You are on page 1of 30

Projekt z 23 maja 2016 r.

U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o grach hazardowych i innych ustaw1),2)
Art. 1. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 471) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:


Art. 1. 1. Ustawa okrela warunki urzdzania i zasady prowadzenia dziaalnoci w
zakresie gier hazardowych oraz zasady opodatkowania podatkiem od gier hazardowych.
2. Grami hazardowymi s gry losowe, zakady wzajemne, gry w karty, gry na
automatach oraz gry urzdzane przez sie Internet.;

2)

w art. 2:
a)

w ust. 1:
-

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Grami losowymi s gry o wygrane pienine lub rzeczowe, ktrych wynik
zaley od przypadku. S to:,

uchyla si pkt 5,

pkt 11 otrzymuje brzmienie:


11) loterie audioteksowe, w ktrych uczestniczy si przez odpatne:
a)

poczenie telefoniczne,

b)

wysyanie wiadomoci tekstowych

z uyciem publicznej sieci

telekomunikacyjnej
a podmiot urzdzajcy loteri oferuje wygrane pienine lub rzeczowe.,

1)

2)

Niniejsza ustawa zostaa notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu . pod numerem ..,
zgodnie z 4 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz.
597), ktre wdraa dyrektyw 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r.
ustanawiajc procedur udzielania informacji w zakresie norm i przepisw technicznych oraz zasad
dotyczcych usug spoeczestwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z pn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z pn. zm.).
Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb
fizycznych, ustaw z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej oraz ustawie z dnia 27
sierpnia 2009 r. o Subie Celnej.

2
b)

w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:


2)

zaistnienia rnych zdarze, w tym zdarze wirtualnych, w ktrych


uczestnicy wpacaj stawki, a wysoko wygranych zaley od umwionego,
midzy przyjmujcym zakad a wpacajcym stawk, stosunku wpaty do
wygranej - bukmacherstwo.,

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:


3. Grami

na

automatach

gry na

urzdzeniach

mechanicznych,

elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, gdzie gra


zawiera element losowoci i spenia dodatkowo co najmniej jeden z wymienionych
poniej warunkw:
1)

jest prowadzona w celach zarobkowych;

2)

umoliwia wygrane pienine;

3)

umoliwia wygrane rzeczowe;

4)

umoliwia wygran polegajc na moliwoci przeduania gry bez


koniecznoci wpaty stawki za udzia w grze;

5)

umoliwia rozpoczcie nowej gry przez wykorzystanie wygranej rzeczowej


uzyskanej w poprzedniej grze.,

d)

uchyla si ust. 4 i 5,

e)

po ust. 5 dodaje si ust. 5a i 5b w brzmieniu:


5a. Grami w karty s gry black jack, poker, baccarat, gdy rozgrywane s o
nagrody pienine lub rzeczowe. Gr w karty jest te gra, ktrej zasady
odpowiadaj zasadom gier black jack, poker, baccarat.
5b. Grami urzdzanymi przez sie Internet s zakady wzajemne, gry w karty
oraz gry losowe i gry na automatach, ktrych zasady odpowiadaj zasadom gier
losowych oraz gier na automatach.,

f)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:


6. Minister waciwy do spraw finansw publicznych rozstrzyga na wniosek
lub z urzdu, w drodze decyzji, czy gra lub zakad posiadajce cechy wymienione
w ust. 1 5a jest gr losow, zakadem wzajemnym, gr w karty lub gr na
automacie w rozumieniu ustawy.,

3
g)

po ust. 7 dodaje si ust. 7a i 7b w brzmieniu:


7a. Nie wydaje si decyzji, o ktrej mowa w ust. 6, gdy charakter gier na
danym urzdzeniu zosta ustalony w wyniku kontroli przeprowadzonej przez
organy Suby Celnej zgodnie z odrbnymi przepisami.
7b. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli w drodze
rozporzdzenia wzr wniosku o wydanie decyzji, o ktrej mowa w ust. 7, majc na
uwadze potrzeb zapewniania jednolitoci wnioskw i sprawnej realizacji zada w
tym zakresie.;

3)

art. 3 otrzymuje brzmienie:


Art. 3. Urzdzanie i prowadzenie dziaalnoci w zakresie gier losowych, zakadw
wzajemnych, gier w karty, gier na automatach jest dozwolone na podstawie waciwej
koncesji, zezwolenia lub dokonania zgoszenia.;

4)

w art. 4:
a)

w ust. 1:
-

w pkt 1 po lit. b rednik zastpuje si przecinkiem i dodaje si lit. c w


brzmieniu:
c) salon gier na automatach jako wydzielone miejsce, w ktrym prowadzi
si gry na automatach na podstawie zatwierdzonego regulaminu, a liczba
zainstalowanych automatw wynosi od 10 do 50 sztuk;,

po pkt 2 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 3-5 w brzmieniu:


3) urzdzeniu do gier rozumie si przez to wszelkie urzdzenia, z
wykorzystaniem ktrych moliwe jest prowadzenie gry, obsugiwane
przez urzdzajcego oraz urzdzenia ktrych dziaanie wpywa na
prowadzenie gier;
4)

urzdzeniu losujcym rozumie si przez to urzdzenie suce


wycznie do wyaniania zwycizcw w loteriach pieninych, loteriach
audioteksowych, grach liczbowych, loteriach promocyjnych i loteriach
fantowych;

5)

wydzielonym miejscu rozumie si przez to miejsce, ktre ogranicza


wstp osb poniej 18 roku ycia oraz zapewnia przestrzeganie przepisw
dotyczcych reklamy gier hazardowych.,

b)

uchyla si ust. 2;

4
5)

w art. 5:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Prowadzenie dziaalnoci w zakresie gier liczbowych, loterii pieninych,
gry telebingo oraz gier na automatach poza kasynem gry jest objte monopolem
pastwa.,

b)

po ust. 1 dodaje si ust. 1a-c w brzmieniu:


1a. Dziaalno w zakresie gier liczbowych i loterii pieninych moe by
prowadzona w formie udziau w grach liczbowych i loteriach pieninych
urzdzanych

jednoczenie

na

terytorium

wicej

ni

pastwa

(gry

multijurysdykcyjne).
1b. Urzdzanie gier hazardowych w Internecie, z wyjtkiem zakadw
wzajemnych i loterii promocyjnych, jest objte monopolem pastwa.
1c. Monopol pastwa w zakresie gier na automatach poza kasynem gry jest
wykonywany w salonach gier na automatach.;
6)

art. 6 otrzymuje brzmienie:


1. Dziaalno w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w koci i gier na
automatach moe by wykonywana po uzyskaniu koncesji na kasyno gry, z
zastrzeeniem art. 5 ust. 1 oraz art. 6a ust. 2.
2. Dziaalno w zakresie gier bingo pienine moe by wykonywana po
uzyskaniu zezwolenia na salon gry bingo pienine.
3. Dziaalno w zakresie zakadw wzajemnych moe by wykonywana stosownie do udzielonego zezwolenia - wycznie w punktach przyjmowania zakadw
wzajemnych albo przez sie Internet po uzyskaniu zezwolenia na urzdzanie zakadw
wzajemnych.
4. Dziaalno w zakresie okrelonym w ust. 1 3 jest wykonywana na zasadach i
warunkach okrelonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji lub
udzielonym zezwoleniu, a take wynikajcych z przepisw o grach hazardowych.
5. Urzdzanie gier hazardowych w zakresie okrelonym w ust. 1-3 jest moliwe
wycznie w formie spki akcyjnej lub spki z ograniczon odpowiedzialnoci,
majcej siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeeniem art. 7a.

5
6. Akcje (udziay) w spkach, o ktrych mowa w ust. 5, moe nabywa lub
obejmowa:
1)

osoba prawna lub spka niemajca osobowoci prawnej, ktrej siedziba znajduje
si na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa
czonkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2)

osoba fizyczna bdca obywatelem pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub


pastwa czonkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
7. Przepisu ust. 6 nie stosuje si do spek, o ktrych mowa w art. 7a ust. 1.;

7)

po art. 6 dodaje si art. 6a w brzmieniu:


Art. 6a 1. Gra w pokera moe by organizowana w kasynach gry lub poza
kasynem gry przez podmioty urzdzajce gry hazardowe na podstawie udzielonej
koncesji na prowadzenie kasyna gry w nastpujcy sposb:
1)

w kasynie gry:
a)

gra jest prowadzona przez uprawnionego pracownika, a gracze graj


przeciwko kasynu albo

b)

w formie turnieju gry w pokera gdy uczestnicy graj midzy sob, a liczba
uczestnikw w turnieju wynosi co najmniej 10 osb oraz dokonano zgoszenia
organizacji takiego turnieju waciwemu dyrektorowi izby celnej;

2)

poza kasynem gry w formie turnieju gry w pokera, gdy uczestnicy graj midzy
sob, a liczba uczestnikw w turnieju wynosi co najmniej 10 osb i dokonano
zgoszenia waciwemu dyrektorowi izby celnej.
2. Gra w pokera moe by urzdzana w formie turnieju gry w pokera poza

kasynami gry przez podmiot nieposiadajcy koncesji na prowadzenie kasyna gry jeeli:
1)

warto nagrd rzeczowych nie przekracza 50% kwoty bazowej, o ktrej mowa w
art. 70;

2)

dokonano zgoszenia organizacji takiego turnieju waciwemu dyrektorowi izby


celnej;

3)

gra odbywa si w wydzielonym miejscu dostpnym wycznie dla penoletnich


osb zaproszonych przez organizatora.
3. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze

rozporzdzenia, szczegowe warunki urzdzania turniejw gry w pokera poza kasynem

6
gry, majc na uwadze konieczno zapewnienia prawidowoci urzdzania turniejw gry
w pokera poza kasynami gry.;
8)

w art. 7a w ust. 2 po pkt 1 dodaje si pkt 1a w brzmieniu:


1a) posiada penomocnictwo do zawierania umw cywilno-prawnych w imieniu i na
rzecz spki, o ktrej mowa w ust. 1;;

9)

w art. 9 dotychczasow tre oznacza si jako ust.1 i dodaje si ust. 2-4 w brzmieniu:
2. W regulaminie, o ktrym mowa w ust. 1, w przypadku gier na automatach w
salonach gier na automatach okrela si zasady lokalizowania salonw gier na
automatach od placwek edukacyjnych, zdrowotnych, miejsc kultu religijnego oraz
punktw sprzeday alkoholu.
3.W przypadku gier na automatach w salonach gier na automatach warunkiem ich
urzdzania jest zatwierdzenie lokalizacji salonu gier na automatach i liczby automatw
przez waciwego dyrektora izby celnej.
4. Podmiot wykonujcy monopol pastwa w zakresie gier hazardowych
przedstawia ministrowi waciwemu do spraw finansw publicznych do zatwierdzenia
projekt regulaminu odpowiedzialnej gry.;

10) w art. 11:


a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:


1)

akcjonariuszami (wsplnikami) posiadajcymi akcje (udziay), ktrych


warto przekracza 10% kapitau zakadowego spki, lub czonkami zarzdu,
rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentami spki s osoby
fizyczne, osoby prawne lub spki niemajce osobowoci prawnej, co do
ktrych

nie

istniej

uzasadnione

zastrzeenia

punktu

widzenia

bezpieczestwa pastwa, porzdku publicznego lub bezpieczestwa interesw


ekonomicznych pastwa;,
b)

po pkt 3 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 4 w brzmieniu:


4) podmiotami, o ktrych mowa w pkt 1, nie mog by podmioty, ktre w
terminie 6 lat przed dat zoenia wniosku o koncesj lub zezwolenie byy
akcjonariuszami (wsplnikami) posiadajcymi akcje (udziay), ktrych
warto przekraczaa 10% kapitau zakadowego spki, lub czonkami
zarzdu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub prokurentami w spce,
ktrej cofnito koncesj lub zezwolenie z powodw okrelonych w art. 59 ust.
1 pkt 2.;

7
11) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Osoby fizyczne bdce wsplnikami (akcjonariuszami) spki prowadzcej
dziaalno w zakresie, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1-3, reprezentujce co najmniej
10% kapitau zakadowego, oraz czonkowie zarzdu, rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej lub prokurenci takiej spki powinni posiada nienagann opini, w
szczeglnoci nie mog by osobami skazanymi za umylne przestpstwo lub umylne
przestpstwo skarbowe na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej.;
12) uchyla si art. 14;
13) w art. 15:
a)

po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:


1a. Salony gier na automatach mog by lokalizowane w miejscowociach, z
zastrzeeniem, e czna liczba automatw zainstalowanych we wszystkich
salonach gier na terenie powiatu, w ktrym mieci si salon gier na automatach, nie
moe by wiksza ni wynikajca z proporcji 1 automat na kade pene 1 tys.
mieszkacw powiatu. Maksymalna, czna liczba automatw w salonach gier na
automatach wynosi 60 tys. sztuk.,

b)

w ust. 3 wyrazy w ust. 1 i 2 zastpuje si wyrazami w ust. 1-2;

14) w art. 15b ust. 1 otrzymuje brzmienie;


1. Podmiot prowadzcy dziaalno w zakresie gier urzdzanych w kasynie gry,
salonie gry na automatach jest zobowizany do zainstalowania w kasynie gry, salonie
gry na automatach audiowizyjnego systemu kontroli gier sucego kontroli przebiegu i
prowadzenia gier, w tym umoliwiajcego rozstrzyganie wtpliwoci zwizanych z
urzdzanymi grami oraz weryfikacj prawidowoci okrelania ich rezultatw,
rozliczania etonw i pienidza gotwkowego w kasie, wydawania zawiadcze o
uzyskanej wygranej i prowadzenia ewidencji wypaconych (wydanych) wygranych, a
take moliwo kontroli i weryfikacji osb wchodzcych do kasyna gry, salonu gry na
automatach, za pomoc zapisu sygnau audiowizyjnego.;
15) po art. 15b dodaje si art. 15ba i 15bb w brzmieniu:
Art. 15ba 1. Podmiot wykonujcy monopol pastwa w zakresie gier na
automatach urzdzanych poza kasynami gry uruchomi system informatyczny i
rejestrujcy wpacone stawki i wypacone wygrane w grach na automatach urzdzanych
w salonach gier na automatach, bdcy jednoczenie system nadzoru nad ingerencj w
automat do gry z zewntrz, zwany dalej systemem rejestrujcym.

8
2. Urzdzenia, o ktrych mowa w art. 2 ust. 4, przystosowane s i podczane do
systemu rejestrujcego i nadzorujcego w grach na automatach urzdzanych poza
kasynem, z dniem rozpoczcia wykonywania przez podmiot, o ktrym mowa w ust. 1,
dziaalnoci w zakresie gier na automatach urzdzanych poza kasynem gry.
3. Podmiot, o ktrym mowa w ust. 1, udostpni system rejestrujcy i nadzorujcy
w grach ministrowi waciwemu do spraw finansw publicznych i wyznaczonym przez
niego organom podlegym lub nadzorowanym, z dniem rozpoczcia wykonywania
dziaalnoci.
4.

Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze

rozporzdzenia, szczegowe warunki, jakie spenia musi system rejestrujcy i


nadzorujcy w grach na automatach urzdzanych poza kasynem gry, w tym wymagane
dane, biorc pod uwag jego przydatno do realizowania zada okrelonych ustaw,
niezawodno, koszty oraz warunki serwisowania i gwarancji.
5. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze
rozporzdzenia zasady bezpiecznej gry na automatach w salonach gier na automatach.
Art. 15bb Podmiot urzdzajcy gry hazardowe na podstawie koncesji na
prowadzenie kasyna gry jest obowizany przeprowadza wszystkie transakcje
wynikajce z gier urzdzanych w kasynie gry za porednictwem rachunku patniczego
lub instrumentu patniczego, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usugach
patniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916 oraz z 2015 r. 1764, 1830 i 1893).;
16) w art. 15d ust. 1 - 5 otrzymuj brzmienie:
1. W przypadku urzdzania gier hazardowych przez sie Internet, urzdzenia
przetwarzajce i przechowujce informacje oraz dane dotyczce tych gier hazardowych,
a take ich uczestnikw, powinny by zainstalowane i przechowywane na terytorium
pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.
2. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez sie Internet moe wykorzystywa do
ich urzdzania wycznie stron internetow, ktrej krajowa domena najwyszego
poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych.
3. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez sie Internet jest obowizany
prowadzi, w czasie rzeczywistym, w urzdzeniu sucym do archiwizacji danych
usytuowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pastwa czonkowskiego Unii

9
Europejskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, archiwizacj
wszelkich danych wymienianych midzy tym podmiotem a uczestnikiem gier
hazardowych, w tym pozwalajcych na ustalenie przebiegu i wyniku gier hazardowych
oraz przeprowadzanych transakcji wynikajcych z oraz danych niezbdnych do
identyfikacji uczestnika gier hazardowych.
4. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez sie Internet jest obowizany
zapewni funkcjonariuszom celnym dostp, w tym dostp zdalny, do danych
przechowywanych w urzdzeniu archiwizujcym oraz udostpni w tym celu
odpowiednie narzdzia i oprogramowanie zapewniajce bezpieczestwo danych.
5. Podmiot

urzdzajcy

gry

hazardowe

przez

sie

Internet

zapewnia

bezpieczestwo przechowywanych i udostpnianych danych.;


17) art. 15e otrzymuje brzmienie:
Art. 15e. 1. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez sie Internet jest
obowizany przeprowadza transakcje wynikajce z tych gier wycznie za
porednictwem rachunku patniczego lub instrumentu patniczego w rozumieniu ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usugach patniczych przypisanego do rachunku patniczego.
Rachunki patnicze lub instrumenty patnicze, musz by obsugiwane przez krajowe lub
unijne instytucje patnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usugach
patniczych.
2. Minister Finansw prowadzi rejestr podmiotw oferujcych w sieci Internet
osobom przebywajcym

na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej gry hazardowe

niezgodnie z przepisami ustawy. Rejestr jest prowadzony za pomoc systemu


teleinformatycznego i jest udostpniany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra
Finansw (BIP MF).
3. Krajowe lub unijne instytucje patnicze, o ktrych mowa w ust. 1, s obowizane
do monitorowania listy, o ktrej mowa w ust. 2.
4. Krajowe lub unijne instytucje patnicze, o ktrych mowa w ust. 1, maj
obowizek dooy naleytej starannoci w celu uniemoliwienia swoim klientom
wykonywanie transakcji patniczych na rzecz podmiotw, o ktrych mowa w ust. 2.
5. Minister waciwy do spraw finansw publicznych, w przypadku niedooenia
naleytej starannoci przez instytucje, o ktrych mowa w ust. 1 do obowizku, o ktrym
mowa w ust. 4, informuje o tym niezwocznie Komisj Nadzoru Finansowego.;

10
18) po art. 15e dodaje si art. 15f -15j w brzmieniu:
Art. 15f. 1. Minister Finansw prowadzi Rejestr Niedozwolonych Stron, zwany
dalej Rejestrem. Rejestr jest prowadzony za pomoc systemu teleinformatycznego i
jest udostpniany w BIP MF.
2. Wpisowi do Rejestru podlegaj adresy elektroniczne pozwalajce na
identyfikacj stron internetowych lub innych usug zawierajcych treci umoliwiajce
urzdzanie gier hazardowych bez zezwolenia udzielonego zgodnie z przepisami ustawy
lub uczestniczenie w tych grach, nazw podmiotu urzdzajcego gry hazardowe bez
zezwolenia oraz nazw oferowanej gry hazardowej, zwanych dalej niedozwolonymi
stronami i usugami.
3. Przedsibiorca telekomunikacyjny wiadczcy usugi dostpu do Internetu jest
obowizany do:
1)

nieodpatnego utrudniania dostpu do niedozwolonych stron i usug przez


blokowanie dostpu do adresw elektronicznych wpisanych do Rejestru;
blokowanie powinno nastpi nie pniej ni w cigu 2 dni roboczych od
udostpnienia w BIP MF informacji o wpisie adresu do Rejestru;

2)

nieodpatnego odblokowania dostpu do adresw elektronicznych wykrelonych z


Rejestru; odblokowanie powinno nastpi nie pniej ni w cigu 2 dni roboczych
od udostpnienia w BIP MF informacji o wykreleniu adresu z Rejestru.
4. W Rejestrze umieszcza si rwnie dane dotyczce czasu i podstawy dokonania

wpisu do Rejestru, jego zmiany lub wykrelenia.


5. Wpisu do Rejestru, zmiany wpisu lub jego wykrelenia dokonuje z urzdu
Minister Finansw.
6. Do obliczania terminw, o ktrych mowa w ust. 3, stosuje si art. 12 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z pn. zm.).
7. Kontrol nad prowadzeniem przez Ministra Finansw Rejestru sprawuje Sd
Okrgowy w Warszawie, zwany dalej Sdem.
8. Minister Finansw przekazuje Sdowi, w okresach procznych, sprawozdanie
obejmujce:
1)

liczb adresw elektronicznych wpisanych i wykrelonych z Rejestru w okresie


sprawozdawczym;

2)

informacj na temat treci uzasadniajcych wpis do Rejestru, jego zmian lub


wykrelenie.

11
9. W ramach kontroli, o ktrej mowa w ust. 7, Sd moe zada dodatkowych
informacji odnoszcych si do prowadzenia Rejestru, w tym sposobu pozyskiwania
danych stanowicych podstaw podejmowanych dziaa.
10. Sd informuje Ministra Finansw o wyniku kontroli w terminie 30 dni od jej
zakoczenia.
Art. 15g. Rada Ministrw moe okreli, w drodze rozporzdzenia, rodzaje
przedsibiorcw telekomunikacyjnych niepodlegajcych obowizkowi utrudniania
dostpu do niedozwolonych stron i usug, kierujc si rozmiarem dziaalnoci
telekomunikacyjnej i wielkoci sprzeday usug telekomunikacyjnych.
Art. 15h. Minister waciwy do spraw finansw publicznych moe, w drodze
rozporzdzenia, upowani dyrektora izby celnej waciwego w sprawach okrelonych
w art. 15f

uwzgldniajc w szczeglnoci moliwoci techniczno-organizacyjne

zapewniajce sprawne wykonywanie zadania.


Art. 15i. 1. W celu zapewnienia ochrony grajcych przed negatywnymi skutkami
hazardu, podmiot prowadzcy dziaalno w zakresie gier hazardowych urzdzanych
przez sie Internet ma obowizek wdroy polityk odpowiedzialnej gry, wynikajc z
regulaminu odpowiedzialnej gry, obejmujc w szczeglnoci:
1)

umieszczenie

widoczny

sposb

elementw

na

stronie

internetowej

wykorzystywanej do urzdzania gry hazardowej, o:


a)

podmiocie oferujcym gry hazardowe i sposobnie kontaktu z nim,

b)

pozwoleniu na urzdzanie gier wskazujcej jego zakres przedmiotowy, termin


wanoci, oraz nazw organu, ktry go udzieli,

c)

regulaminie gry,

d)

zakazie gry osobom poniej 18 roku ycia,

e)

ryzyku zwizanym z hazardem,

f)

nazwie instytucji wiadczcych pomoc osobom z problemami hazardowymi


wraz z linkiem do strony tych instytucji;

2)

procedury weryfikacji ukoczenia 18 roku ycia przez uczestnikw gry;

3)

procedury rejestracji gracza na koncie gracza lub tymczasowym koncie gracza,


jako warunku rozpoczcia i prowadzenia gry;

4)

wprowadzenie mechanizmw umoliwiajcych uczestnikom gry kontrol swojej


aktywnoci na stronie internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej;

12
5)

wprowadzenie mechanizmw uniemoliwiajcych uczestnikom gry, gr po


wyczerpaniu rodkw na koncie gracza;

6)

zapewnienie ochrony nieletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych


na stronie internetowej.
2. Podmiot, o ktrym mowa w ust. 1, udostpnia na stronie internetowej regulamin

odpowiedzialnej gry, nie pniej ni z chwil rozpoczcia urzdzania gier.


3. Podmiot, o ktrym mowa w ust. 1, nie moe umieszcza na stronie internetowej,
na ktrej urzdzane s gry hazardowe reklam usug finansowych ani oferowa usug
finansowych.
4. Podmiot, o ktrym mowa w ust. 1, przedstawia regulamin odpowiedzialnej gry
do zatwierdzenia ministrowi waciwemu do spraw finansw publicznych.
Art. 15j 1. Zakazane jest posiadanie automatw do gier z wyjtkiem:
1)

podmiotu posiadajcego koncesj na prowadzenie kasyna gry;

2)

spki wykonujcej monopol pastwa w zakresie gier na automatach w salonach


gier;

3)

jednostki badajcej, o ktrej mowa w art. 23f, posiadajcej upowanienie ministra


waciwego do spraw finansw publicznych;

4)

jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawujcej nadzr lub


uprawnionej do kontroli wykonywania przepisw o grach hazardowych;

5)

producenta lub dystrybutora automatw do gier posiadajcego siedzib na


terytorium Rzeczpospolitej Polski, ktry dopeni obowizku okrelonego w ust. 2.
2. Podmioty, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, maj obowizek zoenia wniosku

o zarejestrowanie automatu do gier w terminie 60 dni od jego nabycia, nabycia


wewntrzwsplnotowego lub importu.;
19) w art. 18 dodaje si ust.4 w brzmieniu:
4. W zakadach wzajemnych, w przypadku zakadw na odgadywanie zdarze
wirtualnych, rednia zaprogramowana warto wygranych nie moe by nisza o wicej
ni 5% redniej wygrywalnoci w zakadach wzajemnych, w przypadku zakadw na
odgadywanie

zdarze

nie

bdcych

zdarzeniami

wirtualnymi

za

miesic

poprzedzajcy.;
20) w art. 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe jest obowizany prowadzi ewidencj
wypaconych (wydanych) wygranych, ktrych warto wynosi co najmniej 2.280 z.;

13
21) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Podmiot prowadzcy dziaalno w zakresie okrelonym w art. 6 ust. 1-3 oraz
wykonujcy monopol pastwa w zakresie gier na automatach jest obowizany zapewni
utrzymanie porzdku i adu na terenie orodka gier i punktu przyjmowania zakadw
wzajemnych.;
22) w art. 23:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Automaty do gier, urzdzenia losujce i urzdzenia do gier powinny by
przystosowane do ochrony praw grajcych i realizacji przepisw ustawy.,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:


3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si w przypadku loterii fantowej i gry bingo
fantowe, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1a i 1b.,

c)

po ust. 3 dodaje si ust. 4 i 5 w brzmieniu:


4. Automaty do gier, urzdzenia losujce i urzdzenia do gier musz by
zabezpieczone przed ingerencj z zewntrz.
5. Minister waciwy do spraw finansw publicznych moe okreli, w drodze
rozporzdzenia, szczegowe warunki dotyczce systemu umoliwiajcego
kumulowanie wygranych, o ktrym mowa w ust. 1c, uwzgldniajc w
szczeglnoci ochron interesw uczestnikw gier i zabezpieczenie wykonywania
zobowiza wobec budetu pastwa.;

23) w art. 23a:


a)

ust.1 i 2 otrzymuj brzmienie:


1. Automaty do gier, urzdzenia losujce i urzdzenia do gier, z wyjtkiem
terminali w kolekturach gier liczbowych sucych wycznie do urzdzania gier
liczbowych, mog by eksploatowane przez podmioty posiadajce koncesj lub
zezwolenie na prowadzenie dziaalnoci w zakresie gier losowych lub gier na
automatach oraz przez podmioty wykonujce monopol pastwa, po ich
zarejestrowaniu przez naczelnika urzdu celnego.
2. Rejestracja automatu do gier, urzdzenia losujcego lub urzdzenia do gier
oznacza dopuszczenie go do eksploatacji. Rejestracji dokonuje si na okres 6 lat.,

14
b)

po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:


3a. Pierwszej rejestracji automatu do gier, urzdzenia losujcego oraz
urzdzenia do gier dokonuje si w okresie do 6 miesicy od daty jego
wyprodukowania.,

c)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:


6. Rejestracja wygasa z upywem okresu, na jaki zostaa dokonana, a take w
przypadku wycofania z eksploatacji automatu do gier, urzdzenia losujcego lub
urzdzenia do gier oraz w przypadku wyganicia koncesji lub zezwolenia w
oparciu, o ktre zostay zarejestrowane.;

24) w art. 23b:


a)

ust. 2 i 3 otrzymuj brzmienie:


2. W daniu, o ktrym mowa w ust. 1, wskazuje si automat do gier,
urzdzenie losujce lub urzdzenie do gier podlegajce badaniu sprawdzajcemu,
jednostk badajc przeprowadzajc badanie oraz podmiot, ktremu automat do
gier, urzdzenie losujce lub urzdzenie do gier ma by przekazane w celu
przeprowadzenia badania, i termin tego przekazania.
3. Badanie sprawdzajce przeprowadza, na zlecenie naczelnika urzdu
celnego, jednostka badajca upowaniona do bada technicznych automatw do
gier, urzdze losujcych oraz urzdze do gier, w terminie nie duszym ni trzy
miesice od dnia przekazania automatu lub urzdzenia do bada.,

b)

uchyla si ust. 4,

c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:


5. W przypadku potwierdzenia w wyniku badania sprawdzajcego, e
automat do gier, urzdzenie losujce lub urzdzenie do gier nie spenia warunkw
okrelonych w ustawie, koszty badania sprawdzajcego obciaj podmiot
eksploatujcy ten automat lub urzdzenie.;

25) art. 23c - 23e otrzymuj brzmienie:


Art. 23c. Podmiot eksploatujcy zarejestrowany automat do gier, urzdzenie
losujce lub urzdzenie do gier jest obowizany informowa pisemnie naczelnika urzdu
celnego o:
1)

zamiarze przemieszczenia automatu do gier,

urzdzenia losujcego lub

urzdzenia do gier do innego miejsca eksploatacji - co najmniej na 7 dni przed


dokonaniem tej czynnoci;

15
2)

zawieszeniu lub wycofaniu z eksploatacji automatu, urzdzenia losujcego lub


urzdzenia - w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynnoci;

3)

zniszczeniu lub kradziey automatu lub urzdzenia - w terminie 2 dni od dnia


wystpienia takiego zdarzenia.
Art. 23d. 1. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze

rozporzdzenia, szczegowe warunki badania, rejestracji i eksploatacji automatw i


urzdze do gier uwzgldniajc ochron interesw uczestnikw gier i zabezpieczenie
wykonywania zobowiza wobec budetu pastwa, warunki i sposb zabezpieczenia
przed ingerencj z zewntrz, sposb dziaania w sytuacji awarii, sposb wypacania
wartoci pieninych gdy urzdzenie lub automat znajduje si w stanie bdu lub w
trakcie gry.
2. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze
rozporzdzenia, szczegowe warunki badania, rejestracji i eksploatacji urzdze
losujcych, warunki i sposb zabezpieczenia przed ingerencj z zewntrz, sposb
dziaania w sytuacji awarii, sposb zabezpieczenia urzdze losujcych, pomieszcze
oraz informacji istotnych z punktu widzenia loterii w tym danych dotyczcych
uczestnikw.
Art. 23e. 1. Waciwi w okrelonych w art. 23a-23c sprawach rejestracji i
eksploatacji automatw do gier, urzdze losujcych i urzdze do gier s wyznaczeni
naczelnicy urzdw celnych.
2. Waciwo miejscow ustala si wedug miejsca lokalizacji orodka gier albo
miejsca eksploatacji urzdzenia do gier oraz urzdzenia losujcego.
3. Minister waciwy do spraw finansw publicznych wyznaczy, w drodze
rozporzdzenia, naczelnikw urzdw celnych waciwych w sprawach rejestracji i
eksploatacji automatw do gier, urzdze losujcych i urzdze do gier oraz okreli
obszary ich waciwoci miejscowej, uwzgldniajc potrzeb sprawnego wykonywania
zada oraz rozmieszczenie terytorialne miejsc eksploatacji automatw do gier, urzdze
losujcych i urzdze do gier.;
26) w art. 23f:
a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Upowanienia do bada technicznych automatw do gier, urzdze losujcych i
urzdze do gier udziela minister waciwy do spraw finansw publicznych
podmiotowi, ktry spenia nastpujce warunki:,

16
b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:


2. Upowanienie do bada technicznych automatw do gier, urzdze
losujcych i urzdze do gier jest udzielane na wniosek jednostki badajcej
podmiotu ubiegajcego si o status jednostki badajcej lub dyrektora izby celnej,
do ktrego docza si dokumenty potwierdzajce spenienie warunkw
okrelonych w ust. 1, w szczeglnoci:
1)

certyfikat akredytacji;

2)

certyfikaty lub inne dokumenty okrelajce standard przeprowadzanych


bada, potwierdzajce wiedz techniczn osb przeprowadzajcych badania
techniczne automatw do gier, urzdze losujcych i urzdze do gier;

3)

aktualne zawiadczenia, e osoby wymienione w ust. 1 pkt 3 nie byy skazane


za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe;

4)

owiadczenia zoone, pod rygorem odpowiedzialnoci karnej, przez osoby


wymienione w ust. 1 pkt 3, e nie pozostaj z podmiotem prowadzcym
dziaalno w zakresie gier hazardowych ani z osobami:
a)

zarzdzajcymi takim podmiotem lub go reprezentujcymi,

b)

bdcymi akcjonariuszami (wsplnikami) takiego podmiotu lub jego


pracownikami

w stosunku prawnym lub faktycznym, ktry moe wywoywa uzasadnione


zastrzeenia do ich bezstronnoci.,
c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:


3. Upowanienie do bada technicznych automatw do gier, urzdze
losujcych i urzdze do gier jest udzielane na okres 6 lat.,

d)

po ust. 3 dodaje si ust. 3a:


3a. Upowanienie do bada technicznych automatw do gier, urzdze
losujcych i urzdze do gier zawiera:
1)

oznaczenie organu wydajcego upowanienie;

2)

dat wydania;

3)

nazw jednostki badajcej;

4)

powoanie podstawy prawnej;

5)

imi, nazwisko i stanowisko subowe osoby zarzdzajcej jednostk


badajc;

17
6)

wykaz osb uprawnionych do przeprowadzania bada technicznych


automatw do gier, urzdze losujcych i urzdze do gier

w imieniu

jednostki badajcej;
7)

wykaz osb upowanionych do zatwierdzania i podpisywania opinii


wydanych przez jednostk badajc po przeprowadzeniu bada technicznych
automatw do gier, urzdze losujcych i urzdze do gier;

8)

zakres upowanienia;

9)

podpis osoby upowanionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska


subowego.,

e)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:


6. Minister waciwy do spraw finansw publicznych podaje do publicznej
wiadomoci, na stronie internetowej urzdu obsugujcego tego ministra, wykaz
jednostek badajcych upowanionych do bada technicznych automatw do gier,
urzdze losujcych i urzdze do gier.,

f)

po ust. 6 dodaje si ust. 7 w brzmieniu:


7. Jednostka badajca upowaniona do bada automatw do gier, urzdze
losujcych i urzdze do gier obowizana jest poinformowa organ o kadej
zmianie dotyczcej osb, o ktrych ust. 3a pkt 6 i 7 w terminie 7 dni, od dnia
zaistnienia takiej zmiany.;

27) tytu rozdziau 3 otrzymuje brzmienie:


Szkolenia;
28) w art. 24:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe, w tym podmiot urzdzajcy gry
hazardowe przez Internet jest obowizany zapewni, aby osoby penice funkcj
lub zajmujce stanowisko, z ktrym wie si obowizek:
1)

nadzorowania gier hazardowych, w szczeglnoci: dyrektorzy oddziaw,


orodkw gier oraz ich zastpcy, kierownicy i ich zastpcy, osoby
nadzorujce gry telebingo, loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie
promocyjne i loterie audioteksowe, inspektorzy w orodkach gier, kasjerzy
stou, osoby nadzorujce prowadzenie gier przez Internet,

18
2)

bezporedniego prowadzenia gry hazardowej, w szczeglnoci: krupierzy,


obsugujcy automaty do gier, urzdzenia losujce lub urzdzenia do gier, z
wyczeniem pracownikw obsugi technicznej

przed rozpoczciem wykonywania obowizkw na zajmowanym stanowisku


odbyy szkolenie z zakresu przepisw o grach hazardowych i regulaminw
urzdzanych gier w zakresie niezbdnym do wykonywania czynnoci zwizanych z
nadzorowaniem i prowadzeniem gier.,
b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:


3. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe, w tym podmiot urzdzajcy gry
hazardowe przez sie Internet, jest obowizany zapewni, aby osoby, o ktrych
mowa w ust. 1, odbyy ponowne szkolenie w przypadku zmiany zakresu
wykonywanych czynnoci lub po upywie 3 lat od poprzedniego szkolenia.,

c)

uchyla si ust. 4,

d)

dodaje si ust. 5 i 6 w brzmieniu:


5. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe, w tym podmiot urzdzajcy gry
hazardowe przez sie Internet, nie moe powierzy nadzorowania tych gier oraz
bezporedniego ich prowadzenia osobie, ktra nie odbya szkolenia, o ktrym
mowa w ust. 1.
6. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez sie Internet, jest obowizany do
wyznaczenia 5 osb odpowiedzialnych za nadzorowanie tych gier.;

29) uchyla si art. 24a;


30) po art. 24a dodaje si art. 24b i 24c w brzmieniu:
Art. 24b 1. Szkolenie z zakresu przepisw o grach hazardowych i regulaminw
urzdzanych gier, o ktrym mowa w art. 24 ust. 1, prowadzi podmiot urzdzajcy gry
hazardowe, w tym podmiot urzdzajcy gry urzdzane przez sie Internet, lub jednostka
organizacyjna prowadzca dziaalno szkoleniow.
2. Podmioty, o ktrych mowa w ust. 1, po zakoczeniu szkolenia s obowizane
wyda uczestnikowi szkolenia pisemne zawiadczenie o odbyciu szkolenia.
3. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe prowadzi w formie papierowej rejestr
zawiadcze

pracownikw, obejmujcy dane pracownika, dat szkolenia, dane

podmiotu wystawiajcego zawiadczenie oraz numer zawiadczenia, do ktrego docza


kopi zawiadczenia, powiadczon za zgodno z oryginaem, ktrego orygina
znajduje si w aktach osobowych pracownika.

19
Art. 24c. Urzdzajcy gry hazardowe jest obowizany zapewni, aby osoba
penica funkcj lub zajmujca stanowisko, o ktrych mowa w art. 24 ust. 1, spenia
cznie nastpujce warunki:
1)

ma nienagann opini;

2)

posuguje si jzykiem polskim w stopniu wystarczajcym do penienia funkcji lub


zajmowania stanowiska, o ktre si ubiega;

3)

nie bya skazana za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe.;

31) uchyla si art. 25 i art. 26;


32) w art. 27 ust. 2 i 3 otrzymuj brzmienie:
2. W grach hazardowych, z wyjtkiem loterii fantowych, loterii promocyjnych
mog uczestniczy wycznie osoby, ktre ukoczyy 18 lat.
3. Podmioty urzdzajce i prowadzce dziaalno w zakresie gier hazardowych s
obowizane do umieszczenia w widoczny sposb przed wejciem do miejsca urzdzania
gier oraz w miejscu urzdzania gier lub sprzeday dowodw udziau w grach informacji
o zakazie uczestniczenia w grach osb, ktre nie ukoczyy 18 roku ycia.;
33) w art. 29a:
a)

uchyla si ust. 1,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:


2. Zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urzdzanych przez
sie Internet przez podmioty, ktre urzdzaj gier hazardowych w Internecie
wbrew przepisom ustawy.,

c)

uchyla si ust. 3;

34) uchyla si art. 30;


35) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pienine oraz zezwolenia na
urzdzanie zakadw wzajemnych udziela minister waciwy do spraw finansw
publicznych.;
36) w art. 34a dodaje si ust. 3 w brzmieniu:
3. O koncesj lub zezwolenie na prowadzenie dziaalnoci w zakresie, o ktrym
mowa w art. 6 ust. 1-3 lub art. 7 ust. 2, mog si ubiega wycznie spki, ktrym nie
cofnito koncesji lub zezwolenia z przyczyn okrelonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 w okresie
6 lat poprzedzajcych zoenie wniosku o koncesj lub zezwolenie.;

20
37) po art. 34a dodaje si art. 34b w brzmieniu:
34b. 1. Warunkiem przyznania koncesji lub zezwolenia na prowadzenie
dziaalnoci w zakresie, o ktrym mowa w art. 6 ust. 1-3 lub art. 7 ust. 2, jest uzyskanie
pozytywnej opinii Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Szefa Agencji
Bezpieczestwa Wewntrznego w zakresie weryfikacji informacji, o ktrej mowa w art.
34a ust. 1 pkt 1, oraz niezagraania przez podmiot wystpujcy przyznanie koncesji lub
zezwolenia bezpieczestwu pastwa.
2. Organy, o ktrych mowa w ust. 1, wydaj opini negatywn w przypadku
posiadania informacji o niezgodnoci dziaania spki, jej akcjonariuszy bdcych
osobami fizycznymi i posiadajcymi wicej ni 10% udziaw, czonkw zarzdu,
komisji rewizyjnej i rady nadzorczej z waciwymi przepisami regulujcymi
przeciwdziaanie praniu pienidzy oraz finansowaniu terroryzmu lub jeeli spki lub
osoby te zagraaj interesowi bezpieczestwa pastwa.
3. Organy, o ktrych mowa w ust. 1, przedstawiaj ministrowi waciwemu do
spraw finansw publicznych na jego wniosek, w drodze postanowienia, opinie, o
ktrych mowa w ust. 1 i 2, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wnioskw o wydanie
opinii.
4. Organ, o ktrych mowa w ust. 1, moe odstpi od uzasadnienia opinii ze
wzgldu na interes bezpieczestwa pastwa lub porzdek publiczny.;
38) w art. 35:
a)

pkt 17 otrzymuje brzmienie:


17) aktualne zawiadczenia o niezaleganiu z zapat podatkw stanowicych
dochd budetu pastwa, nalenoci celnych oraz skadek na ubezpieczenia
spoeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;,

b)

po pkt 21 dodaje si pkt 21a w brzmieniu:


21a) opini gwnego banku wnioskodawcy o pozytywnej sytuacji ekonomicznofinansowej spki i braku wiedzy o nieprawidowociach zwizanych z
dziaalnoci spki.;

39) w art. 36:


a)

pkt 17 otrzymuje brzmienie:


17) aktualne zawiadczenia o niezaleganiu z zapat podatkw stanowicych
dochd budetu pastwa, nalenoci celnych oraz skadek na ubezpieczenia
spoeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;,

21
b)

po pkt 21 dodaje si pkt 21a w brzmieniu:


21a) opini gwnego banku wnioskodawcy o pozytywnej sytuacji ekonomicznofinansowej spki i braku wiedzy o nieprawidowociach zwizanych z
dziaalnoci spki.;

40) uchyla si art. 37;


41) w art. 38 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11) aktualne zawiadczenia o niezaleganiu z zapat podatkw stanowicych dochd
budetu pastwa, nalenoci celnych oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne;;
42) w art. 39 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
9) aktualne zawiadczenia o niezaleganiu z zapat podatkw stanowicych dochd
budetu pastwa, nalenoci celnych oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne.;
43) w art. 39a w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
9) aktualne zawiadczenia o niezaleganiu z zapat podatkw stanowicych dochd
budetu pastwa, nalenoci celnych oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne.;
44) uchyla si art. 44;
45) w art. 49:
a)

uchyla si ust. 3;

b)

po ust. 4 dodaje si ust. 4a w brzmieniu:


4a. Okresy, o ktrych mowa w ust. 1, 2 i 4, rozpoczynaj bieg w terminie
okrelonym w koncesji lub zezwoleniu.;

46) po art. 49 dodaje si art. 49a o treci:


Art. 49a. Podmiot posiadajcy koncesj lub zezwolenie, ktrych wydanie podlega
ograniczeniom ilociowym, jest obowizany w terminie 7 dni od dnia wystpienia
zdarzenia, poinformowa organ waciwy w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia
o:
1)

rozpoczciu dziaalnoci objtej koncesj lub zezwoleniem;

2)

rezygnacji z dziaalnoci objtej koncesj lub zezwoleniem;

3)

przerwie w wykonywania dziaalnoci objtej koncesj lub zezwoleniem.;

47) uchyla si art. 54;


48) w art. 55 uchyla si ust. 2;

22
49) w art. 59:
a)

dotychczasow tre oznacza si jako ust. 1,

b)

w ust. 1:

uchyla si pkt 4,

po pkt 4 dodaje si pkt 4a-4c w brzmieniu:


4a)

rezygnacji z dziaalnoci objtej koncesj lub zezwoleniem, ktrych


wydanie podlega ograniczeniom ilociowym;

4b) niewykonywania przez okres duszy ni 3 miesice dziaalnoci objtej


koncesj lub zezwoleniem ktrych wydanie podlega ograniczeniom
ilociowym;
4c) przerwy trwajcej duej ni 6 miesicy w wykonywaniu dziaalnoci
objtej

koncesj

lub

zezwoleniem

ktrych

wydanie

podlega

ograniczeniom ilociowym;,

po pkt 9 dodaje si pkt 10 w brzmieniu:


10) nieuiszczenia kary, o ktrej mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2.,

c)

dodaje si ust. 2 w brzmieniu:


2. Do okresw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 4b i 4c, nie wlicza si przerw
spowodowanych dziaaniem siy wyszej i jej bezporednimi nastpstwami.;

50) po art. 59 dodaje si art. 59a w brzmieniu:


Art. 59a. Decyzja o cofniciu koncesji lub zezwolenia, jest wykonalna z chwil jej
dorczenia.;
51) w art. 60:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Podmiot ubiegajcy si o koncesj lub zezwolenie przedstawia organowi
waciwemu do ich udzielenia, do zatwierdzenia, projekt regulaminu urzdzanej
gry hazardowej oraz projekt regulaminu odpowiedzialnej gry.,

b)

po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:


1a.

Regulamin gry hazardowej okrela zasady tej gry oraz sposb

wypeniania warunkw ustawowych zwizanych z jej urzdzaniem.,


c)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:


2. Regulamin gier hazardowych, a take ich zmiany, zatwierdza minister
waciwy do spraw finansw publicznych, z zastrzeeniem ust. 3.,

23
d)

ust. 4 otrzymuje brzmienie


4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia regulaminu lub jego
zmiany nastpuje w terminie 6 miesicy od dnia jego zoenia, z wyjtkiem
wniosku dotyczcego regulaminu lub zmiany regulaminu loterii promocyjnej lub
loterii audioteksowej oraz loterii fantowej, ktrych rozpatrzenie nastpuje w
terminie 2 miesicy od dnia zoenia wniosku.;

52) w art. 61 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Regulamin gry hazardowej, z zastrzeeniem ust. 2 i 3, okrela:;
53) w art. 68:
a)

w ust. 1:

uchyla si pkt 2 i 3,

dodaje si pkt 4-6 w brzmieniu:


4)

za zmian koncesji lub zezwolenia;

5)

za rejestracj automatu do gier, urzdzenia losujcego lub urzdzenia do


gier;

6)

za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnicie charakteru gier, o ktrym


mowa w art. 2 ust. 6 .;

b)

w ust. 4:

uchyla si pkt 2,

dodaje si pkt 3-5 w brzmieniu:


3) ust. 1 pkt 4 - dokonuje organ udzielajcy koncesji albo zezwolenia;
5)

ust. 1 pkt 5 - dokonuje organ rejestrujcy;

6)

ust. 1 pkt 6 - dokonuje organ wydajcy decyzje.;

54) po art. 68 dodaje si art. 68a w brzmieniu:


Art. 68a. 1. Podmiot eksploatujcy automat do gier, urzdzenie losujce lub
urzdzenie do gier bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub dokonania zgoszenia
ponosi koszt bada urzdze, przeprowadzonych przez Sub Celn, w przypadku
potwierdzenia w wyniku badania, e urzdzanie gier na automacie, urzdzeniu
losujcym lub urzdzeniu do gier wymaga koncesji, zezwolenia lub dokonania
zgoszenia.
2. Poboru opaty, o ktrej mowa w ust. 1, dokonuje dyrektor izby celnej.;

24
55) w art. 69:
a)

w ust. 1:

uchyla si pkt 6,

dodaje si pkt 7 w brzmieniu:


7) opata za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnicie charakteru gier, o
ktrym mowa w art. 2 ust. 6 i 7, wynosi 200% kwoty bazowej.;

b)

po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:


1a. Opata za zmian koncesji lub zezwolenia:
1)

w przypadku zmiany koncesji wynosi 400% kwoty bazowej;

2)

w przypadku zmiany zezwolenia wynosi 200% kwoty bazowej;

3)

w przypadku zmiany zezwolenia w czci dotyczcej orodka gier wynosi


10% kwoty bazowej;

2)

w przypadku zmiany zezwolenia na urzdzanie zakadw wzajemnych


dotyczcej kadego punktu przyjmowania zakadw wzajemnych wynosi 10%
kwoty bazowej.,

c)

uchyla si ust. 2 i 3,

d)

po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:


3a. Opata za rejestracj automatu do gier, urzdzenia losujcego lub
urzdzenia do gier wynosi
50% kwoty bazowej.;

56) w art. 71:


a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz
jednostka organizacyjna niemajca osobowoci prawnej, ktra urzdza gry
hazardowe na podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z
wyczeniem loterii promocyjnych, podmiot urzdzajcy gry objte monopolem
pastwa.,

b)

ust. 2 otrzymuj brzmienie:


2. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urzdzanie gier
hazardowych, z wyczeniem urzdzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i
gry bingo fantowe, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1a.,

c)

w ust. 3 uchyla si zdanie drugie;

25
57) w art. 73 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) w turnieju gry pokera suma wpat gotwkowych z tytuu wymiany etonw w
kasie sucych do gry w turnieju gry pokera;;
58) w art. 74:
a)

b)

pkt 4 i 5 otrzymuj brzmienie:


4)

gry bingo pienine, gry telebingo, loterii audioteksowej - 25%;

5)

gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w koci, gry w karty - 50%;

w pkt 7 kropk zastepuje si rednikiem i dodaje si pkt 8 w brzmieniu:


8) turnieju gry pokera - 12 %.;

59) w art. 75:


a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Podatnicy s obowizani, bez wezwania, do:,

b)

uchyla si ust. 6 i 7;

60) tytu rozdziau 8 otrzymuje brzmienie:


Sprawozdawczo i informacje;
61) art. 79 otrzymuje brzmienie:
Art. 79 1. Podmioty urzdzajce i prowadzce dziaalno w zakresie gier
hazardowych s obowizane do przekazywania, na danie ministra waciwego do
spraw finansw publicznych, informacji dotyczcych funkcjonowania tych podmiotw.
2. Podmioty urzdzajce i prowadzce dziaalno w zakresie gier hazardowych s
obowizane

przekazywa odpowiednio waciwemu do udzielenia zezwolenia

ministrowi waciwemu do spraw finansw publicznych i dyrektorowi izby celnej, w


terminie do 21 dnia miesica nastpujcego po kadym kwartale kalendarzowym,
zestawie danych ekonomiczno-finansowych w zakresie dziaalnoci ze szczeglnym
uwzgldnieniem obrotw, wyniku finansowego, wskanikw ekonomicznych, a
zwaszcza wskanika zatrudnienia, oraz wskanikw statystycznych uzyskiwanych
przez te podmioty.

26
3. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze
rozporzdzenia, tryb przekazywania i szczegowy zakres informacji, o ktrych mowa w
ust. 2, uwzgldniajc dane niezbdne do monitorowania realizacji wydanych koncesji i
zezwole oraz ksztatowania polityki w zakresie gier hazardowych.";
62) po art. 88 dodaje si art. 88a w brzmieniu:
Art. 88a. 1. Maksymalna kwota wpat na fundusze ,o ktrych mowa w art. 86-88
moe wynie 110% kwoty wpaconych rodkw za 2015 r., zwaloryzowana o wskanik
inflacji.
2. Kwota dopat przewyszajca limit, o ktrym mowa w ust. 1, stanowi dochd
budetu pastwa.;
63) art. 89 otrzymuje brzmienie:
Art. 89. 1. Karze pieninej podlega:
1)

urzdzajcy gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania
zgoszenia;

2)

urzdzajcy gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji, udzielonego


zezwolenia lub dokonanego zgoszenia, ktry narusza warunki zatwierdzonego
regulaminu, udzielonej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgoszenia lub
prowadzi gry na automatach do gier , urzdzeniu losujcym lub urzdzeniach do
gier bez wymaganej rejestracji automatu do gier, urzdzenia losujcego lub
urzdzenia do gry;

3)

podmiot reklamujcy lub promujcy gry hazardowe urzdzane bez koncesji lub bez
zezwolenia;

4)

podmiot organizujcy wydarzenia sportowe, w trakcie ktrych dochodzi do


reklamowania lub promowania gier hazardowych urzdzanych bez koncesji lub
bez zezwolenia lub informowania o sponsorowaniu wydarzenia sportowego lub
jego uczestnikw przez podmiot urzdzajcy gry hazardowe bez zezwolenia lub
koncesji;

5)

podmiot posiadajcy tytu prawny do lokalu, w ktrym urzdzane s gry


hazardowe na automatach do gier bez odpowiedniej koncesji;

6)

podmiot, ktry nie dooy naleytej starannoci w celu uniemoliwienia swoim


klientom wykonywanie transakcji patniczych na rzecz podmiotw, o ktrych
mowa w art. 15e ust. 2;

7)

uczestnik w grze hazardowej urzdzanej bez koncesji lub zezwolenia;

27
8)

przedsibiorca telekomunikacyjny, ktry nie wypenia obowizkw wynikajcych


z art. 15f ust. 3;

9)

podmiot posiadajcy tytu prawny do strony, na ktrej zamieszczona jest reklama


podmiotw wpisanych do Rejestru, o ktrym mowa w art. 15f ust. 1;

10) podmiot posiadajcy niezarejestrowany automat do gier.


2. Wysoko kary pieninej wymierzanej w przypadkach, o ktrych mowa:
1)

2)

w ust. 1 pkt 1 wynosi:


a)

w przypadku gier na automatach 100 tys. z od kadego automatu,

b)

w przypadku innych gier - 5 krotno opaty za wydanie koncesji/zezwolenia;

w ust. 1 pkt 2 do 2% od uzyskiwanych przychodw, w roku poprzedzajcym


stwierdzenie nieprawidowoci;

3)

w ust. 1 pkt 3 do 200 tys. z;

4)

w ust. 1 pkt 4 wynosi do 300 tys. z;

5)

w ust. 1 pkt 5 100 tys. z od kadego automatu;

6)
7)

w ust. 1 pkt 6 - do 500 tys. z ;


w ust. 1 pkt 7 2 tys. z oraz 100% uzyskanej wygranej niepomniejszonej kwoty
wpaconych stawek;

8)

w ust. 1 pkt 8 - do 500 tys. z ;

9)

w ust. 1 pkt 9 do 200 tys. z;

10) w ust. 1 pkt 10 - 100 tys. z od kadego automatu.


3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje si do uczestnikw loterii promocyjnych, loterii
audioteksowych, loterii fantowych i gry bingo fantowe.
4. Za zobowizania podmiotw wymienionych w ust. 1 pkt 15 odpowiadaj take
czonkowie rodziny podatnika, nabywca przedsibiorstwa lub zorganizowanej czci
przedsibiorstwa, wsplnik spki cywilnej, jawnej, czonkowie zarzdu osb prawnych,
osoby prawne powstae w wyniku podziau na zasadach przewidzianych w przepisach
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.;
64) w art. 90:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Kary pienine wymierza, w drodze decyzji, naczelnik urzdu celnego, na
ktrego obszarze urzdzana jest gra hazardowa lub na ktrego obszarze
organizowane jest wydarzenie sportowe lub, na ktrego obszarze znajduje si
niezarejestrowany automat.,

28
b)

dodaje si ust. 1a w brzmieniu:


1a. Kar pienin okrelon w art. 89 ust. 1 pkt 3,6,8 i 9 nakada Minister
Finansw, w drodze decyzji, kierujc si, liczb klientw indywidualnych, ktrym
porednio lub bezporednio wiadczy on swoje usugi, czasem niewykonywania
obowizkw oraz szkodliwoci spoeczn dziaa lub zaniecha..

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych


(Dz. U. z 2013r. poz. 361, z pn. zm.) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 21 w ust. 1 uchyla si pkt 6;


2) w art. 21 w ust. 1 pkt 6a otrzymuje brzmienie:
6a) wygrane w grach hazardowych, jeeli jednorazowa warto tych wygranych
nie przekracza 2280 z, urzdzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na
podstawie przepisw o grach hazardowych obowizujcych w pastwie czonkowskim
Unii Europejskiej lub w innym pastwie nalecym do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;.
Art. 3. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz. U.

z z 2016 r. poz. 65) po art. 84d dodaje si rozdzia 5a w brzmieniu:


Rozdzia 5a
Nadzr nad dziaalnoci gospodarcz w zakresie produkcji i dystrybucji automatw do
gier hazardowych
Art. 84e 1. Producenci i dystrybutorzy automatw do gier hazardowych
posiadajcy siedzib na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej s obowizani do
zgoszenia prowadzenia dziaalnoci w zakresie produkcji lub dystrybucji automatw do
gier hazardowych, zawieszenia prowadzenia dziaalnoci oraz jej zakoczenia do
waciwego dyrektora izby celnej ze wzgldu na ich siedzib w terminie 14 dni przed
odpowiednio rozpoczciem, zawieszeniem, wznowieniem i zakoczeniem dziaalnoci
gospodarczej. Do zgoszenia o rozpoczciu dziaalnoci gospodarczej naley zaczy
wykaz zakadw produkcyjnych lub magazynw, w ktrych s przechowywane
automaty do gier hazardowych.
2. W przypadku zmian danych objtych wykazem, o ktrym mowa w ust. 1,
podmiot powiadamia o tych zmianach waciwego ze wzgldu na jego siedzib
dyrektora izby celnej w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.

29
3. Podmioty, o ktrych mowa w ust. 1, s obowizane do prowadzenia ewidencji
wyprodukowanych lub magazynowanych automatw do gier hazardowych.
4. Minister waciwy do spraw finansw publiczny okreli, w drodze
rozporzdzenia, sposb prowadzenia ewidencji produkowanych lub magazynowanych
automatw do gier hazardowych, dane zamieszczane w ewidencji oraz wzr ewidencji
kierujc si potrzeb zapewnienia nadzoru nad obrotem automatami do gier
hazardowych oraz charakterem dziaalnoci gospodarczej podmiotu prowadzcego
ewidencj..
Art. 4. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r o Subie Celnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 147)
wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 30:
a)

w ust. 2 po pkt 3 dodaje si pkt 3a w brzmieniu:


3a) w zakresie posiadania automatw do gier hazardowych;,

b)

w ust. 3 po pkt 1a dodaje si pkt 1b w brzmieniu:


1b) produkcja i obrt automatami do gier hazardowych;;

2)

w art. 34 w ust. 1 w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy zakady wzajemne


zastpuje si wyrazami gry hazardowe ;

3)

w art. 36a wyrazy zakady wzajemne zastpuje si wyrazami gry hazardowe.


Art. 5. 1. wiadectwa zawodowe, o ktrych mowa w art. 24 ustawy zmienianej w art. 1,

zachowuj wano do czasu ich wyganicia. wiadectwa zawodowe dla osb, ktre zday
egzamin zawodowy przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy wydaje si na zasadach
dotychczasowych.
2. Posiadanie wiadectwa zawodowego, o ktrym mowa w art. 24 ustawy zmienianej w
art. 1, jest rwnoznaczne z odbyciem szkolenia z zakresu przepisw o grach hazardowych i
regulaminw urzdzanych gier, o ktrym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w
brzmieniu obowizujcym po dniu wejcia ycie ustawy.
3. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe ma obowizek przeszkolenia w terminie do 2
miesicy po dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy:
1)

osb zatrudnionych przed wejciem w ycie ustawy, ktre nie posiadaj


wiadectwa zawodowego;

2)

osb zatrudnionych w okresie do 2 miesicy po dniu wejcia w ycie ustawy.

30
Art. 6. Nie przeprowadza si egzaminu zawodowego, o ktrym mowa w art. 25 ust. 3
ustawy zmienianej w art. 1, ktre nie odbyy si przed dniem wejcia w ycie niniejszej
ustawy, a wniesione opaty egzaminacyjne zwraca si.
Art. 7. Postpowania, o ktrych mowa w art. 2 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1,
wszczte i niezakoczone przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, s prowadzone na
podstawie przepisw dotychczasowych.
Art. 8. W sprawach dotyczcych udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry,
zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pienine lub urzdzanie zakadw
wzajemnych, wszcztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy,
stosuje si przepisy dotychczasowe.
Art. 9. 1. Podmioty posiadajce w dniu wejcia w ycie ustawy zezwolenie na
urzdzanie zakadw wzajemnych przez sie Internet s obowizane przedstawi ministrowi
waciwemu do spraw finansw publicznych do zatwierdzenia regulamin odpowiedzialnej
gry, w terminie 3 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy.
2. Przepisu art. 15i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz
ustaw, nie stosuje si do dnia zatwierdzenia regulaminu odpowiedzialnej gry.
3. W przypadku niezatwierdzenia regulaminu odpowiedzialnej gry przez ministrowi
waciwemu do spraw finansw publicznych zezwolenie na urzdzanie zakadw
wzajemnych przez sie Internet jest cofane.
4. W przypadku nieprzedoenia w terminie 3 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy
do zatwierdzenia regulaminu odpowiedzialnej gry przez ministra waciwego do spraw
finansw publicznych, zezwolenie na urzdzanie zakadw wzajemnych przez sie Internet
jest cofane.
Art. 10. Podmioty, ktre rozpoczy i nie zakoczyy dziaalnoci gospodarczej w
zakresie produkcji lub dystrybucji automatw do gier hazardowych, s obowizane dokona
zgoszenia, o ktrym mowa w art. 84e ustawy zmienianej w art. 3, w terminie 30 dni od dnia
wejcia w ycie niniejszej ustawy.
Art. 11. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r.
ZA ZGODNO POD WZGLDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Renata uko
Zastpca Dyrektora
Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansw
/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wanego
kwalifikowanego certyfikatu/