You are on page 1of 1

atom

vertegenwoorC cJ
bepaalde gebieden le,,:^

wilde berer-, Tair
eTVaaT een

t:

.

'-: . -

enO'ne

eiLand; van de mode'r

is nog niet veel re

^::
l

s:- -:

- i-.

-

-

verLies mijn hart aan 0::-een stadje met oude geb:-,,:^ .aros een prachtig kanaaL.
VeeL te snel kom ik aan ":: .- ::. <: uiteinde van dit eiLand. Rond
vijf uur's morgens sta ,k :: t- -3 cp tijd naar de veerbootterminaLte begeven. De eigen.-:,. .:- ^3i hoteLlet.le staat me reeds op
tewachten met haarfi:is: .:s.::-:o3n om deze gekke buiteniandse uit te wuivenl

Een nieuw eiLand, nieu,.,i: :3,,,::-.:i. Honshu is het eitand met aLLe
bekende toeristenstede:: :,r..: .(r:::, Nagoya, Osaka, Hiroshima.

Hoe dichter ik bi1 Tokt,c t.- ':: cr-:kker de wegen worden. Op
Hokkaido Lagen de groi.,...:l:- .:-:s oe kust, maar hier Lrqqen ze
in de vaLLeien. De natuu- ,.,:-:: s.a3cs schaarser en de mensen
wisseLen qua gemoedst.:s:.^l - ^e: noorden zijn ze erg noTS en
onvriendeLijk - of haciC:- l:::^..:::ie
dag - meer naaI het zuiden word ik constant aan::::-:.,.:^ ^ c3 hoop wat EngeLs te kunnen oefenen e1 nog .e-c: - - .: - -'. _- o:mensen niet wat
^eLen
ze moeten denken van :: -:-: :; tenlandse
op haar fiets.
Sommigen Lopen naar di:^::-= /:^:,,/an de weg om me te ontwijken, anderen zien me in :: ,:-.:.:i(3men en wachten minsiens
tien minuten tot tk langs,.:- :- -: aan ie moedigen met'gan-

battel'

-

doe

wenoud houten tempeLtje, een moderne auto naast een riksja, een
McDonaLds naast een typisch Japans mini-eettentje.
Pas heLemaaL in het zuiden van Honshu dringt de natuurweer door.
lk fiets weervaker Langs de zee en besef hoezeer ik dit heb gemist.
De oversteek van Honshu naar het l.aatste eitand maak rk niet met
een ferry, maar via een achthonderd meter Lange voetgangerstunneL. Aan de ingang staat een donatiebox waar je wat yens in moet
gooien om de tunneL te mogen gebruiken, maar niemand kijkt er
naar om. Het is de regeL, dus iedereen doet het... of niet. Westerse
invloeden krijgen ook hier steeds meer voet aan de grond.
Kyushu is buiten Okinawa het meest zuideLijke eiLand van Japan en
voor mij het laatste eiLand van deze tocht. Kyushu biedt het beste
van Hokkaido en Honshu: veeI mooie natuur, maar overaLzijn comfort en moderne voorzieningen aanwezig. Hoe verder ik fiets, hoe
meer ik besef dat mijn reis er bijna op zit. VeeL te snel neem ik
opnieuw een ferry, deze keer eentje die me's nachts van het zuiden
weeT naar Honshu brengt. Mijn vliegtuig wacht en brengt mijn
lichaam naar BeLgie; mijn hart en gedachten btijven in Japan. lk
hang eraan vast en ben versLaafd. Het Land roept mij steeds weer
en ik geef steeds weer toe. ln 2017 ga tk opnieuw drie maanden
fietsen in Japan. Wie weet kom ik.1e dan weL tegen? .

je best!

l-... : ::^ ::.: :kantoortje om te vragen
,.3 * -.. ci-sle waI ze zeggen is
"X-rayl". ALs ik uitleg dat .r : .', ..: .:^
c3 ramp in Fukushima niet
Net voor Sendai hou ik

waar ik die nacht maE

verder ga, kaLmeren ze ...:
: :::-ss:ren onderling a[ Lachend
wie die gekke f ietser in - - . - -:.:-, ^^aar niemand zou het zogenaamd mogen va1 1 .' . ,
" ".'/, Cat ze deze situatie niet
gewoon zijn en nier.\eT:- -. :: - - -.31en handeLen. Uiteindelijk
geven ze toe en mag { ^ ::- :: -,._: -<t3cen, naast een openbaar
badhuis. Het feit dat e- -. - -a.' --- s avonds niemand is, Lijkt
voor hen heel eng, re-.. .. . - :..- s::cpiecieer. De agenten geven
hun tetefoonnummeTs, a,: : .=) , . .'<:er urt dat ik geen teLefoon
bij me neb. Ze veru tl -:- - : ::l^, s 3n om tien uur komen ze
oatrouilteren om Le . .-:
=. ^ :'de s. Ze lijken erg verwonderd te zijn dat ik zo op - . - :---:.i :3r' cok al rs er opeens veel
voLk in het park, op zae/. -..'
- --.. :!les.
.

En dan is het zover: Tc<.,: ,',:-:.:s:ai van formaat, overaLwegen,
woLkenkrabbeTs en ee^ -..,:-:-.:3ital van veLe miLjoenen. Het
aLlereerste dat ik zle, s ::^ ..: ^ { .dle van vijf jaar, op een step.
He[emaaI alLeen. En ik -..- ]:^.i:i dat het hier onveiLig zou zi)n.
De drukte en het bei." .:-.:.:- -e nu maar zelden, maar dat
wordt ruimschoots goec::--:/: :ocT de cultuur. lk Leef me voLle_
dig urt ats toerist, maar ,,,:. :.s ::it,e op de f iets -JaweL, ook in het
hart van Tokyo. lk ge: e: -=: ,:..3 ieugen van aLle tegensteLLingen
op dit bizarre eiland: e3i- -.13--. v,rolkenkrabber naast een eeut jdschr

lft voor f ets re zlgets

27

;
I

J

t