You are on page 1of 2

Toelichting lesontwerp

Domein: muziek
Inleiding
Muziek wordt vaak op de dinsdagmiddag gegeven in deze klas. Ze gebruiken geen methode voor dit
vak. De leerlingen maken regelmatig gebruik van de instrumenten, maar ik kies ervoor deze
instrumenten voor mijn les achterwegen te laten. Dit doe ik, zodat ik beter naar de zang van de
leerlingen kan luisteren.

B1: leerdoelen stellen
Voor deze muziekles heb ik de volgende leerdoelen geformuleerd:
1. De leerlingen denken na over de betekenis van het liedje aan de hand van de gelezen en
gehoorde tekst.
2. Aan het einde van de les kunnen de leerlingen zonder de tekst te zien het liedje zingen.
3. De leerlingen oefenen met timing: er zijn leerlingen die de regel zingen, er zijn leerlingen die
tussenstukjes zingen en er zijn leerlingen die ‘gapen’ of een wekkergeluid laten horen. Op die
manier werken ze aan hun timing en het aanpassen van de eigen timing aan die van een
ander.
Ik heb voor het eerste leerdoel gekozen, omdat ik het ook belangrijk vind dat leerlingen nadenken over
de betekenis van een liedje. Het tweede leerdoel heb ik gekozen, omdat ik de leerlingen het lied wil
aanleren via de weggeefmethode. Hier heb ik voor gekozen, omdat deze manier van een lied aanleren
mij vrij bekendis dankzij de lessen van Ton van Erp. Het derde leerdoel heb ik gekozen, omdat timing
erg belangrijk is bij het aanleren van een lied. Door de regels van het lied te verdelen, moeten de
leerlingen goed op elkaar letten. Daarbij zorgt dit ook voor een leuke variatie, waardoor ik hoop de
betrokkenheid van de groep te vergroten. Ik heb mij voor het stellen van deze leerdoelen laten
inspireren door kerndoel 54, gericht op muziek.

B3: leeractiviteiten begeleiden
Om deze les goed te geven, heb ik ervoor gekozen gebruik te maken van een powerpoint-presentatie.
Op deze manier heb ik zelf een geheugensteuntje en kunnen de leerlingen met mij meekijken naar de
tekst. Daarbij kan ik via een powerpoint-presentatie op een gestructureerde wijze het lied aanleren
door gebruik te maken van de weggeefmethode.
Ik sta voorin in de klas en geef de leerlingen de juiste toon aan, welke zij vervolgens dienen over te
nemen. Met duidelijke gebaren wil ik de leerlingen aangeven wat de bedoeling is, bijvoorbeeld de toon
overnemen. Met mijn rechterhand geef ik het ritme van het lied weer, welke de leerlingen volgen. Op
die manier probeer ik de leerlingen zo goed mogelijk te helpen om het lied aan te leren.
Tijdens deze les werken de leerlingen niet samen. Deze les wordt namelijk klassikaal gegeven, zodat
ik iedereen goed in de gaten kan houden en de klas kan aansturen de juiste toonhoogte te vinden en
het juiste ritme aan te houden. Ik wil tijdens deze les de leerlingen zoveel mogelijk positieve feedback
geven, omdat zingen soms wat eng/spannend kan zijn. Op deze manier hoop ik de leerlingen
voldoende te motiveren, met name één jongen uit deze klas. Hij houdt namelijk totaal niet van
muziekles, dus zal ik mijn uiterste best moeten doen ook hem enthousiast te krijgen. Dit zal ik doen
door hem de extra geluiden uit het lied toe te schrijven. Deze jongen (Frank, pseudoniem) is een van
de leerlingen die enigszins buiten de groep vallen (zie de typering en overdenking van de groep).

A3: leiding geven aan het groepsproces
Ik heb ervoor gekozen deze les klassikaal te geven. Ik laat de leerlingen op hun eigen plek zitten en
houd iedereen zoveel mogelijk in de gaten. Zo kan ik zien of leerlingen meedoen en betrokken zijn bij
de les of juist niet. Als leerlingen niet goed meedoen, zal ik hen aanspreken op hun gedrag en daarbij
zoveel mogelijk gebruik maken van de ik-boodschap. Als de leerlingen wel goed meedoen, zal ik hen
natuurlijk positieve feedback geven! Verder vind ik het belangrijk dat er een fijne sfeer hangt in de klas

en daar wil ik voor zorgen door zelf enthousiast en ontspannen voor de klas te staan. Tevens heb ik
het liedje afgestemd op de belevingswereld van de leerlingen, waardoor ik hoop dat de betrokkenheid
van de klas des te groter zal zijn.
Aangezien ik tot nu toe nog niet zo vaak muziek heb gegeven, vind ik het best spannend. Daarom zal
ik extra goed moeten letten op mijn effectieve leraarcommunicate: houding, stemgebruik, non-verbale
communicatie en uiteraard zal ik ervoor moeten zorgen dat ik consequent reageer aan de hand van de
regels/grenzen die ik stel.

A4: interactie aangaan met de groep
Aan het begin van de les vraag ik de leerlingen naar de tekst van het liedje te kijken. Kort ga ik het
gesprek aan met de groep over de tekst van het liedje, maar ook over hun eigen, soortgelijke
ervaringen. Verder heb ik van mijn mentor begrepen dat er een jongen in de klas zit die totaal niet van
muziek houdt. Hier wil ik op inspelen door hem een aparte rol te geven. Er komt in het liedje namelijk
een wekker voor en het lijkt me dan leuk om hem het wekkergeluid te laten maken. Op deze manier
doet hij toch actief mee met de muziekles!
Aan het einde van de les wil ik met de leerlingen evalueren. Ik vind het belangrijk dat zowel ik als de
leerlingen de kans krijgen om te vertellen over de les of aspecten daarvan. Op die manier kunnen we
allemaal van elkaar leren!

B2: leeractiviteiten ontwerpen
Zoals ik al eerder aangaf heb ik ervoor gekozen om de les klassikaal te geven. Aangezien het een
muziekles is waarbij er een lied wordt gezongen, is het voor mij gemakkelijker om de klas als één
groep les te geven. Op die manier kan ik beter het overzicht behouden en luisteren naar het gezang.
Tevens heb ik ervoor gekozen om via de weggeefmethode les te geven. Zo hoop ik de les uitdagend
te maken en op deze manier zullen de leerlingen de tekst redelijk snel oppakken. Daarbij heb ik ervoor
gekozen variatie toe te passen door bijvoorbeeld de jongens een deel van de tekst te laten zingen en
de meisjes het andere deel. Ook zal ik de klas in twee simpele groepen verdelen (links en rechts) en
de tekst verdelen. Zo houd ik de les gevarieerd en leuk!