You are on page 1of 8

Dagmara Szonert-Rzepecka

PODSTAWY
JZYKA ANGIELSKIEGO

d - 2005

Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyska


Skad i amanie tekstu: Barbara Lebioda
Projekt okadki: Barbara witochowska

Copyright by:
Spoeczna Wysza Szkoa
Przedsibiorczoci i Zarzdzania w odzi

ISBN: 83-921842- 9 - 7

Druk i oprawa:

Studio Poligraficzne MCOLOR, ul. Ogrodowa 62, 91-071 d,


tel. (042) 633 87 07

SPIS TRECI
I Gramatyka z wiczeniami ..............................................................................
1. Zaimki osobowe..........................................................................................
2. Zaimki dzierawcze i przymiotniki dzierawcze ................................
3. Forma dzierawcza rzeczownika ............................................................
4. Zaimki wskazujce .....................................................................................
5. Odmiana czasownika `to be`....................................................................
6. Rzeczowniki tworzenie liczby mnogiej .............................................
7. Przedimki......................................................................................................
8. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.................................................
9. Konstrukcja `there is/are`..........................................................................
10. Przyimki okrelajce miejsce...................................................................
11. Czasownik `have got` ................................................................................
12. Czasownik `can`..........................................................................................
13. Czasownik `must` .......................................................................................
14. Czasownik `should`....................................................................................
15. Liczebniki.....................................................................................................
16. Stopniowanie przymiotnikw ..................................................................
17. Presentet continous tense czas teraniejszy cigy ..........................
18. Zwrot `to be going to`................................................................................
19. Presentet simple tense czas teraniejszy prosty...............................
20. Porwnanie czasu presente continous i presentet simple...............
21. Future simple tense czas przyszy prosty...........................................
22. Past simple tense czas przeszy prosty ...............................................
II Teksty z wiczeniami........................................................................................
1. Talking about people personality, appearence, proffession...........
2. Nationalities countries ...............................................................................
3. Shopping.......................................................................................................
4. Daily routine ................................................................................................
5. Travelling .....................................................................................................
6. Likes and dislikes .......................................................................................
7. A place to live..............................................................................................
8. Plaus for the future .....................................................................................
9. Weather .........................................................................................................
10. Past events ....................................................................................................

5
5
7
9
11
12
16
18
21
25
28
30
32
34
35
36
39
43
45
47
52
54
56
61
61
65
68
71
73
75
77
80
82
85

4
III Dialogi z wiczeniami.......................................................................................
1. Introducing and meeting people ..............................................................
2. Jobs ................................................................................................................
3. Nationalities .................................................................................................
4. Shopping.......................................................................................................
5. Daily routine/ likes and dislikes ..............................................................
6. Travelling .....................................................................................................
7. Exchanging opinions..................................................................................
8. Giving directions.........................................................................................
9. Giving advice...............................................................................................
10. Talking about plans ....................................................................................
11. Talking about weather ...............................................................................
12. Talking about the past................................................................................
IV Materiay dodatkowe przykady testw zaliczeniowych....................
1. Test 1 .............................................................................................................
2. Test 2 .............................................................................................................
3. Test 3 .............................................................................................................
V Praktyczne zastosowanie jzyka informacje podstawowe................
1. Przedstawianie si.......................................................................................
2. Przedstawianie innych osb .....................................................................
3. Wymiana informacji na temat narodowoci/pochodzenia.................
4. Wymiana informacji na temat wykonywanego zawodu ....................
5. Pytanie o godzin........................................................................................
6. Okrelanie czasu .........................................................................................
7. Wyraanie proby o podanie/pokazanie czego ..................................
8. Pytanie o cen..............................................................................................
9. Wyraanie proby o udzielenie informacji ...........................................
10. Wyraanie zdziwienia i zrozumienia .....................................................
11. Wyraanie opinii.........................................................................................
12. Wyraanie zgody/sprzeciwu i pewnoci................................................
13. Wskazywanie kierunku .............................................................................
14. Udzielanie porad .........................................................................................
15. Mwienie o planach ...................................................................................
16. Podzikowania.............................................................................................
17. Zastosowanie sorry i excuse me........................................................
18. Formy czasownikw nieregularnych......................................................

88
88
89
91
93
94
96
100
102
103
106
107
109
112
112
115
118
122
122
122
123
124
124
124
125
125
125
126
126
126
127
128
128
129
129
129

Podstawy jzyka angielskiego

GRAMATYKA Z WICZENIAMI
1. ZAIMKI OSOBOWE
Zaimki osobowe w jzyku angielskim maja tylko dwie formy:
a) Nominative Case, odpowiednik polskiego mianownika, penicy
funkcj podmiotu;
b) Objective Case, odpowiednik dopeniacza, celownika, biernika, narzdnika i miejscownika, penicy funkcj dopenienia.
Nominative Case:
I
ja
you ty, pan, pani
he on
she ona
it ono

we my
you wy, pastwo
they - oni, one

Objective Case:
Me mi, mnie, mn
you ci, tobie, tob, ciebie
him mu, jemu, nim, go, niego
her jej, j, ni, niej
it mu, jemu, temu, tym, tego
(rodzaj nijaki lub dla oznaczenia

Us nas, nam, nami


you was, wam, wami
them ich, im, nimi, nich

przedmiotw nieoywionych i poj


abstrakcyjnych)

Spjrzmy na przykady:
I like him ja go lubi. W tym przypadku I jest podmiotem, a him dopenieniem (odpowiada na pytanie kogo? co?).
We dont know them my ich nie znamy. W tym zdaniu we to podmiot,
natomiast them to dopenienie (odpowiada na pytanie kogo? czego?).

Dagmara Szonert-Rzepecka

Oto dalsze przykady:


I can see her widz (kogo? co?) j.
They will go with us oni/one pjd z (kim? czym?) nami.
She always calls us in the morning ona zawsze dzwoni do (kogo? czego?) nas rano.
wiczenie 1:
Zastp podkreslony fragment zdania waciwym zaimkiem osobowym
Her brother is a policeman He is a policeman.
1. Ann and Philip are good drivers ...
2. My dog is very aggressive .
3. Your parents are quite nice ..
4. His father doesnt speak English ...
5. My husband and I are going on holiday next week ....
6. Toms girlfriend has got a new car ...
7. This book is interesting ..
wiczenie 2:
Wstaw odpowiedni form zaimka osobowego.
Who is George Brown? He is my neighbour.
1. You are good at maths. Can I study with (tob) ...?
2. Who are these girls? (One) ... are our new schoolmates.
3. She doesnt like (ich) ... .
4. W e will stay with (tob) ... .
5. You must tell (mu) ... everything.
6. This film is wonderful. I love (go rodzaj nijaki) ... .
7. Come with (nami) ... .

Podstawy jzyka angielskiego

2. ZAIMKI DZIERAWCZE
I PRZYMIOTNIKI DZIERAWCZE
Przy pomocy przymiotnikw i zaimkw dzierawczych wyraamy
posiadanie czego przez jak osob. Wyrazy te odpowiadaja na pytanie
Whose? czyj/czyja/czyje?
Przymiotniki dzierawcze
Stosujemy je wwczas, gdy wystpuj razem z rzeczownikami.
Spjrzmy na tabel poniej:
This is
chd
your
her
his
its

my car to mj samo- This is our car to nasz samochd


twj
jej
jego
jego (rodzaj nijaki)

Your wasz, pastwa


Their ich

Zaimki dzierawcze
Stosujemy je wwczas, gdy wystpuj samodzielnie. Spjrzmy na tabel:
This car is mine/Its mine ten
samochd jest mj/On jest mj
yours twj
jej
hers
jego
his
jego, tego (rodzaj nijaki)
its
wiczenie 3:
Przetumacz na angielski.
1. Moja firma
2. Jego biuro
3. Wasz kierownik
4. Nasza sekretarka
5. Jego siostra
6. Ich rynek
7. Jej m

This car is ours/Its ours ten samochd jest nasz/On jest nasz
Yours wasz
theirs ich

Dagmara Szonert-Rzepecka

wiczenie 4:
Uzupenij zdania odpowiednim zaimkiem dzierawczym.
1. This is (mj) ... hat.
2. These are (twoje) .. keys.
3. That is (nasz) .... garden.
4. Those are (ich) .. children.
5. This is (jego) . company.
6. That is (jej) .. house.
7. These are (wasze) .. cars.
wiczenie 5:
Uzupenij zdania zastpujc przymiotniki dzierawcze odpowiednimi
zaimkami dzierawczymi.
These are my flowers. These flowers are mine.
1. That is your house. That house is ....
2. That isnt my bike. That bike isnt ..
3. These are his books. These books are ...
4. Those aren;t her children. Those children arent ..
5. That is their garden. That garden is .
6. This is our flat. That flat is ..
7. These arent your cars. These cars arent ..
wiczenie 6:
Odpowiedz na pytania.
Whose is this car? Its mine czyj to samochd? Mj.
Whose are those flowers? They are ours czyje to kwiaty? Nasze.
1. Whose are those cassettes? (ich) ........................................ .
2. Whose is that flat? (jej) .......................................... .
3. Whose are those postcards? (moje) .................................... .