You are on page 1of 3

Voetius Waspik week 20 2016

15 mei 9.30 uur ds. H.J. van Kapel, Eerste Pinksterdag


Kinderoppas Esther en Eva Wijnberg
Collectant Anna Wijnberg
Koster Jan Vuijk
Uitgangscollecte Pinkster Zending collecte
Pinkstercollecte voor gemeentestichting in Albani
Door een voetbaltoernooi leerde ik God kennen Op een
halfuurtje rijden van Tirana, de hoofdstad van Albani, ligt
Mushqeta: een klein dorpje in de bergen. Een aantal jaar
geleden zijn zendingswerkers Maarten en Gerdien Blom hier een
nieuwe gemeente gestart. Een kerkgebouw is er niet, daarom
huren ze een voormalig restaurant. Elke zondag is hier een
kerkdienst en Erges (18) is er altijd.
Een tijdje geleden organiseerde de kerk van Maarten en Gerdien
een voetbaltoernooi. Erges: Ik hou enorm van voetballen.
Daarom deed ik mee met het toernooi. Ik werd uitgenodigd voor
een kerkdienst, maar ik wist helemaal niet wat het inhield. Toch
ging ik. Iemand deed zijn getuigenis en dat raakte mij enorm. Ik
ontdekte dat ik leefde zonder God, en dat ik Hem nodig heb.
Ik ben er direct met anderen over gaan praten. Mijn familie en
vrienden begrijpen me niet, ze vinden me raar. Maar in de
nieuwe gemeente word ik bemoedigd. Ik bid nu of mijn vrienden
en familie God ook mogen leren kennen.
Nieuwe gemeenten stichten op plekken waar nog niets is, zodat
mensen als Erges God leren kennen. Dat is wat de GZB samen
met u op verschillende plekken in Europa wil doen. Helpt u
mee? Geef aan de Pinkstercollecte of maak uw gift over op
NL91 INGB 0690.7624.45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v.
Pinkstercollecte. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Pastoraat Dhr. R. Verduijn (Heistraat 22 SC) onderging in het
Twee Stedenziekenhuis in Tilburg een operatie. Hij is weer thuis.
Mw. A.L. van de Bos-Kerst (De Stroming, Kerkstraat 21) moest
worden opgenomen in het Elisabethziekenhuis in Tilburg. Ze is
weer thuis. We wensen haar sterkte. HERE, Gij doorgrondt en
kent mij en Gij legt uw hand op mij (Psalm 139).
Koninklijke onderscheiding Kerkrentmeester Theo
Ruitenberg en echtgenote Gonny Ruitenberg - Broekhoven
ontvingen op 26 april jongstleden een Koninklijke
onderscheiding. Zij zijn opgenomen als lid in de orde van Oranje
Nassau. Zij zijn onderscheiden onder meer vanwege het vele

kerkenwerk dat zij als vrijwilligers voor onze gemeente hebben


verricht in college van kerkrentmeesters en diaconie, in HVD,
vrouwenvereniging Lydia en Gemengd Christelijke
zangvereniging OKK. Wij feliciteren Gonny en Theo, en hun
kinderen ook langs deze weg heel hartelijk. Danken wij God
voor de gezondheid, kracht en lust tot het werk die hij Theo en
Gonny schonk, en bidden we om zijn zegen op hun, en op alle
kerkenwerk, in onze gemeente, in de hele kerk.
Verantwoording Ouderling S. Quist ontving 10,- voor de
restauratie van de kerk. Een gift, via de bank, voor het
restauratiefonds van 50,-.
Collectes van de maand April collecte I 219,68, collecte II
242,75, O & R Fonds 68,72, Instandhouding Predikant
plaats 82,05,Orgel fonds 68,70,
Ontvangen voor het bezorgen van een fruitschaaltje in de
maand april door mw. Annie van Pas 10,. De uitgang
collecte voor het Binnenland Diaconaat voor de Herberg
bedroeg
73,85. Mw. Adje van der Wiel ontving 10,- via H.V.D. Ds. Van
Kapel ontving 1 x 10,-- en 1 x 20,-- voor het
restauratiefonds. Allen hartelijk dank voor uw giften
Agenda Zondag 15 mei kindernevendienst groep I en II in De
Schakel.
Pinksteren
En het was op het Pinksterfeest
dat de Heilige Geest
kwam en vervulde het huis waarin de discipelen zaten.
Zij begonnen in allerlei talen te praten,
op hun hoofden waren tongen van vuur.
En dat op dit vroege uur
leek het wel of ze dronken waren,
maar het was het werk van de Heilige Geest.
En op die dag van het Pinksterfeest
vormden 3000 zielen de eerste kerk.
Dat was de Geest Zijn eerste Pinksterwerk.
De kerkenraad wenst u gezegende
Pinksterdagen, S.J. Quist en H.J. van Kapel