Bè trÝ vμ sö dông nh©n sù

TS LÊ QUÂN

1

Đề cương bài giảng
Nguyên tắc bố trí và sử dụng NS Trù tính trước Hiệu suất Tâm lý Làm giàu công việc Dân chủ tập trung Nội dung bố trí sử dụng NS Dự báo nhu cầu Đánh giá đội ngũ NS Phân tích GAP Hoạt động điều chỉnh Kiểm soát nhân sự Bố trí nhân sự theo nhóm Phân loại nhóm làm việc Phân loại nhân viên để xây dựng nhóm Phát triển nhóm làm việc hiệu quả
TS LÊ QUÂN 2

Khái niệm bố trí và sử dụng nhân sự
Bè trÝ vμ sö dông nh©n sù gièng nh− viÖc t¹o dùng mét ®éi bãng: cÇu thñ nμo chóng ta ®ang cã? chóng ta cã thÓ cã? chóng ta cÇn? vμ vÞ trÝ nμo, trËn ®Êu nμo phï hîp nhÊt víi mçi cÇu thñ t¹i mçi thêi ®iÓm kh¸c nhau? Vμ xa h¬n thÕ, lμm thÕ nμo ®Ó båi d−ìng vμ t¹o dùng ®−îc ®éi ngò cÇu thñ giái cho t−¬ng lai nh»m t¹o thÕ chñ ®éng cho c©u l¹c bé Bè trÝ vμ sö dông nh©n sù lμ qu¸ tr×nh s¾p ®Æt nh©n sù vμo c¸c vÞ trÝ c«ng viÖc cña doanh nghiÖp, khai th¸c vμ ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc lμm viÖc cña nh©n sù nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao trong c«ng viÖc.

TS LÊ QUÂN

3

Mục tiêu của bố trí và sử dụng NS
§¶m b¶o ®óng sè l−îng §¶m b¶o ®óng ng−êi §¶m b¶o ®óng n¬i, ®óng chç §¶m b¶o ®óng thêi h¹n

TS LÊ QUÂN

4

C¸c nguyªn t¾c bè trÝ vμ sö dông nh©n sù
Bè trÝ vμ sö dông nh©n sù ph¶i cã trï tÝnh tr−íc.
Quy ho¹ch cô thÓ trong bè trÝ vμ sö dông nh©n sù ®Ó ®¶m b¶o bè trÝ ®óng ng−êi ®óng viÖc LÆng lÏ lμ mét kü x¶o vμ thÓ hiÖn trÝ tuÖ cña nhμ qu¶n trÞ Qu¸ tr×nh sö dông nh©n sù ph¶i ®¶m b¶o cã môc ®Ých. ý t−ëng dïng ng−êi lμ rÊt quan träng v× nã cã tÝnh ®éng viªn nh©n sù rÊt cao. Ph¶i biÕt m¹nh d¹n trong bè trÝ vμ sö dông nh©n sù, ph¶i biÕt ph¸ bá c¸c khu«n th−íc cò Ngoμi n¨ng lùc chuyªn m«n, bè trÝ vμ sö dông nh©n sù ph¶i coi träng phÈm chÊt ®¹o ®øc.
TS LÊ QUÂN 5

C¸c nguyªn t¾c bè trÝ vμ sö dông nh©n sù

Bè trÝ vμ sö dông nh©n sù theo l«gÝc hiÖu suÊt
§¶m b¶o tÝnh chuyªn m«n ho¸, thèng nhÊt quy tr×nh nghiÖp vô trªn toμn hÖ thèng doanh nghiÖp; §¶m b¶o tÝnh hîp t¸c gi÷a c¸c c¸ nh©n vμ nhãm. §¶m b¶o cã tÇm h¹n qu¶n trÞ phï hîp. Dïng ng−êi theo häc thøc Mçi c¸ nh©n trong doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã ®−îc danh vμ phËn cho riªng m×nh
TS LÊ QUÂN

6

C¸c nguyªn t¾c bè trÝ vμ sö dông nh©n sù
Bè trÝ vμ sö dông nh©n sù theo l«gÝc t©m lý x· héi
Giao cho ng−êi lao ®éng nhiÒu viÖc phøc t¹p ®Ó t¹o ra th¸ch thøc KhÝch lÖ nhu cÇu thμnh ®¹t Lu©n chuyÓn c«ng viÖc T¹o niÒm vui trong c«ng viÖc Giang s¬n dÔ thay ®æi, bÈm tÝnh khã thay ®æi Trong nhμ cã bμ vî ®éc ¸c th× b¹n bÌ kh«ng tíi, trong thuéc h¹ cã nh÷ng kÎ ®è kþ th× ng−êi hiÒn tμi sÏ rêi xa

TS LÊ QUÂN

7

C¸c nguyªn t¾c bè trÝ vμ sö dông nh©n sù
Bè trÝ nh©n sù ph¶i ®¶m b¶o ph¸t triÓn cho tõng c¸ nh©n
Dïng ng−êi kh«ng qu¸ cÇu toμn, kÎ hiÒn sü kh«ng ph¶i lμ th¸nh nh©n Ng−êi nhiÒu tμi sÏ l¾m tËt, vμ nh− vËy nÕu ta cè g¾ng lo¹i bá chiÕc b¸nh tËt ®i th× chiÕc xe sÏ trë thμnh kh«ng sö dông ®−îc Bè trÝ vμ sö dông nh©n sù do vËy cÇn chuyªn s©u chø kh«ng cÇn ham nhiÒu LÊy ch÷ tÝn vμ lßng tin lμm gèc. Sö dông nh©n sù cÇn ph¶i biÕt réng l−îng , Khi kh«ng tin th× kh«ng bè trÝ vμ sö dông, khi ®· tin th× kh«ng nªn l¹nh lïng víi nh©n viªn

TS LÊ QUÂN

8

Một số phạm trù liên quan
Phân tích công việc: Bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc Chiến lược nhân sự và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Thống kê nhân sự và Kiểm toán xã hội Đánh giá nhân sự

TS LÊ QUÂN

9

Ph©n tÝch c«ng viÖc (Job analysis)
C«ng viÖc (Job)
Mét nhãm c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn nhau
Lμ qu¸ tr×nh thu nhËn c¸c th«ng tin vÒ c«ng viÖc nh»m x¸c ®Þnh c¸c quyÒn h¹n nμo, nhiÖm vô nμo, ho¹t ®éng nμo thuéc vÒ c«ng viÖc. Nhμ qu¶n trÞ nh©n sù sö dông c¸c th«ng tin nhËn ®−îc ®Ó x©y dùng b¶n MTCV. B¶n MTCV lμm tham chiÕu trong suèt qu¸ tr×nh lμm viÖc cña nh©n viªn vμ lμm nÒn t¶ng cho x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch nh©n sù kh¸c.

VÞ trÝ (position)
Mét lo¹t c¸c tr¸ch nhiÖm vμ quyÒn h¹n ®−îc hoμn thμnh bëi mét nh©n viªn

Nhãm c¸c c«ng viÖc (Job Family)
Nhãm c¸c c«ng viÖc cã c¸c ®Æc ®iÓm gÇn gièng nhau

M« t¶ c«ng viÖc (Job description)
Nh÷ng tiªu chuÈn c«ng viÖc (specifications of job)
C«ng viÖc ®ßi hái c¸c kü n¨ng, kh¶ n¨ng vμ n¨ng lùc cña nh©n viªn ®Ó hoμn thμnh c«ng viÖc C¸c ®Æc thï nμy lμ c¬ së cho c«ng t¸c tuyÓn chän sao cho chän lùa ®−îc nguêi cã thÓ hoμn thμnh c«ng viÖc.

B¶n m« t¶ c«ng viÖc (Job description)
V¨n b¶n tËp hîp c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ tr¸ch nhiÖm cña mét c«ng viÖc.

Ph©n tÝch c«ng viÖc
NÒn t¶ng cho bè trÝ vμ sö dông nh©n sù:
PTCV
Nh©n viªn lμm viÖc g× Nh©n viªn lμm viÖc g× T¹i sao nh©n viªn lμm viÖc ®ã T¹i sao nh©n viªn lμm viÖc ®ã Nh©n viªn lμm viÖc ®ã ntn? Nh©n viªn lμm viÖc ®ã ntn? X¸c ®Þnh cc¸cyyªuccÇuccña X¸c ®Þnh ¸c ªu Çu ña cc«ngviÖc «ng viÖc

MTCV
Tãm l−îc cc¸cth«ng tin vÒ cc«ng Tãm l−îc ¸c th«ng tin vÒ «ng viÖc viÖc Danh ss¸chcc¸cchøc n¨ng chÝnh Danh ¸ch ¸c chøc n¨ng chÝnh ccñacc«ngviÖc ña «ng viÖc §Þnh h−íng nh©n viªn §Þnh h−íng nh©n viªn H−íng dÉn nh©n viªn H−íng dÉn nh©n viªn Kû luËt lao ®éng vvμkiÓm so¸t Kû luËt lao ®éng μ kiÓm so¸t

§Æc thï cña c«ng viÖc
Yªu ccÇuvÒ ®μo t¹o, häc vÊn, kkü Yªu Çu vÒ ®μo t¹o, häc vÊn, ü n¨ng, kinh nghiÖm… n¨ng, kinh nghiÖm… TuyÓn dông TuyÓn dông Sμng läc Sμng läc Ph¸t triÓn Ph¸t triÓn

Ho¹ch ®Þnh NNL (Human Resources Planning - HRP)
Ho¹ch ®Þnh NNL
Lμ mét tiÕn tr×nh dù b¸o vμ ra quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn c¸c dßng lu©n chuyÓn nh©n sù ra nhËp vμ rêi khái DN. Môc ®Ých cña Ho¹ch ®Þnh NNL:
Dù b¸o nh©n sù cho doanh nghiÖp: cung vμ cÇu vÒ NNL. Cung cÊp c¸c th«ng tin nÒn t¶ng cho viÖc x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn vμ ®μo t¹o nh©n sù.

H§NNL vμ QTCL (Strategic Planning)
Ph©n tÝch chiÕn l−îc
Chóng ta cÇn nh÷ng NNL nμo vμ NNL nμo cã thÓ khai th¸c?

ThiÕt kÕ chiÕn l−îc
NNL nμo ®−îc ®¸p øng vμ cung cÊp?

TriÓn khai chiÕn l−îc
NNL sÏ ®−îc ®¸p øng ra sao?

H§ NNL H§ NNL

H§ ChiÕn l−îc H§ ChiÕn l−îc

Liªn hÖ gi÷a tiÕn tr×nh H§NNL vμ H§ ChiÕn l−îc

Ph©n tÝch CL Ph©n tÝch CL
ThiÕt lËp MT: ThiÕt lËp MT: Môc titiªuKD Môc ªu KD §iÓm m¹nh §iÓm m¹nh DN/®iÓm yÕu DN/®iÓm yÕu C¸c cc¬hhéivvμ C¸c ¬ éi μ nguy cc¬bbªnngoμi nguy ¬ ªn ngoμi C¸c nguån t¹o C¸c nguån t¹o ra lîi thÕ cc¹nhtranh ¹nh tranh ra lîi thÕ

ThiÕt kÕ chiÕn l−îc ThiÕt kÕ chiÕn l−îc
X¸cd lËp râ rμng cc¸c X¸cd lËp râ rμng ¸c ph−¬ng ph¸p qu¶n trÞ: ph−¬ng ph¸p qu¶n trÞ: C¸c gi¸ trÞ, C¸c gi¸ trÞ, hh−íngddÉn,thñ tôc, quy −íng Én, thñ tôc, quy t¾c t¾c Môc ®®Ých Môc Ých Môc titiªuvvμ Môc ªu μ cc¸c−−utitiªn ¸c u ªn Huy ®®éngcc¸c Huy éng ¸c nguån lùc nguån lùc

TriÓn khai chiÕn TriÓn khai chiÕn l−îc l−îc
TriÓn khai cc¸cquy tr×nh TriÓn khai ¸c quy tr×nh nh»m ®¹t ®−îc môc titiªu nh»m ®¹t ®−îc môc ªu ®®Òra: Ò ra: doanh doanh Môc titiªukinh Môc ªu kinh

§iÓm m¹nh vvμ §iÓm m¹nh μ yÕu ccñacc«ngty yÕu ña «ng ty nguy cc¬ nguy ¬ C¸c cc¬hhéivvμ C¸c ¬ éi μ

Nguån t¹o ra Nguån t¹o ra lîi thÕ cc¹nhtranh ¹nh tranh lîi thÕ
NhËn dd¹ng quan hÖgi÷a NNL NhË NhËn ¹ng quan hÖ gi÷ NNL gi÷a vvμ CLKD μ CLKD X¸c ®Þnh chiÕn l−îc NNL, c X¸c ®Þnh chiÕn −î NNL, l−îc môc tiªu vμ ch−¬ng tr×nh ª môctitiªu vμch−¬ng tr× ch−¬ng tr×nh hhμnh ®éng μnh ®éng TriÓn khai quy tr×nh NNL, TriÓ khai quytr× TriÓn tr×nh NNL, chÝnh s¸ch, vμ biÖn ph¸p t¸c Ö ¸ ch, μ biÖn ph¸p t¸c chÝnh s¸ch,vvμbi ph nghiÖp nghiÖ nghiÖp

Mô hình giản lược
BiÕn ®éng vÒ biªn chÕ C¸c gi¶ thiÕt vÒ th¨ng tiÕn nh©n sù KÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña DN

Dù b¸o trong 5 n¨m

§¸nh gi¸ nhu cÇu vÒ nh©n sù

So s¸nh

ChÝnh s¸ch nh©n sù

M« h×nh Bố trí và sử dụng nhân sự
Dù bb¸onhu ccÇu Dù ¸o nhu Çu

Gi¶ ®Þnh Gi¶ ®Þnh
Nhu ccÇuSP/DÞch vô Nhu Çu SP/DÞch vô C«ng nghÖ C«ng nghÖ Nguån lùc tμi chÝnh Nguån lùc tμi chÝnh NghØ viÖc, bbáviÖc, vv¾ng NghØ viÖc, á viÖc, ¾ng mÆt mÆt TTèc®é t¨ng tr−ëng ccñaDN èc ®é t¨ng tr−ëng ña DN TriÕt lý qu¶n trÞ TriÕt lý qu¶n trÞ

Ph©n tÝch xu hướng Ph©n tÝch xu hướng Trù tinh Trù tinh Kü thuËt Delphi Kü thuËt Delphi … …

Kü thuËt ssödông Kü thuËt ö dông

C©n ®®èigi÷a Nhu ccÇu C©n èi gi÷a Nhu Çu vvμcung øøng μ cung ng

(ThiÕu) (ThiÕu) TuyÓn dông TuyÓn dông
Full-time Full-time Part-time Part-time Thêi vô Thêi vô

Kü thuËt Kü thuËt
B¶ng nh©n ssù B¶ng nh©n ù Ph©n tÝch Markov Ph©n tÝch Markov Th«ng kkªkkünn¨ng Th«ng ª ü ¨ng Qu¶n trÞ ph¸t minh ss¸ngtao Qu¶n trÞ ph¸t minh ¸ng tao S¬ ®®åthay thÕ S¬ å thay thÕ LLËpkÕ ho¹ch vÒ thμnh tÝch Ëp kÕ ho¹ch vÒ thμnh tÝch

C¸c yÕu tè ngo¹i vi C¸c yÕu tè ngo¹i vi
Thay ®®æidd©nssè Thay æi ©n è Tr×nh ®é ®μo t¹o ccñaNNL Tr×nh ®é ®μo t¹o ña NNL DÞch chuyÓn nh©n lùc DÞch chuyÓn nh©n lùc ChÝnh ss¸chccñachÝnh phñ ChÝnh ¸ch ña chÝnh phñ TTûlÖ thÊt nghiÖp û lÖ thÊt nghiÖp

(Thõa) Gi¶m (Thõa) Gi¶m
Sa th¶i Sa th¶i KÕt thóc hhîp®®ång KÕt thóc îp ång giảm cường đđộ giảm cường ộ Về hưu Về hưu

Dù bb¸ocung øøng Dù ¸o cung ng

Quy trinh
Dù b¸o nhu cÇu vÒ nh©n lùc cña doanh nghiÖp trong t−¬ng lai; §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng vÒ nh©n lùc hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp; Xem xÐt thÞ tr−êng cung øng nguån nh©n lùc; So s¸nh gi÷a nhu cÇu nh©n lùc vμ kh¶ n¨ng hiÖn cã Ph©n tÝch GAP §Þnh biªn vμ lËp kÕ ho¹ch bè trÝ vμ sö dông nh©n sù

TiÕp cËn ®Þnh l−îng: ph©n tÝch xu h−íng (Trend Analysis)

Dù b¸o nhu cÇu NNL trong DN dùa trªn c¬ së d÷ liÖu thèng kª, vÝ dô vÒ b¸n hμng:
Lùa chän mét biÕn sè kinh doanh cho phÐp tÝnh to¸n ®cîc nhu cÇu nh©n sù (business factor) X¸c ®Þnh hÖ sè n¨ng suÊt lao ®éng (labour productivity ratio). TÝnh to¸n n¨ng xuÊt lao ®éng trong qu¸ khø X¸c ®Þnh xu h−íng gia t¨ng, gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng X¸c ®Þnh sè l−îng lao ®éng theo môc tiªu kinh doanh

Ví dụ về phân tích xu hướng nhu cầu nhân sự
BUSINESS FACTOR
YEAR

÷

LABOUR PRODUCTIVITY
(SALES/EMPLOYEE)

=

HUMAN RESOURCES DEMAND
(NUMBER OF EMPLOYEES)

(SALES IN THOUSANDS)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005* 2006*

$2,351 $2,613 $2,935 $3,306 $3,613 $3,748 $3,880 $4,095 $4,283 $4,446

14.33 11.12 8.34 10.02 11.12 11.12 12.52 12.52 12.52 12.52

164 235 352 330 325 337 310 327 342 355

Tiếp cận định tính
• Dự báo
Ý kiến các nhà quản trị cơ sở, giám sát, chuyên gia về các công việc và chức danh, kỹ năng cần có trong tương lai

• Kỹ thuật Delphi
Hạn chế tính chủ quan bằng cách lựa chọn một mẫu điều tra. Thảo luận và đưa ra được kết luận của nhóm điều tra.

Dự báo cung ứng nhân sự: cung ứng nội bộ
• Thống kê nhân sự • Phân tích Markov • Thống kê kỹ năng • Lược đồ thay thế • Hoạch định kế nhiệm

Ví dụ về công cụ phân tích cung ứng nhân sự nội bộ
• Thống kê kỹ năng (Skill Inventories)
Dữ liệu về trình độ học vấn, kinh nghiệm, mong muốn, năng lực, tuổi tác… cho phép nhà lãnh đạo có thể đưa ra những quyết định nhân sự.

• Lược đồ thay thế (Replacement Charts)
Liệt kê các vị trí và cá nhân đảm nhiệm vị trí và khả năng phát triển.

• Hoạch định người kế nhiệm
Tiến trình xác định, bồi dưỡng, đào tạo các cá nhân để có thể đảm nhiệm được những vị trí có trọng trách cao hơn.

Lược đồ

thay thế nhân sự

Dự báo cung ứng nhân sự: thị trường lao động
• Các yếu tố ảnh hưởng đến cung ứng bên ngoài:
Thay đổi dân số Kinh tế quốc dân và kinh tế địa phương Trình độ dân trí, giáo dục đào tạo Nhu cầu về các kỹ năng đặc thù Chính sách của chính phủ…

Cung ứng và nhu cầu nhân sự
• Chênh lệch giữa nhu cầu và cung ứng nhân sự Nhu cầu – cung ứng = Gap (thừa/thiếu)

Thừa nhân sự
• Giảm quy mô cấu trúc tổ chức

Chiến lược sa thải
• Tuổi tác
• Thành tích

Tái cơ cấu: cân nhắc?
• Tài chính • Không khí làm việc • Hình ảnh trước công luận

Thiếu nhân sự

Lμm thªm giê (Overtime)

Nh©n viªn lμm Part-time

viÖc lμm thêi vô

Bè trÝ vμ sö dông theo nhãm
Nhãm lμ sù kÕt hîp gi÷a hai ng−êi trë lªn nh»m thùc hiÖn môc tiªu chung cña c¶ nhãm vμ tho¶ m·n nhu cÇu cña c¸c thμnh viªn. Cã cïng môc tiªu hay ®¹t ®−îc mét tho¶ thuËn nhÊt ®Þnh; Cã cïng mét ng«n ng÷ lμm viÖc thèng nhÊt; Cã sù ph©n c«ng ph©n viÖc vμ x¸c lËp mèi quan hÖ t−¬ng quan gi÷a c¸c thμnh viªn nhãm trong sù qu¶n lý ®iÒu hμnh chung ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña nhãm.

Ph©n lo¹i nh©n viªn ®Ó t¹o lËp nhãm lμm viÖc
Ph©n lo¹i theo tÝnh c¸ch cña nh©n viªn, theo ®ã chóng ta cã bèn lo¹i nh©n viªn lμ ng−êi suy t−, ng−êi trùc nhËn, ng−êi tri hμnh vμ ng−êi c¶m nhËn. Ng−êi suy t− cã ®Æc ®iÓm lμ −a thÝch trËt tù, thÝch ph©n tÝch vμ suy ngÉm, cã t− duy vμ lý trÝ vμ chØ bÞ thuyÕt phôc b»ng lý lÏ, b»ng d÷ kiÖn vμ t− liÖu. Trong hμnh ®éng th× th−êng c©n nh¾c kü l−ìng vμ kh«ng bèc ®ång. Ng−êi trùc nhËn lμm viÖc vμ suy nghÜ th−êng bÞ b¶n n¨ng chi phèi, cã nhiÒu s¸ng kiÕn nh−ng dÔ thay ®æi. RÊt nhanh nhËy, dÔ thÝch øng víi hoμn c¶nh nh−ng còng dÔ bÞ l¹c lèi bëi c¸c chi tiÕt c¸ biÖt. Ng−êi tri hμnh lμ nh÷ng ng−êi th¸o v¸t vμ h−íng vÒ c«ng viÖc. Mäi t− duy ®Òu h−íng vÒ hμnh ®éng. Ng−êi tri hμnh cã khuynh h−íng quan t©m ®Õn c¸ch lμm h¬n lμ lý do. Hä th−êng dÔ bÞ kÝch ®éng m¹nh. Ng−êi c¶m nhËn cã xu h−íng quan t©m ®Õn mÆt tèt, xu h−íng tiÕn bé. Hä bÞ hÊp dÉn bëi h×nh ¶nh, danh tiÕng, khung c¶nh, néi quy tæ chøc h¬n lμ doanh sè vμ lîi nhuËn. Hä th−êng cã c¸c ý kiÕn ph¸n ®o¸n vμ nhËn xÐt bÊt ngê, thó vÞ vμ cã gi¸ trÞ

Ph©n lo¹i nh©n viªn ®Ó t¹o lËp nhãm lμm viÖc
Ph©n lo¹i nh©n viªn ®Ó huy ®éng nh©n viªn t¹o lËp nhãm theo møc ®é s½n sμng. Møc ®é s½n sμng cña c¸c nh©n viªn khi tham gia vμo nhãm phô thuéc vμo ®éng c¬ thóc ®Èy vμ c¸c lîi Ých mμ nhãm mang l¹i. Nh− vËy, nh©n viªn cã thÓ rÊt s½n sμng tham gia vμo nhãm nμy nh−ng l¹i thiÕu tÝch cùc víi nhãm kh¸c. Theo tiªu chÝ nμy chóng ta cã 3 nhãm ng−êi c¬ b¶n lμ: Ng−êi cã thiÖn chÝ hoÆc tin cËy. §©y lμ nh÷ng nh©n viªn cã ®é s½n sμng cao tham gia vμo nhãm lμm viÖc. Ng−êi cã thÓ sö dông nh−ng kh«ng cã thiÖn chÝ hoÆc kh«ng v÷ng tin. §©y lμ c¸c c¸ nh©n cã møc ®é s½n sμng võa ph¶i. Víi nh÷ng nh©n viªn nμy, nhμ l·nh ®¹o ph¶i biÕt kh¬i dËy ®éng lùc tham gia vμo nhãm. Ng−êi kh«ng thÓ, kh«ng thiÖn chÝ vμ thiÕu tin cËy. §©y lμ nh÷ng c¸ nh©n cã møc ®é s½n sμng rÊt thÊp.

Ph©n lo¹i nh©n viªn ®Ó t¹o lËp nhãm lμm viÖc
Ph©n lo¹i nh©n viªn theo vai trß hç trî t¹o dùng vμ duy tr× vμ ph¸t triÓn nhãm trªn gãc ®é t©m lý x· héi. Theo gãc ®é nμy chóng ta cã 6 lo¹i ng−êi chÝnh. Ngưòi lập kế hoạch, người đưa ra ý tưởng: là những người luôn cố gắng tìm ra “một cái gì đó” ở những nơi mà người khác cho là “không có gì cả”. • Người phân tích (hay còn gọi là người thẩm định): Xem xét mọi khía cạnh dù là nhỏ nhất. Phân tích, thách thức và xem xét, họ được coi là người “dội gáo nước lạnh’’ vào các ý tưởng. Người điều phối: Nắm rõ nhiệm vụ của dự án tổng thể và mục tiêu lâu dài của công ty, là người giữ vai trò liên lạc, chịu trách nhiệm tiến hành kế hoạch từ khâu này đến khâu khác đồng thời giảm các xung đột, bất đồng xuống mức thấp nhất, hiểu rõ vai trò của các nhân tố trong kế hoạch hoạt động và có khả năng dẫn dắt chỉ đạo ê kíp làm việc khi nảy sinh bất đồng để tiết kiệm thời gian và hoạt động hiệu quả. • Người tiến hành : Biến kế hoạch thành biện pháp khả thi. Họ muốn ai đó lập kế hoạch hành động để họ tiến hành. Có năng lực và phương pháp, không quan tâm tới các ý kiến xung quanh. Ng−êi ph¸ ph¸ch: Lμ nh÷ng ng−êi th−êng xuyªn ®−a ra c¸c chØ trÝch, c«ng kÝch c¸ nh©n hoÆc gi÷ kÏ.

X©y dùng & ph¸t triÓn nhãm lμm viÖc hiÖu qu¶
• Xây dựng mục tiêu và tầm nhìn cho nhóm. • Lựa chọn các nhân viên có chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ của nhóm và có các phẩm chất cá nhân phù hợp có thể hỗ trợ cho nhau trong công việc. • Trang b ị nh ững c ơ s ở v ật ch ất cần thiết cần cho công việc c ủa nh óm. • Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. • Xác lập các giá trị cơ bản và tôn chỉ hoạt động của nhóm nhằm xây dựng không khí làm việc tạo điều kiện phát triển cả năng lượng tinh thần và thể chất để vượt qua những khó khăn. • Xác lập cơ chế giao tiếp và trao đổi thông tin trong và ngoài nhóm. • Xây dựng cơ chế khen thưởng, kỷ luật cho nhóm.

• Tăng sự phát triển các kỹ năng của cá nhân • Thành tích cao nhất (số lượng và chất lượng) • Giảm thời gian chuyển giao • Giảm tỷ lệ vắng mặt và nghỉ việc • Động viên nhân sự thông qua môi trường làm việc theo nhóm

Các ưu điểm của thiết lập công việc theo nhóm

Tăng tính cộng hưởng của nhóm
Hỗ trợ Hỗ trợ Chú trọng đến Chú trọng đến chất lượng chất lượng Lắng nghe và làm Lắng nghe và làm sáng ttỏ sáng ỏ

CỘNG HƯỞNG
Đồng lòng trong Đồng lòng trong quyết định quyết định Chấp nhận các kỹ Chấp nhận các kỹ năng của thành năng của thành viên viên Thái độ phê phán Thái độ phê phán xây dựng xây dựng

Hình thức Nhóm nhân viên
• Nhóm Đa chức năng • Nhóm dự án • Nhóm tự quản • Nhóm đặc nhiệm • Nhóm cải tiến • Nhóm ảo

Hình thức Nhóm nhân viên
• Nhóm đa chức năng
Nhóm công việc được thiết kế bao gồm nhiều chuyên gia (marketing, sản xuấ, thiết kế…) nhằm hoàn thành một mục tieê đặc thù nào đó. Nhóm chức năng được lập dựa trên cơ sở bổ nhiệm và
phân việc hơn là trên cơ sở tự nguyện

• Nhóm dự án
Nhóm công việc được thiết kế nhằm triển khai một hoạt động mới như thiết kế một sản phẩm hoặc dịch vụ. Thành viên được chọn lọc trên cơ sở năng lực của mỗi người phù hợp với nhiệm vụ của nhóm. Các nhóm làm việc sẽ giải tán khi nhiệm vụ kế thúc.

Hình thức Nhóm nhân viên
• Nhóm tự quản
Nhóm các nhân viên được huấn luyện kỹ càng nhằm triển khai độc lập những nhiệm vụ của tổ chức. Thành viên sử dụng quá trình thống nhất tập thể trong
ra quyết định để hoàn thành các nhiệm vụ, giải quyết vấn đề.

• Nhóm đặc nhiệm
Nhóm đặc nhiệm được thành lập để giải quyết nhanh một vấn đề lớn nào đó. Nhóm có trách nhiệm phát triển các giải pháp giải quyết
các vấn đề tức thời nhưng định hướng dài hạn

Hình thức nhóm công việc
• Nhóm cải tiến
Nhóm bao gồm nhiều thành viên có kinh nghiệm chịu trách nhiệm nâng cao chất lượng, giảm trừ lãng phí, gia tăng năng suất. Các thành viên đến từ các bộ phận của doanh nghiệp.

• Nhóm ảo
Nhóm bao gồm nhiều thành viên phân tán có liên hệ với nhau qua các phương tiện thông tin liên lạc để hoàn thành các nhiệm vụ.

Nhóm thành công
• Chia sẻ mục tiêu và thành tích • Động viên thành viên và thiết lập chất GEN của nhóm • Giao tiếp mở và trung thực • Chia sẻ tầm nhìn • Phân vai và trách nhiệm rõ ràng • Không khí hợp tác, phối hợp, chân thành, đo lường được nỗ lực • Phát hiện nhanh mâu thuẫn và giải quyết mang tính xây dựng

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful