You are on page 1of 362008
 

03 .......................................................................................................................... 
04 ...................................................................    -I
04 ............................................................................................ $  !"# 1
04 ....................................................... ( ) %*$ + , % &' 11
04 ............... (2 3 ) % - ./ + 0 %)0/ % &' )1 21
05 .............................................+ , 5# %*$ + ,4 % &' 31
05 ................................................ ()6 5# %*$ + ,4 % &' 41
06 ............................................................................................ (*$ $ $7 2
06 ..................................................................................... $8 9/5 :
; 12
06 ................................................................................... <=53 9/5 :
; 22
07 ............................................................................................ ) >+ %/7 3
07 ................................................................................ ?@A3 9/5 B) 13
08 ........................................................... / >+ C/D 9/5 B) 23
09 ................................................... 5# ) ('  0/ E+F 33
10 ...................................................................... " 0 + (' G 
+, 43
11 ............................................................................................... H C8IF 53
12 ......................................................................... , )  J  -II
12 .................................................................................................... J  1
12 ................................................  M + -/ LA K $ J 11
13 ....................................................... *$ + : " (.P NO J 21
13 ...................................................... (,"* %P Q *3 R# ST 31
14 .................................................. U" +$ % :2 
$U5 >+,F Q,F 41
15 ................................................................................................... , ) 2
15 .................................................................. V 
W S); $+4 R 
12
15 ................................................................................. / % 8 XN=5 22
16 .................................. QY Z7 (' %,3 AU C *F 32
17 ..........................................................................................................  = ; Z7 0 . -III
17 ............................................................................................ =  = ; Z7 C 1
18 ..................................................................................................................... "A [ 2
18 .................................................................................................................................. 58 12
18 ............................................................................................................ "A 0 . 22
18 ........................................................................................  "I\ C : 32
19 ....................................................................................................................... 7)

2

QY F Z7 HZ (O". ] ( ( $^ R ] R#
QI 2008 R 4 24 ` $ >$+\ 60 D$ >A]) " _+ ,F ] 20082009 
.20082009 (*$ QY 

a$4 Q8* -F ( >$b) (0 *3 G5" XN=5 & %P H58 QY ] P 
S); % %*$ 'A % e 
f'8 -), e7 b05F >c % &' dN1
:() h7 CP)/ g 0
j) /*f R6 -
j(*$ $ % 7 -
jH3I 0 ?@A3 % 7 -
j>]* kM >T $7 -
. >$+^  $ $3 -
R ] + 7 g2 <l % DN=5 g   1 -) ' 
$  !"# 30 (' 20082009 QY * 7 -Y 
+ 0 m/ + 7 A .()6 5# + , 5# (2 3 ) ( ) 
.$8 9/5 B) *$ %, <=53 % 7 (*$ $ $7 H] (O". ]

B))  90 (  R + 7 g.^ 6A ) >+0 $3 Q0 ('
+ (' G 
+, 95 -F g / >+ C/D 9/5 % ?@A3 9/5 %
.e\; ] ." ]N + , + I (' " 0

LA K $ RZ'4  R4 % , )  J  4 R ] C A
+$ % :2 
$U5 >+,F Q,F g+ : " (.P NO J g M + -/
.C/D R8U C3 g(,"* %P Q *3 R# ST g U" 

AU nJF / % 8 a$ $* V 
W S); $+4 R 
" g] 
T %l H2F QY Z7 d05 , ** ) % %,3
.l

>P 'A R 
-), o7 H5p' g =  = ; + ,F C R ] + 7 qF 
2009 QY r (' f/ ) 
/) (,0 + ,s  0 )D )7
.2008 

)
A Q,4 % "A* gC F 4  % H.Z gR ] LF

3
%8 75  Z7 20082009 QY Z7 D c ) R# g /0
. DN=53 Q C ]. () ' R8U *$ C@5 %

 

" 
#
$ 
%
& 
-I


  
− 11
 
  
 

2 &l 4

h7 N
A P 3 %*$ + , Lp' ( )  (.^ H M$
20072008 (*$ * QNY N
^ 669365 R0/ ' g$@. m (' H ]
. ( u* 223153 g( ) . 31031)

20082009 QY  4 k

.10% "/. ( ) %)0/ P h7 −

bN E −

j( ) .* 5 4 Q
^4 R0/ R4 % //7 ) C −
j( ) /*f w' -), &0U −
.( ) C/D % ^f *$+ 0I ' -), gAJ $^F (' gR −

 
!
 
 
 

 
 
21
2 &l 4

624618 R0/ oI + 0 %)0/ + ,4 ('  20072008 (*$ * ,
. 20062007 *$ ./ (' 678437 R ]) 

]) 76994 x) oI P , (1\; ) + 0 %)0/ + , L4 @IN $ 0
. 2006-2007 (*$ * (' 72474 R

20082009 QY  4 k

R4 % + 0 )1 (O". (2 3 ) $  75 H !"# R4 % −

4
j.* 6 Q
^4 R0/ "/. 1Y "/8 & L+ )7

.Q0 ] (' ,0 % e 
f'8 -), R −

bN E

j> ,/ ^ 'A & L $ %* %O" Q
^ R0/ " )I b05F -
j2008  J  5 ., > 0 N0/ 5F -), R -
.$ -), 0U \D + 0 %)0/ % %7) + , H -

' 
#
'  
 
( 
31

2 &l 4

2007-2008 *$ ./ (' 3% "/5 R0/ + , 5# ) %*$ P ,
-F yq mP .k)= m/ L+ >+ P (' "/. _] -" .20062007 .* & 5$
@ ]) 123600 + , x) oI g$8 d/ 4 + 0 ]N : X7 C ,
:+ ,F ## ./ - ./ ]N % 

*+/ ./ (' %7. + 0 ]N % 42060 . + ,F - ./ 54853 -
j(2 
. + ,F ## ./ 64766 -
20082009 QY  4 k - 
 (2 3 ) *$ b % ] ?@I &* &0) h7 R4 %
%*$ P C, Q A 12% "/5 h7 (O". gH 5 -F + , 5# *$+
.+ , 5#

% 8 )  0 +A : " + 0 bP, qF H7 %8  ] 
4 %7. ]N X7 C , L+ )7) #A4 + !] qF g12% % RD4 "/5 R0/ (
.$8 d/

bN E

% - ./ *$  -), *4 ]N oI R4 % 58 & W" -
j+ , 5# ) 
j+ , 5# *$ %, <=53 % B) - 
2008 *$ ./  5 & (,3 , % % 
/ %I. %, LN, -
j2007
.+ , 5# + 0 %)0/) Q"*3 D^ ' -
5
%)
'  
 
( 
41

2 &l 4 

2008 (*$ * (' 5,2% "/5 R0/ ()6 5# ) %*$ P , 
 "A4 "/5 h7 L8 LA g20072006 (*$ * (' )0/ 3% R 2007
y)* % 5# ./ . 61,6% g$8 d/ 4 %7. ]N % 36063 X7
. $8"

20082009 QY  4 4 

"/5 ( g6% %, u* (' R 3 ()6 5# %*$ ) P "/5 h7 (O".
n$  qF y]A g . "A4 "/5 R0/ ( +A (' & qF 7 %8
. 
l "/5 !', ( +A (' R17 Y6

bN E

j()6 5# ) ) nU <]0 + 0 %)0/ k * D^ ' -
.()6 5# ) y)* QNY *$ %, <=53 L+ )7 -


&
/ 

 
*
+ ,-. 12
2 &l 4

h/ (*$ * & 5$ g2007-2008 (*$ * (' $8) u* Q ,
oI g()6 5# (' P : R0* . g+ , 5# (2 3 %) (' $*
g+ , 5# 16,5% R 16,4% (2 3 ) 12,7% R 12,6% ( -), x)
. 
9/. _] -" ]" + 0 M$ .()6 5#16,9% R 17,5% 

20082009 QY  4 k

nN* &0 200809 *$ ./ QNY 50%"/. $8) "/. B) -), R 
.) 

bN E

j + >+ % &' -
j + JF 57  @. 3 ( / : (' )  ), @. -

6
j*$+ % # ]N > 2 
 , @. -
jV 
W $+4 R 
-
j$ q; R"D C/D K0 (' $8 3I *$+ h -
.2 3 5# ./ (' /*f 1 -), I L73 F (' $*3 -

01!
+ ,-. 22
2 &l 4

%) T7)  2007-2008 (*$ * (' (*$ <=5N u* Q R0* 
] x) oI gh/ (*$ * & 5$ ()6 5# Q (' >+ b + , 5# 
+ , 5# 13,9% R 13,4% (2 3 ) 5,7% R 5,4% ( -), Q 
()6 5# 13,6% R 14,5%

Q" M R8U *$ %, % =.) ( + < 
$ -F 9/. _] < 
$ +f 
.% + , 0I (' >+ P $  + 0 z p + H58

20082009 QY  4 k

B) -), .8 R2* R8  R % g *$ %, <=53 $7 X* ('
. 2008-2009 (*$ * QNY ) nN* &0 50% "/. <=53 9/5

bN E

j , 2N x1 +, % # ]N "A4 C N F - 
4 *$ %, ]) R\' R *$ %, R\ 
e\; C/D K0 $D J -
j2.#* 
q; *$ %, ]N <=5 k"*4 ' R4 % 5 *$ C -
jH. 7 )
8
%, <=53 k"*4 -), 9)O) %), 
'A & (A$U R + 0 S#8 -
j*$ 
."*.  {U %l *$ %, % =. <* -

7
 
4 / 

22*!
+ 3 13

(' R)Y -F 4 g  F 4 >]*4 -F 4 0I -F 7 -F ?@A3 (' 9"/ &
-), ]N) & b * -F 4 >]* % ' ST 
A -F 4 /*f) M " ."
4 * > Z7 $ (' ." (. R# $Y O -F 5I4 )"/ /*f
.(2U ." % I4 $ T

2 &l 4

]) 41 ]N + , x)" ( @8 C/D3 9/5 !O) 20072008 (*$ * QNY
5# ) 18,7% + , 5# ) 23,4% (2 3 ) 7,1% #A6'
. ) >+ -), ")* cf D ()6

20082009 QY  4 k

j / ]N + r'8 & b -F +f R8U <= K
5 /*f % Lb h)Y -
3 ]) 24 %, I / ]N + , R 3 o7 ?@A3 9/5 % S
; -
.]) 40 b0
bN E 

) /*f) *3 D= &* *$ ." & $U b05F > & / -
j ()6 5# + , 5# 1\Y
(' %8 m/ -),4 |)" I U" +$ 7\ 07) R# Q *3 -
j>' +$ QNO*
3 o7 / ]N + -\D -5+ 7 $ -F >]* B\I Q <ZYF -
j / ]) 40 b0 3 (*) / ]) 24 %, R
j(*$ * )^ " -), R @8 C/D u"l -
j(M " " -), @8 C/D  (' PA - 
=U5 (' A$U -), P
7 @8 C/D ]N /*f) K)0 C -
.
); (*$ , G (' /*f) 

.yq $" ,l R, ' = J u* C/D4 : (' , : (*)

8
 
4 5
+ 3 23 

u* 1Y (*$+ m/ % #A4 Z ( y) / >+ C/D \
/D (' cNc 4 % / ]N &0 g y] 05 .N)D m/ RA (' ]N + , L8 oI
.+, /D 0I H]N + , <0 m 3 I

2 &l 4

2007 2008 (*$ QY (' 22% (I (' >/ / >+ C/D "/5 !
.

:>@ _] (. k"*4 4 %

j u* (' =5 4 (' g(2 3 ) (' $  -F ( / -
ju* ] .A* !U -
.(2 3 ) ) > ./ 91. S l 9"/ U" +$ J -), e7 -
20082009 QY  4 k

. / + , % 7 -), e7 AU C/D + , % B) -
bN E

j ' / + , C/D _] "/5 u"l -
j(** % 8 PA RY+ / >+ C/D K $ (' % 8) 4 =,F -
-),  % .8 / % 8 G5 $^F (' g %) >]* % 8 -
jk)= H 
=U5 (' A$U -), P
7 AU C/D ]N /*f) K)0 C -
j
); (*$ , G (' /*f) 
g ' / + , % 7 -), e7 AU C/D + , % B) -), R -
.)" &$ ./ QNY % / b0 34 h'4 ('

9
' 
 
 
 

67 33

2 &l 4

2007 (*$ * QNY g 2002 ".J ]. > 0  G. *$F (' >$b !,J
y)* + , 5# )  / (2 3 )  / <0 G. 0 RJ 2006
G. G *$F 2007-2008 (*$ * (' . $8 - ./ AU <]0
. $8 5# ./

20082009 QY  4 k

>+ 
*3 (' ) /*f RA ]N % /*f % e 
f'8 % P h7 -
j M + -/ LA K $ % 
+ , 5# )  / -),  M + -/ LA & b %/7 -
jAU <]0 S); + ,F (' 
 ]N % e 
f'8 C ;
E$Y (] ) %b g>]* % ^6 g C/D (' ) %b % Lb h7 -
+ B\I y)/ 4 " J 4 nU <] R8 >P + B\I % g) /*f
.$Y3 -), H H 
A S); . -), ]) (' 4 R 3 ( mY
bN E

: () C % R" QY ) >=/  h7

j 2006 $ 22 ` $ >$+\ 43 >A] h"= - 
M + -/ LA >]*4 & b >+,F -), g = ; + ,F QNY e7 -
. 5# ) (8)* (' 

10

 

 8 -

43

.43 >A] (' F $U + I G 
RU

+ 8A P 0 )D g % g U" +$ -F 7 uOl L4 3F
(' C/D G 
%, (); -F +4 gmY4  % gk$0 "/ ( "= 28
.) /*f % H L / 3 + , (' " 0 +

2 &l 4

%, (); 75 H0 )6 + , 5# % + , L4 >Y ./ (' ~I
K $ -F *4 ] (U g y] bN ) Z 
 U" +$ ' C , m, G 

. ) >+ -), ")* c4 + _]

I /D (' %' &0 -), Q"D -F 37 : (' m+4 H ] L4 ~I A
.%P 3 * B\7 Q (' G 
"cF % M

%, ]N + , R C/D "/. G 
 /*f : L4 R0* yq % K8 -),
.]) 20

20082009 QY  4 k 

2 P 
C) z$ >7 C), (+ (' G 
 ( /*f "/5 % &' -
j ()6 (' H + , ('
(' _+, C ,) ]) >]) 24 b0 / (' ]N + , LA qF G 
+, -
(' c 7 >O\ + , : (' ~IN K8, yq %, ]N + , R ( C/D
.( 5 7) : (' 4 u*
bN E 

## m/ 2 P 
C) z$ >7 C), (+ (' g G 
) "* =,F -
j ]) 24  ]N + , b0 ( C/D + , 5#
(' E' &0 >@ \ %P 3 * (' B\7 Q (' G 
"cF -
+ , R ., $Z M G 
>@ gG 
) 58F n. L8 ., I /D
( + >]*4 B\I Q 0 $1 "D QNY % yq g / (' ]) 24 %, ]N
j G 
9/
(' 8) / +) +, B\; g . (JN dN1F P 0 % CP) .D -
.>+0 {J ' (' / H. >Y m 0 G 
h7 "; k$0

11
9 
*/7 53

5# ) % ## ./ %*$ (#)c H % 8 ) (.^ X# 
.(. (. () ) 75 + ,

2 &l 4

() ) -F H 9/5 (' $* 2007-2008 (*$ * , -
yq 57% (I "/. _] !O) oI g 2006-2007(*$ * & 5$ (.8
j"/5 RD6A 32% "/5 -),6A 70% % "/. _] !I oI 0 % +I % " & 
h7 L+ Qb l C) " J -F (.8 <]0 -F H -
.>Y
20082009 QY  4 k 

h7 h'4 (' yq g(. () ) -F H "/5 % &' -), R - 
] (' Y6  ( +A 1Y % 8 ) (.^ X# (' >=/
.Q0
-F % <0 % (.8 <]0 -F % "/5 %/7 -), R -
j(.8 () 9=
jl C) " J -F % "/5 %/7 -), R -
-F % <0 % R1 ) <] -F % "/5 %/7 C3 -
j5/5 C) k+ R1 ) 9=D 
." -), _$c[ $8 5# ./ -F - ./ -F H $Z7* -
. W" %8 58

bN E

jH $"Y >$U*3 + 0 P P - 
l C) . 9 U 1Y $8" y)* H', ] dN1 S  -
j9 U _] -F H 7
( X'
.H C/D K0 3 ^6 -

12
 


;
 

-II

;
  
: 
 *  ; 11

:  M + \

j(2 3 ) (' O b O) - 
,.\ .8 * )8U N, * -
j+ , 5# ) (' 5# ". O) IN 
.8
.()6 5# ) (' . 
'# N, -
-), H\;J w 
(' ' ]) X'[ &* (' + _] L4 -F >$J $ 0 - 
+4 % H.8 , H8) b 1' H2=,F mY '# O '#
.o 7 R1
2 &l 4

L4 & gnN* S); ('  M + -/ LA =O (' 
9/5 n.
R 0 + _] $ ( U" +$ & b L4 3F mY *$+ .* % %/7 9/. _]
g> I /*f ]N % 5I4 g/*f ]N % e 
f'8 C , (' ""* 
] 5I4
D .+ _] ' C . mY4 /*f  M + > , ' ' /*f n. L4 A
 +A !,+ L4 "(*$ QY+ R8 1; 
/ $^ A] (' >$b) h"*
% ) /*f % Q+, R8U + _] >]*4 & b & R -F )D .
./*f RA C/D4

20082009 QY  4 k

+ >]*4 % >+ 
*3 (' ) /*f % e 
f'8 F " h7 -), R -
j B\7 + & b ) 7) H), B. '  M 
Z & J /*f S); % + _] >]*4 & b (' Lb %/7 -
.43 >A]
bN E

%Z R8U  M + -/ LA >]*4 % :2 
$U5 >+,F ), u"l -
j F $U  h7
( 3 *3 : " \) ()D 0 % / -), "D [ S#8 -

13
>$+ (' N, >]*4 ROUA  M + -/ LA =O 9/5 %/7 R;
j + _] : (' :2' +
(' % $Y %+A * >+ 4 )8U >+ K $ - 
8 -
.R ] >+$ >]* Q *  "^ >]* % ' + I

 

 

, <
$=>
; 21

2 &l 4
( > 0 M " * . h' + , 5# ) h) (.P NO Q,F 
$
5 D$F C , ]N) (] ) e' w + : " (.P NO (' \) !',
.R\7 *$ %
20082009 QY  4 k
%" 7. -), *$  / R8 *$ B\7) (,"* (.P NO h"=
.7) ('
bN E 
7) (' >+$ B\7 + & b C7 / R8 "/.  . &l -
jH'$
:(' + , 5#) "/. $*3 -
ju' + ,F ## ./ 5# ". O) K $ 
<"* (' %,* \7 % $Y %+A * )8U E$+F 
jN# *$ ./ % .* R8
j + , 5# ./ * ) "* %,* B\; 
. + , ## ./ .8) "* %,* B\; 

14
 
<
? ! ?
$2 
31

2 &l 4

]. yq g QY F Z7 R+ Z h"= -), +A !),
ge\; I (' q* K
5 -F $ K $ + .*4 oI g2006-2007 (*$ * 
c4 g>$ .P B\7 Q8*3 >$0 /*f (' K $ >]* S)8 A
ST L+ Q7 ,l A : -" yq & .%P 3 * ST -), 0 F
+ ,4 87 c 7 . 1Y g)6 + , /*f : 0I O\A >]*‚ R8
.*$ + : " ,"* B\7 S l 87 C/D + ,4 ]N

20082009 QY  4 k 

,* 21 + , 5# <"* (' ,* 24 : B\I Q >]* +.*F -
j()6 5#
.R Z h"= (' $*3 -), e7 -
bN E

j = ; + ,F (' (**4 \. A U" +$ $", -
j>]* % :2
) R# Q *3 -
j$ ) /*f % #A4 (' B\; >+ K $ +.*F -
j) /*f K
5 (' RD -), %$ %+ K $ +.*F -
.*$ + : " "/. )7 ,0 K
5 RY+ /*f % #A6 K $ &0U -

;
 

 , -
;
47 ?7 41

2 &l 4
C , 1; g) nN* S); K $ )  U" +$ % e\; l /
-F * &  U" +$ (' . 1\Y 0 :  oI g 0 % Lb
% ) 53 A7 QNY % mY4  
/ A . %*$ $* C ,
. R0/ e\; % S
;
% %8 R8U 3 $U53 >+,F ), Lp' g ]" 0 + 0 : % M
K
5 RY+ . % )D K
5 RY+ ,0 % U" +$ =O (' X$ 
B)
. 0
20082009 QY  4 k
>+/ / +A  > > /) (= ] $b $ R 
-
j 0 m/ -), )D m/ -), e\; =O R4 % %
T R5 IN1 k.
15
RY+ 4 > I /*f RY+ $ ) + % ,0 K $ (>)q* S)8 -
.+ , 1\Y /*f % #A4
bN E
j _N,4 F $U A b0 55 O# / )0 / @. e\5 $ 1F -
j .^  0 )D / -), %
T $U5 >+, u2Y &l -
>=/ +,A "= U -F +.* z BY @. %5 (' @. >+,F -
j +A4 R8 B; 9"^ ^ % "= U -), D+\
(' %\\; %*$ ST \D "R. q*" $^F h)Y -F 0) 58F *$+ -
j *$ ./ )^ ƒ$= e\; / %^IA +, 5
:  R (' <U % ' 20082009 (*$ QY ) "/. 4
H,ZYF 3F 53 A7 @. (' 7 +$) C Q 0 +, C , -
j$1 "D
g/*f K
5 (' $ + (' gmY4  % e\Y g % :2' ' I (' - 
/*f -F )5 -), C D R"D /*f _] (' %) >]*‚ e\; / "* -= 
cN# ,0 -F $ + S.\ %8 j \\; >+ (' e\; / mY4
: 
'O0 ` $ – N* –  O) 
) – .8 – 8 P 
g l 
 * – z$ >7 C), 8 P 
 
,* RA 9/7 /*f K
5 (' %$ %+ K $ (>) q*4 S)8 I (' -
(>)q* . -
( ,/ + , b0 34 -), S\5 ,/ B\; >+ M >+
j%.c %,* 
,* RA 9/7 %
); %/*f (' H\\; >+ K $ (>) q*4 S)8 I (' -
q* . -
( ,/ + , b0 34 -), S\5 ,/ )1 H/*f M (' P0.
j%.c %,* (>)
RA 9/7 %
); %/*f (' %
); %+ K $ (>) q*4 S)8 I (' -
+ , b0 34 -), %,/ )1 H/*f M /*f (' P0. H\\; >+ M >+ ,*
j,* &$4 (>) q* . -
( ,/
(' % ' >]* B\7 $ + > , 4 %+ B\I =O L8 LA qF -
j /*f _] ('lF q*4 4 % N' g /*f
(' K $ 4 \\; + M + K $ L
)8 % ] >]* q* 
/ -
j 2 
@. . 8 )I % $^F y)* M y)*
% .8 + 0 %; >]*‚ > ./ + %l B\; >+ +.*F >$l -
.>
8 b

16
 


 

@-
 % $. 
( ? - 12
2 &l 4

j V 
) 0 @. (' ), e\. QOJ QNY % R $#* -
j(\\; h/.) .^ ) @. -
V 
h/. PA V 
h/. C %
)8 %U 
5 Q8* )1 -
.<l (' %$+\ %A]) ' 0
20082009 QY  4 k

:h ^ %, V 
W R, R 
C8IF - 
0 )D / -), $^ c (' F $U QOJ %# 
j PA
.V 
R+ + ,F CF 
bN E

jV 
W S); , +' R, G -), +, QOJ3 -
% @. N\ u ,. .D ", ) Q+" R1) [ +, -
 PA  0 /. S);
jV 
= Y %7 -
j %U 
W' S); 1; 53 A7 @. -
.b05F R2* ' 1$ V 
W =U54 &" -

17

 *
22

2 &l 4
>+0 $3 {J ' / % 8 Q0 (' (.^ X# Z Q,F R4 %
!I4 ( 2007 ./ * PA >$+  ,4 ( R =Y $^F (' g ) 
% 8 a$4 % $^F 152 538 k$ >+ 
* ! . +A -), ]
. .Z
. ) nN* S); %*$ ) Q$ /5 % )0 /
20082009 QY  4 k 
^ R6 h) ' 1\Y g/ % 8 a$ () 
]
. (' $*3 −
(' / R
8 + % &'  0/ "A ) 
jl ./ (' P0.  n$ * ) >+ %/7
j ) @. (' >J" 
\ %0 + U ()I & % 8 −
j  $ D %/7 &'$ R4 % + 7 G5 h'  >$+ ^4 % 8 −
. ^6 >6 % 8 −
bN E
j/ % 8 $+ @. (' $*3 - 
2009 *$ ./ % Q & QNY / % 8 $+ Q8* -), R -
.2008 5P (' Q0 ] >+1 +,3 + I (' 2008

' 
? .
A/ !
"*;
&7 32
2 &l 4 
) . ()# % =13 % + , (*$ QY+ RA U - 

A (' 'NY 9"/ g 0 : (' +A  ]A %)D k.
j U" +$ 
%,3 D 
()# nJF >=/ 21 51 % $b %A] >$JF % M -
gQ0 ] (' F A IN\ 7 353 
) 0 53 A7 ('
QY ), 5I4 RD nq 4 950 ] % n. . ~IN b0 % Lp'
j(*$ 
.LI % #8 (' ) 
k"* R %, SD -F 0) (' {' -
20082009 QY  4 k
+ ,F (' =)/ )7 ,0 * %,3 AU C *F -), R -

18
j QY 
QY QI )Y >$b .^ >$b % AU $ Z h"= -
j 
PA) ) ' / HI05F QY LfJ  (' "y U ." $+ /0 -
& C h/. yq _b05F L+ Q7 L4 %8 ( h2 b0 -), R . < 

-),  >$+ %,3 D 
% + $I >. AJ $^F ('  >$+
j / & 
. >$+ % nU R, 0 . +, $", RA X' ]) 7)\ 'c &l -
j 51 90 ( X7 95 -F ) ^ m 9 'c `* -), R 
h ^ %, %,3 D 
 >$+ % "5I4 ) 
" ) \ -
.R  $0 %5 &0 CP 2 $7
bN E
X# &l R4 % %,3 D 
& .^  g)7 Qf/ (,l a5 w' -
-), 1\Y %
T LfJ  (' . ^ RY 30 + 7 H), h 
AJ
...$U53 >+,F 353 m/
/ %Z R8U (*$ QY + ,F (' %,3 D 
()# nJF -
.HI05F (' 0 

 
1.
A/ & III

&1 
 
1.
A/ & 

19
‫&‪+ 
,‬‬
‫ا ا ‬ ‫ا 
ا‬

‫
  
 ‬ ‫‬ ‫‬
‫)( ‬
‫)     

‫
! ‪* $‬‬
‫ (‬
‫ 
‪ +‬‬
‫ "! ‪ 
$ #‬‬ ‫‬
‫ ‪  %‬‬

‫ '& ‬
‫اآدی ای ‬
‫وای‬

‫ 
 ‪  
 &' -‬‬
‫) " ‪(   
 .‬‬
‫‪ &'    
$‬‬ ‫‬
‫ ااآ‬
‫ 
‪  +‬‬ ‫وا ی‬

‫ادارة اآ!ی‬ ‫ ‬ ‫‬
‫ ‪ 40‬‬
‫ ‪ 0‬‬
‫ 
 ‪ )  
 -‬‬
‫‪(%‬‬
‫‪2* .1 0 " ( * /‬‬
‫‪  3 - 
$‬‬ ‫‬

‫‪20‬‬
 
* 

 B 

& * 12

(U 
% %U 
 H u=; (U 
% "A [ L8 
PA RA S); %*$ ^ w\ C/D *…$  + w\
QY $* F Z7 "I\ C  {. R, X' -F L,b g)D  0
.20082009 

 
* 

& 22 

QY+ Z7 R4 % Q 
& / + RY -), "A 0 . 
_] .l {J %l - C ]. _$* R4 % g20082009 *$ ./ *
:0 .  O
j20072008 QY P QI 4 UD. -
j20082009 QY F Z7 R+ LZ z, -
j20082009 QY b05F (' *7 QOJ C \I L"* -
jQOJ C _] b05 2N x\ $Z R2* L"* -
jRY h^. >+ 7 C 9/I b R X' R8U -
j|N R1 R DN, 7 -
.(,0 =7 7 -

 
 
/
& , 32

yq L4 %" )A  0 4 )D  u2; =" = : hD -
: e\; yq $l
j ." N 
j)  U" +$ &D 
j > 0 c I 1\Y 
.) /*f : <l4  
/ & $+ , , QNY % QY Z7 b05F &"-
j1Y <l4 q ) /*f : (' ,N=* C k. >+/
21 
QY d05 >]; + *3 () /*f) 5 $ P C-
j)D  0 PA > 1 -), >]; $  h'
>$+s  0 +A‚ RY C3 (, / l RA %, P  &'$-
j PA
|N *$ ./ % - &* QNY _ , (' QY T . -
.(5  \ -), ~I QNY R8

(1 D$ h7))

B\7 + & b
+ , 5# ) y)/

[,/] ,"* B\7
+
## ./ 5# ./ - ./
2 2 2 N* 
4 4 4  O)
3 3 3 ,3
5 4 5 l 
2(1) 2[1] 2 z$ >7 C),
2(1) 2[1] 2 8 P 

4 4 4 - ". O)
2  5# ". O)
2 2 2 5 " 
2  .8
 2  * 

22
 1 ) 
2 2 2 * 4 / )8U 
30 28 26 <‰‰‰‰‰ ‰‰‰0

E 
( ,/ + , %*D % 8 + , + 7 : ( )
j]) >]) 24 ]N + , b0 )A C/D '
j>]* ' )A >2+ RY+ 8 B\7 h"= :
‰)A C/‰D ‰ ' E‰ 
(‰ ,/ + , %' % 8 + , + 7 : [ ]
.>]* '

(2 D$ h7))

AU <]0 *$ @.
B\7 + & b

5/5 C) k+Š nU <]0 R1 ) ) nU <]0 
,/ B\7 +‰‰ ,/ B\7 +‰‰
2 N* 3 o 7 / 

5  O) 3 Q1 H 

- hc 1 hc
4 'O0 ` $ 5  O)
2 
/) 
2 'O0 ` $
4 - ". O) 2 
/) 

4 5# ". O) 4 - ". O)
2 l 3 5# ". O)
1(1) z$ >7 C), 2 l 
2 ) 1(1) z$ >7 C),
1 . 
'# 2 ) 
2 5 " 2 5 " 
29 <‰‰0 30 <‰‰‰0

23
(.8 nU <]0 () nU <]0 
,/ B\7 +‰ ,/ B\7 +‰
2 N* 2 N* 
2  O) 2  O)
2 'O0 ` $ 2 'O0 ` $
2 
/) 
2 
/) 

4 - ". O) 4 - ". O)
3 5# ". O) 3 5# ". O)
5 l 5 l 
4(2) 8 P 
4(2) 8 P 

3(3)* . C), 3(2) z$ >7 C),
2 ) 2 ) 
2 5 " 2 5 " 
31 <‰‰‰‰ ‰‰‰‰0 31 <‰‰‰‰ ‰‰‰‰0

E 
( ,/ + , %*D % 8 + , + 7 : ( )
j]) >]) 24 ]N + , b0 )A C/D '
.]) >]) 20 -F 16 % E'6 $ : ( )*

24
‫ﻡات اﺝ‪ $* +‬ا ا)ﻥي ا&ه‪$‬‬

‫*)‪<]0 y‬‬
‫*)‪ $8" y‬‬ ‫‪+ , y)/‬‬
‫‪AU‬‬

‫ 
אא ‬ ‫אא ‬

‫ام ا‪/0‬‬ ‫ام ا‪/0‬‬
‫ع ا ‬
‫ا ا‬ ‫ا ا‬ ‫ا‬

‫ام اﻥ 
ﻥ‬ ‫ا‪#‬داب وام‬
‫אא‬
‫ا'‪$%&$‬‬
‫ا‪#‬داب‬

‫ا‪,-‬ن ا*)(‬ ‫ا‪,-‬ن ا*)(‬ ‫ع ا‪#‬داب‬
‫وام ا'‪$%&$‬‬
‫ام ا‪%/01‬دی‬ ‫ام ا‪%/01‬دی‬
‫وا‪2‬‬
‫‪8‬م ا‪ 2‬ا‪%67‬ﺱ)‪%‬ﺕ‪3‬‬
‫ ‪ 67‬ا ا‪ 45‬وا‪3‬داب وام اﻥ 
ﻥ‬
‫‪25‬‬
‫*)‪<]0 y‬‬
‫*)‪ $8" y‬‬ ‫‪+ , y)/‬‬
‫‪AU‬‬

‫ 
אא ‬ ‫אא ‬

‫ا?ن ا‪ 7‬‬ ‫ا?ن ا‪ 7‬‬

‫ام ا; ‪:‬دی‬ ‫ام ا; ‪:‬دی‬
‫‪/‬م ا< ا= ﺕ‪$‬‬ ‫وا<‬ ‫ا‪9‬ع ا‪37‬‬
‫‪/‬م ا=ة وارض‬
‫ام ا?!ی‪9‬‬ ‫ام ای‬ ‫אא‬
‫ام ا!را‪/‬‬
‫ام ای‪ - 8‬أ‬ ‫ا‪9‬ع‬
‫ام ای‪8‬‬ ‫ا‪3,:‬‬
‫ام ای‪ - 8‬ب‬
‫ام واﺝت‬ ‫ام واﺝت‬
‫ا‪9‬‬ ‫ا‪9‬‬

‫ام واﺝت‬ ‫ام واﺝت‬
‫اﻥ‬ ‫اﻥ‬ ‫ ‪ 67‬ام واﺝت‬
‫‪26‬‬
(3 D$ h7))

R1 ) y)/

 O) ,‰U C) 

 / /
2 ./ 1 ./ 2 ./ 1 ./
+
+
3 3  O) C), 2 2  O) C),
4 4 3 3
 +[ +[

4 4 - ". O) 4 4 - ". O)

 +[ +[

3 3 5# ".3 O) 3 3 5# ".3 O)

2 2 
/) 
2 2 
/) 

2 2 l 2 2 l 

 1(1) z$ >7 C), 1(1) z$ >7 C),

4 4 o 7 / 
4 4 o 7 / 

1 1 hc 4 4 Q1 H 

2 2 ` $
2 2 2 2 !D :2 

'O0

2 2 5 " 1 1 hc

2 2 'O0 ` $

27
2 2 5 " 

29 30 <0 31 32 <0

E 
( ,/ + , %*D % 8 + , + 7 : ( )
. ]) >]) 24 ]N + , b0 )A C/D '

(4 D$ h7))

5/5 C) k+ y)/

- ./ ‰‰‰‰‰ /
5# ./ 5# ./
k+
5/5F C), k+[
5/5 C) +‰‰‰‰‰

4 5 5 +[  O)

4 5 5 +[ - ". O)

4 5 4 5# ". O)

5 4 4 'O0 ` $

4 3 2 
/) 

3 2 2 N* 

 2 . 
'#

  hc

28
2 2 2 l 

 1(1) z$ >7 C),

2 2 2 5 " 

28 28 29 <‰‰‰‰0

E 
( ,/ + , %*D % 8 + , + 7 : ( )
.]) >]) 24 ]N + , b0 )A C/D '

(5 D$ h7))

" 0 C) y)/

‰‰‰‰‰ /
5# ./
5# ./ 5# ./
>7 C), - ./
,$b C), 2 P' C),
z$
+‰‰‰ ‰

2 2 2 2  O)

4 4 4 4 +[ - ". O)

3 3 3 3 5# ". O)

2 2 2 2 
/) 

5 5 5 5 l 

4(2) 6(2) 4( 2) 4(2) 8 P 

29
3(2) 4(2) 6( 2) 4(2) z$ >7 C),

3(2)  57 ". C) 

2 2 2 2 

1  2 'O0 ` $

1 1 1 2 N* 

2 2 2 2 5 " 

32 31 31 32 <‰‰‰‰‰0

E 
( ,/ + , %*D % 8 + , + 7 : ( )
.]) >]) 24 ]N + , b0 )A C/D '

30
(6 D$ h7))
l C) y)/

‰‰‰‰ /
5# ./ 5# ./
- ./
(k) l $ C), (4) l $ C),
+‰‰‰‰

2 2 2  O)

4 4 4 +[ - ". O)

3 3 3 5# ". O)

2 2 2 
/) 

7 7 7 l 

6(2) 6(2) 5(2) 8 P 

 2(1) 2(1) z$ >7 C),

2 2 2 

3(3)*  . C),

 2 'O0 ` $

1 1 2 N* 

2 2 2 5 " 

32 31 33 <‰‰‰‰‰0

E 
( ,/ + , %*D % 8 + , + 7 : ( )
j]) >]) 24 ]N + , b0 )A C/D '
.]) >]) 20 -F 16 % E'4 (' $ : ( )*
31
(7 D$ h7))

 +\D3 C), y)/
- ./ ‰‰ /
5# ./ 5# ./
("*7  C), +\D C),
+‰‰‰

2 2 2  O)

2 2 2 - ". O)

3 3 3 5# ". O)

2 2 2 
/) 

2 2 2 'O0 ` $

4 4 4 l 

1 1 2 N* 

2 2 2 5 " 

4 2 3 l "*7

2 6 4 \I C +\D3

$+ @. +\D3
4 2 3
3)

1 1 1 L5

2(2)* 2(2)* 1(1)*  ) 

31 31 31 <‰‰‰‰0

.]) >]) 20 -F 16 % E'4 (' $ : ( )*
32
(8 D$ h7))

858 .8 C) y)/

‰‰‰ /
5# ./ - ./
+‰‰‰
2 2  O)

4 4 +[ - ". O)

3 3 5# ". O)

2 2 
/) 

5 5 l 

4(2) 4(2) 8 P 

: . C),
4(4)* 4(4)*
- Unité de conception
4(4)* 4(4)* - Unité de production
- CFAO
1(1)* 1(1)*
1 2 N* 

2 2 5 " 

32 33 <‰‰‰‰‰‰0

E 
( ,/ + , %*D % 8 + , + 7 : ( )
j]) >]) 24 ]N + , b0 )A C/D '
.]) >]) 20 -F 16 % E'4 (' $ : ( )*

33
(9 D$ h7))

2 8 .8 C) y)/

‰‰‰ /
5# ./ - ./
+‰‰‰

2 2  O)

4 4 +[ - ". O)

3 3 5# ". O)

2 2 
/) 

5 5 l 

4(2) 4(2) 8 P 

: . C),
3(3)* -Acquisition, Traitement et
2(2)* Communication de L’information
2(2)*
- Alimentation, Distribution et
3(3)*
Conversion de l’énergie
2(2)*
2(2)* - Transmission de puissance
2(2)*
2(2)* - Activités pratiques et projets

1 2 N* 

2 2 5 " 

32 33 <0

34
E 
( ,/ + , %*D % 8 + , + 7 : ( )
j]) >]) 24 ]N + , b0 )A C/D '
.]) >]) 20 -F 16 % E'4 (' $ : ( )*

(10 D$ h7))
"= L. 
y)/

‰‰‰ /
5# ./ - ./
+‰‰‰

2 2  O)

4 4 +[ - ". O)

3 3 5# ". O)

2 2 
/) 

1 2 N* 

 'O0 ` $

2 2 5 " 

2 2 l 

3(3)* 2(2)* 'M
5 ) 

- 4 ()8U " *

2 3 % 
` $ )8U '#

- 4 y'O L.'

- 4 07

35
>+ u2* R1 \ %'
6(4) -
Design de communication et de Multimédia
u7 \ %'
3(3) -
Design d’environnement
E. \ %'
3(3) -
Design du produit
33 34 <‰‰‰0

E 
( ,/ + , %*D % 8 + , + 7 : ( )
j]) >]) 24 ]N + , b0 )A C/D '
.]) >]) 20 -F 16 % E'4 (' $ : ( )*

36