You are on page 1of 104

ATT VÄRDERA

HÅLLBARHET
Den svenska versionen av denna presentation har översatts av

Medfinansierats av "Intelligent Energy Europe
program" i Europeiska unionen

Juni 2016

DELTAGANDE I DENNA KURS

Uföra mer kvalitativa utvärderingsrapporter.

GER ER KUNSKAP OM

Förebygga fel och felaktig prissättning av
tillgångar.
Spara tid och kostnader genom förbättrad
kunskap om relevanta informationskällor.
Förbättra konkurrenskraften och utöka
konsultkompetensen.

MER SPECIFIKT
KOMMER DEN ATT

Hjälp till uppmärksamma påverkan från
hållbarhet inom en bredare fastighetmarknad
och den kritiska roll yrkesmässiga värderingar
har för marknadsförändringar.
En mer holistisk förståelse för fastigheters
betydelse i relation till klimatförändringar och
energimål och relevansen av det för att
hantera risk för era kunder.

MER SPECIFIKT
KOMMER DEN ATT

Förse er med ett antal fördelar och
möjligheter som energieffektiva/hållbara
byggnader skapar för att tydligt kunna
beskriva affärsnyttan för era kunder.
Ge en överblick över aktuella
hållbarhetsrelaterade riktlinjer, vägledningar
och krav för värderingsproffessionen och
respektive tillvägagångssätt för integrering av
energieffektivets- /hållbarhetsöverväganden
i värderingarna.

DET ÄR VIKTIGT
ATT NOTERA

Denna kurs riktar sig till värderare med en låg
eller mellanliggande kunskapsnivå gällande
hållbarhetsaspekternas påverkan vid
fastighetsvärderingar.
Att värderare eventuellt arbetar utifrån olika
sammanhang, som tex i ett stort företag
eller som enskild konsult, vilket kan påverka
hur långt de kan implementera de
rekommendationer som finns i kursen i deras
dagliga tjänsteutövande och i dialogen med
deras respektive kund.

DET ÄR VIKTIGT
ATT NOTERA

Det kan finnas nationella och lokala variationer
för hur värderingar genomförs i praktiken
som inte återspeglas i detalj.
Värderingar av mer komplexa tillgångar med
högre investeringsvolymer kan behöva olika
och mer detaljerade metoder än de som
anges.
För regelbundet återkommande värderingar
för kommerciella kunder är det inte lämpligt
att använda den utökade "due diligence"
processen som rekommenderas i denna
utbildning.

INNEHÅLL

1. Introduktion
2.
3.
4.
5.

Logisk grund och affärsexempel
Energiprestanda
Källor för viktig information
Integration in i värderingsmetodik och
värderingsrapporter
6. Slutsatser

INTRODUKTION

Lärandemål
I denna sektion ingår följande innehåll/frågor:Översikt över förekommande vägledning
Värderingens och värderarnas roll
Identifiering av nya utmaningar för värderare
Motivering för värderarnas överväganden
gällande ämnesområdena energieffektivitet och
hållbarhet

INTRODUKTION

Lärandemål
Vid slutet detta delmoment, kommer du att
kunna:
• Förstå värderarnas ansvar/roll i relation till
ämnesområden energieffektivitet och
hållbarhet.

INTRODUKTION

Varför värderare har
en avgörande roll i
förändring av
marknaden

• Värderingar görs i nästan vilken fas
av fastighetens livscykel som helst.
• Värderare är informationsansvariga
i ofta väldigt icke transparanta
fastighetsmarknader.
• Argumenten som används i
förhandlingarna mellan köpare och
säljare är vanligtvis baserade på råd
från värderare som verkar på båda
sidor.

INTRODUKTION

Varför värderare har
en avgörande roll i
förändring av
marknaden

Värderare kan inte "skapa" en
marknad, men deras råd och
karaktären och omfånget av
deras tjänster påverkar
fastighetsmarknadens utfall.

INTRODUKTION

Att värdera hållbarhet är
inte raketforskning!

• Att värdera hållbarhet är inte
raketforskning. Det handlar om
att applicera kvantitativa bevis
och kvalitativ bedömning till nya
värdepåverkande funktioner och
förbättra effektiviteten på
marknaden genom att ge korrekt
information till marknaden.
• Att värdera hållbarhet är en
möjlighet och INTE ett hot mot
värderaryrket!

INTRODUKTION

Men vad betyder det
för din dagliga
utövning?

• En brist på empirisk värdering och
lämplig jämförbar
försäljningsinformation kräver att
yrkesverksamma
värderingspersoner applicerar
kvalitativ bedömning för att
bestämma i vilken utsträckning
hållbarhetsfunktioner påverkar
värdet.
• Du måste bestämma i vilken
utsträckning en välinformerad
köpare förväntas ta hänsyn till dem
i den lokala fastighetsmarknaden.

INTRODUKTION

Men vad betyder det
för din dagliga
utövning?

• En kvalitativ bedömning krävs
inom alla värderingsuppdrag för
de flesta funktioner i byggnaden.
Funktioner för hållbarhet är inget
undantag.
• Emellertid, genom att leverera
en transparant värderingsservice,
förväntas värderare förklara
deras expertutlåtande av såväl
fördelar av hållbar design som
riskerna med konventionell
design.

INTRODUKTION

Tillgänglig vägledande
information inom
hållbarhet

INTRODUCTION

RICS "röda" bok (2014)
Hållbarhet som en
potentiell drivkraft
och riskfaktor!

“Då kommersiella marknader blir alltmer
medvetna om hållbarhetsfrågor, kan de börja
komplettera traditionella värdedrivande
faktorer, såväl i termer om hyresgäst
preferenser som i termer om köpares
beteende.”
Därför föreslås värderare att:
“[…] värdera i vilken utsträckning ämnet
egendom för närvarande uppfyller
hållbarhetskriterier och komma fram till
en välgrundad uppfattning om sannolikheten
för att dessa påverkar värdet, det vill säga
hur en välinformerad köpare skulle
ta hänsyn till dem när de tar
ett beslut om pris
på erbjudandet, […].”
Källa: Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), 2014,
RICS Valuation – Professional Standards January 2014, Valuation
Practice Statement 4, sidan. 59

INNEHÅLL

1. Introduktion

2. Logisk grund och affärsexempel
3. Energiprestanda
4. Källor för viktig information
5. Integration in i värderingsmetodik och
värderingsrapporter
6. Slutsatser

LOGISK GRUND OCH AFFÄRSEXEMPEL

Lärandemål
I denna sektion ingår följande innehåll/frågor:
• Erkännande av rollen och betydelsen av
byggnader
• Information om energi- och klimatmålen och
deras potentiella inverkan på byggsektorn
• Fördelarna och möjligheterna med
energieffektiva/hållbara byggnader

LOGISK GRUND OCH AFFÄRSEXEMPEL

Lärandemål
Vid slutet av detta delmoment, kommer du att
kunna:
• Förstå vikten av denna utveckling/frågor för
deras dagliga tjänsteutövande
• Förklara relevansen av hållbar utveckling för
dina kunder

LOGISK GRUND OCH AFFÄRSEXEMPEL

Din (marknad) miljö
är under förändring…

Klimatförändring:
Översvämningar, Extremt väder,
Torka
Miljörisker:
Luft-, vatten- och markföroreningar
Resursbrist:
Energibärare,mark, vatten,
material
Konsumenternas och
slutanvändares ökande
miljömedvetenhet och ändrade
värdesystem

LOGISK GRUND OCH AFFÄRSEXEMPEL

Viktiga påverkansfaktorer:

... precis som
din kunds affärsklimat …

Företagens sociala
ansvarstagande (CSR) policy's
Rapporteringskrav inom
Hållbarhet
Ansvarsfulla/hållbara
investeringsstrategier för
egendomar

LOGISK GRUND OCH AFFÄRSEXEMPEL

Enligt IPCC, står byggnader för:

Varför det är viktigt
att förbättra
energiprestandan
på våra byggnader

~ 32 % av total global

energianvändning!

~ 19 % av energi relaterade
växthusgasutsläpp!

~ 33 % av kol-utsläppen!

Med ett “business as usual” scenario, kan dessa siffror
dubbleras till 2050!

LOGISK GRUND OCH AFFÄRSEXEMPEL

Internationella, EU
och nationella
policyåtgärder för
byggnader

Internationell nivå
• Allt strängare globala klimat- och
energibesparande mål
• EU: s fokus på att förbättra
energieffektiviteten inom
byggsektorn
• EU:s direktiv om byggnaders
energiprestanda och
energieffektivitet

LOGISK GRUND OCH AFFÄRSEXEMPEL

Internationella, EU
och nationella
policyåtgärder för
byggnader

Nationell nivå

• Introduktion av certifikat för
energiprestanda (EPCs)
• Ekonomiska fördelar och
incitament
(som subventionsprogram)

LOGISK GRUND OCH AFFÄRSEXEMPEL

En förbättring
motsvarande en nivå
i EPC värderingen
kan göra stor
skillnad!
Källa: Bio Intelligence Service, Ronan Lyons and
IEEP, 2013, Energy performance certificates in
buildings and their impact on transaction prices
and rents in selected EU countries, Final report
prepared for European Commission (DG
Energy), p. 15.

LOGISK GRUND OCH AFFÄRSEXEMPEL

Hantera risk och
framtidssäkra
tillgångar:
från gröna premier till
bruna rabatter

Exempel: Skillnader i hyrespris för
MINERGIE-märkta bostäder i
Schweiz
• I Schweiz har hållbara/
energieffektiva byggnader blivit
norm vid nyproduktion.
• Framöver förväntas att nuvarande
prispremier för hållbara byggnader
kommer att förvandlas till "bruna
rabatter" på priset för
konventionella byggnader!

LOGISK GRUND OCH AFFÄRSEXEMPEL

Hantera risk och
framtidssäkra
tillgångar:
från gröna premier till
bruna rabatter

Exempel: Skillnader i hyrespris för
MINERGIE-märkta bostäder i
Schweiz

Källa: Salvi, et. al, 2010,
Center for Corporate
Universität Zürich

Der Minergie-Boom unter der Lupe,
Responsibility and Sustainability,

LOGISK GRUND OCH AFFÄRSEXEMPEL

Hållbarhet som ett
bedömningskriterie
för kreditrisk

Exempel: TEGoVA‘s Europeisk
Fastighets och Marknadsvärdering
4 kriterieklasser:
• Marknad (nationell, regional)
• Läge
• Fastighet
• Kvalite på fastighetens
kassaflöde
Fastighets klassificering sub-kriterier:
• Arkitektur/typ av konstruktion
• Hyresgästanpassningar
• Bärande konstruktionens skick
• Tomtens läge
• Ekologisk hållbarhet
• Lönsamheten för byggkonceptet

LOGISK GRUND OCH AFFÄRSEXEMPEL

En byggnads energiprestanda påverkar redan
förutsättningarna för finansiering!

LOGISK GRUND OCH AFFÄRSEXEMPEL

Option 1
moroten

Högre andel hypotekslån
och förmånliga räntor för
energieffektiva byggnader
med låga koldioxidutsläpp

Option 2
piskan

Lägre andel hypotekslån
och ogynnsamma räntor
för ineffektiva byggnader
med höga utsläpp

INNEHÅLL

1. Introduktion
2. Logisk grund och affärsexempel

3. Energiprestanda

4. Källor för viktig information
5. Integration in i värderingsmetodik och
värderingsrapporter
6. Slutsatser

ENERGIPRESTANDA

Lärandemål
I denna sektion ingår följande innehåll/frågor:
• Typisk energianvändning för bostads- och
kontorsbyggnader
• Grundläggande faktorer för att förstå
energiprestanda för en byggnad
• Innehåll och viktiga delar av energicertifikat
(EPC)

ENERGIPRESTANDA

Lärandemål
Vid slutet av detta delmoment, kommer du att kunna:
• Läsa och förstå EPCs
• Vara uppmärksam på funktionerna för
energiprestanda när platsbesök/
byggnadsinspektion utförs

ENERGIPRESTANDA

Varför ett specifikt
fokus på energi?

• Energiförbrukning/efterfrågan
och tillhörande utsläpp är den
mest greppbara (mätbara)
funktionerna för hållbarhet
• Den mest "robusta" basen
tillgänglig för empiriska bevis
• På grund av införandet av EPCs,
är energidata mest lättillgänglig
• Kundens medvetenhet är högre
än för andra funktioner inom
hållbarhet
• Energiförbrukningen länkar
direkt vidare till driftskostnader

ENERGIPRESTANDA

Exempel på typisk
energianvändning i
byggnader
En-familjs bostad och
kontorsbyggnad i Polen

2%

5%

uppvärmning

6%

varmvatten för
hushåll

15%

matlagning
belysning
72%

[PERCENTAG
E]

[PERCENTAG
E]

hushållsutrustning

uppvärmning
kyla och ventilation

[PERCENTAG
E]

belysning
[PERCENTAG
E]
[PERCENTAG
E]

kontorsutrustning
annat

ENERGIPRESTANDA

Vilka är de viktigaste
faktorerna som
påverkar en byggnads
energiprestanda?

Byggnadsår och typ
Lufttäthet
Mängd isolering (väggar, tak)
Uppvärmning, Ventilation,
Luftkonditionering (HVAC)
Varmvattenssystem
Brukarens beteende
Byggnadens styr- och
kontrollsystem
Förnyelsebara energikällor

ENERGIPRESTANDA

Avslöjande tecken på
energiprestanda som du behöver hålla
utkik efter…

Konstruktionstyp och datum?
Isolering av tak och väggar?
Skick på byggnadens klimatskal?Utvändig?
Invändig?
Några synliga skador?
Några tecken på fukt?

Typ, ålder och kvalite på
fönstren?
Typ av ljusavskärmning (om det
finns)?

ENERGIPRESTANDA

Tecken på
energiprestanda som du behöver hålla
utkik på…

Typ och ålder för:Värmesystem?
Källor för Värme/Kyla?
Belysningssystem?
Styr och regler system?

Nivå av överensstämmelse med
aktuell lagstiftning?
Energideklaration EPC?
• Tillgänglig?
• Datum?
• Rekommendationer?

Förnyelsebara energikällor (sol,
vind, markvärmepump)?

ENERGIPRESTANDA

Byggnades
energiprestanda
kan beskrivas
genom

• (EPC) Energi-effektivitets
klass (A, B, C, etc.)
Exempel på Energideklarationer inom EU

ENERGIPRESTANDA

Byggnades
energiprestanda
beskrivs genom

Graden av överensstämmelse med
rättsliga lagkrav (t ex 20% under de
nationella miniminormen)
Köpt energi behov/förbrukning
beskriven i kWh/m²a eller l/m²a
Energiförbrukningsnivå
Tekniska parametrar för
klimatskalet och HVAC-systemen

ENERGIPRESTANDA

Varför är det skillnader
mellan beräknat behov
och faktisk
(förbrukning) nivå?

Brister i beräkningsmodellen/
räknefel
Skillnader i typ av användning,
klimatskal, byggsystem
Kvaliteten på byggprocessen
Verkligt klimat
Användningsområde/användnings
intensitet
Ändring av taxorna som används
för mätning
Mätfel

INNEHÅLL

1. Introduktion
2. Logisk grund och affärsexempel
3. Energiprestanda

4. Källor för viktig information

5. Integration in i värderingsmetodik och
värderingsrapporter
6. Slutsatser

KÄLLOR FÖR VIKTIG INFORMATION

Lärandemål
I denna sektion ingår följande innehåll/frågor:
• Innebörden av ett utvidgat informationsbehov
och relaterade informationskällor
• Presentation och förklaring av möjliga
informationskällor för att möta utvidgat
informationsbehov

KÄLLOR FÖR VIKTIG INFORMATION

Lärandemål
Vid slutet av detta delmoment, kommer du att
kunna:
• Identifiera och extrahera relevant
(byggnadsrelaterad) information från olika
källor
• Förstå och utvärdera kvaliten av olika
informationskällor

KÄLLOR FÖR VIKTIG INFORMATION

Utökat informationskrav
för värderare

“Värderare uppmanas att samla
lämpliga och tillräckliga
hållbarhetsdata som när den blir
tillgänglig sparas för framtida
jämförbarhet även om det för
närvarande inte påverkar värdet.
Endast i fall där bevis i marknaden
skulle stödja detta bör
hållbarhetsegenskaper
tas med i en
värderingsrapport.”

Källa: RICS, 2013, Sustainability and
commercial property valuation, RICS
Professional guidance, global, Royal
Institution of Chartered Surveyors,
London, p. 5

KÄLLOR
KEYFÖR
INFORMATION
VIKTIG INFORMATION
REKällaS

Förutom energidata , för
att värdera hållbarhet
måste man samla in
information om

Energiförbrukning
(Dricks-) vattenförbrukning
Risker för den lokala miljön
Byggnadens flexibilitet och
anpassning
Byggnadens tillgänglighet
Brukarens komfort och
inomhusklimat

RICS Checklista för hållbarhet:
Inspektion och Undersökning

KÄLLOR
FÖR
VIKTIG INFORMATION
KEY
INFORMATION
KällaS

Vilken/vilka är byggnadens:
Läge

Beaktande
tomten

Byggnad

Dokumentation

• Utvärderad potentiell
energiprestanda, genom t.ex. Energi
Asset Rating eller liknande?
• Faktisk energiprestanda (förbrukning
av icke-förnybara resurser under
användningen)?
• Koldioxidutsläpp?
• Vilka energikällor som finns
tillgängliga och/eller används?
• Reparation/service i relation till ålder
och effektivitet och framtida
förväntad livslängd?

• Potentialen för förnybar
energianvändning?
• Sannolika risker för utsläpp etc i
den lokala miljön?
• Vattenförbrukning under drift?
• Vattenbesparande åtgärder eller
åtgärder för att främja effektiv
vattenanvändning?

RICS Checklista för hållbarhet:
Inspektion och Undersökning

KÄLLOR
FÖR
VIKTIG INFORMATION
KEY
INFORMATION
KällaS

Vilken/vilka är byggnadens:
Läge

Beaktande
tomten

Byggnad

Dokumentation

• Anläggningar som bidrar till minskade
avfallsmängder (t ex avfallssortering
på plats för återvinning av avfallet)?
• Rimlig motståndskraft mot
konsekvenserna av
klimatförändringarna
(t ex stormskador, upprätthålla
användbarhet om
temperaturförändringar inträffar )?
• Hinderfri, tillgänglig miljö till och inuti
byggnaden (t.ex. för användare med
funktionshinder)?

• Säkerhet under extrema
förhållanden (t.ex. brand och
storm)?
• hälsoeffekter relaterade till
byggnadsmaterial och
byggnadsegenskaper (dagsljus /
naturlig ventilation, etc)
• …

KÄLLOR
KEYFÖR
INFORMATION
VIKTIG INFORMATION
REKällaS

Viktiga
informationskällor för
energiförbrukning

Energiprestanda certifikat
(EPCs)
Gröna/Hållbarhets
certifikat/märking/bedömnig
för byggnader
(BREEAM/LEED, etc.)
Planhandlingar
“Due Diligence” rapporter
Fältinspektioner/personlig
undersökning

KÄLLOR
KEYFÖR
INFORMATION
VIKTIG INFORMATION
REKällaS

Viktiga
informationskällor för
energiförbrukning

Räkningar för
underhåll/verktyg – årliga
kostnader
Information från
anläggningens förvaltning
Entreprenörsavtal och
garantier för energiprestanda

KÄLLOR FÖR VIKTIG INFORMATION

Behandla dina kunders
brist på data som
potentiellt en ytterligare
riskfaktor

“Vid genomförandet av sina
undersökningar bör värderaren
också be sina kunder att lämna
uppgifter (t ex om
energiprestanda).
Om kunderna inte kan (eller vill)
tillhandahålla data, ska detta
behandlas som en ytterligare
potentiell riskfaktor.”

INNEHÅLL

1.
2.
3.
4.

Introduktion
Logisk grund och affärsexempel
Energiprestanda
ällor för viktig information

5. Integration in i
värderingsmetodik och
värderingsrapporter
6. Slutsatser

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Lärandemål
I denna sektion ingår följande innehåll/frågor:
• Definitioner av värde och respektive
tillvägagångssätt för att integrera
energieffektivitet/hållbarhet överväganden i
värderingar
• Olika värderingsmetoders lämplighet och deras
inmatningsparametrar för att integrera
energieffektivitet/hållbarhets överväganden
• Hur man tar ett helhetsgrepp gällande
värderingsrapporternas byggnadsbeskrivningar

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Lärandemål
Vid slutet av detta delmoment, kommer du att kunna:
• Sammanställa en utökad lista över värde-relevanta
byggnadsegenskaper och attribut
• Förstå hur man översätter tillgänglig
information/data till specifika värderingsparametrar
• Förbereda utökade/förbättrade
värderingsrapporter

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Värderingar
baserade på
Marknadsvärde

För värderingar baserade på
Marknadsvärde, behöver
inmatningsparametrarna för värderingen
vara från aktuell marknadsinformation.

Om hållbarhetsfaktorer har identifierats
som påverkande på värdet, bör de endast
inkluderas i beräkningarna i den mån en
välinformerad köpare svarar för dem, som
belägg från en marknadsanalys.

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Värderingar
baserade på
investeringsvärde
(Värde)

För värderingar baserade på
investeringsvärde, är
inmatningsparametrarna för värderingen
specifika för investeraren, vilket betyder
att de utgår ifrån investerarens
förväntningar och preferenser.

Till vilken grad hållbarhetsfrågor ska
integreras beror på de subjektiva
investeringsmålen (som troligen formas av
strikta hållbarhetskrav). Därför ska de
faktorer som ännu inte reflekteras i
marknadsvärdet – men som kan påverkas
av investerares beslutsfattande – bedömas
och läggas in i beräkningen.

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

En byggnads
energiprestanda kan

länkas direkt till olika relevanta
värdepåverkande faktorer!

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

En byggnads energiprestanda kan länkas direkt till olika relevanta värdepåverkande faktorer!

Säljbarhet/
Uthyrningsbarhet

Marknadsföringshastighet
Tid till uthyrd

Reducering/avdrag för
moderniserings/renoverings
behov
Användbar
ekonomisk
livslängd för en
byggnad

Ekonomiska
nyttjande i
livslängden för en
byggnad

Skatter, subventioner, tid till
erhållande av bygglov, etc.

Nivå av
driftskostnader

Möjlig hyresnivå

Tillkommande
inkomst/avkastning för leverans
av överskottsenergi till
tredjepart
Profil/
Varumärke
(byggnaden och
ägaren)

Koldioxid skatter

Grad av föråldrande/
avskrivningssatser

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Utvidgade
hållbarhetsfaktorer som kan
länkas till värdeberäkningar

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Utvidgade hållbarhetsfaktorer som kan länkas till värdeberäkningar

Byggnadens hållbarhetsfaktorer (exempel)

Lägre drifts- och undehållskostnader

Följdeffekter

Förbättrad säljbarhet, lägre risk för vakanser
och högre stabilitet i kassaflödet
Högre hyrestillväxtpotential
Skadeförebyggande förmåner och lägre risk
för avbrott i verksamheten
Användare/brukares produktivitet och
hälsovinster
Minskade kostnader för ersättning och
minskad risk för rättstvister orsakade av
sjuka hus-syndrom

Ökad funktionalitet,
användbarhet,
tålighet och
anpassningsförmåga

Lätthet att genomföra
underhåll, service och
återvinningsaktiviteter

Utökad komfort och
välbefinnande för
brukare

Marknadsvärde/Värd /Lånevärde vid
inteckning

Energieffektivitet

Reducerad påverkan
på miljön

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Antagen inverkan,
hållbarhets referenser

på viktiga
värderingsingångsvariabler

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Antagen inverkan, hållbarhets referenser på viktiga värderingsingångsvariabler

KONVENTIONELL BYGGNAD

KONVENTIONELL BYGGNAD

HÅLLBAR BYGGNAD

HÅLLBAR BYGGNAD

- Tillväxtkomponent
- Tillväxtkomponent

Driftskostnader
relaterade till
hyresgäster

+ Avskrivning

+ Avskrivning

+ Säljbarhet

+ Säljbarhet

Kostnad för att finna
nya hyresgäster
Underhåll

Kostnad för att finna
nya hyresgäster
Marknadshyra

+ Miljö /
hälsopåverkan

Riskpremie

Riskpremie

+ Miljö /
hälsopåverkan

Driftskostnader
relaterade till
hyresgäster

Underhåll
Förvaltning/Administration

Förvaltning/Administration

+ Andra
egendomsrisker

+ Andra
egendomsrisker

Riskfri ränta

Riskfri ränta

PÅVERKAN PÅ RISKPREMIE

Nettoinkomst
Nettoinkomst

INVERKAN PÅ KASSAFLÖDET OCH NETTORESULTATET

Bild modifierad från: Ito, M., 2009, "Embodiment of added value for green real estate", rapporten presenterad vid Tokyo Workshop 2009 för "Urban Cap and Trade Towards a Low Carbon

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Antagen inverkan av
hållbarhets referenser

på viktiga värderingsparametrar

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Antagen inverkan av hållbarhets referenser på viktiga värderingsparametrar
Värderingsmetoder

Energiprestanda bestämmande faktorer

Golvareal/Volym

Typ och omfattning på
användning av förnybar
energi
Effektiviteten hos värme
och annan
byggnadsutrustning

Jämförbara
försäljningmetoder

Kostnad för
byggnadskomponenter/
material

Tillvägagångssätt för
ersättningskostnader

Möjlig hyra

Intäktsperspektivet

Värmekostnader

Värmeisolering av
klimatskalet

Energikälla

Byggnadens egenskaper

Energiförbrukning/
koldioxidutsläpp

Energiprestanda

Risk

Marknadsvärde

Uppfyllande av lagkrav

Märkning/certifikat

Profil/säljbarhet

Marknadsjustering

Källa: NUWEL, 2011," Nachhaltigkeit und Wertermittlung von Immobilien – Leitfaden für Deutschland, Österreich und die Schweiz", publicerad av: CCRS, Center for Corporate Responsibility and Sustainability, Universität Zürich

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Värderingsmetoder

• Beroende på metoden kan du behöva
översätta den på ett annat sätt.
• Olika värderingsmetoder har olika
värderingparametrar/ "justerskruvar ”
(t ex jämförbar försäljning, kostnader,
hyror, avkastning, avskrivningstakt,
etc.)
• Tillämpningen av olika
värderingsmetoder är förknippad med
olika informationsbehov/krav

Följaktligen finns det flera möjligheter att
"värdera" energieffektivitet och
ytterligare hållbarhetsaspekter i
värderingsprocessen!

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

“Justeringsskruvar":
Jämförbara försäljningsmetoder

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

“Justeringsskruvar": jämförbara försäljningsmetoder

Lägre/högre driftskostnader för
fastighetsägaren
Färre/fler utestående
underhållsarbeten gällande
energinormer

Förklaring:

Högre jämförbara försäljningar för
hållbara byggnader
Lägre jämförbara försäljningar för
konventionella byggnader

?? : Viktning av justerade jämförbara försäljningar

Justering med engångsbelopp på
grund av högre/lägre
marknadsacceptans

?? … ?? ?orrigerande faktorer (t ex för att justera för skillnader i läge,
bygglov, layout, villkor, kvalitet på elektrisk installationer, osv …
??? : Jämförbara försäljningar

?? : Marknadskorrigeringsfaktorer (ska användas endast när värdepåverkande
omständigheter inte kan relateras till andra värderingsparametrar)
Källa: Lorenz, D. and Lützkendorf, T., 2011, Sustainability and Property Valuation – Systematisation of existing
approaches and recommendations for future action, Journal of Property Investment & Finance, Vol. 29, No. 6,
pp. 644–676

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Praktiska
rekommendationer
för jämförbara
försäljningsanalyser

• Följ ditt traditionella angreppssätt för
jämförbar försäljninganalys men vidga
omfattningen/bredden av din
undersökning och utredning för att
täcka ytterligare, potentiella
värdepåverkande faktorer.
• Kontrollera i vilken utsträckning din
jämförbara försäljningsinformation
redan innefattar energieffektivitet och
annan hållbarhetsrelaterad information.
• Kontakta din lokala/anpassade
dataleverantör för transaktionsinformation för att aktivt begära
ytterligare hållbarhetsrelaterad
information.

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Praktiska
rekommendationer
för jämförbara
försäljningsanalyser

• Ta reda på om de
hållbarhetsrelaterade egenskaperna
och kvalitetsattributen i fastigheten
är under, över eller lika med lokala
marknadsgenomsnittet .
• Utvärdera fastighetens positionering
inom en konkurrensutsatt marknad i
relation till fastighetens
hållbarhetsfaktorer. Denna
utvärdering kan baseras både på
kvantitativa och/eller professionella
bedömningar.

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Praktiska
rekommendationer
för jämförbara
försäljningsanalyser

• Undersök i vilken utsträckning en
avvikelse från det lokala
marknadsgenomsnittet motiverar
justeringar av jämförbara
försäljningsdata.

Om jämförbara försäljningsuppgifter på
din lokala marknad är otillräckliga,
undersök jämförelser utanför den lokala
marknaden (dvs jämförbara
marknader/regioner i ditt land).

Utnyttja ytterligare källor:
publikationer, fallstudier,
pressmeddelanden, etc.

Överväg att använda bevis som
presenteras i detta dokument för
kundrådgivning och för att rättfärdiga
justeringar/rättelser av jämförbara
försäljningsuppgifter och andra
värderingsparametrar såsom
återstående livslängd och
åldrande/avskrivningstakt.

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Praktiska
rekommendationer
för jämförbara
försäljningsanalyser

• Samarbeta med andra värderare och
fastighets-/investeringsrådgivare för
att förbättra ditt kvantitativa underlag
såväl som dina kvallitativa bedömningar
av den lokala marknadens känslighet i
relation till energieffektivitet och andra
hålbarhetsfunktioner som en drivkraft
för värdeförändring och som riskfaktor.

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

"Justeringsskruvar":
investeringsmetod

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

"Justeringsskruvar": investeringsmetod

Förändringar i marknadsdeltagarnas
preferenser
Lägre andel av driftskostnaderna
för hyresgäster
Lätthet att genomföra underhåll
och service aktiviteter
Lägre reparationskostnader
Mer stabilt pengaflöde
Förbättrad säljbarhet
Kortare vakans perioder
Profil/förbättrat anseende
Andra faktorer

Förbättrad konkurrenskraft
Ökande energikostnader
"hållbarhets hajp“
Längre användbar ekonomisk
livslängd
Längre uppfyllelse av allt striktare
miljölagstiftning

Förklaring:
GI: Brutto inkomst från årlig uthyrning
OCT: Driftskostnad som inte är kopplat till
hyresgäster
ri Riskfri ränta
rp Riskpremie
g Tillväxthastighet
d Avskrivningar
(ri + rp - g + d) Riskjusterad avkastning (ARY)

Källa: Lorenz, D. and Lützkendorf, T., 2011, Sustainability and Property
Valuation – Systematisation of existing approaches and recommendations
for future action, Journal of Property Investment & Finance, Vol. 29, No. 6,
pp. 644–676

Praktiska
rekommendationer
för angreppssätt
investeringsmetod

• Följ samma grundläggande process:
Utvärdera fastighetens
positioneringen på en
konkurrensutsatt marknad med
hänsyn till fastighetens
hållbarhetsfunktioner samt dess
egenskaper (förbrukningsvärden, grad
av driftskostnader, komfortnivåer ,
etc.).

Praktiska
rekommendationer
för angreppssätt
investeringsmetod

• Som en ny verksamhets rutin, fråga dina
kunder om ytterligare information
rörande fastighetsobjektet. Detta
inkluderar:• Planhandlingar, inventerieförteckning
• Energicertifikat
• Gällande gröna/hållbara
byggnadscertifikat/märkningar/
bedömningar
• Årsbokslut/konton relaterade till
förbrukningskostnader
• Förbrukningsmängder

Praktiska
rekommendationer
för angreppssätt
investeringsmetod

• Kontakta fastighetsförvaltaren
eftersom de oftast följer
förbrukningsvärden och driftskostnader
(de brukar också ha uppgifter om
vakanser och hyresgäst
omsättningshastighet.
• Fråga lokala fastighetsrådgivare/
mäklare om skillnader mellan
energieffektiva/hållbara och
konventionella byggnader när det gäller
upptagningshastighet , tid på
marknaden och/eller försäljningsgrad.
• Undersök om det finns bevis på din
lokala marknad (eller jämförbara
marknader) för "gröna-"
/hållbarhetspremier och/eller bruna
rabatter när det gäller hyror och
avkastning.

Praktiska
rekommendationer
för angreppssätt
investeringsmetod

• Hur ser uppbyggnaden av gröna
hyresavtal ut i ert land?
• Vad är - om något -vanliga
arrangemang för att dela kostnader
och fördelar med energieffektiva
ombyggnationer mellan hyresvärdar
och hyresgäster?
• Hur ser hyresprofilen för
fastighetsobjektet ut i jämförelse
med detta?
• Representerar ditt val av riskpremie
och lämplig tillväxtnivå på ett
passande sätt fastighetens risk-/
möjlighetsprofil. (särskilt bedömd
mot de bevis/motiveringar som
presenteras i denna kurs)?

Praktiska
rekommendationer
för angreppssätt
investeringsmetod

• Finns det bevis i din lokala (eller
motsvarande) marknad för en
snabbare föråldring av konventionella
byggnader?
• Återspeglar ditt val av
avskrivningstakt (eller återstående
ekonomisk livslängd) för
fastighetsobjektet på ett lämpligt
sätt den föreskrivna risken för
bristande överensstämmelse med allt
strängare miljölagstiftning?
• Finns det gällande lagstiftning (eller
planerad) inom ditt land som
förbjuder hyresvärdar att hyra ut
byggnader med dålig prestanda?

Praktiska
rekommendationer
för angreppssätt
investeringsmetod

• Kvantifiera det potentiella
moderniserings-/
renoveringsbehovet som uppstår på
grund av dålig energiprestanda, dvs
renoveringskostnader för
energieffektivisering och instalation
av anläggningar för förnybar energi.
• Överväg möjligheten med förnybara
energikällor på plats, detta kan
inkludera ytterligare intäkter från
hyra av takytor (solenergi) och/eller
inmatning av överskottsenergi till
nätet.

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

"Justeringsskruvar":
ersättningskostnads inriktning

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

"Justeringsskruvar": ersättningskostnads inriktning

Något högre ersättningskostnader
Längre användbar livslängd
Mindre eftersatt underhåll

Förklaring:
RC: Ersättningskostnader
??? ????????? ???? ????
: ??????? ???? ????
???

= Avskrivningsfaktorer pga ålder (linjär avskrivning)

D: Avskrivning pga byggnadsskador, defekter, eftersatt underhåll

Förbättrad funktionalitet
Särskild teknisk
byggnadsutrustning

OVC: andra värdepåverkande omständigheter (t.ex. funktionellt föråldrad,
ekologiskt föråldrad, etc ..)

Engångsjusteringar i och med högre
marknadsacceptans

?? : marknadskorrigeringsfaktor (ska användas endast när värdepåverkande
omständigheter inte kan relateras till andra värderingsparametrar)

LV: Markvärde

Källa: Lorenz, D. and Lützkendorf, T., 2011, Sustainability and Property Valuation – Systematisation of existing
approaches and recommendations for future action, Journal of Property Investment & Finance, Vol. 29, No. 6, pp.
644–676

Praktiska
rekommendationer för
ersättningskostnadsmetoden

• Undersök i vilken utsträckning din
nationella dataleverantör för
byggkostnader har information om
ersättningskostnader för
energieffektiva/hållbara byggnader
samt för energieffektiva funktioner
och för förnybar energikällor och
tillhörande utrustning. Begär aktivt in
sådan typ av kostnadsdata.
• Förutsatt att dina nationella
avskrivningstabeller/andra
användbara tabeller för förväntad
livslängd ännu inte återspeglar
energieffektiva/hållbara byggnader,
gör justeringar på en kvalitativ basis!

Praktiska
rekommendationer för
ersättningskostnadsmetoden

• Överväg livscykelkostnadsanalys som
ett lämpligt verktyg för att jämföra/
överväga ombyggnadsåtgärder som
behövs för att bota olika former av
föråldrande.
• Om det är nödvändigt, överväg att
utföra kostnads-nyttoanalys för vissa
typer av energisparåtgärder/
installation av anläggningar för
förnybar energi.

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

"Justeringsskruvar":
Diskonterat Kassaflöde (DCF)

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

"Justeringsskruvar": diskonterat kassaflöde (DCF)

Förändringar i marknadsdeltagarnas
preferenser
Lägre andel av driftskostnaderna
för hyresgäster
"grön hyra“
Lätthet att genomföra underhåll
och serviceaktiviteter
Förbättrad säljbarhet
Kortare vakansperioder
Lägre omkostnader för
modernisering
Lägre fastighetsrisker (inte ännu
uttryckligen beaktat i
modelleringen av fastighetens
kassaflöde)

Explanation:
n: tidsram i år
GIe: Brutto hyresinkomst
OETz: Driftskostnader som inte kan hänföras till hyresgäster i
år n
ME: Marknadsföringskostnader
Förbättrad konkurrenskraft
Ökande energikostnader
OE: Andra kostnader (t ex modernisering…)
"hållbarhets hajp"
OI: Annan inkomst (t ex reklam på fastighetens fasad…)
????? : Diskonteringsränta
Längre användbar ekonomisk
???? : Brutto hyresintäkter i år n
livslängd
Längre uppfyllelse av allt striktare Driftskostnader som inte kan hänföras till hyresgäster i år n
miljölagstiftning
?? : Riskfri ränta
?? : Riskpremie
g: Tillväxthastighet
d: Avskrivningar
Mer stabilt pengaflöde
Förbättrad säljbarhet
Lägre försäljningsrisker
Profil/förbättrat anseende
Potential för ökade hyror

(???? – ?????)
:
(?? + ?? −? +?)

Slutvärde av byggnaden i år n

Praktiska
rekommendationer
för Diskonterat
Kassaflöde (DCF)

• Förutsatt att du har tillräckligt med
information för att modellera årliga
kassaflöden ger DCF dig möjligheten (och
större flexibilitet) att ta hänsyn till ett
brett spektrum av hållbarhetsrelaterade
förmåner/risker genom subtila
justeringar av värderingsparametrar på
ett transparent sätt.
• Utför kvantitativa sub-finansiella
analyser (t ex kostnads-nyttoanalys,
hälso/produktivitetsfördel analyser,
livscykelkostnad) som en ytterligare
informationskälla för specifikation/
justering av DCF parametrar.

Praktiska
rekommendationer
för Diskonterat
Kassaflöde (DCF)

• Överväg noga valet av utgående
räntesats eftersom alla potentiella
långsiktiga fördelar/risker måste
återspeglas här.
• Försök att adressera så många
intäkts/kostnads överväganden som
möjligt inom kassaflödet och i
diskonteringen (ökar transparensen).
• Överväg att utföra känslighetsanalys
/Monte-Carlo-simulering för att
undvika intrycket av orealistiska
nivåer för precision.

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

RICS förordning för

värderingsrapporter

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

RICS förordning för
värderingsrapporter

En tydlig beskrivning av hållbarhetsrelaterade
fastighetsegenskaper och attribut som har
samlats in, vilka kan i förekommande fall,
inkludera poster som inte direkt avspeglats i det
slutliga rådet om värdet.

En redogörelse för värderarens uppfattning om
sambandet mellan hållbarhetsfaktorer och
värderingsresultatet, inklusive kommentarer om
de nuvarande fördelar/risker som förknippas
med dessa hållbarhetfaktorer eller avsaknaden av
risker.

Ett yttrande av värderaren om den potentiella
effekten av dessa fördelar och/eller risker för
relativa fastighetsvärden över tid.

Källa: Royal Institutions of Chartered Surveyors (RICS), 2014, RICS Valuation Professional Standards January 2014 Valuation Practice Statement 4, p. 59-60

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Utökade
byggnadsbeskrivning
ar som en del av
förbättrade
värderingsrapporter

• Läge och marknad
• Kassaflöde/kvalite på
kassaflödet
• Fysiska egenskaper och attribut
• Prestanda/kvalitetsegenskaper

Hållbarhet bör inte
behandlas som en ”add-on”!

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Hur man kan strukturera information om fysiska egenskaper och attribut av
byggnaden i värderingsrapporter
4

Teknisk utrustning

värme- och kylsystem (HVAC - del 1) inklusive
värme- och varmvattenproduktion , alstring av
kyla
Energiproduktion för internt bruk och/eller
tredje part (t ex. PV, etc ..)
Ventilationsystem (HVAC del)
Elektriskt system inklusive belysning
Hissar och intern transport
ICT
Vattenförsörjning, distribution och
avloppsvatten (t ex effektiva vattenarmaturer,
regn- och gråvatten användning, eget
reningsverk, regnvatten infiltration, etc ...)
Insamlingssystem för avfall
Distributions ledningar (t ex inom
leverans/utrustningsschakt)
Kontollinstrument
Mätinstrument

1

2

3

Energikällor

Energikälla (fossil, förnybar) för uppvärmning
Energikällor (övriga)

Byggnadsbeskrivning A
(volym och yta)

Storlek (m2) per använd zon
Volym (m3) och yta/volymförhållande (m2/m3)
Yttre ytor och orientering (väggar, fönster) (m2)
enligt typ
Interna ytor (m2) efter typ
Tak/rums höjd
Storlek/typ av rum (t ex öppen planlösning
kontor, indelat kontor)
Dörrbredd och korridorer
Storlek av anläggningar/toaletter med barriär-fri
tillgänglighet
Förhållandet mellan användbar (effektiv) golvyta
och trafikerad (vanlig) yta

Byggnadsbeskrivning B
(konstruktion och produkter)
Typ av konstruktion
Bärande struktur och fundament
Bärande reserv
Typ av externa väggar/klimatskal
Typ av fönster och glas
Typ av väggar inomhus
Material i externa ytor
Material i ytor inomhus
Andra material och produkter

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Hur man kan strukturera information om fysiska egenskaper och attribut av
byggnaden i värderingsrapporter

Samhället
Kulturell och social
kvalite

Technical
Quality

Miljön

Cultural and social quality


Functional
Quality
Miljökvalite

Teknisk kvalite

Ekonomisk kvalite

Ekonomiskt

Strukturell säkerhet
Brandskydd
Ljudskydd
Fuktskydd
Underhållbarhet
flexibilitet och anpassningsbarhet
Enkel rengöring
Varaktighet
Motståndskraft mot naturlig och
mänsklig fara
Design för dekonstruktion och
återvinningEstetisk kvalite
Stadsdesign kvalite
Kulturellt värde
Hälsa och välbefinnande
Inomhusluft kvalite
Komfort (termisk, visuell,
akustisk, luktmässig)
Brukarens säkerhet
Brukarens medverkan och kontroll
Tillgänglighet (till och inom
byggnaden)

Funktionell kvalite

MiljökvaliteService (ändamålsenlighet,
användbarhet)
Yteffektivitet

Ekonomisk kvalite

Livscykelkostnad
Energiprestanda
Resursutnyttjande
Växhusgasutsläpp och Global
uppvärmningspotential
Annan påverkan på global och lokal
miljö inklusive risker i den lokala
miljön
Förändring av landanvändning och
tätning
Vattenförbrukning
Avfallsvatten
Avfall (konstruktioner och
relaterat till användare)

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Praktisk rekommendation
för värderingsrapporter

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Praktisk
rekommendation
för värderingsrapporter

• Börja med en utökad/förbättrad
beskrivning av fastigheten
• Fråga kunden om vissa typer av
prestandainformation (t ex för
energi, vatten etc.)
• Känn dig inte skyldig/förväntad
att generera/samla all
hållbarhetsrelaterad information
själv. Om kunden inte kan leverera
efterfrågad information skriv in
det i värderingsrapporten och
behandla som en ytterligare
riskfaktor.

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Praktisk
rekommendation
för värderingsrapporter

• Ange informationskällor som
använts och deklarera data om
datakvalitet/tillförlitlighet
(t ex energiförbruknings värden
är baserade på EPC utförd av en
expert år 2010).
• Beskriv hur relevanta
hållbarhetsfaktorer i fastigheten
(eller avsaknad av) inverkar på
värdet.
• Ange justeringar av enskilda
parametrar i värderingsrapporten.

INTEGRATION IN I VÄRDERINGSMETODIK OCH VÄRDERINGSRAPPORTER

Praktisk
rekommendation
för värderingsrapporter

• Inkludera följande mer komplexa
egenskaper/värderingar:
• Risk dokumentation:

illustrera grafiskt
hållbarhetsrelaterade risker
och möjligheter i fastigheten.

• Känslighetsanalys/MonteCarlo-simulering: illustrera

hur förändringar i både,
underliggande antaganden
och ramverkets villkor kan
påverka värdet (vid
värderingstillfället och på
längre sikt).

INNEHÅLL

1.
2.
3.
4.
5.

Introduktion
Logisk grund och affärsexempel
Energiprestanda
Källor för viktig information
Integration in i värderingsmetodik och
värderingsrapporter

6. Slutsatser

CONCLUSION

Slutord

Ingen okomplicerad eller
automatiserad formel för att redogöra
för hållbarhetsfaktorer finns i
värderingen.
Omfattningen och förhållningssätt
för att reflektera hållbarhet i
uppskattningar av värde är starkt
beroende av:
Den underliggande definitionen av värde
Typ av fastighet
Regional och lokal marknadspraxis
Regionala och lokala
marknadsförutsättningar
Tillgänglighet av jämförbara belägg

Notera: Nya vägar att samla, processa
och presentera fastighetsrelaterad
information är nödvändigt!

Energieffektivitet
och andra
hållbarhetsfunktioner
måste bedömas
som en del av
värderingsprocessen
för att kunna …

SLUTSATSER

Möta de yrkesutövandes
generella skyldigheter och krav
Spegla förändrade
marknadsförhållanden
Undvika felaktig prissättning av
tillgångar (dvs. värdering av
konventionella byggnader för
högt och hållbara för lågt)
Uppfylla branschorganisationer
(t ex RICS) och behörighet för
(exempelvis Tysklands)
obligatoriska värderingskrav
Tillvarata nya
affärsmöjligheter

Vad RENOVALUE är

Projektet

Användandet av fastighetsvärderingar
är en grundläggande aspekt i
fastighetens livscykel det är därför som
främjandet av energieffektivitet och
förnyelsebar energi måste börja här.
Att vara kapabel till att redovisa
affärsidén till framtida köpare, säljare,
långivare och investorer är en
nödvändig förutsättning för
marknadsövergången mot Nära
Nollenergihus (NZEB Nearly Zero Energy
Buildings).

Projektet

Dock är förmågan att påvisa denna
affärsidé för hållbara byggnader exakt
vad som saknas för närvarande.
Värderare saknar såväl färdighet och
kunskapen för att konsekvent ta frågor
rörande energieffektivitet och förnybar
energi i åtanke när de rådger sina
kunder.
RenoValue siktar mot att fylla denna
proffessions kunskapsgap bland
värderare. Genom att utveckla
utbildningsmaterial för att träna
värderare i att integrera frågor rörande
energieffektivitet och förnybar energi
in i värderingsarbetet och rådge sina
kunder i enlighet därmed.

Partner

finansierat av
RenoValue är finansierat av Intelligent Energy
Europé Programme of the European Union och är
hanterad av Executive Agency for Small and
Medium sized Enterprises (EASME).

Innehållet i detta dokument återspeglar
inte officiella ställningstaganden i
Europeiska unionen. Ansvaret för
information och uttryckta synpunkter
ligger helt hos författaren (s).

Kontakter

Hemisda
www.renovalue.eu
Twitter
@renovalueEU