You are on page 1of 18

Europisches Magazin SOWA

26. Mai 2016

PDO242 Dr Piskorski Bereza Bezwarunkowy dochd


podstawowy FO von
Stefan Kosiewski ZR CANTO
DCCXXIV
Escrito por sowa () hoy en 00:55 en categora
Stefan Kosiewski, ledo: 15
Radio:
https://gloria.tv/audio/7TeZ69kn8hW
Prokuratura Krajowa, Biuro Prezydialne PK I Ko2
119.2016 tu: Potwierdzenie odbioru Pisma z
. .
, przes ka z prokuratur z dat
24.05.2016
Aresztowa ie dra Piskorskiego pod fasz w i
zarzuta i ro ie ia za w szukiwark
i ter etow iao "przesu " PiS do
u iarkowa ego Ce tru , t
zase of o
Ka iskiego w zastoju i telektual
do sta ia
za o hra z epoki ka ie i upa h przez Wojt a Li ie MBP z

jako wikar u w.
Floriana

https://de.pinterest.com/pin/452752568771848243/
spotka ie w Warszawie szefa resortu spraw wew trz h Mariusza Basz zaka
wojewod dol olskiego Pawa Hre iaka
l. w zoraj :
https://de.pinterest.com/pin/452752568771862031/
https://de.scribd.com/skosiewski

l. oraz

Europisches Magazin SOWA

26. Mai 2016

Prokurator zarzu i w ak ie oskare ia


"przestpstwo z art.
i pope io e w te
spos , e
aja
r. w po iesz ze ia h V
Komisariatu Milicji Obywatelskiej w czasie
doprowadzania do poczekalni Jana Siminiaka
dziaaj wspl ie wielokrot ie uderz li go rka i
w okoli e gow , sz i, klatki piersiowej i brzucha
o alaj go a podog, w astpstwie zego doz a
o szeregu o rae o harakterze urazow , o
spowodowao jego at h iastow ier". Akte
oskare ia sporzdzo
lip a
r. o jt h
zostao trze h oskaro h, prokurator
zade dowa o w ze iu ze ledztwa do
odr ego postpowa ia atariaw dot z h
skada ia fasz w h zez a przez dw h i
h
fu k jo ariusz ior h udzia w po i iu ze
skutkie iertel
gr ika kopal i Staszi , ktrz za rad swojego adwokata zdecydowali
si w ko u a skada ie prawdziw h zez a. Jak ustali w ak ie oskare ia
wie eprokurator wojewdzki gr A. Jzkw z
zas prze wa ia a tere ie ko isariatu,
od o e tu wprowadze ia do hwili ier i ofiar skutej kajda ka i, w osi ok.
i ut.
Po lata h z owu ie aa godzi a zasu w star z a
aja
r. ie ustalo ej jesz ze
li z ie spraw w, zatrud io h przez pastwo do pil owa ia ezpie zestwa o wateli, w
elu: " ieu l ego spowodowa ia ier i oraz przekro ze ia upraw ie przez
funkcjonariuszy policji." W tym kierunku bowiem prowadzone jest obecnie w Legnicy
ledztwo w sprawie za itego we Wro awiu -let iego Igora Sta howiaka. Ja Si i iak ia
lat w prowadzo w kajda ka h z jed ego z pi iu hoteli ro ot i zych kopalni Staszic,
az wa ego ofi jal ie Do e Gr ika, or al ie za wul e , przez ieszka w
Giszowca.

Na jednym z
tych wulcw
podje w
r. pierwsz
w oi iu
pra w
charakterze
instruktora
kulturalnoowiatowego,
po
dyscyplinarnym wyrzuce iu
ie ze studiw polo ist z h a U iwers te ie Slski i
skaza iu przez Sd Rejo ow w Sos ow u, ofi jal ie za arusze ie iet kal o i ieles ej
taj ego pra ow ika Ko e d Wojewdzkiej MO w Katowi a h u ow a , ktr ro i za
stude ta hodz za
, szpi luj , u zest i z w po i iu ojej oso , skopa iu wspl ie
z kilku i
oso ika i powalo ego jed
iose
a podog Do u Stude ta Nr. w
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Mai 2016

Sos ow u hopaka, ktr powr i kilka iesi w ze iej z Czar ego Marszu stude tw
po zabiciu w Krakowie przez iez a h spraw w Staszka P jasa, a ktr to de o stra j
KOR-owie Ma ierewi z ie doje ha iestet ze stoli , da si uj po o w po igu
pod zas, gd Wildsztaj i i i orga izatorz zapowiadali jego prz jazd li z a zwiksze ie
przez to liczby uczestnikw tamtego protestu historycznego naszego pokolenia.

Nie ogldaj si w Sos ow u Gierka i Kiepur a po o Kuro ia i Mi h ika, ie szukaj


adresu Kazika Swito ia, ktr do Ko ioa Rz skokatoli kiego i iepodlego i pastwowej
Polski z ierza was
i droga i hrze ijaskiego de okrat lskiego - my, kilkuosobowa
grupka stude tw W dziau Filologi z ego US zde dowali si a podj ie
sa odziel ego protestu a t ko u ist z ego, a dziaal o opoz j , a t s ste ow,
na rzecz przemian demokratycznych w kraju w oparciu o podpisane przez Jaroszewicza z
Gierkie Porozu ie ie w Helsi ka h deklaruj e dziaa ia PRL a rze z o ro Praw
Czowieka i O watela. O i i, skopa i do krwi, skaza i w roka i sdow i, kolegia i,
w ia i przez ukadaj h si z u ow a i realist z h rewizjo istw jako aiw i
filu e a i po filareta h, jesz ze a dugo przez histor z z ow w Magdale e.
O za i iu Ja a Si i iaka ie pisae zate w t god iku Solidar o Jastrz ie, ktr
odwiea dzisiaj pa i, al owie w ta t
zasie ie ro ie ju za kaow a a wul u,
gd da o i o ro i pra agistersk, po Sierp iu
r-, zekaj a swoj o ro a
apisa przeze
ie w or gi al z pew o i spos , al owie o kr t z o-literackiej
dziaal o i filozofa i profesora Henryka Elzenberga, ktry do marksistw-leninistw nie
alea. I pra owae ju a eta ie redaktora we wspo ia
orga ie )arzdu Regio u,
ukadaj wiersze, oddaj do druku pierwsze to iki, wspieraj jako rze z ik prasow tzw.
strajk gazow w kopal i Sos owie pisae reportae z u e ki h prowoka ji uli z h a
R ku w Katowi a h i z po i ia w Chorzowie grup plakatuj h zwizkow w.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Mai 2016

Wprowadze ie sta u woje ego zastao


ie w Sto z i Gdaskiej a ostat i posiedze iu
Komisji Krajowej, prowokawa pote
e do wspiera ia strajku ie t lko a tere ie
kopal i Wujek przez prz s a h do ieszka ia oi h Rodzi w w Czeladzi u e ki h
e isariusz . Po roku zostae uz a przez wadze RFN za u hod , z alaze si a
politycznej emigra ji i dopiero za z si se sa je, a ktr h z udowa o a ie jed
w powied awizuj haraktere do Gawd Polskiej, o ktrej gru ksig apisa j
u iwers te ki profesor Opa ki, TW "Irek", z ie uro ze? Pisz za o t wsz stki , o
ier i gr ika Si o iaka, ktrego powi ie e z a, jak zapew ia po lata h
ie
prz ja iel, ktr pra owa akurat a ta t wul u, o Magdale e, ktra a szatask
z ow dla kas zo z w w suta a h z przeoo
i opraw w w u dura h,
order w ksi : Popieuszki, ) ha, Su howol a, e s
oli z ie pozosta prz tej
Trj Swit h M ze ikw Narodu Polskiego.
Wie z e odpo z wa ie ra z i

da Pa ie, a wiato wiekuista ie haj i

wie i...

Odwouj si do dowiad ze histor z h, Boe jak te zas le i ie zwaaj a teori


kwa tw, w star z zap ta ho ia t lko ks. a pa Wiktora Skwor a, TW "D rowski",
prz ktr ks. a p Wro awia Kup prz u z si w Katowi a h jako sufraga do roli
pasterza die ezji, dla zego p Skwor ie odpowiedzia jesz ze a apel o )adou z ie ie
przez hierar h ojego Ko ioa a Slsku za grze h fasz w h pasterz , ktrz ie
adali za ow a i, jak Jezus akaza i jak a awia do hodze ia za ow a i papie
Bergoglio, ie id za a i, kied prosi o po o w au za iu ludzi ia po hrze ijasku,
z grze ha i ale i ze sz zer ale za grze h , ze skru h i o iet i popraw . Jak a
au za asz Nard, jeeli ksia ie aj odwagi? Jak i a zej, jeeli ie t lko dawa ie
oso istego prz kadu ia? Po z i h lada h aj stpa ludzie odzi w aszej Oj z ie?
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Mai 2016

Po lada h sko u s a, dou ow a Owsiaka, rupta, o h eta? Kogo a da za


prz kad Polako ? "Kto i kied wresz z ie ustali zas dziaa ia przestp zego roz ait h
"prominentw" oraz tego systemu sprawowa ia wadz , ktr sta si gw
powode
asz h spoe z h i arodow h zagroe o wateli wal z h dzi wr z o przetrwa ie,
p ta po za ordowa iu gr ika
przed 35 laty Henryk Wuttke w moim
t god iku. "Kto wdro i
przeprowadzi do ko a w sposb
rzetelny proces ukarania winnych,

a prz szo u ik li
podo
h iesz z..."?
420 Views 01:05 Zatrzymanie przez
policje IGOR Stachowiak (+) Wroclaw
17.05.2016

https://gloria.tv/audio/UtgYGVPhTet
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/05/spotkanie-w-warszawie-szefa-resortu.html
Stefan Kosiewski
4 min
Mi ister Mariusz Basz zak spotka si po t god iu z oj e
-letniego Polaka,
ktr ez ad ej podstaw praw ej zosta poz awio wol o i ra kie
aja a pustej
uli Europejskiej Stoli Kultur Wro aw
, skut kajda ka i i si wrzu o do
su owego samochodu przez czterech policjantw, ktrzy ewidentnie dokonali tym samym
przekro ze ia upraw ie, arusze ia pro edur. A zostao to udoku e towa e a fil ie
d
w posiada iu Prokuratur , dostp
w i ter e ie. Nastp ie za przewiezio do
komisariatu prz ul. Trze eskiej, gdzie ezpraw ie poz awio e u wol o i zowiekowi i
o watelowi RP, ie ustalo a jesz ze przez Poli j, a i przez Prokuratur li z poli ja tw
zadaa szereg o rae iaa, po ktr h po it z ar godzi po zatrz a iu, zatem
ezpored io po po i iu, al o z ar jesz ze w trak ie trwa ia z
o i za ija ia....
http://sowa.wir logger.de//za a h-majowy-we-wroclawiu-pdo/
Mariusz Basz zak: W ja i
rzetel ie spraw ier i -latka
na komisariacieBardzo nam
zale
w ja i spraw
ier i -latka na komisariacie
we Wro awiu i zapew ia , e
dzie o a w ja io a rzetel ie
zapowiedzia werp.pl
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Mai 2016

Mi ister Basz zak w su ha w zoraj oj a za itego odego zowieka oraz o wie i, e


zo w iosek do Prokuratora Ge eral ego, Mi istra )io ro o prze iesie ie postpowa ia w
tej sprawie poza zakres dziaal o i Prokuratur Regio al ej we Wro awiu, podaa gazeta
Rze zpospolita powouj si a ko u ikat PAP.
"Bardzo a zale , w ja i t spraw i zapew ia , e w ja i j rzetel ie",
powiedzia Mi ister Basz zak wiedz ju, e Mi ister )io ro prze is postpowa ie z
Wro awia do Leg i .
https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1071502799572905

Wsz stki ludzio do rej woli a a Bo wie ie zawsze le zazw zaj to sa o a


ser u, dlatego o zekuje si .i w ja ie ia, dla zego szef Dol olskiej Poli ji, ie okrela
tu przez sza u ek awet i i jaa i, ata z z ierzaj do ukr ia z rod i i rozgaszaj
pogoski o oliwo i od iesie ia o rae przez za itego, jesz ze przed iertel
w
skutkach pobiciem go przez policjantw?
Dla zego rze z ik Ko e da ta Wojewdzkiego ata z rozgaszaj fasz we i for a je o
rzeko
u iu a Ko isaria ie paralizatora w stosu ku do skutego z z ,
przesu hiwa ego ez postawie ia u jakiegokolwiek zarzutu?
Dla zego zawieszo w pe ie iu o owizkw su ow h adal jest t lko jede poli ja t,
prz pisa do paralizatora, jeeli Prokuratura w Leg i prowadzo ju postpowa ie, w
ktr przesu ha i d ie t lko Ko e da t Wojewdzki i jego Rze z ik ale jesz ze i a ,
prz a sza u ku do patosu s tua ji, Kwartet Wro awski w zar h rkawi zka h
skrkow h a su ie.
Prokuratura Krajowa Biuro Prez dial e, Pa i Prokurator Re ata Kosior przesaa z dat
aja
, tj. w zoraj do Prokuratur Okrgowej we Warszawie )awiado ie ie z
aja
kart o pope io
przez D rektora I st tutu Ada a Mi kiewi za, Pa a Pawa
Potoro z a przestpstwie powiad ze ia ieprawd w za. . Dzikuj uprzej ie za kopi
do wiado o i, ktrej otrz a ie potwierdza
i iejsz , dla do ra .:Spraw .
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Mai 2016

Rze zpospolita, gazeta wro awska, z w or za ie powi


ogra i za si t lko i
w z ie do ro ie ia w kadej s tua ji se sa ji, poprzez p. ustawia ie ofiar przestpstwa
w z wietle przez od iera ie ie j e u zowiekowi god o i oso istej, dopki
bowiem znalezienie przy zabitym dopalacza przez obwinianego policjanta nie jest jeszcze
przestpstwe , dopt w raa ale si o kad zai teresowa
z sza u kie , jak o
kad j
i pisa prz u iu pe ego azwiska: Igor Sta howiak, za it . Wierz w
Pa a Boga pisz z piet z e przed azwiskie
ie j ego zowieka dwie literki: p.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Mai 2016

Pa Jezus o otrze
krz owa
o ok iego a
drzewie ia ajlepsze
mniemanie; I rzek u:
Zaprawd, powiada i
dzi dziesz ze
w raju.
. , .
Czy ty si Boga ie oisz?
)ap ta hwil w ze iej
zowiek id
a ier,
przed ktrym Jezus Chrystus
prz szo jego odso i,
otra zorze z ego
Przepowiedni.
W Pi ie do Rze z ika Praw
Obywatelskich Pana Adama
Bod ara zaw ioskowae
21 maja 2016 o
zainteresowanie przez RPO
arcybiskupa Wrocawia ks.
dra Jzefa Piotra Kupnego
o j ie opiek
duszpastersk Rodzi
zabitego Igora Stachowiaka
oraz Rodzin i osb
uczestnikw zabjstwa.
W uzupe ie iu tego
w iosku o zekuj
w ja ie ia z Kurii Wro awskiej, z ks. Sta isaw Stel aszek adal z fu k j kapela a
poli j ego z fu k j eko o a Ar hidie ezji Wro awskiej, jeeli i for a ja gazet
wyborczej z 10.07.2014 r. o oszustwie dokonanym przez ks. Stemaszka, a nie ukaranym,
grzechu nie odpokutowanym zasmuca nadal nie tylko samego abpa Kupnego?
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,16317008,Przylapany_na_oszustwie_ksiadz_z
ostal_ekonomem_diecezji.html
Al owie
ie a podstaw, a
ie wierz fu k jo ariuszo
pa i pre ier Sz do, dostoj iko Ko ioa w..

pastwa,

i istro

rzdu

Jeeli ato iast tak si akurat prz trafio, dokad ie w ro z i za a hu ajowego Jzefa
Pisudskiego, e ie ieli we Wro awiu do z ie ia z prawdziw )a a he sta u a
wadz Jarosawa Ka z skiego w Pols e, to te fatal z ieg okoli z o i powi ien chyba
sta owi prz po ie ie ostate z e o powi o ia h i o owizka h w ikaj h z
procedur, ktrych niezachowanie prowadzi do tragicznych w skutkach katastrof
apokaliptycznych.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Mai 2016

Bardzo powa
ostrzee ie dla rzdz h Polsk wi o prze ie uznanie przed
iesi e przez Poli j i Prokuratur w Kut ie, sa
e tru Polski, e -letni Polak
przesu hiwa ta
a ko isaria ie przez -let iego poli ja ta, sa si zastrzeli oddaj
do sie ie trz strza z pistoletu su owego poli ja ta, ktr go zatrz a i przesu hiwa, z
zego o a odda e w gow ju iertel e, po z pad jesz ze trze i strza, po do
sek., jak zez ali i i poli ja i, do ktr h te , ktr prze sz zliwie zdarze ie,
przesu huj doszed a kor tarzu ze sowa i: trze a wezwa karetk.
Na skutek tego wa ie ostrzee ia i ister Basz zak, i ister )io ro, i ister Ma ierewi z
wi i prz j do wiado o i wituj
zerw a
r., jako wito zako traktowa e dla
i h w Magdale e, e w zasadzie w kadej hwili, a kad ko isaria ie w Pols e godz.
a do prz j owa i s i teresa i, jed i ludzie drugi h ludzi przesu huj, a t lko Pa Bg
tak kule osi a iesz z ie p. prez de ta Le ha Ka z skiego, e wal si z ie a z hukie
elki o e eto owej hali o li zo e przez udow i z h etod Ri htera, u z e si
tego w te h iku , w Sos ow u a Pogo i, gdzie kilka uli dalej oj ie Ja ka Kiepur w pieka
koszer e ha , z opote t si skrz de s
olu pokoju wiatowego. Prz jku, pa zu,
pisku fotela i i isterial
i, zgrz ta iu krzesa i kurul
i.
02:41
Macierewicz w Czeladzi - awantura, trockistowskie, ukryte zydy,
sympatycy KOR-u atakuja 18-letniego Polaka Von mysowa
Bo jake to tak, ie ile prz jt w Czeladzi Pa ie Mi istrze
Macierewicz, trockisto katolicko-narodowy, Boga si ie oisz? Wasz zowiek,
przewod i z Naj owszej Ko isji Do Mar owa ia Pastwow h Pie idz Na )ad ia ie
redzi, e dzie akada, dure otrz a po prz ja ielsku od w wiadu otewskiego
iek dwikow z agra ie roz ow tupolewa z wie w S olesku, e
ata z
.:Spraw odpowiedzial o i spowodowa ia katastrof powietrz ej w S olesku kwiet ia
r. i ier i ludzi, a kto za iego zawiado i Prokuratur Wojskow, e te
iesz z ik przetrz uje dowod szpiegowa ia Prez de ta RP przez sojusznikw z NATO?
Szpiegowa ia Polski przez su spe jal e otw ?
Ka iski ie zgosi do Prokuratur tego prze ie za Ma ierewi za, o te eksper a tal
i ister od wsz stki h taj h su w Pols e prz k odego Piskorskiego ze Sz ze i a
w Berezie pod fasz w zarzute ro ie ia za w szukiwark i ter etow i referowa ia
pote w Moskwie efektw tego przeszukiwa ia i ter etu, al owie ju ie t lko A er ka
za le G. a le st pe d st z Polski, ie jed a Bruksela gra ta i o dziela swoi h
agentw; przed 11
lat poz ae
natomiast w
Sej ie odego
posa, i w
o ej iu, ho ia
nie z mojej parafii,
raczej agnostyk, ale
wspl te at:
M iejszo Polska
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Mai 2016

a Biaorusi, ktr Bra ia Ka z s tak sa o zaraz roz ijali jak i Tusk w ta t


zasie,
popieraj prz t ze Stel a howski z Magdale ki, rzdow dokatolik w PRL-u, auj
po rka h kr i alistk Bor s.

)t
od
Piskorski a take
z
przewod i z
)espou Ekspertw
partii Samoobrona
roz awiae
wtedy na kilka
tematw, m.in. o
ko ie z o i
osdze ia a d
czworga za
za ia kawaka
polskiej ziemi
wypoczynkoworolnej na
Mazura h a fili
obozu CIA
Guantanamo,
ustanowienia
bezwarunkowej
pensji
powszechnej w
Pols e dla kadego zowieka i o watela, itd.
https://de.pinterest.com/pin/452752568771848243/
Nie zasko z li wted , w
r.; drwi o a otr , la , e h iaa dusza do raju. Dlatego
zapowiadaj a aj lisze d i dwie a ifesta je uli z e: w obronie dra Piskorskiego w
ie ie odzi 27 maja w godz. 15-16, przy ul. Piotrkowskiej 143 i drugie wydarzenie
29 maja br. w Berlinie przed Bra Bra der ursk zapraszam serdecznie do
w suchania archiwalnego pliku PDO242 Bezwarunkowy dochd powszechny.
Pe sja dla kadego, z si stoi w kolej e ezro ot h, z le a
szpital
kor tarzu iz prz j.
) Fra kfurtu ad Me e

Z Panem Bogiem
wi Stefa Kosiewski

https://oria.tv/audio/7TeZ69kn8hW
http://sowa.quicksnake.es/Stefan-Kosiewski/Zamach-majowy-we-Wroclawiu-PDO242-DrPiskorski-Bereza-Bezwarunkowy-dochod-podstawowy-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZR-CANTODCCXXIV
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Mai 2016

Bezwarunkowy dochod podstawowy PDO242 Referendum w Szwajcarii


5.06.206 Stefan Kosiewski Tuesday, Apr 03, 2007 Bezwarunkowa Pensja
Powszechna dla Polaka, zasadniczy dochod w Unii Europejskiej
GENEVA

Geschrieben von sowa () 24. 5. in der Kategorie Protestbewegung, gelesen: 20x


RADIO:
https://gloria.tv/audio/7TeZ69kn8hW
On May 29th, the Biggest Question in the World is coming to Berlin: The Brandenburg
Gate http://www.grundeinkommen.ch/die-groesste-frage-der-welt-kommt-nachberlin/ Strae des 17. Juni, from 9:00 AM to 3:00 PM
http://sowa.beeplog.de/17379_286557.htm
https://de.pinterest.com/pin/452752568771862031/
Youtube-Trailer: https://youtu.be/yiy_MR4ntc0
sowamagazyn is a ffentliche Group with 3281 members.sowamagazyn
http://job.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?430948
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Mai 2016

2141Re: [sowamagazyn] In Memoriam IGOR STACHOWIAK PDO241 Kulturhauptstadt


Europas Breslau FO243 ZR von Stefan Kosiewski CANTO DCCXXIII Europejska Stolica Kultury
Wroclaw 2016

Franois de Siebenthal
Heute um 07:14 Dear Journalists,
On June 5th Switzerland will become the first country ever to hold a popular referendum on
the implementation of an unconditional basic income. The fundamental questions at issue
are: What would you do if your income were taken care of? Will we be willing in the future
to guara tee u o ditio all ea h others e iste e?
On May 14th Generation Grundeinkommen set a Guinness World Record by posting the
Biggest Question in the World on the biggest poster in the world: Officially amazing! On that
same day the question was displayed in New York City on the Times Square Screen.
WHAT WOULD YOU DO IF YOUR INCOME WERE TAKEN CARE OF?
On May 29th, the Biggest Question in the World is coming to Berlin: The Brandenburg Gate,
Strae des 17. Juni, from 9:00 AM to 3:00 PM

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Mai 2016

Youtube-Trailer: https://youtu.be/yiy_MR4ntc0

Zamach majowy we Wroclawiu PDO242 Dr Piskorski Bereza Bezwarunkowy dochod


podstawowy FO von Stefan Kosiewski ZR CANTO DCCXXIV
Escrito por sowa () hoy en 00:55 en categora Stefan Kosiewski, ledo: 15
Radio: https://gloria.tv/audio/7TeZ69kn8hW
Prokuratura Krajowa, Biuro Prezydialne PK I Ko2 119.2016 tu: Potwierdzenie odbioru Pisma z
. .
, przes ka z prokuratur z dat . .
Aresztowanie dra Piskorskiego pod
fasz w i zarzuta i ro ie ia za w szukiwark i ter etow iao "przesu " PiS do
u iarkowa ego Ce tru , t
zase of o Ka iskiego w zastoju i telektual
do
sta ia za o hra z epoki ka ie i upa h przez Wojt a Li ie MBP z 950 jako wikary u
w. Floria a
https://de.pinterest.com/pin/452752568771848243/
spotka ie w Warszawie szefa resortu spraw wew trz h Mariusza Basz zaka
wojewod dol olskiego Pawa Hre iaka
l. w zoraj :
https://de.pinterest.com/pin/452752568771862031/
https://de.scribd.com/skosiewski

l. oraz

Europisches Magazin SOWA

26. Mai 2016

A newsfeed with film images of the events (helicopter shots made in Geneva and Berlin),
along with statements by the initiators, are available on request (Wetransfer; alternatively
via SNG. Contact information for direct orders: toni@leguan.ch, tel.: 0041 79 448 91 00).
Media representatives will have the opportunity to observe the action on-sight in Berlin
from a lifting platform.
Media
Contacts
- Philip
Kovce,
Biggest
Question in
the

World philip.kovce@hu-berlin.de, tel.: 0049 176 98 130 696


- Che Wagner, Spokesperson Basic Income
Switzerland, che.wagner@grundeinkommen.ch, +41 76 230 75 29
Further Information
- Crowdfunding: startnext.com/groesstefrage
- Campaign for Basic Income: grundeinkommen.ch - Basic income photos: Flickr
- The book about the popular referendum: Voting for Freedom Sincere Regards, Philip Kovce
and Daniel Hni
Sincerely yours
Che Wagner
-Spokesperson Basic Income Switzerland
E: che@grundeinkommen.ch
T: +41 76 230 75 29
www.basicincome2016.org
Mit freundlichen Grssen
Avec mes meilleurs salutations
Distinti saluti
Kind regards, yours sincerely
Saludos cordiales ,

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Mai 2016

Nouvelle adresse: 23, Av. Edouard Dapples, CH 1006 LAUSANNE. SUISSE


Tl: international ++ 41 21 616 88 88
Mobilisation gnrale: pargnes, retraites... voles lgalement ! Comme Chypre et en
Grce... Arnaque de la cration montaire du nant, ex nihilo... Grce monnaie-pleine, on
peut rdiger ensemble un projet de loi d'application ou un contre-projet et reprendre ainsi
toutes les meilleures solutions, BNS, RBI, monnaie, crdits, etc...
http://desiebenthal.blogspot.ch/2015/12/projet-de-loi-dapplication-de-monnaie.html
http://desiebenthal.blogspot.ch/2015/12/swiss-positive-money-social-credit.html
La prochaine session d'tude en franais sur la Doctrine Sociale de l'glise par l'application
du Crdit Social, avec traduction anglaise, espagnole et polonaise, se tiendra les 30, 31
juillet et 1er aot 2016. Vous tes cordialement invit participer la semaine d'tude du
Crdit Social en franais qui se tiendra du 21 au 29 juillet inclusivement. Bienvenue tous!
L'enseignement sera donn par M. Alain Pilote. Nous prenons en charge, pour le temps
pass sur les lieux, l'hbergement et les repas, par contre, les dons sont grandement
apprcis. Thme pour l'anne 2016: Donner chacun ce qui lui est d par un dividende
social tous! faire circuler largement, merci, le monde est dj meilleur grce ce simple
geste de solidarit.
2016-05-24 1:55 GMT+02:00 'Sowa Frankfurt' sowa-frankfurt@t-online.de [sowamagazyn]
Stefan Kosiewski:
Bezwarunkowa
Pensja Powszechna
dla Polaka,
zasadniczy dochod w
Unii Europejskiej
Written by sowa ()
20. 10. 2013 in
category Radio Plus,
read: 1175

sowa magazyn
europejski europisches
magazin - european
magazine podcast

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Mai 2016

Bezwarunkowa Pensja Powszechna dla Polaka 12.12.2008 Stefan


Kosiewski, postulat.
PDF: Stefan Kosiewski 20070403 Bezwarunkowa Pensja Powszechna
dla Polaka, zasadniczy dochd w Unii Europejskiej
Tuesday, Apr 03, 2007 Wiara w Jezusa z artw hwstaego pozwala wierz w
odz ska ie was o i i wol o i Narodu Polskiego.
Was o arodow Polakw, rozoo do
roku idz r e grup spoe z e,
a o dia elskiego paktu arodowego so jaliz u z doko u iz e za zto
w dziera z polski h rk. ) iewole i i ogra ie i Pola
ieli t lko si ro o z w
obozach pracy III Rzeszy i w s er jski h guaga h. Dia e ia krtko dwa o li za: po
roku doko u a krada ju jaw ie polsk zie i, pr wat e zakad
prze sowe, to z a woj o ha del z Polaka i Sierpie
roku prz is Pols e
arze ie o wol o i i sa orzd o i. )o z doko u ist z i ie za ierzali
jed ak odda Polako wadz , a i poz si swoi h aterial h zdo z . Ple i
ijowe szata a odegrao przed wiate grotesk arodowego pojed a ia w Pols e.
Najpierw Su a Bezpie zestwa w kreowaa w okresie Solidar o i tzw. rad kaw,
ktr h astp ie i ter owa o po to, e ele e t polski et i z ie w pdzi z kraju,
lu zep h w polit z
ie t, a ze swoi i rewizjo ista i i pseudokatolika i
spotka si w Magdale e, odegra fars porozu ie ia okrgego stou.
Pod pasz z kie pluraliza ji, wielo i partii polit z h i pogldw, doko a o
gra ie zej pr wat za ji ajtku Narodu Polskiego. Pod pasz ze glo aliza ji
ulokowa si w Pols e kapita idz arodow , ha del i prze s. Wspl i
wiatowi iejs ow h zo z w.
Sojusz Wojskow , wspl e agresje i pla
ilitar e utwierdzaj wz oga o h tak
oto zo z w w przeko a iu, e do utrz a ia poz ji pa w ad Polaka i
w star z ju t lko powtarza stare zakl ie zodziejskie: za ra e dzie te u, ktry
ie a, a Ma o doo te u, ktr akrad i a.
Ne t lko dla rodzi Gierka, Jaruzelskiego, Kisz zaka i Ur a a stworzo zosta
s ste gra ie doko a ej w ia dzie a Narodzie Polski . Hoota
doko u ist z a to dzisiaj kilka ilio w ludzi, ktre j a koszt z iewolo ego
Narodu Polskiego.
A Nard te to po ad
ilio w ludzi, ktrz ie aj i : ad h ieszka,
ad h do w a was o, ad h ak ji.
ilio w Polakw, dla ktr h a i
doko u a a i U ia Europejska ie a i ie dzie iaa pra , a sojusze wojskowe
ie s w sta ie w sa i h wsz stki h a wsz stkie awet fro t wiata.
Tak sa o jest w Cze ha h i a Sowa ji, w Bugarii, Ru u ii, w Nie ze h i wszdzie,
gdzie t lko gra ie ze ple i szata a posta owio za ra, zapa owa.
Bg h ia i z artw hwsta. Nard te powsta ie. Te , ktr za ra udze ie jest
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

26. Mai 2016

wa i iele . Na was o posiad t lko stra h przed ode ra ie


kapitau.

zaku ulowa ego

T
zase przedstawia si po do ro i
Plan odzyskania zagrabionego ajtku Narodu Polskiego:
. ale ode ra t , o zagra ili i aj - ao w sokie podatki a t h, ktrz
aj;
. odz ska
ajtek ale rozda t , ktrz ie aj i , o i h ogra io o
- ale wprowadzi Pe sj dla Polaka.
Nie jaki zasiek z kolwiek uwaru kowa , ale iez wal , gwara towa przez
pastwo pe sj u oliwiaj ludzk egz ste j w Pols e.
Nie o a wi poprzesta a wpis wa iu do Ko st tu ji RP art kuu hro i ego
ie kadego zowieka, gd pastwo, ktre stoi a stra o hro zagra io ej
was o i, usi zad a te o to, e w wasz ze i i ogra ie i ieli za o god ie .
Postulat pe sji dla kadego o watela w U ii Europejskiej ie jest rewolu j , ie
zapowiada z ia stosu kw was o i, dlatego kr ju po Europie i czas
ajw sz a Polsk. Pora a haso: Wol o za iast pe ego zatrud ie ia.
Stefan Kosiewski
http://shoudio.com/user/sowa/status/9120
http://sowa.beeplog.de/17379_286557.htm

PDF: : Stefan Kosiewski 20070403


Bezwarunkowa Pensja Powszechna
dla Polaka, zasadniczy dochd w
Unii Europejskiej by SOWA
magazyn europejski
http://sowa.quicksnake.org/RadioPlus/Stefan-KosiewskiBezwarunkowa-PensjaPowszechna-dla-Polaka-zasadniczydochod-w-Unii-Europejskiej

http://sowa.quicksnake.at/Protestbewegung/Bezwarunkowy-dochod-podstawowy-PDO242Referendum-w-Szwajcarii-5-06-206-Stefan-Kosiewski-Tuesday-Apr-03-2007-BezwarunkowaPensja-Powszechna-dla-Polaka-zasadniczy-dochod-w-Unii-Europejskiej

https://de.scribd.com/skosiewski