You are on page 1of 70

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.

COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP
.Q
U

TRNG I HC CN TH
KHOA S PHM

Lun vn Tt nghip
Ngnh: S PHM HA HC

GV hng dn:
ThS. Nguyn Vn Hng

Sinh vin: Nguyn Hu Ti


Lp: S phm Ho hc K35
M s SV: 2091999

TO

-L

10

00

TR

GP PHN KHO ST THNH PHN HO HC V


C LP MT S CHT TRONG CY C MC
(ECLIPTA PROSTRATA L. ), H CC (ASTERACEAE)

Cn Th,2013

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

LI CM N

---------- ----------

Qua tm thng thc hin ti lun vn tt nghip Gp phn kho st thnh phn

ho hc v c lp mt s cht trong cy c mc (Eclipta prostrate L.), h cc

TP
.Q
U

(Asteraceae), ngoi s n lc, phn u ca bn thn, ti nhn c rt nhiu s gip


tn tnh ca qu thy c v bn b. V th, trong trang u tin ny, ti xin gi li cm
n chn thnh nht n:

Thy Nguyn Vn Hng theo st ti trong sut qu trnh nghin cu, hc tp,

lun n c, ng vin v ch dy tn tnh, truyn t cho ti nhiu kinh nghim, kin

thc hu ch trong vic nghin cu.

Thy Ng Quc Lun, c L Th Lc, c Thi Th Tuyt Nhung v cc thy c

khc trong B mn quan tm, gip v truyn t nhng kin thc thc qu bu

trong sut thi gian hc tp ti trng ti c th thc hin tt ti.

TR

C Nguyn Th Thu Thy - Trng B mn Ha Hc, Khoa S Phm, Trng

i hc Cn Th quan tm, to iu kin thun li, gip khng ch ring c nhn

00

ti m i vi tt c cc bn sinh vin thc hin ti.

10

Cha m, gia nh ng h, ng vin cho ti v tinh thn v vt cht gip ti

hon thnh lun vn tt nghip.

Tp th lp S phm Ha hc kha 35 nhng ngi lun bn ti, gip


Xin chn thnh cm n!

TO

-L
-

v to iu kin thun li cho ti c hc tp, nghin cu, hon thnh tt lun vn.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NHN XT CA CN B HNG DN

---------- ----------

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

TP
.Q
U

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

TR

....................................................................................................................................

00

....................................................................................................................................

10

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

-L
-

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

TO

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

NHN XT CA CN B PHN BIN

---------- ----------

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

TP
.Q
U

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

TR

....................................................................................................................................

00

....................................................................................................................................

10

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

-L
-

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

TO

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

MC LC

---------- ----------

LI CM N ....................................................................................................................... i

NHN XT CA CN B HNG DN ...................................................................... ii

TP
.Q
U

NHN XT CA CN B PHN BIN ........................................................................ iii


MC LC .......................................................................................................................... iv
DANH MC CC K HIU, CH VIT TT ............................................................. vii

DANH MC CC BNG, S ................................................................................... ix

DANH MC CC HNH ................................................................................................... x

TM TT NI DUNG TI ........................................................................................ xi
LI M U ................................................................................................................... xii

Phn mt: TNG QUAN

I. TNG QUAN V CY C MC ................................................................................. 1

TR

I.1. c im cy c mc [ 1, 3, 4, 13, 14, 16] ........................................................................... 1

00

I.2. Phn b v sinh thi [3] ............................................................................................... 3

10

I.3. Tc dng dc l ca c mc [3] ................................................................................ 4

I.3.1. Y hc dn gian ..................................................................................................... 4

I.3.1.1. Y hc dn gian Vit Nam ............................................................................... 4

-L
-

I.3.1.2. Y hc dn gian th gii ................................................................................... 6


I.3.1.2. Y hc v ha sinh hin i .............................................................................. 8

II. CC CNG TRNH NGHIN CU V THNH PHN HA HC CA CY C


MC .................................................................................................................................. 10

TO

II.1. Cc cng trnh nghin cu ti Vit Nam ................................................................ 10


II.2.1. Thnh phn ha hc ca cy c mc [3,18,22,30,31,32] ........................................... 11
II.2.2. Cc hp cht tiu biu c c lp t c mc ............................................. 12

II.2. Cc cng trnh nghin cu tiu biu trn th gii ................................................... 11

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Phn hai: THC NGHIM

I.1. Dng c ..................................................................................................................... 19

I. DNG C - HA CHT .............................................................................................. 19

I.2. Ha cht..................................................................................................................... 20

II. NGUYN LIU............................................................................................................ 20

TP
.Q
U

II.1. Qu trnh thu hi v x l nguyn liu .................................................................... 20


II.1.1. Thu hi nguyn liu ........................................................................................... 20
II.1.2. X l nguyn liu ............................................................................................... 20

II.1.3. Xc nh m nguyn liu .............................................................................. 20

III. QUY TRNH THC NGHIM .................................................................................. 22

III.1. S iu ch cao Etyl acetat ............................................................................... 22

III.2. Cc bc tin hnh ................................................................................................ 23

IV. NH TNH CC NHM HP CHT TRONG C MC ..................................... 23

TR

IV.1. Xc nh s hin din ca steroid .......................................................................... 23

IV.2. Xc nh s hin din ca flavonoid ..................................................................... 24

10

00

IV.3. Xc nh s hin din ca alkaloid ........................................................................ 24

IV.4. Xc nh s hin din ca saponin ........................................................................ 25

IV.5. Xc nh s hin din ca tamin ........................................................................... 26

-L
-

IV.6. Xc nh s hin din ca glycosyde .................................................................... 26


IV.7. Xc nh s hin din ca coumarine .................................................................... 27

IV.8. Kt qu nh tnh ................................................................................................... 28

TO

V. QU TRNH C LP V TINH CH HP CHT TRN CAO ETYL ACETAT . 29


V.1. Qu trnh iu ch cao PE ...................................................................................... 29

V.2. Qu trnh iu ch cao Etyl acetat .......................................................................... 29


V.3. Chn h dung mi cho qu trnh gii ly ct ........................................................... 29

V.4. C lp v tinh ch hp cht t cao Etyl acetat ...................................................... 30


V.5. Xc nh cc tnh cht vt l, cu trc ca hp cht v nhn danh ......................... 32

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Phn ba: KT LUN

II. KIN NGH ............................................................................................................... 38

I. KT LUN ................................................................................................................. 38

TI LIU THAM KHO ................................................................................................. 39

PH LC

TP
.Q
U

Ph lc 1. Ph IR ca hp cht EPT01 ...........................................................................PL1


Ph lc 2a. Ph 1H-NMR ca hp cht EPT01 ...............................................................PL2
Ph lc 2b. Ph 1H-NMR ca hp cht EPT01 ...............................................................PL3

Ph lc 2c. Ph 1H-NMR ca hp cht EPT01 ...............................................................PL4

Ph lc 3. Ph 13C-NMR ca hp cht EPT01................................................................PL5

Ph lc 3a. Ph 13C- NMR m rng ca hp cht EPT01 ..............................................PL6

Ph lc 3b. Ph 13C- NMR m rng ca hp cht EPT01 ..............................................PL7

Ph lc 4a. Ph DEPT kt hp ph 13C- NMR ca hp cht EPT01 ..............................PL8

Ph lc 4b. Ph DEPT kt hp ph 13C- NMR ca hp cht EPT01 .............................PL9

TO

-L
-

10

00

TR

Ph lc 5. Mt s hnh nh minh ha thnh phn ha hc trong cy C mc ..............PL10

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

DANH MC CC K HIU, CH VIT TT

---------- ---------: Chemical shift ( dch chuyn ha hc).

: Tn s dao ng (S sng).

max

: Bc sng hp thu cc i.

: micromol/lt.

: Proton Nuclear Magnetic Resonance (Ph proton).

C-NMR

N
Y
TP
.Q
U

13

: Carbon (13) Nuclear Magnetic Resonance (Ph 13C).

H-NMR

: Acetone.

CDCl3

: CHCl3 th hydro (H) bng deuteri (D).

MeOD

: MeOH th hydro (H) bng deuteri (D).

CHCl3

: Chloroform.

: Doublet

DEPT

: Distortionless Enhancement by Polarization Transfer.

EtOAc

: Ethyl acetate.

: Gam.

: Hng s ghp spin.

: Multiplet (Mi a).

-L
-

10

00

TR

Ace

mg

: Miligam.
: Methanol.

MHz

: Mega Hertz.

TO

MeOH

: Nuclear Magnetic Resonance (Ph cng hng t ht nhn).

PE

: Petroleum Ether (Ether du ha).

ppm

: Part per million (Phn t).

Rf

: Retention factor.

NMR

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

: Trilet (Mi ba)

: Singlet (Mi n).

Stt

: S th t.

TLC

: Thin layer chromatography (Sc k bn mng).

TO

-L
-

10

00

TR

TP
.Q
U

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

DANH MC CC BNG, S

---------- ----------

Bng 1. Cc dng c s dng.

Bng 2. Cc ha cht s dng.


Bng 4. Kt qu nh tnh thnh phn ha hc cy C mc.
Bng 5. Kt qu sc k qu trnh sc k ct.

Bng 6. Kt qu o nhit nng chy ca hp cht EPT01.


CNMR ca hp cht EPT01.

13

Bng 7. Ph hng ngoi ca hp cht EPT01.


Bng 8. Ph

TP
.Q
U

Bng 3. Xc nh m ca nguyn liu.

Bng 9. So snh ph IR ca EPT01 vi 3-O- -D-glucosyl-brassicasterol.

Bng 10. So snh s liu ph NMR ca hp cht EPT01 vi3-O- -D-glucosyl-

TO

-L
-

10

00

S 1. Quy trnh thc nghim.

TR

brassicasterol.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

DANH MC CC HNH

---------- ----------

Hnh 1. Cy C mc.

Hnh 2. Thn C mc.

TP
.Q
U

Hnh 3. L C mc.
Hnh 4. Hoa C mc.
Hnh 5. Qu C mc.

Hnh 7. Cht EPT01.

Hnh 6. Sc k lp mng chn h dung mi gii ly ct.

Hnh 10. 3-O- -D-glucosyl-brassicasterol.

Hnh 9. TLC ca EPT01 CLF : MeOH (8:2).

Hnh 8. Sc k lp mng trn 3 h dung mi.

TO

-L
-

10

00

TR

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TM TT NI DUNG TI

---------- ----------

Cy C mc Eclipta prostrata (L.) thuc h cc (Asteraceae) - Mt loi cy mc tp

trung nhiu hu ht cc nc vng Nam v ng Nam chu .

TP
.Q
U

T bt kh ca cy C mc tin hnh ngm chit vi Etanol tuyt i, sau ln


lt chit vi Petroleum Ether, Etyl axetat. Thu hi dung mi di p sut thp thu c
cao Etyl acetat.

Cao Etyl acetat tin hnh sc k ct silica gel kt hp vi phng php sc k lp

mng thu c mt hp cht tinh khit. T ph IR, 1H-NMR, 13C-NMR kt hp vi o

TO

-L
-

10

00

TR

nhit nng chy hp cht c xc nh l 3-O- -D-glucosyl-brassicasterol.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

LI M U

---------- ----------

Nc ta l mt nc nhit i rt thch hp cho vic trng trt v pht trin cc loi

cy c thc vt c gi tr. t lu, con ngi i su tm hiu, nghin cu cc loi cy

TP
.Q
U

thc vt c ngha ln trong i sng sinh hot ca con ngi nh dng lm m phm,
thc phm, gia v v ng dng vo nhiu lnh vc nghin cu khoa hc, y hcNhn
dn ta xa nay c truyn thng s dng cy c quanh nh cha nhng bnh thng

thng m chng ta thng mc phi nh: chy mu, au rng, au bng, cm cm, ho,

lnh, st,v c lu truyn t i ny sang i khc, tr thnh nhng phng thuc

c truyn. Ngy nay, cng vi s pht trin ca khoa hc, con ngi i su hn vo

nghin cu cc loi cy c cha bnh v tm ra c rt nhiu dc phm c gi tr

cho y hc.

Trong cc loi cy C cha bnh truyn thng trn khng th khng nhc n cy

TR

C mc. C mc l mt cy thuc nam rt thng dng, mc hoang hu nh khp ni,

00

ca mt s loi rn nguy him.

hin l mt dc liu ang c nghin cu v kh nng bo v gan v tr c nc c

10

c rt nhiu cng trnh nghin cu v cy C mc cc nc nh: n , Trung

Quc, Pakistan, Thi Lan, Banglades,Cn Vit Nam th c rt t cng trnh nghin

cu.

-L
-

Nhm gp phn thm cho nhng nghin cu v cy C mc. Trong lun vn ny,
chng ti tin hnh kho st thnh phn ha hc, c lp v nhn danh cu trc mt hp

TO

cht tinh khit t cy C mc l 3-O- -D-glucosyl-brassicasterol.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP
.Q
U

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Phn mt

TO

-L
-

10

00

TR

TNG QUAN

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

I. TNG QUAN V CY C MC

I.1. c im cy c mc [ 1, 3, 4, 13, 14, 16]

Tn khoa hc: Eclipta prostrata (L.) hay [Eclipta alba (L.) Hassk.]

Gii: Plantae

Ngnh: Magnoliophyta

TP
.Q
U

Lp: Magnoliopsida
B: Asterales

H: Asteraceae

Chi: Eclipta

Loi: E.alba

Tn khc: C nh ni. C mc, hn lin tho, l trng, phong trng, my m lc

n (Ty), nh cha cht (Thi).

Tn nc ngoi: Dyers weed, dye-weed, white eclipta (Anh), clipte droite (Php).

TR

H: Cc (Asteraceae).
M t thc vt

00

C mc, cn gi l c nh ni, thuc loi thn tho hng nin l mt loi c mc b,

TO

-L
-

10

hoc c khi gn nh thng ng c th cao ti 80 cm.

Hnh 1. Cy c mc
Thn hnh tr, c kha dc, di khong 30-50 cm, ng knh 2-5 cm. Mt ngoi thn
mu tm nu nht v mang lng cng, trng.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP
.Q
U

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Hnh 2. Thn c mc
L nguyn, mc i, hnh mi mc, mu xm en v nhn nheo, di 2,55 cm. Hai mt l

TO

-L
-

10

00

TR

men xung nn coi nh khng c cung l.

u c lng cng ngn, mu trng. Mp phin l c rng ca to v nng. Gc phin l

Hnh 3. L c mc

hai loi hoa: hoa ci hnh li nh ngoi, hoa lng tnh hnh ng trong, c khi cc
hoa rng, ch cn li bao hoa v trc cm hoa. Cy ra hoa t thng 7 n thng 9.

Cm hoa hnh u, mu trng, ng knh 4-8 cm, mc k l hay ngn cnh. u mang

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP
.Q
U

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Hnh 4. Hoa c mc
Qu ng hnh tri xoan hi hp, u ct, c mu en, di 3 mm, rng 1-1,5 mm. Qu t

Hnh 5. Qu c mc

TO

-L
-

10

00

TR

thng 9 n thng 10.

Cy rt a dng. Thn c th tht li mu v phnh ra dng. L c khi to bn, hnh


bu dc hoc hnh trng.

I.2. Phn b v sinh thi [3]


Cy C mc mc tp trung hu ht cc nc vng Nam v ng Nam chu .
Vit Nam, C mc phn b rng ri khp cc tnh vng ng bng, trung du v min
ni n cao 1500 m ( cc tnh pha Nam). Cy a m, a sng v c th chu bng
rm, thng mc ln vi cc loi c thp, trn t m bi sng, rung trng hoa mu,

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ven ng i, bi hoang quanh lng bn Ra hoa qu nhiu hng nm, ti sinh t nhin

dng pht trin, to thnh m b lan trn mt t. Ngoi vic thu hi t ngun hoang

ch yu bng ht. Bn cnh , vi kh nng mc chi gc v phn cnh nhiu, cy d

di, trc y c mc ch c trng l t vi quy m cc gia nh. Gn y, cy bt

TP
.Q
U

u c trng ph bin hn mt s ni.


Cch trng:

C mc c nhn ging bng ht. Ht chn ri rc vo ma h v ma thu, v

vy ht chn n u thu ngay n , em phi kh v bo qun n ma xun nm

sau th gieo. Ht c mc rt nh nhng t l ny mm cao. Thng p dng cch gieo

ht trong vn m, sau nh cy con i trng. t vn m v t trng cn


lm tht ti nh. Nn bn phn lt (10-15 tn phn chung/ha), ln lung nh lung

ci ri trng vi khong cch 20 x 10 cm hay 20 x 15 cm. Sau khi cy bn r, c th

dng nc phn, nc gii hoc m pha long nh k cch 20 ngy ti thc mt

00

trong iu kin che bng mt phn.

TR

ln. C mc t c su bnh, nhng cn ch lm c v gi m. Cy c th trng c

10

I.3. Tc dng dc l ca c mc [3]

I.3.1. Y hc dn gian

I.3.1.1. Y hc dn gian Vit Nam

-L
-

C mc thng c dng lm thuc b mu, cm mu bn trong v bn ngoi,


cha ho ra mu, rong kinh, bng huyt, chy mu cam, tr ra mu, nn ra mu, i ra

mu, b thng chy mu. Cn dng cha ban si, ho, hen, vim hng, bng, lao phi, di

TO

mng tinh, bnh nm da, lm thuc mc tc (sc ung hoc ngm vo du da m bi)
v nhum tc. Ngoi ra, C mc cn dng lm thuc st trng cha cc vt thng v vt

lot gia sc.


Bi thuc C mc:
Thuc cm mu: Mi ngy 12 g C mc kh hoc 30-50 g ti, sc ung. Dng
ring hoc phi hp vi ng sen, l trc b, bch hp.
Cha l: C mc 10 g, rau sam 10 g, c sa l to 10 g, l nht 10 g, bp i 10 g.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Dng thuc bt, thuc hon, ngy ung 2-3 ln, mi ln 10 g.

Cha a chy (do nhim khun ng tiu ha): C mc 1 nm, m ti 1-2

nm, rau m 1 nm. Sc c chia nhiu ln ung trong ngy.

Cha st huyt nh, st pht ban, phong nhit ni mn: C mc, rau sam, si t,

huyn sm, mch mn, ngu tt, mi v 10-15 g, sc ung.

TP
.Q
U

Cha st xut huyt: C mc ti 30 g, rau m ti 30 g, bng m ti (hoc ci


xay, r c tranh) 20 g. Vt ly nc ung hoc sc ung. Bi thuc ny cng c th dng

phng bnh.

Cha cc chng au sng tr em v ngi ln: C mc, rau dip c, l xng

sng, l huyt d, l kh, l da chut, l nhi, l ci tri gi nt, thm nc, vt ly nc

ung, b dng xoa, p ch sng.

Cha tr em ta li: C mc ti 4 g, h 2 g. Hai v ra sch, gi nh, vt ly

nc ct, ha mt ong, trn u, chm thuc vo li, cch 2 gi mt ln.

TR

Cha rong kinh, rong huyt sau khi t dng c t cung: C mc 16 g, ng quy
12 g, sinh a 16 g, hoi sn 16 g, bch thc 12 g, th t t 12 g, ch mu 12 g, hng

00

ph 10 g, xuyn khung 8 g sc ung.

10

Cha ng thai bng huyt: C mc 1 nm, ngi cu 1 nm, trc bch dip 1 nm

sao chy en, cnh ta t 12 g (hoc nh cho, nh soong 10 g), c gai 12 g. Sc c ung

lm 1 ln.

-L
-

Ho do vim hng hoc vim amidan cp: C mc ti 50 g, sc ung mi ngy mt


thang, trong 3 ngy.

Cha thp khp: C mc 16 g, r c xc 16 g, hy thim 16 g, th phc linh 20 g,

TO

ngi cu 12 g, thng nh t 12 g. Sao vng, sc c, ngy ung mt thang, trong 7-10

ngy lin.
Cha di mng tinh: C mc sy kh tn nh, ung mi ln 8 g vi nc cm, hay

sc 30 g ung.
Cha chy mu ko di do nguyn nhn bnh: C mc, ng sm, tc ct, mi v
16 g; hong k, bch trut, a du, ngi cu, trc b dip, mi v 12 g; ng quy 8 g,

cam tho 6 g. Sc ung ngy mt thang.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Cha y ra mu do vim nhim mn tnh ng tit niu: C mc 16 g; hong b,

thc a, quy bn, r c tranh, mi v 12 g; tri mu, chi t sao en, mi v 8 g. Sc ung

ngy mt thang.

Cha rong kinh: C mc 20 g, ng sm, d, hoi sn, mi v 16 g, huyt d 6 g

bch trut 12 g. Sc ung ngy mt thang.


giao, than b mc, chi t sao, mi v 8 g. Sc ung ngy mt thang.

TP
.Q
U

Cha rong huyt: C mc, sinh a, mi v 16 g; huyn sm 12 g, a ct b, k t, a

Cha phong t thp: C mc 100 g, vi voi 300 g, c b b 150 g, r nhu 100 g.

Cc v tn nh lm hon to bng ht tiu. Liu ung 20 hon, ngy 3 ln.

Cha lao phi: C mc 12 g, ng sm 16 g, bch trut, t uyn, mi v 12 g; phc

linh, bch hp, mi v 8 g; cam tho, ng v t, bi mu, mi v 6 g. Sc ung ngy mt

thang.

Cha vim gan virus th mn tnh tin trin: C mc 12 g, mu l 16 g, k huyt

TR

ng, sinh a, mi v 12 g, quy bn 10 g, ut kim, tam lng, nga trut, ch xc, mi v 8


g. Sc ung ngy mt thang.

00

Cha y ra mu ko di do bnh ton thn: C mc, ng sm, mi v 16 g; hoi

Sc ung ngy mt thang.

10

sn, bch trut, thch hc, ngu tit sao en, thc a, trc b dip, ngi cu, mi v 12 g.

Cha bnh bi lit tr em giai on khi pht: C mc, c tranh, b cng anh, cam

-L
-

tho t, lin kiu, m , mi v 10 g; ngn hoa 6 g. Sc ung ngy mt thang.


I.3.1.2. Y hc dn gian th gii

C mc c dng rt ph bin trong dn gian ti n , Pakistan, Trung Hoa

TO

v cc quc gia vng Nam .

Ti n :
C mc c dng lm thuc b v cha tt trong cc bnh ph i gan v lch,

v cha mt s bnh v da. Dch p cy c dng phi hp vi mt s cht thm


cha vng da xut tit. Dch p l cy c dng cng vi mt ong cha s mi tr
nh. Mt ch phm lm t dch p l C mc un nng vi du da hoc du vng c
dng bi u lm tc mc dy v en. Cy ti c tc dng gim au v thm ht. N

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

c trn vi gm cha au rng v p vi mt t du tr nhc u. N cng c

p vi du vng tr ph voi. Cy c mc c dng lm cht nhum xm hnh. L

c mc c dng lm rau n Java, v lm gia v mt s vng n .

Ti Pakistan:

C mc c gi ti Pakistan l Bhangra, bhringaraja, c dng trong dn gian

TP
.Q
U

di nhiu dng. Cy ti c dng lm thuc b chung, gip gim sng gan v l lch,
tr bnh ngoi da, tr suyn, khi dng tr bnh gan liu nc sc s dng l 1 tha c ph

hai ln mi ngy; cy gi nt, trn vi du m c dng p vo ni hch sng, tr

bnh ngoi da. L dng tr ho, nhc u, hi tc, gan v l lch sng ph, vng da.

Ti Trung Hoa:

Eclipta prostrata, hay M hn lian: L c cho l gip mc tc. Ton cy lm cht

cht cm mu, tr au mt, ho ra mu, tiu ra mu, au lng, sng gan, vng da. L ti

c cho l c th bo v chn v tay nng gia chng li sng v nhim c khi lm vic

TR

ng-ng, tc dng ny theo Vin Y hc Chiang-su l do thiophene trong cy.


ng Y c truyn gi c mc l Hn lin tho (Han lian cao), hay Mc hn lin.

00

(Nht dc gi l Kanrens) dc liu l ton cy thu hi vo u ma thu. Cy mc

10

hoang ti cc vng Giang Ty, Trit Giang, Qung ng, c cho l c v ngt/chua,

tnh mt; tc dng vo cc kinh mch thuc Can, Thn.

Han lian cao c nhng tc dng: Dng v B m-Can v m-Thn. c dng tr

-L
-

cc chng suy m Can v m Thn vi cc triu chng chong vng, mt m, chng


mt, tc bc sm; thng dng phi hp vi N trinh t.

Lng huyt v cm mu (Ch huyt): tr cc chng m suy vi cc triu chng

TO

chy mu do nhit ti huyt nh i ra mu, ho ra mu, chy mu cam, phn c mu, chy
mu t cung v tiu ra mu. tr tiu ra mu c mc c dng chung vi M (Xa

tin tho = Che qian cao (Plantaginis)) v r c tranh (Bch mao cn = Bai mao gen
(Rhizoma Imperatae)); tr phn c mu, dng chung vi a du = di yu (Radix
Sanguisorbae); tr i ra mu, dng chung vi Trc bch dip xy kh = Ce bai ye
(Cacumen Biotae).

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

I.3.1.3 Y hc v ha sinh hc hin i

nh c ch tc dng ca vitamin K. Hot tnh cm mu ca 1 g bt c mc kh tng

C mc c tc dng cm mu do lm tng tng lng prothrombin trong mu, ging

ng 1,33 mg vitamin K. Khi dng di ngy, c tc dng chng chong phn v, khng

histamin v gim vim. Khc vi cc thuc khng histamin tng hp, C mc khng

TP
.Q
U

khng c tc dng ca histamin liu cao, gy chong v cht. C tc dng c ch cc


chng vi khun: lin cu, t cu khun vng, trc khun bch hu, Bacillus anthracis,

Bacillus subtilis.

Cc ch phm sir v vin nn bo ch t cao c mc c p dng cho 500 bnh

nhn v theo di kt qu iu tr ti bnh vin v nh h sinh cho thy cc tc dng sau:

Cm mu tt v trong vi trng hp c bit, tc dng ny ca c mc th

hin r rt hn c tc dng ca vitamin K.

Nng cao tng hp lng prothrombin mu r rt trong cc trng hp suy

TR

gan.

Chng vim nhim trong cc trng hp cm st, cm, nhim khun ng

00

h hp th cp tnh nh v trung bnh, mn nht, vim c.

10

phng nhim khun sau khi m bng, m ct rut tha, t vng, no

thai.

Chng lm lnh cc vt ct, vt m trong cc phu thut, lm ng gi mc

-L
-

sm v tt trong cc trng hp ct amian, lm chng kh v khng t


mu cc vt m bng.

TO

Cao lng l C mc c p dng iu tr 70 bnh nhn b vim m


o (23 ngi do tp khun, 26 do nm, v 21 do Trichomonas). Trc khi
p dng thuc, tht m o bng nc chn. Sau tm cao lng l C mc
vo mt bc, bi khp din m o. Sau 6-8 gi, bnh nhn t rt bc ra. T
l bnh nhn khi v i vi vim m o do tp khun: 86,3%, i vi
nm: 73%, i vi Trichomonas: 61,9%.

Bi thuc c C mc v 7 thuc khc c p dng iu tr vim m


o do Trichomonas th h chng, phi hp vi mt bi thuc khc dng

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

ngoi. Kt qu iu tr trn 68 bnh nhn: khi 80,8 %, 11,7 %.

hon ton nc oxy gi trong 697 ca ct amidan, 3.162 ca no VA (si vm hng) v 417

Trn lm sng, dng cao cm mu bo ch t C mc v 4 dc liu khc thay

ca nh rng, khng c tai bin no.

Mt bi thuc cm mu gm C mc v cc kn c nghin cu dc l v p

TP
.Q
U

dng trn lm sng. V dc l, bi thuc c c tnh thp, khng nh hng trn tim,
huyt p v h hp, lm gia tng s bn vng ca thnh mch, lm tng s lng tiu cu

trong mu th, lm gim thi gian mu ng v rt ngn thi gian mu chy. Trn lm

sng, thuc khng gy cc phn ng ph, khng c hin tng d ng, khng lm h

huyt p, c tc dng li tiu.

Mt bi thuc khc gm C mc v 7 dc liu khc c p dng cho 24 bnh

nhn vim gan virus, kt qu tt c v lm sng v xt nghim sinh ho 22 bnh nhn.

Ch phm bo ch t 3 dc liu: C mc, huyn sm, si t c p dng iu

TR

tr cc bnh cao huyt p, ch phm ny c tc dng nh sau: an thn 66,66% bnh


nhn, h p n nh 66,66% bnh nhn; li tiu (tng lng nc tiu 300-400

00

ml/ngy) 63,88% bnh nhn, thuc khng gy phn ng ph khi dng iu tr lu di.

10

Bi thuc trong c C mc v 12 dc liu khc dng iu tr st xut huyt, lm

bt st t t, trnh c h nhit t ngt, ng thi c tc dng ngn chn chy mu,

lm gim nh bnh trng.

-L
-

R C mc c tc dng gy nn v ty. Cao chi cy c tc dng khng sinh i vi


t cu vng v Escherichia coli.

Cy C mc c hot tnh khng siu vi khun bnh Ranikhet in vitro, gy h p

TO

nht thi v c tc dng chng co tht trn hi trng c lp chut lang. Cao c mc c tc
dng bo v chng nhim c gan gy bi carbon tetraclorid chut nht v tng tit mt

chut cng trng.


Mt thuc c truyn n gm C mc v 6 dc liu khc c tc dng iu tr tt

trn 30 bnh nhn c si thn. Si c tng ra qua nc tiu l nhng kt tinh calci
carbonat hoc calci oxalat trong vng 15-30 ngy. Nhng triu chng khc kt hp vi
si thn cng c cha khi.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Bi thuc trong c C mc v 8 dc liu khc c p dng iu tr si niu

qun i ra mu nhiu. C 51 ca trong tng s 89 bnh nhn c iu tr t kt qu tt

(57,3%) v 15 ca c tin b (16,8%).

Ngoi ra, C mc cn c kh nng trung ha tc dng ca nc rn: Nghin cu ti

H Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ba Ty) (1989) ghi nhn dch chit bng

TP
.Q
U

EtOH ca E.alba c kh nng trung ha cc hot tnh nguy hi (n gy cht ngi) ca


nc c loi rn chung Nam M (Crotalus durissus terrificus). Cc mu dch chit tng

ng vi 1,8 mg trch tinh kh dng cho mi chut th c th trung ho c n 4 liu

nc c gy t vong (LD50 = 0,08 microgram nc/g th vt).

Mt nghin cu khc, cng ti Ba ty (1994), kho st cc tc dng chng c tnh

ca nc rn trn bp tht v chng chy mu, ca 3 cht trong thnh phn c mc:

Wedelolactone, WE; Stigmasterol, ST v Sitosterol, SI. Th nghim dng nc c ca

cc loi rn lc Bothrops jararacussu, Lachesis muta..., c t tinh khit ha bothrops

TR

toxin, bothropasin v crotoxin. S hu hiu c o lng bng tc phng thch


creatine kinase t c bp chut. Kt qu cho thy (invitro) c tnh trn bp tht ca

00

nc rn crotalid v cc c t tinh khit u b trung ha bi WE v dch trch c mc

10

(EP), c WE ln EP u c ch tc dng gy chy mu ca nc Bothrops, c ch tc

dng ca men phospholipase A2 trong crotoxin, v tc dng ly gii protein ca nc

B.jararaca.
C MC

-L
-

II. CC CNG TRNH NGHIN CU V THNH PHN HA HC CA CY

II.1 Cc cng trnh nghin cu ti Vit Nam

TO

Mc d C mc l dc tho c bit n t rt lu ti Vit Nam nhng n nay

cn t cng trnh nghin cu v n.


Nhm tc gi Nguyn Th Thu Hng, Nguyn Th Dim Hng thm d tc

dng ca cao cn v cao nc ca cy c mc trn ng huyt v a n kt qu l


cao chic cn 450 ca c mc c tc dng h ng huyt trn m hnh gy qu ti
glucose, vi thi gian c tc dng l 45 pht sau khi ung v liu c tc dng l 0,5 g/kg
th trng.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Tc gi V Thanh Thy xc nh mt s hp cht trong cy C mc nh:

V th nghim tnh khng khun cc hp cht stigmasterol, poriferasterol, 3-O--

Wedelolacton,stigmasterol, poriferasterol, 3-O--D-Glucopyranosyl, acid echinocystic.

D-Glucopyranosyl.

Tc gi Trn V Thin t cao EtOAc phn lp v nhn danh c mt hp cht

TP
.Q
U

coumarin v mt triterpene l Wedeolactone v 3-O--D-Glucopyranosyl-16hyroxyl olean-12-ene-28-oic acid (Eclalbasaponin II). T cao CHCl3, nhn danh v

phn lp c mt flavone v mt acid triterpenoic l 5-hyroxyl-7,8-dimethoxyflavone

v 3,16-Dihyroxyolean-12-ene-28-oic acid (Echinocystic acid).

Tc gi Nguyn Th Thi bng cc phng php sc k ct gradient phn lp

c 4 hp cht -sitosterol, metyl gallat, eclalbasaponin II v hesperidin t cc phn

chit n-hexan,iclometan v etyl acetat v 3 cht eclalbasaponin I, norwedelolacton v

hesperidin t phn chit nc.

TR

II.2 Cc cng trnh nghin cu tiu biu trn th gii


II.2.1. Thnh phn ha hc ca cy c mc

[3,18,22,30,31,32]

00

Hin nay cha xc nh c ht cc hp cht c trong cy c mc. Nhng cc

10

cng trnh nghin cu trn th gii c lp c nhiu hp cht nh:

- Cc glycosides triterpene v saponins: 13 glycosides loi oleanane (Eclalbasaponins

IXIII), Echinocystic acid Alpha v Beta-cmyrin, Eclalbatin, Eclalbasaponins B, C, D.

-L
-

- Cc flavonoids v iso Flavonoid: L v t l cha Apigenin, Luteonin, v cc dn


xut glucosides. Ton cy cha cc cht nh: Wedeolactone, Demethyl Wedeolactone,

Isodemethyl Wedeolactone, Quercetin, Orobol.

TO

- Sesquiterpene lactone: Columbin.


- Cc Sterols nh: -sitosterol, Stigmasterol v stigmasterol-3-O-glucoside.

- Cc dn xut ca thiophene: -terthiennyl; cliptal (-terthiennyl aldehyde, -formyl--

terthiennyl); L-terthiennylmethanol (-terthienyl-methanol).


2-(buta-1,3-diynyl)-5-but-(3-en-1-ynyl) thiophen;
2-(buta-1,3-diynyl)-5-(4-cloro-3-hydroxybut-1-ynyl) iophen;
5-(3-buten-1-ynyl)-2,2-bithienyl-5-methyl Acetate;

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

5-hydroxymethyl-(2,2:5,2)-terthienyl Tiglate;

5-hydroxymethyl-(2,2:5,2)-terthienyl Angelate;

5-hydroxymethyl-(2,2:5,2)-terthienyl Acetate;

5-tigloyloxymethylen -2-(4-isovaleroxybut-3-ynyl) dithiophen;


5-tigloyloxymethylen -2-(4-isovaleroxybut-1-ynyl) dithiophen;

TP
.Q
U

5-senecioyloxymethylen-2-(4-isovaleroxybut-3-ynyl) dithiophen;

5-formyl-(2,2:5,2)-terthiophene;

5-senecioyloxymethylen-2-(4-isovaleroxybut-1-ynyl) dithiophen;

5-isovaleroyloxymethylen-2-(4-isovaleroxybut-1-ynyl) dithiophen.

- Cc steroidal alkaloids nh:

(20S)(25S)-22,26-imino-cholesta-5,22(N)-dien-3-ol (verazine);

20-epi-3-dehydroxy-3-oxo-5,6-dihydro-4,5-dehydroverazine;

Ecliptalbine [(20R)-20-pyridyl-cholesta-5-ene-3, 23-diol];

TR

(20R)-4-hydroxyverazine;

10

25-hydroxyverazine.

00

(20R)-25-hydroxyverazine;

4-hydroxyverazine;

- Cc ancol nh: nonacosanol, hentriacontanol, heptacosanol.

II.2.2 Cc hp cht tiu biu c c lp t C mc

-L
-

Cc hp cht glycosides triterpene v saponins


Echinocystic acid [28]

Tn khc: 3,16-Dihydroxy olean-12-ene-28-oic acid.

TO

Dng tinh th khng mu.


Cng thc tng qut: C30H48O4 , M = 472 vC.
Cng thc cu to:

Tm thy trong ton cy C mc.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

COOH

OH

TP
.Q
U

HO

Eclalbasaponin I [26,28]

Tn khc: 3--O--D-Glucopyranosyl-16-hydroxy olean-12-ene-28-oic acid 28-

O--D-Glucopyranoside.

Dng tinh th khng mu

Tm thy trong ton cy C mc.

Cng thc tng qut: C42H68O14 , M = 796 vC.

TR

Cng thc cu to:

10

00

HO

OH
HO

OH

OH

OH

OH

OH

-L
-

OH

Eclalbasaponin II [26,28]
Tn khc: 3--O--D-Glucopyranosyl-16-hydroxy olean-12-ene-28-oic acid;

Dng cht bt, mu trng.


Tm thy trong ton cy C mc.

Cng thc tng qut: C36H58O9 , M = 634 vC.


Cng thc cu to:

TO

Ecliptasaponin A.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

COOH

HO

OH
O

TP
.Q
U

O
OH
OH
OH

[28]

Eclalbasaponin III

Tn khc: 3-O-[-D-Glucopyranosyl (12)--D-Glucopyranosyl] echinocystic acid

28-O--D-Glucopyranoside.

Dng cht bt v nh hnh.

Tm thy trong ton cy C mc.

Cng thc tng qut: C48H78O19 , M = 958 vC.

00

TR

Cng thc cu to:

10

-L
-

HO

OH

OH

OH
OH

O
O
OH

OH

TO
N

HO

OH

Eclalbasaponin VII

OH

HO

OH

[29]

Tn khc: 3-O-D-Glucopyranosyl-3,16,20-Taraxastanetriol.
Dng cht bt v nh hnh.
Tm thy trong ton cy C mc.
Cng thc tng qut: C36H62O8, M = 622 vC.
Cng thc cu to:

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

OH

HO

OH

TP
.Q
U

O
O
OH

OH
OH

Eclalbasaponin VIII

[29]

Tn khc: 3-O-D-Glucopyranosyl-3,20,28-Taraxastanetriol.
Tm thy trong ton cy C mc.

Cng thc tng qut: C36H62O8, M = 622 vC.

Dng cht bt v nh hnh.

OH

00

TR

Cng thc cu to:

10

OH

-L
-

HO

O
O

OH

OH

OH

TO

Eclalbasaponin IX [29]

Tn khc: 3-O-[2-O-sulfuryl--D-Glucopyranosyl]-3,16,20-Taraxastanetriol.
Dng cht bt v nh hnh.
Tm thy trong ton cy C mc.
Cng thc tng qut: C36H62O11S, M = 702 vC.
Cng thc cu to:

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

OH

HO

TP
.Q
U

OH
O
O
OH

OH

OSO3H

Eclalbasaponin X [29]

Tn khc: 3-O-[2-O-sulfuryl--D-Glucopyranosyl]-3,20,28-Taraxastanetriol.

Dng cht bt v nh hnh.

Tm thy trong ton cy C mc.

TR

Cng thc tng qut: C36H62O11S, M = 702 vC.

00

Cng thc cu to:

10

OH

-L
-

OH

HO

O
O

OH

OH
OSO3H

TO

Cc hp cht Flavonoids v Isoflavonoids


Wedelolactone [33,34]
Tn khc: 5,11,12-Trihydroxy-7-methoxycoumestan.
Cht bt mu xm trng, tinh th mu vng xanh (MeOH).
Mp = 327 3300C.
Tm thy trong l C mc.
Cng thc tng qut: C16H10O7, M = 314 vC.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Cng thc cu to:


O

H3CO

OH

OH

Apigenin

TP
.Q
U

OH

[33]

Tn khc: 2-(4-hydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one.

Mp = 345 350C.

Tm thy trong l C mc.

Cng thc tng qut: C15H10O5, M = 270 vC.

OH

TR

Cng thc cu to:

10

00

HO

OH

Cc dn xut ca Thiophene

5-(3-Buten-1-ynyl)-5' hydroxymethyl-2,2'-bithiophene; Angeloyl [23]

-L
-

Dng cht du mu vng.

Tm thy trong r C mc.


Cng thc tng qut: C18H16O2S2 , M = 328 vC.

S
O

TO

Cng thc cu to:

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

2,2':5',2''-Terthiophene-5-methanol [25]

Tn khc: 5-Hydroxymethyl-2,2':5,2''-terthiophene; Terthienylmethanol;

Tinh th hnh phin mu vng chanh (C6H6).

Mp = 150 151C.

Tm thy trong r C mc.

TP
.Q
U

Cng thc tng qut: C13H10OS3, M = 277 vC.


Cng thc cu to:

OH

TR

Hp cht Sterol

10

00

-Sitosterol [26,30]

Tn khc: (3beta)-stigmast-5-en-3-ol; 22,23-dihydrostigmasterol.

Mp = 130 145C.

Tm thy trong ton cy C mc.

-L
-

Cng thc tng qut: C29H50O, M = 414 vC.

TO

Cng thc cu to:

HO

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP
.Q
U

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Phn hai

TO

-L
-

10

00

TR

THC NGHIM

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

I. DNG C - HA CHT

I.1 Dng c

17

Kp ng nghim

Bp in

18

L thy tinh 20 ml

Bnh sc k

19

Li Aming

Pipet cc loi

20

Cn k thut GM 612

21

Cn phn tch GR-200

22

Chai thy tinh 50 ml

23

Ct sc k 2 cm x 50 cm

24

My sy

Ct sc k 5 cm x 100 cm

25

ng ong cc loi

10

n cn

26

ng nghim

11

a thy tinh

27

ng nh git

12

Gi ng nghim

28

Phu lc

13

Giy lc

29

T ht

14

Erlen cc loi

Ti vi

15

-L
-

30

H thng lc p sut km

31

T sy

16

H thng Soxhlet

32

Vi qun

Becher cc loi

Tn dng c

Stt

TP
.Q
U

Tn dng c

Stt

Bng 1. Cc dng c s dng

My o nhit nng chy Melting

Point Apparatus SMP3

My c quay chn khng R-210

My lm lnh RW-1025G

TR
B

00
10

Bruker Advance 500

TO

My ph cng hng t ht nhn

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

I.2 Ha cht

Bng 2. Cc ha cht s dng


Tn ha cht

Stt

Tn ha cht

Sc k lp mng TLC 60 F254

13

Acid H2SO4 long

Silica gel 200-400 mesh

14

Dung dch FeCl3 1%

Petroleum ether

15

Nc ct

Acetone

16

Thuc th Dragendorff

Chloroform

17

Thuc th Bouchardat

Acid acetic

18

Thuc th Liebermann - Burchard

Etyl acetate

19

Thuc th Molish

Ethanol

20

Thuc th Tollens

Methanol

21

Thuc th Salkowski

10

Mui Na2SO4 khan

22

Thuc th Shibata

11

Acid HCl m c

23

Thuc th Stiasny

12

Acid H2SO4 m c

24

Thuc th Wagner

00

TR

TP
.Q
U

Stt

10

II. NGUYN LIU

II.1. Qu trnh thu hi v x l nguyn liu

II.1.1. Thu hi nguyn liu

-L
-

Cy C mc c thu hi vo thng 8/2012 ti p Ha Thnh I, X ng Thnh,


Huyn Bnh Minh, Tnh Vnh Long.

II.1.2. X l nguyn liu

TO

Cy C mc c thu hi l cy trng thnh, em v loi b cc cy b ng v ra

nhiu ln vi nc sch, ro nc t nhin nhit phng. Tip theo, em sy kh

bng t sy nhit 50oC n khi khi lng khng i. Sau , xay nghin thnh bt.

II.1.3. Xc nh m nguyn liu


Ly 3 mu l ti, khi lng mi mu l 100 g, sy 50oC n khi khi lng
khng i. Cn mu kh.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

(mt - mk) . 100


m (%) =
mt

mt: khi lng mu ti (g)

TP
.Q
U

Vi: - mk: khi lng mu kh (g)

Bng 3. Xc nh m ca nguyn liu

Khi lng mu kh (g)

Mu 1

100

9,80

Mu 2

100

Mu 3

100

N
H

100

9,70
9,70
9,70

TR

trung bnh

Khi lng

Khi lng mu ti (g)

TO

-L
-

10

00

m nguyn liu: 90,3%.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

III. QUY TRNH THC NGHIM

III.1. S iu ch cao Etyl acetat

TP
.Q
U

1. kh t nhin.
2. Sy 50oC n khi khi lng
khng i
3. Nghin thnh bt

Mu cy ti

Bt cy kh 2kg

1. Ngm dm vi EtOH tuyt i


2. Thu hi dung mi di p sut thp

Cao EtOH 120g


Chit vi PE

10

00

TR

Phn khng tan trong PE

Dch PE

Chit vi Etyl acetat

Cao PE 55g
Dch Etyl acetat

Thu hi dung mi
di p sut thp

Phn khng tan


trong Etyl acetat

Cao EtOAc 14g

TO

-L
-

Thu hi dung mi
di p sut thp

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

III.2. Cc bc tin hnh

- Bc 1: Mu nguyn liu ban u c chit bng Etanol tuyt i. Sau , c cn

dch chit thu c cao Etanol.

- Bc 2: T cao Etanol tin hnh lc chit vi ete du ha (PE), thu c dch PE

v phn khng tan trong PE.

TP
.Q
U

- Bc 3: Ly phn khng tan trong PE tip tc c lc chit vi Etyl acetat. Sau


, c cn dch chit thu c cao Etyl acetat.

- Bc 4: Tin hnh nghin cu s b thnh phn ha hc trn cy c mc bng cc

phn ng nh tnh mt s hp cht hu c thng gp trong thc vt.

vi sc k lp mng c lp hp cht tinh khit.

T cao Etyl acetat thu c tin hnh phn lp bng phng php sc k ct kt hp

- Bc 5: Gi mu sch c lp c n phng NMR, Vin ha hc, 18, Hong

Quc Vit, Cu Giy, H Ni o cc ph 1H, IR, 13C, DEPT, HMBC, HSQC ta nhn c

TR

cc d liu ph ca mu.

- Bc 6: T cc d liu ph c c, tin hnh gii ph xc nh cu trc hp

00

cht c lp c, sau tip tc tm hiu mt s c im, c tnh ca hp cht bit.

10

IV. NH TNH CC NHM HP CHT TRONG C MC

IV.1. Kho st s hin din ca cc hp cht Steroid

Cn 1 g bt kh, cho vo 20 ml CHCl3 v ngm trong 2 gi. Sau , lc ly dch trong

-L
-

lm mu th.

Thuc th:

- Salkowsky: H2SO4 (1ml).

TO

- Libermann-Burchard: (CH3CO)2O (20ml), H2SO4 (1ml).

Tin hnh:

Cho vo ng nghim 1 ml dch mu, nghing ng v nh t t tng git n ht 1 ml

cc thuc th theo thnh ng nghim. yn quan st.

Hin tng:

- Thuc th Salkowsky: lp H2SO4 ( trn ) c mu xanh v lp CHCl3 ( di )


c mu nu .

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

- Thuc th Libermann-Burchard: c vng ngn cch gia hai lp cht lng c

mu t hng n xanh l cy.

C s hin din ca hp cht steroid.

IV.2 Kho st s hin din ca cc hp cht Flavonoid


lm mu th.

Thuc th:
Tin hnh:

HCl + Mgbt + Terbutanol + H2SO4 + dung dch FeCl3 1%.

TP
.Q
U

un hon lu 5 g bt mu trong 50 ml EtOH 960 trong 30 pht. Lc ly dch trong

Cho vo ng nghim 1 ml dch mu, thm vi git HCl. Sau , cho mt t bt Mg vo


Hin tng: Thy xut hin mu hng hoc tm.

v lc. Thm t t tng git terbutanol vo, yn quan st.

- Th vi FeCl3 1% to kt ta mu xanh lc en.

TR

- Th vi H2SO4 m c dung dch chuyn sang mu vng n hoc xanh


dng.

00

C s hin din ca flavanoid.

10

IV.3 Kho st s hin din ca cc hp cht Alkaloid

Cn 5 g bt kh ngm vi 80 ml HCl 1% trong 4-6 gi. Lc ly dch trong lm mu


Thuc th:

-L
-

th.

- Thuc th Dragendoff (hay KBiI4 Kalitetraiodobismutat III): Ha tan 8 g

NitratBismuth Bi(NO3)3.H2O trong 25 ml HNO3 30% (d=1,18). Ha tan 28 g KI v 1

TO

ml HCl 6N trong 5 ml nc ct. Hn hp 2 dung dch, yn trong t lnh 5 oC cho

ta mu sm v tan tr li, lc v thm nc cho 100 ml. Dung dch mu cam


c cha trong chai mu nu.
- Thuc th Wagner (KI3): Ha tan 1,27 g iod I2 v 2 g KI trong 20 ml nc ct,

thm nc ti 100 ml.


- Thuc th Mayer (K2HgI4): Ha tan 1,36 g HgCl2 trong 60 ml nc ct v ha
tan 5 g KI trong 10 ml nc ct. Hn hp hai dung dch v thm nc cho 100 ml.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Tin hnh:

Cho vo ng nghim 1 ml dch mu, nghing ng v nh t t tng git n ht 1 ml

- Thuc th Dragendoff: du hiu l kt ta t vng cam n .


- Thuc th Mayer: du hiu l kt ta mu trng hay vng.

C s hin din ca alkaloid

TP
.Q
U

- Thuc th Wagner: du hiu l mu nu sng n mu nu en.

Hin tng:

cc thuc th theo thnh ng nghim, lc u, yn, quan st.

IV.4 Kho st s hin din ca cc hp cht Saponin


C s ca phng php

V.4.1 Da vo ch s to bt xc nh s hin din ca saponin

Dc in ca Php nh ngha ch s to bt ca saponin l long ca nguyn liu

bng nc c chiu cao bt 1 cm sau khi lc trong ng nghim c kch thc xc nh,

TR

tin hnh trong iu kin quy nh.

Cch tin hnh v du hiu nhn bit

00

Cn 1 g bt c mc cho vo erlen 500 ml cha sn 100 ml nc si. Tip tc cho nc

10

trong erlen si trong 30 pht na. Lc, ngui, thm nc ct cho n 100 ml. Ly 10

ng nghim c chiu cao 16 cm, ng knh 16 mm. Cho vo cc ng nghim ln lt 1,

2, 3, 4, 5,, 10 ml dch lc. Thm nc ct vo mi ng cho 10 ml. Bt ming ng

-L
-

nghim ri lc theo chiu dc ca ng trong 15 giy, mi giy lc 2 ln. yn trong 15


pht, sau o chiu cao cc ct bt.

CSB = 100x10i

TO

Ch s bt (CSB) c tnh theo cng thc:

Trong :
CSB: Ch s bt.
i: S th t ca ng nghim u tin c ct bt cao 1 cm.

Nu ct bt trong cc ng nghim thp di 1 cm (tc ch s to bt di 100) th


coi nh khng c saponin.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

IV.4.2 Da vo cc phn ng c trng

trong erlen si nh trong 30 pht, lc, ngui. Cho khong 1 ml vo ng nghim nh v

lc mnh th c bt (ct bt cao 1,5-2 cm).

Thuc th:

TP
.Q
U

Liebermann-Burchard: (CH3CO)2O, H2SO4.

Cn 5 g bt kh cho vo erlen 500 ml cha sn 100 ml nc si. Tip tc cho nc

Tin hnh:
Hin tng:

Ha tan mu bng 1 ml (CH3CO)2O, thm t t 0,3-0,5 ml H2SO4.

- Thy vng cch mu xanh l cy th c saponin steroid.

IV.5 Kho st s hin din ca cc hp cht Tanin

- Thy vng cch mu hng n tm th c saponin triterpene.

Cn 5 g bt kh, thm vo 100 ml nc ct, un si trong 10 pht. Lc ly dch

TR

trong lm mu th.
Thuc th:

00

- Thuc th Stiasny: Formol 36% (20 ml) + HCl m c (10 ml).

10

- Dung dch (CH3COO)2Pb bo ha trong nc.

Tin hnh:

- Dung dch FeCl3 1% trong nc.

-L
-

Ly 2ml dung dch lc, thm 2-4 git dung dch thuc th.
Hin tng:

- Thuc th Stiasny: C trm hin .

TO

- Dung dch (CH3COO)2Pb: Thy xut hin kt ta mu vng nht.


- Dung dch FeCl3: dung dch chuyn thnh mu xanh en hoc lc en.

C s hin din ca tamin.

IV.6 Kho st s hin din ca cc hp cht Glycosyde


Ly 10 g bt kh loi cc cht khng phn cc bng PE. Tip theo chit vi EtOH 500.

Dch lc c loi tp cht bng (CH3COO)2Pb cho n khi khng cn trm hin. Sau

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

loi (CH3COO)2Pb d bng Na2SO4 bo ha. C cn dch lc c cao glycosyde th.

Ha tan cao ny bng EtOH 95% v ly dung dch ny lm mu th.

Thuc th:

- Tollens: dung dch AgNO3 10% (1ml) + dung dch NaOH 10% (1ml) + dung dch

TP
.Q
U

NH4OH 25% t tng git.


- Fehling:

+ Dung dch A: CuSO4.5H2O (40g) + H2O, nh mc va 1lt.

+ Dung dch B: KNaC4H4O6.4H2O (200g) + NaOH (150g) + H2O, nh mc va

1 lt.

Khi s dng th trn hai dung dch li vi nhau.

Tin hnh:

Ly 1ml mu th, cho vo tng git cho n ht 1 ml cc thuc th.

Hin tng:

TR

- Thuc th Tollens: Thy xut hin kt ta Ag.


- Thuc th Fehling: un si ng nghim trn n cn trong 1 pht, thy xut hin

00

kt ta gch.

10

C s hin din glycosyde.

IV.7 Kho st s hin din ca cc hp cht Coumarine

un hon lu 5 g bt mu trong 50ml EtOH 960 trong 30 pht. Lc ly dch trong

-L
-

lm mu th.

Thuc th:

Dung dch NaOH 10% (0,5ml), HCl (vi git), H2O (12ml), dung dch Na2CO3

TO

10% (2ml).

Tin hnh:

- Phn ng m vng lacton: Cho vo 2 ng nghim, mi ng 2 ml dch th, thm

vo 1 trong 2 ng 0,5 ml dung dch NaOH 10%. un c hai ng trn bp cch thy n
si, ly ra ngui, thm vo mi ng 4 ml H2O. Nu cht lng trong ng c kim trong
hn ng khng kim c th xem l dng tnh. Tip tc, em acid ha ng c kim vi

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

vi git HCl, nu dung dch ang trong sut li xut hin vn c hoc kt ta th l

- Phn ng diazo ha: Ly 2 ml mu vo ng nghim, thm vo 2 ml dung dch

du hiu dng tnh.

Na2CO3 10% v 4 ml H2O. Nu dung dch trong ng chuyn sang mu thm l dng

tnh.

TP
.Q
U

IV.8 Kt qu nh tnh

Bng 4. Kt qu nh tnh thnh phn ha hc cy C mc

Salkowski

Lp CHCl3 mu

Liebermann-Burchard

Vng ngn cch mu lc

+++

Dung dnh c mu hng

+++

C kt ta xanh lc en

H2SO4

Dung dnh i mu

Kt ta vng cam

Wagner

Kt ta mu nu

Mayer

Kt ta trng c

HIN TNG

CHT
Steroid

Flavonoid

TR

FeCl3

HCl /Mg/alcol tert butyl


2

10

Dragondoff
Alcaloid

LUN
+++

KT

THUC TH

HP

00

STT

Saponin

Tanin

Glycosid

Coumarine

TO

Liebermann-Burchard

-L
-

Thy vng cch mu

++

Stiasny

Trm hin

Pb(CH3COO)2

Kt ta vng nht

FeCl3

Xanh lc en

Tollen

Kt ta trng bc

+++

Fehling

Kt ta mu gch

++

Phn ng m vng lacton

ng 2 trong hn ng 1

Phn ng iazo ha

Dung dch chuyn mu

++

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Ch thch:

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

(+) Dng tnh; (++) Dng tnh r; (+++) Dng tnh rt r.

Nh vy, trong cy C mc c s hin din ca Alkaloid, Flavonoid, Steroid,

Coumarine, Saponin, Tanin, Glycosid.

N
Y

TP
.Q
U

V. QU TRNH C LP V TINH CH CC HP CHT TRN CAO

Phn hnh nh nh tnh c trnh by ph lc 5 (trang PL10, PL11).

ETYL ACETAT
V.1. Qu trnh iu ch cao PE

Cy C mc c nghin thnh bt c khi lng l 2 kg. Sau , cho vo thng

thp ta c cao Etanol (cao EtOH) c khi lng l 120g.

nha ngm vi etanol tuyt i trong 5 ngy. Tin hnh thu hi dung mi di p sut

T cao EtOH ui ht dung mi, sau cho vo bnh lng chit vi 2 lt Ete du ha
PE) c khi lng l 55 g.

TR

V.2. Qu trnh iu ch cao Etyl acetat

(PE), thu ly dch PE v thu hi dung mi di p sut thp ta c cao Ete du ha (cao

Phn khng tan trong PE tin hnh chit vi 2 lt Etyl acetat (EtOAc), thu dch

00

EtOAc v thu hi dung mi di p sut thp ta c cao EtOAc 14 g.

10

V.3. Chn h dung mi cho qu trnh gii ly ct

Tin hnh sc k lp mng vi h dung mi CLF:PE (6:4) v hin vt vi thuc

-L
-

TO

gii ly ct.

th H2SO4 10%, thy vt tch tt nn chn h dung mi CLF:PE cho qu trnh bt u

Hnh 6. Sc k chn h dung mi gii ly

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

V.4. C lp v tinh ch hp cht t cao Etyl acetat

dung mi gii ly l: Ete du ha, Chloroform v Methanol. Cc dung mi trch t ct sc

Cao Etyl acetat thu c ta tin hnh sc k ct silicagel (200-400 mesh) vi cc

k, sau em c cn. Theo di qu trnh sc k ct silica gel bng sc k lp mng vi

thuc hin hnh l dung dch H2SO4 10%.

TP
.Q
U

ng knh ct: 5 cm
Khi lng silica gel 200-400 mesh: 350 g

Khi lng cao Etyl acetat s dng: 14 g

Kt qu sc k qu trnh sc k ct silica gel c trnh by tm tt trong bng 5.


Kt qu sc k lp

Khi lng

(PE:CLF)

mng

(g)

C nhiu vt m

0,005

4 vt

0,01

on

1 - 50

PE 100%

LV2

51 - 127

PE:CLF = 95:5

LV3

128 - 200

PE:CLF = 90:10

1 vt ko vt

0,02

LV4

201 - 265

PE:CLF = 85:15

1 vt ko vt

0,5

LV5

266 - 303

PE:CLF = 80:20

3 vt

0,65

LV6

304 - 355

PE:CLF = 70:30

1 vt mu xanh nht

0,8

LV7

356 - 420

PE:CLF = 50:50

2 vt

0,07

00

10

-L
-

421 - 495

PE:CLF = 30:70

Nhiu vt

0,75

LV9

496 - 586

CLF 100%

3 vt

1,45

LV10

587 - 634

CLF:MeOH = 90:10

Mt vt trn mu tm

0,95

TO

LV8

LV12

635-670

CLF:MeOH = 80:20

3 vt

1,2

LV13

671-698

MeOH 100%

Nhiu vt

5,86

TR

LV1

(CLF:MeOH)

H dung mi gii ly

S l

Phn

Bng 5. Kt qu sc k qu trnh sc k ct

12,275

Tng cng
Hiu sut: 87,68%.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

phn on LV10, vi h dung mi CLF:MeOH = 90:10, sau khi thu hi dung

k lp mng hin vt mu tm c Rf = 0,6 (CLF:MeOH = 80:20) khi dng thuc th l

mi thu c cht bt mu trng. Sau , ra li nhiu ln trong metanol v tin hnh sc

H2SO4 10% trong EtOH.

Tng khi lng cht bt mu trng l 125 mg.

TP
.Q
U

Sau , tin hnh sc k lp mng trn 3 h dung mi khc nhau v nhn thy ch xut
hin mt vt trn mu tm vi thuc hin mu l dung dch H2SO4 10%. Kt lun y l

00

TR

cht sch, k hiu EPT01.

10

Hnh 7. Cht EPT01

(a) H dung mi CLF : ACE (7:3) : Rf = 3,25

(b) H dung mi ACE : EtOAc (5:5) : Rf = 0,49

TO

-L
-

(c) H dung mi CLF : MeOH (8:2) : Rf = 0,62

(a)

(b)

(c)

Hnh 8. Sc k lp mng trn 3 h dung mi

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

GHI CH:

- CLF: Chlorofom

- ACE: Aceton

- EtOAc: Etyl acetat

TP
.Q
U

V.5. Xc nh cc tnh cht vt l, cu trc ca hp cht v nhn danh

- MeOH: Methanol

Hp cht EPT01 thu c t cao Etyl acetat c c im sau:

L dng bt v nh hnh, mu trng, kt tinh trong methanol.

Sc k lp mng silica gel gii ly bng h dung mi CLF:MeOH (8:2), hin hnh

10

00

TR

bng dung dch acid H2SO4 10% cho mt vt trn mu tm c gi tr Rf = 0,62.

Hnh 9. TLC ca EPT01


CLF:MeOH (8:2)

-L
-

im nng chy ca hp cht EPT01.

Bng 6. Kt qu o nhit nng chy ca hp cht EPT01

N
I

3-O- -D-glucosylbrassicasterol

Ln 1

Ln 2

Ln 3

275

276

278

TO

Kt qu o nhit nng chy ca hp cht EPT01

276-278 0C

Trung bnh = 276 0C


Ph IR
Ph hng ngoi ca hp cht EPT01 c cc mi hp thu c trng nh sau:

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Bng 7. Ph hng ngoi ca hp cht EPT01


Ch thch

3398,98

OH

max (KBr), (cm-1)

2958,05

2868,30

1024,03

C-O

1072,35

C=C

1641,35

TP
.Q
U

C-H

2934,15

Ph 1H-NMR (500 Hz, CDCl3 + CD3OD) ppm: 5,21 (1H, d, H-1); 3,43 (1H,

m, H-3); 5,00 (1H, t, H-6); 4,25 (1H, d, H-4); 0,86 (3H, s, H-19); 0,55 (3H, s, H-

18); 2,10 (2H, t, H-7); 4,88 (1H, d, H-22); 4,85 (1H, d, H-23); 1,83 (2H, m, H-

13

C-NMR kt hp vi k thut DEPT ca hp cht EPT01 c cc mi

00

Ph

(H ca nhm OH ca ng)

TR

11,12); 0,50-0,90 (H ca 6 nhm metyl c trng c hp cht sterol); 3,05-5,2

CNMR kt hp vi k thut DEPT ca hp cht EPT01

13

Bng 8. Ph

10

hp thu c trng nh sau:

Loi carbon

100,87

C1 ca ng

140,08; 121,83

>C5=C6<

138,07; 129,34

-C22=C23-

36,47; 41,96; 140,08

C t cp

11,71; 11,83; 18,97; 20,68; 20,86; 18,62

C nht cp

20,78; 24,06; 25,02; 28,62; 29,32; 37,00; 38,42; 39,42; 61,52

C nh cp

TO

-L
-

dich chuyn ha hc (,ppm)

31,62; 31,64; 40,21; 49,98; 51,02; 55,74; 56,61; 69,90; 73,30;


75,59; 76,20; 78,90; 100,78; 121,83; 129,06; 138,07

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

C tam cp

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Bin lun cu trc


cm-1) cho bit:

max,

Ph IR (KBr,

- Tn hiu hp thu ca nhm O-H 3398.

- Tn hiu th hin s dao ng ca C-H 2868 2958.

Ph 1H-NMR, (500 Hz, ppm ,CDCl3 + CD3OD):

- 1 mi 5,21 (d) l 1 proton ti v tr C1 ca ng.

- 1 mi 5,00 (t) l 1 proton ti lin kt i ca C6.

TP
.Q
U

- Tn hiu c trng cho lin kt C-O 1024,03-1072,35.

- Tn hiu c trng cho lin kt C=C 1641.

- 1 mi 3,43 (m) l 1 proton ca C3.

- 2 mi ln lt 4,88 (d); 4,85 (d) l 1 proton ti lin kt i ca C22 v C23.

- 1 mi 1,83 (m) l 2 proton ca C11 v C12 i xng.

- 2 mi ln lt 0,55 (s); 0,86 (s) l 3 proton ca C18 v C19.

TR

- 1 mi 2.10 (t) l 1 proton ca C7.

- Nhm proton c trng ca ng trong vng t 3,05-5,20 ppm.

00

- 6 tn hiu proton ca methyl t trng cao c trng ca hp cht sterol

10

trong vng t 0,55-0,90 ppm.

Ph 13C-NMR kt hp vi DEPT 90, DEPT 135 ( ppm ,CDCl3 + CD3OD) cho

thy c 34 tn hiu nguyn t carbon, trong :

-L
-

- C 3 carbon t cp: 36,47; 41,96; 140,08


- C 9 carbon nh cp: 20,78; 24,06; 25,02; 28,62; 29,32; 37,00; 38,42; 39,42;

61,52.

TO

- C 6 carbon nht cp: 11,71; 11,83; 18,97; 20,68; 20,86; 18,62.

- C 16 tam cp: 31,62; 31,64; 40,21; 49,98; 51,02; 55,74; 56,61; 69,90; 73,30;
75,59; 76,20; 78,90; 100,78; 121,83; 129,06; 138,07.
- C 2 tn hiu 138,07 ppm v 129,34 ppm thuc v lin kt i ti v tr C22
v C23 c trng ca khung sn stigmasterol.

- C 2 tn hiu 140,08 ppm v 121,83 ppm thuc v lin kt i ti v tr C5 v


C6.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

- Ti v tr 100,87 ppm l carbon anomeric ca phn t ng glucoside, iu

Hp cht

IR, max , (cm-1)


3398,98

2934,15

1641,35

brassicasterol

3427

2948

1638

Nhm chc

OH

C-H

1024,03

EPT01

TP
.Q
U

Bng 9. So snh ph IR ca EPT01 vi 3-O- -D-glucosyl-brassicasterol

methylen t 61,52-100,78 ppm.

- C 6 tn hiu carbon gn vi nhm hydroxyl methin v 1 nhm hydroxyl

ny ph hp vi ph 1H-NMR c dch chuyn ha hc l 5,21 (1H, d, H-1).

3-O- -D-glucosyl-

C-O

C=C

1063,34

Bng 10 . So snh s liu ph NMR ca hp cht EPT01 vi

TR

3-O- -D-glucosyl-brassicasterol
Loi

Hp cht EPT01

carbon

carbon

(CDCl3 + CD3OD),

H
N

brassicasterol

C (ppm)

J (Hz)

H (ppm);

J (Hz)

(ppm)

-CH2-

37

37,54

-CH2-

29,32

31,95

>CH-O-

3,43; m

78,90

-CH2-

4,25; d

38,42

39,50

>C=C

140,08

141,0

-CH=

5,00; t

121,83

5.35; t

121,9

-CH2-

2,10; t

25,11

1,88; t

32,16

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

3.94; m

78,20

TO
N

N
I

H (ppm);

-L
-

3-O- -D-glucosyl-

500 MHz

10

00

V tr

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

31,64

33,34

-CH<

49,98

50,51

10

>C<

36,47

36,78

11

-CH2-

1,83; m

20,78

1,45; m

21,32

12

-CH2-

1,83; m

39,42

1,45; m

39,96

13

>C<

41,96

14

-CH<

56.61

15

-CH2-

24,06

16

-CH2-

28,62

17

-CH<

55,74

18

-CH3

0,55; s

19

-CH3

0,86; s

20

-CH<

21

-CH3

22

-CH=

23

-CH=

-CH<

TP
.Q
U

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

42,58
57,12
24,51
28,68

56,36

40,21

40,26
21,18

00

TR

20,12

4,88; d

138,07

5,17; d

136,1

4,85; d

129,34

5,20; d

129,60

10
A

0,83; s

18,62

-L
-

18,97

51,26

-CH3

29,32

33,34

26

-CH<

20,86

19,84

27

-CH3

20,68

19,58

28

-CH3

11,83

12,20

O-CH-O

>CH-OH

TO
N

12,30

51,02

25

0,69; s

-CH<

24

11,71

5,21; d

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

100,87
73,30

5,05; d

100
73

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

76,20

76

>CH-OH

69,90

70

>CH-OH

76,76

76

-CH2-OH

61,52

61

>CH-OH

TP
.Q
U

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

So snh d liu ph ca hp cht EPT01 vi hp cht 3-O- -D-glucosyl-

brassicasterol trnh by bng 9 v 10 cho thy c s ph hp, do chng ti ngh

EPT01 l 3-O- -D-glucosyl-brassicasterol. C cng thc phn t l C34H56O6, khi

lng 560 vC.

25

H
N
TR
2

6'

H
5'

10

OH OH

4'

-L
-

'

2'

10

13

H
5
4

27
16

14

28

17

26

22

15

3
O

20

19
12

24

1'
OH

OH

Hnh 10. 3-O- -D-glucosyl-brassicasterol

TO

00

18

11

23

21

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Phn ba

TP
.Q
U

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TO

-L
-

10

00

TR

KT LUN

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

I. KT LUN

mc (Eclipta prostrata L.), h cc (Asteraceae) c thc hin ti phng Hu C, B

ti Kho st thnh phn ha hc v c lp mt s hp cht c trong cy C

Mn Ha, Khoa S Phm, Trng i Hc Cn Th. Qua qu trnh nghin cu t

c mt s kt qu bc u nh sau:

TP
.Q
U

- Qua kho st bt kh ca cy C mc chng ti nhn nh s b trong cy C mc


c cha steroid, flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, glycosid, coumarine.

- T cao Etyl acetat ti nhn thy c kh nhiu cht khc nhau v hm lng gia

chng cng khc nhau c cha trong cao ny.

- Cng t cao Etyl acetat, phn lp c mt cht kh sch, dng bt mu trng,

hm lng 125 mg, k hiu EPT01 c xc nh l:

3-O- -D-glucosyl-brassicasterol.

25

TR
B
00
10
A

6'

4'

-L
-

'

H
5'

2'

18
2

OH OH

11
10

13

H
5
4

28

17

27
16

14
15

26

22

24

20

19
12

23

21

1'
OH

OH

TO

II. KIN NGH

Do thc hin ti trong thi gian tng i ngn, nn chng ti ch kho st trn

cao Etyl acetat ca cy C mc, trong tng lai nu iu kin cho php s tip tc nghin

cu v loi cy ny rng v su hn.


Tip tc kho st thnh phn ha hc cc cao khc nh: PE, cloroform,
methanol gp phn tm hiu thm v thnh phn ha hc cng nh cc cng dng
ca cc cht c trong loi cy ny.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TI LIU THAM KHO

---------- ----------

[1] B Y T (2002), Dc in Vit Nam, Nh xut bn Y hc, trang 51-52.

[2] Chu Phm Ngc Sn (2005), Bi ging cc phng php phn tch hin i-Ph

TP
.Q
U

nghim chuyn su.

[3] Huy Bch v cng s (2004), Cy thuc v ng vt lm thuc Vit Nam,


Nh xut bn Khoa Hc v K Thut, trang 462-467.

[4] Tt Li (1995), Nhng cy thuc v v thuc Vit Nam, Nh xut bn Khoa

hc v K thut, trang 367-368.

5] Ng Vn Thu (1990), Ha hc Saponin, Trng i hc Y Dc Tp.HCM.

[6] Nguyn Hu nh, Trn Th (1999), ng dng mt s phng php ph

nghin cu cu trc phn t, Nh xut bn Gio dc.

TR

[7] Nguyn Khc Qunh C (1999-2000), Bi ging chit xut dc liu, Trng
i hc Y Dc Thnh ph H Ch Minh.

00

[8] Nguyn Kim Phi Phng (2005), Ph NMR s dng trong phn tch hu c, Nh

10

xut bn i hc Quc gia Thnh ph H Ch Minh.

[9] Nguyn Ngc Hnh (2002), Tch chit v c lp cc hp cht thin nhin, Gio

trnh cao hc, Vin Cng ngh Ha hc-Vin Khoa hc v Cng ngh Vit Nam,

-L
-

Thnh ph H Ch Minh.
[10] Nguyn Thanh Hng (2007), Cc phng php ph trong ha hc hu c, Nh

xut bn Khoa hc v K thut, trang 301-406.

TO

[11] Nguyn Th Thu Hng, Nguyn Th Dim Hng (2002), Thm d tc dng

ca c mc trn ng huyt, Tp ch dc liu, tp 7, s 3, trang 82-86.


[12] Nguyn Vn n, Nguyn Vit Tu (1985), Phng php nghin cu cy
thuc, Nh xut bn Y hc.
[13] Phm Hong H (2000), Cy c Vit Nam tp III, Nh xut bn tr, trang 272.
[14] Trn Danh Ti (2007), Thng tin khoa hc, cng ngh Lm ng, S Y t Lm
ng, s 4.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

[15] Trn Vn Thnh (1998), Ha hc hu c, i hc Bch Khoa Tp.HCM.

[16] V Vn Chi (1999), T in cy thuc Vit Nam, Nh xut bn Y hc, trang

33-34.

[17] Trn V Thin (2008), Gp phn nghin cu thnh phn ha hoc cy c mc

(Eclipta prostrata L.), H cc (Asteraceae), Lun vn thc s, Trung tm hc liu,

TP
.Q
U

i hoc Cn Th.

[18] Abdel-Kader MS, Bahler BD, Malone S, Werkhoven MC, van Troon F, David,

Wisse JH, Bursuker I, Neddermann KM, Mamber SW, Kingston DG (1998), DNAdamaging steroidal alkaloids from Eclipta alba from the suriname rainforest1, J Nat

Prod, 61(10):1202-8.

[19] Anuradha S. Majumdar, Madhusudan N. Saraf, Norma R. Andrades and Rahul

Y. Kamble (2008), Preliminary studies on the antioxidant activity of Tribulus

terrestris and Eclipta alba, Pharmacognosy Magazine, ISSN: 0973-1296, 102-107.

TR

[20] Bohlmann, F. et al., Phytochemistry, 1976, 15, 1309.


[21] Curtis, R.F. et al., Tetrahedron, 1967, 23, 4419.

00

[22] Han Y, Xia C, Cheng X, Xiang R, Liu H, Yan Q, Xu D (1998), Preliminary

10

studies on chemical constituents and pharmacological action of Eclipta prostrate

L., Zhongguo Zhong Yao Za Zhi, 23(11), 680-2, 703.

[23] Kagan, J., Prog. Chem. Org. Nat. Prod., 1991, 56, 87.

-L
-

[24] Karthikumar, S., Vigneswari, K. and Jegatheesan, K.(2007), Screening of


antibacterial and antioxidant activities of leaves of Eclipta prostrata (L), Scientific

Research and Essay, Vol 2(4), pp 101-104.

TO

[25] MacEachern, A. et al., Tetrahedron,1988, 44, 2403.

[26] Mohammad S. Radman, Rasheduzzaman Chowdhury, Chowdhury M. Hasan


and Mohammad A.Rashid (2005), Oleanane Glycosides from Eclipta prostrata, The

Dhaka Universitr Journal of Pharmaceutical Sciences,Vol 4, Number 2.


27] Sarg, T.M. et al., Sci. Pharm, 1981, 49, 262.
[28] Shoji Yahara, Ning Ding, and Toshihiro Nohara (1994), Oleanane Glycosides
from Eclipta alba, Chem. Pharm. Bull. 42(6), 1336-1338.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

[29] Shoji Yahara, Ning Ding, Toshhiro Nohara, Kazuo Masuda and Hiroyuki Ageta

(1997), Taraxastane Glycosides from Eclipta alba, Phytochemistry, Vol. 44, No. 1,

pp. 131-135.

[30] Zhang JS, Guo QM (2001), Studies on the chemical constituents of Eclipta

TP
.Q
U

prostrate (L.), Yao Xue Xue Bao, 36(1), 34-7.

[31] Zhang M, Chen Y (1996), Chemical constituents of Eclipta alba (L.) Hassk,
Zhongguo Zhong Yao Za Zhi, 21(8), 480-1, 510.

[32] Zhang M, Chen YY, Di XH, Liu M (1997), Isolation and identification of

ecliptasaponin D from Eclipta alba (L.) Hassk, Yao Xue Xue Bao, 32(8), 633-4.

[33] Wagner H, Geyer B, Kiso Y, Hikino H, Rao GS (1986), Coumestans as the

Main Active Principles of the Liver Drugs Eclipta alba and Wedelia calendulacea,

Planta Med., 52(5), 370-4.

[34] Chia-Fu Chang, Ling-Yi Yang, Shiao-Wei Chang, Yu-Ting Fang, Yean-Jang

TR

Lee (2008), Total synthesis of demethylwedelolactone and wedelolactone by Cu-

TO

-L
-

10

00

mediated/Pd (0)-catalysis and oxidative-cyclization, Tetrahedron 64, 3661-3666.

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP
.Q
U

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TO

-L
-

10

00

TR

PH LC

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TO

-L
-

10

00

TR

TP
.Q
U

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Ph lc 1. Ph IR ca hp cht EPT01

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Ph lc 2. Ph 1H- NMR ca hp cht EPT01

TO

-L
-

10

00

TR

TP
.Q
U

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Ph lc 2a. Ph 1H- NMR m rng ca hp cht EPT01

TO

-L
-

10

00

TR

TP
.Q
U

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TO

-L
-

10

00

TR

TP
.Q
U

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Ph lc 2b. Ph 1H- NMR m rng ca hp cht EPT01

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TO

-L
-

10

00

TR

TP
.Q
U

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Ph lc 3. Ph 13C- NMR ca hp cht EPT01

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TO

-L
-

10

00

TR

TP
.Q
U

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Ph lc 3a. Ph 13C- NMR m rng ca hp cht EPT01

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TO

-L
-

10

00

TR

TP
.Q
U

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Ph lc 3b. Ph 13C- NMR m rng ca hp cht EPT01

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TO

-L
-

10

00

TR

TP
.Q
U

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Ph lc 4a. Ph 13C- NMR kt hp vi ph DEPT ca hp cht EPT01

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TO

-L
-

10

00

TR

TP
.Q
U

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Ph lc 4b. Ph 13C- NMR kt hp vi ph DEPT ca hp cht EPT01

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Ph lc 5. Mt s hnh nh minh ha thnh phn ha hc trong cy C mc

TP
.Q
U

1. Xc nh s hin din ca Steroid

Thuc th LiebermannBurchard

Thuc th
Salkowski

TR

Mu i chng

Mu i chng

Thuc th Shinoda

Thuc th FeCl3 1%

TO

-L
-

10

00

2. Xc nh s hin din ca Flavonoid

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

TP
.Q
U

3. Xc nh s hin din ca Akaloid

Vi Wagner

Vi Dragendoff

Mu i chng

Thuc th Liebermann-

Burchard

Da vo ch s bt

10

00

TR

4. Xc nh s hin din ca Saponin

TO

-L
-

5. Xc nh s hin din ca Tamin

Mu i
chng

Thuc th
stiasny

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

Thuc th
(CH3COO)2Pb

Thuc th
FeCl3 1%

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Thuc th Fehling

Thuc th
Tollens

Phn ng m vng lacton

Phn ng diazo

TO

-L
-

10

00

TR

7. Xc nh s hin din ca Coumarine

Mu i chng

TP
.Q
U

6. Xc nh s hin din ca Glycosyde

ng gp PDF bi GV. Nguyn Thanh T

WWW.BOIDUONGHOAHOCQUYNHON.BLOGSPOT.COM