You are on page 1of 20

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

1.
2

2.
(2 )

1.3

2.1

1.3.14

1.
1

2.1.17

1.

4,5

2.1.18

2.3.9

2.4.5

2)
(:7
1.
x x x
7
1.
2,3,4,5

2.5.11

3.1.7

1. 6

2.3

3.
(1 )

2.4

2.5

3.1

1.

*8

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


4.
()

5.
(1 )

1.
2

2.
(2 )

4.1

5.2

4.1.5

1.
2.8

5.2.3

1.
7
b,
b

5.3

5.3.6

1.3

2.1

1.3.13

1.
x x x
7
1.
10

2.1.17

2.1.20

2.3

2.3.10

2.4

2.4.5

1.

11

12

13,14,15
1.

13
1.
hun-
hi-16
1.
11,12

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

3.
(1 )
4.
()

5.
(1 )

1.
(2 )

2.
(2 )

2.5

2.6

2.5.11

2.6.1

1. 13

3.4

4.2

3.4.1

4.2.5

4.4.2

5.1.6

5.5.3

1.2.12

2.1.17

1.
15
1.
17

4.4


5.1

5.5

1.2

2.1

2.2

2.3

2.1.18

2.1.19

2.2.5

2.3.9

1.
11,12

1.

16
1.
14
1.
14
1.

18
1.

1920
1.21
1.
24
1.
ti,di qin,qing shuo, shua23
1.
x
x 22

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

3.
(1 )

2.4

2.4.5

1.
19,20

2.5

3.1

3.3

2.5.11

3.1.7

1. 21

3.3.2

4.3.5

5.1.5

1.
24

4.
()

4.3

5.
(1 )

5.1

1.
(2 )

1.2

2.1

2.
(2 )

1.2.12

2.1.17

2.1.19

1.
24
*

1.If Youre Happy


23

1.
22

1.

26
1.

27

29,30
2.
33

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


2.3

3.
(1 )

2.4

2.5

3.1

3.3

2.3.9

1.
=
= 31

2.3.10

2.
kn-
kn-30
1.
27,28

2.4.5

2.5.11

3.1.7

1. 29

3.3.1

4.1.5

1.
-33

4.
()

4.1

5.
(1 )

5.1

5.1.5

5.3

5.1.6

5.3.5

1.

*33

1.
2.
32

1.
30

1.
29
1.
32

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

1.
(2 )

1.4

2.
(2 )

2.1

2.1.18

2.3

2.4

2.5

3.
(1 )

5.3.6

1.4.10

2.1.17

3.1

1.
29
1.
(35

1.

36,37

(:38
1. 40

2.

2.1.19

2.3.9

2.4.5

1.
42
1.
xxx (:40

2.5.11

1.
(:39
2. :39
1.

*42

3.1.7
,
.

1.
(:38

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


3.3

4.
()

4.3

5.
(1 )

5.3

5.4

1.3

1.4

1.
(2 )

2.
(2 )

2.1

2.4

2.5

3.3.2

4.3.5

5.3.5

5.4.1

1.3.14

1.
42

1.4.12

2.1.17

1.(:43)

2.1.20

2.

(:46
1.
(:4445

2.4.5

2.5.11

1. (:41

1.
(:41
1.
(:41
1. (:49)

1.

44,45

1. (:46

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


3.
(1 )
4.
()

3.4

4.3

3.4.1

4.3.5

4.4.2

1.
(:47
1. Burung Kakak Tua
(:48
2. (:51

5.1

5.5

5.1.6

5.5.3

5.7

5.7.2

1.2.12

1.
50
1.(:47
2.

4. (:48
*

4.4

5.
(1 )

1.
(2 )

1.2

2.
(2 )

2.1

1.

50

1.
(:52

2.1.17

1.

53

(:5556

2.1.18

2.
(:57

2.1.19

3.
58

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

3
(1 )

4.
()

2.2

2.2.5

2.4

2.5

3.1

4.1

2.4.5

4.2

4.2.5

4.3.5

5.2.3

4.3

5.
(1 )

5.2

5.4

1.(:56
lin ling
jin jing
yin ying
xin xing
1.
(:5354

2.5.11

3.1.7
,

1. (55

4.1.5

1.
2.
58

1.
59

5.4.1

1.

*58

1. (:55

1.
56

bu
*
1.
(:57
2.

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

1.
(2 )

1.3

1.4

2.
(2 )

2.1

2.3

1.3.13

1.
(:65)

1.4.10

2.1.17

1.(:60)

2.1.19

2.
67

2.1.20

3.

(:66
1.
(:66
x
x

2.3.9

2.3.10

2.4

10

2.4.5

1.

61,62

(:63

2.

f-
f-67
1.
(:616263

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

3.
(1

5.
(1 )

1.
(2 )

2.5

3.1

5.4

2.5.11

3.1.7

1. (:64

5.4.1

1.3

1.3.11

1.
(:65
2.*
1(:69

2.
(2 )

2.1 ,

2.3

2.4

1.

*67

2.1.17

1.

7071

72

2.1.19

2.
76

2.3.9

2.4.5

1.
= = = (:74

1.
707172

11

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


2.5

2.5.11

1.73

3.

3.1

(1

3.1.7

1.

*76

3.3.2

4.1.5

1.
76

3.3

4.
()

4.1

4.2

5.1

4.2.5

5.1.6

5.3

5.3.6

5.7

5.7.2

1.3.14

5.
(1 )

12

1.
(2 )

1.3

1.

2.
75

1.
77

1.
75
1.
=
=
=
74
1.
74
1.
78

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

1.4

2.
(2 )

2.1 ,
,
,

2.2

2.3

2.4

1.4.10

2.1.17

2.1.20

2.2.5

1.
(86

1.

7980

8182

83,84
2.
85
1. zh
zi84

2.3.9

2.4.5

1.
85

2.5.11

1. 83

3.3.1

4.4.2

1.
(86

1.
798081,82

2.5

13

3.
(1

3.3

4.
()

4.4

1.

86

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


5.
(1 )

1.
(2 )

5.4

5.4.1

5.7

5.7.2

1.3.12

1.3

1.

(:84
2.*
1.(:85
*
1.

2.
87

2.
(2 )

2.1 ,
,
,

2.4

2.1.17

1.

8889

90

92

2.1.19

2.4.5

2.
93
1.
88,89,90

2.5.11

1.
(:91
2. :91

3.1.7

1.

*93

2.5

14

3.

3.1

(1

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


3.3

4.
()

1
93

5.1

3.3.1

4.2.5

4.3.5

5.1.5

1.
92

1.3

5.1.6

1.3.13

2.1.17

1.

9697

9899

4.2

4.3

5.
(1 )

15

1.
(2 )

1.
94

1.
92

1.
93

1.
(:95

2.
(2 )

2.1 ,
,
,

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


2.1.18

2.
102

3.

2.1.19

2.2.5

4.
103

2.3

2.3.9

2.4

2.4.5

1.
2.

101
1.
96,97,98,99

2.5

2.5.11

1.
100

3.1

3.1.7

1.

*103

4.2.5

1.
96,97,102

2.2

3.
(1

1.
hu hu hu gu
101

4.
()

4.2

16

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


4.3

5.
(1 )

5.4

1.
(2 )

1.3

4.3.5

5.4.1

1.3.11

1.

(:103
2.*
1.
2.

1.4

2.
(2 )

1.4.11

1.
(:104
*

2.1 ,
,
,

2.1.17

1.

105,106

107,108

2.1.19

2.4.5

111
1.
105,106,107,108

2.5.11

1.
109
2. 109

2.4

2.5

17

1.
100

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


3
(1 )

4.
(

3.1

3.1.7

, .

1.

*111

3.5

3.5.5

1.
111

4.2

4.2.5

4.3.5

5.7.2

1.

112

4.3

18

5.

(1 )

5.7

1.
(2 )

1.2

1.2.13

2.
(2 )

2.1
, ,

2.1.17

1.
109

1.
(:110
*
2.
1.

a.
b.
C./
1.

114,115

116,117

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


2.3

4.
(

5.

(1 )

1.
(2 )

1.

1.
zh:
zh
1.
114,115,116,117

2.4

, ,

2.4.5

2.5

2.5.10

4.3.5

4.4.2

1.118

5.1.6

5.4.1

1.3.12

1.
119
1.
121

1.3.13

1.
126

4.3

4.4

5.1

5.4

13

2.3.9

2.3.10

1.
:118

1.

120

1.

*(:122

19

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

2.
2

4.
(

5.

20

2.1

2.1.17

1.

123

124,125

2.1.20

2
128
2.

1.
(:123124,125)

2.4.4

2.4.5

2.5

4.4

5.3

5.5

2.5.11

4.4.2

1. 126

5.3.5

1.
(:127

5.5.3

1.

2.

(:127

1.
128

@ PANITIA BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN