You are on page 1of 32

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI REKREACJA

XVI EEko-Wystawa

Miasto planuje rewitalizacj


Balatonu. Powstanie SPA?

Ciepo przyjazne rodowisku


7-8 maja 2016 r. Pietrowice Wielkie

Fot. Justyna Koniszewska

Wadze miasta szukaj sposobu, by orodek wypoczynkowy Balaton,


ktry w sezonie letnim zachwyca otaczajc go zieleni, rozwija si pod
wzgldem infrastrukturalnym.
KATARZYNA KRENTUSZ

Nie najlepszy stan drogi dojazdowej, mtna woda w


zbiorniku wodnym i niszczejcy budynek po byej restauracji Syrenka orodek wypoczynkowy Balaton, cho ma
potencja, z ca pewnoci
wymaga przeprowadzenia kolejnych prac, by nie popada w
ruin. Wodarze miasta chc
znale rozwizanie dla tego
problemu, pki wci miejsce
to cieszy si du popularnoci w sezonie letnim. Jak mog tego dokona?
W 2015 roku na Balatonie zamontowany zosta system pywajcego placu zabaw,
dokupiono sprzt pywajcy i przeprowadzano biece
remonty. W tym roku, ju z
pocztkiem czerwca, na tere-

Czyszczenie zbiornika to koszt rzdu

4-5 mln z

i absolutnie nie
jestemy w stanie
podejmowa si
takiego zadania co
dwa lata.
nie orodka pojawi si kolejny plac zabaw dla dzieci, tym
razem w ksztacie ogromnego,
pirackiego statku, oczyszczona
zostanie rwnie plaa, uzupeniony piasek, pomalowane
awki czy uzupenione kosze.
Take tym roku miasto szczeglnie chce skupi si na przyszoci Balatonu.
Zdecydowalimy si na
wytyczenie sobie prac i zamierze na lata nastpne po-

GazetaInformator.pl

REGION EKOLOGIA

Zielone Czeki 2016


14 Zielonych Czekw 5 nagrd zespoowych i 2
nagrody indywidualne. Ponadto 1 dyplom honorowy
oraz 10 dyplomw uznania gala wrczenia Eko Czekw 2016 za nami.
Czytaj wicej str. 7

WODZISAW LSKI ZDROWIE

ODDZIA WEWNTRZNY
II NIE ZAWIESI DZIAALNOCI!
Fot. Justyna Koniszewska

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 5 maja 2016 | Nr 9 (210)

Woda, plaa, las, cieki piesze i rowerowe, trasa zdrowia to wszystko ju znajduje si na
terenie orodka. Teraz miastu zaley na uzupenieniu jego oferty o stosown infrastruktur.
By moe powstanie te SPA.
wiedziaa zastpca prezydenta miasta, Barbara Chrobok.
Na pocztek, jednym z pierwszych wyznaczonych przez
miasto zada dugoterminowych jest oczyszczenie wody w
Balatonie: Woda w zbiorniku jest bardzo dobrej jakoci.
Chcemy jednak zadba rwnie o jej walory estetyczne.
Od lat zbiornik nie by czyszczony, wystpuje bardzo due zamulenie dna. Tradycyjne czyszczenie zbiornika to
koszt rzdu 4-5 mln zotych i
absolutnie nie jestemy w stanie podejmowa si takiego
zadania co dwa lata. Zgosia
si jednak do nas rma, ktra
przeprowadza czyszczenie metod biologiczn doktora Sitarka, polegajc na przywrceniu ekosystemu w zbiorniku
opowiada Barbara Chrobok.
I dodaje: Jest to jednak metoda dugofalowa. Po pierwszym roku jej efekt powinien
by widoczny w ok. 30-40%, a
w nastpnym latach stan wody bdzie si jeszcze bardziej

polepsza. Koszty tego czyszczenia powinny si zamyka w


granicach 100-150 tys. z. Na
ten cel, w ramach wsppracy
transgranicznej Euroregionu
Silesia z dzielnic Ostrawy
Jihem, chcielibymy pozyska
rodki unijne.
Projekt rewitalizacji Balatonu w pierwszej kolejnoci
skupia ma si na podkreleniu walorw przyrodniczych
tego terenu. Woda, plaa, las,
cieki piesze i rowerowe, trasa zdrowia to wszystko ju
znajduje si na terenie orodka. Na dzie dzisiejszy miastu
zaley wic na uzupenieniu
jego oferty o stosown infrastruktur.
Obecnie wadze miasta
poszukuj inwestora, ktry
zechciaby przedstawi swj
projekt dla budynku byej
restauracji Syrenka. Poza
ofert gastronomiczn, jak
sugeruj wodarze, to idealne
miejsce na utworzenie obiektu z ofert SPA. Dopiero po
znalezieniu chtnego inwe-

stora, miasto podejmie si takich prac, jak podczenie kanalizacji, budowa toalet oraz
zaprojektowanie i wykonanie
nowej drogi dojazdowej. Do
tego czasu, wadze ogranicz
si do przeprowadzania doranych prac, jak np. atanie
kolejnych dziur w drodze.
Zastpca prezydenta Barbara Chrobok uwaa, e prdzej czy pniej na pewno
znajdzie si chtny inwestor
w budynku byej Syrenki drzemie bowiem ogromny potencja. Od lat obiekt
ten jest ulubionym miejscem
modych architektw, ktrzy
chtnie powicaj mu swoje
prace dyplomowe. Po przejrzeniu opracowanych przez
nich koncepcji, wadze miasta
s przekonane, e, majc odpowiednie chci do dziaania
oraz rodki nansowe, mona cakowicie odmieni jego
charakter. Jeli ten pomys
si zici, Balaton moe sta si
orodkiem ttnicym yciem
przez cay rok.

Cho osignite w sprawie jednego oddziau porozumienie


nie rozwizuje wszystkich problemw szpitala, obecnie
pacjenci mog odetchn z ulg.
W szpitalu w Wodzisawiu lskim osignito
porozumienie, dziki ktremu groba czasowego
zaprzestania dziaalnoci
jednego z oddziaw wewntrznych zostaa zaegnana.
O zaegnaniu groby zawieszenia oddziau, dyrektor szpitala Dorota Kowalska
poinformowaa 28 kwietnia,
podczas sesji Rady Powiatu
Wodzisawskiego.
Przypomnijmy, moliwo
zawieszenia dziaalnoci zawisa nad Oddziaem Wewntrznym II po tym, jak cz lekarzy zatrudnionych na oddziale
zoya wypowiedzenia. Kierownictwo PP ZOZ, poza prbami rozwizania problemu,
zmuszone byo ju nawet wystpi do wojewody lskiego
o wyraenie takiej ewentualnej zgody.

Czasowe
zaprzestanie
dziaalnoci przez zakad
opieki zdrowotnej lub jego
cz to przewidziana prawem sytuacja, w ktrej np.
oddzia szpitalny z rnych
powodw, np. kadrowych,
moe czasowo, na maks.
okres 6 miesicy, zawiesi
swoj dziaalno.
Na szczcie jednak, dziki osignitemu porozumieniu, funkcjonowanie oddziau od strony kadrowej zostao
zabezpieczone. Dyrektor Dorota Kowalska przyznaa, e
bya to najpilniejsza sprawa
do rozwizania od momentu
objcia przez ni stanowiska.
Gdyby bowiem doszo do zaprzestania dziaalnoci oddziau, zgodnie z szacunkami,
PP ZOZ mgby utraci nawet
700 tys. z kontraktu.
KK

R E K L A M A

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

5 maja 2016, nr 9 (210)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI REKREACJA

Zielony Wodzisaw bdzie jeszcze pikniejszy


Fot. Justyna Koniszewska

Wodzisaw lski, ktry ju teraz cieszy si opini zielonego miasta, zamierza uatrakcyjni
i uporzdkowa 17 hektarw terenw zielonych lecych w jego obszarze.
katarzyna krentusz

Odsetek terenw zielonych


w Wodzisawiu lskim jest
naprawd spory. To cieszy jego
wodarzy, ktrzy chc podtrzymywa wizerunek zielonego
miasta, a jednoczenie - uporzdkowa i rozwin te tereny, zapewniajc mieszkacom
kolejne atrakcyjne miejsca rekreacji i wypoczynku.

Miasto chciaoby
uzyska na ten cel
do 85%
dofinansowania.

Na ten cel, miasto planuje


pozyska rodki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. W ramach prowadzonych
dziaa, nie tylko zostanie uporzdkowana ziele (70% przeznaczonych na ten cel rodkw), ale take powstan
elementy drobnej infrastruktury (30% rodkw), takie jak
wybiegi dla psw, place zabaw
czy siownie pod chmurk.
Wadze Wodzisawia lskiego przeprowadzenie prac
podzielio na poszczeglne
dzielnice i tereny, na ktrych

Tereny zielone, ktre w pierwszej kolejnoci zostan zagospodarowane przez miasto, zostay wybrane po rozeznaniu oczekiwa mieszkacw. Rewitalizacja obejmie m.in.
park przy ulicy Jana Pawa II.
zagospodarowaniu szczeglnie zaley samym mieszkacom. O szczegach tego zadania opowiedzia zastpca
prezydenta miasta, Dariusz
Szymczak.
Szczegowe koszta planowanego przez miasto, zoonego przedsiwzicia, znane

bd dopiero po 30 czerwca
br., po opracowaniu stosownej dokumentacji projektowej
wraz z kosztorysami. Wstpnie
mwi moemy jednak o kwocie w przedziale od 800 tys. do
1,5 mln zotych. Miasto chciaoby uzyska na ten cel do 85%
dofinansowania.

KOMENTARZ NA GORCO

Dariusz Szymczak
zastpca prezydenta miasta
Wodzisawia lskiego.
Dla kadego z obszarw (ktrych zagospodarowaniem zajmie si miasto
przyp. red.) s cechy wsplne. Przede wszystkim jest to
pielgnacja istniejcej zieleni
wysokiej. Po drugie, stworzenie zieleni wielopitrowej w
danych terenach. I wreszcie elementy maej architektury,
przede wszystkim jako cieki, cigi pieszo-rowerowe,
aweczki, stojaki, kosze na
mieci, a nawet wybiegi dla
psw, place zabaw czy kosze
na psie odchody. Zamierzenie
jest dosy spore, poniewa w
sumie chemy obj prawie 17
hektarw.

(...) Pierwszy zakres stanowi zagospodarowanie naszych


cigw, zaczynajc od Urzdu Miasta i ul. Bogumiskiej
na odcinku od urzdu, dalej w
kierunku MOSiRu. Drugi cig
to ul. Jana Pawa II - tu mamy
komplementarny projekt a do
centrum przesiadkowego, cznie z niewielkim skwerem przy
ul. Jana Pawa II. W ulicy Jana
Pawa II powsta miayby rwnie zielone wiaty przystankowe. Kolejny cig to ul. Armii
Krajowej - tam chcielibymy poprawi obsad skarp i ekranw
akustycznych.
Projekty dotycz take poszczeglnych dzielnic. Teren wwozu przy ul. Wojska Polskiego
uzupenimy o stoy do gier planszowych, chcemy stworzy cig
szutrowy, zainwestowa w poida i karmniki dla ptakw oraz
ogrodzony wybieg dla psw. (...)
Nastpny wwz to ten przy ul.
PCK - tam planujemy usytuowanie elementw siowni zewntrznej i budek lgowych
dla ptakw. (...) W wwozie za
Osiedlem Staszica powstanie z
kolei cig pieszo-rowerowy, z

owietleniem parkowym oraz


ogrodzony plac zabaw dla psw
i wydzielone miejsce na ognisko
lub grilla. W skwerze midzy ul.
Pszowsk a ul. Boczn odnowimy cieki szutrowe oraz schody, pojawi si te pojedyncze
elementy zabawowe. (...) Jeli
chodzi o Osiedle 1 Maja, w miejscu tym miasto jest wacicielem
duego skweru, ktry zostanie
zagospodarowany nowymi nasadzeniami rolinnoci, wykonane zostan rwnie utwardzenia nowych cieek, pojawi
si maa architektura. Kolejny
przewidziany w planach obszar
to skarpa midzy terenem kopalnianym a budynkami osiedla w pobliu Manty miasto
planuje przej ostatnie tereny
po kopalni 1 Maja i odizolowa
je zieleni od blokw na pobliskim osiedlu. I wreszcie, wracajc na obszar Starego Miasta,
w rejonie ul. eromskiego i ul.
Bolesawa Prusa zadbamy o
zagospodarowanie zieleni i zakupimy elementy siowni zewntrznej. Planujemy rwnie
zaj si terenem przy ul. Piastowskiej.

GODW MOTORYZACJA

Powiat wesprze
Drog Gwn Poudniow

Rusza przebudowa
ulicy 1 Maja w Skrzyszowie

Radni Powiatu Wodzisawskiego zadecydowali o zabezpieczeniu 400


tys. zotych w budecie na pomoc finansow dla miasta Wodzisawia
lskiego w realizacji projektu Drogi Gwnej Poudniowej.

Powiatowy Zarzd Drg podpisa ju umow z wykonawc prac


w sprawie przebudowy odcinka ul. 1 Maja w Skrzyszowie. Remont
rozpocz ma si jeszcze w pierwszej poowie biecego miesica.

Podczas sesji, ktra odbya si 28 kwietnia, powiatowi


radni przychylili si do wniosku zarzdu i wyrazili zgod
na przystpienie powiatu do
projektu DGP. Realizacja tej
inwestycji jest istotna nie tylko dla stworzenia nowej jakoci systemu transportowego na
terenie subregionu zachodniego wojewdztwa lskiego, ale
take dlatego, e bdzie wymaga przebudowy drg powiatowych oraz gminnych to
zdecydowanie poprawi walory
komunikacyjne caego powiatu, wpynie na popraw bezpie-

Po podpisaniu umowy, Powiatowy Zarzd Drg przekaza


plac budowy konsorcjum firm:
Przedsibiorstwu Robt Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza i
ZISCO Zakadowi Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura z Pawowic, ktre zoyo
najkorzystniejsz ofert w przetargu. Prace maj zosta wykonane za kwot 2.350.658,40 z.
Wykonawca inwestycji planuje rozpoczcie pierwszych
robt drogowych 9 maja, na
odcinku od ul. Wyzwolenia w
kierunku wiaduktu nad autostrad A1. Obecnie trwaj jeszcze prace nad organizacj ruchu. Wiadomo ju natomiast,
e na czas prac na remontowanych odcinkach konieczne
bdzie wprowadzenie ruchu
wahadowego, sterowanego za
pomoc sygnalizacji wietlnej.
Jedynie w momencie, gdy wykonawca bdzie kad ostatni
warstw asfaltu, droga prawdopodobnie zostanie cakowicie zamknita na weekend, a
kierowcy bd zmuszeni pojecha wyznaczonym objazdem.
Zakres inwestycji jest spory. Do wykonania jest prawie dziesi tysicy metrw
kwadratowych nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumicznych, ponad cztery tysi-

czestwa w ruchu drogowym


oraz zwikszy atrakcyjno
inwestycyjn terenw pooonych w pobliu planowanej
drogi, do ktrych dostpno
zapewni drogi powiatowe.
Obecny na sesji prezydent
Mieczysaw Kieca podkrela,
e Droga Gwna Poudniowa
stanowi bdzie de facto obwodnic dla powiatu. Przedstawi rwnie koszta, jakie do
tej pory poniosy gminy zaangaowane w projekt. W sumie,
wydatki Wodzisawia lskiego, Rydutw, Pszowa, Godowa i Mszany, a take wadz
Zesp redakcyjny: Katarzyna Krentusz
Pawe Strzelczyk, Katarzyna Solarz
Iwona Cybulska, Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz
Dzia grafiki i reklamy:
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Redakcje:
44-300 Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Martyna Terka-Cebula 533 355 277


martyna.cebula@raciborskiemedia.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

wojewdztwa lskiego wyniosy ok. 4 mln zotych, z czego 2


mln zotych przypado na gminy.
Majc na uwadze przedstawione argumenty, rada powiatu, 26 gosami za i jednym
wstrzymujcym si, wyrazia
zgod na przystpienie przez
powiat wodzisawski do realizacji inwestycji i zabezpieczenie w budecie kwoty 400
tys. zotych w formie pomocy
finansowej dla miasta Wodzisawia l. jako lidera projektu.
kk

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisaw l.

WODZISAW LSKI SAMORZD

Nowej nawierzchni na odcinku ul. 1 Maja w Skrzyszowie


kierowcy doczekaj si jeszcze w tym roku.
ce metrw kwadratowych nawierzchni z kostki brukowej,
kilometr kanalizacji deszczowej, trzynacie miejsc postojowych oraz cztery zatoki autobusowe. Co wane, ostatnia
warstwa nawierzchni (tj. cieralna) zostanie wykonana jednoczenie na caej szerokoci
jezdni bez tzw. szwu w rodku drogi. Roboty obejm take wykonanie oznakowania
pionowego, poziomego oraz
urzdze bezpieczestwa ruchu. Wykonawca na realizacj
inwestycji ma czas do poowy
padziernika.

Zadanie bdzie realizowane w ramach "Programu


rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019". Poowa
przedsiwzicia zostanie sfinansowana z budetu pastwa. Drug poow pokryje
wsplnie powiat i gmina Godw. Oba samorzdy razem
sfinansuj te inn inwestycj
w ramach programu przebudow ul. Wyzwolenia w
Skrzyszowie, za ktrej wykonanie odpowiada gmina.
kk

GazetaInformator.pl >>

WODZISAW LSKI PRACA

GORZYCE MOTORYZACJA

PUP pomoe modym


znale prac na wakacje
Fot. lski Urzd Wojewdzki

WYPADEK DWCH AUTOKARW NA A1 PRZEPROWADZONO WICZENIA


AUTOSTRADA 2016

wiczenia na tak du skal zwizane byy z przygotowaniami sub do wiatowych Dni Modziey.
Ponad 300 policjantw,
straakw, ratownikw
medycznych i przedstawicieli innych sub wzio
udzia w zaaranowanym
wypadku drogowym na 48
kilometrze autostrady A1.
Przeprowadzone w czwartek, 21 kwietnia, wiczenia byy
jednym z etapw przygotowa
do wiatowych Dni Modziey.
Zgodnie z koncepcj, zaaranowany zosta wypadek dwch
autokarw - jednego czeskiego
i jednego polskiego przewonika. Dziaania sub - policji,
stray poarnej, stray granicznej i pogotowia - obserwowa
sztab pod przewodnictwem
wicewojewody Jana Chrzszcza. Miejsce dziaa odwiedzi
take wojewoda lski Jarosaw Wieczorek oraz penicy
obowizki Komendanta Wojewdzkiego Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn.
Celem wiczenia bya
werykacja czasu reagowania
sub ratunkowych Polski i
Czech, potrzeb w zakresie zapewnienia pomocy medycznej
bd psychologicznej osobom
poszkodowanym i ich bliskim.
Podczas treningu sprawdzane
te byy procedury koordyna-

cji, wspdziaania i komunikacji sub uczestniczcych w


dziaaniach ratowniczych oraz
jednostek samorzdowych, na
terenie ktrych doszo do wypadku. Dziaania sub oceniao kilkudziesiciu obserwatorw, ktrzy sprawdzali
realizacj poszczeglnych procedur - wyjani lski Urzd
Wojewdzki.
W wiczeniach udzia brali
m.in. przedstawiciele oddziau
Generalnej Dyrekcji Drg Krajowych i Autostrad, Komenda Wojewdzka Pastwowej
Stray Poarnej w Katowicach,
Komenda Wojewdzka Policji
w Katowicach, Wojewdzkie
Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe, Wojewdzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach, lsko-Maopolski Oddzia Stray
Granicznej w Raciborzu. Ze
strony czeskich sub wiczyli straacy z kraju morawsko-lskiego.
Organizatorem
treningu by wojewoda lski przy
wspudziale hetmana kraju
morawsko-lskiego.
KK

RADLIN POLICJA

POCIG ULICAMI RADLINA


Wodzisawscy policjanci ruszyli w pocig za kierowc opla, ktry nie zatrzyma si do kontroli
drogowej. Jak si okazao,
pasaer samochodu by w
posiadaniu znacznej iloci
amfetaminy.
Na ul. Mariackiej w Radlinie policjanci zauwayli
opla, ktrego kierowca i pasaerowie nie mieli zapitych
pasw bezpieczestwa. Funkcjonariusze postanowili skontrolowa pojazd, jednak jego
kierujcy zignorowa sygnay
nakazujce mu zatrzymanie
si i zacz ucieka.
Wodzisawscy policjanci ruszyli w pocig. Podczas
ucieczki, kierujcy oplem popeni szereg wykrocze, m.in.
przejecha podwjn lini cig i zmusza innych kierowcw do gwatownego hamowania. Dopiero wystrza opony
w samochodzie uniemoliwi
dalsz jazd uciekinierom.
Jak si okazao, 25-latek
by ju znany policji z tego, e
nie zatrzymywa si do kontro-

Wiadomoci 3

5 maja 2016, nr 9 (210)

li. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych wyszo na


jaw, e mczyzna jest poszukiwany przez prokuratur i ma
by doprowadzony do rybnickiego komisariatu. Policjanci
sprawdzili take samochd,
ktrym poruszali si mczyni i okazao si, e zosta on
przywaszczony dzie wczeniej na terenie Wodzisawia.
Oprcz kierowcy, kradzionym oplem podrowao
trzech pasaerw. U jednego z
nich policjanci znaleli ukryty
w paszporcie woreczek z biaym proszkiem. 23-latek zosta
zatrzymany. W trakcie transportu do jednostki zachowywa si nerwowo, co wzbudzio podejrzenie mundurowych.
Po dokadnym przeszukaniu
okazao si, e mczyzna
przechowuje w majtkach pudeko po papierosach, a w nim
- trzy kolejne woreczki z amfetamin. W sumie zabezpieczono ponad 80 dziaek tego
narkotyku.
KK

Z myl o ludziach modych, poszukujcych zatrudnienia,


Powiatowy Urzd Pracy w Wodzisawiu lskim zorganizuje Wakacyjny Kiermasz Pracy.
KATARZYNA KRENTUSZ

Uczniowie, studenci i absolwenci w okresie letnim


czsto podejmuj decyzj o
rozpoczciu pracy sezonowej. Z myl o nich, wodzisawski Powiatowy Urzd
Pracy, po raz kolejny, 16
czerwca zorganizuje Wakacyjny Kiermasz Pracy. 3-godzinny kiermasz rozpocznie
si o godz. 10:00 w auli Liceum Oglnoksztaccego
im. 14 Puku Powstacw
lskich w Wodzisawiu lskim (ul. Szkolna 1). Prac
dla modziey oferowa bd: pracodawcy, agencje zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy.
Wszyscy
pracodawcy,
ktrzy posiadaj wolne miejsca pracy dla modziey na
okres wakacyjny, mog zgosi swj udzia w wydarzeniu
w siedzibie PUP (ulica Michalskiego 12), pod numerem telefonu: 32 45 92 984
lub drog elektroniczn (e-mail: sekretariat@pup-wodzislaw.pl).

PRACODAWCO !!!
posiadasz
wolne miejsca pracy
dla modziey
na okres wakacji
ZAPRASZAMY
do udziau w
WAKACYJNYM
KIERMASZU
PRACY
16.06.2016r.

Zgoszenie udziau:

siedziba PUP (Wodzisaw lski ul Michalskiego 12)


tel: 32 4592984, sekretariat@pup-wodzislaw.pl

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

Kino Pegaz bliej widza


Kino dziaajce w Wodzisawskim Centrum Kultury podniesie
jako swojej oferty dziki dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej.
Na realizacj projektu Kino
Pegaz bliej widza Wodzisawskie Centrum Kultury pozyskao ponad 25 tysicy zotych. Jego
celem jest poprawa warunkw
funkcjonowania dziaajcego w
WCK kina, podniesienie jakoci
jego oferty, a take poszerzenie
dotychczasowego krgu odbiorcw.
W ramach projektu Wodzisawskie Centrum Kultury
wyposaone zostanie w nowy
ekran kinowy, rzutnik multimedialny oraz zewntrzne gabloty
informacyjne na potrzeby promocji dziaalnoci wodzisawskiego kina mwi Krzysztof
Jaroch, dyrektor WCK.
Dziki zakupowi ekranu,
moliwe bdzie uzyskanie wikszego obrazu na ekranie umiejscowionym bliej widowni (ok.
6 metrw bliej ni obecnie zainstalowany ekran), z czym wie si poprawa jakoci odbioru.
Zmiana umiejscowienia ekra-

nu bdzie wizaa si rwnie z


pracami montaowymi, dotyczcymi poszerzenia wnki, w
ktrej w chwili obecnej znajduje si kurtyna sceniczna. Rama
ekranowa bdzie podnoszona
do gry pustki scenicznej, a biao-srebrny materia ekranowy
bdzie odpowiedni dla zastosowania w przyszoci systemw
polaryzacyjnych 3D, wsppracujcych z okularami jednorazowego uytku. Nowy ekran
charakteryzowa bdzie podwyszony wspczynnik odbicia
rwny 1,7 na osi projekcyjnej, co
dodatkowo podniesie uzyskiwan z projektora jasno rzutowanego obrazu. Materia ekranowy
poprawi reprodukcj naturalnych kolorw (jak na ekranach
klasycznych biaych) i waciwoci polaryzacyjne umoliwiajce
dobr reprodukcj obrazw trjwymiarowych (jak na ekranach
srebrnych-metalizowanych).
Bdzie on stanowi bardzo do-

br baz dla planowanego w


przyszoci profesjonalnego projektora cyfrowego w standardzie
DCI. Kino wzbogaci si rwnie
o projektor multimedialny, niezbdny do prowadzenia dziaa
edukacyjnych w ramach organizowanej w WCK Akademii Filmowej.
Natomiast na potrzeby promocji dziaalnoci kina zakupionych zostanie 5 zewntrznych
gablot informacyjnych, ktre zostan zainstalowane przed budynkiem WCK (1 szt.) oraz na
terenie Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgrza (2 szt.), na
wodzisawskim rynku (1 szt.) i
przed budynkiem dworca PKP
(1 szt.). Bd w nich umieszczane
plakaty oraz informacje o aktualnym repertuarze i dziaaniach
edukacyjnych WCK. Cakowita
warto projektu wynosi ponad
50 tysicy zotych (50 420 z).
KK

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

REGION

w skrcie

RYDUTOWY: S MIEJSCA DLA 3- I 4-LATKW


Dzieci w wieku 3 lat (ur. w 2013
r.) oraz 4 lat (ur. w 2012 r.),
dla ktrych zabrako miejsc w
przedszkolach, mog skorzysta
z opieki w oddziaach przedszkolnych utworzonych w szkoach podstawowych na terenie
miasta Rydutowy. Dziaalno
dydaktyczno-wychowawczo-opiekucza prowadzona jest
w nich w sposb analogiczny
do placwek przedszkolnych.
Rodzice, ktrzy bd chcieli
zapisa swoje pociechy, mog
to zrobi w Szkole Podstawowej
nr 1 im. Karola Miarki w Rydutowach (ul. M. Kolbego 5) oraz
w Zespole Szk w Rydutowach
(ul. Raciborska 270).
SZKKA KOSZYKWKI
NA TRZECH WZGRZACH
Rodzinny Park Rozrywki Trzy
Wzgrza, po raz kolejny, poszerza swoj ofert do cieszcej
si coraz wiksz popularnoci Wodzisawskiej Akademii
Biegania doczaj zajcia z gry
w kosza. Mionicy koszykwki bd trenowa we wtorki
i czwartki, o godz. 17:00, pod
okiem profesjonalnego instruktora. Nowo wprowadzone zajcia s bezpatne i nie obowizuj na nie wczeniejsze zapisy.
UTRUDNIENIA
W RUCHU W RADLINIE
W zwizku z remontem wiaduktu kolejowego w cigu ulicy
Jana Wantuy w Radlinie, w
okresie od 2 maja do 30 czerwca kierowcy musz si liczy z
utrudnieniami w ruchu. W tym
czasie, ulica bdzie nieprzejezdna w kierunku ul. Rybnickiej.
OPS MSZANA: AKCJA
CZYSTY ANIOEK
Orodek Pomocy Spoecznej w Mszanie, pod patronatem Stowarzyszenia Pikne
Anioy, organizuje zbirk
rodkw czystoci dla najuboszych dzieci. W ramach akcji
Czysty Anioek przyjmowane
s takie produkty, jak proszki
do prania, myda, szampony,
szczoteczki i pasty do mycia
zbw itp. Zbirka OPS trwa od
30 kwietnia do 22 maja. Zakupione na rzecz dzieci artykuy
pozostawia mona: w UG w
Mszanie, w kociele pw. w.
Jerzego w Mszanie, w kociele
pw. Nawiedzenia Najwitszej
Maryi Panny w Poomi i w OPS
w Mszanie.
32 TYS. Z NA
OGRODZENIE MOSIR-U
Przy Miejskim Orodku Sportu i Rekreacji Centrum w
Wodzisawiu lskim wkrtce
stanie nowy pot. Zakres prac
obejmuje wymian ponad 170
metrw ogrodzenia, a prace
zakoczy si maj jeszcze w
maju. Cakowity koszt montau
nowej konstrukcji wynie ma
32 tys. zotych.
MOPS WODZISAW:
INHALATORY
DLA DZIECI
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Wodzisawiu lskim
do rozdysponowania ma 13
inhalatorw dla chorych dzieci.
Po odbir inhalatorw zgasza
si mog rodziny korzystajce
ze wiadcze pomocy spoecznej oraz zasikw rodzinnych,
cznie z dodatkiem ksztacenia i rehabilitacji dziecka
niepenosprawnego. Warunkiem otrzymania inhalatora
jest przedoenie zawiadczenia
wystawionego przez lekarza o
wskazaniu do terapii aerozolowej (np. astma oskrzelowa,
nawracajce infekcje drg oddechowych z obturacj oskrzeli
lub zapalenie krtani). Liczy si
kolejno zgosze.

4 Edukacja

5 maja 2016, nr 9 (210)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Uczniowie Budowlanki bij kolejne rekordy


katarzyna krentusz

Pawe Dugosz, ucze


Technikum nr 3 w ZST w Wodzisawiu lskim, ju po raz
trzeci w tym roku szkolnym
stan na podium oglnopolskiej olimpiady. Po zdobyciu
pierwszych miejsc na Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i
Elektronicznej EUROELEKTRA oraz na Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, tym razem
zaj drugie miejsce w XXXIX
Oglnopolskiej Olimpiadzie
Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.
Sukcesy ucznia byy okazj
do wsplnego witowania z
kolegami w szkole. Uczniowie
klasy III R zorganizowali dla
Pawa specjalny happening
podczas dugiej przerwy przemaszerowali szkolnymi kory-

tarzami, dzierc w doniach


transparent oraz informujc,
w formie onierskiej przypiewki, o sukcesach olimpijczyka. By uczci sukces kolegi,
uczniowie wraz z wychowawc klasy wasnorcznie przygotowali okolicznociowe koszulki. Postanowili te, biorc
pod uwag rozmiary sukcesu
Pawa, przedstawi go wszystkim uczniom Budowlanki
w tym celu odwiedzili po kolei
wszystkie szkolne klasy.
Biecy rok szkolny to
niekoczce si pasmo sukcesw Zespou Szk Technicznych w Wodzisawiu l.,
bowiem take inni uczniowie
stawali na najwyszych stopniach podiw rnych oglnopolskich olimpiad podkreli
rzecznik prasowy szkoy, Marek Gryt. Zestawienie tego-

rocznych wynikw istotnie jest


imponujce.
Podczas Olimpiady Wiedzy
i Umiejtnoci Budowlanych
nie mia sobie rwnych ucze
Adrian Katryniok (zaj pierwsze miejsce). Ten sam ucze
uplasowa si rwnie tu za
podium Olimpiady Wiedzy
Technicznej, zajmujc w klasyfikacji generalnej w grupie mechaniczno-budowlanej czwart
pozycj.
Adrianowi kroku dotrzymywaa Patrycja Stukator, ktra, dla odmiany, zaja pierwsze miejsce na Olimpiadzie
Wiedzy Technicznej, a czwarta
bya na Olimpiadzie Wiedzy i
Umiejtnoci Budowlanych.
Obok Adriana, na podium
Olimpiady Wiedzy i Umiejtnoci Budowlanych stan te
Pawe Grecki, uzyskujc w

Fot. archiwum ZST Wodzisaw lski

Uczniowie Zespou Szk Technicznych w Wodzisawiu lskim triumfowali we


wszystkich wanych oglnopolskich olimpiadach zawodowych. Rekordzist szkoy jest Pawe Dugosz.

Biecy rok szkolny to niekoczce si pasmo sukcesw Zespou Szk Technicznych w Wodzisawiu l. Uczniowie stawali na najwyszych stopniach podiw rnych oglnopolskich
olimpiad.
klasyfikacji generalnej drugi
wynik w Polsce.
Szymon Kuczaty na trzecim miejscu zakoczy rywalizacj podczas Oglnopolskiej
Olimpiady Wiedzy Elektrycznej

i Elektronicznej w grupie informatycznej.


Zesp Szk Technicznych
w Wodzisawiu lskim, po raz
kolejny, zdoby rwnie miano
najlepszej szkoy technicznej za

rywalizacj grupow w ramach


Olimpiady Wiedzy i Umiejtnoci Budowlanych.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i yczymy
dalszych sukcesw!

WODZISAW LSKI EDUKACJA

Charytatywny Turniej Piki


Nonej: Zagrali dla Wiktorii

Zakoczyy si
XIV Powiatowe Targi Edukacyjne

W Powiatowym Modzieowym Orodku Sportu rozegrano


dziewity Charytatywny Turniej Piki Nonej o Puchar Starosty Wodzisawskiego.

Ofert edukacyjn przedstawiy szkoy ponadgimnazjalne


powiatu wodzisawskiego.

W tym roku uczestnicy


rozgrywek pomagali uczennicy klasy pierwszej ZST,
Wiktorii Cuber, ktra choruje na stwardnienie rozsiane. Zebrane rodki finansowe przeznaczone zostan na
biece leczenie i rehabilitacj uczennicy Budowlanki.
Dodatkowo, zbirk wrd
uczniw i nauczycieli ZST
przeprowadzi take Samorzd Uczniowski. Do akcji
przyczy si rwnie ucze
szkoy Remigiusz Wierzgo,
znany wszystkim jako youtuber REZI, ktry przeznaczy 1500 zotych na dalsze
leczenie i rehabilitacj Wiktorii.
Kwietniowy turniej piki
nonej otworzy starosta wodzisawski Ireneusz Serwotka wsplnie z dyrektorem
R E K L A M A

ZST Czesawem Pieczk. Nastpnie gos zabraa bohaterka turnieju Wiktoria Cuber wraz z rodzicami, ktrzy
osobicie podzikowali organizatorom i zawodnikom
druyn za okazan pomoc.
W rozgrywkach wzio
udzia 8 amatorskich druyn
z terenu powiatu wodzisawskiego: Prawnicy, Radoszowy, Pivexin Team,
Wicher Wilchwy, Stodoa, Jorgusie, Straacy oraz Nauczyciele ZST i
przyjaciele. W sumie byo to
a 80 zawodnikw. Po emocjonujcych meczach grupowych, najlepsze druyny
walczyy w finale o miejsca
na podium. W turnieju zwyciyli STRAACY, ktrzy
w meczu finaowym pokonali 4:3 STODO. Trze-

ci pozycj na podium zaj


WICHER WILCHWY, wygrywajc z druyn PRAWNIKW
3:0.
Krlem
strzelcw zosta Tomasz Mostowski zawodnik zespou
WICHER WILCHWY.
Puchary i upominki najlepszym druynom wrczya osobicie Wiktoria Cuber
wraz z rodzicami, wicestarost Grzegorzem Kamiskim, dyrektorem ZST Czesawem Pieczk i sdzi
gwnym sobotnich zawodw Czesawem Rychlikiem. Organizatorami Turnieju byli: Zesp Szk
Technicznych w Wodzisawiu l., Samorzd Uczniowski ZST i Rada Rodzicw
przy ZST.
kk

Udzia w tegorocznych targach wzio okoo tysic gimnazjalistw. Swoj ofert edukacyjn przedstawiy wszystkie szkoy
ponadgimnazjalne w powiecie
wodzisawskim, ale te z terenw ssiednich, np. z Chaupek
i wierklan. Na gimnazjalistw
czekay m.in. pokazy dronw,
robotw lego, drukarki 3D, eksperymenty z ciekym azotem, a
take pokazy klas mundurowych, policyjnych czy ratownictwa medycznego Liceum im.
Noblistw Polskich w Rydutowach. Kady chtny mg skosztowa da przygotowanych na
stoisku Zespou Szk Ekonomicznych, gdzie polow kuchni
dyrygowa najsynniejszy lski
mistrz sztuki kulinarnej, Remigiusz Rczka ze swoimi asystentami. Ekonomik promowa te
pozostae kierunki ksztacenia
dostpne w szkole. Liceum Pla-

styczne i II LO im. ks. Tischnera


w Wodzisawiu oferowao m.in.
moliwo twrczej ekspresji
na specjalnie przygotowanym
wielkim billboardzie, a Powiatowe Centrum Ksztacenia Ustawicznego prcz prezentacji
robotw i moliwoci podgldania drukarki 3D proponowao
zabiegi pielgnacyjne doni i paznokci. Zesp Szk Technicznych gospodarz targw promowa si osigniciami swoich
uczniw i absolwentw, przypominajc, e jest najlepsz szko techniczn w regionie i jedn
z najlepszych w Polsce. Atutem
Budowlanki jest rwnie klasa sportowa i wietna baza treningowa, ktr modzie szk
ponadgimnazjalnych prezentujcych si podczas targw wykorzystywaa jako aren do popisw wokalnych, sportowych,
tanecznych i artystycznych.

Fot. Justyna Koniszewska

WODZISAW LSKI SPORT

Powiatowe Targi Edukacyjne, jak co roku, cieszyy


si spor popularnoci.
Impreza spotkaa si z zainteresowaniem samorzdowcw.
Prcz wadz powiatu, udzia w
targach wzi prezydent miasta Wodzisawia l. Mieczysaw Kieca. Obecni byli rwnie
czonkowie zarzdu powiatu:
wicestarosta Grzegorz Kamiski, Danuta Makowska i Janina Chlebik-Turek oraz wiceprzewodniczcy rady powiatu
Eugeniusz Ogrodnik, a take
naczelnicy wydziaw edukacji
z gmin powiatu.
Targi okazay si imprez z
duym rozmachem. Nie byoby
to jednak moliwe bez wsppracy szk z lokalnymi przedsibiorcami i organizacjami ich
skupiajcymi, jak Cech Rzemielnikw i Innych Przedsibiorcw w Wodzisawiu l. czy
wodzisawska Izba Gospodarcza. Dobra wsppraca na linii
szkoabiznes przesdza o tym,
e placwki owiatowe powiatu
wodzisawskiego stawiaj na innowacyjno.
jk

GazetaInformator.pl >>

Gospodarka 5

5 maja 2016, nr 9 (210)

WODZISAW LSKI EDUKACJA

WODZISAW LSKI PRACA

Owocna wsppraca PCKU


ieraatmymedialny:
Wspron
Pat
dobre tematy!
z lokalnymi firmami

TRWA REKRUTACJA
NA BEZPATNE KURSY
DLA MODYCH
BEZROBOTNYCH

katarzyna krentusz

Od wrzenia 2015 roku,


w celu tworzenia na zajciach
praktycznych warunkw zblionych do rzeczywistego rodowiska pracy, Powiatowe Centrum Ksztacenia Ustawicznego
w Wodzisawiu lskim cile
wsppracuje z lokalnymi firmami, a szczeglnie z POL-EKO-APARATURA z Wodzisawia lskiego oraz PREVAC
z Rogowa. Tak dobra wsppraca z pracodawcami nie byaby moliwa, gdyby nie zaangaowanie i dobre stosunki z Izb
Gospodarcz w Wodzisawiu
l. i jej prezesem Krzysztofem
Dybcem podkreli kierownik ds. ksztacenia zawodowego PCKU, Rafa Grecki.
W ramach wsppracy
uczniowie PCKU wykonuj dla

firm rne powierzone im zadania zwizane z ich kierunkami ksztacenia. Brana mechaniczna wykonuje gratowanie,
rozwiercanie i fazowanie pkrkw, za elektryczna i mechatroniczna wykonuje lutowanie przewodw i bezpiecznikw,
zaciskanie tasiemek, czy monta ukadw sterujcych i tablic
zasilajcych. Uczniowie nie raz
mogli take zwiedzi zaprzyjanione zakady pracy w ramach
swych zaj praktycznych. Ponadto, we wsppracy z Powiatowym Orodkiem Doskonalenia Nauczycieli, organizowane
s wsplne konkursy, gdzie nagrodami gwnymi s patne,
wakacyjne stae w tych firmach.
W ostatnim czasie dwie lokalne firmy przekazay na rzecz
PCKU wyjtkowo cenne darowizny. Firma PREVAC spre-

Fot. PCKU Wodzisaw l.

Firmy PREVAC oraz POL-EKO-APARATURA,


przekazay na rzecz PCKU wyjtkowo cenne darowizny.

Prezes firmy Prevac, Andreas Glenz, osobicie wrczy


przekazane PCKU urzdzenia.
zentowaa szkole kompresor,
szlifierk ktow oraz ma
szlifierk z zestawem akcesoriw przeznaczon do precyzyjnych prac. POL-EKO-APARA-

TURA z kolei przekazaa szkole


3 stacje lutownicze, 4 lutownice
oporowe, uchwyty pod lutownice oraz narzdzia monterskie.

W jednostkach OHP w
Wodzisawiu
lskim,
Pszowie i Radlinie trwa
nabr na bezpatne kursy
zawodowe, ktre maj pomc modym ludziom w
znalezieniu pracy.
Wsparcie OHP jest skierowane przede wszystkim do
modziey znajdujcej si w
trudnej sytuacji yciowej z powodu uwarunkowa rodzinnych oraz rodowiskowych. W
ramach dziaa realizowanych
przez jednostki OHP, mode osoby bd mogy przede
wszystkim skorzysta z bezpatnych kursw zawodowych oraz
patnych stay.
Obecnie trwa nabr do projektu Obud swj potencja
EFS. W kursach mog wzi
udzia osoby midzy 18. a 24.
rokiem ycia, niepracujce i
nieuczce si. Ilo miejsc jest
ograniczona. Osoby zainteresowane ofert powinny skontaktowa si z wodzisawskimi

jednostkami lskiej Wojewdzkiej Komendy OHP:


Modzieowe Centrum Kariery OHP w Pszowie, ul. Traugutta 1, tel. 32 447 10 50, e-mail: mckpszow@wp.pl,
Punkt Porednictwa Pracy
OHP w Radlinie, ul. Rymera
15, tel. 32 454 92 14, e-mail:
ppp.radlin@wp.pl,
Punkt Porednictwa Pracy
OHP w Wodzisawiu l., ul.
Zamkowa 5, tel. 32 456 07
90, e-mail: ppp.wodzislawslaski@vp.pl,
Orodek Szkolenia Zawodowego EFS w Wodzisawiu lskim, Osiedle 1 Maja 16A, tel.
32 729 32 00, e-mail: osz.wodzislaw@wp.pl.
Jednostki, ktre funkcjonuj na terenie powiatu wodzisawskiego, powstay dziki
wsppracy lskiej Wojewdzkiej Komendy OHP w Katowicach ze Starostwem Powiatowym w Wodzisawiu lskim.

WODZISAW LSKI GOSPODARKA

REGION GOSPODARKA

niadanie biznesowe na Trzech


Wzgrzach

ADMINISTRACJA PODATKOWA
BDZIE DZIAA SPRAWNIEJ?

Tematem czwartkowego
niadania bya sztuka prowadzenia mediacji. Mediator i
radna w jednej osobie, Izabela Kalinowska, przybliya
ide tego alternatywnego, ale
jake wartociowego sposobu rozwizywania konfliktw.
Przedsibiorcy dowiedzieli si,
jakimi zasadami naley kierowa si przy korzystaniu z pomocy mediatora oraz o licznych korzyciach z metody.
Warto bowiem podkreli, e
zalet mediacji s nie tylko niskie koszta, ale take czas ich
trwania, bezporedni wpyw
na postpowanie i rwnorzdna pozycja skonfliktowanych stron.
Kolejnym punktem spotkania bya prezentacja dot.
wyjtkowego miejsca, w ktrym je zorganizowano Rodzinnego Parku Rozrywki
Trzy Wzgrza, o ktrym
opowiedzieli dyrektor MOSiR
Centrum, Bogdan Bojko
oraz Ireneusz Grnik. O czym
warto wspomnie, to fakt, i
wrd licznych atrakcji wodzisawskiego parku znajduj si
takie pereki, jak jeden z najwikszych w Polsce park linowy, jedyny taki na lsku tor
BMX Racing czy najwysze w
Polsce, 13-metrowe linearium.
A, jak si dowiedzielimy, bogata oferta Trzech Wzgrz
wci bdzie si powiksza!
W przyszoci planowane jest
utworzenie przestrzeni umoliwiajcej trenowanie street
workout czy budowa chaty so-

Fot. Justyna Koniszewska

21 kwietnia przedsibiorcy zrzeszeni w wodzisawskiej


Izbie Gospodarczej spotkali si na Trzech Wzgrzach, gdzie
o godzinie 7:30 zasiedli do kolejnego, wsplnego niadania
biznesowego.

Jednym z priorytetowych
dziaa Ministerstwa Finansw jest powoanie
Krajowej Administracji
Skarbowej. W peni funkcjonalna KAS ma zacz
dziaa od 1 stycznia 2017
r.
Zmiany zakadaj scentralizowanie administracji podatkowej, celnej i skarbowej. Konsolidacja administracji ma by
rdem oszczdnoci dla budetu pastwa. Jakie plany ma
Ministerstwo Finansw?
Resort przewiduje kluczowe zmiany instytucjonalne
oraz prawne. Minister Szaamacha zapowiada ustanowienie Krajowej Administracji Skarbowej. Ministerstwo
uzasadnia potrzeb wprowadzenia reformy skrceniem
postpowa podatnikw, ktrzy wielokrotnie skaryli si
na ich przewleko. Rekord
oczekiwania na postpowanie
odwoawcze naley do Izby
Skarbowej w Gdasku, gdzie
R E K L A M A

Dyrektor MOSiR-u przybliy uczestnikom spotkania


histori powstania najwikszej atrakcji w miecie Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgrza. Na zdjciu
dyrektor Bogdan Bojko.
lankowej. Amatorw aktywnego wypoczynku z pewnoci
uciesz rwnie plany nowych
tras rowerowych w Wodzisawiu, prowadzcych m.in. od
Trzech Wzgrz po Rynek czy
Balaton, a w przyszoci a
do centrum przesiadkowego.
Po obejrzanych prezentacjach, przybyli przedsibiorcy
mieli czas na przeprowadzenie rozmw z gomi spotkania i wymian wizytwek.
Prezes Izby Gospodarczej,
Krzysztof Dybiec, podziko-

wa wszystkim za liczne przybycie i serdecznie namawia


do uczestniczenia w kolejnych
niadaniach
biznesowych.
Na zakoczenie i jednoczenie dobry pocztek tego sonecznego dnia udano si
na wsplny spacer ciekami
Trzech Wzgrz.
kk

oczekiwanie podatnikw trwao rednio a 198 dni.


Podstawow zmian ma
by kwestia odwoa podatnika od decyzji urzdu skarbowego do izby skarbowej. Rzd
zamierza zmieni obowizujcy system, ktry przewiduje
dwie instancje administracyjne oraz w nastpnej kolejnoci
- dwie sdownicze. Ministerstwo Finansw planuje wprowadzi postpowanie jednoinstancyjne, ktre ma si
zakoczy decyzj zaskaraln
do sdu administracyjnego. W
praktyce oznacza to, e decyzja
pierwszej instancji bdzie wica, a jeli podatnik nie bdzie si z ni zgadza bdzie
mia prawo odwoa si do sdu administracyjnego. Eksperci zwracaj uwag, e by moe droga dochodzenia swoich
praw stanie si krtsza, aczkolwiek rzadko si zdarza, aby
druga instancja administracyjna (izba skarbowa) zmienia decyzj urzdu skarbowego.

Dla przecitnego Kowalskiego


oznacza to dochodzenie swoich praw przed sdem, co niejednokrotnie moe spowodowa, e mniej osb zdecyduje
si na odwoanie w takim trybie. Rozwizanie proponowane przez Ministerstwo Finansw z pewnoci skrci drog,
niemniej jednak, z punktu widzenia podatnika, atwiej jest
zoy odwoanie do drugiej
instancji administracyjnej, ni
kierowa spraw do sdu.
Resort finansw przekonuje, e dziaanie nowych
urzdw bdzie sprawniejsze
i bardziej efektywne, co ma
wpyn na to, e korzyci z
wprowadzonych zmian odczuj nie tylko indywidualnie
podatnicy, ale rwnie przedsibiorstwa. Eksperci zwracaj
uwag, e zmiany zapowiadane przez Ministerstwo Finansw to przede wszystkim kwestia oszczdnoci.
dr

6 Gospodarka

5 maja 2016, nr 9 (210)

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Wydarzenie: Przed nami VIII Europejski


Kongres Gospodarczy
Od 18 do 20 maja br. w Katowicach odbdzie si jedno z najwaniejszych wydarze gospodarczych w Europie Centralnej. Do Midzynarodowego Centrum
Kongresowego zawita kilka tysicy goci z krajw europejskich, a take z Azji i
Afryki.

REKL AMY

GRATIS!

Drukarka fiskalna
w Polsce!
za
js
ie
n
m
aj
N
J
Temo HS E
Inteligentne urzdzenia skalne
Polski producent ELZAB pokazuje jak wspczesne urzdzenia
wspieraj dziaania reklamowe placwki.

Gwnym zaoeniem organizatorw EEC pozostaje


adekwatno tematyki debat
wobec sytuacji w Europie,
Polsce i wiecie. Organizatorzy zapowiadaj, e tegoroczna edycja Kongresu przyniesie
szerok dyskusj o wzajemnych powizaniach energetyki i jej zaplecza surowcowego z przemysem i polityk
klimatyczn. Wrd nowych
nurtw tematycznych pojawi
si sesje dotyczce rnych
aspektw cyfrowej rewolucji
w gospodarce. Organizatorzy
wydarzenia przekonuj, e
trzy dni sesji tematycznych z
udziaem reprezentantw biznesu, prezesw najwikszych

rm, decydentw, naukowcw i praktykw, przedstawicieli wiata polityki i samorzdw, gwarantuj, e


tegoroczny Kongres wyoni
wnioski kluczowe dla polskiej
i europejskiej gospodarki.
Gwne nurty tematyczne,
ktre zostan poruszone podczas wydarzenia, to:
Energia, przemys, klimat horyzont 2030. Scenariusze
dla wiata i Europy
Digitalizacja gospodarki.
Szanse, wyzwania, zagroenia cyfrowej rewolucji
Geopolityka, bezpieczestwo, gospodarka. Czy to
globalny kryzys?
Modzi przedsibiorcy. No-

wy biznes nonikiem innowacji.


W agendzie Europejskiego Kongresu Gospodarczego
2016 znajduje si okoo 100
debat ujtych w kilkunacie
blokw tematycznych.
Rejestracja na VIII Europejski Kongres Gospodarczy
prowadzona jest przez stron
internetow www.eecpoland.
eu. Zainteresowanie wydarzeniem jest bardzo due. Od momentu rozpoczcia zapisw
zgosio si ju ponad 2000
uczestnikw! Podstawowy
udzia w wydarzeniu jest bezpatny.
DR

Raport: E-PIT-y coraz popularniejsze


Ministerstwo Finansw informuje, e liczba elektronicznych e-PIT-w
przekroczya liczb zezna papierowych skadanych w urzdach skarbowych
(przy porwnaniu pierwszych kwartaw roku).
Fot. PIXABAY

ib.pl

<< GazetaInformator.pl

Proponowana przez ELZAB drukarka skalna Mera TE posiada unikatowe


rozwizania, ktre mona wykorzysta w kwiaciarniach, cukierniach, sklepach
monopolowych oraz innych placwkach, w ktrych jest potrzeba wywietlania
hasa promocyjnego, komunikatu, godziny lub daty imienin wraz z imieniem
solenizanta.
Wywietlacz Mery TE mona dowolnie obraca w kierunku klienta,
za wywietlana reklama moe posiada dowoln grak, tekst lub logo rmy.
Mera TE jest doceniana rwnie na rynku za niewielkie gabaryty, co pozwala
na instalacje na stanowiskach, w ktrych jest mao miejsca.

Drukarka fiskalna
Mera TE

owe

skada yczenia imienin

Wicej na softib.pl

Oddziay:
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Szybki PIT, akcja resortu


nansw, miaa za zadanie
przekona Polakw, e elektronicznie rozliczanie PIT to
sprawa szybka, atwa i niewymagajca wychodzenia z
domu. Jak informuje ministerstwo, Polacy coraz chtniej korzystaj z tej formy
rozliczenia rocznego podatku
z urzdem skarbowym.
Leszek Skiba, wiceminister nansw zapewnia: W
pierwszym kwartale 2016
r. po raz pierwszy w historii liczba PIT-w skadanych
przez internet przewyszya
liczb zezna papierowych,
ich udzia wynis 52 proc.
Zakadamy, e ten trend bdzie kontynuowany, co bdzie
kolejnym potwierdzeniem, e

Polacy chtnie korzystaj z


nowoczesnych narzdzi informatycznych, takich jak e-Deklaracje. Szczeglnie dbamy o to, aby byy one nie tylko
przydatne, bo oszczdzaj
czas i pienidze podatnikw,
ale take zaprojektowane prosto i intuicyjnie.
Coraz wiksz aktywno
Polakw w rozliczaniu si
przez Internet potwierdzaj
liczby. W 2010 r. w ten sposb
rozliczyo si 2 proc. podatnikw (328 tys. osb), w 2014
r. liczba ta zwikszya si do
30 proc. rozlicze (wysano
5 mln 416 tys. e-PIT-w). W
ubiegym roku zosta pobity
rekord - 7 mln 410 tys. e-PIT-w, ktre stanowiy 40 proc.
wszystkich rozlicze.

W tym roku Ministerstwo Finansw spodziewa


si pobicia kolejnego rekordu. Z szacunkw wynika, e
do 20 kwietnia Polacy zoyli ju ponad 6 mln 600
tys. e-PIT-w, a w ostatnich dniach okresu rozliczania przyrost liczby elektronicznych zezna jest o
kilkanacie procent wyszy
ni w tym samym czasie w
poprzednich latach. Wiceminister Finansw zapowiada, e resort spodziewa
si rekordowego wyniku i
przekroczenia 8 milionw
wysanych rozlicze podatkowych przez Internet.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 9/2016

GazetaInformator.pl 5 maja 2016 nr 9 (210)

REGION GOSPODARKA

W powiecie wodzisawskim ruszya Karta Modego Przedsiborcy


katarzyna krentusz

Karta Modego Przedsibiorcy to program promujcy przedsibiorczo wrd


modziey. Adresowany jest
do osb do 30. roku ycia,
ktre prowadz dziaalno
gospodarcz lub zamierzaj
j otworzy. - Modzi to grupa wymagajca szczeglnego
wsparcia na rynku pracy. Ich
dobry start zawodowy to warto, o ktrej nie trzeba nikogo przekonywa. W powiecie
wodzisawskim, odsetek modziey poszukujcej pracy jest
wysoki. Co trzeci bezrobotny
nie ukoczy 30. roku ycia.
Co roku, ok. 70% rodkw (...)
przeznaczonych na aktywizacj
zawodow trafia do osb modych w formie dofinansowania zatrudnienia. Od 70 do 80
osb korzysta rocznie z dotacji
na uruchomienie dziaalnoci
gospodarczej, udzielanej przez
Powiatowy Urzd Pracy w Wodzisawiu lskim. Co roku,

ponad 400 modych przedsibiorcw rejestruje rozpoczcie


dziaalnoci w wodzisawskim
Urzdzie Skarbowym - wyjania starosta powiatu wodzisawskiego, Ireneusz Serwotka. I dodaje: - Dziki realizacji
projektu postawione zostay
kolejne kroki na drodze wspierania rozwoju przedsibiorczoci. Jak wiemy, prowadzenie
firmy jest trudne. Szczeglnie
na pocztku, gdy firma zdobywa dopiero pozycj na rynku.
(...) Inicjowanie i wdraanie
dziaa sprzyjajcych rozwojowi przedsibiorczoci (...) jest
niezwykle cenne i potrzebne.
Karta Modego Przedsibiorcy to program, ktry powsta w wyniku partnerstwa
InNOWAcyjna NYSA. Jego
celem jest promowanie przedsibiorczoci wrd modziey poprzez tworzenie przez
innych przedsibiorcw, otoczenie biznesu lub podmioty
administracji publicznej systemu preferencji, ulg, zniek i

Fot. Justyna Koniszewska

22 kwietnia w Wodzisawiu lskim odbya si gala inaugurujca projektu, wprowadzajcego


program ulg, zniek i udogodnie dla modych osb rozpoczynajcych dziaalno gospodarcz.

Wicestarosta nyski Piotr Woniak i starosta wodzisawski Ireneusz Serwotka


podpisali porozumienie, na mocy ktrego w powiecie wodzisawskim ruszy projekt KMP.

udogodnie dla modych osb,


rozpoczynajcych dziaalno
gospodarcz. W zamian, partnerzy KMP zyskuj wizerunek
instytucji wspierajcej modzie, bezpatn promocj oraz
potencjalnie nowych klientw
dla swoich produktw i usug.
W powiecie nyskim, projekt Karty Modego Przedsibiorcy funkcjonuje od 3 lat.
Przystpio ju do niego ponad
200 partnerw a z oferowanych udogodnie korzysta ok.
200 modych przedsibiorcw.
Powiatowy Urzd Pracy
w Wodzisawiu lskim, jako
pierwszy w wojewdztwie lskim, zdecydowa o przystpieniu do programu. 22 kwietnia
odbya si gala inaugurujca
projekt Karty Modego Przedsibiorcy w naszym powiecie.
Na pocztek, ch przystpienia do projektu wyrazio ponad 60 pracodawcw, instytucji otoczenia biznesu oraz
podmiotw administracji publicznej.

R E K L A M A

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12,
tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16,
tel. 32 440 89 88,, 512 333 812
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2,
tel. 77 482 67 47, 697 212 351
softib.pl
centrumkasfiskalnych.pl

PLUSY BIZNESU

5 maja 2016, nr 9 (210)

DLA

<< GazetaInformator.pl

NDZA EKOLOGIA

Rekordowe zamwienia w szkce w Ndzy


krystyna stanik

Jednym z ciekawszych
miejsc w Ndzy jest najwiksza w kraju szkka kontenerowa. - Ludzie przyjedaj zobaczy, jak dziaa
najwiksza w kraju szkka
kontenerowa, ktra ma wasne laboratorium produkujce specjalny biopreparat. To
interesujcy punkt na mapie
nie tylko gminy Ndza, ale
caego regionu - podkrelaj
mieszkacy. Sadzonki w Ndzy zamawiaj nadlenictwa
z caego kraju. Ten rok jest
wyjtkowy. Zamwiono a 7
milionw sadzonek: najwicej sosen, ale te bukw, dbw, wierkw, brzz, lip, czy
czereni. - Jestemy szkk o
najwyszej produkcji w kraju
- mwi Maria Bajsarowicz,
zastpca kierownika szkki
kontenerowej w Ndzy.
Szkka si cigle rozwija. W zeszym roku zwikszono jej powierzchni produkcyjn. Historia szkki siga
roku 1997. Pomys utworze-

nia zakadu pojawi si po


tragicznym poarze lasu w
nadlenictwie Rudy Raciborskie. Spono blisko 10 tysicy hektarw. Do odtworzenia
spalonego lasu potrzebne byy ogromne iloci nowych sadzonek drzew. Powstay hale
produkcyjne, kompleks nasienny, hala zmechanizowanego siewu, zagony ze zraszaniem automatycznym, tunele
foliowe.
- Rnica midzy szkk
tradycyjn-gruntow a kontenerow, polega na sposobie produkcji. W tej tradycyjnej sadzonki hoduje si tak
jak rolnik np. ziemniaki. Po
dwch, trzech latach najczciej sadzonki s gotowe, by
je przenie do lasu. Za ta
kontenerowa jest produkcj
na sztucznym podou z odpowiednimi dodatkami. Sadzonki rosn w maych, poczonych ze sob doniczkach.
Zblokowana doniczka to
wanie kontener - wyjania
Maria Bajsarowicz. Zakad
zajmuje si take przygoto-

waniem podoa hodowlanego i produkcj biopreparatu.


- Pracuje nad tym miejscowe
laboratorium. Biopreparat
mikoryzowy jest szczepionk
grzyba, ktra sprawia, e sadzonka ronie lepiej, szczeglnie w warunkach trudnych, nielenych. Specyfik
produkowany w Ndzy trafia
do szkek w caej Polsce - dodaje Bajsarowicz
Szkka w Ndzy jest sporym lokalnym pracodawc. W
najgortszym sezonie zatrudnionych jest okoo 60 osb.
- Wikszo to kobiety. Maj
chyba wicej cierpliwoci do
tej pracy - umiecha si Maria Bajsarowicz.
Gospodarstwo odwiedzaj
wycieczki szkolne z caego regionu, jak i turyci oraz gocie
z kraju oraz zagranicy. Przyjedaj rwnie studenci i
naukowcy. - Odwiedzin mamy coraz wicej, bo kiedy ludzie dowiaduj si, e jest tu
fajnie, to przyjedaj kolejne wycieczki - mwi zastpca
kierownika.

R E K L A M A

rollupy reklamowe
ju od 140 z netto
*

32 414 90 30, 533 355 277

*) O szczegy pytaj
Dziagrafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

Fot. UG Ndza

Nadlenictwa z caej polski zamwiy 7 mln sztuk sadzonek.

Szkka w Ndzy jest najwiksz w kraju.


Na zdj. Maria Bajsarowicz, zastpca kierownika szkki kontenerowej w Ndzy.

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

20 kwietnia 2016, nr 8 (209)

PIETROWICE WIELKIE EKOLOGIA

XVI Eko-Wystawa - Ciepo Przyjazne rodowisku


IWONA CYBULSKA

Pietrowickie Targi to nie tylko wydarzenie ekologiczne,


ale take bogaty program artystyczny. W tym roku
gwiazd wieczoru bdzie Szymon Wydra & CARPE DIEM.
Fot. Magdalena Kubina

Eko-Wystawa Ogrd,
systemy grzewcze, wntrza odbdzie si 7 i 8
maja na terenie Centrum
Spoeczno-Kulturalnego
w Pietrowicach Wielkich.
Tegoroczna wystawa to
ju 16. edycja tej imprezy. Pierwsza odbya si w
2000 roku. W kolejnych latach cieszya si rosncym
powodzeniem a obecnie
mona j nazwa jednym z
najwaniejszych ekologicznych wydarze w regionie.
Na Eko-Wystaw zaprasza

wjt gminy - Bdzie to niepowtarzalna okazja do pogbienia tak istotnych zagadnie jak oszczdno
energii i ekologia - zachca wjt Andrzej Wawrzynek. Ponadto swoim patronatem imprez obj
take prof. Jerzy Buzek,
pose do Parlamentu Europejskiego. W organizacj Eko-Wystawy od wielu
lat wcza si take Wojewdzki Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. - Z
du satysfakcj obserwuj, jak co roku Eko-Wysta-

Fot. CARPE DIEM

Setki wystawcw, rzesze zwiedzajcych, konferencja oraz wystpy artystyczne


- kolejna edycja Eko-Wystawy ju w najbliszy weekend.

Wystawcy promuj swoje produkty i usugi.


Gocie chtnie korzystaj z doradztwa w zakresie nowoczesnych rozwiza proekologicznych.

Program XVI Eko-Wystawy w Pietrowicach Wielkich:


Sobota, 7 maja

9:00 - rozpoczcie konferencji


10:00 - otwarcie pawilonw wystawowych
11:30 - oficjalna inauguracja wystawy
13:00 - przegld zespow
szkolnych
15:00 - prezentacja wystawcw
16:00 - wielka biesiada
Pietrowicka z udziaem gwiazd lskiej sceny muzycznej: New For
You, Brygida i Robert
ukowscy, Mirek Jdrowski wraz z zespoem
18.00 - zamknicie pawilonw wystawowych
19.30 - koncert zespou disco polo Skaner

Niedziela, 8 maja
10:00 - otwarcie pawilonw wystawowych
11:00 - prezentacja wystawcw
12:00 - przegld zespow
szkolnych
14:00 - wrczenie nagrd
laureatom
konkursu
ekologicznego
14:30 - program dla dzieci:
Miniminki Show
15:15 - wystp grupy Street
Workaut Racibrz
15:30 - wrczenie statuetek
dla wystawcw
16:00 - koncert zespou
Blue Party
17:30 - lska biesiada z
Radiem Vanessa
18:00 - koncert zespou
Kolorowe Gitary

18:00 - zamknicie pawilonw wystawowych


19:00 - koncert zespou
Kordian
20:15 - gwiazda wieczoru Szymon Wydra & Carpe
Diem
21:30 - pokaz sztucznych
ogni
Program konferencji
Pompy ciepa
- racjonalne
rozwizanie
energetyczne jutra
(7 maja, godz. 9:00)
1. Rozpoczcie konferencji
2. Czym s pompy ciepa
i jak funkcjonuj
3. Przykady racjonalnego
wykorzystania pomp ciepa
w perspektywie energii jutra

Patronat medialny:

wa w Pietrowicach Wielkich, organizowana siami


lokalnych dziaaczy i pasjonatw przeradza si w du, profesjonaln prezentacj na stae wpisujc si
w kalendarz wanych wydarze proekologicznych
w naszym regionie - mwi
bya prezes WFOiGW w
Katowicach, obecnie posanka z ramienia Platformy Obywatelskiej, Gabriela Lenartowicz. - Starostwo
Powiatowe w Raciborzu na
stae wpisao Eko-Wystaw do kalendarza istotnych
wydarze w regionie - do-

daje starosta Ryszard Winiarski, wsporganizator


wystawy.
Eko-Wystawa w Pietrowicach Wielkich jest jedn
z najwikszych imprez wystawienniczych w regionie.
Jak co roku swj udzia w
niej zapowiedziao wielu
wystawcw. Gmina spodziewa si take okoo 50
tys. odwiedzajcych. Nie
zabraknie take konferencji tematycznej i wystpw
artystycznych. W rol konferansjerw wciel si Witold Kolowca, Piotr Bajak
oraz Tomasz Ciba.

44 Wiadomoci
XVI Eko-wystawa Pietrowice Wielkie
R E K L A M A

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

Zoty rodek 55
Wiadomoci

RACIBRZ HANDEL

Zadbaj o bezpieczestwo i higien podczas pracy


Bezpieczestwo
jest
podstawowym czynnikiem,
ktry powinien by zapewniony w miejscu pracy i to
nie tylko zawodowej, ale
rwnie tej wykonywanej
wok wasnego domu, na
przykad podczas remontw bd rnego rodzaju
napraw. Niezalenie od wykonywanej czynnoci, naley zadba przede wszystkim o to, by odpowiednio
chroni gow, rce, nogi
oraz rzecz jasna cae ciao.
Odzie ochronna powinna
spenia konkretne wymogi norm europejskich, posiada wysok jako oraz
by wygodna w uytkowaniu. Tak odzie znajd
Pastwo w sklepie odziey
ochronnej i roboczej Delfin
w Raciborzu. Posiadamy
szeroki wybr produktw
ochronnych oraz zawodowych w bogatej gamie kolorystycznej i rozmiarowej,
dziki czemu klienci mog
dostosowa zakup do wasnych potrzeb.
Oprcz odziey ochronnej, sklep Delfin posiada w
swoim asortymencie bogaty wybr artykuw BHP,
sprzt do pracy na wysokoci, sprzt straacki, artykuy spawalnicze, we
techniczne (w tym ogrodowe), narzdzia budowlane, a nawet chemi gospodarcz. Ponadto prowadzi
R E K L A M A

Fot. Justyna Koniszewska

Sklep Delfin pomoe Ci dopasowa odzie ochronn oraz artykuy BHP do specyfiki wykonywanej pracy.
sprzeda zarwno detaliczn, jak i hurtow oraz
umoliwia dowz zamwienia do klienta.
Sklep odziey ochronnej i roboczej Delfin funkcjonuje na rynku od 2008
roku. Nasz misj jest nie
tylko zaspokojenie potrzeb
klientw, ale take ich zadowolenie i satysfakcja.
Dokadamy wszelkich stara, by zagwarantowa im
przyjazn obsug o wysokim standardzie. Natomiast nasi wykwalifikowani
i dowiadczeni pracownicy,
zawsze su pomoc oraz
profesjonalnym
doradztwem w zakresie produktw dostpnych w asortymencie hurtowni. Dziki
duej wiedzy pracownikw
jestemy w stanie zaoferowa najwysz jako produktw dopasowanych do
specyfiki konkretnego stanowiska pracy.
Sklep Delfin jest dystrybutorem produktw nastpujcych marek: PPO
Strzelce, Neo, Coval, Stanley, Modeco, 3M, Bradas,
Protekt i wielu innych.

Godziny otwarcia:
pon. - pt.: 08:00-16:00
sob.: 09:00-13:00

Deln Sp. z o.o. Sklep odziey ochronnej i roboczej


ul. Eichendorffa 12, 47-400 Racibrz
tel. 32 430 30 36 lub 32 415 29 34, tel. kom. 512 936 444, e-mail: delnspzoo@op.pl
www.deln-raciborz.pl
Artyku sponsorowany

66 Wiadomoci
XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie
R E K L A M A

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

Zoty rodek 77
Wiadomoci

RACIBRZ USUGI

Kominkowe bdy, czyli o tym, co zrobi, by unikn problemw


Kominek peni wiele funkcji i to nie tylko
uytkowych. Pozwala bowiem na posiadanie w domu ywego ognia, tworzy
niesamowit
atmosfer,
wytwarzajc poczucie bezpieczestwa oraz ciepa.
Taczce, mienice si pomyki, strzelajce iskry oraz
trzaskajce polany potrafi w niesamowity sposb
zaczarowa obserwatora.
Jednake, aby w peni mc
si nim cieszy, naley korzysta z dowiadczenia innych, by nie popeni rnego rodzaju bdw.
Nieprawidowoci mona podzieli na trzy podstawowe grupy. Pierwsz
z nich jest grupa bdw
zwizana z faz projektowania kominka: niepoprawnie dobrana metoda
zagospodarowania ciepa
kominkowego, niewaciwie dobrana moc oraz typ
wkadu kominkowego. Ponadto, odpowiednio wczenie naley przemyle
to, by zabudowa kominka
komponowaa si z koncepcj architektoniczn caego
budynku.
Druga grupa bdw
zwizanych z kominkami dotyczy fazy budowania kominka. Istotn kwesti zwizan z kominkami
jest uwane przemylenie
zjawiska rozszerzalnoci i
R E K L A M A

przewodnoci cieplnej surowcw dobranych do budowy kominka. Naley


pamita, i wkad kominkowy moe wytworzy moc
nawet do 20 kW, za temperatura w palenisku moe osign nawet 1000C.
Kunsztem jest wykonanie
marmurowej obudowy kominka w taki sposb, aby
zostawi moliwie jak najmniejsz szczelin dzielc
wkad kominkowy z marmurem, a rwnoczenie
zagwarantowa jednakowe
nagrzewanie kamienia, by
chroni materia przed pkaniem wskutek rozszerzalnoci termicznej. Czsto
wystpujcym bdem, ktry popeniaj niedowiadczeni instalatorzy, jest za
may obszar konwekcyjny
kratek wywiewnych w obudowie kominka, co powoduje jej pkanie, a w konsekwencji nawet spalanie
czstek kurzu znajdujcych
si w rodku obudowy kominka, co prowadzi do brudzenia odpyww ciepego
powietrza i wzmoenie objaww alergii oddechowej,
szczeglnie u dzieci, ktre s uczulone na roztocza
domowego kurzu. Nastpny bd dotyczy kominkw
z paszczem wodnym i polega na nierozwanym podczeniu kominka do instalacji CO. Zazwyczaj kominek

Fot. Arkadiusz Piechota

Profesjonalne porady, dziki ktrym unikniesz rnego rodzaju bdw i bdziesz cieszy si wymarzonym kominkiem.

Kominek narony z wkadem kominkowym


BeF TREND V6 CP, ozdobiony szlifowanym
i upanym granitem Black Beauty.
z paszczem wodnym jest
traktowany przez hydraulikw jako dodatkowy kocio
w instalacji CO. Oglnie jest
to waciwe podejcie, jeeli tylko kocio znajduje si
w odpowiednim miejscu,
umoliwiajcym bezproblemowy dostp do samego kota, jak i kadego z zaworw
oraz sprztu gwarantujcych
bezpieczestwo. W sytuacji,
gdy wkad z paszczem wodnym znajduje si w zabudowie speniajcej walory estetyczne, swobodny dostp do
urzdzenia nie jest moliwy.
Wane jest wic, by dobrze
przemyle miejsce, w ktrym ma znajdowa si zawr
bezpieczestwa,
automatycznej przepustnicy powie-

trza, odpowietrznika, a nawet zaworw odcinajcych,


poniewa wedug norm do
czci elementw naley zaglda co najmniej raz na
rok, by dokona rewizji ich
waciwego funkcjonowania.
Trzecia grupa bdw dotyczy problemw, ktre wystpuj w trakcie uywania
kominka. Istotne jest, by
instalator wyranie wskaza
uytkownikom, jak we waciwy sposb z niego korzysta oraz jakich czynnoci
naley unika. Uytkownicy
kominka musz wiedzie,
jak wane jest stosowanie
odpowiedniego paliwa, czyli gwnie suchego drewna.
Osobicie dodabym jeszcze
zalecenie, by za kadym ra-

zem pali w kominku tak,


aby podtrzymywa ywy
ogie. Poczwszy od etapu
rozpalania, a do wygaszenia kominka, mona porcjowa ilo paliwa oraz
powietrza w taki sposb,
by zminimalizowa efekt
dymienia i tym samym
brudzenia szybki wkadu.
Sprawdzon metod jest
rozpalanie w kominku od
gry. Wyglda ona nastpujco: na sam d naley
pooy przykadowo trzy
grube polana, za jako drug warstw dwa grube polana. Pomidzy dwa polana naley pooy rozpak
i proste do rozpalenia drobne szczapki. Dziki temu, po
rozpaleniu rozpaki, ogie
bardzo szybko chwyci drobne szczapki, za temperatura po kolei rozpali grube polana. Tym sposobem, ogie
nie rozgrzeje caego drzewa
od razu, wic w rezultacie
spalanie bdzie trwao duej, natomiast ilo dymu
zostanie ograniczona do minimum.
Nierzadko zdarza si,
e uytkownicy kominkw,
lekcewa obowizek dokonywania przegldw kominiarskich. W ich wiadomoci utaro si bowiem
stwierdzenie, i kominek
generuje tak ma ilo sadzy, e wystarczajce jest
czyszczenie komina raz

na par sezonw. Rzeczywicie, czsto tak wanie


jest, natomiast jest to due
ryzyko, gdy wystarczy, e
warstwa sadzy, ktra wyciela komin, z niewiadomych przyczyn ulegnie zapaleniu i ju moe doj do
tragedii. Takie zjawisko w
najlepszym wypadku moe
skoczy si koniecznoci
wymiany komina. Nastpnym bdem jest istniejce
przewiadczenie, e wok
kominka nie trzeba niczego
robi oraz e jest to urzdzenie bezawaryjne. Zazwyczaj takie stwierdzenie
dotyczy najwyszej jakoci
wkadw kominkowych, natomiast nawet w tym przypadku istnieje konieczno
dokonywania cyklicznych
przegldw, kontrola stanu
uszczelek, wewntrznych
okadzin paleniska oraz
czyszczenia wntrza wkadu. Dziki temu moliwe
jest wyduenie czasu uytkowania paleniska.
Studio Kominkw
MARPOL
47-400 Racibrz,
ul. Rybnicka 13
32 417 25 23
www.kominkislask.pl
Artyku sponsorowany

88 Wiadomoci
XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie
R E K L A M A

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

R E K L A M A

ekologiczne gadety reklamowe

tel. 32 414 90 30
kom. 533 355 277

Zoty rodek 99
Wiadomoci
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

JU OTWARTE
ZAPRASZAMY

Racibrz, ul. Mickiewicza 10a

PORCELANA,
PODUSZKI,
LAMPY, LUSTRA,
OBRUSY, DODATKI

10
10 Wiadomoci
XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

ekologiczne
gadety reklamowe

REGION USUGI
Dzia grafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

15 lat dowiadczenia w wykonywaniu


profesjonalnych pokry dachowych
Precyzja, sumienno, dowiadczenie
PPHUT KOCO. Firma rozpocza swoj dziaalno w 2001 roku.
Firma PPHUT Koco
rozpocza swoj dziaalno
w 2001 roku. Zaczynaa jako
maa firma, wykonujca zlecenia na jedynie niewielkie
obiekty. Solidna praca, terminowo oraz rzetelno,
pozwoliy jej zbudowa wizerunek firmy, ktrej warto
zaufa. Z kolei dobra opinia przekazywana przez zadowolonych klientw generowaa coraz wiksz liczb
zlece. Z biegiem lat firma
PPHUT Koco przeksztacia si w przedsibiorstwo realizujce pokrycia dachowe
nie tylko do maych, ale rwnie duych obiektw, takich
jak hipermarkety czy szkoy.
Ponadto przedsibiorstwo
rozwino swoj dziaalno, zajmujc si sprzeda materiaw budowlanych,
dziki czemu klienci w jednym miejscu mog znale
wszystko, co jest potrzebne
do wykonania remontu. W
siedzibie firmy, przy ulicy
Raciborskiej w Syryni, znajduje si rwnie tartak, co
dodatkowo podnosi warto
przedsibiorstwa pod ktem wachlarza oferowanych
usug i produktw.
Gwn domen PPHUT
Koco wci pozostaj usugi ciesielskie oraz dekarskie.
W swojej pracy firma stawia

przede wszystkim na najwysz jako wykonywanych usug oraz wykorzystywanych materiaw. Do


tego dochodzi jeszcze wysoce wykwalifikowany i dowiadczony zesp pracowniczy, co w efekcie czyni z
PPHUT Koco konkurencyjn firm.

W zakres usug wiadczonych przez specjalistw


firmy PPHUT Koco wchodzi nie tylko wykonywanie
pokrycia dachowego, ale
rwnie montowanie okien
dachowych, obrbek dekarskich, rur i rynien oraz podbitki dachowej, a take docieplanie poddasza.
PPHUT Koco
Micha Koco
ul. Raciborska 4a
44-361 Syrynia
tel. 506 193 315
www.pphutkocon.ocom.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>
R E K L A M A

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

Zoty rodek11
Wiadomoci
11

12
12 Wiadomoci
XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie
R E K L A M A

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

Zoty rodek13
Wiadomoci
13

RACIBRZ USUGI

Cuda ze szka na wycignicie rki. Tylko wSzkomark


- My podchodzimy do klienta indywidualnie. Wykonujemy rzeczy,
ktre sobie wymyli, wyobrazi - mwi wacicielka Szkomark, Jolanta Banowska.
cowy by co najmniej tak dobry, jak oczekiwany - mwi
Jolanta Banowska.
W ofercie zakadu znajduj si: lustra krysztaowe i
kolorowe (do azienek, salonw, sklepw, przymierzalni, szaf, garderb, przedpokoi), szko ornamentowe
biae i kolorowe, szko lakomat, szko satynowe,
szko typu lakobel (24 kolory), szko bezpieczne z foli
przezroczyst lub matow
typu VSG, szko hartowane
(do balustrad, zadasze, wi-

tryn, jak i zabudowy staej),


szko ozdobne z motywami
(do kuchni, szaf), ramy obrazowe, ramki aluminiowe
(jako front meblowy lub jako zabudowa wnki), prole
aluminiowe do pek szklanych oraz akcesoria do szka
(uchwyty do pek, zamki,
zawiasy, podprki). Wszystkie zamwienia s realizowane pod dany i uzgodniony z klientem wymiar.
W ostatnich latach bardzo dobrze sprawdza si i ma
zastosowanie szko z grak,

gdzie kady klient wybiera


sobie wzr z galerii zdj.
Wikszo tych elementw
montujemy w kuchni pomidzy meblami zamiast
kafelek, jak rwnie jako
elementy wypenie szaf od
wnk. Od prawie roku rwnie piaskujemy wzory i napisy na szkle i lustrach. Wykonujemy rwnie lustra z
podwietleniem LED.
W naszej ofercie znajduj si rwnie szyby zespolone, jak i kabiny prysznicowe,
ktre robimy pod wymiar.

- My podchodzimy do
klienta indywidualnie. Wykonujemy rzeczy, ktre sobie
wymyli, wyobrazi. Sprawiamy, e usuga staje si realna. W ten sposb produkty,
ktre sprzedajemy s unikatowe. Dziki dostrzeganiu
naszego profesjonalizmu codziennie pozyskujemy nowych klientw - wyjania
wacicielka.

Firma handlowo-usugowa
Szkomark
ul. Londzina 46/11
Racibrz
www.szklomark.com.pl
tel. 604 326 789
Czynne:
pon.- pt.: 8.00 - 16.00
sob.: 8.00 - 12.00
Artyku sponsorowany
Fot. Szkomark

Szkomark to biznes rodzinny, prowadzi go Jolanta


Banowska ze swoim mem.
Przedsibiorstwo dziaa na
raciborskim rynku od 2008
roku. - Przedmiotem naszej
dziaalnoci jest produkcja
elementw ze szka. Dbajc o zadowolenie naszych
klientw, staramy si, aby
kady wytwarzany przez nas
produkt by jak najwyszej
jakoci. Naszym celem jest
odda klientowi dokadnie
to, czego od nas oczekuje,
starajc si, aby efekt ko-

Ostatnio popularnoci ciesz si szklane panele, montowane w kuchni pomidzy meblami.


Panele skutecznie zastpuj tradycyjne pytki ceramiczne.
R E K L A M A

Szko pozwala na stworzenie ciekawych aranacji we wntrzach.

14
14 Wiadomoci
XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie
R E K L A M A

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>
R E K L A M A

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

Zoty rodek15
Wiadomoci
15

16
16 Wiadomoci
XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie
R E K L A M A

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
(209)
5 maja
2016, nr
nr 98(210)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

20
kwietnia
5 maja
2016, nr2016,
9 (210) nr 8 (209)

XVI Eko-Wystawa Pietrowice Wielkie

R E K L A M A

Zmniejsz zuycie paliwa


ECO Tuning - usuga zmiany oprogramowania w celu
podniesienia mocy i zmniejszenia zuycia paliwa
nawet do 3.8l/mtg. Moment obrotowy i moc wzrasta
o okoo 10-20%.
SCR OFF - programowe usunicie
systemu AdBlue (koniec z uzupenianiem
pynu AdBlue i spadkiem mocy).
DPF/DOC OFF - fizyczne usuwanie wkadu
ceramicznego z ukadu wydechowego oraz
programowe usunicie obsugi filtra czstek
staych w sterowniku silnika.
EGR OFF - fizyczne i programowe wyczenie
funkcji zaworu EGR
Naprawa i korekta mtg w licznikach.
Diagnoza
Wszystkie usugi realizujemy z dojazdem do klienta
Oferta dotyczy maszyn: CASE, CLASS, DEUTZ,
FENDT, JCB, John Deere, Lamborghini, Linde,
Massey Ferguson, New Holland, Same, Steyr, Valtra
oraz samochodw osobowych i ciarowych.
Kontakt:
Pro-Tune Joachim Kandziora
Tel: 501-923-349
NIP: 7492008599

Zoty rodek17
Wiadomoci
17

18 Z regionu

motoryzacja

5 maja 2016, nr 9 (210)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Toyota sprzedaa w Polsce ponad 10 000 hybryd


czna sprzeda samochodw hybrydowych Toyoty w Polsce przekroczya 10 000 egzemplarzy.
W cigu dwch pierwszych miesicy 2016 roku Polacy kupili a 1 100 hybryd japoskiej marki.
Toyota jest niekwestionowanym liderem na
rynku aut hybrydowych.
W 2015 roku sprzeda hybryd marki w Polsce osigna liczb 3 820 aut, to o
51,5% wicej ni rok wczeniej. W cigu 5 lat ich
roczna sprzeda wzrosa
a 20-krotnie.

Toyota Auris Hybrid


najpopularniejsza hybryda w
Polsce i w Europie zainteresowaa cznie 6 190 klientw, za Toyot Yaris Hybrid
kupio 3 000 Polakw. Tylko
w cigu 2 miesicy 2016 roku
na hybrydowego Aurisa zdecydowao si 814 osb.
Japoski producent roz-

szerzy w tym roku swoj ofert na polskim rynku do omiu


modeli hybrydowych, reprezentujcych wszystkie kluczowe segmenty. W kwietniu
w salonach zadebiutowaa
nowa generacja Priusa oraz
RAV4 Hybrid, a pod koniec
2016 roku pojawi si zupenie
nowy crossover C-HR.

Od czasu wprowadzenia na rynek Toyoty Prius w


1997 roku japoski producent
sprzeda ponad osiem milionw hybryd na caym wiecie.
W porwnaniu z samochodami o napdzie konwencjonalnym udao si dziki temu
globalnie ograniczy emisj
CO2 o ponad 58 mln ton, a

zuycie benzyny o 22 mld litrw. Toyota oferuje cznie


31 modeli hybrydowych w 90
krajach.
Toyota Konsek Rybnik
ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
www.toyota.rybnik.pl
tel. 32 432 90 40

Artyku sponsorowany
R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

zdrowie

5 maja 2016, nr 9 (210)

Z regionu 19

REGION - ZDROWIE

REGION ZDROWIE

Dbajmy o nasze stopy cay rok! Bzykajcy komar nad uchem?


Fot. Studio Urody IRENA

Nie mona bagatelizowa nawet najmniejszych schorze.

Skurcz w ydce, biegunka, wamywacz, latajcy komar nad


uchem czy chrapanie - to tylko kilka ciekawych i denerwujcych nas przypadoci, ktrych moemy dowiadczy w nocy.
Co jeszcze gorszego moe nas spotka w nocy?

FIX
FIX

gabinet rehabilitacji i fizjoterapii

gabinet rehabilitacji i fizjoterapii

Zadbaj o swoje stopy ze Studiem Urody IRENA w Raciborzu.


Studio
Kosmetyczne
IRENA zajmuje si pielgnacja stp od 15 lat za
pomoc profesjonalnego
sprztu i kosmetykw. Z racji tego, e wikszo czasu nasze stopy s ukryte w
obuwiu, niewiele powicamy im uwagi. W chaosie
codziennoci zapominamy,
jak wan funkcj peni w
naszym yciu, a przecie to
przede wszystkim one odczuwaj zmczenie i dyskomfort po caym dniu. Pamitajmy, e ich zdrowie
warunkuje nasze samopoczucie.

Drogie Panie i Panowie, schorzenia stp dotykaj coraz wicej osb, w


kadym wieku. Zaczyna si
niewinnie suchoci stp,
pkajcymi pitami czy po
prostu zaczynamy odczuwa
bl podczas chodzenia. Niestety czsto, bagatelizujc
takie dolegliwoci, pozwalamy na ich rozwj w zym
kierunku. Systematyczna i
profesjonalna pielgnacja
w gabinecie jak i w domu
pozwoli zapobiec wikszym
problemom ze stopami. Zachcamy, abycie razem z
nami prawidowo zadbali o

Wasze stopy i samopoczucie. U nas mona zaopatrzy


si w specjalistyczne maci
lub kremy, ktre dopasujemy do potrzeb Twoich stp.
Serdecznie zapraszamy Panie i Panw w kadym wieku na pedicure kosmetyczny bd leczniczy.
Studio Urody IRENA
ul. Duga 32
47-400 Racibrz
tel. 32 415 23 80
/ IRENA Gajewska
Artyku sponsorowany

POWIAT RACIBORSKI - SAMORZD

R E K L A M A

Kto wystawi akt zgonu?


Do wystawiania aktw zgonu potrzebny jest koroner zatrudniony przez powiat. Mimo prb nie udao si do tej pory takiego
zatrudni. Zamiast niego do zgonw jed... lekarze rodzinni.
PAWE STRZELCZYK

Brak w powiecie lekarza


penicego funkcj koronera wytkn starocie na posiedzeniu powiatowej komisji zdrowia doktor Janusz
Michalik,
wspwaciciel
NZOZ Panaceum. Przytoczy
sytuacj sprzed paru tygodni, kiedy to policja po ujawnieniu denata zwrcia si do
niego z prob o potwierdzenie zgonu. - To by naprawd
makabryczny zgon, piciu policjantw ucieko. Ja nie mogem - relacjonowa. Obiekcje
budzi fakt, e, wywiadczajc
policji grzeczno, musia
opuci przychodni w godzinach jej pracy na ptorej

godziny, skazujc tym samym


pacjentw na wyczekiwanie
pod drzwiami gabinetu. Niejasna jest ponadto zgodno
z prawem takiego procederu.
- Musimy co z tym zrobi,
bo bdzie problem - zaalarmowa dodajc, i sam wicej
nie zamierza podejmowa si
takich dziaa, majc na gowi poradni.
Starosta jest wiadomy
powagi zagadnienia, ale ma
zwizane rce. Niestety, cho
kilkukrotnie czyni starania
o zatrudnienie koronera, po
prostu nie byo chtnych. Nie
zgosi si nikt. Nie pomogy
nawet nieocjalne podchody poprzez polecenie odpowiedniej osoby przez rodo-

wisko lekarskie ani kuszenie


odpowiednio wysok kwot.
Tymczasem wszystko wskazuje na to, i zatrudnianie koronera przez powiat wkrtce
bdzie obowizkowym zadaniem zlecanym samorzdom
przez rzd.
Tylko 3 powiaty w wojewdztwie urzdnika takowego posiadaj. - Nam zaley na
koronerze tak samo jak wam skwitowa Ryszard Winiarski,
nie potrac jednak da odpowiedzi, w jaki sposb mona upora si z t kwesti.
Pki co policja po ujawnieniu
zwok skazana jest na uprzejmo lekarza, ktry zgodzi si
w tym przykrym obowizku j
wspomc.

RACIBRZ - AKCJE CHARYTATYWNE

ZBIERALI WOSY NA PERUKI


II LO wczyo si w akcj
Daj Wos!, czyli zbirk
wosw na peruki dla kobiet w trakcie chemioterapii.
Do 29 kwietnia pedagog
szkolny Ewa Witkowska organizowaa na terenie II LO w
Raciborzu zbirk wosw dla
fundacji RaknRoll. Fundacja
zbiera a wosy dla osb chorych na nowotwory, ktre prze-

chodzc chemioterapi, straciy swoje naturalne wosy. Koszt


takiej peruki to okoo 5 tys. z,
co najczciej przekracza moliwoci chorych osb, ktrym
niejednokrotnie brakuje pienidzy na lekarstwa.
Kada chtna do pomocy osoba moga odda dowoln ilo wosw, warkoczyk, a
take wiksz ich ilo. Wane
byo, aby rozpuszczone przed

Jednym z najgorszych
scenariuszy, jakie mog
si nam przytrafi, to ble staww albo krgosupa.
Bardzo czsto cierpimy tak
mocno, e potrafi skutecznie wybudza nas z gbokiego snu. Najczciej wystpuj midzy 2 a 4 w nocy
i maj bardzo silny charakter. Pacjenci opisuj je jako rwce, kujce czy pulsujce. Jest to kolejny etap
przewlekego procesu chorobowego, ktry wzrasta
na sile, trujc tkanki. Z dowiadczenia wiem, e dugoterminowe stosowanie
tabletek nie przynosi wikszej poprawy, a ble mog
si nasila.
Istnieje par skutecznych metod walki z takimi

ciciem wosy miay minimum 25 cm dugoci, byy spite gumk recepturk po obu ich
kocach i po umyciu szamponem nie byy oywione odywk. Wraz z oddanymi wosami
naleao doczy owiadczenie,
gdzie chtny deklarowa, i wosy oddaje dobrowolnie i nie pobiera za nie adnych pienidzy.
KJ

schorzeniami. Z duym powodzeniem i skutecznoci,


stosujemy te metody w gabinecie fizjoterapii REHAFIX w Raciborzu. Jeeli Ty
lub kto z Twoich znajomych
cierpi na nocne ble staww

to przeka tej osobie informacje o moliwoci wyleczenia bez chemii. Jeeli sam/a cierpisz z tego powodu,
to umw si na wizyt, aby
dowiadczy ulgi i przespa
noc bez brania tabletki.

Gabinet rehabilitacji i zjoterapii


REHAFIX
ul. Ocicka 4 (I pitro) Racibrz
www.rehax.com, tel. 733 333 814, , 504 325 873
Artyku sponsorowany

20 Z regionu

zdrowie

5 maja 2016, nr 9 (210)

POWIAT RACIBORSKI SZPITAL

Pracowity marzec bociana

- Marzec przers nasze oczekiwania jeli chodzi o liczb porodw


- mwi Elbieta Wielgos-Karpiska, z-ca dyrektora raciborskiego szpitala ds. medycznych.
pawe strzelczyk

Utrzymuje si tendencja
duej iloci porodw w raciborskiej lecznicy. I cho da
si zaobserwowa swojego rodzaju cykliczno, s miesice
gorsze i lepsze, generalnie po-

onice garn si rodzi swoje


dzieci na Gamowskiej.
Marzec 2016 by wanie
jednym z tych lepszych miesicy. - Miesic ten przers
nasze oczekiwania. Byy weekendy, e nie przyjmowalimy
na oddzia ginekologiczno-po-

oniczy, gdy tyle byo porodw - zdradza pani dyrektor.


W tym czasie na wiat przyszo ok. 1000 dzieci.
Oprcz korzyci w postaci wzrostu demograficznego,
szpital ma z tego tytuu wymiern korzy ekonomiczn.

RACIBRZ - AKCJE CHARYTATYWNE

Podsumowanie akcji
dawcw szpiku w raciborskim PWSZ
5 dni akcji, 105 potencjalnych dawcw
szpiku. Akcja na raciborskiej uczelni
odniosa ogromny sukces.
Po raz kolejny raciborscy
studenci przeprowadzili akcj
rejestracji potencjalnych Dawcw szpiku. Tym razem do rejestru bazy fundacji DKMS
Polska za porednictwem raciborskich akw doczyo 105
osb. Honorowy patronat nad
tym przedsiwziciem sprawowa prezydent Racibrza, Mirosaw Lenk.
Akcja rejestracji potencjalnych dawcw szpiku na raciborskiej PWSZ odbywaa si
po raz szsty. cznie w trakcie wszystkich akcji zarejestrowao si 876 osb, dwie osoby
z tej grupy zostay ju realnymi
R E K L A M A

dawcami. - Zainteresowanie
raciborzan oraz mieszkacw
ociennych miast nie maleje t
akcj, bardzo si z tego cieszymy, jest to nasze ogromne osigniecie przyznaje Dominika
Prokopczuk, studencki ambasador fundacji DKMS Polska.
Wszystkie osoby, ktre
chc si zarejestrowa, lecz nie
mogy przyby na akcj, mog zrobi to online za porednictwem strony - tam mona
zamwi pakiet rejestracyjny i
doczy do bazy potencjalnych
dawcw szpiku.
jk

Porody nale do wiadcze


nielimitowanych, tj. ile dzieci
si urodzi, za tyle Narodowy
Fundusz Zdrowia zapaci.

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Ekologia 7

5 maja 2016, nr 9 (210)

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Zielone Czeki 2016


IWONA CYBULSKA

Zielone Czeki to doroczna


nagroda nansowa przyznawana z okazji Dnia Ziemi.
Od 1994 roku nagradzane
s osoby wyrniajce si w
dziaalnoci proekologicznej
na terenie wojewdztwa lskiego. Do tej pory gratykacj otrzymao ju ponad 230
osb. Mimo to, chtnych nadal nie brakuje. - Ja nawet
myl, e chtnych stale przybywa i mona miao powiedzie, e ronie jako potencjalnych laureatw. Skadane
projekty s coraz ciekawsze.
Spektrum zainteresowania,
jeli chodzi o rne rodowiska, take ronie mamy
coraz wicej pracownikw
naukowych, ktrzy reprezentuj siebie, ale rwnie renomowane wysze uczelnie
mwi Andrzej Pilot, prezes
WFOiGW w Katowicach.
Laureatw wyoniono w
6 kategoriach: innowacje i
technologie, programy i akcje dotyczce ochrony przyrody, prace naukowo-badawcze,
edukacja ekologiczna dzieci i
modziey, publicystyka ekologiczna oraz dziaania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych.
Do tegorocznej edycji
konkursu wpyno 40 zgosze. Zielone Czeki przyznawaa 16-sto osobowa kapitua skadajca si z ekspertw,
pracownikw
naukowych
oraz dziaaczy na rzecz ochrony rodowiska i popularyzacji
przyrody. Przewodniczcym
jury by Bernard Baszczyk,
Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Katowicach.
Pierwsze nagrody rozdawano w kategorii Innowacje i technologie - tu nikt
nie otrzyma Zielonego Czeku, natomiast wrczono dwa
dyplomy uznania. Pierwszy
tra do Piotra Komrausa za
innowacyjny program ograniczania strat wody. Drugim
wyrnionym zosta Bogusaw Berka z Bojanowa, ktry
otrzyma dyplom za zastpienie wgla i oleju opaowego
(w procesie suszenia zb na
terenie obiektu w Bojanowie spki AGROMAX) paliwem gazowym. - Spady zanieczyszczenia jeli chodzi
o zwizki szkodliwe i pyy, a
take wiele zmienio si w zakresie ekonomiki. Proces suszenia zb nasion jest teraz
taszy. To bardzo opacalne
dziaanie, ktre stosujemy ju
drugi rok. Sdz, e to rozwizanie na pewno nie zostanie zastpione wykorzystywa-

niem innych rde energii.


Caa innowacja polegaa na
tym, e doprowadzilimy do
gminy Krzanowice gaz, ktrego wczeniej tu nie byo. Samo zastosowanie tego rda
energii do suszenia nie jest a
tak nowoci jednak to my
oywilimy troch gmin i pokazalimy, e mona zastosowa tasze i bezpieczniejsze
rodki komentowa Bogusaw Berka.
Kolejna kategoria, w ktrej przyznano a dwa Zielone
Czeki z uwagi na to, e w poprzedniej nie wyoniono adnego laureata, to Programy i
akcje proekologiczne dotyczce ochrony przyrody. Pierwszy czek otrzyma dr hab.
prof. U Tomasz Pietrzykowski za unikaln dziaalno
spoeczn w dziedzinie poprawy standardw prawnej
ochrony zwierzt w Polsce. To jest empatia, poczucie niezgody na sposb traktowania
zwierzt, na krzywdy, cierpienie, ktre im systematycznie
wyrzdzamy. Jak czowiek to
raz dostrzee, to trudno jest
to potem zignorowa. Nie
kady moe realizowa to
przez wasn dziaalno, ja
akurat mam t okazj, e jako prawnik mog wnie swj
wkad w prb poprawiania
prawnych standardw ochrony zwierzt. Pierwsza akcja, w
ktrej braem udzia niemal
30 lat temu, bya dwuosobowym protestem przeciwko
cyrkowi w Raciborzu. Tu nie
chodzi o jakie konkretne gatunki, ale o form wykorzystywania zwierzt. Cyrk jest
sztandarowym przykadem
wykorzystywania zwierzt do
trywialnych celw opowiada Tomasz Pietrzykowski.
Ponadto w tej kategorii
Zielony Czek otrzyma zesp:
Maja Gowacka i Bogdan
Ogrodnik za opracowanie i
przeprowadzenie autorskich
programw Badamy, Poznajemy, Chronimy - Program
czynnej ochrony przyrody w
lasach nadlenictwa Rybnik
oraz program Przyrodnicze
Katowice. - My zabieramy
dzieci i modzie do lasw
nie tylko tych bardzo dzikich,
naturalnych i cennych, ale
przede wszystkim tych, ktre
s najbliej ich szkoy i domu.
Chcemy, by zbliyy si do tego konkretnego miejsca, ktre maj niemale pod nosem.
Mamy takie przypadki, e
dzieci w wieku gimnazjalnym
s po raz pierwszy w lesie. A
takie sytuacje, e wchodz w
gb lasu czy schodz ze stromej, lenej cieki, to cako-

Fot. WFOiGW w Katowicach

14 Zielonych Czekw 5 nagrd zespoowych i 2 nagrody indywidualne.


Ponadto 1 dyplom honorowy oraz 10 dyplomw uznania gala wrczenia Eko Czekw 2016 za nami.

Kapitua konkursu na czele z Bernardem Baszczykiem miaa nieatwe zadanie


spord 40 zgosze wyoni tych najlepszych.

Agromax ju od dwch lat wykorzystuje gaz zamiast wgla i oleju opaowego


- Bogusaw Berka nie kry zadowolenia z otrzymania dyplomu.
wita nowo. Dlatego rozwijamy teraz kierunek zaj dla
rodzicw z dziemi. - mwia Maja Gowacka, laureatka
Zielonego Czeku.
W kategorii Prace naukowo-badawcze przyznano
dyplom uznania dla Dariusza
Tlaki oraz dyplom honorowy
dla dr. Andrzeja Tyca za dugoletni prac naukow na
rzecz ochrony przyrody regionu. Natomiast nagroda gwna - Zielony Czek - tra w
rce dr. in. Krzysztofa Klej-

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

nowskiego za dugoletni prac naukow na rzecz ochrony


powietrza. - My zajmujemy
si badaniami czstek staych, ktre s gwnym skadnikiem smogu. Badamy skad
chemiczny i szukamy przyczyn, czyli rde pochodzenia tych zanieczyszcze. W
badaniach gwnie skupilimy si na substancjach bogatych w wgiel. Wyniki, ktre uzyskalimy, pokazuj, e
istot problemu wsytpujcego na lsku s niewaci-

we warunki spalania paliw w


piecach wyjania dr in.
Krzysztof Klejnowski.
Nastpn kategori, w
ktrej przyznano nagrody,
jest Edukacja ekologiczna dzieci i modziey. Zielony Czek otrzyma zesp:
Ewa Cornik, Katarzyna Wojtal i Jarosaw Wesoek nauczyciele przedmiotw matematyczno-przyrodniczych.
- Wana jest wsppraca nauczycieli ze szk ponadgimnazjalnych z nauczycielami

z gimnazjw i podstawwek.
Jak mamy dobry kontakt, to
jest duo atwiej mwi Jarosaw Wesoek. Ponadto w
tej kategorii dyplom uznania
otrzyma zesp Robert Maczyk, Dariusz Heppner i Bogdan Kubat.
Nastpna kategoria dotyczya publicystyki ekologicznej, jednak w tym wypadku
nie przyznano adnej nagrody.
Ostatnia kategoria, w ktrej nagradzano pasjonatw
ekologii, to Dziaania popularyzatorskie i promocja postaw proekologicznych. W
tym przypadku rwnie przyznano dwie nagrody gwne.
Pierwszy czek tra do zespou, w ktrego skad wchodzi
Maria Staniszewska, Halina
Stolarczyk oraz Aleksandra
Jzewicz. Moim odbiorc
gwnym s decydenci posowie, ministrowie, itd. Jest
atwiej, bo traktujemy si jako eko-partnerw. Poza tym
od kilku lat zmieniamy si i
coraz lepiej rozumiemy ekologi tumaczya Maria Stanisawska. Drugi czek powdrowa w rce Piotra Kohuta
oraz Jzefa Michaka za rozpowszechnianie idei Redyku Karpackiego w Beskidach
oraz zaangaowanie w program OWCA plus. - lsk to
take pikne gry. My chcemy
zmienia wiadomo wrd
mieszkacw dotyczc pasterzy i owiec. W Polsce jest
tylko 100 bacw, to bardzo
mao. Jeeli zaginie pasterstwo i wiele towarzyszcych
mu umiejtnoci, to moe to
mie nieodwracalne skutki
wyjaniali laureaci.
Poza Zielonymi Czekami
przyznano rwnie nie mniej
istotn nagrod specjaln,
ktr otrzymali Czesaw leziak oraz Grzegorz Pasieka
za dziaania popularyzatorskie wrd przedsibiorcw
poprzez organizacje szkole,
konferencji, a take seminariw na tematy zwizane z
ochron rodowiska. - Wiele si zmienio. Polska z ide
ochrony rodowiska mierzy
si ju od lat 90-tych. Zmniejszylimy dystans do krajw
Unii Europejskiej, jednak
przed nami jeszcze wiele do
zrobienia w rnych wymiarach i z tym trzeba si w cigu najbliszych lat zmierzy mwi Czesaw leziak.
Uroczyst gal wrczenia
Zielonych Czekw zakoczy
wystp trzech tenorw Zespou lsk: Michaa Borkowskiego, Piotra Koprowskiego i
Piotra Nikiela.

8 Motoryzacja

5 maja 2016, nr 9 (210)

WODZISAW LSKI KOMUNIKACJA

<< GazetaInformator.pl

REGION BEZPIECZESTWO

Wydzia Komunikacji: Przedsibiorcy


nie musz sta w kolejkach?

ROWERZYSTA NA
DRODZE JAK NIE
AMA PRZEPISW?

Fot. PIXABAY

katarzyna krentusz

Wydzia Komunikacji i
Transportu Starostwa Powiatowego w Wodzisawiu l. jest
jednym z najczciej odwiedzanych wydziaw w starostwie.
Tylko tutaj, zaledwie w cigu
jednego dnia, zaatwianych jest
przecitnie ok. 300 spraw zwizanych z uprawnieniami do kierowania pojazdami, rejestracj
pojazdw, licencjami na zarobkowy transport drogowy, organizacj ruchu na drogach powiatowych i gminnych, a take
komunikacj autobusow organizowan przez Powiat.
Mimo funkcjonujcego systemu kolejkowego i udogodnie, wci zdarzaj si dni,
w ktrych tempo obsugi nie
zadowala wszystkich mieszkacw. Aby je usprawni, w
wydziale zorganizowano stanowisko obsugujce przedsibiorcw posiadajcych flot samochodow lub chccych
jednorazowo
zarejestrowa
wiksz liczb pojazdw. Wydzielenie takiego stanowiska
pozwala nie blokowa stanowisk dla indywidualnych interesantw, a przedsibiorcom
umoliwia zoenie kilku wnioR E K L A M A

Naczelnik Wydziau Komunikacji i Transportu, Arkadiusz


uszczak, radzi z kolei, by unika stania w kolejkach, umawiajc si na wizyt odpowiednio wczeniej za porednictwem strony internetowej starostwa lub telefonicznie.
skw na raz i zaatwienie spraw
bez zbdnego oczekiwania na
terenie urzdu.
Ju od maja, kolejn nowoci w Wydziale bdzie wysyanie dowodw rejestracyjnych za porednictwem poczty
- dokumenty bd wysyane
jednak dopiero po upywie terminu wanoci pozwolenia czasowego, ktre naley zwrci (w
dowolny sposb). Nadal te b-

dzie mona otrzyma dowd


wczeniej w wydziale, dokonujc zwrotu wanego pozwolenia
czasowego.
Naczelnik Wydziau Komunikacji i Transportu, Arkadiusz uszczak, radzi z kolei,
by unika stania w kolejkach,
umawiajc si na wizyt odpowiednio wczeniej za porednictwem strony internetowej starostwa lub telefonicznie.

Terminy nie s odlege i w cigu 2-3 dni jest moliwe dokonanie formalnoci zwizanych
z rejestracj samochodu. Jeli
ju jednak musimy ustawi si
w biecej kolejce, omijajmy
okresy najwikszego napywu
klientw. Taki szczyt zdarza si
najczciej w poniedziaek rano
lub czwartek po poudniu. Pamitajmy te, e klienci umwieni na wizyt traktowani s
priorytetowo i obsueni najszybciej jak to moliwe. I w tym
przypadku zdarzaj si jednak
nieznaczne opnienia, czsto
wynikajce z problemw technicznych (np. brak poczenia
z Centraln Ewidencj Pojazdw), rnorodnoci spraw i
indywidualnego podejcia do
klienta.
Czsto klienci pytaj, czy
mona si take umawia w
zwizku z zaatwianiem innych
spraw. Nie ma takiej potrzeby,
bo z reguy s to czynnoci krtkie i zaatwiane od rki. Rwnie odbir dowodu rejestracyjnego po czasowej rejestracji
wie si z zaledwie kilkuminutow wizyt w wydziale. Cz
klientw zjawia si pod drzwiami wydziau okoo godziny 7:00
(wydzia otwierany jest o 8:00),
ustawiajc si w dugiej kolejce.
Tu niestety wci pokutuje pogld, e naley przyjecha wczeniej i odsta w kolejce, bo pniej nie zaatwi si sprawy. To
nieprawda wyjani naczelnik
Wydziau Komunikacji.
Wszystkich zainteresowanych zaatwieniem sprawy w
wydziale zapraszamy na stron
internetow starostwa (zakadka chc zaatwi spraw) lub
pod numer informacji telefonicznej wydziau 32 41 20 905.
Oprcz moliwoci pobrania
wnioskw czy umwienia wizyty, na stronie mona ledzi
biecy stan kolejek i liczb dostpnych stanowisk. (...) Przypominamy te, e nasza strona
dziaa take w wersji mobilnej
powiedzia rzecznik prasowy
Starostwa Powiatowego, Wojciech Raczkowski.

Fot. PIXABAY

Stanowisko przeznaczone wycznie dla przedsibiorcw ma usprawni


tempo obsugi w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego
w Wodzisawiu lskim.

Wszystkich uczestnikw
ruchu drogowego kierowcw, pieszych i rowerzystw obowizuj przepisy kodeksu
drogowego. Warto zna je
wszystkie przed wyruszeniem w drog na swoich
jednoladach.
Dobra znajomo przepisw ruchu drogowego moe
pozwoli nam unikn wielu
nieszczliwych zdarze.
Przepisy obowizujce rowerzystw:
1. Rower, ktrym chcemy
wczy si do ruchu, powinien by wyposaony w:
co najmniej jeden sprawny
hamulec,
sygna dwikowy o nieprzeraliwym dwiku,
z przodu co najmniej jedno
wiato pozycyjne barwy biaej lub tej selektywnej,
z tyu co najmniej jedno
wiato odblaskowe barwy
czerwonej oraz co najmniej
jedno wiato pozycyjne barwy czerwonej.
2. Dziecko w wieku do 7 lat
moe by przewoone na rowerze, pod warunkiem, e jest
ono umieszczone na dodatkowym siodeku zapewniajcym
bezpieczn jazd.
3. Dziecko w wieku do lat 10
jadce na rowerze jest traktowane jako osoba piesza i
moe si porusza po drodze
publicznej tylko pod opiek
osoby dorosej
4. Po ukoczeniu 10 roku ycia, dziecko moe przystpi
do egzaminu na kart rowerow. Dopiero po jej uzyskaniu moe jedzi na rowerze
po drodze.
5. Osoby penoletnie mog
porusza si po drogach bez
karty rowerowej.
6. Kask na gowie i odblaski
to nieobowizkowe, ale bardzo przydatne elementy.
7. Rowerzysta powinien porusza si po ciece rowerowej, a gdy jej nie ma po
poboczu drogi, obowizuje go
ruch prawostronny i konieczno jazdy moliwie blisko
prawej krawdzi jezdni. Na
jezdni wyjeda tylko wtedy, gdy nie ma ani cieki, ani
pobocza albo jest ono w takim stanie, e nie nadaje si
do jazdy.
8. Korzystanie z chodnika
lub drogi dla pieszych przez
kierujcego rowerem jednoladowym jest dozwolone wyjtkowo, gdy:
opiekuje si on osob w wie-

ku do lat 10 kierujc rowerem,


szeroko chodnika wzdu
drogi, po ktrej ruch pojazdw jest dozwolony z prdkoci wiksz ni 50 km/h,
wynosi co najmniej 2m i brakuje wydzielonej drogi dla
rowerw lub pasa ruchu dla
rowerw,
warunki pogodowe zagraaj bezpieczestwu rowerzysty na jezdni (nieg, silny
wiatr, ulewa, gooled, gsta
mga).
9. Zabroniona jest jazda bez
trzymania co najmniej jednej
rki na kierownicy oraz ng
na pedaach lub podnkach
10. Zabrania si jazdy obok
innego uczestnika ruchu. Wyjtkowo dopuszczalna jest jazda po jezdni obok innego roweru lub motoroweru, jeeli
nie utrudnia to poruszania
si innym uczestnikom ruchu
albo w inny sposb nie zagraa bezpieczestwu ruchu drogowego.
11. Przez przejcie dla pieszych nie wolno przejeda
rowerem. Jeli chcemy z takiego przejcia skorzysta, naley zsi z roweru i przeprowadzi go na drug stron. Za
jazd wzdu po chodniku lub
przejciu dla pieszych mona
otrzyma kar grzywny w wysokoci 100 z.
12. Kierujcy rowerem musi
rwnie pamita, i obowizuj go znaki drogowe, jak np.
B-9 zakaz wjazdu rowerw
czy D-11 i D-12 pas BUS.
13. Pod prd mona wjecha
tylko w tak ulic, przy ktrej zakaz wjazdu opatrzono
tabliczk nie dotyczy rowerw.
14. Rowerzystw obowizuj
zakazy:
kierowania pojazdem osobie w stanie nietrzewoci,
w stanie po uyciu alkoholu
lub rodka dziaajcego podobnie do alkoholu,
korzystania podczas jazdy z
telefonu wymagajcego trzymania suchawki lub mikrofonu w rku.
Wodzisawscy stranicy
miejscy apeluj o stosowanie
si do przepisw ruchu. Przestrzeganie kodeksu drogowego, kultura jazdy i szacunek
do pozostaych uytkownikw
jezdni pozwol wszystkim cyklistom na bezpieczne poruszanie si po drogach i, przede
wszystkim, na czerpanie radoci z jazdy.
kk

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 9

5 maja 2016, nr 9 (210)

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

XV wodzisawska Gala
Taneczna MIX za nami

Wodzisawski Festiwal Kuglarzy


po raz pierwszy w miecie
Wyjtkowy Wodzisawski Festiwal Kuglarzy to a trzy dni

Niedzielne szalestwo taneczne zawadno Wodzisawiem. pene widowiskowych atrakcji. Sprawdcie, co bdzie si dziao
W tanecznym show wzio udzia ponad 1600 tancerzy.
w miecie ju kocem maja.
justyna koniszewska

Zobacz ca fotorelacj

Fot. Justyna Koniszewska

17 kwietnia Wodzisawskie Centrum Kultury stao


si na jeden dzie stolic taca. Po raz kolejny, tancerze
z niemal caej poudniowej
Polski stanli na wodzisawskiej scenie w ramach XV ju
Gali Tanecznej MIX. W tegorocznej edycji wzio udzia
ponad 1600 modych, zdolnych i penych pasji tance-

grupy ze wzgldu na wiek


uczestnikw i styl prezentowanego taca. Publiczno
obejrzaa zmagania tancerzy
street dance, taca towarzyskiego oraz show dance. Organizatorzy wyszli naprzeciw
nowoczesnym technologiom i
pokazy taneczne mona byo
zobaczy na ywo dziki internetowej transmisji na kanale VIVICAM.tv.
Uczestnikw oceniao jury

27 maja, Wodzisawski Festiwal Kuglarzy rozpocznie si


imprez pod nazw Highline
na Rynku. Po raz pierwszy w
regionie! Na lsku! Na pewno po raz pierwszy w Wodzisawiu lskim zobaczy mona bdzie pokazy slacklinerw
na 19-metrowej tamie, zawieszonej na wysokoci okoo 7
metrw nad ziemi, pomidzy
oknami kamienic na wodzisawskim Rynku.
W Rodzinnym Parku Rozrywki Trzy Wzgrza, 28 maja, zorganizowany zostanie
konkurs Wodzisawski Sztukmistrz o nagrod Prezydenta
Miasta Wodzisawia lskiego
zdoby mona bdzie nawet
3000 zotych. Uczestnikami
wydarzenia bd kuglarze performersi, artyci uliczni prezentujcy w swoich pokazach
wszystkie rodzaje onglerki
wspczesnej i dawnej, sztuk
cyrkow, klaunad i pochodne
do przedsiwzi parateatralnych wcznie.
29 maja z kolei zapraszamy
na Wielki Fina Festiwalu, a w
ramach niego na widowiskowe pokazy finaowe i wystpy
zaproszonych goci.
Codziennie w czasie trwania wydarzenia w Rodzinnym
Parku Rozrywki odbywa si
bd warsztaty kuglarskie dla
dzieci i modziey a dla wszystkich tych, ktrzy pragn wspl-

nej, radosnej zabawy, zaplanowano Festiwal kolorw.


Na organizacj Wodzisawskiego Festiwalu Kuglarzy Stowarzyszenie Nasz Wodzisaw
otrzymao od Urzdu Miasta

dotacj w wysokoci 10 000


zotych.
Szczegy programu na
plakacie.
kk

WODZISAW LSKI KONKURS

#MOJETRZYWZGRZA:
DODAJ HASHTAGA I WYGRAJ

rzy. Obserwatorzy mogli zobaczy 106 formacji w trzech


kategoriach podzielonych na
R E K L A M A

w skadzie: Arkadiusz Franczak tancerz, choreograf,


juror konkursw tanecznych;

Dariusz Kurzeja sdzia klasy midzynarodowej Polskiego Towarzystwa Tanecznego oraz Adrianna Piechwka
uczestniczka 4. edycji programu TVN You Can Dance. Nad przedsiwziciem
honorowy patronat obi prezydent Wodzisawia lskiego, Mieczysaw Kieca. Organizatorem tego tanecznego
szalestwa byo Wodzisawskie Centrum Kultury wraz z
Klubem Taca Towarzyskiego
SPIN.

Zobacz sal szkoleniow

Z myl o uytkownikach
Instagrama, wodzisawskie Trzy Wzgrza organizuj konkurs, ktry z
pewnoci zainteresuje
wszystkie osoby korzystajce z oferty rekreacyjnej
parku.
Od niedawna Rodzinny Park Rozrywki znajdziecie
rwnie na Instagramie pod

nazw @trzywzgorza. Wielu z


was chtnie hasztaguje zdjcia zrobione na Trzech Wzgrzach, dlatego przygotowalimy specjalny konkurs, dziki
ktremu moecie przyczy
si do promowania parku
wyjaniaj pracownicy obiektu.

Aby wzi udzia w konkursie, wystarczy posiada konto w


serwisie Instagram i odrobin
wyobrani, by wykona 3 proste kroki.
Zdjcia maj przedstawia
odwiedzajcych Rodzinny Park
Rozrywki Trzy Wzgrza korzystajcych z atrakcji parku w dowolnej konfiguracji. Konkurs
trwa do 31 maja 2016 r. 3 najlepsze zdjcia otrzymaj kart
podarunkow do wypoyczalni
sprztu Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgrza.
Regulamin konkursu dostpny jest na oficjalnej stronie
internetowej Trzech Wzgrz
oraz w portalu gazetainformator.pl
kk

10 Ogoszenia

5 maja 2016, nr 9 (210)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE

na kolorowym tle 14 z

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

ATERIMA
MED

Firma poszukuje
pracownika na stanowisko:
Doradca Finansowy Klienta
ds. poyczek gotwkowych

Opiekunki osb
starszych
w Niemczech

Tel. 32 506 55 87

Wymagania:
umiejtno budowania relacji
z klientami,
mile widziane dowiadczenie w
obsudze klienta,
komunikatywno, dyspozycyjno.
Gwarantowane:
wysokie atrakcyjne wynagrodzenie (najwysze w brany);
pomoc w pierwszych miesicach
pracy; moliwo podniesienia
kwalikacji; moliwo awansu.
CV prosimy wysa na adres
m.mroz@benetia.pl
Tel. 797 603 000
www.benetia.pl

NIERUCHOMOCI

PRACA
Zaopiekuj si dzieckiem, dziemi najchtniej u siebie w domu.
Mam 32 lata. W domu s moje
dzieci, wic dziecko bdzie miao si z kim bawi. Do ich dyspozycji pozostaje caa gra domu jak rwnie biurka, gdzie
mog w spokoju odrabia lekcje. Szczegy do uzgodnienia
telefonicznie. Ogoszenie aktualne. Tel. 694 145 353.

Poszukuj pracy jako opiekunka


dla dzieci. Jestem mi osob z
dowiadczeniem (wczeniejsza
opieka nad trojk dzieci rodzestwo). Potra przygotowac posiek dla dzieci, a take
dogada si z dzieckiem. Jestem
osob uczc sie, ale potrzebujc dorobienia sobie. Tel. 728
619 027.

>>PRACA<<

>>PRACA<<

DORADCA
KLIENTA

Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie.
Wymagane:
wyksztacenie rednie/wysze,
komunikatywno, umiejtno rozmw i negocjacji,
znajomo zasad marketingu.
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu,
dowiadczenie w sprzeday,
prawo jazdy B.
Moliwy sta lub zatrudnienie.
CV prosimy wysya na adres:

biuro@raciborskiemedia.pl

Wynajm mieszkanie dla rodziny 60 m2, drugie pitro, blisko centrum. W Raciborzu. Tel.
601 648 350.

Mieszkanie dostpne od maja.


Kaucja zwrotna 1500 z. Tel.
507 473 579, 507 968 548.

Do wynajcia komfortowo umeblowane mieszkanie w bloku na


4 pitrze. Mieszkanie cakowicie umeblowane. W cenie czynsz+wszystkie media oraz internet wraz z telewizj kablow.

Sprzedam mieszkanie w Raciborzu, pow. 38 m2, ul. Opawska,


blisko Tesco. 2 pokoje, kuchnia
z oknem (wymienione okna),
CO, balkon. Cena 85 tys. z. Tel.
731 338 688, 661 705 074.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
SAMOCHD

SERWIS
SAMOCHODOWY

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

Ford Fiesta MK6 rok 2006.


Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

RNE

REDAKTOR
DZIENNIKARZ
Redakcja gazety regionalnej
oraz portalu internetowego zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw do
obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya
na adres:
biuro@raciborskiemedia.pl

Koszenie traw, karczowanie,


cinki drzew szybko. Wykaszanie wysokich traw, koszenie
nieuytkw, koszenie dziaek rekreacyjnych, karczowanie terenw, oczyszczanie terenw pod
budowy, wycinanie i pielgnacja
drzew. Dysponujemy profesjonalnymi kosami spalinowymi oraz
pilarkami. Posiadamy niezbdne
uprawnienia. Koszt jest ustalany
indywidualnie podczas bezpatnej wyceny! Koszenie trawnikw
0,25-0,13 gr/m2, ceny uzalenione od wielkoci koszonej powierzchni. Tel. 690 441 234.
Podejm si prac konserwacyjnych wok Twojego domu i nie
tylko. W ofercie posiadam: koszenie trawnika, porzdki przydomowe, zamiatanie itp., wycinka drzew, karczowanie terenu,
pielenie chwastw, rwnanie, niwelacja terenu, sadzenie drzew i

AZBEST
DEMONTA
UTYLIZACJA
DEKARSTWO, RYNNY, KOMINY

792 013 569


509 055 051
azo.gawlik@wp.pl

Firma STACH-DREW

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

PRACOWNIA
PROTETYCZNA
Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

krzeww, cikowanie kora, wir


itp., wykopy pod gaz, wod, kanalizacj, prd. Dziaam na terenie
caego pow. wodzisawskiego, jak
i rwnie Jastrzbia-Zdroju, Rybnika i okolic. Cena do ustalenia.
Tel. 511 013 051.
Brygada z wieloletnim dowiadczeniem przyjmie zlecenia na
ocieplenia domw w Wodzisawiulskim i okolicach. Gwarantujemy najlepsze wykonanie, suymy fachow porad, moliwo
podjechania i zobaczenia naszych
prac na ywo. Tel. 579 184 609.
Nie wiesz jak zabra si za porzdki w swoim domu zadzwo
razem jest atwiej. Pomoc w
porzdkach domowych Rybnik i
okolice. Tanio, dokadnie, praktycznie. Wycena gratis. Tel. 669
941 359.
Wykonujemy remonty domkw
dziakowych a take wystawiamy
nowe, zarwno murowane jak i
szkieletowe. Zapewniamy materia. Wystawiamy Faktury VAT.
Nasze usugi cechuj si dokadnoci, dbamy o kady detal, aby
Twj domek dziakowy by taki
jak zapragniesz. Tel. 606 118 496.
Gitarzysta z wieloletnim dowiadczeniem w graniu wszelakich imprez okolicznociowych chtnie
zagra wesele itd. Gitara elektryczna ,akustyczna ,bas . Wspomog

zarwno pene skady jak i klawiszowcw solistw. Tel. 796 304


839.
Usugi przewozu osb na lotniska,
imprezy itp. Tel 784 50 1818.
Brygada z wieloletnim dowiadczeniem przyjmie zlecenia na
ocieplenia domw w Wodzisawiu i okolicach. Gwarantujemy
najlepsze wykonanie, suymy fachow porad, moliwo podjechania i zobaczenia naszych prac
na ywo, wykonujemy wszystkie
rodzaje tynkw cienkowarstwowych. Tel. 579 184 609.
Wykonuj grak samochodow
na elementach karoserii (aerograf) oraz zajmuj si renowacj
starych pojazdw. Oczywicie blacharstwo i lakiernictwo, naprawa
bezgotwkowa szkody komunikacyjne OC AC. Tel. 601 081 389.
Pranie i czyszczenie tapicerki samochodowej meblowej jak rwnie dywanw. Najnisze ceny!
Moliwo dojazdu do klienta.
Uywam tylko i wycznie sprawdzonych, znanych i markowych
rodkw chemicznych i urzdze
nie powodujcych alergii oraz nie
niszczcych czyszczonej tkaniny.
Wicej informacjii po kontakcie
telefonicznym, w przypadku gdy
nie odbieram prosz o sms-a a
napewno oddzwoni. Tel. 609
432 763.

GazetaInformator.pl >>

5 maja 2016, nr 9 (210)


R E K L A M A

Zapowiedzi 11

WODZISAW LSKI WCK 9 MAJA

KABARET HRABI
Na przestrzeni lat kabaret
Hrabi osign olbrzymi popularno, by obecnie wsptworzy czowk polskich kabaretw. Ich znakomite teksty
poparte nietuzinkowymi zdolnociami aktorskimi bawi nawet najbardziej wybredn publiczno.
Ju 9 maja o godzinie 19:00
artyci zaprezentuj si na scenie Wodzisawskiego Centrum
Kultury. W skad kabaretu
wchodz: Joanna Koaczkowska, Dariusz Kamys, Tomasz
Majer oraz ukasz Pietsch. Bilety w cenie 60 z mona naby
w kasie biletowej WCK.
WODZISAW LSKI WCK 14 MAJA

KABARET WODZISAWSKI "EURO ZNACZY RAZEM"

"Euro znaczy razem" taki tytu nosi najnowsze przedstawienie grupy teatralnej dla

dorosych o nazwie Kabaret


Wodzisawski, ktrego premiera odbdzie si 14 maja o
godz. 17:00 w Wodzisawskim
Centrum Kultury.
Grupa Kabaret dziaa w
Wodzisawskim Centrum Kultury od kilku lat. Pod skrzydami .p. Anieli Tajner, aktorzy rozwijali swj talent i
dawali upust swojej teatralnej
pasji. Od padziernika 2015 r.
zesp przej nowy, mody
instruktor, Tomasz Kolik.

To wanie pod jego wodz i


reyseri powstaa nowa produkcja, ktra tematem dotyka
rozgrywek pikarskich i wielkich emocji towarzyszcych
meczom. Akcja rozgrywa
si bdzie nie gdzie indziej,
jak na boisku. Pena humorystycznych tekstw i piosenek
historia zostanie zainscenizowana na scenie WCK przez 17
aktorw. Bilety w cenie 10 z
mona naby w kasie biletowej WCK.

Zobacz zapowiedzi

Repertuar imprez

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

PROMOCJA!
Do teczek rmowych

250 wizytwek

GRATIS!
*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

KULTURA ROZRYWKA
5 MAJA WDK OLZA
5 maja o godz. 18:00 w Wiejskim Domu Kultury w Olzie
odbdzie si wernisa wystawy fotogracznej Subiektywny zbir fotograi z lat 2014-2016 powicony
temu, co memu sercu najblisze. Autorem prac jest
Agnieszka Olechowska. Wstp wolny.

8 MAJA KOCI W. JANA CHRZCICIELA


8 maja o godz. 18:00 w Kociele w. Jana Chrzciciela w
Raciborzu odbdzie si koncert w ramach Midzynarodowego Festiwalu Muzyki Odnalezionej. W koncercie
wystpi KWARTET BANDURZYSTEK LWOWIANKI
oraz skrzypek ANDRIJ KUSZNIR. Wstp wolny.

6 MAJA WCK WODZISAW L.


6 maja o godz. 17:00 w Wodzisawskim Centrum Kultury
odbdzie si koncert Artystycznej Grupy Seniorw Nie
Dejmy Si pt. O czym wiosna sercom odpowiado.
W repertuarze pojawi si niezmiennie pieni i pieniczki o
naszym regionie i o Wodzisawiu l. Cena biletu wynosi 10 z.

8 MAJA KONIEC WIATA RACIBRZ


8 maja na Przystanku Kulturalnym Koniec wiata w Raciborzu odbdzie si Glam Show Cafe Lokalne Targi
Pikna. W programie m.in. pokaz mody i makijau, bezpatne konsultacje wizaystek, kosmetyczki, fryzjerki oraz
stylistw, a take strefa mska. Pocztek o godz. 15:00.

6 MAJA MOK RADLIN


6 maja o godz. 18:00 w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie odbdzie si koncert w wykonaniu Grupy Artystycznej Przytup oraz Zespou Retro. Cena biletu
wynosi 5 z.

9 MAJA BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE


MBP zaprasza na spotkanie z Romanem Czejarkiem, znanym dziennikarzem, pisarzem, fotografem, konferansjerem.
Roman Czejarek bdzie gociem kozielskiej biblioteki 9
maja o godz. 17.30 w ramach Tygodnia Bibliotek. Spotkanie
powicone bdzie ksice pt. Kochane Lato z Radiem.

7 MAJA GIM MARKLOWICE


7 maja o godz. 10:00 w sali sportowej Gimnazjum w Marklowicach odbdzie si Turniej Tenisa Stoowego. Do
rozgrywek mog stan amatorzy, ktrzy nie brali udziau w
rozgrywkach ligowych. Wstp wolny.
7 MAJA MOK RADLIN
7 maja w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie odbd sie
warsztaty malarsko-fotograczne pt. Integracja.
Zajcia twrcze cz sztuk malarstwa ciaa - body paintingu
oraz fotograi.
8 MAJA RCK RACIBRZ
8 maja o godz. 16:00 na sali widowiskowej Raciborskiego
Centrum Kultury odbdzie si show Kraina Lodu widowisko baletowe dla caej rodziny na podstawie znanej
bajki animowanej w wykonaniu baletu z Artystycznej Szkoy
Podstawowej im. P.J. Vejvanovskiego w Hlunie. Bilety w
cenie 10 z.
R E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

9 MAJA BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE


Z okazji Tygodnia Bibliotek 9 maja odbd si spotkania
autorskie dla dzieci z Andrzejem akiem. O godz.
10:00 autor spotka si z dziemi w Filii nr 5, a o godz. 12:00
w Filii nr 10. Andrzej ak jest autorem spektakli teatralnych, ksiek dla dorosych oraz ksiek dla dzieci i modziey.
9-14 MAJA MIPBP RACIBRZ
W dniach od 9 do 14 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Raciborzu odbdzie si Tydzie Bibliotek. W bogatym programie m.in. spotkanie z Marcinem
Szewczykiem, prof. Tadeuszem Cegielskim czy warsztaty
literackie z Mart Matyszczak. Poza tym wiele ciekawych
spotka i inicjatyw. Szczegy w biliotece oraz na stronie
internetowej placwki.
11 MAJA RCK FENIKS RYDUTOWY
11 maja o godz. 16:00 w Rydutowskim Centrum Kultury
odbdzie si koncert pt. Muzyczne spotkanie, ktry
stanowi podsumowanie warsztatw muzycznych. Wstp
wolny.
11 MAJA GALERIA OBOK RACIBRZ
11 maja o godz. 17:00 w Galerii OBOK w Raciborzu dbdzie si wystawa graki Karoliny Stanieczek. Cykl
Pocigi pod specjalnym nadzorem to ilustracje do
powieci o tym samym tytule autorstwa jednego z najwikszych czeskich prozaikw: Bohumila Hrabala. Ich autork
jest dr Karolina Stanieczek, graczka wykadajca na PWSZ
w Raciborzu.

12 MAJA CZYTELNIA NAUKOWA RACIBRZ


12 maja o godz. 9:30 w Czytelni Naukowej w Raciborzu odbdzie si konkurs Gwary lskiej Tukej piyknie godomy organizowanego w ramach Tygodnia Bibliotek 2016
Biblioteka inspiruje pod patronatem Prezydenta Miasta
Racibrz i Starosty Raciborskiego.
16 MAJA MOK RADLIN
16 maja w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie odbdzie
si spektakl pt. Max w wykonaniu Zespou Teatralnego
Lair Du Temps z Francji. Widowisko bdzie mona zobaczy
dwukrotnie, o godz. 10:00 oraz 12:00. Cena biletu wynosi 5
z.
17 MAJA RCK RACIBRZ
17 maja o godz. 19:30 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si VIII Mini Festiwal Przedszkolakw Zdolne Przedszkolaki. RCK wraz z Przedszkolem Nr 11 od
siedmiu lat jest organizatorem Mini Festiwalu Przedszkolakw, ktry kierowany jest do dzieci z przedszkoli powiatu
raciborskiego.
22 MAJA DK KOLE KDZIERZYN-KOLE
Muzyczny wieczorek poetycki z Darkiem Czarnym
to propozycja MOK dla mionikw nastrojowej muzyki i
poezji. Darek Czarny ma na koncie wspprac z Tomaszem
Szwedem, uczestniczy on w nagraniach kilku jego pyt.
Koncertowa z G. Hamiltonem V i wielkimi muzykami sceny
Country. Przez kilka lat wsppracowa z zespoem Stare
Dobre Maestwo.
MAJ-CZERWIEC BIBLIOTEKA KDZIERZYN
MBP zaprasza do udziau w konkursie teatralnym
Zagraj Szekspira uczniw szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Bdzie on polega na odegraniu przez
modzieowe grupy teatralne wybranych scenek z twrczoci
dramatycznej Williama Szekspira. Konkurs organizowany
jest z okazji Roku Szekspira w 400. rocznic mierci dramatopisarza. Zgoszenia do konkursu do 25 maja. Termin i
miejsce przesucha 8 czerwca od godz. 10:00, MBP, Rynek 3. Ogoszenie wynikw i wrczenie nagrd odbdzie si
w dniu konkursu.
2016 BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE
Biblioteka ogasza 2. edycj Konkursu na Czytelnika
Roku. Konkurs bdzie trwa do 31 grudnia 2016 r. Jego celem jest popularyzowanie czytelnictwa w rodowisku, zwikszenia zainteresowania wiatem ksiek.

12 Edukacja

5 maja 2016, nr 9 (210)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI EKOLOGIA

Hotele dla owadw oficjalnie otwarte

Zobacz ca fotorelacj

Dla zagroonych gatunkw owadw na wodzisawskich Trzech Wzgrzach stworzono specjalne hotele.
Uczniowie szk podstawowych uczestniczyli w ich oficjalnym otwarciu.
21 kwietnia w wodzisawskim Rodzinnym Parku Roz-

rywki doszo do oficjalnego


otwarcia domkw dla zagroonych gatunkw owadw.
Uczniowie szk podstawo-

wych w Wodzisawiu bardzo


powanie podeszli do tego wydarzenia i przygotowali nie tylko transparenty, ale rwnie

stroje pszcz czy biedronek,


w ktrych dumnie si prezentowali. Prezydent Mieczysaw
Kieca podzikowa uczniom

za obecno na Trzech Wzgrzach oraz pogratulowa zaangaowania na polu ekologii. Nie


zabrako take specjalnie przy-

gotowanych atrakcji, midzy


innymi konkursu z nagrodami
dla wszystkich uczestnikw.
Fot. Justyna Koniszewska

justyna koniszewska

R E K L A M A