การเขียนโครงรางงานวิจัย

ขอเสนอโครงการวิจัย
(Research Proposal)
Compositions of research proposal and
how to write a research proposal ?
บรรยาย โดย :
อาจารยสิทธิชัย ปญญาใส
แขนงวิชาโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตรคลินิก
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย สํานักวิชาสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา

ขั้นตอนของการวิจัย

การวิจัยคืออะไร ? ทําไมถึงเรียกวาวิจัย ?
การวิจัยเปนเรือ่ งของการศึกษาคนควาเพื่อพิสูจนหรือหาคําตอบหรือขอเท็จจริง
การวิจัย คือ กระบวนการคนควาหาความรูท ี่เชื่อถือได
การวิจัย หมายถึง การแสวงหาความรูในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งดวยวิธีการเชิง
วิชาศาสตร
การวิจัย คือ การสืบเสาะคนหาความจริง หรือการคนหาใหมในศาสตรของแขนง
ที่สนใจและที่เกี่ยวของ

การวิจัย หมายถึง การศึกษาคนควาอยางเปนระบบ โดย
ผานกระบวนการใชปญญาเพื่อการแกไขปญหาและการ
พัฒนา

การทบทวนเอกสารหรือแนวคิด
Literature review หมายถึงการศึกษาถึงเอกสาร ผลงานวิจัย

การกําหนดปญหาหรือหัวขอของการวิจัย
ทีม่ าของปญหาหรือหัวขอของการวิจัย อาจจะมาจากประสบการณหรือ
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึน้ ในชีวิตประจําวัน

กําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย
การเขียนวัตถุประสงคจะตองเขียนเปนประโยคบอกเลา
เชน เพื่อศึกษา......
เพื่อทราบ.......

หรือแนวคิดตาง ๆ ทีม่ ีสว นเกี่ยวของ

จะคนขอมูลตาง ๆ ไดจากที่ไหน???
International review, Sciencedirect ?
งานวิจัยที่เกี่ยวของของคนอื่นๆ ในประเทศ หรือตางประเทศ ?
บทความในวารสารการประชุม ?
ดูจากบททบทวนวรรณกรรมงานวิจัยคนอื่นๆ ?

กระบวนการวิจัย

ขอบกพรองเกี่ยวกับการสืบคน
„
„
„

ความทันสมัยของเอกสาร/แหลงคน
ประเภทของเอกสารที่อางอิง
ขอบกพรองเกี่ยวกับการสังเคราะหเอกสาร

กําหนดปญหา หรือ
หัวขอการวิจัย

กําหนดประชากร
และกลุมตัวอยาง

สรุป
ผลการวิจัย

ลักษณะงานวิจัยที่ดี
1.
2.
3.
4.
5.

ไมมีความเอนเอียง
มีเครื่องมือและวิธีเก็บขอมูลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได
ผูวิจัยตองมีความรูในเรื่องที่ทําวิจัย
งานวิจัยควรมีการเก็บขอมูลใหม
มีการบันทึกขอมูลและเขียนรายงานอยางถูกตอง

กําหนด
วัตถุประสงค

สรางเครื่องมือเก็บ
รวบรวมขอมูล

ทบทวนเอกสาร
หรือแนวคิด

เก็บรวบรวม
ขอมูล

ตั้งสมมติ
ฐาน

วิเคราะห
ขอมูล

เขียนรายงาน
การวิจัย

การเขียนโครงรางงานวิจัย
ขอเสนอโครงการวิจัย
ขอเสนอโครงการวิจัย คืออะไร ?

การเขียนแผนหรือแนวทางวิจัยกอนดําเนินการ
การกําหนดโครงรางของงานวิจัยที่จะทํา โดยจะกลาวถึง
ภาพรวมของงานวิจัยที่จะทํา

จุดมุงหมายของการเขียนขอเสนองานวิจัย
(Research Proposal)
เพื่อขอเงินทุนสนับสนุนจากแหลงใหทุนวิจัย
เพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยหรือสัตว
เพื่อขออนุญาตดําเนินกาวิจัยในหนวยงาน
เพื่อตอบคําถาม 3 คําถาม คือ 1. ทําไปทําไม 2. จะทําอะไร 3.จะทําอยางไร ?
การฝกเขียนขอเสนองานวิจัยจะเปนประโยชนตอการทําวิจัยเปนอยางมาก เนื่องจากจะ
ชวยใหผูวิจัยไดมีโอกาสคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่จะทําวิจัยอยางรอบคอบซึ่งจะชวยให
การดําเนินการวิจัยเปนไปอยางราบรื่นที่สุดเทาที่จะเปนไปได

หลักการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยในภาพรวม
ความเหมาะสมของเรื่องที่จะทําวิจัย
• ในเชิงวิชาการ
• ในเชิงความสอดคลองกับสถานการณ
• ในเชิงประโยชน

ความเปนไปไดในการทําวิจัย
• หาขอมูลไดไมยากลําบาก
• ไมใชเวลานานเกินจนลาสมัย

ประโยชนของขอเสนอโครงการวิจัย
เปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัย
เปนการนํางานวิจัยไปสูเปาหมาย
เปนการเตรียมปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
เปนการประมาณการคาใชจาย เวลา บุคลากร
ชวยประหยัดเวลาในการดําเนินงานวิจัย
ชวยตรวจสอบขั้นตอน/ความครบถวนในการดําเนินงานวิจัย
สามารถเสนอขอรับทุนจากแหลงทุนตางๆ ได

หลักการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยในภาพรวม
ความเปนไปไดในการทําวิจัย
• การใชทรัพยากร
• การเลือกวิธีวิจัยเหมาะสมกับเรื่อง
ทําใหหาคําตอบสําหรับวัตถุประสงคการวิจัยได

ประเภทของขอเสนองานวิจัย

ประเภทของขอเสนองานวิจัย

1. Pre-Proposal, concept proposal, concept paper
เปนเอกสารสั้นๆ มีความยาวประมาณ 3-4 หนากระดาษ A4
แสดงถึงความสําคัญของเรื่องนั้นๆ

2. Full proposal, Detail proposal, Project proposal

แสดงถึงปญหาที่ประสบอยูในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
โอกาสในการทําวิจัยและพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนในเรื่องนั้น
อธิบายวิธีดําเนินการ
ประโยชนที่จะไดรับเมื่อโครงการสําเร็จ
ปจจัยที่อาจมีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการ
อธิบายคราวๆ ถึงองคความรูที่มีอยู

ขอเสนอโครงการวิจัยเต็มรูปแบบ
มีรายละเอียดของการวิจัยที่สมบูรณ และแสดงขอมูลของงานวิจัยไดครบตาม
หลักวิชาการ รวมถึงองคความรูของผูวิจัยดวย

องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
z
z
z
z
z
z
z
z

ชื่อเรื่อง
ชื่อผูว ิจยั (วิจัยคนเดียว, วิจัยเปนกลุม )
สาขาทีท่ ําวิจัย
ความสําคัญและทีม่ าของปญหาทีท่ าํ การวิจยั
วัตถุประสงคของโครงการ
ขอบเขตของงานวิจัย
ทฤษฎี และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของและเอกสารอางอิง

องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
z
z
z
z
z
z
z

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ระเบียบวิธวี จิ ยั
วัสดุและอุปกรณที่ใช
แผนการดําเนินงาน เชน แผนงานและผลงานในแตละชวงเวลา
ระยะเวลาของโครงการ
งบประมาณ
ประวัตผิ วู ิจัย หรือคณะวิจัย

ตัวอยางชื่อโครงการ

องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
1. ชื่อโครงการวิจัย
ควรตั้งชื่อ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
ตั้งชื่อใหครอบคลุมสิ่งตาง ๆ ที่จะวิเคราะห (ตรงประเด็นปญหาและ
ครอบคลุมประเด็น)
กําหนดประชากรที่ใชใหชัดเจนในชือ่ เรื่อง
ชื่อโครงการตองประกอบดวย
z
z
z

ตัวแปร
วัตถุประสงคหลักของการวิจัย
สวนขยาย(Context)

z

การศึกษาระดับเมทฮีโมโกลบินและซัลฟฮีโมโกลบินในคนสูบบุหรี่
(Methemoglobin and Sulfhemoglobin levels in smoker)

z

การเปรียบเทียบ ทัศนคติตอการเรียนวิชา โลหิต 1 ระหวางนักศึกษาชาย
และหญิง

z

การตรวจวัดระดับแอกติวิตีของเอนไซมซุปเปอรออกไซดดิสมิวเตส
ของประชาชนที่อยูในเขตพื้นที่สารหนูปนเปอน(Superoxide
desmutase activity of residents in arsenic-exposure area)

องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
1. ชื่อโครงการวิจัย
ขอบกพรองที่พบ
- ไมชัดเจน คลุมเครือ
- ยาวเกินไป
- ไมสอดคลองกับประเด็นสําคัญที่ตอ งการศึกษา

องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
2. ความสําคัญและที่มาของปญหา
z
z
z
z
z
z

เกริ่นถึงความเปนมาของเรื่องที่เลือกทําวิจัย
เหตุผลของการเลือกทําเรื่องนี้ (+เหตุผลสนับสนุนอยางอื่น)
ปญหาของเรื่องที่วิจัยชิ้นนี้(สิ่งที่ผูทําวิจัยมีขอของใจหรือสงสัย)
ผลที่เกิดจากปญหานี้ (สมควรตองศึกษาเพื่อหาแนวทางแกปญหา)
ขอมูลสนับสนุน (ระบุเอกสารอางอิง)
จุดประสงคของการเขียนคือ
การตอบคําถามที่วา “อะไรควรรู”
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคที่ทําวิจัย

องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
2. ความสําคัญและที่มาของปญหา
ขอบกพรองที่พบ
- เนื้อหาขาดความสัมพันธตอ เนือ่ ง
- สั้นเกินไป / ยาวเกินไป
- ไมสอดคลองกับประเด็นสําคัญที่ตอ งการศึกษา

องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย

องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
3. วัตถุประสงคของการวิจัย

จุดประสงคของการเขียนคือ
การตอบคําถามที่วา “ทําไปเพื่ออะไร”

- ตองสอดคลองกับชื่อเรื่อง
- มีความชัดเจนวาศึกษาอะไรบาง คําที่ใช เชน เพื่อศึกษา เพื่อบรรยาย เพื่อ
สํารวจ เพื่อเปรียบเทียบ เพื่ออธิบาย เพื่อวิเคราะห เพื่อประเมิน เปนตน
- ครอบคลุมทุกปญหาการวิจัย
- นําไปสูการออกแบบการวิจัย และเปนสิ่งที่ชวยใหสามารถเลือกเทคนิค
วิเคราะหขอมูลตางๆ ได
- วัตถุประสงคที่ตั้งมีหลายขอได
- ควรเขียนวัตถุประสงคใหชัดเจน เพื่อชวยใหการทํางานทุกขั้นตอนงายขึ้น
ตั้งแตการเก็บขอมูล ตั้งคําถาม และการวิเคราะหไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ

“เรื่อง การสํารวจความพึงพอใจของผูปวยตอการเขารักษาและ
การใหบริการของโรงพยาบาลพะเยา”

3. วัตถุประสงคของการวิจัย

z

ขอบกพรองที่พบ
- ไมชัดเจนวาจะศึกษาอะไรบาง
- ไมครอบคลุมสิง่ ที่ตองการศึกษาทั้งหมด
- นําประโยชนที่คาดวาจะไดรับมาเขียน

z

ไมควรเขียนวัตถุประสงควาเพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผูปวยตอการเขา
รักษาและการใหบริการของโรงพยาบาลพะเยา
ควรแยกเปนขอ ๆ ตามที่ตองการวิเคราะห เชน
1. เพื่อศึกษาถึงระดับความพอใจของคนไขเกี่ยวกับคา
รักษา การบริการ อาหาร เปนตน
2. เพื่อศึกษาถึงระดับและคุณภาพของการรักษา และการ
บริการทีค่ นไขคาดหวัง
3. เพื่อคนหาปญหาที่คนไขพบ และหาทางแกไข
4. เพื่อศึกษาถึงลักษณะของคนไขกลุมทีม่ ีความพอใจมาก
ที่สุด และลักษณะของคนไขกลุม ที่ไมพงึ พอใจมากที่สดุ

องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
4. ขอบเขตของการวิจัย
- เพื่อวางกรอบหรือแนวทางของการวิจัยครั้งนี้ใหมคี วาม
ชัดเจนมากขึ้น
- ครอบคลุมทุกดานที่เกี่ยวของ พื้นที่ กลุมตัวอยาง ตัวแปร
ประเด็นที่ศึกษา
- มีความชัดเจน
- ชวยใหผูอานเห็นภาพของงานวิจัยชัดเจนขึ้น

องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
6. กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
- นําเอาตัวแปรและประเด็นที่ตองการทําวิจัยมาเชื่อมโยงกับ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
- เปนแผนภาพที่แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ
ที่ทําการศึกษาในงานวิจัย
- สามารถใชเปนกรอบในการกําหนดขอบเขต
และรูปแบบการวิจัยได

องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
5. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
- เปนหลักการและทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจยั
- ทําใหทราบวามีอะไรเกิดขึ้นใหม และมีอะไรที่เปลี่ยนแปลง
ไปบางในเนื้อหาที่จะทําวิจัย
- ทําไดทั้งกอนและหลังการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย

องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
6. กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย
ตัวอยางเชน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรของนักศึกษา สามารถ
เขียนกรอบแนวความคิดได ดังนี้
เพศ
อายุ
เกรดวิชา
คณิตศาสตร

เกรดวิชา
คอมพิวเตอร

องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
7. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ (การทบทวนวรรณกรรม)
- เปนการศึกษาถึงเอกสารหรืองานวิจัยทีม่ ีความเกี่ยวของอยางละเอียด
- มีความครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวของ
- ความเปนปจจุบัน และความถูกตองของเนื้อหา
1. ขั้นตอนการคนหาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. การอานอยางพินิจพิเคราะห
3. การเรียบเรียง

องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
8. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
- ควรครอบคลุมวาเปนประโยชนแกใครบาง
- ความชัดเจนวาเปนประโยชนอะไร
- พิจารณาประโยชนดานตางๆ เชน วิชาการ ปฏิบัติ องคความรู
ขอบกพรองที่พบ
- ไมครอบคลุมทุกดาน
- เขียนลอกับวัตถุประสงคเทานั้น

องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
7. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ (การทบทวนวรรณกรรม)
ขอบกพรองที่พบ
- ไมครอบคลุม
- ไมตรงกับประเด็นที่ทําการวิจัย
- ไมทันสมัย
- ศึกษาไมกวางขวาง
- เรียบเรียงไมสละสลวยตอเนือ่ ง
- ไมสามารถสรุปกรอบแนวคิดของการวิจัย

องคประกอบของขอเสนอโครงการวิจัย
9. ระเบียบวิธีวิจัย
- เลือกวิธีวิจัยเหมาะสม
- อธิบายขั้นตอนการวิจัยไดชัดเจน
- มีขั้นตอนการวิจัยครบสําหรับแตละวัตถุประสงค
- ความเหมาะสมและคุณภาพของเครื่องมือที่ใช
- การรวบรวมขอมูล (ความเปนไปได ความเหมาะสม)
- การวิเคราะหขอมูล (เลือกสถิติเหมาะสม สามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัยได)

10. แผนการดําเนินงาน
สรางเปน Gant chart เพื่อใหดกู ําหนดการทํางานตาง ๆไดงายขึ้น

การเขียนเอกสารอางอิง

สัปดาหที่

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1

2

3

.

.

.

13

1. ศึกษาเอกสาร
2. สรางแบบสอบถาม
3. ทดสอบแบบสอบถามเพื่อหาคาความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) และคาความเชื่อถือได (Reliability)

14

การเขียนเอกสารอางอิง
ตองอานเอกสารอางอิงทุกชิ้นอยางละเอียด
ไมใชวิธีอางตอๆ มาโดยที่ไมไดอานเอกสารที่นาํ มาอางอิงหรือบทความนัน้

4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. กระบวนการวิเคราะหขอ มูล
6. สรุปผลการศึกษา
7. เขียนรายงานการวิจัย
8. รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ

รายการอางอิง
ในการเขียนบทความ การทํารายงาน คนควา วิจัย อาจตองมีการอางอิง
งานของผู เ ขี ย นท า นอื่ น จึ ง จํ า เป น ที่ จ ะต อ งแสดงความเคารพต อ เจ า ของ
ความคิด เจาของผลงานเดิม ดวยการบอกกลาวถึงแหลงที่มา ซึ่งก็คือ การ
เขียนเชิงอรรถ (Foot note) และรายการอางอิง (Reference)

ทําไมจึงตองจัดทํารายการอางอิง
1. เปนการแสดงความซื่อสัตยในการอางอิงผลงานของผูอื่น
2. เปนการใหเกียรติ ใหความเคารพแกเจาของผลงานที่อางอิงถึง
3. เปนการสรางความนาเชื่อถือ เนื่องจากไดมีการศึกษาคนควา
มาจากผลงานเดิมที่เปนที่ยอมรับแลว
4. เปนแหลงขอมูลเพิ่มเติมที่ผูอื่นสามารถนําไปศึกษา คนควาตอ
ได

วิธีการเขียน
การเขียนเอกสารอางอิงตามระบบ Vancouver
โดยคณะกรรมการบรรณาธิการวารสารทางการแพทยนานาชาติ
(International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful