CONTOH FAIL MEJA FAIL MEJA KETUA PANITIA

1. LATAR BELAKANG

Kurikulum adalah agenda utama dalam sesuatu sistem pendidikan. Urusan utama atau “corebussiness” sesuatu organisasi pendidikan ialah memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan sistematik. Nadi pelaksanaan sistem kurikulum ialah panitia subjek. Pengurusan panitia yang cekap berteraskan TQM akan mewujudkan satu sisstem pengurusan panitia yang berkualiti. Manual pengurusan panitia yang didokumenkan boleh membantu Ketua Panitia dan ahli-ahlinya menggerakkan panitia dengan cekap dan sistematik. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang didokumenkan merupakan panduan kerja dan manual rujukan kepada guru berpengalaman dan guru baru. Ketua Panitia yang baru dilantik akan dapat merujuk senarai tugas dengan adanya Fail Meja yang lengkap dan kemaskini. Fail Meja merupakan dokumen rujukan fungsi dan tugas Ketua Panitia. Memandangkan Fail Meja Ketua Panitia yang terkini amat diperlukan untuk kelicinan dan keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran khususnya di Sekolah-Sekolah Menengah, yang sentiasa berusaha mencapai prestasi cemerlang , maka Unit Sains dan Matematik, Pejabat Pelajaran Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus mengambil langkah untuk menerbitkan Fail Meja Ketua Panitia Sains. Dengan itu, diharapkan Fail Meja ini akan dapat memantapkan lagi pengurusan panitia di peringkat sekolah. Pengurusan panitia yang cekap dan mantap akan meningkatkan kualiti keputusan peperiksaan awam dan dalam perspektif nasional meningkatkan lagi pengeluaran sumber manusia negara yang berkualiti. 2. OBJEKTIF KETUA PANITIA 2.1. OBJEKTIF UMUM 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2. Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masingmasing. Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia. Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasama dengan panitia lain. Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya.

OBJEKTIF KHAS 2.2.1 Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraan kurikulum yang berkesan. 2.2.2 Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab di kalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

1

2.2.3 Untuk melahirkan guru-guru Sains yang cekap, dedikasi dan bertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi dan mencapai objektif mata pelajaran Sains. 2.2.4 Merealisasikan hala tuju mata pelajaran Sains Lulus 100% mata pelajaran Sains PMR dan SPM Lulus 100% dalam mata pelajaran Sains Tulen SPM Memastikan prestasi setiap mata pelajaran Sains adalah berkualiti untuk mencapai target cemerlang. Memastikan semua pelajar dapat menguasai semua konstruk / elemen dalam pentaksiran PEKA Sains. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam proses Sains AHLI JAWATANKUASA PANITIA Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli 5.1 : : : : Ketua Panitia Ketua Panitia Menengah Rendah Guru (dilantik secara bergilir-gilir di kalangan Ahli Panitia) Semua Guru Mata Pelajaran Sains

KURIKULUM 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.1.13 5.1.14 5.1.15 5.1.16 5.1.17 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini Penyediaan rancangan pengajaran tahunan Penyediaan rancangan pengajaran bersama Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran Kepelbagai teknik mengajar Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan Penggunaan BBM dalam P & P Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli Menyelaras soalan ujian bulanan Menyelaras soalan peperiksaan penggal Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan Menyemak buku latihan pelajar Memberi kursus dalaman Bimbingan untuk ahli panitia baru Pelaksanaan program khas kemahiran belajar Penyelarasan dan pemantauan PEKA sains.

5.2

PENGURUSAN 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 Pemilihan buku teks dan rujukan Pencerapan (Sekolah Gred B) Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun Pengajaran berpasukan (team teaching) Mengadakan kursus dalaman Guru ganti inter-panitia (jangka panjang) Pemantauan aktiviti panitia Mengadakan mesyuarat berkala dan “post-mortem” Penyediaan anggaran belanjawan tahunan 2

5.2.10 Pengawalan stok dan iventori (Sekolah Gred B ) 5.2.11 Penyeliaan PEKA Sains 5.2.12 Membantu penyeliaan pengurusan makmal 5.3 KO-KURIKULUM 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.4 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Program lawatan sambil belajar Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah Mengadakan Minggu / Bulan Sains

TUGAS-TUGAS LAIN 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain Mengemaskini data bilik gerakan sekolah Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia Mewujudkan/mengemaskini laman Web Sains Penyediaan dan pengawalan belanjawan Pengawalan stok dan iventori Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar

5.5

KO-KURIKULUM 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.5 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik Menyertai pertandingan berkaitan panitia Program lawatan sambil belajar Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah

5.6

TUGAS-TUGAS LAIN 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain Mengemaskini data bilik PPSMI Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia

3

7.

FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA i. ii. iii. iv. KURIKULUM PENGURUSAN KO-KURIKULUM TUGAS-TUGAS LAIN

8.

AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 8.1 KURIKULUM 8.1.1 MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang/ Peraturan

1.

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guruguru yang berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar

Pengetua

2.

Penolong Kanan/GKMP GKMP

3.

4.

4

CARTA ALIRAN

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini

Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan

Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkenaan

Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar

Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod

SENARAI SEMAK 5

BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TINDAKAN Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Beli yang baru/fotostat (jika perlu) Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod

TANDAKAN (/)

CATATAN

NORMA KERJA 6

BIL

JENIS KERJA

MASA YANG DIAMBIL

JUMLAH UNIT YANG BOLEH DIJALANKAN DALAM SEMINGGU 1

1.

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran

30 min

2.

Fotostat sukatan (jika perlu)

60 min

6

3.

Mengagihkan sukatan pelajaran

10 min

6

4.

Memastikan setiap guru memasukkan sukatan ke dalam buku rekod mengajar

15 min

6

8.1.2

PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 7

PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan

1.

Mastikan guru-guru mengadakan Pengetua/Penolong mesyuarat penyelarasan untuk Kanan menyediakan rancangan pengajaran mengikut tingkatan yang diajar. Guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama berbincang untuk menyedia rancangan pengajaran setahun secara terperinci mengikut takwim sekolah. Menaip hasil rancangan secara kemas dan teliti dan memasukkan ke dalam buku rekod pengajaran guru. Guru mengajar mengikut penjadualan yang ditentukan di dalam rancangan tahunan yang telah disediakan. Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan. Ketua Panitia Ketua Panitia

2.

3.

4.

5.

Guru Kanan mata pelajaran dan Ketua Panitia

CARTA ALIRAN 8

Mesyuarat penyelarasan menyediakan rancangan

Perbincangan antara guru-guru yang mengajar Tingkatan yang sama

Menaip hasil rancangan pengajaran

Ketua Panitia menyemak rancangan dan menandatangan di minggu ketiga

Tidak Arah buat pindaan

Puashati?

Guru mengajar ikut rancangan

Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan

SENARAI SEMAK

9

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tindakan

Tandakan (/)

Catatan

Mengadakan mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan Mengadakan perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Guru-guru mata pelajaran menaip hasil rancangan pengajaran Ketua Panitia menyemak rancangan dan menanda tangan (minggu ketiga) Guru mengajar (berterusan) Membuar perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan

NORMA KERJA

10

Bil Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1 1

1. 2.

Mesyuarat penyelarasan penyediaan perancangan Perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Menaipkan hasil rancangan pengajaran Menyemak rancangan pengajaran dan tandatangan Guru mengajar di kelas Membuat perubahan kepada rancangan pelajaran dari semasa ke semasa

120 min 60 min

3. 4.

240 min 20 min

1 6

5. 6.

Berterusan Jika ada

8.1.3

PENYEDIAAN RANCANGAN BERSAMA PROSES KERJA 11

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan Pengetua Guru Kanan Mata Pelajaran

SEKSYEN UNDANGUNDANG PERATURAN

1.

Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat 3.1 Membawa bersama rancangan pengajaran yang lepas 3.2 Membuat laporan masalah semasa melaksanakan rancangan pengajaran yang lalu

2. 3.

4.

Mengadakan mesyuarat 4.1 Menyusun rancangan pengajaran

5.

Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedarkan kepada semua ahli

6.

12

CARTA ALIRAN

Memperolehi sukatan pelajaran

Menentukan tarikh mesyuarat

Persediaan sebelum mesyuarat - Membawa bersama rancangan pengajaran lepas - Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas Mengadakan mesyuarat - Menyusun rancangan pengajaran Menaip/mencetak rancangan pengajaran

Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia

13

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. Tindakan Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat - rancangan pengajaran lepas - masalah pelaksanaan Rancangan Pengajaran lepas (post mortem) 3. 4. Mengadakan mesyuarat Percetakan - menaip - mencetak 6. Mengedarkan Rancangan Pengajaran Tandakan (/) Catatan

14

8.1.4

KEPELBAGAIAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSES KERJA

BIL 1.

PROSES KERJA Kenal pasti kaedahkaedah P & P

PEGAWAI YANG MELULUSKAN Guru Cemerlang/ Penolong Kanan/ GKMP Guru Cemerlang Ketua Panitia

SEKSYEN PERATURAN

2. 3. 4.

Menyenaraikan semua kaedah Memilih kaedah Menjalankan kaedah dipilih dalam kelas Membuat penilaian Menyediakan laporan keberkesanan kaedah Hantar laporan

5. 6.

7.

Penolong Kanan/GKMPMP

CARTA ALIRAN

15

Kenal pasti kaedah P & P Menyenaraikan semua kaedah

Tidak Minta bantuan Guru Cemerlang Ya

Lengkap?

Memilih kaedah Menjalankan kaedah Buat penilaian

Berkesan

Sediakan laporan keberkesanan

Hantar laporan kepada GPK & GKMP

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan 16

Tandakan (/)

Catatan

1. 2. 3. 4. 5. 5.

Senarai Kaedah P & P Pilih kaedah Laksanakan kaedah Penilaian kaedah Buat laporan Edar Laporan: a) b) c) Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail P & P

17

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN Pengetua/Penolong Kanan/GKMP/Guru Cemerlang

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1.

Meneliti laporan pencerapan yang telah dibuat ke atas guru-guru panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat panitia khusus bagi mempertingkatkan kaedah P & P yang terbaik bagi satu-satu tajuk sukatan pelajaran Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan bagi membincangkan modul kaedah pengajaran terbaik bagi tajuk-tajuk tertentu Guru-guru cuba melaksanakan modul Perbincangan semula mencerminkan keberkesanan modul Laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran, Penolong Kanan dan Pengetua

2.

Guru Kanan Mata Pelajaran

3.

Penolong Kanan/GKMP/Ketua Panitia

4.

5.

6.

18

CARTA ALIRAN

Ketua Panitia meneliti laporan pencerapan

Menetapkan tarikh mesyuarat

Memanggil mesyuarat panitia

Mesyuarat mencari kaedah pengajaran terbaik

Membina modul

Mengajar mengikut modul Tidak Berkesan? Memurnikan Modul Ya Kepelbagaian kaedah/modul dihasilkan

Laporan kepada Ketua Panitia, Penolong Kanan dan Pengetua

19

SENARAI SEMAK

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tindakan Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Mesyuarat dijalankan/membina modul Guru melaksanakan modul Perbincangan selepas guru melaksanakan modul Membuat/menghantar laporan

Tandakan (/)

Catatan

NORMA KERJA 20

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat dan pembinaan modul Guru melaksanakan modul Perbincangan semak selepas melaksanakan modul Menghantar .laporan kepada Pengetua/Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran

120 min 120 min 180 min 1 minggu 120 min 1 hari

8.1.5

KEPELBAGAIAN PROGRAM PENGAYAAN DAN PEMULIHAN

21

PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua UndangUndang/ Peraturan

1.

Mengadakan mesyuarat panitia untuk mendapatkan senarai nama pelajar yang perlukan pemulihan dan pengkayaan. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkangan 5. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tingkatan 3. Bersama-sama guru dalam panitia menentukan jadual pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan. Program-program dijalankan seperti yang dijadualkan. Penilaian. Mengadakan post mortem dari masa ke semasa untuk melihat program-program yang telah dijalankan. Mengadakan pengubahsuaian jika perlu. Mengedarkan laporan

2.

Penolong Kanan

3.

Penolong Kanan / Guru Kanan

4.

5.

6. 7.

Penolong Kanan/Guru Kanan Guru Kanan Penetua, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran

8. 9.

22

CARTA ALIRAN

-

Mesyuarat Memilih pelajar untuk pemulihan/pengkayaan Mesyuarat menyusun jadual program - Bagi Tingkatan 3 - Bagi Tingkatan 5 Jadual pelaksanaan program Melaksanakan program,

Menilai keberkesanan program

Tidak Ubahsuai Nilai Semula Program diteruskan Berkesan?

23

SENARAI SEMAK

Bil 1. 2.

Tindakan Mesyuarat Khas Panitia Senarai nama pelajar : a. b. Cemerlang Lemah

Tandakan (/)

Catatan

3.

Program-program : a. b. Pengkayaan Pemulihan

4. 5. 6. 6. 8.

Jadual Pelaksanaan Program Pelaksanaan Program Penilaian Program dan Buat Laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru, Pengetua, Penolong Kanan, Guru Kanan pelajaran Fail dan rekod laporan dalam fail panitia

24

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil 60 minit 60 minit 60 minit 30 minit

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mesyuarat Panitia Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 5 & 6Atas Mesyuarat menyusun program untuk tingkatan 3 Menyediakan jadual pelaksanaan Menjalankan program Penilaian dan post mortem Menyediakan laporan

60 minit 30 minit

25

8.1.6

PENGGUNAAN BBM DALAM P & P PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Undang-Undang Meluluskan/Dirujuk & Peraturan Guru PSS & Guru Kanan Pekeliling Kementerian Pendidikan

1.

Dapatkan inventori bahan daripada guru pusat sumber

2. 3.

Semak senarai bahan Pilih bahan yang sesuai dengan perancangan panitia Hebahkan senarai bahanbahan yang sesuai kepada guru-guru Memberikan galakan kepada guru-guru menggunakan bahan-bahan di Pusat Sumber dan menerangkan prosedur yang ditetapkan oleh guru PSS Memastikan guru-guru menggunakan PSS/menyemak rekod tempatan penggunaan bahan PSS Penolong Kanan/Guru Kanan Penolong Kanan

4.

5.

6.

Penolong Kanan/Guru Kanan

26

SENARAI SEMAK

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

Tindakan Dapatkan senarai inventori Semak senarai inventori Pilih senarai yang sesuai/senaraikan Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan PSS / beri galakan Pemantauan

Tandakan (/)

Catatan

6.

27

CARTA ALIRAN

Dapatkan inventori bahan PSS

Semak bahan yang sesuai dengan panitia

Edarkan senarai bahan

Menerangkan prosedur penggunaan bahan PSS dan memberi galakan

Memastikan guru-guru menggunakan bahan PSS Pemantauan

28

NORMA KERJA Bil 1. Jenis Kerja Dapatkan inventori daripada Guru Pusat Sumber. Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah

2.

Menyemak senarai BBM dan memilih bahan yang sesuai dengan rancangan Panitia.

30 minit

3.

Memberi salinan bahan-bahan yang sesuai untuk kegunaan guru Panitia.

10 minit

4.

Menggalakkan guru-guru menggunakan bahan yang sesuai.

10 minit

5.

Menyemak rekod tempahan penggunaan BBM oleh Panitia.

10 minit

29

8.1.7

MENINGKATKAN KOLEKSI BBM HASILAN PANITIA PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

UndangUndang & Peraturan

1.

Menerima senarai stok BBM dari penyiaran PSS Menerima borang meningkatkan koleksi BBM. Memanggil mesyuarat untuk tujuan menambah koleksi bagi kegunaan guru-guru panitia. 3.1 Menyenaraikan BBM jenis-jenisnya yang sedia ada dalam stok PSS disusun mengikut tajuk dan tingkatan yang sesuai (guna borang BI). 3.2 Salinan diberi kepada tiap-tiap guru dalam panitia. 3.3 Guru-guru panitia diminta meneliti senarai tadi dan bincangkan tambahan BBM yang boleh dibuat bersama dalam panitia untuk kegunaan guru-guru. 3.3.1 Guru menyenaraikan tajuk-tajuk susah difahami oleh pelajar (guna borang B2) 3.3.2 Guru-guru menentukan jenis BBM yang sesuai dibuatuntuk tajuk-tajuk terpilih tadi sesuai dengan tingkatan tertentu.

Penolong Kanan Penolong Kanan

2. 3.

Bil

Proses Kerja 30

Pegawai Yang

Undang-

Meluluskan 3.3.3 Guru-guru menentukan jenis BBM yang akan dibuat (transparensi/slaid/pita video dan lain-lain). Guru merangka bersama BBM yang akan dibuat dalam satu bengkel. Guru-guru menetapkan tarikh dan masa bengkel membina BBM diadakan.

Undang & Peraturan

3.3.4

3.3.5

4. 5.

Fasilitator dipastikan oleh Ketua Panitia. Mengeluarkan surat panggilan BBM untuk mengadakan bengkel membuat BBM. Salinan diberi kepada Pengetua/Pen. Kanan/:Penyelaras PSS/Ketua Bidang. Bemgkel diadakan seperti dirancang. Masukkan BBM yang baru siap ke dalam stok BBM panitia. Salinan senarai baru stok ini diberi kepada Penyelaras PSS/Ketua Bidang dan staf lain untuk makluman.

6. 7. 8.

9.

Guru menyimpan BBM dalam bilik BBM masing-masing. Pinjaman oleh guru panitia pelajaran lain dibenarkan dengan mengikut prosedur yang sama. CARTA ALIRAN

10

31

Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 (yang kosong) daripada Penolong Kanan Mesyuarat

Guru Menerima Senaraikan Tentukan Senarai stok dan tajuk-tajuk tarikh, Borang B1 & B2 susah difahami bengkel BBM

Tentukan jenis BBM yang perlu Dibuat

Tentukan fasilitator

Memanggil guru mengadakan bengkel Perbengkelan BBM siap dibina Masukkan BBM dalam daftar stok BBM Mengedarkan senarai BBM yang baru Menyimpan BBM di dalam Bilik BBM Panitia Pinjaman BBm dengan mengisi buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM SENARAI SEMAK Bil Tindakan 32 Tandakan (/) Catatan

1. 2. 3.

Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Mengisi Borang B1 Mengisi Borang B2 Menentukan jenis BBM yang akan dibuat Menentukan fsilitator Menentukan tarikh, tempat dan masa bengkel

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Memanggil guru untuk berbengkel Perbengkelan BBM siap Mengedarkan senarai BBM yang baru siap kepada guru panitia Menyimpan BBM di dalam bilik BBM panitia Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja 33 Masa Yang Jumlah Unit

Diambil

Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Meminta, menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS. Menerima borang B1 dan B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3.1 3.2 3.3 3.4 Mengisi Borang B1 & B2 Menentukan jenis BBM yang akan dikeluarkan Menentukan fasilitator Menentukan tarikh, tempat masa bengkel

5 minit

2.

5 minit

3.

60 minit

4. 5. 6.

Perbengkelan dan Hasilan Memasukkan BBM dalam daftar stok Panitia BBM Mengedarkan senarai BBM yang siap kepada guru panitia Menyimpan BBM di dalam bilik BBM Guru meminjam BBM daripada Bilik BBM P & P menggunakan BBM

2 – 3 jam 10 minit 10 minit

7. 8. 9.

10 minit

Peningkatan Koleksi BBM SUBJEK :…………………………………………………….

34

Unit BBM Sedia ada

Tajuk Tajuk

Ting. Pita Video Transparensi Slaid Lain

Sedia Target Sedia Target Sedia Target Sedia Target Ada Ada Ada Ada

8.1.8

MEMBANYAKKAN KOLEKSI BBM YANG DIBELI

PROSES KERJA 35

Bil 1.

Proses Kerja Memastikan peruntukan panitia yang sedia ada Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM yang sesuai untuk kegunaan guru-guru panitia. 2.1 Salinan surat panggilan mesyuarat diberi kepada Guru Kanan Mata Pelajaran.

Pegawai Yang Meluluskan Pengetua

Saksi UndangUndang/Peraturan

2.

Penolong Kanan

Penolong Kanan

3.

Mesyuarat diadakan untuk berbincang perkara-perkara berikut: 3.1 Menyenaraikan BBM yang perlu dibeli. 3.2 Memutuskan pembelian BBM mengikut keutamaan.

4.

Membuat pesanan BBM dengan mengisi borang daripada Penyelia Stor. Menerima BBM yang dibeli. Memasukkan senarai BBM baru dibeli ke dalam buku stok panitia sekolah. Mengedarkan salinan senarai BBM kepada Penyelaras PSS, K. Bidang dan semua guru panitia. ALIRAN KERJA

Pengetua/PK

5. 6.

7.

Mendapatkan peruntukan wang

36

Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM (s.k: Ketua Bidang)

Senaraikan jenis yang akan BBM yang perlu dibeli

Senaraikan BBM dibeli mengikut keutamaan

Berjumpa Pengetua untuk kelulusan membeli

Membuat pesanan BBM melalui Penyelia Setor selepas kelulusan Pengetua Menerima BBM yang dibeli

Merekodkan di dalam buku stok BBM Panitia/sekolah Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Pinjaman BBM Panitia Sekolah

P & P menggunakan BBM

SENARAI SEMAK Bil Catatan Tindakan Tandakan ( / )

37

1.

Dapatkan maklumat peruntukan wang Panitia yang sedia ada. Memanggil mesyuarat panitia untuk berbincang tentang pembelian BBM. Menyediakan senarai 3.1 3.2 Tajuk BBM yang perlu Tajuk BBM yang diberi keutamaan

2.

3.

4. 5. 6. 7.

Membuat pesanan Menerima BBM yang dibeli Merekod di dalam buku stok BBM panitia Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS/ Guru Kanan MP & Guru-Guru Merekod pinjaman BBM BBM digunakan

7. 9.

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja 38

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang

Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1. Mesyuarat BBM membincangkan pembelian BBM 1 jam

2.

Merekodkan BBM ke dalam stok Panitia

30 minit

3.

Mengedarkan salinan stok BBM yang baru

30 minit

Borang Koleksi BBM Mata Pelajaran : ………………………………………… Unit BBM Sedia Ada Tajuk-Tajuk Terpilih Tingkatan Jenis BBM Yang Akan Dibuat dan Bilangannya Pita Video 39 Transparensi Slaid

8.1.8

MENYELARAS SOALAN UJIAN BULANAN

PROSES KERJA

40

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/ Rujukan

UndangUndang /Peraturan

a) Ujian Bulanan 1. Memanggil mesyuarat untuk berbincang Pengetua dan membuat penyelarasan antara guru-guru Penolong yang mengajar kelas dalam tingkatan yang Kanan sama. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU (Jadual Penentu Ujian) Mengagihkan tugas untuk menaip dan mencetak soalan. Menjalankan ujian bulanan mengikut perjadualan yang ditentukan. Guru mata pelajaran memeriksa kertas soalan dan membuat analisis. Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula mengikut bidang kelemahan pelajar. Penolong Kanan Guru Kanan Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan Pengetua

2.

3.

4.

5.

7.

Penolong Kanan Guru Kanan

CARTA ALIRAN 41

Mesyuarat antara guru-guru mata pelajaran di tingkatan yang sama

Membuat agihan tugas (menggubal, menaip dan membina skima dan soalan)

Menggubal soalan mengikut kaedah JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Tiada kesilapan Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Menjalankan ujian ikut jadual

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) 42 Catatan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Panggilan mesyuarat Pengagihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf soalan Menaip soalan Menyemak soalan Menjalankan peperiksaan

NORMA KERJA

43

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil 2 hari 1 hari 2 hari 1 hari 1 hari 1 hari

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Panggilan mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak draf Menaip soalan Menyemak soalan

8.1.9. MENYELARAS UJIAN PENGGAL ( PROSES KERJA)

44

Bil

Proses Kerja b) Peperiksaan Penggal

Pegawai Yang Meluluskan

UndangUndang /Peraturan

1.

Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan untuk menggubal soalan dan mengagihkan tugas memeriksa kertas antara guru-guru yang mengajar dalam tingkatan yang sama. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU dalam satu panel soalan. Menyemak kertas soalan untuk menentukan format dan mengikut mutu yang dikehendaki. Memastikan kertas soalan disiapkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan menyerahkan kepada setiausaha peperiksaan. Mengagihkan tugas untuk menaip mencetak soalan yang menyediakan soalan bagi tiap-tiap kelas. Menjalankan peperiksaan penggal mengikut jadual yang telah ditetapkan. Mesyuarat untuk menyediakan skima jawapan untuk semua kertas soalan subjektif.

Pengetua Penolong Kanan

2.

Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Guru Kanan MP

3.

4.

5.

6.

7.

45

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

UndangUndang /Peraturan

8.

Memeriksa kertas mengikut agihan yang telah ditetapkan – kertas-kertas Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diperiksa oleh seorang guru bagi satu kertas yang sama dalam tingkatan untuk mendapat penyelarasan yang tepat. Mengadakan post-mortem menentukan untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan pelajar (Item analisis) Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula sehingga prestasi pelajar sampai ke tahap yang memuaskan.

9.

10.

46

CARTA ALIRAN Mesyuarat : Guru Subjek di tingkatan yang sama

Membuat agihan tugas – menggubal menaip dan membina skima Menggubal soalan mengikut JPU Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan

Menaip soalan Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak Tiada kesilapan Mencetak Menyerahkan kertas soalan kepada setiausha peperiksaan

Mesyuarat menyediakan skima pemarkahan

Memeriksan kertas soalan mengikut gihan tugas yang telah ditentukan

47

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. 4. 5. Tindakan Panggilan Mesyuarat Mesyuarat panitia/taklimat peperiksaan Membentuk panel penggubal soalan Peraturan/panduan peperiksaan dalaman Jawatankuasa peperiksaan dalaman a) b) c) d) 6. 7. 8. 9. 10. Ujian bulanan Ujian Semester Pertengahan Tahun Peperiksaan Akhir Tahun Tandakan ( / ) Catatan

Jadual kerja peperiksaan dalaman Soalan dicetak Bilangan soalan mencukupi Serah soalan kepada Setiausaha Peperiksaan Jalankan ujian

48

NORMA KERJA Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jenis Kerja Panggilang mesyuarat Membuat agihan tugas Menggubal soalan Menyemak staf Menaip soalan Menyemak soalan Masa Yang Diambil 7 hari sebelum 1 hari 5 hari 1 hari 2 hari 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

.1.9

POST-MORTEM DAN TINDAKAN SUSULAN PEPERIKSAAN 49

PROSES KERJA Bil 1. Proses Kerja Mendapatkan salinan keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran yang diuji. Menerima laporan analisis peperiksaan dan senarai pelajar lemah daripada guru. Guru-guru membuat analisis dan perbincangan dengan ketua panitia. Memastikan guru mata pelajaran membuat tindakan susulan untuk pelajar-pelajar lemah. Menjalankan program pemulihan : 5.1 Guru membuat pelan bertindak 5.2 Mengadakan kelas klinik atau kelas pemulihan 5.3 Meminta pelajar-pelajar menentukan target untuk ujian semula 6. 7. 8. Guru menyediakan laporan Post-mortem dibuat Laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Guru Kanan MP Penolong Kanan Undang-Undang/ Peraturan

2.

3. 4.

Guru Kanan Pengetua Penolong Kanan

5.

Pengetua/PK Pengetua/PK Pengetua/PK

Guru Kanan Guru Kanan

50

CARTA ALIRAN

Ketua Panitia menerima keputusan peperiksaan

Menerima laporan analisis peperiksaan

Menerima senarai pelajarpelajar lemah Mesyuarat dengan guru-guru Program Pemulihan Ujian Semula Analisis Semua

Memuaskan

Ya

Buat laporan

Hantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran

51

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tindakan Terima keputusan peperiksaan Terima item analisis senarai pelajar lemah peperiksaan dan Keputusan memuaskan Keputusan tidak memuaskan Mesyuarat dengan guru-guru Program pemulihan Ujian semula Analisis semula Laporan Edaran laporan kepada Pengetua Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Failkan Tandakan ( / ) Catatan

52

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1. 2.

Terima keputusan peperiksaan Guru membuat item analisis dan senarai pelajar lemah Ketua Panitia terima item analisis Meneliti item analisis Mesyuarat dengan guru-guru untuk menerangkan program pemulihan Program pemulihan (10 kali) Ujian semula Analisis semula Laporan kepada Ketua Panitia Laporan kepada Pengetua, Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran 3 jam 2 jam 1 hari

3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10 .

10 jam 1 ½ jam 2 jam 5 minit

53

8.1.13 MENYEMAK BUKU LATIHAN PELAJAR PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan GKMP Penolong Kanan UndangUndang/ Peraturan

1.

Menyediakan jadual untuk pemeriksaan buku latihan pelajar Mengedarkan jadual kepada guru-guru dalam panitia dan makluman untuk Guru Kanan Mata Pelajaran Guru-guru mengutip 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan dan diserahkan kepada Ketua Panitia mengikut penjadualan yang telah ditetapkan

2.

3.

4. 5.

Ketua Panitia menyemak buku-buku Ketua Panitia membuat laporan dan memaklumkan kepada guru-guru berkenaan Menyimpan rekod untuk tujuan rujukan * Gunakan Borang Semakan Buku Latihan (SBL) (Bahagian 8)

6.

54

CARTA ALIRAN Menyediakan jadual pemeriksaan

Mengedarkan jadual kepada guru-guru

Ketua Panitia menerima 10 buah sample bagi setiap jenis latihan

Ketua Panitia menyemak buku Ya Tidak Adakan perbincangan dengan guru Ya Membuat dokumen dan laporan Memuaskan

Menyimpan laporan dan rekod di dalam fail semakan buku

55

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tindakan Menyediakan jadual pemeriksaan Mengedarkan jadual kepada guru-guru Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan Menyemak buku latihan Menyediakan laporan Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru Rekodkan laporan dalam fail panitia Tandakan ( / ) Catatan

NORMA KERJA 56

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Menyediakan jadual pemeriksaan

2.

Mengedarkan jadual kepada guru-guru

3.

Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan

4.

Menyemak buku latihan

5.

Menyediakan laporan

6.

Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru

7.

Fail dan rekod laporan dalam fail panitia

BORANG SEMAKAN BUKU LATIHAN (SBL) 57

Mata Pelajaran : ………………………… Tarikh Jenis Buku Tingkatan Catatan

Tandatangan Penyemak : ………………………….. Nama:………………………………………………. Jawatan:…………………………………………….. …………………………….) ……………………………

Disahkan oleh :

(Nama: Jawatan:

.14

MEMBERI KURSUS DALAMAN 58

PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan UndangUndang Peraturan

1.

Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guru-guru panitianya Menjadualkan kursus dalaman bagi guru-guru lain dalam panitia Kursus dalaman dijalankan Membuat laporan kursus Hantar laporan kepada Penolong Kanan, Pengetua dan Guru Kanan Mata Pelajaran Fail dan rekod panitia * Gunakan Borang Perkembangan Staf

2.

3.

4. 5. 6.

7.

59

CARTA ALIRAN Panitia menyampaikan borang bancian

Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guruguru dalam panitia Menjadualkan kursus dalaman

Menjalankan kursus dalaman

Membuat laporan

Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran Fail dan rekod panitia

60

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Menyampaikan surat panggilan kursus kepada guru Merekodkan senarai kursus yang dihadiri guru Menjadualkan kursus Menjalankan kursus Menulis laporan Menghantar laporan kepada Pengetua, Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran Tandakan ( / ) Catatan

2.

3. 4. 5. 6.

7.

Fail dan rekod panitia

61

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus

2.

Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh guru dalam panitia

1 hari

3.

Menjadualkan kursus dalaman bagi guruguru lain dalam panitia

1 hari

4.

Menjalankan kursus dalaman

2 jam

5.

Membuat laporan kursus dalaman

2 jam

6.

Menghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran

1 hari

7.

Fail dan rekod panitia

1 hari

BORANG KURSUS DALAMAN (PERKEMBANGAN STAF) PANITIA : ……………………………………. 62

1. 2. 3. Bil

Nama Guru : ………………………………………………….. Mata Pelajaran Diajar : ………………………………………. Kursus yang dihadiri : Nama Kursus Tarikh Anjuran Tempat

4.

Kursus yang ingin diikuti untuk masa hadapan : a) …………………………………………………………………………………….. b) …………………………………………………………………………………... c) …………………………………………………………………………………….. d) ……………………………………………………………………………………….

8.1.15

BIMBINGAN UNTUK AHLI-AHLI PANITIA BARU PROSES KERJA Bil Proses Kerja 63 Pegawai Yang Undang-

Meluluskan 1. Berbincang dengan guru berkenaan tentang aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran, buku rekod, rancangan tahunan, pengurusan kelas dan lain-lain Pra-pencerapan guru berkenaan untuk melihat kaedah-kaedah pengajaran kawalan kelas dan lain-lain Perbincangan kelemahan dan kekuatan guru Memberi peluang guru berkenaan melihat P & P guru-guru lain yang lebih berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada Pengetua atau Penolong Kanan Penolong Kanan GKMP

Undang/ Peraturan

2.

GKMP

3.

GKMP

4.

GKMP

5. 6.

Penolong Kanan

CARTA ALIRAN Perbincangan pra pencerapan 64

Mencerap

Perbincangan selepas pencerapan

Berkesan TIDAK Guru melihat P & P guru Berpengalaman Mencerap semula Laporan kepada PK/Pengetua

YA

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan 65

Tandakan ( / )

Catatan

1.

Berbincang dengan guru berkenaan tentang aspek-aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran, buku rekod,rancangan tahunan, pengurusan kelas dan lain- lain Menentukan aspek yang hendak dicerap Mencerap Melihat P & P guru berpengalaman Mencerap semula Membuat laporan

2. 3. 4. 5. 6.

8.1.16

PELAKSANAAN PROGRAM KHAS KEMAHIRAN PROSES KERJA Bil Proses Kerja 66 Pegawai Yang

BELAJAR

Seksyen

Meluluskan

UndangUndang Peraturan

1.

Menerima pendedahan awal KB secara teori daripada guru kanan mata pelajaran Bengkel Amali KB bawah pengawasan guru kanan mata pelajaran Membuat persediaan untuk penggunaan KB dalam P & P panitia Menetapkan tarikh mesyuarat panitia diikuti bengkel KB dalam P&P Membimbing guru-guru melaksanakan KB dalam P & P Mencerap ahli panitia untuk memantau pelaksanaan KB Membuat laporan pelaksanaan KB Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB kepada Pengetua dan Penolong Kanan

Pengetua

2.

Penolong Kanan Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kanan Mata Pelajaran Pengetua Penolong Kanan

3.

4.

5. 6 7. 8.

Pengetua Pengetua

CARTA ALIRAN

Menerima kursus dalaman KB umum 67

Bengkel KB bersama Guru Kanan Mata Pelajaran Persediaan KB Panitia Mesyuarat Panitia dan Bengkel KB panitia Membimbing atau mencerap ahli panitia untuk pemantauan KB Membuat laporan pelaksanaan KB panitia Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB panitia kepada Pengetua, Penolong Kanan dan GKMP

NORMA KERJA

Bil

Tugas Kerja 68

Masa Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan

Dalam Seminggu 1. Kursus Dalam KB (KP) Bengkel KB (KP) 2. Penyediaan bahan KB panitia 3. Mesyuarat Panitia – KB dan bengkel 4. Penilaian dan Pencerapan 5. Membuat laporan pelaksanaan KB 6. 30 jam 2 jam 3 jam 2 jam 2 jam

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan

69

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menghadiri kursus dalaman KB Menghadiri Bengkel Amali KB Menyediakan bahan penggunaan KB panitia Mengadakan mesyuarat panitia KB Mencerap dan membimbing guru melaksana KB Membuat laporan pelaksanaan KB dalam Panitia Pertengahan Tahun Membuat laporan pelaksanaan KB dalam panitia Akhir Tahun Menyerah salinan laporan pelaksanaan KBpanitia kepada Pengetua, Penolong Kanan dan GKMP

7.

8.

8.2

PENGURUSAN 8.2.1 PEMILIHAN BUKU TEKS DAN RUJUKAN PROSES KERJA 70

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

UndangUndang/ Peraturan

1.

Mengadakan mesyuarat panitia untuk Pengetua menentukan keperluan buku teks dan Penolong buku rujukan tambahan guru serta buku Kanan kerja pelajar Memohon kelulusan dan kebenaran untuk memesan buku-buku dari pembekal Memungut wang daripada pelajar dan membuat pesanan buku kerja pelajar Ketua Panitia mengagihkan buku-buku pesanan kepada guru-guru dan kelaskelas berkenaan Guru menggunakan buku-buku rujukan dan buku kerja untuk kepelbagaian P&P Pengetua

2.

3.

Pengetua

4.

Pengetua

5.

Pengetua

CARTA ALIRAN Mendapatkan contoh buku teks, buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar

71

Mesyuarat panitia menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar

Memohon kebenaran untuk memesan buku tambahan

Memesan buku daripada pembekal

Memungut wang daripada pelajar

Agihkan buku-buku kepada : 1. Guru 2. Pelajar

-

Guru menggunakan buku tambahan untuk kepelbagaian P & P Pelajar menggunakan buku kerja

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan

1.

Mendapatkan contoh buku teks, rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. 72

2.

Mesyuarat panitia untuk menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar. Memohon kebenaran untuk memesan buku daripada Pengetua. Memesan buku daripada pembekal. Memungut wang daripada pelajar. Mengagihkan buku-buku kepada guru dan pelajar. Memastikan guru dan pelajar menggunakan buku.

3.

4. 5. 6 7.

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

73

2jam 1. Mesyuarat Panitia untuk menentukan keperluan buku teks, buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. 20 minit 2. Memohon kelulusan dan kebenaran Pengetua untuk memesan buku. 1minggu 3. Memungut wang daripada pelajar (Guru Tingkatan) Memastikan penggunaan buku-buku oleh guru dan pelajar Berterusan sepanjang tahun

4.

8.2.2

PENCERAPAN PROSES KERJA

Bil.

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

UndangUndang/ Peraturan

1.

Mendapatkan jadual waktu guru-guru mata Pengetua 74

pelajaran dalam panitia. 2. Membuat jadual waktu pencerapan. Satu salinan akan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran. Menghubungi guru berkenaan untuk mengadakan perbincangan pra pencerapan. Mencerap guru berkenaan – melihat kekuatan dan kelemahan khasnya dalam kaedah pengajaran. Perbincangan dengan guru berkenaan dan memaklumkan laporan yang dibuat. Menyediakan laporan bertulis untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran. Membuat pencerapan semula bagi guruguru yang dirasakan kurang memuaskan. Membuat laporan bertulis bagi pencerapan semula. Menyimpan rekod pencerapan untuk tujuan rujukan. Pengetua

3. 4.

Guru Kanan Pengetua

5.

Pengetua Penolong Kanan Pengetua Penolong Kanan

6.

7. 8. 9. 10.

CARTA ALIRAN

Mendapatkan jadual waktu guru

75

Merangka jadual pencerapan

Ketua Panitia berbincang dengan guru sebelum pencerapan

Pencerapan Perbincangan memperbaiki kaedah Pencerapan Semula Tidak Memuaskan?

Ya Menyediakan laporan untuk dokumen dan rekod

Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan mata Pelajaran

Menyimpan laporan di dalam fail pencerapan

SENARAI SEMAK

Bil 1.

Tindakan Dapatkan/terima jadual waktu guru-guru mata pelajaran 76

Tandakan ( / )

Catatan

2. 3.

Buat jadual waktu pencerapan Salinan jadual waktu pencerapan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan Membuat pencerapan (Gunakan borang pencerapan formal Kementerian) Perbincangan pasca-pencerapan Pengajaran guru memuaskan Pengajaran guru kurang memuaskan a. Pencerapan semula Hantar laporan bertulis kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran Simpan rekod pencerapan

4. 5

6. 7. 8.

9.

10.

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil 2 hari 77

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Terima jadual waktu guru mata

pelajaran 2. 3. Buat jadual waktu pencerapan Mengedarkan salinan jadual wktu pencerapan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran Perbincangan pra-pencerapan Membuat pencerapan Perbincangan pasca-pencerapan Hantar laporan pencerapan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran dan PK 2 jam 1 hari

4. 5. 6. 7.

½ jam 1 jam 1 jam 20 minit

8.2.2 Bil

MESYUARAT BULANAN PANITIA Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Pengetua UndangUndang/ Peraturan

1.

Menerima jadual minggu mesyuarat panitia 78

berpandukan takwim sekolah

2.

Membuat surat panggilan mesyuarat dan mengedarkan kepada guru-guru yang berkaitan. Salinan kepada:i. Pengetua ii. PK/PK HEM iii. Guru Kanan Mata Pelajaran

Guru Kanan MP

Guru Kanan MP 3. Mengadakan mesyuarat seperti yang dijadualkan Setiausaha Panitia

4.

Minit mesyuarat disediakan dan salinannya diserahkan kepada Pengetua/PK/PK HEM/Guru Kanan Mata Pelajaran

5.

Memastikan tindakan susulan dilakukan mengikut kehendak minit.

Penolong Kanan Guru Kanan

CARTA ALIRAN Mesyuarat tidak rasmi menentukan jadual minggu mesyuarat mengikut takwim sekolah

Mengeluarkan jadual minggu mesyuarat 79

Membuat surat panggilan mesyuarat

Mesyuarat

Siapkan minit dalam satu minggu

Ketua Panitia sahkan minit

Edarkan minit kepada:1. Guru-guru 2. Guru Kanan Mata Pelajaran 3. Penolong Kanan 4. Pengetua Tindakan hasil mesyuarat

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. Tindakan Menerima jadual mesyuarat panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat 80 Tandakan ( / ) Catatan

3. 4. 5.

Mengadakan mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat Menghantar minit mesyuarat kepada Pengetua/GPK/ GPK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran

6.

Pemantauan/tindakan susulan seperti yang dikehendaki oleh minit

NORMA KERJA Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Menerima jadual mesyuarat panitia 81

1 minggu selepas

penggal persekolahan bermula

2.

Menghantar surat panggilan mesyuarat

2 hari

3.

Mesyuarat

2 jam

4.

Menyediakan minit mesyuarat

2 hari

5.

Menghantar minit mesyuarat kepada Pengetua/PK/PK HEM dan Guru Kanan Mata Pelajaran

1 hari

6.

Pemantauan/tindakan susulan

Dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat

Sekolah Menengah Kebangsaan Agama…………….. ……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. Tel: ………………… ___________________________________________________________________ Tarikh: Tuan/Puan ………………………………… Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ……………………………………….. 82

Tuan/Puan Mesyuarat Panitia ………………………………kali ke…………………… Dengan hormatnya dimaklumkan tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat di atas. 2. Butiran mesyuarat adalah seperti berikut:Tarikh : ………………………. Hari : ………………………. Masa : ………………………. Tempat: ………………………. 3. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:3.1. 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Hal-hal lain

Kehadiran adalah diwajibkan. Sekian, terima kasih. Yang benar ……………………………………. ( ) Ketua Panitia ……………………. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ............................................................. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ............................................. ............................................ ............................................. Tarikh ____________________________________________________________________________ MINIT MESYUARAT PANITIA MATA PELAJARAN …………………………………………….. KALI KE ……………………………….200 Tarikh : …………………….. Hari : ……………………… 83

Masa : ……………………… Tempat: ……………………… Kehadiran: 1. 2. 3. 4. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. ………………………………………………………. (Pengerusi) (Setiausaha)

Tidak Hadir: 1. ………………………………………………………. (Sebab)

Minit Mesyuarat Agenda Agenda 1 Aluan Pengerusi 1.1 1.2 Agenda 2 Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu 2.1 Agenda 3 Perkara Berbangkit 3.1 Perkara Tindakan

8.2.4

PENGAJARAN BERPASUKAN (TEAM-TEACHING PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen UndangUndang / Peraturan

1

Mengenalpasti kemahiran guru dalam panitia masing-masing 84

Guru Kanan Mata Pelajaran

. Ketua Panitia 2. Mengenalpasti tajuk pelajaran yang boleh dibuat team teaching Penolong Kanan 3. Menentukan kelas/waktu

4.

Menyusun jadual kelas team teaching

Penolong Kanan Penolong Kanan

5.

Melaksanakan pengajaran team teaching GKMP

6.

Perbincangan rakan sejawat untuk menilai keberkesanan

CARTA ALIRAN

Mengenalpasti kemahiran guru

Menentukan: Waktu Kelas 85

Tajuk Menyusun jadual waktu

Melaksanakan team teaching

Perbincangan keberkesanan dengan rakan

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. Tindakan Mengenalpasti kemahiran Menentukan Waktu 86 Tandakan ( / ) Catatan

Kelas Tajuk 3. 4. 5. Menyusun jadual waktu Melaksanakan team teaching Perbincangan keberkesanan

8.2.5

MENGURUS JADUAL GURU GANTI PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen UndangUndang/ Peraturan

1.

Menerima maklumat kekosongan dari Penolong Kanan 87

Penolong Kanan

2.

Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Merangka jadual ganti Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan

Penolong Kanan

3. 4.

Penolong Kanan Pengetua

5.

Mengedarkan jadual waktu ganti kepada semua Penolong Kanan guru panitia Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod Penolong Kanan

6. 7.

CARTA ALIRAN Terima maklumat keosongan dari Penolong anan

Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Tidak setuju 88

Rujuk Pengetua

SETUJU?

Merangka jadual waktu guru ganti

Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan

Mengedarkan jadual waktu ganti Tidak Betulkan Ya Fail dan rekod Berjalan dengan betul?

SENARAI SEMAK Bil 1. Tindakan Terima maklumat kekosongan guru daripada Penolong Kanan Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu Merangka jadual waktu ganti 89 Tandakan ( / ) Catatan

2.

3.

4.

Memperolehi perakuan Pengetua/ Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu kepada guru Memastikan jadual ganti dipatuhi Fail dan rekod

5. 6. 7.

8.2.6

MENGADAKAN KURSUS DALAMAN PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen UndangUndang/ Peraturan

1.

Menetapkan tarikh mesyuarat

Penolong Kanan GKMP Penolong

2.

Mengedarkan surat panggilan mesyuarat 90

Kanan 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mengadakan mesyuarat pengagihan tugas Terima minit/keputusan mesyuarat Menerima senarai semak persediaan kursus Menyediakan bahan kursus Menjalankan kursus dalaman Menerima penilaian kursus dalaman Menghantar laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran/Penolong Kanan

CARTA ALIRAN Tetapkan tarikh mesyuarat

Edarkan surat pangilan mesyuarat

Adakan mesyuarat

Terima minit/keputusan mesyuarat 91

Menerima senarai semak perseidaan kursus

Menyediakan bahan kursus Tidak Ubahsuai Sesuai/Relevan?

Jalankan kursus

Terima penilaian kursus Tidak Adakan ‘PostMortem’ Berkesan? Ya Hantar laporan

SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. 4. 5. Tindakan Tetap tarikh mesyuarat Surat panggilan mesyuarat Tempahan bilik mesyuarat Mesyuarat Persediaan kursus 92 Tindakan ( / ) Catatan

a) b) c) d) e) f) g) h) 6. 7. 8.

Tajuk kursus Tarikh Masa Tempat Penceramah Pengerusi Majlis Bilangan peserta Jamuan Menyediakan bahan Pelaksanaan kursus Laporan dan penilaian

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Diambil

Jumlah Minit Dijalankan Dalam 1 Minggu

1.

Mesyuarat

1 jam

2.

Penyediaan minit mesyuarat

1 jam

3.

Kursus 93

2 jam

4.

Laporan dan penilaian

1 jam

.6

GURU GANTI PANITIA (JANGKA PANJANG) PROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Seksyen UndangUndang Peraturan

1.

Menerima maklumat guru ganti yang akan mengisi kekosongn daripada Penolong Kanan Merangka jadual waktu guru ganti bersama Penolong Kanan dan guru jadual waktu 94

Penolong Kanan Penolong Kanan

2.

3.

Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan Mengedarkan jadual waktu ganti kepada Ketua Panitia berkenaan dan guru terlibat Memastikan jadual ganti dipatuhi Simpan dalam fail dan rekod

Pengetua Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan Penolong Kanan GKMP

4.

5. 6.

95

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful