You are on page 1of 2

AS PAISAXES AGRARIAS EN ESPAA

P.A. OCENICA OU
ATLNTICA

P.A.
MEDITERRNEA

P.A. DE
INTERIOR

P.A. DE ALTA
MONTAA

P.A.
SUBTROPICAL

Localizacin

Paisaxe das terras do


norte e noroeste
peninsular, baadas
polo Cantbrico e o
Atlntico.

Paisaxe que
predomina no litoral
mediterrneo e nas
depresins do Ebro e
Guadalquivir, e das
illas Baleares.

Na Meseta,
Estremadura e no
interior de
Andaluca.

Pirineos, Cordilleira Illas Canarias.


Cantbrica,
Sistema Central,
Sistema Ibrico e
as Cordilleiras
Bticas.

Agricultura

Ocupa poca extensin. O


policultivo para o
autoconsumo s se
mantn nalgunhas zonas
de Galicia.
Os prados destnanse
ao pastoreo de bovinos
ou producin de
cultivos para a forraxe
(millo, ...)

Predominan os
cultivos de secao
da triloxa
mediterrnea
(cereais, vide,
oliveira), a
amendoeira, a abeleira
e a alfarrobeira.
Tamn se practican
cultivos de regado
para hortalizas,
froiteiras (ctricos) e
froitos tropicais en
invernadoiros
(aguacate).

Cereais (trigo e
cebada) para
consumo humano e
para o gando. O
traballo agrcola
est moi
mecanizado.
Xunto aos ros
encntranse
explotacins
hortofrutcolas de
regado.

Vara pola altitude e


pola insolacin:
bosques e pastos
en zonas altas, e
hortas nos vales.
Nas ladeiras
baixas, os
socalcos.

Gandara

A cra de vacn est


orientada producin de
leite, en Cantabria,
Asturias e Pas Vasco.
En Galicia a producin
de vacn destnase
fundamentalmente para
a carne.

O ovino e o caprino
practcase de forma
extensiva nas zonas
de secao.
O bovino e o porcino
crase de forma
intensiva en granxas.

Predomina o ovino Cra de bvino e


(aproveita prados
ovino de forma
de montaa).
extensiva.
Explotacins de
gandara
industrial
(porcino, bovino,
avicultura).
Nas devesas
estremeas e
salmantinas hai
gandara
extensiva porcina,
ovina e bovina.

Caprina e ovina.

Silvicultura

O bosque expltase de
xeito intensivo para obter
madeira. Actualmente,
lvanse a cabo
plantacins de eucalipto
que son moi rendibles.

O bosque
mediterrneo atpase
moi degradado, de
forma que a sa
explotacin econmica
non moi rendible.

A falta de
precipitacins limita
o crecemento dos
bosques, polo que
o terreo forestal
escaso.

Baseada no
aproveitamento da
faia e o castieiro,
de crecemento
lente e madeira moi
apreciada. A
repoboacin con
pieiros e
eucaliptos
destnase a
madeira de menor
calidade e papel.

Os bosques
sufriron no pasado
cortas abusivas
para a sa
explotacin ou
para conseguir
solo agrcola.
Actutalmente os
bosques de pieiro
canario e laurisilva
estn protexidos.

Estrutura
agraria

Predomina o
minifundio, sobre todo
en Galicia.
As explotacins
gandeiras son de tipo
familiar ou de pequenas
empresas relacionadas
coas industrias lcteas
ou crnicas.

As explotacins son
de tamao medio,
anda que en
Andaluca predomina
o latifundio e nas
chairas litorais os
minifundios cultivados
de forma intensiva.

Nas zonas de
secao as
explotacins son
grandes, cunha
agricultura
extensiva
mecanizada.
Nas zonas de
regado, a
propiedade
mediana.

Pequenas
propiedades nos
vales, moi
parceladas.

Propiedade
pequena. Na costa
hai propiedades
extensas
destinadas
comercializacin
dos seus produtos.

Poboamento

Disperso en casaros ou Numeroso con


en aldeas.
tendencia a
concentrarse.

Escaso e
concentrado.

Escaso e
concentrado en
pequenos ncleos
nos vales.

Mixto (disperso e
concentrado).

O primeiro produto
agrcola o
pltano (Tenerife
e A Palma) e o
segundo o tomate
de exportacin
(Gran Canaria,
Tenerife e
Fuerteventura).
Hai que destacar a
producin da
pataca en Tenerife
e Gran Canaria.