You are on page 1of 36

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

BAHASA CINA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN

TAHUN ENAM

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

BAHASA CINA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2016

Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan
buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman
atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.

1.0

14

2.0

17

3.0

19

22

23

24

25

26

4.0
5.0

21
21
21 21

21
2006-2010

1996

1.

2.

3. 2500
4.

5.

6.

7.
8.
9.

90
60

150
120

2 3

60

85%

30

30

1.

2.

3.

4.

6 21

1994

5.

2011

6.

7.

8.

9.

10

1
23456

11

12

13

1.0

1.2

1.3

1.2.6

1.3.6

14

1.6

1.8

1.6.6

1.8.4

15

1.7 1.7.14

1.7.15

16

2.0

2.3 2.3.6

17

2.1

2.2

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.1.14

2.1.15

2.1.16
2.2.6

2.4.6

2.5.6

2.6.10

2.6.11

2.6.12

2.7.4

2.8.3
200

18

3.0

3.2 3.2.4

19

3.1

3.4

3.6

3.7

3.8

3.1.7

3.4.4

3.6.3

3.7.2

3.8.6

20

3.5 3.5.6

21

4.0

4.1 4.1.6

4.2 4.2.6

4.3.6
4.3

4.4 4.4.6

4.5 4.5.5

4.6
4.6.4

22

5.0

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.2.6

5.3.12

5.3.13

5.4.7

5.5.6

5.6.3

23

14

14

15

16

17

11

19

25

20

21

48

22

37

10

43

11

28

12

34

13

30

24

305

14

10

15

16

17

19

17

20

32

23

10

29

11

22

12

26

13

21

25

204

26

10