MAFUQNEiTA$

~ EL ~LlCA"E \ £IE GIRO

~

A(&cate de giro

[I na hsrrami€lt:'ta eepoecialrneme d iseiiiatiaJ [para r&aJi~r eordenes con hmoo d~ a.lant~re.

I il ~liTIlerrtEi qtJe lOS. ptrEI5'iiatiLm!J5 eli ~~e re~Je, no nEI. .e!'I~fflcaJmenlis, dis.MOO!) ~ra, hot,:>y~erfE!,: $Blo que sa UJiIa! herrnrni!::fl'!.;f! I'1iIlIY l,:J~iIi~ ~ man ual1ri3.dEts, ~ hacar coN:llJrie~ de hUt;t.. de oobr.a de alta rea~:encia, para i:l!JiQrl~! mot,ores g:e j\lIgl,Jate •. ~. leE; ,alg!J<<Car;Jl "f 'di~ir.;i! de IiIntlon~mr; iiii'! ~ EtCtuaJldad as tm!JJ' probablb Q,tI~ ~k) lj:ll"Iedas con!Seg ulfl a. en teri.e.~erlas, Ii:l ~ed'Bl1 ~ das. Poor' ese, mas adBJaIilt9 '~~ 'tJ.IolP'fi'Ciifli1OS 'OO~ OOFl~J al misr:nc. EifEd:o ,::im es.ID h~l!~Ff!~

:~ mecanlamn del Eilig;jjf;.!} rtle ~I~ ~, ~! ~e~e - k:J~ eonsta de unas [rmiJfJdi~

bulEiS. pru-~ ~ar f1lTT'tB11r1eli~e los hiDs COJij 105 'Q U(!' ~remi:J!!; <E4 ,ool"idcn. 'Jl Qi;! una empufiBJ:U~ Que h~f:e que. ~ i!'~r de etla., eI :Ei !Cat13 ~iNil oobre lSI rrnismo.. :SiM~F!d'~e dB loa ~ eomo IBieda giro. OU~~CJ,dejamaa d'e .urar,. ernpuriiaduir:a. ~!..ietve iii !l!i,II pe:s.igi6!"1 ofIfiglnal.

I~ ui:'ilizElrlo',.- [0 ~"f!~' que !hEiJ&I~, e-s dotler una-:o nfIil::; ~iil~ P.fI~ la ~ 'i it;te euJeta.remos per 5!.!1 ~ ,08 rrI:r.at iii iJi"I, ~ l! (ii 'tiijl). (! 00 Is:; IiIiBInd i ~ brI.J\Ra del Eliicat8 SiJjet~bloa 108 iliillo8 oor ~ e ex~n3T1iiC\E; 'i Morufi'ig$ ~I'I 'I!Il"iI!!i :51J1<! 11'~ t;je la ,aMpIJi'isduri3l.

El ,a'licab3rCOIiB.iillil~a a 9fll. dqbkn,j:fo 1k)!I; iii!1C!5L L.IiTia Vii!Z ~f!~fI el t>!:lp:(t (3e_ is! emp!ltfu.duJa, d.ejru:eroo-s: de 'I:irat Y' Ie. (!ffi~UtlS!U~ 'rI!J4t\,t,Bla -ill .ru pnslcl6m 1Jfi~

Ir.;IUE:S1'RO NlflirlCUILA$.I Al.LCA1'E OEGIRO,

FlfJde[11Q5: B.U5tttuk ~1 ;W!~~e d.e~ giro fX:i i,ii"!·pI:'(tG~OO manuEJII'Fi[J:t'~n(;Uli:I. N:f:;;;esit~ una pueriB ~~, @I' h 1I!Jr do b!:!.do ~r I?! !1I1it:ad V u n Gbj;a~ to. clifndriDD - aJ~o,. ~eremta.IrmJfL'e ~1$JIc;o_

Coos un31~a de; ,~l!lO de 00 bliEl dB> '1 m. aprooc.·de k:r~dJ ~I~ parla_ r'ifrw.dl ~ ~!J~ ,e la mmnill~ d~ IJi'H] puer- 1a oarraaa q'(!1~f~ndo b-,a, los; 1ii.!oJf_emOE\. jE.:; rnuy Y'r!Rort~' qlll£r ,Ersta::; <ql,JedeJl1j blan 'f.ijos·lPmioi 11~9 j;ifli:leff 1fr,ilIi" 'liuefl~':ililte dElI olro ~Jol.iir· -,0. fifitrod~ uti t:x;;1~ki _'Y ccrnlailza a i!" rarkr mamlEinienM bien 'teru-o al t-m'o. Qb~ como el hUg '\111. ~Q~Mooa:5El. eltl)." a 't1,J.QuEito ~ aca'bo d~ 111- b; B~ rllo.-r'dian Que~i;lr.i miiE 0 liTIeL~i'i

'iJJpido d$p:lndiEfl,;jJD dB la c:mlld'ari

,je, vua7i:a9: qrJEi' la-des, ,:!J te gllfSW, ilIUII' 1.IJ~~ 1;!~!eI ~I£h~~, ~iJioi::I~;:!i~~ :.ii, j:X;t: 'G:li ;;;I;J!iNario, fu: ~ru81!l1, ~o' wpi~ rfa-

fa, 'PD~ 1,11.Ji31t3!3. .

1P1,Ied'e;;Ji h~e[ d!~jMoo ~!s~fi!J!S de, Crj.!!art1!.> rti'!~ru100 iIliIo.s d'a cIfE!r-e:1iiib3S~B.,

'En l3r fo~o ~e ~tt,r..f(jOO 'troo Mrifoiit:~ ~liL~db{; ;;:;00 hiles ~ grn8{i~ 'di·elEmbe:G sobl'9 lea '!:jue'8B I~ngarzan D!.l~nt:B3 auJataa eon un3.gQt& ~e pJ;;-

'gami;!TIl'l.'O.

fA "verno

Te preoonta,mos l!I~a fiiueY,a ~oti6n don de' tr,atar;emQ6 .de resol~r Vue,stra.s al.L'dac$~ y pr@JjJl"m~5, mils 'frecuenteg:

EattenEiil10a '~~Ei rr1llt1WEi aei;l61i6i'1 par.a.que ~odaa ~::;;f1f15 rri~,..

d2ie; I'j~~~~ (j~ t ~~~~lms:.-'

F\rQ~ efI'o'icana::. tw p'~Unt:B1$ 100[' oorreo a, la algularrte. ~t:,e!6F1:'

o alan, dlF!3(:t~'IneFli.e, a '!li'3~ do n~'~"",eb~

A i'1I~~~, iiii;'j;1i~ Nol)'liiil ~ri~ '1S;:)!i~. ~8 11elo:9: la, {luatarfa i::i"r~f.f ~ Mcar un cuadradb y I;i~' ~n!2!ula, can tupl9$.

i:;Bt!r.tI~ illrii!Ja: a ~!JntilJu.lilci6:n te ~p!icaJ;n1fui unO'S b'reiI~ 'PE!S_OS p-~ hacar un ,[lUEdn:ido"

~I i'g-c~aMl;jro $8 h~c:e C,on la mmll! teooiM, (8~ue al grafli:::o).

'1 GW:Ia'll!ta.. lili:ibi'8,~ so em.~' xlmadamarrts de, ,hll-D de "m,),i.oo 't

. EiIilflIEi i;alaJiro 1iW!JI~! ~lJ~ a! ct!ii~r9 de i~ nebra ~rwt~ntlQ I!).';, hilos.pc:r al j) tli'ri!J to pI 'q U B'a nfiT BE-lEi,

2 Ernlla w tl,J,pf ail ~ une ;Je 1m;; e~~gS 1 ~ri uno de alias l!HiO lliias pmai ~ruzar los ItHlbs •. ~ta saris ia f8piba :siampFEI '~l!_31 m:c:apto an I~ e!Nu!F!~!;!: y' en !3, ~il~~.

3. P;jjr8i tli3c~ las esqu:inaa, Einfil'a . 'traa tupi'B8; cruz'S. ,al '(jl~ma, ~ :alios IOOIllI ,al milo. ex1lrem~t(I~1 hil-Ol), 'fen I!!!'l (;~f!!~ 'ti,1;IIJ ,a.epeinaiendo 'tie la ~ll:Iir'i8! que estes reallza.'ridiD dsbEiraa, ~lIar -fin un !9XIlileff!O '0 en CI~ro.

4 WiOj jfu ~traL Paaa, eli i;u_"kt por lo~ truplEra:"~ qu~an 'et'! ~ ~(it' fI~ la u qi..!o h~ fQl1iTl~do 'Y ~gJq. 'trrnlai'iis ur;m, mJelm 'para~' ~ hilaa ~r ei3.ih ~_

La forma mas ficl~1 de oonsegl!IJmr certar una eadena de una determ ina:dla langiitu d SJ~11 equivocar'te es alar una cueeda ,[I la anilUa que quiere$ oonar .. De eeta ferma SIU" '1iJ', ,-, ~ ',' I ~,_;......", '-'I' -I' b',", _' __ a~ _ --I!I1Cl--$ qUII!Oes, a VIS~p @I as ,a. on

permaneeera marcado,•

'2- ,In~r~U{;(l! la masa en UFiI b~ll'8no ai'iaclref)ld0 '1 ,'" _ lioo rJe agU8. y 3 cuC-hah3ds.s de ~tli:1! oxJ..g!ii:-

1!i$!i;!:;1! IpaJa !;;i!ef1quearlo. lRe:tira t~ J"!'ii!l:1id del'l~quidD y aiiarle una ,ct]ctaar,mfln de caife ~e alumbre ~d.e' voota on drogu@rid$) 'i do::; Gi1I!!:h~<ild.aS grandes de (:01.;1, de carpintsrq,

Fabric'a pasta die papel casera para hacer tus propias cuentas

1 C'Qn:;!l un period,iOO ,en troc,' ili:oa y d§jalos. 'etl ~'emojo COil all::,-ufidl§inte a,gua, dur.anm 24 h, iU'irur.a la rnezela con: 1<1 batldera.

4 f!A~iE!! 'toQQS iO:5, if'igood~oo\'1;i~ eon una ;i;lSp2,· tl,,!!!:;IJ y ~C'\irre 18! ri'1Iezcla para aliminat 81 t::Igua..

Fabrica tus propios qanchos para pend'ientes

2 P~,.EI hib ~!~ed'Qf de: ur);) ~ 3&ca d ganuho del air.:;rte-, gt"~ . .:a

lee ri0:):5, d~ eJ.ici::Ibl:'; ,p1Jf au pal1<::t ~IrGiii10 unos ~ .gr~ ;no IUN i-

~ g!'1Je$fj, Ol:aJjall ante"'! ~ja I;;. !)UfJ'L8.I9:l:rd. .91tsr'k.

1 C(:I]8, , hllo oj..:. r.}~ dB 0.60 mnl., 00113 unoa ~1 em. ~1W1~a(M ilB, FctTIi1i3. L ~ S1 lla €!J'i l;r D cre ar; 8l1.1rerrv.;J~. CoIOc.a 031 1 I~O ~ ~ma .ct',;;, I(J~ r{ccs db! un .::JtC8!l8' .::I.e p!..f"Ita reQcn@,

FLlA BIEN 'IUS, NUDOS DE HI:I,_!O DE: SI:LICONA

Rosa Maria Zafra

Nos envia desde Coslada. la slqulente idea para f8br~car un lELAR C~RfJU1l!AF.l para hacer pulseras,

1 ~ UA noo.o Q'tible COi'l doa ebraa 'f ·91n &j:!i'f.1Ll.t _ ira. lian luerle fiG! (:I!~,

'11,.. TIfIlif

t--- -;;t

~

2'F.f;3,.eIj FiI~O tin d' I~ar adeGuE>:fo ~I ':i!Juiehte

. mt:O:lIlI~,

a Pill'il subirlD" tva (!;g. ~ (!;.:trol'Jll!I&.<lA'siQf.i3<;!l, . b. PJljralt'!3jarl-D. dr.a (if! ~ ruP8.rFaB..

11 Cog e un trozo cia C81rlDI1I rO.ndlur'8!dQ (P,u9tles peglaFI;e lillil trozo.- de cartlJl'lna para dar Ie lin PQOO -mas de rigide'z)_

2 ~ju:s~m el t~Jl!iia!no del cartOn ~I partr~ejtro , de tu mui"isea. msncs 4 em. IEnronallo' de~atldo una abertura de 4 ail. para. 'b'a_baIar

·11 ....

T!!U

11 ....

,"'

3 UnB ·y;e.2 11!~~ '1)1 ro!Jdo eJI'I t'il 9lltfi .:i~@i)jj(l, tirilj

. bJef] lV-"!f'11lI dl3 Pas h ba.

3 Ata lam'o~ hilii)S. como rrlecesii@l3S .p'ara tu medelo, fen en eusnta qidle la I'ong.f'~'d d;@ los nlilns qua C-~i;)loqu~ s.era 811 tamane die la [punse.ra final!. Por 6110. debes me.dir;, ecrtar y mru:agj~ los hi~os pa~,a. fij,alJ e:1 !1Ildd'o en donce 1'0 d'iaSlaes.

~e~

4~a(Tl<IO ~ mxlfl .;e.li:! b~1i a~tarlD. !!!ill! 1Iiil f1~' _ ::;'Iffiplia,

Con ,aot unos centi.m04 ...

Cubriend,o de aba.lorios u nas euantas mensdas c·oFl~gyire8fi1Q:s. lin bonlto co.n~r,

III 1 (II ~ ~'mi'US i3Pl"Ol'L de ,Ei~rltJi.S, d'd rf' '9, d6 a.olaF, 0'.ilI;I

viej'.;) meta: izado,

Iii 2:,6 !D. ,~j]roN, de hikl d8' DEirnOi1 ntilOro,

• 2. BQ os. (!e ~!1i 'Ii ilr -[o;pciooBI),.

• lin batOr'! ,fj una rn!)fI€-dOi de 25 pese'~8!!i.

• O~ monede-9. ~ 20 '06n~imIJ5 y una. de. 50 ~ti!lI\ol)~

1:1 collar 98 C'Dmpooe-!';:Ie'~ ntonooas ifE'Cu.blwta.i:: ,de ~~ [Iorio!; y de c.u:;rtlt) ti~.5 hadhas coo ~baj_miCl~ ~Il.!:g, \'OIn ~al:l' ~bre rualra· hiloB d-e c~..l::1f1 f~,

1 OCIJ'I::f.ll ,iAlliJl hsbra de, h:iIo ds t1¥[~n 00 ,5{1 [l1TtI, aprol':_ y · ,ei'!M~r~ia pD1 ambos $~1~t'f!O!;; (OjpllionaQ. Enflla. 4. abalnrios, pssalos al C:8f!ljt{l ,dr.) la hahra 'i CI\1.JZa I~$ 11ilg~ P« 81 ul~irno aba.l·~iQ CnfiliKIa, Enflla, , '~balflflfl' ~~a uno de- t.):s, (~:KlN';)'moo '!! O'til'o m.e:8 ~'-at- erusar too. ~ Raphe, es!~ idllirria ,8€CU8nc!a '1 i;[l ve(;lJ,}J· ~,hOl:;,1!3 c-am~ta.r 2.;1 ,ani" lljij:ljj!. 'GO,[Ie e! e-xtreHlO ;;,URCr'iIJF dell . 'If ~i:!1eJ ,d'e ""friba ,!libB}::! por _ ~I+ I~r'io n" 1 '/, -de b:q. erd'ta, a df-:tJCcha, polel rrt :1.. P;;.%!, IlII i;l:df6ll1o iiI'rl-enor de flet,~ 'OIJ iizqlilrerd\3: POf o!!i ;'!!l:X!.IiJri'o n," 3.

2,C0ge Ell el(ll~l!ii'fl~ il'UJi erob 'f Bn.lilai ,3 a i:Ja'ld'!t;i::ii- ~:e oRl axtreFfto ~~'I%ho 'i OI\i~lo. par ei liltti1:10 atJil'OiiJ enHlado,

'G;;;{JE; 'Ell ,e:lli.relnO Int$i Qr 'I1l!F!1'i!c:IJ.2 abalonea, P~a ~I !!'!->:t!Vo s,'lIper:l0y- de IZfill. "~R");1 a d's.rech a po. r ei sb~1O ri g l'I,n. s d 8 ra ifII~. ~erior' y cruzEiI-D per £!l (ittifl;1(!! ~i.'Il<:;Irilj, que I\;3a enjiliildo- en oeI o:ITO s:memo_

Pll E(: iQ !J E ',iENll\..,t;.F FQIJ 1iilA00t.: lI5fIire.18 'Q ~ Z4 IE

,D;:FIC!JLlA.D: **

~D ntinua 'Ilt®mj.mdi:i' t;;!(;{ '85tB Iil1I3i'H:}I13, haeta qi_m 118QU es ,'i, fa, .s.fuJra CI~ la 11m"" ~ de I;;. fila .wpe~k)r;

3· Pt'lra cefrSr!l<l. HEI, pasa GI BidJemo SllpEtJJmdo! hiIo de . mriba;abi:.jD pDr ;.:,] Primer Elba!~riO; Qllf8' h;;.!'I: IJnf~ $1 ~t-6i " ~':. de izqw~ a ~(;hill per e ~(L R~ ~' otf:o e;d:r'8rno !fie d~redla, ~ ~quialida ~ pur eJ 8egund'o, IOOtll tI h iwt,e t:l n Is fi I a, .E!l"j!;.;.,'fi'0il',

4s:tl rEililBta,' n!! hih'l, ;t.C!.'oca ta. mDJ.'lElde dii!n1r'O ff'.e.~' ~~blsr_ ti!l Ql!f!' acabEF3 de. rooliZ«. Pa_sa, al h ' IP« ~ ~lflri6:a de Ia IDJi'm;;:r~ pia tal ~! c:ornolillJr,1I5~ el dlbup.. lila de, 10:]; ~ e::o: tram os d M 'iliio ~ a riCID Is, eu b i o-rilll 1J! !'Ilie d I 0 CaTI ~ i m e.1ro ap1ID:. del e;(1I!3!'T1O [~ Ill: flOOfledlll 'I re:iT1i:~t~b COiTI un nudn ",~l:l Q de ocbo.

5'C;;;;rt) Y!1~ habra dE! ~ Q,~ ~y!on de, ' unos20 t.m, . 8 pm.;.;,. mh ~l'yj ~ u f1 a ;3@!,.9: '! ptll5.;.ru po'l' 100, &oslD rI!J S de fa otra cars oj;:: 1<:1 ij')C'!fle~ ·del miamo riiM~, Tir.~ r:ie 108 -des I;:!~~OB dal litiIo pat~ ~ '11ll cublarta ,qUIild'o::t. Ible n ~. a ta !'l'fQn&tla y eta un nud:o @bie' ,bien pristo,

pat,a i~rla..anilla~; $Yjedon, Co:rtSlIJlilt~ G.'f'C~ hebra d~: ~ ~ ny.kin dB unos 2Q em .. ;!LJiI'OX. "f Ipas.i:lJ;iI POl:' cualqui~F.)j de- 10'9; a'baJorlos M 1i.1 ",e~L!a'lda fila, Eniln 6 Ei b3.ki ri DB 't to rrn ill iJ Fi.:li a.nin 8. Slt:ain cti;:; 'U n I'! I.ld Coo d;) b I a bi ECii ~ieta._

I

II

6lfte,CUOrt! !Ji"I~ ~, egunds rn~ de 2f;I ~.lmD6 1'13,i.lando 100 pasoa :l!"lte'ioJee.

MONmA DE ee C~NTIMos.

7 p~~ recubrlr' la I~~ ~ 51,J centimos Ilrli~f I@ rnisrna 1~cn lea rperC! oOO'~IEIta i;!F! I)Qt81 de ~A anllles I3ii csda a,

8C:;;Ort8 una hebra.'dr;;: r~:Q I1e n)lioo de 00 ~m, ~.~'~: )J Mr.e~, I;;iE .EtguJaB IPgr' ;!jFf!I;)~ ,e~rrtD.6 {Op;:;ICtI;f.lJ~. Enfi a 4 ,EIobiil~)t!';':li, p_asaloB 81 OEln1ro ,rj I", heb1a y cruz.3i~:; ~ pDf' al OWriiQ' ;:lbai~l'k!o e rrfiad 0.', 8nfi1~ 1 ;abB'lodo. m iA¥.:Ii"J uno de. los axtre· 00 'j ~t'Qi il'''~B para cr!Jz.~rl'.;;;iS, hiLQ$.. R~pile ,~1l3. OillmSJ :;\Ei{;:Ijfji[1~im :2 ... ~ 1m a.B (hastill ClJf.tIph7 ~Br' -4 anill<=ls),Coge ei Eill:1liBrno ar'iferiO(: ~ hila. y p8i!1Ello. del :;100,10 :3.rriba pDr 01 :M~IElrh:., rr~ 1 'If ala un nudo ~ttle CO[1 ~! otN;J e:gtremo, Raa1izEJ tr'C~ t;Jalas m!'8.

NlffkJ ~'f;i'

C6MO MONTAFI EL COL.l.AFt

gCOr1a 4, hEibras dE; hiro g~ oord'.6n nEVm di3: IJ.MlO$ 'Ei5 em, ~;;[:lo:!! una, ~Ur1~BJEIE. y 8/l0lJ ~iiI'" If'!UOO ,en !mO' de. ~I:!!' sxtrernca.

Pgr el ~1'ro. eX1remD junta 10{; 4 I~ili:l!l. como a 'm..an\lil iJl~. ~lila tilebra:. oo~i~ una nHlnBda d'13 25 po:$~'la~ 'i haz 0'In:I nutOO .Sin,,· p1e EI 1 am, IJ.ia1 ljijjd'o ;;.il1:efilcr. ESla 1T:11Jne.d~ ,~:eNlrA de ciarre jt 1t<EI 00 ,Ell. oJal QlfEi hillRl!': ,j:lCI~tet1al'rnJ3ntel an '<1! ':Jtra ,~tJeIil10 'de ~(iIlj,Ji'- H~..mro nudb. GitJ;Ple con lIaS .:1 habras a ~Jn.t.;:S 20' em, apl'OJ;, d~ mliroo nllrlD.,

Cog!!!' daB oj:, IS6. he . <JlS Y e-llfillli una de las 'mi"~~~ da 20 c.l3'rii i ill U-$.,

Ct!gt u!'!;;!! de lag, ih.ebres 'i ii!nfi!iJ IJF!~ bol3i cle &b.:J1~, ~Mri1a. una S8g~i ._!)11;1. ~ mrs m€lar8J.

f!-it(1 (Mf;O IWdo, simpl8 !Jof! ~~ <:i I't!!Bf.Ei:3 a uno:; ~ C1'P1- svax. del; ultiOO ni,~.

,,~fTt:B! :2 hEi'tqas, el"l'fil~ !!Ii roEl~da dEll 50 ,t;!t,'r'Iti(rI.:tB ''/ haz: um nude cen las ",. hEt-lllS !3. i Of!,!, deli 0ttimD.

CenilniE. eI, ,OO!;jjr ~f.I11i2Fida laB Glir,~ 2: 004a!:l. "! ill! ntra mensda d!; 2Q centilJilos de tt.,lll·o·rma. que. 81 coIl;ir ~,u~ slmfdIioo.

Para ~Ii':r el (iJai del ci6f1rlli~ b.1;!$tara een que. E1b,~ d¢!;:. nui1oa. !9l 1.5 (liV!, oi?Je dls1l;lflaia ~ ,~rnbaB! en 131 otro, e. ~o de 1105 hilq.::;,

-.......

I

~r~onpa

..> popel

,.

ApJlende a :hacer ClJJlmtaS., cain Ram de pa~ .

IE!.s l![J1'1Uy'f,$Gif"Y los result dQS son sbr~ndBr,nes..

R EQ'O ~.'!El'lTii;_,ilPJiI,;l!'l· ~u.;. ~ntm la, € ,. 12-

!DP~~fr!l'

T!~!'!Q Il!!ii ~~QN; ~ :s ~,4 IlICi,,;c-a '(!i~ii! iilliI~rl!i!n~' ~n ~IBlmiHlI do ~OOJI

----:.::

I!!I [Lin tBoipier:rte.

III! .o~!ii f;;!j, dlil' i&E!lulO;SB ,en P91~o..

iii. 1,S C!.{!I(;;t):ar.1d<.liS de c;raliFle qe fllllaFlC'$..

• J,got~!'l ,de ,gIICC{rii'i.<lI,

• 1 'J.!W50.1:fa:8;9U&,

~ 1.!5 uuchar8.das de· C:Oi~. Ii Un~ J(;~hl 'I un Cuchi'llo..

ill ~alllkii;! de F1~iIldlJi'a f;:IJrgt18. III Ptas.tirmB.

II paaJsr dEl lijaJ medlal1l1) D~<lI madera.

!II' P!t1tt~ ,3 illJfiliGa .azIJH ('jEi!!:'a~d;ziJ 'Y pliiM!3ada. • finesl median.;, y pequeiito.,

ill 6amiz. .a,~"n co,

Il 90 em" de hilla die· ;;j,~ern aZ:Lj~. iii :2 ct"lDJilrn, peq!J)8na.a

II 1 0 ch~~ ~~randa8 !JI1bC!1~ metJJJJ:laG de 2'liflm . • 1J'n CiBI'll'e ·dp.: I"JJ~eplJ!St6:n pla'teediJi..

!Ii Alrc.a.ta plane ..

---- --_

P.9ra !1~ ,sl rolls1, ~e,r'i) 'r'3~rnDs Is. pa!t1'ta 'd't! ~eJ, d'es:pu8a mQic!~_ro1'iOO& 'I ~aJ!E!ff!l)$ I'~ tlolas. Per ultin:tD; ITtOIYt,i\!!I'!:}i'T11J'S i6II! collar. !p1'sen" G', A~

1 ~eh~ GIl: Eli redp~~fI., 0,5 Folg, de Q3lu.Io~: e.,n ~p_Ct!oro ~ ~,~ ,w.;:hBradl38. ~ erema de manns + :, ~f.i::;; 00 gliC91 , .... ... as,o G'e- ~~ + . ,0' C1JChErJad'.aB d'~, ~,

2- Un:;i. ~-;: ~~ra.d'a!a P.E1!1Ii3, ~~ OOIas del taJimai"io, qU(; d~~ .~ Para 'qllle tOO"!!!; s "1'1 ~ mislDIll '~emafi(t!. M~ yn JJnul'ro coo 119. p:;i,~ it*:!l'It"mdo qUE; BU 9~0I' ~ 10 tn~!OOns!lBnt,e po~I~, Midi3' oon !Ie reglll ij ()lJi'IlB 5 tmzea de 1ft cm. !lPI'O;o;, '1 .4, troz,Q!!: ~ J.; mrn, MDldea OOFI JaJ. rii'I!I.f!~$ !1J5 § t'lOZiJ8 "s.ndes, ~ dEifies tDnne rer.:l~, MIOII~o~ ID'S o.triJB 4 b~:i!t)o$ pl'U]os,

3krtA:iduce -~ tigiBS-Sn ~ p-~lilIO$ ~ !i'mde.re r ~~' k!'!:; :oobpl;l Ij]li1a baEe de. pi's,i:1i~J 1ilf~ de pan oj) i$!fr)!I~r piiio1ll;jUQ :;9 8Wjeten.. ,Ee~ es II!li'la bue.nB f6!mi1ylti! oora-ev.i'lOll' qUE! 813 dElforn1el'!.

-----(~

4 Deja 8, e~ [jJQ1' wmpleto. I:;iS" boi'{l$, ginJndolaB de, \!'f!.2 ',el"l '~Ui!lood' para. evJtar qve ~~ ~ i!Ii fu,s; ~. 11l,I !SeOOOo pUI£!d.Ei dursr Ut1 ~.24 horaa, SII qulsr;es, ~~QIiBlf i3S.te tii3mpG. I!IIill2a I!l'ifb !S~r dB [pEilo ..

5'~~ I~ ru~!I' de ~ .~a1iHi}.lP 'I ~j8~c!Jn p~p.,<il ~I'~ ~ ,para. l'Ii:'adet.!l .• De ~L~. r'!i!anBil'S. Be evt ~1Ii ~~ ,P06,ICI!;!s imp€lrfec::lfI~, Iil'lfliM ,Et palllliia ~ 1M; C!J8liiia:s can tin trape Q cen i"if'lIiinO£l •

6Vidti.'8 a in'ir.c:wrlur:.lr las euentms. iaf1 I,QS palllles 'I r;;a.'1I:3Jati de color a,ztJd n~ Csi 18.8 plni!BB Sl'-Ii1IPOFll!lrl;:rs £iIi 108 pallllos te ~i~· . hUi31188. de f,O$ {,l'el~!'OO}.

Motel!icd

~--.......-....

-~

• iJi n i1I3 oi;pie nt.e_

!!!! iJ,l!ii ti.g. !:Ie ~eluk:laa en p04.!,i'9"

• "i. ,S ·cJ,I;eh;l)fradas. da. a-ema dB ff!;fliT1@~~ '. 3 I)D~ de giiteil'iiila,

.'1 ... BEO d~ Elytls_.

'!II! ~ ,S cuo.ha:ra.d8s de ii;:O~. Iii IUn;;! ~I<lI y un c~l:Jirh

• P,al]lIos ~e mad'GI.j3 lar'g·oa.

• PI8!S-mline.

!!!! p.~p8r d'.e lija Ime[H;;WLoO P!!li'Oi) [madam.

• PJ!)!l,Jr'3I ~hlio-a ~LlI n.BG"B,r,;!,da ~ plE!Jte.ada

• Pincel !ifledia!~O Y lPaqueoo..

• B;;imi;;:; ,Bcr.ill\tliJ~

[!II! 90 em, de hila de a~r(!; ~rul. iii :2 ,c;!1af-il.$ pequeiisa_

• 'i n dit~rta~ ~'ttLmIl:f-98 'iJ' bolas; !i1t~tCJJiOas de 2mm_

• Un delre· de- m~squetolil ~8mE!dQ_ !III Ailicats plano ..

Flf!ra Meaf' e:I colly, primeI'(;! f!llOOt:ElJBIi\ID8. Is pa~8 dill' ~ dSBjDU9;;!. rooh;:lea~ - 00 y. d'€CiJrsrel'!m~ liiI:' bolas. Po r ('.rill] mo, oI'lOTlIt-;i ro mas al colla r:. (llIB aN t;i G, A dr~ZiJ r)

1 i~~ un 81 fElCipiente !l;l.:;i 19!1, de caluoaa en .P~!ij(ll +1,5 t;1Jc'hYad8!1; de- ~~;j de l1i1E1nos. + 3, Q~a:3, d'.c !ijlio.aina. + '11l8ro de a,guii'j + 1,5 ii:uoharads!I· ·de· ~.;.I;)(,

2- lJIllE! ye-g I~H;lPOlrad8 la psat,:;., erea t)~ dell tamefrki E!,llie ~~, P-ara que 1ld.9;a $~ di31 rntsme te;m~I~O. hilt !-Ii'! ;;:;hi;Jrro c!Jn lEi 1P?I~t;;. i!'!~D que 'w 9,~Qr &"iJa ln rnaa eOflstE::I"lte ~ib.b.. M&le een I'a ~Ia ~r ·oorta!§ ;IUZOO· . ~ , ,$ em. a;JJPO.i't, 'Y ~. ~FiJmg· .;!~ J. iT! .. WJoldas 001"1 ~ Pla~ IU:; 5 'i:rm:'D5: Qrart~\ pilIriil darilea to- ma 1led0ii~j:,

t~oo.lbE !J~roo·4. neees pl.ilTIDs,

f, ~ ilL r I j' 111 iii 1 i IJ ITI "II r)

3;lntrorluee !if!.:S ~tllas en r~; pSIIIIQ$ ee nim:;!13l'if ¥ ~~. ~;~r9 UnB,Jb8f:e de pl'a!lililil~ lIDiQa de. pan e ~i!'flil~r P@_i'Ii I;(YB:.s!SI E!llIja1:ef1'_ ES'~"e,:' \!IJlla bu~nB f&rCTlI,J!1iI ~i!rn. '9Vi''bi:li" ~llIa 8E! ~len ..

-----~.{J

4l:1ej~ ~~r. ~(lr cumplato la~ 'bfil'~s,. ~ir.Hm:l~a.e de ... ~: e .... ~!J para. ew.r ~ sc ~ 8i rQ~, ~, ~J !5.~ DUECk! durer 1,If1@~ 24 hOf"BBI. S~ quleres·lji,cQr1er i3:s!te ~ii3m,p!Jo. !l!1:Ilt~ !,1t)I ,~ruibr de pEiln ..

5~.-~ 1t1.!5 (;1J81l.1~9, de b::: fifjlill(l~ 'IlijElBs can _P~ d'~ irl 1}3.1"8 rmsdBl':3_ De; ~_;1;( rnana""l3. E8 e.yi~aalI Iae; 1(:l!:lSlb1EIB imp8rf!3relo~, LniM'~ palvlllEi ~ !.'i~ ttl18liltaa con un 1Ii'aj:)O Q Wit Un pinool.

6- ~~,~G EI - 'Il'"lJdIucJr i:;!!!; ,c;ueiiil:&i an ID8 p-a.lllifii;: 'i ~1:3j'a!'..i _ - _. ~ color 8Z!lII1 ~_t1!W (-si laa pin 3.E :sln·IPMcrlas M lna palilloa ~ ql!I~;_im, hUi31188 00 los.det;!ooj ..

7l1na vez qUE! ,iss cuentas ,fl8jjan '~a8 pDF ,c;ompletD, e;5ilpie;) .O!;ln e! {.tea';) if,!tiiee l,ifl ~ ~e jjit1~I,!i'";) ~J)ri!i~ plmwJ:!a lItiliziJIildQ. un plncelc un vrli\jlJ! lJ8:pillo' g8 die~, IEspe:I8 a. qua, SE!' ssqua.

..

8co~e' 91, pi..r:lCi3I, p8,q t!~fio' Y hazEl 'ii, ,~ri.m, '1iruea8 an Ed_ mantro de 18~ oolB:i, eon l8! ~ra plate&da. ~alo ~r:

9""8,r-8 terminer; _8p'.ika el ham[z ao:;:r1llco. ateda la supssrli::l~ fik:!; la!:! beras,

MONTA, ,ElL. (;OLL..AR

10COI'bJ 'dm i-lI€bJ$S de hilo de ~ del 45 em i!:iail:'a '_ ' .. una. Jun~EiIs3, CDmD sf: iUE!ra.fii IIlffi8 sola, habra, y enfll:i una ch:af~, p~uei"la 'I ei do!!i:re'ijitooq!.UaOiilc F'Oti"lll;;a una ai,)iII\') 'OOf! ~ ~h;)r.a y ¢i'~rr'@!:l ~1;)Sl~F!d'QIa ~Or.li un a!io.;:!,ID. Junta los des hiles IJOIliKl 8i ~l tm8i :eda ~r,tii, 6n'il9J ulna chsfa grande + ~ 0018' gr&i't:!le .;:.. una, .chafa: grande,., ~ la prlrnera chala a UI)DB '14 ern, ~pro:;.:'_ dei CiE.j'f(e'.

Sep;ara. los hilos, e-trfla 1 Ibola plana, !por 'uno de los hilna 'i Ct1J(l;gJ, el, IDt'r.o iPor' ~a, bela,

1'1' 1iif!"Jil1II ~II[I!;$~o d'"", oo~ 'I (;'ham.!!' dEl 1111, 'MiTJa mfine· ra, an Ell rnismo GKJNii, haata COiiTlpB1i3.f 81 collar "I' aptasts la U1tfma, ~~.,

?

,

,

,

o

,,'" ~

.. '

l_,' '

modemo

LQS crn-don~, i1I9Jn sjid'o tmd!clontdmeme' !Uli1lizados tanto en el~ munde de la bis-uterra. como en el de· Ita moda, ~$re m(JdeJo ~Uria I~ tr,adlid6r1 y la mod·ern'iMdl.

I!!!l Hill) ee fl'!jlem pam oO-Wr.

Ii 10 IQj". 8pr-,Q(i.;~ ,de ,;;.b11lr.(l~oo d~'1 !i'i~ !9 ~ cOilQi" C1ob~ !ll~!~I~!ldi),

Ii 'i (1 gr: :!;IiPf-fr}:"~ (ie ,3~!iik!~!~ de-ll!'fa !9 d~ .o1Jo'1m-' IDE!f116il! Ir.i~ e ~~ I i~ ad (;;"

• Una s,gujEI ,p.!!!F3 ~lIlar_

• lin cielTEt (i(1etBJico.

'i cattli 1Jb1!3 hetl";3. 00 hila,.:E, P\-~ ~. !!JriCl9; 1;;iD em, ~ ,I llT"iadamen~~' ~Sfi, de -Que ~I]:$i!);;!~ 'Iiii;ll~ hi!o\; ,~i'l'ada I'Ill!i!'!o,m!:1I~~~~ eilli!t)br~ I~ ~Ija,. '8"llIfiI1li.4, sbEiI0Jfoo dei, calor ,~ ~ 8 ritli]RlJnEiG ~' t;aisajOB 81 f1ns1 de Ill: heb;ra, ~al'ldo, !J!f.<@ 15 ern, aproii:. p_~. roICiCet el f:ie;;"ra. Pa~ iI'lI l'ilb. r.le ~a, arrlha p:q 10:3; ab~O!l; Ff 1, It' ;.].~ ria i1i ).' tl' 4.

2 5rl!fi!.! ~ .;{£Iil1k1riO' de color ,oobl'!:i' + .3 marmnes, B

III ,iii gr~ a~ de diBimio!l. deli n" 1;:11 .;i'(!o ,f:Oi(ti:i' ceere fliietaliza.d'.oD 't 4 gr. ;;.~- de: !l}~Qr ~QIi' I~i.id' .1 iJJna aguja: para ervfJl;H.,

3 P,8;%, ell hlle ~ ;'3i:l{lju. ~J;!!' pijr los ~~:rf" 2; 'rF' 3; !1~ 4 '!J ~I'" ~ 00] d-iQ!JjQ' ,:;i.gLiia-i'te..

4.~~m1;J, 1 t400}~o .d0 ooklr oo_'bre + ~ I1ilEl~n!3~~: ~B 91 MOo 00 abaj:o arnba par ID8 abeI!ofl08 n :3, fI. - 4, 11 ,E Y.

If' 1.2 dal dibuJo siguierttl:!.

,1

FIJafu que, ~~~ (I'e ~~l;ilt k;i:>, 4 ill bQ! lJI'io:s, de cede vualtot, debes pBS3T al hm de abajo arrlba per IfiS 4. om~ a'ba'loi:!fifl!!o tie e:~I~ ~re g~1 ,MrOOJ7!, HilIS4f1. a.q,.ui ha;:s. nacho ~.s \'!Jei~ del cerdrm ..

'Goo~jnuEl. i3nlilEiooo ,. BbaJm10 da Cii:ilor. coi:Jre + 3 m;!!ffi)n~ '!l -pa5W"100 ~ '1'1 ,Ii:" lP~t' '~,)r;; ,4 'Iii!1'i!rlijos ;_ID~J.orio5 ;ja Dolor «;Ibn:; d\al ro:rd6n ~PiJr ~plb, em: la C;UBrm iIU~ta ~ar~ ~ MiifJ< p~ ,!Ei!); @OOI~, iff 4, 'if ,a, fir; 12 Y DiJr !:II n'l 1 G QllJe

l:iabr~s enlil3.OO m eet:a , ... ~. -

-SiiilIJEi bs.cii3ndb '!i'ueitas de e5lte FI1Qdo h&$t;;!l Que 'Ci0!11\gle;te-B iii! ioo,gilJWj (lue H"I~$ ~g, ~1J:m

Rl1!m:l!il~ 'l~ I~W ;:;~cio GI ciarrs.

iPl!I~IO D:E tlOSn:: ,"'f.'(10)l.

2, ,€

__ ;::.;rJ.FtCUlYttl;; ""'it iI'IEIo'i'(]~' P8i'.1~N; deaO ~ 160 mhmtm: (8!!'gL) 1'1 ~)1J)9. rl EIlC 18(1

PJ;;ie=.1) 1i!E:

QI)$.ii~~.

11, €

2P';;j~ i3lliliTlD ,dec E!hiilJo ,.mitia lP~r Ii:;,:',; ElbaJ,~, Ii'~ 2, f1i=' a ij I'1r 6 'Y etrIi1iM! 1 ~Iorlo ~!or'ltobll13' +:2 'lli:arraneB.

La 'te~ que en"iJ}llJ..iIJ'emOB p, :.:1 ~er ~I !lnillo £!;3 is miST 1<1 qua IB! ~ !a p'ulsera. ~ para, que ~(JiiI mBE; s!ll1l'1;!~ ~I~ eI'Efllar~oo :;Ofo :3, E!i:taloriO!l en ca~a ''MEtia_

?

/, ' . a

'---r v., j

1 c.~n~ una Ih~ ode h., de- ro,oh:m de um~, rOO em, tiI~iITll'AaiT1(''fi=E!, Eflhebt8J fa aguja. ~'mi11 ,3 sbaJfjFi~l$ (fQ''IXilor ~ 'I 2: mef11QI"I',),s, y p;3.aE!k1!;!: ~I final de- i~ Ji;;Jbra di3je~o 1I.1'Ii05, 1:::! em, ilproli:. P;;I!'S FefflMaf lEi rabOr. Pass, eI' hlb ae ~ al'FI~ pOI' 108 ab¢JOfios JNl 11. rff' 2 'f n~ a y. ~li!i.Il1 ,abalorl!) colnr ooiJre ~ ;!llmarrane~.

4

3can,nua iQI! BniliD Sigi!!iQn® e.21l1~ SEQ....~;li~ fia5t81 q~ 'OQrilpIBt£!S el ~iElmelro ~a.OO p!l:i'fiJ ,tu dedD.. Ael1l~l.tttllJ' junIElrll;i(~ 10:5 doa ,E(t(IF,;mos ''I naf:h;~:ncro Lin llillJlBO(j 1Jb."e bien pri'~Q.

II ~,60 rn. a~: [Ie hllo de ?iliwna..

i!ii;,2{! '!;!F, 8pr{];t; • .,:li;!i ab8~ri% !tie '8iJk1r ooj'\! in~1'>.,

~ ~. gr, BPfJJ~, B.OO..br1H d~·>OI)io~ f!lI.1l'"f&! ~1;;.fO Ir!?&d"o..

$1Ji~~~~%!$1IUtlWi[~-;T:'8\iI=~ "DE FE;;Uz.o:.zOt~:

Q:i., & ~ h'l)I"'~~ J)st;ti,n. ~pMoeJY:ial

1 C;'~DB "1"1 hilos- d8 .::,\f..oo[l.:!l '81i ~li ·~tJ.i.li: lii~f!~ u1'l p~ ~!I rLl10 de 8 11100 n a, P;f9 no di3'rrlS"it:l_a_OO: ~ 100 re.~;;!~ mueho n~~i~~r;Ji!;. 11\!.i1.1 M:i ~ G'Jf'"sol:Jra ~(W k1B extrsrnoa ouando 10 &LlEiIt£,!:;,. Y<1 ql<l'<i' !'J8 ·'.;:ll"':;ol)yi!!f;~ ... CtI~iertdQl a. au

tam a rll) c li.g!.nS.1.. .

2C0rl1iJi una i-;;,ml de .iI.\':o de iy.ykl[) de· caBer *' 'j W em, Eiprrumadam~1i:I 'j Gnh't:t;r,aI;)I. AI;j'MI t":W"I un I1!WOO ~Je Ia pr ;'"i"l'~r~ 0!.JEiIlll5. de(teIEir, iErrfil!l if1 ~~ nl!<lr!\fJ!'M~;, P;~;_lln!, ;iiI. lil.~131 de· 18;,pel:Jt;;! Y pasa 8&8 par dE®aio de 10& hi~.d~1 te~, dqj~i;1',; l;j!}i;ff~In,ri(j~Hri;J 1£ 8'f't"2!ie~·c.Eda!· uno ·::t8 JD8· ... 12· I;(ib:.s. d'Elf.taar. .swir)~wm; ':;ol~j ffl cl'f!OoJ;o, ~npu,jaM» h~la F-h11Da: '1. PS3Ei 'k ~1.:I.iE"1 ~e n'IlE!o';'9, d)1! !l!b~ t,ri- 4:1: [mr' :::;;!:~6 IJI'I::J fl!!=! j:":.s ,E!S1D£ abl~ 'pel(iZi. pme:.1Piiima ode 108 Ililo!; dEli felm;

3E:hrtla ~1 <atJ~Cfio8·de.c:obr ((~, p.B:;EI:W al fins I de.l.3; l!I::'I:;Ir,r.. '1' j:)~!l@ ~$'3 Jf:!1!t1 di:!08t.i (I'e'~ __ 1.2 t11.lm:: ,dei talar J;I~do '2f1 'uno d!3' IQ& ~mlj~ 1~' ~b;]!(;gfQ!'5 Y eo!Mru1® uno entre DaJia-hr..:.!, cq~.hil3i$ en !iiI' pnso l3fltEti(lf,

rr

, J"

I n

~ 1ft. r,;~
"k~ ~"~f
""" /' -Ul
I ~ 1" ..
t!.\
, rp,
. !.i,'i
"l' ''':'~
_' ~ll
rll
~'
, .....
, .. jl t.f,
~~
""
. ~ EmP'llialo:; h:aciil! arriba can tu dado, 'i pasa la agu}3; de ab:3jo, amba pm ~, uno- d'e los aruei1D1e!!l abBica10s ~toJ) ~'l)r ~F!~t!;). ~ ies 11~ del ~e'!O'!r..

5 ODffiiriy~'tr~i~ridoOOI~_81_~, mRm~rill<JJ~gr.ramlo_ ~_'~ de 105 ~cna8 Em CE.Qa fits, Msta, qU8.,h~s t€]ldo 1!Ii h:iDgit!.id q,we ~~ Para reFfj!:.1ar la pilaera, suei~a lea hilC'!s; y ~:~>1!ii1J 1'I!i!'$;i ~"r!'Jpie ~QfI ffoo l1~bFc~ ~ 'e4da i..i~, oje [<1& '1-2 liltli; (rn~8rdOi 'em. res ~$CjOt'PRAoIleos OOmID ~8J 'i :lijE.f :10::: nudna OOIil hila slIi~.

Ctlli'iprOnBtn1 B~ ~ ra l;l l::!Ibr'iMC 16['1 die b 1::!i'IJlari,a, II manual ldadas ~gr!'tlilur'~;;, 'gJ~nii~~ tIl~fl~~, ~d'e:I~:}, ;t;ie-r.l\@i;l, Ie-:~!e-Ju:~r;;!l~. liIi(iill;:l~~ ~i~(f~gill;l5, 1I;Ii:l1~$" ~t!l6t.riQ~ p~jf.i! r~;1!, ~t¢---

~e eSite conj unto tan distin~uido ~' q uleres Ha.mar la aten-c]of'l.

Pri~o i:': ....a.!,T';' ~MI;~ en1JrEj so ~ lo' 4<0

~F.;cUJZitiC( ** Tliu\!i11) OF, fIEAI~ZAC:~: ~ 1!5 i;! 211i!iras ~i.lFi e;,;pefienfi!S~

P r -'C, ~ fill' li1=tlrA ""~.llJJlo: iii! MID: ~ir .... 30 4y4G ifl:

iJ FI rut:T;"D : ii"ir 'T1!i;'\M [li; FE,iLI2~Qf.I~ d'" 60 i!l so mll'lluto:!l {sayiin '~pet1en>::la)

PKrroJO iMl, CI::k;I,1iE ,AF.R DlC:.

nte.l

• Hile de [i~lon (ju 0,3 mm, de gra8a.r~

• 3 gr:, is prooc. d f.! o.b.no (Ii IJoS d e(I n n Q, if~ c oki4'

c.abre me,~11 '.cdQ.

• 18 tuPles de 4: rnm, de ,,,tlWr. oro li'iaj'C! metEilized\!:J.

• 1,13 tupi:s8 de oil. mrn, de calor lOP:rJdo ...

• 4,JJt)1~ f<K!8,te{jas de 6 rnm. de color rnarron u'h.da!i zado,

!II 3\1 Orr'l. aprox, de ~den;B ~ colOG" 'I3ro I!'ief.o.

Ii OQsb¥'.Killlc:s [IJ IJIJolE. trm,08 cdoe hllo (ie c:oi:Nu M 0,1$ ~III., de !j em, OOmtl, ,minflrilOi ~a t.WlC' ,

• AIIC$e 4~ punta rsdonda.

1 ?Qrti.!!" una mora de hl~ d!e. rw!~ eo umos 100 em, ;;Ii]1"i).~ad'.am8nte~ enl'ia, '1 'lAJPi color -u.pa.cio y p$Sk:J 81 centro d:e,ra t. .. l!f:U;~, e!'!~. 2. abalorlna BIT csda UFiQo (Je !M' e:d:i'emo$ flIe! hi!rJ + 1 tu.br celor ore ,par,s ~ru~lIr los ,-bE..

C'ari1ino8, anfllando ~{j11l ir"lg);)a £II dfDUjO lhBS~e itega,r at 'tupr'h'l' ,3B.

afl~(:; f;! ~."'irsmo aupsmGt". ellllfa 2' w.31oo0$ (lin 2'7 'I rI" 2'3) 'I jiI~:i~ €II ~kj dE! arriba ~jCo p;:;.r al tupi Iff' ~. ~Ia 2: sbaleti0.9 ~rf' 28.1. r." ~ (J) ~ r;: n,ttBl J:ra r 8100 B I G.ll'ii:1 ett'l Fe i1l e ,1::1 6! hi 10.

2,COQ~ '71 ~~m~ ~:quierd'o. en11la 1 CI,Ji=ii COlor ~!Jp8~ + :2 ab~!grlg~ + 1 t~J mar OI'Q 'i Q\.I~ el ~m ex~r<BII'f1f1 del Mil;) iXlr al uHimo. 1!Jpr.

Caqe eI I!!'x~l'el ~ :&!Jperi:o:r 'j' paS;!!]o !pOi' i~ sI!j;lUimtElS. :2 Bb~ti()$ infUIDr'E<!I, da Ie w~ '~~o:r, Cage • ,exlre~ ~OriOi; enfffa :2 aba.icl"ir;:.s ; 1 ' !pi oobr tqpaclo ~" r;:fU"-,,, ~I ofro e.;<;IJ'em(J, PQ:l' e:5oo ultimo n .. :pr.

Gootifm 'brs.bi!ftarlrJ..t;! ad' 'rnlsmo mcda hast~j, 'OO!"ll,Plot<Ol;i ,~~:,:! segYFl . ~ "fila:..

f'.mde t!.M. terrfera. 1i1~ dcl iNi~mo noodo ~" ate un nucJfIo dol::&- para, lIeIl"I~t~r Q: hilo" M . ~ aqul ~~~!'j r;e~r~miQ I!HTi (l1l!fi~"I:} huceo,

31A~ ~ "broz-OEl de cadfli1lli!i fI:f!,8 em. ca.d:9J 1:100 ~I,.iedf.!~ ~~ tarles de direren~cs 'tamaiioa 8i W .gU::-.l3 (iI,We: 11J6 :IEiCOS. 'quEi;den a tiFf IJf'I;:.rrt6S al 'I!J raaJ.

fI'eruei'da I!lil: C(;NS~t!~ F'flAc1l1Xl'3 00 ill CI ~g rtar 'Ia Ilidl:ir~.,

CDge '111i1 iIro,ZO de hi!c- c Jj:g~ haz una Mi!!;;] gr.;rndEi en unn de !;}'!..IS, i;:,"); t roo; 00, 00.10 c;5l los 4, ~ f,Qzoo' de ~a '! 'I!!I'I! ~I ;;: MIf!I~

de fi mf1I1_ .

4coge, ej eili'ndm que iiles 1i!.e,j'1J ad IJ' 16m! E4 P 8 s.o rF' :::!: y. am1 a I D B n ,el It! Er!R ~f1. de m .. Q,lj I} que una de laB ,bCJ!:lI~ ,f~(l 6 rnrn, quade ,deF!tro dol clfi:ooro y la r.;r~ ~OO~BllJ8 por un e:o:!lleJllo.. 1D!il asta manera, la p"i'mera. bot 8Ujatara 8i, ,~~,

~~'-I<llJn'~o [pere pend"ref1- '13 a~'1!rd9ITida~e COI'!!!!!! r~{;a~c ra d on ¢t (rn I Fa 00 i"!'!ol'- fIi.::I OQ'!'110 'en lOB O:;JNSEJOSo PFik~c!JS an 1'a.8 P;t"irrdE 6 'i 11.

,Si utifi{as: aba.'.Orms mS!:l .grandt'!!; 'QUia 105 d6I: riP 10. !E4 clllndro ~~),i!fl. eli'ili'liUllro mayor cp9 ,Ell 10 huh.r!!!!lfaS'" h"ef:Mo C~II'I d~ ,~.$1E; '!I n:ef:e~""tfjr~:!3: Ur10i IbaJia de B 6 9 riJITl. para, que ei CftiOOl'O qU8th3 ~iEll'J =>wjet'O par las bo'ia8.

, G0!"t3, 'UM habra, de hila; ,de COOTe de, Ufrb9.' ~5)jJ em, ,apFD.:dma.dsl:Hente, en4iia 12 ahot=iJ~ !, 1 tl(i!~ ri1~,[.:r:.I:.;).· ~, p~~IO!l; ,l! !l:~f1!rO d~ l;it ~~r,;j :iI ;;ruz.:Ji ,t:1 ~rO ihiki per la t.:.J11j :r,,_I;oi,."1<Jd.:.!J,

eDge €II eocti'el'fiOo Irrf~ 'i eiflllI~, 1 h.ipi (if!! Cofri(OO' (tft).. Co~r-e. 1;j1e:;.:M"~fRQ 8UF:ei~~tl~ 'i eF!!il.j) '1 tuN GO!lJr 'olt! ,.., 1 Ibola fuca,~Q!Qa ¥ 'C1li!'il:0l el' otro 8\l';t1'6lTl0' pC'F ella, E'n~iIEi '1 tupl de calor l~O en [;aida uno de LOs. e:-dJ:"err'tDs d'el hila-

2 Goge 00, '0 de' 105, a:ttrel'(L.OZ d~ hila, enfila I al:iall:Y'to IJ1' 'iQ? Y U!.J2S pY"E!I e] allrG ,ex~M(j"

QQ!;!1l: ~! eooj,,~r'!o inrerior y Gn~l'a :3 ,IDruoriaB ~n" 20 a n~ ~2) .... 8 tupL€lS ooloDr oro, pase al hllo -de izquier.::iE! a del'f!d1a ~ eI ,liIba!_ ori!J; ,n'" ,;?,z 'i e FI'il!a 00'a- ::(ti_~0Ii1 a. (ri ~ :;: ~j_

c I) 911: e! c ;o;.1rt: I'iiI iJ' su Pi] ri 0 rye IT~ I a, 11 [JDGo'.ori es ~".l 27 a r{J ~ '.... 1 b 01 ~ fEl D3.li ~ ~l 'I cr U2 B I!!"¥ €I lIS! e.l O'II'O e:(ti<'e 1'IiIO,

'Errfila 1 tupl caicw.ar>D en eaca I!IfI~ ,de ~ ~lrei1lloo dl}!' !~ilu

3 ~ LtOO de 100 ek'iFeJYi,os, en~, ~ bela ~~tiid{~ ~!~~) 'I f:r1,12~ ~ elli1, el ~fCI fr;;;~l'r~,

(::'iI!]O cl ;;.!:drBm;;,:o irfsrier ';' snfila 2 8.baIOri08 ~ ~ tL!lpfa:i calor 'Oro ~ p.:I.8a 131 fi'lo da ~q[Jii!iJ'lli3: a derecr.a, por eli ulnmo aaalorio GrJEI ha.8 erffi.lado.. Enfiia :2 al:Ja~,

iii "1,,50 OOlI, fil~,Q~- dlr. !ltle- do:) OC(!,'lJffl 1;)..;:: 0,..3 IWI'I, tID

'rJl;'¢~Or.

iii .. ]. gr. aprox, de &'ti;;iI~rI~, eoi{lr eo!;;:;r@ '!itt."lliii;';;-t;;JIi;i. • :52 ~[i3::; de 'Ii rom. de aiJikir iJt'Q j,!iet'! ~lIulf,JoL III 20 Iu:pms .!ie 4 rnm, die 001001" iDpaclf:j,

l!!I :l::t: b[jl~, '~d,J.S de ~ rnrn, de crista.l at~liIlTiPldao.

I. ,!SO, Com, ~I'o:)~. "'e: eirlr!'jj, d~ lureiQP~~ ill iii rrim', M 1J.f.i ~rnl, ~I:,': Uf_I-t:h®.

III Aguja .e h14e;. (:It)- N;)Set ld~ C{l1(ijI' ~1'fIi!i!I!' a] !k la ~I~, d0 !\:'::11G!QP8j0~,

GDge ,E4 ,extrelTI;) !!!JpeFioF. 'eJ'!iIli~ 5 aooll'JrlnY. ).' r:rl.l7.a i'J[)f Pol llilimo el ~1Ff1 -e-;.:~f'!'K),

Ci)!)O !;.!I GJ!1iNLmo inferior V e.nfils, 1 hij:ii color ~Dp8D.'ID., GcgEl Ell a;ol;jTBmo 5L1.PEil'0', enfifa 'i rupf cqior tCfpado + t !:lola '~~-' tada '11 Ctu2:8.:POf ella ei ~ 1iI~~foI'!tYIg-

Re,Prt8 ,4 '{~ la :::eri9 de, ooel1;1as que \'a d~de b I:iOI~ facetada n~ 13 j:J.-g.st.a ,ei tLipi: 1"1" 48 ~~ ~!00X~ 1;:'4'9 !li{'!r,,~ I~ D.i~ mer;) de !2l sigui8J)re S8"JIiE. oortrJ b ~ lEI bol!], n? '13),

Para termlnar d.espues (I'~ (;oD_m~lel~ I~!'i. :;; ~~~. W t'ii$ ge' eOlnpGtte d r.:;~j", ~Q~e.- f.l ~~f't".'Jil'J ,~lJf~r 'f ~~fiI~ -:I 'I~~i ~tI!~ ,or·o\ G9~1!' 8I'ir.;;t~o illfaiOf 'I ellfJlai '1 rupj QD'1a;r QI\!J ..... 1 I!)OIB. facat.e:llEi Y cruza al otro eo:tr5JllO per ~ En&ila 1:2 Elbalorloo por ti"J() di:! 1!!1d ~~~eMO$, ''/ ~~ @ rll~O do~ COi~ el (jIm ~~I'IO 1\1.:1r~;o;:.io una m 'a,

Cort8; drt!;, ~J1)2D8 de 'i:n~S de terelopeio d~ UFiOS 30 ~i1[!. apl'G:O:, csda 1:.11l0~ ~llel:Jra eI hil~ ee eeser 'y Uf!e: f;l~ (:inM. COSi~".cttii~, a ~ ~~lrlt';-:f'(::S de ~ c\'l,'iJ1ilI1'.OO ,j;,;. IaJ '!J.:IMOO

Ojsfruta de uln br.az.SiI.ete CO)i1 u na·'geJma d:e· oolore~ muy ar'ig,iRal" Inte~so verde corn bi:flado eon It'qJO "f oro vrejo ..

T~~Mff.IQB 'O~~ plJki;;;;:ra det 't:cwm.a elreular, par 'WaB. M hacGl' 'Ia IPrirne:r,a Ma, d'ebarS.:3 cslrular Ie ,endl1J.jf,S i(j,ij!I£! quiaraa ,dE,TIB, sjustani:k!la. al lat'i'l~ ~ W i'fri)i'ie(:~

PH!MiERA F~LA

1 Corta, 'Una heora de nib:;! de ~'I:i!;;OFi~'~ igif!O~ ~ 50 ern, apf,O'}iiJma~I'rAef!t.j! '(~f;e411:' tlIJWir0i!5 hsbras 5agun laa "'~1~ ~MtMd:o}. 'C:OI~ una !bola de re~encj6n ''1 anfila 1 0018. + S ahalorlos KiJO:3; '~snil:as, ].i'e08~ COrJ1!(J ~a n_ecea.ati\o ~ 'q~ ;;ii~~ la bngihJd ,~!jE~iJ~dti par,a N.lJi mufite{~;:~~ I!nid8' ,U mun~ 11 hazla rnadio centrmclro m8Jl; IltIr-ga. ya ql,l8, 8s~R ,BE; mas, lItua~ se,QI1~ 8,'I',E1nzamoa hacls, eJ codo)_ ~'aIa tetmlnal"ll!! 'fii;f.i, Ct\,~iiI ~! hHd per la bela !lu i 'i pru' :!O~ a~MOjj; ~lf 2' ~ n" 3.

2.·' Ei'!~ 1 bo.'!a +- '1 r:iWlcrio + i 001.9. 'i pass. 81 hllo di;! _ .izquisrda ,a. d),wElc.hEl por 61, ~jJ.o n" l' ,de is ~er':;!

fjl3!. IEnfl3: ; bale + 1 ~'bi;!l-flri~ 'T- 1. ,!;J~ Y Ij:I~~J d hilo ode Iz:q'I.JIemja ,i:! d!!re c:'h~ F:'~,~! ;)iJt~J leri Co tf 111 lia' la IJ ri mer8J fih.

'3" 'I GontI~ ~C!-o ¢lei !"fi~<:!"I)O' rnWtI ~i~18til tifl!'r'l~i~t.,1t .•. !~ vueua Cli&Mo' 118!illie$ 8.! ~ri1J. nl> 3; pass eI tu.iD iJlJr !li '001<:1 A"l por eli absloeio B d9 la .segYoclS flla ..

4, ~~f:il~a_1_~~1~11.~ '!, ~ M!;:.; ~ ~ ~aJo~ioj p.u;.HJI hi I!}

_ @: _~uw:l'da oi!l ~M~ha.IPOl' ,81 abalorlGt,X C8 18. aeguJli+

da fiia, 6(1~ila, de n~ 1 abaJ:Orjo + 1 Iboia + i ,ab$li;lflll Y pasa ell hlle ife il(:fu~>!i~, 3 ~~te{:!~~ ~Ol {!I a'b(l].oriO ''$ de is, 8eg~n~ i1J[~,

C>:;!['i~lJ'1i:1i~ ,e!1lih~jjd~ ~ p:tlI~noo 0.1 1iiIo, pt!r t:Ji ffl.:;( .=-mbe_nCf (:Ii;} I~ tf"li~rr'la 'I'ormsi ihm;ti carrar ,es1a ii:eroaJa fiIB ..

5 P~EOI, Ell hilo'plJr 'BI. abakmo R ''I pCii" Is. bole,S i:IB la 'ff an~:erfor: Enflla: 3 a'bator1ers l"i;I,io!!; 'i P;;j!;';i:! ell !l!!OJ Q ilz.qulerda ',B ~erech~ pot' !;!I, tM!~t T ,m; 1<lJ ma Oln~eli :!fJ!!i1ei 'd~ mlUe.\;<o, 3 ~oobrips rojO$ y paaa a! 11m d

;ge.~ eel!!. ~I l .. :lUu:ciic d~ h1LinE![!u_

• :3 Itt o!Ip.ru x, doe h"c do;: :;ilit':Qni!l .

• 50 . ~r~Di. d.o ab~h:llq.\Qr, Y6n;1'-B:!i !!! 1(~ SF, .c:Ipro;or, da abelorJDaro!os.

II ' ~IJ ool~a .~fln. !UIlC~11 del c~ n;';iPlIl de tu lI11!,Jn~ rBDOi1d.as.,. dE'>D,3 m..'11 6 0I},4 eurn., mle QlJIt)T moU"J'l:in mlilEniludiJi (.0 atlah!iFtos 'iilrtlridl::$; del n t'l),

m.,II8i'd8. a d8~e~ ~r i~ ~,.[JI::!I !';ig!)lo<lrrl)& oj'-~ b3 ~I'E. al"ltElt10 , GOOtllilu;3 ~~t;;!l fila nal mi.<;mg modo basta ,;:;oTrp1ll€l- 1.3r la 'i'JefL;3.

rn~TJ Ill: ~':NI'" iiJ"-JI·::X I'.',>r.n: 81'1f1'8 1·B ~ y 20. e:

Dm.lI,T;trI lli'iIr TEJ.!~ (IE, Fi:A_~q~:.

IT£> ~ ,;I 3 !100 fa 5· • ~ill~ ~per~m:.iai

fHieTQ DE FILAS

La quj(ri~ jib. !;O h~i'1 GI;I!F!iJ IE! aegu!)ds.. La ~C!"'t .. f O'l :!';FI hEI.(!8 G{;tno Ie 18;'CEt'a.

L.!, s,'c,niim;'l '!IiI;! l;ItI ha:3e eo W' . c:ajl!t~~, l:!nJ lSuml1u. 'Y.£1r:Q9 IQ{l a.!i1eloJ1'OO rom ~ .~eiI:I~!::.

1£ cctava 'fila B8 i'tace eeme liiJ s~!.Jnd;;;, FIero ';I~juy8 lido IO!l- ~ I e (;£ N.'I jo'i; p:!'I' 'iJo:<ciJ."l!}o.

La OO'."o2i~a ff.:J ~ I .... ~ 'I:~rr~ IR t.<r'rlI;l"Q, t~·'O 8Ix8'IflLJ~,!:tj:ili I us . .,.00 I r.ri o:!!';. ri!".l,:~ PQf \le.-.:f.e &.

Ls db::iilll<!l iil;1 For,: h~e G!Jm)~ ra ClJfL1.a,

l...:3. umdc(J!T\o', fila !;9 'l'raG'3 «iIOO Ii!'! ~guli'd:L La 'r.h.~~ ~i'!1aI .~ I EI at!- I)aoe- ·cGill i.1 h:1 1I:m::; ~>"a.

I €! o!;!J;ioCllliIo'till'CEii':fill'ij!a Sf; 11&';1: !:il:\-ne la .;:ui¥"!<!I. U1>d!;C1it10~arl:3 1iI~'M :bin:-e' olZCrr.D Ia. ~"':)"H.JTlC.J, La ~j;noqu'l~<!1 milb.I!:El h;OC:l\l i::nmQ 'I te'~ :era

PRECfo. mdl. ~~T1E; AP',RDX.

• 1 sO em, spra:.Ji., de·lhil)o; ~13 e;:;,brc ~eJl 6: I!L'lm. d~~ro~flr ..

!II! ~O bo,JsE:"tacet8.d8.S, (0 rupias~ de 4. rnrn, de 'I!l~10( maimn meta.lir.zado.

I. 1 ~ bolas laoma.s ~o tLlfJj{,~ (6e 4f ml!l!1" de

cQ!ortopBcio claro.,

• e. ill!nmaa. lDaqueFi8.5 de eeler ere enve,jecbdo..

• 3D. ern, de t;adOi ;J. GlQ- eeler om envajeci.d€l.

• 10 b.il~'OI~~ term nades en csbsza ,dg .000ffioj;' {o B!l iDliii. d~ .hii.:) de f;Ob:Fe da !j.E! mm.~.

• Unoo 4J@c.:h~ p:;!r.a penclientes dEl' medii.}

bD~ rta 00101' (!i~O -errlJe.lecldo.

iii Alie;oo;c ele P-LJ!ilt'a plaaa,

III Atl~e de pU~8, ,re.dblida.. !!! AII!l!;Bte dB' earts,

p~ (i~ r:E '!;!Ei-.il\ti. ,Ii,P..TIQ):HAOO· effbre 18 £:i 24 €

1----- -----~

DF'I8'<JlTm;; ti

TIEJi.'PO.m:! ~",,"Iii'i<PI61;1: ~.~ iI.3 hD~ I,BBg r:im .8] peneliti ~

'11-!~r·tan.:t:m baatonEi,S IPEilrao.OO~ ~.p-e1rte- eonilO

I'![I 91il un i d3t!11$:3£I' nd lea ~B:'b. 8j!J de e at.!~. jll1P:l1;i e i 0 dlbujo siguii3n~~ ~ijeri:la en. NIlClOtlE& iB.!.acm iI'!~r i;mllla~. Car1,8 to'fmbi~tI '~O$ . .;Ie· cadena ~ liJn!Jil!J~I'e$ ·qpe· a oo:rrrl:iltUa.cioo ~n;J!W!~!'l,. F,;Ie" 13 a. SIll p-8.gina d'ri!· COi\e.~'i.')g ~aoa c&mo·c~I'Ii.O;r 'k'!l e;;rdeIlf!.

DO!l. trozes de 1 JJ ern.' !3.~. iN? 15 eFl ei dlbuJD) D~:s ~~S de '1,;.5 em. ~, (N'1 ~

Des ~rOA~S do l,O (;1'111. 8pJID:. (MO'TJ

Un tll'OZO c» ,2,§ GIiTl. (11J!'()1(~ I.N'; eI}

fiil M~ N3 tF4 iflj ~ Ntr
9 Q 9 'I I i
0
illiln~ sllirLd: 4.1J1Jd :5;U.'-~1I ,~!lIriri ..
;Ulrid
~lUnll,
~!lIiI1dI Es IDU Y ~ rflportarne qae Ilaog:as. mos, I:!:!aal:otie~ ptaJnC8, de fOrma que sl os 0.ol~ :eobre un.aJ'r'feel;!;, las, dos: anjll'as,.s.ra a,~ay,.l;:ln etii ~lIa.

2 COge !JftQ 100 ~S'IR:;.t.a ~t1i~!it'I::I" oolo.cB una dB 188 anlllaa ~f. '~lil::m;!! !!:!tiM,Wl<IJ S~tm::lB,

3Cftf}1J IJIiIQ ~e. b baatones GIeo]. riD 1 Y 'oo,locnl? 'Bn~ a, ~e~a anllla del ~. c.-Q!3~ un tj,a.5~)Jn del n" ,2 y c.crocB6 aab:re <21 ,;;jfltl?riOr.. ~~ un ~tal'l del n." 1 y cdOi;;ao. ~~~ <l:I ,i:1I1IJeJiar. Par LMlmo., ealQC3 1 ~ton d.!:!II j'JD 2 s.l;Ibra GI ,enteri!lf.

e

5AhOJc3J 1Ii3mOB a reali2:jr 100 7 fl!3coo del per,(fefJ~e, p~,"" ellb. cage· lOS tt'O~ til9 ~ Y 1OO1o.ca en IIJI'IQ tI~, sus aKtrernO!;!i e'l tXJ.Goon qUE! c!Jl1'8spDnda !SE!!:Iun indloa la 'Il31:::la: ~i,!~

FleooE; 1 'I 7= ~~""I;fJ. Ii" ~, -:;:. ba~t6fiJ I!IM 3, Flaoo~ :2 ,/6; (:Mo3I'I9. n~ is -> bast6n flU 4, F-l .~ iii Y 15;' c.ad:ena, nL! 't -:.., ,1;1$.5;'tOO liD 3, 1"11300 4:; CidBM nI" :8 -:- 005t6n '#" 4,

6(:OtI';a un tm de coltore de 4,5 efn'f tLaz una anili3! en _ 1;)00 de !bE! a:d:lremoa 'i ~m;'i!;"

11'ecD. 1

+ " bela cdai' Ii'Flrur'Cli + fiee.;. :~

[. 1 btJlii col01 tcpsdo + flaco :3

+ 1 ~ c:o-iOi' r'!'!~rr,6n + le~4

! 1 ~ calor mEirron + '11300 5

+ 1 bcla ooiol' ~Qpat;ia' + ~ie.~ ~

1 tda I'TiIan'OIii + 'f..aoo i.'

H 3Z ima anill~ ~n !Jtro ewtrEi_mo dsl h'W a 3 li1 de Ill' enfiiad(Jc E:!; importanta qua def~ ~I:o::; a mm, de, margen ~ii!m'llPt;ldEIJ dar' 'orrrrE! de are 0' <11 1J.:r:;too, 61110 daJ~, al ,r~ poor:fsn rOMpet'l}e I::; bolLiS .£il do.bmib.

lJob'la los ~I,rorno:; 'forlilWldo !!I'D .engui0. ·tte 4,5 nre.dD8 ,1!J.:pro~if-a00!m9~ p.E a darle, 'l'ruinOi ;)!"l,'jiolooJjl;Jj Ell b8::'too..

'It

. 1

,

, r

'! • •

7- Gage una de las: .P.!.Ailli~ 'i coloca 00s b~ilfLe.::: n'" 1 '1 un tJErsl~f[ ["1" ~ IJ,UilI lhacer ,E!'I ecl~:e' .;lei OOIIl1l'O 0"6011 ipendlet)t~,

8C~~,~'Eil,bEl8ro.l1J:C~ la!dl~c;os 'i t:!:I"IJ~~nte central GQf:JlC' indlce 8'1: dlbl,JjO si~Uler~,

u collar

A cada eseore

6Sab~8.'s que, el collar es ~I rnas .antiglJJo de .los, adorncs? Descubre €n es1ie reporta]e como oomblmu cada tJlpo. de escote con el collar mas adecuado,

una tsrea Meat Su u:sa £<3tB c.acocIioIDnado 1]0- ~! lip;;' ~ ... ~tldo, de eroDte y dEi' EiOOnte:dmign~o· .!;;{)(:i:j!1 ,!'!fI el eJ..t! vayaEl a. p.artidipm,

E' 001181 'Ole OOF'ls!de';3J el adorno m3.s ahiJ}ij!.lD, tlo:;.' ~'f1, nla el ncllar es IW1 !:lD.l"m:ple.ITSltQ i Pffi~liil~ditf~ ~ eil '!Ias'lJaria femeninD' Y ~ t!ri.;Jj rmm~H;;J H)~!'l; .!!'!- la p.:~(!nalldotd ds ';';<100 rnujc,r, ~.oo ~eFlflei~.::ia Uene III e81l:lo dife-

"(Ik!: t(ltrl;~n'Llco, hipp'!'l:. c."lIC, punk, stnleo .• ,

Va h~n~1 ~i"l~fI' que los eellares 800 un complementU' ~ijJ ",fe!l1iab! dapandsn de gusto de quian ros, ~ y ;:::Iii: la ii'if';gai':! que :sEt qulsra dar; Sin 13m OillrgO, hi!}' dt'!rf;i!!'i: ~ que dahas sabsr para r!i[dr1~ ·!Tr.(,~;;)f',

Hay oolia ea d)3; todn 'ipo de !Ibm; . c !or"@!- n'l;;!,teFiale~ CLlErtiI:a.s; tsmaiios. .. Wa ~~i~1 (:i(ll t:t.lliilt" sdec.uaoo no %

~¢OlE ~Ar.;Oil}

Efs'Ie IiiX' fie: e&iQl\2'. 1"IOO1i~3JmEo.1l~e LrtJllzad'r;} [paJ.E1I'Ml;rr4JX;i. mlerrtol; soclalss QI;l ~i[;in ~fi:!!,;ii:llil:ll, Oi,):'t'Il) un ":!~II:;tel (;0 una ccnnlda, ,J~i!I if (;Qnj1Jntada 0lltI un collar de {Xli'!:'" Gk1.iS3J (I ideo ·00 ,EI. 50 een, cia, 19:J!3 i oo;;!-

~COTEIll'ICO

Uri' collar Que 11a!:1E1I.1I) kI ab;::tll,!r'l ,*1 !!!!';CQIf! I!!~ fli'.1Y j:I~ c .. Ji~l;I. l.L'I!:O ~~illl!:!S. ef! pteo 21) rill rrrtE!lor e81:l:enarb p~a [IjdFJo!l.

CaRTE ACTIlJAl!.

"[alibi) para If a ta a-.rilGins. coma para II" !3 tomar IilIgo con !Ilr. Eifrn~, pcni)s, ~'!'1 ';:;iJ!gim~ ~;[]bre J;J11<!J b~i!- d~ .eue."'CI danflc lifl~ ~ul!:lj~ a1 flU'elkir..

CURLo. WEI1.TO 0 CUI ELU;;I, ALTO

Par.!!. .E<:iI.:e • oo del' [::;ort:rIdil!, .1>1 m(.i[Jr ~ifli';b un eeaar tarQIJ, eue cltl .... ~a~· 'AJetlas al OllElllo, CadEll ,'ualr:a N~ on·tr.e 11) 'I 7;} CI'I1!. 8P~;;I;;m:II::."\~I!l, FPr[]p~j'(;iorr.af..oo ii.i1..ri:!~ tilo~iJi.::II:lI!I.

Esco,tes de noehe

VES'FIOO CON nIdlAN~' Y E'$COTE. oaK! !PICO-

T€! Ir4 :tio!!li ura !;i:'IlI~f"!3DoYMa· err 121 I:!u~· del r::n,n,;ll'.:,. lJ3..nEibJd irlr.;r! (lscllaI.a arnre.:'l~ .,48 em, ~~Jmetl3rr'!ema. ~I ;ji~i3fiiJc PUed9:!let" 1H3r1e'1lc 0 .!"i.r:rli!;l;i;:;~

I$COOE Cli'AD'.JtlAIl!O 'CON ANA!. eN \l

Pu0:d9e. o:rpL~f'J:illr I .. n m;;:rdl3l!(I c~oo 0 allie~idlJ. pcin:r ~;aIJlp.~. iipf{~!lU,ti:l' :l;1'l1;1fi;l 1f4 b~ del .::;~ILi.

!'SOmE REOONOO

Pat.:!! ~ 11) 1);10 ~ ·es-:::at.ee t e H!ti 0011 r;n r;iE+'T'1 00 'I)f1 B 9 fI!'g e;:]'tIlla dS!llca. ~g;ujiJ ~II (alr;ilo o WI ·ooll!!t" r 'IU:Y, '~DriM\.

~~01'E Sl'RAFlt..ESS

fac6te lIeel:a !'k1 tiri!rntes... De eo:rte ef.itsi~D. ~IigG un:~ 9"rgantiUa pegadl:!lJ. al f;i.Jdlil );,?oJl{a l!f~lI1t:BJ~O y ll8al~ il1.J~ 11fifFlbNJ~.

Co razonea

U n modele rernantico, rnuy adecuado para tu prO'ximo San V9JleriliHn.

III MiilO d'~ '!Jobr.e If.a 0 .. '3 rnrn. de gro80r~

III .:Ii gr., al'rl}.!'l., dB abaJeriiJ'E. del n" 1 O. die -r;okM" ecre iilate.

Iii 120 Ibol© ecirui~ \ti.;;l 4 mrn, d'e coler' {lQl1]3 ri'!",'n,

iii 56, bolas l@ce~il!..dM de 4 mm, di31 oolcr marrt.n .ols,r", ~rl':::~1do.

!iii I1n '~roz.rJ de: ~.;ie!~a d@ 5 ern, Y un cisl'1l'a,

i!sI:e (;OIIr ~t.iiI [OOilmro DIJf des ttpD8 de, ccraro~ en- 1j:'(!I~Oirj;;:;tS, )' aI~9rnD:3/: 'iri;lB [Jrand'es "I dOs ~1)~ll~~. QomanZBfflIT;IO!I, ha:::l5'tdo un !!;~~i"! !ilf..1r".Je, A'F1.~,ojir'8m0;3 .;jj final una !:leb 'BI ere; ;':II;!Coi!lfllJ ~o-.-, arnJo;:i ,s..

1· Corm una. habra ~c' hilg,.~ (:~i Il'lemo.s too ,[j"['1: {hiIDT.a de ~17 nagl"Q 'm 61 dibufo argula1~e), en ,1 I:X.M'fi eere ~IT" l~ + 2 sbelorioa.~" 2 'I ~ 3~ + un cle..i'I!!' f!~:Alitr) *" 2 ahafotios ~r(] 4. ~' 11" :;i~ + 11:iO!eJ (Jere: (tiD 6j. ~3fus aJ Di!n~ro de ta ~a 1f Of za !I}[i. hi~ i!1~r [a riliima bde, enmada ..

IEmilc:J aaslorio oCfi uno de 103 e;o:tre~ dell t'!il[l ,(ria n Per el otro 'E(i{Uemo e Fir.aa ;;I ~! Qf.i6 (.If.D is) + 1 'b D Ia !J DIe Y 'C(I1J za pm ell!!i el 01i'O ~""~oo, H~'Pi1B riI&ta :!lEiJje o.traa 00a \f~~,.

Hi1IZ otria.s tf6.8 sarlas pare ahara, errrila,m"(lQ :3 a_i:XII~s an Ell ,ex'i.fl3mtD auperler del ~1Q.. I-i~t O1Jil1i> do::. sarles Elnf ndo 1 ,1!,'b2..~O en (:@.>:;j;jj o~jf\£mO,

Coria atr,3 habra de. hila de CQ~ de ~ir~oo '160 em, apf'"rJ'Xi-, mg,jemente (Il.eb'tg .;I'e ~!w ~J.!i1) y pasala. pOI' la bola, fI'l'; de l;;t ~r.3J n gt~, I:hajtrf-.dl:; Ia bllt_":a an cerrIID.. Ef'frila 1 abalerio ,~m uno. da IDE' !3X~r.e:mQ8 d8t hlle, lPor e! (111"(1' e":.1re. 00 ,MIllE! 1 abalnrln + , :boi~ iQi:ie 11)l\~ or I3Ua ifi'f' otm EI;O;trerrm, FLelli[e ~t~, sene OOrn~ otoo 'lI'EiCi3::',

2 C~9 131 ali:bBlITl!J inferiCt." -de. h habra ~*' ~j.iil;t! ~ Ij~ les Go.lt! 'V 6'UZ1;i ell elm e'.l!1l~o, p.;JJ'!<1 u!iirJT1a bois, que tlaa mfliad(:;_

Enfikil 1 ahFllorio an, una de ib!!; e:dJ;'emfl!j; ~f'.e.II hilo, !Per rB1 otto ex~remo m1lia 1 ~b:albfO '1 bli.:t l~)' cruza por Ei

lSI o~ro 'ElXi1t"erttO, Fh;;~ih:: ~ lSl3rie ' 'i'BZ, 'mas.

H~ if ,. es series enFlando :3 aba'brlos par el bt"l:;:! ~1,J~c.r 'jJ obias 3: SB.I'iEts enfilando -I ,abaiorio."

AJ Il'egat" Si.:r.J.i '!PI. t'I~lbja5l~rminalJ,"o 1m par"IIi3, superior' dElI prlmer OOr~oli ,(]rands,

eoge ~l s;.;br€lITlIJ infe:t1.x de is ~ri\'l a~)ll, e!l!ililJ 2 bolas CGf!3' 'i cruza ell oH>l;:I e:(1remo pur !i!fI IiIltim a bol!it que~, €ln. llado, Haz !3 :$t:ri~~ i<lnfi!.mdo a.bslorio. 'B/TI oad3J eXliremll.

iLine tag, des F-i: rles dd ~az.tin pD'J'18S holaa A'j B COMO ~ indica'tfi ,!ilIj dibujo sQiJl!3"ITi1!3 ~I atlade las Ibi;:il:3~ C 'i 10, @' (;:0. I o r f'T1.3.I'T"6 n, que, to rrn a III e! I Fi~i (I od!'!:l p r i (!!e oorrJ2.ti n PD'q u er.iio..

3 Haz ahera eiro CC'~f! l.ililir.: nO!J 18 mi:;lIFI8. ~,acnir:.±!! pe_ Ii'O ,~m~~oo oola:;, de calor f11I.3.I!ff6n, Sl'gue al pl!1r6fi {lel.:}j't.'-. bi! di~,

TerFl1li~ til! (:otI~r .i1m.di8J'ldiJ> un GOrafl{m gr.el'tde + wn eera,R~)' ~QlJI6:iiO + urn c0raz6n gl.E:f!lde, ,;!i!,'i 2;Cl!I~, eeteea "" ,iJadena ~ rernB't:5! 100 1h1k1~ !'et(ire~~,,!oo 'if tortandcloo.

- -

Fichu, tecn,i,~a

PI'te< ' '[)E v ~ IV'RIDiJiIADO: enbrc .50 @.:!" IiG of:

lle;iPD DE REIIUZM:i1tl: ~:1,5 l:1 ~hlil~ , ~ai'i ~p~ii:~nei;:3J

4(;:0, tiii! una he!i:ra d~ 0 de ,O?br<e ~,'S? ~!_ ,,;J!Pt?,tol~ 'i l)asal8 pillf ja qulrrta ~ (:Ie If! print! m er'tl:lr lZ-quiNd!it

dlsLpfirrrer 'CO"~'A 8r;:'..i':l~ ,

R o'ti.,II;:m0'9 riii I3Jdl'€II'T'10' d a eat!I. Ii1 e I:J F:;t :!'l.;l~' e I II i h~' 'oul ;j Jj rn ~ znn parJ3 'fi)9J1~.qe UJ fu~ t)-(~ (I! hilQ I;!Illrade 6'Ili €I lntsrlor dal cat"a.2.t:t1..,

~!'I~~ 16 ~ .s:pr~ Y pl!:SEI la ~ 3,: pOi" I~ I;iJ:lltl csn'~ dB'ta. p:oar.e superior de, ,~l\e gOrP:!! Qn.

E: nft a 0 FQ.~ 16 al:'::.ilbilos· '! pasS! I a hen i a pe r [a q til F!! a _ ela fil!!' , 't IJi:utEl inferior de~OO;!j..del oor~O!'! (~tnPl;:!mryJio aj OOI'lW dEtsde 8rr1~,

Errf& 82 ~b~i~riM <J~, Y !J8B.3. 18 llIeb:rB! pc;< la il:lI;'!;;"l een! t'~ 1 -d {l .l;,J. p.rur1:a i nFiBiI'io.r d a I iP rI nil eo]' ~ ()Ii';!I ~n p utJ bI!!l n-s,

PAIICIOo il):E, COOTE ,"',P,FclDlL

12€

Gonijinu8 haniaodo eats adamo ~egL)Fi ee it'!dic~ en el - b.UJD Y remaiis_hila.al1iJil;31 t;~t{~r.;;io;;.'ridgIQ s;;:tbre 131 ~ID del t(.f1o. eQt~3'bi;I.

Jade, teyendo6 legendaTi~'

E5 IS! pioora de Ilos sentiilili@rnos y de. lss emoclones, En las anUglJ8.S dv.il:i:z~ciQne8 se

Ilz~ba para. traer euerte en 1105. ne.goeios y 1811 IC!s jlil~Q:s de. aJZair, T!ambi~n S£.I lie, r

propisdades Durraitfrvas para 11.!¥l ve@ricula:~ dolor de rilFiollles y afet:dCm~ de huesos,

E Jade es Ijll 1'ij"i'fli;:Irnl de -gran duo, re.g~ ~!!I'O nomoI€' ftnQltlba.,a e'.¢.3 FP'..;;;jr~s airnilaras pellO dir~tll;i!;':;, Una. de elias es 13; jadOi!.;:,:t;_ una JroCS. de- ~Ih::at.l:! dfj nlurninio 'If .1:«11'0:. la ·0 I r;f,t , 1;,1 neftiit'd,. 88 una roes. de ~III~~ !/f~ de m;jkio y' rn.&liInElBlo .. CW;i!ltJuier taft a de uno de"e$tlO~ F!f1"~IEIS'9:3 iIo 'que se del",:)rnH!ila JADE,.

,~! li'I'ig6n espenal d'e'la ~J~brti JADE 99 IUrul! d!:ti. .... ~11 de 'PII:3DR.tJ, DE: .lJA.DA'" i nt rod uc id i11 EI n n U a8Rm co 1'1 i 1-· ~ne j:Xir 100 c!Jnq,J~re;: esea-~ de t..1Sxm. EBI:t.I$. ·OO!iOOflZ8.ron a. unllzsr 100 ·~5f!!mE!z.; de iji.'lllEi ,00- rno .p ~ toOC"ti (I n . oc.t.mra. las fI nl'erm e~ ren",~; rLos. 'rEl~ !t1 traQl.ierun ODITOCI 'plmii~ 611:;: .lADE' y esf as 'CO!'OO:M: ~5mWec.B. def !'t'&~1e loa palatm: ,JAIDE:_

L~ ctincs utiil.Zi!i':I la PiJj~lbra "Y.ij' pli~ ra Fefe~ 031 Jlill:lc., lIiat9 'Brr.niIiOS~i'lIflca t;'!;if(!bi~i 't6WfT'Q~ (II "'~'a· y al:i~ -;;:., ~~re 80 'II'IQ tlpo.'S dlr!~lefi~~ de rcC85, entra E{1i!!;l. ,j;l!i:I(;;iIilI, i1!J~iIE Y ot'TaEl cama. .~ta, ;;:;iJ~, rnarrnaI, ete,

U. iIlIDfritB 88 conoelda ltiIiSt-.}tiootnenliB como Jade ~e Or Ghm 'f la vanedad Rl~~ ;;l~G:iOOEl.88 Ie denGrnlF1~-' d~ .... iI;Ude f p:o--ri al..

La JEidelta ~ cQf!ocid<l hist6~-amen~ toe camo JO?!~ M~a o Jsde' 'Q~12'fij_

EI Jade puro es' slernprs de co Ilor blanco. Sin embargo" el q ue nosotres conocerncs es verde. Esto, es debido a. q us ·en la naturaleza se en cue.ni1l:ra mezclado con otros mi n arales .

ASj:!~CT()O I...~ pil3rilroa de Jade 00 es I iEa. 85 fib rasa, \'!iSt;;!! Q:O F! :se' a p.-e cl ;;in POO !.!eiiiJ5 CBltJded as iJ'rIa~~);$

.~ n'ra)'\YI3& aepOsttarE: ,de .i3~t;] $.0 ~cLJ£njrEm en BIM1an~ C!'LII;) prouirrcis. ;::t&1.fi. d'e YI,.i n i'!tmI. 'M aa m on t Btl a 6 d~: "~, "n Caliko ria (Emu} Gl!Jalelill~I!lI ~ MMicct

iEIlfrWLilCli

lEn !!!!J ~ei'fl:)a !,!iltural el Jlada 'E!S ' CW_ ~ !;::rikI dspande· dsl gr.£dt;! pulido. EI br& de il2I jadeiJ;.;;lj '11!(;' rniarnras ,qUE! ta f1e'[1lir1 "gFaflQ".

loa. pt11'lt;;ip;i;ll~!S 1'i1Ie.irrniiim:oa ds one-· irlt.2J ~ IJjtalizan an China, en la p.tQ, ~\intt~ de 5im.1rlnag·. afl.l~ ~L~ Oe~'I13 d:e Gen.5.'de, ai NoF(leMe d",· ~:a.d08 IJnldos, en ~";r!I Ziilhmda.. 'Corea d~1 Sur '!I10li~\'· ,

COLOR El darle· ~ ~ s£o;;m.,p!'Q de blanee, Sin cr.f ;ago-. el que n71r:t,,-;two'!. Ol;ll~;:(!~ !B8 ... eoro:e_ 1:200 €I!!: I;! .~ ~ EOI la nat rslesa ee Oi'!W mElzclado CQ!1 t~1Tglj minar;.;Jas.

En EUfopa; el ,Jade se ernplea 'fundamentalmente.' en fa indu.strJa. de. ta J:,oyeria y b;isuterial aunque to davia algunos sectores de ~'a soeiedad srguen asociando aJ J,ade' un podet ourauvo en lesiones remales y do h:.lf'es de espalda,

cO,bre, niquEiI y CtrOl'TlD Y QWE! dall oru .,M ~ !J I} t I rr~ '1[8 N:le dill r':!i me' ,E4 pr'I'J IJ 8- ~(J. d'8',W ~:;)~_ L.(~ tOJlO$ >?Jel enIol pued~n lfarlar 011 una g~n gams, de ~ilS dtferttltes, 11:1 oobii1'o da, un ~jk' E12U~, elllta,..";;} un liIlaH~ lila. I~I " nlD., r'lillgro, 'I ~r l:J'Jce!liV~fIi!ilnte. !.!is lIS er~dc· ""','1<'1 gran ~d8d *' colfJr~, c.3l.I~~ par ~!lqUenas iI'I(;It~iones ~ otrea . ~!!'!~ale!l_

lEa 111~~ frBruen1I11' enoontr,~r ra.de1ll). de eclnr ve~~ man:Z:2;l~ a.~'E!fl!ja 'if b!WlC8. Ui nefJ'.ita, m&~ usual e1. 'l8Fdl3 con r'r)g'as negr.:Js Q matMns·s.,.

DUREZA,

~ JDde..e~ ~a, de I~ p'adraa t'f!~ dr.-·h'cileis. de 1mh3jar fXlr:su dtJr~ En I~ l3aca. gEl d'u~ Moh:it ~ 1 8.1 i 0), .e! J.atl'c alcall'Z.& un valor ,pNmlec'iQ (l\) '7 ;,r, por taf!'ltl., !:is ne~$:lriD Urui piBdrEI de dur~ :gu,p~()t, coma la (lL,rarcl~31 i?-1..5) Ij 81 d!;;t1!'i8n1:e (10) pare desgas!;arlo 0 "tallarln".

La,lnl'~Qlteda del jeHte' leOMO RecOt.loo.ER ~!l. JADE AU'lU.Iilem

Ha! .... i)lVd1oa ei$~B' aa lP~r;:; 'Saber ~i luna ,piedra, ~ J<lde es ;)utamics. ~III· (fQ son d ~ I cos rn et(l~ as C I'e i b I ~~ 81 srnplee ~ urn ~rrd.d~Drf'P.!1m .;:; una pF!Jeb.i. ere d'~Ir,id8d~ si piJfIemos UF.Jt!i ~ta, ~ tmTta. neiri!;[lj 6I't EIIlS (;07 1't_!(;idt1 q~liC8 que t;anga. Ii;! rnisma d'.efH=il~M qwe ra piedra, la ,~Lrt6n~c;ll se llimde. mlel1tr~, que ~ d'13' ~u dentfdad 'II'O'!~

SIJ i.l!nI..IZAClON

Enl ~I!I_roPEi, el Jade ~ IflrnplsE! fl)!1- ;;;:I ,1 met'1 ts irn!;OTiIie !3 n I;i:! iii d usta'4it de Ia Joy:eria 't IDi~ujefl;"ll aunque 1OOEf!.lfa. aIQuf!C>s :;ec~~re~ da Ie ~i8dad :!li,gwen .al3ac!~MQl sl J~M un POOE'l rCU'a~i"'iI:! en lesrones ri3.n81~!1 y 1'£010- raa ds; e~alda.

Erl Cllina ~ $-~Ie ut!!gttrld"o pa~ fB.3..§'zar motivgs ra'igIQ~ 'i a~letoo ~ 18 bUeni.!lliuelte, C'Qiino p.~ es, dfEigones 'i ~rullsB, QIJ-"i:l iI'EIEilm';n;,j'g son w-· si~~r~ :!':!flilllalB:: f1:1:t 'fOOl.:I~ ..

tPor qu~ !ills 'C:UiW1M preOO!Oliibi~ '!feflet~Bn ell .J;'J;dB? _._ ~ q)l.">! 1\3.B Gi\(Maclorll~s, .ar:rti'gu~ que ~ n~(:rill n ell o.(Q 'I el J\S~ 'I'-Sllol,eihmn nlB.s este cir1imlJ~.

131 Ji;I~t.s repr.e'$ootab.e sus deget;l~ ~ IDro.fu 1'1 d (;0:'5.; 18 ilmllr0.irl:aIT d®rl ))' Ial <.'1QrmkJEtd. EJI oro :tie pue~ 'fundi', martiil~r'. aptanar y l1'Ioo~lar 'f;~ me:I'Ii;9., 00.0 1'0 ~ pi'~..g, S'1I 1de1il;1i:" da" original. EI Jade·, f)o;r al ct:In,lmlI"jo, reals1'~ Qua1quleF rrrtantCi ~e earnb~·.b (:un alg:o ift'!enoo dura,

Pru:a las pi,lli!b!tl5 de rlil iiilOOCEi prOOiJIo.rnbil'lB.~: JMe Ilf'f.'.ftserrtab~ i!-J, r1:i8plra~6fi, lilI ,~ I~ f~ilidEt.il !( 131 p:ader:

ii,f1iglJame,)le !;Ill ~i~, al JetJ'e ton

. .aguE!, por 10 que ;tgunos f,lYirhl'CB 'j;n~n EI E!J!:I: [lflUEtrtO!l ~Oi1i !.mEl pie-, cWa dt J:s.de. em f(l bjJ~ ~r,i!J q:u:a no 100 f,[ltiiJ'B :!IU P i'';::i'45 i " e n ,er ! i1Ifg Q ~1:;.je- QW i:i

~bE!iil ffi'i.,PJ8m:lIet'lChJ,· ,

lEI J~t;;[~ 1]3mf)~ era utl~ pam 'h~ e~ arrnas. utens. os l!' ~IOO~ Pal'B iDS. chlfH}:I, ~' rapotle~s ~Iel)~ !;.In '~'a' esp~;]1 Y ss ja, hi.!! CDl"I$irJcr.~iJ ,u..~, ~ !tiS mea f.jfOOosaE; e.' lEiS ple:t!ra:!;, !.!ti!i;m:ll!:B P3fE1 B!lf:i)ipir 'I f~~r OI!'nflJl(l.entQ:Ji ,eo mQ j.;.wi'o:TIIE'S, V13lSjja..:a, plU!3~; :f 9e.::alllJ,(1::;" n1Uf;l~% de· les c:uak."'s. ,ECf'II {i~hOra ple:za;:;, de IiI1U~ '!} ~een ur~1 b!3~\liIte,..;tr:&.O.rdII'l{iJi'a, -

LO!;l: .a~ltig~ n'!Q~'~ ~mpleab;::ir,' e! 1~rrninil g{!f'jericil' Cfr.'lrchihu.1!;!, pM!!';j ~.illrr'lar ted~!'I; i!iJ,s, p;ilerli"i!S verdas, efltr . elise ~ Jace. Oi;If! las qU2 2,Iall:iOmban 'OtIJjer138, p~b:Jr13le!l; y. ~~rnD8. QI;! 108 fabiO:j, entre ol~ ttb,icotmi ..

P,R~II) M:

CQ!j!;TrE- APRoN.

7

• \l'f:triM ao.aJori{l:'" del n.Q 9. do' ~Qlnr I:!rD Vieju ItI(Jt811:mIiD~

II ::!!: ,.:;:ue-nt"!3!&i ~Imla:!l, s.gujGr.o<1d3.S, da j8.drt:i, (lie

LI i'\O s, ~ GTT.I, aD I I):. dedi Eum~1: r'O-

!II! '116 adlornolS IjJ~~o. s.

• fiI bol8jj. .... ~r;heB de -4 rnm,

• 6 'oolas; f~S de -4 mm,

II 0 bOl2r=: ne. IB:ton fJ.i'!i .,. rnrn,

• 6 canutlllos oo~tQS. marrol1~,

• :2 .arulla<& p.oq'l_~el'(a!!l.

• :2 snillill5 §)':!Illdes.

Ii tin.. =:rID' ~~ 'Qam::h~ E)81fr13 J3'E1ndieml~ • Una .l'ii.gufS. die '!3n.'Iii!aI'.

PFECIO n 'JENToI. AFF1.:«!I\Vo •• e. or'rlje 21'E '24 ~

irlS!lPO r£ !'l'AlIZJiaQt,I; de.: 115.ra ::2 ~~!i: 18I3gOO r:;:.Kpel':lenct.~

1 H:19:2 una @fli!l~ can sba!l;)tIi(is; p.::l.it.!l i!XIear IO!r pieza de jade, .A.daDt-a ~1 W' ~ ab;:OCiri,,~ ~ tamaflo dE! tu .pl(!im~ corta una hebra de hi!D dB ~!IIJFI 00 irOS 1,0 QrL, gn1ikl. 8 .a.bf!k.r los llO!IJ.<in I<iJ 'QFi3lidl3' oj. 6 ai:::eJOIlios. fR;;;:rde·a. Is ple:z.a. !:Ie jillr;l~ Y asa uiil nuoa dol)l~_ Calaca 'L!I~ anllli3. pi3Q.Ucr'i* :sooro ~ g,mde '1 ",! g311Cilo paH pend:;en'l2s !;yol:!re, IF! peqiJerrf.l.

2wt<:l :I.ID8, h el:!J EI, tfljJ' ihlo € nylon de- '1 m, aprDl(., en~LI3bra 11,l, ~~ai aruflls 1 canubID). {rf '1} '" 'i 6 ;;Ii;t~!oi:r r K:!$ ~ C:o"l fun C 16 IT ~I l41J11\3 i'i I:l (.Ill) 1m p}3za de..i~d~ IPLl'adan ~Eil m3B 0 lIlfiC~. ro.daa la pEi:fI <it ~ 'I ~~ <:I eldNiilO del hili) Q"f: an '00 a b ~o per e'I fJ aiWJ ilb,;

Enfils~ B ,i:!ib..roniJ-8 + ;[IOcr-

100. ~1.~ + 'I br'I{J.!fe ....

1 aOOirrlq pla'tci.1.OO + 1 bole raja i I a dorrID pble· aoo'~ bolB de, kitllil +- 1 s~lor,i;:;o.

PaBa, !'I!!O de VUB.'1'Ej, Sn pE:B3.r ~)O,. e'l u iii Il'tj) al)" OIiQ q~ has EtrID~OO, hasta ~:sar Ell C3ii1I,i!illo n" 1.

31E1l11S:: ~ ean utili a' (r,I" 2:) ,j. , ;j, f!b~o.& + ; sgOffliJ iPi:a~~o + '1 Ib11!a v~fJ;k + 1 ~J::kmilJ plal:~d(l, + i balEl raja -1 ad ~fOO plat,eado ,~ 1 td';;j ~e Won '". '1 i:!~IQtm, p~;}; e.1 hUt! d~ 'oIlrnlt<J:,; sin p~~a!lr par €Ii ultiflf!Q' abalDr~ qUEi fila!!: enm~da. l1asl~l paesr ei canunllo Ii\Q 2 Y. am,l;) 6 abalorrn. lROOea !~ P:EI'ZE:i de. .I<!t.lo )I pa89: a! !iilo d? i:!oo'1'i~ a'bajQ par ,e] ca.nu~IQ 'r{' 2_

~ <Ell hlio ~ ~o .E!J'n-, ba POF el ~IJJiillc n" ~! dE<, arrib<:! ~bEljG eer al

C1'E!{'u~'lki 2.

I" t>GiHlo1 ",,;:1, n':;O"~IMI~ <1,.,. nl"1'.'" '1 k. '":!:1dn L"", (~It!mJ..:. '" ,> .• .'Ur.iJl~)' to::..",h;nr.:i·",~ [."u-!,!II::l:;,;J~ nn'-"li1jlnj'100~

..:..r ..... o:"" )' 'Vi1;II~r".ITVI~l(Il'\:iS. ok" pODn~

VI;J.1I'It~ i:'!W" 4l 1I •• .t;:. PfJo!!~1t Wd!tL.o· 'If' WO:;!rI n 00

4Er,,"IEI~ 1 C;3 ~ illo (n!):3;) ... 16 ~b8IDrIos_ FlI)t1~i.lJ Ia. p)mi (.'e jerle 'i Faa Ed hlln orJe ;JifrIDai aba}+! IPOr ;al Q.3Ilutijk. i'!D ~,

1Ej'j!il~; 5 tabsloriU!;i, + ~ r ~O~1:l ,'I il)ol;, l,!l2Irde + 'I ~1~h:!ltlO 1P1e:'Ie~!~ + 1 ibDI9l ro.ja: ... 11 edema [pll!;tearlo + 1 bali'!l dEl ilaton .... 1 ilbil!kitin

~~~ ;31 hilo de !!\I.~lkI\. sin paE;3f FD rei 1ii1~lrn(!i ~tX!IcriiJ' ~9' ra!3 i3_nfi I ad e, t);):!; tili p8E;;3I' ,el t;;.;xliltliiill!J' r~G 3..

Pa$;;' ~ h'ilo ~ e;~, ,~ pol' al .. ~mutilb no) :2 -'I j<~riErta eJ hill) sobrs ei te~r 118ro.

.....

Ul'timw tendenciaa

,Suma1l'8' a laLs ultimas tencenelaa y ciJ€lgate ssta cruz de manera lif'l~orma.L

p. r,j1I haC8J '(;flj~' 'OOr:nEfl.z.EIJEfnoe plJr b ~Ei oOOfllral (bDlaa, azul tljl"tliJC~ y oorrlil]'iJLJ.~g!S homlemdo los i'1y~tN) brazos. J\I ~jnii11 afi8Jl")"emO!:1; U(I;l illiIilla para poder (:~

1 Cofi:3 '!!IJll he bra de Ma tI(!· ;::;oorl9 de Ui1DS: 150 em. '~J~r'IJ')(imad5.TFIente! ~m!ll '1 abEilnr1o, ! 1 eanufill» y P;:l.5fJios aJ C-8:rrroo ~ !,] habra film' e:1 oli"(~ ~;!;brana· errf& 1 nanutllln +. '1' I:Xi!iJi azul c;l8;ro 'f (;rY~ Ell o1JrO El:ttremo p!jf' fi s, fa '1IIlitfl-

~r'I'ila 1 q3f1u(iIlQ (;t" '~B uno de: I&.;; C;o;!Nm1J8 del hili:! 'i E!fl_'a.d9 1 a~~I&r'io pam3. cruzar 1-fI!;i; 11,100,

2~~!· ~I ~MCl IrII'$riJ:;r. a~1 hiJo, .. EIil1~liI!. :1 ~bW'(!filJ:s. (1'1;:' a. n~ 8 l' ~ 'I OJ V PRM' hilo de BJ'l'Iba ,J;)~p p;jr el ,lIhalorb. n" 7 Y. de, i1;ql,li !f&.~ 'd BrEI i:l11.8, per ;;:!I ::.:!U<1brta- i-r-.&

Gog:e fiJ ~m!FI!J supe t:r gel lito.. p.Amio ,de: dflfe.i118 ,3l IZfll;!lern~ par al ean 11110 ff 5, i3n1ile.il, aba~ ~I~'f' ~ a n~ i ~ '11J~a el hiiD. (,!f.:, deretfiii1 a ~ !3rda per ~! uba'b!lic, rr(i 11 ..

F-',es a ~Ilb de .fdilY,ib s a ~ j ~ IJ or el c Elnwt:ii'ro. Il" ;;;: ~ po,r !3! ~a!l;IriOo IT" 1. enilia :3 ~~ID:s. {n~ 15 a r'f' 17) 'I pase al ;'ikJ da mma 200jU pOr' eI 8ba1ot10 riP .

Pass. e:1 hilo d'SI :izquLema 3. J(.jorda par _ 'Cc~'!)~o n" 8" eflli!~ '4 ru:..9lorloB 4F1!! '1 e. ii1 n° 21) "/ pa~ ~ r!i!u- de fz..qulerfu El d a fiBd:'t!L po r dJ a bal oti 0 11" 1 ilk.

li'a oil 1).". i nar; pass eI hilt! de iz:quielrds! a ~(:hBl PDr 131 C::!; rvtiI 0 ,.:; e: 'jJ ee f! ~il1 ua, 'oorr.o l1!ldl Cil: e! d i b:l.!jo; P:t- 100 abalarlca F1r~ '"f, rl~ 10'1 Q '!;!.

• 1'.50 em. BpF(lX- d'(;I hi'o de c,oore d"~ 0.3 rnrn, di3' gJm~r.

~ 00 em. aprox, d~ I ilo d,a nytpn de 1IJ,3 mm. d 8 i;lfll;SCJ r .:

III \f"dfio::. lCEII'ltJti !Co!!; do 6 rnrn, de IOl1gl~wt, d8' 1; ol [H morae! Co 1!1-"5l4 ckI.

• Vario:; abaJeoriOB de- color oro '>Ii~ me:ta!i<<J.dlJ' •. Iii <1 OOIu!'; facatad.ae ffi!. ladOlS de S mrrt .. d~ 1!"£Jlojr ;}:IDI alero.

• 1: 1;I"I;~s [acs.adS!!; o';,fal;:l~;)t$ da a rnm, Qi! color <JZ.UI .e:;merald .

• Una .;:ln1;.".., ~ IGO om. ep-Ki ..... de- cuaro plane. de 4; rnrn. da ancho.

Pr~L-';:;!!J ns ',·ElHii. AJ"1'ICM;''l400; Ei!c1_!'GI 1:B € 'I 21 e.

[,'IjFi:iJl~t;I; ***

SilPCl lirE "I i!.IJZoI.CID:<.e cl'1ll 60' .:IJ &Q ml'nutdS; Ifo;t!!giil I;Jlolper,ien00:.

300913' i!1 ~~ticnio, de hlle ~I~ ::;~rEi5Ble del 11" S. ~!!'!filaJ l canutlue ~Il-:l 2:.2), pasB'b ~ iI"'Ii'!,',IY':I'R lz~:~a par F.!baiflFiO' if";;ro 'Y oonNi"Iu~ d'~! il'jit;~ '~tEl cnrnplstar It}$: 4 lJal'lul:d[bs, ,dei dib!.ijo. 1Pa.sa ei hUfi . arri:bE! w.~JJ;l PCfi 131 abal~ I:f' 9 'i eli! IJJmlcha a lL<.ULII'~'''__ por o@'l ~b<)fo.r~ If ',13.

Twa de ambos ~ y. Ia rugura Sf: (.'f'!(;~a.. '_''''~I'_'''''''' ·o'Olumetl.! IO.tio 1;)i1F1~ d~ la~ 8~ M.aa ae JI;IftIlir'llm p8FS!e!O (.;.'f nn 5 co.n e:i f1D 25i ~I n" 2 con e:1 (I" 24; e.1 O!J!1 d nO) 29 "I' ,e.i tl" !5 tlon ~ niJ 22). En I~$ di~lIJ,ioa a 'bEts veraB cOmo qiJiillia! IB, plaza po I\:A;, d'(if5 lidos.

PsF.i ;MiEldfr ta aflguFl~! Ejo!El azul tt1rrq~;i.'J: cOTl:B ~r-ill de hib de Cl~~ de' ~s 10 em. 'i enfUilll8. bola am!! tl,mque~ (Ii" 2iil~. llne '.::;Hill Ell 1m p&<I:e como $~ titdiciiI iE!T:I eil di~uit) ~iQuii3n·_e,. iLss dQ{; ~". ~ QU£dEll per~~,

.... -s-; .. ~ ... ~.~

! i

!

,., 12'

1

4~r1'lIa t abFIbr'i~ I;i'! ea.dEimTJD de los ~t~08 del hila . 'I ;)i1~e uno mBE. para Itt\i~ Inepite 8:;!j~ serla . doe WC9Ii" J~lnt~ faa des REbr~ 'C:I~ P~;!!",.eI_o como t.i ~lfi; _. un:B &DIe, miff! 1" ~.~ awl claro''f eruza v b3. ihoos por , c -11 ~~~l~iat1G n~ 10_

~ I~
r,2'
... r~ "
17 tr ~
~ ~
.... •
T.!'
;:OJ ,<!I
..
.to 5tiffr ,'j abaIorib ~ O;fl$· uno de 'kis i<I~~oe dal.hllo . )' ~t.le; una m~.:; psra t:FI,I&'a!1ru. fte;:jte' 'ElSJin. ~~rie una \'EfZ. tntl5... 8Yfil!i! 1 &~o:r;j,o en oEl.'da Uno' de ,los. ex.~r@1l05 d~ hib, Y crozalos por ~ ~b3'~1ID A. del d'mljjO- JUf'l~a, ISB do&. h tit. t M e'l P a rB I E! ID o:::rmo ~ i 'I'._re.ran un 8 :siJ4 a y'l~';;: a;89. per 18 001 .. ,;jwi ~l?JiO. SSparEI, ~,<»:t~e:mQ$ de hilo V p~~ jOO de ellD:; por '81 O;;iirll;fl~ n".s l' el <Ut1"lJ per el esnuttlln rr{" 2i!i, Q.rOzalas. ~or B ab:.1l~ il" ''114.

~ :~
...
11'1
....
,.
>= 6R@Pi~e m paeos ~ :41, Y' f'f 5 tree ... ~ lPillr~ ~oo~ptei8r IDS ,.:;: bt~fI$ de ia Cf!.!IZ. AI ~!haf. r<f'l1ilatB el.hil(;l rett;r ..... elendo los e;;;:_t~oo,

7C'C..<ta. do8 fh.;i;r,;M; ~hilo de ~'Ion 'dlI: l)fIa!?o SO em. cadi!! i"I[-~a .. Cage, una ,dii1' enas ;y ,e:rnlla 1 aba!ooo <:!eji~lfjdGlo s, unos 1 D ,eM_ de uno delrn; t::",1remos Pf.T8! hac""j' 01 ~$'lIaiB\- Ccge 'Ia 'lJtr~ I~e'bra 'I amElia pi;W d 4~·afD.ilo" dejtlndQ 1.Jl ext~o de. unoo lO ern,

EnfliEl ,4 i1Mlflrloe en cada urn !'.ie, 1M EIltirEimo~ ~JiB;o$, de am'bes habras ... 1 canutllln pam orl;i~ 100 hiles, IEri~ e-ti'(!o .:;;~nuli1rki y cruza !O-~ 'I1Iito.s.. EfilJiIEl, un rC!!Hmo esmn ilia, ':,t 1!i.1'1J z.tIo IK; s: hTb!l;. EirIIlla.:j a~ a'IO ri fl2 ,e n c Bd a ha b:'(t '!J W ii'lO ,1TIli3S para cruzar 100 h)lD!!...,

Juri!:a las des hebrus ~OITIfi. 'Blr fueran una $:flla ~ pea81 B5 per 6:!i a~~or"l0 Ai que !;Is. c! ~~aIQrfo del axtrr; 0 dEl . br&:zo ode. I~ cliJ ,

c~ I~ diJ'S ex!lliBffiOO g.';r'LlCI2; dEl t:3.8 IhB':o.r~s: 't !I'!!!fFIatei' 1€iS 01- extr''; l(:'s, ,:*al1oo IIIJTi !WoO t'lbb'le .

11 R['tf'~"n; 'Iir'* T1e."F.o 3=<~~.o.b.!lIi(;rli-l: 00 :2 ~ :a hl;llil~ :~On .e«~riEn::,*

iii Hlloda !"ij'lbn ~J~ a,3 Ifityi

II! .Atitko:l'iU!;; F1~I"(.:r~..:J. r:~'!fIil1~

III 111i[]1~!-i- i~nr;l:]lj (:I", 9 mm .apt"(!x,

1 GDI'fL,UUl:l .. holl<N"<i. de 'hiD e~ l~1dn,.:"1i;, LiniN l':':O~rr" !!.p.""\);o(!- 111<:I~~I~'~ ~~r.o ':-.aJ!oJ) . ..-1 .... gl.fA" f!~~ t~~· rn<il:! .illiG, ai'ili.de. nL'E.·.:!I~ hror.:m!. F-'1I1I;, :.1'4 -ilNIk!rPiS y ~b~ III nr~~Eli!, la 'lI:br.;! d~j~r:.;ji;! lI'Iw.;20 ,eM, ([€I ru::- Ol1JZa 6I.~Ir~.lit"'" ,~t:!ibi,; de 1;:1 _'1iii:Ht=i PO;' k;I~ {:o~ D,lim:!rofll:l~I;:.!Ilt':;; glM h~::; ~AI~I"o::!o. eSt8 €IS L!~ diE!'I;?.::.Irel:l81il;:!.~~d~=-mf!lro"ll.

B1~la.en ca~ .... Il':;.' ~ II:I_~ i::.Kil'l;mii!~ i Q ,~b<4Q~~<"!( ~1 urc rfl::! !:ilh_'~ cllil:Ifn;;3iI; I;I;:u7J r.n!~::Ir 1Vi'; hd!fIa,

PJ1I!o!:I[]' ell! ,oog;TE: API1IOl{.

2·€

Enlil!l 11 ~1J"Jti ~II '~~r:I EJdn'f11o:J ~: r.rI.1Z~ dl ('1)itm'ITl OC(b:)jjXir li:r!:i dre, i£.lt~"Tm&l .. b~h"jria~ dr,irnl"L;i' ~~~~~ ,r.:;a UI'I i'ud:::. en i'Cn:'l:l.dc ar.H~ !}QI:.~ 001.;:...

Li1~ ll'lo"l~ lW1!to;i<i q:.!e ::!Q:;Iba~ de !1f!OBr !!cOlli l!lo3i<l 1.1'1 !.il:!.!r~ (XlI1 una Do'S' de ~ ern, ~f{«.

2- Enfil;;j 1 b~la d@ 9, ~,-,B abalcnos, pa93. ,si I~il~~ de arribaabaj(J !:;n.!;uI1l00 liiI bDl5l Y "r~ 'fIl.t:6l1l'e p.;;iF;J qUE! ,qued's- !:liefl pe~:rada a.12!: ~ del .;,;i;a1T8 ~llri!.l,

3 Pii~ ,611 hilo (l~' aoojD afl11;1~ par las o3l:l;',ooclS rf 1 'i n~ 2, ,i;lijrila <1 ,&b310rt;x; ~ (0 8, ~f' 10, rf 11 ~ n" lJ2~ "J ~~ liil hila 2r 'ii'l rnismc sentida pe~~ iill:ioJa poi !I)~ ab81D.1'iOO rf' 7 'f rf &. cllSS!il eJ l~i!1) OEi arriba i'lOOjD pD,r ra tbtil.a..

vgrrtinll::j !t>1hajancl~O ,(:11.1 rnamo nmo, ,a~ffj;imdD. F1t1~ nlOi de 00011&,' W1ario!!. ~'AlifI Lfila.1JIe oJatro hiBt~ fQ_r ar rompl8t8.mefI~~ la bola.

4 ~fll~ 25.! OIbah:1l1OS I- '1 bora: <j~~ 9' IDfl'l .. 'I r)i'f.3la roJlil~ 1<1 a~lt,."

G"olllioTi "_a ai'i~ ~1idD. L~W3 1188'13. Wcanzaf I", on:gltu.,j dCS6ada Pli!r.1. t cenar.

dl {lr IJ

I n 11

r

A~eJT1i::16n al elJel;1o~~ 90.2 3~ 3i5S 'V!lww',lkayal1 ~ a.com

-U5W:'I)·CE P£!iL'Z.<.C (IN:

OS 'I~!I. :<I 2. Ilgfi!~ r~~u Q.!(pcti::mdD:

LP~1~ orlg'It"!.aJI y practical -dea para lIevar el [pero mDOg~do en tus fiestas 0 er tloico d ia que no tea ape~ece .pei marte. Puedes colocatlQIa; hac' ~F:ld'ot~ un mono 0 ~\eoogi@l)do una coet~l :sabre. el pelo suelto. ..

pf,EQ(i lit: .~I,<, ~ K::i>JIo!J;;JlX . I'll' ,2;4,E '13!i @_

QF'W.l"l}; •

iii 1 @!J1I':1n., ~:a:. de lTIilCl 4(~ cg~rt:! ~ Oi~ 1I'1!'11l. .11!.l;,;aI~ de- euler 'I1'QrdliJ metrulu.dp (! nV S . • 142 d1i:p::; .... rTp::I~·

•. .4, cillp:;! b1.Eilf1'Xl8.

~uradas en~anpl1ar 100 hILoS!.,a. Ie mrlm~r:a p(illileta, ~Ol' .,eualquisrc P~rti~. 1:.(1 ImpJ,ttafiliis ~ t:ii.la -$'~~Fi¢~ ~¢lQ'$. l~ hilt)$ e~·t:a- 1T"Je~e; PQh el rni5mD lagar~. que rodoo Itls Ghlips queoen etrpru:alel€l.

1 C:0t1:~'l he~ ..;!11!' ~.'Q ~ ~!'!i1i ~ i,iflM ~Q' @'!i'!, ~~ X1m~d;;]m~rrte 'I E!nf~bi;

S .Eibslorioo.

+ 1 chip blBtlC(J; ,j.' 1 C:lili,P verd'6 "" 7> al:1.ahwi~

!, 1 ;:;t1lp ~t!~Ci' -!- 1 i:;!'!ii:l c~ + 7 ~.ooJ~OO + chip bfunclJ' .::. 1 chip va;de + 7[ ~Qfi0!5 +'j chill blancil"+ ; chlp vade ~ t abaICfioa + 'i chlp blanco ,j., 1 ,c:hi~'!< 'o\~e .... 25~ab;gIdt1t'fB (I 1 ,~!'ij':l bIM(:O' + 1 Ohi~ ~~(\;j(! + 22 <'Lbill 00 00.

Junta! Ibs das e~ca.:.'~hElZ'wl!1' mreio (rec.~ ~ 1E!'3 P,9- gina!:: de, c.an~,Pl)s Ii?rA.clioo~ ~f1 at~ II1I1!YJfI~ t5lIlIlIib tit'! ~iI$)1'!a. que m se ~en1

3C~£.lJ..lrro dcila:; hilus y rol6ca~ en Is. :sagunda! pU8. de 11l!ri~ de laB pain€ita'a. enl la. poold6n que- muegJj~. ·ei dlbuJo algulen~e! de. 't~ I'Cirm~ ~~ ei hili) eueee p~ I~ 'p:i!t~e ,deiaFlbet,a d~ ~ ~nct;;!l.

EMgartcha todea [00, h!o5 e:;-:ac:tamarfti9 pOIi' ,f/I mtsrim :iugar para que toOIlS okis eh!p$ euesen ,ei~ Fl~~~!~.

C~ una iiiBbroEl de hiJ.o de eebra cI£i Ul'1os· 2S em .. ,BtsJa 8 ls prir:raa p.)a II ;3uJetEi ron ella el ~ de Chl~. ~'t'iO in~ dle:;i ~ ~lbUjfl_,

I l

COo,JB un 5agunoo hilo da' chips. ifiiiIQBncl'ialb Sl Ia [pUEi nu-· 11'I'teFO.4 en la m 8~ posicion que 'ei aj':l~erlflF Y cSuJetala coo ,J:!] ii'ii'I'Q ~ ~oo~-

Engamcha £il1'BSto de lOB hil'oo . .rie di;p8 a Ia p:eime~Ei, pnr eI FIl't3lnO iugar. dejaociG una pLia \r:;ier~ $~' C:;i0'3. hl!~ ~ ,e;I'ip!li· Fh'''fif~~iiJ @I 1m) !;)II~ ;:,.'OOr~ ~~l;)l'tii8!"!do."o!

4C09a.1Ia EaJI.:Hxla, pe.iP.ieta. y 0ir;a habra de hili} de, OObra , _ de ,2:;; C:1mI, Qoioe:;i i;;i ~l:Tel:;i eF!t~1~ (,;Ie !~ ~ero, I!m·g;:l!'!~h;;. d hif:¢ d~ ~v'P~ e-~ la ~ nJj!TI~po ·6 'd'~ I;;] Drime-r~ 81i la IP"~ iiI;! tl:1: !J:a'b .:;.aglllmda da' tal fOlliT1!3, qUB BI hfio quaa:e i£mOO9mi !lor 18 pEir.te dslantara de est3.[pelneta. &.~,I!ta.lc iJOfi 'e'l ~ ".iIi;!! !'1Gt.'r~.

ISnganOl:iaJ al hilo da ehip,s. -de, La [pUB. r:WmnaFlJo./l, an [a pus. mP 'i 01 de la ;3figUrfcta pe!nella y ~talQ; con el !hlkl de oobi<e.

G:'I!3~!1!';.;h;.ij J;:l! ~ d~ 'ChiFJ.~ ~, IOj PliPJ nLimero 2 de hi! IPI'liiTlBIiEI, an ia P'lla 0" 8 da Ia ':;;3g-iltOOs, V :suj~EiIo oon 81 hllo de ~brB.

E! '1[1 11 12 '1~

ii .~ ~, <i 5 I~ I' ... :11 11] " U 'i:!l

5' CclalJ~ 100 111%00 ~ lea ¢tr®~ t~ Pl!1i!:li de' ~ Pfi[~ : .• Ipeir:s1E1 sn t~ ~lJncta -GigtJiB'mil) 'ill 'OOqtl8:rr.l;:il ~' I'JP~iiM s~errte. Ten en CUell1~a que has de C€mElf;JZa.li por 18 p;is, 1 ::;:" ';>.,f)I'ir~~fu1il I':'!;j; ti'!i.~ df! i:="!:i; f,:i!!.as 10 y ~ .P~, q'1.1'e- no te, m!J!f;:$MI <L!J I;~ IQ:$ l~ik1!;, Sig~ 'OOj~ el j,"jifQ' Ir." ~O '1 :~i·' na ,00II1 €II de [8. pUB I'll' 8.. flint€! €In qll'B d~b8:; !W!!£,i2!r !oo hi· [OS poo' sneana y p:!Ii' deoe_kJ d3 IDs otres pars tre.ru:Ellto:;"

6- G.:0rh3. ~ml, heibr~ de 2. is v.m. d'£ h. iLo ~ .;.;oor'l!! il. M~~;I sOBlan08 of 1 chip blanco + 2: aoo.!bnD:; + 'l 'OhIPlVGfD'.Ei I' ,~, abai4tiOS, + 'II oolp i:ii;;rnc;o + :2 a'baiar1a-a .... "i chip vsrotllj + 2 M1.1IIjr!~ 'I' 1 (:~'J b'~~ 'I' ~ ~~tiO!'!; -t' II chlp ¥€Ime.

'!;;:O!Q~ ~1~Q(?i'~ r:.il'~ ~if~~ftF GE' ta p;;i~' 8u.o!Of.l'aF d:e tina da I;v.; 'p;linct~8 'IJgno m!..!'~!.r.J:! ffl diiJl)p ~I~tlr"a @' (;(i'l(lr ~~il~.

r·---·_·--_·_-_·_-_·_'_·-·-k=',

. .

l' 8Ujatai:8 '91: pc!lo I!L~~ 8.1rBS C!J1"Ml ~i ~'U8ll\3_.8 a haosr- 1-e l;I'r.ia coleta ~in qo.r.e ,qLfetia delm.l3i:la)jo ti:rante-. [li;;;$J~ '~II"liIi 6'& !;'!.~ peiNel,iiig.,~9f !:!J Ia'el~ ;; ei"l9~Gha!a~9il"1 81 ~G 'giran dcl'a had a at;.;:J,j!J.

~ I

2· -,1h1roduG:a la 8€lgundHi pElin~~ ds&'IeJa POf' IiIJ 1t.W I ...... ~~!:i<' tiErata el <69ltlo dnnde 'quiera2 cotooarl5i 'f ~ ;:;Jhi:' ~ 1)1 ~~II) ~fjfl(li;:~" i

, ,:h=,e~~~~i,~~:Y;=~~~~~=:

~J'O UNli esj.)~Q"~' de- rDJ:lM. 'CI!iI1 I~ atr~ rr~.'1_al li"I1r!:idlJci;! una ·p~ta sn un ltMr;j1 -tiel mono, 'I &!9&n():tl~!~

gll;8oo0. I

i 1

'.'

I

2IrrtrodU:C. s la. ' 8Eglll1d'a.- P~EB; dE<3li~ElJa haEt3..- !iiI _l!ilff:; i~1;i.:. d~ ~o.y ~~ala al pel 0 :glrmx.l3.

hlai'etnos ~I c9hsc an .r:oo~ro p~!1l:es. P"1'~me.ro hf.iFemoo "eJ cuerpe, cell""(:lramD$ la base ~~ taj:eremoo un adt:liT:lD !1iobre Iil!!. uttima ·rIIE!". POI' QIHmo .reali;rsFe!11o:ii ~J faro y ,en asa.

C:UERPO !DEL SOUSO

1 CD~ Ui'18. l1eot"a .de hilID de J)y.lan de IIJ~ "laID' c:JIiij,. apro.;.;:il'1;)adtl.Jfr1E!nte (aii~-e rJi1'.3s hebr8~ .se.glllfl v.ayas nl2lossimndo ma~ hilo}, cdloos. 11ma bcda de ,re,tencion, enhebra. Js. a~Uj.3 d'€ ~i'lifliI8r.pOi' e-I o~:ro. '!3Jl".::I:ir;ec1'l1ll) 'j" ierllU~ "'I, oDalfIu~ilIos.

2 Enfila ~ 3 .3?aLo~j~ 'Y »= e.1 ,hJlo w: :3:t'Flb.al 8~~o. par e..1 :abar.ar.lo flu :8_ t. CuYrllDuMlri.m ~IU-='.l . ..:iI. cal1ilJ~lr:lgs + .2

a4alariCs ~ ..;Il Ral utillo!;i (anllla 1). I

fI~it~· e.f pam afllftil"ior 1 'l .... aces para .ob.te:ner 1,lfi1 !bbr:sa, de unos 13 ern. aprax, de ·a 1'1{: no , Si !IO ijl'l\'5.es"s mas. anoho, puif:de~ f0psfirlo rt1as, v e>DM, ~ro ~LIerdiii que el' lfI!iime:ro ~inaJ ,de anii!as: deb~ra SSIr par para ,pOder e.err.ar ~M:-· lTh0i'1re I?I baae,

3una. ~ f~"arll:ada.-<j; las 18, ,a.I'lIl~a p-as-a e1I h!kt, p;Jr 100 'C;i1f:'IlJti'tI~, Y. abalcrlcs nj'~ 1, fIG':2, .nil. 3, ri~ 4. Ifif' 5, rf 17. nil 16.. n~ 15; nil 14, n" 13:., n~ 12'J n"11' 'i ooi1\isn;;:a,iiltEisfiz.ar· Ll3 seg"tmda fila d~ mi:5mo mode qoo· la prif"li\!9ra Tefl en ~IBillba ql.,"'i9 ahara 81 hi.!a; tJebe ~r jJii)F 100 Z ~bakJ1fkle, SUPef~i'eG. ·de·la:.s Slnill'as de 4a p!ime.l.a ~iia.

r--:-~

..

BDis 63. .... )f9.'lCl'D.'1

T~li.itro DE RJ;A.LlZAtiIONl~ ds a a " iii !;!ins {~!.ID e~r;;:riiBncl~

• 40 g~. doe. abajo·riQs de· color 'rl:arn.nj.ar IMado...

II 4{1 !;F.F. de cilJluIJ.iliLos de 1 ,5 rnrn .. de rt;:gJDr' Ji;fJf;aflja .• U rid! aguja de entLisr..

III Tela :p~rg eJ '!fOrm, :aguJa.ll} !lito de ~er.

4 RealiZl3J a ft'Ias mas d.€1 _mls.n)i) mode (en total eli balsa tefL(Jr;1 1 II) ·ifiI.s_s que rnidan Ulil total ~ unos "15. Cff! .. a.prox- dE!, alto}.

·Quiita Ia boiS! de rEotll:!tl.eiun 'Y If.emat=l !08 dera e;.;maIT1.OS !ial t'ijiO haolende un nui:;la· deble .

5Gotta UTI,a hebra de.·t!ir:o de ny.IDn de unos ec ern. a~o.-· xilTh:!!d!srnentrs, y pa.s~la P:Ot Itls, ab~lorios n" 22:',/ n';' 2.3 de: la p;timera fi~. qne has hE!o'ho d!3ll1::XJlsci, {jQ tal modo Que ql.§eden ceniifado:l:i rBn la 'I'I@tw.a (ref! realiijad sirve· cualqu~r paT d;;:;: a,'OOlono8 'd'e' esta filaJ_ 6cge ~ 8Xt·rr;~.lrio tl.~ler:do, e.nn'lF,l iI. canutillos, pasa ~il oobr:E!i liie 8.rrioe. :l3!b$ par ID!S .abaJ:O·tlios H '1 S ''1 e:rriila Dims .'!j car.1Li.'tillo~. + 2: .aba1orio!;:. CDg;e Ell otro a;dJfe:r"r"It1 ·Il€:' 13J hebr.a~ -enfi!a 4 c8J1ufill.a·s. 'I erozalo POF 1.08. 2: u.5tiITl'l)'$ ~b_8IariI::IG. del O~i'u extrerfjO ..

G0{i8 ~ ~r-emo derecho, en<ile ~,c.a.rwlili:Os, rasa e1 nilo de afifib.a a'bajD por 131 t;igLJfen~ par de abalones 't' anf a CIrCLE 4 caliLtlfliioo + 2 abalerlos, Gage rei E-xiremO i~l.Iierdo, enfila 4 can.wr1;"i!lo!;;, pasa lsi ihiiD di£! rlI'Fiba ab~o [por el s'ig~ier;rtrs par de ;2I'OOiOi"'fQoS" ,em la .4 c:anutillos y eruza ~ liio per !-OS 2. i.I!tl-· iIT10'$ g~l[}ll"~[}S, dBI. otro iI:\:( tramo,

CCil"!t illi!::,I, l,J~iE!ooa Is. basa d:@1 00 lse de este mcdo .. AI tarrrnhial"r. IN3i'rW.rt3 los 1;111100 hFtcj"~ndD un Fiiudo dotiis bhllrtlp.t'le~:o,

1

'"

1ij; -.

4

, '

1

, -

ADORN-O~ ONDA$ $06.RE LA UL1JM'A :FIllA

6.A. OOritin.uS!~i6n .a~Plrd:;lroe~n(i~ una. Scecue.ropia. de~in4o ond::.!tS· qUi!! delberas ilepe.tir haeta que 2'C;;Ilies la vue!ta.

Corle' Uru!;! hebra de 11111) de iIlyh')"fl dQ ,'150 em" ~~ p.3!3t~I~ oor cd.as d'.e 100 abafori"Q8' (;enrur.alea. de une .ri'a I:sIS ~l1t1las que fumlliln 18.lth)1a fila que- hills heche del bolac (e:n ei grR~OO, repm:!ienl;.adoo, :por las !etras:A Y 8]. [le.f~ uncs 11) em. d8 f"JilQ suelt.;) p:::Jr ~m0'de rOB ·!;!!(1:ref'Li.'o',JS pam re11J.3tai':ki ~'I. per 81 otf,"Q €Ktrarn.a enlila 3 (8)rllJilfll;::~,. pa~ -el hi'la, [;te izquisrd8 a r.lerooha POl !ps ~b8IQriL).S A y B ~( piJll' ikts ,4 prime:ros c.·E~nutiIros QtI!3" n.a~ enlll'ado en oeste' paso r;!1~ 1. n"'·:!. liP :1 Y rfi ,oj, ).

Enffli'l, 4 cartutllles, paa~ el hlle de fzqllie:Kf,£l' a de10echa par ,los 2 abBllo:rios @rrli,8Ie~de. I.a ~igut.ente arlina (C y D i0rt 031 gniflco) y enffla 8 CBnutlll@s. P~. 'el hllo'd8 ardba ai:-.eja ill:~1' em ,canutillo n'" §i d~la ~rh-;f18ra 'o:nCla )" de, iZQ1uJeOOa 8 d5£lGfWl .pelr 117J8 O'ar:lli~ilIDS l' ;3jMIQrio~ I"fI 14. rt' 15, 11'" 16,

nO:> ii, Cy D: .

lE'rrl~li5I14 0.£Inll!l:i!los y paaa el hjll} de erriba abajo pOT' eII·canLJ~ tilfa rf·18 di3 ra onda anEEf,i{lr y dEl i:zqufem a deJ'S!Glw pDr leva. CIr:Inu;t~II05 n"; 26 n= 27; 1')[0 28. tiP 29, nD -30 '1 rf' 31.

EMilI'.! ~ canutillcs, pasa 81 hilQ; d@ ,Lz.qu.iei"da .;!I de:r-echa pOI' IO'E- 2 ab;::!llarkra centrslss ,de· !~ slguiente ~n.lla (IE v F en 8J gr.3fico) Y.'~tWila 10 c£l.fludUmL Pa:sa ~'l~ hire J:::!e ai1'ibEl. .E!b4ijer plli' .al c~lxlfJlo ~u sg ije la elMs .a~teflr)J ~' df,!' i:zqUf81da 1;:1_ derech.a. per los canutilki$. '}' aJba!klr~s. 1'11.:0 413', flO 41, E" F, Iii] 42 Y rf' 4:3 ..

enfi'a 14 Qan,Lil:ill~ .. pass ;Ell !lilo di3 arriba '~bajo p.iN' el oariu'tiillo FlD' 44 de la Qnda slli!'erior 'i de ~ule:.rua a dere: oha !par los e ljJrirn~roo c~tiutillos·.a1Il 108 14 Que a:::.~ de ®rffirar '!J ~or IIOs abalotfos G 'i H"

AI terliiin:;lr la v ualta, remata am'l:lo::;i'S €_:dt.e.mo~ con Uri !1LI.QO' doble ,bien pf1~tD.

7emli<iE t~c:Rtebi..1E.de !"IIIC! de ny:.IDIl de.60,c:m. ~b'..i!llfr9 can i;l;OOIQrioa,'nar.mjrlS. roI'QC:.4't:l'l1Jtl; .Ll.n;3J b.ola de-retOOL· ei6n en 1000·dOS ~tIBrnO$ de e<;;1ia ~bra. Pegs. uniD' d~ ~cIi e)fnBl:fI~de ~.s ~~ tlras 0DrI un ,espcua.dN:!PO <.:1 la mesa ~ h~7: una, ranza con e.1I~.

0:;lI.0c..'iI, f;:];rr!E!1lU:I en 108 lateraloo del bolso 00010 mu~fr03 e,i tlibu[Q, ;:!:l~fEa: res belas de retoo~'i'ii y aim! un tll;n:b pa~ cerrar ,111 .8·SB:.

FOR~O tI.EL BOLSO

8Re;<;crt3. '(los re.cta()giiJoEl de tela de '1 2,,_6orr. , ;ii, l5,5 00l_ Co~e 1a,iS des 1'91E¥>~a. ~dio -cell' :ml'§tro 'de too extreID:::J!j; dej8~ UFIO .de: [Ii)S ladqs doe 1:3,0 em, sill' cesar ~$er.a :la, aIDeftjjr'a: d~1 ool'sql A.decua, Ell tBlT!ai)Ci' dar form Iff 13S. rnadl·daB, de:! ,ouai'p9,.

Da Is. Vtle}ta, a .IE! .te.la y ,?-ol~aIa:.d~!Ia, de:l bolao,

fiJa Ie tBlfil;a fa ba.ae; d.el baTw d'ando I:.lt'Ias j:;i·lJ.nt:!ldas p~ qJe no ss mlJH!"'~,

J. ',,~

;-; ..

'1"" ......

\. "-.

"1 ~.

"":;' ,,'

I,,. I. ..... J!.,..,I.IIII .. ".1'" .

[lF1C,IJLli'lll: '**

--~

TIE k~ PO!} o e: He.'!tLIZ;!s,CIo;.~;' de 't,5 ;B :2 hGR:S %~(r;n e::r.:pe.rilenoia

EI collar GS~a. fr;mlad-\j p:!1' hojas tajida~, Li'ilCli arriba y otra abajo. repitierrdo Ie, rntema :iSS"ie de abi:llloriQ$ peru BIt,E!Fnandr.. }oo colol"e$ cads -echQ ItoD.f,::,S.

1 Cg~ una .:-tebI,~ Oe nile, de .n~;It!r· dE!' ~!l(jS ',50 .ml_' apt:~;';im<1'id8m~ntei enfilB ta <11"111 la del C::i3.i1'e + 4 a.baklfloo marrorsss ~i caloiJalo:::. ceres. dot UIilD df.!, tos exkemos ,dal' hi (I. Paaa el extrarno largo de \!Il,Ie1it3 per r:CI.\S- 4 ;ltl'<.~loria~ 'f rernata et r,:;;dref,TlO CMD h~GJendon nlfd'c doble.

~nfila 3. .;]Ibillcwil)s man\'JI"lE!t'l ( " S, n" S ~r i1f 7) + 5, o ere::; , j}0sa, '81 Ili!o dill der,eclrla. a IzqliJiaQa POi' en f,lbalo.rio n? 7 y (::.nfifs ;3 ,abaIDrio~, m~nDne:;: (nO .. a, n~' 14 'Y 11''' 15) + -5 ceres, Pasa at" hilo de \ilJ.;alta POF ios sl:::elo.nos n" 15, nfl 1-4, 'f n 13 '/. de izquie:rda ;;I: 1~rec.h~! pot' ~ aba!QF'O 11" 12 .. En,f.ia 3 aba ,. iDS rnarro.r1Ss.

17

1::1

-f~';: ~Vi'

,~ w)

-=:,

enredadera

lrsne pas-a DDn 91 col lar que ha te~~do formsndo holas que, S0 van entralazando,

HI,le de nylOJl ,de 0,3 mm, de grosOf •

• (3 9'r. aprox. de ab;2llonios de color onre mats.

iii '6 .gr. aprQ');j. de tlbahDJio5 de c.ada tl110 dE! los siglILCftt'S:s .coJGI"C:S 1ii:3k!~ rnarron. 9rrula~ '!I ITlt;i;a.

216rdifea ,S a!balorios .OOI'B, pa~, . 11100 de ~ei'Ec.hE! a. _!1zql:iietda po los ab;;;liY 10£ hF' ~3, 'nO:; 22: y nil- 21 y. de i'z:qLilie«:la a dersch;=! por 081 Bhelorlo In'" ,20. ,~n da..3 e.ibf,jlo!ii)s; marrcnas « :5 o.cl'E!s.lf."J'Ma >1':11 hi'Jr) de d~cna i5I izqu r!la, por I('.IS aoo1iorialiJ nu 31, n" "!'O 'i' r\'" 29 ~! (lire jzquierda, a. iIf-ere:::h8 por eJ abal.tJ.Il'~D nGo 26,.

Oot1ltinu8i trabaJilIi'ld~ del Inlsrno modo comD !nclica. elJ dioLlljo hasta rJBgBF al ab::llo.lio nil 55.

3Ha~ doo hiCi~ mas de color rnarron arrlba y abaja hasta tXlrnpret.f.tF 8 hojaa. AI ~nioor fa s:iguhmt.a h.oj:;l~ ca.rnbia eJ color ole 100. an.alG'Iic-s.: u,t'iliza los gicl1'la~!:6.

Hla.z ,6 11 oj "5 con eL !laiiD g~are '!! c"lI8.M;!) I~, '~mi!1oes! .aornielrlZe: con gI ,r'oos,

stJi.ltB i:::iltelT!~!1do los ool'o!,e£l {rl'i'arr6n - gratli:1te - FQSi:'!} tl$StE! QUI? algaoc'!3s la longillttl e-dl?il;iuad~ nars n 001l8t.

Con un $imple hile de l;;uero :(imuy poco ttiempo, latH'S.' ha ,coT1;scegurdo urn p.r,iIliii~u~a!F dii5e:no,.

1 CotJ;a lilI !'i~bJ.:.t ~ C!;IefQ, '~I'i~I;;:', 11t:J(Jla!i';" .[j;I~~ala!;i. al ~ "Irq< de la he:brEI Y dobla iGtt:!. ~or I~ 11"i'1I~:ilIii. deJaoo~ lil ~.12._;8 .;e,cada ladav!t una bOOa ,en meqoo"

[1001<1 I~ d~ ~mm-QS' del .I;lrji~, I'QriI~f!~ ur,oa 'Mi' quemOCIa ~,cm,

2 C:~~e e! ,e~t:emo d~.f.:!e.~ ,de.!l h~ y pbaJa [pN dfl~.rTb3' d£i ~121 ~~~~, mr dC!;J~,{I tI(;I',~bre~(J,,~~IId(J,

Oo~ ~ €i~ra'OO lzq'LierOO 'i p35aID iF« d~:;'de !a '~gur,~ if !pOl ta :::.PilI~ ~JE! :se j)a,'PD'irri!3!Jb ~ ~I!i ,e:.Jli"ema, d~hD..

3~ge ~," e~m8 I~ del h~ Y.p8~ por dedtSi ~ I~ fi~~ 't por ,e-~8 .tiel £;.;:ilFei'lM! def~o.·

Gb98 ,;::Ii ~~mo d~r"~ehQ 'i pi$lai(J, ~ de~ d:eT la ~:glfn3 11 par h anilla {:Ille! :Se ha Mr~o eon 'ei et!r:e!'n6 !lc

,~. TlI'Ei ide loa. hil!Jspef,iii'fijsF Ips niJoos. .

400g8!E1' ~Do iZ.Quiij,rdp 't p§1Iio por ,dG~noo';Je ~ 1ig\t: r,Bi Y pDT d:!ba}!:l &1 f.:.:ti"Eima, d-eredt;:o. d~'anoo:t!na .milm d!J '1 m). de, diltim_etta .. que ~elii, eI ala delan~ero -& Ill: iz.qLlierda.

(lcg3 al e:;.;hBIilO dareeho dalhile 'I pill::;<lltJo pO!" df_"L~$ 4~ Ie l1Q!!Iil"a, 'I FDr lEi UliIla ~ as-hs for.ma:d:o cot:i ~' 8mf"llil i!';'"~~QJ .;;!ej~rll;!(J, 'l;!fL3 anllla de 1 .GIR. de dl.E1metro" qu~ sara ,81 ala d'8l.,nm:ro ® la 'oermoti;],

()j)fle ei e{(tfefrm· ,derec:1iD "I p§3l3la par dEi1a'1'It8 d5 ra: 'H911l' r~ y p~ (i'®~ ;;;:j~ e-:o:b~Qi i~ulerd(j,_

C'.ot\ga eli eoctiem!J iiquB'OO del hila 11 ~~I!J 1J0r OO1raS (i(Jl la ~~uta y. ~ la, anllla que, 'SB ha 'f:nrffiE..rla, con 131 ~l'I:im!) . oorot;hO.

T ',9! de ID~ hliD8lP8f,B fIt¥ [os IilUd08, pefO ~e!Qum~8 d~ de· ~ !~; i:!r!1i1~ !;ie, 1 iOO'!- que fu.r.rF1an iBa. BIBS del lEi li:belul3y

PF.lECIO DE OO$'TE AmO~.

2:€

5 Rl~P ilo::t.,~ p;!!::;Q .::; 'D~' >e&t-a ....c:o:: 1M anllles ql&E! fuftmm I~ 'alas de IElli~JJIi3 dEl'DE':Si~ medtl".2 em. de dlarr.eliR:l,

C rJ!1l;;;" I) n 0 (:j 8 !1J:5 ~~tWfT1IJ:S dl;J I ni'fo, h i1Il. un noo o sirn IJ4 e ill ern, dela libe[uta, i3nfil8i 1 bDI8 Y haz otto nude ra:~ da la bola .. !Rep-Its esto rnlsrno eon Z. 0012.1:: mas 'i hsz le mlsmo (:00 el omii"fl 'i!;.;~re~ d~1 [I iJ.J~,

6ODQe. el eoctif~·fno- .i2qurettlX:i "1 ,p~~~I~ eerne i!'!tiJ,;;a ~I I cii1:!U]O, ~()j' ta ~'f'ip'r1Ct"ilI anllla dew;;:;hEl qlJEi hiois:ll.9 an el P.loo 2.

ee ea

'r I ~A f.! 0. [;€.. J:€.*Jj z.".d 0).1; .;:I,E! .. r5 ,iii ~ 'Ilorll~ (:3€€1un ~en!!":!ncl~.)

-, l

. ,

,iii ":! m, a9fQ;-:" de hLI~Jr tl~, ~1~ lol"!' ch:::- 3,:3 1'1'Ii!"rr. de gmsoi':

Iii;B gr. 3pm;t;;; d 0~8Jb.~k::rk]~.LlI:.' e,{!li~'~ m~'rui'~adr::,._

fA !' ~!,,; ~p'rO'~ tif.t ~1Jtlllit,\ .... ,de 1.2 em, (f~ cojor i:Il:ZlUfrm~t;!'f~i~~..tio _ir~gadlj),

fe2 UjT d'~r~ f!~t~i~OIj.

'1 CUrta if'l'1E!. h$ra de h;ilo ·de , nylon de I,.I[lQ8 '2 metros, ~iiil-=:l,

canutlllo (rt; 1). T 4 ,aoaJmkJ!'i 1'"O::I8!'l + yr~ '~me h'rIettUI00 + 4 aooll0ri08 rq::;i3!S - "1 ,~sl'lb fil ilin:=.i(de, hTii htebr.a, Qru:ro d hild PQr Gil canutil 0..

Ellfil~ ur~ canutillo {n~ 1 Q) ~( p:5lM A1 tliJn. 9.e abCiJe ,ilfiFiba :!It'll-I" 81 (;::Jlrlutillo snit9riar en'" 1) ~. !.,,~ ~riii';' b;:; abiij\O per ei ff(~ 10.

2 Efi~ 5 ~~4fi~ ~O! 11, rF '1.2. ml" 13, ~ 111 v :ff 1~' 'i

1~~1,;;! ;;;;1 100 d~ koq!)Klrti;il ij ~I<! ~ Ijl ~IJ~tO n<: '1 ~'.

E'nru!a 1 abaI'ooo (rib '16) ..:.. ~ carnnillo ~h<: 7). p~ e1 hllo ,de ,affiiba aha]a pGr el 8aI1u1J1t'G n~"i 0 y de-1~IEir;dE! a del'eCila pEW Ioi:i!'o i;!'b~-i'i!)$ nu '11, ['(' 12 '!! 1'1" 16 ''i, ll:Ie 81:18]0 arrlb8. per i,:!1 ;;.::)J'1ul ;:) rr~ 17,

3- ~Ia ~i C~~lIIlQ (pP ~,B~ ~'5 abaIQna8~tf" '! 9,,'~ 20, if1l'21, f1' 22 Y1f1" .<;;].). ~i:j$a eililllCi 1:Ie d'erecha a 'LZqI,J18~ pflF eI, ~r~!l;IriIJ rf ~Q 10' (:l1m;~ Ii ~oojgrig fr!D ~'4~ ~:lO:"! f:! !RQ 00 ~b1Jjo arriba pCi' .;I 'l;~nubllo If' '17' y da. arriba !Jbajo pa- ~ earnnillo rf 1&

4 Enflla :l;; ,Bbaidrlw,(rr' 2_5. n" ,26. n" 'fl', n'" 28 'f r(" 28}. pass el h10 de, I~ie~,;) de~I~, ji_X:Iii' o:=!I ~blilt:lr'ifl i")"' ~ 10" ~r!riI~ 11 .:100ltlfi't;. ~I" :30] + '1 ~,<'IFllI,1i11o (rf' 31).

TNu' tip@ de cllenlas: >e;:;rislal, perlad~ gil'i!lillL to, ~nU1:m~ Icnih::jU!illI~'ii' Clien~:ae;, d!l!l' 'plata labradas, euenla~ ihun~ p-int~~s ,ii'j m3H~~ fOrfii~tlir,~s.

1llenda ern; Mi.1uid:

c,' ~!~ L!:!iIL~~ ill, =nilmq'. i!!aJrelt! ,~ fh(iliJ. '!eI, 9 I ,jq;6 L!i.! '~3

Tienda, en; :r-n~nll!!lI!: www.~~ . .fi~.~jg<~~p-~m.

Pa~ ~I I1Jlo ;j'je, ,i'l~tlb~ ;)l~.i6 pClr el C~F!u~i!!o, fijI' "16 'i ~e l~llJill!!\diil ~ ;J1;~;;:;h;] pet' r~ ;!b'<l!oo~, rf' 2~ rf' 2e :f r;f";::O ~ de ~o arriba, jJi!:!r al ~lroD n~ ~1 ,

...

/ ...

...

I

"

5~(:I ~1!'f1t'!'~1:1!l[.}~~ih:_.:h. ~.:j;!i-l.;I.!)l.' p('J~~~.3 ~'.:l. ,.-ijiTl~o:)_~, , '~ Wi;;i'J3no:O ,en t:1J8'1'iIta Gille '8J 1T1'D'~f;.rc, e:s~a por snciITi5l q.e loa CSJi1JlI-JIla-s,

!'Frdi~'!:.n a~I;9h~ri(I$ t!lf' 32. rr'~. (J" ~4,1If' ;;:!~, V ill' 36]. P'li~1 d hile de i<"-q/l.!iiirdo:! ;jj d81'1<1ttj.2lo [PO! !Oil ,a'otlOOo Iff :33 y ur'Ifili '1 sbEib."'iID ,(n[o 37) f· 1 canutillo (n~ ,SB). PaM a hio de Ei'b$ arnaa par ~ cafil,J~ rf''-~l if Eie I~~m:ia, a, d!:'lfell.."lia: par las ;l!1;J~k)nix;:, f!" ;r~! riO! ~ y IfII' $7 '1, de .i!itiOO ~oo.io .. pCir' f!1 t;;($\i.i-'

tiliD 1iIJ" 8@. ~

Coo;_llllla, ~11i8ndy; ·d~' ~ti;l '~i:irrna, f!1~mf!i¥;;JQ' ti"'~ ~~rlea: (:I~: ijlooj~)n~ p1)r ;}rriOO 0011 ~!";jt:$ t~, EJJ:lr' ,Ibajp, 1t~~I~ ql,l~ CDmpleh:i15 h loogi'Lud qua qui8rOiG, darla <l :t.wJ collar,

C!S~....,-,Su~~~~ ~, a~~tm (~~J'r~~)

;;u"n.!.l::J" -P~,;,'P~~ """,bra a,~, ~C'!I1J;,'Q,,,,'&.~

~ .c . [)Ibem{!'~!J: ~ y-ill1:51 dame:. Coge 'I~O ,ciei'EdlG Y . _ ! 1: l €INIi::l!r1Q1S ~

. ,_ ~,q, COO C\llci_ ~ Ia: me!liE!~

!Qog;I !QlI'de los. ~ delfaJ beib!"a ,8·- ei 'I ~'I=!or

: - '1\, lmeros 8ibi;lJo.litms de'laliD .' . " bs! ~lr.eJil'ilO:!J e Fa

I -~ ~ tf:i flTIisfi'ia oon

CI1Je'HPO DEL C-ER[)'ITO

ObS®i'\'itJ. al pal.r6m d:el euerpo (f.til {;eJdito de ~ ~~rjn~ aiguieniP., Pa~ qL.~ 1'0, tElMiEf'ldBB, W expllearernos cOrinD h8.:(l~ la plI'ir'nara flila ..

EI paJlrb" ~ta di\~:d~dQ en 4 paltl!:S qua ast8ri [ltJrneF@1as:: • Late.f,l1 izqt!leralJo • 4.

III rr:ofllal - 1 ;

• Lateral ~erecho ~ 2' JI!I l:$paLotf1~ - .3

1 F.riQJ1t'8i!:.

Cogs. Ell e:ii:trerBQ A., f.!nf1la '9 a.boilori08 clc!m!li 't (:;uza pDT' E'I!oo el e~Jrern0 f'. .

J

2- ~reF8!1 d~ree.h.CI·:

Cage €II o;;-xtreimO A ~ Gnlira 7' abat,::]Fi~ clares, Goge Ell extremo B' .'1 'CiruZi3.la per eatiOs ablill(lr.i~,

li ........ ,

r~ll

'. 11 :I<'.~

~";,-J'.J ~;;

,,__......:...=.=rt;. ,,? ";_..: ... '¥ i'iI:' -__,

~ r

:t Jr

-'. ~ '7'" '-'--l-,;::'- • ....--

i1:

3E5P81d;;!l:

Ca.g0 '~I .axke.ma .A y' 'E'!l'Ifila 9 aOOi@i'kIS olaros, f'.>Qf. . ax1re.m.a El 'f C:Too-alo P01' sstcs Bibalon'o'S<,

.A

{

:.~

':, ~

® 'CD /"

I 1,-

8'

, '

4latem' ~qtllg-Id-,}:

COg£! e4 ,s:ii.ib'em,Q A }' e.nnlia 7' <llbl3loliol;l ci~FO!1i, QOQ,}:l! (II t;!'xtrerno A' y cruzalo pm EG:bo~· abalorlcs,

E'Z'R!'!11J ~lIull'f1lD 1'r.'lIscre.

~. t

EXIJ'fiIli) ~:rt_ IB

'.

."t ..

R ~... :;'

__ .~W .. ........_ ' ....

~ ~ ~

@ G'" ....

\..... • ~ ~.<. -:..

._ ~. J

...... '--;", _------ .

oJ.... •

I;' I • I I _I'

. S'

Gix1tinu~ t\f.abajatxr-' !le asta 'riOr1',liTlH el resto (I'~ MIS firs;, ten et}I1'l) !3ill CUEint3 al namerc ce ::iIbiOll'r<Jrios ~ eniliial' hi cada fit.=.! ~!1(Jn S€ ,IndiCa en '81 pl;ltIon dell oerdtto 'i las f Si ~pec.i\ITtl~ q;ue axpli"c:::ImO"s a oofl!irl!.~.~lI:;:i6.n.

FILAS ESPECIAn..es

Cua."'I(}:)· lIegtE8" al 1:::I~eTaI cereene d.-;;. Ita. 'fils. ~ .• DO!=:,.€ el ·ex<l rno ~e eoho de-li!I§Itur'U, en ila 7 :::ID;;IJolios cI~!:3. (ti" 1 a. rf I

13 112 11

,00 !

0,00,- :

J'oo~do:,

30000000:008000000

0000"0-0- O!OO-,OO'OO'~~O'

.2 _ t.: :.' . ~ ..... .» I: : .'. _.' ,",', ,-, :., ~ Q.

"OOO·OOOO·OO-OO~O~OO·

1 .... -. . 1.,3: .. '" t., .•.•.•..• ~ • • ~> ...... :

i

,

,

+ ~ o.scuroe ~D a. y rn"" $'), pB!l8 e! -0 de 'IlUa1:a, p.Dr !tJ5 sQEi-' IOri!Js 1'1;:0 7, n~ 6" 1'1" is. if <1. 'I nD 3 'j. el1ri1a " abBlf1ii'i'lJs c1EirQ:g (rlD 10., II'f' '11 Y 11" 1:2). GCfl~ 131 e;o;l:te~ dEl~M 1ri3BeIlQ )' oo1~IO porbs Ll:Jerlor-m Ii1" 1:t 1'1" 11, nl) 1,0, rf:2 'i 11" 1.

P~r<.1! haeer {II braze izqtr[e«ro >EiiiI lEiI 'f1~tQ IstElI'SI, ~igu€i,I~ mmJililClS; ~CEi, OOITl.ef1z;llfJjiJlo a enlifar ~ gl ;EO:_~~el_l;O iioqulel'dO' detaf1~l2Iro..

Ccge d exilreffil> i:zqlll~1) dEill'll'lLWO Y ;Bl1t!ita 2 .ab;1!ilJrio.s c1;;!Rl5 + '1 len~8juela - 1 ,8b~i~ negr~ 'I p8~ ~ I1iI'p de !J~ per a r~1a sin t)liS8r' !po!' 131 8ba~fio negro. Wla 4 ~baJO'lk,s; GiISr;QB -I, 1 rern,tejl!f!'!{-d.A 1 aOOloriol ~tg" paaa eJ ilo de "'WOItta p!}i' ~ lenlejiJsl8, y 'enfi!a 2 :ab;1!ltt1'fos c:l!!t:os. o.iJ~ '131 e:~ti'i;afM dEl~ dalai'lforo y ~Sillk!, de, ~ ~ i~lt!Jd, por lo~ ;lJbaI'~s; ,j'f' 112, r,p 11' i n" ~ • .11-=- r. 1'1" 0. n~ 5, rf:f2 'I ~~,

Co.g,= ,eI tll'l±remQ, trasero ,C;lorEicltc ~mr;9 de; '~!JllJr r-.ojO) ''/ pa!3E!IO 1;0."1"0 i.l'ldio8 al di~ pol IQG abs I Oiioo, M ,y N de ra fa l(il dEa fr.on~E1t H~ 10 mlBi!1lO coo eI e;(NemO' I itqLJiEIJei 0

1:3- 112 H

110 9

Q000 0.0000 ·,000060

0000'000 00000,00 0000000

000000000,3, OOOOOElOOQ 2 n.,OO""'O'O'O·O"Q'- -0," 1

~ .. '" '_ . ',"'_' .. ':

~r,tlS1:'IJ\Cj, ~ IDEiS~I1~b pp1' les ,61D8iiJ!10$ 0 '1 P cr~ i!aJ fila, '1'0 d 81 1'roo.1.;j(.1,

C~ntil1lu!li h~oo f:3.da Grela (:IJIiTl!Jo hi'jieFl al Q~fioo 'i i'iQt:uerce ~, hil!lS !I! final de ~~IJ'!a una,

~~ !;Ii:I5, hCiJti§ de 'Ie de, cobre dB 1 M C:M_1 (A"_\'} 'i 9!ta i;J1(! 7(l: OITl, (iB-8'),

Eli 10:; dib1i:t,oo :3lgulelil"e~ !!a.1"l(tI\~l~ A v A' ,a ~ Ntre~ de b h~a ieJifla :!I rn; ~ er 8. !!:LS '!ilXtremos de la bebra, ~:'l,

Come. la heb~ /';, ~ ~\' 'I ~n"iliii 'j'1 eb.aioooa, negru!l, pd.:'i."aIOO 81 ~!Fo {I";;:, lilI habra y pasa el hlie ~ \.'l,Jel~ [(;!>!,ir les aw~ h~riO'!5 n" 10 Y mf' ~I_ EnfJ'a. 8. ab;gJ~ee;, ~JIK~ (,If' t2 13,~' i 9.) _, 4 blaneos + 4 naFSl'ij:;i~ ~ ~;JJ ,01 hill} del wene, sin ~ar

pOli G~ llWimGi, pur los OOB .e:balono8 ~i'!tl!![fl)ri~. !fufIla ~ abelurina nl!:'Ji3I'\[aB, rel!I\Qye.rJe eerne B!n~I!I5' 't hez, un '~a~e 'dedo·, ~a el !~iI~ ,de "AIQI a pnr 13.1 ab!iilorlo .1'16 ,241 ~f emit: 4 a~f~~ ~'~nulJs. ~rf' 84 Sl n.~ 3.'/'). ~a 18 n~r~ eon OOil ,j:J;~';! 0. :S!J br'13 'Ia m 958"

eDge ~ !hsb.r:a ~ - i?l", on fila 4- .. b.alarios b lanroa., h az ia ~NI ,P:s!~ Y~I tPingOino' OOIillO 113, anteriOll' -'/ ,effl~ 4 al:'M!.l(lIii~ iJJ!!.l!nOO&, Cags una. de' IDB e~tr:emO$ '1j p._~~11J pOIT los aDa, brio:; n~ 'I; a. 1'1'" B de, ilI', hett.ti~ to. - A:', eDge ,e] o1ro e~rnD y. pasaic:. pal' IQ~. Jb~lgrilJ:S n" J7, 36, n'l M, ifiP 34, It" 2!, i'P 2~r If' ~'1 'i If' 20 de1 hiki A - A'. En ~t~ '1'iI\l.. r~ I~~IF'!~ l'Qillimoo~.as '8"tai3 y Is col:!!i de'! pil1~CiiF!~

B"

H'~ el euarpo 1'16'11 p.I~;iilil:io ~"Iir~g I.s: 'be.r:;nfca que 11erno,9 .:n;pnCi.;!do pa!'Ol eI ,~rdtto (lnfilendo efI ~ tiltli 81 rnJrnelU de'it.I~OIIDrlQ::; cr.Je ~8 indh~,!3n ,A ~r6rI.A~nu~II;;iOI1 te.: ~pl\;:;cS.FfJ(ll.i las films eB~@ciele:i;.

Cuan~ !teg ;\'$3 a I~ Et3~!d'a ~Ch8, .;m~lIa 10 ab.'! Ql"b~, neglfQs. "I' ~El ~ l'!i!o de, 'lUella por ta~ .abah~tioo f!''' 9 .. rr' 6 'I rf' 1, EFifilEl1 al:J~b.loi1sgJo. (n," 1'lh' cruz:u;.jI '1.:) del6tro $.:tmm~ pal' J.:"i.D abaifliioo d" 1! n" {\, rrU 5. n'~ 4, S, n'''' 2 y n .... '1.

Par~ h~ef i"J1 bl's:lQ izqlJ.iB.-..:ki, ~_igue ros mrSmoo, F.1~ro~ en Ie ~pekt_~ i~:, 'l~i!3nJ;!'o err ¢Il.ren!a QU9 e::;.te, hr";'.u~jJ, ~<ffi :s!m6brka oJI arrtJl:Jior:

OOC)OO O()OOO

."" .. ".",.,

, ,

,4 ;3 ~' 1

~:ge eI 6?i[~Ji10 r:zquielldl) ~ ~r:ontai izq~, enrila ;l itbeklr,ios bf3J1COO (if' 11, f,f' 2 Y i'lD 8} .,. ~1!3n~t:!juala ;jo. 1 af);. 1011"10 r,'liiigfO; 'i ps;9lj el hlrQ de 'i'tv!illta j;1Ql' ta l(!nt~JilI-~.aJ., Erltila .3 ab;]loot)$. b.!e..4i;;OO, -I' 6, abotoJID.!;t r.E!lafl_j<l8. Y. (:"to<lSEJ e! hilad e dE'J"e;h B s! izqu ie rda J:I cr e i JJ rim at a.b.s!o:..lIiio n.-.'lt~ra(;.01;18 ef !aXilreiiOO ;~:h~rech(;; d=.I ~lilO detl frorrt'l lzquiardo 'i L98sal(~ -de dJ;;lf€C!lij 9! izg!'!iEiJ'~~ par t~ aba!oriiJ2 .,D 1. iilf a no:. 5, ,rf S, ii" 2' ¥ n"1.

1-I.."liZ: sl)gra el rrootal defe(;ho' d!'!: >EtSl:B fila Cfm;.a ,eJ 'U:qtSlerdo. per'!) all ..... F:iar.:lir' la nariz,

!'..as, 111;1.5 FlC'o'ena, dkima l' wndee¥li1B o~1 pat'r61ii de !;lI·aa~!'. >tI8 fi'~r·;'~fI.ilJnto con fa ,mill FlClVon8 ~ fran!;;] izql.iil3rOO i'iQp mel la plI~e 2!r.1;r sriar ,el'e fa, <f:;;J~ dEiI ~~j1Jinfl,

___ -----+----,,_--~===_&;;;:;u;::r. ,8:ase ~ .. ~~~< C;~~~

' ' ..

... ' .

.... ' .

I

;;

r. ! '

,-~ ,""

.. ' .. ' '.

.'.' ' '

... '.' .

®

G~i.'!I 1I1l1a hebr.EIi de I'"IIIOI,~ enbra da 30 en " (}.~i) 'i obra de 70 Iml, IjR-Bl

En lo!l, l,'Iib:to.[i{~ ::;i!<lLii8i""~j8B llsmarsrnes A 'i' Ai a Ii:!S fl~~r4no:;, 'I~ e I a tilQbro. ~ B,- Y B 'i e' a. lilS e~t re:rI'IO;:;, ,11 ~ tIl htb'a ;;o...-j~,

c~ fa abIa A _, A', enffl8 2!JiI ~~l;JrilJ:S Verd8' ,~, P8sa1~ 81 iJEoJli1rG de la 1,.,br;1 'i pasa. 81 hilo 00 '!IU8.tbei pur ice atiaiar1cs r:r 9, 'ff' 1 ~ 'f ni' 17' 'i can1lno8, b£d~oo lOS, otros d.:.:=:; 'di3Qoo' de ila rans deli rrnl3mo. [;'tl~, Ji.II t'firlir(nar, ' pl1~a ~I- - : dELSde 131 abalerie fl" ~ 6 hf.l$ta el tf,4,' - ,

EnUla 15 i;!~,iMO:S ooOlll'i;l~ ~di31 abalcrio 11'"1"" 29 al FjD 4m 'Jj 'hlaz cflif,a F.k1'l-~ como 18 que' aeabaa !!:ie I1fj~I?r:, GU;)ndo' 18 .t!.(;aD.oo, snfikti 8 abalorloa oseures, ,o.!'!Or'<l de!j~ la habra con ClJids:do ~ fiE! I a, fI1Ie1;;l.!,

C%!jJ~ I;). 1'I<!fu, HI • 8' ~ if!I'1~il5! 9. ab eDrl'o$ '!}e~ (;1 ~ 'i p;t..o:::aItlt' OIl 091111"0 de iIa. ihebra. Cage' l,I1(1' de !M ~tfElmoo,~' p.3reIt!' par ID9, ab~ iI'L" 1, 'f 2, :rf 3, rr' ~. r'f 00 'I n,) :31 de] hllo A·N, 1rIi'i!\l: !k) nli~o' con 91 otro ex~~ dei ,tp,~ Mr' 'e'l Q!i\i) I~ti}.--dl, Eri ,!i'-S'ia fila lii3rnae r.ea~, 13::!; ~;)13~, '~ ~i.ilI'ior<ils .

•• [I'

.

t -8@oe0geSE!-'

I!. _ .. I:II! j,'

.. II"" ,,' "

,

, ,

v

H<=iZ,81 cuarpo da lB! II'.i"M 1l.,1i!iz.iJJiwi!J la temfca qlJl9 ~fi$ a;o:pllcada. 1J3fli1 Mr{litl;l, enfil;;;ndc en cad a ilia ~ F!L'ir!'!C[Q ~ 3~i'iii 1(:4I'i':oo, q IJJt!, :;e inaic19. an ~ ~~ ~ l;::t_ runa,

Rnm1111

:i! 'I

~Iil'ia 9 abaIwiDs Glaros 'if Grum eI Q'I)'Q _::~ PIJIF 1.0008 fJb.aI o;ric.s. Go,g fI un o del~:; (:-:0; t I'!OOIiI (i(5 'i s n~H!!l B a.I:aJ o;rl.o ~ oacures, pasa e!' t'!i!'o .giJ "!.lBlt,8 pDr rca do!!; arr~~' i! lIm!'fIfI, en. . 'otros tlr6'S aba: rloB. y.,IJ~;e, sDi ~~;Jr POI' rI i.lllimO, por; IOJ lJ~rtD.B des, ~ep-i~'E!', '~t~~ 'osdO' 't p&38' habea de vuslta )p0r 1M ,eil~t!ol) r.rirnElI'iOS MB!anos asc-~ C!Je!las eFirn~fl. !"'~lljtra ~t!J'b3, dal rnlsrne li'IlOdo 00J'1'~ !~ro e:.;jlf.f:.iIi1':' ode! hila,

Cf:ge ~I : ~!N1'10 frontal iizqulefd.o 'I E!Jl1ii~ 1 "'~R.iJor.!J ~ OliCUI'O {rt~ 1,) + 1eJ11 el::. bi@~, I, i aoolorio rll2i]¥O 9J.an1l'fl 'tt !PBS!!! a Jitlo da '1il.!~I;'iI Fn ~ 1-BI71~1;j,it."'lI18, IEntile !5 l:IU>=UWlI:f:I'" ver.::ie OS(;:l.lft.P y pa~:el hila, dtlliz.qulerd'a, a ~~tt'itd W r~ ~j(lrilj~ IT' 1 :r ~ 3. IBnflla 3. abal.rui:)$ io'!I'!t~o' IJGi(;Ur:o + 1 lsri t'RiU8l..-J, + 1 ebe'lmfo ,rJegllfl g~i'I(Je 'f P~iiI 81 hilo de walta p:r IaJ ient'e1)Jfli.a:. i:f.IMil6 ~1~lri{J& \'~ oaOOIfO 'i pasa el hil¢! bql,l~'~ a. ellj)re~1"LilJ I1lJr ID~.Ii:'barori!J8 n" 11 '!J ilf" fJ. C!.i~ ~lA!i'!1' ., frorrbal c::IEf'acfi1o y paeBla dl! dereeh' ,a iLQuieJlia los. abalorios 'l'I' 'i 3, nLO 'I 'a! rf" 11'1. riD 9, rf' ;3)' ~ 1.

~ei~Uil;.~ li}1Jos EOO r:amoa. retoQ~CiI(to$ 'OOn los de k ~fRi_h:t8..

},

B "i"

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful