!(EtMArIiI ENA .TOXO. ANEnAPKI!:l OPrANO THE aI.EaNon KOINOTHTADI.

t~r"".:IN1:,SI,7,19tJ!))

41e9ve~ NopHIJIGTIIO Ta~Eio; noUoi OVaj)(IJ'lllOUVTOI • aAAol80pulqloOl, aUOI 'liE Iputt1npoopovq:. AUa ~ lal X,wpi, TllVnapouoia T01ll iEv

elj)aPIJ~ETal Kala ypGwa: ~ 611q IOU OUVTUyq ,ena OIKOVOplKG !IICI~; VnapXEI, ,apOVE, KGI aAAql AOOJ1; naVTDJSJ PETa rqv cmOIJiIlCPU-YOqEK IOU Tllpeiou, ,0u6ev Aa~ avaYVll.lpitETal.

, apaye lall 011'011' lono lIa~TO

~IE8'NIEL NOMd,LIMA,TIKOTAME,IO

EI

45

. INnTOE

Auo xwpec;, 11 AlYUnTOC; I{OI 11 nolWlvla. claov cptToc; KQl' £~alptall TO )(J:ICOC; TOU~ va IJEtcilV£TQI aTO 1.1100. Ol KOKtC; yAc.ilooec: ano~l!ouv aUTl'l T1W QVOnavn:XI1 e~vOla ae ~UO ne~6 QTolXtla; H noi..<4via alo6tTtllOXUp6 Ml.lnI OTIC; HnA, sv<ill') Atyum:oc; brtpene Kanwc::VQ QIJ£11pgel YIOl11 otOO'1l1'nc: aTOV "0i..£1oI0 TOU K6i..noll.

Xal'&lU;va nal6[ TOU li.N .T. r')tovlltXPI TO IJtOQ TIle: lIeKaE;Tlac; tau '60 TO paTOIOTIKO KQ9&OTwC; Tn€; NOTIOe; AIPPIK~C;. AnD TO npWTO Mvmo TOu 1957·58 T) npET6plO'tiXE Til ~VVQT6111Ta va ovovswvel TIC; tIClPOt<; an' TO Tapelo,

IJ£ 0POIi(; noi..v KaAlrn:pouc; aM KoBc aM,1'1 QlpPIKOYIl0'l Xt.i.lpa. Kl CUTO napA TO ytyov6<; 6TI ea I.InopoUC1£ va 1###BOT_TEXT###0&1 TO npol1~I'II.1QTa TOU loo~uylou nhflpwlJwV 1.1£ 11) 61aB£0Tj TUI ... TcpdoTlwy an08Cl-laTUlV xpuaou neu KmeXcl .•

ENEZOYEAA

o np6elSpoc; Kop}.oc: Avtp~ ntpec;, ClE Myo nou

. eKqI<i.IVIIClt erne; 28 (J)cJlpo~aplou 1989, Katfly6Pll0.e TO A.N. T. Via TIC; 'I'opaxtc; nou E;tcmoOQV OTT) xwpa. a 6I1lu9uvn'J.c; TOU t1.iN.T. Mlaell; KalJvtl:ol«; anQVTl10e JiItOw TaU ncplOlSlKOU "Time» iJE tva ... «non paper»: ~Mou &tJrc,M; ypdlJJlO atu; 4 Mopriou nou KQrQ.""'yct Poc tu; M~etr; "0' tpj).o~ GOr; '. It{30JlOt TIC, CIJ8UVC/iTWV rro;"mKwv. XP'7U1/JOITOleUV A lye ~tatpopcTIKI1 y;"wacra elrav ptA.OUV C1TOrJr; "U~OAiTSr: rour: arr' d. TI oral' "lAauv' C1TOUq 1p{)"our;' TOUr;».

O unoupyo~ E9vlI<nQOIKOVol.liac; EU. e. XplOTOaouAou ~LElllJeuoe npooecru 15nllOO'leUIlOTa nou elJ<PCrvl~av TTlV eMnvIK~ KU~BPVI'Jon tT01~T) va ~rrrrioel Tf1.v napBIJ~aon TOU l'l.leevou~ NOlJl0I.IOTIKOU Tcuelcu (~.N.T.). Til 15lollJeuOTl avu'j, 6IJ(Il~, ouv615euO'El ue ~la euBeio 15~I\(Ilorr «To l'l..N.T. 15evel.· VOL IJnallnouAoe; .. , Eycil oev 80elxa ev15oIQ' 0'1-10 vo ~11T~oUln;xv'K~ ~O~6ela». Avu'j E:iVOl n r.t~'l KAel6i: <crexvlK~ ~o~8Ella». To 6.N. T. e!val tvae; a110AUrUlC; TexvoKpoTIKOC; I.IllxavICI.IOC;, onOpOiTTlTOC; YLO TTl PU61-l10Tl TUlV VOIJICIJO'TIKWV Kat O'uvaMaYI.I0TIKooV naYKOOj.llUlV OXtO€(llV, Ano TTl QlUOn TOU 15ev txel noxrnKoi'15eoAoYIK~ KmeU6uvOTl. MAUlcrre, OKO~O KOI rtprv ana Tl1v KaToppeuon TUlV K0geOlwT(IlVtOU un6p~OVfOe; COOlaAlO'jJOU, OUYKmtio£ye OlO tJeAn TOU xoopeq OUTIKtC;, a15tol.leu-

6" N. T, - n ArK 0 r M I A T PAn E Z A

Movo

01 KaAoi AoyaplGOIlOi

l' -

Kavouv

TOUC; KaAOUC; cpiAouC;

tee, aMa Kal aVQTONKec;, 6nwc; n Ouvvcplc, n nofu.ovio, Tl rtOUYKOCAO!)io Kat n POUIJOvia ...

NA %KIAXTPO Al'lo n00, OIJWC;, a-

MErAAHJ: vtAei TO A.N.T. TIlV

I:EXYOI Tpollepr'l TOU OUVOIJIl:

I.e 1:1 oQlelAe:l T'1 cpnlJIl rtou TO oKo"-ougel; M~nwc: 11 enlKA'1on Tile: nopelJ~oO'IlC; TOU .l'l..N.T. elvcn eva xpnOlpo CKIOxrpO rtou cvcouooov KoBe TOOO 01 n~At· TIKol os xoope~ ue o~ulJeVO vopiopcroruorccTLKO npO~h~l.IaTO, Yla va anooeloouv ana n6vw TOUe; TIC; eu6uvec; 1-.IIOe: oKllr)pnc; noxrnKne; AITOTIl10<:;; AUTr'j tTlV anollJll urtoornol~ouv tYKPITOI OlKOVOIJIKOi oVaA.LJTec;: «C(1Sl· on 01 Ku/3epvwvrer:; oev elval olarefJelj.leVQf va n€plopioouv Tf]V KaAoT7epaOf] Tf]C; apxou· oac Td~ewS' nov Ku/3epv6, Ko8wC; Kat TWV arpaTlWT/KWV Kat TWV opyO,j.I/CJeJWV ttou rove; OTI7Pl(ouv, sm{3ciMouv TOUe; nCpIOpIGj.lOUe; otouc f1fOeOUC; KG! ta l7f,lepoIJiaBIQ TWV epyaroOnaM!7t\wv {CJXupl(oj1evec; on TO .1. N. T. cpraiel. (<<OIKOVOlJlKOC; roXu~p6110C:», 25.5.1989).

Elver aAn8elo OTt IJE: TIlV oUOTT]pn EWOIO TOU OpOU TO A.N.T. oev J.lnopei vc naipvel' jJerpo oe KOnOIO xwpo. Yncvooeua OIJWC; tva OIKOVOIJIKO np6YPo1J1JO, nou e:IVOI unoxpe:wpeVll va ro OKOAOu9noe:1 cnoio xwpo BeMl vo oVTNicel KEQlOAOIO ono TO TOIJe:lo. Av eev TO ~oveIKlVouve:U€1 va iJq ~pioKel rncrrwTec; cere omv e:Aeugepll KE:<paAatOYopo. To all<;oVOIJIKO np6ypOIJiJo rtou "OUVI010» TO A,N.T. eivOI runonomaevo:

1. AvnnAlleWptOlIKtj€OWTeplKt1 nOAtTlK~, ue i-1e:lwO''1 TWV O'1IJOOIWV oonovoov, li'5IWlIKO' nomoeic.

2. YnoTilJnon TOU VOIJ[CIJOT0C: TIle; xwpae; eVOVTl TaU ool\oplou.

3. ME:'rpo npootAKuoTlC; ~BVUlV enevouO'ewv, OXt iJOVO 8eO!.lIKo(oVTlonepYloKot VOjJOI K.An.} Kal OIKOVOIlIKO (IlE:IWOelC; nocvPOT1KooV plo9oov), OAf,,6 Kat CPOpoMYIKec; eAO<ppUVOe:IC;. E~OCQlCtN.O'Il eE,oywYlic; KePOWV K.'\n.

AUTO TO npoypOlJlJO crcseconolnenc OUP<PUlVO 1Je: touc eunveuorec TOU eXEl 01'6- xo TTl OT0geponoinon TOU loo~uyiqu nl\ripwI-lwv, OTTlV np6~'1, 0IlWC;, eVloxuel rnv e~apmen ana Tl~ napa15oO'loKee; eE,oywyec; TTlC; xoopac; nou ~piOKOVTOV 0TIl ~6o., Tnc; core- 8eloc;. H Ku.~epVlloll nou OKOAou9ei aUTee; TIe; o15lwtec; e:m!)po~e:U€TOI ue npooKolPIl e· Mc.ppuvoTl TUlV alJOOUlV VOPIO~OTlKooV 6u· OKOAIWV. IuYl'j9wc; !.Ie TTl IJOPQl~ vtwv ~ovei· wv Ylo TTlv e:~unl1p€Tl1ol1 TWV naAloov Xpe:wv KOl !-Ie mOTwoel~ YlO KOTavo'\w'{IKO npoIovrc, LTTlvouoio npOKetTOIVIO Qlou;"o KO KAO , OXI IlOVO oev «nepIOOeU€t» Ke:cpMmo Via rqv avopBwO'l1 TWV KOT€01POIJI.IEVWV OtKOVO~IWV aM6 OUOIOOTIKQ 01 )(pE:WI1EVec; xoope~ xpnlJO'TOiSOTOUV TIC; ovemuypeve~ ueoco TWV elcaywyoov TOUe;.

01 Mo OOe:Ac.poi opyavlolJ0i, TO l'l.1€9vtc; NOlJlOiJOTLKO Tousle (A.N.T.) KOI n Ale6vr,c; Tpane~o AvoIKoMIJ'1O'llC; Kat Av6mu~nc; (nOYK.OOI.IIO Tpane~o - n.T.) txouv nop6A.1111'1 toroplo KOI. nopejJQlep~ O,"y6vUlCl'l. H 1- OpuOI'l roue oupntrrta us TO reAOe; TOU 20u nOYKooplOU nOAE:lJou. To ll..N.T. i'jTov n oneYTllOl1 oro np6~Am.la TWV eMelIJIJOT1KWV 10'0- ~uyiwv. evoo'1 flT eixe oxono vc 8eoel ce KiVllo'1 Tr] I1€TOnOAeP1K~ 61001Ka?io ovonru~ne;. Ano TO 1973, orov K010PYl18'1Ke TO VOIJIOfJOTIKO ouornuc nou elxe eecrueret TO 1944 010 Mnptrov rOUYT~, 11 io£LToupyia ou D..N. T. aMo~e Pt~IK9: An6 OPYOVlOPO nou e~oO(pCtN.~€ TO VOI-IIOPO lJe-rarpan'1K€ oe opYOVICIJO e:t;ooQlCWO'1C; mcrdioecov.

H ouvoooq TWV Mo OPYOVIOPoov OUyKOlI.eiTm K6.8e xpOVO OTTlV OUaOtYKTOV KOI. KCtee rolro XP6vo ea KCIl10tO. n6,,-'1 nou txel npoxa- 80piOTeL To 1988, OlO Be:poNvo, cpe-rOC; OTIlV MnoVYKoK, lleTa on6 rotc XPOVIO 0'ITl MaopiTTj. TIC;lpexouoe:c; epvao!e:c; OleKnepolwvoUV 22 ~leu9uVTtq. 015 xoopec; I.IE: TTlI.I€yo_ALrrep'l OUlJlJETOXn (HnA, M. Bpercvlo, repl-lovio, roMlo, lonwvia) op(~ouv €VOV OIKO TOUe; &e:u8Uvrrl. H 1:oouOIKn Apof3iotxel Kat Dun') evov, XOPTlotTlV ulIJIlAr'l )(PllPOTOOOTIK~ me; 1- KOVOTTjTO, Kat evav 11 Klvowc; Xwpa us TOUe; neprocoreoouc KOTOiKOUC;. 01 unoxomsc xwpec; tXOUV 0XlljJOTioel 15 op6.15e:C; nou e· KAEyouv KoSe Mo )(povla TOOtKOTOUC; 15leu· 8uvn'J.

noM Ol1QVIQ txel xpelomei 'tJncpoQlopio, oM6. Kat TOTe Tl llJr'jQlOC; TUlV Kpmoov elvm cVOAOYll 1Je: TTl ouveuxpopo roue oro Kecpo· .11010 TOU rouelou, Kat aUT~ ue TTl oelpa TTlC: npool5lopi~etOI ana tva no).,0nAoKo oUOTIluc KPITIlPiwv nou eXouv OXtoll us TO OIKOVOIJIKO j3opoc; Ko6ellloc;. ETOI 01 HnA KOAUmouv TO 20% neoinou TOU KecpoAaiou TOU D..N.T, Kat exouvTOV npdrro Myo, eQlOOOV et· ocptpouv nepinou 600 01 TeoO'eplC; ertouevot. H lonovlo e:m8UIJe:l va ou~~oel Til OUJ.lIJETOxn (Kat Tn cpwYl'j lllC;) Kat va npooeyylo€1 TTl 15Elm:P118eon.

Aev IOXUEI, ouve:nooc;,n OPX~ «one land, one vote» 6nwc; moue; Oiv\ou~ i51e:9veic; op· yavlOIJOUC; O'!o nepl800pla TOu OHE. Kal i·

ENATAMEIO nOVEINAI TPAnEZA

OWC; Yla va ylvel aL1fl'l '1 I5Lacpopa aKolla rno evrovn, 11 elSpo TOUe; oev j3ploKetOl 0TIl Neo YOPKIl oMo OTIlv OUOOlYKTOV, aTO KEVTPO ISIlAo5r; TIle; nOAITIKr;c; e~ouoloe; TCIlV HnA.

eo xpelo~OTOV vc ljJ6.E;el Kove[c; nOAu Yla v9 ~pel KonOLQ Olo<poponoillOIl TOU £:i.NT. one trjv eniOllfJIl nOAlTlKr; YPOIlIlr) TaU LTen NTIncpruevr, 0Ewpr')911Ke nepirtou OUTOVOIlTil 11 otcon au, OTOV 1S1!~.KOljJe T'1V napoxr') ruottooeov ern XIM srtl npoeopiae; AAtevre r') 0TIl NIKapaYOUa TWV IOVTlV[OTOq. 1y16AIe; f3t(301Q 0 nlVOTOt'r eKove: TO npO~IKOnllfJa, 01 «ooovot ~avOV01~ay.

TIlV napOOTOOIl 0TIl cpenvti ouvooo TOU 8.N.T. OT'1V MnovYKOK EKAellJe 11 Lof3lel1Kr; EVWOIl. napouoo r')TOV I"HO fJelKTr) oo(3leT1Kr) cvnncocenelc .. OXl IlOVO eKnpOOWT"lOI tnc KevrplKr')c: Ku(3EpvIlOIlC: aMo Kal noMc.i.lv OlJoonOvolwv Kal OIKOVOI-IIKOi rtcpcvovrec t-le onOKAiVOVTO OUIlCPepovro. KOTO napaooE.o, ana tnc llePIO, tpcne el-lQXlvlOTTlKaV yla npwTIl <popa 01 HnA va urtoornpkouv gepIJo mv nopoXl'! OIKOYOIJIKr;c: l3or')9€Lac; OTTlv ELm. Mexpl TOV 10UNO, 0TIl QUVOVTllOTl KOpU<pr')e; TWV errrc nAOUOIOTepwv XWpWV TOU KOOIlOU, e:ixav opvllgei KOTI ncoouoro. OIJWe;. rooc, lJeTO lie; pay50ie:c:; EOwTe:pIKee; eE,eAiE,ele; TOU KaAOKalplou, unaPXel vto npc.i.lTIl cpopa 11 5UVOTOTllTO vo onoouvoB9e:1 TO OlKOVOIJIKO KeVTpo 111C: M'oOX,OC; ana 1'1C; OIlOonovosc OllPoKpoTle:e;. MIa eE,WTe:pIKll aIKOVOIlIKr) (30r')gelo 80 oleuKoAuve rnv nOAITIKr') i51eio5uOll1TlC: 8UOlle;· Ot-lWe;, ourn TIl cpopa, 01 supwnoi'Kec:; xc.i.lpee; - KOI Kupiwc:; '1 repuovlo nOUKOAume:1 TO 38% 1'OU oO(3leTlKOU e~UlTe:PIKOU xpeouc; " ovreooooov OTIC; OlJePIKOVIKEC:; npOTQQE:IC;KOI 1l0VO nopaoKflvloKO npodienocv eva oxe51o eKToK1TlC; j30r')geloc;.

Avn9ETooe;, 10 npo~'\~IlOTa TWV unepXP€ooIlEVUlV XUlpc.i.lv TaU TplTOU KOOjJOU [3peElqKOV 010 nepl8c.i.lplO Tllq ouvooou. Mnopei va QVQlpepe..,KOV one elol1vrioelC; TWV Duo npoe5pUlv, IlOVO KOI 1:16vo OIJWe; YI.O vo emf3ef3Olw80uv 01 noM:c; ouvrcvsc; 0 npos- 5poC; OU 8.N.T. npoKoi\eoe Konolo aio9floll OTOV ~~"'woe 1lE: OTOIlIpO on «6mv TO xpear; BtJTTo6i(el /.JIQ xwpo va QvarrruxfJei ttpetu»

HBEHTETA THE TAiAANAHZ

va ;'T]rpfJouv uetoo» - oMo 10 IlEtpo aura ~TOV 10 YVWOTO. H 011650 TUlY unepxpewlJ€:voov xwpwv ue IlEOO e9VI.KO elo6i5TlIJO (nepinou 20 xwpee;, Kupiwe; AOTlvoojJepIKovIKec;) KAr')8IlKe: ana nc cnocooac TIle; ouv65ou va OKOAou9r')oel TIC; peToppu8pioelS nou BlpepIJOOTllKOV OTI'l XIM. OjJ.WC; OKPI[3ooc; a unoupy6e; OIKOVOiJl.KWV TTJC; XIA~C; MeooVTpo C06- ~e:trovloe OTI IJIO aelpo one xc.i.lpee; eo [Ju8l' OTOUV aKollo rtepiooorepo OTlW OIKOVOI.IIKr') eE,08Aioooll ov cev TOUe; nopaxwPIl8e:[ KOnom nlonoon OTIlv anon'\l1pwll~ nov xpewv.

HHIM TOY rKPOYI1-7

Tnv i510 eoc nou OUveop[a~avol e:KT1p6- ooonOI 155 xwpwv - lJe'\wv Tau £:i.N.T., 01 npOYI.IO'l'lK€:C; OrtOcpaOelC; nolpvovrov Nyo IJOKpmepe. O1I'lV [1310 nOAIl, OTTJ ouve:5piaon TaU I.IUOTIlPIW50ue; ({rKpoun-7>J. 'H ouvcVTIlOI1 TWV errro nAOU0l6Te:pUlV KPOTWV (HnA, lonoov[o, repl-lovio, raAAio, M. Bparuvic, ITOA[O, KavoM<;) 51opKeoe cptroc; TpelC; oMKA'1pec; I-Iepe~, evc.i.l IlE:XPI or')llepo ortovIa ~ene:pvoOoe 1'1<; OKTW dipec, HOIl, TOV louAIO 010 Aoy5ivo, eixoj.lE: napel uro IJIKPT1 yeu· on YIO TO _yeo POAO TOU «rKP?U~-7». Ot i<l.IeyOAOl» 5ev e[xov rteproptore 1J0vo 010 VOIlI0I-l0TLKO Kal OIKOVOIJIKO npO~MIJCllO nou TOUe; onooxo,\ouoov IlE:XPL onueoo, CAM el1€KTo91lKoV oe ~I1T~l-IaTO acponAlollou, i3lonpOYI.IOT€u8I1KOV ue TOV rKOPl-lnoroocp Kat OU~~TT100V TOV rporto eVTa~lle; TIle; EIT..Cl, OlO KAOIJI1. Enp6KeiTO Yla um npaYPOTIKT1 unOKOTOOTQOI1 TOU OHE.

AUTr') 11 OUVOVTqOT) TWV 7 lJexpl cnueco ~.

TOV TeA.elwC; erurm. 8ev un~pxe KOVOYI0f.i0c:

E:OUlTeplKJic: lI£ITOUPYlOe; KOI 0 OX~1l0 oev Qle8ere VOj.J1Kr') uncoroon. TIe; anocp6.oel<; TOUe; oev TIC; nAqpo<pOpOUIJOOTE: ana aVOKOlvUl8eVTO oMa 0116 OKP1TOlJu9iee; OIlCP[[3oAI)e; OKOntIJOTIlTOe;. H ouv9NmlKr') nopouoia OTI1V MnaVYKoK auTr')e; TIle; «oUVWj.JOTLKr'lC; eTOlpeiae;» (KOTO lTlV eKQlpo.0'l TIle: 'Liberalion") lOWe; va npool0yp6cpel Kal TO oKorelv6 j.leMov nov enol-levwv ouvoowv TOU £:i.N.T.

To uovo oiyoupo eivo! OTI 01 E:KnpOOUll1Ol TWV 155 XUlpWV E:<puyav ana mv npWWJouoae; T'1e; ToYMvolle; onwe; OKpl~We; r')p8ov. Me Mela XtPIO.

AnnNIA

i!l.L£KlIlI~<ilVlae; TlllltKl') Tll" aVQII£I~lll-ltC'a CrtO lI.N.T., Tl lanwv[o unOOTl')pU:;e[ Ile-rpa cMcpPuvCTI'le; TCIIV rue xpelllj.levWII XCllPWV KID, ~1511 TO 1989, npoxwPTloe De J.10YOIACp~ I.U;[C!lOTJ TWv oIPclllwv unavQrrruKTw'oI xwpli).v npoe; QIJT~v, na va K£plIlofll, j.lQ.)..[OTa, '1111 EUVOIO Konollllv KpaT<bv Til!:; EUpUTePI'lt; neploXTt<;, Qvt~olie 'KOTpo.Tela "l1pOOTaa[Ot;~ TWV q>TWXWV aOIQTlKWV KPQ"

WV. ITO <pOlITO Tllt; EnlxelpnCTl'le; eiVll1 ~tPa,a t} QI-I·IPla~r}TrJOIl TOU 151£6vou<; p6~ou tOU 150Acplou.

rUN BPETANIA 0, aplIlltu<:t###BOT_TEXT###lt;; owtmaec; TTl!:; naptIJj3aOll<:TOU lo.N.T.lSev nepl.opl~OVTaIIIJOVO erne; of,JEloa (:I1.1'6IlElle<; LmePXPECllj.I.tvECj xwpec; TOU TpitOU' K6oj..lou. EvoC; KOB'l1'flTilC; TOU Ili000TOUTOU

AVQlITU~Ile; 010 naliEnlOT1'lIlIO TaU Iaoe~ em{II'liJOve aTO m;plol5lKa j'Tima» (31.1.1989) OTI «ndvw oncl200,OOO Beoere; epyaolar; XdlJl7KQV OTT} BpE:TOVla Aoyw T11t; 1J&(OJOflC; rwv e~aywytiJv npot; Xf)&(J)I1£:vec; XtiJpec: «a: navw am; (; &I(or. 81:08((; cpyaoloc; Xd8I"JKOV (mC; /3rOf.JI1xavIKtt; Xwpee; AclyCiJ TWVrrCpII(OnWVeme; cloaywytc;".

iii EPOY _

To nepoiJ C,"OTt~.EI TO m:lIlo elPapjJoy~c; TaU rue OKAl')pOU npoypaj.lj.laTO<; TOU A.N.T. - lawe; KQL 1'10 Myou<; tKl5lKI"(OI')C:: H xcilpa TIi.lV IVl(oC; l')Tov I"( npw,1"( (Kat ., 1-I0V1'1) nou TO 1986 ul08t'l'110t rnv npoTODI') TOU <Ill'lfi: .... KaaTpo ylo m:ploplal.l0 Tnc:; n"I1Pwl.I1't<; tau xptove; ltlC:; ClTO 10% TWV flTr'(C;JlWV E:f;aywywv "Cr1e;.

nap' ella auto KQI eaw TO .c..N.T. Oal1y~B'1KE at nlll')p'l onoTuxia: To jJovo nov KOTacpepC I') vto TlONTIK~ fJTOV va anpw~el XI1l.llille:c:; anB~nIOl.ltvouc; n&pOU~IOvouC; (~% Il&iUlofl TaU lJi:aou clool5l'lI.LOTOC;

47

~

K mOPYlloll !WV KPOTlKWV em~on'J0ewv Kat auvoKol\oUe., opallOTIK'l oU~Tjall one Tlj.lec; eLowv npWlT]C; OV6YKTjC;' «nnvu» 1.1011 TWV IJIOewv KI (Com:.\euetpworp' TaU TL" llaplefJou' 1l0~IKeC; orroxuoeic npOKeLJ..I€VOU VO aU~Tjeei 11 'CQVTaYWVlOTlKOTIlTO» KPOTl" KWV KOt LOLWTIKWV emX€lp~oewv' IOIWTlKO· noillOIl e:mxe:lp~oewvouvoi5e:uOJ..leVll orto 1J0~IKtC; onol\uow:;.

AlJtowc; lleTO: oeK60e:c; xLAlaoe:C; K00l10U OlOUe; 15pol1ouC;. Onou UI10PXeL xorroro rtcPOOOOIOKO IOXUp~, KaAO opyavWiJtvll GUY" oLKa""OTIK~ cOllri. yevlKec; onepyiec; ouvooe:uol1evec; ouxv6 ana ouvsoouoe«; J..Ie: TIC; OUVOl1elC; KaraOToi\~c; nc emcconouevec ue TTlV "TriPllOll trlC; TO~IlC;"· 0l10U lILa TeTOlO opyovumKri ouvmoTllm anouOI6.~el, eva 00" ve~&\eYKTo YIOUPOUOL ce KU~epVIlTLK6 KTlpla KOI oourrso IJOPK€T. /\ellMoiec;. elJnpTjolJoi, oiun XUiJtvo IJO~K6. OTT]v aocpai\To.

To cevcoro txel enavQArlcpeel aMen a"'" AIll\ee; cpoptc; oe OAG TO ye:WYPOCPlKO I.ui KIl IT]C; ui5poyeiou. Ano TIe; opxtc; IT]C; oEKoe:ttac; TOU '80, OTOYlO flle8vE:C; NOjJlOIlOTlKO Toueio Klll naYKOal1la Tpone~o aVlIKaT€OTIlOav tnv nponvouuevn (KOI nOll anOTUXIllltVI1 ... ) =cvamU~IOKn)} nOAlTlKri TOUe; cnevovn mov TpiTO KOOI-IO, ue urc ouvroviouevn nteon vto TTJV e11lj3oi\ij «olap9pWTlKOJV aMaywvn, t· voc aKriPUKToq n6Ae1JOC; iSle~oyeTQl oe noYK601l10 KAi!-lOKa. Ana TTl LIJUPVTj TaU 1980 IltXPI 0 Na'lpollm TOU 1990, tva ya'lTOvoKl e~eyepaewv Kmoypocpet IT]V onorurk; evemU~LQKWV oX€6twv, KOIVo.>VIKWV ooouo«ov KQI IJla~ OAQKAllPnc: ol€8vouC; TO~llC; noovIJOTWV.

TOUpKJICI, cDtllpouaploc; 1980. H KU~tp" VIl01") NTq.llptA enlX€lpei va ecpaPlJooel 6po" KOVTelo rrpovoouuo TaU A.N.T. Yla lJeTo~a· 01") ana TIlV Oap€IJIkrrIKl'j ornv «e.\eu8epT]'1 oucovouic, YnOTiIJIlOll TaU VOj.JiOj.JQTo<;,l\IJQTWOnC; aU~T1011 TliJWV, lla~IKec; artOAuae:le;. Anepyiee;, KOTaN'jtlJelC; epvcorookov, ropeXE:C; Kat AeTji\ooieq. nepinou 2.000 VEKPOi.

Zaip, Mcnoe; 1980. APOI-lQTIKec; au~Tiaele; 111Jl.iwKaT' eVlohTi!v TOU b..N.T. =€onouv noAUWlVee; TOPOXtC;. Ki\eiolilo 'TOU rtavernorn- 1J10U TT]C; Klvoooa.

MapolCo., lo';'vloe; 19B1. Tapaxeq crnv Ka~aJ..lnMvKa., iJeTO ana ou~TioelC; 40·80% OTIC;IIj.JtC; TWV TpocpIIlWV. EnialllJOC; onoi\oYIOIlOe;: 66 vexool, Avenlonuoc: n6.vw ana 200.

I0J1peplv6e;, OK1'WPPIOC; 1982. iIlave8VlKn crtepvlo KarQ Tr"lC; unoTiIJIlOIlC;, TOU novdi-

A

T

r

peOO O'TO 1990) O'TOV TO)Jea TI1~ nopaywyr'!c: KOKOtvnC;· AKO,,"ou6'loe IJO~1I11i1 eloper'! vapKo15o"'aplwv, ,Q,yo150c; TTlC: IOOTlj.liac: TOU e8vlKou VOIJIOIJOTOC; Kat OAOI<A'lPWTIKr'! f(OTappCUO'l Tr)e; (eI<T6c; VOPKWTIKwv) "nopCl15ocnoKlic;D OU(O'IIOllloC;,

OI,£~&ytpa£llt; ,

ucroc 1,,1l08wv KOl nov ou~Tioewv TIIlWV nou eT1l~CMel TO tJ.. N. T. Ema vexcoi. 50 rpou iJO· rlec, 500 ouM~tlJelC;.

X1.MJ, MaIOC; 1983. iIlpulTn "lJtpa alalJaptuplaC;l. Yla TO unep"<llIAE:MU8epo OIKO" VOIJLKO npoYPolJI-IO !"IOU 1'1 XOUVTO TOU ruvcrosr ecpapllo~el ana TO 1973, uno rnv myioa TaU .1,N,T. 01 OlaOT)AWaEI~ Sa ouveXIOTOUV KOI TOUe; ertouevouc jJ~vee;. 6eKOOec; V€KPOt.

Bpa~IA'lal, 1983. MUOlba anepw.l.lv, TO" paxwv . KOL emopol1wv oe oounco fjOPKe:T 010 rao naOAO, OlO Plo, OlO :LOVTOC;, 010 Kourtivoc, om CDOPTOAtOO Kat 0' QMee; nOAeIC;. A€KOOec; vexpol.

TOVJ1oio, .6&KElJflpIOC; 1983. flmi\aolo· ojJOC; TTle; Tlll~C; TOU tlJw~.llOU, Kat' eVToATi TIle; naYKOOIJlOC; Tpane~ae; Kal TOU tJ..N.T. Tapaxtc: oe noMa.;; nai\elC;, us rtsoinou 100 ve· KpOUC;. H Ku~epVt)oT) unovaxwpei.

MOPOKO, I.avouaplo~ 1984. AUsTiael<; nIlwv KOl iSlOOKTPUlV. E~eYEpoel<; ce MapaKtc;, IKa~aIJnMvKa., POjJnerr KOI aMoll. 400 vexpoi. Meiwol1 TWV au~riogWV.

AVloe; AOjJivIKOC;, AnpiAIQC; 1984. Au~~" (Jele; ruxov 010 rpoeum KOI 010 KOUOllla. reVIK~! onepyia Kat AO'lKri e~€yepoll. EntlJ~QOTj tOU orpcrou. iIlOVlO ana 100 vel<.,poi.

Ioul5o-v, AV01~n 1985. To ~.N.T. ertl~6Ai\el oro OTPOTIUlTIKO Ka8eOTwc; TOU NlllElPI rrjv npoYiJOTOnOlTjOIl "olop8pWTIKWV ueTappu9llioewv)1 (KarOPYll0r"l emoon']oewv, unorlpnon vOl1ia~QTOC; K,An.). ::eonouv e· KTeTQIJEvec: Tapaxec;, AeTjl\aaiec; KQl em9t" Dele; os npeo~e[€c; KOt Kul3epVl")TIKO: Kl.iPIO. iIl6.vw ana 20 vssool KOl 5.000 OUMnljJelC;. EnEI1~ Of) 'TOU orporou KI ovoroorm TOU NI· !-ItlP!.

A'iniJ, MOIOI; 1985 .. Ma~IKec: anoAUoelC;, oUlJcpwva us TIC; oOTjyiec; TOU 6.N.T. E~eYEp" oele; 010 Kan • AiTIEV, orb IKOVQLI3e:C; KOI oro Mnq.mapVTonoAlC;. l\ellJ\aoisc; Kl ernaeoerc ce otpotorteco jJe 6eKooec; VEKpOUC;.

rOuaTtpaAa, I&TTT&IJPpIOe; 1985. Anepvise KaSTjYl1Twv «n unaM~Awv evovtiovrtov neplKonwv nocoerusoo rtou ent~6Mel TO A.N.T. Entv[3aoTj TaU otPOTOU. Mia oeKoplc veKpo[ KOl 1.000 ouM~ljJel~.

iii OYMANIA

H )(liIpOTOU ~oi5'lY"Tl'IN TaoouotoKoU un~p~e TO npwl'O ne!5io tq>OPIJOYr'lC; TWV «npeypOIJIlOTWV i5OIJIKIie; OlKOVOIJU(l'IC; OVOOUYKP0!fI'JO'IlC;» TOU ,c".N.T. H OUIJq>WI/[O nou &K~I)IOQV OTic; 22 louvlou 1982 TO TQIJeio KOII) POUIJOVIKn KUptPVf]O'I1 np9~>"&ne Tn PI~IKr'( ilovanpOoopj.loyr'(» TIIJWI,I (npo~ TO "6V6)) K'dl epyoTll\WV O(.lOI~(1,V (n()oc;

MnOPEl1 TO eupela~ an",X!']oewc; (5uTIKa usoo eVllpt· pwonc; va iSlapp~yvuaVTO lI-lClTlO TOUe; VIa rnv emSoM

OTpOTIW IK.OU VOf.JOU OTfIV iIloll.wvia (13 AeKepr3piou 1981) Kal Yla TTj r3iolTj ouVlPl~ri TaU epymlKou Klvr'j"

pOTOe; TTlC; TOTe: "AAAqi\ey· YUllC;» , 01 TeXVOKpaTec; o· iJUlC; rou ~.N.T. eixov E:VTe· AOJC; OIOQlOpeTlK!'] YVWIlTj Yla TIC; nOAITIKEe; KOI KOIVWVIK€C; e~€Ai.~elC; OTT] xwpa 'TaU AeX BaMoa. LXeTIKn tK8eOll nou O'lI-l00I8Ur'lKe oro oel\rio "I M F Survsy» TOU opYOVlOiJOU (23.2.1987) KaTO" ADyel 0 evov lJoMov 8eTu<.o cnoxoviouo TIe; OIoeptvlOC; YPoSl6c; TaU orprrrnvou na" POU~E,i\oKI. BOOlK6 KprniPlo, q (tOTW KaL sv jJEpel) one«oroorcon iJ'lxavlol-IWv me

TO KClTW), ee ouvi5uQo[.l6 1J£o TIJv em~oM ytwv 'r,p6pwv mle: KOT,oO'KeuEc:;. mit; jJ£TQq>opec; KOI OTI'\V OT0J.lIKT'j Ka'tava~(OoTl. Tr)v C1VOI~'l T~U 1989,1'0' ,c".N.T. ncpcuctace TI1 Pou[IIQvto

we: ~xwpo. - np61uno» (lJa~[ IJ& U) XlAt\ T~U nIVolott): 10 Ko8eO'Tci1C: TOU

TOQOUO OKOU eixe KQTCnpeptll va Ilfli5eVloEl TO E~WttPIK6 *ptoc; Tl1C: xwpoq (14 i510 .. i50AOPIO + 715n3. ~oA.QpIQoe

48

~.:~

vd8E'tO !lE 'to auV1l6 O!lEVa baXQU~QEX'ta QEJtOQto.~ 'to'U't'UJ'C U, ta eVtlJ1l:a'to'U Ll.N.T.

O'UvtXoULgav 'tTlV «artOcpaOLOTLXbtrrta» -rO'U mgatTlYov LaQOu~tAa'X.L.

N

A

K

1«; cppaVT~oAac;

BoAlpia, lavouaploC; 1986. To .6.N.T. em~aME:1 ~tTpa AITOTllTOC;, liSlWTlKOnolJioelC; Kal j..lO~'IK€C; 01101###BOT_TEXT###0elC;. Ym:pn"-118WpIOIJ.6C; Kal Ka805oc; XIAlMwv UI10 0110,.,uOI1 !J€lQ'\,\wpuxwv mil 1###BOT_TEXT### na~, 110U KllPuaoETol oe KOTamOOll tKTOKTllC; ovaYKllC;.

ZOlJma, , 986. Au~~oelC; TIIlWV KOT' eVTO,\~ TOU 6.N.T. npoKoAoUV Aoi·K~ e~tyepOlllJ.e 15 vespouc, 0 I1poeiSpoc; KaouVTa ava!36i\AEI TIe; au~~oelC:.

Bpo~J,Ma, ll&KtIJPpIOC; 1986. AnepYloKo KUIJO KO .6 TWV j..l£TpWV AtTOnrrOC; TaU nooeiSpou rapve"i ("axt.5lo KpouoC!i50»), uno rnv al yicQ TOU .6.. N. T. Ene:lJj3o.arrl'Ou otpotou KQTO TWV crreovev. LTle; 20 c!le~pouopiou1987, 11 Kuj3tpv11Oll ovaKOLvwvEl rqv OVOOTO'\~ KOTaj3oA~C; TaU xpeouc;.

PoulJovia, NoslJlJploc; 1987. Emj3ol\ri opoKoVTelwv OlKOV0l-IlKWV lJ.E:TpWV (nepucomi orllv 110POX~ llAeKTplKou, yevLKeUj..ltvll XP~OI1 i5EATiou oro TPOCPII-I0) Yla va ortonxnpw8ei TO EsWTeplKO XpE:OC; TIle; xwpOC;. EpYOTlK!'l e~tyepo" OTI"}V n6AI"} Mnpooocp, lJe iSeKai5ec; vexpouc,

Bev&~outAa, lIIej3pouaPloC; 1989. Topoxtc; oro Kapcu<ac; KOla TOU OII<iOVOI.HKOU I1pO· ypalJlJ.0TOC; TOU ve:oeKA.€VlJevOU OOOloA- 0111J.0KPClTTl npot15pou AVTpe nepeC; E:I1EKTEi.· vovrru oe 61l Til xwpa. EnelJl3aoll TOU OTpOTOU. MtXPI TIC; 3 MapTiou 01 vsscct !pTOVOUV (Emo~pwc; ... ) TOUe; 440.

ApY£VTIVI'), Melloe; 1989. EKTETOl..leVEC; AEIl'\aoiec; KOTOOTIlj..lO:rwV oro PO~6PIO, oro Mnouevoc A'ipcc:, orrjv KopVTol3a, OTI'l Map VTC nA6.To KOI O{T] MeVT6~o, orev PI~oonaorec KOI rreooviorec OUIJ<Pwvouv OTI"IV €rnl3oA~ 0POKOVTElOU OIKOVOl1lKOU IlPOYPOI..IIlO.tOC; uno mv olyioa ou .6.,N.T, Kr;pu~fl TIlC: xwpo~ cs xorcoroon noAtopKiac; Kal (5eKQOec; vsspoi.

NIYIlPia, louvloC; 11989. Eml3oAr; rrpoyp61l1..lOTO~ LOU t..N.T. aVTllleTwni~eTOI IlE CPOlTllTIK~ KI epyonK~ E~E:Y€:POll oro I\OYKoc; Kat oe aMe:c; nOA.ele;. n6vw on0100 v€Kpoi.

lop~avia. Avol~fl 1989. E~ty€:POll KOla TIle: AtTOTllTOC; IlOU E:1ll136AAETOI KaT' evroxnv TOU 6.N.T . .t:.EKMee: vexcoi.

BoAlpia, NOEJlPP10C; 1989. revlKeupeVll

KOIVWVIK~ aVOTopax~ KOHl TOU npoypalJ' I1OTOC; OIKOVOIJIK~C; ova5Hlp8pWO'IlC; KOI TWV IJ.O~lKWV onoxuoeev. KTipu~1) KOTCataOIle; rro'\lopKloC; KOlIlO~tKtC; eKTonioeu:;,

Pout.lov!g. l&&KEIJPpIOe; 1989. napa rnv anonAr1pwl.l~ TOU e~WT€pIKOU XpE:OUC; Kat TIlV eKiSr;AWOlllKovono[1l01lC: TOU .6..NT, 0 e· ~08'\lOlIJE:VOC; n'l8uOIlOC; E~eyeip€lOl everpenovroc TO KageOTWC; TOU Tocouoeosou Kanou 1 .000 VE:KP0l.

Zapnla., IlouVIOC; 1990. 6tn,\ootOOPOC; Tile; TtlJ~C; TOU a,\euplOU. 6lai5-11Aci.JoEle; KOl ouYKpouaelC; pe 23 vexpouc,

KevlQ, IlouNoe:: 1990. EE,tyepoll KOla Tl1e; enL!3oA~C; vecov lleTPWV Am)TllTOC; orto TO tl.N.T. rUYKpOUO€tC; j.le TO otporo KQl QEKO· OEC; vsxpoi.

H noperrove Noro. nou Ko8E 6iJo..o napa Mel va KAeioel, K08e aM-a napa elvoi esQVTAllTlKI'j. Anocpuyall€ e~6iJo..ou va ouurtso« M!3ouj.le 0' ournv oMenaMIlAEC; eKpn~ele; nou Olll..lelci.J8l")KQv E:VaVT[ov npoypal.ll1C:rrwv avo,\oywv IJ' aUTO TaU .L'l.N.T. - npoy.paj..l· IlOTQ OIJ..WC; nou cnooxonouoov va... onoTpe:tlJ0UV napel-ll3ooll LOU u:Aeumiou (M· yepia, OKTWj3PIOC; 1988: 500 vespol. Moi5e· YOOKOPTl, 1982: 100 vsxooi, K .. O .K.).

LTI"}V iiSla, TeAeUTOlo, ourn xornvoolc unopei overo Koveic; va oUllneplM~€1 KOI rnv KlVE~IK~ eE,eyepol') TOU 1989 (3.000 ve:Kpol) - napa TIC; IOIOIJOpcpiec: Tl"}C;. H Kiva TaU NTEVYK cSev onorexel OMWOT€ rrporuno «lJ.a9I')ni" TOU 6.N.T. - l..leAOC; TOU onolou eivol orto TO 1980:

ayop6c; KarOl orrc TO orpoTlWllKO Ko8earwc;:

"Eva OVQfaOTIKO vouoBSTIKO ttaseto 8sorriCJT77KS oro TeA'7 TaU 1981 Ka( ueoa oro 1982, ue oxono T(} O(}iuoupvio sVDC;- OIKOVOJlIKOU ooomuatoc nepiaootspo anoKEvrpWTlKOU orr' 0, TI auTO ttoo upiotato oro uevaAUTEPO PE:POC; Tl]e; uetanoASPIKrjc; rrepIOOOU, orav n KSVTPIKrj olstJeUVOl"} cnal(e npoueoovra poAo (...). no;,,Me; OIOIKI"}TlKG Ka8oplop6- vse:;- ttusc; ciMa(av. /.lEJIWVOvtac oe l1eyaAo (3a8po tnv avaYK'7 cmoomocwv ana TOV KparlKo npoonosov« ouo. De; anotessoua. TO s-

'l'oKoxpeoMola). To 600 QKOAOu6110av Elva, napOT1a"w ana YV<U(ITo.

Ii EEXOEAOBAKIA.

Mnopell1 «~EAo\J05I'l1 enov6.",oon" TOU cpBlVpnwpou 'tou 1989 vo enm~xu\lE: Tn" &1I0WIlOTWOIl Tile; TocXOOAo~oKlac; (ITO 61t9V1i KOtOlleplol.l6 epvao[ac;, 01 npwTec; 05ICpeUVflTtllec; enocptc; Via TIlv tVTa~Tl Tl1C; np6.VaC; at<il fI..N.T. e[xav ylvel WOT60o ",106 XP6vo rno nprv -TOV 10liviOTOU '89, ano TTl ~OKAnponup1')vu(fl') IlYEoIa TOU KKTo I «OnoloCT~rirro'(e ~OV£ICTIJOf; /JeY0},f}(; J(AilJaKOC;"', axoAla~av 'ron: (30.0) 01 «l3IaivQVOIOA TOlllt;l!, «80 nptm)r va CTIJV~eeE( IJc auCTrT/povc; P(Jout; OIKOVO/JtKIjC; arrd~OCTI7C; KCJl Jie ava~lap8pwCT£IC; nou 80 o617YriCTOtJV alTo TOV KSvrPlico CTxe5JaCTJio CTe npo(TtYYICtr] rl]t; £Aeu8E(J"'!; ayopdC;N.

Po(apu).

ApyeYT,v'h Ma,~ 1989. 0 OT,paT~ umpaO'lli~QI Eval' CJOump",aplt'tt.

To 310 ana TO ~!40 npootQ ~trpQJO TI)~ KIJ~tpVTla'1~ ~aIK~c, evc'iTI)TQ~ rou .rQA~QZl6p MlAvTE: 6PI~ 6TI «8a avaereuouue TIt; uT7oxpetiJCTCIt; lJal; eVQvrI TOU /l.N. T. Kat 80 Kora(JyljCTou/J£ TIC; OKQV~aAliJ6£IC; anoTl/i;,o£u; TOU eCTKOuiJoJO• Ka1'6mv TOutOU, 1'0 fI..N.T. ,CQVE01'eIMn TIlV Kuj3tPVllO'l

,AAltvrC ...

BouKoupim, Acdt'PfHCM; t 989. HC~otfA.,cn, TillY XPI~ O'To&'N.T. . "an cawcn: TOY

Taaoucriallou,

rrirrsoo TWV nfJwv o/l7),aoIQOTf1KS usoa oro 1982 (,.). Arr6 TO t 982 KOI JleT(j OfJPCIdJ8'7KS /.lCPIKr, {3sJt. Tiwol] TI]e; OIKOVOfJIKf;~ KOrOOTaOI]e; me; no;'wvioc;, TOOO tnc syxdJploe; ooo «en TWV C~(J}T&PIKWV OIKOVOf./IKWV axioeaiv me: xdJpac;. Aun; I] QVDKOJlI/J'7 Ka8ool"}yr,8r]KC otto TOV toueo rwv aveooKWPUX&t'wv, onou '7 net»oroM me; sPvao/QKt'jC; avorapaxr'/e; unr,p(e KaiplOe; naoavovrac».

To nwc; I(EnITEux8T)K€" I3t~OIQ aUT~ 11 crtoxorooro- 0'11 TI')e; "EpyaolaK~C; €:tP~VIlC;" eivcn yvwmn • KQl 9Atl3ep~ - «rropic ...

49

~

iIIcIHaaiIm,lI ~w~ •

~tt;~;:17;~~.

,CIfTM"KtIKIj avppol/lq tlitdVtUV alfd 11]tlKoi111IJ!pwIj f1par/.lar:rKdT1Jfa rot) TplrolJ x6u{Jou, JJt IJPva611(1j 1JXl1rr}(Ij uwo!ela mv l(omMqAI1 I,HJUO'IHtj!!1WJ(POIJO'I],

' .. ppM ~ 1M IIioAo (Plxotel

... rOl.l'EHrop MrraprriV/(o (1979).

H <MAil OWl) rou I'I'!MOl noTt ppa{vm!JwKou (lcuipaToC;, /.1& r.a J,laffa rwv /.IcJiQ)v /.11010

. lra/~II(ljq ulIlJJ.IIMlar;.

,EvlJla'rp~poIIO'o Mr:rro/.liptlla: ." veapO!; n,owroytUV70'll'j1j me;' TOlviali' (4I~pvd.V'TO vra IIJI/Jo) '\

.. '8ooemur!2il/lel,arc Itn.l:~06pOIJIO. Ical' 80 (JKoTweel

. rrl'l9lf7; '"tx&lpwvrat; 11'0

.. _A.r[aTtrjieI1J1Q r-pQrrefa.

- ~-"P91ft1 (I 'I'll blushfng) TDIIBIJI YJ(ollr

.. ~uj/.lClV (f 982" 01 4ItAlrrrr{~t; rOil M6pl(Oii iJWQ curd 'To tfpt(JfJO evdq{tvoll rrpAeormKou Q:uvcpyelou. kararMmrrlKol ~Id'\oiior . (IE fJoSiy~o {Ja$id

_ QUTOaxelJICll1P&VOI 'IT/1I' IiJpa

. f(W ~yuplaf./aTclI::".

o 1q¥CIOI)~ (Missing) Tall XtiJUf,Q f'a{Jpa {f91J1). To, £T!o'8pCllml'D J(ocrrOt; mt; OIKOV<lUI,",c: ItefWlav(1f)qM. Evat; Vl<apd~ 4J,Jt;PlI«JV6r; o'iiffpeaQ (7I'lJ "OlD<» 9uPQrQ TaU "paEI/(orrl!/.Iar~·tTr17 ;KlI\tI' WIl1R7S.

eeM AIIA4U<AIIA evernov TaU ~tKaClTl'1- pi.ou ecpepe: oro qlC!)<; 6.MtC; e:u8uveC;, OUYK&' KP. 'lJeVoeKe:~lIec; '{WII KU!3E.PVfjOe:wv "au ovnnpoowneuoVTClL oro OIOtKllnKa _ OUijJ~ouAla

nov KU~EPVWVl'c!}V, lJW €UeUV11 TWit HnA nou exouv ouv6locpepet O'TIlv U· npaa9jJl0l1 TUN XP1"J~ClT\arl'Kd>v nyopwv IJSOW TaU tepOOTlou iSavelOJ,louarov enoeeXOuv . KQTacpuye:1 npoKe:llJtvou va KQ· MljJouv tl~ orpatlc!}TIKec:: 6anave:c; TOUC; xwpiC; va ernaOAOlN neoiooore!=l0ue; CPOPOUC; oro

15~K6 laue; 'llr.nElu·

_ _ o!Jo, nOUXPI101IJO-

norouv TO. nAeOVQOjJOTO lOUe; 'flO YO- XP'l)-lO· T0i50u1,00uV TO OlJeplKOVIKO tMelIJIJO ovn va 1J~Q(pepouv nop.ouC; erne; XWp'e:C; Tau TpiTOU KOOJJOU .. 01 apVTrn~ec; e:mmwoBIC; TWV rtoAue9vIKwv EITOlpSU:OV Tov!ClTI'1KaV e:n[ol1C;. nptV nSpaOel ClTI'1V eTUlJllyopl.a TaU aurr; KO' Beaun;, TO i:l1.opKec; 6lKcicrtTIPlO lWV hatiw napCllTlpe:! on au!ofle:plopi~eTol. OTT]v eK.· I'SIKooll TIle; un68eonc:: !lOU 'TteTlKe un6ljJI1 LOU Kat !JOVO. To il.'IKaOTIlpLo KaTtA'l~e oro enJlJnepaop.a on:

1. H naY-KooJJla Tp6.1'te~a KOt TO i:I.e9vee; NOIJIOJ,lOTIKO Ta.iJe[o no.~_a~l!J{Ou.v. tOY KOL!larOTlKO XoP1Tl TaU OH,E. blOtl oev npoCl)8ouv uljJllMTepo enlne~o {CI)~C;, ni\~p'l anaaxoN]on KOI,OU,venKeG qtKQVOIJIK~c:. Kat. KOI'-';CI)VlKnc:; npoollou KOlaVOmU~nc:;, OUTe npOwell' OON Ko86i\ou cSle8vwe; TO oef3oovo TOO'll evepwmvwv I5I~aIWl-laTwv. Kat TW.V9 .. e~e:hlW. owv e)..£ugepIUlV, XWPIC; Olo.KPlon cpuMc;, <pui\ou, yhwooac:; t'1 8pf)OKeia.c:;, onwc; onerretrci oro ap9pa 1!.3 Kal 55 TOU XO{JlTl,

EmnllEov, napo~looav TO OIKOlWlJoeeVIKnC;KUpIOPXiOC; TON e:nl~E:pouc:; KPat'WV 'Kal TO OIKO[WIJO, nov AOd>v O11'lV aUToOloeeoi] roue.

2,~naYK:6olJla Tpane~a KOI.toi:l.N,T, nopa~lO~OUV TO :lOI.o TOKClTOOTaTIKO TOUC;, Oe· OO~EVOU Otli5ev exouv OUp~6Ae:1 ClTI'1V need» enon KOt Til blon;PI1OT1 'uljJIlAWV emne(5oov o· naox6hl")ol1C; 'Kal.npo. Y~. ClTI.KOU el.09onlJatOC:; Kal O11'lvavomu~n tWV napaywylKwv n6poov ,(::/AooV TO)v lJehwv lOUe:; we:; crr6xwv OIKOV0I.II· I\n,c:; nOhlTLKns., onw.s Ka90pi.~ouy TO npwlO apepa TWV IOPUTIKWV OUIJ<PCI)VIWV TIle; no· VKOOPI.OC:; Tpcme{ae; Kat TaU .i:I.N.T.

E_mnMov" 01 monilaEu:: nou Xopnyri9'1KOv ee .OIK'l'OTOpIKSe; Kl:'. ,~epVJioelC:; .KOTMqE,ov ouxva a~ eE,onhlopo,uS nou xp.1101IJOnOlne~Kav evcvnov TaU AOOU 11 enevM9nKav cs ~evec:; Tp~ne~ec:; XCI)pie:; vq xpnOljJono!1l8ouv YIO rnv Ovamu~Il,UW uyeIO.111v eKnOl5euoI'J 'l rrpoypalJ~QTO. Tpocpooooiac:;.

3. H naYK6opiO Tp6nE~o etvol EVOXn cuehe:lac:; ~l6TI xop'lYllm: Mveto xwplC; vae~elaosr qooo:rp TIS av6.YKEC; TWV xpewOTOUOWV xwpoov ovre €.i\a[3e: nAr;pwc:; unotjJl'J TIle:; mv I' ,KOV0111TO TooV xp8(J)arouClo)v e:8vwv va ~ErrAnpWOOlJV rerotc MovEla, H nOAmKt; ~O~I' 'Klis avo~16pepwo'le; TooV naYK6oplo.e; Tp6- l1e~ac: / .D.,N.T. npOKOAe:Oe ou~av6jJe:Vf)~a· e9P~ lJ8loc.pop0t;l0pwv ano Tlq xpEWlJev:ee; x:wpec: one _rnarWTpteq .. Luvenwe:;, ot ~wec;. IKOITO e:!l[ne50 ~(L)~C: OTIC; xpewiJ,evec; Xd>pe:S elill15e:lvwe'lKov. To ne:p,aciMov exsl unOOTEI ave:nav6peooTee; ~A6.~ec: KOI 01 neploxec; 6- no~ ~ouv oI.160,(evE1c:: Aaoi. exouv KcrraCl1po, <pel. H "(OTO~OA'lOrrO~I"IIJI'!l0ewv ea nDensl 0,·. uv~nwC; vo ~e:heTrteel. _Me:o<!> TetOIWV neeKTIKWV, TO A,N,T, Kal'l naYKOOIJIO Tpane~a nopeiXQv tjJe:u15~ vcuurertomon ornc:; otpomY1Kec:; ouoowpe:uone; TWV ~IOIJ'lxavIKd>v XwpWv, rev nohueBvlKwvETOlpe:1WV KeU TOU 15Le- 9vouc:; XPlllJCITlarl'Kou KEc.paholou, or onoiec o5~yrjoav 'amv rrooouoe KaTo.crrpocp~ TOU ):p€ouC;. KOlOOT~OCP~. nllpu 'B. Erl'et o:e .K.i.vOlJVO 0Xt uovo 10 napov aMo Kal 10 IjJeMov TIDV m:iPIOOOn:pwveevwv.

4, AalJaavDvrOC; un6\j;ln nc nOA1TiIK€C; Kat TlC:;.OI.KOVOj.lIKec: ouv6';Kec; !lOU yevvlloov TO x:peoc:;. 'l pOVOIJSp~C: Komyyehia TOU jmopel va OIKOIOAoyq9e:1 we: «olJuva oe~ataoraoq QVO.yKIlS», H twutala ylvElOl OsK'Tli on6 TO ~le8v~ o~KacmiOla wS VOIJ11ll1l 6~uva 01OVl1 KOTaaONllWV ~leeVWV unoxpewoewv. 'Sa uno61iK~ue oo~opa TO e:n~ine:150 ~w';c:;~ou nAn- 8lJoIJoU IJlac; xwpoe; - oncoc OUIJ~atve:1 OTIC; nsomreoerc GAWV TWV XwpWV TOU tp!TOU KOO,IJOU» ..

tINT. - nArKOIMIA TPAnEZA

EVOVOIJGTI TwvAawv 'KaT,a:aIIKa~o'UIIC'n

q,op.e;ic; Tau «Ioli T'It; Kup,aK1)r;» elvCJ' 01 TUOIIKAITOnOYAOz., 6HMHTPH'J TPIMH:r: ROil 6HMHTPH:r: IPAPP'A%

WV. ITO <pOlITO Tllt; EnlxelpnCTl'le; eiVll1 ~tPa,a t} QI-I·IPla~r}TrJOIl TOU 151£6vou<; p6~ou tOU 150Acplou.

rUN BPETANIA 0, aplIlltu<:t###BOT_TEXT###lt;; owtmaec; TTl!:; naptIJj3aOll<:TOU lo.N.T.lSev nepl.opl~OVTaIIIJOVO erne; of,JEloa (:I1.1'6IlElle<; LmePXPECllj.I.tvECj xwpec; TOU TpitOU' K6oj..lou. EvoC; KOB'l1'flTilC; TOU Ili000TOUTOU

AVQlITU~Ile; 010 naliEnlOT1'lIlIO TaU Iaoe~ em{II'liJOve aTO m;plol5lKa j'Tima» (31.1.1989) OTI «ndvw oncl200,OOO Beoere; epyaolar; XdlJl7KQV OTT} BpE:TOVla Aoyw T11t; 1J&(OJOflC; rwv e~aywytiJv npot; Xf)&(J)I1£:vec; XtiJpec: «a: navw am; (; &I(or. 81:08((; cpyaoloc; Xd8I"JKOV (mC; /3rOf.JI1xavIKtt; Xwpee; AclyCiJ TWVrrCpII(OnWVeme; cloaywytc;".

iii EPOY _

To nepoiJ C,"OTt~.EI TO m:lIlo elPapjJoy~c; TaU rue OKAl')pOU npoypaj.lj.laTO<; TOU A.N.T. - lawe; KQL 1'10 Myou<; tKl5lKI"(OI')C:: H xcilpa TIi.lV IVl(oC; l')Tov I"( npw,1"( (Kat ., 1-I0V1'1) nou TO 1986 ul08t'l'110t rnv npoTODI') TOU <Ill'lfi: .... KaaTpo ylo m:ploplal.l0 Tnc:; n"I1Pwl.I1't<; tau xptove; ltlC:; ClTO 10% TWV flTr'(C;JlWV E:f;aywywv "Cr1e;.

nap' ella auto KQI eaw TO .c..N.T. Oal1y~B'1KE at nlll')p'l onoTuxia: To jJovo nov KOTacpepC I') vto TlONTIK~ fJTOV va anpw~el XI1l.llille:c:; anB~nIOl.ltvouc; n&pOU~IOvouC; (~% Il&iUlofl TaU lJi:aou clool5l'lI.LOTOC;

47

~

K mOPYlloll !WV KPOTlKWV em~on'J0ewv Kat auvoKol\oUe., opallOTIK'l oU~Tjall one Tlj.lec; eLowv npWlT]C; OV6YKTjC;' «nnvu» 1.1011 TWV IJIOewv KI (Com:.\euetpworp' TaU TL" llaplefJou' 1l0~IKeC; orroxuoeic npOKeLJ..I€VOU VO aU~Tjeei 11 'CQVTaYWVlOTlKOTIlTO» KPOTl" KWV KOt LOLWTIKWV emX€lp~oewv' IOIWTlKO· noillOIl e:mxe:lp~oewvouvoi5e:uOJ..leVll orto 1J0~IKtC; onol\uow:;.

AlJtowc; lleTO: oeK60e:c; xLAlaoe:C; K00l10U OlOUe; 15pol1ouC;. Onou UI10PXeL xorroro rtcPOOOOIOKO IOXUp~, KaAO opyavWiJtvll GUY" oLKa""OTIK~ cOllri. yevlKec; onepyiec; ouvooe:uol1evec; ouxv6 ana ouvsoouoe«; J..Ie: TIC; OUVOl1elC; KaraOToi\~c; nc emcconouevec ue TTlV "TriPllOll trlC; TO~IlC;"· 0l10U lILa TeTOlO opyovumKri ouvmoTllm anouOI6.~el, eva 00" ve~&\eYKTo YIOUPOUOL ce KU~epVIlTLK6 KTlpla KOI oourrso IJOPK€T. /\ellMoiec;. elJnpTjolJoi, oiun XUiJtvo IJO~K6. OTT]v aocpai\To.

To cevcoro txel enavQArlcpeel aMen a"'" AIll\ee; cpoptc; oe OAG TO ye:WYPOCPlKO I.ui KIl IT]C; ui5poyeiou. Ano TIe; opxtc; IT]C; oEKoe:ttac; TOU '80, OTOYlO flle8vE:C; NOjJlOIlOTlKO Toueio Klll naYKOal1la Tpone~o aVlIKaT€OTIlOav tnv nponvouuevn (KOI nOll anOTUXIllltVI1 ... ) =cvamU~IOKn)} nOAlTlKri TOUe; cnevovn mov TpiTO KOOI-IO, ue urc ouvroviouevn nteon vto TTJV e11lj3oi\ij «olap9pWTlKOJV aMaywvn, t· voc aKriPUKToq n6Ae1JOC; iSle~oyeTQl oe noYK601l10 KAi!-lOKa. Ana TTl LIJUPVTj TaU 1980 IltXPI 0 Na'lpollm TOU 1990, tva ya'lTOvoKl e~eyepaewv Kmoypocpet IT]V onorurk; evemU~LQKWV oX€6twv, KOIVo.>VIKWV ooouo«ov KQI IJla~ OAQKAllPnc: ol€8vouC; TO~llC; noovIJOTWV.

TOUpKJICI, cDtllpouaploc; 1980. H KU~tp" VIl01") NTq.llptA enlX€lpei va ecpaPlJooel 6po" KOVTelo rrpovoouuo TaU A.N.T. Yla lJeTo~a· 01") ana TIlV Oap€IJIkrrIKl'j ornv «e.\eu8epT]'1 oucovouic, YnOTiIJIlOll TaU VOj.JiOj.JQTo<;,l\IJQTWOnC; aU~T1011 TliJWV, lla~IKec; artOAuae:le;. Anepyiee;, KOTaN'jtlJelC; epvcorookov, ropeXE:C; Kat AeTji\ooieq. nepinou 2.000 VEKPOi.

Zaip, Mcnoe; 1980. APOI-lQTIKec; au~Tiaele; 111Jl.iwKaT' eVlohTi!v TOU b..N.T. =€onouv noAUWlVee; TOPOXtC;. Ki\eiolilo 'TOU rtavernorn- 1J10U TT]C; Klvoooa.

MapolCo., lo';'vloe; 19B1. Tapaxeq crnv Ka~aJ..lnMvKa., iJeTO ana ou~TioelC; 40·80% OTIC;IIj.JtC; TWV TpocpIIlWV. EnialllJOC; onoi\oYIOIlOe;: 66 vexool, Avenlonuoc: n6.vw ana 200.

I0J1peplv6e;, OK1'WPPIOC; 1982. iIlave8VlKn crtepvlo KarQ Tr"lC; unoTiIJIlOIlC;, TOU novdi-

A

T

r

peOO O'TO 1990) O'TOV TO)Jea TI1~ nopaywyr'!c: KOKOtvnC;· AKO,,"ou6'loe IJO~1I11i1 eloper'! vapKo15o"'aplwv, ,Q,yo150c; TTlC: IOOTlj.liac: TOU e8vlKou VOIJIOIJOTOC; Kat OAOI<A'lPWTIKr'! f(OTappCUO'l Tr)e; (eI<T6c; VOPKWTIKwv) "nopCl15ocnoKlic;D OU(O'IIOllloC;,

OI,£~&ytpa£llt; ,

ucroc 1,,1l08wv KOl nov ou~Tioewv TIIlWV nou eT1l~CMel TO tJ.. N. T. Ema vexcoi. 50 rpou iJO· rlec, 500 ouM~tlJelC;.

X1.MJ, MaIOC; 1983. iIlpulTn "lJtpa alalJaptuplaC;l. Yla TO unep"<llIAE:MU8epo OIKO" VOIJLKO npoYPolJI-IO !"IOU 1'1 XOUVTO TOU ruvcrosr ecpapllo~el ana TO 1973, uno rnv myioa TaU .1,N,T. 01 OlaOT)AWaEI~ Sa ouveXIOTOUV KOI TOUe; ertouevouc jJ~vee;. 6eKOOec; V€KPOt.

Bpa~IA'lal, 1983. MUOlba anepw.l.lv, TO" paxwv . KOL emopol1wv oe oounco fjOPKe:T 010 rao naOAO, OlO Plo, OlO :LOVTOC;, 010 Kourtivoc, om CDOPTOAtOO Kat 0' QMee; nOAeIC;. A€KOOec; vexpol.

TOVJ1oio, .6&KElJflpIOC; 1983. flmi\aolo· ojJOC; TTle; Tlll~C; TOU tlJw~.llOU, Kat' eVToATi TIle; naYKOOIJlOC; Tpane~ae; Kal TOU tJ..N.T. Tapaxtc: oe noMa.;; nai\elC;, us rtsoinou 100 ve· KpOUC;. H Ku~epVt)oT) unovaxwpei.

MOPOKO, I.avouaplo~ 1984. AUsTiael<; nIlwv KOl iSlOOKTPUlV. E~eYEpoel<; ce MapaKtc;, IKa~aIJnMvKa., POjJnerr KOI aMoll. 400 vexpoi. Meiwol1 TWV au~riogWV.

AVloe; AOjJivIKOC;, AnpiAIQC; 1984. Au~~" (Jele; ruxov 010 rpoeum KOI 010 KOUOllla. reVIK~! onepyia Kat AO'lKri e~€yepoll. EntlJ~QOTj tOU orpcrou. iIlOVlO ana 100 vel<.,poi.

Ioul5o-v, AV01~n 1985. To ~.N.T. ertl~6Ai\el oro OTPOTIUlTIKO Ka8eOTwc; TOU NlllElPI rrjv npoYiJOTOnOlTjOIl "olop8pWTIKWV ueTappu9llioewv)1 (KarOPYll0r"l emoon']oewv, unorlpnon vOl1ia~QTOC; K,An.). ::eonouv e· KTeTQIJEvec: Tapaxec;, AeTjl\aaiec; KQl em9t" Dele; os npeo~e[€c; KOt Kul3epVl")TIKO: Kl.iPIO. iIl6.vw ana 20 vssool KOl 5.000 OUMnljJelC;. EnEI1~ Of) 'TOU orporou KI ovoroorm TOU NI· !-ItlP!.

A'iniJ, MOIOI; 1985 .. Ma~IKec: anoAUoelC;, oUlJcpwva us TIC; oOTjyiec; TOU 6.N.T. E~eYEp" oele; 010 Kan • AiTIEV, orb IKOVQLI3e:C; KOI oro Mnq.mapVTonoAlC;. l\ellJ\aoisc; Kl ernaeoerc ce otpotorteco jJe 6eKooec; VEKpOUC;.

rOuaTtpaAa, I&TTT&IJPpIOe; 1985. Anepvise KaSTjYl1Twv «n unaM~Awv evovtiovrtov neplKonwv nocoerusoo rtou ent~6Mel TO A.N.T. Entv[3aoTj TaU otPOTOU. Mia oeKoplc veKpo[ KOl 1.000 ouM~ljJel~.

iii OYMANIA

H )(liIpOTOU ~oi5'lY"Tl'IN TaoouotoKoU un~p~e TO npwl'O ne!5io tq>OPIJOYr'lC; TWV «npeypOIJIlOTWV i5OIJIKIie; OlKOVOIJU(l'IC; OVOOUYKP0!fI'JO'IlC;» TOU ,c".N.T. H OUIJq>WI/[O nou &K~I)IOQV OTic; 22 louvlou 1982 TO TQIJeio KOII) POUIJOVIKn KUptPVf]O'I1 np9~>"&ne Tn PI~IKr'( ilovanpOoopj.loyr'(» TIIJWI,I (npo~ TO "6V6)) K'dl epyoTll\WV O(.lOI~(1,V (n()oc;

MnOPEl1 TO eupela~ an",X!']oewc; (5uTIKa usoo eVllpt· pwonc; va iSlapp~yvuaVTO lI-lClTlO TOUe; VIa rnv emSoM

OTpOTIW IK.OU VOf.JOU OTfIV iIloll.wvia (13 AeKepr3piou 1981) Kal Yla TTj r3iolTj ouVlPl~ri TaU epymlKou Klvr'j"

pOTOe; TTlC; TOTe: "AAAqi\ey· YUllC;» , 01 TeXVOKpaTec; o· iJUlC; rou ~.N.T. eixov E:VTe· AOJC; OIOQlOpeTlK!'] YVWIlTj Yla TIC; nOAITIKEe; KOI KOIVWVIK€C; e~€Ai.~elC; OTT] xwpa 'TaU AeX BaMoa. LXeTIKn tK8eOll nou O'lI-l00I8Ur'lKe oro oel\rio "I M F Survsy» TOU opYOVlOiJOU (23.2.1987) KaTO" ADyel 0 evov lJoMov 8eTu<.o cnoxoviouo TIe; OIoeptvlOC; YPoSl6c; TaU orprrrnvou na" POU~E,i\oKI. BOOlK6 KprniPlo, q (tOTW KaL sv jJEpel) one«oroorcon iJ'lxavlol-IWv me

TO KClTW), ee ouvi5uQo[.l6 1J£o TIJv em~oM ytwv 'r,p6pwv mle: KOT,oO'KeuEc:;. mit; jJ£TQq>opec; KOI OTI'\V OT0J.lIKT'j Ka'tava~(OoTl. Tr)v C1VOI~'l T~U 1989,1'0' ,c".N.T. ncpcuctace TI1 Pou[IIQvto

we: ~xwpo. - np61uno» (lJa~[ IJ& U) XlAt\ T~U nIVolott): 10 Ko8eO'Tci1C: TOU

TOQOUO OKOU eixe KQTCnpeptll va Ilfli5eVloEl TO E~WttPIK6 *ptoc; Tl1C: xwpoq (14 i510 .. i50AOPIO + 715n3. ~oA.QpIQoe

48

~.:~

vd8E'tO !lE 'to auV1l6 O!lEVa baXQU~QEX'ta QEJtOQto.~ 'to'U't'UJ'C U, ta eVtlJ1l:a'to'U Ll.N.T.

O'UvtXoULgav 'tTlV «artOcpaOLOTLXbtrrta» -rO'U mgatTlYov LaQOu~tAa'X.L.

N

A

K

1«; cppaVT~oAac;

BoAlpia, lavouaploC; 1986. To .6.N.T. em~aME:1 ~tTpa AITOTllTOC;, liSlWTlKOnolJioelC; Kal j..lO~'IK€C; 01101###BOT_TEXT###0elC;. Ym:pn"-118WpIOIJ.6C; Kal Ka805oc; XIAlMwv UI10 0110,.,uOI1 !J€lQ'\,\wpuxwv mil 1###BOT_TEXT### na~, 110U KllPuaoETol oe KOTamOOll tKTOKTllC; ovaYKllC;.

ZOlJma, , 986. Au~~oelC; TIIlWV KOT' eVTO,\~ TOU 6.N.T. npoKoAoUV Aoi·K~ e~tyepOlllJ.e 15 vespouc, 0 I1poeiSpoc; KaouVTa ava!36i\AEI TIe; au~~oelC:.

Bpo~J,Ma, ll&KtIJPpIOC; 1986. AnepYloKo KUIJO KO .6 TWV j..l£TpWV AtTOnrrOC; TaU nooeiSpou rapve"i ("axt.5lo KpouoC!i50»), uno rnv al yicQ TOU .6.. N. T. Ene:lJj3o.arrl'Ou otpotou KQTO TWV crreovev. LTle; 20 c!le~pouopiou1987, 11 Kuj3tpv11Oll ovaKOLvwvEl rqv OVOOTO'\~ KOTaj3oA~C; TaU xpeouc;.

PoulJovia, NoslJlJploc; 1987. Emj3ol\ri opoKoVTelwv OlKOV0l-IlKWV lJ.E:TpWV (nepucomi orllv 110POX~ llAeKTplKou, yevLKeUj..ltvll XP~OI1 i5EATiou oro TPOCPII-I0) Yla va ortonxnpw8ei TO EsWTeplKO XpE:OC; TIle; xwpOC;. EpYOTlK!'l e~tyepo" OTI"}V n6AI"} Mnpooocp, lJe iSeKai5ec; vexpouc,

Bev&~outAa, lIIej3pouaPloC; 1989. Topoxtc; oro Kapcu<ac; KOla TOU OII<iOVOI.HKOU I1pO· ypalJlJ.0TOC; TOU ve:oeKA.€VlJevOU OOOloA- 0111J.0KPClTTl npot15pou AVTpe nepeC; E:I1EKTEi.· vovrru oe 61l Til xwpa. EnelJl3aoll TOU OTpOTOU. MtXPI TIC; 3 MapTiou 01 vsscct !pTOVOUV (Emo~pwc; ... ) TOUe; 440.

ApY£VTIVI'), Melloe; 1989. EKTETOl..leVEC; AEIl'\aoiec; KOTOOTIlj..lO:rwV oro PO~6PIO, oro Mnouevoc A'ipcc:, orrjv KopVTol3a, OTI'l Map VTC nA6.To KOI O{T] MeVT6~o, orev PI~oonaorec KOI rreooviorec OUIJ<Pwvouv OTI"IV €rnl3oA~ 0POKOVTElOU OIKOVOl1lKOU IlPOYPOI..IIlO.tOC; uno mv olyioa ou .6.,N.T, Kr;pu~fl TIlC: xwpo~ cs xorcoroon noAtopKiac; Kal (5eKQOec; vsspoi.

NIYIlPia, louvloC; 11989. Eml3oAr; rrpoyp61l1..lOTO~ LOU t..N.T. aVTllleTwni~eTOI IlE CPOlTllTIK~ KI epyonK~ E~E:Y€:POll oro I\OYKoc; Kat oe aMe:c; nOA.ele;. n6vw on0100 v€Kpoi.

lop~avia. Avol~fl 1989. E~ty€:POll KOla TIle: AtTOTllTOC; IlOU E:1ll136AAETOI KaT' evroxnv TOU 6.N.T . .t:.EKMee: vexcoi.

BoAlpia, NOEJlPP10C; 1989. revlKeupeVll

KOIVWVIK~ aVOTopax~ KOHl TOU npoypalJ' I1OTOC; OIKOVOIJIK~C; ova5Hlp8pWO'IlC; KOI TWV IJ.O~lKWV onoxuoeev. KTipu~1) KOTCataOIle; rro'\lopKloC; KOlIlO~tKtC; eKTonioeu:;,

Pout.lov!g. l&&KEIJPpIOe; 1989. napa rnv anonAr1pwl.l~ TOU e~WT€pIKOU XpE:OUC; Kat TIlV eKiSr;AWOlllKovono[1l01lC: TOU .6..NT, 0 e· ~08'\lOlIJE:VOC; n'l8uOIlOC; E~eyeip€lOl everpenovroc TO KageOTWC; TOU Tocouoeosou Kanou 1 .000 VE:KP0l.

Zapnla., IlouVIOC; 1990. 6tn,\ootOOPOC; Tile; TtlJ~C; TOU a,\euplOU. 6lai5-11Aci.JoEle; KOl ouYKpouaelC; pe 23 vexpouc,

KevlQ, IlouNoe:: 1990. EE,tyepoll KOla Tl1e; enL!3oA~C; vecov lleTPWV Am)TllTOC; orto TO tl.N.T. rUYKpOUO€tC; j.le TO otporo KQl QEKO· OEC; vsxpoi.

H noperrove Noro. nou Ko8E 6iJo..o napa Mel va KAeioel, K08e aM-a napa elvoi esQVTAllTlKI'j. Anocpuyall€ e~6iJo..ou va ouurtso« M!3ouj.le 0' ournv oMenaMIlAEC; eKpn~ele; nou Olll..lelci.J8l")KQv E:VaVT[ov npoypal.ll1C:rrwv avo,\oywv IJ' aUTO TaU .L'l.N.T. - npoy.paj..l· IlOTQ OIJ..WC; nou cnooxonouoov va... onoTpe:tlJ0UV napel-ll3ooll LOU u:Aeumiou (M· yepia, OKTWj3PIOC; 1988: 500 vespol. Moi5e· YOOKOPTl, 1982: 100 vsxooi, K .. O .K.).

LTI"}V iiSla, TeAeUTOlo, ourn xornvoolc unopei overo Koveic; va oUllneplM~€1 KOI rnv KlVE~IK~ eE,eyepol') TOU 1989 (3.000 ve:Kpol) - napa TIC; IOIOIJOpcpiec: Tl"}C;. H Kiva TaU NTEVYK cSev onorexel OMWOT€ rrporuno «lJ.a9I')ni" TOU 6.N.T. - l..leAOC; TOU onolou eivol orto TO 1980:

ayop6c; KarOl orrc TO orpoTlWllKO Ko8earwc;:

"Eva OVQfaOTIKO vouoBSTIKO ttaseto 8sorriCJT77KS oro TeA'7 TaU 1981 Ka( ueoa oro 1982, ue oxono T(} O(}iuoupvio sVDC;- OIKOVOJlIKOU ooomuatoc nepiaootspo anoKEvrpWTlKOU orr' 0, TI auTO ttoo upiotato oro uevaAUTEPO PE:POC; Tl]e; uetanoASPIKrjc; rrepIOOOU, orav n KSVTPIKrj olstJeUVOl"} cnal(e npoueoovra poAo (...). no;,,Me; OIOIKI"}TlKG Ka8oplop6- vse:;- ttusc; ciMa(av. /.lEJIWVOvtac oe l1eyaAo (3a8po tnv avaYK'7 cmoomocwv ana TOV KparlKo npoonosov« ouo. De; anotessoua. TO s-

'l'oKoxpeoMola). To 600 QKOAOu6110av Elva, napOT1a"w ana YV<U(ITo.

Ii EEXOEAOBAKIA.

Mnopell1 «~EAo\J05I'l1 enov6.",oon" TOU cpBlVpnwpou 'tou 1989 vo enm~xu\lE: Tn" &1I0WIlOTWOIl Tile; TocXOOAo~oKlac; (ITO 61t9V1i KOtOlleplol.l6 epvao[ac;, 01 npwTec; 05ICpeUVflTtllec; enocptc; Via TIlv tVTa~Tl Tl1C; np6.VaC; at<il fI..N.T. e[xav ylvel WOT60o ",106 XP6vo rno nprv -TOV 10liviOTOU '89, ano TTl ~OKAnponup1')vu(fl') IlYEoIa TOU KKTo I «OnoloCT~rirro'(e ~OV£ICTIJOf; /JeY0},f}(; J(AilJaKOC;"', axoAla~av 'ron: (30.0) 01 «l3IaivQVOIOA TOlllt;l!, «80 nptm)r va CTIJV~eeE( IJc auCTrT/povc; P(Jout; OIKOVO/JtKIjC; arrd~OCTI7C; KCJl Jie ava~lap8pwCT£IC; nou 80 o617YriCTOtJV alTo TOV KSvrPlico CTxe5JaCTJio CTe npo(TtYYICtr] rl]t; £Aeu8E(J"'!; ayopdC;N.

Po(apu).

ApyeYT,v'h Ma,~ 1989. 0 OT,paT~ umpaO'lli~QI Eval' CJOump",aplt'tt.

To 310 ana TO ~!40 npootQ ~trpQJO TI)~ KIJ~tpVTla'1~ ~aIK~c, evc'iTI)TQ~ rou .rQA~QZl6p MlAvTE: 6PI~ 6TI «8a avaereuouue TIt; uT7oxpetiJCTCIt; lJal; eVQvrI TOU /l.N. T. Kat 80 Kora(JyljCTou/J£ TIC; OKQV~aAliJ6£IC; anoTl/i;,o£u; TOU eCTKOuiJoJO• Ka1'6mv TOutOU, 1'0 fI..N.T. ,CQVE01'eIMn TIlV Kuj3tPVllO'l

,AAltvrC ...

BouKoupim, Acdt'PfHCM; t 989. HC~otfA.,cn, TillY XPI~ O'To&'N.T. . "an cawcn: TOY

Taaoucriallou,

rrirrsoo TWV nfJwv o/l7),aoIQOTf1KS usoa oro 1982 (,.). Arr6 TO t 982 KOI JleT(j OfJPCIdJ8'7KS /.lCPIKr, {3sJt. Tiwol] TI]e; OIKOVOfJIKf;~ KOrOOTaOI]e; me; no;'wvioc;, TOOO tnc syxdJploe; ooo «en TWV C~(J}T&PIKWV OIKOVOf./IKWV axioeaiv me: xdJpac;. Aun; I] QVDKOJlI/J'7 Ka8ool"}yr,8r]KC otto TOV toueo rwv aveooKWPUX&t'wv, onou '7 net»oroM me; sPvao/QKt'jC; avorapaxr'/e; unr,p(e KaiplOe; naoavovrac».

To nwc; I(EnITEux8T)K€" I3t~OIQ aUT~ 11 crtoxorooro- 0'11 TI')e; "EpyaolaK~C; €:tP~VIlC;" eivcn yvwmn • KQl 9Atl3ep~ - «rropic ...

49

~

iIIcIHaaiIm,lI ~w~ •

~tt;~;:17;~~.

,CIfTM"KtIKIj avppol/lq tlitdVtUV alfd 11]tlKoi111IJ!pwIj f1par/.lar:rKdT1Jfa rot) TplrolJ x6u{Jou, JJt IJPva611(1j 1JXl1rr}(Ij uwo!ela mv l(omMqAI1 I,HJUO'IHtj!!1WJ(POIJO'I],

' .. ppM ~ 1M IIioAo (Plxotel

... rOl.l'EHrop MrraprriV/(o (1979).

H <MAil OWl) rou I'I'!MOl noTt ppa{vm!JwKou (lcuipaToC;, /.1& r.a J,laffa rwv /.IcJiQ)v /.11010

. lra/~II(ljq ulIlJJ.IIMlar;.

,EvlJla'rp~poIIO'o Mr:rro/.liptlla: ." veapO!; n,owroytUV70'll'j1j me;' TOlviali' (4I~pvd.V'TO vra IIJI/Jo) '\

.. '8ooemur!2il/lel,arc Itn.l:~06pOIJIO. Ical' 80 (JKoTweel

. rrl'l9lf7; '"tx&lpwvrat; 11'0

.. _A.r[aTtrjieI1J1Q r-pQrrefa.

- ~-"P91ft1 (I 'I'll blushfng) TDIIBIJI YJ(ollr

.. ~uj/.lClV (f 982" 01 4ItAlrrrr{~t; rOil M6pl(Oii iJWQ curd 'To tfpt(JfJO evdq{tvoll rrpAeormKou Q:uvcpyelou. kararMmrrlKol ~Id'\oiior . (IE fJoSiy~o {Ja$id

_ QUTOaxelJICll1P&VOI 'IT/1I' IiJpa

. f(W ~yuplaf./aTclI::".

o 1q¥CIOI)~ (Missing) Tall XtiJUf,Q f'a{Jpa {f91J1). To, £T!o'8pCllml'D J(ocrrOt; mt; OIKOV<lUI,",c: ItefWlav(1f)qM. Evat; Vl<apd~ 4J,Jt;PlI«JV6r; o'iiffpeaQ (7I'lJ "OlD<» 9uPQrQ TaU "paEI/(orrl!/.Iar~·tTr17 ;KlI\tI' WIl1R7S.

eeM AIIA4U<AIIA evernov TaU ~tKaClTl'1- pi.ou ecpepe: oro qlC!)<; 6.MtC; e:u8uveC;, OUYK&' KP. 'lJeVoeKe:~lIec; '{WII KU!3E.PVfjOe:wv "au ovnnpoowneuoVTClL oro OIOtKllnKa _ OUijJ~ouAla

nov KU~EPVWVl'c!}V, lJW €UeUV11 TWit HnA nou exouv ouv6locpepet O'TIlv U· npaa9jJl0l1 TUN XP1"J~ClT\arl'Kd>v nyopwv IJSOW TaU tepOOTlou iSavelOJ,louarov enoeeXOuv . KQTacpuye:1 npoKe:llJtvou va KQ· MljJouv tl~ orpatlc!}TIKec:: 6anave:c; TOUC; xwpiC; va ernaOAOlN neoiooore!=l0ue; CPOPOUC; oro

15~K6 laue; 'llr.nElu·

_ _ o!Jo, nOUXPI101IJO-

norouv TO. nAeOVQOjJOTO lOUe; 'flO YO- XP'l)-lO· T0i50u1,00uV TO OlJeplKOVIKO tMelIJIJO ovn va 1J~Q(pepouv nop.ouC; erne; XWp'e:C; Tau TpiTOU KOOJJOU .. 01 apVTrn~ec; e:mmwoBIC; TWV rtoAue9vIKwv EITOlpSU:OV Tov!ClTI'1KaV e:n[ol1C;. nptV nSpaOel ClTI'1V eTUlJllyopl.a TaU aurr; KO' Beaun;, TO i:l1.opKec; 6lKcicrtTIPlO lWV hatiw napCllTlpe:! on au!ofle:plopi~eTol. OTT]v eK.· I'SIKooll TIle; un68eonc:: !lOU 'TteTlKe un6ljJI1 LOU Kat !JOVO. To il.'IKaOTIlpLo KaTtA'l~e oro enJlJnepaop.a on:

1. H naY-KooJJla Tp6.1'te~a KOt TO i:I.e9vee; NOIJIOJ,lOTIKO Ta.iJe[o no.~_a~l!J{Ou.v. tOY KOL!larOTlKO XoP1Tl TaU OH,E. blOtl oev npoCl)8ouv uljJllMTepo enlne~o {CI)~C;, ni\~p'l anaaxoN]on KOI,OU,venKeG qtKQVOIJIK~c:. Kat. KOI'-';CI)VlKnc:; npoollou KOlaVOmU~nc:;, OUTe npOwell' OON Ko86i\ou cSle8vwe; TO oef3oovo TOO'll evepwmvwv I5I~aIWl-laTwv. Kat TW.V9 .. e~e:hlW. owv e)..£ugepIUlV, XWPIC; Olo.KPlon cpuMc;, <pui\ou, yhwooac:; t'1 8pf)OKeia.c:;, onwc; onerretrci oro ap9pa 1!.3 Kal 55 TOU XO{JlTl,

EmnllEov, napo~looav TO OIKOlWlJoeeVIKnC;KUpIOPXiOC; TON e:nl~E:pouc:; KPat'WV 'Kal TO OIKO[WIJO, nov AOd>v O11'lV aUToOloeeoi] roue.

2,~naYK:6olJla Tpane~a KOI.toi:l.N,T, nopa~lO~OUV TO :lOI.o TOKClTOOTaTIKO TOUC;, Oe· OO~EVOU Otli5ev exouv OUp~6Ae:1 ClTI'1V need» enon KOt Til blon;PI1OT1 'uljJIlAWV emne(5oov o· naox6hl")ol1C; 'Kal.npo. Y~. ClTI.KOU el.09onlJatOC:; Kal O11'lvavomu~n tWV napaywylKwv n6poov ,(::/AooV TO)v lJehwv lOUe:; we:; crr6xwv OIKOV0I.II· I\n,c:; nOhlTLKns., onw.s Ka90pi.~ouy TO npwlO apepa TWV IOPUTIKWV OUIJ<PCI)VIWV TIle; no· VKOOPI.OC:; Tpcme{ae; Kat TaU .i:I.N.T.

E_mnMov" 01 monilaEu:: nou Xopnyri9'1KOv ee .OIK'l'OTOpIKSe; Kl:'. ,~epVJioelC:; .KOTMqE,ov ouxva a~ eE,onhlopo,uS nou xp.1101IJOnOlne~Kav evcvnov TaU AOOU 11 enevM9nKav cs ~evec:; Tp~ne~ec:; XCI)pie:; vq xpnOljJono!1l8ouv YIO rnv Ovamu~Il,UW uyeIO.111v eKnOl5euoI'J 'l rrpoypalJ~QTO. Tpocpooooiac:;.

3. H naYK6opiO Tp6nE~o etvol EVOXn cuehe:lac:; ~l6TI xop'lYllm: Mveto xwplC; vae~elaosr qooo:rp TIS av6.YKEC; TWV xpewOTOUOWV xwpoov ovre €.i\a[3e: nAr;pwc:; unotjJl'J TIle:; mv I' ,KOV0111TO TooV xp8(J)arouClo)v e:8vwv va ~ErrAnpWOOlJV rerotc MovEla, H nOAmKt; ~O~I' 'Klis avo~16pepwo'le; TooV naYK6oplo.e; Tp6- l1e~ac: / .D.,N.T. npOKOAe:Oe ou~av6jJe:Vf)~a· e9P~ lJ8loc.pop0t;l0pwv ano Tlq xpEWlJev:ee; x:wpec: one _rnarWTpteq .. Luvenwe:;, ot ~wec;. IKOITO e:!l[ne50 ~(L)~C: OTIC; xpewiJ,evec; Xd>pe:S elill15e:lvwe'lKov. To ne:p,aciMov exsl unOOTEI ave:nav6peooTee; ~A6.~ec: KOI 01 neploxec; 6- no~ ~ouv oI.160,(evE1c:: Aaoi. exouv KcrraCl1po, <pel. H "(OTO~OA'lOrrO~I"IIJI'!l0ewv ea nDensl 0,·. uv~nwC; vo ~e:heTrteel. _Me:o<!> TetOIWV neeKTIKWV, TO A,N,T, Kal'l naYKOOIJIO Tpane~a nopeiXQv tjJe:u15~ vcuurertomon ornc:; otpomY1Kec:; ouoowpe:uone; TWV ~IOIJ'lxavIKd>v XwpWv, rev nohueBvlKwvETOlpe:1WV KeU TOU 15Le- 9vouc:; XPlllJCITlarl'Kou KEc.paholou, or onoiec o5~yrjoav 'amv rrooouoe KaTo.crrpocp~ TOU ):p€ouC;. KOlOOT~OCP~. nllpu 'B. Erl'et o:e .K.i.vOlJVO 0Xt uovo 10 napov aMo Kal 10 IjJeMov TIDV m:iPIOOOn:pwveevwv.

4, AalJaavDvrOC; un6\j;ln nc nOA1TiIK€C; Kat TlC:;.OI.KOVOj.lIKec: ouv6';Kec; !lOU yevvlloov TO x:peoc:;. 'l pOVOIJSp~C: Komyyehia TOU jmopel va OIKOIOAoyq9e:1 we: «olJuva oe~ataoraoq QVO.yKIlS», H twutala ylvElOl OsK'Tli on6 TO ~le8v~ o~KacmiOla wS VOIJ11ll1l 6~uva 01OVl1 KOTaaONllWV ~leeVWV unoxpewoewv. 'Sa uno61iK~ue oo~opa TO e:n~ine:150 ~w';c:;~ou nAn- 8lJoIJoU IJlac; xwpoe; - oncoc OUIJ~atve:1 OTIC; nsomreoerc GAWV TWV XwpWV TOU tp!TOU KOO,IJOU» ..

tINT. - nArKOIMIA TPAnEZA

EVOVOIJGTI TwvAawv 'KaT,a:aIIKa~o'UIIC'n

q,op.e;ic; Tau «Ioli T'It; Kup,aK1)r;» elvCJ' 01 TUOIIKAITOnOYAOz., 6HMHTPH'J TPIMH:r: ROil 6HMHTPH:r: IPAPP'A%

","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/31536606","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=31536606&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[253117344,210807499,49357371,76875665,105930188,273103036,292554642,56471691,273922083,62403494,92721230,52083275,27177483,47374142,48401968,78095036,33470678,46158236,112029852,245190419,245910632,92309646,56753120,241221964,283309988,271416045,265715653,265716481,265716896,265714244,79598292,99458840,47584273,47462277,27563366,72710451],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"2EoG8POJb44zGP6ufTxgPhoUhmc=","module_id":"xTXsWw1vffpynNGqTJ4NkPXYrJM=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[253117344,210807499,49357371,76875665,105930188,273103036,292554642,56471691,273922083,62403494,92721230,52083275,27177483,47374142,48401968,78095036,33470678,46158236,112029852,245190419,245910632,92309646,56753120],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Το φιλί της ζωής που ...σκοτώνει - Ιός της Κυριακής - 3-11-1991","track_opts":{"compilation_id":"2EoG8POJb44zGP6ufTxgPhoUhmc=","module_id":"FWHLKw3EtOdDUp5LLwHfAe6FTHs=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[241221964,283309988,271416045,265715653,265716481,265716896,265714244,79598292,99458840,47584273,47462277,27563366,72710451],"title_link":null,"title":"More From iospress","track_opts":{"compilation_id":"2EoG8POJb44zGP6ufTxgPhoUhmc=","module_id":"ncVSVsE/pb+hXs6GUdWUQdc3Rq4=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"27177483":{"type":"document","id":27177483,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/27177483/149x198/5331d9e4b5/1404683124?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/27177483/298x396/0ddbc73e3e/1404683124?v=1","title":"1914 to Xroniko Tou Autonomiakou Agwna","short_title":"1914 to Xroniko Tou Autonomiakou Agwna","author":"area51gr","tracking":{"object_type":"document","object_id":27177483,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NsKpc4cWbZElZ2dGl0F0XzTNLYs="},"url":"https://www.scribd.com/doc/27177483/1914-to-Xroniko-Tou-Autonomiakou-Agwna","top_badge":null},"27563366":{"type":"document","id":27563366,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/27563366/149x198/a0f3ced720/1382145558?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/27563366/298x396/39355c0eb2/1382145558?v=1","title":"Μαύρο... αλλά πρόβατο - Ιός της Κυριακής - 16.6.1991","short_title":"Μαύρο... αλλά πρόβατο - Ιός της Κυριακής - 16.6.1991","author":"iospress","tracking":{"object_type":"document","object_id":27563366,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Bx5pcEVnlVbUimWjXRfqC82pnvc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/27563366/Μαύρο-αλλά-πρόβατο-Ιός-της-Κυριακής-16-6-1991","top_badge":null},"33470678":{"type":"document","id":33470678,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33470678/149x198/69125589a6/1357751789?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/33470678/298x396/2fc65038d3/1357751789?v=1","title":"8 Balfour","short_title":"8 Balfour","author":"Apostolos Gatsias","tracking":{"object_type":"document","object_id":33470678,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PsNSDCgJq5i9VmoubOP3QFj/YK4="},"url":"https://www.scribd.com/document/33470678/8-Balfour","top_badge":null},"46158236":{"type":"document","id":46158236,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/46158236/149x198/ca33e8cf0c/1375587007?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/46158236/298x396/1f2758cd9b/1375587007?v=1","title":"Ιωάννης Κ. Πασσαδάκης - Σύντομος Πολιτική απολογία ενώπιον του Κρητικού Λαού διά τα πεπραγμένα του εν Κρήτη επί Κατοχής [Αθήναι 1948]","short_title":"Ιωάννης Κ. Πασσαδάκης - Σύντομος Πολιτική απολογία ενώπιον του Κρητικού Λαού διά τα πεπραγμένα του εν Κρήτη επί Κατοχής [Αθήναι 1948]","author":"basilikimetatroulou147258","tracking":{"object_type":"document","object_id":46158236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BNXDy7sWQVv6kWHYehDht0Ylk7g="},"url":"https://www.scribd.com/document/46158236/Ιωάννης-Κ-Πασσαδάκης-Σύντομος-Πολιτική-απολογία-ενώπιον-του-Κρητικού-Λαού-διά-τα-πεπραγμένα-του-εν-Κρήτη-επί-Κατοχής-Αθήναι-1948","top_badge":null},"47374142":{"type":"document","id":47374142,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/47374142/149x198/70c817cf00/1519250221?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/47374142/298x396/940a0c5201/1519250221?v=1","title":"Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος - Ιδού η αλήθεια [1948]","short_title":"Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος - Ιδού η αλήθεια [1948]","author":"basilikimetatroulou147258","tracking":{"object_type":"document","object_id":47374142,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9HZQjAYA8MOJUVHNTnQR/abv/wM="},"url":"https://www.scribd.com/document/47374142/Κωνσταντίνος-Λογοθετόπουλος-Ιδού-η-αλήθεια-1948","top_badge":null},"47462277":{"type":"document","id":47462277,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/47462277/149x198/f86b828ea4/1375248770?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/47462277/298x396/10c4f4e13c/1375248770?v=1","title":"Αλκοόλ και Επανάσταση - Ιός της Κυριακής - 27-5-1990","short_title":"Αλκοόλ και Επανάσταση - Ιός της Κυριακής - 27-5-1990","author":"iospress","tracking":{"object_type":"document","object_id":47462277,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dDY4154/yIPS0qvkgFwtjAVibgA="},"url":"https://www.scribd.com/document/47462277/Αλκοόλ-και-Επανάσταση-Ιός-της-Κυριακής-27-5-1990","top_badge":null},"47584273":{"type":"document","id":47584273,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/47584273/149x198/21fa4249ef/1362216845?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/47584273/298x396/3b36b43fbf/1362216845?v=1","title":"Μια εικόνα χίλιες ψήφοι - Ιός της Κυριακής - 3-6-1990","short_title":"Μια εικόνα χίλιες ψήφοι - Ιός της Κυριακής - 3-6-1990","author":"iospress","tracking":{"object_type":"document","object_id":47584273,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"SPn3PEWLZtrU6DYogkRbSH7HFgs="},"url":"https://www.scribd.com/document/47584273/Μια-εικόνα-χίλιες-ψήφοι-Ιός-της-Κυριακής-3-6-1990","top_badge":null},"48401968":{"type":"document","id":48401968,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/48401968/149x198/42fe606a1c/1537344837?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/48401968/298x396/5f20ad1f2f/1537344837?v=1","title":"ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ 1993 2002","short_title":"ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ 1993 2002","author":"pfakas1977","tracking":{"object_type":"document","object_id":48401968,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"m5Hs1rSP3nEE4vBxS1JjHQB/ljo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/48401968/ΕΠΤΑ-ΗΜΕΡΕΣ-1993-2002","top_badge":null},"49357371":{"type":"document","id":49357371,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/49357371/149x198/3c5488d926/1496113235?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/49357371/298x396/d8ef375895/1496113235?v=1","title":"1989-09-ΣΕΠ-ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ-Δημήτρης Ψαρράς - Οι ανθέλληνες Ελληνες Οι φάκελοι που δεν καίγονται Απόρρητο ντοκουμέντο Επιβουλή κατά της Μακεδονίας - april26_g","short_title":"1989-09-ΣΕΠ-ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ-Δημήτρης Ψαρράς - Οι ανθέλληνες Ελληνες Οι φάκελοι που δεν καίγονται Απόρρητο ντοκουμέντο Επιβουλή κατά της Μακεδονίας - april26_g","author":"basilikimetatroulou147258","tracking":{"object_type":"document","object_id":49357371,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GgIaUOiVSeuZtE/qwEXFdZJc+og="},"url":"https://www.scribd.com/document/49357371/1989-09-ΣΕΠ-ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ-Δημήτρης-Ψαρράς-Οι-ανθέλληνες-Ελληνες-Οι-φάκελοι-που-δεν-καίγονται-Απόρρητο-ντοκουμέντο-Επιβουλή-κατά-της-Μακεδονίας-april2","top_badge":null},"52083275":{"type":"document","id":52083275,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/52083275/149x198/1ab40abee6/1373458632?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/52083275/298x396/efce558aba/1373458632?v=1","title":"1973-11-ΝΟΕ-ΟΔΗΓΗΤΗΣ - ΤΧ#38 - ηissue38","short_title":"1973-11-ΝΟΕ-ΟΔΗΓΗΤΗΣ - ΤΧ#38 - ηissue38","author":"basilikimetatroulou147258","tracking":{"object_type":"document","object_id":52083275,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ogqncU9gAn6Dq+MG6aMJl/M8kfY="},"url":"https://www.scribd.com/document/52083275/1973-11-ΝΟΕ-ΟΔΗΓΗΤΗΣ-ΤΧ-38-ηissue38","top_badge":null},"56471691":{"type":"document","id":56471691,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56471691/149x198/41e252bf57/1385923219?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/56471691/298x396/b139b96d24/1385923219?v=1","title":"[Συλλογικό] - Ελληνική ποιητική ανθολογία για το Ολοκαύτωμα - [Συλλογικό] - ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [3η έκδοση ΚΙΣ 2006] - chr_olokautoma1","short_title":"[Συλλογικό] - Ελληνική ποιητική ανθολογία για το Ολοκαύτωμα - [Συλλογικό] - ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [3η έκδοση ΚΙΣ 2006] - chr_olokautoma1","author":"basilikimetatroulou147258","tracking":{"object_type":"document","object_id":56471691,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JhqBBF4MS4cpDbmKIFbQr073kLQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/56471691/Συλλογικό-Ελληνική-ποιητική-ανθολογία-για-το-Ολοκαύτωμα-Συλλογικό-ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΙΚΟ-ΤΕΥΧΟΣ-ΓΙΑ-ΤΟ-ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ-ΤΩΝ-ΕΒΡΑΙΩΝ-ΤΗΣ-ΕΛΛΑΔΟΣ-3η-έκδοση-Κ","top_badge":null},"56753120":{"type":"document","id":56753120,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56753120/149x198/02545adb31/1375890035?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/56753120/298x396/e8bf91dde0/1375890035?v=1","title":"Μαρία Καραγιώργη & Κατερίνα Ζωιτοπούλου-Μαυροκεφαλίδου - Κώστας Καραγιώργης (1905-1955) Ο άνθρωπος, ο κομμουνιστής, ο δημοσιογράφος, ο αγωνιστής, το εξιλαστήριο θύμα [Αυτοέκδοση 2011] - BOOK KARAGIORGHS","short_title":"Μαρία Καραγιώργη & Κατερίνα Ζωιτοπούλου-Μαυροκεφαλίδου - Κώστας Καραγιώργης (1905-1955) Ο άνθρωπος, ο κομμουνιστής, ο δημοσιογράφος, ο αγωνιστής, το εξιλαστήριο θύμα [Αυτοέκδοση 2011] - BOOK KARAGIORGHS","author":"basilikimetatroulou147258","tracking":{"object_type":"document","object_id":56753120,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qbAR3TIvCQbOH6kGZxBfToXeYLE="},"url":"https://www.scribd.com/document/56753120/Μαρία-Καραγιώργη-Κατερίνα-Ζωιτοπούλου-Μαυροκεφαλίδου-Κώστας-Καραγιώργης-1905-1955-Ο-άνθρωπος-ο-κομμουνιστής-ο-δημοσιογράφος-ο-αγωνιστής-το-ε","top_badge":null},"62403494":{"type":"document","id":62403494,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/62403494/149x198/fcf43ed4f5/1518068793?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/62403494/298x396/836eb2d407/1518068793?v=1","title":"[Εφημερίδα Η ΕΛΛΑΣ] - Ολα τα φύλλα - 46 τεύχη [Από 1944-12-05 έως 1945-01-21]","short_title":"[Εφημερίδα Η ΕΛΛΑΣ] - Ολα τα φύλλα - 46 τεύχη [Από 1944-12-05 έως 1945-01-21]","author":"basilikimetatroulou147258","tracking":{"object_type":"document","object_id":62403494,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"7rffmc8InKUj3GqnRARxoJriSp8="},"url":"https://www.scribd.com/document/62403494/Εφημερίδα-Η-ΕΛΛΑΣ-Ολα-τα-φύλλα-46-τεύχη-Από-1944-12-05-έως-1945-01-21","top_badge":null},"72710451":{"type":"document","id":72710451,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/72710451/149x198/0fe7f7e548/1325708975?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/72710451/298x396/9986a121aa/1325708975?v=1","title":"Φόρτσα (Μπερλουσκόνι - Μιχάλης Παπαγιαννάκης) 2.4.1994","short_title":"Φόρτσα (Μπερλουσκόνι - Μιχάλης Παπαγιαννάκης) 2.4.1994","author":"iospress","tracking":{"object_type":"document","object_id":72710451,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bNzMvEX5dhHdgiBsHg5oppDL4Tc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/72710451/Φόρτσα-Μπερλουσκόνι-Μιχάλης-Παπαγιαννάκης-2-4-1994","top_badge":null},"76875665":{"type":"document","id":76875665,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/76875665/149x198/7eff0d6d30/1440100268?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/76875665/298x396/8356127efe/1440100268?v=1","title":"[Αυτόνομη Πρωτοβουλία Πολιτών] - Νοέμβρης 1973 Εξι χρόνια αρκετά Δεν θα γίνουν εφτά [Το χρονικό του αγώνα Ντοκουμέντα] [23 Ιούλη 1975 Σχόλια και συμπεράσματα] [Αυτόνομη Πρωτοβουλία Πολιτών 1979]","short_title":"[Αυτόνομη Πρωτοβουλία Πολιτών] - Νοέμβρης 1973 Εξι χρόνια αρκετά Δεν θα γίνουν εφτά [Το χρονικό του αγώνα Ντοκουμέντα] [23 Ιούλη 1975 Σχόλια και συμπεράσματα] [Αυτόνομη Πρωτοβουλία Πολιτών 1979]","author":"basilikimetatroulou147258","tracking":{"object_type":"document","object_id":76875665,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"st1DfYvY/SHK7ej/qt4me6hKv2Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/76875665/Αυτόνομη-Πρωτοβουλία-Πολιτών-Νοέμβρης-1973-Εξι-χρόνια-αρκετά-Δεν-θα-γίνουν-εφτά-Το-χρονικό-του-αγώνα-Ντοκουμέντα-23-Ιούλη-1975-Σχόλια-και-συμπε","top_badge":null},"78095036":{"type":"document","id":78095036,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/78095036/149x198/6f5e490bd6/1520021884?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/78095036/298x396/96d295777c/1520021884?v=1","title":"Βίλχελμ Ράιχ : Η μαζική ψυχολογία του φασισμού","short_title":"Βίλχελμ Ράιχ ","author":"kinonikiaristera","tracking":{"object_type":"document","object_id":78095036,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NfuKEIj93xcLNRp25HEzmfz2o9Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/78095036/Βίλχελμ-Ράιχ-Η-μαζική-ψυχολογία-του-φασισμού","top_badge":null},"79598292":{"type":"document","id":79598292,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79598292/149x198/d377a9c6d9/1366848596?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79598292/298x396/fa783ff786/1366848596?v=1","title":"Το κυνήγι του πελαργού - Ιός της Κυριακής - 2-12-1990","short_title":"Το κυνήγι του πελαργού - Ιός της Κυριακής - 2-12-1990","author":"iospress","tracking":{"object_type":"document","object_id":79598292,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l49ZVAu+GRerv+oRs4ccVJX2Ulk="},"url":"https://www.scribd.com/document/79598292/Το-κυνήγι-του-πελαργού-Ιός-της-Κυριακής-2-12-1990","top_badge":null},"92309646":{"type":"document","id":92309646,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/92309646/149x198/24df6dcf71/1424736930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/92309646/298x396/f412f83bfd/1424736930?v=1","title":"1978-07-27-Κατάθεση Μιχαλολιάκος","short_title":"1978-07-27-Κατάθεση Μιχαλολιάκος","author":"basilikimetatroulou147258","tracking":{"object_type":"document","object_id":92309646,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+M6meKJeP41anFzMNzKZSuFN034="},"url":"https://www.scribd.com/document/92309646/1978-07-27-Κατάθεση-Μιχαλολιάκος","top_badge":null},"92721230":{"type":"document","id":92721230,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/92721230/149x198/37ae3caf5b/1389708663?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/92721230/298x396/4283e09504/1389708663?v=1","title":"2001-12-01-ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - Ιός - Ναζί με στολή φιλάθλου (Χρυσή Αυγή + Γαλάζια Στρατιά + Ηλίας Παναγιώταρος) - mikromegalo20011201","short_title":"2001-12-01-ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - Ιός - Ναζί με στολή φιλάθλου (Χρυσή Αυγή + Γαλάζια Στρατιά + Ηλίας Παναγιώταρος) - mikromegalo20011201","author":"basilikimetatroulou147258","tracking":{"object_type":"document","object_id":92721230,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1AKN1Ab5QzxBcTex6vhO/W6U6FU="},"url":"https://www.scribd.com/document/92721230/2001-12-01-ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ-Ιός-Ναζί-με-στολή-φιλάθλου-Χρυσή-Αυγή-Γαλάζια-Στρατιά-Ηλίας-Παναγιώταρος-mikromegalo20011201","top_badge":null},"99458840":{"type":"document","id":99458840,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/99458840/149x198/4c544b3da5/1500309224?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/99458840/298x396/5ba095c1a8/1500309224?v=1","title":"Ο φαλλός του Εθνους, Ιός, Εψιλον, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 26.6.1994","short_title":"Ο φαλλός του Εθνους, Ιός, Εψιλον, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 26.6.1994","author":"iospress","tracking":{"object_type":"document","object_id":99458840,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"v5RjUi6gGIRMi2MkhzZsqGaVg6I="},"url":"https://www.scribd.com/document/99458840/Ο-φαλλός-του-Εθνους-Ιός-Εψιλον-Κυριακάτικη-Ελευθεροτυπία-26-6-1994","top_badge":null},"105930188":{"type":"document","id":105930188,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/105930188/149x198/146236dbb3/1409141622?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/105930188/298x396/b05fd0cb36/1409141622?v=1","title":"Η διάσπαση του ΚΚΕ","short_title":"Η διάσπαση του ΚΚΕ","author":"gpolitis","tracking":{"object_type":"document","object_id":105930188,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AgikknLLZkmPLw29G4eAwjzOyVA="},"url":"https://www.scribd.com/document/105930188/Η-διάσπαση-του-ΚΚΕ","top_badge":null},"112029852":{"type":"document","id":112029852,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/112029852/149x198/7343d0e8db/1412761484?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/112029852/298x396/8d33ac3e4e/1412761484?v=1","title":"Αννα Μαρία Δρουμπούκη - Η θεσμική μνήμη του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα [2012-11-ΝΟΕ-BOOKS JOURNAL-ΤΧ#025] [2012] - AM_Tomai_Books' Journal","short_title":"Αννα Μαρία Δρουμπούκη - Η θεσμική μνήμη του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα [2012-11-ΝΟΕ-BOOKS JOURNAL-ΤΧ#025] [2012] - AM_Tomai_Books' Journal","author":"basilikimetatroulou147258","tracking":{"object_type":"document","object_id":112029852,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"I7UqGNeK7ejC5s7ZrdjujbwrNjM="},"url":"https://www.scribd.com/document/112029852/Αννα-Μαρία-Δρουμπούκη-Η-θεσμική-μνήμη-του-Ολοκαυτώματος-στην-Ελλάδα-2012-11-ΝΟΕ-BOOKS-JOURNAL-ΤΧ-025-2012-AM-Tomai-Books-Journal","top_badge":null},"210807499":{"type":"document","id":210807499,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/210807499/149x198/5256e154ca/1397309252?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/210807499/298x396/3556e1deca/1397309252?v=1","title":"1996-11-24-ΕΨΙΛΟΝ - Ιός - Το Ολοκαύτωμα της αριστερής σκέψης - 156797250","short_title":"1996-11-24-ΕΨΙΛΟΝ - Ιός - Το Ολοκαύτωμα της αριστερής σκέψης - 156797250","author":"basilikimetatroulou147258","tracking":{"object_type":"document","object_id":210807499,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hhMGrrcznW5xjS/oVPCKxyF2np8="},"url":"https://www.scribd.com/document/210807499/1996-11-24-ΕΨΙΛΟΝ-Ιός-Το-Ολοκαύτωμα-της-αριστερής-σκέψης-156797250","top_badge":null},"241221964":{"type":"document","id":241221964,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241221964/149x198/f1edaa8602/1411897369?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/241221964/298x396/e359daa19a/1411897369?v=1","title":"Δημήτρης Ψαρράς, Η Χρυσή Αυγή μπροστά στη δικαιοσύνη","short_title":"Δημήτρης Ψαρράς, Η Χρυσή Αυγή μπροστά στη δικαιοσύνη","author":"iospress","tracking":{"object_type":"document","object_id":241221964,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8OKD7lQA/Jo3L1BWl+56eUJjDBs="},"url":"https://www.scribd.com/doc/241221964/Δημήτρης-Ψαρράς-Η-Χρυσή-Αυγή-μπροστά-στη-δικαιοσύνη","top_badge":null},"245190419":{"type":"document","id":245190419,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/245190419/149x198/54d85dff1b/1537303614?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/245190419/298x396/bec9daa842/1537303614?v=1","title":"[XYZ Contagion] - 9+1 σκηνές από την ιστορία της ελληνικής ακροδεξιάς που ρίχνουν φως στην άγνωστη Χρυσή Αυγή Μια ακτινογραφία της μεταμφίεσης του ναζιστικού ζόμπι [XYZ Contagion 2014] - XYZ_9_1_Final","short_title":"[XYZ Contagion] - 9+1 σκηνές από την ιστορία της ελληνικής ακροδεξιάς που ρίχνουν φως στην άγνωστη Χρυσή Αυγή Μια ακτινογραφία της μεταμφίεσης του ναζιστικού ζόμπι [XYZ Contagion 2014] - XYZ_9_1_Final","author":"bmetatroulou","tracking":{"object_type":"document","object_id":245190419,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kRhzjMjT1OnsMQkcAWpRrdsv8bA="},"url":"https://www.scribd.com/document/245190419/XYZ-Contagion-9-1-σκηνές-από-την-ιστορία-της-ελληνικής-ακροδεξιάς-που-ρίχνουν-φως-στην-άγνωστη-Χρυσή-Αυγή-Μια-ακτινογραφία-της-μεταμφίεσης-του-ναζ","top_badge":null},"245910632":{"type":"document","id":245910632,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/245910632/149x198/3d8b2794d2/1417036859?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/245910632/298x396/e51d1e8ff5/1417036859?v=1","title":"Ethnikososialismos-Kinima Tis Aristeras","short_title":"Ethnikososialismos-Kinima Tis Aristeras","author":"giorgoselm","tracking":{"object_type":"document","object_id":245910632,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BXrT2c7RAUGNJfQEATbrFgssSos="},"url":"https://www.scribd.com/document/245910632/Ethnikososialismos-Kinima-Tis-Aristeras","top_badge":null},"253117344":{"type":"document","id":253117344,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/253117344/149x198/7229c9f3c2/1452335113?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/253117344/298x396/7281c2908e/1452335113?v=1","title":"Το δελτίο προγραφών και καταγγελιών με τους στοχοποιημένους από την ΟΠΛΑ προδότες – Η «κόκκινη βία» [_] της εφημερίδας «Κατηγορώ», έκδοση της ΚΟΑ του ΚΚΕ, Αθήνα, 1944 « XYZ Contagion.pdf","short_title":"Το δελτίο προγραφών και καταγγελιών με τους στοχοποιημένους από την ΟΠΛΑ προδότες – Η «κόκκινη βία» [_] της εφημερίδας «Κατηγορώ», έκδοση της ΚΟΑ του ΚΚΕ, Αθήνα, 1944 « XYZ Contagion.pdf","author":"Theodoros Charalampidis","tracking":{"object_type":"document","object_id":253117344,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6Xv1RFyc+40AWLGdxOce3urE3a8="},"url":"https://www.scribd.com/document/253117344/Το-δελτίο-προγραφών-και-καταγγελιών-με-τους-στοχοποιημένους-από-την-ΟΠΛΑ-προδότες-Η-κόκκινη-βία-της-εφημερίδας-Κατηγορώ-έκδοση-της-ΚΟΑ-του","top_badge":null},"265714244":{"type":"document","id":265714244,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265714244/149x198/2621747512/1431942430?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265714244/298x396/f570fe3f84/1431942430?v=1","title":"Dimitris Psarras \"The Rise of the Neo-Nazi party Golden Dawn in Greece\"","short_title":"Dimitris Psarras \"The Rise of the Neo-Nazi party Golden Dawn in Greece\"","author":"iospress","tracking":{"object_type":"document","object_id":265714244,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hZFIPMDUEKbzwMBx3BSohNp444U="},"url":"https://www.scribd.com/doc/265714244/Dimitris-Psarras-The-Rise-of-the-Neo-Nazi-party-Golden-Dawn-in-Greece","top_badge":null},"265715653":{"type":"document","id":265715653,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/265715653/149x198/2ed886ae6c/1431942704?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/265715653/298x396/9dabbeb451/1431942704?v=1","title":"Dimitris Psarras, \"The rise of the Neo-Nazi party Golden Dawn in Greece\"","short_title":"Dimitris Psarras, \"The rise of the Neo-Nazi party Golden Dawn in Greece\"","author":"iospress","tracking":{"object_type":"document","object_id":265715653,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6YWPbMxSJv+f0oxXVHgOLbqRIv8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/265715653/Dimitris-Psarras-The-rise-of-the-Neo-Nazi-party-Golden-Dawn-in-Greece","top_badge":null},"265716481":{"type":"document","id":265716481,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265716481/149x198/9b5fa29bc1/1431943298?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/265716481/298x396/23ee6c42e6/1431943298?v=1","title":"Χρυσή Αυγή, Δικογραφίες","short_title":"Χρυσή Αυγή, Δικογραφίες","author":"iospress","tracking":{"object_type":"document","object_id":265716481,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gBaZXypjfByZ9NluRaUJ5phXVHA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/265716481/Χρυσή-Αυγή-Δικογραφίες","top_badge":null},"265716896":{"type":"document","id":265716896,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/265716896/149x198/b92a27e3b0/1431943622?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/265716896/298x396/44d60d2cb0/1431943622?v=1","title":"Η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής","short_title":"Η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής","author":"iospress","tracking":{"object_type":"document","object_id":265716896,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l8OxXigR+Efsk6P99jHN0WxFPPY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/265716896/Η-εγκληματική-δράση-της-Χρυσής-Αυγής","top_badge":null},"271416045":{"type":"document","id":271416045,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/271416045/149x198/7588dc27d7/1436770395?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/271416045/298x396/2dcb7754b1/1436770395?v=1","title":"WJC Neonazi","short_title":"WJC Neonazi","author":"iospress","tracking":{"object_type":"document","object_id":271416045,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iX9l2+BKD0aiSMN8GgNuwoZccZQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/271416045/WJC-Neonazi","top_badge":null},"273103036":{"type":"document","id":273103036,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/273103036/149x198/2191621c67/1498959099?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/273103036/298x396/0d99fe1de0/1498959099?v=1","title":"O Engels μιλάει για τον Αντισημιτισμό","short_title":"O Engels μιλάει για τον Αντισημιτισμό","author":"Nationalismhandbooks","tracking":{"object_type":"document","object_id":273103036,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WUfBKcLF+NTeGSxoPGjnDCj8kII="},"url":"https://www.scribd.com/document/273103036/O-Engels-μιλάει-για-τον-Αντισημιτισμό","top_badge":null},"273922083":{"type":"document","id":273922083,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/273922083/149x198/904abee551/1447538525?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/273922083/298x396/932687c370/1447538525?v=1","title":"Bernard Lazare: 'Το επιτακτικό της επανάστασης' (1896)","short_title":"Bernard Lazare","author":"Nationalismhandbooks","tracking":{"object_type":"document","object_id":273922083,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JbOqW2Ez7ySyY1lUgxl1lYh9fRQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/273922083/Bernard-Lazare-Το-επιτακτικό-της-επανάστασης-1896","top_badge":null},"283309988":{"type":"document","id":283309988,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/283309988/149x198/a8ef82f5ea/1443690192?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/283309988/298x396/1af6e8b414/1443690192?v=1","title":"ECHR 2013","short_title":"ECHR 2013","author":"iospress","tracking":{"object_type":"document","object_id":283309988,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yspXotQfkIZmgJF06ZXQ/RzSFLQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/283309988/ECHR-2013","top_badge":null},"292554642":{"type":"document","id":292554642,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/292554642/149x198/257ea33fb4/1449528846?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/292554642/298x396/e93770e5b2/1449528846?v=1","title":"Πώς το Εθνικό Μέτωπο κατάφερε να διαδώσει τις ιδέες του; ","short_title":"Πώς το Εθνικό Μέτωπο κατάφερε να διαδώσει τις ιδέες του; ","author":"Back Door Man","tracking":{"object_type":"document","object_id":292554642,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gSMDfuPGK/7oCygBfhX1Zp4X7fs="},"url":"https://www.scribd.com/document/292554642/Πώς-το-Εθνικό-Μέτωπο-κατάφερε-να-διαδώσει-τις-ιδέες-του","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/31536606","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=VtWFs8lDjU9TIQyfIwXJuzrmzBg%3D&authenticity_token=1DVsTVMEnh%2FETcwXn9EdVZXD3yJ%2FLnohhOVMv2oE8m0EwVCGTwK10v0V2VcKEdoMNhIUSze7oeOvG9DxyDzK3A%3D%3D&expires=1540655903&wordDocumentId=31536606&wordUploadId=33980156"},"renewal_nag_props":null}-->