Εργαστήριο 11ο

( Reports )

Σε αυτό το εργαστήριο θα µάθουµε πως µπορούµε να δηµιουργήσουµε, να
επεξεργαστούµε και να εκτελέσουµε αναφορές – εκθέσεις ( QuickReports ). Με τα
QuickReports µπορούµε να έχουµε καλύτερη απεικόνιση των ερωτηµάτων και
φυσικά να τα εκτυπώσουµε.
Θα δηµιουργήσουµε ένα report το οποίο θα εµφανίζει κάποια από τα πεδία του
πίνακα ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ που δηµιουργήσατε στο προηγούµενο εργαστήριο.
1. ∆ηµιουργήστε µία νέα εφαρµογή στον C++ Builder. Εισάγετε τα εξής
components :

Ένα ADOConnection,

Ένα ADOQuery και

Ένα QuickRep ( καρτέλα QReport )

2. Ρυθµίστε το ADOConnection έτσι ώστε να συνδέεται στην βάση και το
ADOQuery έτσι ώστε να επιστρέφει όλα τα αυτοκίνητα ταξινοµηµένα ως προς
µοντέλο.
3. Ρυθµίστε το QuickRep έτσι ώστε να συνδέεται µε το ADOQuery και έτσι ώστε να
εµφανίζει υποσέλιδο και κεφαλίδα σελίδας, και κεφαλίδα και λεπτοµέρειες για τις
τιµές των πεδίων.
( Επιλέγετε Bands και κατόπιν ενεργοποιείτε τις επιλογές HasColumnHeader,
HasDetail, HasPageFooter και HasPageHeader ).
4. Για να εισάγουµε ένα label στο report θα πρέπει να τοποθετήσουµε ένα QRLabel
ενώ αν θέλουµε να εισάγουµε µία στήλη του πίνακα πρέπει να τοποθετήσουµε
ένα QRDBText. Για τα QRLabels αρκεί να αλλάξουµε την ιδιότητα Caption ενώ
για τα QRDBTexts πρέπει να συµπληρώσουµε τις ιδιότητες :

DataSet ( ποιο είναι το ADOQuery από το οποίο αντλούνται πληροφορίες )

DataField ( ποιο είναι το πεδίο µε το οποίο θέλουµε να συνδεθούµε )

Συνήθως τα QRLabels τα τοποθετούµε στο Column Header και τα QRDBTexts
τα τοποθετούµε στο Detail.

18

5. Με βάση τις παραπάνω οδηγίες προσθέστε αντίστοιχα QRLabels και QRDBTexts
για τα εξής πεδία του πίνακα :

Μοντέλο

Αρ_Κυκλοφορίας

Χρώµα

Χιλιόµετρα και

Τιµή_Ενοικίασης

6. Προσθέστε τώρα έναν τίτλο στο Page Header που να λέει «Αλφαβητική
Κατάσταση Αυτοκινήτων».
7. Προσθέστε ένα υπολογιζόµενο πεδίο ( calculate field ) κάτω δεξιά στην σελίδα.
Για τον σκοπό αυτό τοποθέτησε ένα QRExpr στο Page Footer. Για να
εµφανίζεται η φράση «Σελίδα 1» όπου 1 είναι η εκάστοτε σελίδα που
βρισκόµαστε θα πρέπει να αλλάξετε την ιδιότητα Expression. Αν πατήσετε τις
τρεις τελείες θα εµφανιστεί ένα παράθυρο. Σε αυτό το παράθυρο και στο σηµείο
«Enter Expression:» συµπληρώνεται την φράση ‘Σελίδα ’ + PAGENUMBER.
8. Τέλος προσθέστε ένα κουµπί που να λέει “Show Report” και στο πάτηµα του
γράψτε τον κώδικα :
QuickRep1->Preview();
9. Αλλάξτε το παραπάνω report έτσι ώστε να εµφανίζονται για κάθε αυτοκίνητο τα
εξής υπολογιζόµενα πεδία :

Φόρος ( είναι το 20% της τιµής ενοικίασης )

Σηµείωση: Το παραπάνω εργαστήριο βασίζεται στις σηµειώσεις εργαστηρίου του
µαθήµατος Βάσεις ∆εδοµένων ΙΙ που διδάσκεται στο Α.Τ.Ε.Ι. Σερρών.

19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful