You are on page 1of 18

LANGUAGE_NAME

Nederlands
LANGUAGE_FILE
Nederlands
LANGUAGE_ISO
nl
LANGUAGE_AUTHOR
Rudi Ferrari (Wyando at netcologne.de) \r\n
LANGUAGE_CHARSET
ISO-8859-1
LANGUAGE_WINDOWSID
Dutch (Netherlands)
OK
OK
Cancel
Annuleren
Exit
Beindigen
Close
Sluiten
Cancel changes
Veranderingen annuleren
Click to confirm
Veranderingen bevestigen
Click to get help!
Klik hier voor help
Click to return to previous screen
Klik voor vorig scherm
Click to go to next screen
Klik voor volgend scherm
Hide password
Verberg wachtwoord
Save project
Project wegschrijven
Close current project?
Actueel project sluiten?
Delete this project?
Dit project wissen?
Delete empty project %s?
Leeg project %s wissen?
Action not yet implemented
Functie nog niet ter beschikking.
Error deleting this project
Fout bij het wissen van dit project.
Select a rule for the filter
Kies een regel voor de filter
Enter keywords for the filter
Geef hier de sleutelwoorden voor deze filter
Cancel
Annuleren
Add this rule
Deze regel toevoegen
Please enter one or several keyword(s) for the rule
En of meerdere sleutelwoord(en) voor deze regel in te geven
Add Scan Rule
Filter toevoegen
Criterion
Kies een regel:
String
Geef een sleutelwoord:

Add
Toevoegen
Scan Rules
Filter
Use wildcards to exclude or include URLs or links.\nYou can put several scan str
ings on the same line.\nUse spaces as separators.\n\nExample: +*.zip -www.*.com
-www.*.edu/cgi-bin/*.cgi
Je kunt verschillende URLs of links door gebruik van jokers uitsluiten of aanvaa
rden\nJe kunt ofwel een spatie tussen de filters gebruiken\n\nVoorbeeld: +*.zip
-www.*.com -www.*.edu/cgi-bin/*.cgi
Exclude links
Links uitsluiten:
Include link(s)
Links aanvaarden
Tip: To have ALL GIF files included, use something like +www.someweb.com/*.gif.
\n(+*.gif / -*.gif will include/exclude ALL GIFs from ALL sites)
Raad: Indien je alle gif bestanden van een site wilt aanvaarden, probeer iets in
de aard van +www.someweb.com/*.gif \n(+*.gif / -*.gif zal ALLE gifs aanvaarden/
uitsluiten van ALLE sites)
Save prefs
Instellingen wegschrijven
Matching links will be excluded:
Links volgens deze regel worden uitgesloten:
Matching links will be included:
Links volgens deze regel worden aanvaard:
Example:
Voorbeeld:
gif\r\nWill match all GIF files
gif\r\nZal alle gif (of GIF) bestanden vinden
blue\r\nWill find all files with a matching 'blue' sub-string such as 'bluesky-s
mall.jpeg'
blue\r\nZal alle bestanden met blue vinden, zoals 'bluesky-small.jpeg'
bigfile.mov\r\nWill match the file 'bigfile.mov', but not 'bigfile2.mov'
bigfile.mov\r\nZal het bestand 'bigfile.mov' vinden, maar niet 'bigfile2.mov'
cgi\r\nWill find links with folder name matching sub-string 'cgi' such as /cgi-b
in/somecgi.cgi
cgi\r\nZal links vinden met directories die 'cgi' bevatten, zoals /cgi-bin/somec
gi.cgi
cgi-bin\r\nWill find links with folder name matching whole 'cgi-bin' string (but
not cgi-bin-2, for example)
cgi-bin\r\nZal links vinden met directory naam 'cgi-bin' (maar niet bevoorbeeld:
cgi-bin-2)
someweb.com\r\nWill find links with matching sub-string such as www.someweb.com,
private.someweb.com etc.
someweb.com\r\nZal alle links vinden zoals www.someweb.com, private.someweb.com
etc.
someweb\r\nWill find links with matching folder sub-string such as www.someweb.c
om, www.someweb.edu, private.someweb.otherweb.com etc.
someweb\r\nZal alle links vinden zoals www.someweb.com, www.someweb.edu, private
.someweb.otherweb.com etc.
www.someweb.com\r\nWill find links matching whole 'www.someweb.com' sub-string (
but not links such as private.someweb.com/..)
www.someweb.com\r\nZal alle links vinden zoals www.someweb.com/... (maar geen li
nks zoals private.someweb.com/..)
someweb\r\nWill find any links with matching sub-string such as www.someweb.com/
.., www.test.abc/fromsomeweb/index.html, www.test.abc/test/someweb.html etc.
someweb\r\nZal alle links vinden zoals www.someweb.com/.., www.test.abc/fromsome
web/index.html, www.test.abc/test/someweb.html etc.
www.test.com/test/someweb.html\r\nWill only find the 'www.test.com/test/someweb.
html' file. Note that you have to type the complete path (URL + site path)

www.test.com/test/someweb.html\r\nZal enkel de link www.test.com/test/someweb.ht


ml vinden. Merk op dat je zowel het adres (www.xxx.yyy) alsook de pad (/test/som
eweb.html)
All links will match
Alle links zullen uitgesloten/aanvaard worden
Add exclusion filter
Toevoegen van een uitsluiten-filter
Add inclusion filter
Toevoegen van een aanvaarden-filter
Existing filters
Bijkomende filters
Cancel changes
Veranderingen annuleren
Save current preferences as default values
Instellingen als standaard wegschrijven
Click to confirm
Klik voor bevestiging
No log files in %s!
Geen protocolbestanden in %s!
No 'index.html' file in %s!
Geen index.html in %s!
Click to quit WinHTTrack Website Copier
Klik om WinHTTrack Website Copier te beindigen
View log files
Toon protocolbestanden
Browse HTML start page
Toon de html startpagina
End of mirror
Einde van de spiegeling
View log files
Toon protocolbestand
Browse Mirrored Website
Toon web
New project...
Nieuw project...
View error and warning reports
Toon fouten en mededelingen
View report
Toon protocolverslag
Close the log file window
Sluit het protocolvenster
Info type:
Type van informatie:
Errors
Fouten
Infos
Informaties
Find
Zoek
Find a word
Zoek een woord
Info log file
Info-protocolbestand
Warning/Errors log file
Waarschuwingen/Fouten-protocolbestand
Unable to initialize the OLE system
Onmogelijk het OLE systeem te initialiseren
WinHTTrack could not find any interrupted download file cache in the specified f
older!
Er geen cache in de aangegeven directory\nWinHTTrack kan geen afgebroken spiegel

ingen vinden!
Could not connect to provider
Geen verbindung met de provider
receive
ontvangen
request
verzoek
connect
verbinden
search
zoeken
ready
klaar
error
fout
Receiving files..
Ontvang bestanden.
Parsing HTML file..
Doorlopen van het HTML bestand...
Purging files..
Verwijder bestanden...
Loading cache in progress..
Cache wordt geladen...
Parsing HTML file (testing links)..
Doorlopen van het HTML bestand (test links)...
Pause - Toggle [Mirror]/[Pause download] to resume operation
Gepauzeerd (Kies [Spiegeling]/[Pauzeer transfer] om verder te gaan)
Finishing pending transfers - Select [Cancel] to stop now!
Beindig lopende transfers - Kies [Cancel] om direkt te stoppen!
scanning
scanning
Waiting for scheduled time..
Wacht op voorgegeven uur om te starten
Connecting to provider
Maak verbinding met de provider
[%d seconds] to go before start of operation
Spiegeling wachtend [%d seconden]
Site mirroring in progress [%s, %s bytes]
Spiegeling is bezig... [%s, %s bytes]
Site mirroring finished!
Spiegeling beindigd!
A problem occured during the mirroring operation\n
Een probleem is opgetreden tijdens de spiegeling\n
\nDuring:\n
\r\n\nTijdens:\n\r\n
\nSee the log file if necessary.\n\nClick FINISH to quit WinHTTrack Website Copi
er.\n\nThanks for using WinHTTrack!
Indien noodzakelijk, zie in het protocolbestand.\n\nKlik OK om WinHTTrack Websit
e Copier te beindigen.\n\nAlvast bedankt voor het gebruik van WinHTTrack!
Mirroring operation complete.\nClick Exit to quit WinHTTrack.\nSee log file(s) i
f necessary to ensure that everything is OK.\n\nThanks for using WinHTTrack!
De spiegeling is uitgevoerd.\nKlik OK om WinHTTrack te beindigen.\nIndien nodig,
zie protocolbestand(en) om zeker te gaan dat alles OK is\n\nAlvast bedankt voor
het gebruik van WinHTTrack!
* * MIRROR ABORTED! * *\r\nThe current temporary cache is required for any updat
e operation and only contains data downloaded during the present aborted session
.\r\nThe former cache might contain more complete information; if you do not wan
t to lose that information, you have to restore it and delete the current cache.
\r\n[Note: This can easily be done here by erasing the hts-cache/new.* files]\r\
n\r\nDo you think the former cache might contain more complete information, and

do you want to restore it?


* * SPIEGELING AFGEBROKEN! * *\r\nDe aktuele tijdelijke cache is noodzakelijk vo
or gelijkwelke update operatie en bevat enkel data gedownload gedurende de zoeve
n afgebroken sessie.\r\nDe eerste cache kan juistere informaties bevatten; indie
n je deze informatie niet wenst te verliezen, dan moet je deze restoren and de a
ktuele cache wissen.\r\n[Opmerking: Dit is het eenvoudigst door het wissen van d
e hts-cache/new.* bestanden]\r\n\r\nDenk je dat de eerste cache juistere informa
ties bevat, en wil je deze restoren?
* * MIRROR ERROR! * *\r\nHTTrack has detected that the current mirror is empty.
If it was an update, the previous mirror has been restored.\r\nReason: the first
page(s) either could not be found, or a connection problem occured.\r\n=> Ensur
e that the website still exists, and/or check your proxy settings! <=
* * FOUT MET DE SPIEGELING * *\r\nHTTrack heeft vastgesteld dat de aktuele spieg
eling leeg is. Indien het een update was, is de vorige copie terug actueel.\r\nR
eden: de eerste pagina(s) konden ofwel niet gevonden worden, of er was een probl
eem met de connectie.\r\n=> Verzeker je ervan, dat de website nog steeds bestaat
en/of je proxy settings correct zijn! <=
\n\nTip: Click [View log file] to see warning or error messages
:\r\n\n\nTip: Klik [Toon protocolbestand] voor de fouten en mededelingen\r\n
Error deleting a hts-cache/new.* file, please do it manually
Het wissen van hts-cache/new.* bestanden is niet gelukt, gelieve dit manueel te
doen
Do you really want to quit WinHTTrack Website Copier?
Wil je werkelijk WinHTTrack Website Copier beindigen?
- Mirroring Mode -\n\nEnter address(es) in URL box
- Spiegelmodus -\n\nVul de adressen in het URL venster in
- Interactive Wizard Mode (questions) -\n\nEnter address(es) in URL box
- Spielgelmodus met navraag -\n\nVul de adressen in het URL venster in
- File Download Mode -\n\nEnter file address(es) in URL box
- Haal-bestand-modus -\n\nVul de adressen in het URL venster in
- Link Testing Mode -\n\nEnter Web address(es) with links to test in URL box
- Test-links-modus -\n\nVul de adressen van de paginas met links in het URL vens
ter in
- Update Mode -\n\nVerify address(es) in URL box, check parameters if necessary
then click on 'NEXT' button
- Herzien/voortzetten van de spiegelmodus -\n\nKontroleer de adressen in het URL
venster. Daarna klik 'VERDER' en konrtrolleer de parameters.
- Resume Mode (Interrupted Operation) -\n\nVerify address(es) in URL box, check
parameters if necessary then click on 'NEXT' button
- Voortzetten van de spiegelmodus -\n\nKontroleer de adressen in het URL venster
. Daarna klik 'VERDER' en konrtrolleer de parameters.
Log files Path
Protocoldirectory
Path
Pad
- Links List Mode -\n\nUse URL box to enter address(es) of page(s) containing li
nks to mirror
Spiegellijst-modus, vul de adressen van de paginas met links om te spiegelen in
het URL venster in
New project / Import?
Nieuw project / import?
Choose criterion
Kies een actie
Maximum link scanning depth
Maximale linkdiepte om te scannen
Enter address(es) here
Vul hier de adressen in
Define additional filtering rules
Definier bijkomende filters
Proxy Name (if needed)

Proxy indien nodig


Proxy Port
Proxy poort
Define proxy settings
Definier proxy instellingen
Use standard HTTP proxy as FTP proxy
Gebruik de standaard HTTP proxy voor FTP proxy
Path
Pad
Select Path
Kies een pad
Path
Pad
Select Path
Kies een pad
Quit WinHTTrack Website Copier
WinHTTrack Website Copier beindigen
About WinHTTrack
Info's over WinHTTrack
Save current preferences as default values
Schrijf voorkeur weg als standaard waarden.
Click to continue
Klik om verder te gaan
Click to define options
Klik om instellingen te definieren.
Click to add a URL
Klik om een URL toetevoegen
Load URL(s) from text file
Lees URL(s) vanaf een tekstbestand
WinHTTrack preferences (*.opt)|*.opt||
WinHTTrack voorkeursinstellingen (*.opt)|*.opt||
Address List text file (*.txt)|*.txt||
Tekstbestand met de lijst van adressen (*.txt)|*.txt||
File not found!
Bestand niet gevonden!
Do you really want to change the project name/path?
Will je werkelijk de projectnaam/pad veranderen?
Load user-default options?
Standaard instellingen van de gebruiker laden?
Save user-default options?
Standaard instellingen van de gebruiker wegschrijven?
Reset all default options?
Alle standaard instellingen wissen?
Welcome to WinHTTrack!
Hartelijk welkom bij WinHTTrack Website Copier!
Action:
Acties:
Max Depth
Maximale diepte:
Maximum external depth:
Maximum externe diepte:
Filters (refuse/accept links) :
Filters (links uitsluiten/aanvaarden):
Paths
Paths
Save prefs
Instellingen wegschrijven
Define..
Definiren...
Set options..

Instellingen definiren...
Preferences and mirror options:
Voorkeur en instellingen van de spiegelingen:
Project name
Projectnaam
Add a URL...
Toevoegen van een URL...
Web Addresses: (URL)
Webadres: (URL)
Stop WinHTTrack?
Stoppen van WinHTTrack?
No log files in %s!
Geen protocolbestanden in %s!
Pause Download?
Transfer pauzeren?
Stop the mirroring operation
Stop de spiegeling.
Minimize to System Tray
Verberg dit venster onder de systeembalk
Click to skip a link or stop parsing
Klik om een link over te slaan of om de doorloop te onderbreken
Click to skip a link
Klik om een link over te slaan
Bytes saved
Bytes weggeschreven:
Links scanned
Links doorlopen:
Time:
Tijd:
Connections:
Verbindingen:
Running:
Lopende:
Hide
Verbergen
Transfer rate
Transfer snelheid:
SKIP
OVERSLAAN
Information
Informaties
Files written:
Geschreven bestanden:
Files updated:
Bijgewerkte bestanden:
Errors:
Fouten:
In progress:
Bezig:
Follow external links
Haal bestanden ook uit externe links
Test all links in pages
Test alle links in de paginas
Try to ferret out all links
Probeer alle links te vinden
Download HTML files first (faster)
Eerst HTML-bestanden downloaden (sneller)
Choose local site structure
Kies een struktuur voor de lokale bestanden
Set user-defined structure on disk

Definier de struktuur van een site op disk


Use a cache for updates and retries
Gebruik een cache voor updates en herhalingen
Do not update zero size or user-erased files
Geen bestanden herladen indien deze nul bytes groot of door de gebruiker gewist
zijn
Create a Start Page
Startpagina aanmaken
Create a word database of all html pages
Kreer een woorden-gegevensbank van alle HTML paginas
Create error logging and report files
Aanmaken van Protokolbestanden voor fouten en mededelingen.
Generate DOS 8-3 filenames ONLY
Genereer enkel 8+3 bestandsnamen
Generate ISO9660 filenames ONLY for CDROM medias
Genereer ISO9660 bestandsnamen ENKEL voor CDROMs
Do not create HTML error pages
Schrijf geen html foutenpaginas
Select file types to be saved to disk
Kies de bestandtypes om weg te schrijven
Select parsing direction
Kies de doorlooprichting van de spiegeling
Select global parsing direction
Kies de globale doorlooprichting in de site
Setup URL rewriting rules for internal links (downloaded ones) and external link
s (not downloaded ones)
Instellingen voor het herschrijven van URLs voor interne (gedownloaded) en exter
ne (niet gedownloaded) links
Max simultaneous connections
Maximum aantal connecties
File timeout
Maximum wachttijd voor een bestand
Cancel all links from host if timeout occurs
Annuleer alle links van een host bij een timeout
Minimum admissible transfer rate
Minimale transfer snelheid
Cancel all links from host if too slow
Annuleer alle links van een te langsame host
Maximum number of retries on non-fatal errors
Maximum aantal herhalingen indien een niet fatale fout gebeurt
Maximum size for any single HTML file
Maximale grootte voor een html pagina
Maximum size for any single non-HTML file
Maximale grootte voor een bestand
Maximum amount of bytes to retrieve from the Web
Maximaal aantal bytes voor de spiegeling
Make a pause after downloading this amount of bytes
Pauzeer na download van dit aantal bytes
Maximum duration time for the mirroring operation
Maximale tijd voor de spiegeling
Maximum transfer rate
Maximale transfer snelheid
Maximum connections/seconds (avoid server overload)
Maximale verbindingen/seconde (vermijd overbelasting van de server)
Maximum number of links that can be tested (not saved!)
Maximum aantal links dat kan getest worden (niet gesaved!)
Browser identity
Browser identiteit
Comment to be placed in each HTML file
Voetnoot in elk HTML bestand

Back to starting page


Terug naar de startpagina
Save current preferences as default values
Instellingen als standaard wegschrijven
Click to continue
Klick om verder te gaan
Click to cancel changes
Klik om veranderingen te annuleren
Follow local robots rules on sites
Volg de lokale robotregels van de site
Links to non-localised external pages will produce error pages
Externe paginas (niet opgenomen) linken naar foutenpaginas
Do not erase obsolete files after update
Geen oude bestanden wissen na update
Accept cookies?
Aangeboden cookies aanvaarden?
Check document type when unknown?
Onbekende document types testen?
Parse java applets to retrieve included files that must be downloaded?
Java applets doorzoeken naar inbegrepen bestanden
Store all files in cache instead of HTML only
Alle bestanden in cache wegschrijven in plaats van enkel de HTML bestanden
Log file type (if generated)
Type protocolbestand indien gegenereerd
Maximum mirroring depth from root address
Maximum diepte van de spiegeling vanaf het eerste adres
Maximum mirroring depth for external/forbidden addresses (0, that is, none, is t
he default)
Maximum spiegelingdiepte voor externe/verboden adressen (0 is geen [default])
Create a debugging file
Debug bestand aanmaken
Use non-standard requests to get round some server bugs
Probeer somige server bugs te vermijden door gebruik van niet gestandaardiseerde
aanvragen
Use old HTTP/1.0 requests (limits engine power!)
Gebruik de oude HTTP/1.0 aanvragen (beperkt de zoekfunctie)
Attempt to limit retransfers through several tricks (file size test..)
Probeer, met verschillende trukjes, het aantal 're-transfers' te beperken (test
grootte van het bestand...)
Attempt to limit the number of links by skipping similar URLs (www.foo.com==foo.
com, http=https ..)
Write external links without login/password
Schrijf externe links zonder login/wachtwoord
Write internal links without query string
Schrijf interne links zonder zoekaanvraag
Get non-HTML files related to a link, eg external .ZIP or pictures
Opnemen van niet HTML-bestanden dicht bij een link (bv. .ZIP of grafieken buiten
uit geplaatst)
Test all links (even forbidden ones)
Test alle links (ook de niet toegelatenen)
Try to catch all URLs (even in unknown tags/code)
Probeer alle URLs te krijgen (ook in onbekende tags/code)
Get HTML files first!
Haalt eerst de HTML-bestanden!
Structure type (how links are saved)
Struktuurtype (hoe links weggeschreven worden)
Use a cache for updates
Gebruik een cache voor de updates
Do not re-download locally erased files

Lokaal gewiste bestanden niet nogmaals laden


Make an index
Maak een index
Make a word database
Kreer een woorden-gegevensbank
Log files
Protocolbestanden
DOS names (8+3)
DOS namen (8+3)
ISO9660 names (CDROM)
ISO9660 namen (CDROM)
No error pages
Geen fouten paginas
Primary Scan Rule
Hoofdfilter
Travel mode
Doorloopmodus
Global travel mode
Globale doorloopmodus
These options should be modified only exceptionally
Normaalgezien moeten deze instellingen niet aangepast worden
Activate Debugging Mode (winhttrack.log)
Aktiveer de debug modus (winhttrack.log)
Rewrite links: internal / external
Herschrijf links: intern / extern
Flow control
Stroom controle
Limits
Begrenzingen
Identity
Identiteit
HTML footer
HTML voetnota
N# connections
N# verbindingen
Abandon host if error
Verbinding afbreken indien fout
Minimum transfer rate (B/s)
Minimum transfer snelheid (B/s)
Abandon host if too slow
Verbinding afbreken indien te langzaam
Configure
Instellen
Use proxy for ftp transfers
Gebruik de proxy voor ftp transfers
TimeOut(s)
TimeOut(s)
Persistent connections (Keep-Alive)
Aanhoudende verbindingen (Keep-Alive)
Reduce connection time and type lookup time using persistent connections
Verbindingstijd en nakijktijd verminderen door konstante verbindung met de serve
r
Retries
Herhalingen
Size limit
Berperking in grootte
Max size of any HTML file (B)
Maimale HTML grootte
Max size of any non-HTML file
Andere maximale grootte

Max site size


Maximale site grootte
Max time
Maximale tijd
Save prefs
Instellingen wegschrijven
Max transfer rate
Maximale transfer snelheid
Follow robots.txt
Volg de regels in robot.txt
No external pages
Geen externe pagina's
Do not purge old files
Geen oude pagina's wissen
Accept cookies
Cookies aanvaarden
Check document type
Kontroleer document type
Parse java files
Analiseren van JAVA bestanden
Store ALL files in cache
Alle bestanden in cache wegschrijven
Tolerant requests (for servers)
Tolerante aanvragen (voor servers)
Update hack (limit re-transfers)
Update hack (limiteert de re-transfers)
URL hacks (join similar URLs)
Force old HTTP/1.0 requests (no 1.1)
Gebruik oude HTTP/1.0 verzoeken (geen 1.0)
Max connections / seconds
Max verbindingen / seconden
Maximum number of links
Maximum aantal links
Pause after downloading..
Pauze na download...
Hide passwords
Wachtwoorden verbergen
Hide query strings
Verberg zoekaanvragen
Links
Links
Build
Struktuur
Experts Only
Expert
Flow Control
Stroomcontrole
Limits
Beperkingen
Browser ID
Browser ID
Scan Rules
Filters
Spider
Spider
Log, Index, Cache
Protocol, Index, Cache
Proxy
Proxy

MIME Types
MIME typen
Do you really want to quit WinHTTrack Website Copier?
Wil je werkelijk WinHTTrack Website Copier beindigen?
Do not connect to a provider (already connected)
Geen verbinding met een provider (reeds verbonden)
Do not use remote access connection
Geen gebruik van een remote verbinding
Schedule the mirroring operation
Programeer de spiegeling
Quit WinHTTrack Website Copier
Beeindige WinHTTrack Website Copier
Back to starting page
Terug naar startpagina
Click to start!
Klik om te starten!
No saved password for this connection!
Geen weggeschreven wachtwoord voor deze verbinding
Can not get remote connection settings
Krijg geen instelling van der remote verbinding
Select a connection provider
Kies hier een provider voor de verbinding
Start
Start
Please adjust connection parameters if necessary,\nthen press FINISH to launch t
he mirroring operation.
Je kan de spiegeling starten, als je de FINISH knop klikt of definier meer instel
lingen voor de verbinding
Save settings only, do not launch download now.
Enkel de instellingen wegschrijven, download nu niet lanceren
On hold
Vertragen
Transfer scheduled for: (hh/mm/ss)
Wachtend tot: (hh/mm/ss)
Start
START!
Connect to provider (RAS)
Verbind met de provider (RAS)
Connect to this provider
Verbind met deze provider
Disconnect when finished
Indien gedaan verbinding verbreken
Disconnect modem on completion
Indien gedaan modemverbinding verbreken
\r\n(Please notify us of any bug or problem)\r\n\r\nDevelopment:\r\nInterface (W
indows): Xavier Roche\r\nSpider: Xavier Roche\r\nJavaParserClasses: Yann Philipp
ot\r\n\r\n(C)1998-2003 Xavier Roche and other contributors\r\nMANY THANKS for tr
anslation tips to:\r\nRobert Lagadec (rlagadec@yahoo.fr)
\r\n(Ons fouten en problemen mede te delen)\r\n\r\nOntwikkeling:\r\nInterface (W
indows): Xavier Roche\r\nSpider: Xavier Roche\r\nJavaParserClasses: Yann Philipp
ot\r\n\r\n(C)1998-2003 Xavier Roche and other contributors\r\nMANY THANKS for Du
tch translations to:\r\nRudi Ferrari (Wyando@netcologne.de)
About WinHTTrack Website Copier
Over WinHTTrack Website Copier
Please visit our Web page
Bezoek onze webpagina
Wizard query
Wizard vraagstelling
Your answer:
Je antwoord:

Link detected..
Een link werd gevonden
Choose a rule
Kies een regel:
Ignore this link
Deze link uitsluiten
Ignore directory
Deze directory uitsluiten
Ignore domain
Deze domain uitsluiten
Catch this page only
Haal enkel deze pagina
Mirror site
Site-spiegeling
Mirror domain
Domain-spiegeling
Ignore all
Sluit alles uit
Wizard query
Wizard vraagstelling
NO
NEEN
File
Bestand
Options
Instellingen
Log
Protocol
Window
Venster
Help
Help
Pause transfer
Pauzeer transfer
Exit
Beindigen
Modify options
Instellingen veranderen
View log
Toon protocol
View error log
Toon foutenprotocol
View file transfers
Toon transfer van de bestanden
Hide
Verstoppen
About WinHTTrack Website Copier
Over WinHTTrack Website Copier
Check program updates...
Verifier programma updates...
&Toolbar
Toolmenu
&Status Bar
Statusmenu
S&plit
Verdeel
File
Bestand
Preferences
Instellingen

Mirror
Spiegeling
Log
Protocol
Window
Venster
Help
Help
Exit
Beindigen
Load default options
Standaard opties laden
Save default options
Standaard opties wegschrijven
Reset to default options
Standaard opties wissen
Load options...
Opties laden
Save options as...
Opties wegschrijven als...
Language preference...
Taalopties...
Contents...
Inhoud...
About WinHTTrack...
Over WinHTTrack Website Copier...
New project\tCtrl+N
Nieuw project\tCtrl+N
&Open...\tCtrl+O
&Open...\tCtrl+O
&Save\tCtrl+S
Weg&Schrijven\tCtrl+S
Save &As...
Wegschrijven &als...
&Delete...
&Wissen
&Browse sites...
We&bpaginas aantonen...
User-defined structure
Struktuur door de gebruiker gedefinierd
%n\tName of file without file type (ex: image)\r\n%N\tName of file including fil
e type (ex: image.gif)\r\n%t\tFile type only (ex: gif)\r\n%p\tPath [without endi
ng /] (ex: /someimages)\r\n%h\tHost name (ex: www.someweb.com)\r\n%M\tMD5 URL (1
28 bits, 32 ascii bytes)\r\n%Q\tMD5 query string (128 bits, 32 ascii bytes)\r\n%
q\tMD5 small query string (16 bits, 4 ascii bytes)\r\n\r\n%s?\tShort name (ex: %
sN)
%n\tNaam van het bestand zonder extensie (bv: image)\r\n%N\tNaam van het bestand
met extensie (bv: image.gif)\r\n%t\tBestandstype (bv: gif)\r\n%p\tPath [zonder
/ op het einde] (bv: /someimages)\r\n%h\tHost naam (ex: www.someweb.com)\r\n%M\t
URL MD5 (128 bits, 32 ascii bytes)\r\n%Q\tquery string MD5 (128 bits, 32 ascii b
ytes)\r\n%q\tsmall query string MD5 (16 bits, 4 ascii bytes)\r\n\r\n%s?\tkorte n
aam versie (ex: %sN)
Example:\t%h%p/%n%q.%t\n->\t\tc:\\mirror\\www.someweb.com\\someimages\\image.gif
Voorbeeld:\t%h%p/%n%q.%t\n->\t\tc:\\mirror\\www.someweb.com\\someimages\\image.g
if
Proxy settings
Proxy instellingen
Proxy address:
Proxy adres
Proxy port:

Proxy poort
Authentication (only if needed)
Identificatie (enkel indien nodig)
Login
Login
Password
Wachtwoord
Enter proxy address here
Hier een proxy adres ingeven
Enter proxy port here
Hier proxy poort ingeven
Enter proxy login
Proxy login ingeven
Enter proxy password
Proxy wachtwoord ingeven
Enter project name here
Hier de projectnaam ingeven
Enter saving path here
Hier een pad voor het wegschrijven van het project ingeven
Select existing project to update
Kies hier een bestaand project voor update
Click here to select path
Klik hier om een pad te kiezen
Select or create a new category name, to sort your mirrors in categories
HTTrack Project Wizard...
HTTrack project wizard
New project name:
Nieuw projectnaam:
Existing project name:
Bestaand projectnaam:
Project name:
Projectnaam:
Base path:
Basis pad
Project category:
C:\\My Web Sites
C:\\Mijn Web paginas
Type a new project name, \r\nor select existing project to update/resume
Geef een nieuw projectnaam, \r\nof kies een bestaand project voor update/voortze
tting\r\n
New project
Nieuw project
Insert URL
Toevoegen van een URL
URL:
URL:
Authentication (only if needed)
Identificatie (enkel indien nodig)
Login
Login:
Password
Password:
Forms or complex links:
Ingaveschermen of complexe links:
Capture URL...
Haal URL...
Enter URL address(es) here
Hier URL adres ingeven

Enter site login


Site login ingeven
Enter site password
Site wachtwoord ingeven
Use this capture tool for links that can only be accessed through forms or javas
cript code
Gebruik deze tool om links te halen die enkel via ingaveschermen of javascripts
te krijgen zijn
Choose language according to preference
Kies je taal hier
Catch URL!
Haal de URL!
Please set temporary browser proxy settings to the following values (Copy/Paste
Proxy Address and Port).\nThen click on the Form SUBMIT button in your browser p
age, or click on the specific link you want to capture.
Tijdelijk je proxyinstellingen in de browser op volgende waarden zetten: (knip/p
lak proxyadres en poort).\nDan, in de browser, klik op de verzendknop van het in
gavescherm, of klik op de specifieke link die je wilt halen
This will send the desired link from your browser to WinHTTrack.
Dit haalt de gewenste link van je browser naar HTTrack.
ABORT
ANNULEREN
Copy/Paste the temporary proxy parameters here
Knip/plak hier de tijdelijke proxy-instellingen
Cancel
Annuleren
Unable to find Help files!
Hulpbestanden kunnen niet gevonden worden!
Unable to save parameters!
Onmogelijk de parameterers weg te schrijven!
Please drag only one folder at a time
Enkel 1 directory toevoegen
Please drag only folders, not files
Enkel een directory toe te voegen, geen bestanden
Please drag folders only
Enkel een directory toe te voegen
Select user-defined structure?
Gebruikersdefinieerde struktuur kiezen?
Please ensure that the user-defined-string is correct,\notherwise filenames will
be bogus!
Verzeker je ervan, dat de gebruikersdefinieerde struktuur correct is.\nIndien nie
t, zullen de bestandsnamen verkeerd zijn.\r\n
Do you really want to use a user-defined structure?
Wil je werkelijk de gebruikersdefinierde struktuur kiezen?
Too manu URLs, cannot handle so many links!!
Veel te veel URLs, onmogelijk zoveel links te behandelen!!
Not enough memory, fatal internal error..
Niet genoeg geheugen, fatale interne fout...
Unknown operation!
Onbekende operatie!
Add this URL?\r\n
Deze URL toevoegen?\r
Warning: main process is still not responding, cannot add URL(s)..
Waarschuwing: hoofd proces antwoord niet, kann geen URLs toevoegen
Type/MIME associations
Associaties type/MIME
File types:
Bestandtype(s):
MIME identity:
MIME identiteit

Select or modify your file type(s) here


Kies of verander je bestandtype(s) hier
Select or modify your MIME type(s) here
Kies of verander je MIME type(s) hier
Go up
Omhoog
Go down
Omlaag
File download information
Informaties over de bestanden gedownload
Freeze Window
Venster invriezen
More information:
Bijkomende informaties
Welcome to WinHTTrack Website Copier!\n\nPlease click on the NEXT button to\n\nstart a new project\n- or resume a partial download
Welkom bij WinHTTrack Website Copier!\n\nGelieve NEXT te klikken om\n\n- een nie
uw project te starten\n\n- of vervoledig een gedeeltelijke download
File names with extension:\nFile names containing:\nThis file name:\nFolder name
s containing:\nThis folder name:\nLinks on this domain:\nLinks on domains contai
ning:\nLinks from this host:\nLinks containing:\nThis link:\nALL LINKS
Bestandsnamen met extentie:\nBestandsnamen bevattend:\nDit bestandsnaam:\nDirect
ory-namen bevattend:\nDeze directory:\nLinks op dit domein:\nLinks op domein:\nL
inks van deze host:\nLinks bevattend:\nDeze link:\nALLE LINKS
Show all\nHide debug\nHide infos\nHide debug and infos
Toon alles\nVerstop debug\nverstop informaties\nVerstop debug en informaties
Site-structure (default)\nHtml in web/,
images/other files in web/images/\
nHtml in web/html, images/other in web/images\nHtml in web/,
images/othe
r in web/\nHtml in web/,
images/other in web/xxx, where xxx is the file ex
tension\nHtml in web/html, images/other in web/xxx\nSite-structure, without ww
w.domain.xxx/\nHtml in site_name/, images/other files in site_name/images/\nHtml
in site_name/html, images/other in site_name/images\nHtml in site_name/, images
/other in site_name/\nHtml in site_name/, images/other in site_name/xxx\nHtml in
site_name/html, images/other in site_name/xxx\nAll files in web/, with random n
ames (gadget !)\nAll files in site_name/, with random names (gadget !)\nUser-def
ined structure..
Site-struktuur (default)\nHtml in web/,
images/andere bestanden in web/image
s/\nHtml in web/html, images/andere in web/images\nHtml in web/,
images/oth
er in web/\nHtml in web/,
images/other in web/xxx, waarbij xxx de extentie is
\nHtml in web/html,
images/andere in web/xxx\nSite-struktuur, zonder www.doma
in.xxx/\nHtml in site_naam/, images/andere files in site_naam/images/\nHtml in s
ite_naam/html, images/andere in site_naam/images\nHtml in site_naam, images/ande
re in site_name/\nHtml in site_naam/, images/andere in site_naam/xxx\nHtml in si
te_naam/html, images/andere in site_naam/xxx\nAlle bestenden in web/, met toeval
lige namen\nAlle bestanden in site_naam/, met toevallige namen\nGebruikers-gedef
inierde struktuur...
Just scan\nStore html files\nStore non html files\nStore all files (default)\nSt
ore html files first
Enkel scannen\nHtml-bestanden wegschrijven\nNiet-Html-bestanden wegschrijven\nAl
le bestanden wegschrijven (default)\nEerst Html-bestanden wegschrijven
Stay in the same directory\nCan go down (default)\nCan go up\nCan both go up & d
own
In dezelfde directory blijven\nKan dieper gaan (default)\nCan omhoog gaan\nKan z
owel dieper als omhoog gaan
Stay on the same address (default)\nStay on the same domain\nStay on the same to
p level domain\nGo everywhere on the web
Op hetzelfde adres blijven (default)\nOp dezelfde domain blijven\nOp dezelfde to
p level domain blijven\nNaar overal in de web gaan
Never\nIf unknown (except /)\nIf unknown
Nooit\nIndien onbekend (uitgezonderd /)\nIndien onbekend

no robots.txt rules\nrobots.txt except wizard\nfollow robots.txt rules


Geen robots.txt regels\nrobots.txt uitgezonderd wizard\nvolg robots.txt regels
normal\nextended\ndebug
normaal\nuitgebreid\ndebug
Download web site(s)\nDownload web site(s) + questions\nGet individual files\nDo
wnload all sites in pages (multiple mirror)\nTest links in pages (bookmark test)
\n* Continue interrupted download\n* Update existing download
Download web site(s)\nDownload web site(s) + vragen\nHaal losse bestanden\nDownl
oad alle sites in paginas (veelvuldige spiegeling)\nTest links in paginas (bookm
ark test)\n* onderbroken download verder doen\n* update bestaande download
Relative URI / Absolute URL (default)\nAbsolute URL / Absolute URL\nAbsolute URI
/ Absolute URL\nOriginal URL / Original URL
Relative URI / Absolute URL (default)\n Absolute URL / Absolute URL\nAbsolute UR
I / Absolute URL\nURL van oorsprong / URL van oorsprong
Open Source offline browser
Open Source offline browser
Website Copier/Offline Browser. Copy remote websites to your computer. Free.
Website Copier/Offline Browser. Kopieer websites op je computer. Gratis.
httrack, winhttrack, webhttrack, offline browser
httrack, winhttrack, webhttrack, offline browser
URL list (.txt)
URL lijst (.txt)
Previous
Vorige
Next
Volgende
URLs
URLs
Warning
Opgelet
Your browser does not currently support javascript. For better results, please u
se a javascript-aware browser.
Je browser support momenteel geen javascript. Voor betere resultaten, gelieve ee
n browser met javascript mogelijkheid gebruiken.
Thank you
Dankjewel
You can now close this window
Je kunt dit verster nu sluiten
Server terminated
Server beeindigd
A fatal error has occured during this mirror
Een fatale fout is opgetreden tijdens deze spiegeling