You are on page 1of 37

Instrukcja obsugi

ARIVA 100 cable

Polski

OSTRZEENIE !!!
Odbiorniki kablowe Ferguson umoliwiaj nagrywanie na zewntrznych
dyskach twardych HDD oraz pamiciach flash (pendrive). Jakkolwiek
prawidowe dziaanie nagrywania uzalenione jest od rodzaju podczonej
pamici! Koniecznie przeczytaj ponisze ograniczenia.

PAMITAJ, E:
1. Aby uywa zewntrznej pami podczonej przez USB, pami ta musi
obsugiwa standard USB 2.0. Dla prawidowego, stabilnego nagrywania i
odtwarzania wymagane s pamici o prdkoci zapisu 9.0MB/s lub
szybsze. Wolniejsze dyski twarde i pamici flash mog nie funkcjonowa, mie
problemy z nagrywaniem objawiajce si zacinaniem obrazu lub nie dziaa w
ogle!!!
2. Prawidowo dziaaj tylko dyski z jedn partycj podstawow w formacie
NTFS lub FAT32 (zalecamy korzystanie z formatu NTFS). Jeli nie posiadasz
takiego formatu przygotuj dysk w komputerze przed podczeniem do
odbiornika.
3. Silnie sfragmentowane, lub zapenione w duym stopniu pamici rwnie
mog nie dziaa pynnie i prawidowo.
4. Zewntrzne dyski twarde HDD powinny posiada wasne zasilanie,
wbudowany w odbiornik port USB nie jest w stanie dostarczy wystarczajcego
zasilania.

UWAGA
1. Pod adnym pozorem nie wolno odcza urzdzenia USB od odbiornika w
trakcie nagrywania lub odtwarzania. Odczenie w trakcie pracy moe
spowodowa uszkodzenie odbiornika i/lub pamici flash oraz spowoduje
uszkodzenie zapisywanych na nim danych.
2. Nie dotyka pracujcego urzdzenia a zwaszcza zcza USB wilgotnymi lub
mokrymi rkoma. Grozi to poraeniem prdem i trwaym uszkodzeniem
odbiornika!

Spis treci
RODKI BEZPIECZESTWA...............................................................................................5
OPROGRAMOWANIE DO POBRANIA....................................................................................5
O INSTRUKCJI OBSUGI...................................................................................................6
OZNACZENIA WYKORZYSTANE W ODBIORNIKU...................................................................6
PODSTAWOWE INFORMACJE O ODBIORNIKU......................................................................7
1. Gwne cechy..........................................................................................................7
2. Zawarto pudeka...................................................................................................7
3. Wane wskazwki do obsugi odbiornika......................................................................7
4. Pilot zdalnego sterowania..........................................................................................8
4.1 Instalacja baterii................................................................................................9
5. Panel przedni...........................................................................................................9
6. Panel tylny............................................................................................................10
7. Podczenie odbiornika kablowego............................................................................10
7.1 Podczenie kablem HDMI (zalecane)..................................................................10
7.2 Podczenie przez komponent YPrPb ...................................................................11
7.3 Podczenie kablami SCART................................................................................12
7.4 Podczenie systemu audio.................................................................................12
7.5 Podczenie pamici zewntrznej........................................................................12
7.6 Podczenie innego odbiornika............................................................................13
7.8 Podczenie z komputerem za pomoc kabla RS232 Null Modem.............................14
PIERWSZE KROKI..........................................................................................................14
INFORMACJE O MENU UYTKOWNIKA...............................................................................14
8. Menu szybkiego uruchamiania..................................................................................15
10. Instalacja............................................................................................................16
11. Ustawienia systemowe......................................................................................17
11.1 Jzyk.............................................................................................................17
11.2 System TV.....................................................................................................18
11.3 Ustawienia obrazu...........................................................................................18
11.4 Ustawienia czasu lokalnego..............................................................................18
12.5 Blokada rodzicielska........................................................................................19
11.6 Ustawienia OSD..............................................................................................19
11.7 Uruchom na kanale.........................................................................................20
11.8 Inne..............................................................................................................20
12. Narzdzia............................................................................................................20
12.1 Informacje.....................................................................................................20
12.2 Ustawienia fabryczne.......................................................................................21
12.3 Aktualizacja przez RS232.................................................................................21
12.4 Czytnik kart...................................................................................................22
12.5 Aktualizacja przez USB....................................................................................22
12.6 Ustawienia sieci lokalnej..................................................................................22
12.7 Aktualizacja przez sie.....................................................................................23
13. Gry.....................................................................................................................23
14. PVR konfiguracja nagrywania...............................................................................23
14.1 Informacje o podczonej pamici.....................................................................23
14.2 Konfiguracja DVR............................................................................................24
14.3 Ustawienia timerw.........................................................................................24
14.4 Media Player...................................................................................................25
Muzyka..........................................................................................................................25
Zdjcia...........................................................................................................................25
Wideo............................................................................................................................26
Nagrania.........................................................................................................................26

14.5 Bezpiecznie usuwanie urzdzenia USB...............................................................26


15. Edytuj kanay.......................................................................................................27
3

15.1 Lista kanaw TV.............................................................................................27


Jak
Jak
Jak
Jak

przesun kana?.......................................................................................................27
usun kana?............................................................................................................27
doda kana do grupy ulubionych?................................................................................28
zmieni nazw kanau?...............................................................................................29

15.2 Lista kanaw radiowych..................................................................................29


15.3 Usu wszystkie...............................................................................................29
15.4 Ulubione........................................................................................................30
16. Funkcje podstawowe obsugiwane z pilota................................................................30
16.1 EPG...............................................................................................................30
16.2 FIND.............................................................................................................31
16.3 TXT - teletekst................................................................................................31
16.4 AUDIO...........................................................................................................31
16.5 SUBTITLE.......................................................................................................31
16.6 REC - nagrywanie...........................................................................................32
SEMI-TWIN TUNER...........................................................................................................32

16.7 PAUSE - przesunicie czasowe..........................................................................33


16.8 INFO.............................................................................................................34
16.9 FAV ulubione................................................................................................34
DODATEK A - SOWNIK POJ........................................................................................35
SPECYFIKACJA...............................................................................................................36

RODKI BEZPIECZESTWA
Prosimy o dokadne zapoznanie si z instrukcj obsugi i zawartymi w niej zaleceniami!
Aby unikn poraenia prdem nie otwieraj nigdy obudowy. Uszkodzenie plomby
gwarancyjnej powoduje utrat gwarancji.
Odcz urzdzenie od sieci podczas burzy lub gdy nie bdzie uywane przez
duszy czas. Pamitaj, e gwarancja nie obejmuje uszkodze urzdzenia, ktre
s spowodowane uderzeniem pioruna.
Nie wystawia urzdzenia na bezporednie dziaanie promieni sonecznych.
Trzyma z daleka od rde ciepa i od wilgotnego otoczenia. Nie zasania
otworw wentylacyjnych, tak aby zapewni prawidow cyrkulacj powietrza.
Ustaw urzdzenie w pozycji poziomej, na paskiej, rwnej i stabilnej powierzchni.

Jeli przenosisz urzdzenie z ciepego pomieszczenia do zimnego i na odwrt


odczekaj min. 1 godzin przed wczeniem do prdu. W przeciwnym wypadku
mog wystpi problemy.

Urzdzenie naley trzyma z daleka od wazonw, butelek, akwariw I innych


rde wody w celu uniknicia uszkodzenia. Nie naley dotyka wtyczki zasilania
goymi rkoma.

Nie stawia adnych przedmiotw na obudowie urzdzenia. Moe to spowodowa


przegrzewanie i problemy z odbiorem.

Przed rozpoczciem czynnoci konserwacyjnych lub instalacyjnych naley odczy odbiornik od


sieci elektrycznej. Do czyszczenia odbiornika nie naley stosowa alkoholu ani pynw
zawierajcych amoniak. W razie potrzeby czyci za pomoc mikkiej, niestrzpicej si szmatki
zwilonej agodnym roztworem wody z mydem.

Nie podczaj adnych kabli kiedy wtyczka zasilania jest w gniazdku.

Sprawd czy masz sprawne kable. Kable uszkodzone mog spowodowa poar.

Prosz wyczy odbiornik z zasilania przy podczaniu okablowania.

OPROGRAMOWANIE DO POBRANIA
Firma Ferguson wykorzystaa wszystkie dostpne jej moliwoci, aby dostarczy uytkownikom
aktualizacje oprogramowania, pozwalajce zapewni moliwie najnowoczeniejsze parametry
odbiornika telewizji kablowej. Firma Ferguson zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek,
zmian lub modyfikacji oprogramowania stosowanego w odbiorniku telewizji kablowej na
dowolnej podstawie i bez wczeniejszego powiadomienia o takich zmianach. Aktualna wersja
oprogramowania dostpna jest na stronie internetowej http://www.ferguson-digital.eu

O INSTRUKCJI OBSUGI
Firma Ferguson wykorzystaa wszystkie dostpne jej moliwoci, aby zapewni najbardziej
aktualne informacje o swoich produktach. Firma Ferguson nie udziela gwarancji zwizanych z
zawartoci niniejszej instrukcji obsugi oraz zrzeka si wszelkich domniemanych gwarancji
dotyczcych wartoci rynkowej lub przydatnoci jej do okrelonych celw. Zawarte tutaj
informacje su jako wskazwki pozwalajce na uytkowanie i konserwacj odbiornika.
Firma Ferguson zastrzega sobie prawo do wnoszenia poprawek, zmian lub tumaczenia
Instrukcji obsugi bez wczeniejszego powiadomienia o takich zmianach. Z tego wzgldu zaleca
si regularne odwiedzanie naszej witryny internetowej w celu uzyskania najnowszych informacji.
OZNACZENIA WYKORZYSTANE W ODBIORNIKU

Logo Przekaz sygnau cyfrowego.


Logo to informuje, e odbiornik zgodny jest ze standardami Digital Video
Broadcasting.

Ostrzeenie ryzyko poraenia elektrycznego - nie otwiera.


Napis ten ostrzega przed otwieraniem obudowy odbiornika. Do otwierania
obudowy upowanieni s wycznie autoryzowani pracownicy serwisowi.

Logo CE.
Logo to informuje, e odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC
dotyczcej przestrzegania przez kraje czonkowskie przepisw zgodnoci
elektromagnetycznej oraz warunkami dyrektyw 73/23/EEC i 93/68/EEC
dotyczcych przestrzegania przez kraje czonkowskie przepisw niskiego napicia i
bezpieczestwa zwizanego z obsug urzdze elektrycznych.

Logo podwjna izolacja.


Logo to informuje, e odbiornik jest urzdzeniem bezpiecznym pod wzgldem
elektrycznym, o ile wykorzystywany jest zgodnie z zaleceniami okrelonymi w
rozdziale dotyczcym bezpieczestwa.

Bierzmy czynny udzia w ochronie rodowiska!

Twoje urzdzenie jest zbudowane z materiaw, ktre mog by poddane


ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi.

W tym celu naley je dostarczy do wyznaczonego punktu zbirki.

PODSTAWOWE INFORMACJE O ODBIORNIKU


1. Gwne cechy

Odbir kanaw wysokiej rozdzielczoci (High Definition)

Skalowanie sygnau PAL do rozdzielczoci 720p lub 1080i

Obsuga 32 programowalnych timerw

Oddzielne listy kanaw ulubionych, TV i Radio

Obsuga teletekstu i napisw ekranowych

Obsuga standardw MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264

Kompatybilny z systemem DVB-C

Czytnik kart dla patnych telewizji

2. Zawarto pudeka
Rozpakuj odbiornik i sprawd czy wszystkie wymienione elementy znajduj si w zestawie

1 x Pilot zdalnego sterowania

1 x Instrukcja uytkownika

1 x Odbiornik telewizji kablowej

3. Wane wskazwki do obsugi odbiornika


Dziki zastosowaniu menu ekranowego (OSD) uproszczona zostaa obsuga odbiornika oraz
zmniejszona liczba klawiszy na pilocie. Wszystkie funkcje wywietlane s na ekranie i mog by
sterowane ma iloci klawiszy. Wsplne funkcje poczone s w jedno MENU. Wybrana
funkcja oznaczona jest kolorem. W zalenoci od wybranej opcji pokazane s Klawisze
funkcyjne: czerwony, ty, zielony, niebieski i biay w postaci grafiki i opisu. Kolory
przedstawiaj rne funkcje w poszczeglnych Menu. Przez nacinicie na pilocie klawisza
wybrana funkcja zostanie uruchomiona. Tzw. klawisze funkcyjne s aktywne tylko wtedy, gdy w
odpowiednim polu jest o nich informacja. Interfejs uytkownika umoliwia nawigacj w obrbie
menu i funkcji na kilka sposobw. Bezporedni dostp do funkcji umoliwiaj niektre przyciski
na pilocie. Przyciski s wielofunkcyjne, co oznacza, e ich funkcje zale od wczeniej
uaktywnionych elementw.

UWAGA:
Prosz pamita, e nowe oprogramowanie moe zmieni funkcjonalno odbiornika.
Zdjcia i opisy zamieszczone w instrukcji maj charakter pogldowy. Jeli zauwa
Pastwo bd prosimy o jego zgoszenie, dooymy wszelkich stara aby go poprawi.

4. Pilot zdalnego sterowania


Z uwagi na standaryzacj urzdze marki Ferguson wikszo z tych urzdze korzysta z tego
samego pilota zdalnego sterowania RCU-500. Oznacza to, e nie wszystkie przyciski s
wykorzystywane przez ten model urzdzenia!!

POWER

Wczanie odbiornika lub przeczanie go w stan czuwania.

MUTE

Wczanie lub wyczanie dwiku.

BACK

Przeczanie na poprzednio wywietlany kana.

EPG

Wywietla elektroniczny przewodnik po programach.

MENU

Wywietlanie gwnego menu na ekranie.

OPT

Suy do przeczania pomidzy wybran w menu rozdzielczoci a rozdzielczoci


domyln 576i. Pozwala przywrci prawidow prac odbiornika po wybraniu
rozdzielczoci nieobsugiwanej przez TV.

USB/PVR

Wywietla menu obsugi USB o ile pami USB zostaa podczona.

FAV

Wywietla wybr listy kanaw ulubionych.

VOL+ VOL

Suy do dostosowania poziomu gonoci (ciszej, goniej).

CH+ CH

Przeczanie na nastpny lub poprzedni kana.

INFO

Wywietla informacje o biecym programie.

EXIT

Powrt do poprzedniego podmenu, wyjcie z menu.

TEXT

Wcza wywietlanie teletekstu na ekranie, jeli jest dostpny.

AUDIO

Przeczanie wersji cieki dwikowej, jeli jest dostpna.

SUBTITLE

Wczenie lub wyczenie napisw ekranowych, jeli s dostpne.

FIND

Szybkie wyszukiwanie kanaw wedug kolejnych liter nazwy.

EDIT

Nie wykorzystywany przycisk.

TV/STB

Sterowanie przelotk SCART. Cykliczny wybr rda sygnau.

FORMAT

Zmiana rozdzielczoci obrazu. Dostpne s 480i, 480p, 576i, 576p, 720p (50Hz),
720p (60Hz), 1080i (50Hz), 1080i (60Hz).

REV, PLAY,
PAUSE, FF,
STOP, REC

Przyciski do obsugi funkcji nagrywania, odtwarzania oraz trybu przesunicia


czasowego.

SAT

Przycisk nieaktywny

TV/RADIO

Przeczanie pomidzy list programw telewizyjnych lub radiowych.

4.1 Instalacja baterii

Zdejmij przykrywk pojemnika na baterie w tylnej czci pilota zdalnego sterowania przez
zsunicie przykrywki w d, a nastpnie j od. Wstaw dwie baterie AAA (R03) do wntrza
pojemnika biegunami + i ustawionymi zgodnie ze wskazaniami. Nie mieszaj starych i
nowych baterii ani rnych ich typw. W na miejsce przykrywk pojemnika na baterie.
Zasu przykrywk a do zatrzanicia.

5. Panel przedni

POWER:
:
:
OK:
MENU:
EXIT:
USB:
CA:

Wczanie odbiornika lub przeczanie go w stan czuwania.


Przeczenie na nastpny/poprzedni kana, przesuwanie kursora w gr/w d w
Menu.
Dostosowanie poziomu gonoci (ciszej, goniej), przesuwanie kursora w lewo/w
prawo w Menu.
Wybr opcji w Menu lub wywietlenie listy kanaw.
Wywietlanie gwnego Menu na ekranie.
Wyczenie, wyjcie z wybranej opcji.
Wejcie do podczenia zewntrznej pamici USB.
Gniazdo na kart abonenck wkadaj zawsze chipem do dou!

6. Panel tylny

LOOP OUT:
CABLE IN:
HDMI:
LAN:
AUDIO (L/R):
COAXIAL:
COMPONENT (YpbPr):
OPTICAL:
TV:
RS232:
ON/OFF:

Wyjcie sygnau z konwertera do innego odbiornika kablowego.


Wejcie kabla koncentrycznego.
Wyjcie obrazu i dwiku cyfrowego.
Port Ethernet sucy do komunikacji prze sie LAN/Internet.
Analogowe wyjcie audio stereo 2xRCA.
Cyfrowe koaksjalne wyjcie audio.
Komponentowe wyjcie video 3x RCA (YpbPr).
Cyfrowe optyczne wyjcie audio.
Wyjcie SCART do podczenia telewizora.
Port RS232 do komunikacji z komputerem PC.
Przecznik zasilania sieciowego.

7. Podczenie odbiornika kablowego


Ponisze rysunki pokazuj poczenia kablowe dla TV i innych zwizanych z odbiornikiem
urzdze. Jeli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy do podczenia poszczeglnych urzdze,
skontaktuj si z lokalnym instalatorem. Przed podczeniem lub zmian okablowania wycz
odbiornik z sieci elektrycznej !!!
7.1 Podczenie kablem HDMI (zalecane)
1. Podcz anten do wejcia Cable in w odbiorniku.
2. Podcz kabel HDMI do wyjcia w odbiorniku i wejcia w telewizorze.
Podczenie kablem HDMI pozwala na uzyskanie najlepszej jakoci obrazu.

10

Jeli posiadasz wzmacniacz z wejciem i wyjciem HDMI, ktry obsuguje dwik


przesyany przez HDMI podcz cao dwoma kablami HDMI. Tak jak na poniszym
rysunku: jeden kabel do wzmacniacza, a drugi ze wzmacniacza do telewizora.

7.2 Podczenie przez komponent YPrPb


1. Podcz anten do wejcia Cable in w odbiorniku.
2. Podcz wizj i dwik picioma kablami chinch do TV.
Trzy kable w kolorach zielony, niebieski i czerwony su do przesyania trzech skadowych
koloru. Dwoma pozostaymi czerwonym i biaym podcz dwik (prawy i lewy kana).

11

7.3 Podczenie kablami SCART


1. Podcz anten do wejcia LBN IN w odbiorniku.
2. Do portu zgodnie z opisem podcz TV. Zalecamy korzystanie z ekranowanych kabli
SCART.

7.4 Podczenie systemu audio


1. Dwik cyfrowy (w tym przestrzenny jeli jest nadawany) mona uzyska z dwch
gniazd: elektrycznego SPDIF lub optycznego OPTICAL. Poniszy rysunek przedstawia
podczenie SPDIF.
2. Dwik stereofoniczny moemy uzyska podczajc lewy i prawy kana kablami chinch
(biay i czerwony)

7.5 Podczenie pamici zewntrznej


1. Odbiornik obsuguje dowolny dysk twardy umieszczony w obudowie z wasnym
zasilaniem. Jedynym warunkiem jest zaoenie na dysku jednej podstawowej partycji i
sformatowanie jej w systemie NTSF (zalecane) lub FAT32.
2. Zalecamy na bieco archiwizowa dane na komputerze osobistym. Dua ilo plikw z
nagraniami moe spowalnia prac z odbiornikiem (wolne adowanie listy plikw).

12

3. Do podczenia pamici wykorzystuje si port USB, ktry znajduje si z przodu pod


klapk.

7.6 Podczenie innego odbiornika

Kolejny odbiornik mona podczy poprzez wyjcie LOOP OUT. Naley jednak pamita, e w
danym momencie moe pracowa tylko jedno urzdzenie! Rwnoczesne wczenie obu moe
doprowadzi do trwaych uszkodze.7.7 Podczenie do sieci lokalnej LAN
Do podczenia odbiornika do sieci lokalnej uyj kabla z kocwkami RJ45. Przy kadorazowej
zmianie ustawie sieci zalecamy restart odbiornika.

13

7.8 Podczenie z komputerem za pomoc kabla RS232 Null Modem


Do podczenia z komputerem naley korzysta z kabla z przeplotem o nazwie handlowej Null
Modem.

PIERWSZE KROKI
1. W wtyczk odbiornika oraz innych dodatkowych urzdze do gniazda sieciowego
2. Wybierz rdo sygnau AV Twojego telewizora
3. Odbiornik satelitarny dostarczany jest z preinstalowanymi kanaami telewizyjnymi. Aby
oglda inne kanay ni domylne naley uy funkcji wyszukiwania kanaw.

Uwaga: sprawd wszystkie poczenia przewodw kablowych i sygnau audio i video,


przed podczeniem odbiornika do zasilania elektrycznego!
INFORMACJE O MENU UYTKOWNIKA
Interfejs uytkownika daje moliwo korzystania z wielu ustawie i funkcji odbiornika. Niektre
przyciski pilota zdalnego sterowania umoliwiaj bezporedni dostp do funkcji urzdzenia.
Najwaniejsze przyciski pilota s opisane, na przykad EPG, MENU, OK lub wyrnione kolorami.
Inne przyciski s wielofunkcyjne i ich dziaanie zaley od wybranego przez uytkownika trybu
urzdzenia. Poniej przedstawiono w skrcie sposb korzystania z niektrych funkcji urzdzenia
dostpnych poprzez menu uytkownika.
1. Do poruszania kursorem w gr i w d menu su przyciski strzaek gra-d pilota.
2. Do poruszania kursorem w lewo i w prawo menu oraz do wczania pod-menu su przyciski
strzaek prawo-lewo pilota zdalnego sterowania
3. Do wejcia w pod-menu suy przycisk OK
4. Przycisk EXIT suy do wyjcia z menu, lub z funkcji.
5. Przy korzystaniu z pod-menu przycisk OK suy do potwierdzenia wyboru, zielony kolor ta
oznacza aktywn funkcj.

14

8. Menu szybkiego uruchamiania


Po pierwszym wczeniu na ekranie pojawia si menu szybkiego startu.

Uytkownik moe ju na samym pocztku zdefiniowa takie funkcje jak preferowany jzyk OSD,
jzyk cieki dwikowej, wybr poczenia i tym samym rozdzielczo finaln. Po wybraniu
wstpnych ustawie mona przej do automatycznego wyszukiwania programw. Natomiast
aby przej do menu gwnego nacinij czerwony przycisk.

15

9. Menu gwne
Wcinij przycisk MENU pilota zdalnego sterownia aby wywietli ponisze menu gwne,
zawierajce sze pozycji:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

edycja list kanaw


instalacja
ustawienia systemowe
narzdzia
gry
ustawienia nagrywania

10. Instalacja
Menu instalacja suy do wyszukiwania kanaw danego operatora. Uytkownik ma do
dyspozycji 3 metody wyszukiwania.

10.1 Wyszukiwanie automatyczne


Podczas wyszukiwania automatycznego odbiornik sam wyszukuje dostpne kanay.

16

10.2 Wyszukiwanie rczne


Podczas wyszukiwania rcznego zaawansowany uytkownik jest w stanie poda dokadne
parametry sieci obsugiwane przez jego operatora, doda rcznie czstotliwoci, ktre nie
zostay znalezione przez odbiornik w trybie automatycznym, edytowa list transponderw.
Funkcja wyszukiwania automatycznego przeznaczona jest dla uytkownikw zaawansowanych.

10.3 Wyszukiwanie NIT


Wyszukiwanie NIT przeznaczone jest dla uytkownika zaawansowanego, jednak przy znajomoci
podstawowych parametrw sieci operatora, jak czstotliwo, symbol rate i warto QAM
odbiornik jest w stanie na podstawie informacji zawartych w sieci znale inne czstotliwoci.

11. Ustawienia systemowe


11.1 Jzyk
W tym menu definiuje si jzyk w jakim wywietlane jest menu odbiornika. Opcje preferowany i
drugi jzyk dotycz cieek audio. Jeeli na danym kanale dostpne jest wicej ni jedna
cieka audio, odbiornik bdzie domylnie szuka cieki w wybranych jzykach w tej kolejnoci.
Jzyk napisw podobnie jak dla cieek audio okrela, jaki jzyk napisw ekranowych
wywietla o ile s dostpne i wczone. Telegazeta - definiuje stron kodow znakw w
telegazecie.

17

11.2 System TV
To menu suy do ustawienia parametrw obrazu. Przede wszystkim naley okreli
rozdzielczo obrazu przesyanego przez HDMI. Wybierz najwysz moliw rozdzielczo, ktr
obsuguje twj telewizor HD, aby uzyska jak najlepsz jako obrazu. Dostpne s: 480i, 480p,
576i, 576p, 720p (50Hz), 720p (60Hz), 1080i (50Hz), 1080i (60Hz). Jeli wybierzesz
nieobsugiwan rozdzielczo, stracisz obraz lub obraz bdzie nieczytelny zawsze moesz uy
klawisza OPT, aby wrci do rozdzielczoci podstawowej tj. 576i. Pamitaj, e rozdzielczo
moesz rwnie zmieni w kadej chwili uywajc bezporednio przycisku FORMAT.
Jeli korzystasz z podczenia kablem komponent , to dla wikszoci telewizorw zalecamy
ustawienie rozdzielczoci 720p (50Hz) lub 720p (60Hz) w zalenoci od posiadanego telewizora,
a wyjcie wideo na YUV. Uwaga: jeli wyjcie wideo przestawisz na RGB nie bdzie sygnau
wideo na zczu komponent!
Jeli korzystasz z podczenia kablem SCART, to dla wikszoci telewizorw starszego typu
zalecamy ustawienie wyjcia wideo na YUV. Jeeli telewizor obsuguje RGB ustaw t opcj, aby
uzyska lepsz jako obrazu na zczu SCART.
Dodatkowo w tym menu moesz okreli format w jakim odbiornik bdzie wysya dwik na
zczach cyfrowych. Zalecamy korzystanie z LPCM, aby odbiera na zczach cyfrowych rwnie
sygna stereofoniczny.

11.3 Ustawienia obrazu


To menu suy do dostosowania obrazu wywietlanego przez odbiornik. Moliwe jest
dostosowanie jasnoci, kontrastu i nasycenia kolorw. Domylnie wszystkie wartoci ustawione
na 50.

11.4 Ustawienia czasu lokalnego


To menu suy do ustawienia czasu i daty. Odbiornik umoliwia automatyczne pobieranie czasu i
daty z satelity (zalecane) lub rczne ustawienie czasu i daty. Jeeli uywasz GMT naley wybra
18

prawidow warto przesunicia (dla Polski +1 godzina) oraz wczy lub wyczy czas letni w
zalenoci od pory roku. Rcznej edycji czasu i daty dokonuje si za pomoc przyciskw
numerycznych.

12.5 Blokada rodzicielska


W tym menu moemy ustali, czy odbiornik ma uywa blokady rodzicielskiej czy nie.
Dodatkowo moemy wczy lub wyczy zabezpieczenie hasem dostpu do wybranych opcji
menu oraz zmieni domylne haso. Domylne haso to cztery zera: 0000.

11.6 Ustawienia OSD


W tym menu definiujemy podstawowe parametry menu ekranowego (OSD). Pierwsza opcja
dotyczy obsugi napisw ekranowych. Wczenie wywietlania napisw oznacza, e odbiornik na
kanaach, ktre nadaj napisy ekranowe bdzie je wywietla. Domylnie w jzyku, ktry zosta
okrelony w menu wyboru jzyka dla napisw ekranowych. Kolejna opcja okrela czas jaki bd
wywietlane paski informacyjne, domylnie jest to 5 sekund. Dodatkowo moesz okreli
przeroczysto menu wedle upodoba.

19

11.7 Uruchom na kanale


W tym menu moesz okreli kana telewizyjny lub radiowy, na ktrym odbiornik bdzie zawsze
uruchamiany po wczeniu. Funkcja ta jest domylnie wyczona co oznacza, e odbiornik
uruchamia si na kanale, na ktrym zosta wyczony.

11.8 Inne
W tym menu moesz zmieni pozostae opcje takie jak zasilanie konwertera, wybra rodzaj
odtwarzanych kanaw, czy te zachowanie odbiornika podczas zmiany kanau.

Clock In Standby

wcza lub wycza zegar wywietlany na przednim panelu w trybie


czuwania.

Uwaga: tylko przy wyczonym zegarze w trybie czuwania odbiornik pobiera mniej ni 1W
energii!!!
Radio Equalizer

wcza lub wycza graficzny korektor audio wywietlany w trakcie


suchania stacji radiowych.

Auto Standby

uruchomienie tej opcji powoduje automatyczne wyczenie odbiornika po 3


godzinach nieaktywnoci ze strony uytkownika.

12. Narzdzia
12.1 Informacje
W tym menu moesz uzyska szczegowe informacje o posiadanym oprogramowaniu. Struktura
oprogramowania podzielona jest na kilka niezalenych baz danych. Najistotniejsza z punktu
widzenia uytkownika jest userdb, czyli baza w ktrej trzymane s biece ustawienia i listy
kanaw. Wersja oprogramowania odbiornika to symbol umieszczony obok maincode.

20

12.2 Ustawienia fabryczne


W tym menu moesz przywrci domylne ustawienia odbiornika.
Uwaga: Przywrcenie ustawie fabrycznych spowoduje usunicie wszelkich ustawie i
przywrcenie domylnej listy kanaw lub cakowity jej brak. Wszelkie zmiany
wprowadzone przez uytkownika, w tym lista kanaw i konfiguracja ustawie anteny
satelitarnej zostan usunite!!!

12.3 Aktualizacja przez RS232


To menu umoliwia przesanie oprogramowania, ustawie lub
listy kanaw z jednego odbiornika na drugi tego samego typu.
Podcz odbiorniki kablem RS232 Null Modem.
Wybierz
allcode aby przesa cae oprogramowanie albo userdb, aby
przesa tylko biece ustawienia i list kanaw.

21

12.4 Czytnik kart


W tym menu moesz uzyska dodatkowe informacje o karcie abonenckiej umieszczonej w
czytniku kart. Informacje s uzalenione od typu, rodzaju i wersji posiadanej karty.

12.5 Aktualizacja przez USB


To menu suy do aktualizacji odbiornika. Aktualne oprogramowanie dostpne jest na stronie
producenta. Pobrany plik naley rozpakowa i nagra na pamici zewntrznej USB. Nastpnie
wybieramy go za pomoc przyciskw LEWO/PRAWO i naciskamy start, aby rozpocz
aktualizacj.

12.6 Ustawienia sieci lokalnej


W tym menu konfiguruje si adresy i serwery DNS. Opcje te dotycz obsugi portu Ethernet,
ktry umoliwia wymian danych przez sie.

22

12.7 Aktualizacja przez sie


Odbiornik umoliwia aktualizacj oprogramowanie przez sie internet. Szczegowych informacji
o aktualnych parametrach poczenia naley szuka na stronie internetowej producenta.

13. Gry
Odbiornik posiada trzy wbudowane gry:
Tetris (klasyczne ukadanie kolejnych poziomw z klockw o rnych ksztatach).
Othello (gra logiczna, ktra polega na umieszczaniu swojego koloru na planszy i
zmienianiu koloru przeciwnika, kto ma wicej wygrywa).
Sudoku (gra polega na wypenieniu diagramu cyferkami od 1 do 9 tak aby kada
kolumna i kady wiersz zawiera kad z cyfr od 1 do 9).

14. PVR konfiguracja nagrywania


W tym menu wywietlane s podstawowe informacje na temat podczonej pamici USB.
Dodatkowo jest tutaj opcja formatowania teje pamici.
14.1 Informacje o podczonej pamici
Nacinij ty przycisk, aby wybra system zapisu plikw, w ktrym chcesz sformatowa pami.
Dostpne s dwie opcje FAT oraz NTFS. Oba systemy zapisu plikw s obsugiwane poprawnie,
jednak ze wzgldu na brak ogranicze co do wielkoci zapisywanych plikw oraz wiksz
niezawodno, zalecamy korzystanie z systemu NTFS.

23

14.2 Konfiguracja DVR


W tym menu moesz dostosowa preferencje dotyczce nagrywania na zewntrznej pamici
USB. W pierwszej opcji decydujesz czy chcesz korzysta z trybu przesunicia czasowego
(TimeShift) czy nie. Tryb ten pozwala na wstrzymanie biecego przekazu w dowolnym
momencie poprzez nacinicie przycisku PAUSE i kontynuowanie po dowolnej przerwie po
naciniciu przycisku PLAY.
Kolejna opcja pozwala na wczenie lub wyczenie moliwoci zapisania bufora danych
zgromadzonych przez TimeShift. Oznacza to, e po naciniciu przycisku REC nagrana zostanie
zawarto bufora i nagranie bdzie kontynuowane. Domylnie opcja ta jest wyczona, co
oznacza, e po naciniciu przycisku REC odbiornik zacznie nagrywa od chwili, nacinicia
przycisku.

W tym menu mona okreli jeszcze typ nagrywanych plikw. Nagrywanie wszystkich danych w
formacie TS (transport stream) albo w wersji okrojonej tylko domylny dwik i wideo w
formacie PS (program stream). Zalecamy korzystanie z formatu TS, w ktrym nagrane s
cieki audio, wideo, napisy jak i telegazeta.
Ostatnia opcja dotyczy odtwarzania nagra. Definiuje czas szybkiego przesuwania si za
/
odpowiednio w przd/wstecz w trakcie odtwarzania.
pomoc klawiszy

14.3 Ustawienia timerw


To menu suy do zaprogramowania do 32 ronych zdarze.
Zdarzenia
automatycznie wczy lub przeczy odbiornik na wczeniej zaplanowany program.

pozwalaj

24

Wybierz zdarzenie, ktre chcesz zaprogramowa i nacinij OK. Ustaw jak czsto uruchamia
timer. Wybierz kana (naciskajc OK wywietlisz podrczn list kanaw). Dalej naley ustawi
dat, czas rozpoczcia i czas trwania. Wybierz zapisz , aby wrci do listy zdarze. Nowa
pozycja zostaa dodana.

14.4 Media Player


Odbiornik posiada prosty odtwarzacz multimedialny. Mona w nim sucha muzyki, oglda
zdjcia i filmy oraz przede wszystkim odtwarza nagrania. Odtwarzacz dostpny jest przez opcj
w menu lub bezporednio po naciniciu przycisku USB/PVR.

Muzyka
W tej zakadce moemy obsugiwa kilka popularnych
formatw plikw z muzyk takich jak MP3 czy OGG.
Dostpnych jest kilka dodatkowych funkcji obsugiwanych za
pomoc klawiszy funkcyjnych opisanych w dolnej czci
ekranu.

Zdjcia
W tej zakadce moemy przeglda zdjcia w formacie JPEG.
Dostpnych jest kilka dodatkowych funkcji obsugiwanych za
pomoc klawiszy funkcyjnych opisanych w dolnej czci
ekranu.

W trakcie ogldania zdj moesz sucha muzyki. W


tym celu uruchom odtwarzanie pliku muzycznego i
przejd do zakadki zdjcia za pomoc przyciskw
LEWO/PRAWO.

25

Wideo
W tej zakadce moliwe jest odtwarzanie plikw w formacie
MPG. Odtwarzane s rwnie pliki MPG w wysokiej
rozdzielczoci.

Nagrania
Ta zakadka suy do odtwarzania nagra wykonanych za
porednictwem tego odbiornika. Kade nagranie mona
zablokowa hasem, usun lub zmieni jego nazw.
Opcje dostpne w trakcie odtwarzania (napisy, telegazeta,
cieki audio) zale od wybranego formatu zapisu!!!

W trakcie odtwarzania nacinij przycisk INFO, aby wywietli pasek informacyjny. Dostpnych
jest kilka metod szybkiego przegldania/przewijania nagrania:
1. Uyj przyciskw Przewijanie do przodu i Przewijanie do tyu do nawigacji w obrbie biecego
nagrania i nacinij przycisk PLAY, aby rozpocz ogldanie w wybranym momencie.
2. Moesz te ustawi czerwony kursor za pomoc przyciskw LEWO/PRAWO i potwierdzi OK
aby rozpocz ogldanie w wybranym momencie.
/
. Przesunicia dokonuje si
3. Inn moliwoci jest przesuwanie si za pomoc klawiszy
o ilo minut zdefiniowan w menu konfiguracji DVR. Pamitaj, e funkcja ta zadziaa tylko
wtedy gdy czas nagrania bdzie duszy od wybranego czasu skoku.
4. Kolejn moliwoci szybkiego przegldania biecego nagrania jest uycie klawiszy
numerycznych. Powoduj one przeskok odpowiedni do wartoci np. 4 aby przej do 40%
nagrania, 5 aby przej do 50% nagrania itd. itp.

14.5 Bezpiecznie usuwanie urzdzenia USB


Ta funkcja pozwala byskawicznie i co najwaniejsze w bezpieczny sposb usun dowolne
urzdzenie USB z odbiornika. W przypadku pamici flash, czy te dyskw przenonych,
zapobiega to utracie danych podczas odczenia pamici USB. Naley uywa tej opcji zawsze
przed odczeniem urzdzenia USB!

26

15. Edytuj kanay


W tym menu moesz edytowa list kanaw telewizyjnych.
15.1 Lista kanaw TV
Edycja odbywa si za pomoc kolorowych przyciskw pilota. Podniesiona kolorowa funkcja jest
aktywna, uyj wtedy OK na wybranym kanale, aby j zastosowa. EXIT, aby zapisa.

Jak przesun kana?


Przejd do edycji listy kanaw. Wybierz kana i nacinij OK, aby zobaczy jego podgld w
maym okienku. Nacinij ty przycisk, aby wczy funkcj przesuwania kanau i ponownie OK
na wybranym kanale. Obok nazwy kanau pojawi si symbol dwch strzaek.

Uywajc strzaek gra/d przesu kana na wybran pozycj i zatwierd naciskajc OK.
Nastpnie nacinij ponownie ty przycisk, aby wyczy funkcj przesuwania kanaw.
Po zakoczeniu nacinij EXIT i OK aby zaakceptowa wybr miejsca docelowego. Jeli tego nie
zrobisz zmiany na licie kanaw nie zostan zapisane.

Jak usun kana?


Przejd do edycji listy kanaw. Wybierz kana i nacinij OK, aby zobaczy jego podgld w
maym okienku. Nacinij niebieski przycisk, aby przej do menu edycji kanau. Nacinij
niebieski przycisk, aby wczy funkcj usuwania kanau i OK na kanale, ktry chcesz usun.
Obok nazwy kanau pojawi si symbol X.

27

Nastpnie nacinij ponownie niebieski przycisk, aby wyczy funkcj usuwania kanaw. W ten
sposb moesz zaznaczy symbolem X, jeden lub kilka kanaw, ktre chcesz usun. Po
zakoczeniu nacinij EXIT. Pojawi si komunikat, w ktrym naley potwierdzi wprowadzone
zmiany. Jeli tego nie zrobisz kana(y) nie zostan usunite.

Jak doda kana do grupy ulubionych?


Przejd do edycji listy kanaw. Wybierz kana i nacinij OK, aby zobaczy jego podgld w
maym okienku. Nacinij przycisk FAV, aby wczy funkcj dodawania do grup ulubionych.
Pojawi si okienko z list grup ulubionych (nazwy grup ulubionych zmienia si w oddzielnym
menu).

Uywajc strzaek gra/d wybierz grup, do ktrej ma nalee wybrany kana. Nastpnie
nacinij OK, aby potwierdzi. Wybierz kana i nacinij OK na wybranym kanale, aby doda go do
tej grupy. Obok nazwy kanau pojawi si symbol serduszka .
Po zakoczeniu nacinij FAV, aby wyczy funkcj dodawania
do grup ulubionych.
Po zakoczeniu dodawania kanaw do kolejnych grup
ulubionych nacinij EXIT. Pojawi si komunikat, w ktrym
naley potwierdzi wprowadzone zmiany. Jeli tego nie zrobisz
wprowadzone zmiany nie zostan zapisane!

28

Jak zmieni nazw kanau?


Przejd do edycji listy kanaw. Wybierz kana i nacinij OK, aby zobaczy jego podgld w
maym okienku. Nacinij niebieski przycisk, aby przej do menu edycji kanau. Nacinij zielony
przycisk, aby wczy funkcj zmiany nazwy kanau. Uyj klawiatury numerycznej, aby zmieni
nazw kanau.

Zatwierd now nazw naciskajc ty przycisk. Nastpnie nacinij ponownie zielony przycisk,
aby wyczy funkcj zmiany nazwy kanau. W ten sposb moesz zmieni nazw jednego lub
kilku kanaw. Po zakoczeniu nacinij EXIT. Pojawi si komunikat, w ktrym naley potwierdzi
wprowadzone zmiany. Jeli tego nie zrobisz wprowadzone zmiany nie zostan zapisane!
15.2 Lista kanaw radiowych
W tym menu moesz edytowa list kanaw radiowych. Edycja odbywa si za pomoc
kolorowych przyciskw pilota. Podniesiona kolorowa funkcja jest aktywna, uyj wtedy OK na
wybranym kanale, aby j zastosowa. EXIT, aby zapisa.

15.3 Usu wszystkie


Ta opcja pozwala usun wszystkie kanay z listy kanaw.
Uwaga: operacja ta jest nieodwracalna! Upewnij si czy na
pewno chcesz usun wszystkie kanay?
Po wybraniu tej opcji naley chwil poczeka, a wszystkie
opcje dotyczce list kanaw zostan podwietlone jako
niedostpne.

29

15.4 Ulubione
Odbiornik pozwala zdefiniowa do 32 rnych grup kanaw ulubionych. W tym menu mona
zmieni nazw kadej z nich.

Aby zmieni nazw wybierz grup ulubionych i nacinij OK. Nastpie przy pomocy przyciskw
numerycznych i kolorowych wprowad nazw. Zapisz zmiany naciskajc ty przycisk pilota.

16. Funkcje podstawowe obsugiwane z pilota


16.1 EPG
Ta funkcja wywietla przewodnik po programach. Zawarto
informacji biecych, przyszych jak i szczegowych
uzaleniona jest od tego co nadaje dana stacja.
Po wybraniu programu moemy skorzysta z funkcji timer
(zielony przycisk) aby automatycznie zaplanowa ogldanie
lub nagrywanie danej audycji.

Wybierz interesujcy ci program i nacinij OK, aby zobaczy


szczegowe informacje o programie. Pamitaj, e dostpno
tyche informacji zaley od tego co nadaje dana stacja
telewizyjna.

30

16.2 FIND
Przycisk FIND wywouje funkcj szybkiego wyszukiwania
kanaw. Kolejne litery wprowad uywajc przyciskw
numerycznych. Lista wynikw jest aktualizowana po dodaniu
kadej kolejnej litery. Nacinij ty przycisk, aby przej do
listy z wynikami szukania i wybra dany kana.

16.3 TXT - teletekst


Ta funkcja wywietla teletekst, o ile jest on nadawany przez
wybran stacj telewizyjn. Pamitaj, e prawidowa strona
kodowa (znaki dialektyczne) wywietlane s w zalenoci od
ustawie jzyka w menu ustawie jzyka!

16.4 AUDIO
Zielony przycisk audio wywietla okienko z dostpnymi
ciekami
dwikowymi.
Mona
wybra
dowoln
z
nadawanych. Naley jednak pamita, e cieki z dwikiem
przestrzennym AC3 mona odtworzy wycznie poprzez
amplituner podczony do cyfrowego wyjcia audio Coaxial
lub Optical.
Funkcja ta dziaa rwnie w trakcie odtwarzania nagrania o ile
nagranie zostao zrobione w formacie TS. cieki audio inne
ni domylnie nagrana cieka, bd dziaay w trakcie
odtwarzania tylko, gdy nie s kodowane lub kodowane w ten
sam sposb co cieka domylnie nagrana.
16.5 SUBTITLE
ty przycisk wywietla okienko z dostpnymi napisami
ekranowymi. Mona wybra dowolne z nadawanych. Jeeli w
menu napisy zostay uruchomione dla danego jzyka bd
one domylnie zaznaczone na tej licie. Mona jednak wybra
dowolne z nadawanych napisw. Pamitaj, e dostpno
napisw i sposb ich wywietlania zaley od nadawcy!
Funkcja ta dziaa rwnie w trakcie odtwarzania nagrania o ile
nagranie zostao zrobione w formacie TS.

31

16.6 REC - nagrywanie


Funkcja ta dziaa tylko przy prawidowo podczonej zewntrznej pamici USB !!!

1. Wybierz kana i nacinij przycisk REC


nagrywanie biecego kanau.

. Rozpocznie si

2. Kolejne nacinicie przycisku REC wywietli opcj, w ktrej


moesz okreli czas trwania nagrania (domylnie s to 2
godziny).
3. Pasek informacyjny wskazuje, ktry program nagrywasz i
ogldasz.
4. Aby zakoczy nagrywanie nacinij przycisk STOP i
potwierd swoj decyzj.

Pamitaj, e w trakcie nagrywania pasek informacyjny mona ukry naciskajc przycisk


EXIT. Aby ponownie go wywietli nacinij ponownie REC.

Przegldanie nagrania w trakcie nagrywania.


1. Zawarto nagrania jest dostpna do przejrzenia w trakcie nagrywania.
2. Uyj przyciskw Przewijanie do przodu i Przewijanie do tyu do nawigacji w obrbie biecego
nagrania i nacinij przycisk PLAY, aby rozpocz ogldanie w wybranym momencie.
3. Moesz te ustawi czerwony kursor za pomoc przyciskw LEWO/PRAWO i potwierdzi OK
aby rozpocz ogldanie w wybranym momencie.
/
. Przesunicia dokonuje si
4. Inn moliwoci jest przesuwanie si za pomoc klawiszy
o ilo minut zdefiniowan w menu konfiguracji DVR. Pamitaj, e funkcja ta zadziaa tylko
wtedy gdy czas nagrania bdzie duszy od wybranego czasu skoku.
5. Kolejn moliwoci szybkiego przegldania biecego nagrania jest uycie klawiszy
numerycznych. Powoduj one przeskok odpowiedni do wartoci np. 4 aby przej do 40%
nagrania, 5 aby przej do 50% nagrania itd. itp.

SEMI-TWIN TUNER
Odbiornik posiada tzw. SEMI-TWIN TUNER, funkcja ta umoliwia podczas nagrywania programu,
ogldanie innego kanau nadawanego z tej samej czstotliwoci.
1. W trakcie nagrywania kanau nacinij OK aby wywietli list kanaw dostpnych z tego
transpondera.
2. Jeli nagrywany jest kana niekodowany - wybierz dowolny inny kana, ktry chcesz w
tym czasie oglda.
3. Jeli nagrywany jest kana kodowany - wybierz dowolny inny kana niekodowany, ktry
chcesz w tym czasie oglda.
4. W kadej chwili moesz zatrzyma nagrywanie naciskajc STOP.

32

16.7 PAUSE - przesunicie czasowe

Funkcja ta dziaa tylko przy prawidowo podczonej zewntrznej pamici USB !!!

Tryb przesunicia czasowego daje uytkownikowi kontrol nad przekazem telewizyjnym,


umoliwiajc jego wstrzymanie i wznowienie od tego samego miejsca. Od momentu wczenia
trybu przesunicia czasowego odbiornik Ferguson w sposb cigy zapisuje sygna telwizji
kablowej w buforze. Bufor jest tworzony automatycznie na zewntrznej pamici USB.
Wstrzymywanie przekazu telewizyjnego
1. Nacinij przycisk PAUSE
2. Na ekranie bdzie wwczas widoczny pasek upywu czasu
3. Nacinij przycisk PLAY, aby wznowi przekaz telewizyjny.
Odbiornik
Ferguson
kontynuuje
nagrywanie
przekazu
telewizyjnego podczas ogldania wczeniej emitowanego
programu.

Pamitaj, e w trakcie odtwarzania bufora pasek informacyjny mona ukry naciskajc


przycisk EXIT. Aby ponownie go wywietli nacinij ponownie PAUSE/PLAY.

Przegldanie zawartoci bufora przesunicia czasowego (odtwarzanie wczeniejszego


przekazu telewizyjnego)
1. Wcz tryb przesunicia czasowego naciskajc PAUSE.
2. Zawarto bufora przesunicia czasowego jest dostpna do
przejrzenia.
3. Uyj przyciskw Przewijanie do przodu i Przewijanie do tyu
do nawigacji w obrbie bufora przesunicia czasowego i
nacinij przycisk PLAY, aby rozpocz odtwarzanie.
4. Moesz te ustawi czerwony kursor za pomoc przyciskw
LEWO/PRAWO i potwierdzi OK aby rozpocz odtwarzanie z
wybranego miejsca.
5. Inn moliwoci jest przesuwanie si za pomoc klawiszy
/
. Przesunicia dokonuje si o ilo minut zdefiniowan w menu konfiguracji DVR.
Pamitaj, e funkcja ta zadziaa tylko wtedy, gdy czas bufora bdzie duszy od wybranego
czasu skoku.

33

Nagrywanie bufora przesunicia czasowego


1. Opcja ta jest dostpna o ile zostaa wczeniej wczona
w menu odbiornika.
2. Wcz tryb przesunicia czasowego naciskajc PAUSE.
3. Nacinij REC, aby nagra dotychczasowy bufor i
kontynuowa nagrywanie kanau.
4. Dalsze operacje wykonuj zgodnie z obsug funkcji
nagrywania.
5. Moliwe jest rwnie przegldanie zawartoci biecego
nagrania jw.

Wyczanie trybu przesunicia czasowego


Aby wyczy tryb przesunicia czasowego uyj przycisku STOP.
Pamitaj: gdy do portu USB nie jest podczona adna pami zewntrzna, przycisk PAUSE
suy do chwilowego wstrzymania obrazu, tzw. stop klatka.

16.8 INFO
Nacinicie przycisku INFO przywouje pasek z informacj o
biecym kanale. Dostpne s na nim informacje o aktualnym
i nastpnym programie (o ile nadaje je nadawca)
Dwukrotne nacinicie wywietla szczegowe informacje o
biecym i nastpnym programie o ile nadaje je nadawca
(wybierz naciskajc przyciski LEWO/PRAWO)
Trzykrotne nacinicie wywietla informacje
parametrach nadawania biecego kanau.

sygnale

16.9 FAV ulubione


Nacinicie przycisku FAV powoduje wywietlenie okienka z
grupami ulubionych (o ile uytkownik takowe stworzy).

34

DODATEK A - SOWNIK POJ

CA - Conditional Access system


szyfrowania
uywany
aby
zabezpieczy
przekaz
przed
niepowoanym,
nieautoryzowanym dostpem. Dostp do tak
zabezpieczonych
kanaw
maj
tylko
abonenci.
CAM - Conditional Access Module modu
warunkowego
dostpu,
urzdzenie
elektroniczne, zazwyczaj zawierajce slot dla
karty,
umoliwiajce
w
odbiorniku
wyposaonym w gniazdo CI na dostp do
patnych, zakodowanych kanaw.
CI - Common Interface gniazda CI
cyfrowych odbiornikw su do instalacji
moduw warunkowego dostpu CAM, a tym
samym
umoliwiaj
odbir
patnych,
zakodowanych kanaw przez te moduy.
DVB-C standard Digital Video Broadcasting
definiujcy modulacj, korekcj bdw w
transmisji kablowej.
EPG - Electronic Programme Guide
Elektroniczny przewodnik po programach usuga wywietlajca na ekranie telewizora
szczegowe
informacje
o
biecym
i
przyszych programach.
FTA - Free-to-air kanay radiowe i
telewizyjne niekodowane, ktre mog by
odbierane na kadym odbiorniku.
Pay-TV Patna telewizja cyfrowa, do ktrej
dostp
posiadaj
abonenci.
Usuga
dostarczana drog satelitarn, kablow,
naziemn lub poprzez sie Internet.
SCPC - Single channel per carrier na
danej
czstotliwoci
(transponderze)
przekazywany jest tylko jeden sygna (kana).
STB - Set-top box jest elektronicznym
urzdzeniem podczanym do telewizora,
przetwarzajcym sygna z anteny satelitarnej
naziemnej, kablowej lub sieci. Umoliwia
odtwarzanie video, dwiku.
TP - Transponder jedno spord wielu
bezprzewodowych urzdze komunikacyjnych,
przekanikw, ktre automatycznie odbiera,
moduluje, wzmacnia i odpowiada na sygna
przychodzcy w czasie rzeczywistym na
konkretnej czstotliwoci. Termin pochodzi z
poczenia sw (transmitter i responder).
Zazwyczaj
na
kadym
transponderze
przekazywanych jest wiele skompresowanych

cyfrowych kanaw.

SPECYFIKACJA
Main Features
STB Type
Main Chipset
Special Features
Encrypt
TUNER Type
Demodulator Type
SMPS Type
Mechanical
Dimension
Net Weight
Main Chip Sets
CPU frequency
Flash Memory
SDRAM Memory
DVBC Tuner
Tuner Type50~858MHz
Frequency Range
Input Impedance

Input Level Range

Loop-Through
DVBC Channel Decoder
DVBC Demod standard
DVBC Symbol Rate
DVBC Code Rate
TS Demux
Demultiplexer
Input Bit Rate
Video Decode
Video Decode
Aspect Ratio
Video Resolution
Audio Decode

DVBC Receiver
ALI 3602
ASIC Type

ALPS TDAE2 /Thomson DCT7070X


STV0297E
Separate SMPS
W:26.0 cm D:18 cm H:4.5 cm
1.5 kg
266MHz
1PC 32Mbit/4Mbyte
2PCS 32MX16bit/64Mbyte DDRs

RF inputIEC(F)Loop through:IECM);Thomson
7070X/ALPS TDAE2
50~858MHz
75
-65dBm ~ -25dBm64QAM:<=34dBuV,>=95dBuV
256QAM:<=42dBuV,>=90dBuV
QAM64 60dBuV 6.875Mbps/5.057Mbps
BW:8/6MHz,<23.5; QAM256
60dBuV 6.875Mbps/5.057Mbps BW:8/6MHz,<30;

50MHz~858MHz full Band loop through


DVB-C - ETS 300 421
QAM16/QAM32/QAM64/QAM128/QAM256
8/6MHz
MPEG2 ISO/IEC 13818-1
Max 100Mbit/s
MPEG2 ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264(MPEG4 part 10)
main and high profile level 4.1/MPEG-2 MP@HL
4:3, 16:9
19201080,1280720,720480

Sampling Frequency

MPEG-1 layerI/II, PCM downmix, IEC958 SPDIF, Dolby 5.1


channel, Dolby downmix 2 channel, Dolby Prologic2
32KHz, 44.1KHz, 48KHz

Video
Video
Video
Audio
Audio
Audio

SD:5.0MHz(-3dB),HD:30MHz(-3dB)
75
1.0 Vp-p
20 ~ 20KHz
600
2V rms(5.6Vp-p)

Audio Decode
AV Output
Bandwidth
Impedance
Voltage Level
Freq. Range
Impedance
Voltage Level

Environment
Input Voltage
Consumption
Temperature

AC 100~250V/50Hz/60Hz
Max 15W

0~40
36

Humidity

37

<95%