Fundacja Ari Ari | ul. Gdańska 44/8 | 90-730 Łódź +48 668 289 915 | www.ariari.org | ariari@ariari.

org | KRS 0000314197

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ARI ARI za rok 2008
(Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji – Dz. U. Nr 50, poz. 529)

1. Dane rejestracyjne: Nazwa fundacji: Fundacja Ari Ari Siedziba: ul. Gdańska 44/8, 90-730 Łódź Data rejestracji: 26 września 2008 Nr rejestracyjny fundacji w KRS: 0000314197 REGON: 100581940 Numer NIP: 727-27-33-418 Telefony: +48 42 631-00-41 +48 668289915 Faks: +48 42 631-00-41 E-mail: ariari@ariari.org Strona : www.ariari.org 2. Członkowie zarządu: Longin Graczyk – Prezes Zarządu, adres zamieszkania: ul. Toruńska 31/1, 88-140 Gniewkowo Zbigniew Kordys – zastępca prezesa zarządu 3. Określenie celów statutowych fundacji: 1) prowadzenie działalności wspierającej i popularyzującej kultury i społeczności Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji, zachowanie, pielęgnowanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego, ochrona dóbr kultury i tradycji mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce oraz polskich mniejszości na Wschodzie, szczególnie kultury i dziedzictwa Ormian i Armenii oraz mniejszości ormiańskiej w Polsce, 2) wspieranie działalności oświatowej, edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych, dotyczącej problematyki Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji, szczególnie Armenii, Ormian i ormiańskiej diaspory, 3) działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie w Polsce; popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminację. 4) rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych między przedstawicielami różnych krajów, społeczności i związków wyznaniowych

Strona 1 z 3

Fundacja Ari Ari | ul. Gdańska 44/8 | 90-730 Łódź +48 668 289 915 | www.ariari.org | ariari@ariari.org | KRS 0000314197

służące nawiązaniu współpracy, rozwoju demokracji, kultury, sztuki, miejsc pracy, oświaty, zapobieganiu nierównościom i dyskryminacjom społecznym. 4. Opis działalności statutowej z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji celów społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania fundacji, zgodnie z zapisem statutowym fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie nieodpłatnych i odpłatnych działań pożytku publicznego: Fundacja Ari Ari powstała we wrześniu 2008 roku. Jesteśmy nową organizacją pozarządową, działającą zgodnie z ideą non profit. Fundację powołali do życia doświadczeni działacze pozarządowi. Pierwsze miesiące istnienia fundacji poświęcone zostały na budowanie organizacji i tworzenie sieci wsparcia organizacyjnego. Wspieramy merytorycznie kilka zaprzyjaźnionych fundacji i stowarzyszeń, współrealizując prowadzone przez nie projekty (m.in. Fundacja Gajusz w Łodzi, Fundacja Ormiańska KZKO w Warszawie, Centrum Badań Ormiańskich w Toruniu). W tym samym czasie uruchomiliśmy dwa kierunki działania: wspieranie działalności pozarządowej w Armenii oraz projekty ochrony dziedzictwa kulturowego. 5. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności fundacji, o skutkach finansowych w okresie sprawozdawczym. Pierwszy rok obrachunkowy istnienia fundacji zakończy się w grudniu 2009 roku, w związku z czym nie dysponujemy jeszcze bilansem finansowym i rachunkiem wyników. 6. Teksty uchwał zarządu fundacji: Zabranie zarządu fundacji zostało zwołane w pierwszym tygodniu kwietnia 2009 roku. 7. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów (spadki, zapisy, darowizny, środki ze źródeł publicznych, inne), wynik finansowy Ubiegamy się o dofinansowanie projektów i działań statutowych w kilku konkursach grantodawczych. 8. Pozostałe dane: Liczba osób zatrudnionych: Wszyscy pracownicy fundacji pracowali jako wolontariusze Wynagrodzenia łącznie: Nie wypłacano wynagrodzeń Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji:

Strona 2 z 3

Fundacja Ari Ari | ul. Gdańska 44/8 | 90-730 Łódź +48 668 289 915 | www.ariari.org | ariari@ariari.org | KRS 0000314197

Członkom Zarządu nie wypłacano wynagrodzeń z innych tytułów. Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń w 2008 roku wyniosły 0 zł Udzielone przez fundacje pożyczki pieniężne: Pożyczek pieniężnych nie udzielono. Lokaty bankowe: Lokat na rachunkach bankowych nie tworzono. Nabyte obligacje i akcje: Nie nabywano obligacji i akcji. Nabyte nieruchomości: Nie nabyto nieruchomości. Nabyte pozostałe środki trwałe powyżej 5.000 zł: Nie przyjęto Wartość aktywów fundacji: Wartości aktywów na dzień 31.12.2008 r. wynosi 00,00 zł. Wartość zobowiązań fundacji Wartości zobowiązań na dzień 31.12.2008 r. wynosi 00,00 zł. 9. Przychody uzyskane przez fundacje z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych, z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń. Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych. 10. Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o wyniku finansowym tej działalności. Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe. 11. Rozliczenie fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych. Nie dotyczyło. 12. Składane deklaracje podatkowe. Nie dotyczyło. 13. Informacja o przeprowadzonej w okresie sprawozdawczym kontroli i jej wynik. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli.

Strona 3 z 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful