You are on page 1of 30

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 5 maja 2016 | Nr 9 (210)

GazetaInformator.pl

POWIA RACIBORSKI KOMUNIKACJA

Batalia o most
Czechowice-Grzegorzowice

- Europa ju bez granic, a Odra wci dzieli - radny Wadysaw Gumieniak


po raz kolejny pyta, kiedy mao funkcjonalny prom zostanie zastpiony
mostem czcym obie miescowoci nad Odr.

Zielone Czeki 2016


Fot. Justyna Koniszewska

14 Zielonych Czekw 5 nagrd zespoowych


i 2 nagrody indywidualne. Ponadto 1 dyplom
honorowy oraz 10 dyplomw uznania
gala wrczenia Eko Czekw 2016 za nami.

Czytaj wicej str. 7

POWIAT RACIBORSKI - AKCJE

SIEDEM WSI ZEBRAO


TONY ZOMU
Fot. Pawe Strzelczyk

PAWE STRZELCZYK

W niecodzienny sposb na
problem mieszkacw dwch
miejscowoci (ale nie tylko),
Ciechowic i Grzegorzowic, na
kwietniowej sesji rady powiatu
zwrci Wadysaw Gumieniak:
- Europa nie ma ju granic, a
u nas Odra od 70 lat dzieli ludzi nadodrzaskich - ropocz.
Problem, dodajmy, trwajcy ju
od 1945 roku, kiedy to w wyniku dziaa wojennych istniejcy
most uleg zniszczeniu. Nie odbudowano go nigdy, cho wielokrotnie zgaszano tak potrzeb. Zamiast tego w miejscu tym
funkcjonuje przeprawa promowa. Ale co z tego, skoro kosztujcy 500 tys. z rocznie prom
uzaleniony jest od kaprysw
Odry, ktrej zbyt niski bd zbyt
wysoki poziom potra skutecznie go unieruchomi? Byy takie
lata, jak 2015, e przewozi on z
jednego brzegu na drugi raptem
przez dwa miesice w roku.
Gumieniak jest realist i nie
prosi o wiele. Wystarczy lekka konstrukcja, dopuszczajca przepraw o ograniczonym
tonau, w sam raz na potrzeby komunikacji lokalnej. Tak,
aby np. rolnicy majcy pole po
drugiej stronie rzeki nie musieli
nadkada drogi, aby dosta si
szybko na swoje woci. Bywao
te tak, e brak przeprawy zmusza karetk pogotowia do nadkadania drogi, co powodowao
opnienie w dojedzie do we-

REGION - EKOLOGIA

Przeprawa promowa w duej mierze jest niepewna i uzaleniona od kaprysw Odry.


Gdy poziom rzeki jest zbyt niski lub zbyt wysoki, prom jest unieruchomiony. Na zdjciu Robert,
rowerzysta z Rybnika oraz Adrian i Dariusz, ktrzy pracuj przy obsudze promu.
zwania. Radny oszacowa koszt
takiego lekkiego mostu na 6-7
mln z.
Szacunki Gumieniaka i Ryszarda Winiarskiego rni si
znacznie, bo wg tego drugiego
na przepraw potrzeba ok. 35
mln. Skd taka rnica? Starosta opiera si na danych Zarzdu Drg Wojewdzkich, w
ktrego gestii pozostaje droga. ZDW za nie chce sysze o
rozwizaniach doranych. Jeli
ju, to normalny most od wau
do wau (ok. 400 metrw) wraz
z poszerzeniem drg dojazdowych z obydwu stron. Ju sam
koszt kae rozpatrywa przedsiwzicie w kategoriach nierealnych, nie wspominajc o ta-

kich aspektach pobocznych jak


ewentualne protesty okolicznych mieszkacw gdy znacznie zwikszy si ruch w tym rejonie, kolizja z planami kanau
Odra-Dunaj czy zgoda zarzdcy
rzeki (RZGW).
Jak zapewnia starosta, cay
czas czyni on dziaania aby co
w tej sprawie drgno. Dziaania
ukierunkowane na rozwizanie
sprawy w taki czy inny sposb.
Zapewnienia to jednak za mao,
aby przekona radnego Dominika Koniecznego. Zarzuci on,
i Winiarski to ju trzeci kolejny
starosta, ktry jak mantr klepie argument o wysokich kosztach, podczas gdy np. gmina
Cisek wybudowaa most znacz-

R E K L A M A

terminale patnicze
Czytaj
kasy fiskalne
rwnie

str. 6

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

nie taniej. Czyli, e si da. Take


asekurowanie si co do ewentualnych protestw mieszkacw
od niejednego starosty raciborskiego ju sysza. - Moe to ju
czas, aby zwrci si w kierunku Opola? - zasugerowa w odniesieniu do marginalizowania
potrzeb Raciborza przez wadze
woj. lskiego.
Na koniec przemwi Wadysaw Gumieniak. Powtrzy,
i nie oczekuje kosztownych,
ogromnych,
wymagajcych
duego nakadu prac budowli. Lokaln spoeczno w peni
zadowoli lekka konstrukcja od
brzegu do brzegu, aby tylko dao si przejecha niezalenie od
pory dnia i roku.

Pienidze ze zbirki zomu


posu loklanym spoecznociom na biece
potrzeby. Na zdj. inicjator
akcji, radny powiatowy
Szymon Bolik.
Najwicej zomu zebrano
w Samborowicach i Makowie. Najwikszy odzew akcja wzbudzia w Rudach,
ale tamtejsi mieszkacy
nie mieli za wiele do oddania - podsumowanie akcji
Zomiada.
Inicjatorem akcji by radny powiatowy Szymon Bolik,
ktry wczeniej przeprowadzi
podobn inicjatyw w rodzinnych Krowiarkach. W tym roku postanowi rozszerzy j na
inne miejscowoci w powiecie
raciborskim, z udanym, jak na

pocztek, skutkiem. Jak zaznaczy, podsumowujc akcj podczas kwietniowej sesji rady powiatu, rezultat w duej mierze
jest efektem zaangaowania si
lokalnych jednostek OSP. A oto
wynik:
Zebrana ilo zomu z podziaem na gminy: Jankowice
(2037 kg), Rudy (1410 kg), Gamw (3240 kg), Makw (4300
kg), Cyprzanw (2450 kg),
Samborowice (5860 kg), Pietrowice Wielkie (1220 kg).
Liczba gospodarstw domowych biorcych udzia w akcji:
Jankowice (103), Rudy (717),
Gamw (105), Makw (155),
Cyprzanw (116), Samborowice
(160), Pietrowice Wielkie (549).
Zebrana ilo zomu w przeliczeniu na jedno gospodarstwo
domowe w danej gminie w kolejnoci rosncej: Samborowice (36,6 kg), Gamw (30,9 kg),
Makw (27,7 kg), Cyprzanw
(21,1 kg), Jankowice (19,8 kg),
Pietrowice Wielkie (2,2 kg), Rudy (2,0 kg).
PS

2 Wiadomoci

5 maja 2016, nr 9 (210)

<< GazetaInformator.pl

POWIAT RACIBORSKI SZPITAL

Likwidacja zakadu diagnostyki w szpitalu przegosowana


Fot. Pawe Strzelczyk

- Osoby, ktre zawsze i wszdzie widz spisek czy drugie dno, pozostawiam z ich problemami
- starosta odrzuca oskarenia, jakoby w prywatyzacji szpitalnej diagnostyki interes miaby kto wicej ni szpital i jego pacjenci.
pawe strzelczyk

Podczas ostatniej sesji rady powiatu radni mieli przyj zmian w statucie szpitala
polegajc na wyodrbnieniu
z jego struktury organizacyjnej zakadu diagnostyki i terapii, co oznacza przekazanie
go w prywatne rce. Sprawa
cignie si od wielu miesicy, bya wielokrotnie dyskutowana i na sesji miaa w
kocu znale fina. Ju tylko
pobieny rzut oka na rozkad
si w radzie wskazywa, jaki
bdzie efekt.
Nim jednak doszo do
gosowania, starosta Ryszard
Winiarski uzna za stosowne
poprzedzi je krtkim wyjanieniem. Jak wspomnia,
kwestia zyskaa akceptacj
dwch z trzech zwizkw zawodowych, ktre zdecydoway si wyrazi swoj opini w
konsultacjach. Podkreli, i
z wprowadzeniem zmian czekano a wykrystalizuje si
polityka nowego rzdu odnonie suby zdrowia, ale si
na to nie doczekano. - Tych
z pastwa, ktrzy obawiaj
si, e zmiany mog spowodowa negatywne skutki w
kwestii finansowania szpitala czy kontraktowania, mog
uspokoi - mwi Winiarski,
dodajc, i cho rozumie niepokoje niektrych, on sam
wtpliwoci nie ma, gdy takie rozwizania s stosowane
z powodzeniem w wielu szpi-

Starosta Ryszard Winiarski w odrnieniu


od opozycjiuwaa, i podjta uchwaa wyjdzie
szpitalowi na korzy.
talach. Ponadto odbdzie si
to z korzyci dla samych pacjentw.
Starosta odnis si rwnie krtko do publikacji
medialnych poddajcych w
wtpliwo transparentno
dziaa zarzdu powiatu w
tej sprawie: - Osoby, ktre

zawsze i wszdzie widz spisek czy drugie dno, pozostawiam z ich problemami. Na
pytanie, kto ma w tym interes, mog otwarcie odpowiedzie: nasz szpital i jego pacjenci.
Stanowisko
opozycji
przedstawia
Katarzyna

Katarzyna Dutkiewicz
radna powiatowa,
Prawo i Sprawiedliwo
Przyszo Zakadu Diagnostyki i Terapii raciborskiego szpitala strategicznej
czci naszej lecznicy zostaa przypiecztowana uchwa
rady. W ostatnich miesicach
radni PiS usiowali bezskutecznie przekona Zarzd Powiatu, e likwidacja Zakadu
ze struktur szpitala oraz oddanie go w rce podmiotu zewntrznego to pomys zy.
Nierozsdnym jest podejmowanie ostatecznych i
trwaych decyzji, gdy krystalizuj si istotne zmiany w
systemie opieki zdrowotnej.
A dynamika zmian w resorcie zdrowia nabiera wanie
tempa i wkrtce doczekamy

pewnie kluczowych rozstrzygni. Tym bardziej dziwi determinacja do likwidacji Zakadu ze struktur szpitalnych
w tym momencie, a zdziwienie to nie ma nic wsplnego z
teori spisku i drugiego dna.
W uzasadnieniu uchway
przyjtej gosami koalicji rzdzcej czytamy m.in., e decyzja zostaa podjta z przyczyn ekonomicznych sprzt
Zakadu, zuyty i niepenowartociowy, niemal w caoci zdekapitalizowany, wymaga ogromnych nakadw
finansowych. Szkopu w tym,
e nasz szpital ma dyrektora
w peni odpowiedzialnego za
sytuacj, w ktrej w minionych latach sprzt Zakadu
nie by wystarczajco modernizowany, doprowadzajc do
skumulowania niezbdnych
wydatkw do rozmiarw wykraczajcych poza moliwoci
szpitala oraz powiatu. Dziwi
mnie take w tym kontekcie
ogrom zaufania, jakie starosta pokada w decyzjach dyrektora.

Sprowadzanie przez starost problemu funkcjonowania Zakadu Diagnostyki


do wyboru pomidzy interesami pacjentw i pracownikw uwaam za nieuczciw prb rozmycia
odpowiedzialnoci. To dyrektor odpowiada za sytuacj, w ktrej Zakad nie by
konkurencyjny wobec podmiotw prywatnych realizujcych podobny zakres usug
medycznych. Teraz, kosztem atwych do przewidzenia
zmian, chociaby w sposobie
zatrudniania i wynagradzania pracownikw czy wykorzystania teleradiologii, podmiot przejmujcy szpitaln
Diagnostyk ma sta si odpowiedzi na oczekiwania
pacjentw. W mojej opinii
mona byo i naleao takiej
drastycznej, nieodwracalnej
decyzji unikn, a opinia ta
nie ma absolutnie nic wsplnego z sugerowanym przez
starost dobrem pracownikw stawianym ponad dobro
pacjentw.

Dutkiewicz. Nie powtarzajc ju wszystkich argumentw przeciwko prywatyzacji


zakadu zgaszanych wczeniej przez rozmaite rodowiska (w tym pracownikw szpitala), stwierdzia,
e jest to za decyzja. W jej
opinii m. in. nie jest to od-

powiedni czas na tak daleko idce zmiany, a warunki


funkcjonowania (w tym finansowe) mona poprawi
w inny sposb. - Pragn na
koniec podkreli, e zarzd
powiatu wraz z koalicj rzdzc bierze na siebie pen
odpowiedzialno za zmia-

ny, z konsekwencji ktrych


trzeba bdzie si skrupulatnie rozliczy - podsumowaa.
Sprzeciw opozycji nic
tu nie da. Przy 9 gosach
przeciw rada powiatu
wikszoci gosw przyja
proponowane zmiany.

RACIBRZ - SAMORZD

ORC zamiast SRC? M. Fita: Moe w opolskim byoby nam lepiej?


Zmiana przynalenoci administracyjnej z woj.
lskiego (czy dawniej katowickiego) na opolskie nie
jest niczym nowym. Sugestie na ten temat waciwie
nie milkn, co jaki czas
zgaszane przez rozmaite
rodowiska. Argumentacja rwnie jest niezmienna: lecy na peryferiach
woj. lskiego Racibrz
jest miastem ktrym tam
z kolei. Wida to zwaszcza
przy rozdziale rodkw.
Inaczej rzecz by wygldaa, gdyby administracyjnie
znalaz si w woj. opolskim.
Tam ranga od razu bya-

by wysza, gdy Racibrz


byby trzecim - po Opolu i
Kdzierzynie-Kolu - miastem co do wielkoci. I co
za tym idzie, w kolejnoci
do umiechania si o pienidze.
W trakcie kwietniowej
sesji Rady Miasta temat
powrci za spraw Michaa Fity, a pretekstu dostarczyy ostanie doniesienia
o moliwoci utraty finansowania przez wojewdztwo obwodnicy znanej jako
droga Racibrz-Pszczyna.
- W mojej opinii jestemy
traktowani po macoszemu. W woj. lskim wana
Zesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Iwona Cybulska
Katarzyna Krentusz Katarzyna Solarz,
Justyna Koniszewska Krystyna Stanik,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

Fot. Pawe Strzelczyk

Co jest lepsze: bycie dwudziestym pierwszym co do wielkoci miastem w woj. lskim czy trzecim w opolskim?
jest aglomeracja, a nie my.
Jeli tak jest, to warto odwrci gow w drug stron. Moe nadszed ten czas,
aby zastanowi si jak byoby nam w ssiednim wojewdztwie? - zwrci si do
pozostaych. Jak nadmieni, nie wzywa do podjcia
ju konkretnych dziaa,
a jedynie poddaje spraw
pod rozwag.
Fity nie przeraa nawet
fakt, i musiaby jedzi samochodem o tablicach rejestracyjnych rozpoczynajcych si na liter O .
Radny Micha Fita uwaa, e Racibrz jest marginalizowany
w lskim i proponuje zastanowi si, jak byoby nam w opolskim.

ps

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

~Anka
M.Fita chce zwrci na siebie
uwag. Nie wyszed i nie powiedzia ch do Opola, tylko
wyszed i takie ciapciarapcia
moe bymy si zastanowili... Zero wyrazistoci. auj
e na niego gosowaam. Due
rozczarowanie panie Michale.

~do Ferdek
A moe od razu do Niemiec? I
tak poowa raciborza ju tam
siedzi.
~prawnik
I w kadej sprawie pracowniczej do Opola, z rozwodem do
Opola, ze spraw gospodarcz
do Opola...

~Ferdek Kiepski
Mam lepszego pomysa kurde.
Do czech sie przyaczmy
~Populizm
Pomys tyle ciekawy,
co zupenie nierealny :D

132 tys. komentarzy na raciborz.com.pl


Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s zaczerpnite
z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl

GazetaInformator.pl >>

Wicej rowerw do wypoyczenia

M. RAPNICKI: NIECH TO
BDZIE OSTATNIA TAKA
BUDOWLA W MIECIE

ps

POWIAT RACIBORSKI - SZPITAL

PATNE PARKOWANIE
POD SZPITALEM CORAZ
BARDZIEJ REALNE
raczej tego nie zapewnia. A ku
temu nie ma woli we wadzach
powiatu, ktre nadzoruj lecznic (...) - pisalimy dokadnie
rok temu, w kwietniu 2015 roku.
Min kolejny rok, kopoty z
parkowaniem jak byy tak s, a
co zmienio si w podejciu dyrekcji? - Wystpi do zarzdu
powiatu, sprbujemy to zorganizowa we wasnym zakresie
- lakonicznie odpowiedzia Ryszard Rudnik na pytanie odnonie parkowania na konferencji
prasowej. Na czym miaoby to
polega? Z wypowiedzi dyrektora wynika, i skoro w gr nie
wchodzi zewntrzna firma, to
lecznica sama zainwestuje w
organizacj parkingu. Ewentualne nakady maj si zwrci
z pobieranych opat. Decyzj i
tak podejmie starosta, ale - jak
koczy temat Rudnik - wyraa
on zainteresowanie i jest to cakiem realne.

Fot. Justyna Koniszewska

Drugi sezon raciborskiej


wypoyczalni rowerw zosta
zainaugurowany wraz z pocztkiem kwietnia. Przypomnijmy, w poprzednim sezonie, od 19 czerwca do 30
padziernika wypoyczono
rowery ponad 500 ludziom,
cznie na ponad 1000 godzin. Rowerw jest 8: 4 stylowe damki z drewnianymi
skrzyniami (na przykad na
zakupy) oraz 4 cruisery, rcznie malowane.
Jak si okazuje, mieszkacom i przyjezdnym inicjatywa
przypada do gustu, std oferta w tym zakresie ma szans
by rozszerzon. Podczas posiedzenia komisji owiatowej
prezydent Lenk zapowiedzia
radnym, i w maju bdzie prbowa namwi ich na poszerzenie oferty o kolejne 2 stacje, gdzie mona wypoyczy i
odda rowery. Ich planowana
lokalizacja to ssiedztwo aquaparku H2Ostrg i kemping
Obora, gdzie zapewniona jest
obsuga przez pracownikw

Prezydent nie ukrywa, e chtnie widziaby znw pojazdy produkowane rcznie przez firm z Raciborza pomimo faktu, i s
one sporo drosze ni rowery ktre mona naby w sklepach.
Koszt jednego roweru to ok. 3 tys. z.
OSiR-u. Ponadto do dyspozycji ma by 16 dodatkowych rowerw, po 8 na kad stacj.
Koszt przedsiwzicia to ok.
60 tys. z, ktre trzeba zabezpieczy w budecie.
Sprawa jest raczej przesdzona, gdy czonkom komisji pomys si spodoba. Przy
okazji wypytywali radnego
Marka Rapnickiego o szczeg-

y odnonie dotychczasowego
funkcjonowania wypoyczalni, ale ostatecznie nie byo
gosw na nie. Nie wiadomo jeszcze, czy kolejne rowery rwnie bd raciborskiej
produkcji. Sdzc z dobrych
opinii ktrymi si ciesz, raczej tak. Konkrety maj by
ustalone w maju.

RACIBRZ - FESTIWALE

MIASTO DA 50 TYSICY NA INTRO


ELECTRONIC MUSIC FESTIVAL
Organizatorzy
festiwalu muzyki elektronicznej planuj rozbudowa
formu imprezy. Maj
naprawd miae plany
uczynienia z wydarzenia
imprezy nawet rangi midzynarodowej. Do tego
jednak potrzebuj pienidzy.
Do tej pory na zamku piastowskim odbyy si dwie edycje festiwalu. Ostatnia wg relacji jednego z organizatorw,
Odyseusza Olbiskiego cigna ok. 2000 uczestnikw,
z czego niemal poowa przyjechaa spoza Raciborza. Liczce po kilkadziesit osb grupy
przyjeday z Katowic, Opola,
Wrocawia czy Warszawy. To
wskazuje, e jest zapotrzebowanie na tego typu muzyk i
imprezy. Organizatorzy chc
wykorzysta blisko Ostrawy
i aglomeracji katowickiej, by
cign jeszcze wicej fanw
muzyki elektronicznej. Mowa
o liczbach nawet 5-6 tysicy
osb. Do tego potrzeba jednak wydarzenie odpowiednio
rozreklamowa w caym kraju i poza jego granicami (do tej
pory impreza bya naganiana
jedynie przez media spoecznociowe), a to kosztuje.
Na organizacj tegorocznej edycji organizatorzy maj
zapewnione ze strony sponsorw i innych rde 70 tys. z.
Podczas sesji Rady Miasta Ol-

Fot. Pawe Strzelczyk

Fot. Justyna Koniszewska

pawe strzelczyk

na rynek i soca wpadajcego


przez okna.
Wiceprezydent Krzyek
przyzna, e jemu samemu prywatnie kubatura ta te si nie
podoba, jednak nie ma na to
wpywu. O tym jak ma wyglda, decydowano poza Urzdem Miasta. Wikszo decyzji
i pozwole wydawa kto inny,
magistrat nie mia nic do gadania. Dla urzdu najwaniejsze
jest, e nie ma kolizji z planami zagospodarowania. Za sam
projekt zatwierdzia komisja
przy wojewdzkim konserwatorze zabytkw, w ktrej skad
wchodz wybitni fachowcy.
Krzyek nie podziela te
opinii, i budynek psuje historyczny charakter rynku. - Tak
naprawd tam prawie nie ma
historycznej zabudowy, tylko jakie architektoniczne potworki - stwierdzi.
Na zakoczenie Marek
Rapnicki zadeklarowa, i skoro suby wojewdzkie dopuciy do czego takiego, poddaje w wtpliwo ich fachowo.

ps

w skrcie

W 4 miesice ok. 500 osb skorzystao


z wypoyczalni rowerw przy RCI.

Budynek przy kociele ma swoich zwolennikw, jak i przeciwnikw. Sdzc po internetowych forach, ci drudzy s w
zdecydowanej wikszoci.

Po wielu dyskusjach, jak


pozby si problemu z zaparkowaniem pod raciborskim szpitalem, wraca
kwestia pobierania opat.
Patny parking mogaby
prowadzi (i zbiera zyski)
sama lecznica.
O trudnociach z zaparkowaniem pod raciborskim szpitalem mwi si od wielu lat.
Od czasu do czasu pojawiay si sugestie, by parking pod
lecznic uczyni patnym - raciborski szpital jest jednym z
nielicznych w okolicy, pod
ktrym mona zaparkowa za
darmo. (...) Rwnie dyrektor
Ryszard Rudnik jest zdania, i
wydzierawienie terenu podmiotowi prywatnemu w jakim
stopniu uregulowaoby t kwesti. Wie si to jednak z duszym okresem dzierawy, gdy
kto kto ponisby koszty zwizane z urzdzeniem parkingu
chciaby na tym zarobi, a trzyletnia dzierawa (bo taka jest w
kompetencji dyrekcji szpitala)

REGION

RACIBRZ TURYSTYKA

RACIBRZ - SAMORZD

Radni Rapnicki, Klima i


Fita nie zostawili suchej
nitki na osobach odpowiedzialnych za dopuszczenie wybudowania na
rynku centrum handlowo-usugowego. Ich zdaniem
budynek ten wybitnie tam
nie pasuje i psuje charakter rynku.
Na ostatniej sesji radni rozpatrywali zmiany w planach
przestrzennych i zagospodarowania miasta. Nieoczekiwanie wywizaa si dyskusja na
temat bdcego ju na ukoczeniu budynku na rynku. Pojawiy si opinie, e architektonicznie gmach w psuje wygld
rynku i nie pasuje do zabytkowego charakteru. - Niech to
bdzie ostatnia tego typu budowla w miecie - zaapelowa
Marek Rapnicki dodajc, i z
pewnoci nie bdzie tak, jak
kiedy w przypadku Wiey Eiffla czy piramidy przy Luwrze.
One te z pocztku szokoway, by z czasem wpasowa si
w krajobraz. Michaowi Ficie
al jest mieszkacw bloku,
ktrych pozbawiono widoku

Wiadomoci 3

5 maja 2016, nr 9 (210)

Plany roztaczane przez organizatorw imprezy


(na zdjciu jeden z nich, Odyseusz Olbiski)
zrobiy due wraenie na prezydencie Lenku.
biski przekonywa radnych,
dlaczego warto zadecydowa
o przekazaniu przez miasto
dodatkowych 50 tys. z. - Realizujemy co, co jest zgodne
ze strategi rozwoju miasta w
dziedzinie kultury, gdzie jest
mowa o organizacji imprezy
o randze oglnopolskiej - mwi. IntroFestival przy odpowiednio wyszym budecie ma
szans tak si sta. Pomysodawcy zamierzaj rozszerzy
dotychczasow formu z wydarzenia czysto muzycznego
poprzez doczenia efektw,
nowych mediw i technologi.
- Brzmi to troch paradoksalnie, ale projekt polega na docelowym poczeniu przeszoci z
przyszoci, czyli zamku z no-

wymi technologiami - opisuje


Olbiski. Argumentacja trafia do czonkw rady, gdy w
wikszoci zagosowali o przekazaniu 50 tys. z na konto festiwalu.
Plany odwane i ambitne,
ale czy realne? Olbiski jest
przekonany, e tak. Kompletnie innowacyjny festiwal, ktry z zamku wyjdzie rwnie na
jego otoczenie (w planach jest
uwzgldnienie w ramach imprezy bulwarw nadodrzaskich, przystani, a nawet lodowiska) ma szans zosta jedn
z wizytwek miasta promujc
je w caym kraju i za granicami.
ps

POLICYJNY POCIG
ULICAMI RADLINA
Na ul. Mariackiej w Radlinie
policjanci zauwayli opla, ktrego kierowca i pasaerowie
nie mieli zapitych pasw bezpieczestwa. Funkcjonariusze
postanowili skontrolowa pojazd, jednak kierujcy zignorowa sygnay nakazujce mu
zatrzymanie si i zacz ucieka. Ruszyli w pocig. Podczas
ucieczki, kierujcy popeni
szereg wykrocze, m.in. przejecha podwjn lini cig
i zmusza innych kierowcw
do gwatownego hamowania.
Dopiero wystrza opony w samochodzie uniemoliwi dalsz jazd uciekinierom. Jak si
okazao, 25-latek by ju znany
policji z tego, e nie zatrzymywa si do kontroli.
WYPADEK DWCH
AUTOKARW NA A1
Przeprowadzone w czwartek
21 kwietnia wiczenia byy
jednym z etapw przygotowa
do wiatowych Dni Modziey. Zgodnie z koncepcj, zaaranowany zosta wypadek
dwch autokarw - jednego
czeskiego i jednego polskiego
przewonika. Dziaania sub policji, stray poarnej, stray
granicznej i pogotowia - obserwowa sztab pod przewodnictwem wicewojewody Jana
Chrzszcza. Miejsce dziaa
odwiedzi take wojewoda lski Jarosaw Wieczorek oraz
penicy obowizki Komendanta Wojewdzkiego Policji
w Katowicach insp. Roman
Rabsztyn.
KOLEJNY ODCINEK
KANALIZACJI
W gminie Ndza zrealizowano
kolejny odcinek sieci kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni. Wykonano go na ul.
Odrzaskiej w soectwie Ciechowice. W ostatnich piciu
latach na budow kanalizacji
w gminie Ndza wydano okoo
3 mln z. Przypomnijmy, e w
2011 roku sie powstaa na ul.
wirowej i Osiedlowej (o dugoci 555,52 m). W 2012 roku
w Ciechowicach na ul. Melioracyjnej powstaa sie o dugoci 148 m. W 2013 i 2014 roku
kanalizacja w Ciechowicach
zostaa zbudowana na ulicach:
Kosmonautw, Ksiycowej,
Dojazdowej, Gwiadzistej, Raciborskiej, Promowej, Wodnej,
Bocznej i Betonowej.
XVI GMINNY PRZEGLD
ZESPOW
ARTYSTYCZNYCH
W Miejskim Orodku Kultury
w Krzanowicach odby si XVI
Gminny Przegld Zespow
Artystycznych. Celem przegldu bya wymiana dowiadcze
midzy zespoami i instruktorami oraz prezentacja czci
swego artystycznego dorobku,
jak rwnie rozwijanie kultury
i zainteresowa wrd dzieci i
modziey, a take konfrontacja oraz ocena dorobku artystycznego zespow dziaajcych w szkoach, placwkach
kultury i innych instytucjach
gminy Krzanowice. W tym
roku do uczestnictwa w przegldzie zgosio si 41 jeden
formacji artystycznych, poczynajc od wokalistw, solistek,
zespow tanecznych, a koczc na grupach teatralnych i
kabaretowych.
SEZON WDKARSKI
OTWARTY
Zawody wdkarskie zorganizowane przez PZW Koo nr 109
oficjalnie rozpoczy tegoroczny sezon wdkarski. Pogoda
niestety nie dopisaa zawodnikom, ktrzy przybyli nad
staw Trzeciok w Tworkowie.
Mimo deszczu, wiatru i zimna,
w zmaganiach wzio udzia
osiemnastu seniorw i trzech
kadetw. Wrd kadetw najlepszy okaza si Pawe Rusek,
drugie miejsce zaj Szymon
Wojtaszek, trzeci z kadetw Dominik Wicek uzyska 25
pkt. Najlepszym wdkarzem
w grupie seniorw zosta Jan
Oczady, drugie miejsce zaj
Andrzej Bedrunka, trzecie
Krystian Wyglda, czwarte
Pawe mietana.

4 Edukacja

5 maja 2016, nr 9 (210)

RACIBRZ EDUKACJA

RACIBRZ - EDUKACJA

Konkurs ekologiczny
i wiosenne niadanie w II LO

Dzie Otwarty w raciborskiej


Szkole Muzycznej
Fot. Justyna Koniszewska

justyna
koniszewska

Fot. Justyna Koniszewska

W raciborskim II LO gimnazjalici przystpili


do X Powiatowego Konkursu Ekologicznego.
Na uczestnikw po zmaganiach czekaa wiosenna uczta.

Drzwi Otwarte przycigny wielu potencjalnych uczniw Szkoy


Muzycznej w Raciborzu. Po czci artystycznej bya moliwo
dotknicia i wyprbowania kadego z instrumentw.

21 kwietnia w raciborskiej Szkole Muzycznej zorganizowano Dzie Otwarty.


Due zainteresowanie wydarzeniem spowodowane byo
zapewne atrakcyjnym scenariuszem, ktry w tym roku oparty by na inscenizacji bajki Krlewna nieka
i siedmiu krasnoludkw.
Wyczyny aktorskie byy przeplatane popisami muzycznymi w wykonaniu uczniw
i nauczycieli. Solowe wystpy niektrych instrumentw
stanowiy ciekaw form prezentacji wplecion w scenariusz widowiska. Wypeniona
sala koncertowa do ostatniego miejsca nie bya w stanie
pomieci wszystkich przybyych goci, co wiadczy o niemaym zainteresowaniu raciborskiej Szkoy Muzycznej.
Warto podkreli, e na
scenie pojawiy si rwnie
nowe instrumenty muzyczne,
ktrych do tej pory nie widzielimy w szkole muzycznej, midzy innymi: kontrabas, puzon, fagot czy obj.
Ju od nowego roku szkolnego uczniowie bd mogli
uczy si gry na tych instrumentach. Po czci oficjalnej
nauczyciele z instrumentami
czekali w klasach, gdzie mona byo kadego instrumentu
dotkn, wyprbowa i zasign fachowej rady specjalisty. Tymczasem nabr do
Szkoy Muzycznej I stopnia
oraz II stopnia (nabr warunkowy) trwa. Na zainteresowanych nauk gry na instrumentach dzieci i modzie
Szkoa Muzyczna w Raciborzu czeka jeszcze do 11 maja.

<< GazetaInformator.pl

jk

26 kwietnia II LO w Raciborzu zorganizowao X Powiatowy


Konkurs Ekologiczny dla gimnazjalistw z powiatu raciborskiego. W zmaganiach wzio
udzia 38 uczestnikw.
Modzi ekolodzy walczyli
o atrakcyjne nagrody. Na laureatw pierwszego i drugiego miejsca czeka wycieczka do
Brukseli, z kolei laureat trzeciego
miejsca wemie udzia w Letniej
Szkole Liderw w raciborskim
PWSZ. Dla pozostaych ufundowano midzy innymi ksiki czy
kubki, a take sadzonki pigwowca przekazane przez Nadlenictwo Rudy Raciborskie. Konkurs
odby si pod patronatem prof.
Jerzego Buzka posa do Parlamentu Europejskiego oraz Ryszarda Winiarskiego Starosty
Powiatu Raciborskiego.

38 uczniw wzio udzia


w X Powiatowym Konkursie Ekologicznym.
Po tecie uczestnicy
mieli okazj zregenerowa
swoje siy przy wiosennym
i zdrowym niadaniu. Kanapki, saatki, rogaliki czy
ciastka przygotowali uczniowie klasy IB.

Lista zwycizcw:
I miejsce - Kamil Mucha, Gimnazjum nr 2 w Raciborzu
II miejsce - Paulina Piea, Gimnazjum w Kornowacu
III miejsce - Adam Dobrzaski,
Gimnazjum nr 1 w Raciborzu

RACIBRZ - INWESTYCJE

II LO DOCZEKA SI REMONTU

Tegoroczny Dzie Otwarty w Szkole Muzycznej


by bardzo ciekawy. Jedn z atrakcji bya inscenizacja
bajki Krlewna nieka i siedmiu krasnoludkw.

Po odnowieniu elewacji
przyszed czas na dugo
oczekiwany remont wewntrz budynku II LO.
Wymienione zostan podogi, kanalizacja i wreszcie
przestarzaa, stwarzajca
zagroenie, instalacja elektryczna. Prace potrwaj 2
lata.
Przedmiotem zamwienia
jest wykonanie robt budowlanych dotyczcych wymiany instalacji elektrycznej, wymiany
istniejcych podg oraz prac w
czci wewntrznej kanalizacyjnej sanitarnej wraz z robotami
towarzyszcymi w budynkach
II Liceum Oglnoksztaccego
przy ulicy Kard. Stefana Wyszyskiego 3 w Raciborzu.

Zakres robt wymiany instalacji elektrycznej obejmuje


midzy innymi: wymian przewodw, tablic rozdzielczych,
WLZ-tw, monta nowego
osprztu wycznikw, gniazd
i itp., instalacje niskoprdowe
- uoenie istniejcych przewodw natynkowych na podtynkowe w rurach wraz z niezbdnym osprztem, uoenie jako
podtynkowej instalacji kontroli
dostpu i monitoringu, rozbudow instalacji telefonicznej,
wykonanie nowej instalacji
dzwonkowej.
Zakres pozostaych robt
obejmuje gwnie: wymian
istniejcych zuytych podg
pokrytych pytkami lub wykadzinami PCV, na nowe po-

sadzki z wykadzin z tworzyw


sztucznych rulonowych, wyrwnanie, ewentualnie napraw istniejcej warstwy posadzki cementowej oraz wykonanie
cokolikw przy cianie, uzupenienie ubytkw oraz napraw uszkodze okadzin stopni
schodowych prowadzcych do
piwnicy i na parter budynku
szkoy, wymian czci kanalizacyjnej sanitarnej wykonanej
z rur eliwnych, wymian mocno zuytych elementw i stwarzajcych niebezpieczestwo
stwarzania awarii, uzupenienie tynkw oraz okadzin oraz
malowanie pomieszcze po wykonaniu ww robt.
ps

R E K L A M A

JU OTWARTE

ZAPRASZAMY

Racibrz, ul. Mickiewicza 10a

ps

GazetaInformator.pl >>

Historia/Kultura 5

5 maja 2016, nr 9 (210)

RACIBRZ UROCZYSTOCI

Raciborskie obchody 3 maja


Uroczysta msza w., salwa honorowa, skadanie wizanek kwiatw
- miejskie obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja za nami.
Uroczysto obchodw
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz wybuchu III
Powstania lskiego w Raciborzu rozpocza si o godz.
11:00 w kociele pw. WNMP.
Po uroczystej mszy witej za
Ojczyzn odbyo si przejcie

z rynku pod pomnik arcybiskupa Jzefa Gawliny. Tutaj, przy zacignitej warcie
honorowej przez funkcjonariuszy lsko-Maopolskiego
Oddziau Stray Granicznej
oraz harcerzy, oddany zosta
hod pamici wybitnemu Sy-

nowi lskiej Ziemi. Dalsza


cz uroczystych obchodw
odbya si pod pomnikiem
Powstacw lskich. Tu po
odegraniu hymnu pastwowego przyszed czas na wystpienia okolicznociowe. Jednym
z najwaniejszych momentw

miejskich obchodw byo zoenie wizanek kwiatw przez


miejscowe wadze samorzdowe a take delegacje partii, zakadw pracy i instytucji. Nie
zabrako rwnie marszw
wojskowych w wykonaniu Orkiestry Dtej Plania.
Fot. Ireneusz Burek

Fot. Arkadiusz Piechota

Konstytucja 3 maja bya


jednym z najbardziej przeomowych aktw prawnych w
historii naszego pastwa. Mimo, e w wyniku obcej inter-

wencji funkcjonowaa niezbyt


dugo, to bya wiadectwem
odwagi, determinacji, owiecenia. Z tego powodu data
3 maja 1791 roku jest jedn
z najbardziej znaczcych w
dziejach polskiego parlamentaryzmu.

Fot. Anna apka

justyna
koniszewska

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Przedstawiciele wadz samorzdowych oraz delegacje partii,


zakadw pracy a take instytucji oddali hod pod pomnikiem
Powstacw lskich.

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Tradycyjnie z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja


odby si Bieg bez granic. Mimo kaprynej pogody przycign wielu mionikw sportu. Najwiksz popularnoci
cieszy si bieg gwny na dystansie 10 km. Wzio w nim
udzia niemal 600 osb.

Zwieczeniem uroczystoci 3 maja by koncert w wykonaniu


Konstantego Andrzeja Kulki wraz z Gliwick Orkiestr
QR CODE
Kameraln, ktry wypeni sal RCK niemal
po brzegi.

Wygenerowano na www.qr-online.pl

RACIBRZ - ROZRYWKA

IV Jarmark Kwiatw w Raciborzu z biesiad w tle


Fot. Justyna Koniszewska

Jarmark na Zamku w Raciborzu obfitowa w kwiaty, zdrow ywno oraz rkodzieo.


Blisko 5000 osb uczestniczyo w wydarzeniu. Muzyka i taniec towarzyszya uczestnikom do wieczora.

R E K L A M A

23 kwietnia na Zamku
Piastowskim w Raciborzu
odby si ju po raz czwarty Zamkowy Jarmark Kwiatw, ywnoci Ekologicznej
i Rkodziea. Nie obyo si
bez wymienitej zabawy,
poniewa na scenie plenerowej pojawi si midzy
innymi zesp muzyczny
Hetmascy Sarmaci z Zamocia. Artyci zaprezentowali bogaty repertuar, wykonujc pieni staropolskie
oraz biesiadne w ciekawych
aranacjach, ktre porway
do zabawy. Podczas koncertu Hetmascy Sarmaci
ubrani byli w stylizowane

kontusze staropolskie.
Handel na zamkowym
dziedzicu trwa od rana
do wieczora, a poza straganami nie zabrako te stoisk gastronomicznych. W
godzinach popoudniowych
na zamkowej scenie byo
duo tacw, ludowej muzyki i spora dawka humoru
w wykonaniu Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej rdo. W trakcie
jarmarku przez zamkowy dziedziniec i wntrza
przewino si blisko 5000
osb.
jk

Wszystkim,
ktrzy w tak bolesnych dla nas chwilach,
dzielili z nami nasz smutek i al,
okazali wiele serca, yczliwoci, pomocy,
duchowego wsparcia, ofiarujc swoj
modlitw i intencje mszalne oraz wzili
liczny udzia w ostatniej ziemskiej drodze
.p. JANA GIERY
serdecznie dzikujemy
Rodzina

6 Gospodarka

5 maja
2016,
nr 9 nr
(210)
5 maja
2016,
9 (210)

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Wydarzenie: Przed nami VIII Europejski


Kongres Gospodarczy
Od 18 do 20 maja br. w Katowicach odbdzie si jedno z najwaniejszych wydarze gospodarczych w Europie Centralnej. Do Midzynarodowego Centrum
Kongresowego zawita kilka tysicy goci z krajw europejskich, a take z Azji i
Afryki.

REKL AMY

GRATIS!

Drukarka fiskalna
w Polsce!
za
js
ie
n
m
aj
N
J
Temo HS E
Inteligentne urzdzenia skalne
Polski producent ELZAB pokazuje jak wspczesne urzdzenia
wspieraj dziaania reklamowe placwki.

Gwnym zaoeniem organizatorw EEC pozostaje


adekwatno tematyki debat
wobec sytuacji w Europie,
Polsce i wiecie. Organizatorzy zapowiadaj, e tegoroczna edycja Kongresu przyniesie
szerok dyskusj o wzajemnych powizaniach energetyki i jej zaplecza surowcowego z przemysem i polityk
klimatyczn. Wrd nowych
nurtw tematycznych pojawi
si sesje dotyczce rnych
aspektw cyfrowej rewolucji
w gospodarce. Organizatorzy
wydarzenia przekonuj, e
trzy dni sesji tematycznych z
udziaem reprezentantw biznesu, prezesw najwikszych

rm, decydentw, naukowcw i praktykw, przedstawicieli wiata polityki i samorzdw, gwarantuj, e


tegoroczny Kongres wyoni
wnioski kluczowe dla polskiej
i europejskiej gospodarki.
Gwne nurty tematyczne,
ktre zostan poruszone podczas wydarzenia, to:
Energia, przemys, klimat horyzont 2030. Scenariusze
dla wiata i Europy
Digitalizacja gospodarki.
Szanse, wyzwania, zagroenia cyfrowej rewolucji
Geopolityka, bezpieczestwo, gospodarka. Czy to
globalny kryzys?
Modzi przedsibiorcy. No-

wy biznes nonikiem innowacji.


W agendzie Europejskiego Kongresu Gospodarczego
2016 znajduje si okoo 100
debat ujtych w kilkunacie
blokw tematycznych.
Rejestracja na VIII Europejski Kongres Gospodarczy
prowadzona jest przez stron
internetow www.eecpoland.
eu. Zainteresowanie wydarzeniem jest bardzo due. Od momentu rozpoczcia zapisw
zgosio si ju ponad 2000
uczestnikw! Podstawowy
udzia w wydarzeniu jest bezpatny.
DR

Raport: E-PIT-y coraz popularniejsze


Ministerstwo Finansw informuje, e liczba elektronicznych e-PIT-w
przekroczya liczb zezna papierowych skadanych w urzdach skarbowych
(przy porwnaniu pierwszych kwartaw roku).
Fot. PIXABAY

ib.pl

<< GazetaInformator.pl

Proponowana przez ELZAB drukarka skalna Mera TE posiada unikatowe


rozwizania, ktre mona wykorzysta w kwiaciarniach, cukierniach, sklepach
monopolowych oraz innych placwkach, w ktrych jest potrzeba wywietlania
hasa promocyjnego, komunikatu, godziny lub daty imienin wraz z imieniem
solenizanta.
Wywietlacz Mery TE mona dowolnie obraca w kierunku klienta,
za wywietlana reklama moe posiada dowoln grak, tekst lub logo rmy.
Mera TE jest doceniana rwnie na rynku za niewielkie gabaryty, co pozwala
na instalacje na stanowiskach, w ktrych jest mao miejsca.

Drukarka fiskalna
Mera TE

owe

skada yczenia imienin

Wicej na softib.pl

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Szybki PIT, akcja resortu


nansw, miaa za zadanie
przekona Polakw, e elektronicznie rozliczanie PIT to
sprawa szybka, atwa i niewymagajca wychodzenia z
domu. Jak informuje ministerstwo, Polacy coraz chtniej korzystaj z tej formy
rozliczenia rocznego podatku
z urzdem skarbowym.
Leszek Skiba, wiceminister nansw zapewnia: W
pierwszym kwartale 2016
r. po raz pierwszy w historii liczba PIT-w skadanych
przez internet przewyszya
liczb zezna papierowych,
ich udzia wynis 52 proc.
Zakadamy, e ten trend bdzie kontynuowany, co bdzie
kolejnym potwierdzeniem, e

Polacy chtnie korzystaj z


nowoczesnych narzdzi informatycznych, takich jak e-Deklaracje. Szczeglnie dbamy o to, aby byy one nie tylko
przydatne, bo oszczdzaj
czas i pienidze podatnikw,
ale take zaprojektowane prosto i intuicyjnie.
Coraz wiksz aktywno
Polakw w rozliczaniu si
przez Internet potwierdzaj
liczby. W 2010 r. w ten sposb
rozliczyo si 2 proc. podatnikw (328 tys. osb), w 2014
r. liczba ta zwikszya si do
30 proc. rozlicze (wysano
5 mln 416 tys. e-PIT-w). W
ubiegym roku zosta pobity
rekord - 7 mln 410 tys. e-PIT-w, ktre stanowiy 40 proc.
wszystkich rozlicze.

W tym roku Ministerstwo Finansw spodziewa


si pobicia kolejnego rekordu. Z szacunkw wynika, e
do 20 kwietnia Polacy zoyli ju ponad 6 mln 600
tys. e-PIT-w, a w ostatnich dniach okresu rozliczania przyrost liczby elektronicznych zezna jest o
kilkanacie procent wyszy
ni w tym samym czasie w
poprzednich latach. Wiceminister Finansw zapowiada, e resort spodziewa
si rekordowego wyniku i
przekroczenia 8 milionw
wysanych rozlicze podatkowych przez Internet.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 9/2016

GazetaInformator.pl 5 maja 2016 nr 9 (210)

REGION GOSPODARKA

W powiecie wodzisawskim ruszya Karta Modego Przedsiborcy


katarzyna krentusz

Karta Modego Przedsibiorcy to program promujcy przedsibiorczo wrd


modziey. Adresowany jest
do osb do 30. roku ycia,
ktre prowadz dziaalno
gospodarcz lub zamierzaj
j otworzy. - Modzi to grupa wymagajca szczeglnego
wsparcia na rynku pracy. Ich
dobry start zawodowy to warto, o ktrej nie trzeba nikogo przekonywa. W powiecie
wodzisawskim, odsetek modziey poszukujcej pracy jest
wysoki. Co trzeci bezrobotny
nie ukoczy 30. roku ycia.
Co roku, ok. 70% rodkw (...)
przeznaczonych na aktywizacj
zawodow trafia do osb modych w formie dofinansowania zatrudnienia. Od 70 do 80
osb korzysta rocznie z dotacji
na uruchomienie dziaalnoci
gospodarczej, udzielanej przez
Powiatowy Urzd Pracy w Wodzisawiu lskim. Co roku,

ponad 400 modych przedsibiorcw rejestruje rozpoczcie


dziaalnoci w wodzisawskim
Urzdzie Skarbowym - wyjania starosta powiatu wodzisawskiego, Ireneusz Serwotka. I dodaje: - Dziki realizacji
projektu postawione zostay
kolejne kroki na drodze wspierania rozwoju przedsibiorczoci. Jak wiemy, prowadzenie
firmy jest trudne. Szczeglnie
na pocztku, gdy firma zdobywa dopiero pozycj na rynku.
(...) Inicjowanie i wdraanie
dziaa sprzyjajcych rozwojowi przedsibiorczoci (...) jest
niezwykle cenne i potrzebne.
Karta Modego Przedsibiorcy to program, ktry powsta w wyniku partnerstwa
InNOWAcyjna NYSA. Jego
celem jest promowanie przedsibiorczoci wrd modziey poprzez tworzenie przez
innych przedsibiorcw, otoczenie biznesu lub podmioty
administracji publicznej systemu preferencji, ulg, zniek i

Fot. Justyna Koniszewska

22 kwietnia w Wodzisawiu lskim odbya si gala inaugurujca projektu, wprowadzajcego


program ulg, zniek i udogodnie dla modych osb rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz.

Wicestarosta nyski Piotr Woniak i starosta wodzisawski Ireneusz Serwotka


podpisali porozumienie, na mocy ktrego w powiecie wodzisawskim ruszy projekt KMP.

udogodnie dla modych osb,


rozpoczynajcych dziaalno
gospodarcz. W zamian, partnerzy KMP zyskuj wizerunek
instytucji wspierajcej modzie, bezpatn promocj oraz
potencjalnie nowych klientw
dla swoich produktw i usug.
W powiecie nyskim, projekt Karty Modego Przedsibiorcy funkcjonuje od 3 lat.
Przystpio ju do niego ponad
200 partnerw a z oferowanych udogodnie korzysta ok.
200 modych przedsibiorcw.
Powiatowy Urzd Pracy
w Wodzisawiu lskim, jako
pierwszy w wojewdztwie lskim, zdecydowa o przystpieniu do programu. 22 kwietnia
odbya si gala inaugurujca
projekt Karty Modego Przedsibiorcy w naszym powiecie.
Na pocztek, ch przystpienia do projektu wyrazio ponad 60 pracodawcw, instytucji otoczenia biznesu oraz
podmiotw administracji publicznej.

R E K L A M A

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12,
tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16,
tel. 32 440 89 88,, 512 333 812
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2,
tel. 77 482 67 47, 697 212 351
softib.pl
centrumkasfiskalnych.pl

PLUSY BIZNESU

5 maja 2016, nr 9 (210)

DLA

<< GazetaInformator.pl

NDZA EKOLOGIA

Rekordowe zamwienia w szkce w Ndzy


krystyna stanik

Jednym z ciekawszych
miejsc w Ndzy jest najwiksza w kraju szkka kontenerowa. - Ludzie przyjedaj zobaczy, jak dziaa
najwiksza w kraju szkka
kontenerowa, ktra ma wasne laboratorium produkujce specjalny biopreparat. To
interesujcy punkt na mapie
nie tylko gminy Ndza, ale
caego regionu - podkrelaj
mieszkacy. Sadzonki w Ndzy zamawiaj nadlenictwa
z caego kraju. Ten rok jest
wyjtkowy. Zamwiono a 7
milionw sadzonek: najwicej sosen, ale te bukw, dbw, wierkw, brzz, lip, czy
czereni. - Jestemy szkk o
najwyszej produkcji w kraju
- mwi Maria Bajsarowicz,
zastpca kierownika szkki
kontenerowej w Ndzy.
Szkka si cigle rozwija. W zeszym roku zwikszono jej powierzchni produkcyjn. Historia szkki siga
roku 1997. Pomys utworze-

nia zakadu pojawi si po


tragicznym poarze lasu w
nadlenictwie Rudy Raciborskie. Spono blisko 10 tysicy hektarw. Do odtworzenia
spalonego lasu potrzebne byy ogromne iloci nowych sadzonek drzew. Powstay hale
produkcyjne, kompleks nasienny, hala zmechanizowanego siewu, zagony ze zraszaniem automatycznym, tunele
foliowe.
- Rnica midzy szkk
tradycyjn-gruntow a kontenerow, polega na sposobie produkcji. W tej tradycyjnej sadzonki hoduje si tak
jak rolnik np. ziemniaki. Po
dwch, trzech latach najczciej sadzonki s gotowe, by
je przenie do lasu. Za ta
kontenerowa jest produkcj
na sztucznym podou z odpowiednimi dodatkami. Sadzonki rosn w maych, poczonych ze sob doniczkach.
Zblokowana doniczka to
wanie kontener - wyjania
Maria Bajsarowicz. Zakad
zajmuje si take przygoto-

waniem podoa hodowlanego i produkcj biopreparatu.


- Pracuje nad tym miejscowe
laboratorium. Biopreparat
mikoryzowy jest szczepionk
grzyba, ktra sprawia, e sadzonka ronie lepiej, szczeglnie w warunkach trudnych, nielenych. Specyfik
produkowany w Ndzy trafia
do szkek w caej Polsce - dodaje Bajsarowicz
Szkka w Ndzy jest sporym lokalnym pracodawc. W
najgortszym sezonie zatrudnionych jest okoo 60 osb.
- Wikszo to kobiety. Maj
chyba wicej cierpliwoci do
tej pracy - umiecha si Maria Bajsarowicz.
Gospodarstwo odwiedzaj
wycieczki szkolne z caego regionu, jak i turyci oraz gocie
z kraju oraz zagranicy. Przyjedaj rwnie studenci i
naukowcy. - Odwiedzin mamy coraz wicej, bo kiedy ludzie dowiaduj si, e jest tu
fajnie, to przyjedaj kolejne wycieczki - mwi zastpca
kierownika.

R E K L A M A

rollupy reklamowe
ju od 140 z netto
*

32 414 90 30, 533 355 277

*) O szczegy pytaj
Dziagrafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

Fot. UG Ndza

Nadlenictwa z caej polski zamwiy 7 mln sztuk sadzonek.

Szkka w Ndzy jest najwiksz w kraju.


Na zdj. Maria Bajsarowicz, zastpca kierownika szkki kontenerowej w Ndzy.

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

PIETROWICE WIELKIE EKOLOGIA

XVI Eko-Wystawa - Ciepo Przyjazne rodowisku


IWONA CYBULSKA

Pietrowickie Targi to nie tylko wydarzenie ekologiczne,


ale take bogaty program artystyczny. W tym roku
gwiazd wieczoru bdzie Szymon Wydra & CARPE DIEM.
Fot. Magdalena Kubina

Eko-Wystawa Ogrd,
systemy grzewcze, wntrza odbdzie si 7 i 8
maja na terenie Centrum
Spoeczno-Kulturalnego
w Pietrowicach Wielkich.
Tegoroczna wystawa to
ju 16. edycja tej imprezy. Pierwsza odbya si w
2000 roku. W kolejnych latach cieszya si rosncym
powodzeniem a obecnie
mona j nazwa jednym z
najwaniejszych ekologicznych wydarze w regionie.
Na Eko-Wystaw zaprasza

wjt gminy - Bdzie to niepowtarzalna okazja do pogbienia tak istotnych zagadnie jak oszczdno
energii i ekologia - zachca wjt Andrzej Wawrzynek. Ponadto swoim patronatem imprez obj
take prof. Jerzy Buzek,
pose do Parlamentu Europejskiego. W organizacj Eko-Wystawy od wielu
lat wcza si take Wojewdzki Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. - Z
du satysfakcj obserwuj, jak co roku Eko-Wysta-

Fot. CARPE DIEM

Setki wystawcw, rzesze zwiedzajcych, konferencja oraz wystpy artystyczne


- kolejna edycja Eko-Wystawy ju w najbliszy weekend.

Wystawcy promuj swoje produkty i usugi.


Gocie chtnie korzystaj z doradztwa w zakresie nowoczesnych rozwiza proekologicznych.

Program XVI Eko-Wystawy w Pietrowicach Wielkich:


Sobota, 7 maja

9:00 - rozpoczcie konferencji


10:00 - otwarcie pawilonw wystawowych
11:30 - oficjalna inauguracja wystawy
13:00 - przegld zespow
szkolnych
15:00 - prezentacja wystawcw
16:00 - wielka biesiada
Pietrowicka z udziaem gwiazd lskiej sceny muzycznej: New For
You, Brygida i Robert
ukowscy, Mirek Jdrowski wraz z zespoem
18.00 - zamknicie pawilonw wystawowych
19.30 - koncert zespou disco polo Skaner

Niedziela, 8 maja
10:00 - otwarcie pawilonw wystawowych
11:00 - prezentacja wystawcw
12:00 - przegld zespow
szkolnych
14:00 - wrczenie nagrd
laureatom
konkursu
ekologicznego
14:30 - program dla dzieci:
Miniminki Show
15:15 - wystp grupy Street
Workaut Racibrz
15:30 - wrczenie statuetek
dla wystawcw
16:00 - koncert zespou
Blue Party
17:30 - lska biesiada z
Radiem Vanessa
18:00 - koncert zespou
Kolorowe Gitary

18:00 - zamknicie pawilonw wystawowych


19:00 - koncert zespou
Kordian
20:15 - gwiazda wieczoru Szymon Wydra & Carpe
Diem
21:30 - pokaz sztucznych
ogni
Program konferencji
Pompy ciepa
- racjonalne
rozwizanie
energetyczne jutra
(7 maja, godz. 9:00)
1. Rozpoczcie konferencji
2. Czym s pompy ciepa
i jak funkcjonuj
3. Przykady racjonalnego
wykorzystania pomp ciepa
w perspektywie energii jutra

Patronat medialny:

wa w Pietrowicach Wielkich, organizowana siami


lokalnych dziaaczy i pasjonatw przeradza si w du, profesjonaln prezentacj na stae wpisujc si
w kalendarz wanych wydarze proekologicznych
w naszym regionie - mwi
bya prezes WFOiGW w
Katowicach, obecnie posanka z ramienia Platformy Obywatelskiej, Gabriela Lenartowicz. - Starostwo
Powiatowe w Raciborzu na
stae wpisao Eko-Wystaw do kalendarza istotnych
wydarze w regionie - do-

daje starosta Ryszard Winiarski, wsporganizator


wystawy.
Eko-Wystawa w Pietrowicach Wielkich jest jedn
z najwikszych imprez wystawienniczych w regionie.
Jak co roku swj udzia w
niej zapowiedziao wielu
wystawcw. Gmina spodziewa si take okoo 50
tys. odwiedzajcych. Nie
zabraknie take konferencji tematycznej i wystpw
artystycznych. W rol konferansjerw wciel si Witold Kolowca, Piotr Bajak
oraz Tomasz Ciba.

44 Wiadomoci
XVI Eko-wystawa Pietrowice Wielkie
R E K L A M A

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

Zoty rodek 55
Wiadomoci

RACIBRZ HANDEL

Zadbaj o bezpieczestwo i higien podczas pracy


Bezpieczestwo
jest
podstawowym czynnikiem,
ktry powinien by zapewniony w miejscu pracy i to
nie tylko zawodowej, ale
rwnie tej wykonywanej
wok wasnego domu, na
przykad podczas remontw bd rnego rodzaju
napraw. Niezalenie od wykonywanej czynnoci, naley zadba przede wszystkim o to, by odpowiednio
chroni gow, rce, nogi
oraz rzecz jasna cae ciao.
Odzie ochronna powinna
spenia konkretne wymogi norm europejskich, posiada wysok jako oraz
by wygodna w uytkowaniu. Tak odzie znajd
Pastwo w sklepie odziey
ochronnej i roboczej Delfin
w Raciborzu. Posiadamy
szeroki wybr produktw
ochronnych oraz zawodowych w bogatej gamie kolorystycznej i rozmiarowej,
dziki czemu klienci mog
dostosowa zakup do wasnych potrzeb.
Oprcz odziey ochronnej, sklep Delfin posiada w
swoim asortymencie bogaty wybr artykuw BHP,
sprzt do pracy na wysokoci, sprzt straacki, artykuy spawalnicze, we
techniczne (w tym ogrodowe), narzdzia budowlane, a nawet chemi gospodarcz. Ponadto prowadzi
R E K L A M A

Fot. Justyna Koniszewska

Sklep Delfin pomoe Ci dopasowa odzie ochronn oraz artykuy BHP do specyfiki wykonywanej pracy.
sprzeda zarwno detaliczn, jak i hurtow oraz
umoliwia dowz zamwienia do klienta.
Sklep odziey ochronnej i roboczej Delfin funkcjonuje na rynku od 2008
roku. Nasz misj jest nie
tylko zaspokojenie potrzeb
klientw, ale take ich zadowolenie i satysfakcja.
Dokadamy wszelkich stara, by zagwarantowa im
przyjazn obsug o wysokim standardzie. Natomiast nasi wykwalifikowani
i dowiadczeni pracownicy,
zawsze su pomoc oraz
profesjonalnym
doradztwem w zakresie produktw dostpnych w asortymencie hurtowni. Dziki
duej wiedzy pracownikw
jestemy w stanie zaoferowa najwysz jako produktw dopasowanych do
specyfiki konkretnego stanowiska pracy.
Sklep Delfin jest dystrybutorem produktw nastpujcych marek: PPO
Strzelce, Neo, Coval, Stanley, Modeco, 3M, Bradas,
Protekt i wielu innych.

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 08:00-16:00
sob.: 09:00-13:00

Deln Sp. z o.o. Sklep odziey ochronnej i roboczej


ul. Eichendorffa 12, 47-400 Racibrz
tel. 32 430 30 36 lub 32 415 29 34, tel. kom. 512 936 444, e-mail: delnspzoo@op.pl
www.deln-raciborz.pl
Artyku sponsorowany

66 Wiadomoci
XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie
R E K L A M A

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

Zoty rodek 77
Wiadomoci

RACIBRZ USUGI

Kominkowe bdy, czyli o tym, co zrobi, by unikn problemw


Kominek peni wiele funkcji i to nie tylko
uytkowych. Pozwala bowiem na posiadanie w domu ywego ognia, tworzy
niesamowit
atmosfer,
wytwarzajc poczucie bezpieczestwa oraz ciepa.
Taczce, mienice si pomyki, strzelajce iskry oraz
trzaskajce polany potrafi w niesamowity sposb
zaczarowa obserwatora.
Jednake, aby w peni mc
si nim cieszy, naley korzysta z dowiadczenia innych, by nie popeni rnego rodzaju bdw.
Nieprawidowoci mona podzieli na trzy podstawowe grupy. Pierwsz
z nich jest grupa bdw
zwizana z faz projektowania kominka: niepoprawnie dobrana metoda
zagospodarowania ciepa
kominkowego, niewaciwie dobrana moc oraz typ
wkadu kominkowego. Ponadto, odpowiednio wczenie naley przemyle
to, by zabudowa kominka
komponowaa si z koncepcj architektoniczn caego
budynku.
Druga grupa bdw
zwizanych z kominkami dotyczy fazy budowania kominka. Istotn kwesti zwizan z kominkami
jest uwane przemylenie
zjawiska rozszerzalnoci i
R E K L A M A

przewodnoci cieplnej surowcw dobranych do budowy kominka. Naley


pamita, i wkad kominkowy moe wytworzy moc
nawet do 20 kW, za temperatura w palenisku moe osign nawet 1000C.
Kunsztem jest wykonanie
marmurowej obudowy kominka w taki sposb, aby
zostawi moliwie jak najmniejsz szczelin dzielc
wkad kominkowy z marmurem, a rwnoczenie
zagwarantowa jednakowe
nagrzewanie kamienia, by
chroni materia przed pkaniem wskutek rozszerzalnoci termicznej. Czsto
wystpujcym bdem, ktry popeniaj niedowiadczeni instalatorzy, jest za
may obszar konwekcyjny
kratek wywiewnych w obudowie kominka, co powoduje jej pkanie, a w konsekwencji nawet spalanie
czstek kurzu znajdujcych
si w rodku obudowy kominka, co prowadzi do brudzenia odpyww ciepego
powietrza i wzmoenie objaww alergii oddechowej,
szczeglnie u dzieci, ktre s uczulone na roztocza
domowego kurzu. Nastpny bd dotyczy kominkw
z paszczem wodnym i polega na nierozwanym podczeniu kominka do instalacji CO. Zazwyczaj kominek

Fot. Arkadiusz Piechota

Profesjonalne porady, dziki ktrym unikniesz rnego rodzaju bdw i bdziesz cieszy si wymarzonym kominkiem.

Kominek narony z wkadem kominkowym


BeF TREND V6 CP, ozdobiony szlifowanym
i upanym granitem Black Beauty.
z paszczem wodnym jest
traktowany przez hydraulikw jako dodatkowy kocio
w instalacji CO. Oglnie jest
to waciwe podejcie, jeeli tylko kocio znajduje si
w odpowiednim miejscu,
umoliwiajcym bezproblemowy dostp do samego kota, jak i kadego z zaworw
oraz sprztu gwarantujcych
bezpieczestwo. W sytuacji,
gdy wkad z paszczem wodnym znajduje si w zabudowie speniajcej walory estetyczne, swobodny dostp do
urzdzenia nie jest moliwy.
Wane jest wic, by dobrze
przemyle miejsce, w ktrym ma znajdowa si zawr
bezpieczestwa,
automatycznej przepustnicy powie-

trza, odpowietrznika, a nawet zaworw odcinajcych,


poniewa wedug norm do
czci elementw naley zaglda co najmniej raz na
rok, by dokona rewizji ich
waciwego funkcjonowania.
Trzecia grupa bdw dotyczy problemw, ktre wystpuj w trakcie uywania
kominka. Istotne jest, by
instalator wyranie wskaza
uytkownikom, jak we waciwy sposb z niego korzysta oraz jakich czynnoci
naley unika. Uytkownicy
kominka musz wiedzie,
jak wane jest stosowanie
odpowiedniego paliwa, czyli gwnie suchego drewna.
Osobicie dodabym jeszcze
zalecenie, by za kadym ra-

zem pali w kominku tak,


aby podtrzymywa ywy
ogie. Poczwszy od etapu
rozpalania, a do wygaszenia kominka, mona porcjowa ilo paliwa oraz
powietrza w taki sposb,
by zminimalizowa efekt
dymienia i tym samym
brudzenia szybki wkadu.
Sprawdzon metod jest
rozpalanie w kominku od
gry. Wyglda ona nastpujco: na sam d naley
pooy przykadowo trzy
grube polana, za jako drug warstw dwa grube polana. Pomidzy dwa polana naley pooy rozpak
i proste do rozpalenia drobne szczapki. Dziki temu, po
rozpaleniu rozpaki, ogie
bardzo szybko chwyci drobne szczapki, za temperatura po kolei rozpali grube polana. Tym sposobem, ogie
nie rozgrzeje caego drzewa
od razu, wic w rezultacie
spalanie bdzie trwao duej, natomiast ilo dymu
zostanie ograniczona do minimum.
Nierzadko zdarza si,
e uytkownicy kominkw,
lekcewa obowizek dokonywania przegldw kominiarskich. W ich wiadomoci utaro si bowiem
stwierdzenie, i kominek
generuje tak ma ilo sadzy, e wystarczajce jest
czyszczenie komina raz

na par sezonw. Rzeczywicie, czsto tak wanie


jest, natomiast jest to due
ryzyko, gdy wystarczy, e
warstwa sadzy, ktra wyciela komin, z niewiadomych przyczyn ulegnie zapaleniu i ju moe doj do
tragedii. Takie zjawisko w
najlepszym wypadku moe
skoczy si koniecznoci
wymiany komina. Nastpnym bdem jest istniejce
przewiadczenie, e wok
kominka nie trzeba niczego
robi oraz e jest to urzdzenie bezawaryjne. Zazwyczaj takie stwierdzenie
dotyczy najwyszej jakoci
wkadw kominkowych, natomiast nawet w tym przypadku istnieje konieczno
dokonywania cyklicznych
przegldw, kontrola stanu
uszczelek, wewntrznych
okadzin paleniska oraz
czyszczenia wntrza wkadu. Dziki temu moliwe
jest wyduenie czasu uytkowania paleniska.
Studio Kominkw
MARPOL
47-400 Racibrz,
ul. Rybnicka 13
32 417 25 23
www.kominkislask.pl
Artyku sponsorowany

88 Wiadomoci
XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie
R E K L A M A

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

R E K L A M A

ekologiczne gadety reklamowe

tel. 32 414 90 30
kom. 533 355 277

Zoty rodek 99
Wiadomoci
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

JU OTWARTE
ZAPRASZAMY

Racibrz, ul. Mickiewicza 10a

PORCELANA,
PODUSZKI,
LAMPY, LUSTRA,
OBRUSY, DODATKI

10
10 Wiadomoci
XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

ekologiczne
gadety reklamowe

REGION USUGI
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

15 lat dowiadczenia w wykonywaniu


profesjonalnych pokry dachowych
Precyzja, sumienno, dowiadczenie
PPHUT KOCO. Firma rozpocza swoj dziaalno w 2001 roku.
Firma PPHUT Koco
rozpocza swoj dziaalno
w 2001 roku. Zaczynaa jako
maa firma, wykonujca zlecenia na jedynie niewielkie
obiekty. Solidna praca, terminowo oraz rzetelno,
pozwoliy jej zbudowa wizerunek firmy, ktrej warto
zaufa. Z kolei dobra opinia przekazywana przez zadowolonych klientw generowaa coraz wiksz liczb
zlece. Z biegiem lat firma
PPHUT Koco przeksztacia si w przedsibiorstwo realizujce pokrycia dachowe
nie tylko do maych, ale rwnie duych obiektw, takich
jak hipermarkety czy szkoy.
Ponadto przedsibiorstwo
rozwino swoj dziaalno, zajmujc si sprzeda materiaw budowlanych,
dziki czemu klienci w jednym miejscu mog znale
wszystko, co jest potrzebne
do wykonania remontu. W
siedzibie firmy, przy ulicy
Raciborskiej w Syryni, znajduje si rwnie tartak, co
dodatkowo podnosi warto
przedsibiorstwa pod ktem wachlarza oferowanych
usug i produktw.
Gwn domen PPHUT
Koco wci pozostaj usugi ciesielskie oraz dekarskie.
W swojej pracy firma stawia

przede wszystkim na najwysz jako wykonywanych usug oraz wykorzystywanych materiaw. Do


tego dochodzi jeszcze wysoce wykwalifikowany i dowiadczony zesp pracowniczy, co w efekcie czyni z
PPHUT Koco konkurencyjn firm.

W zakres usug wiadczonych przez specjalistw


firmy PPHUT Koco wchodzi nie tylko wykonywanie
pokrycia dachowego, ale
rwnie montowanie okien
dachowych, obrbek dekarskich, rur i rynien oraz podbitki dachowej, a take docieplanie poddasza.
PPHUT Koco
Micha Koco
ul. Raciborska 4a
44-361 Syrynia
tel. 506 193 315
www.pphutkocon.ocom.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>
R E K L A M A

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

Zoty rodek11
Wiadomoci
11

12
12 Wiadomoci
XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie
R E K L A M A

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

Zoty rodek13
Wiadomoci
13

RACIBRZ USUGI

Cuda ze szka na wycignicie rki. Tylko wSzkomark


- My podchodzimy do klienta indywidualnie. Wykonujemy rzeczy,
ktre sobie wymyli, wyobrazi - mwi wacicielka Szkomark, Jolanta Banowska.
cowy by co najmniej tak dobry, jak oczekiwany - mwi
Jolanta Banowska.
W ofercie zakadu znajduj si: lustra krysztaowe i
kolorowe (do azienek, salonw, sklepw, przymierzalni, szaf, garderb, przedpokoi), szko ornamentowe
biae i kolorowe, szko lakomat, szko satynowe,
szko typu lakobel (24 kolory), szko bezpieczne z foli
przezroczyst lub matow
typu VSG, szko hartowane
(do balustrad, zadasze, wi-

tryn, jak i zabudowy staej),


szko ozdobne z motywami
(do kuchni, szaf), ramy obrazowe, ramki aluminiowe
(jako front meblowy lub jako zabudowa wnki), prole
aluminiowe do pek szklanych oraz akcesoria do szka
(uchwyty do pek, zamki,
zawiasy, podprki). Wszystkie zamwienia s realizowane pod dany i uzgodniony z klientem wymiar.
W ostatnich latach bardzo dobrze sprawdza si i ma
zastosowanie szko z grak,

gdzie kady klient wybiera


sobie wzr z galerii zdj.
Wikszo tych elementw
montujemy w kuchni pomidzy meblami zamiast
kafelek, jak rwnie jako
elementy wypenie szaf od
wnk. Od prawie roku rwnie piaskujemy wzory i napisy na szkle i lustrach. Wykonujemy rwnie lustra z
podwietleniem LED.
W naszej ofercie znajduj si rwnie szyby zespolone, jak i kabiny prysznicowe,
ktre robimy pod wymiar.

- My podchodzimy do
klienta indywidualnie. Wykonujemy rzeczy, ktre sobie
wymyli, wyobrazi. Sprawiamy, e usuga staje si realna. W ten sposb produkty,
ktre sprzedajemy s unikatowe. Dziki dostrzeganiu
naszego profesjonalizmu codziennie pozyskujemy nowych klientw - wyjania
wacicielka.

Firma handlowo-usugowa
Szkomark
ul. Londzina 46/11
Racibrz
www.szklomark.com.pl
tel. 604 326 789
Czynne:
pon.- pt.: 8.00 - 16.00
sob.: 8.00 - 12.00
Artyku sponsorowany
Fot. Szkomark

Szkomark to biznes rodzinny, prowadzi go Jolanta


Banowska ze swoim mem.
Przedsibiorstwo dziaa na
raciborskim rynku od 2008
roku. - Przedmiotem naszej
dziaalnoci jest produkcja
elementw ze szka. Dbajc o zadowolenie naszych
klientw, staramy si, aby
kady wytwarzany przez nas
produkt by jak najwyszej
jakoci. Naszym celem jest
odda klientowi dokadnie
to, czego od nas oczekuje,
starajc si, aby efekt ko-

Ostatnio popularnoci ciesz si szklane panele, montowane w kuchni pomidzy meblami.


Panele skutecznie zastpuj tradycyjne pytki ceramiczne.
R E K L A M A

Szko pozwala na stworzenie ciekawych aranacji we wntrzach.

16
16 Wiadomoci
XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie
R E K L A M A

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

R E K L A M A

Zmniejsz zuycie paliwa


ECO Tuning - usuga zmiany oprogramowania w celu
podniesienia mocy i zmniejszenia zuycia paliwa
nawet do 3.8l/mtg. Moment obrotowy i moc wzrasta
o okoo 10-20%.
SCR OFF - programowe usunicie
systemu AdBlue (koniec z uzupenianiem
pynu AdBlue i spadkiem mocy).
DPF/DOC OFF - fizyczne usuwanie wkadu
ceramicznego z ukadu wydechowego oraz
programowe usunicie obsugi filtra czstek
staych w sterowniku silnika.
EGR OFF - fizyczne i programowe wyczenie
funkcji zaworu EGR
Naprawa i korekta mtg w licznikach.
Diagnoza
Wszystkie usugi realizujemy z dojazdem do klienta
Oferta dotyczy maszyn: CASE, CLASS, DEUTZ,
FENDT, JCB, John Deere, Lamborghini, Linde,
Massey Ferguson, New Holland, Same, Steyr, Valtra
oraz samochodw osobowych i ciarowych.
Kontakt:
Pro-Tune Joachim Kandziora
Tel: 501-923-349
NIP: 7492008599

Zoty rodek17
Wiadomoci
17

18 Z regionu

motoryzacja

5 maja 2016, nr 9 (210)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Toyota sprzedaa w Polsce ponad 10 000 hybryd


czna sprzeda samochodw hybrydowych Toyoty w Polsce przekroczya 10 000 egzemplarzy.
W cigu dwch pierwszych miesicy 2016 roku Polacy kupili a 1 100 hybryd japoskiej marki.
Toyota jest niekwestionowanym liderem na
rynku aut hybrydowych.
W 2015 roku sprzeda hybryd marki w Polsce osigna liczb 3 820 aut, to o
51,5% wicej ni rok wczeniej. W cigu 5 lat ich
roczna sprzeda wzrosa
a 20-krotnie.

Toyota Auris Hybrid


najpopularniejsza hybryda w
Polsce i w Europie zainteresowaa cznie 6 190 klientw, za Toyot Yaris Hybrid
kupio 3 000 Polakw. Tylko
w cigu 2 miesicy 2016 roku
na hybrydowego Aurisa zdecydowao si 814 osb.
Japoski producent roz-

szerzy w tym roku swoj ofert na polskim rynku do omiu


modeli hybrydowych, reprezentujcych wszystkie kluczowe segmenty. W kwietniu
w salonach zadebiutowaa
nowa generacja Priusa oraz
RAV4 Hybrid, a pod koniec
2016 roku pojawi si zupenie
nowy crossover C-HR.

Od czasu wprowadzenia na rynek Toyoty Prius w


1997 roku japoski producent
sprzeda ponad osiem milionw hybryd na caym wiecie.
W porwnaniu z samochodami o napdzie konwencjonalnym udao si dziki temu
globalnie ograniczy emisj
CO2 o ponad 58 mln ton, a

zuycie benzyny o 22 mld litrw. Toyota oferuje cznie


31 modeli hybrydowych w 90
krajach.
Toyota Konsek Rybnik
ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
www.toyota.rybnik.pl
tel. 32 432 90 40

Artyku sponsorowany
R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

zdrowie

5 maja 2016, nr 9 (210)

Z regionu 19

REGION - ZDROWIE

REGION ZDROWIE

Dbajmy o nasze stopy cay rok! Bzykajcy komar nad uchem?


Fot. Studio Urody IRENA

Nie mona bagatelizowa nawet najmniejszych schorze.

Skurcz w ydce, biegunka, wamywacz, latajcy komar nad


uchem czy chrapanie - to tylko kilka ciekawych i denerwujcych nas przypadoci, ktrych moemy dowiadczy w nocy.
Co jeszcze gorszego moe nas spotka w nocy?

FIX
FIX

gabinet rehabilitacji i fizjoterapii

gabinet rehabilitacji i fizjoterapii

Zadbaj o swoje stopy ze Studiem Urody IRENA w Raciborzu.


Studio
Kosmetyczne
IRENA zajmuje si pielgnacja stp od 15 lat za
pomoc profesjonalnego
sprztu i kosmetykw. Z racji tego, e wikszo czasu nasze stopy s ukryte w
obuwiu, niewiele powicamy im uwagi. W chaosie
codziennoci zapominamy,
jak wan funkcj peni w
naszym yciu, a przecie to
przede wszystkim one odczuwaj zmczenie i dyskomfort po caym dniu. Pamitajmy, e ich zdrowie
warunkuje nasze samopoczucie.

Drogie Panie i Panowie, schorzenia stp dotykaj coraz wicej osb, w


kadym wieku. Zaczyna si
niewinnie suchoci stp,
pkajcymi pitami czy po
prostu zaczynamy odczuwa
bl podczas chodzenia. Niestety czsto, bagatelizujc
takie dolegliwoci, pozwalamy na ich rozwj w zym
kierunku. Systematyczna i
profesjonalna pielgnacja
w gabinecie jak i w domu
pozwoli zapobiec wikszym
problemom ze stopami. Zachcamy, abycie razem z
nami prawidowo zadbali o

Wasze stopy i samopoczucie. U nas mona zaopatrzy


si w specjalistyczne maci
lub kremy, ktre dopasujemy do potrzeb Twoich stp.
Serdecznie zapraszamy Panie i Panw w kadym wieku na pedicure kosmetyczny bd leczniczy.
Studio Urody IRENA
ul. Duga 32
47-400 Racibrz
tel. 32 415 23 80
/ IRENA Gajewska
Artyku sponsorowany

POWIAT RACIBORSKI - SAMORZD

R E K L A M A

Kto wystawi akt zgonu?


Do wystawiania aktw zgonu potrzebny jest koroner zatrudniony przez powiat. Mimo prb nie udao si do tej pory takiego
zatrudni. Zamiast niego do zgonw jed... lekarze rodzinni.
PAWE STRZELCZYK

Brak w powiecie lekarza


penicego funkcj koronera wytkn starocie na posiedzeniu powiatowej komisji zdrowia doktor Janusz
Michalik,
wspwaciciel
NZOZ Panaceum. Przytoczy
sytuacj sprzed paru tygodni, kiedy to policja po ujawnieniu denata zwrcia si do
niego z prob o potwierdzenie zgonu. - To by naprawd
makabryczny zgon, piciu policjantw ucieko. Ja nie mogem - relacjonowa. Obiekcje
budzi fakt, e, wywiadczajc
policji grzeczno, musia
opuci przychodni w godzinach jej pracy na ptorej

godziny, skazujc tym samym


pacjentw na wyczekiwanie
pod drzwiami gabinetu. Niejasna jest ponadto zgodno
z prawem takiego procederu.
- Musimy co z tym zrobi,
bo bdzie problem - zaalarmowa dodajc, i sam wicej
nie zamierza podejmowa si
takich dziaa, majc na gowi poradni.
Starosta jest wiadomy
powagi zagadnienia, ale ma
zwizane rce. Niestety, cho
kilkukrotnie czyni starania
o zatrudnienie koronera, po
prostu nie byo chtnych. Nie
zgosi si nikt. Nie pomogy
nawet nieocjalne podchody poprzez polecenie odpowiedniej osoby przez rodo-

wisko lekarskie ani kuszenie


odpowiednio wysok kwot.
Tymczasem wszystko wskazuje na to, i zatrudnianie koronera przez powiat wkrtce
bdzie obowizkowym zadaniem zlecanym samorzdom
przez rzd.
Tylko 3 powiaty w wojewdztwie urzdnika takowego posiadaj. - Nam zaley na
koronerze tak samo jak wam skwitowa Ryszard Winiarski,
nie potrac jednak da odpowiedzi, w jaki sposb mona upora si z t kwesti.
Pki co policja po ujawnieniu
zwok skazana jest na uprzejmo lekarza, ktry zgodzi si
w tym przykrym obowizku j
wspomc.

RACIBRZ - AKCJE CHARYTATYWNE

ZBIERALI WOSY NA PERUKI


II LO wczyo si w akcj
Daj Wos!, czyli zbirk
wosw na peruki dla kobiet w trakcie chemioterapii.
Do 29 kwietnia pedagog
szkolny Ewa Witkowska organizowaa na terenie II LO w
Raciborzu zbirk wosw dla
fundacji RaknRoll. Fundacja
zbiera a wosy dla osb chorych na nowotwory, ktre prze-

chodzc chemioterapi, straciy swoje naturalne wosy. Koszt


takiej peruki to okoo 5 tys. z,
co najczciej przekracza moliwoci chorych osb, ktrym
niejednokrotnie brakuje pienidzy na lekarstwa.
Kada chtna do pomocy osoba moga odda dowoln ilo wosw, warkoczyk, a
take wiksz ich ilo. Wane
byo, aby rozpuszczone przed

Jednym z najgorszych
scenariuszy, jakie mog
si nam przytrafi, to ble staww albo krgosupa.
Bardzo czsto cierpimy tak
mocno, e potrafi skutecznie wybudza nas z gbokiego snu. Najczciej wystpuj midzy 2 a 4 w nocy
i maj bardzo silny charakter. Pacjenci opisuj je jako rwce, kujce czy pulsujce. Jest to kolejny etap
przewlekego procesu chorobowego, ktry wzrasta
na sile, trujc tkanki. Z dowiadczenia wiem, e dugoterminowe stosowanie
tabletek nie przynosi wikszej poprawy, a ble mog
si nasila.
Istnieje par skutecznych metod walki z takimi

ciciem wosy miay minimum 25 cm dugoci, byy spite gumk recepturk po obu ich
kocach i po umyciu szamponem nie byy oywione odywk. Wraz z oddanymi wosami
naleao doczy owiadczenie,
gdzie chtny deklarowa, i wosy oddaje dobrowolnie i nie pobiera za nie adnych pienidzy.
KJ

schorzeniami. Z duym powodzeniem i skutecznoci,


stosujemy te metody w gabinecie fizjoterapii REHAFIX w Raciborzu. Jeeli Ty
lub kto z Twoich znajomych
cierpi na nocne ble staww

to przeka tej osobie informacje o moliwoci wyleczenia bez chemii. Jeeli sam/a cierpisz z tego powodu,
to umw si na wizyt, aby
dowiadczy ulgi i przespa
noc bez brania tabletki.

Gabinet rehabilitacji i zjoterapii


REHAFIX
ul. Ocicka 4 (I pitro) Racibrz
www.rehax.com, tel. 733 333 814, , 504 325 873
Artyku sponsorowany

20 Z regionu

zdrowie

5 maja 2016, nr 9 (210)

POWIAT RACIBORSKI SZPITAL

Pracowity marzec bociana

- Marzec przers nasze oczekiwania jeli chodzi o liczb porodw


- mwi Elbieta Wielgos-Karpiska, z-ca dyrektora raciborskiego szpitala ds. medycznych.
pawe strzelczyk

Utrzymuje si tendencja
duej iloci porodw w raciborskiej lecznicy. I cho da
si zaobserwowa swojego rodzaju cykliczno, s miesice
gorsze i lepsze, generalnie po-

onice garn si rodzi swoje


dzieci na Gamowskiej.
Marzec 2016 by wanie
jednym z tych lepszych miesicy. - Miesic ten przers
nasze oczekiwania. Byy weekendy, e nie przyjmowalimy
na oddzia ginekologiczno-po-

oniczy, gdy tyle byo porodw - zdradza pani dyrektor.


W tym czasie na wiat przyszo ok. 1000 dzieci.
Oprcz korzyci w postaci wzrostu demograficznego,
szpital ma z tego tytuu wymiern korzy ekonomiczn.

RACIBRZ - AKCJE CHARYTATYWNE

Podsumowanie akcji
dawcw szpiku w raciborskim PWSZ
5 dni akcji, 105 potencjalnych dawcw
szpiku. Akcja na raciborskiej uczelni
odniosa ogromny sukces.
Po raz kolejny raciborscy
studenci przeprowadzili akcj
rejestracji potencjalnych Dawcw szpiku. Tym razem do rejestru bazy fundacji DKMS
Polska za porednictwem raciborskich akw doczyo 105
osb. Honorowy patronat nad
tym przedsiwziciem sprawowa prezydent Racibrza, Mirosaw Lenk.
Akcja rejestracji potencjalnych dawcw szpiku na raciborskiej PWSZ odbywaa si
po raz szsty. cznie w trakcie wszystkich akcji zarejestrowao si 876 osb, dwie osoby
z tej grupy zostay ju realnymi
R E K L A M A

dawcami. - Zainteresowanie
raciborzan oraz mieszkacw
ociennych miast nie maleje t
akcj, bardzo si z tego cieszymy, jest to nasze ogromne osigniecie przyznaje Dominika
Prokopczuk, studencki ambasador fundacji DKMS Polska.
Wszystkie osoby, ktre
chc si zarejestrowa, lecz nie
mogy przyby na akcj, mog zrobi to online za porednictwem strony - tam mona
zamwi pakiet rejestracyjny i
doczy do bazy potencjalnych
dawcw szpiku.
jk

Porody nale do wiadcze


nielimitowanych, tj. ile dzieci
si urodzi, za tyle Narodowy
Fundusz Zdrowia zapaci.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 7

5 maja 2016, nr 9 (210)

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Zielone Czeki 2016


IWONA CYBULSKA

Zielone Czeki to doroczna


nagroda nansowa przyznawana z okazji Dnia Ziemi.
Od 1994 roku nagradzane
s osoby wyrniajce si w
dziaalnoci proekologicznej
na terenie wojewdztwa lskiego. Do tej pory gratykacj otrzymao ju ponad 230
osb. Mimo to, chtnych nadal nie brakuje. - Ja nawet
myl, e chtnych stale przybywa i mona miao powiedzie, e ronie jako potencjalnych laureatw. Skadane
projekty s coraz ciekawsze.
Spektrum zainteresowania,
jeli chodzi o rne rodowiska, take ronie mamy
coraz wicej pracownikw
naukowych, ktrzy reprezentuj siebie, ale rwnie renomowane wysze uczelnie
mwi Andrzej Pilot, prezes
WFOiGW w Katowicach.
Laureatw wyoniono w
6 kategoriach: innowacje i
technologie, programy i akcje dotyczce ochrony przyrody, prace naukowo-badawcze,
edukacja ekologiczna dzieci i
modziey, publicystyka ekologiczna oraz dziaania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.
Do tegorocznej edycji
konkursu wpyno 40 zgosze. Zielone Czeki przyznawaa 16-sto osobowa kapitua skadajca si z ekspertw,
pracownikw
naukowych
oraz dziaaczy na rzecz ochrony rodowiska i popularyzacji
przyrody. Przewodniczcym
jury by Bernard Baszczyk,
Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Katowicach.
Pierwsze nagrody rozdawano w kategorii Innowacje i technologie - tu nikt
nie otrzyma Zielonego Czeku, natomiast wrczono dwa
dyplomy uznania. Pierwszy
tra do Piotra Komrausa za
innowacyjny program ograniczania strat wody. Drugim
wyrnionym zosta Bogusaw Berka z Bojanowa, ktry
otrzyma dyplom za zastpienie wgla i oleju opaowego
(w procesie suszenia zb na
terenie obiektu w Bojanowie spki AGROMAX) paliwem gazowym. - Spady zanieczyszczenia jeli chodzi
o zwizki szkodliwe i pyy, a
take wiele zmienio si w zakresie ekonomiki. Proces suszenia zb nasion jest teraz
taszy. To bardzo opacalne
dziaanie, ktre stosujemy ju
drugi rok. Sdz, e to rozwizanie na pewno nie zostanie zastpione wykorzystywa-

niem innych rde energii.


Caa innowacja polegaa na
tym, e doprowadzilimy do
gminy Krzanowice gaz, ktrego wczeniej tu nie byo. Samo zastosowanie tego rda
energii do suszenia nie jest a
tak nowoci jednak to my
oywilimy troch gmin i pokazalimy, e mona zastosowa tasze i bezpieczniejsze
rodki komentowa Bogusaw Berka.
Kolejna kategoria, w ktrej przyznano a dwa Zielone
Czeki z uwagi na to, e w poprzedniej nie wyoniono adnego laureata, to Programy i
akcje proekologiczne dotyczce ochrony przyrody. Pierwszy czek otrzyma dr hab.
prof. U Tomasz Pietrzykowski za unikaln dziaalno
spoeczn w dziedzinie poprawy standardw prawnej
ochrony zwierzt w Polsce. To jest empatia, poczucie niezgody na sposb traktowania
zwierzt, na krzywdy, cierpienie, ktre im systematycznie
wyrzdzamy. Jak czowiek to
raz dostrzee, to trudno jest
to potem zignorowa. Nie
kady moe realizowa to
przez wasn dziaalno, ja
akurat mam t okazj, e jako prawnik mog wnie swj
wkad w prb poprawiania
prawnych standardw ochrony zwierzt. Pierwsza akcja, w
ktrej braem udzia niemal
30 lat temu, bya dwuosobowym protestem przeciwko
cyrkowi w Raciborzu. Tu nie
chodzi o jakie konkretne gatunki, ale o form wykorzystywania zwierzt. Cyrk jest
sztandarowym przykadem
wykorzystywania zwierzt do
trywialnych celw opowiada Tomasz Pietrzykowski.
Ponadto w tej kategorii
Zielony Czek otrzyma zesp:
Maja Gowacka i Bogdan
Ogrodnik za opracowanie i
przeprowadzenie autorskich
programw Badamy, Poznajemy, Chronimy - Program
czynnej ochrony przyrody w
lasach nadlenictwa Rybnik
oraz program Przyrodnicze
Katowice. - My zabieramy
dzieci i modzie do lasw
nie tylko tych bardzo dzikich,
naturalnych i cennych, ale
przede wszystkim tych, ktre
s najbliej ich szkoy i domu.
Chcemy, by zbliyy si do tego konkretnego miejsca, ktre maj niemale pod nosem.
Mamy takie przypadki, e
dzieci w wieku gimnazjalnym
s po raz pierwszy w lesie. A
takie sytuacje, e wchodz w
gb lasu czy schodz ze stromej, lenej cieki, to cako-

Fot. WFOiGW w Katowicach

14 Zielonych Czekw 5 nagrd zespoowych i 2 nagrody indywidualne.


Ponadto 1 dyplom honorowy oraz 10 dyplomw uznania gala wrczenia Eko Czekw 2016 za nami.

Kapitua konkursu na czele z Bernardem Baszczykiem miaa nieatwe zadanie


spord 40 zgosze wyoni tych najlepszych.

Agromax ju od dwch lat wykorzystuje gaz zamiast wgla i oleju opaowego


- Bogusaw Berka nie kry zadowolenia z otrzymania dyplomu.
wita nowo. Dlatego rozwijamy teraz kierunek zaj dla
rodzicw z dziemi. - mwia Maja Gowacka, laureatka
Zielonego Czeku.
W kategorii Prace naukowo-badawcze przyznano
dyplom uznania dla Dariusza
Tlaki oraz dyplom honorowy
dla dr. Andrzeja Tyca za dugoletni prac naukow na
rzecz ochrony przyrody regionu. Natomiast nagroda gwna - Zielony Czek - tra w
rce dr. in. Krzysztofa Klej-

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

nowskiego za dugoletni prac naukow na rzecz ochrony


powietrza. - My zajmujemy
si badaniami czstek staych, ktre s gwnym skadnikiem smogu. Badamy skad
chemiczny i szukamy przyczyn, czyli rde pochodzenia tych zanieczyszcze. W
badaniach gwnie skupilimy si na substancjach bogatych w wgiel. Wyniki, ktre uzyskalimy, pokazuj, e
istot problemu wsytpujcego na lsku s niewaci-

we warunki spalania paliw w


piecach wyjania dr in.
Krzysztof Klejnowski.
Nastpn kategori, w
ktrej przyznano nagrody,
jest Edukacja ekologiczna dzieci i modziey. Zielony Czek otrzyma zesp:
Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal i Jarosaw Wesoek nauczyciele przedmiotw matematyczno-przyrodniczych.
- Wana jest wsppraca nauczycieli ze szk ponadgimnazjalnych z nauczycielami

z gimnazjw i podstawwek.
Jak mamy dobry kontakt, to
jest duo atwiej mwi Jarosaw Wesoek. Ponadto w
tej kategorii dyplom uznania
otrzyma zesp Robert Maczyk, Dariusz Heppner i Bogdan Kubat.
Nastpna kategoria dotyczya publicystyki ekologicznej, jednak w tym wypadku
nie przyznano adnej nagrody.
Ostatnia kategoria, w ktrej nagradzano pasjonatw
ekologii, to Dziaania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych. W
tym przypadku rwnie przyznano dwie nagrody gwne.
Pierwszy czek tra do zespou, w ktrego skad wchodzi
Maria Staniszewska, Halina
Stolarczyk oraz Aleksandra
Jzewicz. Moim odbiorc
gwnym s decydenci posowie, ministrowie, itd. Jest
atwiej, bo traktujemy si jako eko-partnerw. Poza tym
od kilku lat zmieniamy si i
coraz lepiej rozumiemy ekologi tumaczya Maria Stanisawska. Drugi czek powdrowa w rce Piotra Kohuta
oraz Jzefa Michaka za rozpowszechnianie idei Redyku Karpackiego w Beskidach
oraz zaangaowanie w program OWCA plus. - lsk to
take pikne gry. My chcemy
zmienia wiadomo wrd
mieszkacw dotyczc pasterzy i owiec. W Polsce jest
tylko 100 bacw, to bardzo
mao. Jeeli zaginie pasterstwo i wiele towarzyszcych
mu umiejtnoci, to moe to
mie nieodwracalne skutki
wyjaniali laureaci.
Poza Zielonymi Czekami
przyznano rwnie nie mniej
istotn nagrod specjaln,
ktr otrzymali Czesaw leziak oraz Grzegorz Pasieka
za dziaania popularyzatorskie wrd przedsibiorcw
poprzez organizacje szkole,
konferencji, a take seminariw na tematy zwizane z
ochron rodowiska. - Wiele si zmienio. Polska z ide
ochrony rodowiska mierzy
si ju od lat 90-tych. Zmniejszylimy dystans do krajw
Unii Europejskiej, jednak
przed nami jeszcze wiele do
zrobienia w rnych wymiarach i z tym trzeba si w cigu najbliszych lat zmierzy mwi Czesaw leziak.
Uroczyst gal wrczenia
Zielonych Czekw zakoczy
wystp trzech tenorw Zespou lsk: Michaa Borkowskiego, Piotra Koprowskiego i
Piotra Nikiela.

8 Motoryzacja

MOTOrady:
wojciech gawliczek

Wczesna wiosna to idealny


czas, aby wykona kompleksowy przegld stanu technicznego naszego samochodu po
zimowym okresie eksploatacji
umoliwi nam to zdiagnozowanie nieprawidowoci i usunicie usterek.
Kierowcy z reguy skupiaj
wiksz uwag na przygotowaniu auta do zimy, ni odwrotnie zupenie niesusznie. Bo
przecie wiosn i latem jedzimy wicej i szybciej. Warto dokona niezbdnych czynnoci,
aby nasza jazda bya przede

5 maja 2016, nr 9 (210)

WIOSENNY PRZEGLD SAMOCHODU

wszystkim bezpieczna, bezawaryjna i komfortowa.


Opony
Wiosenny przegld najczciej zbiega si z wymian ogumienia z zimowego na letnie.
Popromy w warsztacie o wykonanie kompleksowego przegldu. Zmieniajmy opony dopiero, gdy rednia temperatura
powietrza ustabilizuje si na
poziomie ok. +7C, co najczciej nastpuje w drugiej poowie kwietnia.
Zawieszenie,
koa i hamulce

NAPRAWY POWYPADKOWE

Wiosenny Przegld powinien obejmowa w szczeglnoci sprawdzenie stanu zawieszenia i hamulcw.


Kontrola ta jest zalecana w
przypadkach jazdy po dziurach, ktrych na naszych drogach w okresie jesienno-zimowym jest sporo. Mechanik
powinien sprawdzi tarcze i
bbny hamulcowe, mechanizmy zaciskw i/lub rozpieraczy oraz stanu klockw i ew.
szczk hamulcowych. Konieczna jest take kontrola
stanu pynu hamulcowego w
zbiorniku oraz sprawdzenie
w nim zawartoci wilgoci.

MECHANIKA POJAZDOWA

Olej i pyny
eksploatacyjne
Wskutek duych rnic
temperatur w ukadzie odpowietrzenia silnika nastpowaa
kondensacja pary wodnej, ktra przenikajc do oleju, spowodowaa jego degradacj. Jeeli do wymiany oleju pozostao
nam jeszcze sporo czasu powinnimy przynajmniej uzupeni jego stan i wygrza olej
na duszej trasie, co spowoduje odparowanie z niego wilgoci

miemy arwki. W samochodach wyposaonych w silnik


z zaponem iskrowym warto
sprawdzi stan wiec zaponowych i przewodw wysokiego
napicia. Profesjonalny warsztat sprawdzi nam rwnie poziom adowania akumulatora
oraz stan samego akumulatora.
Wycieraczki
Sprawdmy stan pir wycieraczek, po zimie czsto s

one postrzpione i nie zapewni nam waciwego oczyszczania szyby , a w konsekwencji


dobrej widocznoci.
To tylko podstawowe elementy wiosennej rewizji auta. Niektre czynnoci moemy
wykona we wasnym zakresie, natomiast warto uda si
do profesjonalnego serwisu, w
ktrym dokonamy kompleksowego sprawdzenia pojazdu i
usuniemy stwierdzone usterki.

Akumulator i owietlenie
Sprawdmy czy nie paruj reflektory i ewentualnie wy-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ BEZPIECZESTWO

Rowerzysta na drodze
- jak nie ama przepisw?

Wszystkich uczestnikw ruchu drogowego obowizuj przepisy kodeksu drogowego.


Warto zna je wszystkie przed wyruszeniem w drog na swoich jednoladach.
katarzyna
krentusz

Znajomo przepisw ruchu


drogowego moe pozwoli nam
unikn wielu nieszczliwych
zdarze. Wrd zasad obowizujcych rowerzystw komendant wodzisawskiej Stray Miejskiej wymienia: rower,
ktrym chcemy wczy si do
ruchu, powinien by wyposaony w co najmniej jeden skutecz-

nie dziaajcy hamulec, sygna


dwikowy o nieprzeraliwym
dwiku, z przodu w co najmniej jedno wiato pozycyjne
barwy biaej lub tej selektywnej, z tyu w co najmniej w jedno
wiato odblaskowe barwy czerwonej oraz co najmniej jedno
wiato pozycyjne barwy czerwonej. Dziecko w wieku do 7 lat
moe by przewoone na rowerze, pod warunkiem, e jest ono
umieszczone na dodatkowym

siodeku zapewniajcym bezpieczn jazd; dziecko w wieku


do lat 10 jadce na rowerze jest
traktowane jako osoba piesza
i moe si porusza po drodze
publicznej tylko pod opiek osoby dorosej; po ukoczeniu 10
roku ycia, dziecko moe przystpi do egzaminu na swoje
pierwsze prawo jazdy kart
rowerow. Dopiero po uzyskaniu tego dokumentu moe jedzi na rowerze po drodze.

GazetaInformator.pl >>

Reklama 9

5 maja 2016, nr 9 (210)

reklama

poligrafia >>>

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

10 Ogoszenia

<< GazetaInformator.pl

5 maja 2016, nr 9 (210)

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z
PRACA

FINANSE

KREDYT

KREDYT

50 tys.

100 tys.

rata 549 z

rata 689 z

32 700 70 40
790 501 503

32 700 72 11
792 115 113

Oprocentowanie od 2,9%

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

(wejcie od podwrza)

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

Zlec ocieplenie domu w okolicach


Raciborza (Markowice). Powierzchnia ok. 100 m2. Prosz osoby zainteresowane o kontakt na numer podany w ogoszeniu. Tel. 510 944 703.

ATERIMA MED
Opiekunki osb starszych
w Niemczech
Tel. 32 506 55 87

Oprocentowanie od 2,9%

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze
oprocentowanie
Tel. 604 729 874
502 890 351
Racibrz
ul. Opawska 21/2

RNE

Firma poszukuje
pracownika
na stanowisko:
Doradca Finansowy Klienta
ds. poyczek gotwkowych
Wymagania:
umiejtno budowania relacji z klientami,
mile widziane dowiadczenie
w obsudze klienta,
komunikatywno, dyspozycyjno.
Gwarantowane:
wysokie atrakcyjne wynagrodzenie (najwysze w brany);
pomoc w pierwszych miesicach
pracy; moliwo podniesienia
kwalikacji; moliwo awansu.
CV prosimy wysa na adres
m.mroz@benetia.pl
Tel. 797 603 000
www.benetia.pl

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511 929 121.
Oferuj profesjonalne oraz tanie
usugi z zakresu: instalacje elektryczne, owietlenie LED, instalacje
wodno-kanalizacyjne, remonty od A
do Z. Tel. 606 525 233.
Malowanie wntrz! Usugi malarskie, drobne remonty wntrz
mieszka i domw. Zakres usug:
gadzie, panele podogowe, tynkowanie, monta drzwi okien, parapetw. Polecam! Tel. 725 459 597.
Wykonujemy wykopy pod fundamenty, wyburzenia, rozbirki.
Przewozimy opa,kruszywa budowlane i drogowe. Racibrz, Rybnik.
Tel. 501 747 994.

Usugi
remontowo-budowlane
Zygmunt Banik
KOMPLEKSOWE
WYKOCZENIA
WNTRZ

Tel. 694 403 205

USUGI
TAPICERSKIE

Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

Firma STACH-DREW
oferuje drewno kominkowe,
drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61

Przychodnia Weterynaryjna

Tel. 512 271 815


32 430 10 45.

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008, 795 729 389

Skad znajduje si
z tyu budynku.

centrovet

Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

www.centrovet.pl

AZBEST
DEMONTA
UTYLIZACJA
DEKARSTWO, RYNNY, KOMINY

SERWIS
SAMOCHODOWY

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz

Kamil Majcher

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86
SPRZEDAM
SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146


AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 027

Warsztat: naprawa ROWERW


MOTOROWERW, WZKW
TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz
Tel. 32 415 18 80, Mariaska 1
47-400 Racibrz

ODZIE ROBOCZA

ZDROWIE

MOTORYZACJA

ZAMA
w Czechach

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Tel. 602 150 886


PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA
lek. stom. Grayna
Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00, pitek na telefon
Racibrz, ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

AKUPUNKTURA
Zabiegi akupunkturowe s skuteczne w wielu przypadkach
chorobowych m.in.: bezsennoci; arytmiach serca, niewydolnoci krenia, niedomykalnoci zastawek, hemoroidach.
Rejestracja 781 289 867
Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a

PORADNIA
ORTOPEDYCZNA
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Godziny przyj:
pon. 16:00-18:00
Rejestracja telefoniczna:

781 289 867

GABINET
BIOENERGOTERAPII
schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu
stany blowe
choroby wewntrzne
47-400 Racibrz
ul Mickiewicza 18
Rejestracja telefoniczna

32 755 21 31

NIERUCHOMOCI
Wynajm mieszkanie dla rodziny
60m2, drugie pitro, blisko centrum. W Raciborzu. Tel. 601 648
350.

wizytwki, ulotki >>>

tel. 32 414 90 30, 533 355 277

Sprzedam mieszkanie w Raciborzu, pow. 38 m2, ul. Opawska,


blisko Tesco. 2 pokoje, kuchnia z
oknem (wymienione okna), CO,
balkon. Cena 85 tys. z. Tel. 731
338 688, 661 705 074.

ARTYKUY BHP, P.PO.,


SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

792 013 569


509 055 051
azo.gawlik@wp.pl

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10:00-17:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas

www.olx.pl (tablica.pl)

GazetaInformator.pl >>

5 maja 2016, nr 9 (210)


R E K L A M A

RACIBRZ RCK 6 MAJA

Patronat medialny:

KABARET NEO-NWKA

Kabaret NEO-NWKA
zaprasza na wyjtkowy, jubileuszowy koncert, podsumowujcy 15-lecie swojej dziaalnoci. W programie najwiksze
hity kabaretu. Nie zabraknie
kultowego ju skeczu "Niebo",
ktry zosta przez widzw wybrany skeczem 30-lecia czy
bezkompromisowej Pani Wandzi Nierusz z domu Zostaw,

ktra potra wyj obronn rk z kadej niewygodnej sytuacji. Neo-Nwka szykuje take
kilka niespodzianek, ktre maj by dopenieniem caoci. O
warstw muzyczn zadba koncertujcy od lat z kabaretem
zesp arwki. To po prostu
trzeba zobaczy. Bilety w cenie
75z i 65 z do nabycia w kasie
RCK RDK przy ul. Chopina 21

RACIBRZ RCK 14 MAJA

KONCERT MUZYKI FILMOWEJ


14 maja w RCK odbdzie
si Koncert Muzyki Filmowej
w wykonaniu ORKIESTRY
FILHARMONII im. Leoa
Janka w Ostrawie. Jest to
wiatowej klasy czeska orkiestra symfoniczna z siedzib w
Ostrawie. Liczca okoo setki
najbardziej utalentowanych
muzykw orkiestra synie z
niezwykle mikkiej barwy instrumentw smyczkowych
oraz zwartej sekcji instrumen-

tw dtych blaszanych. Od
2014 roku funkcj dyrektora
artystycznego peni Heiko Mathias Frster. Wielka orkiestra
symfoniczna powstaa w roku 1954. Dziki wymagajcej
dyrekcji artystycznej wkrtce staa si jedn z czoowych
czeskich orkiestr. Do ostatnich wydarze mona zaliczy
koncerty z gwiazdami opery:
Ann Netrebko i Jonasem
Kaufmannem, wystpy na fe-

stiwalu Warszawska Jesie, w


Arts Centre w Seulu, wiedeskiej sali koncertowej Konzerthaus, w Tonhalle w Zurychu
Thtre des Champs-Elyses
w Paryu. Program koncertu:
The Sound of Music, Gladiator, Harry Potter, The Lord
of the Rings, La Strada, Star
Wars, Titanic, The Magnicent Seven, James Bond, Forrest Gump i Pirates of the Carribian. Bilety w cenie 40 z.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
5 MAJA WDK OLZA
5 maja o godz. 18:00 w Wiejskim Domu Kultury w Olzie odbdzie si wernisa wystawy fotogracznej Subiektywny zbir fotograi z lat 2014-2016 powicony
temu, co memu sercu najblisze. Autorem prac jest
Agnieszka Olechowska. Wstp wolny.
6 MAJA WCK WODZISAW L.
6 maja o godz. 17:00 w Wodzisawskim Centrum Kultury
odbdzie si koncert Artystycznej Grupy Seniorw
Nie Dejmy Si pt. O czym wiosna sercom odpowiado. W repertuarze pojawi si niezmiennie pieni i pieniczki o naszym regionie i o Wodzisawiu l. Cena biletu
wynosi 10 z.
6 MAJA MOK RADLIN
6 maja o godz. 18:00 w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie odbdzie si koncert w wykonaniu Grupy Artystycznej Przytup oraz Zespou Retro. Cena biletu wynosi 5 z.
7 MAJA GIM MARKLOWICE
7 maja o godz. 10:00 w sali sportowej Gimnazjum w Marklowicach odbdzie si Turniej Tenisa Stoowego. Do
rozgrywek mog stan amatorzy, ktrzy nie brali udziau
w rozgrywkach ligowych. Wstp wolny.
8 MAJA KONIEC WIATA RACIBRZ
8 maja na Przystanku Kulturalnym Koniec wiata w Raciborzu odbdzie si Glam Show Cafe Lokalne Targi
Pikna. W programie m.in. pokaz mody i makijau, bezpatne konsultacje wizaystek, kosmetyczki, fryzjerki oraz
stylistw, a take strefa mska. Pocztek o godz. 15:00.
8 MAJA RCK RACIBRZ
8 maja o godz. 16:00 na sali widowiskowej Raciborskiego
Centrum Kultury odbdzie si show Kraina Lodu widowisko baletowe dla caej rodziny na podstawie znanej bajki animowanej w wykonaniu baletu z Artystycznej Szkoy
Podstawowej im. P.J. Vejvanovskiego w Hlunie. Bilety w
cenie 10 z.
8 MAJA KOCI W. JANA CHRZCICIELA
8 maja o godz. 18:00 w Kociele w. Jana Chrzciciela w Raciborzu odbdzie si koncert w ramach Midzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej. W koncercie wystpi KWARTET BANDURZYSTEK LWOWIANKI
oraz skrzypek ANDRIJ KUSZNIR. Wstp wolny.
9-14 MAJA MIPBP RACIBRZ
W dniach od 9 do 14 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu odbdzie si Tydzie Bibliotek. W bogatym programie m.in. spotkanie z Marcinem
Szewczykiem, prof. Tadeuszem Cegielskim czy warsztaty
literackie z Mart Matyszczak. Poza tym wiele ciekawych
spotka i inicjatyw. Szczegy w biliotece oraz na stronie
internetowej placwki.

11 MAJA GALERIA OBOK RACIBRZ


11 maja o godz. 17:00 w Galerii OBOK w Raciborzu dbdzie
si wystawa graki Karoliny Stanieczek. Cykl Pocigi
pod specjalnym nadzorem to ilustracje do powieci o tym
samym tytule autorstwa jednego z najwikszych czeskich
prozaikw: Bohumila Hrabala. Ich autork jest dr Karolina
Stanieczek, graficzka wykadajca na PWSZ w Raciborzu.
11 MAJA RCK FENIKS RYDUTOWY
11 maja o godz. 16:00 w Rydutowskim Centrum Kultury odbdzie si koncert pt. "Muzyczne spotkanie". Wstp wolny.
12 MAJA CZYTELNIA NAUKOWA RACIBRZ
12 maja o godz. 9:30 w Czytelni Naukowej w Raciborzu odbdzie si konkurs Gwary lskiej Tukej piyknie godomy organizowanego w ramach Tygodnia Bibliotek 2016
Biblioteka inspiruje pod patronatem Prezydenta Miasta
Racibrz i Starosty Raciborskiego.
14 MAJA MOK PSZW
14 maja godz. 9:00 w Miejskim Orodku Kultury w Pszowie
odbdzie si IX edycja Oglnopolskiego Przegldu Zespow Tanecznych. Organizatorzy do udziau zapraszaj
rwnie zespoy z osobami niepenosprawnymi.
17 MAJA RCK RACIBRZ
17 maja o godz. 19:30 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si VIII Mini Festiwal Przedszkolakw Zdolne Przedszkolaki. RCK wraz z Przedszkolem Nr 11 od
siedmiu lat jest organizatorem Mini Festiwalu Przedszkolakw, ktry kierowany jest do dzieci z przedszkoli powiatu
raciborskiego.
R E K L A M A

Zapowiedzi 11

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

PROMOCJA!
Do teczek rmowych

250 wizytwek

GRATIS!
*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

16 MAJA
MOK RADLIN
16 maja w Miejskim Orodku
Kultury w Radlinie odbdzie
si spektakl pt. Max w
wykonaniu Zespou Teatralnego Lair Du Temps z Francji.
Widowisko bdzie mona zobaczy dwukrotnie, o godz. 10:00
oraz 12:00. Cena biletu 5 z.

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

Zobacz zapowiedzi

12 Samorzd

5 maja 2016, nr 9 (210)

RACIBRZ AKCJE

1 maja ruszya II edycja


Budetu Obywatelskiego
Fot. Justyna Koniszewska

W ratuszu czekaj na projekty zgaszane przez mieszkacw do II edycji


Budetu Obywatelskiego. Cakowita warto budetu to 1,5 mln z.
iwona cybulska

Przypomnijmy, pierwszy etap prac nad budetem


obejmuje zgaszanie propozycji zada. Moe tego dokona penoletni mieszkaniec Raciborza, w tym roku
nie ma wymogu, by osoba
zgaszajca propozycj bya zameldowana w miecie.
Kady wniosek musi by poparty podpisami co najmniej
20 osb, ktre ukoczyy 16
lat. Wypenione formularze,
ktre mona znale na stronie internetowej urzdu lub
w Biurze Obsugi Interesanta w miejskim ratuszu, naley przesa poczt lub dostarczy osobicie. Termin
nadsyania zgosze upywa
10 czerwca.
Etap drugi, ktry potrwa
od 15 czerwca do 31 sierpnia, obejmuje weryfikacj
projektw. Dodajmy, e kad propozycj mona jeden
raz poprawi, lecz w ramach
korekty nie mona zmienia
funkcji projektu. O ewentualnych bdach w projekcie
poinformuje zesp weryfikacyjny.
Kolejny etap polega
R E K L A M A

Jedn z inwestycji zrealizowanych w ramach pierwszego


budetu obywatelskiego w Raciborzu bdzie integracyjny
plac zabaw w zieleni, ktry ma powsta do poowy lipca w
parku przy pl. Bohaterw Westerplatte. Koszt przedsiwzicia
to 120 tys. z. Najmodsi bd mogli cieszy si z wyremontowanej piaskownicy, nowych hutawek, bujakw na sprynach, zjedalni.
na gosowaniu na wybrane
projekty. Lista zawierajca
wszystkie propozycje znajdzie si na stronie internetowej urzdu. Ten etap potrwa
od 17 do 30 padziernika.
Gosowanie odbywa si bdzie za pomoc strony internetowej. Swoje gosy odda
moe mieszkaniec Raciborza,
ktry ukoczy 16 lat. Kady,
kto tego dokona, bdzie mg

zagosowa na jeden projekt


lokalny waciwy dla swojej
strefy zamieszkania oraz na
jeden oglnomiejski.
9 listopada nastpi ogoszenie wynikw gosowania, ktre zostan podane
na stronie internetowej oraz
podczas spotkania w Sali Kolumnowej Urzdu Miasta Racibrz. Ostatni etap stanowi
realizacja projektw.

<< GazetaInformator.pl

You might also like