ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
Μάθημα: Αρχαία Ιστορία
ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Το παρόν σενάριο διδασκαλίας αποτελεί μια διερευνητική
προσέγγιση του Μυκηναϊκού πολιτισμού.
Οι μαθητές θα γνωρίσουν τις εκφάνσεις του Μυκηναϊκού
πολιτισμού, θα αναζητήσουν ιστορικό υλικό σε ηλεκτρονικές πηγές,
θα

διαχειριστούν και θα επεξεργαστούν κριτικά τα ιστορικά

δεδομένα και θα τα αξιοποιήσουν για τη βαθύτερη κατανόηση των
παραγόντων που επηρέασαν την έκβαση του μικρασιατικού πολέμου.
Θα αποκτήσουν την ιστορική γνώση μέσω της προσωπικής επαφής
με το ιστορικό υλικό, θα

αντιληφθούν

τις έννοιες του χώρου και

του χρόνου της περιόδου αυτής. Παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία
να οικειοποιηθούν τα οφέλη της ομαδοσυνεργατικής εργασίας στην
οποία συμμετέχουν.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι

προσδοκώμενες

μέθοδοι

διδακτικής

εστιάζονται

στη

ομαδοσυνεργατική - διερευνητική μάθηση των μαθητών, η οποία
διευκολύνεται και διεκπεραιώνεται μέσω των λογισμικών και του
Διαδικτύου.
Το σενάριο αυτό ακολουθεί το «Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος
Σπουδών για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και στο
Λύκειο» και

επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω

σκοπούς:

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

διδακτικούς

 Να διευκολύνει τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας επιλογής
και κριτικής αξιολόγησης των κατάλληλων ιστορικών πηγών, οι
οποίες

θα

μας

επιτρέψουν

την

άντληση

των

επιθυμητών

πληροφοριών.
 Να οδηγήσει στην οικείωση του περιεχομένου ιστορικών όρων και
εννοιών, αναγκαίων για τη βαθύτερη και πληρέστερη ιστορική
γνώση ή σχετικών με διαστάσεις της ιστορικής πραγματικότητας.
 Να οδηγήσει στην ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη σπουδή
του παρελθόντος ως παράγοντα απόκτησης αυτογνωσίας.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Προσδοκάται οι μαθητές:
 Να γνωρίσουν

τις συνθήκες, το χρόνο και τους τόπους

ανάπτυξης του μυκηναϊκού κόσμου.
 Να γνωρίσουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση
του μυκηναϊκού κόσμου.
 Να εντοπίσουν τα κοινά χαρακτηριστικά του πολιτισμού αυτού.
 Να αποκτήσουν την ιστορική γνώση μέσω της προσωπικής
επαφής με τις πηγές που μας προσφέρουν πληροφορίες για το
Μυκηναϊκό πολιτισμό.
 Να ασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένου ιστορικού λόγου.
Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αναμένεται οι μαθητές:
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.
 Να οικοδομήσουν τη γνώση με τρόπο διερευνητικό.
 Να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική ιστορική σκέψη.

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

 Να

μάθουν

ενεργώντας

και

διερευνώντας,

μέσω

κριτικής

αναζήτησης στο Διαδίκτυο και σε λογισμικά.
 Να ασκηθούν στο σχήμα γνώση - κατανόηση – εφαρμογή –
ανάλυση – σύνθεση -αξιολόγηση
Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Προσδοκάται οι μαθητές:
 Να

ασκηθούν

στην

αξιολόγηση

των

πληροφοριών

προέρχονται από ηλεκτρονική βιβλιογραφία

που

και στην επιλογή

των κατάλληλων για τη σύνθεση τεκμηριωμένου ψηφιακού
κειμένου.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.
 Να

καλλιεργήσουν

δεξιότητες

χρήσης

του

λογισμικού

παρουσίασης και του επεξεργαστή κειμένου.
 Να καλλιεργήσουν δεξιότητες κριτικής αναζήτησης, επιλογής και
διαχείρισης της ιστορικής πληροφορίας στα λογισμικά και στο
Διαδίκτυο.
 Να

ασκηθούν

στην

αξιοποίηση

ιστορικών

λογισμικών

και

συνεργατική

παραγωγή

λόγου,

την

διαδραστικών χαρτών.
 Να

ασκηθούν

στη

με

αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Στο παρόν σενάριο αξιοποιούνται οι αρχές του όλου και της
εποπτείας,
δυνατότητα
αποκτήσει

αφού η νέα τεχνολογία προσφέρει στο μαθητή τη
να

προσεγγίσει άμεσα το ιστορικό υλικό

και

να

ολοκληρωμένη εικόνα του προσώπου που μελετά και

της δράσης του. Η γνώση οικοδομείται σταδιακά, διερευνητικά, σε
συνεργατικό περιβάλλον.
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
Οι μαθητές εμπλέκονται σε μια διερευνητική διαδικασία

που

οδηγεί στη σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης σε προϋπάρχουσες. Ο
περιορισμός

του

ρόλου

του

διδάσκοντος

και

η

έμφαση

στη

διαδικασία μάθησης με άμεση συμμετοχή των μαθητών, επιβάλλει
έναν μαθητοκεντρικό – ενεργητικό τύπο μάθησης, όπου ο μαθητής
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και αναπτύσσει δημιουργική σκέψη. Η
μελέτη των πηγών εισάγει τους μαθητές στην ιστορική έρευνα και
έτσι αντιμετωπίζουν το μάθημα της Ιστορίας με τρόπο διερευνητικό.
Μέσω της μελέτης των πηγών οι μαθητές αναπτύσσουν την κριτική
τους σκέψη.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με το σενάριο αυτό επιδιώκεται μία διερευνητική προσέγγιση
της

γνώσης, καθώς ο μαθητής παρατηρεί το ιστορικό υλικό,

διαβάζει, πλοηγείται και καταγράφει τις παρατηρήσεις του, οι οποίες
στη συνέχεια θα τον οδηγήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων.
Η διδακτική διαδικασία εξελίσσεται συνεργατικά. Επιπλέον,
επιχειρείται μια ενεργητική - βιωματική προσέγγιση καθώς ο μαθητής
αναλαμβάνει μια αναζήτηση που αποκτά προσωπικό νόημα, αφού
του ανατίθεται να ερευνήσει και να παρατηρήσει το ιστορικό υλικό,
να το καταγράψει και στη συνέχεια να το ανασυνθέσει, εξάγοντας τα
δικά του συμπεράσματα.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ Α Λυκείου
Λογισμικό «Περιπλάνηση στο Χωροχρόνο»
http://www.ime.gr
http://www.ert-archives.gr
http://www.komvos.edu.gr
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/epokhihalkou/mykenai/mykenai.ht
m

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?
cpage=resource&cresrc=792&cnode=55&clang=0
http://www.timerime.com/
http://www.mikrosapoplous.gr/homer/odm3m.htm
Επεξεργαστής Κειμένου
Φυλλομετρητής
Λογισμικό παρουσίασης
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Θεματική Ενότητα: Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός
Χρονισμός- διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες.
Σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα:
Οι στόχοι αυτής της διδακτικής πρότασης ανταποκρίνονται
πλήρως στο ισχύον πρόγραμμα της διδασκαλίας της Ιστορίας. Η
συγκεκριμένη διδασκαλία εφαρμόζεται στο 1.2 κεφάλαιο της Αρχαίας
Ιστορίας της Α Λυκείου.
Διδακτικό υλικό:
Διδακτικό εγχειρίδιο της Αρχαίας Ιστορίας της Α Λυκείου.
Χωροχρόνος
Φυλλομετρητής
Επεξεργαστής κειμένου
http://ime.gr/chronos/gr Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.
http://www.komvos.edu.gr

Ηλεκτρονικός

Κόμβος

του

Κέντρου

Ελληνικής Γλώσσας
http://www.ert-archives.gr
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/epokhihalkou/mykenai/mykenai.ht
m
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?
cpage=resource&cresrc=792&cnode=55&clang=0
http://www.timerime.com/
http://www.mikrosapoplous.gr/homer/odm3m.htm
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

Προαπαιτούμενα:
 Γνώση

σε

γενικές

γραμμές

του

ιστορικού

πλαισίου

του

μυκηναϊκού πολιτισμού βασισμένη στο σχολικό εγχειρίδιο.
 Εξοικείωση

των

μαθητών

και

του

διδάσκοντα

στη

επεξεργαστή κειμένου και λογισμικού παρουσίασης,

χρήση

κλειστού

λογισμικού, διαδραστικών χαρτών και πλοήγησης στο Internet.
 Ευελιξία στο ωρολόγιο Σχολικό Πρόγραμμα προκειμένου να γίνει
κάποια τροποποίηση αν χρειαστεί.
Προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας:
Οργάνωση της τάξης
Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες των 3 -5 μαθητών. Σε κάθε ομάδα
ένας τουλάχιστον μαθητής, που είναι εξοικειωμένος στη χρήση
λογισμικού και στην αναζήτηση στο Διαδίκτυο. Δεύτερο κριτήριο
αποτελεί η ανομοιογένεια της ομάδας ως προς τις μαθησιακές
ικανότητες των μαθητών, αφού ο καταμερισμός του έργου θα δώσει
τη δυνατότητα εξατομίκευσης της εργασίας που ανατίθεται, για τη
διασφάλιση της προόδου όλων των μαθητών της ομάδας.
Στις ομάδες θα ανατεθεί 1 θέμα προς επεξεργασία. Κάθε ομάδα
θα έχει το δικό της φύλλο εργασίας.
Η διδασκαλία περιλαμβάνει 2 φάσεις, στις οποίες η οργάνωση της
τάξης είναι η ακόλουθη:
Κατά την πρώτη φάση, το φύλλο εργασίας αναθέτει στις
ομάδες να αναζητήσουν στοιχεία, κάνοντας έρευνα στο ηλεκτρονικό
ιστορικό υλικό και να αποθηκεύσουν το υλικό που εντόπισαν.
Στη δεύτερη φάση σύμφωνα με το φύλλο εργασίας οι ομάδες
αναλαμβάνουν να
αξιοποιώντας

τα

συνθέσουν το υλικό που έχουν εντοπίσει,
εργαλεία

του

Η/Υ.

Οι

δραστηριότητες

που

αναλαμβάνουν οι μαθητές είναι: σύνθεση τεκμηριωμένου ιστορικού

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

κειμένου σε επεξεργαστή κειμένου, δημιουργία ενός

αρχείου

χαρτών σε λογισμικό παρουσίασης, κατασκευή χρονογραμμής.
Οι μαθητές κάθε ομάδας

θα παρουσιάσουν προφορικά

και

ηλεκτρονικά την εργασία τους ανά ομάδα, στο σύνολο της τάξης. Ο
καθηγητής θα επιλέξει ποιο μέλος της ομάδας θα κάνει την
παρουσίαση. Έτσι, σε αυτή την παρουσίαση (που λαμβάνεται υπόψη
από τον καθηγητή κατά την ατομική και ομαδική αξιολόγηση)
οφείλουν όλα τα μέλη της ομάδας να είναι εξίσου προετοιμασμένα
για την παρουσίαση όλων των εργασιών, πράγμα που λειτουργεί ως
κίνητρο για την ισοδύναμη δραστηριοποίηση όλων των μαθητών.
Α΄ Φάση: 1 διδακτική ώρα
Οι μαθητές έρχονται στο εργαστήριο και χωρίζονται από τον
καθηγητή σε ομάδες των τριών έως πέντε

ατόμων. Ο καθηγητής

σύντομα θα αναφερθεί στα χωροχρονικά πλαίσια του μυκηναϊκού
πολιτισμού παραπέμποντας στο σχολικό εγχειρίδιο και αναφέρει πώς
θα εργαστούν οι μαθητές στις ομάδες τους :
1. Θα διερευνήσουν τα θέματά τους στο ιστορικό υλικό των
λογισμικών και του Διαδικτύου, κρατώντας σημειώσεις σε φύλλο
εργασίας
2.

Θα

οργανώσουν

και

θα

καταγράψουν

το

υλικό

τους,

χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρονικά εργαλεία γενικής χρήσης
3. Οι μαθητές κάθε ομάδας θα παρουσιάσουν προφορικά το υλικό
που συγκέντρωσαν για τα θέματα που τους είχαν ανατεθεί.
Στο τέλος της εργασίας οι μαθητές θα παραδώσουν ένα
κείμενο αυτοαξιολόγησης της ομάδας, με παραμέτρους την επιτυχία
των ακαδημαϊκών στόχων, και τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας. Ο
καθηγητής καθιστά σαφές ότι ο ίδιος θα αξιολογήσει τους μαθητές
ως προς τις ίδιες παραμέτρους, ατομικά και ομαδικά.
Στη

συνέχεια

ο

καθηγητής

προχωρεί

διδασκαλίας. Μοιράζει στους μαθητές 6
αντίστοιχα θέματα διερεύνησης:
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

στην

οργάνωση

της

φύλλα εργασίας με

 Η εγκατάσταση των Μυκηναίων: χρόνος και τόπος.
 Οι ιστορικές πηγές που συντελούν στην κατανόηση του
Μυκηναϊκού πολιτισμού
 Τα κύρια χαρακτηριστικά της οικονομικής, πολιτικής και
κοινωνικής οργάνωσης των Μυκηναίων.
 Τα κοινά χαρακτηριστικά του Μυκηναϊκού πολιτισμού.
Ο καθηγητής διευκρινίζει ότι στην πρώτη

φάση που διαρκεί 1

διδακτική ώρα, οι μαθητές θα εργαστούν στα

λογισμικά και στις

διευθύνσεις που δόθηκαν, και θα ασχοληθούν

με την έρευνα και

την καταγραφή των στοιχείων που τους χρειάζονται. Κάθε ομάδα θα
ασχοληθεί με διαφορετική αναζήτηση.
Οι πηγές που χρησιμοποιούνται είναι οι ακόλουθες:
Περιπλάνηση στο χωροχρόνο
ΙΣΤΟΡΙΑ Α Λυκείου
http://ime.gr/chronos/gr Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
http://www.komvos.edu.gr

Ηλεκτρονικός

Κόμβος

του

Κέντρου

Ελληνικής Γλώσσας
http://www.ert-archives.gr/V3/public/d--index-archive-search.aspx
Ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/epokhihalkou/mykenai/mykenai.ht
m
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?
cpage=resource&cresrc=792&cnode=55&clang=0
http://www.timerime.com/
http://www.mikrosapoplous.gr/homer/odm3m.htm

Σε αυτή τη φάση ο καθηγητής εποπτεύει την έρευνα που
διενεργούν οι ομάδες, κατευθύνει, συμβουλεύει, υποδεικνύει λύσεις
σε τεχνικά θέματα, συζητά για την πορεία της αναζήτησης του
ιστορικού υλικού.

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

Ο καθηγητής εξηγεί ότι το φύλλο εργασίας κάθε ομάδας δίνει
οδηγίες για την πορεία της εργασίας τους , έτσι ώστε να εργαστούν
οι

μαθητές

κάθε

ομάδας

αυτόνομα

στους

υπολογιστές,

αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την προσέγγιση και επεξεργασία
του ιστορικού υλικού.
Οι

μαθητές

διαβάζουν

προσεκτικά

το

φύλλο

εργασίας,

αρχίζουν την αναζήτηση, γράφουν σημειώσεις στο φύλλο εργασίας,
αποθηκεύουν σε αρχεία επεξεργαστή κειμένου, το κατάλληλο υλικό.
Στην πορεία της εργασίας τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν
προαιρετικά τα Ηλεκτρονικά Λεξικά του Κόμβου της Ελληνικής
Γλώσσας, για να αναζητήσουν την ερμηνεία άγνωστων όρων που
εντοπίζουν στα ηλεκτρονικά κείμενα.
Κατά

τη

διευκολυντικά,

διάρκεια
δίνει

της

οδηγίες

έρευνας,
για

την

ο

καθηγητής

ενεργεί

πραγματοποίηση

της

αναζήτησης και ελέγχει αν οι μαθητές αναζητούν το κατάλληλο
υλικό.
Στο τέλος της Α Φάσης, ο καθηγητής υποδεικνύει στους
μαθητές να κρατήσουν το υλικό που κατέγραψαν σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή και να το επεξεργαστούν και πάλι.
Β΄ Φάση: 2 διδακτικές ώρες
Κατά τη δεύτερη φάση, που διαρκεί δυο διδακτικές ώρες, οι
μαθητές έρχονται στο εργαστήριο και οργανώνονται στις ίδιες
ομάδες.
Ο καθηγητής δίδει οδηγίες για

τη Β΄ φάση της διδασκαλίας. Οι

ομάδες καλούνται να συνθέσουν ψηφιακά κείμενα, να ετοιμάσουν
χρονολογικό πίνακα και παρουσίαση με τη χρήση

λογισμικού

παρουσίασης.
Τα θέματα εργασίας που ανατίθενται στις ομάδες είναι τα ακόλουθα:
 Να εντοπίσουν και να παρουσιάσουν στο χάρτη τους τόπους
εγκατάστασης των Μυκηναίων και της εξάπλωσης του.
( χρόνος και τόπος).
 Να κατασκευάσουν χρονογραμμή.
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

 Να εντοπίσουν τις βασικότερες ιστορικές πηγές για τον
Μυκηναϊκό πολιτισμό και να επεξεργαστούν κάποια από αυτές.
 Να

συνθέσουν τεκμηριωμένο ιστορικό κείμενο σχετικά με τα

κύρια

χαρακτηριστικά

της

οικονομικής,

πολιτικής

και

κοινωνικής οργάνωσης των Μυκηναίων.
 Να

ετοιμάσουν ένα αρχείο σε λογισμικό παρουσίασης που να

περιλαμβάνει

βασικές

πληροφορίες

και

εικόνες

για

την

αρχιτεκτονική, την τοιχογραφία , την αγγειογραφία και τη
μυκηναϊκή γραφή.
Ο καθηγητής ελέγχει την πορεία των μαθητών και διευκολύνει
με πρόσθετα ερωτήματα τους μαθητές για τον εντοπισμό των
κατάλληλων πληροφοριών που χρειάζονται. Κατά τη διαδικασία της
σύνθεσης, παρεμβαίνει στις συζητήσεις και ελέγχει την επάρκεια των
τελικών εργασιών τους.
Στο τέλος της δραστηριότητας,

ο καθηγητής ζητά από τους

μαθητές να κρατήσουν τα αρχεία που συνέταξαν, σε ηλεκτρονική και
έντυπη μορφή και κάθε ομάδα να παρουσιάσει το υλικό της. Μετά
την παρουσίαση, οι υπόλοιποι μαθητές

υποβάλλουν ερωτήματα,

διατυπώνουν απορίες, ζητούν διευκρινίσεις για τα θέματα που
παρουσιάστηκαν.
Στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές παραδίδουν στον
καθηγητή τα αρχεία
μορφή και το

που συνέθεσαν σε έντυπη και ηλεκτρονική

κείμενο απολογισμού των

πεπραγμένων και

αυτοαξιολόγησης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι

μαθητές

αναλαμβάνουν

διερευνητικές

δραστηριότητες

εντοπισμού του ιστορικού υλικού και στη συνέχεια το διαχειρίζονται,
καλλιεργώντας κριτική ιστορική σκέψη και οδηγούνται σε εξαγωγή
συμπερασμάτων.
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

 Διερευνούν

σε

διαδικτυακούς

τόπους

και

σε

λογισμικό,

προκειμένου να συγκεντρώσουν ιστορικό υλικό για το χρόνο, τον
τρόπο και τις περιοχές εγκατάστασης των Μυκηναίων.
 Κατασκευάζουν

χρονογραμμή

και ετοιμάζουν παρουσίαση της

εργασίας τους σε λογισμικό παρουσίασης.
 Συνεργάζονται σε

ομάδες και διαχειρίζονται το ιστορικό υλικό

που εντόπισαν για να οδηγηθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων.
 Προσεγγίζουν
ιδιαίτερα

κριτικά την εμφάνιση, την εξάπλωση και τα

χαρακτηριστικά

γνωρίσματα

του

μυκηναϊκού

πολιτισμού.
 Επιπλέον αναλαμβάνουν την ευθύνη οργάνωσης της ομαδικής
εργασίας, για την κατανομή των ρόλων και την ίση συμμετοχή
όλων στην πορεία εργασίας.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση της εργασίας των ομάδων θα γίνει από τον
καθηγητή και από τους μαθητές, ως προς δύο παραμέτρους: α) την
επιτυχία των ακαδημαϊκών στόχων και β) τον τρόπο λειτουργίας της
ομάδας μέσα στα συνεργατικά πλαίσια.
Ο καθηγητής γνωστοποιεί τις διαδικασίες αξιολόγησης εκ των
προτέρων, με τρόπο σαφή. Θα αξιολογήσει κάθε μαθητή ατομικά,
λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή του στη διαδικασία αναζήτησης
και επεξεργασίας του υλικού από τις πηγές, καθώς και την
προσωπική του συμμετοχή κατά την προφορική παρουσίαση των
εργασιών. Κατά την ατομική αξιολόγηση ο καθηγητής θα λάβει
υπόψη και την έκθεση πεπραγμένων των μαθητών.
Κατά την ομαδική αξιολόγηση, αξιολογούνται η αποτελεσματική
συνεργασία κάθε ομάδας, η εύστοχη και επαρκής παρουσίαση των
θεμάτων που δόθηκαν στα φύλλα εργασίας, καθώς και η επάρκεια
της προφορικής παρουσίασης κάθε θέματος, ανά ομάδα.

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

Οι

μαθητές

ολοκλήρωση

θα

αξιολογήσουν

της

διδακτικής

την

εργασία

διαδικασίας,

τους,

ως

προς

μετά

την

τις

δύο

παραμέτρους που τέθηκαν.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Αυτή η διδακτική πρόταση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί και
να

προσεγγισθεί

εναλλακτικά

με

τη

μορφή

6

ανεξάρτητων

δραστηριοτήτων (όσων και τα φύλλα εργασίας) που θα ενταχθούν
επιλεκτικά,

κατά την κρίση του καθηγητή, στη διδασκαλία

της

Ιστορίας ή της Τοπικής Ιστορίας. Σε αυτή την περίπτωση , το σύνολο
της τάξης θα εργαστεί σε ένα κοινό φύλλο εργασίας κάθε φορά.
ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ
Το θέμα διερεύνησης του συγκεκριμένου σεναρίου είναι
προσιτό

και

οι

διδακτικές

ώρες

που

απαιτούνται

για

την

πραγματοποίησή του, στα πλαίσια του εφικτού.
Η δυσκολία εφαρμογής του σεναρίου αυτού έγκειται κυρίως
στη δυσκαμψία του Αναλυτικού Προγράμματος , που συνεπάγεται
την ανάληψη πρωτοβουλίας εκ μέρους του καθηγητή για την
αναπροσαρμογή του ώστε να γίνει εφικτή η διδασκαλία αυτή.
Η εμπλοκή του μαθητή στη διερεύνηση, δίνει τη δυνατότητα
να προσεγγίσει γνωστικά και πολιτιστικά το Μυκηναϊκό πολιτισμό και
να

αντιληφθεί τις έννοιες του χώρου και χρόνου της περιόδου

αυτής. Παράλληλα έχει την ευκαιρία να οικειοποιηθεί τα οφέλη της
ομαδοσυνεργατικής εργασίας στην οποία συμμετέχει.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΥΠΕΠΘ,

Παιδαγωγικό

Εκπαίδευσης,

Οδηγίες

Ινστιτούτο,
για

τη

Διδασκαλία

Μαθημάτων στο Λύκειο, Αθήνα.
Λογισμικό «Περιπλάνηση στο χωροχρόνο»
Ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

Τμήμα

Δευτεροβάθμιας
των

Φιλολογικών

http://www.fhw.gr/chronosml (Ιδρυμα μείζονος ελληνισμού)
http://www.komvos.edu.gr

Ηλεκτρονικός

Κόμβος

του

Κέντρου

Ελληνικής Γλώσσας
http://www.ert-archives.gr/V3/public/d--index-archivesearch.aspx Ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/epokhihalkou/mykenai/mykenai.ht
m
http://odysseus.culture.gr
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?
cpage=resource&cresrc=792&cnode=55&clang=0
http://www.timerime.com/
http://www.mikrosapoplous.gr/homer/odm3m.htm

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι
Με τη βοήθεια του λογισμικού «Περιπλάνηση στο Χωροχρόνο» και
του σχολικού εγχειριδίου να εντοπίσετε πληροφορίες σχετικά με τη
εγκατάσταση των Μυκηναίων και να σημειώσετε πάνω στο χάρτη τα
σημαντικότερα μυκηναϊκά κέντρα και την εξάπλωση των Μυκηναίων.
Επίσης

να

κατασκευάσετε

χρονογραμμή

στην

οποία

να

συμπεριλάβετε εκτός από τα σημαντικότερα σημεία εξέλιξης του
Μυκηναϊκού πολιτισμού και κατατοπιστικές εικόνες.

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ
Α) Να παρακολουθήσετε το 6ο και 8ο κεφάλαιο από το ντοκιμαντέρ
με θέμα την περιήγηση στην ακρόπολη των Μυκηνών . Έπειτα να
ανατρέξετε στο Χωροχρόνο και να εντοπίσετε τις πηγές εκείνες που
μας παρέχουν υλικό για το Μυκηναϊκό πολιτισμό. Επίσης στοιχεία
μπορείτε να αντλήσετε από το σχολικό εγχειρίδιο.
1.Περιπλάνηση στο Χωροχρόνο.
2.ΙΣΤΟΡΙΑ Α Λυκείου (σελ.66-67)
3.http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?
tid=8246&tsz=0&act=mMainView&mst=00:08:24:00
4.http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?
tid=8246&tsz=0&act=mMainView&mst=00:13:06:00
B) Να διαβάσετε από τη Ραψωδία γ , «Τα εν Πύλω» και να
εντοπίσετε τυχόν πληροφορίες που συμβάλλουν στην κατανόηση του
Μυκηναϊκού κόσμου.

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙΙ
Να εντοπίσετε τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής,
πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης του Μυκηναϊκού κόσμου και να
τα καταγράψετε με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου. Στη
συγκέντρωση του υλικού σας μπορείτε να βοηθηθείτε από τις
ακόλουθες πηγές:
1.Περιπλάνηση στο Χωροχρόνο (Ο Μυκηναϊκός κόσμος: Η οικονομία
τους, πώς έζησαν και πώς διοικήθηκαν)
2.http://www.fhw.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/economy/index.ht
ml (οικονομία : εμπόριο, διεθνείς σχέσεις, αγροτική οικονομία,
γαιοκτησία)
3.http://www.fhw.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/society/index.ht
ml (κοινωνία: ιεραρχία, πολιτική οργάνωση)
4.http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?
tid=8246&tsz=0&act=mMainView&mst=00:09:39:00

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙV
Α) Να αναφερθείτε στην κατοίκηση των Μυκηναίων και
ιδιαίτερα
αναλυτικά

στην
ένα

οργάνωση
μυκηναϊκό

των

ακροπόλεων.

ανάκτορο

και

να

Να

περιγράψετε

επισημάνετε

τι

πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε από αυτό για την κοινωνική
οργάνωση των Μυκηναΐων.
Β) Επιπρόσθετα να αναφερθείτε στην ταφική αρχιτεκτονική και
να διακρίνετε τα είδη ταφής κατά τα μυκηναϊκά χρόνια. Σύμφωνα με
τα αρχαιολογικά ευρήματα των τάφων των Μυκηνών να σχολιάσετε
την κοινωνική προέλευση των νεκρών.
Το υλικό σας να το συμπεριλάβετε σε ένα λογισμικό παρουσίασης
όπου θα παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα μυκηναϊκών
ανακτόρων και τάφων.
1.http://www.fhw.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/habitation/index.
html (ακρόπολεις, ανάκτορα και οικιστική αρχιτεκτονική)
2.http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2573 (Μυκήνες)
3.http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?
obj_id=2382&theme_id=227 (Τίρυνθα)
4.http://users.ach.sch.gr/pchaloul/epokhihalkou/mykenai/mykenai.htm (οχυρώσεις, ανάκτορα και τάφοι)
5.http://www.ert-archives.gr/V3/public/pop-view.aspx?
tid=6946&tsz=0&act=mMainView&mst=00:22:14:00
(τάφος Κλυταιμνήστρας και Αίγισθου)

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ V
Να συνθέσετε στο φύλλο εργασίας σας με τον επεξεργαστή κειμένου
ένα γλωσσάρι όπου θα καταγράψετε τις ερμηνείες των ακόλουθων
λέξεων . Στην προσπάθεια αυτή μπορείτε να δεχθείτε βοήθεια από
το Κέντρο ελληνικής γλώσσας και το σχολικό εγχειρίδιο.
Ακρόπολη
Κυκλώπειος
Ανάκτορο
Μέγαρο
Θολωτός (τάφος)
Λακκοειδής (τάφος)
Προχρηματική (οικονομία)
Άναξ
Συνομοσπονδία

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ VΙ
Α)Να

αναφέρετε

πολιτισμικά

με

συντομία

χαρακτηριστικά

των

πληροφορίες
Μυκηναϊκών

για

τα

κοινά

κέντρων

(τέχνη,

γραφή, θρησκεία) και να συγκεντρώσετε χαρακτηριστικές εικόνες τις
οποίες θα συμπεριλάβετε σε ένα λογισμικό παρουσίασης. Θεωρείτε
ότι τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν τη θέση περί ελληνικότητας του
Μυκηναϊκού πολιτισμού;
Β) Επίσης με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου να συνθέσετε
ένα κείμενο σχετικά με την καθημερινή ζωή και τα λατρευτικά έθιμα
όπως προκύπτουν από τα αρχαιολογικά ευρήματα.
1. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE
%BC%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92( για τη
γραμμική β)
2. http://users.ach.sch.gr/pchaloul/epokhihalkou/mykenai/mykenai.htm (γραμμική β, αγγειοπλαστική,
γλυπτική και τοιχογραφίες)
3. http://www.fhw.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/religion/index.
html

(κοινωνία: ταφικά έθιμα, ενδυμασία και καλλωπισμός,

θρησκεία: θεότητες, τελετουργίες, ιερατείο, ιερά)
4. Περιπλάνηση

στο

χωροχρόνο

χαρακτηριστικά του πολιτισμού τους)

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

Μυκηναϊκός

κόσμος:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful