You are on page 1of 14

From: “Carrie: The Musical”

I Remember How Those Boys Could Dance
by
MICHAEL GORE
Lyrics by DEAN PITCHFORD

Published Under License From

Imagem Music

Copyright © 1988, 2013 Telekinetic Music, Dean Pitchford Music and Mind Alone Music
All Rights Administered Worldwide by lmagem Music LLC
All Rights Reserved Used by Permission

Authorized for use by jessica d'ath

NOTICE: Purchasers of this musical file are entitled to use it for their personal enjoyment and musical fulfillment.
However, any duplication, adaptation, arranging and/or transmission of this copyrighted music requires the written
consent of the copyright owner(s) and of Musicnotes.com. Unauthorized uses are infringements of the copyright
laws of the United States and other countries and may subject the user to civil and/or criminal penalties.

Ǻ

Musicnotes.com

rall. }{ Ǻ b Ï Ï Ï Ï b G Ï Gm9/F CARRIE: #Ï pochiss.ple think I’m strange. F bb Ï « Ï . ú ú }{ Gm9 Gm9/F b CARRIE: b G Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 5 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Mom-ma.long? Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï « Ï. ú to get Ï E bmaj9 ú MARGARET: Whatever are you going on about. Ï Ï Ïú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï All the kids have called me Ï names. Ï Being different is the Lord’s blessing. ú Ï. 2013 Telekinetic Music. ú Ï. rall. ú Ï Ï Ï Ï Ïú Ï « Ï. Carrie? î a . peo . Ï ú a tempo Copyright © 1988.com Authorized for use by: jessica d'ath . F bb 4 Ϋ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï« Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï« Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï « Ï. Ï Ï Ï Ï (n) ú Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï Î Ïú Ï « Ï. b Gb 8 Dm7 · D7 Gm9 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Mom-ma. 4 Ï. don’t you think it’s time }{ Dm7 I should try bÏ Ï Ï Ï Gb (n) ú a tempo Ï Ï Ï F bb Î Ï Ï Ï « Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï « Ï. Dean Pitchford Music and Mind Alone Music All Rights Administered Worldwide by lmagem Music LLC All Rights Reserved Used by Permission Musicnotes.I REMEMBER HOW THOSE BOYS COULD DANCE Lyrics by DEAN PITCHFORD Music by MICHAEL GORE Gently q = 80 Gm9 E bmaj9 Gm9/F D7 ÏÏ ÏÏ ÏÏ b4 Ï Ï Ï Ï b Ï ú Ï Ï Ï Ï #Ï Ï Ïú G 4 ú mp pochiss.

Ï nÏ () the n ÏÏ # ÏÏ () ÐÐÐÐÐ b CARRIE: b ]G Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï « Ï . Ï Ï « Ï . Ï Ï Ïú Ï Ï Ï Moving forward q = 108 Bb B bmaj9 · Prom? bb G ] w prom.com · Ï Ï Ï Ï ú Ï ÏÏ Ï I Ï Ï Ï Ï Ï nev-er dreamed that Ïú . mf Ï Ï Ï Ï « Ïj Ïú Ï ú « Ï.ed Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï x î Î to Ï Ï Ï pochiss. b Ï Gb }{ F bb Ï « [ bGm9 b G 17 Ï. then just don’t listen to them. }{ Ǻ bÏ Ï Ï Ï b G (n) ú a tempo Ï Ï Ï F bb Î Ï Ï Ï « Ï. Ï Ï I could go. ú E bmaj9 · MARGARET: Dm7 Ï Ï Ï Ï ú D7 #9 · Car .2 E bmaj9 MARGARET: Well. can’t we stop and talk? b Ï Ï Ï Ï b G ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï F bb Ï Ïú Ï « Ï. ú Musicnotes.i . rall. rall. Ï Ï Ï Ï Ïú Ï « Ï. Ï Ï ú Ï Ï · I’ve been in-vit .” b Gb ú 11 }{ [ Dm7 î D7 · Gm9 CARRIE: Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Mom-ma. It is written: “He who hears My voice alone shall be saved. Ï Ï Ïú Ï Ï Ï b Gb 14 Gm9/F Ï Ï Ï Ï (n) ú #Ï pochiss. When j Ï Ïú Ï Ï Ï Ï ú Ï Authorized for use by: jessica d'ath .et .ta! · There’s this boy named Tom-my Ross. a tempo Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï « Ï.

bod-y feels the things that Ïú . A b/C j Ï I Gm/B b « j Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Some-times I dream in col .ors. ú might look nice. I Eb know I’m not like all the oth . rall. me « F twice. F bb «ú Ïj Ï E b/G b Gb Ï 26 Ï ú Ï look b Gb Ï ú Ï F bb « Ïj Ï ú I Ǻ B b/D Ï. b j G b Ï. j Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï úÏ . Î b úÏúú Ï b Ï j Ï G Ï.3 F7/B b bb E b/B b G Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Bb 20 he first asked and }{ I said no. Ï Ïú Ï Ï Ï « Ïj Ï Ï Ï ú ú b G b « Ïj Ï Ï Ï Ï Ï Ï 29 I Ï Ïú Ï « Ïj Ï ú Ïú Ï « Ï. ú F7/B b thought if Ï nice. Ïú Ï Ï « Ïj Ï ú Ïú Ï « Ï. Ï Ï ú he asked me twice. j Ï I « j Ï ú Ï pochiss. A b(add2) Some-times I }{ could make my dress. asked Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï j Ï Ïú Ï Ï Ï Fsus might }{ fi . j j Ï Ïú Ï Ï .ers. j Ï Ï Fsus ÐÐÐÐÐ }{ I E b/G He Ïú Ï Ï « Ïj Ï ú b Gb Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï 23 « F/A Bb B bmaj9 Ï ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï No . Ï Ïú Ï Ï Ï ú j Ï F bb «ú Ï Ï Ï ú Bb B bmaj9 E b/G so b G b Ïú . rall.ven think I’m F7sus ú Ï love - ly.n’lly told him. j Ï Ïú Ï Ï Ï Ï ú Ï Authorized for use by: jessica d'ath . úú E b/G e . yes. Ï n Ï Ï ÏÏ Ï úúú b úúú pochiss. And úúÏ Ï « j Ï ú Ï F/A j Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ïúú Ï Ï Ï ú Ï b úú a tempo « j Ï « j « j « j Ï Ï Ï Ï b Ï Ï Ï ú ú ú ú Ïú . « « j Ï Ï ú F bb « j j bÏ Ï w Ï Ï Ï bú ú Musicnotes.com Ï Bb j Ïú . a tempo « Ïj Ï ú I do.

and he’ll have me home by midnight. E b/G Ï.be I’ll find some-one to bbbb 128 Fm(add2)/E b I’ve accepted. Fm(add2)/D b I’ve accepted. Ï. Momma. Ï 37 }{ Ï CARRIE: Tommy’s a very nice boy. A bsus î. Ïú . Ab how ú. « j Ï Ï ú ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï w 35 }{ me. Ï. Ab Ï . Ï.. }{ b j G b Ï. Ï. ú. Ï Fm(add2) }{ love b G b bb ÏÏÏ . Ïú . }{ Ïú ú ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï úúÏú poco rit. b G b bb Ïú . Ï. G Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï bbbb 128 32 Mom-ma. = 100 May . Authorized for use by: jessica d'ath .. boys could dance. ÏÏ . Ï. Ï. 39 Fm Ï.mem . ú. re . ú.. Ï . Ï. ÏÏ . « Ï Ï Ï Ï « Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú... 41 I Ǻ bbbb 128 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï bb bb 12 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï G 8 p sub... Ï. F bb b 12 b 8 ú. Ï Ï... bb bb MARGARET: j G Ï.. Ï Ïú Ï Ï Ï ú j Ï F bb «ú Ï Ï Ï ú q. ú. Ï Ï Ï. please. ú. Ï. ú. I’m just not like you. . pp F bb b b ú. Ï ÏÏ .4 F7/B b Bb F/A Gm7 F6 E b(add2) bb E b/B b j « Ï ú. ÏÏ . Musicnotes. ú. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï bb bb Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï G Fm(add2)/C F bb b b ú.com Ï . ÏÏ . ÏÏ . Ï. ú. It’s Saturday. Ï. those ú. Ï. Ï ú.. Ï. Ï.. Ï .ber ÏÏ . Ï. F bb b « Ï Ï Ï Ï Ï « Ï Ï Ï Ï Ï b ú.. ÏÏ . Ï..

way. « b G Î 46 C7 b G b bb ÏÏÏ . In their cars F bb b « Ï Ï Ï Ï Ï « Ï Ï Ï Ï Ï b ú.. ú.... Ï. Ï. F bb b ú . ÏÏ .. Ï Ï.. a . Oh. mons Ï.. j Ï we’d « Ï Ï Ï Ï Ï « Ï Ï Ï Ï Ï ú.. mp F bb b ú . A bsus î.. were Ab E b/G Ï.ing b G b bb ÏÏ .. b ÏÏ Ï ÏÏ Ï ÏÏ close ÏÏ . of Ï . Ï.. Ǻ - ÏÏ . Press . CARRIE: Momma? ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ f « Ï Ï Ï « Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. Authorized for use by: jessica d'ath .. G b bb ÏÏÏ . bbb MARGARET: b G Ï.. G Î 44 }{ « Ï Ï Ï. Ï.. B bm Î. ú. 50 }{ Ï Ï Ï Ï. ÏÏÏ . 48 }{ Fm/C Fm they could sweep }{ j Ï Ï. ÏÏ . bbbC7sus.. Ï. Ï. how those boys bb bb A b G ú. Ï. ú. de - ÏÏ ... me Ï. Ï. Ï ÏÏ . Musicnotes. ÏÏ ..com Fri j Ï ú. « Ï Ï ú. ú. b Ï . ÏÏ . day Ï Ï J ÏÏ ÏÏ . ú. ÏÏÏ .. n ÏÏ . Ï... ú. on ú.. mance.5 bb bbB bm. Ï Ï Ï w.. b b G b bb ÏÏÏ . Ï. Ï ÏÏ .. ÏÏ . « Ï Ï Ï. ro - ÏÏ . ÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏ . Ï Ï Ï « Ï Ï Ï Ï Ï ú. Ï . Ï.. Ï Ï p F bb b « Ï Ï Ï Ï Ï « Ï Ï Ï Ï Ï b ú. Ï Ï Ï ú.. Ï.. Ï. Ï Ï Ï Ï.. nights.

- ther ## Ï . Musicnotes. will be ÏÏÏ . Ï Ï Ï Ï Ï b bb bbFm(add2) G w. n ÏÏ . 58 MARGARET: Oh. Ï Ï.. G # ÏÏÏ . Ï. Ï. F bb b «ú .. Ï.com ú. Fm(add2)/E b Ï. ú. C7 He isn’t like the others. ú. Ï Ï Ï Ï Ï «ú . really you will! }{ Fm(add2)/D b ## b G b bb Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï # 56 F bb b b ú. how your fa Ï.. Ï. Ï Ï Ï. Momma. Ï. Ï Ï mf F ### « Ï Ï Ï Ï Ï « Ï Ï Ï Ï Ï ú. Ï... Ï Ï Ï Ï. Ï E/G # Ï.6 bb bbFm/C. Ï. « Ï Ï Ï Ï Ï « Ï Ï Ï Ï Ï ú. · have. Ï . - ### Ï... Everyone isn’t bad. J Ï Ï Ï the ÏÏ C7sus lights.. Authorized for use by: jessica d'ath .. You’ll see. ÏÏ . Ï. I CARRIE: Not this boy. Ï... j Ï Ï. j Ï Ï.. G Ï 52 Ï chase }{ b Ï. Ï. whis ÏÏ ... 54 Ï Ï Ï Ï. Ï. ÏÏÏ . pered in my ÏÏ .. ÏÏ . ÏÏ .. }{ b G b bb Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï mp F bb b b ú. F #m ## G # Ï.. }{ Ǻ Everything’s not a sin. Momma. ú. Ï ÏÏ . G b bb ÏÏ .. Fm(add2)/C Ï. He’s nice. know Ï Ï Ï just how boys ÏÏÏ . j « Ï Ï Ï Ï Ï « Ï Ï Ï ú.

ÏÏ . Ï. Î. ú.. « kiss ÏÏ ÏÏ .... Ï... Musicnotes.. Ï. Ï. F #m ### G Ï. Ï.. the touch.. « First the F ### « Ï Ï Ï Ï Ï « Ï Ï Ï Ï Ï ú. Ï Ï Ï « Ï Ï Ï Ï Ï ú.com ÏÏÏ . Ï. Ï «ú Ï Ï Ï Ï Ï . try to ÏÏ .. ÏÏ . Ï ÏÏ ...7 ### G 60 A Asus ## G # ÏÏÏ . Ï.. me ÏÏ . ÏÏ Ï Ï Ï.. Ï Ï. he would sigh and ÏÏ . Ï. Ï Ï Ï.. F ### « Ï Ï Ï Ï Ï « Ï Ï Ï Ï Ï ú. j « Ï Ï Ï Ï Ï « Ï Ï Ï Ï ú... ú.. Authorized for use by: jessica d'ath . Ï. Ï j Ï ú. Ï Ï Ï Ï Ï 64 }{ ÏÏ .ing Ï. « Bm draw Ï Ï Ï with the Ï Ï Ï. Ï Ï. Ǻ Î. ÏÏ . ú. 62 }{ Bm w.. he’d swear Ï Ï j Ï Ï ÏÏÏ .. Ï A Asus ÏÏ . Mix . 66 }{ Ï . Ï. # ÏÏ . ear.. « Ï Ï ú. E/G # w.. near.. G # ÏÏ . lies ÏÏÏ . }{ Î. ÏÏ ÏÏÏ « Ï Ï Ï Ï ú. ú. ÏÏ ÏÏ . A and ÏÏ . Ï.. Ï.. ## G # ÏÏÏ . A Ï ÏÏ ÏÏ « Ï Ï Ï Ï ú. truth. ÏÏ . C #7 Ï Ï Ï... Ï. Ï Ï Ï « Ï Ï Ï Ï Ï ú.. Ï then # # Ï. F #m/C # ## G # Ï. C #7sus F ### « Ï Ï Ï Ï Ï « Ï Ï Ï Ï Ï ú. Ï. j Ï he Ï «ú Ï Ï Ï Ï Ï . ÏÏ ... Ï . Ï Ï Ï Ï. Ï Ï J F ### «ú . Ï.. Ï Ï . ### G ### G ÏÏÏ . Oh.

Ï Ï Ï Ï Ï }{ # ### F «m Ï G 70 ÏÏÏ . hap-pened be . what the boys do! Ï. Ï. G # ÏÏÏ . Ï ÏÏ . ÏÏÏ . Ï. ÏÏÏ . Ï Ï J F ### «ú .. J F ### Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï w. ÏÏ . C #7 E/G # 72 }{ Ï. Musicnotes. ÏÏÏ . # ÏÏ .. ÏÏ ...... ÏÏ ÏÏÏ ÏÏÏ ÏÏ .... Ï Ï Ï Ï « Ï Ï Ï Ï Ï « Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï They will break your heart. ÏÏ . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ## ÏÏ . }{ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Ï w.part.. w. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï w... C #7sus a whore! « x CARRIE: No! Ï. F #m/C # [ ### « Ï Ï Ï Ï Ï Ï G Ï Ï Ï Ï Ï 74 ] ### G ### ÏÏ . Ï. ÏÏ . # ÏÏ . Ï. ÏÏÏ . Ï Ï Ï Ï. Ï Ï. Ïj Ï Authorized for use by: jessica d'ath .. }{ Ǻ ÏÏÏ . ú. î... watch-ing you fall ÏÏ .. Yes! Î.. Ï..... a .. ## G # ÏÏÏ . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï F ### Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï w..fore? · Ï Ï.. ÏÏ . Ï Ï Ï « xj « « « Ï Ï Ï Ï Ï #x the blood that will drive them mad...es.... Ï. ÏÏÏ .com ÏÏ C #7sus C #7 Chas-ing you like î. so much.. G # ÏÏ .. f F ### Ï Ï w..8 F #m/C # ### G Ï... That’s « Ï Ï Ï Ï Ï ú. j « Ï Ï Ï Ï Ï « Ï Ï Ï Ï ú.. ÏÏ 68 cared j Ï ú. ÏÏ . Ï. Ï.. G It’s the smell of Bm Ï Ï Ï Ï. ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ . ÏÏÏ . Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Asus A ### A« Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï G Ï Don’t you think that I know? Don’t you think this has Then they’ll laugh at you. Ï # # Ï. They’ll make prom-is .

Ï. G nÏ 82 Ï call }{ Ǻ b G b n n ÏÏ . and they’re all like the ## G # Ï. ÏÏÏ . Ï ú. « F ### « Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. ÏÏ .. Ï..... Ï. Ï ÏÏÏ . Ï... Ï. Ï... ÏÏ . Ï.. j Ï Ï You can beg all you want to. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ . ÏÏ . Musicnotes. « Can’t you see Sa .. Ï.pents who crawl.. Ï. ÏÏ .... ÏÏ ... but ### G ÏÏ . Ï Ï Ï j b Ï b Ï I re - ÏÏÏ . ther came to me that ÏÏ .. mp F bb ÇÇ w.com ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï. ÏÏ . Ï. Asus A ### A« Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï G Ï 78 }{ F #m/C # ### . ÏÏÏ . how your fa j ÏÏ ÏÏ ÏÏ . Ï j ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ « Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Have you lost your mind? ÏÏ . Ï. Ï. # ÏÏÏ .. ÏÏ .. ff« # F ## Ï ú. bb Ï Ï Ï bb Ï. F/A Ï..tan’s pas . ÏÏ . G Î 80 }{ « j ÏÏ . ú. Ï.. ÏÏ .. #Ï . w. Ï 9 C #7sus ÏÏ Ï Ï ÏÏ . « Ï Ï Ï ú.F #m E/G # ### MARGARET: G « Ï Ï Ï Ï Ï « Ï Ï Ï Ï Ï 76 Don’t you know their game? }{ ## G # ÏÏ . Ï... Ç wÇ. ÏÏ .. Ï Ï « j Ï Ï Ï ú. w.. Ï ÏÏ ÏÏÏ ..sion has made you blind? ÏÏ . « Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú. ÏÏ . Ï... b n ÏÏ . « F ### « Ï Ï Ï Ï Ï ú. ÏÏ . Ï « Ï ú. ÏÏ ... Bm And this boy’s like the rest. Ï ú. - Ï Ï Ï Ï Ï ú. Ï... Ï.. bb Gm. Ï C #7 ú.. Ï. ÏÏ .. ser . Authorized for use by: jessica d'ath . Ï ú.. Ï Ï Ï Ï Ï Î. ÏÏ . « « Ï Ï Ï Ï Ï ú. Ï. ÏÏÏ ..

Ï Ï Ï ÏÏ . }{ mean that ÏÏÏ . Ï. I ÏÏ . Ï... Ï. « night. B b(add2) Cm Î. ÏÏ ... « ÏÏ . Ï. ú. Ï. me ÏÏ . j Ï Ï î. Give 88 Ǻ the same thing will j Ï smell Ï Ï Ï Ï. ÏÏ . ÏÏ .. Ï Ï Ï Ï Ï Ï [ b Gm b ]G Ï .. Ç wÇ.. Ï Ï Ï. ú. Ï. And ÏÏ ÏÏ to Î. 86 Gm/D That does . Ï Ï Ï ÏÏÏ . ÏÏ . he j ÏÏ ÏÏ took ÏÏ .com hap .pen gin.. Ï. ÏÏÏ . smoke b G b ÏÏ . ú.. tried to ÏÏ . ÏÏ . ÏÏ Ï b G b ÏÏ ... }{ F bb úÇ. see! ÏÏÏ .. Ï. Ï. Ï .n’t ÏÏ ..4) w.. mf F bb « Ï Ï ú. Ç úÇ. Ï.. w. and bb î . and the ú.. Î lust Ï Ï Ï in his î. Ï Ï Ï Ï.. ÏÏ ... ÏÏÏ .... j F/A j j Ï Ï Ï Ï Ï j Ï Ï ÏÏÏ . ú. Ï j Ï ú. touched me. Ï. « Ï Ï Ï eyes Musicnotes. [ b G b Ï.. D7sus me Ï me..CARRIE:Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ]G Î b G b ÏÏ . w. Ï Ï Ï Ï Ï Authorized for use by: jessica d'ath . Ï. # ÏÏ ..10 [ B b(add2) b Gb 84 B b(sus2.. w... D7 With the chance and you’ll of Ï.. « Ï Ï Ï.. G ] }{ F bb Ç wÇ. j Ï Ï. With the bb . ÏÏ . Ï. Ç wÇ.

[ Sa . Ï. Ï. « Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú.. w. « « Ï Ï Ï Ï ú Ï Ï ú. Î. Ï Ï Ï Ï.4) b G b w. }{ F bb Ï . Ï Ï Ï ÏÏ .. ÏÏ .com Authorized for use by: jessica d'ath . ú. ÏÏÏ . G ] your word that I’ve said.[ B b(add2) B b(sus2. Gb w Gm(add2) ÏÏ ..ten! You don’t hear ÏÏ .. ÏÏ .. Ï Ï Ï Ï Ï Ï. dead! ÏÏÏ .. D7 and the Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ . ú. ú. please lis . Musicnotes. Ï. Ï w. ÏÏÏ Ï Ï # ÏÏ .. Ï . ú. j Ï ú. Ï. 90 11 B b(add2) Cm Î... sin Ï Ï Ï nev . « Ï Ï Ï Ï ú... Ï..er î. Gm(add2)/F ÏÏÏ . Ï.. Ï . Ï. ÏÏÏ . « Ï Ï Ï. b . CARRIE: Momma. D7sus « Some-times I ÏÏ . F bb « Ï Ï Ï Ï Ï « Ï Ï ú.. f« Ï... w. Ï. please stop! dies! }{ Ǻ b G b ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ ff F bb ú. Ï. 92 a Ï.. G ] b G b ÏÏ . Ï Gm/D fa Ï - }{ b G b ÏÏ . bb î . ÏÏ .. b G b Ï. ú. 94 î. fight! bb Î ..tan made Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Mom-ma.. wish you were ÏÏÏ .. Ï Ï Ï. ther sin. Ï.

ÏÏ . Ï. úú>.. w. ÐÐÐÐÐÐ Ï. Ï Ï Authorized for use by: jessica d'ath . î. www . w. Ï. Î. Ï Ï úú . úúú .. Ï . ÏÏ .. Ï. ú. Ï . ÐÐÐÐÐÐ Ï. î. ú.com Ï . ú. Ï . CARRIE: I’ll get them! Cm/E b Î. w.. ú.. . Ï. G b Ï Ï.. Î all.. Ï. Ï Ï Ï. Ï. ú ww . w.. w .. Ï . G b úúú . Ï. ú>. Ï. Ï . F bb ww . G ú ÐÐ Ð Ð Ð ÐÐÐ sff z sff z sff z Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð F bb ÇÇÐÐÐÐ Ç Ç Ç ú. Ï. ú.. ú ú w bb î .. Gm MARGARET: Witch! >. =92 b Gb 102 ÐÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÐ 98 ÐÐÐÐ }{ Vamp Gm(add2)/E b ÐÐÐÐ }{ MARGARET: The rain’s coming in.... Musicnotes... Ï .. w . úúú . w. I have pow .. Ï . I have to close the windows. Ï . ÐÐÐÐÐÐ }{ b . ú>. CARRIE: I B b(add2) B bsus B b b Gb 106 ú. Ï. Gm/D I have noth ..er úú . pp F bb ww . >. 96 · · ÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐÐÐ j Ï. úÇ. « Ï Ï Ï .. . Ï . Ï Ïj ú . ú. Cm ÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐÐÐ }{ b . úÇ. w. Ï. . Ǻ w. Ï.. ww ...12 MARGARET: You’re not going! MARGARET: Then say no! Tell him CARRIE: I’ve already said I would. Ï Ï.. úú . Ï. www ... ww . am not F/A ww .. Ï. « Ï Ï Ï . Ï. a Ï. w.. ú. úúú . ú.. - fraid of you at Ïw. Ï. ÐÐÐÐÐÐ Meno mosso q.ing left to lose. ww .. ú>. ú. w. you’ve changed your mind! Momma! I said yes! CARRIE: Momma. Ï. ú .. wÇ. come back! Gm(add2)/D b G b ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ: mf F bb : : ú.

. ú. sf z ^j Ï Ï « « Authorized for use by: jessica d'ath . b wúw. ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ Ï.... Ï. Broadly q. w. Gm/D Ï. ú. p « Î. Gm(add2) Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï.. ú. Slower q. ÏÏ . Ï>. = 80 úú_. pp G5 w. « j w ..b G b Ï. Noth-ing you can say ÏÏ . Ï D7sus D7 ev . ú. « Ï Ï Ï. ú.com Gm(add2) stop me ^j Ï # ÏÏ « ^j Ï « Ï E b(add #4)/G ú. b G b úúú .. Ï. Ï... ú. ú. mf Ç úÇ.. Ï. A tempo q.. Ï. ú. ú. = 65 j Ï Ï. w. 117 F bb ÇÇ ú.. > Î. ú. Ï.. Ï. Ï. 110 Gm/D j Ï Ï I }{ b Gb can b Gb }{ Ǻ use.. ú. Musicnotes. ÏÏÏ ... úú_. úú . ú.. Ï.. Ï. ú. b G w.er }{ Î.. a . F bb úÇ. ú. úúú . Ï.gain. ú. E b(add #4)/G ú. “ úú_. Ï. G b www .. ú. Ï.. Ï. ú. Î. ÏÏ . Ï or j ÏÏ Ï Ï Ï « do will ÏÏ . Ï.. 113 }{ Cm/E b 13 Molto rall. ú. = 100 Ï Î. ú. 115 F bb ÇÇ ú. «. « Î. úú . w. úú . b ú.. Ï. Ï. Ï. F bb www . ÏÏ .