,.

-

~~~rM

R r usa r: i 1 1

Zonjes Virgjere

e She n W e r 1

R r usa r i i

i Zonjes Virgjere e She n Mer l

M e mae t'in'Zoti

Botoi IIMormo ALBANESE!! 19(5~'

te Sklitsa e Hor~s slttArb~resh~v~t

Shejt. A~htu! klett.

P.a~o 11.1,119'1 pi.1r mua. t 0 i Madh1in'Zo n ndl~l'l;l pU:i~dj.i'n.7 o i ta:di F@X'lilndJ,t dbemberfl e hel.mO[J,f))YI \!le ~5j i the :;;j ~ml:>i~r;; l:J~~r gjithe l:i~ka,tct ge kam 'her te gje ... 11& Jime.

H(~ Lmonan f.l€J l".aJTI sbieI':ro Par;t'l!I,isin e m~l n;-;.;~t pi~~q :[lo me ~humij m1li dh.i1lmp

~~;m"brF;l, , G~ ,tue fllEikatru,a,t'; kam . I

ft·eaur '£ij. 1. madh I in t ~ot,9ij je. sj3.tliI :ill MIRA e ge ka· i a.ua mir~ mbi gjithU ~hijrbi8et.

U 'b~ ta.k!1: TIle tij vc\rht~ ,.me ndihmen t'~nde, t~ mo~ tti ft~s ~~ m~ mMkat~n tllme~ Vdekeha mU mir¥! Po T~ daf®ha ),uil'iJ e te tlher'b~l1':o!ha. Ti.j;1 Mad.h I i Zot ~ klQi'Bha m€ 1111j pifll !.~ji the moni~ ~

o Zonja Vi~sj~r~ n ~h~n Meri,duQ ~o tl;;) 'b!~.om X'1.'1,l$O,:t'iirt ohe;jl"e t~ tJ:'t~hem fort mQ~ mij lipsat kurr 11p1~ia e

t I :!.n I ZQt;i,.~

Ati i jini;)g.1;l je n/;\ kj io911, aj,ejterua,r kleft ~mbri i jit , arthetrregjeri"fi

e jQte t u beft vullimi 1. ji t , 6i ne kjiel1 ~shtul n~ dhe~

Buk~n tfin~ tl p~rdit9men ~na nIDV~ sot, tl.d.~jifin3 dijti:tet t I Oiia , a~htui si edhti

na ja nd;jj@j€tln ded:ernam€v€lt t! an 11,;\ , e

JUers na 1e ti;i bi@,n n~ nga.:r.1e t :po l1rona nga i ligu ~ Ashtut klaft.

Fal~m , Mtiri f e Hirmplota , inlZot I;;l me Tij ~

Bekua.r~ Ti je mbi gji thj~ g:r!;)''

: , e bekuar~ perna e gjirit tt~nt I ~ u t h 1 ~

E sh~ Mijri J M~ma ~ tlinlZoti t

pilLrkales :p1j~ n~ tG rni;lbatruami t::6 t nanl

e t~ her~ e vdekj1es ti~n~ • Ashtul kloft!

L~vdl past At1 , Biri ,Shpirt1 i Sh8jt nan t 0dh~ pel' e;j:Lth€l I"fiOne

Ac~htul Idoft.

Mis t ere t te g e z i m e v

1. Nga Parraisi"nje i derguar pruri fialen per te rruar e kur uji kriet Meria

te Ajb zuri Perendia

Zonja e madhe kam hare perse Ti e gezuame je.

telAe no. kl.of.dtim me femb.tUin. i.e petu..m.j.e:t~:l:ue ~. J)e- ,

/l.end1.n.. , ~e nde ieie na di?/t.J;tJi.. ie /Jutl.n. e I 74 ie ve:l:imi.n.~ foe njw. a be pen. ne;

2. Vi:vt€i pran te Lisabeta Zonja Vlrgj~r~ 1 ~ te jeta

ngl ish€! shen ,.Js.nj i, po u g~zua e te g:j iri 'U ehe.jt~rua,

\ iI ~ Zo .• a e ma.dh, e ka.Jii h.~e \If _IlJ

J?ijrB~ Ti e gihuame j e

Da?Jh.bn, v~ ;t I (bte 4L veie,.. !ten. 4t:&ti!dALt ,<;h.;m /fJMLa. eJAe ntI.iA. ns: e na g.~Pt y." emb4&t •

3.. Mbi tsa kashte e te nj e shpe, kur ishe na.ta ahum 1 e thelle . u Ie Diali i Krietarit ndermes kaut edhe gomarit

Zonj f e madhe kam hare , peI'se '.Pi e gezuame j e •

iVt;fitfuJ,hi_t Laii... KAi...4Jz.t:. :te ;iim. - bllf1:t :t' 0 . .' .. ·.A..t ILL.. l.i.dJuv,_

. .. .. . na} (fU)"J A.._ f<.emL .

me jeiM .fe ka 1 100 pbi. 9/..i:the mane ..

4. Si gjith'tljerazit fajtore Virgjeresha nde faltore me te perunjur mori e shkoi e ttin'Zoti ja dhuroi.

Zonja e madhe,kam hare , perse Ti e gezuame je •

Klo/AJum te. deLUzR_ te kwzmi_ e ze mendia. 0 Run.tJwn '-.iJ;;jen. e .t I In: I Zou e ze KLLdt€A .oe .oAejieo

5Q Kux' l. La.rti Bir u sbuar
ve j She Mbriza. tue kerkuar;
mbi tri dite te kjiteti
nder te diturit e gjeti ~ Zonj 'e madhe karn hare pers9 Ti e gezua~e je.

M_,if b' ... f, J.I···· /II()./J e .6 ~ eu.en UI.IUt..(. ene.

ZtJlti.; f.' e }~iM.t){..tJwn me di..dti..- 111m, oa t' I1t2 japenje Mile i.e Il./W.jern d.n..eh.i.

Mis t ere t e h elm eve t

1. Brenda kopshti t pa.rka.Le.a

i pa-vdekti endien se vdes; psheretiD tue "dirsur gj"ak,

to' 0 0 't'h·' t ll~'

sa me ae gJJ.',e, I~O .,1. U

1 a k •

o e helmuara e she Meri b3.shke me l_[l'ij u jam nd e zi.

l)v u d.h..emp4hlm pM m~ ,

1: I ann. e Me AeJ.me me 3-emiVz£ po ie. ie ilwmi..: u be{:f. vuLLimi.. L

':.t 0 1I.1__jLI· -17.£1

:}~, O.L. I'ICILUI. .JJl. £..04.

2. Si nje kjenkjeth e rrembien

e peshtijtin e shkarzien;

me shkupd.nj e vra":1 e e s os en ,

gjith f e murren e e lavosen •

o e helmuara e she Meri, bashke me Tij u jam nd~ zi •

l;'wuiedwn i.'bLbimet e kunmi..;t

fe 4L ouvala. na: vzo;g-ojen. dlpiAun :ie bi.em .te meka.:f.rL, e pacim dunim xe. h..elJnei:..

3 ~ Mbret i .falur per te kjeshur me nje tsope ttkukj.e i veshur i vun g l embaah nje kuroz-e

e per shkop nje kallem ne doze ..

e she Meri, T'i,j M>_,,~ ••

Vu/Ahim edAi na nie kww.tti! ~fmbadi, ~ i:. I ji.hLetn menrli.medu.;t i.e

L J .•• :t. '6 . ..J. ~L - ..1.__

f?er<:fe e moa : Len.{.e mf1!J««J.L ..

Kl.o?tJU-m I.e pbuutjei:. me ~e

4. E gjikuan si nje kusar

si nje vrases per te vrar;

kush e neDl e kush e rrah,

kush e shan me krikjen ~lkrahe.

o e helmuara e she Meri , bashke me Tij u jam nds zi •

1'rkvvuJum me pah.ji-e k~en fe in:' Zot n.a jep e u vu(.HWn i.e dlvwmL fe A2 na def;Wi_o

50 Te ajo krikje e mjera e jeme, S~ e kjelluare nga nje gjeme, tij varruar me misht~ shkjerr~,

sheh te birethin te vjerre.

o e helmuara e shg Miri , bashk~ me Tij u jam nd~ ~i~

Jnbajdum n: I mend .oa: d?h.o.L i.e jela In: I Zot, e.(kZ dunai: Site InlVU.aj 17llM..till.m me i.e rniAe 9fL;fAe lud.mei. e kiUJaj jei:.i..e e .tJAAJte:teo

Mis t e T etta 1 0 v d i vet

';. 8i r:j 0\ "tr'im ~ t U sgjua nga g jumi r;Jbi t:ri dit , u ngja,11 i Lumi.

Vate e prindrat liroi,

e nga i l~ na shpetoi.

lWDe. she Kiri .... lie Ti j u 'benj haidht.

tJ n .... ", In:1 ,'J 'A ,J, ,; • -/." .l.J.~J' ",...J.: i_ .. "me.

'~~ q~L.<A... '~

me 4k()moi.1ln. J e fIlO-d U VaI1.IWf,-

/.)him me ze mehata. .p! ktz J fiki-em due: :tIvu..ttut dte tlietU..n.

2. Mundesor , mbi dizete dite,

te Parraisi Krishti u ngjip,

i pritur mel l~vdi ,

me kendime e me haidhi.

Zonja e lume e she Meri,

b aa hk e me Tij u 'o en j haidhi.

&z dh.~ in: '201:. ~

:.t I e duom ~ me. ~ j-embeM.

i.e k~ feU, e plUZ ~f.8wn me J 7 e ~Mnone ie 'P0/l/lJ:11..LJi.?

3. lTdEr lutur, shell r~ieria

rrij me A~ostojit te shpia; Shpirti shejt i taksur erdhi, 'e mbi lta te mirat derdhi ..

Zonja., e lume e shen Meri t baahke me 1'ij u benj haidhi.

:JvwhLt SAej;ti.a fn.ime edJ1iZ In/ji.. ne e n.a PJ1flf-dtil;te m.i.AaJi:.

e dJtWl.ei:l:t:te ' ii..ja dtej;tel:l:fute.6i_em dv..:ten e 17Lj,kU/l.. J-etn ;.edil

I .. .1._ -)'ta

e. oeme A...t!. cu... '0

4. Kur arruri dita e thEine,

la e Bekuamia jeten t!ene; te Parraisi inlZot e ftoi , me gjithe kurmin fluturoi.

Zonje e lume e shen M.eri , bashke me Tij U oenj haidhi.

7?rw{AJUm nen. .dzpa~ ;f I/f}e_ mea V~j0te. e dte ftJe.n.l. e me ndih» men e J Sa-j vdekdum;tek e miAa me :t'en 'Zone ..

:5. J:tbreteresha Ajo nde kjiel1 throni i tSaj shkelkje.n 9i

d.iell

isht hareja eParemirit

rr ); ••• 1· h'· 7111"· ...

z.cn J e e .. ume ~L en .I~!l.er1.

bashke me Irij u benj had dhL,

Ne JllA :i€,. :t'm fZail duom i:.e !VWn~ 5lten 1}1~ :l:lwmLL rtiJll dL.;ce /ullJ..Oa.Jti..i.} 4 e ro;;e do :t Ina J.i_pod ei: ku,11./t ndihma. e '.5aj.

Na Tg falemi, 0 Perijndesh§ , M~m§za €I jone gjith'lipisi,.gjella,ernbi:H-

sia,shpresa e jon~.

Tij t~ th~rresi§m bij te .Bves.

~I.)i Tij, 0 Meme,pshertojem,tue rekuar e tue klar te kijjo jetij e plote me' Lo t e , An da i, ~I.'i, e she Mbrize , ndihma e jon~,prir mbi'ne syt ttatti lipisi e , si sOS kejc j_ete e shkpet~ , Ti d~ftona pem~n ~ gjirit t1Hnt Isuthin .• Se Ti je e but~, e ijmbgl~ gjith'lipis,i,o Zonja Virgjere e Shen M~rio Ashtul kloft~

Na Te falemi. na te shkretit

P a, r k a 1 €I s i . t l in t Z 0 t i

Na. t ',1)iem permist, i Madh f'in 1 Zot, e te Lu+emf, me gjithe zembere.

T5 truaj(~m fort Klishen She j t e , ~e Ti s t i ae n e jete e Papilh she.jt, 9~ Ti-vure n~ vend tl~nt~

Klisha jote katolike po k l o.f t mund dsore mbi gjithe te ligat e mbi gjithe err~sirat edh~ eresit.

Mos te klofshin kurr ndajtur bijtet t1atijtO i Madh'inIZot,po kloft pakj§ja e jote nder gjithe kombet te Jeta ge Ti shperbleve me gjakun t'ent akje t~ shtrjt~ U njomshin zgmbrat e ti m~katruam§vet e gjetshin tek Ti lipisi.

T§ truaj~m,o Zoti Krisht,gjinden t'enK t'arbereshe ku do ndodhen edhe jan§. Ti jipi drit~n te t~ njohiijn hiret e bekimet sa te T I sherbej en " sa t~ ien mire. TJ truaj~m gj§rin t1ene,mikjet "1 armfI.cj·a e gjitha njeri ."ge na truhen te paz-ka Lcs La ,

RrtlSBrii shejt 9° jemi e thomi vafshit edhe per sbpirtrat ge jane te Purgatorii.

Sa ~j kemi Ndejesat t~shejte parkalesi~rn 8i do Klisha e shejte tue

,then.a: A ti i j inii Levdi past •••

Ii' aLem H(_~ri •• '

1 I TAN I A e sh~ M~ris

Kjirie eleison Hriste eleisoh

K,jirie e Le i.aon

Gj~gj~na , 0 Zoti Krisht Gjegjena ; 0 Krisht,gjegjena

Ati i kjielli~s in'Zot , lipisi p~r nee Bir,Shperbles i dheut

in'Zot ,

Shpirt i Shejt inlZot, ,

~ ~t~ 1'J)~ ~ V~ t;Jow -s, I:z.t

E Shen Meri t paz-k a.Le s pe r ne.

Shejtia ~tim~ e t'in1Zoti,

Shejtia Virgjer'e Virgjeravet,

Mijma e Krishtit ,

,M~ma. e t I hjynus hmi t Hir -, Mellie e d€ilire ,

MeUle e ndershme ,

Meme '9 pangar e ,

Meme e paftesme ,

M~m~ e dashu1.'9 ,

M6mi"5 f amaao re

Mema e keshi,11i,t i mire , M~ma e Stisorit ,

M~ma e Shelbuesit j

Virgj e're e prenoreme , Virgj~r~ e pijrfalur~ Virgjere e Levduaahme , Virgjijr~ e pushtetshme ,

, V ill. # 1.1. ~

Virgjere e besme, JP~

Paskjira e Ligj~s , Throni i urtesis ,

Kroi i har~s tt~n~ ,

Puger shpirteror ,

PUger i prenderm ,

Puger i ndrit~m i t~ luturit , Trundafile e mistike ,

Pir.gje e Davidhit , ,Pirgje e eburte , Shpia e arte , Arka e Dhiates ,

Dera e kjielli~s ,

Ylli i menat~s ,

Shendetia e te aemureve t ,

Peshtrimi i t& meHcatruamevet , G·ezimi i te he Lmuameve b ,

---- ? ...

Ndihma e tj kreshter~vet , Perendesha. e Sngjejvet , Per;3nde3ha e Patriarkravet , Peri:§ndesha H Profetravet , Per~ndesha e Apostojvet , Per~ndesha e Martravet Perendesha. e Skomollervvet ,

(tl ____£.erendesha e Virgji:=iravet , Per~ndeshe ge zure pa e ngurB

nga faji i par~ , Per~ndesha e ngjipur~ n~ kjiell Per0ndesha e Pakjies t Perendesha 6 rrusariit shejt ,

-_-~/ ",,)

3h;;5 lI1b~riza Odhijitrie , (, ...J_

Dar k ale s p~r n e .

Kjenkji i t'intZoti 9~ m~kat~t

e jetcs ndsier , ndcjena,o i Madhi in'Zot ..

Kjenkji i t'in'Zoti 9~ m~kat5t

e jet0a ndsier , gjegj~na,o i Madhi in'Zot,

Kjen~ji i t'in'Zoti,9~ m~kat~t e jetes ndsier,lipisi per ne •

I larti Per~ndi, Biri i jit i vetemi jerdhi te jeta , duroi , vdikje e pran u ngjall sa tlna shperblej gjelliin e pas oerne , si e dhe kemi kujtuar te misteret e rrusariit; ~_li , i Ma<L~ r in l Zot , po dhuro:I'_!;::_ hiret she.jte te mo s 180m kurr dhr-crri.n e Krishti t t 'bekuam e te keoi pra te taksuren gjelle te Parraisi , 1-:u do 'trazngojem gjithe

o Zonja e Parraisit,na tek Ti vij~m e kuturisemi. Gjith~ shpres~n

t J €one (~ kemi tek Ti. Ti na .ruan neon shpagarit tlent, 0 Mem~za jone.

U t'falem , Perendeshe, g~ je m~m~za e jon~,

e ge sivas t'en'Z0ne

t~ varni n'kjiell.

Gaze e hare Ti siell, kuj ndodhet ne hjidhl, e kuj me shprese rri shpres~ i dhurbn.

T~ th~rr6t e t~ kijrkon kejo zembere e ngarrafosme <;e e gjithte farmakosme e ne skurio

I

Zonja Virgjere e she Mbri,

me at'sy , ge t'llambaris gjithtjeten e lipisJ

Ti vurna' re.

Priru e ben-na hje,

me shpagerin t1ent peshtrona, e Birin trent deftona

n~ jet~ 9~ ngij sos 0

MOG e mirr me kopos,

Mema Virgjere e shen Mbri, mirre me lipisJ..

ket~ k~ngeze shejt~.

Nd~jena t~ mjer~t shpejt n e k~:~te t' errure jete tek ajo jeteze e ftete ana Parraisin •

: , e bekuar~ perna e gjirit tt~nt I ~ u t h 1 ~

E sh~ Mijri J M~ma ~ tlinlZoti t

pilLrkales :p1j~ n~ tG rni;lbatruami t::6 t nanl

e t~ her~ e vdekj1es ti~n~ • Ashtul kloft!

L~vdl past At1 , Biri ,Shpirt1 i Sh8jt nan t 0dh~ pel' e;j:Lth€l I"fiOne

Ac~htul Idoft.

Mis t ere t te g e z i m e v

1. Nga Parraisi"nje i derguar pruri fialen per te rruar e kur uji kriet Meria

te Ajb zuri Perendia

Zonja e madhe kam hare perse Ti e gezuame je.

telAe no. kl.of.dtim me femb.tUin. i.e petu..m.j.e:t~:l:ue ~. J)e- ,

/l.end1.n.. , ~e nde ieie na di?/t.J;tJi.. ie /Jutl.n. e I 74 ie ve:l:imi.n.~ foe njw. a be pen. ne;

2. Vi:vt€i pran te Lisabeta Zonja Vlrgj~r~ 1 ~ te jeta

ngl ish€! shen ,.Js.nj i, po u g~zua e te g:j iri 'U ehe.jt~rua,

\ iI ~ Zo .• a e ma.dh, e ka.Jii h.~e \If _IlJ

J?ijrB~ Ti e gihuame j e

Da?Jh.bn, v~ ;t I (bte 4L veie,.. !ten. 4t:&ti!dALt ,<;h.;m /fJMLa. eJAe ntI.iA. ns: e na g.~Pt y." emb4&t •

3.. Mbi tsa kashte e te nj e shpe, kur ishe na.ta ahum 1 e thelle . u Ie Diali i Krietarit ndermes kaut edhe gomarit

Zonj f e madhe kam hare , peI'se '.Pi e gezuame j e •

iVt;fitfuJ,hi_t Laii... KAi...4Jz.t:. :te ;iim. - bllf1:t :t' 0 . .' .. ·.A..t ILL.. l.i.dJuv,_

. .. .. . na} (fU)"J A.._ f<.emL .

me jeiM .fe ka 1 100 pbi. 9/..i:the mane ..

4. Si gjith'tljerazit fajtore Virgjeresha nde faltore me te perunjur mori e shkoi e ttin'Zoti ja dhuroi.

Zonja e madhe,kam hare , perse Ti e gezuame je •

Klo/AJum te. deLUzR_ te kwzmi_ e ze mendia. 0 Run.tJwn '-.iJ;;jen. e .t I In: I Zou e ze KLLdt€A .oe .oAejieo

5Q Kux' l. La.rti Bir u sbuar
ve j She Mbriza. tue kerkuar;
mbi tri dite te kjiteti
nder te diturit e gjeti ~ Zonj 'e madhe karn hare pers9 Ti e gezua~e je.

M_,if b' ... f, J.I···· /II()./J e .6 ~ eu.en UI.IUt..(. ene.

ZtJlti.; f.' e }~iM.t){..tJwn me di..dti..- 111m, oa t' I1t2 japenje Mile i.e Il./W.jern d.n..eh.i.

Mis t ere t e h elm eve t

1. Brenda kopshti t pa.rka.Le.a

i pa-vdekti endien se vdes; psheretiD tue "dirsur gj"ak,

to' 0 0 't'h·' t ll~'

sa me ae gJJ.',e, I~O .,1. U

1 a k •

o e helmuara e she Meri b3.shke me l_[l'ij u jam nd e zi.

l)v u d.h..emp4hlm pM m~ ,

1: I ann. e Me AeJ.me me 3-emiVz£ po ie. ie ilwmi..: u be{:f. vuLLimi.. L

':.t 0 1I.1__jLI· -17.£1

:}~, O.L. I'ICILUI. .JJl. £..04.

2. Si nje kjenkjeth e rrembien

e peshtijtin e shkarzien;

me shkupd.nj e vra":1 e e s os en ,

gjith f e murren e e lavosen •

o e helmuara e she Meri, bashke me Tij u jam nd~ zi •

l;'wuiedwn i.'bLbimet e kunmi..;t

fe 4L ouvala. na: vzo;g-ojen. dlpiAun :ie bi.em .te meka.:f.rL, e pacim dunim xe. h..elJnei:..

3 ~ Mbret i .falur per te kjeshur me nje tsope ttkukj.e i veshur i vun g l embaah nje kuroz-e

e per shkop nje kallem ne doze ..

e she Meri, T'i,j M>_,,~ ••

Vu/Ahim edAi na nie kww.tti! ~fmbadi, ~ i:. I ji.hLetn menrli.medu.;t i.e

L J .•• :t. '6 . ..J. ~L - ..1.__

f?er<:fe e moa : Len.{.e mf1!J««J.L ..

Kl.o?tJU-m I.e pbuutjei:. me ~e

4. E gjikuan si nje kusar

si nje vrases per te vrar;

kush e neDl e kush e rrah,

kush e shan me krikjen ~lkrahe.

o e helmuara e she Meri , bashke me Tij u jam nds zi •

1'rkvvuJum me pah.ji-e k~en fe in:' Zot n.a jep e u vu(.HWn i.e dlvwmL fe A2 na def;Wi_o

50 Te ajo krikje e mjera e jeme, S~ e kjelluare nga nje gjeme, tij varruar me misht~ shkjerr~,

sheh te birethin te vjerre.

o e helmuara e shg Miri , bashk~ me Tij u jam nd~ ~i~

Jnbajdum n: I mend .oa: d?h.o.L i.e jela In: I Zot, e.(kZ dunai: Site InlVU.aj 17llM..till.m me i.e rniAe 9fL;fAe lud.mei. e kiUJaj jei:.i..e e .tJAAJte:teo

Mis t e T etta 1 0 v d i vet

';. 8i r:j 0\ "tr'im ~ t U sgjua nga g jumi r;Jbi t:ri dit , u ngja,11 i Lumi.

Vate e prindrat liroi,

e nga i l~ na shpetoi.

lWDe. she Kiri .... lie Ti j u 'benj haidht.

tJ n .... ", In:1 ,'J 'A ,J, ,; • -/." .l.J.~J' ",...J.: i_ .. "me.

'~~ q~L.<A... '~

me 4k()moi.1ln. J e fIlO-d U VaI1.IWf,-

/.)him me ze mehata. .p! ktz J fiki-em due: :tIvu..ttut dte tlietU..n.

2. Mundesor , mbi dizete dite,

te Parraisi Krishti u ngjip,

i pritur mel l~vdi ,

me kendime e me haidhi.

Zonja e lume e she Meri,

b aa hk e me Tij u 'o en j haidhi.

&z dh.~ in: '201:. ~

:.t I e duom ~ me. ~ j-embeM.

i.e k~ feU, e plUZ ~f.8wn me J 7 e ~Mnone ie 'P0/l/lJ:11..LJi.?

3. lTdEr lutur, shell r~ieria

rrij me A~ostojit te shpia; Shpirti shejt i taksur erdhi, 'e mbi lta te mirat derdhi ..

Zonja., e lume e shen Meri t baahke me 1'ij u benj haidhi.

:JvwhLt SAej;ti.a fn.ime edJ1iZ In/ji.. ne e n.a PJ1flf-dtil;te m.i.AaJi:.

e dJtWl.ei:l:t:te ' ii..ja dtej;tel:l:fute.6i_em dv..:ten e 17Lj,kU/l.. J-etn ;.edil

I .. .1._ -)'ta

e. oeme A...t!. cu... '0

4. Kur arruri dita e thEine,

la e Bekuamia jeten t!ene; te Parraisi inlZot e ftoi , me gjithe kurmin fluturoi.

Zonje e lume e shen M.eri , bashke me Tij U oenj haidhi.

7?rw{AJUm nen. .dzpa~ ;f I/f}e_ mea V~j0te. e dte ftJe.n.l. e me ndih» men e J Sa-j vdekdum;tek e miAa me :t'en 'Zone ..

:5. J:tbreteresha Ajo nde kjiel1 throni i tSaj shkelkje.n 9i

d.iell

isht hareja eParemirit

rr ); ••• 1· h'· 7111"· ...

z.cn J e e .. ume ~L en .I~!l.er1.

bashke me Irij u benj had dhL,

Ne JllA :i€,. :t'm fZail duom i:.e !VWn~ 5lten 1}1~ :l:lwmLL rtiJll dL.;ce /ullJ..Oa.Jti..i.} 4 e ro;;e do :t Ina J.i_pod ei: ku,11./t ndihma. e '.5aj.

Na Tg falemi, 0 Perijndesh§ , M~m§za €I jone gjith'lipisi,.gjella,ernbi:H-

sia,shpresa e jon~.

Tij t~ th~rresi§m bij te .Bves.

~I.)i Tij, 0 Meme,pshertojem,tue rekuar e tue klar te kijjo jetij e plote me' Lo t e , An da i, ~I.'i, e she Mbrize , ndihma e jon~,prir mbi'ne syt ttatti lipisi e , si sOS kejc j_ete e shkpet~ , Ti d~ftona pem~n ~ gjirit t1Hnt Isuthin .• Se Ti je e but~, e ijmbgl~ gjith'lipis,i,o Zonja Virgjere e Shen M~rio Ashtul kloft~

Na Te falemi. na te shkretit

P a, r k a 1 €I s i . t l in t Z 0 t i

Na. t ',1)iem permist, i Madh f'in 1 Zot, e te Lu+emf, me gjithe zembere.

T5 truaj(~m fort Klishen She j t e , ~e Ti s t i ae n e jete e Papilh she.jt, 9~ Ti-vure n~ vend tl~nt~

Klisha jote katolike po k l o.f t mund dsore mbi gjithe te ligat e mbi gjithe err~sirat edh~ eresit.

Mos te klofshin kurr ndajtur bijtet t1atijtO i Madh'inIZot,po kloft pakj§ja e jote nder gjithe kombet te Jeta ge Ti shperbleve me gjakun t'ent akje t~ shtrjt~ U njomshin zgmbrat e ti m~katruam§vet e gjetshin tek Ti lipisi.

T§ truaj~m,o Zoti Krisht,gjinden t'enK t'arbereshe ku do ndodhen edhe jan§. Ti jipi drit~n te t~ njohiijn hiret e bekimet sa te T I sherbej en " sa t~ ien mire. TJ truaj~m gj§rin t1ene,mikjet "1 armfI.cj·a e gjitha njeri ."ge na truhen te paz-ka Lcs La ,

RrtlSBrii shejt 9° jemi e thomi vafshit edhe per sbpirtrat ge jane te Purgatorii.

Sa ~j kemi Ndejesat t~shejte parkalesi~rn 8i do Klisha e shejte tue

,then.a: A ti i j inii Levdi past •••

Ii' aLem H(_~ri •• '

1 I TAN I A e sh~ M~ris

Kjirie eleison Hriste eleisoh

K,jirie e Le i.aon

Gj~gj~na , 0 Zoti Krisht Gjegjena ; 0 Krisht,gjegjena

Ati i kjielli~s in'Zot , lipisi p~r nee Bir,Shperbles i dheut

in'Zot ,

Shpirt i Shejt inlZot, ,

~ ~t~ 1'J)~ ~ V~ t;Jow -s, I:z.t

E Shen Meri t paz-k a.Le s pe r ne.

Shejtia ~tim~ e t'in1Zoti,

Shejtia Virgjer'e Virgjeravet,

Mijma e Krishtit ,

,M~ma. e t I hjynus hmi t Hir -, Mellie e d€ilire ,

MeUle e ndershme ,

Meme '9 pangar e ,

Meme e paftesme ,

M~m~ e dashu1.'9 ,

M6mi"5 f amaao re

Mema e keshi,11i,t i mire , M~ma e Stisorit ,

M~ma e Shelbuesit j

Virgj e're e prenoreme , Virgj~r~ e pijrfalur~ Virgjere e Levduaahme , Virgjijr~ e pushtetshme ,

, V ill. # 1.1. ~

Virgjere e besme, JP~

Paskjira e Ligj~s , Throni i urtesis ,

Kroi i har~s tt~n~ ,

Puger shpirteror ,

PUger i prenderm ,

Puger i ndrit~m i t~ luturit , Trundafile e mistike ,

Pir.gje e Davidhit , ,Pirgje e eburte , Shpia e arte , Arka e Dhiates ,

Dera e kjielli~s ,

Ylli i menat~s ,

Shendetia e te aemureve t ,

Peshtrimi i t& meHcatruamevet , G·ezimi i te he Lmuameve b ,

---- ? ...

Ndihma e tj kreshter~vet , Perendesha. e Sngjejvet , Per;3nde3ha e Patriarkravet , Peri:§ndesha H Profetravet , Per~ndesha e Apostojvet , Per~ndesha e Martravet Perendesha. e Skomollervvet ,

(tl ____£.erendesha e Virgji:=iravet , Per~ndeshe ge zure pa e ngurB

nga faji i par~ , Per~ndesha e ngjipur~ n~ kjiell Per0ndesha e Pakjies t Perendesha 6 rrusariit shejt ,

-_-~/ ",,)

3h;;5 lI1b~riza Odhijitrie , (, ...J_

Dar k ale s p~r n e .

Kjenkji i t'intZoti 9~ m~kat~t

e jetcs ndsier , ndcjena,o i Madhi in'Zot ..

Kjenkji i t'in'Zoti 9~ m~kat5t

e jet0a ndsier , gjegj~na,o i Madhi in'Zot,

Kjen~ji i t'in'Zoti,9~ m~kat~t e jetes ndsier,lipisi per ne •

I larti Per~ndi, Biri i jit i vetemi jerdhi te jeta , duroi , vdikje e pran u ngjall sa tlna shperblej gjelliin e pas oerne , si e dhe kemi kujtuar te misteret e rrusariit; ~_li , i Ma<L~ r in l Zot , po dhuro:I'_!;::_ hiret she.jte te mo s 180m kurr dhr-crri.n e Krishti t t 'bekuam e te keoi pra te taksuren gjelle te Parraisi , 1-:u do 'trazngojem gjithe

o Zonja e Parraisit,na tek Ti vij~m e kuturisemi. Gjith~ shpres~n

t J €one (~ kemi tek Ti. Ti na .ruan neon shpagarit tlent, 0 Mem~za jone.

U t'falem , Perendeshe, g~ je m~m~za e jon~,

e ge sivas t'en'Z0ne

t~ varni n'kjiell.

Gaze e hare Ti siell, kuj ndodhet ne hjidhl, e kuj me shprese rri shpres~ i dhurbn.

T~ th~rr6t e t~ kijrkon kejo zembere e ngarrafosme <;e e gjithte farmakosme e ne skurio

I

Zonja Virgjere e she Mbri,

me at'sy , ge t'llambaris gjithtjeten e lipisJ

Ti vurna' re.

Priru e ben-na hje,

me shpagerin t1ent peshtrona, e Birin trent deftona

n~ jet~ 9~ ngij sos 0

MOG e mirr me kopos,

Mema Virgjere e shen Mbri, mirre me lipisJ..

ket~ k~ngeze shejt~.

Nd~jena t~ mjer~t shpejt n e k~:~te t' errure jete tek ajo jeteze e ftete ana Parraisin •

","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":""},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/31331541","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=31331541&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[23563062,75142854,85871598,66096150,16298118,151571681,149272928,260190953,193903871,19844769,57577785,255756519,251379590,178603275,117718125,117724681,77045183,162944792,77044868,45899502,30448301,24290386,30448521,24290566,24290656,45899408],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"KLyw/S6fhRAKgh5zJPIU1Ak672M=","module_id":"Vu4D8bUlnK8mnUqQVHCPNw1dFiA=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[23563062,75142854,85871598,66096150,16298118,151571681,149272928,260190953,193903871,19844769,57577785,255756519,251379590,178603275],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Il Rosario in Lingua Arberesh","track_opts":{"compilation_id":"KLyw/S6fhRAKgh5zJPIU1Ak672M=","module_id":"emGu9Zh15bXq3p+fvce78L2bnAo=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[117718125,117724681,77045183,162944792,77044868,45899502,30448301,24290386,30448521,24290566,24290656,45899408],"title_link":null,"title":"More From Elton","track_opts":{"compilation_id":"KLyw/S6fhRAKgh5zJPIU1Ak672M=","module_id":"Czfmv310wowI7Hc78SeR++w7wKY=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"16298118":{"type":"document","id":16298118,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/16298118/108x144/5bf911ff1a/1352150289?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/16298118/216x288/65d21c533f/1352150289?v=1","title":"\"Fundi i Botës\" nga Musa Lamallari","short_title":"\"Fundi i Botës\" nga Musa Lamallari","author":"Artina","tracking":{"object_type":"document","object_id":16298118,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GhePeKz7ktxhDzgdSQ9FqbY+nEs="},"url":"https://www.scribd.com/document/16298118/Fundi-i-Botes-nga-Musa-Lamallari"},"19844769":{"type":"document","id":19844769,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/19844769/108x144/1dc82fd343/1498724462?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/19844769/216x288/c5b4c65716/1498724462?v=1","title":"Kodiket e Shqiperise","short_title":"Kodiket e Shqiperise","author":"Sokol Cunga","tracking":{"object_type":"document","object_id":19844769,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Qx4EsqnEsxV64N1TB0pWUNEaHeg="},"url":"https://www.scribd.com/document/19844769/Kodiket-e-Shqiperise"},"23563062":{"type":"document","id":23563062,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/23563062/108x144/1073863cc9/1395169611?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/23563062/216x288/9824a97a53/1395169611?v=1","title":"Historia e filozofisë islame I-II - Henry Corbin","short_title":"Historia e filozofisë islame I-II - Henry Corbin","author":"api-19975129","tracking":{"object_type":"document","object_id":23563062,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UM5Otchp2gSn1DJk/bntBrG5krU="},"url":"https://www.scribd.com/doc/23563062/Historia-e-filozofise-islame-I-II-Henry-Corbin"},"24290386":{"type":"document","id":24290386,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/24290386/108x144/7bbf5aebb4/1397329540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/24290386/216x288/26121113fd/1397329540?v=1","title":"Sumerianët - djepi i vërtetë i kulturës botërore. Gjuha e tyre - shqipja.","short_title":"Sumerianët - djepi i vërtetë i kulturës botërore. Gjuha e tyre - shqipja.","author":"Elton","tracking":{"object_type":"document","object_id":24290386,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"c6qCA2SSTJ09Dwy7Cdu7YZMCw/Q="},"url":"https://www.scribd.com/doc/24290386/Sumerianet-djepi-i-vertete-i-kultures-boterore-Gjuha-e-tyre-shqipja"},"24290566":{"type":"document","id":24290566,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/24290566/108x144/5b5b3b9535/1311180129?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/24290566/216x288/d46b04ec3f/1311180129?v=1","title":"Testo Della Lectio Magistralis","short_title":"Testo Della Lectio Magistralis","author":"Elton","tracking":{"object_type":"document","object_id":24290566,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7eugux8oWD8EeUjd1jsizYFK6NU="},"url":"https://www.scribd.com/document/24290566/Testo-Della-Lectio-Magistralis"},"24290656":{"type":"document","id":24290656,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/24290656/108x144/217273590a/1394824727?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/24290656/216x288/4ef26c233c/1394824727?v=1","title":"Kadare","short_title":"Kadare","author":"Elton","tracking":{"object_type":"document","object_id":24290656,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ciBZfpkjm87L/oeFBNbXefim++U="},"url":"https://www.scribd.com/document/24290656/Kadare"},"30448301":{"type":"document","id":30448301,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/30448301/108x144/8980c709e0/1364491121?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/30448301/216x288/757416ed89/1364491121?v=1","title":"E-book_enigma e Gjuhes Shqipe","short_title":"E-book_enigma e Gjuhes Shqipe","author":"Elton","tracking":{"object_type":"document","object_id":30448301,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ss+3WmB6uAO9GCxwbhTT5NhO8qs="},"url":"https://www.scribd.com/document/30448301/E-book-enigma-e-Gjuhes-Shqipe"},"30448521":{"type":"document","id":30448521,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/30448521/108x144/0b45ddf2e4/1358885145?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/30448521/216x288/71ec7ccbff/1358885145?v=1","title":"E-book_L'enigma della lingua albanese","short_title":"E-book_L'enigma della lingua albanese","author":"Elton","tracking":{"object_type":"document","object_id":30448521,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yitU7H/VhyliEIzU3j41NpG0nd8="},"url":"https://www.scribd.com/document/30448521/E-book-L-enigma-della-lingua-albanese"},"45899408":{"type":"document","id":45899408,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/45899408/108x144/63be30f044/1360840755?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/45899408/216x288/ada59af604/1360840755?v=1","title":"L'enigma della lingua albanese -e -book, anno 2010.","short_title":"L'enigma della lingua albanese -e -book, anno 2010.","author":"Elton","tracking":{"object_type":"document","object_id":45899408,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eTuq7+C7wxARLhvpvAK2S6dZuNk="},"url":"https://www.scribd.com/document/45899408/L-enigma-della-lingua-albanese-e-book-anno-2010"},"45899502":{"type":"document","id":45899502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/45899502/108x144/368b6e50fa/1359166592?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/45899502/216x288/8f9470ef78/1359166592?v=1","title":"Enigma e gjuhës shqipe-e-book, viti 2010.","short_title":"Enigma e gjuhës shqipe-e-book, viti 2010.","author":"Elton","tracking":{"object_type":"document","object_id":45899502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7yjZcIVcmFJJDvgN66ySyl9JM3o="},"url":"https://www.scribd.com/doc/45899502/Enigma-e-gjuhes-shqipe-e-book-viti-2010"},"57577785":{"type":"document","id":57577785,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/57577785/108x144/3aab1986f6/1354161260?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/57577785/216x288/bea91e4e26/1354161260?v=1","title":"Ludwig Feuerbach - Esenca e Religjionit","short_title":"Ludwig Feuerbach - Esenca e Religjionit","author":"Albanianpoet","tracking":{"object_type":"document","object_id":57577785,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"80QDtEUsP5rVVh0AI50bzO89uEI="},"url":"https://www.scribd.com/document/57577785/Ludwig-Feuerbach-Esenca-e-Religjionit"},"66096150":{"type":"document","id":66096150,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/66096150/108x144/8d1bcfba9e/1316810551?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/66096150/216x288/82b4b70f59/1316810551?v=1","title":"Shkolla Sabatit Tremujori IV 2011","short_title":"Shkolla Sabatit Tremujori IV 2011","author":"Jul Kastrati","tracking":{"object_type":"document","object_id":66096150,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m8JNTbO4bS84C56V2uqGp6OImQY="},"url":"https://www.scribd.com/document/66096150/Shkolla-Sabatit-Tremujori-IV-2011"},"75142854":{"type":"document","id":75142854,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/75142854/108x144/cad55606a6/1395049644?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/75142854/216x288/fab544d56b/1395049644?v=1","title":"Zot, Gënjeshtar, apo i Çmendur","short_title":"Zot, Gënjeshtar, apo i Çmendur","author":"Botimet Jeta e Re","tracking":{"object_type":"document","object_id":75142854,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cxSejnNbCLy/BY9WPAHPe5tvt/c="},"url":"https://www.scribd.com/doc/75142854/Zot-Genjeshtar-apo-i-Cmendur"},"77044868":{"type":"document","id":77044868,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/77044868/108x144/97159b8f94/1385721755?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/77044868/216x288/163b5f2714/1385721755?v=1","title":"L'Enigma Della Lingua Albanese_2011","short_title":"L'Enigma Della Lingua Albanese_2011","author":"Elton","tracking":{"object_type":"document","object_id":77044868,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1ocR03Yej7MbjdDOjKxAq8lQK3E="},"url":"https://www.scribd.com/doc/77044868/L-Enigma-Della-Lingua-Albanese-2011"},"77045183":{"type":"document","id":77045183,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/77045183/108x144/ce65d49deb/1359166592?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/77045183/216x288/37a240a04a/1359166592?v=1","title":"Enigma e gjuhës shqipe_2011","short_title":"Enigma e gjuhës shqipe_2011","author":"Elton","tracking":{"object_type":"document","object_id":77045183,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"z14fglZpMbSbEDJIBQala/mNrLc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/77045183/Enigma-e-gjuhes-shqipe-2011"},"85871598":{"type":"document","id":85871598,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/85871598/108x144/23d43f9f09/1356127048?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/85871598/216x288/99db14dd4b/1356127048?v=1","title":"buletini","short_title":"buletini","author":"kushta-91","tracking":{"object_type":"document","object_id":85871598,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"T0J3PT0uimogfZA5ZGWi8lOxAfA="},"url":"https://www.scribd.com/document/85871598/buletini"},"117718125":{"type":"document","id":117718125,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/117718125/108x144/19bcf45ed3/1379442249?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/117718125/216x288/bc8eda5d01/1379442249?v=1","title":"Apocalisse","short_title":"Apocalisse","author":"Elton","tracking":{"object_type":"document","object_id":117718125,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"t/14vgBySTmzKWxCcv8Y4FkymoQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/117718125/Apocalisse"},"117724681":{"type":"document","id":117724681,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/117724681/108x144/59d01b4bf3/1379442261?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/117724681/216x288/5b478b219e/1379442261?v=1","title":"La Camera Oscura","short_title":"La Camera Oscura","author":"Elton","tracking":{"object_type":"document","object_id":117724681,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oQCH/ieH4fRKiGGbrW77MolDDx4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/117724681/La-Camera-Oscura"},"149272928":{"type":"document","id":149272928,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/149272928/108x144/0d2c14b510/1429204634?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/149272928/216x288/2e4b80cc0c/1429204634?v=1","title":"Martiri i Qerbelasë","short_title":"Martiri i Qerbelasë","author":"studiofiha","tracking":{"object_type":"document","object_id":149272928,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"e0cBCv13XuoRfIs/+sk3KD9kzaQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/149272928/Martiri-i-Qerbelase"},"151571681":{"type":"document","id":151571681,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/151571681/108x144/5879920e21/1505407056?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/151571681/216x288/0997542492/1505407056?v=1","title":"Planet per zhdukjen e Shqiptareve. Autore Elena Kocaqi (Levante)","short_title":"Planet per zhdukjen e Shqiptareve. Autore Elena Kocaqi (Levante)","author":"mallakastrioti","tracking":{"object_type":"document","object_id":151571681,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"icw/sC+vjX41TxeDvWQeMM9sQ5Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/151571681/Planet-per-zhdukjen-e-Shqiptareve-Autore-Elena-Kocaqi-Levante"},"162944792":{"type":"document","id":162944792,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/162944792/108x144/93f7fb8a86/1405151173?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/162944792/216x288/e58171b37b/1405151173?v=1","title":"Nel Regno Delle Aquile","short_title":"Nel Regno Delle Aquile","author":"Elton","tracking":{"object_type":"document","object_id":162944792,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FoUFO3riKTH66yEmpJI15/LxZ/0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/162944792/Nel-Regno-Delle-Aquile"},"178603275":{"type":"document","id":178603275,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/178603275/108x144/12f9b473ed/1382587814?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/178603275/216x288/d1055c04bb/1382587814?v=1","title":"Mustafa MAHMUD - Dialogu Ateist.pdf","short_title":"Mustafa MAHMUD - Dialogu Ateist.pdf","author":"ammori","tracking":{"object_type":"document","object_id":178603275,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"POanGpxOwpgKKj39WrVVlu+XWo0="},"url":"https://www.scribd.com/document/178603275/Mustafa-MAHMUD-Dialogu-Ateist-pdf"},"193903871":{"type":"document","id":193903871,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/193903871/108x144/48eea7f246/1427461010?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/193903871/216x288/a675a831ae/1427461010?v=1","title":"Shkolla Sabatit Kisha Adventiste q1 2014r_shqip","short_title":"Shkolla Sabatit Kisha Adventiste q1 2014r_shqip","author":"Jul Kastrati","tracking":{"object_type":"document","object_id":193903871,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KqZHHNj1Sl0gDoR2BK2XsUswIrY="},"url":"https://www.scribd.com/document/193903871/Shkolla-Sabatit-Kisha-Adventiste-q1-2014r-shqip"},"251379590":{"type":"document","id":251379590,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/251379590/108x144/60e8fa3152/1420020279?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/251379590/216x288/04c25e8e97/1420020279?v=1","title":"Dr. Maurice Bucaille - Bibla, Kur'ani dhe Shkenca","short_title":"Dr. Maurice Bucaille - Bibla, Kur'ani dhe Shkenca","author":"LibraIslamePDF","tracking":{"object_type":"document","object_id":251379590,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KqnHMCMJuD21Hf7vXcWcraLFZwk="},"url":"https://www.scribd.com/document/251379590/Dr-Maurice-Bucaille-Bibla-Kur-ani-dhe-Shkenca"},"255756519":{"type":"document","id":255756519,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255756519/108x144/774c3ae957/1423934234?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/255756519/216x288/d5df86b56a/1423934234?v=1","title":"Albanian Tosk Bible - Genesis 1.pdf","short_title":"Albanian Tosk Bible - Genesis 1.pdf","author":"World Bibles","tracking":{"object_type":"document","object_id":255756519,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1mussoeWtGi/gu+Vf8S8gkR0E0A="},"url":"https://www.scribd.com/document/255756519/Albanian-Tosk-Bible-Genesis-1-pdf"},"260190953":{"type":"document","id":260190953,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/260190953/108x144/d2b177fa17/1427570338?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/260190953/216x288/1c2b67501b/1427570338?v=1","title":"Shkolla e Sabatit - Pri/Maj/Qer 2015 ","short_title":"Shkolla e Sabatit - Pri/Maj/Qer 2015 ","author":"Julian Kastrati","tracking":{"object_type":"document","object_id":260190953,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TmCXtP7jlpAIt6ilxI2ogJ+fQsg="},"url":"https://www.scribd.com/document/260190953/Shkolla-e-Sabatit-Pri-Maj-Qer-2015"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/31331541","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=1oLVQmySWdPtCwAdK2NUEm%2F4DIc%3D&authenticity_token=NnhYFUtwSXULxaXVFgZDPip4Zllp4esddLu32IxpEZFrPaqpnojEbPg8d9NIEH%2BDG3%2FULYkpeUE9R245uQWBFg%3D%3D&expires=1538274531&wordDocumentId=31331541&wordUploadId=33773293"},"renewal_nag_props":null}-->