You are on page 1of 36

Prezes Urzdu Ochrony

Konkurencji i Konsumentw
Marek Niechc i a

KPRM

llAAA155820
l l llllllllllllllllllllllllllllllll

Urzd O chrony Konkurencji i Kon sumentw

DDK-073-8/16/MSo

Warszawa ,/9.05.2016

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRW


Departament Rady Ministrw
FU\1-10-54-16
23-05-2016
CZONKOWIE RADY MIN ISTRW
Przedstawiam dokument rz dowy zg oswny przez
Prezesa U rzdu Ochrony Konkurencji i Ko nsum entw
- do rozpatrzenia.
(-) Sekretarz Rady Ministrw

Pani
Jolanta Rusiniak
Sekretarz
Rady Ministrw

Na podstawie 81 Uchwaty Nr 190 Rady Ministrw z dnia 29 padziernika 2013 r. Regulamin


pracy Rady Ministrw (M.P. poz. 979) przekazuj projekt ustawy o pozasdowym
rozwizywaniu sporw konsumenckich (UC 36), ktry stanowi implementacj dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie
alternatywnych metod rozstrzygania sporw konsumenckich oraz zmiany rozporzdzeni a
(WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa ADR)\ z uprzejm prob
o rozpatrzenie na najbliszym posiedzeniu Rady Ministrw.
Projekt przedmiotowej ustawy zosta przyjty przez Stay Komitet Rady Ministrw w dni u
28 kwietnia br. i zgodnie z ustaleniem Staego Komitetu podlega rozpatrzeniu przez
Komisj Prawnicz. Przedmiotowy projekt uwzgldnia ustalenia podjte na posiedzeni u
Komisji Prawniczej w dniach 9 i 1O maja br. oraz przestane przez resorty i urzdy
propozycje przepisw.
W wyniku ustale z waciwymi resortami wprowadzono dwie zmiany merytoryczne
w stosunku do projektu przyjtego przez Stay Komitet Rady Ministrw, zmiany obejmuj:

l. W art. 50 projektu ustawy - zmiany w ustawie o transporcie kolejowym - dodano art. 16


b ust. 3, w ktrym okrelono dodatkowe wymogi wobec osoby, ktra ma petni funkcj
Rzecznika Praw Pasaerw Kolei, zgodnie z ktrymi:
Rzecznik nie

moe:

1) by czonkiem zarzdw , rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych podmiotw, o ktrych


mowa w art. 16a ust. 1;
2) by zatrudniony lub wykonywa innych zaj w podmiotach, o ktrych mowa w art. 16a
pkt 1, ktre mogyby wywoywa podejrzenie o jego stronniczo lub interesowno;
3) posiada w podmiotach, o ktrych mowa w art. 16a pkt 1, wicej ni 10% akcji lub
udziaw przedstawiajcych wicej ni 10% kapitau zakadowego - w kadym z tych
podmiotw. .

\v

11-.'

.Dz. Urz. UE L 16'? z 18.06 .2013, str. 63 .

(. u
L

-!
U rzd

Ochrony Konkurencj i i Konsumentw


__ _El P~ws~ac~ v:_ar:_:awy 1 < 00-950 Warszawa

tel. 22 826 34 14 <faks 22 826 61 25


sp@uokik gov.pl < www.uok ik .gov.pl

11. W art. 50 projektu ustawy - zmiany w ustawie o transporcie kolejowym - dodano art.
16b ust. 4, w ktrym okrelono przesanki odwoania Rzecznika Praw Pasaerw Kolei,
zgodnie z ktrymi:

Rzecznik moe zosta odwoany przez Prezesa UTK, przed upywem kadencji, na ktr
zosta powoany, w przypadku :
1)

racego

naruszenia prawa przy wykonywaniu swojej funkcji ;

2)

orzeczenia zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub


zwizanych ze szczegln odpowiedzialnoci w organach pastwa;

penienia

funkcji

3) choroby trwale uniemoliwiajcej wykonywanie zada;


4) utraty kwalifikacji albo niespeniania warunkw, o ktrych mowa wart. 16b ust. 1 i 3;
5)

zoenia

rezygnacji z

penionej

funkcji.

Dodanie zmian opisanych w pkt. l i 11 byo niezbdne z uwagi na zapewnienie zgodnoci


systemowej oraz zgodnoci z Dyrektyw ADR. W odniesieniu do kadego publicznego
podmiotu ADR wymogi dotyczce osoby prowadzcej postpowanie ADR, jak rwnie
przesanki odwoania tej osoby z penionej funkcji zostay okrelone na poziomie ustawy,
dlatego te w celu usunicia luki prawnej naleao doda wskazan regulacj w ustawie
o transporcie kolejowym.
III. Dodanie przepisu przejciowego dotyczcego powoania po raz pierwszy Koordynatora
ds. negocjacji , o ktrym mowa w ustawie Prawo energetyczne, zgodnie z ktrym Prezes
Urzdu Regulacji Energetyki ogasza informacj o pierwszym naborze na stanowisko
Koordynatora do spraw negocjacji w terminie 14 dni od dnia ogoszenia ustawy.
Do przedmiotowego projektu ustawy doczono projekty aktw wykonawczych , przekazane
przez waciwe resorty, wydawane na podstawie ustaw szczegowych , takich jak:
1) ustawa o Inspekcji Handlowej - organ upowaniony do wydania
to Prezes Rady Ministrw i Minister Sprawiedliwoci (2 rozporzdzenia) ,

rozporzdzenia

2) ustawa o transporcie kolejowym - organ upowaniony do wydania rozporzdzenia


to minister waciwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwoci ,
3) Prawo telekomunikacyjne - organ
waciwy do spraw informatyzacji ,

upowaniony

4) Prawo pocztowe - organ


do spraw cznoci ,
"t.;i '. :

f'

upowaniony

l ,

do wydania

do wydania

rozporzdzenia

rozporzdzenia

to minister

to minister

waciwy

5) ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku


Finansowym - organ upowaniony do wydania roz porzdzenia to minister waciwy do
spraw instytucji finansowych .
W odniesieniu do projektu aktu wykonawczego wydawanego na podstawie ustawy Prawo
energetyczne, dla ktrego organem upowa-fnionym do wydania rozporzdzenia jest Prezes
Rady Ministrw, niezbdne jest wskazanie przez Rad Ministrw waciwego merytorycznie
resortu , ktry opracuje przedmiotowy projekt. Jednoczenie , zgodnie z deklaracj Prezesa
Urzdu Regulacji Energetyki (URE) , po wyznaczeniu resortu odpowiedzialnego za
prowadzenie procedury legislacyjnej w zakresie projektu rozporzdzenia , URE wczy si w
prace nad rozwizaniami merytorycznymi .

pl

U rzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw


Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

Powstacw

tel. 22 826 34 14 <faks 22 826 61 25


spfYuokik gov pl < www.uokik.gov.pl

Projekt ustawy zosta pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Spraw Zagranicznych, jako
zgodny z prawem Unii Europejskiej. Stanowisko MSZ w tej kwestii przekazuj w zaczeniu.
Jednoczenie

uprzejmie informuj, i w odniesieniu do przedmiotowego projektu nie


zgoszono zainteresowania pracami w trybie przepisw o dziaalnoci lobbingowej w
procesie stanowienia prawa.

Urzd

pl.

Ochrony Konkurencji i Konsumentw


Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

Powstacw

tel. 22 826 34 14 < faks 22 826 61 25


sp@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

Projekt z dnia 18 maja 2016 r.

USTAWA
z dnia

2016 r.

o pozasdowym rozwizywaniu sporw konsumenckich !),2 )


Rozdzia

Przepisy oglne

Art. l. Ustawa okrela zasady pozasdowego rozwizywania sporw konsumenckich, w tym:


l)

zasady prowadzenia postpowania w sprawie pozasdowego

2)

warunki, jakie

musz

spenia

pozasdowego rozwizywania

rozwizywania

sporw konsumenckich;

podmioty uprawnione do prowadzenia

obowizki przedsibiorcw zwizane

4)

zasady prowadzenia rejestru podmiotw uprawnionych do prowadzenia

Art. 2. l.

Postpowaniem

postpowanie majce
okrelonymi

w sprawie

sporw konsumenckich, i ich obowizki;

3)

pozasdowego rozwizywania

postpowania

z pozasdowym

rozwizywaniem

sporw konsumenckich;
postpowania

w sprawie

sporw konsumenckich, zwanego dalej "Rejestrem".


w sprawie

pozasdowego rozwizywania

sporw konsumenckich jest

na celu rozwizywanie sporw konsumenckich, prowadzone zgodnie z zasadami

w ustawie przez uprawnione podmioty, ktre:

l)

umoliwiaj zblienie

stanowisk stron w celu rozwizania sporu przezjego strony,

2)

proponuj rozwizanie

sporu lub

3)

rozstrzygaj

spr i narzucaj stronomjego rozwizanie.

2. Sporem konsumenckim jest spr


konsumentem umowy
Art. 3. l.

sprzeday

Ustaw

stosuje

midzy

konsumentem a

przedsibiorc wynikajcy

z zawartej z

lub innej umowy.


si

do

rozwizywania

sporw konsumenckich

midzy

konsumentem

majcym

miejsce zamieszkania na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej a przedsibiorc majcym


siedzib

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Za siedzib

przedsibiorcy

uznaje

l) w przypadku przedsibiorcy

I)

si:

bdcego osob fizyczn- miejsce

wykonywania dziaalnoci gospodarczej;

Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraa dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 20 13/11/UE
z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporw konsumenckich oraz zmiany
rozporzdzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach
konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 63).
Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 17 listopada 1964 r. -Kodeks postpowania cywilnego,
ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej, ustaw z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustaw z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo
telekomunikacyjne, ustaw z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustaw z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw, ustaw z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziaaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym, ustaw z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe, ustaw z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarw i usug, ustaw z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
oraz ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym.

-2-

2) w przypadku

przedsibiorcy bdcego osob prawn

lub jednostk

zdolno prawn

prawnej, ktrej ustawa przyznaje

siedzib

organizacyjn nieposiadajc osobowoci

zarzdzajcego

jej organu

lub miejsce

wykonywania dziaalnoci gospodarczej, w szczeglnoci miejsce, w ktrym znajduje si jej oddzia lub zakad.
Art. 4. l. Ustawy nie stosuje
l)

postpowa,

w ktrych spory

przedsibiorc,

2)

postpowa

dziaa

do:

rozstrzygane przez osoby zatrudnione lub wynagradzane wycznie przez

z ktrym spr jest toczony;

reklamacyjnych, rozpatrywania skarg konsumenckich przez

bezporednich

3)

si

przedsibiorc,

take

negocjacji midzy konsumentem a przedsibiorc;

podejmowanych przez sd w celu rozstrzygnicia sporu w toku postpowania sdowego.

2. Ustawy nie stosuje si rwnie do:


l)

pozasdowego rozwizywania

2)

sporw:

sporw midzy przedsibiorcami oraz

a)

dotyczcych usug niemajcych

b)

wynikajcych

charakteru gospodarczego,

wiadczonych

w interesie oglnym,

z umw, o ktrych mowa wart. 3 ust. l pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta(Dz. U. poz. 827, z2015 r. poz. 1854 orazz2016 r. poz. 615 i ... ),
c)

wynikajcych

z umw, ktrych przedmiotem

ustawicznego

wiadczone

s usugi

edukacyjne lub

usugi

w zakresie ksztacenia

przez publiczne szkoy lub placwki oraz publiczne szkoy wysze.

Art. 5. Uyte w ustawie okrelenia oznaczaj:


l)

konsument - konsumenta w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585);

2)

przedsibiorca- przedsibiorc

w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks

cywilny;
3)

spr krajowy - spr konsumencki, w przypadku gdy konsument w chwili


albo

przyjcia

przez konsumenta oferty

przedsibiorcy mia

zoenia

oferty

przedsibiorcy

miejsce zamieszkania na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;
4)

spr transgraniczny - spr konsumencki, w przypadku gdy konsument w chwili


przedsibiorcy

albo

przyjcia

przez konsumenta oferty

przedsibiorcy mia

zoenia

oferty

miejsce zamieszkania na

terytorium innego ni Rzeczpospolita Polska pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej;


5)

trway nonik

trway nonik

w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta.
Art. 6. Postanowienia umowy zawartej przez przedsibiorc z konsumentem przed powstaniem sporu, na
podstawie ktrych
konsumenckiego

zoenie

wycza

wniosku o

wszczcie postpowania

w sprawie

pozasdowego rozwizania

prawo konsumenta do wytoczenia powdztwa przed

sdem

sporu

powszechnym,

bezskuteczne.
Art. 7.

Postpowanie

w sprawie

po uzyskaniu wpisu do Rejestru.

pozasdowego rozwizywania

sporw konsumenckich

mona prowadzi

-3-

Rozdzia

Postpowanie

w sprawie pozasdowego

rozwizywania

sporw konsumenckich

Art. 8. Podmiot wpisany do Rejestru, zwany dalej "podmiotem uprawnionym", prowadzi


sprawie

pozasdowego rozwizywania

uprawnionym procedury tego

Art. 9. l.

sporw konsumenckich w oparciu o

postpowania,

3.

Jeeli

na wniosek konsumenta.

w danym podmiocie

przewiduje to regulamin,

na wniosek przedsibiorcy.

2. Wniosek zawiera cer najmniej oznaczenie stron,


postpowania,

zwane dalej "regulaminem".

Wszczcie postpowania nastpuje

wszczcie postpowania nastpuje rwnie

obowizujce

postpowanie

dokadnie okrelone danie,

wskazanie rodzaju

o ktrym mowa wart. 2 ust. l, zgodnie z wyborem wnioskujcego, oraz podpis wnioskujcego.

Dat wszczcia postpowaniajest dzie dorczenia

podmiotowi uprawnionemu wniosku speniajcego

wymagania, o ktrych mowa w ust. 2.


4.

Podmiot
speniajcego

wniosku

niezwocznie

uprawniony

przekazuje

stronom

sporu

potwierdzenie

zoenia

wymagania, o ktrych mowa w ust. 2.

5. Zakres danych, jakie zawiera wniosek o

wszczcie postpowania,

dokumentw dotyczcych sporu, jakie powinny by do niego doczone,

okrela

6. W przypadku gdy wniosek nie zawiera wymaganych danych lub nie


dokumentw, podmiot uprawniony wzywa

skadajcego

wniosek do

ni

innych

wskazane w ust. 2, oraz

regulamin.

doczono

uzupenienia

do niego wymaganych

wniosku w wyznaczonym

terminie.

Art. 10. l. Podmiot uprawniony odmawia rozpatrzenia sporu, jeeli wykracza on poza kategorie sporw
objte jego waciwoci.

Regulamin

moe okreli list

2. Lista, o ktrej mowa w ust. l,

innych przesanek odmowy rozpatrzenia sporu.

moe obejmowa wycznie nastpujce

przypadki:

l)

wnioskodawca nie podj wczeniejszej prby kontaktu z drug stron i bezporedniego

2)

spr jest bahy lub skarga suy spowodowaniu uciliwoci dla drugiej strony;

3)

sprawa o to samo roszczenie

midzy

tymi samymi stronami jest w toku albo

podmiot uprawniony, inny waciwy podmiot albo

rozwizania

zostaaju

rozpatrzona przez

sd;

4)

warto

5)

wnioskodawca uchybi ustalonemu w regulaminie terminowi zoenia wniosku o wszczcie

6)

rozpatrzenie sporu spowodowaoby powane


3.

przedmiotu sporujest wysza albo nisza od ustalonych w regulaminie progw finansowych;

Wysoko

znaczco

zakcenie

dostp

do

pozasdowego rozwizywania

4. Termin, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 5, nie


kontaktu z drug

stron

moe by

i bezporedniego

postpowania;

skutecznego dziaania podmiotu uprawnionego.

progu finansowego, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 4, nie

utrudnia konsumentowi

podj prb

sporu;

krtszy

rozwizania

ni

moe by

ustalona na poziomie, ktry

sporw konsumenckich.
rok od dnia, w ktrym wnioskodawca

sporu.

Art.ll. Jeeli podmiot uprawniony odmawia rozpatrzenia sporu, jest obowizany do poinformowania stron
o przyczynie odmowy rozpatrzenia sporu w terminie trzech tygodni od dnia otrzymania wniosku

zawierajcego

wymagane dane wraz z wymaganymi dokumentami, zwanego dalej "kompletnym wnioskiem".

Art. 12. W szczcie postpowania w sprawie pozasdowego


bieg przedawnienia roszczenia
postpowanie

bdcego

to nie zostanie zakoczone.

rozwizania

sporu konsumenckiego przerywa

przedmiotem sporu. Przedawnienie nie biegnie na nowo, dopki

-4-

Art. 13. l. Postpowanie w sprawie

pozasdowego rozwizywania
moe

postaci papierowej lub elektronicznej. Regulamin


wymg osobistej
2.

obecnoci

jednak w

si

sporw konsumenckich prowadzi

wyjtkowych

przypadkach

przewidywa

stron lub ich przedstawicieli.

Postpowanie moe by

prowadzone w postaci elektronicznej, jeeli zgodz si na to strony.

postpowania

Art. 14. l. W ramach

pozasdowego rozwizywania

w sprawie

sporw konsumenckich

podmiot uprawniony jest obowizany:


l)

zapewni

moliwo penego udziau

stronom

dokumentw i dowodw,
stron

dostpu

postpowaniu,

do stanowisk, dokumentw i dowodw przedstawionych przez

oraz do opinii wydanych przez ekspertw a take

2)

poinformowa

3)

poinformowa

w tym: przedstawienia stanowisk,

moliwo

drug

ustosunkowania si do nich;

strony o uprawnieniu, o ktrym mowa wart. 15;


trwaym noniku

strony na papierze lub innym

podjtym rozstrzygniciu

jego

uzasadnieniu.
2. W przypadku

postpowa,

w ktrych podmiot uprawniony proponuje

rozwizanie

sporu, podmiot

uprawniony jest obowizany rwnie:


l)

rozpoczciem postpowania poinformowa

przed

strony o prawie wycofania

si

postpowania

na

dowolnym jego etapie;


2)

poinformowa

zastosowaniem

strony przed
si

do niego,

wyraeniem

przez nie zgody na zaproponowane

rozwizanie

lub

e:

a)

mog

nie wyrazi zgody na zaproponowane rozwizanie lub nie zastosowa si do niego,

b)

udzia

w postpowaniu nie wyklucza moliwoci dochodzenia roszcze w postpowaniu

c)

zaproponowane

rozwizanie

moe rni

si

rozstrzygnicia,

od

jakie

sdowym,

mogoby zapa

postpowaniu sdowym;

3)

poinformowa

wyraenia

strony o prawnych skutkach

zgody na zaproponowane

rozwizanie

lub

zastosowania si do niego;
4)

zapewni

stronom odpowiedni czas na

rozwizanie

3.

Dugo

podjcie

decyzji

dotyczcej wyraenia

zgody na zaproponowane

lub zastosowania si do niego.

okresu, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 4, okrela regulamin.

Art. 15. Strona na


moe rwnie korzysta

kadym

postpowania moe by

etapie

z pomocy osb trzecich, w tym

Art. 16. l. Wynik

postpowania

w sprawie

reprezentowana przez

wiadczcych profesjonaln

penomocnika.

Strona

pomoc prawn.

pozasdowego rozwizywania

sporw konsumenckich

przedstawia si stronom w terminie 90 dni od dnia otrzymania przez podmiot uprawniony kompletnego wniosku.
2. W przypadku sporu szczeglnie skomplikowanego termin, o ktrym mowa w ust. l,
przeduony.
wskazujc

kadym przedueniu

przewidywany termin
czynnoci

najmniej
4.

informacj

konsumentw

uwzgldnieniem

w postpowaniu

strony,

niezwocznie

terminw, o ktrych mowa w ust. l i 2,

sporzdza protok

z przebiegu

postpowania,

po

ktry zawiera co

o wyniku postpowania.

Postpowanie koczy si

Art. 17. l.

obowizany zawiadomi

zakoczenia postpowania.

3. Podmiot uprawniony, z
dokonaniu ostatniej

terminu podmiot uprawniony jest

moe by

Postpowanie

nieodpatne.

w dniu

dorczenia

w sprawie

Regulamin

moe

stronom protokou z przebiegu postpowania.

pozasdowego rozwizywania

jednak

przewidywa

sporw konsumenckich jest dla

pobieranie od konsumentw

opat, jeeli

ich

-5-

czna wysoko

dostpu

nie utrudnia nadmiernie konsumentowi

do

pozasdowego rozwizywania

sporw

czynnoci podjtych

na jego

konsumenckich.
2. Przepis ust. l nie

wycza moliwoci obcienia

konsumenta kosztami

wniosek w toku postpowania.


Art. 18. l. Rozwizywanie sporu konsumenckiego przez rozstrzygnicie sporu i narzucenie stronom jego
rozwizania

jest

moliwe

tylko w przypadku, gdy strony

rozstrzygnicia bdcego
rozstrzygnicia

2.

postpowania

wynikiem

i wyraziy

zgod

na poddanie

Rozstrzygnicie

sporu

wedug

si

zostay

poinformowane o

wicym

charakterze

si

do takiego

oraz o konsekwencjach niezastosowania

takiemu rozstrzygniciu.

oglnych zasad prawa lub zasad

susznoci

bezwzgldnie wicymi

pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu

nie

moe prowadzi

do

waciwego

dla

przepisami prawa

danego stosunku.

Rozdzia
Obowizki

podmiotw uprawnionych

Art. 19. Podmiot uprawniony jest obowizany rozpatrywa zarwno spory krajowe jak i transgraniczne, w

tym spory objte

rozporzdzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w

sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporw konsumenckich oraz zmiany


2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE

(rozporzdzenie

rozporzdzenia

(WE) nr

w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE

L 165 z 18.06.2013, str. 1).


Art. 20. l. Podmiot uprawniony jest obowizany:

l)

prowadzi stron internetow umoliwiajc atwy dostp


postpowa

w sprawie pozasdowego

wniosku o wszczcie
2)

udostpnia

postpowania

informacje

dotyczcych

prowadzenia

sporw konsumenckich i pozwalajc na wniesienie

i przekazanie wymaganych dokumentw w postaci elektronicznej;

dotyczce

konsumenckich stronom tego

rozwizywania

do informacji

postpowania

postpowania

w sprawie

pozasdowego rozwizywania

sporw

za porednictwem strony internetowej, o ktrej mowa w pkt l,

a na ich wniosek - na trwaym noniku;


3)

umoliwi

wnoszenie wnioskw o

okrelonych

4)

wszczcie postpowania

w postaci papierowej - na zasadach

w regulaminie;

umoliwi wymian

informacji

sporw konsumenckich za

midzy

stronami

pomoc rodkw

postpowania

w sprawie

pozasdowego rozwizywania

komunikacji elektronicznej lub

przesyk pocztow

- na

rwnie

adres

zasadach okrelonych w regulaminie.


2. Na stronie internetowej, o ktrej mowa w ust. l pkt l, podmiot uprawniony umieszcza
strony internetowej Komisji Europejskiej, na ktrej publikowany jest wykaz podmiotw
postpowania pozasdowego rozwizywania
czonkowskie

sporw konsumenckich

zgoszonych

prowadzcych

Komisji przez

pastwa

Unii Europejskiej.

Art. 21. l. Podmiot uprawniony


obejmujce imi

udostpnia

l)

swoje dane,

2)

numer wpisu do Rejestru;

3)

informacje o kwalifikacjach osb

do

i nazwisko albo

wiadomoci

nazw

publicznej w sposb jasny i zrozumiay:

oraz adres pocztowy i adres poczty elektronicznej;

prowadzcych postpowania

w sprawie

pozasdowego rozwizywania

sporw konsumenckich, sposobach ich doboru oraz dugoci okresu, o ktrym mowa wart. 24 ust. l pkt l;

-6-

4)

informacj

rozwizywania

czonkostwie

w sieciach podmiotw

sporw konsumenckich,

prowadzcych

uatwiajcych rozwizywanie

postpowania

pozasdowego

sporw transgranicznych;

rozwizywaniem

zajmuje si dany podmiot;

5)

informacje o rodzajach sporw konsumenckich, ktrych

6)

informacje o kategoriach sporw, w tym podmiotach i sektorach, objtych waciwoci danego podmiotu,
ze wskazaniem przesanek, na podstawie ktrych podmiot moe odmwi rozpatrywania danego sporu, o
ktrych mowa w art. 10;

7)

informacje o procedurach, ktre


konsumenckich, w szczeglnoci

stosowane przez podmiot w ramach

obowizujcy

rozwizywania

w tym podmiocie regulamin;

8)

informacje o jzykach, w jakich mona skada wnioski i w jakich prowadzone jest postpowanie;

9)

informacje o rodzajach norm, ktre

10)

okrelenie wstpnych

tym warunku
rozwizania

mog by podstaw rozwizania

warunkw, ktre strony musz

wczeniejszego podjcia

informacj

12)

okrelenie

wszelkich kosztw dla stron

wysokoci

lub zasadach ich naliczania;

moliwoci

wycofania

si

zwizanych

okrelenie redniego

14)

wskazanie skutkw prawnych danego sposobu


wicego rozstrzygnicia

bezporedniego

udziaem

postpowaniu

oraz

informacj

o ich

zakoczenia postpowania,

w tym konsekwencji

sporu;

o procentowym udziale przypadkw, w ktrych strony zastosoway si do wyniku postpowania,

w liczbie wszcztych postpowa albo


2. Podmiot uprawniony
sporw konsumenckich
liczb

drug stron

prby kontaktu z

czasu trwania postpowania;

niezastosowania si do

l)

postpowanie mogo zosta wszczte,

przez strony z danego postpowania;

13)

informacj

aby

sporu;

sporu;

11)

15)

speni,

stron

przez

sporw

sporzdza

informacj, e

i udostpnia sprawozdania z

zawierajce nastpujce

wnioskw o

podmiot nie prowadzi takich analiz.


dziaalnoci pozasdowego rozwizywania

informacje dotyczce sporw krajowych oraz transgranicznych:

wszczcie postpowania,

ktre

wpyny

do podmiotu, oraz rodzajowe wskazanie ich

przedmiotu;
2)

wskazanie wszelkich

powtarzajcych si

lub istotnych problemw, ktre

sporw konsumenckich; podmiot uprawniony


unikania
3)

ub rozwizywania

procentowy

udzia

procentowy
postpowa

5)

redni

6)

procentowy

do takiej informacji zalecenia

dotyczce

odmwi,

w liczbie

zoonych

wnioskw o

oraz procentowy udzia poszczeglnych rodzajw przesanek takiej odmowy;

udzia postpowa,

ktre

zakoczono

a take znane powody takiego

przed

osigniciem

wyniku, w liczbie

wszcztych

zakoczenia;

czas trwania postpowania;


udzia

przypadkw, w ktrych strony

wszcztych postpowa

7)

i prowadz do

takich problemw w przyszoci;

sporw, ktrych rozpatrzenia podmiot

wszczcie postpowania

4)

moe doczy

wystpuj czsto

informacje o

albo

wsppracy

informacj, e

zastosoway si

do wyniku

sporw,

w liczbie

podmiot nie prowadzi takich analiz;

podmiotw w ramach sieci podmiotw

pozasdowego rozwizywania

postpowania,

uatwiajcych rozwizywanie

prowadzcych

postpowania

sporw transgranicznych,

jeeli

podmiot naley do takiej sieci.


3. Sprawozdania, o ktrych mowa w ust. 2,
terminie do dnia 30 kwietnia roku

nastpnego.

sporzdza si

za

kady

rok kalendarzowy i

udostpnia

-7-

4. Informacje i sprawozdania, o ktrych mowa w ust. l i 2, podmiot

udostpnia

co najmniej na stronie

internetowej, o ktrej mowa wart. 20 ust. l pkt l, a na wniosek- udostpniaj e wnioskodawcy na trwaym noniku.
Art. 22. l. Podmiot uprawniony przekazuje Prezesowi
zwanemu dalej "Prezesem Urzdu", sprawozdania ze swojej

Urzdu

Ochrony Konkurencji i Konsumentw,

dziaalnoci.

2. Sprawozdanie zawiera:
l)

informacj

o liczbie wnioskw o rozpatrzenie sporu konsumenckiego, ktre

rodzaju spraw, z ktrymi spory te

informacje okrelone wart. 21 ust. 2 pkt 4-6;

3)

informacj

midzy

powtarzajcych si

do podmiotu, oraz

byy zwizane;

2)

wpyny

lub istotnych problemach, ktre

wystpuj czsto

i prowadz do sporw

konsumentami a przedsibiorcami; do informacji mog by doczone zalecenia dotyczce unikania

lub rozwizywania takich problemw w przyszoci;


4)

w stosownych przypadkach -

ocen skutecznoci wsppracy

pozasdowego rozwizywania

sporw w ramach sieci tych podmiotw

prowadzcych postpowania

podmiotw

uatwiajcych rozwizywanie

sporw transgranicznych;
5)

w stosownych przypadkach- informacj o szkoleniach odbytych przez osoby prowadzce postpowania w


sprawie pozasdowego

6)

rozwizywania

ocen skutecznoci postpowania

sporw konsumenckich;

oferowanego przez dany podmiot

wskazanie przewidywanych

sposobw poprawy jego dziaania.


3. Sprawozdania

sporzdza si

za okresy dwch lat kalendarzowych i przekazuje w terminie do dnia 30

kwietnia roku nastpujcego po okresie sprawozdawczym.


Rozdzia

Wymagania dla podmiotw uprawnionych


Art. 23. l. Podmiot uprawniony zapewnia, aby osoby prowadzce postpowanie w sprawie pozasdowego
rozwizywania

posiaday wiedz

sporw konsumenckich

sdowego rozwizywania

umiejtnoci

w dziedzinie

lub

sporw konsumenckich, jak rwnie ogln znajomoci prawa.

2. Minimalny poziom wiedzy i umiejtnoci, o ktrych mowa w ust. l, osb


w sprawie

pozasdowego

pozasdowego rozwizywania

prowadzcych postpowania

sporw konsumenckich w danym podmiocie uprawnionym

okrela

regulamin.
Art. 24. l. Podmiot uprawniony zapewnia, aby osoby prowadzce postpowania w sprawie pozasdowego
rozwizywania
zwaszcza

sporw konsumenckich

dziaay

w sposb

niezaleny

i bezstronny. W tym celu zapewnia

aby:

l)

sprawoway swoj funkcj

2)

nie

mogy przyjmowa

przez z gry wyznaczony okres, zwany dalej

"kadencj";

jakichkolwiek instrukcji, wskazwek oraz zalece od ktrejkolwiek ze stron sporu

lub ich przedstawicieli;


3)

ich wynagrodzenie nie

4)

mogy zosta

byo uzalenione

od wyniku danego

postpowania;

pozbawione penienia funkcji przed upywem kadencji wycznie na podstawie obiektywnych

przesanek.

2. Minimaln dugo kadencji oraz przesanki pozbawienia penienia funkcji, o ktrych mowa w ust. l pkt
4,

okrela

regulamin.

-8-

Art. 25. l. W przypadku gdy podmiot uprawniony jest utworzony przez

organizacj przedsibiorcw

osoby prowadzce postpowania w sprawie pozasdowego rozwizywania sporw konsumenckich s zatrudnione


wycznie

przez t organizacj lub otrzymuj wynagrodzenie wycznie od tej organizacji, organizacja, przez ktr

zosta

utworzony ten podmiot, zapewnia podmiotowi oddzielny i celowy budet, przeznaczony na wykonywanie

zada

przez osoby prowadzce postpowania w sprawie pozasdowego rozwizywania sporw konsumenckich.


si

2. Przepisu ust. l nie stosuje


przedsibiorcw,

wchodzi

w ktrych

rwna

do podmiotw uprawnionych utworzonych przez

postpowania kadorazowo

liczba przedstawicieli

prowadzone

organizacji

przez organ kolegialny, w

przedsibiorcw

organizacj

skad

ktrego

oraz przedstawicieli organizacji

konsumenckich.
Art. 26. l. W przypadku gdy

postpowanie

w sprawie

pozasdowego rozwizywania

konsumenckich jest prowadzone przez organ kolegialny, podmiot uprawniony zapewnia, aby w
wchodzia

kolegialnego

rwna liczba osb

reprezentujcych

skad

sporw
organu

reprezentujcych

interesy konsumentw i osb

interesy przedsibiorcw.
skad

2. W

reprezentujce
orzekajcego

organw kolegialnych

interesy konsumentw i osoby

reprezentujce

interesy

osoby wsplnie wybrane przez osoby


przedsibiorcw, przewodniczcy skadu

oraz przedstawiciele organw administracji publicznej lub instytucji utworzonych w drodze ustawy,

do ktrych waciwoci naley


Art. 27. l. Osoba
konsumenckich ma
ktre

mog wchodzi rwnie

mog wpyn

pozasdowe rozwizywanie

prowadzca

postpowanie

obowizek niezwocznego

lub

by

sporw konsumenckich.

w sprawie

pozasdowego

rozwizywania

ujawnienia podmiotowi uprawnionemu wszelkich

postrzegane jako wpywajce na jej

niezaleno

sporw

okolicznoci,

lub bezstronno, lub

powodowa

konflikt interesw zjedn ze stron sporu.


2. W przypadku ujawnienia okolicznoci, o ktrych mowa w ust. l, podmiot uprawniony:
l)

przekazuje prowadzenie postpowania innej osobie,

2)

jeeli

przekazanie prowadzenia

postpowania

innej osobie nie jest

moliwe, wycza osob

prowadzc postpowanie z dalszego toku postpowania oraz proponuje stronom

dotychczas

przekazanie sporu innemu

podmiotowi uprawnionemu, albo


3)

jeeli

zaproponowanie przekazania sporu innemu podmiotowi uprawnionemu nie jest

stronom

okolicznoci,

dotycz

te okolicznoci.

3. W przypadku braku sprzeciwu osoba, o ktrej mowa w ust. l,


Jeeli

ujawnia

o ktrych mowa w ust. l, i informuje strony o prawie sprzeciwu wobec dalszego

prowadzenia danego postpowania przez osob, ktrej

4.

moliwe,

moe

podmiotem uprawnionym jest osoba fizyczna samodzielnie

pozasdowego rozwizywania

sporw konsumenckich, w przypadku

dalej

prowadzi postpowanie.

prowadzca postpowania

wystpienia okolicznoci,

w sprawie

o ktrych mowa

w ust. l, stosuje si odpowiednio przepisy ust. 2 pkt 2 albo 3.


Art. 28. Podmiot uprawniony oraz osoby
rozwizywania

trakcie

sporw konsumenckich

postpowania.

prowadzce

s obowizani zachowa

postpowanie

w sprawie

pozasdowego

w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w

-9-

Rozdzia

Obowizki przedsibiorcw

Art. 29. l.
do korzystania z

Przedsibiorca,

ktry

zobowiza si

pozasdowego rozwizywania

uprawnionym, ktry jest waciwy dla tego

albo jest obowizany na podstawie

sporw z konsumentami, informuje konsumentw o podmiocie


obejmujca

co najmniej adres strony internetowej podmiotu

uprawnionego, jest udostpniana w sposb zrozumiay i atwo

2)

w oglnych warunkach umw


przedsibiorca

sprzeday

dla konsumenta, w tym:

prowadzi tak

stron;

lub innych umw zawieranych z konsumentami, o ile

takie stosuje.

Art. 30. l. W przypadku gdy w


rozwizany, przedsibiorca

l)

dostpny

przedsibiorcy,jeeli przedsibiorca

na stronie internetowej

przepisw

przedsibiorcy.

2. Informacja, o ktrej mowa w ust. l,

l)

odrbnych

nastpstwie zoonej

przez konsumenta reklamacji spr nie

przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwaym

zosta

noniku owiadczenie

zamiarze wystpienia z wnioskiem o wszczcie postpowania w sprawie pozasdowego

rozwizania

o:

sporu

konsumenckiego albo zgodzie na udzia w takim postpowaniu, albo


2)

odmowie wzicia udziau w postpowaniu w sprawie pozasdowego

rozwizania

sporu konsumenckiego.

2. W przypadku, o ktrym mowa w ust. l pkt l, przedsibiorca wraz z owiadczeniem przekazuje informacj
o podmiocie uprawnionym waciwym dla danego przedsibiorcy.
3.

Jeeli przedsibiorca

postpowaniu

nie

zoy adnego owiadczenia,

w sprawie pozasdowego

rozwizania

si, e wyraa zgod

uznaje

na

udzia

sporu konsumenckiego.

Rozdzia

Rejestr podmiotw uprawnionych


Art. 31. l. Prezes Urzdu prowadzi Rejestr. Rejestr jest jawny.
2. Rejestr obejmuje nastpujce dane podmiotw uprawnionych:
l)

imi

i nazwisko albo nazw, miejsce zamieszkania albo siedzib oraz adres strony internetowej;

2)

w stosownych przypadkach- wysoko i rodzaj pobieranych opat;

3)

jzyki,

4)

rodzaje sporw konsumenckich, ktrych rozwizywaniem zajmuje

5)

kategorie sporw konsumenckich, w tym podmioty i sektory,

6)

w stosownych przypadkach- informacj o koniecznoci osobistej

w jakich mona

skada

wnioski o

wszczcie postpowania

w tym informacje, czy postpowanie jest lub


7)

informacje o

wicym

lub

niewicym

moe by

i w jakichjest ono prowadzone;


si

dany podmiot;

objte waciwoci
obecnoci

podmiotu;

stron lub ich przedstawicieli,

prowadzone jako postpowanie ustne lub pisemne;

charakterze wynikw

postpowania

prowadzonego przez

podmiot;
8)

przesanki,

na podstawie ktrych podmiot moe odmwi rozpatrywania sporu.

Art. 32. l. Wpis do Rejestru nastpuje na wniosek zawierajcy:


l)

imi

i nazwisko albo

nazw

podmiotu, jego miejsce zamieszkania albo

siedzib

oraz adres strony

internetowej;
2)

informacje na temat struktury,


osb

prowadzcych postpowanie

dugoci

3)

rde

i sposobw finansowania podmiotu oraz o sposobie wynagradzania

w sprawie

pozasdowego rozwizywania

ich kadencji oraz podmiocie, przez ktry

sporw konsumenckich,

zatrudnione;

opis procedur stosowanych przez podmiot w ramach rozwizywania sporw konsumenckich;

-lO-

4)

okrelenie opat

5)

wskazanie

pobieranych przez podmiot;

redniego

czasu trwania dotychczas prowadzonych

postpowa

w sprawie

rozwizywania

sporw;
6)

wskazanie jzykw, w jakich podmiot przyjmuje wnioski o wszczcie postpowania w sprawie rozwizania
sporu konsumenckiego i w jakichjest ono prowadzone;

7)

okrelenie

rodzajw sporw konsumenckich, ktrych

rozwizywaniem

zajmuje si dany podmiot;

8)

okrelenie

kategorii sporw konsumenckich, w tym podmiotw i sektorw,

objtych waciwoci

danego

podmiotu;
9)

informacje o przesankach, na podstawie ktrych podmiot moe


2. Do wniosku docza

odmwi

rozpatrywania sporu.

si:

l)

regulamin, ktry bdzie obowizywa w podmiocie;

2)

owiadczenie, e

podmiot

wnioskujcy spenia

warunki

uprawniajce

do

pozasdowego rozwizywania

sporw konsumenckich okrelone w niniejszej ustawie.


Art. 33.

Jeeli

z danych zawartych we wniosku o wpis do Rejestru wynika,

bdzie prowadzi dziaalnoci


decyzj

zgodnie z warunkami

okrelonymi

podmiot

wnioskujcy

w niniejszej ustawie, Prezes

Urzdu

nie

wydaje

o odmowie wpisu do Rejestru.

Art. 34. l. Podmiot uprawniony jest obowizany informowa Prezesa Urzdu o wszelkich zmianach danych
bdcych podstaw

wpisu do Rejestru.

2. Informacje przekazywane s niezwocznie, nie pniej


3. Prezes Urzdu dokonuje zmian danych
4.

Jeeli

okrelonymi

z informacji wynika,

objtych

podmiot nie

ni w

terminie 14 dni od dnia wystpienia zmian.

Rejestrem niezwocznie po otrzymaniu informacji.


bdzie prowadzi dziaalnoci

zgodnie z warunkami

w niniejszej ustawie, Prezes Urzdu wydaje decyzj o odmowie dokonania zmian w Rejestrze.

Art. 35. Prezes Urzdu

wykrela

podmiot uprawniony z Rejestru:

I)

z urzdu- w przypadkach, o ktrych mowa wart. 36 i art. 37;

2)

na wniosek podmiotu uprawnionego.


Art. 36. l. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie wykonuje obowizkw okrelonych w art. 19-22 lub

przesta spenia

sprawie

warunki okrelone wart. 23--26, art. 27 ust. 2 i art. 28, Prezes Urzdu wszczyna postpowanie w

wykrelenia

dziaalnoci

podmiotu z Rejestru i wzywa podmiot do wykonania

do tych warunkw w wyznaczonym terminie nie

2. Po bezskutecznym
wykreleniu

lub

lub dostosowania

3 miesice.

terminu, o ktrym mowa w ust. l, Prezes

Urzdu

wydaje

decyzj

podmiotu z Rejestru.

Art. 37. l.

wszczyna

upywie

duszym ni

obowizku

Jeeli

podmiot uprawniony nie wykonuje obowizku, o ktrym mowa wart. 34, Prezes Urzdu

postpowanie

zoenia wyjanie

w sprawie

wykrelenia

podmiotu z Rejestru i wzywa podmiot do

w wyznaczonym terminie nie

2. Po bezskutecznym

upywie

terminu na

duszym ni

uzupenienie

uzupenienia

danych

30 dni.

danych lub

zoenie wyjanie

Prezes

Urzdu

wydaje decyzj o wykreleniu podmiotu z Rejestru.


Art. 38. l.

Postpowanie

4 miesicy od dniajego

w sprawie

wykrelenia

podmiotu z Rejestru powinno by zakoczone w terminie

wszczcia.

2. Decyzji o wykreleniu podmiotu z Rejestru

moe by

nadany rygor natychmiastowej

wykonalnoci.

-11-

Art. 39. Od decyzji, o ktrych mowa w art. 33, art. 34 ust. 4, art. 36 ust. 2 i art. 37 ust. 2, odpowiednio
podmiotowi, ktremu odmwiono wpisu do Rejestru albo dokonania zmian w Rejestrze, oraz podmiotowi, ktry
zosta wykrelony

z Rejestru,

suy

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Art. 40. l. Przepisw art. 32, art. 33, art. 34 ust. 4 i art. 35-37 nie stosuje si do podmiotw uprawnionych
obowizanych do prowadzenia postpowania w sprawie pozasdowego rozwizywania sporw konsumenckich

na podstawie przepisw odrbnych.


2. O nieprawidowociach w prowadzeniu przez podmioty, o ktrych mowa w ust. l, postpowa w sprawie
pozasdowego rozwizywania sporw konsumenckich Prezes Urzdu niezwocznie informuje podmiot, w ktrym

stwierdzono nieprawidowoci,

wyznaczajc

termin do ich

usunicia.

3. W przypadku nieusunicia nieprawidowoci w wyznaczonym terminie Prezes Urzdu informuje o


nieprawidowociach organ, przy ktrym utworzony jest dany podmiot, albo organ, ktry sprawuje nad nim nadzr

albo ktremu podlega.


Urzdu

Art. 41. Prezes

przekazuje Komisji Europejskiej dane zawarte w Rejestrze oraz wszelkie zmiany

tych danych.
Rozdzia

Zadania Prezesa
Art. 42. Prezes

Urzdu

Urzdu

w zakresie

pozasdowego rozwizywania

sporw konsumenckich

monitoruje:

l)

spenianie przez podmioty uprawnione warunkw okrelonych w niniejszej ustawie;

2)

sposb wykonywania dziaalnoci przez podmioty uprawnione, w tym przez analiz sprawozda z
dziaalnoci

podmiotw uprawnionych.

Art. 43. l. Prezes Urzdu koordynuje wspprac midzy podmiotami uprawnionymi a organami, do
ktrych

zada naley

ochrona konsumentw, w zakresie:

l)

udostpniania

2)

wymiany informacji o praktykach w poszczeglnych sektorach rynku, w ktrych najczciej pojawiaj si

podmiotom uprawnionym informacji oraz opinii tych organw;

skargi konsumentw.
2. Prezes Urzdu koordynuje rwnie wzajemn wspprac pomidzy podmiotami uprawnionymi w
zakresie rozwizywania sporw transgranicznych oraz wymian najlepszych praktyk i dowiadcze w zakresie
rozwizywania

sporw krajowych i transgranicznych.

Art. 44. l. Prezes Urzdu sporzdza sprawozdania o funkcjonowaniu i rozwoju podmiotw uprawnionych
za okresy 4 lat kalendarzowych.
2. Sprawozdania, o ktrych mowa w ust. l,

zawieraj

szczeglnoci:

l)

wskazanie najlepszych praktyk podmiotw uprawnionych;

2)

opis wystpujcych nieprawidowoci systemu pozasdowego rozwizywania sporw konsumenckich,


ktre

3)

utrudniaj

funkcjonowanie podmiotw uprawnionych;

w stosownych przypadkach - przedstawienie zalece dotyczcych sposobw poprawy funkcjonowania


podmiotw uprawnionych lub

zwikszenia efektywnoci

ich

dziaania.

3. Prezes Urzdu publikuje sprawozdania, o ktrych mowa w ust. l, na stronie internetowej Urzdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentw oraz przekazuje je Komisji Europejskiej.
Art. 45. Prezes Urzdu na stronie internetowej Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw umieszcza
adres strony internetowej Komisji Europejskiej, na ktrej publikowany jest wykaz podmiotw prowadzcych

-12-

postpowania pozasdowego rozwizywania

czonkowskie

sporw konsumenckich

zgoszonych

Unii Europejskiej. Wykaz tenjest rwnie udostpniany na trwaym

Komisji przez

noniku

pastwa

w siedzibie Urzdu.

Art. 46. Prezes Urzdu podejmuje dziaania edukacyjno-informacyjne majce na celu popularyzacj wiedzy
o moliwociach polubownego rozwizywania sporw konsumenckich i o dostpnych podmiotach uprawnionych.
Rozdzia

Zmiany w przepisach

obowizujcych

Art. 47. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks

postpowania

cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

101, z pn. zm. 3)) wprowadza si nastpujce zmiany:


l)

po art. 1164 dodaje si art. 1164 1 w brzmieniu:


"Art. 1164 1 l. Zapis na sd polubowny obejmujcy spory wynikajce z umw, ktrych stronjest
konsument,

moe by sporzdzony

tylko po powstaniu sporu i wymaga zachowania formy pisemnej.

Przepisu art. 1162 2 nie stosuje si.


2. W zapisie na
niewanoci, e

wyroku

sdu

sd

naley take wskaza

polubowny, o ktrym mowa w l,

stronom znane

skutki zapisu na

sd

polubowny, w

szczeglnoci

polubownego lub ugody przed nim zawartej na rwni z wyrokiem

pod rygorem

co do mocy prawnej

sdu

lub

ugod zawart

przed sdem po ich uznaniu przez sd lub po stwierdzeniu przez sd ich wykonalnoci.";
2)

w art. 1194 dodaje

si

3 w brzmieniu:

" 3. W przypadku sporw wynikajcych z umw, ktrych stronjest konsument, rozstrzyganie sporu
wedug

oglnych zasad prawa lub zasad

ochrony przyznanej mu bezwzgldnie


3)

wicymi

wart. 1206 w 2 w pkt 2 kropk zastpuje


"3)

w przypadku sporu

susznoci

wynikajcego

nie

si rednikiem

z umowy, ktrej

dla tej umowy, a gdy prawem

ochrony przyznanej konsumentowi


waciwe

4)

i dodaje si pkt 3 w brzmieniu:

stronjest

konsument, wyrok

bezwzgldnie

waciwym

wicymi

sdu

polubownego

przepisami prawa

dla umowy jest prawo wybrane przez strony -

bezwzgldnie wicymi

przepisami prawa, ktre

byoby

w braku wyboru prawa.";

wart. 1214 w 3 w pkt 2 kropk


"3)

do pozbawienia konsumenta

przepisami prawa waciwego, o ktrym mowa w 1.";

pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu


waciwego

moe prowadzi

zastpuje si rednikiem

w przypadku sporu wynikajcego z umowy, ktrej

i dodaje si pkt 3 w brzmieniu:

stronjest

konsument, wyrok

sdu

polubownego

lub ugoda przed nim zawarta pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu bezwzgldnie wicymi
przepisami prawa

waciwego

dla tej umowy, a gdy prawem

wybrane przez strony - ochrony przyznanej konsumentowi


prawa, ktre

byoby waciwe

waciwym

dla umowy jest prawo

bezwzgldnie wicymi

przepisami

w braku wyboru prawa.".

Art. 48. W ustawie z dnia lO kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z pn.
zm 4). wprowadza si nastpujce zmiany:

3>

>

Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293,379,435,567,
616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924, z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978, 1062, 1137, 1199,
1311, 1418, 1419, 1505, 1527, 1567, 1587, 1595, 1634, 1635 i 1854 oraz z 2016 r. poz. 195 i 437.
Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014
r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101 i 1662, z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960 i 2365 oraz z 2016 r.
poz. 266.

-13-

l)

wart. 6c ust. 3 otrzymuje brzmienie:


"3.

Jeeli przedsibiorstwo

energetyczne nie

uwzgldnio

reklamacji, a odbiorca paliw gazowych,

energii elektrycznej lub ciepa w gospodarstwie domowym, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
powiadomienia o nieuwzgldnieniu reklamacji, wystpi do Koordynatora do spraw negocjacji, o ktrym
mowa wart. 31a, z wnioskiem o rozwizanie sporu w tym zakresie, dostarczania paliw gazowych lub
energii nie wstrzymuje si do czasu
2)

rozwizania

sporu przez Koordynatora do spraw negocjacji.";

w art. 6d ust. 3 otrzymuje brzmienie:


"3. Przepisw ust. l i 2 nie stosuje
lub energii

nastpio

si

w przypadku, gdy wstrzymanie dostarczania paliw gazowych


rozwizania

z przyczyn, o ktrych mowa w art. 6b ust. 4, albo

sporu przez

Koordynatora do spraw negocjacji, o ktrym mowa w art. 3la, na niekorzy odbiorcy.";


3)

art. 6e otrzymuje brzmienie:


"Art. 6e. W przypadku
rozwizanie

wystpienia

sporu przez Koordynatora do spraw negocjacji, o ktrym mowa wart. 3la, albo z wnioskiem

rozstrzygnicie

sporu przez Prezesa

Urzdu

odbiorcy. Koszt zainstalowania tego

ukadu

wart. 23 w ust. 2 po pkt 2la dodaje

si

"21b) podejmowanie

dziaa

Regulacji Energetyki,

pomiarowo-rozliczeniowy temu

pkt 21b w brzmieniu:


majcych

informacyjnych

na celu
ciepa

ochron

uzasadnionych interesw

w gospodarstwach domowych, w

publikowanie na stronie internetowej URE informacji dotyczcych powtarzajcych si

lub istotnych problemw


odbiorcami, a

energetyczne, o

ponosi przedsibiorstwo energetyczne.";

odbiorcw paliw gazowych, energii elektrycznej lub


szczeglnoci

przedsibiorstwo

moe zainstalowa przedpatowy ukad

ktrym mowa w art. 6b ust. l,

4)

przez odbiorc, o ktrym mowa w art. 6c ust. l, z wnioskiem o

take

prowadzcych

midzy przedsibiorstwami

do sporw

przedsibiorstwach

energetycznych, na ktre

energetycznymi a

zostay zoone

uzasadnione

skargi odbiorcw dotyczce tych problemw;";


5)

po rozdziale 4 dodaje si rozdzia 4a w brzmieniu:


"Rozdzia

4a

Koordynator do spraw negocjacji


Art. 31a. l. Przy Prezesie URE
"Koordynatorem",
konsumenckich

prowadzcy

midzy

dziaa

postpowania

Koordynator do spraw negocjacji, zwany dalej

w sprawie

pozasdowego

odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub

rozwizywania

ciepa

sporw

w gospodarstwie

domowym a przedsibiorstwami energetycznymi wynikych z:


l)

umw o przyczenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepowniczej;

2)

umw o wiadczenie usug

przesyania

lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego;

3)

umw o wiadczenie usug

przesyania

i dystrybucji

4)

umw sprzeday;

5)

umw kompleksowych.

ciepa;

2. Koordynator jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia

postpowania

w sprawie

pozasdowego rozwizywania

sporw konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia ... 2016 r. o

pozasdowym rozwizywaniu

sporw konsumenckich (Dz. U. poz.... ) oraz

postpowania

w rozumieniu art. 23 ust. l tej ustawy.

osob prowadzc

te

-14-

Prowadzc postpowania

3.

pozasdowego rozwizywania

w sprawie

sporw konsumenckich,

Koordynator:
l)

umoliwia zblienie

stanowisk stron w celu rozwizania sporu przezjego strony lub

2)

proponuje rozwizanie sporu.


Art. 31 b. l. Koordynatora

powouje

spord

Prezes URE

osb

wyonionych

w drodze otwartego i

konkurencyjnego naboru.
2. Stanowisko Koordynatora moe zajmowa osoba, ktra:
l)

posiada tytu zawodowy magistra lub rwnorzdny;

2)

jest obywatelem polskim;

3)

korzysta z peni praw publicznych;

4)

nie

bya

umylne przestpstwo

skazana prawomocnym wyrokiem za

lub

umylne przestpstwo

skarbowe ani nie orzeczono wobec niej zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub
funkcji

zwizanych

penienia

ze szczegln odpowiedzialnoci w organach pastwa;

5)

posiada kompetencje kierownicze;

6)

posiada co najmniej 5-letni

sta

pracy, w tym co najmniej 3-letni

sta

pracy na stanowisku

kierowniczym;
7)

posiada wyksztacenie i wiedz z zakresu spraw nalecych do


3.

Informacj

o naborze na stanowisko Koordynatora

miejscu powszechnie
Ogoszenie

dostpnym

waciwoci

ogasza si

Koordynatora.

przez umieszczenie

ogoszenia

w siedzibie URE oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

urzdu.

powinno zawiera:

l)

nazw

2)

okrelenie

3)

wymagania zwizane ze stanowiskiem wynikajce z przepisw prawa;

4)

zakres zada wykonywanych na stanowisku;

5)

wskazanie wymaganych dokumentw;

6)

termin i miejsce skadania dokumentw;

7)

informacj

i adres

urzdu;

stanowiska;

o metodach i technikach naboru.

4. Koordynator jest powoywany na czteroletni


5. Po upywie kadencji Koordynator peni

kadencj

swoj funkcj

i moe

by

ponownie powoany.

do czasu powoania nastpcy.

6. Koordynator nie moe:


l)

by czonkiem zarzdw,

2)

by

3)

zatrudniony lub

rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spek prawa handlowego;

wykonywa

innych

zaj

wywoa

podejrzenie o jego stronniczo lub

posiada

w spkach prawa handlowego wicej

spkach

prawa handlowego, ktre

mogyby

interesowno;

ni

10% akcji lub udziay przedstawiajce wicej

ni

l 0% kapitau zakadowego - w kadej z tych spek;


4)

prowadzi dziaalnoci

gospodarczej na

zarzdza tak dziaalnoci

dziaalnoci;
zwierzcej,

nie dotyczy to

lub

by

wasny

rachunek lub wsplnie z innymi osobami, a

przedstawicielem czy

dziaalnoci

penomocnikiem

w prowadzeniu takiej

wytwrczej w rolnictwie w zakresie produkcji

w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

take

rolinnej

-15-

7. Koordynator moe
powoany, wycznie

zosta odwoany

przez Prezesa URE, przed upywem kadencji, na ktr zosta

w przypadku:

l)

racego

2)

skazania prawomocnym wyrokiem

naruszenia prawa przy wykonywaniu swojej funkcji;


sdu

za

popenione umylnie przestpstwo

przestpstwo

lub

skarbowe;
3)

orzeczenia zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub


szczegln odpowiedzialnoci

funkcji

zwizanych

ze

w organach pastwa;

4)

choroby trwale uniemoliwiajcej wykonywanie zada;

5)

zoenia

8.

penienia

rezygnacji.

Obsug organizacyjn

prac Koordynatora zapewnia URE .

Art. 3lc. l. Postpowanie przed Koordynatorem wszczyna si na wniosek odbiorcy paliw gazowych,
energii elektrycznej lub ciepa w gospodarstwie domowym.
2. Warunkiem
odbiorc

wystpienia

z wnioskiem o rozwizanie sporu przez Koordynatorajest podjcie przez

paliw gazowych, energii elektrycznej lub

bezporedniego rozwizania

ciepa

w gospodarstwie domowym prby

sporu z przedsibiorstwem energetycznym.

3. Wniosek o wszczcie postpowania przed Koordynatorem zawiera co najmniej elementy okrelone


w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia ... 2016 r. o pozasdowym
wnioskodawca moe wnosi o umoliwienie

zblienia

strony lub przedstawienie stronom propozycji


4.Do wniosku o wszczcie
l)

informacj,

czy

rozwizywaniu

sporw konsumenckich, z tym

stanowisk stron w celu rozwizania sporu przezjego

rozwizania

sporu przez Koordynatora.

postpowania docza si:

wystpowano

do Prezesa URE z wnioskiem o

rozstrzygnicie

sporu w trybie art. 8

ust. l;
2)

owiadczenie, e
zostaa ju

3)

kopi

sprawa o to samo roszczenie midzy tymi samymi stronami nie jest w toku albo nie

rozpatrzona przez inny waciwy organ albo

przedsibiorstwem

korespondencji odbiorcy z

owiadczenie

odbiorcy o

podjciu

sd;

prby

energetycznym

bezporedniego rozwizania

dotyczcej

sporu lub

sporu z przedsibiorstwem.

5. W przypadku gdy wniosek o wszczcie postpowania nie spenia wymaga, o ktrych mowa w ust.
3 i 4, Koordynator wzywa
krtszym

ni

skadajcego

wniosek do jego

uzupenienia

w wyznaczonym terminie nie

7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

6. Koordynator odmawia wszczcia postpowania, w przypadku gdy:


l)

spr wykracza poza kategorie sporw okrelonych w art. 31 a ust. l;

2)

odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub


wczeniejszej

3)

prby bezporedniego

sprawa o to samo roszczenie

midzy

rozwizania

ciepa

w gospodarstwie domowym nie

sporu z przedsibiorstwem energetycznym;

tymi samymi stronami jest w toku, z zastrzeeniem art. 3ld

ust. 2 i 3, albo zostaaju rozpatrzona przez Koordynatora, lub rozpatrzona przez inny
organ albo
4)

warto

podj

waciwy

sd;

przedmiotu sporu jest

wysza

albo

nisza

od progw finansowych ustalonych w przepisach

wykonawczych wydanych na podstawie art. 31fust. 2.

-16-

Art. 3ld. l.
wczeniej

Jeeli

z informacji, o ktrej mowa wart. 3lc ust. 4 pkt l, wynika,

do Prezesa URE z wnioskiem o

przekazuje Prezesowi URE t


2. W przypadku

si

odbiorca

wystpi

sporu w trybie art. 8 ust. l, Koordynator

infonnacj.

wystpienia

zawiesza z urzdu toczce

rozstrzygnicie

rozwizanie

z wnioskiem o

postpowanie

przed nim

sporu przez Koordynatora Prezes URE

w sprawie tego sporu.

3. Jeeli odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepa w gospodarstwie domowym
wystpi

z wnioskiem o rozstrzygnicie sporu w trybie art. 8 ust. l w trakcie postpowania toczcego si

przed Koordynatorem, Prezes URE zawiesza postpowanie z urzdu po jego wszczciu.


postpowania

Art. 3le. Do

przed Koordynatorem:

l)

stosuje si przepisy ustawy z dnia ... 2016 r. o pozasdowym rozwizywaniu sporw konsumenckich;

2)

nie stosuje si przepisw Kodeksu

postpowania

Art. 3lf. l. Prezes Rady Ministrw, w drodze


l)

szczegowy

podjcie

lub zastosowanie

si

sposb wnoszenia wnioskw o

3)

sposb wymiany infonnacji


elektronicznej lub przesyk
na uwadze

konieczno

rozwizywania

sporw konsumenckich, w

dotyczcej wyraenia

przez strony decyzji

2)

-majc

rozporzdzenia, okreli:

tryb prowadzenia postpowania w sprawie

tym tennin na
rozwizanie

administracyjnego.

zgody na zaproponowane

do niego,

wszczcie postpowania,
midzy

stronami

postpowania

za

pomoc rodkw

komunikacji

pocztow

zapewnienia atwego

dostpu

do

postpowania,

sprawnego rozwizywania

sporw oraz bezstronnego i niezalenego prowadzenia postpowania.


2. Prezes Rady Ministrw
wartoci

moe okreli,

w drodze

rozporzdzenia, wysoko

progw finansowych

przedmiotu sporu, ktrych przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu, uwzgldniajc

ustalenie ich wysokoci na poziomie, ktry nie utrudnia znaczco odbiorcy dostpu do postpowania.".

Art. 49. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148, z

pn.

zm 5)) wprowadza si nastpujce zmiany:


l)

wart.3:
a)

b)

w ust. l pkt 3 i 4 otrzymuj brzmienie:


"3)

prowadzenie pozasdowego rozwizywania sporw konsumenckich;

4)

organizowanie i prowadzenie

dodaje

si

staych sdw

polubownych;",

ust. 3 w brzmieniu:

"3. Zadania, o ktrych mowa w ust. l pkt 3 i 4, Inspekcja wykonuje w zakresie niezastrzeonym
odrbnymi

2)

przepisami dla innych organw.";

wart. 4:
a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:


"2)

przedsibiorcw wytwarzajcych energi elektryczn

lub detaliczny handel

5)

energi elektryczn,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy


277, l 069 i 1688 oraz z 2016 r. poz. 542.

lub

ciepo,

lub

prowadzcych

hurtowy

paliwami gazowymi lub ciepem, lub wykonujcych

zostay ogoszone

w Dz. U. z 2014 r. poz. II Ol, z 2015 r. poz.

-17-

dziaalno

o
b)

wiadczenie usug przesyania

i dystrybucji

ciepa;",

pkt lQ..otrzymuje brzmienie:


usug

"lO)
3)

w zakresie przesyania i dystrybucji energii elektrycznej, gazu ziemnego lub umw

w zakresie edukacji wiadczonych przez podmioty publiczne;";

wart. 5:
a)

w ust. l wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


"Zadania Inspekcji okrelone wart. l ust. l i art. 3 ust. l pkt l-2f oraz pkt 5 i 6

b)

dodaje

si

wykonuj:",

ust. 3 w brzmieniu:
okrelone

"3. Zadania Inspekcji

w art. 3 ust. l pkt 3 i 4

wykonuj waciwi

miejscowo

wojewdzcy inspektorzy.";
4)

wart. lO dodaje

si

ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisu ust. l pkt 3 nie stosuje


5)

rozdziay

8i9

otrzymuj

si

do

zada

Inspekcji, o ktrych mowa wart. 3 ust. l pkt 3 i 4.";

brzmienie:
"Rozdzia
Pozasdowe rozwizywanie

Art. 36. l. W sprawach cywilnoprawnych


dziaania majce

podejmuje

na celu

2. Do

sporw konsumenckich

midzy

pozasdowe rozwizanie

zblienia stanowisk stron w celu rozwizania sporu


rozwizania

konsumentem a

przedsibiorc

sporu konsumenckiego przez

Inspekcja

umoliwienie

przezjego strony lub przedstawienie stronom propozycji

sporu.
postpowania

w sprawie

pozasdowego rozwizywania

sporu konsumenckiego stosuje

si

przepisy ustawy z dnia ... 2016 r. o pozasdowym rozwizywaniu sporw konsumenckich (Dz. U. poz.... ).
3. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postpowania w sprawie pozasdowego rozwizywania
sporw konsumenckich w rozumieniu ustawy, o ktrej mowa w ust. 2, jest Inspekcja.
Postpowanie

4.

w sprawie

pozasdowego rozwizywania

wniosek konsumenta lub przedsibiorcy,

zoony

sporu konsumenckiego wszczyna

si

na

do wojewdzkiego inspektora waciwego ze wzgldu na

miejsce wykonywania dziaalnoci gospodarczej przez przedsibiorc.


5. Wniosek o wszczcie
z dnia

2016 r. o

wnosi

postpowania

pozasdowym rozwizywaniu

umoliwienie zblienia

przedstawienie stronom propozycji


okolicznoci

zawiera co najmniej elementy okrelone wart. 9 ust. 2 ustawy

stanowisk stron w celu


rozwizania

rozwizania

sporu przez

Inspekcj.

wnioskodawca

moe

sporu przez jego strony lub


Do wniosku

docza si

opis

sprawy, wszelkie informacje na temat dotychczasowego przebiegu sporu oraz kopie

dokumentw posiadanych przez wnioskodawc,


6.

sporw konsumenckich, z tym

Mona odmwi

l) wnioskodawca nie

potwierdzajcych

informacje zawarte we wniosku.

rozpatrzenia sporu konsumenckiego, w przypadku gdy:

podj wczeniejszej

prby kontaktu z

drug stron

bezporedniego rozwizania

sporu;
2) spr jest bahy lub skarga suy spowodowaniu

uciliwoci

dla drugiej strony;

3) sprawa o to samo roszczenie midzy tymi samymi stronamijest w toku albo zostaaju rozpatrzona przez
Inspekcj

4)

warto

albo

stay sd

polubowny, inny waciwy podmiot albo

przedmiotu sporu jest

wysza

albo

nisza

wykonawczych wydanych na podstawie ust. 11;

sd;

od progw finansowych ustalonych w przepisach

-18-

5) wnioskodawca
prb

zoy

wniosek o

wszczcie postpowania

po

upywie

roku od dnia, w ktrym

podj

kontaktu z drug stron i bezporedniego rozwizania sporu;

6) rozpatrzenie sporu

spowodowaoby powane zakcenie

7. Wojewdzki inspektor pisemnie


umiejtnoci

pozasdowego

w dziedzinie

rwnie ogln znajomo

sporw konsumenckich.

upowania

lub

dziaania

skutecznego

pracownika Inspekcji,

sdowego rozwizywania

prawa, do prowadzenia postpowa w zakresie

Upowanienie

Inspekcji.
posiadajcego wiedz

sporw konsumenckich, jak


pozasdowego rozwizywania

udzielane jest na czas okrelony.

8. Pracownik Inspekcji upowaniony zgodnie z ust. 7 prowadzi

postpowanie

niezaleny

w sposb

bezstronny.
9. Wojewdzki inspektor cofa pracownikowi
udzielone,

wycznie

racego

l)

upowanienie

przed

upywem

okresu, na jaki

zostao

w przypadku:

naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji;

2) skazania prawomocnym wyrokiem

sdu

za popenione

umylnie przestpstwo

lub

przestpstwo

skarbowe;
uniemoliwiajcej

3) choroby trwale
4)

zoenia

wykonywanie zada;

rezygnacji.

10. Prezes Rady Ministrw

okreli,

w drodze

rozporzdzenia,

regulamin organizacji i

dziaania

Inspekcji w zakresie pozasdowego rozwizywania sporw konsumenckich ,w szczeglnoci:


dziaania

l) tryb
rozwizywania

2)
doczy

wojewdzkich inspektorw

realizujcych

zadania w zakresie

pozasdowego

sporw,

szczegow tre

wniosku o

wszczcie postpowania

niezbdne

dokumenty, ktre

naley

do wniosku,

3) sposb wnoszenia wnioskw o wszczcie postpowania,


4) sposb wymiany informacji

midzy

stronami

postpowania

za

pomoc rodkw

komunikacji

elektronicznej lub przesyk pocztow,


5)

tre upowanienia

Inspekcji, ktrym

moe by

do prowadzenia
udzielone

postpowania, szczegowe

upowanienie

kwalifikacje pracownikw

oraz minimalny czas, na jaki jest udzielane

upowanienie,

6) termin na podjcie przez strony decyzji co do wyraenia zgody na zaproponowane rozwizanie lub
zastosowanie
-

si

majc

rozwizywania

do niego

na uwadze

konieczno

11. Prezes Rady Ministrw moe


wartoci

zapewnienia

atwego dostpu

do

postpowania,

sprawnego

sporw oraz bezstronnego i niezalenego prowadzenia postpowania.


okreli,

w drodze rozporzdzenia,

wysoko

progw finansowych

przedmiotu sporu, ktrych przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu

konsumenckiego,
konsumentowi

uwzgldniajc

dostpu

do

ustalenie ich

postpowania.

wysokoci

na poziomie, ktry nie utrudnia

znaczco

-19-

Rozdzia
Stae sdy

Stae sdy

Art. 37. l.
s

polubowne

polubowne przy wojewdzkich inspektorach, zwane dalej


sdw,

na podstawie umw o zorganizowaniu takich


pozarzdowymi

organizacjami

reprezentujcymi

"sdami",

tworzone

zawartych przez wojewdzkich inspektorw z


przedsibiorcw

konsumentw lub

oraz innymi

zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi.


2. Umowy, o ktrych mowa w ust. l,

okrelaj

szczeglnoci

zasady pokrywania kosztw

wynagrodzenia arbitrw oraz zwrotu kosztw poniesionych w zwizku z wykonywaniem czynnoci arbitra.
3.
usug

Sdy rozpatruj

spory o prawa

majtkowe wynike

z umw

sprzeday

produktw i

wiadczenia

zawartych midzy konsumentami i przedsibiorcami - na podstawie regulaminu.


4.

Sd moe odmwi

rozpatrzenia sporu w przypadku gdy:

l) wnioskodawca nie
rozwizania

podj wczeniejszej

drug stron

prby kontaktu z

bezporedniego

sporu;

2) spr jest bahy lub skarga suy spowodowaniu uciliwoci dla drugiej strony;
3) sprawa o to samo roszczenie midzy tymi samymi stronamijest w toku albo zostaa ju rozpatrzona
przez Inspekcj albo
4)

warto

stay sd

polubowny, inny waciwy podmiot albo


wysza

przedmiotu sporu jest

albo

nisza

sd;

od progw finansowych ustalonych w

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 7;


5) wnioskodawca
podj prb

zoy

wniosek o

wszczcie postpowania

kontaktu z drug stron i bezporedniego

6) rozpatrzenie sporu

spowodowaoby powane zakcenie

5. Postpowanie przed sdem dokumentuje


6. Minister

Sprawiedliwoci okreli,

Konsumentw, w drodze

rozwizania

rozporzdzenia,

l)

wewntrzn organizacj sdw;

2)

tryb funkcjonowania

3)

czynnoci

sdw,

w tym

si

po

roku od dnia, w ktrym

sporu;

skutecznego

przez sporzdzenie

dziaania sdu.

protokou

rozprawy.

opinii Prezesa

Urzdu

Ochrony Konkurencji i

regulamin organizacji i dziaania

sdw,

w szczeglnoci:

po

zasigniciu

upywie

okrelenie waciwoci

miejscowej;

jurysdykcyjne i administracyjne sdw i ich organw.

- majc na uwadze

konieczno

zapewnienia atwego

dostpu

do

postpowania,

sprawnego rozwizywania

sporw oraz bezstronnego i niezalenego prowadzenia postpowania.


7. Minister

Sprawiedliwoci moe okreli,

Konkurencji i Konsumentw, w drodze

po

zasigniciu

rozporzdzenia, wysoko

przedmiotu sporu, ktrych przekroczenie uprawnia

sd

Urzdu

Ochrony

progw finansowych

wartoci

opinii Prezesa

do odmowy rozpatrzenia sporu,

ustalenie ich wysokoci na poziomie, ktry nie utrudnia znaczco konsumentowi


8. W postpowaniu przed sdami w zakresie nieuregulowanym
postpowania

ustaw

dostpu

stosuje

si

uwzgldniajc

do postpowania
przepisy Kodeksu

cywilnego.".

Art. 50. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297, z
zm 6))

G)

pn.

wprowadza si nastpujce zmiany:

Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1741, 1753, 1777
i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542.

-20-

l)

w art. 14a uchyla si ust. 5 i 6;

2)

po art. 14a dodaje si art. 14aa w brzmieniu:


pasaerw

"Art. 14aa. l. Prezes UTK rozpatruje skargi


rozporzdzenia
przewonika

nr 1371/2007/WE oraz w sprawie niewykonania lub


zarzdc

kolejowego,

dworcem oraz

w sprawie naruszenia przepisw

sprzedawc

infrastruktury kolejowej,

nienaleytego

waciciela

wykonania przez

bd zarzdzajcego

dworca

obowizkw wynikajcych

biletw lub operatora turystycznego

z umowy

przewozu w transporcie kolejowym.


2. Do skargi pasaer powinien
l)

kopi

doczy nastpujce

przewonika

skargi lub reklamacji skierowanej do

kolejowej,

waciciela

dworca

dokumenty:

bd zarzdzajcego

kolejowego,

zarzdcy

infrastruktury
ub

dworcem, sprzedawcy biletw

operatora

turystycznego;
2)

odpowied

3)

bilet na

podmiotu, o ktrym mowa w pkt l, na skarg lub reklamacj, jeeli

dan tras,

a w przypadku biletu elektronicznego - dane

zostaa

udzielona;

umoliwiajce identyfikacj

warunkw zawartej umowy przewozu, w szczeglnoci numeru biletu, daty i godziny przewozu oraz
rodzaju pocigu, lub potwierdzenie rezerwacji;
4)

inne istotne dokumenty potwierdzajce naruszenie prawa pasaera w ruchu kolejowym.


3. Do skargi

Pasaera

pasaer moe doczy

wniosek o

wszczcie postpowania

przed Rzecznikiem Praw

Kolei w zakresie i trybie okrelonym w rozdziale 3a. W takim przypadku Prezes UTK przekazuje

Rzecznikowi Praw Pasaera Kolei

dokumentacj

sprawy w zakresie niezbdnym do rozpoznania wniosku.

4. W przypadku zoenia skargi Prezes UTK stwierdza w drodze decyzji:


l)

brak naruszenia prawa przez przewonika kolejowego, zarzdc infrastruktury kolejowej, waciciela
dworca bd zarzdzajcego dworcem,

2)

naruszenie prawa przez


dworca

przewonika

bd zarzdzajcego

sprzedawc

biletw lub operatora turystycznego, albo


zarzdc

kolejowego,
sprzedawc

dworcem,

biletw

infrastruktury kolejowej,

ub

waciciela

operatora turystycznego,

okrelajc

zakres nieprawidowoci oraz termin ich usunicia.";


3)

po rozdziale 3 dodaje si rozdzia 3a w brzmieniu:


"Rozdzia

3a

Rzecznik Praw Pasaera Kolei oraz pozasdowe rozwizywanie sporw konsumenckich


Art. 16a. l. Przy Prezesie UTK
powoany

do prowadzenia

dotyczcych zobowiza
pasaera, wynikajcych

sprawach

dziaa

postpowa

Rzecznik Praw

w sprawie

Pasaera

pozasdowego rozwizywania

sporw w sprawach

umownych, w tym sprzedawcy biletw lub operatora turystycznego, wobec

z umw przewozu osb, rzeczy lub

dotyczcych usug wiadczonych

infrastruktury kolejowej,

Kolei, zwany dalej "Rzecznikiem",

waciciela

na rzecz

dworca

zwierzt

pasaerw

przez

bd zarzdzajcego

w transporcie kolejowym oraz w

przewonika

kolejowego,

zarzdc

dworcem, zwanych dalej "sporami

pasaerskimi".

2. Rzecznik jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia


rozwizywania

postpowania

sporw konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia ... o

w sprawie

pozasdowego

pozasdowym rozwizywaniu

sporw konsumenckich (Dz. U. poz .... ).


Art. 16b. l. Rzecznika powouje Prezes UTK na picioletni kadencj

l)

posiadaj

obywatelstwo polskie;

spord

osb, ktre:

-21-

2) korzystaj z peni praw publicznych;


3) nie byy skazane prawomocnym wyrokiem za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe;
4)

posiadaj tytu

zawodowy magistra lub rwnorzdny;

5)

znaj

6)

ciesz si nieposzlakowan opini;

co najmniej jeden jzyk obcy spord jzykw roboczych Unii Europejskiej;

7) nie s czonkami partii politycznych.


2.

Obsug organizacyjn

prac Rzecznika zapewnia Urzd Transportu Kolejowego.

3. Rzecznik nie moe:


l)

by czonkiem zarzdw,

rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych podmiotw, o ktrych mowa

wart. 16a ust. l;


2) by zatrudniony lub wykonywa innych zaj w podmiotach, o ktrych mowa wart. 16a pkt l,
ktre

mogyby wywoywa

3)

posiada

podejrzenie o jego

powoany,

lub

interesowno;

w podmiotach, o ktrych mowa w art. 16a pkt l,

przedstawiajcych wicej ni

4. Rzecznik

stronniczo

10% kapitau

moe zosta odwoany

zakadowego-

wicej ni

10% akcji lub

udziaw

w kadym z tych podmiotw.


upywem

przez Prezesa UTK, przed

kadencji, na

ktr zosta

w przypadku:

l) racego naruszenia prawa przy wykonywaniu swojej funkcji;


2) orzeczenia zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub
szczegln odpowiedzialnoci

3) choroby trwale

penienia

funkcji

zwizanych

ze

w organach pastwa;

uniemoliwiajcej

4) utraty kwalifikacji albo

wykonywanie zada;

niespeniania

warunkw, o ktrych mowa wart. 16b ust. l i 3;

5) zoenia rezygnacji z penionej funkcji.


Art. 16c. l.

Postpowanie

przed Rzecznikiem wszczyna

najmniej elementy okrelone wart. 9 ust. 2 ustawy z dnia


konsumenckich, z tym

wnioskodawca

sporu przez Rzecznika. Do wniosku

moe wnosi

docza si

opis

si

na wniosek

pasaera, zawierajcy

2016 r. o pozasdowym rozwizywaniu sporw


o przedstawienie stronom propozycji

okolicznoci

pasaera

wnioskodawc,

informacje zawarte we wniosku.

2. Warunkiem
przez

rozwizania

sprawy, wszelkie informacje na temat

dotychczasowego przebiegu sporu oraz kopie dokumentw posiadanych przez


potwierdzajcych

co

wystpienia

prby

infrastruktury kolejowej,

z wnioskiem o wszczcie

bezporedniego
wacicielem

rozwizania

dworca

postpowania

sporu z

przed Rzecznikiemjest podjcie

przewonikiem

bd zarzdzajcym

dworcem,

kolejowym,

sprzedawc

zarzdc

biletw lub

operatorem turystycznym, w tym na drodze postpowania reklamacyjnego.


3. Postpowanie przez Rzecznikiem jest dla pasaera wolne od opat.
4. Rzecznik odmawia rozpatrzenia sporu pasaerskiego w nastpujcych przypadkach:
l)

wnioskodawca nie podj wczeniejszej prby kontaktu z drug

stron

i bezporedniego

rozwizania

sporu;
2)

spr jest bahy lub skarga suy spowodowaniu uciliwoci dla drugiej strony;

3)

sprawa o to samo roszczenie

midzy

tymi samymi stronami jest w toku albo

przez Rzecznika, inny waciwy podmiot albo

sd;

zostaa ju

rozpatrzona

-22-

warto

4)

wysza

przedmiotu sporu jest

albo

nisza

od progw finansowych ustalonych w przepisach

wykonawczych wydanych na podstawie art. 16f;


wnioskodawca zoy wniosek o wszczcie postpowania po upywie roku od dnia, w ktrym podj

5)

prb

6)

kontaktu z drug stron i bezporedniego rozwizania sporu;


spowodowaoby powane zakcenie

rozpatrzenie sporu
Art. 16d. l. Do

postpowania

pozasdowym rozwizywaniu
Prowadzc

2.

skutecznego dziaania Rzecznika.

przed Rzecznikiem stosuje

si

przepisy ustawy z dnia ... 2016 r. o

sporw konsumenckich. Przepisu art. 4 ust. 2 pkt l tej ustawy nie stosuje si.

postpowanie,

propozycj

Rzecznik przedstawia stronom

rozwizania

sporu

pasaerskiego.

3. Strony w terminie 7 dni od dnia przedstawienia propozycji


podjcia

decyzji co do wyraenia zgody na zaproponowane

rozwizania

rozwizanie

Art. 16e. l. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy

sporu

lub zastosowanie

umiejtnoci

w dziedzinie

rwnie ogln znajomo

sporw konsumenckich.

pozasdowego

Upowanienie

udzielane jest na czas

sporw konsumenckich przed

do niego.

posiadajcego wiedz

sporw konsumenckich, jak

pozasdowego rozwizywania

okrelony.

upowanienie czonka zespou

pozasdowego rozwizywania

do prowadzenia
upywem

postpowa

okresu, na jaki

w zakresie

zostao

udzielone,

w przypadku:
racego

l)

sdowego rozwizywania

prawa, do prowadzenia postpowa w zakresie

3. Prezes UTK cofa

wycznie

lub

si

do

zespou.

2. Prezes UTK pisemnie upowania czonka zespou, o ktrym mowa w ust. l,


i

zobowizane s

naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji;

2) skazania prawomocnym wyrokiem sdu za popenione umylnie przestpstwo lub przestpstwo


skarbowe;
3) choroby trwale
4)

zoenia

w drodze

waciwy

zada;

do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem

Sprawiedliwoci

rozporzdzenia:

l)

organizacj

2)

sposb i formy prowadzenia

instytucji Rzecznika,

pasaerskich,

informacji

wykonywanie

rezygnacji.

Art. 16f. Minister


okreli,

uniemoliwiajcej

postpowania

w sprawie

w tym sposb wnoszenia wnioskw o

midzy

stronami

postpowania

za

pozasdowego rozwizywania

wszczcie postpowania

pomoc rodkw

sporw

oraz wymiany

komunikacji elektronicznej lub

przesyk pocztow,

3)

szczegow

tre

rozwizywania

4)

wysoko

wniosku o przeprowadzenie

postpowania

sporw pasaerskich i niezbdne dokumenty, ktre

progw finansowych

wartoci

sprawie

naley doczy

pozasdowego

do wniosku,

przedmiotu sporu, ktrych przekroczenie uprawnia

Rzecznika do odmowy rozpatrzenia sporu pasaerskiego,


5)

szczegowe

udzielane
-

majc

kwalifikacje osb

prowadzcych postpowania

oraz minimalny czas, na jaki jest

upowanienie

na uwadze konieczno zapewnienia atwego dostpu do postpowania, sprawnego rozwizywania

sporw oraz bezstronnego i niezalenego prowadzenia postpowania.";


4)

wart. 66 w ust. 2aa pkt l otrzymuje brzmienie:

-23-

"l)

decyzji, o ktrych mowa wart. 13 ust. 6, art. 14 ust. l i 2, art. 14a ust. 4, art. 14aa ust. 4 pkt 2 oraz
art. 25m ust. l i 2, albo".

Art. 51. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z

pn.

zm7)) wprowadza si nastpujce zmiany:


l)

w art. 56 w ust. 3 pkt 17 otrzymuje brzmienie:


informacj

"17)

postpowaniach

postpowaniach

2)

przed

staymi

w sprawie

pozasdowego rozwizywania

polubownymi

sdami

sporw konsumenckich i

konsumenckimi przy Prezesie UKE;";

art. l 09 otrzymuje brzmienie:

"Art. 109. l. Spr cywilnoprawny


telekomunikacyjnych moe by
rozwizywania

2.

midzy

zakoczony

konsumentem a

dostawc

publicznie

polubownie w drodze postpowania w sprawie

pozasdowego

sporw konsumenckich.

Postpowanie

w sprawie

pozasdowego rozwizywania

sporw konsumenckich prowadzi Prezes

UKE, ktry w tym zakresie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia


pozasdowego rozwizywania
pozasdowym rozwizywaniu

3.

dostpnych usug

Postpowanie

postpowania

w sprawie

sporw konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia . . . 2016 r. o

sporw konsumenckich (Dz. U. poz.... ).

w sprawie

pozasdowego rozwizywania

si

sporw konsumenckich prowadzi

na

wniosek konsumenta albo z urzdu, jeeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.
4. Wniosek o wszczcie
z dnia

2016 r. o

wnosi o

postpowania

zawiera co najmniej elementy okrelone wart. 9 ust. 2 ustawy

pozasdowym rozwizywaniu

sporw konsumenckich, z tym

wnioskodawca

moe

przedstawienie stronom sporu przepisw prawa majcych zastosowanie w sprawie oraz propozycji

polubownego zakoczenia sporu.. Do wniosku docza si uzasadnienie dania strony oraz kopie
posiadanych przez wnioskodawc dokumentw
5. Prezes UKE moe
l) wnioskodawca nie

odmwi

potwierdzajcych

informacje zawarte we wniosku.

rozpatrzenia sporu konsumenckiego, w przypadku gdy:

podj wczeniejszej

telekomunikacyjnych i bezporedniego

prby kontaktu z
rozwizania

dostawc

sporu, w tym nie

dostpnych usug

publicznie
wyczerpa

drogi

postpowania

reklamacyjnego;
bahy

2) spr jest

lub skarga

suy

spowodowaniu

uciliwoci

dla dostawcy publicznie

dostpnych usug

telekomunikacyjnych;
3) sprawa o to samo roszczenie midzy tymi samymi stronamijest w toku albo zostaaju rozpatrzona przez
Prezesa UKE albo
4)

warto

sd

polubowny, inny

przedmiotu sporu jest

nisza

waciwy

podmiot albo

sd;

od progu finansowego ustalonego w przepisach wykonawczych

wydanych na podstawie ust. l O;


5) wnioskodawca
prb

zoy

kontaktu z

rozwizania

dostawc

wszczcie postpowania

publicznie

po

dostpnych usug

upywie

roku od dnia, w ktrym

telekomunikacyjnych i

podj

bezporedniego

sporu;

6) rozpatrzenie sporu

?)

wniosek o

spowodowaoby powane zakcenie

skutecznego dziaania Prezesa UKE.

Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 i 1198, z 2015
r. poz. 1069, 1893 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147 i 542.

-24-

6. W toku
UKE zapoznaje

postpowania

dostawc

w sprawie

publicznie

pozasdowego rozwizywania

dostpnych usug

sporw konsumenckich Prezes

telekomunikacyjnych z roszczeniem konsumenta,

przedstawia stronom sporu przepisy prawa majce zastosowanie w sprawie oraz propozycje polubownego
zakoczenia

sporu.
postpowania

7. Do

w sprawie

pozasdowego rozwizania

przepisy ustawy z dnia ..... 2016 r. o pozasdowym


upowania

8. Prezes UKE pisemnie


Elektronicznej,

posiadajcego

wiedz

rozwizywaniu

na czas

umiejtnoci

sporw konsumenckich stosuje

sporw konsumenckich.

okrelony

pozasdowego rozwizywania

w dziedzinie

postpowanie

sporw konsumenckich.

pozasdowego rozwizywania

sdowego

lub

prawa, do prowadzenia postpowa


Upowaniony

pracownik prowadzi

upowanienie

do prowadzenia

sporw konsumenckich przed

upywem

postpowa

okresu, na jaki

w zakresie

zostao

udzielone,

w przypadku:
racego

l)

pozasdowego

Komunikacji

w sposb niezaleny i bezstronny.

9. Prezes UKE cofa pracownikowi

wycznie

Urzdu

pracownika

rozwizywania sporw konsumenckich, jak rwnie ogln znajomo

w zakresie

si

naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji;

2) skazania prawomocnym wyrokiem

sdu

za popenione

umylnie przestpstwo

lub

przestpstwo

skarbowe;
3) choroby trwale
4)

zoenia

uniemoliwiajcej

wykonywanie

zada;

rezygnacji.

10. Minister waciwy do spraw informatyzacji

okreli,

l) tryb prowadzenia postpowania w sprawie pozasdowego


2)

wysoko

wartoci

progu finansowego

odmow

w drodze rozporzdzenia:

rozwizywania

przedmiotu sporu, ktrego

sporw konsumenckich,

nieosignicie skutkowa moe

rozpatrzenia sporu konsumenckiego,

3) sposb wnoszenia wnioskw o wszczcie postpowania w sprawie

pozasdowego rozwizywania

sporu

konsumenckiego,
midzy

4) sposb wymiany informacji


elektronicznej i przesyk
5)

szczegowe

stronami

postpowania

za

pomoc rodkw

komunikacji

pocztow,

kwalifikacje osb

prowadzcych postpowanie

w sprawie

pozasdowego rozwizywania

sporw konsumenckich oraz minimalny czas, na jaki jest udzielane upowanienie,


6) termin na

podjcie

na zastosowanie
-majc

stron

przez
si

decyzji

odnonie wyraenia

zgody na zaproponowane

rozwizanie

lub

do niego

na uwadze konieczno zapewnienia atwego dostpu do postpowania, sprawnego rozwizywania

sporw oraz bezstronnego i niezalenego prowadzenia postpowania.".


Art. 52. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174
i 615) art. 18 otrzymuje brzmienie:
"Art. 18. J. Przy Komisji tworzy si sd polubowny, ktrego celemjest rozpatrywanie sporw midzy

uczestnikami rynku finansowego, w szczeglnoci sporw wynikajcych ze stosunkw umownych midzy


podmiotami

podlegajcymi

2. W ramach

sdu

nadzorowi Komisji, a odbiorcami

polubownego dziaa centrum

usug wiadczonych

arbitrau

przez te podmioty.

i centrum mediacji.

-25-

3. W

postpowaniu

przed

sdem

polubownym w sprawach rozpatrywanych w centrum

arbitrau

centrum mediacji stosuje si przepisy ustawy z dnia 17listopada 1964 r.- Kodeks postpowania cywilnego.
4.

Sd

moe prowadzi rwnie postpowania

polubowny

okrelonych

konsumenckich na zasadach i w trybie


rozwizywaniu

sporw konsumenckich (Dz. U. poz .... ) oraz w regulaminie


postpowania

sdu

sporw

pozasdowym

w ustawie z dnia ... 2016 r. o

polubowny jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia


rozwizywania

rozwizywania

w sprawie

polubownego.

Sd

pozasdowego

w sprawie

sporw konsumenckich w rozumieniu tej ustawy.

5. Komisja ustala, w drodze

uchway,

regulamin sdu polubownego.

6. Komisja przekazuje Europejskiemu

Urzdowi

Nadzoru Gied i Papierw

Wartociowych tre

regulaminu sdu polubownego.".

Art. 53. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw (Dz. U. z 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634) wprowadza si
l)

wart. 31 po pkt 7 dodaje


"7a) wykonywanie

nastpujce

si

zmiany:

pkt 7a w brzmieniu:

zada okrelonych

2016 r. o pozasdowym

w ustawie z dnia

rozwizywaniu

sporw

konsumenckich (Dz. U. poz.... );";


2)

po art. 32 dodaje

si

art. 32a w brzmieniu:

"Art. 32a. l. Przy Prezesie Urzdu

dziaa

punkt kontaktowy do spraw pozasdowego

sporw konsumenckich oraz do spraw internetowego systemu

rozwizywania

rozwizywania

sporw konsumenckich,

zwany dalej "punktem kontaktowym".


2. Do zada punktu kontaktowego
l)

udzielanie pomocy konsumentom w sprawach


konsumenckich, w
sprzeday

2)

naley:

szczeglnoci

dotyczcych pozasdowego rozwizywania

w sprawach sporw

lub transgranicznych umw o wiadczenie

realizowanie

zada okrelonych

rozporzdzeniu

wynikajcych

usug

sporw

z transgranicznych umw

zawieranych z konsumentami;

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporw


konsumenckich oraz zmiany
(rozporzdzenie

rozporzdzenia

(WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE

w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013,

str. l);
3)

zapewnienie cza internetowego do platformy ODR, o ktrej mowa w rozporzdzeniu wymienionym


w pkt 2.
3. Tryb pracy punktu kontaktowego

okrela

Art. 54. W ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o

regulamin ustalony przez Prezesa Urzdu.".

przeciwdziaaniu

nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.

U. z 2016 r. poz. 3) wart. 5 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3)

obowizkw przedsibiorcy zwizanych

reklamacyjnej, dostawy,

z produktem, w tym

niezbdnych usug, czci,

usug

serwisowych

procedury

wymiany lub naprawy;".

Art. 55. W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.

1830) wprowadza si
l)

nastpujce

zmiany:

wart. 21 w ust. 2 w pkt 12 kropk

zastpuje si rednikiem

"13) zakres i formy prowadzenia


konsumenckich.";

postpowania

i dodaje

w sprawie

si

pkt 13 w brzmieniu:

pozasdowego rozwizywania

sporw

-26-

2)

otrzymuj

art. 94 i art. 95

brzmienie:

"Art. 94. Prawo dochodzenia


nienaleytego

wykonania

usugi

pozasdowego rozwizywania
sdem

powszechnej w

w ustawie w zakresie niewykonania

postpowaniu sdowym,

sporw konsumenckich

przysuguje

konsumenckim

roszcze okrelonych

ub

postpowaniu

postpowaniu

przed

staym

ub

w sprawie

polubownym
postpowania

nadawcy albo adresatowi po wyczerpaniu drogi

reklamacyjnego.
Art. 95. l. Spr cywilnoprawny midzy nadawc albo adresatem a operatorem pocztowym moe by
zakoczony

ugod

postpowania

w drodze

pozasdowego

w sprawie

rozwizywania

sporw

konsumenckich.
2.

Postpowanie

pozasdowego rozwizywania

w sprawie

sporw konsumenckich prowadzi Prezes

UKE, ktry w tym zakresie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia


pozasdowego rozwizywania
pozasdowym rozwizywaniu

3.

Postpowanie

postpowania

w sprawie

sporw konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia ... 2016 r. o

sporw konsumenckich (Dz. U. poz.... ).


pozasdowego rozwizywania

w sprawie

sporw konsumenckich prowadzi

si

na

wniosek adresata albo nadawcy albo z urzdu, jeeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.
4. Wniosek o wszczcie postpowania zawiera co najmniej elementy okrelone wart. 9 ust. 2 ustawy
2016 r. o pozasdowym

z dnia
wnosi

rozwizywaniu

sporw konsumenckich, z tym

wnioskodawca moe

o przedstawienie stronom sporu przepisw prawa majcych zastosowanie w sprawie oraz propozycji

polubownego

zakoczenia

sporu.. Do wniosku

posiadanych przez wnioskodawc dokumentw

docza si

uzasadnienie

potwierdzajcych

dania

strony oraz kopie

informacje zawarte we wniosku.

5. Prezes UKE moe odmwi rozpatrzenia sporu konsumenckiego, w przypadku gdy:


l) wnioskodawca nie
rozwizania

2) spr jest bahy

podj wczeniejszej

prby kontaktu z operatorem pocztowym i

bezporedniego

sporu;

ub

skarga suy spowodowaniu uciliwoci dla operatora pocztowego;

3) sprawa o to samo roszczenie midzy tymi samymi stronamijest w toku albo zostaaju rozpatrzona przez
Prezesa UKE albo
4)

warto

sd

polubowny, inny waciwy podmiot albo

przedmiotu sporu jest

nisza

sd;

od progu finansowego ustalonego w przepisach wykonawczych

wydanych na podstawie ust. l O;


5) wnioskodawca
prb

zoy

wniosek o

wszczcie postpowania

po

kontaktu z operatorem pocztowym i bezporedniego

6) rozpatrzenie sporu spowodowaoby


7) wnioskodawca nie
nienaleytego

6. W toku

wyczerpa

powane zakcenie

drogi

postpowania

upywie

roku od dnia, w ktrym

rozwizania

podj

sporu;

skutecznego dziaania Prezesa UKE;

reklamacyjnego w przypadku niewykonania lub

wykonania usugi powszechnej.

postpowania

Prezes UKE zapoznaje operatora pocztowego z roszczeniem adresata albo

nadawcy, przedstawia stronom sporu przepisy prawa

majce

zastosowanie w sprawie oraz propozycje

polubownego zakoczenia sporu.


7. Prezes UKE pisemnie
Elektronicznej,
rozwizywania

posiadajcego

upowania

wiedz

na czas

umiejtnoci

okrelony

pracownika

w dziedzinie

Urzdu

pozasdowego

Komunikacji

lub

sdowego

sporw konsumenckich, jak rwnie ogln znajomo prawa, do prowadzenia postpowa

-27-

w zakresie

pozasdowego rozwizywania

postpowanie

sporw konsumenckich.

Upowaniony

pracownik prowadzi

w sposb niezaleny i bezstronny.

8. Prezes UKE cofa pracownikowi upowanienie do prowadzenia postpowa w zakresie


pozasdowego rozwizywania
wycznie

upywem

okresu, na jaki

zostao

udzielone,

w przypadku:
racego

l)

sporw konsumenckich przed

naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji;

2) skazania prawomocnym wyrokiem sdu za popenione umylnie przestpstwo lub przestpstwo


skarbowe;
3) choroby trwale
4)

zoenia

9. Do

uniemoliwiajcej

wykonywanie

rezygnacji.

postpowania

w sprawie

pozasdowego

si

prowadzonego przez Prezesa UKE, stosuje


rozwizywaniu

zada;

rozwizywania

sporw konsumenckich,

przepisy ustawy z dnia . . . 2016 r. o

pozasdowym

sporw konsumenckich. Przepisu art. 4 ust. 2 pkt l tej ustawy nie stosuje si.

10. Minister waciwy do spraw cznoci

okreli,

w drodze rozporzdzenia:

l) tryb prowadzenia postpowania w sprawie pozasdowego rozwizywania sporw konsumenckich,


2) wysoko progu finansowego
odmow

wartoci

przedmiotu sporu, ktrego nieosignicie

skutkowa moe

rozpatrzenia sporu konsumenckiego,

3) sposb wnoszenia wnioskw o wszczcie postpowania w sprawie pozasdowego rozwizywania


sporu konsumenckiego,
4) sposb wymiany informacji

midzy

stronami

postpowania

za

pomoc rodkw

komunikacji

elektronicznej i przesyk pocztow,


5)

szczegowe

rozwizywania

kwalifikacje osb

prowadzcych

postpowanie

w sprawie

pozasdowego

sporw konsumenckich oraz minimalny czas, na jaki jest udzielane upowanienie,

6) termin na podjcie przez stron decyzji odnonie wyraenia zgody na zaproponowane rozwizanie
lub na zastosowanie
-

majc

rozwizywania

si

do niego

na uwadze

konieczno

zapewnienia

atwego dostpu

do

postpowania,

sprawnego

sporw oraz bezstronnego i niezalenego prowadzenia postpowania.".

Art. 56. W ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarw i usug (Dz. U. poz. 915) w

art. 4 ust. l otrzymuje brzmienie:


"l. W miejscu sprzeday detalicznej i wiadczenia usug uwidacznia si
towaru (usugi) w sposb jednoznaczny,

niebudzcy wtpliwoci

cen

oraz cen jednostkow

oraz umoliwiajcy porwnanie cen.".

Art. 57. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z 2015 r. poz. 1854

oraz z 2016 r. poz. 615 i ... ) wprowadza si


l)

nastpujce

zmiany:

w art. 3 w ust. l :
a)

pkt l otrzymuje brzmienie:


"l)

dotyczcych usug

osb

znajdujcych si

wyjtkiem

b)

socjalnych,

art. 7a;",

pkt 3 i 4 otrzymuj brzmienie:

mieszka

socjalnych, opieki nad dziemi, wsparcia dla rodzin i

stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki

dugoterminowej,

-28-

"3)

zawieranych z przedsibiorc dokonujcym

czstych

przedsibiorca

napoje i inne artykuy, przeznaczone do

spoycia

dostarcza rodki

spoywcze,

i regularnych objazdw, podczas ktrych


biecego

w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy

konsumenta, z wyjtkiem art. 7a;


dotyczcych

4)
c)

przewozu osb, z wyjtkiem art. 7a, art. lO i art. 17;",

pkt lO otrzymuje brzmienie:

"lO) zawieranych poza lokalem


kwoty nieprzekraczajcej
2)

przedsibiorstwa, jeeli

pidziesiciu zotych,

zobowizany

konsument jest

do

zapaty

z wyjtkiem art. 7a.";

po art. 7 dodaje si art. 7a w brzmieniu:


"Art. 7a. l.

Jeeli

przepisy

odrbne

nie

stanowi

inaczej,

przedsibiorca

jest

obowizany udzieli

w terminie,

uwaa si, e uzna

odpowiedzi na reklamacj konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.


2.

Jeeli przedsibiorca

nie

udzieli

reklamacj

odpowiedzi na

reklamacj.

3.

Odpowied

na reklamacj jest przekazywana na papierze lub innym

trwaym noniku.".

Art. 58. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego
i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. poz. 1348, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) wprowadza

si nastpujce

zmiany:
l)

wart. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


"2. Rzecznikjest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postpowania w sprawie
rozwizywania

sporw konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia ... 2016 r. o

rozwizywaniu

sporw konsumenckich (Dz. U. poz.... ),

pozasdowego

rozwizywania

sporw

midzy

prowadzcym

pozasdowego
pozasdowym

postpowania

w sprawie

klientami podmiotw rynku finansowego a tymi

podmiotami.";
2)

po art. 35 dodaje

si

art. 35a w brzmieniu:

"Art. 35a. l. Postpowanie prowadzi osoba upowaniona przez Rzecznika na czas oznaczony.
2. Do prowadzenia postpowania moe by upowaniona osoba wyrniajca si wiedz w zakresie
funkcjonowania rynku finansowego i regulacji prawnych
najmniej

picioletni sta

3. Osoba

pracy, w tym co najmniej trzyletnie

upowaniona

4. Rzecznik cofa
rozwizywania

tworzcych

prowadzi

postpowanie

upowanienie

dowiadczenie

posiadajca

co

zawodowe w tym obszarze.

w sposb niezaleny i bezstronny.

do prowadzenia

sporw konsumenckich przed

jego otoczenie oraz

upywem

postpowa

okresu, na jaki

w zakresie

zostao

pozasdowego

udzielone,

wycznie

przypadku:
l)

racego

naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji;

2) skazania prawomocnym wyrokiem

sdu

za

popenione umylnie przestpstwo

lub

przestpstwo

skarbowe;
3) choroby trwale
4)
3)

zoenia

uniemoliwiajcej

wykonywanie

zada;

rezygnacji.";

art. 36 otrzymuje brzmienie:


"Art. 36. l.

Postpowanie

wszczyna si na wniosek klienta podmiotu rynku finansowego.

-29-

2. Wniosek o wszczcie

o przedstawienie stronom

propozycji

zawiera co najmniej elementy okrelone wart. 9 ust. 2 ustawy

pozasdowym rozwizywaniu

z dnia ... 2016 r. o


wnosi

postpowania

zakoczenia

postpowania

sporu. Do wniosku

sporw konsumenckich, z tym

przepisw prawa

docza si

opis

majcych

okolicznoci

wnioskodawca

zastosowanie w sprawie oraz

sprawy, wszelkie informacje na

temat dotychczasowego przebiegu sporu oraz kopie dokumentw posiadanych przez


potwierdzajcych

moe

wnioskodawc,

informacje zawarte we wniosku.

3. Rzecznik odmawia rozpatrzenia sporu, w przypadku gdy:


l)

klient nie wyczerpa drogi

2)

wniosek o

postpowania

reklamacyjnego, o ktrym mowa w rozdziale 2;

wszczcie postpowania suy

spowodowaniu

uciliwoci

dla podmiotu rynku

finansowego;
spr jest lub by rozpatrywany przez sd, inny organ powoany do rozpoznania spraw danego rodzaju

3)

lub podmiot uprawniony do przeprowadzenia pozasdowego


spowodowaoby powane zakcenie

4)

rozpatrzenie sporu

5)

klient nie uici opaty, o ktrej mowa wart. 38 ust. l, i nie

rozwizywania

skutecznego
zosta

sporw;

dziaania

Rzecznika;

z niej zwolniony.";

4) art. 43 otrzymuje brzmienie:


"Art. 43. Minister waciwy do spraw instytucji finansowych
postpowania,

l) sposb i formy prowadzenia


postpowania

oraz wymiany informacji

komunikacji elektronicznej lub


2)

szczegow tre

okreli,

w drodze

rozporzdzenia:

w tym sposb wnoszenia wnioskw o

midzy

stronami

postpowania

za

wszczcie

pomoc rodkw

przesyk pocztow,

wniosku o przeprowadzenie

postpowania

sporw konsumenckich i niezbdne dokumenty, ktre

w sprawie

pozasdowego rozwizywania

naley doczy

do wniosku,

3) szczegowe kwalifikacje osb prowadzcych postpowania oraz minimalny okres, na jaki upowanienie
jest udzielane,
4) termin na

podjcie

zastosowanie
-

majc

przez strony decyzji co do

si

wyraenia

zgody na zaproponowane

rozwizanie

lub

do niego

na uwadze konieczno zapewnienia atwego dostpu do postpowania, sprawnego rozwizywania

sporw oraz bezstronnego i niezalenego prowadzenia postpowania.";


5)

si

po art. 43 dodaje

art. 43a w brzmieniu:

"Art. 43a. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do pozasdowego


sprawie
si

rozwizywania

postpowania

sporw midzy podmiotem rynku finansowego a klientem tego podmiotu, stosuje

przepisy ustawy z dnia ... 2016 r. o pozasdowym rozwizywaniu sporw konsumenckich. Przepisu art.
si.".

4 ust. 2 pkt l tej ustawy nie stosuje

Rozdzia

Przepisy przejciowe i kocowe


Art. 59. Przepisy art. 30 stosuje
ycie

si

do sporw

zwizanych

z reklamacjami

skadanymi

od dnia wejcia w

niniejszej ustawy.

Art. 60. Prezes

Urzdu

Regulacji Energetyki

ogasza informacj

o pierwszym naborze na stanowisko

Koordynatora do spraw negocjacji, o ktrym mowa wart. 3la ustawy zmienianej wart. 48, zgodnie z art. 31 b tej
ustawy, w terminie 14 dni od dnia ogoszenia ustawy.

Art. 61. l. W terminie miesica od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy:

-30-

l)

Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzdu Regulacji Energetyki,

2)

Inspekcja Handlowa,

3)

Rzecznik Praw Pasaera Kolei przy Prezesie Urzdu Transportu Kolejowego,

4)

Prezes

5)

sd

6)

RzecznikFinansowy

Urzdu

Komunikacji Elektronicznej,

polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego,

przekazuj

Prezesowi

Urzdu

dane objte Rejestrem.

2. Prezes Urzdu dokonuje wpisu do Rejestru podmiotw wymienionych w ust. l, z urzdu,

niezwocznie

po otrzymaniu danych.
3. Brak wpisu do Rejestru nie stanowi przeszkody do

wszczcia postpowania.

Art. 62. Pierwsze sprawozdanie o funkcjonowaniu i rozwoju podmiotw uprawnionych, o ktrym mowa w
art. 44 ust. l, Prezes

Urzdu sporzdza

za okres od dnia

wejcia

ycie

niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia

20 l 7 r. oraz publikuje je i przekazuje Komisji Europejskiej do dnia 9 lipca 2018 r.


Art. 63. Do zapisw na

sd

polubowny,

obejmujcych

spory

wynikajce

z umw, ktrych

stron

jest

konsument, sporzdzonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, stosuje si przepisy ustawy zmienianej
wart. 47 w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 64. Do spraw rozstrzyganych przez
wejcia

ycie

przed dniem

sdy

polubowne

wszcztych

niezakoczonych

niniejszej ustawy oraz do uchylania i odmowy uznania wyroku

wejcia

ycie

niniejszej ustawy stosuje

si

sdu

przed dniem

polubownego wydanego

przepisy ustawy zmienianej w art. 47 w brzmieniu

dotychczasowym.
Art. 65. Do rozpatrywania wnioskw o
niniejszej ustawy do

staego

polubownego

rozwizanie

sdu

Handlowej przez konsumenta, w tym przez

sporu

zoonych

przed dniem

wejcia

ycie

konsumenckiego przy wojewdzkim inspektorze Inspekcji

odbiorc

paliw gazowych, energii elektrycznej lub

ciepa

gospodarstwie domowym, stosuje si przepisy dotychczasowe.


Art. 66. Do wszcztych i niezakoczonych przed dniem

wejcia

w ycie niniejszej ustawy

l)

mediacyjnych, o ktrych mowa wart. 36 ust. 2 ustawy zmienianej wart. 49,

2)

w sprawach skarg, o ktrych mowa wart. 14a ust. 5 ustawy zmienianej wart. 50,

3)

mediacyjnych, o ktrych mowa wart. 109 ustawy zmienianej wart. 51,

4)

mediacyjnych, o ktrych mowa wart. 95 ustawy zmienianej wart. 55,

5)

w sprawie rozwizywania sporw, o ktrych mowa wart. 35 ustawy zmienianej wart. 58

postpowa:

- w brzmieniu dotychczasowym, stosuje si przepisy dotychczasowe.


Art. 67. Przepisy art. 7a ustawy zmienianej wart. 57 stosuje

si

do reklamacji

skadanych

od dnia wejcia

w ycie niniejszej ustawy.


Art. 68. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy zmienianej w
art. 49

zachowuj

moc do dnia wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 6

tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, nie duej jednak ni przez 6 miesicy od dnia wejcia w ycie
niniejszej ustawy.
Art. 69. l. Maksymalny limit wydatkw

budetu pastwa

przeznaczonych na wykonywanie

Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie Urzdu Regulacji Energetyki wynosi:


l)

w 2017 r.- 445 760

z;

zada

-31-

2)

w 2018 r.- 445 760

z;

3)

w 2019 r.- 445 760

z;

4)

w 2020 r.- 445 760

z;

5)

w 2021 r.- 445 760

z;

6)

w 2022 r.- 445 760

z;

7)

w 2023 r.- 445 760

z;

8)

w 2024 r.- 445 760

z;

9)

w 2025 r.- 445 760

z;

10)

w 2026 r.- 445 760

z.

2. Prezes Urzdu Regulacji Energetyki monitoruje wykorzystanie limitu wydatkw, o ktrym mowa w ust.

l, oraz wdraa mechanizm korygujcy, o ktrym mowa w ust. 8.


3. Maksymalny limit wydatkw

budetu pastwa

Inspekcji Handlowej w zakresie pozasdowego

przeznaczonych na wykonywanie

rozwizywania

zada

organw

sporw konsumenckich wynosi:

z;

l) w 2017 r.- 2 785 320, 33


2) w 2018 r.- 2 785 320, 33

z;

3) w 2019 r.- 2 785 320, 33

z;
z;

4) w 2020 r.- 2 785 320, 33

z;

5) w 2021 r.- 2 785 320, 33

z;

6) w 2022 r.- 2 785 320, 33

z;

7) w 2023 r.- 2 785 320, 33


8) w 2024 r.- 2 785 320, 33

z;

9) w 2025 r.- 2 785 320, 33

z;

10) w 2026 r.- 2 785 320, 33

z.

4. Wojewoda monitoruje wykorzystanie limitu wydatkw, o ktrym mowa w ust. 3. Wojewdzki inspektor
inspekcji handlowej

wdraa

mechanizm

korygujcy,

o ktrym mowa w ust. 8.

5. Maksymalny limit wydatkw budetu pastwa przeznaczonych na wykonywanie zada Rzecznika Praw
Pasaera

Kolei przy Prezesie

Urzdu

l) w 2017 r.- 364 000

z;

2) w 2018 r.- 364 000

z;

3) w 2019 r.- 364 000

z;

4) w 2020 r.- 364 000


5) w 2021 r.- 364 000

z;
z;

6) w 2022 r.- 364 000 z;

Transportu Kolejowego wynosi:

-32-

z;

7) w 2023 r. - 364 000


8) w 2024 r. - 364 000

z;

9) w 2025 r. - 364 000

z;

l O) w 2026 r. - 364 000


6. Prezes

Urzdu

z.

Transportu Kolejowego monitoruje wykorzystanie limitu wydatkw, o ktrym mowa w ust. 5

oraz wdraa mechanizm korygujcy, o ktrym mowa w ust. 8.


budetu pastwa

7. Maksymalny limit wydatkw

przeznaczonych na wykonywanie zada Prezesa Urzdu

Ochrony Konkurencji i Konsumentw wynosi:


l) w 2017 r.- 189 000

z;

2) w 2018 r.- 189 000

z;

3) w 2019 r.- 189 000

z;
z;

4) w 2020 r.- 189 000


5) w 2021 r.- 189 000

z;

6) w 2022 r.- 189 000

z;

7) w 2023 r. - 189 000 z;


8) w 2024 r.- 189 000 z;
9) w 2025 r. - 189 000

z;

lO) w 2026 r.- 189 000 z.

8. W przypadku przekroczenia lub


okrelonego

zagroenia

w ust. l, 3 i 5 stosuje

przedmiotu sporu,

poniej

lub

si

powyej

przekroczenia przyjtego na dany rok

mechanizm

korygujcy polegajcy

ktrej sprawa nie

bdzie

budetowy

na wprowadzeniu kwoty

rozpatrywana.

Art. 70. Ustawa wchodzi w ycie po upywie 2 miesicy od dnia ogoszenia, z wyjtkiem:
l) art. 60, ktry wchodzi w
2) art. 54 i art. 56, ktre

ycie

wchodz

z dniem
w

ycie

nastpujcym

po

upywie

po dniu

limitu wydatkw

ogoszenia;

14 dni od dnia ogoszenia.

wartoci

-33-