakan gambar berikutan daripada pemerhatian awal pengkaji mengenai masalah yang timbul iaitu pelajar kurang melibatkan diri serta kurang memberi penumpuan semasa pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian, pengkaji merancang untuk mempelbagaikan cara penggunaan gambar dalam pengajaran berasaskan kepada kaedah kontekstual supaya dapat menarik minat pelajar sekaligus dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Peringkat Tindakan Peringkat kedua kajian ialah bertindak, untuk menarik minat dan meningkatkan kefahaman pelajar dalam proses pembelajaran dan pengajaran, ketiga-tiga pengkaji telah bersetuju untuk menggunakan gambar yang berasaskan kaedah kontekstual untuk melihat tindak balas pelajar. Pengkaji pertama telah menggunakan gambar sebagai media pengajaran berasaskan kaedah kontekstual untuk subjek Sains tingkatan 2 dan Sivik tingkatan 1. Pengkaji kedua pula mengajar dalam subjek Ekonomi Asas tingkatan 4 dan 5 manakala pengkaji ketiga dalam subjek Literasi Komputer tingkatan 3 menggunakan kaedah yang sama Para pengkaji mempelbagaikan penggunaan gambar secara berbeza-beza untuk setiap sesi pengajaran yang turut sama menerapkan kaedah kontekstual sebagai media pengajaran. Pengkaji pertama dan kedua menggunakan kaedah pengajaran menggunakan gambar melalui

medium seperti surat khabar dan majalah untuk pelajar mencari gambar yang berkaitan untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu juga guru menyediakan gambar untuk pelajar menginteprestasi isi tersurat dan tersirat pada gambar. Pengkaji ketiga pula meminta pelajar mencari gambar melalui capaian internet mengikut arahan, seliaan dan bantuan pengkaji bagi menyelesaikan tugasan berbentuk masalah yang diberikan. Peringkat Pemerhatian Pemerhatian yang dilakukan adalah melalui cara pemerhatian tidak berstruktur yang tidak berpandu pada set aktiviti tertentu tetapi hanya dengan menentukan fokus pemerhatian seperti tingkah laku pelajar untuk melihat minat mereka semasa proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan gambar berasaskan kaedah kontekstual. Kajian ini menggunakan pemerhatian secara terus semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Cara kaedah pemerhatian tidak berstruktur yang dilakukan difokuskan terhadap permerhatian tingkahlaku pelajar untuk melihat minat, keaktifan pelajar menjawab soalan, memberi pendapat dan idea yang bernas, serta bertanya soalan sebagai asas pengajaran di mana pelajar membina pengetahuan sedia ada mereka dengan penggunaan gambar sebagai media untuk meningkatkan kefahaman mereka semasa proses pengajaran dan pembelajaran Peringkat Refleksi Berdasarkan hasil dapatan kajian, pengkaji membuat penilaian ke atas dapatan kajian yang telah dilakukan melalui kaedah pemerhatian dan temubual. Pengkaji melihat adakah persoalan kajian yang dikemukakan selari dengan matlmat kajian. Pengkaji juga melihat kelemahan yang wujud dalam kajian yang dilakukan serta memberi cadangan untuk penambahbaikan kajian tersebut.

DAPATAN KAJIAN Kajian ini mengutamakan penggunaan gambar sebagai media yang dengan penerapan kaedah kontesktual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar dilaksanakan dan juga mengemukakan kekuatan kaedah ini. Di dalam kelas, pengkaji hanya memaparkan gambar secara manual, tayangan melalui projektor LCD dan capaian internet menggunakan komputer. Seterusnya pelajar akan mentafsir gambar tersebut mengikut pendapat dan idea masingmasing bagi membantu memahami sesuatu pengajaran. Dalam kaedah pengajaran

menggunakan gambar, ia membantu pelajar menterjemahkan konsep yang abstrak menjadi

lebih realistik dan dapat meransang proses kognitif pelajar iaitu kemahiran berfikir, mengeluarkan idea dan pendapat, mengeksploitasi pemikiran, dan berimaginasi di luar kotak pemikiran mereka. Pengajaran menggunakan gambar membantu pelajar memahami isi

kandungan pengajaran yang ingin disampaikan oleh pengkaji dengan lebih baik selain membantu mengukuhkan lagi kaedah kontekstual yang digunakan dalam kajian ini. Berdasarkan kepada pemerhatian sebelum kajian ini dijalankan, pelajar tidak menunjukkan semangat untuk belajar. Pelajar kelihatan tidak aktif sebelum pembelajaran dimulakan. Terdapat beberapa pelajar yang masih leka dan tidak menghiraukan kehadiran pengkaji di dalam kelas. Pengkaji dapat melihat pelajar tidak memberi perhatian apabila pengkaji bertanya tentang pengajaran pada minggu lepas. Kebanyakan pelajar hanya menjawab secara ringkas dan tidak berupaya menjelaskan isi pengajaran pada kelas minggu lepas. Ini membuktikan pelajar tidak berminat untuk belajar dan ini sekaligus menyebabkan mereka tidak memahami isi pengajaran yang disampaikan pengkaji sebelum ini. Berdasarkan kepada pemerhatian semasa kajian ini dijalankan, pelajar mula menunjukkan reaksi yang positif dalam kaedah yang digunakan. Perlakuan mereka menunjukkan mereka cuba memahami isi pengajaran pada hari tersebut. Ini adalah kerana penggunaan gambar memudahkan pelajar memahami isi pengajaran pengkaji. Sebaik sahaja pelajar berupaya

memahami isi pengajaran tersebut, mereka kerap bertanya soalan dalam isi pengajaran yang sukar. Ini menimbulkan minat kepada pelajar dan telah menarik perhatian mereka. Berdasarkan kepada pemerhatian selepas kajian ini dijalankan, pelajar telah menunjukkan kesan yang memberangsangkan kerana pelajar seronok mengikuti pengajaran tersebut. Ini adalah kerana pelajar lebih kerap bertanya sehingga tamatnya proses pengajaran dan pembelajaran. Secara keseluruhannya, berdasarkan kepada pemerhatian yang dilakukan sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran, didapati bahawa penggunaan gambar berjaya menarik minat dan perhatian para pelajar dalam subjek Sains Sivik, Ekonomi Asas dan Literasi Komputer yang diajar seterusnya memahami isi pengajaran yang disampaikan. Minat yang timbul telah memberikan motivasi kepada pelajar untuk lebih fokus terhadap subjek yang diajar dan sekaligus bergiat aktif ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Pelajar memberikan reaksi yang positif kerana kaedah kontekstual memberi kesan kepada pembelajaran pelajar. Ini dibuktikan apabila pelajar sendiri menunjukkan minat untuk memahami tajuk pengajaran sebelum pelajar diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang

diberikan oleh pengkaji. Pelajar juga didapati lebih kerap bertanya untuk memastikan mereka faham sebelum menyelesaikan masalah tersebut. Temubual tidak berstruktur telah dijalankan ke atas pelajar-pelajar kajian bagi mengetahui maklum balas mereka tentang kajian ini. Soalan yang dikemukakan kepada pelajar adalah berdasarkan kepada penerimaan pelajar dalam kajian ini. Hasil temubual bersama pelajar,

pengkaji melihat kebanyakan pelajar tertarik dengan kaedah pengajaran kontekstual menggunakan gambar. Ini adalah kerana hampir keseluruhan pelajar yang ditemubual menjelaskan bahawa mereka memahami isi pengajaran dan dapat mengaplikasikan dalam sesuatu masalah yang diberikan. Kaedah ini jelas berlainan daripada kaedah pengajaran yang lazim digunakan oleh guru iaitu pengajaran yang berbentuk syarahan. Penggunaan gambar telah memberikan kelebihan di mana pelajar berupaya mengaitkan isi pengajaran dengan isi pengajaran yang lain sehingga membina pengetahuan dalam pemikiran pelajar. Menerusi kaedah kontekstual juga, ia memberi pendedahan kepada pelajar untuk menggunakan pengetahuan mereka menyelesaikan masalah yang timbul. Oleh itu, melalui kaedah ini pelajar dapat menyerap pengetahuan baru dalam setiap isi pengajaran yang disampaikan. Bagi pelajar daripada kelas Literasi Komputer, mereka menyatakan kaedah pengajaran guru yang menggunakan pengetahuan sedia ada untuk memperkenalkan pengetahuan baru merupakan satu tarikan yang menarik perhatian pelajar. Pelajar lebih menyukai pendekatan guru mengaitkan pengalaman dengan isi pengajaran dan melibatkan diri secara aktif. Keadaan seperti ini memudahkan pemahaman pelajar dan

meningkatkan minat pelajar dalam isi pengajaran guru.

PERBINCANGAN Gambar merupakan satu media yang banyak digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Gambar mampu memberi kesan yang memberangsangkan dan kajian ini mengutamakan penggunaan gambar sebagai media yang dengan penerapan kaedah kontesktual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar itu sendiri. Media seperti gambar dalam konteks pembelajaran sangat efektif sebagai media visual untuk meransang kreativiti dan imaginasi pelajar dalam kelas. Mereka dilihat lebih berminat dan memberi tumpuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah ini ternyata memberi kesan positif dimana pengkaji dapat melihat perubahan tingkah laku pelajar daripada pasif kepada aktif. Pembinaan pemahaman makna dan pemilihan isi pengajaran juga dapat dikaitkan dengan kehidupan atau pengalaman pelajar itu sendiri, malah penglibatan pelajar secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran menunjukkan mereka lebih bersemangat apabila berada di dalam kelas. Hasil daripada temubual dan pemerhatian yang dijalankan, pada keseluruhannya, kajian ini mendapati majoriti pelajar menyukai kaedah yang digunakan. Gambar menjadi media yang sesuai untuk membantu pelajar memahami sesuatu pengajaran selain membantu

mengukuhkan lagi pengetahuan sedia ada pelajar menerusi penerapan kaedah kontekstual yang digunakan dalam kajian ini. Pelajar berpendapat bahawa kaedah gambar ini tidak membosankan dan membantu mereka untuk memahami isi pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru dengan lebih jelas. Penggunaan media ini amat mudah dan ia memberi kefahaman kepada pelajar dalam topik yang susah mahupun senang. Gambar dapat membantu memberikan gambaran yang tepat tentang sesuatu perkara yang mereka tidak boleh gambarkan melalui imaginasi mereka. Gambar membantu pengajaran guru kerana ia menggambarkan idea dan pemikiran kepada pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan Pelajar juga dapat menguasai topik dan lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru apabila kaedah ini memberi gambaran jelas tentang konsep dan idea semasa isi pengajaran yang disampaikan. Ini dapat dilihat daripada jawapan yang diberikan oleh pelajar melalui pertanyaan dan soalan yang dikemukakan oleh guru di dalam kelas. Kaedah ini juga memudahkan guru untuk mengajar dan mencapai objektif pengajaran yang diinginkan kerana penggunaan gambar yang menarik dapat mengekalkan perhatian pelajar dan membantu menerangkan isi pengajaran.

Implikasi kajian Daripada kajian yang dijalankan, terdapat beberapa implikasi kajian yang diperolehi. Melalui kaedah penggunaan gambar berasaskan kaedah kontekstual dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan, pengkaji mendapati kaedah ini dapat membantu meningkatkan penguasaan pelajar dalam mata pelajaran hasil daripada penglibatan aktif mereka serta peningkatan kecenderungan dan minat semasa sesi pengajaran dan pembelajaran yang telah dijalankan. Melalui kaedah gambar juga pelajar akan lebih mudah memahami topik yang diajar kerana mereka mendapat gambaran awal daripada gambar yang ditonjolkan. Pembelajaran lebih tertumpu kepada pengajaran yang berpusatkan pelajar dimana pelajar terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan fokus serta tumpuan kepada topik pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru. Sebelum ini, kebiasaannya guru menggunakan kaedah “chalk and talk” untuk mengajar mata pelajaran tersebut di mana kaedah ini hanya tertumpu kepada guru semata-mata sebagai sumber utama untuk bantuan dan maklumat. Kaedah kontekstual yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar turut memberi kesan yang positif dari segi proses pemahaman dan minat pelajar. Pelajar berpeluang

menggunakan pengetahuan yang diperolehi dan mengaplikasikannya dalam sesuatu masalah. Ini menimbulkan minat pelajar untuk belajar lebih dalam dan seterusnya kaedah ini telah mendorong kognitif pelajar untuk berfikir secara kritis. Cadangan kajian Daripada kajian yang dijalankan, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki bagi menambahbaik kajian ini. Antaranya ialah: 1. Guru perlu membuat pemilihan gambar yang bersesuaian dengan topik pengajaran supaya isi pengajaran dapat diajar dengan jelas. 2. Gambar yang dipaparkan perlulah menarik, kreatif agar pelajar tertarik dan seronok untuk belajar. 3. Gambar perlu ditunjukkan dalam pelbagai sudut supaya pelajar dapat melihat gambaran keseluruhan objek walaupun ianya adalah gambar statik. 4. Perancangan pengurusan masa perlu dilakukan bagi mengatasi masalah kekangan masa pengajaran dimana guru perlu membuat pengagihan masa yang efektif.

RUJUKAN Alejandro A . (1994) “Like happy dreams-Integrating visual arts, writing, and reading.” Language Arts, 71,12-21. Ghalib. (2008) “Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengajaran Bahasa Arab”. Tesis Sarjana Muda, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Griffin, M. & Griffin, B. (1996) Situated cognition and cognitive style: Effects on students’ learning as measured by conventional test and performance test. Journal of Experimental Education, 64(4), 293-309. Hashim (1998) ”Teknologi Pengajaran.” Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Johnson (2002) ”Contextual Teaching and Learning: What It Is and Why It’s Here to Stay” (Thousand Oaks: Corwin Press, Inc, 2002) p.25 Komalasari (2009) ”The Effect of Contextual Learning in Civic Education on Students' Civic Competence” Journal of Social Sciences 5(4): 261-270, 2009 Lindsay L. (2000) ”Transformation of learners in a community of practice occupational therapy fieldwork environment”. Unpublished doctoral dissertation, University of Georgia. Mok ( 2002) “Pedagogi Untuk Kursus Diploma Perguruan Semester 3”. Edisi ketiga. Subang Jaya : Kumpulan Budiman. Parnell, D. (1999) Making it fly. Techniques, 74(2), 18-21. Siraj dan Shuib. (2004) ”Preferen Pelajar Terhadap Teknik Pengajaran Guru”. Jurnal Pendidikan, 93 – 112. Smith B. (2006) ” CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING PRACTICES IN THE FAMILY AND CONSUMER SCIENCES CURRICULUM”, Journal of Family and Consumer Sciences Education, Vol. 24, No. 1, Spring/Summer, 2006

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times