Sebagaimana yang kita ketahui, seperti dalam pengenalan apa itu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), matlamat

utamanya ialah pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. Oleh hal yang demikian, peranan guru amat penting dalam menjayakan prinsip – prinsip dan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi mencapai matlamat Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. (KBSR). Peranan guru amat penting dalam merealisasikan FPK. Guru bertanggungjawab memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan bersepadu yakni insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dengan pengenalan KBSR dan KBSM di negara kita, peranan guru di sekolah juga bertambah lebih kompleks. Guru mula memainkan peranan sebagai pengajar, pengurus, fasilitator, . pembimbing, penggalak, penyelaras dan juga sebagai inovator, iaitu orang yang mendatangkan pembaharuan

Guru mesti membuat perancangan pelajaran sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran, termasuklah guru berpengalaman, guru cemerlang dan guru pakar. Persediaan mengajar oleh guru akan melibatkan masa yang berbeza mengikut pencapaian murid, kelas, bahan, dan kearifan individu guru. Objektif dan isi pelajaran disusun mengikut keutamaan atau kefahaman murid, seperti bermula daripada aspek yang mudah kepada yang lebih sukar, aspek yang berada dalam pengetahuan atau pengalaman murid kepada perkara yang belum berada dalam pengetahuan dan pengalaman mereka. Setiap perkembangan pelajaran diikuti pula oleh aktiviti murid secara terancang dan sebahagainnya spontan. Pendekatan berasaskan spiral curriculum membolehkan murid

mengembangkan ilmu sedia ada dan memantapkan pengalaman tersedia. Mereka akan mengikuti pengajaran peringkat demi peringkat, langkah demi langkah, fakta demi fakta, yang keseluruhannya secara sistematik dan efektif. Guru menerajui haluan perkembangan pengajaran dengan murid-murid mengayuh bersama menuju ke destinasi yang diketahui bersama. Usaha dan kebersamaan sedemikian boleh mempercepatkan perolehan kandungan pembelajaran dan seterusnya peningkatan pencapaian. Penerangan disampaikan secara susunan tanpa memasukkan terlampau banyak isi pelajaran dalam sesuatu masa berasaskan pendekatan teach sequentially and globally. Seseorang guru semestinya mempunyai kecekapan yang mendalam dalam bidang atau subjek yang diajar. Guru perlu mempunyai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang komprehensif terhadap bidangnya. Guru seharusnya sentiasa meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam subjek diajar agar sentiasa kemaskini, menarik, bertenaga dan inspirasional. Seperti dalam matlamat FPK yang menggalakkkan pembelajaran sepanjang hayat. Bukan setakat itu sahaja, guru berperanan sebagai sumber rujukan kepada murid – murid. Oleh hal yang demikian, tidak salah sekiranya seorang guru mempelbagaikan ilmu yang ada dengan pelbagai pengetahuan lain melalui pembelajaran. Ada kalanya murid bertanya perkara melebihi sukatan pelajaran atau kurikulum yang tertera dalam buku teks. Sekiranya guru berkebolehan menjawab dengan tepat bersama fakta dan bukti kukuh, pasti akan menimbulkan minat, keyakinan dan kecenderungan murid untuk mengikuti lanjutan epistemologi disiplin tersebut. Lebih menarik dan efektif sekiranya guru dapat menghidupkan ilmu berkenaan dan mengaitkan dalam kehidupan murid. Murid akan melihat dan menilai ilmu yang dipelajari adalah berguna untuk dirinya pada masa ini dan akan datang. Demikian sebaliknya, jika guru gagal untuk menjawab pertanyaan murid atau sentiasa menangguhkan jawapan, menyebabkan murid kurang berkeyakinan kepada guru tersebut dan hilang minat. Lebih-lebih lagi jika

guru sentiasa menghalang murid-murid daripada bertanya perkara yang di luar kurikulum, sedangkan berminat untuk mengetahui, berkemungkinan mereka kehilangan kecenderungan untuk bertanya dan hilang minat untuk mempelajari subjek yang diajar oleh guru berkenaan. Jika halangan dan gangguan terhadap perkembangan murid – murid berlanjutan, situasi ini akan mengakibatkan perencatan dan pembunuhan minat mereka untuk belajar.

Dokumen Standard Guru Malaysia baru sahaja dilancarkan oleh Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin di Sabah. Dokumen ini melengkapkan lagi dokumen Tonggak Dua Belas Perkhidmatan dan juga Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP 2006 – 2010). Secara langsung, Pelan Induk Pembangunan Negara (PIPP 2006 – 2010) menetapkan perancangan untuk meningkatkan pembangunan modal insan pelajar. Bagi tujuan tersebut, menjadi tanggungjawab guru untuk menjayakan PIPP yang akan tamat pada tahun ini. Salah satu elemen yang tersirat dalam semua teras PIPP adalah merangka suasana alam sekolah bagi mewujudkan budaya kasih sayang di sekolah khususnya antara guru dan pelajar.Seterusnya, sesuai dengan matlamat KBSR dan juga melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang mementingkan elemen emosi, guru juga berperanan untuk mengawal emosi serta menunjukkan perasaan kasih sayang antara pelajar dan guru. Untuk melahirkan seorang insan yang seimbang dan harmonis dari segi emosi, menjadi tanggungjawab seorang guru dan guru berperanan memupuk sikap berkasih sayang antara satu sama lain. Jika para guru di Malaysia dapat membina satu dunia kasih sayang di sekolah, maka akan semakin ramailah pelajar yang ingin datang ke sekolah. Selain itu juga, ia dapat mengajar pelajar supaya dapat menangani emosi dalam kehidupan. Sebagai contoh, sekiranya seorang guru tidak dapat mengawal emosi marah, emosi ini akan terbawa – bawa ke dalam kelas. Secara tidak langsung, murid – murid akan menjadi mangsa kepada

kemarahan kita. Apabila ini berlaku, pelajar akan berasa takut kepada guru tersebut. Sekaligus, perasaan untuk belajar juga akan berkurang dan berasa malas. Hal inilah yang menyebabkan pelajar – pelajar tercicir dalam pelajaran. Oleh hal yang demikian, matlamat KBSR dan FPK yang menginginkan individu yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara tidak dapat tercapai. Menurut Albert Eistein pernah berkata bahawa makna kepada pendidikan ialah sesuatu yang diingati oleh seseorang apabila beliau sudah terlupa tentang semuanya tentang zaman persekolahannya dahulu. Maka apa yang masih diamalkan atau digunakan sebagai penduan hidup itulah ilmu hasil didikan daripada bekas – bekas gurunya. Beginilah betapa besarnya peranan guru dalam mencorak kehidupan pelajar. Guru seharusnya menyuntik kata – kata perangsang kepada pelajar untuk menggalakkan pelajar mempertingkatkan semangat untuk terus belajar bersungguh – sungguh dan mencapai kejayaan untuk diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Peranan guru yang seterusnya ialah dalam melahirkan individu

yang berakhlak mulia dalam kehidupan. Sebagai seorang guru, kita berperanan menjadi contoh teladan yang terbaik kepada pelajar untuk dijadikan ikutan mereka. Setiap perlakuan yang dilakukan oleh guru banyak memberi kesan kepada individu terutamanya pelajar – pelajar sekolah. Selain itu juga, pengajaran tentang agama juga perlu dititik beratkan supaya setiap individu mendapat pendedahan dan ilmu tentang agama. Tidak lengkap diri seseorang individu sekiranya mereka tidak berpegang kepada agama. Tanpa agama, hidup kita tidak mempunyai panduan yang khusus. Penekanan kepada unsur rohani ini penting demi melahirkan individu yang berakhlak mulia dan dapat memberi keseimbangan yang menyeluruh dan bersepadu. Selain itu juga, dapat memupuk pelajar supaya mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni yang menjadikannya asas bagi amalan hidup mereka untuk diri sendiri, bangsa, masyarakat dan Negara.

Aktiviti jasmani adalah penting bagi seseorang untuk melahirkan individu yang sihat dan cergas. Selain itu, aktiviti kokurikulum menjadi satu perkara wajib bagi semua pelajar untuk terlibat dalam aktiviti ini di sekolah. Ini kerana, melalui kokurikulum, sahsiah dan potensi diri pelajar dapat dicungkil dan dipertingkatkan. membantu pelajar Oleh itu, guru berperanan dalam - pelajar supaya lebih aktif dalam kokurikulum dan

bukan sahaja mementingkan akademik semata – mata. Ini kerana, melalui aktiviti kokurikulum, pelajar – pelajar dapat membina daya saing contohnya apabila melalui pertandingan dan sebagainya. Guru juga berperanan mengesan kelebihan pelajar – pelajar mereka supaya dapat mencungkil minat supaya aktif dalam kokurikulum dan seterusnya dapat mengharumkan nama Negara ke peringkat antarabangsa melalui sukan berprestej peringkat dunia seperti Sukan Komanwel. Dengan cara ini, dapat memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful