You are on page 1of 16

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 1 czerwca 2016 | Nr 11 (212)

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI KULTURA

REGION EKOLOGIA

W Ndzy uchwalono plan


gospodarki niskoemisyjnej

WCK bliej widza

Problem niskiej emisji jest wci aktualny. Dziki dokumentom takim jak PGN jednostki samorzdowe maj
realne moliwoci walki z zanieczyszczeniem powietrza.
Czytaj wicej str. 7

Ju niebawem rozpocznie si modernizacja sali widowiskowej


Wodzisawskiego Centrum Kultury.
Fot. Justyna Koniszewska

GORZYCE POLICJA

KATARZYNA KRENTUSZ

UWAGA NA ODCINKOWY
POMIAR PRDKOCI
Od maja kamery na supach drogi krajowej nr 78
rejestruj pojazdy i sprawdzaj redni prdko na
wyznaczonym odcinku.
Urzdzenia do odcinkowego pomiaru prdkoci zainstalowane zostay przez Gwny
Inspektorat Transportu Drogowego ju w ubiegym roku, jednak dopiero od 18 maja kamery
w dwch punktach pomiarowych na DK 78 w Gorzycach
rejestruj kady przejedajcy
tamtdy samochd.
Urzdzenie, w odrnieniu od fotoradaru, nie mierzy
prdkoci w kontrolowanym

punkcie, ale sprawdza redni


prdko na dugoci caego
odcinka. System automatycznie odczytuje numery rejestracyjne i oblicza czas przejazdu pomidzy sprawdzanymi
punktami. Na jego podstawie
obliczana jest rednia prdko i jeli jest ona wysza od
dozwolonej kierowca otrzymuje mandat karny.
Odcinkowy pomiar prdkoci dziaa w sumie w 29 miejscach na terenie caego kraju.
Dwa z nich funkcjonuj w naszym regionie.
KK

MARKLOWICE POLICJA

TRAGICZNY WYPADEK
W MARKLOWICACH

Planowane na sali widowiskowej zmiany pracownicy Wodzisawskiego Centrum Kultury


konsultowali z wystpujcymi w jego murach artystami.
Przy okazji prowadzonych
prac planowane jest take odwodnienie budynku od strony
parkingu przy ul. 26 Marca i od
strony ul. Kubsza. To pozwoli
ma na przygotowanie pomieszcze w piwnicy WCK, gdzie w
przyszoci mogyby si pomieci przede wszystkim rekwi-

zyty Amatorskiego Ruchu Artystycznego.


Duo pracy i wyzwa
przed nami. Ale te duo zapau. Wsplnie z pracownikami Wodzisawskiego Centrum
Kultury staramy si tak pospina wszystkie przedsiwzicia,
ktre s przed nami, ebymy

mogli nie tylko prezentowa


jeszcze atrakcyjniejsz ofert
kulturaln dla mieszkacw,
ale te stworzy miejsce pracy,
w ktrym na co dzie bdziemy mogli jeszcze lepiej wykonywa swoje obowizki podsumowa nadchodzce zmiany
dyrektor Jaroch.

Mimo kilkudziesiciominutowej reanimacji, nie


udao si uratowa 40-letniego motocyklisty, ktry
zderzy si z samochodem
osobowym.
Do tragicznego wypadku w
Marklowicach doszo 23 maja,
ok. godz. 18:35. Policja obecnie
analizuje dwie wersje przebiegu wydarze tego nieszczliwego zdarzenia.
Wedug pierwszej z nich,
40-letni kierujcy motocyklem
marki Suzuki, jadc ul. Wiosny
Ludw, podczas hamowania
straci panowanie nad pojazdem i uderzy w jadcego z naprzeciwka chryslera, ktry zatrzyma si, aby skrci w lewo,
w drog dojazdow do posesji.
wiadkowie
zdarzenia
twierdz z kolei, e kierujcy
chryslerem, skrcajc w lewo,
zajecha drog prawidowo jadcemu motocyklicie, zatrzy-

Fot. KPP Wodzisaw l.

Ju wkrtce scena i sala widowiskowa Wodzisawskiego Centrum Kultury znaczco zmieni swoje oblicze.
W tej chwili przygotowujemy niezbdn dokumentacj do przygotowania specykacji przetargowej. Jeszcze
w czerwcu chcielibymy zakoczy sezon artystyczny
wyjania dyrektor WCK,
Krzysztof Jaroch. Wrd planowanych w centrum kultury prac dyrektor wymienia
m.in. wymian starej instalacji elektrycznej, zerwanie
boazerii otaczajcej ca sal,
poprawienie estetyki i funkcjonalnoci cian i tynkw,
wymian podogi na sali i
scenie, zmian okotarowania sceny oraz przyciemnienie koloru cian. Zmianie z
pewnoci nie ulegnie liczba
miejsc siedzcych (obecnie s
to 384 miejsca). Pomniejsze
prace remontowe planowane s take na sali klubowej
(tj. likwidacja barku, wymiana podogi, malowanie oraz
ew. poprawa akustyczna sali). Znaczcych ogranicze w
dostpnoci budynku WCK
spodziewa si mona bdzie
mniej wicej od lipca a do
pnej jesieni.
Dziki realizacji projektu
Kino Pegaz bliej widza, w
duym stopniu podniesiona
zostanie rwnie jako funkcjonujcego w WCK kina,
ktre wyposaone zostanie w
nowy ekran kinowy, rzutnik
multimedialny oraz zewntrzne gabloty informacyjne na
potrzeby promocji dziaalnoci (gabloty zainstalowane zostan przed budynkiem WCK,
na terenie Trzech Wzgrz,
na rynku i przed budynkiem
dworca PKP). Na realizacj
projektu pozyskano dotacj
w wysokoci ponad 25 tysicy
zotych z Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej.

GazetaInformator.pl

Obraenia, jakie motocyklista odnis w zderzeniu


z samochodem, okazay
si miertelne.
mujc si na jego pasie, w wyniku czego doszo do zderzenia
obu pojazdw.
Mimo kilkudziesiciominutowej reanimacji, motocyklista
zmar. ledczy powoaj w tej
sprawie biegego, ktry oceni,
jak doszo do tego wypadku i
kto ewentualnie zawini. Postpowanie nadzorowa bdzie
wodzisawska prokuratura.
KK

R E K L A M A

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI KOMUNIKACJA

Na feralnym skrzyowaniu bez zmian


katarzyna krentusz

Na skrzyowaniu ulicy Bukowskiej oraz ulicy Raciborskiej w przeszoci zdarzay si


ju wypadki miertelne. Obecnie, cho oznakowanie drogi
zostao w znacznym stopniu
poprawione, w miejscu tym
wci dochodzi do czstych kolizji. Jak wyjania Zarzd Drg
Wojewdzkich, istota problemu nie ley bowiem w samym
skrzyowaniu, a jedynie - w
zbyt duym nachyleniu drogi
powiatowej przed nim.
Powiatowy Zarzd Drg,
w miar swoich moliwoci
i uprawnie powierzonych
przez ustawodawc, zastosowa na dojazdach do skrzyowania oznakowanie majce poprawi bezpieczestwo ruchu
drogowego. Zastosowalimy
w tym miejscu due tablice
ostrzegawcze z piktogramami
znakw drogowych na kontrastowym, zielonym tle oraz
ograniczylimy dopuszczaln prdko na znacznym odcinku drogi. Prdko ograniczona jest tutaj skokowo, czyli
pocztkowo do 70 km/h, natomiast bliej skrzyowania do
50 km/h - wyjani Karol Koza z Dziau Utrzymania Drg i
Mostw Powiatowego Zarzdu

Drg w Wodzisawiu lskim.


Takie rozwizanie jest jednak uwaane za niewystarczajce zarwno przez kierowcw,
jak i wodarzy gminy Lubomia,
ktrzy od dawna stali na stanowisku, i w miejscu tym docelowo powinno powsta rondo
lub chocia syngalizacja wietlna. Pierwsze rozwizanie, cho
drosze, utrzymaoby pynno ruchu i sprawio, e kierowcy wyhamowaliby prdko. Sprawa rozbija si jednak
nie tylko o koszty, ale rwnie
kompromis trzech stron - gminy, Powiatowego Zarzdu
Drg i Zarzdu Drg Wojewdzkich. Feralne miejsce jest
bowiem skrzyowaniem drogi
wojewdzkiej nr 936 z drog
powiatow nr 3512 S.
Powiatowy Zarzd Drg
w Wodzisawiu lskim z siedzib w Syryni jest zarzdc
drg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu wodzisawskiego, w tym rwnie
wyej wymienionego odcinka
ulicy Raciborskiej. Niemniej
jednak, zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa, tj.
art. 25 ust 1 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych, Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie
i ochrona skrzyowa drg

rnej kategorii, wraz z drogowymi obiektami inynierskimi w pasie drogowym oraz


urzdzeniami bezpieczestwa
i organizacji ruchu, zwizanymi z funkcjonowaniem tego
skrzyowania, naley do zarzdcy drogi waciwego dla
drogi wyszej kategorii. W
tym przypadku zarzdc drogi
wyszej kategorii jest zarzdca
drogi wojewdzkiej, tj. Zarzd
Drg Wojewdzkich w Katowicach, do ktrego naley decyzja
w kwestii ewentualnej przebudowy skrzyowania - wyjani
ze swojej strony Powiatowy
Zarzd Drg. Z zapytaniem o
moliwo powstania ronda
lub sygnalizacji wietlnej zwrcilimy si wic do ZDW.
Kilka lat temu bylimy
gotowi do przebudowy skrzyowania. Niestety, wymagaoby to udziau wadz powiatu,
ktre nie zgodziy si na przebudow fragmentu drogi powiatowej. Istota problemu ley bowiem nie w skrzyowaniu
jako takim, tylko w zbyt duym
nachyleniu drogi powiatowej
przed skrzyowaniem. Mimo
waciwego, a nawet ponadstandardowego oznakowania,
kierowcy ignoruj znaki i wymuszaj pierwszestwo przejazdu. Dlatego jedynie prze-

Fot. Stra Poarna Wodzisaw l.

Skrzyowanie w Syryni ma niechlubn opini jednego z najbardziej kolizyjnych


w caym powiecie wodzisawskim.

Miesic temu na feralnym skrzyowaniu w Syryni mia miejsce wypadek, w ktrym poszkodowane zostay 3 osoby.
budowa drogi powiatowej, na
odcinku kilkuset metrw przed
skrzyowaniem, mogaby poprawi sytuacj. Oczywicie,
budowa ronda dodatkowo poprawiaby sytuacj. Jednak samo rondo niczego nie zmieni,
z powodw wyej opisanych.
Oznakowanie jest prawidowe.
Dodatkowo umiecilimy na
drodze powiatowej za zgo-

d zarzdcy tej drogi oznakowanie ponadstandardowe w


postaci tablic ostrzegawczych i
oznakowania poziomego. Jeli
zarzdca tej drogi, czyli wadze
powiatu, uwaaj, e oznakowanie jest niewaciwe, mog
je zmieni - wyjani Ryszard
Pacer, rzecznik prasowy Zarzdu Drg Wojewdzkich w
Katowicach.

Na pytanie, czy ktrakolwiek ze stron w najbliszym czasie planuje przedsiwzicie


jakichkolwiek
dziaa majcych na celu
popraw bezpieczestwa w
ruchu drogowym w rejonie
feralnego skrzyowania - nie
otrzymalimy odpowiedzi.

REGION POLICJA

Inspektor Krzysztof Justyski


nowym Komendantem Wojewdzkim Policji
Krzysztof Justyski na
stanowisko Komendanta Wojewdzkiego Policji w Katowicach wprowadzony zosta
przez Komendanta Gwnego
Policji, nadinspektora dr Jarosawa Szymczyka. W ceremonii, oprcz kadry kierowniczej
lskiego garnizonu, udzia
wzili: Wojewoda lski, Wicemarszaek Wojewdztwa
lskiego, Komendant Szkoy
Policji w Katowicach, przedstawiciel zwizkw zawodowych oraz szefowie sub i instytucji wsppracujcych na
co dzie z Policj. Uroczysto
uwietnia Orkiestra Komendy

Wojewdzkiej Policji w Katowicach.


W trakcie uroczystoci
Komendant Gwny Policji nadinspektor dr Jarosaw
Szymczyk pogratulowa take
nadkomisarzowi Mariuszowi
Krzystyniakowi objcia stanowiska Zastpcy Komendanta
Wojewdzkiego Policji w Katowicach oraz podzikowa inspektorowi Romanowi Rabsztynowi, ktry od 13 kwietnia
2016 roku peni obowizki
Komendanta Wojewdzkiego
Policji w Katowicach.
Inspektor Krzysztof Justyski swoj sub w PoliZesp redakcyjny: Katarzyna Krentusz
Pawe Strzelczyk, Katarzyna Solarz
Iwona Cybulska, Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz
Dzia grafiki i reklamy:
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Redakcje:
44-300 Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12

Martyna Terka-Cebula 533 355 277


martyna.cebula@raciborskiemedia.pl

47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Fot. KPP Wodzisaw l.

Krzysztof Justyski, dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Wodzisawiu lskim, 23 maja zosta oficjalnie
wprowadzony na swoje nowe stanowisko w Katowicach.
cji peni od 1992 roku. Z wyksztacenia jest prawnikiem
absolwentem Wydziau Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocawskiego. Ukoczy
take studia podyplomowe w
zakresie uprawnie pedagogicznych w lskiej Wyszej
Szkole Zarzdzania im. gen.
Jerzego Zitka w Katowicach
oraz Studium Zarzdzania o
profilu Zarzdzanie w jednostkach Policji w Wyszej Szkole
Policji w Szczytnie.
Jego suba w Policji od
pocztku zwizana jest z
wojewdztwem lskim, w
szczeglnoci z jednostkami

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Nakad: 10 000 egz.

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799


katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Na nowe stanowisko Krzysztof Justyski wprowadzony zosta przez Komendanta


Gwnego Policji, Jarosawa Szymczyka.
w Wodzisawiu lskim i Jastrzbiu-Zdroju. Swoj karier rozpocz w pionie kryminalnym. W 2003 roku obj
stanowisko kierownicze Zastpcy Naczelnika Sekcji Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisawiu
lskim. W roku 2005 zosta
powoany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie. W roku 2006
inspektor Krzysztof Justyski
zosta powoany na stanowisko I Zastpcy Komendanta

Miejskiego Policji w Jastrzbiu-Zdroju, a dwa lata pniej,


w 2008 r. na stanowisko Zastpcy Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisawiu
lskim. 26 lutego 2012 r.
inspektor Krzysztof Justyski obj stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w
Wodzisawiu lskim. Jako
zarzdzajcy jednostkami organizacyjnymi policji w wojewdztwie lskim wykaza si
zdolnociami kierowniczymi
i organizatorskimi. Jego po-

stawa w subie i osiganie


bardzo dobrych wynikw w
zakresie zwalczania przestpczoci i zapewnienia porzdku
oraz bezpieczestwa publicznego zostay uhonorowane
przyznaniem mu odznacze:
w 2009 r. Brzowej Odznaki
Zasuony Policjant, w 2011
r. Medalu Brzowego Za
Dugoletni Sub, w 2012
r. Srebrnej Odznaki Zasuony Policjant.
kk

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

1 czerwca 2016, nr 11 (212)


WODZISAW LSKI EKOLOGIA

RADLIN EKOLOGIA

REGION

RADLIN DOFINANSUJE
MIESZKACOM WYMIAN
KOTW

Powietrze Wodzisawia
martwi prezydenta

W ramach dziaa zwizanych z ochron powietrza,


Urzd Miasta bdzie udziela dofinansowa w wysokoci do 5 tys. zotych.
26 kwietnia Rada Miasta w
Radlinie podja Uchwa NR
S.0007.022.2016 w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztw inwestycji
zwizanych z ochron powietrza
i wykorzystaniem lokalnych rde energii odnawialnej. Na podstawie tej uchway moliwe jest
uzyskanie dofinansowania do
zabudowy: kota na gaz, kota
olejowego, kota na wgiel, kota
na biomas, ukadu solarnego,
pompy ciepa.
Wniosek mona zoy tylko na jeden wybrany rodzaj inwestycji. Z moliwoci ubiegania
si o dotacje wyczone s osoby,
ktre skorzystay z dofinansowania na dany budynek w ramach Programu Ograniczania
Niskiej Emisji dla Miasta Radlin
w latach 2009-2013 lub z dotacji
udzielanych z budetu miasta w
2015r.
Dotacja bdzie udzielana w
wysokoci 50% kosztw kwalifikowanych inwestycji. Jednorazowo nie mona otrzyma jednak wicej ni 5 tys. zotych.
Wnioski bd przyjmowane w dniach od 13 do 17 czerwca
2016r., w kancelarii Urzdu Miasta, w godzinach pracy urzdu.
Aby ubiega si o dotacj,
przygotuj odpowiednie dokumenty i postpuj wedug tych
krokw:

Miasto Wodzisaw lski ju od lat prowadzi dziaania majce


na celu walk z nisk emisj i zanieczyszczeniem powietrza.
W ostatniej dekadzie na ten cel przeznaczono blisko 30 mln z.

kk

WODZISAW LSKI PRACA

PUP SFINANSUJE SZKOLENIA DLA BEZROBOTNYCH


W ramach tzw. bonu szkoleniowego, PUP pokryje
koszta kursu/szkolenia,
przejazdu osoby, ktra go
otrzyma.
Wnioski o przyznanie bonu
szkoleniowego skada mona
w ramach projektu Aktywizacja osb modych pozostajcych
bez pracy w powiecie wodzisawskim (II), wspfinansowanego przez Uni Europejsk
ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach
Poddziaania 1.1.1 PO WER.
Bon moe otrzyma osoba
zarejestrowana w powiatowym
urzdzie pracy jako bezrobotna,
ktra: nie ukoczya 30. roku
ycia, zoya wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego
oraz uprawdopodobnia podjcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dziaalnoci
gospodarczej po zakoczeniu
szkolenia.
W ramach bonu szkoleniowego, w wysokoci do 100%
przecitnego wynagrodzenia,
zostan sfinansowane koszty:
1. Jednego lub kilku szkole, w
tym kosztw kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadajcego uprawnienia
zawodowe.
2. Niezbdnych bada lekarskich lub psychologicznych.
3. Przejazdu na szkolenia w wysokoci:

do 150 z w przypadku szkolenia trwajcego do 150 godzin,


od 150 z 200 z w przypadku szkolenia trwajcego powyej 150 godzin.
4. Zakwaterowania, jeli zajcia
odbywaj si poza miejscem
zamieszkania, w wysokoci:
do 550 z w przypadku szkolenia trwajcego poniej 75 godzin,
powyej 550 z do 1 100 z w
przypadku szkolenia trwajcego od 75 godzin do 150 godzin,
powyej 1 100 z do 1 500 z
w przypadku szkolenia trwajcego ponad 150 godzin.
Powiatowy Urzd Pracy
sfinansuje koszty zwizane ze
szkoleniem tylko do wysokoci
okrelonej w bonie szkoleniowym.
Jeeli koszt szkolenia jest
wyszy ni 100% przecitnego
wynagrodzenia, wwczas osoba
bezrobotna zobowizana jest do
uregulowania pozostaej nalenoci ze rodkw wasnych.
Termin realizacji bonu
szkoleniowego okreli Powiatowy Urzd Pracy.
Dodatkowe informacje uzyska mona w siedzibie PUP w
Wodzisawiu lskim, w pok. nr
304 lub pod numerem telefonu
32 4592997.
kk

Fot. Justyna Koniszewska

1. Z wniosek wraz z zacznikami (na jeden wariant).


2. Poczekaj na weryfikacj
wniosku (ogldziny w budynku, brak zalegoci finansowych wzgldem miasta).
3. Podpisz umow.
4. Wykonaj zadanie.
5. Po wykonaniu - dostarcz do
Urzdu wszystkie niezbdne
dokumenty:
zgoszenie zakoczenia zadania,
orygina faktury VAT, wystawionej po podpisaniu umowy z Urzdem Miasta,
zgoszenie robt budowlanych
(jeli jest wymagane),
w przypadku pompy ciepa
zgoszenie robt geologicznych starocie oraz zatwierdzony przez OUG plan ruchu
zakadu grniczego,
protok odbioru wykonania
urzdze podpisany przez
inwestora i instalatora,
owiadczenie o spenianiu
przez budynek obowizujcych wymaga technicznych
dla danej inwestycji.
6. Nastpnie sprawdzone zostanie wykonanie zadania.
7. Po spenieniu wszystkich
formalnoci, sprawdzeniu
poprawnoci wykonania zadania nastpi przelew ze
strony miasta na wskazane
we wniosku konto.
Wniosek wraz zacznikami
dostpny jest na stronie internetowej urzdu oraz w kancelarii
Urzdu Miasta.

katarzyna krentusz

wiatowa
Organizacja
Zdrowia (WHO) opublikowaa
zatrwaajcy raport najbardziej
zanieczyszczonych miast Europy wedug stanu ich powietrza.
Wrd 50 miast, ktre zostay wymienione w rankingu, a
33 le w Polsce. Na 5. miejscu
niechlubnej listy znalazo si
miasto Wodzisaw lski.
Raport WHO potwierdzi
to, co wiemy od dawna - e najwikszym problemem naszych
miast i gmin, a take samego
Wodzisawia lskiego, jest zanieczyszczenie powietrza - powiedzia w reakcji na publikacj raportu prezydent miasta,
Mieczysaw Kieca. To wana
informacja dla mieszkacw,
poniewa oznacza, e wszyscy
oddychamy bardzo szkodliwym dla naszego zdrowia i ycia powietrzem. Wadze miasta
ju niemal od 10 lat prowadz
dziaania, ktre maj na celu
popraw sytuacji. W tym czasie, na walk z nisk emisj i
zanieczyszczeniem powietrza
wydano ju prawie 30 mln zotych.
W tej kwocie mieszcz si
takie dziaania, jak termomodernizacje budynkw owiatowych (do 2019 roku stermomodernizowane zostan wszystkie
wodzisawskie szkoy), budynkw mieszkalnych i uytecznoci publicznej, dofinansowania modernizacji systemw
ogrzewania, akcje informacyjne i edukacyjne, usprawnienie
i odpowiednie utrzymanie sieci drg czy te wymiana taboru
komunikacji miejskiej. Miasto
Wodzisaw lski, jako jedna z
pierwszych gmin, zaczo rw-

w skrcie

Palenie mieci to nie tylko uprzykrzanie ycia ssiadom. To przede wszystkim wiadome szkodzenie zdrowiu swojemu i wszystkich mieszkacw.
nie przeprowadza kontrole prywatnych posesji. Z roku
na rok ronie nie tylko liczba
kontroli przeprowadzanych
przez Stra Miejsk, ale rwnie interwencji zwizanych ze
zgoszeniami ze strony mieszkacw. To oznacza, e wrd
wodzisawian znaczco wzrasta
wiadomo w kwestii szkodliwoci spalania rnego rodzaju
odpadw i mieci.
Mimo tej skali dziaa,
mimo tak wysokiej kwoty - dalej jestemy w miejscu, ktre w
ogle nas nie zadowala. O tych
dziaaniach trzeba wic mwi
szerzej. To nie jest tylko problem miasta, w ktrym mierzy
si powietrze, ale wszystkich
miast naszego regionu. Smog
nie zna granic administracyjnych - podsumowa prowadzone dziaania prezydent miasta.
Dlatego te, ju rok temu, powoana zostaa grupa
subregionalna, ktra zajmie
si tematem ograniczania niskiej emisji. Szefem grupy reprezentujcej w sumie ponad

dwadziecia samorzdw Subregionu Zachodniego zosta


naczelnik Wydziau Ochrony
rodowiska, Tadeusz Dragon.
Jedn z kluczowych decyzji, jaka powinna zapa w moliwie
jak najszybszym czasie, miaoby by podjcie przez Sejmik Wojewdztwa lskiego
uchway antysmogowej, ktra
wprowadzaaby cakowity zakaz palenia opaami niskiej jakoci.
Przedstawicielom Subregionu Zachodniego zaley rwnie na przeprowadzeniu na
szerok skal kampanii edukacyjno-doradczej, ktra trwaaby od roku 2016 do 2018 i
dotyczyaby przede wszystkim
wsppracy ze szkoami, urzdami miast i gmin oraz systemu doradztwa dla przedsibiorcw i mieszkacw.
Jak podsumowa prezydent miasta, wiele jednak bdzie zalee rwnie od nas,
mieszkacw, od naszej postawy i dziaa podejmowanych w
kwestii ochrony powietrza.

WODZISAW LSKI POLICJA

Grozi onie wysadzeniem domu


Trzymajc zapalniczk nad odkrcon butl z gazem, mczyzna grozi,
e wysadzi dom w powietrze i nikt nie wyjdzie z niego ywy. Pniej ucieka przed policj.
Nietypowa interwencja policji miaa miejsce 23 maja. W
jednym z domw przy ul. Hoej
w Wodzisawiu m straszy on, e wysadzi dom w powietrze.
Gdy mundurowi przyjechali
pod wskazany adres, zastali tam
kobiet i jej crk oraz stra poarn, ktra zabezpieczaa dwie
butle z gazem. Sprawca zdarzenia uciek na skuterze na chwil
przed przybyciem policjantw.

Gdy funkcjonariusze ponownie zostali wezwani na interwencj, bo mczyzna wrci, znw si wygraa i kolejny
raz uciek, postanowili na niego zaczeka. Po krtkim pocigu, 39-latek zosta zatrzymany
nieopodal swojego domu. By
pijany. Badanie na alkomacie
wykazao u niego ponad promil
alkoholu w organizmie.
Furiata obezwadniono i

przewieziono do komendy w
Raciborzu, skd trafi prosto
do zakadu karnego. Jak si bowiem okazao, mczyzna by
poszukiwany przez sd do odbycia kary. Teraz, za groby karalne, grozi mu dodatkowo kolejne
5 lat wizienia.

kk

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

kk

ZNALELI NARKOTYKI
Wodzisawscy policjanci, wykonujc czynnoci do sprawy
zwizanej z kradzie rowerw,
pojechali na ul. Przemysawa w
Wodzisawiu. Tu, w mieszkaniu
podejrzanego 20-latka szukali
skradzionego jednoladu. Sprawdzajc kade pomieszczenie, nie
pominli rwnie balkonu. Ku
ich zaskoczeniu, znaleli tam jednak nie rower, a soik, w ktrym
znajdowao si 11 woreczkw wypenionych marihuan. Modemu
mczynie za jej posiadanie
grozi teraz kara nawet do 3 lat
wizienia.
NOWY AGREGAT STRAY
Nowy agregat prdotwrczy, w
razie awarii zasilania, zapewni
cigo i waciwe funkcjonowanie Komendy Powiatowej
Pastwowej Stray Poarnej w
Wodzisawiu lskim. Urzdzenie, za kwot 54 tys. zotych, na
rzecz stray zakupio wodzisawskie Starostwo Powiatowe.
JAZD ZAKOCZY
NA DRZEWIE
Policjanci z komisariatu w Rydutowach zatrzymali 41-latka, ktry,
jadc ca szerokoci jezdni,
stwarza zagroenie dla innych
uczestnikw ruchu drogowego. O
samochodzie marki Volkswagen
Passat, ktrego kierujcy zachowuje si w podejrzany sposb,
powiadomi wiadek zdarzenia.
Mczyzna jecha za volkswagenem i informowa na bieco
policjanta o jego pooeniu. W
kocu, na ul. Gajowej kierowca
straci panowanie nad pojazdem,
zjecha na pobocze i uderzy w
drzewo. Badanie alkomatem wykazao u niego blisko dwa promile alkoholu.
NOWY WICEPRZEWODNICZCY SEJMIKU
Nowym wiceprzewodniczcym
Sejmiku Wojewdztwa lskiego
zosta Janusz Wita, radny z ramienia Ruchu Autonomii lska
i mieszkaniec Poomi w powiecie
wodzisawskim. Janusz Wita w
wyborach do Sejmiku w okrgu
rybnickim uzyska ok. 8,1 tys.
gosw. W Sejmiku peni funkcj
przewodniczcego Komisji Rolnictwa i Terenw Wiejskich, zasiada take w komisjach Budetu,
Skarbu i Finansw oraz rodowiska i Gospodarki Wodnej.
MOSiR ZAKUPI SCEN
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Centrum w Wodzisawiu
lskim zdecydowa si na zakup
mobilnej sceny. Posiadanie tego
typu urzdzenia uzasadnione jest
ze wzgldu na imprezy organizowane nie tylko przez miasto, ale
take organizacje pozarzdowe
czy placwki owiatowe. Koszt
sceny wynis 102 tysice zotych.
BLISKO MILION WYPAT
Rzdowy program Rodzina
500+ w caym kraju ruszy 1
kwietnia. Do tej pory, wodzisawski MOPS zarejestrowa
3030 wnioskw. Jednoczenie,
pracownicy orodka wystawili ju
ponad tysic decyzji w sprawie
wypaty wiadczenia, co oznacza,
e cznie Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Wodzisawiu
lskim wypaci blisko milion
zotych.
NOWA SIOWNIA I CIEKA PIESZO-JEZDNA
Z funduszy Rady Dzielnicy Jedownik Osiedle przy ul. Grniczej w Wodzisawiu lskim
wkrtce utworzona ma zosta
siownia na wieym powietrzu oraz utwardzona cieka
pieszo-jezdna z elementami
maej architektury. Wykonawc
obiektw ma by firma Herkules
z Chrzanowa. Caociowy koszt
prac wyceniony zosta na prawie
32 tysice zotych brutto.

4 Edukacja

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

WODZISAW LSKI EDUKACJA

WODZISAW LSKI SPORT

Festiwal Techniki
w wodzisawskim ZSZ

Puchar Polski BMX Racing


na wodzisawskich Trzech Wzgrzach

wykonywa eksperymenty chemiczne, a take - zapozna si z


ofert edukacyjn szkoy. Okazj do udziau w interaktywnych warsztatach w wodzisawskim ZSZ mieli wszyscy chtni.
W wydarzeniu wzi udzia starosta Ireneusz Serwotka.
Fot. Justyna Koniszewska

21 maja w Zespole Szk


Zawodowych zorganizowano wyjtkowe spotkanie nauki
i zabawy podczas Festiwalu
Techniki. W czasie wydarzenia
jego uczestnicy mieli moliwo

midzy innymi: montowa


ukady elektropneumatyczne,
lutowa gorcym powietrzem,
wykonywa dowiadczenia z
ciekym azotem, przygotowywa prbki do obserwacji mikroskopem, zastosowa wiedz mechaniczn w praktyce,

Ju po raz drugi w Wodzisawiu odby si Puchar Polski BMX Racing.


Pogoda dopisaa, a emocji nie brakowao.
Fot. Justyna Koniszewska

Kady z uczestnikw podczas Festiwalu Techniki mia


okazj do odkrycia nowych pasji i zainteresowa w
wiecie techniki, wynalazkw i nowoczesnych urzdze.
justyna koniszewska

<< GazetaInformator.pl

Festiwal Techniki ciszy si du popularnoci. Odwiedzajcy mury wodzisawskiego ZSZ


mogli dowiadczy ciekawych eksperymentw i wzi udzia w warsztatach.

Soce, pot, piach i duo pozytywnej energi towarzyszyo


uczestnikom w tegorocznej edycji zawodw.

22 maja do Rodzinnego
Parku Rozrywki Trzy Wzgrza w Wodzisawiu zawitali
najlepsi zawodnicy i zawod-

niczki BMX Racing, ktrzy


zmierzyli si w Pucharze Polski. Dyscyplina ta cieszy si
duym zainteresowaniem na

terenie miasta od momentu


powstania specjalnego toru
BMX Racing na Trzech Wzgrzach. Organizacja Pucharu
Polski jest doskona okazj do
popularyzacji tego ekstremalnego sportu w regionie. Zawody otworzy prezydent Mieczysaw Kieca, yczc wszystkim
sportowych sukcesw. Na starcie stano 40 profesjonalnych
zawodniczek i zawodnikw,
m.in. z Nowej Soli, Lublina i
Wadowic. lsk dumnie reprezentowali rybniczanie, a wrd
nich zwycizca klasyfikacji generalnej ubiegego sezonu,
Bartosz Giemza. Nie zabrako
rwnie akcentu wodzisawskiego. W kategorii 11-12 lat
wystartowa niespena 12-letni
Karol Wrbel. Nad sprawnym
przebiegiem zawodw czuwali
sdziowie z Polskiego Zwizku
Kolarskiego na czele z sdzi
gwnym, Jerzym Klinikiem.
Po zakoczeniu sportowych
zmaga zwycizcom pamitkowe puchary oraz nagrody
wrczy dyrektor Miejskiego
Orodka Sportu i Rekreacji
CENTRUM, Bogdan Bojko.
Organizatorami imprezy by
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji CENTRUM w Wodzisawiu l., Miasto Wodzisaw lski oraz MKP Odra
Centrum Wodzisaw lski.
jk

RYDUTOWY EDUKACJA

Uczniowie wszystkich klas


III rydutowskich szk
podstawowych objci s
programem profilaktycznym Epsilon.
Gwnym celem Epsilonu jest ograniczanie wpywu
zagroe zwizanych z substancjami psychoaktywnymi,
wczesn inicjacj alkoholow
oraz przemoc w grupach klasowych. Uczniowie klas III wyczulani s take na zagroenia
zwizane z nieodpowiednim
korzystaniem z internetu. TreR E K L A M A

ci warsztatw profilaktycznych osnute s wok fabu


opartych o urealnione historie,
zdarzajce si w rodowiskach
rwieniczych. Pozwala to na
zagospodarowanie dziecicej
wyobrani i wykorzystanie jej w
procesie ukazywania zagroe
zwizanych z naduywaniem
substancji psychoaktywnych
oraz internetu.
Realizowany w Rydutowach program Epsilon posiada oglnopolsk rekomendacj
udzielon przez: Pastwow

Fot. PIXABAY

INTERNET I UYWKI ZAGROENIEM


DLA NASZYCH DZIECI

Agencj Rozwizywania Problemw Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziaania


Narkomanii, Orodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut
Psychiatrii i Neurologii. Rekomendacja zostaa uzyskana
zgodnie z oglnoeuropejskim
standardem certyfikacji programw profilaktycznych EDDRA. Zajcia prowadzone s
przez Stowarzyszenie Epsilon
organizacj pozarzdow z
Bielska-Biaej, ktra w cigu
kilkunastu lat dziaalnoci zdobya wiele dowiadczenia w zakresie pracy z dziemi.
kk

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 10/2016


REGION

GazetaInformator.pl 1 czerwca 2016 nr 11 (212)

BIZNES

Integracja lokalnego biznesu w Cieszynie


Fot. Kazimierz Branny

Z inicjatywy Klubu Przedsibiorcy w Cieszynie, 18 maja odbyo si spotkanie biznesowe, majce na celu
integracj i wspieranie otoczenia biznesu. Na konferencji nie zabrako reprezentantw wodzisawskiego biznesu.

Fot. Ireneusz Burek

ieraatmymedialny:
Wspron
Pat
dobre tematy!

dominika rudzka

2.
Fot. Kazimierz Branny

1.

3.
Fot. Ireneusz Burek

Klub Przedsibiorcy w Cieszynie dziaa od 2006 r. Gwny


cel jego dziaalnoci to integracja
lokalnego rodowiska biznesowego oraz organizacja szkole
i spotka, podnoszcych kwalifikacje jego uczestnikw. Klub
stawia przede wszystkim na budowanie systemu wsparcia oraz
rozwj firm czonkowskich i
otoczenia biznesowego poprzez
organizacj szkole ze sprawdzonym zespoem doradcw i
trenerw z dziedziny prawa, projektowania, zarzdzania, ksigowoci oraz finansw.
Klub w swoich szeregach
zrzesza przedsibiorcw, menederw, prezesw firm i stowarzysze, przedstawicieli samorzdw oraz wolnych zawodw.
Wanym punktem dziaalnoci
organizacji jest osobisty rozwj
jej czonkw, ktry gwarantuje
aktywne uczestniczenie w grze
rynkowej, midzy innymi poprzez szukanie nisz rynkowych
i kreatywno. W ramach jego
dziaalnoci organizowane s regularne spotkania biznesowe.
Jedno z takich wydarze
odbyo si w rod, 18 maja br.
w hotelu Mercure w Cieszynie. Spotkanie miao charakter
otwarty. Zgromadzonych licznie
goci powita dyrektor hotelu a
zarazem gospodarz spotkania Stanislav Sugar, razem z koordynatork Klubu Przedsibiorcy w
Cieszynie Ann Kask-Grniak. Spotkanie miao charakter
networkingowy, dajc uczestnikom szans na wymian kontaktw oraz moliwo nawizania
dalszej wsppracy.
Klub Przedsibiorcy dziaa
od 10 lat. Przez lata swojej dziaalnoci skupia si na organizowaniu wydarze o charakterze
gospodarczym, spotka biznesowych, wizyt u wiodcych przedsibiorcw oraz na specjalistycznym doradztwie i szkoleniach

4.

5.

dla przedsibiorcw. Jak mwi koordynatorka klubu, Anna


Kaska-Grniak: Klub Przedsibiorcy to stawianie na osobisty rozwj przedsibiorcw,
nieustanne szukanie nowych inicjatyw, dopasowanych do lokalnych potrzeb. Niestrudzenie szukamy nowych rozwiza, dziki
ktrym moemy wesprze lokalne firmy i cae otoczenie biznesu.
Spotkanie przedsibiorcw
w hotelu Mercure miao charakter otwarty pojawio si na nim
ok. 50 przedstawicieli firm nie
tylko z powiatw cieszyskiego i
bielskiego, ale i z dalszych okolic,
rwnie z powiatu wodzisawskiego. Organizacja kolejnego
spotkania networkingowego dla
przedsibiorcw z caego Regionu planowana jest na I poow
padziernika br.
Na pierwszym spotkaniu
networkingowym,
przedsibiorcw z
caego Regionu powitaa
koordynatorka Klubu
Przedsibiorcy Anna
Kaska-Grniak ( na
zdj. nr 1 w rodku) oraz
gospodarz spotkania,
Stanislav Sugar dyrektor
Hotelu Mercure w
Cieszynie (na zdj. po lewej
stronie).
Spotkanie biznesowe
miao charakter otwarty.
Pojawili si na nim
przedsibiorcy nie tylko
z powiatu cieszyskiego,
ale te bliszej i dalszej
okolicy. Wydarzenie
przycigno media z
caego Regionu na
zdjciach przedstawiciele
Gazety Informator w
kuluarowych rozmowach
z przedsibiorcami (zdj. nr
3) oraz waciciel portalu
ox.pl Wojciech Tatka (zdj.
nr 4).

2 PLUSY BIZNESU

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

DLA

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm
serwis notebookw, obsuga firm
materiay eksploatacyjne

ib.pl

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Dotacje: 100 mln zotych na promocj


polskich marek
Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci ogosia konkurs w ramach
poddziaania 3.3.3: Wsparcie MP w promocji marek produktowych Go
to Brand. Donansowanie skierowane jest dla mikro, maych oraz rednich
przedsibiorcw.
Fot. PIXABAY

KUPUJC

<< GazetaInformator.pl

KA S F I S KA L N
3 MIESICE
Wszystkie atuty w rku!

REKL AMY

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

GRATIS!

W ramach poddziaania
3.3.3 PO IR donansowanie
mog otrzyma przedsibiorcy
realizujcy projekty dotyczce
uczestnictwa w dziaaniach
promocyjnych przewidzianych w branowych programach promocji w celu promowania marek produktowych
(wyrobw/usug), ktre maj
szans sta si markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania
Marki Polskiej Gospodarki.
Wniosek o donansowanie projektu naley zoy wycznie w wersji elektronicznej
za porednictwem Generatora
Wnioskw 1 udostpnionego za porednictwem strony
internetowej PARP w terminie: od 24 czerwca 2016 r. do
5 sierpnia 2016 r. (w ostatnim

NOWO!

ib.pl

Zapytaj o
PROMOCJE na

terminale
patnicze

dniu naboru do godz. 16:00).


Branowe programy promocji, w ktrych udzia moe zosta donansowany w
ramach konkursu, to: sprzt
medyczny, kosmetyki, IT/
ICT, jachty i odzie, meble,
polskie specjalnoci ywnociowe, sektor usug prozdrowotnych. W ramach kadego z
programw okrelono dziaania promocyjne dla przedsibiorcw, w ktrych moliwe
jest uzyskanie donansowania ze rodkw Programu Inteligentny Rozwj (dziaania
3.3.2 i 3.3.3).
Zakresy programw dla
pozostaych 5 bran (maszyny
i urzdzenia, biotechnologia i
farmaceutyka, moda polska,
budowa i wykaczanie budowli, czci samochodowe i

lotnicze) s opracowywane.
Kolejny konkurs dot. wsparcia przedsibiorcw w ramach
poddziaania 3.3.3 PO IR ogoszony zostanie 10 padziernika
br.
Szczegowe informacje
na temat zasad wyboru projektw oraz przeprowadzania
konkursu znajduj si w Regulaminie konkursu. Pytania
mona przesya za porednictwem formularza kontaktowego dostpnego na stronie
internetowej PARP w zakadce Centrum Pomocy PARP lub
na adres poczty elektronicznej:
info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami 22 432
89 91 93.
RDO:
PARP ORAZ MR

Zmiany: Nowy projekt ustawy o podatku


od sprzeday detalicznej
Kwot woln od podatku w wysokoci 17 mln zotych miesicznie oraz skal
progresywn obejmujc 2 stawki i progi podatkowe zawiera przygotowany
przez Ministra Finansw projekt ustawy o podatku od sprzeday detalicznej.

o
Zapraszamy do noweg

oddziau

wiu l.
w WodzOffiiscea
, ul. w. Jana 16)

(Biurowiec Odra

ib.pl
Wicej na softib.pl

Oddziay:
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Projekt jest efektem trwajcych od pocztku lutego br.


konsultacji spoecznych, w ramach ktrych przedsibiorcy
sektora handlu oraz organizacje ich zrzeszajce zgosiy
liczne postulaty i uwagi. Projekt zosta przekazany na posiedzenie Komitetu Staego
Rady Ministrw.
Projekt zakada, e przedmiotem opodatkowania bdzie przychd ze sprzeday
detalicznej, czyli sprzeday
dokonywanej na rzecz konsumentw (osb zycznych
nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych). Przychd
ze sprzeday detalicznej nie
bdzie obejmowa nalenego
podatku VAT. W podstawie
opodatkowania nie bdzie
uwzgldniana sprzeda na
rzecz przedsibiorcw. Projekt nie przewiduje opodatkowania sprzeday dokonywanej przez internet.
Podatnikami bd sprzedawcy detaliczni dokonuj-

cy zbycia towarw (rzeczy


ruchomych lub ich czci).
Projekt nie zawiera szczeglnych rozwiza dotyczcych
sprzedawcw dziaajcych
w ramach sieci handlowych.
Przewiduje si kwot woln
od podatku w wysokoci 17
mln z miesicznie. Podstaw
opodatkowania stanowi bdzie osignita w danym miesicu nadwyka przychodu ze
sprzeday detalicznej ponad
t kwot. Zakada si wprowadzenie skali progresywnej
obejmujcej 2 stawki i progi
podatkowe:
0,8% od podstawy opodatkowania pomidzy kwot 17
mln z i 170 mln z;
1,4% od nadwyki podstawy opodatkowania ponad
kwot 170 mln z.
Wyczona z podatku bdzie sprzeda: gazu ziemnego dostarczanego do konsumentw za porednictwem
sieci dystrybucyjnych, wody
dostarczanej do konsumentw przez przedsibiorstwa

wodno-kanalizacyjne, wgla
kamiennego i innych paliw
staych uywanych do celw
opaowych pozostaych wglowodorw gazowych (zarwno rozlewanych do butli
gazowych w skadzie podatkowym jak i znajdujcych si
w przydomowych zbiornikach
gazu), olejw napdowych
przeznaczonych do celw
opaowych, lekw, rodkw
spoywczych
specjalnego
przeznaczenia ywieniowego
oraz wyrobw medycznych
refundowanych lub nansowanych w caoci lub w czci na podstawie odrbnych
przepisw, towarw zbywanych w ramach wiadczenia
usug gastronomicznych.
Podatek zapacony przez
sprzedawc detalicznego bdzie stanowi u niego koszt
uzyskania przychodu w podatku dochodowym.
RDO:
MIN. FINANSW

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 3

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

DLA

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm

ib.pl

e
w
o
n
y
z
a
g
a
m
e
i
n
a
w
o
m
a
r
g
o
r
p
O
*)

j
e
n
l
a
k
s
fi
i
k
r
a
w cenie druk
ib.pl

Wszystkie
atuty w rku!
owego:
opis programu magazyn
dokumenty WZ, MM, RW
fakturowanie, paragony,
20 03
iczne
i brutto, krajowe, zagran
tto
ne
ch
na
ce
w
wy
sta
do
47, 697 212 351
inwentaryzacja
aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl
prowadzenie magazynu,
ty
tami, wezwania do zapa
rozrachunki z kontrahen
prowadzenie kas i bankw
cieli
wykaz dunikw i wierzy
w, magazynw
analizy sprzeday, zakup
entaryzatorami
z czytnikami kodw, inw
a
ac
pr
p
ws
ib.pl
skaln, drukark etykiet
wsppraca z drukark fi
wiskowa
praca w sieci, wielostano

opcjonalnie moduy:
kadry, pace
KPiR
Ksiga Handlowa
filie

2899,00

2299,00

CZYMY
P R O MO C J E

Drukarka fiskalna
Temo HS EJ Najmniejsza w Polsce!
alnej:
parametry drukarki fisk
elektroniczna kopia
100 000 PLU
7 stawek VAT
szybki wydruk (22 linie/s)
g z papierem)
najlejsza na rynku (360
rynku (86 x 46 x 128 mm)
najmniejsza drukarka na

JI
C
O
M
O
R
P
W

N
L
A
DRUKARK FISK
E
C
I
S
IE
M
3
O
T
D
A
OTRZYMASZ PON

KUPUJC

!
S
I
T
A
R
G
0
0
,
9
9
2
C I 1
REKLAMY O WARTO
ib.pl

Wicej na softib.pl

a ci
m
Su rzy
ko

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

9
9
18

*)

promocja trwa do 30 czerwca 2016. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto.

Z regionu

wiadomoci

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ REKREACJA

Wakacje z kamperem z mioci do wolnoci


Fot. Fresa Camp

Czyli propozycja dla wszystkich mionikw spontanicznoci.

Wyobra sobie wycieczk


po Polsce lub Europie bez
cigego rozpakowywania bagay, monotonii, wci tego samego miejsca, z zapewnionym wygodnym spaniem,
wasn kuchni, ba telewizorem. W drodze - zatrzymujemy si tam, gdzie chcemy, pimy wygodnie, jemy przy stole,
korzystamy z toalety... Kamper dobrze wyposaony mobilny dom, daje nam ogromn swobod podrowania.
Te wszystkie cechy sprawiy,
e po Niemcach, Skandynawach, Amerykanach ten sposb spdzania wakacji docenili
rwnie Polacy.
Gdzie koa ponios
Najwikszy urok podrowania kamperem tkwi w tym,

e jego pasaerowie nie s


przywizani do jednego miejsca. Nie lduj w hotelu z basenem i nie spdzaj caego
urlopu na leaku w tumie innych goci, nie musz chodzi
wydeptanymi ciekami na
wci t sam pla i spotyka
tych samych ludzi. Zdaniem
entuzjastw caravaningu najwiksz zalet takiego podrowania jest sposb zwiedzania, ktry daje pen swobod
wyboru trasy podry i pozwala na wypoczynek kiedykolwiek tylko ma si na to ochot.
Domem na kkach mog jecha tam, gdzie zapragn, na
duej lub na chwil, po ktrej
wyrusz w drog do kolejnego podrniczego przystanku.
Omija ich przy tym uciliwe
pakowanie i rozpakowywanie

bagay wszystko maj pod


rk, niewane, czy noc spdz na polu campingowym, w
camp parku czy na wildspocie,
czyli dzikim miejscu noclegowym.
Czym rni si te miejsca?
Pola kampingowe s najdrosze, ale w peni przystosowane do przyjcia kamperw.
Znajdziemy tam wszystko, co
jest nam potrzebne, w tym
m.in. przycze prdu. Camp
parki s mniej sformalizowane i nie posiadaj wielu udogodnie. Mona tam jednak
zaopatrzy si w wod i oprni toalet wyjania Marek
Konopnicki, waciciel wypoyczalni Fresa-Camp z Raciborza. Z kolei wildspoty to

zazwyczaj tereny z piknymi widokami, ktre znajduj


si przy trasie lub na uboczu.
Trzeba pamita, e nie dostarczaj nam one adnych
wygd, nie ma tam sanitariatw ani dostpu do prdu. Na
szczcie te wszystkie moliwoci daje nam wyposaenie
naszego kampera dodaje.
Podrowa kamperem
warto zarwno po Polsce, jak
i po Europie. W kraju dogodn infrastruktur znajdziemy
m.in. nad morzem i na Mazurach. Dobrym kierunkiem podry s rwnie polskie gry,
coraz lepiej przygotowane na
rozkwitajc turystyk caravaningow.
Oczywicie, moemy rwnie opuci tereny kraju i
przemierzy kamperem Eu-

rop. Najpopularniejsze obecnie kierunki wypraw, to Skandynawia, Chorwacja, Niemcy,


Francja. Wochy i Hiszpania.
W tych europejskich krajach
moemy liczy na kampingi
doskonale przygotowane dla
kamperw i przyczep. Co wicej, znajdziemy tam wiele zwykych parkingw, na ktrych
moemy bez problemu uzupeni zapasy wody czy oprni
toalet chemiczn podpowiada Marek Konopnicki.
Gotowi na przygod?
Zanim wybierzemy si w
nasz niezapomnian podr
kamperem, powinnimy zarezerwowa sobie nieco czasu
na przygotowania. Dobrze jest
przeczyta opinie entuzjastw
caravaningu o miejscach, w

ktre chcemy si uda, o panujcych w tych krajach prawach


i polecanych trasach. Przydatne linki do stron, bdcych
kopalni wiedzy na temat podrowania kamperem, zgromadzone s na stronie www.
fresa-camp.pl.

FRESA-CAMP
47-400 Racibrz
ul. Zakadowa 2
tel. 32 750 65 09
www.fresa-camp.pl
email: biuro@fresa-camp.pl
Artyku sponsorowany

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

reklama

Z regionu

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

Z regionu

reklama poligrafia
wizytwki ulotki

zdrowie
1 czerwca 2016, nr 11 (212)

R E K L A M A

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>
INWESTYCJE

Rydutowy bd likwidowa
przejcia dla pieszych

Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisaw l.

W czerwcu rozpocznie si przebudowa ponad pkilometrowego odcinka ul. Karola Miarki.

Umowa na przebudow ulicy z wykonawc podpisana zostaa ju 19 maja.

Mimo niepowodzenia w
tegorocznej edycji tzw. schetynwek, wniosek o przebudow
ul. Karola Miarki w Pszowie nie
tra do kosza. Dziki wsppracy miasta i powiatu inwestycja ta bdzie realizowana ze
rodkw wasnych. Umow na
przebudow ponad pkilometrowego odcinka drogi w Pszo-

wie czonek zarzdu Powiatu


Wodzisawskiego, Leszek Bizo
podpisa ju 19 maja. Wykonawc inwestycji bdzie Przedsibiorstwo Robt Drogowych
z Raciborza, ktre zoyo najkorzystniejsz ofert w przetargu za kwot 997 291,00 z.
W ramach przedsiwzicia,
drogowcy zmodernizuj ponad
500 metrw drogi oraz przebuduj ok. 621 metrw chod-

nika, zatok autobusow oraz


ok. 500 metrw kanalizacji
deszczowej. Roboty drogowe
rozpoczn si w czerwcu od rejonu skrzyowania z drog wojewdzk nr 933 (ul. ks. Pawa
Skwary i Wadysawa Andresa)
i sukcesywnie bd poda w
kierunku Syryni. Firma na realizacj inwestycji ma czas do
poowy wrzenia.

PSZW INWESTYCJE

Przebudowa ul. POW w caoci


wykonana ze rdkw UE
Pszowskiemu magistratowi udao si zwikszy donansowanie na przebudow ul. Polskiej Organizacji Wojskowej z 85%
do 100%.
Remont ulicy POW zosta
w caoci wykonany w latach
20142015. Koszt inwestycji
wynis prawie 1 milion 100
tys. zotych. Dotychczasowe
donansowanie w wysokoci
85% dawao kwot 914.164,00
z, a wic do realizacji inwestycji miasto musiao dooy
ze swojego budetu ponad 161
tys. zotych.

RYDUTOWY MOTORYZACJA

Prawie milion zotych


na remont ul. Karola Miarki

KATARZYNA KRENTUSZ

Z regionu

W kwietniu pszowski magistrat stara si o zwikszenie


dotyczasowej dotacji. Ostatecznie burmistrz miasta Katarzyna Sawicka-Mucha podpisaa aneks do umowy zawartej
z Wojewdztwem lskim, w
ramach ktrego zostao zwikszone donansowanie do 100%
kosztw inwestycji, co oznacza, e zadanie pn. "Przebudo-

wa drogi gminnej ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej


w Pszowie zostao wykonane
bez koniecznoci ponoszenia
wydatkw z kasy miasta, a do
jego budetu ogem wpyn
ponad 1 milion zotych z Unii
Europejskiej.
KK

Chwila nieuwagi moe doprowadzi do tragedii dlatego w Rydutowach


zdecydowano o likwidacji dwch najbardziej niebezpiecznych przej w
miecie.
Wadze miasta Rydutowy
uwaaj, e na przejciach dla
pieszych w obrbie rynku, ktre
nie s objte sygnalizacj wietln, dochodzi do zbyt wielu nieszczliwych zdarze (chodzi o
przejcia na ul. Gen. J. Bema i
ul. Oar Terroru). Po przeanalizowaniu dostpnych rozwiza i w trosce o bezpieczestwo
w ruchu zarwno pieszych, jak i
kierowcw, zdecydowano o zupenej likwidacji dwch przej.
Skrzyowanie ulic: Gen. J.
Bema, Traugutta, Oar Terroru
i Plebiscytowa to wany wze
drogowy zapewniajcy komunikacj Rydutw, Pszowa i Radlina z drogami wojewdzkimi
933 i 935. Badanie wynikw
natenia ruchu nie pozostawia wtpliwoci: kadego dnia
ul. Gen. J. Bema przejeda
10971 samochodw (dane z
2014r.). Niewiele mniej obciona jest ul. Bohaterw Warszawy 8406 samochodw na
dob (dane z 2012r.), za ulic
Traugutta w cigu doby przejeda 7375 pojazdw (dane z
2014r.). Wprowadzenie zmian

Fot. UM Rydutowy

PSZW

gospodarka

16 grudnia 2015, nr 24 (201)

Likwidacja dwch zebr nie utrudni pieszym przejcia


przez ulice w obrbie rynku do ich dyspozycji pozostaj
bowiem przejcia, na ktrych dziaa sygnalizacja wietlna.
polegajcych na spowolnieniu
ruchu doprowadzioby do paraliu komunikacyjnego, ktry
byby odczuwalny w caym regionie. Dlatego decyzja o zupenej likwidacji dwch przej dla
pieszych jest najlepszym moliwym rozwizaniem tym bardziej, e nie utrudni przejcia
przez ulice w obrbie rynku. Do
dyspozycji pieszych pozostan
wszystkie dziaajce do tej pory
przejcia, na ktrych dziaa sy-

gnalizacja wietlna - tumaczy


swoj decyzj rydutowski magistrat.
Ze wzgldu na likwidacj
przej, na pycie rynku zmianie ulegnie miejsce wylotu
drogi wewntrznej (wyjazd z
rynku) do ul. Oar Terroru. W
zwizku z tym, wadze miasta
zalecaj kierowcom szczegln
ostrono.
KK

WODZISAW LSKI KOMUNIKACJA

WYBRANO WYKONAWC NOWOCZESNEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO


Miasto Wodzisaw lski w maju rozstrzygno
przetarg na opracowanie
dokumentacji dla budowy
centrum przesiadkowego
oraz drg rowerowych.
Nowoczesne centrum przesiadkowe, obsugujce komunikacj rowerow, kolejow oraz
autobusow, zdecydowanie
usprawni ycie wodzisawian
i odwiedzajcych miasto. Rozstrzygnicie organizowanego
przez miasto Wodzisaw lski przetargu na opracowanie
dokumentacji dla budowy centrum i drg rowerowych w ramach zadania inwestycyjnego
Pocig do dwch kek budowa Centrum Przesiadkowego nastpio 17 maja. Zada-

nie, za kwot 179 580 z brutto,


zrealizowa ma rma Szafron
Szendzielorz PROJEKT z Jankowic.
Wedug analizy Zespou Doradcw Gospodarczych
TOR, centrum przesiadkowe w
Wodzisawiu l. ma by ulokowane przy dworcu PKP, ktrego budynek w marcu 2015 roku
zosta zakupiony przez miasto
za nieco ponad 550 tys. z. W
cen zostaa rwnie wliczona
suebno drg umoliwiajcych dotarcie do obiektu.
Zgodnie z zaoeniami,
wybudowany ma zosta take
m.in. cig pieszy czcy ulic
Popiecha z Rodzinnym Parkiem Rozrywki - dziki temu
mieszkacy strefy centrum zy-

skaj szybkie poczenie pieszo-rowerowe z Trzema Wzgrzami. Zaplanowano rwnie


utworzenie trasy czcej ul.
Jana Pawa II, przez 26 Marca,
ul. Kubsza i ul. Minorytw a
do ul. Popiecha. Wraz z pojawieniem si w miecie nowych
cigw rowerowych przewidziano budow stacji rowerowych, ktre maj znajdowa si
przy centrum przesiadkowym,
na Rynku lub w jego okolicy,
na terenie Trzech Wzgrz oraz
na wodzisawskich osiedlach:
Piastw, Dbrwki i XXX-lecia
PRL. Nowe trasy rowerowe,
wedug planu, zostan poczone z ju istniejc sieci cieek.
KK

R E K L A M A

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

<< GazetaInformator.pl

ogloszenia.GazetaInformator.pl

bezpatne ogoszenia w internecie

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
tekstowe 6 z
moduowe: tekstowe 20 z

w ramce 10 z
graczne 35 z

FINANSE

KREDYT

KREDYT

50 tys.

100 tys.

rata 549 z

rata 689 z

32 700 70 40
790 501 503

32 700 72 11
792 115 113

Oprocentowanie od 2,9%

na kolorowym tle 14 z

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)


Oferta pracy na stanowisko lusarz. Wymagania: umiejtno
czytania rysunku technicznego,
obsuga elektronarzdzi, przygotowanie elementu do spawania,
prawo jazdy kat. B, dowiadczenie
min. 6 m-cy. Rottech sp. z o.o., ul.
uycka 1, 44-300 Wodzisaw l.
Tel. 324 193 106.

Oprocentowanie od 2,9%

Firma poszukuje
pracownika na stanowisko:
Doradca Finansowy Klienta
ds. poyczek gotwkowych
Wymagania:
umiejtno budowania relacji
z klientami,
mile widziane dowiadczenie w
obsudze klienta,
komunikatywno, dyspozycyjno.
Gwarantowane:
wysokie atrakcyjne wynagrodzenie (najwysze w brany);
pomoc w pierwszych miesicach
pracy; moliwo podniesienia
kwalikacji; moliwo awansu.
CV prosimy wysa na adres
m.mroz@benetia.pl
Tel. 797 603 000
www.benetia.pl

RNE
Najtaniej w regionie, naprawiam
od A-Z samochody osobowe
wszystkich marek, naprawa ukadu hamulcowego, zawieszenia,

rozrzady, naprawa silnikw, itd .


wykonuje take poprawki lakiernicze oraz konserwacje. Tel. 792
518 492.

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

USUGI TAPICERSKIE
Wynajem przyczep
Tel. 668 663 721

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

Firma STACH-DREW

oferuje: drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61

AZBEST
DEMONTA
UTYLIZACJA

Tel. 512 271 815


32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

DEKARSTWO, RYNNY, KOMINY

792 013 569


509 055 051
azo.gawlik@wp.pl

NIERUCHOMOCI
Sprzedam mieszkanie w Wojnowicach, 4 pokoje, 77 m2, parter. Tel.
697 170 931.
Sprzedam gara w bloku 108 przy
ul. 26 marca w Wodzislawiu l.
obok TESCO. Posiada CO. Niski
czynsz. Tel. 509 205 157.

Sprzedam mieszkanie w Raciborzu, pow. 38 m2, ul. Opawska, blisko Tesco. 2 pokoje,
kuchnia z oknem (wymienione
okna), CO, balkon. Cena 85 tys.
z. Tel. 731 338 688, 661 705
074.

SPRZEDAM

lokal uytkowy dwupoziomowy


(parter+piwnica)

powierzchnia 358 m2,

PRACA

>>PRACA<<
DORADCA
KLIENTA

Oferowanie i sprzeda
reklamy w prasie.
Wymagane:
wyksztacenie rednie/wysze,
komunikatywno, umiejtno rozmw i negocjacji,
znajomo zasad marketingu.
Mile widziane:
rozeznanie w brany reklamy
i marketingu,
dowiadczenie w sprzeday,
prawo jazdy B.
Moliwy sta lub zatrudnienie.
CV prosimy wysya na adres:

biuro@raciborskiemedia.pl

>>PRACA<<

REDAKTOR
DZIENNIKARZ
Redakcja gazety regionalnej
oraz portalu internetowego zatrudni dziennikarza.
Wymagane:
dowiadczenie w pracy
redakcyjnej/dziennikarskiej,
min. rednie wyksztacenie,
znajomo internetu,
programw biurowych,
prawo jazdy.
Mile widziane:
umiejtno robienia zdj,
znajomo programw do
obrbki zdj, audio.
CV prosimy wysya
na adres:
biuro@raciborskiemedia.pl

przy ul. okietka w Kdzierzynie-Kolu


na osiedlu Piasty.
Budynek ocieplony, z podjazdem dla samochodw dostawczych i osb niepenosprawnych, wewntrz winda towarowa. Dostpne
wszystkie media, monitoring, alarm, ogrzewanie, parking. W chwili obecnej w lokalu
dziaa apteka. OBIEKT POSIADA DUE MOLIWOCI ADAPTACYJNE.

TEL. 501 280 080


MOTORYZACJA

Sprzedam VW Corrado g60.


Zregenerowany
kompresor.
Wymienione: kompletny rozrzd z pomp wody i termostatem, wiece, kable, kopuka,

palec, oleje: w silniku, skrzyni


i wspomaganiu wraz z ltrami, nowa nagrzewnica i pyn w
chodnicy. Tel. 511 077 391.

SERWIS
SAMOCHODOWY

SPRZEDAM
SAMOCHD

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

Ford Fiesta MK6 rok 2006.


Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10:00-17:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas

www.olx.pl (tablica.pl)

ODZIE ROBOCZA
ARTYKUY BHP, P.PO.,
SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 5

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

Przekraczali moliwoci, czyli


Wodzisawski Festiwal Kuglarzy
za nami

13. Reggae Festiwal


NMNZ ju w lipcu.
Kto wystpi?

Zobacz ca fotorelacj

Fot. Justyna Koniszewska

Weekendowe szalestwo sztukmistrzw zawadno Wodzisawiem. Wszystko


za spraw Festiwalu Kuglarzy, w ktrym wzili udzia artyci z caej Polski.
justyna koniszewska

Przez trzy dni Wodzisaw


sta si stolic sztukmistrzw.
Po raz pierwszy artyci uliczni
z niemal caej Polski przybyli
do naszego miasta, aby wzi
udzia w Wodzisawskim Festiwalu Kuglarzy. Uczestnicy wydarzenia pierwszego dnia mogli zobaczy artystw slackline,
ktrzy przeszli na linie pomidzy oknami kamienic. W programie znalazy si rwnie pokazy szczudlarzy czy animacje
dla dzieci. Odby si take koncert zespou Eda. Kolejny dzie
Wodzisawskiego Festiwalu Kuglarzy min pod hasem Wodzisawskiego Sztukmistrza. Artyci, ktrzy zjechali z rnych
zaktkw Polski (midzy inny-

Przeniesienie festiwalu Najcieplejsze


Miejsce Na Ziemi na Stadion Miejski pozwolio jego organizatorom na znaczce
rozbudowanie formuy imprezy i zaproszenie prawdziwych gwiazd.
W tym roku, Najcieplejsze
Miejsce Na Ziemi odbywa si
bdzie w dniach 29 i 30 lipca. Wstpny program imprezy
przedstawia si nastpujco:
29.07.2016 pitek:
Pozyton Sound, Shashamane,
Vavamuffin, Tabu, Zion Train
(UK), Hlobosz Hlobosz.
30.07.2016 sobota:
Region, Roots Rockets, Bez
Jahzgh, Habakuk, Mesajah,
Grubson, Dancehall Masakrah.

Patronat medialny:

W zwizku z decyzj o rozbirce wodzisawskiej muszli


koncertowej, tegoroczny festi-

wal przeniesiony zosta na Stadion Miejski. Tradycyjnie ju,


dla goci zostanie przygotowane pole namiotowe. Nowoci natomiast bd dwie sceny gwna koncertowa oraz
specjalnie przygotowana scena Sound Systemowa. Wstp,
oczywicie, wolny.
Organizatorami NMNZ
s: zesp Tabu, miasto
Wodzisaw lski oraz
Wodzisawskie Centrum
Kultury.
kk

R E K L A M A

mi z Raciborza, Wrocawia czy


Krakowa) rywalizowali o nagrod Prezydenta Miasta Wodzisawia lskiego oraz 3 tysice z.
Konkurs zakada prezentacj
sztuki ulicznej, performatywnej,
ktry dopuszcza wszelkie formy
kuglarstwa, rne rodzaje onglerki wspczesnej i dawnej,
sztuk cyrkow, klaunad i pochodne z przedsiwzi teatralnych wcznie. Na publicznoci,
ktra mimo deszczu tumnie zebraa si przy amfiteatrze artyci
zrobili nie miae wraenie. Tytu

Wodzisawskiego Sztukmistrza
oraz pozostae nagrody zdoby
Jacek Kwapiski z odzi. Niedzielny Wielki Fina, w ramach
ktrego wystpi zwycizca konkursu, gocie Festiwalu grupa
piewajce Trampki oraz wystp Manufaktury Artystycznej Pi-art. Z ogniowym przedstawieniem Mistyczny ogrd
podsumowa cae intensywne
trzy dni Festiwalu. Patronat honorowy nad wydarzeniem obj
Prezydent Miasta Wodzisawia
l., Mieczysaw Kieca.

Zobacz sal szkoleniow

6 Ekologia

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
NDZA SAMORZD

W Ndzy uchwalono plan gospodarki niskoemisyjnej


IWONA CYBULSKA

Powoujc si na Europejsk Agencj rodowiska,


Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych
pastw Europy. Niewtpliwie najwikszy udzia w zanieczyszczeniu
powietrza
ma niska emisja. Z uwagi
na niewielk wysoko kominw (do ok. 30 m) stosowanych w mieszkalnictwie, emisja szkodliwych
substancji powoduje, przede
wszystkim na obszarach gsto zaludnionych, wysokie
stenia pyw w powietrzu.
Zjawisko to nazywamy nisk
emisj. Stanowi ona powany problemem ekologiczny
i zdrowotny lokalnych spoecznoci.
Inwestycje na likwidacj niskiej emisji mog by
dotowane ze rodkw Unii
Europejskiej. Jednak w no-

wej nansowej perspektywie


unijnej na lata 2014-2020 na
wsparcie mog liczy tylko
te inwestycje, ktre znajd
si w planach zwanych Zintegrowanymi Inwestycjami
Terytorialnymi (ZIT) albo
w gminnych planach gospodarki niskoemisyjnej (PGN).
Std Rada Gminy Ndza uchwalia plan gospodarki niskoemisyjnej wraz z
opracowaniem bazy danych
zawierajcej inwentaryzacj
emisji gazw cieplarnianych
w zasigu geogracznym
gminy.
Dokument zosta sporzdzony z pozyskanych przez
Gmin Ndza dotacji z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w wysokoci 80 proc. wartoci zadania tj. 25.200,00 z.
PGN zosta opracowany
wedug wytycznych WFO-

Fot. coptercamera

Problem niskiej emisji jest wci aktualny. Dziki dokumentom takim jak PGN
jednostki samorzdowe maj realne molwioci walki z zanieczyszczeniem powietrza.

Bez PGN gmina Ndza nie mogaby si stara


o fundusze unijne dotyczce poprawy jakoci
zanieczyszczonego powietrza.

iGW, zosta uzgodniony z


Regionaln Dyrekcj Ochrony rodowiska oraz Wojewdzk Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn. Projekt
uchway w sprawie przyjcia PGN zosta wczeniej
poddany konsultacjom spoecznym.
- Plan gospodarki niskoemisyjnej jest bardzo
wanym dokumentem. Bez
niego Gmina nie mogaby
pozyskiwa unijnych rodkw na inwestycje zwizane
z popraw jakoci powietrza
- wyjania wjt Anna Iskaa.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (informacja przekazana przez Urzd
Marszakowski Wojewdztwa lskiego) zamierza
wprowadzi obowizek posiadania PGN. Aby Gmina
moga pozyska donansowanie na dziaania m.in. w
zakresie termomoderniza-

cji budynkw, transportu


publicznego czy wdraania
OZE, musi posiada plan
gospodarki niskoemisyjnej.
Potrzeba realizacji planu
wynika przede wszystkim z
zobowiza redukcyjnych
okrelonych przez ratykowany przez Polsk Protok
z Kioto oraz pakiet klimatyczno-energetyczny Unii
Europejskiej.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest strategicznym dokumentem tworzonym na poziomie lokalnym
(gminy lub ich zwizkw),
ktry ma przyczyni si do
osignicia celw okrelonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku
2020, m.in. do: poprawy jakoci powietrza szczeglnie
na obszarach, na ktrych
odnotowano przekroczenia
poziomw szkodliwych substancji.

REGION - EKOLOGIA

REGION - INWESTYCJE

Podpisanie Umowy
o partnerstwie

Identykacja i inwentaryzacja terenw poprzemysowych i zdegradowanych a atrakcyjno inwestycyjna gmin to temat konferencji, ktra
odbya si 9 maja w Gwnym Instytucie Grnictwa w Katowicach.

Nowatorski projekt w skali Europy - takimi sowami mona okreli


umow podpisan pomidzy NFO a 14. WFO oraz wojewdztwem
lubelskim. Chodzi o pakiet klimatyczno-energetyczny.

Fot. WFOiGW w Katowicach

Konferencja o rewitalizacji
terenw poprzemysowych

IWONA CYBULSKA

Organizatorami spotkania
byy: lski Urzd Marszakowski, Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
oraz GIG. Uczestnikw konferencji samorzdowcw i
przedsibiorcw - przywitali:
Henryk Mercik - Czonek Zarzdu Wojewdztwa lskiego, Stanisaw Prusek - Naczelny Dyrektor Gwnego
Instytutu Grnictwa, Andrzej
Pilot - Prezes Zarzdu Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach oraz
ukasz Tekeli - Dyrektor Wydziau Ochrony rodowiska
Urzdu
Marszakowskiego
Wojewdztwa lskiego.
Podczas
konferencji
przedstawione zostay m.in.
informacje na temat moliwoci nansowania rewitalizacji
terenw poprzemysowych i
zdegradowanych przez WFOiGW w Katowicach oraz w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdztwa
lskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie byo okazj do omwienia kwestii zwizanych


z uzyskaniem rodkw na rewitalizacj terenw
poprzemysowych. Takie donansowanie oferuje
WFOiGW w Katowicach.
Uczestnicy
spotkania
omwili take projekt Oglnodostpnej Platformy Informacji - Tereny Poprzemysowe i Zdegradowane
(OPI-TPP). Od 2009 roku
jego liderem jest Gwny Instytut Grnictwa, a partnerem Wojewdztwo lskie
jako operator systemu, przy
wsparciu lskiego Centrum
Spoeczestwa Informacyjnego. Ta regionalna baza da-

nych zawiera kompleksowe


informacje o terenach poprzemysowych oraz prowadzonej na nich dziaalnoci.
System jest zintegrowanym
narzdziem pozyskiwania,
przetwarzania i publikowania danych o tych terenach.
Dane z systemu OPI-TPP daj kompleksow informacj
do wykorzystania przy procesie podejmowania decyzji
i dziaa.

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

IWONA CYBULSKA

28 kwietnia podczas
Konwentu Prezesw Wojewdzkich Funduszy Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, ktry odby si
w Solcu-Zdroju, nastpio
podpisanie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji
Projektu pn. Oglnopolski
system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsibiorstw w zakresie
efektywnoci energetycznej
oraz OZE w ramach poddziaania 1.3.3 Programu
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014
2020. Umowa zostaa
zawarta pomidzy Narodowym Funduszem Ochrony
rodowiska i Gospodarki
Wodnej a 14 Wojewdzkimi Funduszami Ochrony
rodowiska i Gospodarki
Wodnej i Wojewdztwem
Lubelskim. Jest to projekt
wdraany w Polsce po raz
pierwszy - ma on charakter nieinwestycyjny, nowatorski i unikatowy w skali

Europy ze wzgldu na krajowy zasig tego projektu.


Realizowany jest w formie
projektu partnerskiego, w
ktrym NFOiGW peni rol Partnera Wiodcego.
Partnerami umowy s
Wojewdzkie Fundusze w
Biaymstoku, Gdasku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, odzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie,
Szczecinie, Toruniu, Wrocawiu oraz Zielonej Grze
a take wojewdztwo lubelskie.
Gwnym celem Projektu jest wsparcie dziaa
przyczyniajcych si do
realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE
20/20/20.
Projekt
przewiduje
utworzenie oglnokrajowej
sieci 76 doradcw energetycznych, ktrzy poprzez
rnego rodzaju nieodpatne usugi suy bd
pomoc w dziedzinie efektywnoci energetycznej i
OZE.
W ramach Projektu realizowane bd midzy in-

nymi takie dziaania jak:


- budowa i zarzdzanie
oglnopolsk
sieci
wsparcia doradczego,
- usugi doradcze dziaania doradcze zwizane m.in. z przygotowaniem, monitorowaniem
i weryfikacj Planw
Gospodarki Niskoemisyjnej oraz wspieraniem inwestycji w zakresie
efektywnoci
energetycznej,
OZE
oraz zwizane z popraw jakoci powietrza,
w szczeglnoci na terenach wystpowania
przekrocze ste zanieczyszcze w powietrzu,
- przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla
kandydatw na energetykw gminnych,
- budowa i funkcjonowanie platformy informatycznej.
Budet Projektu wynosi
prawie 129 mln z. i jest
w 100% finansowany ze
rodkw UE w ramach z
POIi 2014-2020.

GazetaInformator.pl >>

1 czerwca 2016, nr 11 (212)


R E K L A M A

Zapowiedzi 7

WODZISAW LSKI 16 CZERWCA

NIADANIE BIZNESOWE IGW


Izba Gospodarcza w Wodzisawiu lskim zaprasza na
niadanie biznesowe, ktre odbdzie w siedzibie rmy Handlobud. Spotkanie rozpocznie si punktualnie o godzinie

7:30, a zakoczy o godz.


9:00. W trakcie niadania planowana jest m.in. prezentacja
rmy goszczcej, ktra przedstawi swoje dziaania na lokalnym rynku. Uczestnicy spo-

ROGW 11 CZERWCA

II ROGOWSKI BIEG PARAFIALNY


11 czerwca w Rogowie, ju
po raz drugi, odbdzie si Rogowski Bieg Paraalny. Bieg
przeznaczony jest tylko dla
paraan, a organizowany bdzie w kilku kategoriach wiekowych. Do pokonania zostanie dystans 5 km, rwnolegle

tkania s proszeni o zabranie


swoich wizytwek. Wstp - 20
z dla czonkw Izby Gospodarczej, 40 z dla pozostaych rm.

amymedialny:
Wspierat
Patron
dobre tematy!

z biegiem odbdzie si marsz


Nordic Walking. Wydarzenie
rozpocznie si o godz. 15:00,
pod rogowskim kocioem Parai Najwitszego Serca Pana
Jezusa. Organizatorami wydarzenia s Tomasz Mrozek oraz
Paraa w Rogowie.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
1-4 CZERWCA WODZISAW L.
W dniach od 1 do 4 czerwca na terenach rekreacyjnych nalecych do Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji Centrum
w Wodzisawiu l. odbdzie si Miejski Dzie Dziecka. W
ofercie znajduje si midzy innymi otwarcie nowego placu zabaw, turniej streetballowy oraz festiwal sztafet biegowych. Wstp
wolny.
1 CZERWCA RCK RACIBRZ
1 czerwca o godz. 15:00 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si Koncert Laureatw IX Powiatowego Festiwalu
Twrczoci Artystycznej. W imprezie wezm udzia Laureaci
poszczeglnych konkursw: wokalnego, tanecznego, teatralnego,
recytatorskiego i plastycznego.
3 CZERWCA MIPBP RACIBRZ
3 czerwca o godz. 18:00 w galerii GAWRA w MiPBP w Raciborzu
odbdzie si wernisa wystawy prac artysty rzebiarza
Henryka M. Korbaskiego pt. Wrd wspomnie
wiosenne powroty.
3-5 CZERWCA RCK RACIBRZ
W dniach od 3 do 5 czerwca Raciborskie Centrum Kultury zaprasza na prezentacj dziaalnoci Amatorskiego Ruchu
Artystycznego RCK. Przez trzy dni bdzie mona zobaczy
namiastk tego, co w cigu roku szkolnego RCK proponuje
dzieciom i modziey. Ponadto 5 czerwca od godz. 14:00 pikinik
rodzinny.
4 CZERWCA MIPBP RACIBRZ
4 czerwca od godz. 11:00 w MiPBP w Raciborzu odbdzie si Baniowy Dzie Dziecka. W programie m.in.: baniowe zabawy
i konkursy, wystp teatrzyku kukiekowego, gone czytanie
bani a take warsztaty i loteria.
4 CZERWCA KONIEC WIATA RACIBRZ
4 czerwca od godz. 11:00 do 14:30 na Przystanku Kulturalnym
Koniec wiata w Raciborzu odbd si warsztaty gosowo-oddechowe dla kadego. Warsztaty prowadzi Mariola
Rodzik-Ziemiaska pieniarka w Zawiao, trenerka trwaego
rozwoju, instruktorka pracy z gosem i oddechem oraz zaj rozwojowych dla dzieci w Fundacji EDF Polska, animatorka kultury
w rybnickim Porcie Sztuki.
4 CZERWCA PSM RACIBRZ
4 czerwca w godz. od 16:00 do 20:00 w ogrodach Pastwowej
Szkoy Muzycznej Racibrz odbdzie si Muzyczny Festyn
Rodzinny.
4 CZERWCA MiPBP RACIBRZ
4 czerwca o godz. 18:00 w MiPBP w Raciborzu odbdzie si
Noc Bibliotek: Wolno czyta! Raciborska biblioteka, jako
jedna z niemal 720 bibliotek, wczy si w oglnopolsk akcj
Noc bibliotek promujc czytelnictwo i biblioteki. W programie
spotkanie z Cecyli Kukuczk oraz wystp raciborskiego Trio
Appassionato.

4 CZERWCA MIPBP WODZISAW L.


4 czerwca o godz. 20:30 w murach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisawiu l. odbdzie si koncert Kuby
Blokesza, organizowany w ramach wydarzenia Noc Bibliotek.
Wstp wolny.
4 CZERWCA MBP RADLIN
4 czerwca od godz. 19:00 w radliskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej odbdzie si Noc Bibliotek. W programie s zaplanowane spotkania autorskie, promocje ksiek oraz niespodzianki
dla uczestnikw. Wstp wolny.
4 CZERWCA TRZY WZGRZA WODZISAW L.
4 czerwca w Rodzinnym Parku Trzy Wzgrza odbdzie si
Tuning City Event. Podczas wydarzenia nie zabraknie rnych
zlotowych konkurencji, jak: Bounce Car, Perfect Car, Pro Shine
czy Top 5 i 1/2. Event rozpocznie si o godz. 9:00, a cz ocjalna zakoczy si o godz. 18:00. Dla uczestnikw i goci organizatorzy przygotowali moc widowiskowych atrakcji.
4-5 CZERWCA RYNEK PSZW
4 i 5 czerwca na pszowskim rynku trwa bd XXI Dni Pszowa. W programie liczne wystpy, koncerty i zabawy dla dzieci
oraz naowo koncert Szymon Wydra & Carpe Diem oraz Karpowicz Family. Wstp wolny.
4 CZERWCA WCK WODZISAW L.
4 czerwca o godz. 18:00 w Wodzisawskim Centrum Kultury
odbdzie si widowisko taneczne w wykonaniu Klubu
Taca Towarzyskiego SPIN DANCE PASSION KTT
SPIN. Samba, rumba, passo doble oraz inne tace towarzyskie
zawadn wodzisawsk scen. Cena biletu wynosi 15 z.

| Wizytwki
| Ulotki
| Plakaty
| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

PROMOCJA!
Do teczek rmowych

250 wizytwek

GRATIS!
*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

z tym bdzie mona zobaczy czeskie lmy, posucha czeskiej


muzyki i przedyskutowa to, czemu nikt nic nie wie.... Szczegy program dostpny w RCK.
10 CZERWCA MIPBP RACIBRZ
10 czerwca o godz. 16:00 w EURECE Wypoyczalni dla Dzieci
i Modziey MiPBP w Raciborzu odbdzie si konkurs wiedzy
o serii powieci fantasy Pie lodu i ognia autorstwa
amerykaskiego pisarza Georgea R. R. Martina.

6 CZERWCA WDK GORZYCE


6 czerwca o godz. 16:00 w sali kameralnej Wiejskiego Domu
Kultury odbd si nowe zajcia w ramach cyklu MAM
Muzyczna Akademia Malucha. Spotkanie skierowane jest
do dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz rodzicw.

10 CZERWCA KONIEC WIATA RACIBRZ


10 czerwca na Przystanku Kulturalnym Koniec wiata o godz.
20:00 wystpi grupa bluesowa SAGITTARIUS zesp
blues-rockowy zaoony w 1977 roku w Nowej Dbie. Wstp:
20 i 30 z w dniu koncertu.

9 CZERWCA ZSPSWR WODZISAW L.


9 czerwca w godz. od 10:00 do 14:30 w wodzisawskim Zespole
Placwek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych odbdzie
si otwarte seminarium dydaktyczne pt. Kompleksowa diagnoza i terapia trudnoci w uczeniu si. To ju
kolejna tegoroczna tak cenna inicjatywa placwki zajmujcej si
edukacj i wychowaniem kadego dziecka z powiatu wodzisawskiego, ktre wymaga specjalnych metod i technik. Zapisy trwaj
do 3 czerwca.

11 CZERWCA RCK RACIBRZ


11 czerwca o godz. 17:00 w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si Gala Taneczna zespou Skaza, podczas ktrej zesp
witowa bdzie 5-lecie istnienia. Bilety w cenie 5 z.

9 CZERWCA PRZEMKO RACIBRZ


9 czerwca o godz. 17:00 w Kinie Przemko w Raciborzu odbdzie
si seans lmowy w ramach DKF PULS Mode wino.
Film zostanie wyemitowany z okazji 10-lecia lologii czeskiej w
Raciborzu w ramach obchodw Dni Czeskich.
9 - 10 CZERWCA RCK RACIBRZ
W dniach od 9 do 10 czerwca w RCK odbd si Dni Czeskie z
okazji 10-lecia lologii czeskiej w Raciborzu. W zwizku

12 CZERWCA WCK WODZISAW L.


12 czerwca o godz. 17:00 odbdzie si koncert Zespou Pieni
i Taca Vladislavia oraz Zespou Nasza dolina ze
Szkocji pt. POLSKA-SZKOCJA-WIAT. W programie
midzy innymi zostan zaprezentowane tace szkockie, rosyjskie
czy bugarskie. Cena biletu wynosi 10 z.
12 CZERWCA MOSIR WODZISAW L.
12 czerwca o godz. 13:00 na terenie wodzisawskiego Stadionu
Miejskiego rozpocznie si Festyn Rodzinny. W programie
midzy innymi prezentacja stoisk rm czonkw IG, prezentacja
wozw policyjnych i stray poarnej oraz animacje dla dzieci.
Wstp wolny.

R E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

Zobacz zapowiedzi

8 Wiadomoci

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

<< GazetaInformator.pl

REGION MOTORYZACJA

Toyota testuje Priusa 4. generacji

Fot. Toyota

Toyota Motor Poland przy wsppracy z Toyota Motor Europe rozpocza program testw Priusa 4. generacji
we wsppracy z wybranymi klientami flotowymi. W cyklu bada trwajcym 6 tygodni bior udzia firmy reprezentujce
trzy wane segmenty.
Nowoczesne technologie,
ekologia i bezpieczestwo to
podstawowe zaoenia wspczesnego biznesu, ktrych realizacj dostrzegamy w nowym
Priusie. Ograniczanie zuycia paliwa jest bardzo istotne
nie tylko ze wzgldu na nisze
koszty, ale take z powodu koniecznoci walki z zanieczyszczeniem powietrza w miastach.
Bdziemy zwraca szczegln uwag na prac napdu
hybrydowego. Nasz system pozwoli przeanalizowa stopie
wykorzystania silnika spalinowego i elektrycznego, aby
stwierdzi, jak wyglda wsppraca obu jednostek w rnych
sytuacjach na drodze i jaki to
ma wpyw na eksploatacj pojazdu powiedzia Marek Kujawiski, dyrektor generalny
Finder S.A.

R E K L A M A

ftback klasy redniej zuywa


rednio tylko 3,3 l benzyny na
100 km. Bogate wyposaenie
modelu obejmuje m.in. pakiet

8 systemw bezpieczestwa
czynnego Toyota Safety Sense, najnowoczeniejsz wersj
asystenta parkowania SIPA,

system multimedialny z 7-calowym ekranem dotykowym


oraz bezprzewodow adowark do telefonu. Prius wyrnia

si lini nadwozia, czc nowoczesny wygld z najkorzystniejszym


wspczynnikiem
oporu powietrza na rynku.

TOYOTA KONSEK RYBNIK


Rybnik, ul. Prosta 100
44-203 Rybnik
Tel. 32 432 90 40
www.toyota.rybnik.pl
Artyku sponsorowany

WODZISAW LSKI UROCZYSTOCI

Uroczyste obchody
witego Floriana
Bogu na chwa, ludziom na ratunek w Wodzisawiu witowano XV Ekumeniczne Spotkanie Straakw, ktre w tym roku
zostao poczone z obchodami Powiatowego Dnia Straaka.
Fot. Justyna Koniszewska

Nowa Toyota Prius


Toyota Prius jest najpopularniejszym samochodem
hybrydowym na wiecie. Premiera tego modelu 19 lat temu otworzya histori aut hybrydowych. Obecnie czna
sprzeda zblia si do 4 milionw. Czwarta generacja wprowadza najwikszy postp w
rozwoju napdu hybrydowego od czasw premiery pierwszego Priusa. Przestronny li-

Toyota jest liderem technologii hybrydowej. Firma dysponuje


najbogatsz ofert samochodw
hybrydowych, a czna liczba
sprzedanych hybryd wynosi prawie 9 milionw. W Polsce do Toyoty i Lexusa naley 94% rynku
samochodw z napdem spalinowo-elektrycznym. Ich oferta
obejmuje 13 modeli hybrydowych z niemal wszystkich segmentw aut osobowych.
Salon TOYOTA KONSEK
W RYBNIKU promuje przede
wszystkim ekologiczne rozwizania napdw hybrydowych. Warto skorzysta z moliwoci jazdy
testowej nowym Priusem i innymi hybrydami, ktre s w ofercie.
Handlowcy dysponuj szerok
wiedz oraz ciekawymi materiaami na temat hybryd dostpnymi dla wszystkich klientw.

Medale, odznaczenia
zawodowe, pokazy oraz
wiele ciepych sw i
podzikowa tegoroczne
obchody Dnia Straaka
byy bardzo urozmaicone.
28 maja w Wodzisawiu
odbyo si XV Ekumeniczne
Spotkanie Straakw, ktre
w tym roku zostao poczone z obchodami Powiatowego Dnia Straaka. Najpierw
uroczystoci odbyy si w wodzisawskim kociele WNMP,
gdzie zostao odprawione naboestwo ekumeniczne z
udziaem biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej Marka Szkudo. Nastpnie na pycie rynku odby si

apel. Podczas wydarzenia nie


obyo si bez podzikowa,
odznacze i awansw na wysze stopnie, ktre wpisay si
ju jako stay element obchodw Dnia Straaka. Komendant Powiatowej Pastwowej
Stray Poarnej Marek Misiura podzikowa wszystkim
samorzdom za yczliwo,
pomoc i okazane wsparcie. W
ubiegym roku komenda PSP
w Wodzisawiu wzbogacia si
o nowy samochd ratowniczo
ganiczy oraz sprzt do ratownictwa drogowego. Wyremontowany zosta te budynek
komendy stray w Rydutowach. Pragn podzikowa
wszystkim druhom i druhnom
z Pastwowej Stray Poarnej
i Ochotniczej Stray Poarnej
bronicych naszych miast i
gmin. Jestecie jednoci i pokazujecie jak wspaniaa jest ta
suba powiedzia Mieczysaw Kieca. Na obchodach w
Wodzisawiu pojawili si rwnie straacy z zaprzyjanionego powiatu Karvina. - Serdecznie dzikuj za zaproszenie na
dzisiejsz uroczysto. Chciabym z okazji Dnia Straaka y-

czy wam wszystkim: zdrowia,


szczcia, pomylnoci. Chciabym rwnie yczy dalszego rozwoju naszej straackiej,
midzynarodowej wsppracy
zaznacza prezydent.
Podczas tegorocznych obchodw Dnia Straaka list
gratulacyjny wygosia Teresa
Glenc ycz wszystkim ebymy szukali w yciu codziennym nie tego co nas dzieli, ale
tego co nas czy w duchu ekumenicznej jednoci nadmienia posanka. W wydarzeniu
wzili midzy innymi udzia:
senator Adam Gawenda, pose
Teresa Glen, starosta Ireneusz
Serwotka oraz prezydent Mieczysaw Kieca. Po oficjalnej
czci straacy prezentowali
sprzt ganiczy i ratunkowy.
Wrd atrakcji najwiksz popularnoci cieszyy pokazy
grup specjalistycznych wysokociowej oraz pokaz sikawki
konnej i sprztu poarniczego.
Podczas obchodw Dnia Straaka nie mogozabrakn tradycyjnej grchwki, ktrej kady mg sprbowa.
jk