You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 18 maja 2016 | Nr 10 (211)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE BEZPIECZESTWO

Wojewoda opolski
walczy o pienidze dla Kotlarni

Spraw rado
na Dzie Dziecka

Trwaj ustalenia dotyczce budowy zbiornika retencyjnego,


ktry powstanie w miejscu obecnej kopalni piasku.

Na terenie obecnej kopalni piasku w Kotlarni spotkali si samorzdowcy powiatu kdzierzysko-kozielskiego, penomocnik
wojewody opolskiego oraz przedstawiciele Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej. Delegacja ogldaa miejsce, w ktrym ma powsta zbiornik wodny.
KATARZYNA SOLARZ

W Kotlarni w gminie Bierawa znajduje si kopalnia


piasku. Jego wydobycie rozpoczto jeszcze w latach szedziesitych ubiegego wieku.
Powoli zblia si czas zakoczenia eksploatacji tego terenu,
ktrego obszar ma powierzchni okoo 1000 hektarw. Kilka lat temu zrodzi si pomys,
by wyrobisko, ktre powstao w
trakcie wieloletniej dziaalnoci
kopalni zagospodarowa jako
zbiornik wodny. W razie powodzi mgby on gromadzi wod
i zmniejszy w znacznym stopniu fal powodziow na Odrze i
Bierawce, ale peniby te funkcj rekreacyjn. Polder mgby
pomieci 42 mln metrw szeciennych wody.

Projekt nie jest nowy, ale


kilka lat temu zabrako pienidzy na jego realizacj. Teraz
do tematu powraca powoany
przez wojewod opolskiego zesp, ktry niebawem przedstawi szczegy wielomilionowej inwestycji. Jeli Krajowy
Zarzd Gospodarki Wodnej da
inwestycji zielone wiato, o co
stara si wojewoda, to odegra
ona niebagateln rol dla bezpieczestwa przeciwpowodziowego Kdzierzyna-Kola i Bierawy.
W przecigu dwch miesicy ma by wiadomo, czy i
kiedy bdzie mona spodziewa
si realizacji zadania -poinformowa wjt Bierawy, Krzysztof
Fico.
Jak podkrela Fico, przyszo zbiornika jest rozpa-

trywana gwnie w aspekcie


ochrony przeciwpowodziowej,
ale du rol ma tu rwnie
odegra podniesienie eglownoci na Odrze, rozwj turystyki czy ochrona przyrody.
W razie suszy zbiornik
mgby uzupeni koryto rzek
Bierawki i Odry, a w zalenoci
od potrzeb, poprawi eglowno tej drugiej. Wielk zalet
takiego sztucznego jeziora jest
te moliwo magazynowania wody na rzecz rodowiska
podkrela Krzysztof Fico. W
efekcie poprawiby si stan rozlegych terenw lenych okalajcych Bieraw, ktrych przyrost od kilku lat hamuje brak
wody. Wreszcie, jeli budowa
zbiornika dojdzie do skutku,
powstanie tu atrakcyjna baza
turystyczna. Jest wiele aspek-

tw wskazujcych na potrzeb zrealizowania tej inwestycji


bardzo wanych nie tylko dla
Bierawy czy Kdzierzyna-Kola, ale dla caego regionu.
Gwnym inwestorem i zarzdc inwestycji ma by Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Jak podkrela
wjt gminy Bierawa, jeeli projekt dostanie zielone wiato, to
do trzech lat potrwa sporzdzanie dokumentacji, co dla tego
typu inwestycji jest stosunkowo krtkim czasem. Jeeli w
czerwcu KZGW da pozytywn
odpowied, to do 2021 roku ta
inwestycja mogaby powsta.
Koszt realizacji zadania to
okoo 80 mln zotych. Dla porwnania, budowa zbiornika
Racibrz Dolny, to koszt ponad
dziesiciokrotnie wyszy.

ZAP RYB MODY


WDKARZU
Fot. Rekiny Dziewitki

Fot. Starostwo Powiatowe KK

KDZIERZYN-KOLE DZIECI

4 czerwca nad jeziorem w


Kolu Rogach odbdzie si
wdkarski dzie dziecka.
owienia ryb mona nauczy si w kadym wieku, ale
najlepiej zacz jak najwczeniej. Wiedz o tym mionicy
wdkarskich przygd z Kdzierzyna-Kola, zrzeszeni w kole
wdkarskim PZW Azoty.
Jestemy drugim pod
wzgldem wielkoci koem
wdkarskim w Okrgu Opole.
Zrzeszamy ponad 1000 osb!
chwali si kapitan sportowy,
Piotr Kobiaka.
Przy kole wdkarskim
PZW Azoty dziaa te szkka
Rekiny Dziewitki dla najmodszych zapalecw wdkowania. To wanie w ramach
koa i szkki organizowane s
zawody, ktre zaplanowano na
4 czerwca (sobota) o godzinie
9:00 nad jeziorem w Kolu Rogach.
W zeszym roku w imprezie
wzio udzia ponad 50 uczestnikw. Tym razem spodziewamy si jeszcze wikszej frekwencji i dooymy wszelkich
stara, by bya to fajna impreza zapewnia Kobiaka.
Uczestnikw czeka sporo
atrakcji. W programie przewidziano elementy rywalizacji
wdkarskiej oraz sportowej,

gry zabawy i szereg innych


ciekawych wydarze. Zawody przeprowadzone zostan
w dwch grupach modszej
i starszej. W kadej z nich nagrodzonych pucharem bdzie
trjka zawodnikw. Oprcz
wygranej w zawodach wdkarskich i innych konkurencjach,
kady uczestnik imprezy zostanie nagrodzony paczk niespodziank. Organizatorzy zdradzaj, e jedn z atrakcji ma
by wizyta gocia specjalnego,
ktry obejrzy zmagania modych wdkarzy.
Warunkiem uczestnictwa
w imprezie jest czonkostwo w
kole wdkarskim PZW Azoty
lub w szkce wdkarskiej Rekiny 9-tki. Prosimy wszystkich uczestnikw o przybycie
z opiekunem. Pamitajmy, e
jest to jezioro i bezpieczestwo
jest najwaniejsze uczula
Piotr Kobiaka.
Zapisy na wydarzenie s
przyjmowane w sklepie wdkarskim przy ul. Grunwaldzkiej 21 w Kdzierzynie-Kolu najpniej do 1 czerwca. W
razie pyta osob udzielajc wszystkich informacji jest
Piotr Kobiaka (tel. 791 009
209).
KS

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze
Najtaniej w regionie

Czytaj rwnie
str. 5

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Wiadomoci

18 maja 2016, nr 10 (211)

KDZIERZYN-KOLE HISTORIA

<< GazetaInformator.pl

KOMENTARZ NA GORCO

Koszmarny stan zabytkw?


To ma si zmieni
Fot. Micha Nowak

Miasto zabiera si do ratowania pozostaoci po kozielskim zamku.

Andrzej Kopacki
Radny miejski (niezaleny)
W tej kadencji kwestia zabytkw zaczyna nabiera rumiecw. To nie jest temat,
ktry wywoujemy tylko my
na sesji Rady Miasta Kdzierzyn-Kole. Jest bardzo wielu
mieszkacw, naszych wyborcw, ktrzy zwracaj uwag, e
zdecydowana wikszo obiektw zabytkowych w tym miecie popada w ruin i straszy
swoim wygldem. Dobrze, e
podejcie do tej sprawy zaczyna si powoli zmienia, bo jest
tu szereg pereek, ktrymi
moemy si pochwali nawet
przed ca Europ. Gocilimy
ostatnio z Komisj Owiaty,
Kultury i Kultury Fizycznej
na wzgrzu zamkowym, gdzie
ogldalimy budynek lamusa.
Prawdopodobnie widziaa go
zaledwie garstka mieszkacw Kdzierzyna-Kola. Na
wzgrzu zamkowym znajduj si fundamenty z przeomu

XII i XIII wieku. Wojewdzki


konserwator zabytkw przyzna, e jest to najstarszy tego
typu obiekt na Opolszczynie
i jeden z nielicznych na caym
lsku. To jest zabytek, ktry
moe sta si nasz wizytwk, ale najpierw trzeba go wyremontowa. Posiadamy Kana Kodnicki, czyli najstarsze
na ziemiach polskich, a nawet na kontynencie europejskim, fragmenty nieczynnego
kanau eglugowego. Mamy
baszt Montalamberta - jeden
z dwch bd trzech takich
obiektw w Europie. Zgadzam
si, e na wyremontowanie
wszystkiego nie ma i nie bdzie pienidzy, bo budet miasta nie jest z gumy, a innych
wydatkw jest mnstwo. Jednak maymi krokami warto
ratowa przynajmniej najcenniejsze zabytki. Ciesz si, e
w najbliszych latach wzgrze
zamkowe odzyska swj dawny
blask.

Dyrektor Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji, Bolesaw Bezeg (pierwszy od lewej) oprowadza radnych
po zabytkach wzgrza zamkowego.

W przeciwiestwie do innych miast w regionie, ktre


znajduj w budecie rodki na
rewitalizacj obiektw historycznych lub sigaj po nie do
unijnej kasy, Kdzierzyn-Kole
by zawsze w tyle. Pereki architektoniczne, czsto na skal europejsk, przegrywaj tu przez
kolejne lata z remontami i budow infrastruktury drogowej
czy obiektw uytecznoci publicznej. Zmor kolejnych wodarzy jest m.in. rozpadajce si
kozielskie podzamcze, ktrego
stan nie jest najlepsz wizytwk miasta. Nikt te nie pali si
do kupna XVI -wiecznych ruin.
Obecna kadencja zdaje si bra
w swoje rce ten gorcy kartofel, ale zaczyna powoli, tak, by
si nie poparzy.
Kada poprzednia wadza baa si dotkn tego tematu i przypuszczam, e dyskusji dotyczcych opakanego
stanu zabytkw byo wiele. Ja
obiecaam, e si tym zajmiemy, ale bdziemy dziaa etapami, wedug okrelonego klucza. Zaczniemy od zabytkw,
ktre s nasz wasnoci, czyli

XII-wiecznych reliktw z placu


zamkowego. Z kocem tego roku lub w pierwszym kwartale
przyszego powstanie muzeum
w zamkowych piwnicach, pod
baszt zapewnia prezydent
Sabina Nowosielska.
Wymienione wyej podziemne muzeum bdzie poczone z dotychczasowym
Muzeum Towarzystwa Ziemi
Kozielskiej, ktre mieci si w
baszcie. Ma wzbogaci si ono
o kolejne eksponaty zwizane z histori ziemi kozielskiej.
Kolekcja z czasem ma by uzupeniana m.in. pamitkami
od mieszkacw Kola, ktrzy
mog podarowa je muzeum
czy odnalezionymi na aukcjach
i pchlich targach przedmiotami
zwizanymi z histori miasta.
Dalsze plany s miae i
gdyby udao si je zrealizowa,
kozielskie podzamcze ma szans chocia w czci odzyska nalene mu miejsce na szlaku zabytkw Opolszczyzny. Obecnie
magistrat jest na etapie przygotowania wizualizacji projektu, ktry pokae, jak powinno
wyglda wzgrze zamkowe po
rewitalizacji. Koncepcj t musi zaakceptowa wojewdzki

konserwator zabytkw, dopiero wtedy bdzie mg powsta


projekt budowlany.
W obrbie wzgrza zamkowego jest kilka obiektw.
Mamy tu zlokalizowane mury
obronne, baszt z XVI wieku,
w ktrej obecnie znajduje si
Muzeum Towarzystwa Ziemi
Kozielskiej, piwnice zamkowe z
przeomu XIV i XV wieku, relikt
wiey mieszkalnej z XII wieku,
odbudowan par lat temu wie widokow i lamus ( XV lub
XVI wieczny budynek zamkowy
pooony na wschodnim skrzydle wzgrza zamkowego przyp.
red) wymienia dyrektor Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji, Bolesaw Bezeg.
Jak podkrela Bezeg, najcenniejszym obiektem na wzgrzu zamkowym jest relikt XII-wiecznej wiey, ktra stanowi
najstarsz budowl murowan w wojewdztwie opolskim
(obecnie jest zabezpieczony
prowizorycznym dachem z
drewna i papy, by nie uleg dalszym zniszczeniom przyp.
red.) Relikt odkopano w wyniku prac archeologicznych prowadzonych na wzgrzu zamkowym w latach 2008-2009. Jeli

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

Z wizyt u niemieckich ssiadw


Kilkudziesicioosobowa grupa radnych miejskich
i powiatowych gocia w partnerskim powiecie Hohenlohe
i miecie hringen.
Zesp redakcyjny: Katarzyna Solarz
Pawe Strzelczyk, Katarzyna Krentusz
Iwona Cybulska, Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz
Dzia grafiki i reklamy:

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl
Martyna Terka-Cebula 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

KOMENTARZ NA GORCO

wszystko pjdzie zgodnie z planem, jego wntrze bdzie eksponowane pod oszklon kopu
(na wzr muzeum w podziemiach Rynku Gwnego w Krakowie ) i zostanie on wczony
w obrb powstajcego muzeum.
Ostatnim etapem prac remontowych ma by tzw. lamus.
Jest on w istocie budynkiem zamkowym, prawdopodobnie majcym w przeszoci
znaczenie gospodarcze. Moliwe, e miecia si w nim zamkowa kuchnia, spichlerz, magazyn ywnoci, zbrojownia albo
nawet mieszkania dla pracownikw zamku tumaczy Bolesaw Bezeg.
Wzgrze zamkowe to wierzchoek gry lodowej. Na terenie
gminy znajduje si co najmniej
kilkanacie cennych obiektw
historycznych, ktre popadaj w ruin. Nie wszystkie nale do gminy i w wielu przypadkach ma ona zwizane rce
przy prbie odzyskania ich lub
egzekwowania od wacicieli
ochrony i zachowania ich cennej substancji zabytkowej. Dlatego cieszy fakt, e miasto wzio si za remont tego, co da si
jeszcze uratowa.

Micha Nowak
Radny miejski (PO)
Zabytki to w naszym miecie wyjtkowo trudny temat.
Rada obecnej kadencji mierzy
si zarwno z wieloletnimi zaniedbaniami, ale take z ogromem potrzeb przy niedostatku finansw. Do pozytyww
obecnej kadencji na pewno naley temat zamku w Kolu. Po
kilkuletniej przerwie wznowiono remont zamkowych piwnic, gdzie bdzie si miecio
miejskie muzeum. Nastpio
te swego rodzaju wzmocnienie instytucjonalne - powoano dyrektora Muzeum Ziemi
Kozielskiej w organizacji oraz
Powiatowego Konserwatora
Zabytkw. Mam nadziej, e
panowie Bolesaw Bezeg (dyrektor Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji) i Grzegorz
Naumowicz (powiatowy konserwator zabytkw) zrobi co
w ich mocy, by chroni nasze
dziedzictwo. Optymizmem
napawaj dziaania na Kanale Gliwickim - luzy Kodnica,
Nowa Wie i Sawicice zostay wpisane do rejestru zabyt-

kw i przechodz niezbdne
remonty. Syszaem te, e rekonstrukcj maj przej dwie
luzy nieczynnego Kanau
Kodnickiego. Niestety wicej
jest powodw do niepokoju i
szybko to si nie zmieni. Nadal niepewny jest los podzamcza, a pilnych dziaa wymaga
wikszo reliktw twierdzy
kozielskiej, z Fortem Fryderyka Wilhelma na czele. Upominam si o ten obiekt od
pocztku kadencji. Wydaje
mi si, e wymaga on dziaa
nadzwyczajnych, ze wzgldu
na swoj unikatowo na skal europejsk. Jest on w prywatnych rkach, dlatego tylko
zastosowanie wszelkich przewidzianych prawem rodkw
oraz by moe intensyfikacja
rozmw w sprawie jego przejcia przez gmin bd jedynym
rozwizaniem. Przy milionach
potrzebnych na kompleks basenowy, remont kozielskiego
rynku czy dalsz przebudow
al. Jana Pawa II to wszystko
moe by jednak trudne do
zrealizowania. Chciabym si
myli.

Co wsplnego ma Kdzierzyn-Kole z niemieckim powiatem uroczo pooonym w


Badenii-Witembergii? Midzy innymi to, e w czasach
przedwojennych w Sawicicach mieszka ksicy rd
Hohenlohe. Wprawdzie niewiele zostao tu po jego rozlegej posiadoci, ale kontakty z
mieszkacami Sawicic przetrway. Szczegln rol w tej
historii odegra ksi Kraft
zu Hohenlohe-Oehringen oraz
jego maonka Katharina von
Siemens, ktrzy, odwiedzajc
przed laty Sawicice, zaproponowali spotkanie w Niemczech.
W niedugim czasie rady obu
powiatw postanowiy sformalizowa partnerstwo oparte nie
tylko na wsplnej historii, ale i
dobrych relacjach ssiedzkich.
W 2009 roku podpisano umow partnersk. Na mocy tego
dokumentu powiaty od lat realizuj wspprac w zakresie
wymiany modziey.
Dziki temu setki mo-

dych ludzi odbyo praktyki w


renomowanych hotelach, restauracjach czy specjalistycznych zakadach pracy - mwi
Adam Lecibil, rzecznik Starostwa Powiatowego w Kdzierzynie-Kolu.
W 2013 roku rwnie gmina podpisaa umow partnersk z miastem hringen. Teraz
partnerzy postanowili poszerzy obszary wsppracy. W
tym celu kilkudziesicioosobowa grupa radnych powiatowych i miejskich udaa si do
Niemiec, by omwi kolejne
etapy wsppracy samorzdw.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kdzierzynie-Kolu bdzie wsppracowao
z instytucj zajmujc si zagadnieniami rodziny w Niemczech. Podobnie w przypadku
powiatowego szpitala. Chodzi o
wymian kadry, nowe rozwizania w zakresie pieczy zastpczej, a nawet wsplne projekty
medyczne z lekarzami obu krajw tumaczy Lecibil.

Szefowe powiatu i magistratu wskazuj drogowskaz informujcy, ile


kilometrw dzieli powiaty
i miasta partnerskie.

Fot. Starostwo Powiatowe KK

katarzyna solarz

Obie delegacje ze starost


Magorzat Tudaj oraz prezydent Sabin Nowosielsk na czele zapoznay si te z procedurami, zgodami konserwatorskimi
oraz formami ksztatowania zieleni miejskiej. Koszty trzydniowej rewizyty samorzdowcw
pokrya strona niemiecka.
ks

KDZIERZYN-KOLE SPOECZESTWO

KDZIERZYN-KOLE KOMUNIKACJA

ROWERZYSTO!
ZSID Z JEDNOLADU
W okolicach budowy ronda na al. Jana Pawa II w
Kdzierzynie-Kolu zostay zwone chodniki.
Poruszajcy si tamtdy rowerzyci i piesi musz zachowa szczegln
ostrono.
Prosimy o nieprzejedanie a przeprowadzanie jednoladw w miejscach szczeglnie wskich, by nie stwarza
sytuacji niebezpiecznych i nie
utrudnia ruchu pieszym
zwraca uwag rzecznik Urzdu
Miasta, Jarosaw Jurkowski.
Wykonawca apeluje, aby
mieszkacy nie skracali sobie
drogi i nie przechodzili przez
plac budowy, bowiem jest to
teren niebezpieczny. Znajduj si tam gbokie wykopy i

Wiadomoci 3

18 maja 2016, nr 10 (211)

ciki sprzt budowlany, dlatego wstp osobom postronnym


jest tam zabroniony.
Natomiast zarwno spod
wiaduktu kolejowego, jak i
od placu budowy w kierunku
rdmiecia, mona si ju
swobodnie porusza rowerem.
Nad bezpieczestwem w okolicy inwestycji bdzie dodatkowo czuwa stra miejska. O pasaerw i pieszych na dworcu,
ktrym te mona omin plac
budowy, zadba Stra Ochrony
Kolei. Po przeprowadzeniu roweru przez teren dworca PKP
mona si swobodnie wczy
do ruchu na obu osiedlach
rdmieciu i Pogorzelcu.

REGION

Zwizki,
ktre przetrway burze

w skrcie

WARSZTATY
KRAWIECKIE
16 maja ruszyy w gminie Bierawa warsztaty krawieckie. Projekt
Z babci szafy wycignite
dawniej i dzi urzd realizuje
wraz z wojewdztwem opolskim.
Do udziau zaproszono dzieci i
modzie. Warsztaty zakocz
si pokazami mody: 18 czerwca
w Dziergowicach i 26 czerwca w
Bierawie.

Medale prezydenta RP Za dugoletnie poycie


maeskie wrczono 10 parom mieszkajcym
w Kdzierzynie-Kolu.
Fot. Urzd Miasta KK

GazetaInformator.pl >>

ks

KDZIERZYN-KOLE EKOLOGIA

Fot. PIXABAY

POCHWAL SI SWOIM
OGRDKIEM

Miasto nagrodzi za najpikniej ukwiecone miejsce.


Opolszczyzna synie z zadbanych
przydomowych
ogrdkw. Gospodarstwa w
niczym nie ustpuj miejskim,
przyblokowym rabatkom i
ukwieconym balkonom. Z myl o autorach tych najadniej
ozdobionych, magistrat zorganizowa konkurs. Zwycizcy
otrzymaj nagrody rzeczowe o
wartoci do kilkuset zotych.
Komisja konkursowa zoona z urzdnikw bdzie oceniaa pomysowo kompozycji
i walory upikszajce, oryginalno, oglny wyraz estetyczny,
widoczno kompozycji dla innych mieszkacw, rnorodno i kolorystyk rolin, a w
przypadku ogrodw przydomowych take powierzchni
zagospodarowanego ogrodu w
stosunku do wielkoci dziaki.

Zwycizcy zostan wyonieni do 15 sierpnia. W nagrod


otrzymaj sprzt ogrodniczy,
sadzonki i donice o okrelonej
wartoci, w zalenoci od kategorii mwi Jarosaw Jurkowski, rzecznik Urzdu Miasta.
Swoje miejskie dziea
waciciele mog zgasza do
31 maja, do godz. 15:30 pisemnie w kancelarii oglnej Urzdu
Miasta, przy ulicy Piramowicza
32, w pokoju 109 lub za porednictwem poczty elektronicznej
na adresy e-mail:osi@kedzierzynkozle.pl lub osi2@kedzierzynkozle.pl. Zgoszenie powinno zawiera: imi, nazwisko
i adres zgaszajcego, numer telefonu, dokadny adres i rodzaj
obiektu zgaszanego do konkursu oraz proponowany termin dokonania ogldzin (pomidzy 15 czerwca a 31 lipca).
ks

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

RADNI WYSUCHAJ
MIESZKACW
Ustalono terminy dyurw
wadz Rady Miasta na najblisze miesice.
23 maja w Urzdzie Miasta bdzie dyurowa wiceprzewodniczca Rady Miasta,
Grayna Radka. Z kolei 30 maja w Domu Kultury Chemik
na mieszkacw bdzie czeka
przewodniczcy Rady Miasta,
Andrzej Kope.
W czerwcu Grayna Radka
bdzie do dyspozycji dwa razy
- 6 czerwca w Urzdzie Miasta
i 27 czerwca w DK Chemik.

13 czerwca w domu kultury z


mieszkacami spotka si wiceprzewodniczca Rady Miasta, Ewa Czubek, a 20 czerwca
Andrzej Kope bdzie czeka na
nich w magistracie.
Dyury w Chemiku potrwaj od godz. 17:00 do godz
19:00. W Urzdzie Miasta
swoje uwagi i problemy bdzie mona zgasza w godz od
16:30 do 18:00.
ks

Medale za Dugoletnie Poycie Maeskie odebrao 10 par z Kdzierzyna-Kola.


katarzyna solarz

ycie pisao im rne scenariusze. Jedni mieszkali tu zanim utworzono jedno miasto.
Inni przyjedali za prac z caej
Polski. Docierali do Kdzierzyna-Kola jako maestwa lub
znajdowali swoj powk ju
tutaj. Jakkolwiek nie przebiego
to pwiecze, to jubilaci z dum
mog teraz stwierdzi, e przetrwali wszystkie yciowe burze i
dalej s razem.
W Urzdzie Stanu Cywilnego Zote Gody witowali w tym
roku: Irena i Mirosaw Demscy,
Anna i Werner Kurzajowie, Genowefa i Micha Lekowie, Irena
i Marian giewkowie, Maria i
Teobald Melichowie, Janina i
Stanisaw Rojkowie, Waltrau-

da i Henryk Zajcowie, Wanda


i Tadeusz Kucharscy, Krystyna i
Stanisaw Oczosiowie oraz Gertruda i Kurt Piontkowie. Medale
wrczya parom prezydent Sabina Nowosielska i jej zastpca
Artur Maruszczak.
Jubilaci wspominali, e poznawali si na zabawach, po
ssiedzku, przez koleg, koleank, brata czy siostr. Wielu
poczya te Telekomunikacja Polska.
Dawno, dawno temu, czyli
przed 1989 rokiem, gdy nie byo komrek, a rzadko w ktrym
domu by telefon stacjonarny,
eby zadzwoni, trzeba byo korzysta z placwek TP lub Poczty Polskiej, gdzie w rzdku stay
kabiny telefoniczne. Rozmow
telefoniczn z wybranym abo-

nentem zamawiao si z wyprzedzeniem. Po nerwowym oczekiwaniu, czsto wielogodzinnym,


telefonistka czya rozmow.
W tych warunkach, jeli mody
chopak by w delegacji i przystojny, a panienka z okienka
wolna i zainteresowana, od
sympatycznej rozmowy mona
byo przej do zaproszenia na
kaw, a w miar dalszego pomylnego rozwoju wypadkw
do coraz powaniejszych deklaracji, a do sakramentalnego
tak wspominay pary.
Jedno jest pewne, bo podkrelali to praktycznie wszyscy
jubilaci, warto si wykazywa
wobec drugiej powki du
cierpliwoci i nie zraa niepowodzeniami. To sprawdzony
przepis na udany zwizek.

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

witowali rocznic uchwalenia


konstytucji
Samorzdowcy wzili udzia w naboestwie za ojczyzn, ktre
odprawiono w kociele p.w. w. Mikoaja w rdmieciu. Msza
z inicjatywy wadz zgromadzia setki osb.
Samorzdowcy
wzili
udzia w naboestwie za ojczyzn, ktre odprawiono w
kociele p.w. w. Mikoaja w
rdmieciu. Msza z inicjatywy wadz zgromadzia setki
osb.
W 225. rocznic uchwalenia konstytucji majowej nie
brakowao modziey, pojawiy si poczty sztandarowe

Podczas uroczystoci szkoy prezentoway swoje poczty


sztandarowe.
szk ponadgimnazjalnych
oraz miejskich, reprezentanci
sub mundurowych i parlamentarzyci czy dyrektorowie
poszczeglnych jednostek.

O wyjtkow opraw
witeczn zadbaa orkiestra
dta Azoty pod przewodnictwem Erharda Sklebisa.
Po zakoczeniu mszy
mona byo wesprze kwest,
ktr prowadzio Stowarzyszenie Patriotyczny Kdzierzyn-Kole.
ks

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

ZBIRKA NIEPOTRZEBNYCH UBRA


Gmina Bierawa zachca do przynoszenia ubra, ktre posu
uczestnikom warsztatw krawieckich do przerbek krawieckich. Mile widziana odzie od
najstarszych lat. Jednym z celw
projektu jest rwnie zrobienie
fotoksiki, ktra ukae, jak zmieniay si trendy modowe na przestrzeni lat. Mile widziane skany.
Kontakt: Katarzyna Kostka, tel.
77 4872 266 w.106, katarzyna.
kostka@bierawa.pl
DZIE STRAAKA
W ROSZOWICKIM LESIE
Straacy z Ochotniczych Stray
Poarnych z terenu gminy Cisek
obchodzili Gminny Dzie Straaka. Obchody rozpocz przemarsz
straakw do kocioa parafialnego, gdzie zostaa odprawiona
msza w. w intencji wszystkich
straakw. Nastpnie na miejscowym cmentarzu zoono symboliczny hod wszystkim straakom
ochotnikom, ktrzy odeszli
na wieczn sub. Po przemarszu na plac przed remiz OSP
rozpocza si uroczysta zbirka,
w czasie ktrej Prezes Zarzdu
Oddziau Gminnego, druh Alojzy
Parys wrczy medale i odznaki
zasuonym druhom.
MAJWKA
PRZY FONTANNIE
Gminny Orodek Kultury w
Cisku oraz gwny sponsor
GAZ-SYSTEM S.A. zaprosili
na majwk przy fontannie. W
programie byy m.in. wystpy
modziey z PG w Cisku, zespow dziaajcych przy GOK Cisek,
a take koncert zespou HaNuta
i niespodzianka - kabaret Tolek
oraz zabawa z zespoem Exodis.
WITO HERBOWE
Rada i wjt gminy Pawowiczki zapraszaj na festyn z okazji
nadania herbu gminie. Festyn
wita Herbowego w Gminie
Pawowiczki odbdzie si w
dniach 21-22 maja na boisku
sportowym LZS Pawowiczki.
Wrd atrakcji mona wymieni:
zabaw taneczn z zespoem Diagram i koncert zespou Andreo &
Karina. Konferansjerk poprowadzi Kevin Aiston, prezenter telewizyjny i radiowy, aktor.
KONKURS NA KIEROWNIKA SUBREGIONU
Zarzd Stowarzyszenia Kdzierzysko-Strzelecki Subregionalny
Obszar Funkcjonalny ogosi konkurs na stanowisko Kierownika
Biura Stowarzyszenia Kdzierzysko-Strzelecki Subregionalny
Obszar Funkcjonalny. Wymagania niezbdne, ktre kandydat
winien spenia: wyksztacenie
wysze, minimum 3-letnie dowiadczenie zawodowe, w tym na
stanowisku zwizanym z realizacj projektw lub monitorowaniem realizacji projektw, strategii rozwoju wspfinansowanych
ze rodkw Unii Europejskiej.
Stosowne dokumenty naley zoy do 6 czerwca.

4 Edukacja

18 maja 2016, nr 10 (211)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
EDUKACJA

W Zakrzowie odbya si Opolska Debata o Edukacji


KATARZYNA SOLARZ

W spotkaniu wzili udzia


m.in. Micha Siek, Opolski Kurator Owiaty, wicewojewoda
Violetta Porowska oraz Teresa
Wargocka, wiceminister edukacji. Kdzierzyn-Kole reprezentoway wadze powiatu i
dyrektorzy jednostek owiatowych.
Pozycja naszego szkolnictwa to zasuga bardzo dobrej wsppracy pomidzy dyrektorami a wadzami powiatu
mwi m.in. Ireneusz Winiewski, dyrektor Centrum
Ksztacenia Praktycznego i
Ustawicznego w Kdzierzynie-Kolu, ktry by jednym z

prelegentw panelu dotyczcego stanu bazy dydaktycznej w


aspekcie realizacji programu
operacyjnego Kapita Ludzki.
Nie jest istotne ile rodkw
zainwestujemy, natomiast najistotniejsze jest to, jak je wykorzystamy zaznaczy Winiewski.
Z kolei starosta Magorzata Tudaj mwia, e inwestycje musz by przemylane, a
decyzje o nich w powiecie zapadaj w toku rozmw z pracodawcami. Wicestarosta Jzef Gisman przypomnia, e
wadze powiatowe waciwie
od samego pocztku istnienia
tego szczebla samorzdu mocno inwestoway w ksztacenie

zawodowe, czego efektem jest


dzisiejszy wysoki poziom nauczania oraz pozycja samego
CKPiU na tle wojewdztwa.
W Kdzierzynie-Kolu rozpocza si realizacja duego projektu owiatowego. Za
ponad 3 mln z powstan dla
modziey najnowoczeniejsze
pracownie, ktre pozwol na
nauk na bardzo wysokim poziomie, zgodnie z potrzebami
rynku pracy.
Podczas Opolskie Debaty
Edukacji rwnie szkoy ponadgimnazjalne miay okazj
zaprezentowa swoj ofert, a
o roli wychowania w nich mwia wiceminister edukacji.
Szkoa wychowujca to

taka, w ktrej ucze i nauczyciel czuj si bezpiecznie, to


jest te klimat szkoy, to s zasady, jakie w niej obowizuj,
to s w kocu wszystkie dziaania wychowawcze, ktre powoduj, e rodzic naprawd
chtnie i z penym zaufaniem
oddaje swoje dziecko placwce
owiatowej zaznaczya wiceminister edukacji Teresa Wargocka.
W Zakrzowie spotkali si
reprezentanci niemal wszystkich najwaniejszych jednostek owiatowych, w tym dyrektorowie szk, nauczyciele,
specjalici zwizani z nansowaniem ksztacenia zawodowego oraz rozwojem edukacji.

Fot. Starostwo Powiatowe KK

Dyskutowano o kierunkach ksztacenia zawodowego, ktre s atrakcyjne dla rynku pracy.

O roli wychowania w szkoach mwia wiceminister


edukacji, Teresa Wargocka.

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

Skonstruowali robota ambi


i kruszark walcow

Kopernik zdobywa Polsk

KS

W marcu i kwietniu w Biaymstoku odbyway si nay oglnopolskie olimpiad humanistycznych i spoecznych:


I Olimpiada Wiedzy o Spoeczestwie, I Olimpiada Wiedzy
Historycznej, III Olimpiada
Wiedzy o Unii Europejskiej i IV
Olimpiada Wiedzy o III RP.
Uczniowie II LO im. Mikoaja Kopernika w Kdzierzynie-Kolu zostali nalistami i laureatami tych olimpiad. Wrd
laureatw znaleli si Karol
Stanioch, Sawomir Luber i Micha Kopaa. II Liceum Oglnoksztacce po raz kolejny pokazuje, e uczniowie opuszczajcy
placwk s doskonale przygotowani do dalszej nauki, a
potem wymarzonej pracy. Ich
osignicia to efekt ich cikiej

Na zdjciu Jadwiga Kosalla wraz ze swoimi uczniami.


pracy, ale i sporego zaangaowania wychowawcw.
Opiekunem modych olimpijczykw jest nauczycielka hi-

storii i wiedzy o spoeczestwie


mgr Jadwiga Kosalla.
KS

KDZIERZYN-KOLE EDUKACJA

GIMNAZJA Z KDZIERZYNA-KOLA
EGNAY SWOICH ABSOLWENTW
Fot. Starostwo Powiatowe KK

Zesp w skadzie Dawid Hadamek i Rafa Kajzar (ZSTiO) zaj I miejsce podczas eliminacji
okrgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczoci i zakwalikowa si do etapu
centralnego tej olimpiady.
Nasi uczniowie s autorami pracy Robot komunikacyjno-rozpoznawczy Ambia RD,
ktry pomylnie przeszed testy
na akwenie w Dbowej informuje Bernard Baron, nauczyciel
przedmiotw mechatronicznych
w ZSTiO, ktry jest opiekunem
merytorycznym zespou. Drugie miejsce przypado uczniom
ze szkoy ze Sawicic. S oni autorami modelu kruszarki walcowej, ktra suy do prezentacji
procesw rozdrabniania.
Modzi konstruktorzy mogli zrealizowa swj pomys
techniczny dziki wsparciu nansowemu Grupy Azoty. Etap
okrgowy odby si w Ostrowie
Wielkopolskim, nay zaplanowano na 31 maja w Warszawie.

Fot. Starostwo Powiatowe KK

Uczniowie Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych


w Azotach oraz chemicy z Zespou Szk nr 3 w Kdzierzynie-Kolu maj na swoim koncie kolejny sukces.

Fot. Starostwo Powiatowe KK

Uczniowie kdzierzyskiego oglniaka po raz kolejny udowodnili, e s


w stanie rywalizowa ze swoimi rwienikami na arenie oglnopolskiej.

Autorami pracy Robot komunikacyjno-rozpoznawczy


Ambia RD, ktry pomylnie przeszed testy na akwenie
w Dbowej, s Dawid Hadamek i Rafa Kajzar.

R E K L A M A

Szefowa powiatu yczya absolwentom wytrwaoci i dobrych wynikw podczas matury.


Mury szk ponadgimnazjalnych w powiecie opucio 821 uczniw. Przed
nimi matura i dalsza nauka.
Placwki egnay si ze
swoimi uczniami bardzo uroczycie. Byy podzikowania,
listy gratulacyjne, specjalne wyrnienia i rozdanie wiadectw.
Nadszed ten dzie, w
ktrym pewien etap ycia do-

bieg koca. Zamyka si rozdzia, ktry by czasem wielu piknych chwil i beztroski.
Niestety tej beztroski bdzie
ju coraz mniej. Wiele wanych, strategicznych dla waszej
przyszoci decyzji musi zosta
podjtych w najbliszym czasie. Jedni przyjmuj ten fakt
z radoci, inni z ulg, jeszcze
inni z lekkim niepokojem czy
lkiem o przyszo. To zrozu-

miae, kady z nas stawa przed


takimi wyborami mwia do
modych ludzi starosta Magorzata Tudaj.
yczya im wytrwaoci w
pokonywaniu przeszkd i przeciwnoci losu, dobrego zdrowia, spotkania wartociowych
ludzi oraz wietnych wynikw
na maturach.
KS

Gospodarka 5

18 maja 2016, nr 10 (211)

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

KUPUJC

KAS FISKALN
3 MIESICE

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

20 03

ledzimy zmiany

Zmiany: 12 z brutto za godzin na


umowach mieciowych od stycznia 2017 r.
MRPiPS przygotowao projekt ustawy wprowadzajcej minimalne wynagrodzenie dla okrelonych umw cywilnoprawnych. Zmiany maj przeciwdziaa
ich naduywaniu. Nad przestrzeganiem obowizku zapewniania min. stawki
godzinowej ma czuwa PIP.

REKL AMY

GRATIS!

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

ib.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Fot. PIXABAY

GazetaInformator.pl >>

Drukarka fiskalna
jsza w Polsce!
ie
n
m
aj
N
J
E
Temo HS
Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze

W styczniu br. pisalimy


na temat planw Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej dotyczcych
wprowadzenia minimalnej
stawki godzinowej w przypadku zatrudnienia na umow zlecenie. Ministerstwo
zapowiadao wprowadzenie
planowanych modykacji od
lipca 2016 r. 7 kwietnia br.
Rada Dialogu Spoecznego
pozytywnie zaopiniowaa rzdowy projekt ustawy dotyczcej minimalnego wynagrodzenia godzinowego na poziomie
12 z brutto za godzin pracy
na podstawie umowy zlecenia. Za uchwa w tej sprawie
gosowali jednogonie czonkowie strony spoecznej Ra-

dy zwizkw zawodowych
i pracodawcw. MRPiPS zapowiada, e zmiany dotyczce
tej kwestii zaczn obowizywa od 1 stycznia 2017 r. Celem ich wprowadzenia ma by
przeciwdziaanie naduywaniu umw cywilnoprawnych
przez pracodawcw. Projekt
zmiany ustawy by odpowiedzi na apel zwizkw zawodowych.
Przygotowany projekt zakada przepisy o obowizku
wypaty stawki minimalnej,
dokumentowania liczby przepracowanych godzin i nowe
uprawnienia Pastwowej Inspekcji Pracy. W propozycji
znalazy si przepisy nakadajce na PIP zadania oraz

uprawnienia w zakresie kontroli przestrzegania obowizku zapewnienia minimalnej


stawki godzinowej. Zgodnie z
projektem minimalna stawka godzinowa obejmie umowy zlecenia oraz umowy o
wiadczenie usug, do ktrych
stosuje si przepisy o zleceniu oraz samozatrudnionych,
jednoosobowo wiadczcych
usugi dla rm. Jak przekonuje ministerstwo, wyczenia z
tej zasady maj by dedykowane umowom cywilnoprawnym dotyczcych opiekunw
w rodzinnych domach pomocy oraz opieki podczas wypoczynkw i wycieczek.
DR

Zmiany: Sejm przyj ustaw likwidujc


tzw. syndrom pierwszej dniwki

Fot. PIXABAY

13 maja sejm przyj przygotowan w MRPiPS nowelizacj Kodeksu pracy,


ktra zlikwiduje tzw. syndrom pierwszej dniwki, czyli sytuacj, gdy pracodawca zatrudnia pracownikw bez podpisania z nimi umowy.

Mobilne kasy
i drukarki fiskalne

Wicej na softib.pl

Oddziay:
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Nowe przepisy uatwi


dziaanie Pastwowej Inspekcji Pracy. Wielokrotnie podczas kontroli dochodzio do
naduy. Osoby nie posiadajce umowy wskazywane byy
jako pracujce pierwszy dzie.
Wedug informacji PIP w 2014
roku nielegalne zatrudnienie,
polegajca na powierzeniu pracy bez potwierdzenia na pimie
rodzaju umowy i jej warunkw
oraz niezgoszeniu osoby zatrudnionej do ubezpieczenia
spoecznego stwierdzono w 18
proc. kontrolowanych podmiotw.
Obecnie umowa moe by
dostarczona pracownikowi do
koca pierwszego dnia pracy (tzw. syndrom pierwszej
dniwki). Z chwil, gdy nowelizacja wejdzie w ycie, pisem-

na umowa o prac lub pisemne


potwierdzenie ustale zwizanych z zawarciem umowy o
prac, bdzie musiao by wrczone pracownikowi jeszcze
przed dopuszczeniem go do
pracy. Drugi egzemplarz musi
posiada pracodawca. Za brak
pisemnego potwierdzenia warunkw umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy,
pracodawcy grozi bdzie nadal kara grzywny. Pozostanie
ona w niezmienionej wysokoci to jest od 1 do 30 tys. z,
tylko e atwiej bdzie inspektorom udowodni nielegalne
zatrudnienie.
Posiadanie pisemnej umowy o prac albo pisemnego potwierdzenia podstawowych
ustale zwizanych z zawarciem umowy o prac w formie

innej ni pisemna przed dopuszczeniem do pracy uatwi


pracownikom dochodzenie
przysugujcych im wiadcze
i uprawnie ze stosunku pracy,
a take korzystanie z ochrony
gwarantowanej przez przepisy
ubezpiecze spoecznych.
Pastwowa Inspekcja Pracy zyska bardziej efektywne
narzdzie do skutecznej kontroli w zakresie legalnego zatrudniania pracownikw. Kara
grzywny pozostanie w niezmienionej wysokoci to jest od 1
do 30 tys. z, tylko pracodawca
nie bdzie ju mg si tumaczy, e pracownik jest zatrudniony pierwszy dzie. Nowelizacja Kodeksu pracy wejdzie w
ycie od 1 wrzenia 2016 r.
RDO: MRPIPS

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

6 Gospodarka

18 maja 2016, nr 10 (211)

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Ostrzeenie:
Uwaaj komu udostpniasz dane!
Zakad Ubezpiecze Spoecznych prosi o ostrono przy odpowiadaniu na zaproszenia organizatorw spotka w sprawie dziedziczenia skadek z subkonta i
OFE. Porad w tej sprawie mona za darmo uzyska w najbliszej placwce ZUS.
Fot. PIXABAY

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

<< GazetaInformator.pl

Inteligentne urzdzenia skalne


Polski producent
ELZAB pokazuje jak wspczesne urzdzenia
ib.pl
wspieraj dziaania reklamowe placwki.
Wszystkie atuty w rku!

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Do Zakadu Ubezpiecze
Spoecznych coraz czciej
docieraj sygnay o organizowanych w rnych czciach
kraju spotkaniach, ktre w
teorii maj na celu informowanie klientw ZUS i OFE o
zasadach dziedziczenia skadek w II larze emerytalnym.
W ich trakcie padaj sugestie
jakoby organizator szkole wsppracowa z ZUS.
Uczestnicy spotka proszeni
s m.in. o podawanie danych
osobowych bliskich upraw-

ib.pl
Proponowana przez ELZAB drukarka skalna Mera TE posiada unikatowe
rozwizania, ktre mona wykorzysta w kwiaciarniach, cukierniach, sklepach
monopolowych oraz innych placwkach, w ktrych jest potrzeba wywietlania
hasa promocyjnego, komunikatu, godziny lub daty imienin wraz z imieniem
solenizanta.
Wywietlacz Mery TE mona dowolnie obraca w kierunku klienta,
za wywietlana reklama moe posiada dowoln grak, tekst lub logo rmy.
Mera TE jest doceniana rwnie na rynku za niewielkie gabaryty, co pozwala
na instalacje na stanowiskach, w ktrych jest mao miejsca.

Wszyscy zainteresowani
sprawami z zakresu ubezpiecze spoecznych, w tym
zasadami
dziedziczenia
skadek, mog korzysta z
bezpatnych porad Zakadu
Ubezpiecze Spoecznych,
bezporednio na salach obsugi, bd za porednictwem Centrum Obsugi
Telefonicznej ZUS pod numerem: (22) 560 16 00.
RDO: ZUS

Raport:
Co w razie nieterminowego zoenia PIT?
owe

skada yczenia imienin

Nie byo czasu, nie zdye, zapomniae, przeoczye termin s rne powody nieterminowego zoenia deklaracji podatkowej. Co zrobi w takiej sytuacji?
Fot. PIXABAY

Drukarka fiskalna
Mera TE

nionych do dziedziczenia
skadek.
Zakad Ubezpiecze Spoecznych prosi o daleko idc
ostrono przy odpowiadaniu
na zaproszenia organizatorw
tego typu spotka. ZUS nie
wsppracuje z adnymi rmami w zakresie informowania o
zasadach dziedziczenia skadek w II larze emerytalnym.
Podawane podczas takich spotka dane osobowe mog wic
zosta wykorzystane na niekorzy klientw Zakadu.

KUPUJC

KA S F I S KA L N
3 MIESICE

REKL AMY

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

GRATIS!

NOWO!

Wicej na softib.pl

Oddziay:
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

W prawie podatkowym istnieje moliwo zoenia wniosku denuncjujcego, potocznie


nazywanego czynnym alem.
Instytucja czynnego alu moe uratowa podatnika przed
negatywnymi konsekwencjami. Zawiadomienie o popenieniu czynu zabronionego
skada si w formie pisemnej
osobicie w urzdzie skarbowym bd za porednictwem
poczty. Wskaza w nim naley,
i jestemy wiadomi, e nie
zoylimy deklaracji w wyznaczonym terminie, przyznajemy si do bdu i go naprawilimy dokonujc rozliczenia
podatkowego. Czynny al nie
bdzie skuteczny w oczach organw podatkowych, jeeli po-

datnik: zosta ju wezwany w


zwizku z popenionym czynem zabronionym, a organy
podatkowe udokumentoway
ju popenienie przestpstwa;
jest w trakcie postpowania
kontrolnego; organizowa grup bd nakania inn osob w
celu popenienia przestpstwa
skarbowego.
Informacja o spnieniu
z opat podatku dochodowego dociera do urzdu skarbowego bardzo szybko. W przypadku, gdy podatnik nie zdy
uy instytucji czynnego alu,
jest on zobowizany do uregulowania kary skarbowej,
nakadanej przez urzd w postpowaniu mandatowym. W
takim wypadku mamy jednak

w dalszym cigu prawo do odstpienia od wymierzonej kary,


bd te moemy zoy wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie si odpowiedzialnoci.
Podczas
postpowania
przesankami do odstpienia
od wymierzonej kary s: waciwoci i warunki osobiste
sprawcy, charakter i okolicznoci dokonania przestpstwa
podatkowego oraz zachowanie
po jego popenieniu. Jedne z
przykadw sytuacji, ktra daj
moliwo odstpienia od wymierzonej kary, to dugotrwae
komplikacje zdrowotne czy te
powane problemy rodzinne.
DR

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 10/2016


POWIAT RACIBORSKI

GazetaInformator.pl 18 maja 2016 nr 10 (211)

SZPITAL

Szpital przymierza si do wymiany rda ciepa


pawe strzelczyk

Podczas ostatniej sesji rady


powiatu radni wysuchali raportu Biura Projektowo-Usugowego Pro-Eko z Nowego Scza, ktra na zlecenie zarzdu
przygotowaa analiz kosztw i
oszczdnoci przy modernizacji
rde ciepa. Obecnie szpital
ogrzewany jest przez dwie kotownie 3mW kada. Problem
w tym, i pracuj one ju od 17
lat, w zwizku z czym s ju powanie wyeksploatowane. Dodatkowo usytuowane s do
daleko od gwnego obiektu
(ok. 400 metrw w linii prostej), przez co generuj straty
na przesyle.
Nowo wybudowana kotownia oparta byaby na gazie
z dwoma lub trzema kotami
kondensacyjnymi. Wykonana analiza techniczno-ekonomiczna dodatkowo zakada
oprcz modernizacji kotowni,

grzejnikw, docieplenia i wymiany stolarki okiennej take zwikszenie wykorzystania


odnawialnych rde energii.
Eksperci bazujc na danych ze
szpitala i wasnych badaniach
zaproponowali do wyboru kilka rozwiza.
Pierwsze z nich to pompy
ciepa, gruntowe lub powietrzne. W przypadku pierwszego
wariantu, konieczne jest wykonanie gruntowego wymiennika ciepa. Zalet jest to, e
po wykonania otworw pod
sondy teren jest do ponownego wykorzystania. Fachowcy
oszacowali koszt rozwizania
(ceny katalogowe netto, cho
wykonawcy jak zapewniaj
nowosdeczanie, s w stanie
uzyska rabaty znacznie obniajce koszty) na 4,88 mln z, z
czego wkad wasny wynisby
20%. Oszczdno to 265 tys.
rocznie. Czas zwrotu inwestycji
to 3,7 roku. Pompy powietrzne

Fot. Justyna Koniszewska

Starostwo coraz powaniej myli o modernizacji systemu ogrzewania w szpitalu.


Wadze powiatu analizuj, ktra z zaproponowanych metod bdzie dla lecznicy najbardziej korzystna.

Jak twierdzi starosta Ryszard Winiarski, jeli przyj


i prace bd prowadzone etapami, pod warunkiem
znalezienia rde finansowania inwestycja mogaby
rozpocz si ju w 2017 roku.
s tasze 2,48 mln (rwnie
przy 20% wkadzie). Jest to jed-

nak rozwizanie mniej efektywne, dajce oszczdno rzdu

142 tys. z. Ponadto ich praca


duo bardziej zaley od warunkw atmosferycznych. Obydwa
rozwizania to ok. 15 lat czasu
uytkowania.
Inne rozwizanie to panele
fotowoltaiczne. To rozwizanie oszacowano na 4,5 mln z
(20% wkad wasny). Opcja ta
pozwala na oszczdno blisko
124 tys. z rocznie. Producenci paneli zapewniaj, i mona
je uytkowa znacznie duej
ni chociaby wzmiankowane
pompy. Jakie s minusy? W
przypadku zdecydowania si
na ten wariant, problem moe
stanowi ich umiejscowienie.
Dyrekcja szpitala nie wyobraa
sobie ogniw na dachach, std
zachodzi konieczno zapewnienia miejsca na ponad 2000
paneli na gruncie przyszpitalnym.
Pozostae szacowane koszty
to: termomodernizacja 1,85
mln (oszczdnoci 72 tys. z

rocznie), wymiana okien 510


tys. z (oszczdno 16 tys. z/
rok), kotownia 1,8-2,2 mln
z.

265 tys. z

rocznie moe zaoszczdzi szpital.


Za najbardziej optymalne gocie uznali dwa warianty: gruntowe oraz powietrzne
pompy ciepa, obydwa poczone z termomodernizacj
stropw. Pierwszy przy cakowitym koszcie 8,3 mln ma pozwoli zaoszczdzi 354 tys. z,
drugi, taszy przy nakadach
ok. 6 mln da oszczdnoci rzdu 240 tys. z na rok.
Na koniec pozostaje kwestia, co zrobi ze star kotowni. W opinii starosty istnieje
szansa na zbycie nieruchomoci, choby pod dziaalno firm
transportowych.

R E K L A M A

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12,
tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16,
tel. 32 440 89 88,, 512 333 812
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2,
tel. 77 482 67 47, 697 212 351
softib.pl
centrumkasfiskalnych.pl

PLUSY BIZNESU

18 maja 2016, nr 10 (211)

DLA

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ GOSPODARKA

Teren po cukrowni na sprzeda


Fot. Justyna Koniszewska

Zakoczy si etap przygotowa do sprzeday dziaek po byej cukrowni teren znajdujcy si przy ul. 1 Maja miasto po
zakupie podzielio na mniejsze dziaki i teraz wystawia je na sprzeda. Prezydent mwi o czterech powanych inwestorach.

Teren po byej cukrowni cieszy si duym zainteresowaniem


jeszcze przed sprzeda. 31 maja odbdzie si pierwszy
przetarg na dziaki zlokalizowane przy ul. 1 Maja.
iwona cybulska

Przypomnijmy, w ostatnim
czasie wykonany zosta podzia
geodezyjny terenu, w wyniku
ktrego wytyczono pi nieruchomoci inwestycyjnych. Rada
Miasta wyrazia zgod na sprzeda nieruchomoci poprzez stosown uchwa, na podstawie
ktrej Prezydent Miasta okreli warunki zbycia i ogosi daty
przetargw. Dziaki s zlokalizowane przy ulicy 1 Maja i posiadaj pene uzbrojenie oraz
dostp do bocznicy kolejowej,
co stanowi dodatkowy atut dla

tej lokalizacji. Dziaki obejmuj


powierzchni od ponad jednego
do trzech hektarw. W planie
zagospodarowania przestrzennego zapisano dla nich funkcj
przemysow.
Szukamy przedsibiorcw, a nie porednikw. Kady przetarg opiera si o zasad
zainwestuj w okresie 4 lat do 2
lat musz powsta fundamenty,
do 4 lat zakad musi by oddany do uytku, czyli zgoszony do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i rozpocz
produkcj. Std te liczymy na
zainteresowanie tylko powa-

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Grupa Azoty ZAK S.A.


stawia na innowacje
Rada Nadzorcza Grupy Azoty ZAK S.A.
podja uchway dotyczce projektu inwestycyjnego pod nazw Estry Specjalne I.
Nowy projekt o charakterze innowacyjnym pod nazw
Estry Specjalne I bdzie realizowaa Grupa Azoty ZAK S.A.
Kluczowym efektem bdzie tu
budowa instalacji do produkcji nieftalanowych estrw specjalnych o wydajnoci 10 tys.
ton na rok. Dla Spki oznacza
to wdroenie nowych procesw
produkcyjnych i produktw oraz
wzmocnienie konkurencyjnoci
na rynku chemicznym. Jest ju
zgoda na nabycie skadnikw i
aktyww trwaych, niezbdnych
do realizacji zadania.
Projekt wpisuje si w innowacyjne podejcie do dziaalnoci firmy. Budowa instalacji
do produkcji estrw specjalnych
pozwoli Grupie Azoty ZAK S.A.
R E K L A M A

na bieco reagowa na zrnicowane potrzeby rynku oraz


nieustannie poszerza portfolio
o produkty podane przez odbiorcw. Gwn wartoci projektu jest moliwo wypeniania nisz rynkowych tumaczy
Mateusz Gramza, Prezes Zarzdu Grupy Azoty ZAK S.A.
Budowa instalacji to element Programu Estry Specjalne (PES). Program obejmuje
dodatkowo powstanie laboratorium aplikacyjnego, instalacji dowiadczalnej estrw nieftalanowych oraz poprawienie
wasnoci plastyfikatora Oxoviflex, produkowanego od 2015
r. w Grupie Azoty ZAK S.A.
ks

nych przedsibiorcw - wyjania prezydent Mirosaw Lenk.


Pierwszy przetarg na dziak o powierzchni 1,2 ha za cen wywoawcz 395 000 z rusza 31 maja - miasto ju ma ju
kontrahenta, wic co najmniej
jeden podmiot gospodarczy
stanie do przetargu. - Jest to
podmiot, ktry mocno si spieszy. Trwa wycig z czasem przedsibiorcy nie tylko chc
inwestowa, ale chc robi to
szybko. W tej chwili jest dobra
koniunktura na rynku i ci, ktrzy nie zd, bd szuka moliwoci inwestycji gdzie indziej.
Std nasza determinacja - tumaczy Lenk.
Kolejny przetarg odbdzie
si 30 czerwca, gdzie proponowane bd trzy tereny: o powierzchni 2 ha za cen wywoawcz 660 000 z, 3 ha za
cen wywoawcz 1 011 000 z
oraz 2 ha - cen wywoawcz
671 000 z.
Sprzeda jednej dziaki zo-

staa wstrzymana z uwagi na


konieczno jej podziau. - Jest
tam dostp do rampy kolejowej.
Co najmniej dwie firmy prosz,

by taki dostp mie. Wic chcemy tak podzieli t nieruchomo, by te firmy go uzyskay
- mwi na konferencji prezy-

dent. Miasto nie ma zamiaru


dokada do dziaek ani zotwki - cena wywoawcza to 35 z za
metr kwadratowy.

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

18 maja 2016, nr 10 (211)

DLA

REGION BIZNES

Jakimi kryteriami kierowa si podczas kupna okien lub drzwi?


Wybr drzwi i okien do
domu to powana sprawa, poniewa to od ich jakoci oraz
waciwego montau zaley
bezpieczestwo twojego domu
oraz zachowanie odpowiedniej
przenikalnoci cieplnej. Istotne
jest, by posiaday one najwysz
jako, nie tylko pod wzldem
uytych materiaw, ale take
montau. Co wicej, nie naley
rwnie zapomnie o tym, by
byy one wygodne w uytkowaniu oraz uwzgldniay estetyk
wykonania.
Przed przystpieniem do
kupna drzwi, okien bd bramy
garaowej, naley rozezna si,
czy wybrany dystrybutor tych
produktw posiada pozytywn
opini na rynku. Postrzeganie
firmy, jako rzetelnej, powinno
by podstawowym czynnikiem
wpywajcym na ostateczn
decyzj dotyczc kupna. Nieodpowiednim podejciem jest
kierowanie si wycznie cen
danego produktu, czy usugi.
Stolarka otworowa
Expert
Firma EXPERT zajmuje si sprzeda, doradztwem
oraz montaem produktw z
brany szeroko pojtej stolarki otworowej. Specjalizujemy
R E K L A M A

Fot. EXPERT

Najwysza jako produktw, solidny monta, rzetelna firma firma Expert z Raciborza.

si w sprzeday okien, drzwi


wewntrznych i zewntrznych,
bram garaowych, podg panelowych, winylowych parkietw
naturalnych oraz akcesoriw.
Naszym Klientom oferujemy
profesjonalne doradztwo i solidny monta, dziki czemu jestemy w stanie w kompleksowy
sposb zaspokoi ich potrzeby.
Jako jedyna firma w regionie,
wsppracujemy z mark MS
wicej ni Okna, czyli producentem opatentowanych, energooszczdnych okien. Oprcz
tego, w naszym salonie dostp-

na jest kompletna oferta wiodcych producentw oraz bogata


ekspozycja produktw, co ceni
sobie nasi Klienci. Zdobyte dowiadczenie, pozwolio na pozyskanie do naszej oferty jedynie sprawdzonych produktw.
Ponadto zapewniamy terminowo w realizacji zoonych zamwie.
Podogi, rolety, moskitiery
Oprcz wyej wymienionych produktw, w naszym
asortymencie posiadamy podogi panelowe, naturalne par-

kiety, wodoodporne podogi


winylowe, nadajce si rwnie
do azienek, a take rolety oraz
moskitiery.
Najwysza jako Expert
Firma EXPERT oferuje nie
tylko bogat ofert wysokiej jakoci produktw, ale rwnie
solidny monta, ktry za kadym razem poprzedzony jest
dokadnym pomiarem. Ponadto
suymy naszym Klientom profesjonalnym doradztwem w zakresie doboru najlepszego rozwizania. Nieustannie ledzimy

rwnie rozwj technologii oraz


bierzemy systematyczny udzia
w szkoleniach branowych. W
naszej pracy stawiamy przede
wszystkim na najwyszej jakoci produkty oraz solidnie wykonany monta tak, by zagwarantowa Klientom komfort w
uytkowaniu zakupionych produktw stolarki otworowej, waciw izolacj, a przy tym zachowa walory estetyczne.
EXPERT
Kady Klient jest dla nas
wielkim wyrnieniem, jednak

to wyrnienie jest take obowizkiem. Czujemy si zobowizani do tego, by dostarcza


Pastwu produkty oraz usugi
najwyszej jakoci.
ul. Kolejowa 10a (rampa)
47-400 Racibrz
32 307 43 43, 664 538 003
biuro@expert-1.pl
Godz. otwarcia:
pon.-pt. 9:00-17:00
sob. 9:00-13:00
www.expert-1.pl
Artyku sponsorowany

44 Wiadomoci
Spraw rado na Dzie Dziecka

Zoty rodek

20 kwietnia
2016,
18 maja
2016,nr
nr810(209)
(211)

<< GazetaInformator.pl

Spraw rado
na Dzie Dziecka
REGION PODRE

Postaw na wartociowe wakacje! Wybierz kultowy ADAPCIAK!


ADAPCIAK to co wicej ni zwyky obz. To propozycja dla modziey, ktra oczekuje czego ciekawszego ni zwyky czas
wolny i leenie na socu. Adapciak to niepowtarzalny klimat, oryginalne warsztaty, wietni instruktorzy, ciekawe przygody,
twrczy wypoczynek i bliski kontakt z natur.
Adapciak to kameralny
(max. 40 osb), klimatyczny
obz, ktry organizujemy nieprzerwanie od 17 lat. Dbamy
o to, by Ci, ktrzy wybieraj
si z nami poznali smak Kaszub, spotkali ciekawych ludzi
i spdzili czas w sposb twrczy i kreatywny. Stawiamy na
najwysz jako warsztatw i
profesjonalnych instruktorw.
Chcemy by i jestemy kuni
talentw. Pomagamy odkrywa
pasj, szanujemy indywidualno, cenimy wraliwo, unikamy typowej maswki. Lubimy
klimat serialu Przystanek Alaska. Nie zastanawiaj si dugo!
Adapciak to obz dla dzieci
i modziey w 3 grupach wieko-

wych: (913 lat, 14 -16 lat, 17-20


lat).
Termin tegorocznego obozu: 25 lipca 7 sierpnia (pene
2 tygodnie). Wyjazd odbywa si
bezporednio z Raciborza.
W tegorocznym programie
zaj znajduj si m.in.: warsztaty rytmiczno bbniarskie,
kabaretowe, radiowe, taneczne
i plastyczne (m.in. decoupage,
papierowa wiklina, tworzenie
ozdb i wasnej biuterii). Najmodsza grupa zakosztuje elementw rycerstwa, warsztatw
historycznych oraz silnego kontaktu z natur.
Poza nimi bdzie take czas
na ambitne kino, tace, ogniska,
prowadzenie wasnych audycji

radiowych, wieczory z gitar,


spacery i kpiele w czystym jeziorze
Niezwyk atrakcj jest magiczne miejsce obozu: ranczo
kaszubskie Przystanek Alaska
w Glinie Wielkim: 40 hektarw
wasnej przestrzeni, lasy, pola,
ki oraz wasne jezioro Kamieniczno. pimy w oryginalnych
domkach traperskich z drewna
i gliny, prowadzimy wasn domow kuchni, korzystamy z
urokw czystej przyrody.
Koszt uczestnictwa (przejazd, zakwaterowanie, wyywienie, opieka instruktorw,
wychowawcw i ratownika
WOPR, materiay do warsztatw) wynosi 1450 z. Rodze-

stwo i stali uczestnicy Adapciaka mog liczy na 80 z zniki.


Organizatorem obozu jest
raciborskie biuro Orinoko
Art & Travel. Zapisy prowadzone s w Raciborskim Centrum
Turystyki na ul. Opawskiej 38
R E K L A M A

REGION ZDROWIE

Sprawne przekucie uszu


Dzisiejsza technologia sprawia,
e przekucie uszu jest cakowicie bezbolesne.
Wiele mam pyta nas, jaki
jest najlepszy wiek na przekucie dziecku uszu. Niektre
z nich martwi si, e przekucie moe bole. Dziki nowoczesnym rozwizaniom przekuwanie nigdy nie byo tak
proste, szybkie i niemal nieodczuwalne nawet dla dzieci.
Oczywicie wszyscy postrzegamy bl inaczej. U wikszoci osb moment przekucia
uszu jest prawie nieodczuwalny, niektrzy mog poczu
may dyskomfort. Podobnie
jak w przypadku wizyty u lekarza zmartwienie u dzieci
powoduje raczej fakt postawienia ich w nieznanej dotd sytuacji. Moesz oszczdzi dziecku niepotrzebnych
obaw unikajc sw, ktre
mog je przestraszy, takich
jak przekuwanie czy pistolet. W zamian powiedz co w
stylu Chodmy po twoje kolczyki albo, e specjalista od
przekuwania uszu ma may przyrzd do zakadania
kolczykw. Wane jest aby
odpowiednio przygotowa
dziecko na ten moment aby
nie byo zestresowane i niechtnie nastawione.
Dzieci s podekscytowane kolczykami, zwaszcza je-

li mog pomc wybra je


samodzielnie. Innym doskonaym pomysem jest podarowanie bonu prezentowego na
kolczyki. Mona te starszym
dziewczynkom przygotowa
pudeeczko na skarby Moje
pierwsze kolczyki. To moe by liczne mae pudeko
na pierwsz par kolczykw
oraz inne pamitki, takie jak
kosmyk pierwszych citych
wosw lub pierwszy zgubiony zb. Bdzie ono przypomina dziecku o jego pierwszych

kolczykach przez cae ycie.


Wykorzystujemy wycznie nasze sterylne i hipoalergiczne kolczyki do przekuwania. Ponadto moemy
Ci doskonale doradzi w doborze dobrej jakoci materiaw, z ktrych wykonane s kolczyki. Nasz salon to
wspaniae miejsce dla Ciebie
i Twojego dziecka aby znale
idealne, wysokiej jakoci kolczyki w licznych wzorach.

Studio Kosmetyczne IRENA Gajewska


Racibrz ul. Duga 32 | tel.: 32 415 23 80
Godziny otwarcia:
od poniedziaku do pitku: 9:00-19:00
w soboty: 9:00-14:00
Artyku sponsorowany

(galeria Dukat, vis a vis E.LecInformacje szczegolerc) od poniedziaku do pitku we, karty zgosze i wzow godz. 9:00-17:00, a w soboty ry umw znajduj si na
9:00-13:00.
stronie: www.orinoko.pl
Informacje udzielane s te
telefonicznie: 32 740 92 00 lub
502 557 238
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Spraw rado na Dzie Dziecka

20
kwietnia
2016,
nr 8 (209)
18 maja
2016, nr
10 (211)

WODZISAW LSKI WYPOCZYNEK

Wiadomoci
Zoty rodek 55

RACIBRZ ZDROWIE

Receptury z Natury
w Skarbach wiata Caego
Nie masz pomysu na prezent
dla Twojego dziecka?
Oprcz standardowych urodzin dla dzieci modszych Zoolandia oferuje
dodatkowe 3 pakiety urodzin dla Twojego starszego dziecka (powyej 8 lat)
i jego przyjaci. I to wszystko pod opiek naszych specjalistw animatorw,
ktrzy przez kilka godzin zabawi i rozmiesz.
Urodziny Disco Party
- taneczna zabawa w rytmach,
ktre dzieci uwielbiaj, przeplatana licznymi konkursami
grami i zabawami.
Urodziny SPA - zabawa
z wtkami edukacyjnymi, ktrej gwnym hitem jest kurs
tworzenia mydeek glicerynowych.
Urodziny Strategiczne
- zabawa kierowana do dzieci, ktre myl strategicznie i
chc gra laserowymi pistoletami.

Nie przejmuj si terminem. Zamwione urodziny moesz zrealizowa w


dowolnym czasie. To nie
wszystko. Jeeli chcesz,
moemy je zorganizowa
w Zoolandii lub u Ciebie w
domu, ogrodzie a nawet na
dziace. I za kadym razem
zabaw poprowadzi nasz
animator.
Nie zwlekaj. Ju dzisiaj
zadzwo do nas lub napisz
maila i zapytaj o szczegy.
Okazja na dzie dziecka moesz zakupi bilet wstpu na dowolny czas pobytu

do wykorzystania w dowolnym terminie. Jeeli Twoje


dziecko nie byo jeszcze w
Zoolandii, to nic straconego. Mamy otwarte codziennie w godzinach od 10:00 do
20:00. Po 8 latach wci zaskakujemy i zmieniamy si
dla Ciebie. Wanie zmienilimy logo. A to dopiero pocztek. Jak traony prezent
to tylko z Zoolandii.
Serdecznie
zapraszamy!

Zoolandia
ul. Targowa 5, 44-300 Wodzisaw lski, tel. 32 454 70 80
biuro@zoolandia.eu
www.zoolandia.eu
Artyku sponsorowany
R E K L A M A

5%

RABAT
U

Nasz przygod z naturalnymi produktami zaczlimy


od kosmetykw. Oczywist konsekwencj byo
rozszerzenie naszej oferty o ekologiczn ywno.
Jestemy przecie tym,
co jemy i wanie to ma zasadniczy wpyw na zdrowie
i samopoczucie. W naszej
ofercie oprcz naturalnych
kosmetykw,
znajdziecie
zdrowe produkty spoywcze,
wikszo z nich to produkty rolnictwa ekologicznego
oznaczone odpowiednimi
certykatami.
Zdrowa ywno
Coraz wicej osb wykazuje nietolerancj na gluten czy laktoz. To wanie
dla nich mamy bezglutenowe mki, kasze, ciasteczka,
mleko rolinne. Take diabetycy znajd u nas odpowiednie dla siebie produkty bez cukru. Szeroki wybr
ekologicznych orzechw i
niesiarkowanych bakalii w
tym tak egzotycznych jak
orzechy brazylijskie czy pekan to zdrowe, pene witamin
i mineraw przekski idealnie zastpujce sodycze.
Dla wegetarian i wegan mamy pyszne pasztety i humusy. Niejeden asuch chtnie
sprbuje mase z orzeszkw
ziemnych, sezamu, migdaw

czy orzechw laskowych. W


naszym dziale superfoods
znajdziecie niezwyke produkty, ktrych spoywanie
ma by gwarancj zdrowia:
surowe kakao, mody jczmie, czystek, spirulin, nasiona chia czy quinoa a take
zdrowe niesodzone soki.

Herbaty i Zioa
Serdecznie zapraszamy do jedynej w miecie
i okolicy HERBACIARNI, a w niej liciaste herbaty, zioa i przyprawy z
czystych terenw Podlasia oraz najwikszy wybr
yerba mate.

W naszym dziale superfoods znajdziecie niezwyke


produkty, ktrych spoywanie ma by gwarancj zdrowia.
Skarby wiata Caego w Galerii Dukat naprzeciw E.Leclerc
Racibrz ul. Opawska 42
www.mydlarniaskarbyswiata.pl
Artyku sponsorowany

Z regionu

reklamy

18 maja 2016, nr 10 (211)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

rollupy
reklamowe
ju od
140 z netto
32 414 90 30
533 355 277
Dziagrafiki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

18 maja 2016, nr 10 (211)

zdrowie

Z regionu

RACIBRZ ZDROWIE

Udar mzgu

dr n. med. maria
karolina lizak

specjalista chorb
wewntrznych
NOVUM-MED

Udar niedokrwienny mzgu, inaczej nazywany zawaem


mzgu, to choroba, ktra kadzie cie na yciu caej rodziny.
Utrata mowy, siy w rce, nodze,
czy brak si, by w ogle opuszcza ko - zmienia chorego,
ale rwnie ycie tych, ktrzy od
tej chwili musz zapewni opiek bliskiej osobie.
Przy udarze liczy si kada
minuta. Jeli wic zauwaysz, e
Ty lub kto z bliskich, nagle nie
jest w stanie utrzyma szklanki, potyka si, nie jest w stanie
normalnie chodzi, mwi niewyranie, nie potrafi znale
waciwych sw lub te w ogle
przesta mwi, jeli skary si,
e nagle straci wzrok nawet na
chwil lub tylko w okrelonym
obszarze - nie naley zwleka z
wizyt u swojego lekarza rodzinnego lub te trzeba natychmiast
dzwoni na pogotowie. Liczy si
kada chwila, poniewa w krtkim czasie od wystpienia objaww mona zastosowa leczenie fibrynolityczne.
Co moemy zrobi, by
zmniejszy ryzyko wystpienia

udaru niedokrwiennego mzgu?


Przede wszystkim nie mona lekceway niepokojcych
objaww. Jeli odczuwasz na-

pady szybkiego lub niemiarowego bicia serca, jeli czasami nie


jeste w stanie zmierzy cinienia ttniczego krwi na Twoim
aparacie, bo puls jest nierwny,
naley zgosi to lekarzowi. Arytmi mona wykry za pomoc
24-godzinnej lub 48-godzinnej
rejestracji rytmu serca metod
Holter.
Jeli odczuwasz silne ble
gowy, warto wykona echokardiografi przezklatkow (UKG),
by sprawdzi czy nie ma niepra-

widowych pocze pomidzy


lew i praw stron serca, przez
ktre skrzepliny mog przepywa do mzgu, powodujc ble
gowy.
Bardzo czsto nie przywizujemy wagi do objaww, ktre
kiedy same miny, takich jak:
zawroty gowy, chwilowa utrata
wzroku w tym zaniewidzenie
na jedno oko, chwilowa utrata siy w jednej rce czy nodze,
kopoty z mow. Mogy one by
spowodowane przemijajcym
niedokrwieniem mzgu (tzw.
TIA) i zapowiada udar mzgu
ju teraz zgo je swojemu lekarzowi rodzinnemu, a jeli pojawi si znowu wezwij pogotowie.
Warto wykona USG ttnic szyjnych (doppler ttnic
szyjnych), wskazane jest ono w
nadcinieniu ttniczym, miadycy ttnic ng, chorobie niedokrwiennej serca, przed by-passami, po radioterapii szyi i
sutka, a zwaszcza u osb, ktre
przeszy ju udar lub przemijajce niedokrwienie mzgu (TIA).
Szczeglnie czujne powinny by osoby, ktre przeszy zawa serca lub maj wszczepion sztuczn zastawk mitraln
(dwudzieln) lub aortaln. Przemijajce objawy niedokrwienia
mzgu wymienione powyej

mog by spowodowane powstaniem skrzepliny w uszkodzonym sercu lub na zastawce.


Stwierdzenie skrzepliny i wczenie leczenia zmniejsza ryzyko ponownego udaru, a take
pogorszenia funkcji sztucznej
zastawki.
Naley pamita, e osoba, ktra wczeniej przebya
udar, jest najbardziej naraona
na kolejny udar! Dlaczego tak
jest? Choroba jest czsto konsekwencj wielu niekorzystnych
czynnikw, takich jak niekontrolowane nadcinienie ttnicze, le kontrolowana cukrzyca,
brak ruchu, otyo, zbyt wysokie wartoci cholesterolu. I mamy na nie wpyw. Nie szukajmy
sami rozwizania. Przedstawmy
swoje objawy lekarzowi. Dlatego przed wizyt u lekarza zastanwmy si, czy kto w naszej
rodzinie przeszed udar mzgu,
zatorowo pucn, zakrzepic
y, czy czste byy poronienia
lub kopoty z zajciem w ci, czy kto cierpi na tak zwane
choroby autoimmunologiczne.
Zastanwmy si, czy kiedy stracilimy przytomno, zemdlelimy lub czulimy silny bl w
klatce piersiowej.
Przed wizyt u lekarza warto
zapisywa wartoci cinienia ttniczego mierzonego rano przed

Fot. Novum-Med

Czym jest udar mzgu? Co moemy zrobi, by zmniejszy ryzyko jego wystpienia? Jakich objaww nie powinnimy lekceway? Na te i inne wane dla naszego zdrowia i ycia pytania odpowiada dr n. med. Maria
Karolina Lizak, specjalista chorb wewntrznych NOVUM-MED.

zayciem lekw, a jeli cierpi si


na cukrzyc take wartoci cukru na czczo i dwie godziny po
posikach, a wspmaonka lub
partnera zapyta, czy w nocy nie
chrapiemy i nie przestajemy na-

gle oddycha w czasie snu. Dziki temu, ju na pierwszym spotkaniu, bdzie mona oceni, czy
leczenie jest optymalne i czy naley co poprawi.

44-300 Wodzisaw lski, ul. Gaczyskiego 2


Tel. 32 440 77 51, 32 440 77 52
Artyku sponsorowany

POWIAT RACIBORSKI - ZDROWIE

Co boli sub zdrowia w powiecie raciborskim?


W powiecie raciborskim na
jednego lekarza, dentyst, pielgniark, poon, farmaceut przypada najwiksza liczba
ludnoci w porwnaniu z liczb ludnoci przypadajc na
jedn osob personelu suby
zdrowia w wojewdztwie lskim i kraju - wniosek taki zawarto w dokumencie ZABEZPIECZENIE
WIADCZE
ZDROWOTNYCH W POWIECIE RACIBORSKIM, analizowanym w kwietniu podczas posiedzenia powiatowej komisji
zdrowia. Biorcy w nim udzia
przedstawiciele przychodni
dziaajcych na terenie powiatu raciborskiego uznali te dane
za przeraajce.
Waciciele kilku dziaajcych na terenie powiatu jednostek POZ (Podstawowa Opieka
Zdrowotna), funkcjonujcych
w gwnej mierze jako NZOZ
(Niepubliczny Zakad Opieki
Zdrowotnej) mwili, z jakimi
problemami przychodzi im si
mierzy w codziennej dziaalnoci.
I tak np. Eskulap pracuje jedynie na 50-70% swoich
moliwoci, gdy kontrakt na
wiadczenia z NFZ jest zdecydowanie za may. Aby zaspoko-

i potrzeby pacjentw, lekarze


przyjmuj po godzinach, ale
ju prywatnie. Dla odmiany w
Panaceum ju od roku bezskutecznie poszukuj lekarza na
etat. - Ani jednego telefonu nie
byo - mwi doktor Janusz Michalik, wspwaciciel zakadu.
Generalnie brak lekarzy
jest jedn z najwikszych bolczek POZ-w nie tylko w powiecie, ale w caej Polsce. Modzi adepci sztuki medycznej z
rnych przyczyn nie garn si
do tego typu praktyki, czsto
te ich wymagania finansowe
s mocno wygrowane. Ci za
ktrzy przyjmuj, s zaawansowani wiekowo. rednia wieku lekarza POZ w kraju to 55
lat. - Jest dramatyczny brak lekarzy, za 2-3 lata bdzie klska
- przestrzega dr Michalik. Najlepiej obrazuj to liczby - w Polsce jest ok. 85 tys. medykw.
Szacuje si, e aby potrzeby pacjentw byy w peni zaspokojone, potrzeba kolejnych 65 tys.
Orodki zdrowia szczeglnie odczuwaj brak pediatrw
i internistw. Na problem z pediatrami zwrcia uwag jedna
z przedstawicielek dziaajcej
przy ul. Bielskiej w Raciborzu
przychodni Twj Lekarz. Szef

Lecznicy azarza poradzi, aby


orodki zdrowia w wikszym
stopniu zwracay uwag na
moliwoci jakie daje moliwo przyjmowania pacjentw
i wykonywania zabiegw prywatnie. On sam na (niewystarczajcym zreszt) kontrakcie z
NFZ nie zarabia ani zotwki.
Notoryczny problem braku
lekarzy na zastpstwa to kwestia zgoszona przez przedstawiciela orodka Twoje Zdrowie
z Krzanowic. W orodku tym
przyjmuje dwoje medykw.
Problem pojawia si wtedy, gdy
ktry ma i na urlop. Zastpcy przyjedaj na ten czas np.
w Pietrowic (i vice versa). Ze
szczebla ministerialnego pojawiaj si sygnay, aby zakaza
pracy lekarzom wicej ni w
jednym orodku. W sytuacji
takiej, jeli rzeczywicie udaoby si co takiego wprowadzi,
nie wiadomo co byoby gorsze
- czy lekarze pracujcy na 2,5
etatu przyjmujcy w rnych
przychodniach, czy wakaty,
ktre wczeniej czy pniej si
pojawi.
Radna Teresa Frencel zasugerowaa dwa kroki majce na
celu popraw sytuacji. Samorzdy w celu przycigania mo-

dych lekarzy mogyby oferowa


im na start mieszkania. Take
moliwo podnoszenia kwalifikacji zawodowych na miejscu
mogaby by dla nich kuszca.
Sceptycznie do propozycji podchodzi Marceli Klimanek, szef
komisji. W jego opinii ordynarny werbunek odbywa si
ju na studiach medycznych,
gdzie przyszym medykom oferowane s o niebo lepsze warunki, std samo mieszkanie
nie wystarczy. Zreszt, ju trzy
dekady temu tego prbowano.
Efekt by taki, e przyjedali lekarze z zewntrz. Miejscowych oferta nie obowizywaa.
W pewnym stopniu system
ten si jednak sprawdza. Przykadem jest chociaby raciborski szpital, gdzie szkol si
modzi lekarze-rezydenci. Jednostka zapewnia im warunki
do zamieszkania, wic wielu z
nich po zakoczeniu szkolenia
decyduje si osi tu na stae. Szpital bodaje jako jedyny
nie ma kopotw z niedoborem
personelu medycznego bd
perspektyw na takowe.
Niezalenie od mniej lub
bardziej realnych do realizacji
pomysw na wsparcie ze strony samorzdu, wadze gmin

Fot. PIXABAY

Nie jest wesoo taka konkluzja pada na posiedzeniu powiatowej komisji zdrowia. Zbyt mae kontrakty,
brak modych lekarzy (zwaszcza pediatrw) i zaawansowany wiek medykw oto codzienno przychodni w powiecie.

Generalnie brak lekarzy jest jedn z najwikszych bolczek


POZ-w nie tylko w powiecie raciborskim, ale w caej Polsce.
Modzi adepci sztuki medycznej z rnych przyczyn nie
garn si do tego typu praktyki, czsto te ich wymagania
finansowe s mocno wygrowane.
maj moliwoci, ktre ju teraz mog poprawi sytuacj.
Jak zauway Roman Gowski
z dziaajcego na terenie gminy
Kunia Raciborska Amicusa,
wystarczy aby dla podmiotw
suby zdrowia wprowadzono
preferencyjne stawki za czynsz.
Jednostki te nie prowadz dzia-

alnoci stricte komercyjnej,


std te mogyby by traktowane przez wadze ulgowo. Starosta Ryszard Winiarski zapowiedzia, e poruszy t kwesti
przy okazji spotka z wjtami i
burmistrzami.
ps

Z regionu

zdrowie

18 maja 2016, nr 10 (211)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ AKCJE

Pomaszeruj dla ycia i rodziny

Patronat medialny:

W Marszach dla ycia i Rodziny uczestnicz przede wszystkim mode rodziny z dziemi, ale take
czonkowie ruchw i stowarzysze, duchowni, dziaacze spoeczni i osoby publiczne z rodzinami.
pawe strzelczyk

Marsz dla ycia i Rodziny


przejdzie ulicami Raciborza w
niedziel 22 maja. Rozpocznie
si msz w. w kociele farnym,
zakoczy w parafii Matki Boej.
Racibrz bdzie jednym ze 140
miast w caej Polsce, gdzie marsze si odbd. Marsze dla ycia
i Rodziny s manifestacj przywizania do wartoci rodzinnych
i szacunku dla ycia ludzkiego.
Wydarzenie wyrnia si afirmatywnym charakterem, ponie-

R E K L A M A

wa Marsze to przede wszystkim


wito rodzin, stanowice okazj
do tego, by publicznie manifestowa rado z posiadania rodziny. To rwnie sposobno,
by spotka osoby, ktre podzielaj te same wartoci.
Maszerujemy jednak rwnie po to, by zwraca uwag
opinii publicznej i wadz zarwno tych lokalnych jak i oglnopolskich na sytuacj rodziny. Z uwagi na fakt, e rodzina
jest instytucj szczegln i niezastpowaln, domagamy si

tego, by cieszya si odpowiednim prestiem. Podstawowym


przejawem szacunku dla rodziny
powinno by zaufanie, e mogc
konsumowa owoce swojej pracy bdzie czyni to roztropnie i
odpowiedzialnie, troszczc si
zarwno o potrzeby swoje, jak
i wsplnoty, w ktrej yje. Wychodzimy na ulice rwnie po to,
by upomina si o prawa tych,
ktrzy sami nie mog si broni
dzieci przed urodzeniem, ktre mona w Polsce pozbawia
ycia ze wzgldu na ich niepe-

nosprawno bd okolicznoci
poczcia podkrelaj organizatorzy.

RACIBRZ ZDROWIE

Koatanie serca.
Czy naley si go obawia?
Koatanie serca nazywane jest epidemi XXI w. Szacuje si, e do 2050 r. chorych
cierpicych na t przypado bdzie od 1,5 miliona do 2 milionw osb. Kad, nawet z
pozoru niewinn zmian rytmu serca, naley skonsultowa z lekarzem. Rozmowa z dr n.
med., kardiologiem Witoldem Streb.

Z jakim rodzajem arytmii pacjenci zgaszaj si


najczciej?
U osb modych s to przede
wszystkim czstoskurcze nadkomorowe. Mog one prowadzi
do zasabni lub utrat przytomnoci. Z kolei u osb starszych czsto wystpuj arytmie
komorowe. S one niezwykle
grone, gdy bywaj przyczyn
zatrzymania krenia i nagego
zgonu sercowego. Tego wanie
typu arytmie zdarzaj si u chorych z pozawaowym uszkodzeniem serca, chorob wiecow i
niewydolnoci serca. Niemniej
najczstsz arytmi, z ktr mamy do czynienia, jest migotanie
przedsionkw.
Czy migotanie przedsionkw jest rwnie arytmi zagraajc yciu?
W wikszoci przypadkw

migotanie przedsionkw nie


wie si z ryzykiem zatrzymania krenia, wyjtkiem jest grupa chorych z zespoem Wolffa-Parkinsona-Whitea. Natomiast
arytmia ta odpowiada za 15-20%
udarw mzgu, przy czym udary te s zwykle cisze ni udary
mzgu wynikajce z miadycy.
Std te bardzo wane jest rozpoznanie tej arytmii i wczenie
profilaktycznie leczenia przeciwkrzepliwego.
A w jaki sposb diagnozuje si arytmie?
W przypadku napadowych
arytmii podstaw jest caodobowa rejestracja zapisu EKG,
czyli badanie Holterowskie. W
Poradni Kardiologicznej Kardio-Plus dysponujemy rnego rodzaju modyfikacjami tego
badania. Na przykad w wybranych sytuacjach stosujemy rejestracj kilkudobow. Natomiast,
jeli arytmia wystpuje rzadko,
wwczas zalecamy Holtera zdarzeniowego umoliwiajcego
duszy okres monitorowania.
W przypadku arytmii komoro-

wych istotne bywa wykonanie


testu wysikowego dla wykluczenia podoa niedokrwiennego arytmii.
Chorzy z arytmi serca czsto maj rozruszniki
serca. Czy w NZOZ Kardio-Plus zajmujecie si rwnie t grup chorych?
Obecnie pod pojciem rozrusznika serca moe kry si
bardzo wiele urzdze, ktre
peni odmienne funkcje. Mog by to urzdzenia wycznie
stymulujce, jak rwnie kardiowertery-defibrylatory oraz
rozruszniki resynchronizujce
majce na celu popraw wydolnoci chorych z niewydolnoci
serca. W NZOZ Kardio-Plus
kompleksowo zajmujemy si
kontrol oraz programowaniem
kadego z tych urzdze.
PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS

ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin


Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 7

18 maja 2016, nr 10 (211)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
SPORT

Wygrana naley do Wacha

ieratmymedialny:
Wsprona
Pat
dobre tematy!

Polak, ktry w przeszoci walczy z Wladimirem Kliczko o mistrzostwo w wadze cikiej,


pokona Brazylijczyka na punkty podczas Gali Boksu Zawodowego Budweld Boxing Night.
KATARZYNA SOLARZ

widowiskiem. Obaj bokserzy wolno poruszali si po ringu, wyprowadzajc niezbyt duo ciosw - czytamy na stronie
Przegldu Sportowego. Bokser
w rozmowie z komentatorami
Polsat Sport przyzna, e nie

jest zadowolony z pojedynku.


Inni zawodnicy, ktrych mona byo podziwia na ringu to
Marcin Siwy, Adam Balski,
Robert Parzczewski, Micha
Gerlecki oraz Ukrainka Sasha
Sidorenko. Wszyscy pokonali

swoich rywali. Gala Boksu Zawodowego bya te okazj do


zaprezentowania swoich umiejtnoci przez najmodsz kadr bokserw i bokserek z sekcji Chemika. Wydarzenie byo
transmitowane przez stacj

Polsat Sport i przycigno do


Kdzierzyna-Kola setki fanw
tej dyscypliny. Prezydent Sabina Nowosielska przyznaa w
rozmowie z dziennikarzami, e
tego typu imprezy s promocj
dla miasta.
Fot. Iwona Naworska

14 maja w Hali Azoty odbya si Gala Boksu Zawodowego


Budweld Boxing Night. Walk wieczoru by pojedynek Mariusza Wacha z Brazylijczykiem

Marcelo Nascimento. Polak,


ktry w przeszoci walczy z
Wladimirem Kliczko o mistrzostwo w wadze cikiej, pokona
Brazylijczyka na punkty, ale,
jak przyznali komentatorzy,
walka nie bya porywajcym

R E K L A M A

Centrum
Konferencyjno-Rekreacyjne
w Orodku Szkolenia Olimpijskiego
w Zakrzowie
ORGANIZUJEMY:
Przyjcia okolicznociowe | Urodziny dla dzieci, dorosych
Wesela | Studniwki | Pmetki | Szkolenia | Pikniki rodzinne
Konferencje | Bankiety | Kongresy | Wystawy | Targi
Zawody konne od szczebla regionalnego po midzynarodowe
Szkolenia w sportach jedzieckich | Obozy treningowe
Spotkania dla firm
oku
cebo

Gminny Orodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.


ul. Parkowa 20, 47-260 Zakrzw
Tel. 77 887 30 20, 77 887 30 21

jestemy na Fa

www.gosirzakrzow.pl
gosir.zakrzow@gmail.com

8 Zdrowie

18 maja 2016, nr 10 (211)

KDZIERZYN-KOLE STYL YCIA

KDZIERZYN-KOLE ZDROWIE

Seniorzy pokazali, ile maj energii

Sanitariuszki miay
swoje wito

Najpierw rozgrzewka na kozielskiej starwce, potem marsz z kijkami nad


akwen Dbowa. W Kdzierzynie-Kolu odby si IX Midzypokoleniowy
Dzie Aktywnoci Fizycznej.
wieku, ktre lubi ruch na onie natury i chc zachowa dobry stan zdrowia powiedziaa Danuta Ceglarek, dyrektor
Miejskiego Orodka Pomocy
Spoecznej, ktra od lat bierze
udzia w wydarzeniu.
Dzie wczeniej w magistracie miao miejsce symbo-

liczne przekazanie starszym


mieszkacom kluczy do bram
miasta. Rzdcie naszym
miastem przez kilka dni i pokacie, ile macie energii! zachcaa prezydent Sabina Nowosielska.

Fot. Agnieszka Gogolewska

Na kilkadziesit minut kozielski rynek zamieni si w


sal treningow. Rozgrzewk
i marsz nordic walking prowadzia Irena Czuta-Pakosz,
wielokrotna zota medalistka
mistrzostw wiata w tej dyscy-

plinie. Z jej instrukcji korzystali


nie tylko seniorzy, ale rwnie
modzie. Impreza odbya si
w ramach trwajcych przez cay tydzie Dni Seniora.

Midzypokoleniowy
Dzie Aktywnoci Fizycznej,
jak sama nazwa wskazuje, jest
projektem dla osb w kadym

Reprezentantkom pielgniarek i poonych dzikowaa dyrekcja szpitala.


Fot. Starostwo Powiatowe KK

KATARZYNA SOLARZ

<< GazetaInformator.pl

W sali konferencyjnej kozielskiej lecznicy zebray si


przedstawicielki poszczeglnych oddziaw.
W kozielskim szpitalu obchodzono
Midzynarodowy
Dzie Pielgniarek i Poonych.
Dla wielu pacjentw s drug
rodzin, bo oprcz odpowiednich kwalikacji musz wykaza si cierpliwoci, zrozumieniem i empati. Pacjenci mwi
im nie tylko o swoich dolegliwociach, ale czsto rwnie dziel si z nimi problemami yciowymi.
W kozielskiej lecznicy na
640 zatrudnionych ogem
osb, 354 to pielgniarki i poone.
Istotnie, to my mamy
znaczcy wpyw na wizerunek
zakadu i jestemy dla lekarzy
partnerami. W tej chwili na naszych oddziaach mamy proporcjonaln ilo pielgniarek i poonych w stosunku do potrzeb
zaznaczya Danuta Szeliga, naczelna pielgniarek.
W kozielskim szpitalu rz-

R E K L A M A

dz kobiety. Na stanowisku pielgniarza pracuje obecnie zaledwie czterech mczyzn.


Coraz rzadziej mwi do
nas siostro czy siostrzyczko, za
to czciej sycha sowo bracie
artowaa Danuta Szeliga, dodajc, e ma nadziej, i na prac w tym zawodzie bdzie si decydowao coraz wicej panw.
Reprezentantkom poszczeglnych oddziaw szpitala
dzikowa dyrektor powiatowej
lecznicy, Marek Staszewski i jego zastpczyni Dorota Zaraska.
Do ycze doczya rwnie
starosta Magorzata Tudaj.
ycz wam jak najzdrowszych pacjentw i wszystkiego,
co najlepsze powiedziaa.
Aby zosta pielgniark lub
pielgniarzem trzeba ukoczy
szko redni i minimum dwuletnie studia licencjackie.
KS

GazetaInformator.pl >>

Gospodarka 9

18 maja 2016, nr 10 (211)

REGION EKOLOGIA

XVI Eko-Wystawa w Pietrowicach Wielkich

y:
dialny
meialn
Pat
natmed
troat
Paron

Fot. Andrzej Zieliski

IWONA CYBULSKA

Eko-Wystawa Ogrd, systemy grzewcze, wntrza odbya si 7 i 8 maja na terenie Centrum Spoeczno-Kulturalnego
w Pietrowicach Wielkich. Tegoroczna wystawa to ju 16. edycja tej imprezy. Pierwsza odbya
si w 2000 roku. W kolejnych
latach cieszya si rosncym po-

Dla wystawcw Eko-Targi to doskonaa okazja nie tylko do reklamy, ale take pozyskania
nowych klientw. Std tak dua frekwencja podczas 16. edycji imprezy.
Tradycyjnie Eko-Targi
zainaugurowaa konferencja
naukowa. Tym razem tematem przewodnim byy pompy

R E K L A M A

Zobacz sal szkoleniow

Tegoroczn gwiazd
wieczoru by Szymon
Wydra & Carpe Diem.
Koncert na zakoczenie
targw zgromadzi wiele
osb.

Fot. Andrzej Zieliski

wodzeniem a obecnie mona j


nazwa jednym z najwaniejszych ekologicznych wydarze
w regionie.

Raciborska grupa Street Workout zaprezentowaa si na


tegorocznych targach w Pietrowicach Wielkich. Wystp
cieszy si sporym zainteresowaniem.
Fot. Magdalena Kubina

Eko-Wystawa na
stae wpisaa si w
kalendarz imprez
ekologicznych w
regionie. Organizatorzy kolejny raz
stanli na wysokoci zadania setki
wystawcw oraz
wielu zwiedzajcych s na to
dowodem.

Fot. Magdalena Kubina

Setki wystawcw, rzesze zwiedzajcych, konferencja oraz wystpy artystyczne


kolejna edycja targw za nami.

Eko-Wystaw tradycyjnie otwiera konferencja naukowa.


W tym roku mowa bya o pompach ciepa, o ktrych
opowiadali przedstawiciele rmy Galmet.
ciepa jako racjonalne rozwizanie energetyczne jutra.
Szczegow prezentacj powicon w caoci pompom
ciepa ich budowie, funkcjach oraz zaletach zaprezentowali przedstawiciele
gubczyckiej rmy Galmet.
Eko-Wystawa w Pietrowicach Wielkich jest jedn z
najwikszych imprez wystawienniczych w regionie. Jak
co roku wzio w niej udzia
wielu wystawcw. Pietrowickie Targi to nie tylko wydarzenie ekologiczne, ale take
bogaty program artystyczny.
W tym roku gwiazd wieczoru by Szymon Wydra &
Carpe Diem. W rol konferansjerw wcielili si Witold
Kolowca, Piotr Bajak oraz
Tomasz Ciba.

10 Ogoszenia

18 maja 2016, nr 10 (211)

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

my Ci nasz pomoc. Tel. 729 221


646.

FINANSE
OPEN FINANCE S.A.
Poyczki, kredyty hipoteczne, kredyty rmowe. BRAK OPATY
BROKERSKIEJ. Kdzierzyn-Kole,
ul. Marii Skodowskiej-Curie 2. Tel.
669 564 718, 785 906 451.

NA DOWOLNY CEL. Przy minimum formalnoci, bez porczycieli i koniecznoci zabezpieczenia. Swobodny wybr dnia
spaty. Poyczka nawet w 15 minut. Tel. 513 479 121.

KREDYT

KREDYT

50 tys.

100 tys.

rata 549 z

rata 689 z

32 700 70 40
790 501 503

32 700 72 11
792 115 113

Oprocentowanie od 2,9%

Wynajm koparki i koparko-adowark do wszelkiego rodzaju

Oprocentowanie od 2,9%

PRACA

Zaopiekuj si dzieckiem lub


dziemi. Jestem osob aktywn, bez naogw, mam bardzo
dobry kontakt z dziemi. Tel.
782 970 224.
Przyjm prac dodatkowa, moe by to praca zdalna w domu
jak i roznoszenie ulotek itd.
Tel. 534 337 267.

RNE
TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511 929 121.

MOTORYZACJA
Sprzedam Motocykl Romet
K125. Rok 2011, przebieg
4400 km, stan idealny, cena
do uzgodnienia. Tel. 505 567
905.
Sprzedam czarn skrzan nakad-

SERWIS
SAMOCHODOWY

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

k na kierownic, z szarymi przeyciami. Stan bardzo dobry. Tel. 692


810 444.
Do sprzedania wskanikiem poziomu gazu BRC z cewk. Tel. 534
629 751.

SPRZEDAM SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok
2006. Udokumentowany przebieg: 135 tys. km.
Diesel 1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na bieco. Oferta
prywatna. Zapraszam do
ogldania.Tel. 512 333 512.

mieszkania, piwnicy? Oferuje-

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

Naprawa komputerw stacjonarnych i laptopw. Odzyskiwanie


utraconych plikw (zdjcia, itd.).
Naprawa sprztu peryferyjnego.
Modernizacja komputerw. Wgrywanie systemw, dostosowywanie
programw dla klienta indywidualnego. Wykonuj prac szybko i
solidnie. Tel. 665 379 705.

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

Wykonuj prace na wysokociach,


gwnie cinka, przycinka drzew w
miejscach trudno dostpnych kosmetyka drzewna metod alpinistyczn cena za usug to kwestia
dogadania si. Tel. 669 642 364.

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Potrzebujesz pozby si starych


niepotrzebnych rzeczy, przedmiotw, mebli ze strychw,

AZBEST
DEMONTA
UTYLIZACJA
DEKARSTWO, RYNNY, KOMINY

792 013 569


509 055 051
azo.gawlik@wp.pl

Firma STACH-DREW

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

prac ziemnych, oferuj rwnie


prace zwizane z wycink drzew,
wyburzenia budynkw wraz z
odwzk gruzu, roboty hydrotechniczne. Tel. 516 028 454.

GazetaInformator.pl >>

18 maja 2016, nr 10 (211)

KDZIERZYN-KOLE DK KOLE 20 MAJA

R E K L A M A

KDZIERZYN-KOLE DK LECH 22 MAJA

WERNISA PIOTRA PIKI FILM RELIGIJNY


W GALERII NA STRYCHU W DK "LECH"
Piotr Pika urodzony w Kdzierzynie swoj przygod z
malowaniem zacz od puszki
spray'u i ciany, ktre z czasem
zamieniy si na ptno i pdzel.
Nie skoczy szkoy plastycznej,
jest samoukiem, ktry lubi eksperymentowa, co mona zobaczy po urozmaiconej tematyce
prac, w ktrych bardzo czsto
czy spray z pdzlem. Malarstwo traktuje jako co wicej
ni hobby. Wernisa odbdzie
si 20 maja o godz. 18:00 w
Galerii na Strychu w DK Kole.

Zapowiedzi 11

Bogosawiona wina to
kolejny lm o tematyce religijnej pokazywany przez Miejski
Orodek Kultury w DK Lech.
Projekcja odbdzie si 22 maja
o godz. 18.00. Film opowiada
o tym, jak trzysta osiemdziesit pi lat temu ksi Mikoaj Sapieha, wojewoda litewski
i waciciel Kodnia, kradnie z
kaplicy z Watykanu obraz
Matki Boej Gregoriaskiej,
przed ktrym zosta cudownie
uzdrowiony. Po udanej ucieczce przed pocigiem papieskim

dociera do podlaskiej ziemi,


by tam dzikowa Matce Boej za odzyskane zdrowie. Ju
od pierwszego dnia obecnoci obrazu w Kodniu dochodzi do licznych uzdrowie.
Pocztkowo Sapieha zostaje
ukarany przez Papiea Urbana VIII ekskomunik, jednak
w wyniku licznych zasug Sapiehy, papie orientuje si, e
niegodny czyn przynosi bogosawione owoce. Bilety: 10 z.
Rezerwacja biletw pod nr tel.
77 483 66 70.

Dni Kdzierzyna-Kola 2016


Dni Kdzierzyna-Kola odbd si 3 i 4 czerwca na alei Jana Pawa II. Gwiazdami tegorocznej
imprezy bd: Ray Wilson, Gooral, Dawid Podsiado, zesp Sen i Andrzej Rybiski. W nocy z 3 na
4 czerwca organizatorzy zapraszaj rwnie na Silent Disco.
y ialny:
erammed
Wspionat
Patr
dobre tematy!

Program:

2 czerwca 19:00 koncert Kdzierzyskiej Filharmonii Modych (DK Chemik)


3 czerwca 17:30-18:30 koncert Studia Piosenki, Trubute to Sting

Tribute to Sting to koncert, w ktrym Studio Piosenki MOK i modzi muzycy z Kdzierzyna-Kola wykonaj najwiksze
przeboje z repertuaru Stinga oraz The Police. Koncert jest organizowany, by przypomnie mieszkacom naszego miasta
i nie tylko, a moe niektrym dopiero przedstawi, tego wspaniaego artyst. Brytyjski muzyk, wokalista i multiinstrumentalista, to czowiek, ktrego wielko jest niezaprzeczalna.

19:00 koncert Goorala

Gooral, kiedy znany jako Dobry Gooral, to waciwie Mateusz Grny. Urodzony w 1982 roku Gooral pochodzi z Bielska
Biaej. Gooral da si pozna publicznoci jako DJ i producent muzyczny. Muzyka, jak tworzy Gooral, to, najprociej
mwic, mieszanka electro z rodzimym gralskim folkiem. Mimo e Gooral zaczyna jako instruktor narciarski, a potem
studiowa fizyk w Poznaniu, w jego yciu wygraa inna pasja. Muzyk zaj si najpierw sam (w 2003 na antenie Radia
Bis zadebiutowa remiksem "Whola Lotta Love"), a pniej dziaa w projekcie Psio Crew, gdzie po raz pierwszy eksperymentalnie poczy folklor z muzyk elektroniczn, reggae i hip-hopem.

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

PROMOCJA!
Do teczek rmowych

250 wizytwek

GRATIS!
*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

21:00 Ray Wilson z zespoem

Ray Wilson, wyrniony przez "Classic Rock Magazin" jako jeden z najwybitniejszych wokalistw z Wielkiej Brytanii, kompozytor, autor tekstw, ceniony jest zwaszcza za swoj sceniczn charyzm i zawsze wysok form koncertow. Ray
mia kilku muzycznych przewodnikw. Ojciec zaszczepi w nim sympati do amerykaskich piosenkarzy i songwriterw
takich jak Bob Dylan, Bruce Springsteen,Jackson Brown czy Neil Young. Starszy brat przekona go do twrczoci kanadyjskiego Rush. Pierwszy powany zesp Ray'a to wspzaoony z bratem Steve'm Guaranteed Pure. W roku 1994
Ray doczy do szkockiego zespou Stiltskin. Debiutancki singiel tej grupy "Inside" sta si sensacj muzyki grunge roku
1994 i znalaz si na pierwszym miejscu w wikszoci europejskich list przebojw.

23:00 Silent Disco

Dyskoteka w suchawkach z moliwoci wyboru spord trzech rodzajw muzyki: R'n'B, house, dance Hala "rdmiecie", wstp 10 z.

4 czerwca 15:30 koncert dla dzieci Zejman i Garkumpel

Grupa powstaa w roku 1985 pocztkowo jako duet Mirosaw Koval Kowalewski i Romek Wojciechowski. Z czasem
do duetu doczali kolejni muzycy. Seria Nagrd na festiwalach muzyki eglarskiej, potem wsppraca Zejmana z oglnopolsk telewizj, zaproszenia do popularnych programw TV takich, jak: "Domowe przedszkole" (TVP1), "Bezludna
Wyspa" (TVP2), "piewajce fortepiany" (TVP2), "Od przedszkola do Opola" (TVP1), nagrania radiowe.

17:30 koncert Andrzeja Rybiskiego

Andrzej Rybiski, urodzony w 1949 roku w odzi, jest piosenkarzem, kompozytorem i gitarzyst. Kariera muzyczna Andrzeja
Rybiskiego rozpoczyna si na pocztku lat 70 - wtedy to wraz z Januszem Krukiem i Elbiet Dmoch stworzyli zespl 2+1.

19:00 koncert zespou Sen

Sen to zesp z Wrocawia stworzony przez trjk dowiadczonych muzykw: Waldka Orowskiego, Wojtka Sitnika oraz
Pawa Kwanego.

20:30 Finalista Koz All Music Festival - Zesp Pav.love.skyPav.love.sky

Pav.love.sky, projekt Pawa Melskiego, to poczenie wieego, alternatywnego brzmienia z muzyk przyjemn dla ucha.
Piosenki swoim klimatem z pewnoci bardziej przypominaj te zza oceanu, anieli tworzone przez rodzimych artystw.

21:30 koncert Dawida Podsiado

Dawid Podsiado nie zwalnia tempa. Kiedy niespena trzy


lata temu szykowa si do wydania pierwszej pyty, by dobrze zapowiadajcym si zwycizc telewizyjnego talent
show. Jego debiutancki album Comfort and Happiness
ukaza si 3 lata temu, ale do dzi utrzymuje si w czowce najlepiej sprzedajcych si pyt w Polsce z wynikiem
ponad 160 tys. kopii i statusem diamentowej pyty. Druga,
wydana jesieni 2015 roku, solowa pyta pod przewrotnym tytuem Annoyance and Disappointment jest ju
podwjn platyn i take nie schodzi z list bestselerw, a
sam Dawid jest dzi bez wtpienia jedn z najwikszych
gwiazd polskiej muzyki popularnej, cieszc si uznaniem
zarwno krytykw, jak i fanw.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
22 MAJA DK KOLE KDZIERZYN-KOLE
"Muzyczny wieczorek poetycki" z Darkiem Czarnym to propozycja MOK dla mionikw nastrojowej muzyki i poezji. Darek
Czarny ma na koncie wspprac z Tomaszem Szwedem poprzez
uczestniczenie w nagraniach kilku jego pyt. Koncertowa z G.
Hamiltonem V i wielkimi muzykami sceny Country. Przez kilka
lat wsppracowa z zespoem Stare Dobre Maestwo.
MAJ STAWY, UL. GLIWICKA, KDZIERZYN-KOLE
Co weekend na stawach przy ul. Gliwickiej odbywaj si tzw.
Majwki Modelarskie. Ekologicznie, modelarsko i niezwykle
przyjemnie. Organizatorzy zapraszaj w kad sobot i niedziel
od godz. 12:00.
MAJ-CZERWIEC BIBLIOTEKA KDZIERZYN
MBP zaprasza do udziau w konkursie teatralnym "Zagraj
Szekspira" uczniw szk gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Bdzie on polega na odegraniu przez modzieowe grupy
teatralne wybranych scenek z twrczoci dramatycznej Williama
Szekspira. Konkurs organizowany jest z okazji Roku Szekspira w
400. rocznic mierci dramatopisarza. Zgoszenia do konkursu do 25 maja. Termin i miejsce przesucha 8 czerwca od godz.
10:00, MBP, Rynek 3. Ogoszenie wynikw i wrczenie nagrd
odbdzie si w dniu konkursu.
2016 BIBLIOTEKA KDZIERZYN-KOLE
Biblioteka ogasza 2. edycj Konkursu na Czytelnika Roku. Konkurs bdzie trwa do 31 grudnia 2016 r. Jego celem jest popularyzowanie czytelnictwa w rodowisku, zainteresowanie czytelnikw wiatem ksiek.

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

12 Rozrywka

18 maja 2016, nr 10 (211)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE ROZRYWKA

Nowa twarz Koz All Music Festival

Zobacz ca fotorelacj

Reaktywowany po czterech latach oglnopolski przegld modych kapel w Kdzierzynie-Kolu powrci z now energi. Zwycizcami Pav.love.sky.
Do tegorocznej edycji festiwalu zgosio si ponad
70 kapel ze wszystkich stron
Polski, ale do cisego finau
przesza dwunastka. W poniedziaek (2 maja) na ple-

nerowej scenie w Parku Pojednania zagrali: The Messis


z Kuni Raciborskiej, Draw
The Line z Wrocawia, The
Walkers, Sachiel z Lubawki, Karambabula z Poznania, Dyabeu z Niemodlina,
The Bad Sleep Well, Grey

Fruit z Wrocawia i Pav.love.sky z Opola. Mona byo


te posucha naszych rodzimych kapel, takich jak Kwadra Band, Mistrzowie wiata
czy Znikajcy Punkt Vanishing Point, ale zwycizca
mg by tylko jeden. Wygra-

n, czyli 6 tys. zotych, jury


jednogonie przyznao modym wykonawcom z zespou
Pav.love.sky. Dodatkow nagrod dla zwycizcw bdzie
wystp przed Dawidem Podsiado 4 czerwca podczas Dni
Miasta. Jak zdradzaj muzy-

cy, tego dnia rwnie prapremier bdzie mia ich debiutancki album.
Modych wokalistw ocenia m.in. Bartosz Szymoniak (Bartas), byy wokalista
Sztywnego Pala Azji znany z
programu Idol. W skad jury

weszli take sceniczny kolega Bartasa, Micha Parzymiso oraz dyrektor Domu Kultury Chemik, Piotr Gabrysz.
Festiwal poprowadzia Ewa
Lecibil, ktra od lat wspiera
t inicjatyw.
Fot. Iwona Naworska

katarzyna solarz

R E K L A M A

You might also like