OPSTA PSIHOLOGIJA Ispitna pitanja

• •

Predmet i razvoj psihologije (Teotijski i praktični zadatak psihologije; Razvitak psihologije; grane psihologije; Važniji psihološki pravci); Metode i tehnike psihološkog istraživanja (Eksperimentalno i sistematsko neeksperimentalno istraživanje; Inrospekcija; Upitnik, intervju, anketiranje, sociometrijski postupak, projektivne tehnike; Testovi). Organski osnovi psihičkog života (Receptori; mišići, žlezde s unutrašnjim lučenjem, nervni sistem). Razvitak psihičkog života (Pojam razvoja; Faktori razvija; Razdoblja u razvitku pojedinca). Senzorno-perceptivni razvoj (Opažanje (čulni ) organi i oseti; Vrste oseta; Pažnja pri opažanju). Učenje ( Pojam učenja; Prelazni i osnovni oblici učenja: rano učenje, habituacija, senzitizacija, uslovljavanje, instrumentalno učenje, učenje uviđanjem, socijalni oblici učenja). Pamćenje i zaboravljanje (Pojam,Vrste pamćenja; Činioci koji utiču na uspeh učenja i pamćenja ; Proces zaboravljanja, uzroci zaboravljanja). Mišljenje (Pojam mišljenja, Karakteristike procesa mišljenja; Mišljenje i govor; Pojmovi i formiranje pojmova). Sposobnosti - inteligencija (Pojam, struktura. Razvoj inteligencije; Merenje inteligencije). Emocije (Razvoj emocija; Vrste; Fiziološki osnovi osećanja). Motivacija (Pojam motiva i motivacije; Vrste motiva; Frustracije; Vrste konflikata; Odbrambeni mehanizmi). Ličnost kao celovit sistem (Pojam ličnosti; Crte i tipovi; Identitet i integritet; Zrelost ličnosri - razvoj i aspekti zrelosti). Struktura ličnosti (Temperament; Karakter; Sposobnosti; Telesne osobine). Socijalizacija i komunikacija (Opažanje drugih osoba; Socijalni stavovi; Ponašanje u grupi; Neverbalna i verbalna komunikacija).

• • • •

• • • • • • • •

LITERATURA 1. Rot, N.: Opsta psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredsva, Beograd, ( više izdanja) 2. Rot, N.: Psihologija ličnosti, Naučna knjiga, Beograd 3. Krec i Kracfild: Elementi psihologije, Naučna knjiga, Beograd 4. Hrnjica, S.: Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti, Naučna knjiga, Beograd.
Subotica, februar Nadežda Rodić 2009. Predmetni nastavnik :mr

OPSTA PSIHOLOGIJA Ispitna pitanja
• •

Predmet i razvoj psihologije (Teotijski i praktični zadatak psihologije; Razvitak psihologije; grane psihologije; Važniji psihološki pravci); Metode i tehnike psihološkog istraživanja (Eksperimentalno i sistematsko neeksperimentalno istraživanje; Inrospekcija; Upitnik, intervju, anketiranje, sociometrijski postupak, projektivne tehnike; Testovi). Organski osnovi psihičkog života (Receptori; mišići, žlezde s unutrašnjim lučenjem, nervni sistem). Razvitak psihičkog života (Pojam razvoja; Faktori razvija; Razdoblja u razvitku pojedinca). Senzorno-perceptivni razvoj (Opažanje (čulni ) organi i oseti; Vrste oseta; Pažnja pri opažanju). Učenje ( Pojam učenja; Prelazni i osnovni oblici učenja: rano učenje, habituacija, senzitizacija, uslovljavanje, instrumentalno učenje, učenje uviđanjem, socijalni oblici učenja). Pamćenje i zaboravljanje (Pojam,Vrste pamćenja; Činioci koji utiču na uspeh učenja i pamćenja ; Proces zaboravljanja, uzroci zaboravljanja). Mišljenje (Pojam mišljenja, Karakteristike procesa mišljenja; Mišljenje i govor; Pojmovi i formiranje pojmova). Sposobnosti - inteligencija (Pojam, struktura. Razvoj inteligencije; Merenje inteligencije). Emocije (Razvoj emocija; Vrste; Fiziološki osnovi osećanja). Motivacija (Pojam motiva i motivacije; Vrste motiva; Frustracije; Vrste konflikata; Odbrambeni mehanizmi). Ličnost kao celovit sistem (Pojam ličnosti; Crte i tipovi; Identitet i integritet; Zrelost ličnosri - razvoj i aspekti zrelosti). Struktura ličnosti (Temperament; Karakter; Sposobnosti; Telesne osobine). Socijalizacija i komunikacija (Opažanje drugih osoba; Socijalni stavovi; Ponašanje u grupi; Neverbalna i verbalna komunikacija).

• • • •

• • • • • • • •

LITERATURA 5. Rot, N.: Opsta psihologija, Zavod za udžbenike i nastavna sredsva, Beograd, ( više izdanja) 6. Rot, N.: Psihologija ličnosti, Naučna knjiga, Beograd 7. Krec i Kracfild: Elementi psihologije, Naučna knjiga, Beograd 8. Hrnjica, S.: Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti, Naučna knjiga, Beograd.
Subotica, februar Nadežda Rodić 2009. Predmetni nastavnik :mr

PEDAGOŠKA PSIOLOGIJA Ispitna pitanja
• • • • • • • •

Predmet i problematika koju izučava pedagoška psihologija Učenje i razvoj (Pojam učenja i razvoja; Oblici učenja; Programirano učenje; Učenje, uzrast i polne razlike; Transfer učenja;Učenje kao proces nadgrađivanja u toku učenja.) Pamćenje i zaboravljanje (Pojam; Metode ispitivanja pamćenja;Uzroci zaboravljanja.) Organizacija nastave kao činilac uspešnog učenja (Metode uspešnog učenja. Aktivno učenje.) Kognitivni činioci učenja (Sposobnosti za učenje. Kognitivni stilovi. Stvaralačke sposobnosti.) Motivacioni činioci uspešnog učenja (Važnost pojedinih grupa motiva za školsko učenje;Sredstvo motivacije u učenju; Razvijanje motivacija kroz nastavni rad.) Emocionalni činioci uspešnog učenja (Prijatnost, neprijatnost i stav prema učenju. Interesovanja.) Socijalno-psihološki činioci uspešnog učenja (Psihološki aspekti formiranja dečijeg kolektiva. Interakcija dete - vaspitač. Uticaj socijalne atmosfere i emocionalne klime u kolektivu dece. Uticaj oblika rada i podsticanja - saradnja i takmičenja.) Merenje uspeha u učenju (Proveravanje, ocenjivanje i vrednovanje. Testovi znanja.) Obdarena deca (Priroda obdarenosti. Vrste i tipovi obdarenosti. Otkrivanje obdarene dece.) Deca sa smetnjama u razvoju (Teškoće u razvoju usled urođenih smetnji i socijalnih uslova.)

• • •

LITERATURA
9. Vučić, L.: Pedagoška psihologija, Društvo psihologa, Beograd,1991.

10. Đurić, Đ.: Psihologija i obrazovanje, Učiteljski fakultet, Sombor, 1997. 11. Ivić, L: Aktivno učenje I i II UNICEF, Beograd,1985. 12. Pešić, M.: Motivacija predškolskog deteta za učenje, Prosvetni pregled, Beograd, 1985. 13. Medouz, i Kešdan, A.: Kako pomoći deci da uče, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000.

Subotica, februar 2009.

Predmetni nastavnik :mr Nadežda Rodić

PSIHOLOGIJA EMOCIJA Ispitna pitanja
I POJAM, SUŠTINA, STRUKTURA I FUNKCIJA EMOCIJA • • • • Pojam emocija u širem i užem smislu Sta nisu emocije Osnovni parametri u odnosu na koje je moguće vršiti upoređivanje emocionalnih reakcija Eunkcija emocija - pojam adaptivnog ponašanja i kriterijumi za ocenu adaptivnosti ponašanja

II FIZIOLOŠKE OSNOVE EMOCIJA I EMOCIJE U PSIHOSOMATICI 14. Uloga vegetativnog nervnog sistema, hipotalamusa, kore velikog mozga, endokrinog sistema u javljanju emocija 15. Psihosomatski poremećaji 16. Tipovi poremećaja osećajnosti koji mogu dovesti do nastanka psihosomatskih bolesti III TEORIJE EMOCIJA 1. Teorija emergencije (Kenon); teorija aktiviranja (Lindsli); Teorije interakcije dva faktora (Šehter); DžemsLangerova teorija; Hipotalamička teorija (Kenon-Berdova teorija). IV MODEL KRUŽNE EMOCIONALNE REAKCIJE (KER) 1. Emocije kao deo kognitivno-fiziološkog sklopa- segmenti uključeni u lanac V EMOCIJE KAO TRANSAKCIJE 1. Simpatija, antipatija (pojam i razlike) VI EMOCIONALNI RAZVOJ 1. Prosta i kompleksna osećanja 2. Porodično skriptiranje emocija (profd emocionalnih reakcija; negativan i pozitivan poremećaj osećajnosti) VII EMOCIONALNA INTELIGENCIJA 1. Emocionalna pismenost i nepismenost 2. Veštine emocionalne inteligencije (Salovej) VIII VRSTE OSEĆANJA 1. Primarne emocije 2. Emocije koje se odnose na čulnu stimulaciju 3. Emocije koje se odnose na samoocenu 4. Emocije koje se odnose na druge ljude 5. Emocije vezane za procenjivanje 6. Raspoloženja Karakteristike, funkcije pojedinih emocija; situacije koje ih izazivaju.

Subotica, februar 2009.

Predmetni nastavnik :mr Nadežda Rodić

RAZVOJNA PSIHOLOGIJA Ispitna pitanja 17. Predmet i zadaci razvojne psihologije. 18. Metode i tehnike razvojne psihologije (Longitudinalni i transferzalni postupak; Metoda posmatranja; Metoda testa; Metoda eksperimenta; Sociometrijski postupak; Projektivne metode). 19. Opšte tendencije u razvoju – zakonitosti. 20. Periodizacije psiho-fizičkog razvoja. 21. Prenatalni razvoj (Ovum, embrion, fetus; Uticaj emocionalnog stanja majke na fetus). 22. Novorođenče (Fizičke, anatomske i fiziološke karakteristike) 23. Fizički razvoj (Razvoj skeleta i mišića, telesne proporcije, nervni sistem, endokrini sistem). 24. Motorni razvoj i njegov značaj (Zakonitosti motornog razvoja; Kontrola položaja tela - uspravan hod; Upotreba ruke i precizno hvatanje; Lateralna dominacija i levorukost; Motorne aktivnosti dece jaslenog uzrasta; Razvoj motorike finih mišića). 25. Razvoj emocija (Javljanje, način ispoljavanje i diferencijacija emocija; Faktori razvoja emocija; Karakteristike pojedinih emocija;Karakteristike dečijih emocija.) 26. Socijalni razvoj (Prve socijalne percepcije,.reakcije i interakcije; Oblici socijalnog ponašanja; Uloga vaspitača u formiranju socijalnih odnosa; Problem odvajanja od majke i adaptacija na predškolsku ustanovu.) 27. Moralni razvoj (Osnovne faze u razvoju morala; Moralno suđenje na predškolskom uzrastu i njegove transformacije; Uticaj sredine na razvoj morala.) 28. Razvoj govora (Funkcija govora; Faze u razvoju govora; Činioci u razvoju govora; Bilingvizam; Poremećaji u govoru.) 29. Senzorno-perceptivni razvoj(Opšti problemi kognitivnog razvoja; Senzorni razvoj i razvoj opažanja; Opažanje prostora i vremena; Opažanje boja i oblika; Opažanje kvantitativnih odnosa; Akustična osetljivost na predškolskom uzrastu.) 30. Razvoj pamćenja (Obim, sadržaj i osobenosti pamćenja s obzirom na uzrast; Transformacija od nenamernog u namerno pamćenje.) 31. Učenje (Pojam i značaj učenja; Jednostavni i složeni oblici učenja; Socijalni oblici učenja.) 32. Razvoj mišljenja (Razlike i slučnosti mišljenja dece i odraslih; Transformacija od opažajno-praktičnog do verbalnog mišljenja; Teorije saznajnog razvoja - Pijaže, Vigotski, Bruner; Saznajna radoznalost i specifičnosti dečijeg shvatanja sveta; Shvatanje kasuzalnih odnosa; Formiranje i razvoj pojmova kod dece; Razvoj zaključivanja kod dece i neke teškoće; Razvoj pojma o sebi - lični identitet i polni identitet; Saznajni razvoj dece školskog uzrasta - period konkretnih i formalnih operacija.) 33. Razvoj sposobnosti (Pojam inteligencije; Razvoj, merenje i izračunavanje IQ. 34. Dečija igra ( Značaj igre za razvoj ličnosti; Socijalno učešće dece u igri; Vrste igara; Dečije igračke i uzrast.)

35. Dečiji crteži (Razlozi interesovanja za crteže; Stupnjevi razvoja dečijeg crteža; Crteži kao sredstvo za upoznavanje psihičkog života deteta.) 36. Zrelost za polazak u školu (Komponente zrelosti; Utvrđivanje zrelosti.) 37. Psihološke karakteristike deteta mlađeg školskog uzrasta 38. Adolescencija (Pojam, karakteristike; Neki aspekti razvoja adolescenta; Tipične krize i poremećaji u adolescenciji; Poreklo konflikata između adolescenata i odraslih.) 39. Odraslo doba (Izbor životnih uloga u mladom odraslom dobu; Profesionalni razvoj; Zadovoljstvo poslom, bračni status; Krize porodičnih odnosa; Roditelj stvo i kontinuitet ličnog identiteta odraslih.) 40. Starost (Pojam starosti; Promene na intelektualnom i socijalnom planu; Prestanak profesionalnog angažaovanja; Reakcija na starenje i stav prema smrti.) LITERATURA: • • • • • • Manojlović, A. i Mladenović, U.: Psihologija predškolskog deteta, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd Kondić, K.: Psihodinamska razvojna psihologija, Plato, Beograd Smiljanić, V.: Razvojna psihologija, Društvo psihologa Srbije Smiljanić, V.: Psihologija starenja, Nolit, Beograd Kapor - Stanulović, N.: Na putu ka odraslosti, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd Ivić, I. i Havelka, N.(priredili): Proces socijalizacije kod dece, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd

Subotica, februar 2009.

Predmetni nastavnik :mr Nadežda Rodić

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful