You are on page 1of 3

Parafia pw. w. Polikarpa w Gdasku-Osowej - Pisma w.

Polikarpa

1z3

http://www.polikarp.gda.pl/index2.php?option=com_content&task=vi...

Pisma w. Polikarpa
09.07.2008.
Pisma w. Polikarpa

w. Polikarp urodzi si ok. 70 roku w Maej Azji. By uczniem w. Jana Apostoa. Nalea - obok Ignacego
Anticheskiego, Klemensa Rzymskiego, Autora Didache, Hermasa, Papiasza i Barnaby - do uczniw apostolskich. Ok. roku
100 w. Jan ustanowi go biskupem Smyrny (dzisiejszy Izmir w Turcji).
O trudnej sytuacji Kocioa w Smyrnie moemy si
troch dowiedzie z Apokalipsy w. Jana (Ap 2,8-11).
Polikarp jak zawiadczy pniej w. Ireneusz - nie tylko by uczniem apostolskim, nie tylko y razem z wielu ludmi,
ktrzy widzieli Pana, ale apostoowie uczynili go w Kociele smyrneskim biskupem dla Azji, [...]. Tego zawsze uczy, co
przej od apostow, co rwnie Koci podaje, co wreszcie jest jedynie prawdziwe".
Rne rda wzmiankuj, e w. Polikarp napisa wiele listw skierowanych do ssiednich Kociow. Wrd nich
zachoway si tylko dwa do Filipian poczone pniej w jeden list. Pierwszy list (napisany wczeniej) obejmowa 13 i 14
rozdzia, natomiast drugi (napisany pniej, ok. 135 roku) obejmowa rozdziay 1-12. W tej poczonej formie list w.
Polikarpa do Filipian zawiera nastpujce wane treci:
1/ wezwanie do naladowania Chrystusa, wiernego zachowania depozytu wiary oraz praktykowania cnt chrzecijaskich,
szczeglnie mioci;
2/ zachty duszpasterskie skierowane do rnych stanw (ony, wdowy, diakoni, modziecy, dziewice, prezbiterzy);
3/ potwierdzenie wiary w bstwo Chrystusa, prawdziwo Jego mierci i zmartwychwstania (przeciw twierdzeniom doketw i
marcjonistw);
4/ trosk o grzesznikw i bdzcych, ktrych naley napomnie stanowczo, lecz z agodnoci;
5/wezwanie do modlitwy za wszystkich.

Oto peny tekst tego listu:

witego Polikarpa, biskupa Smyrny i bogosawionego mczennika


List do Kocioa w Filippi

Polikarp i bdcy z nim razem kapani do Kocioa Boego mieszkajcego w Filippi: miosierdzia i pokoju niechaj wam w
peni uyczy Bg wszechmogcy i Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus.

Wierzy w Chrystusa zmartwychwstaego

I. 1. Wesp z wami uradowaem si wielce w Panu naszym Jezusie Chrystusie, ecie mieli okazj przyj u siebie te [ywe]
wizerunki prawdziwej mioci i odprowadzi ich w dalsz drog, [gdy odchodzili] sptani witymi wizami, ktre s
diademem krlewskim prawdziwych wybracw naszego Boga i Pana.
2. A [ciesz si rwnie], e mocny korze naszej wiary, sawiony ju dawno, trwa a do dzisiaj i przynosi owoce w Panu
naszym Jezusie Chrystusie, ktry zgodzi si za nasze grzechy wyj naprzeciw mierci i ktrego Bg wskrzesi, uwalniajc z
udrk podziemia. 3. W Niego to, nie widzc Go, wierzycie z radoci niewymown i pen chway, a do radoci tej wielu
doj pragnie. I wiecie, e ask jestecie zbawieni, nie dziki waszym uczynkom, lecz z woli Boga przez Jezusa Chrystusa.
II. 1. Tak wic przepasawszy biodra wasze sucie Bogu w bojani. Porzucie pust gadanin i bdy tumu, a wierzcie w
Tego, ktry wzbudzi Pana naszego Jezusa Chrystusa z martwych, da mu chwa i tron po prawicy swojej. Chrystusowi
wszystko zostao poddane na niebie i na ziemi. Jemu suy wszystko, co oddycha. On te przyjdzie sdzi ywych i umarych,
a za krew Jego Bg pocignie do odpowiedzialnoci tych, co odmwili Mu posuszestwa. 2. Ten, ktry wskrzesi Go z
martwych, i nas wskrzesi take, jeli bdziemy peni Jego wol i postpowa wedug Jego przykaza, jeli bdziemy kocha
to, co On kocha, i powstrzymywa si od wszelkiej niesprawiedliwoci, dzy posiadania, zachannoci na pienidze,
obmowy, faszywego wiadectwa, jeli nie bdziemy oddawa zem za ze, zorzeczeniem za zorzeczenie, ciosem za cios,
przeklestwem za przeklestwo. 3. Pamitajcie, jak Pan naucza: Nie sdcie, a nie bdziecie sdzeni, odpuszczajcie, a
bdzie wam odpuszczone, bdcie miosierni, abycie miosierdzia dostpili, odmierz wam tak miar, jak wy mierzycie,
a take: bogosawieni ubodzy i ci, ktrzy cierpi przeladowanie dla sprawiedliwoci,
albowiem ich jest krlestwo Boe.

y w sposb godny chway Boej

III. 1. Nie sam od siebie, bracia, pisz wam to wszystko o sprawiedliwoci, lecz tylko dlatego, ecie mnie sami pierwsi o to
poprosili. 2. Ani bowiem ja, ani nikt inny podobny do mnie nie moe dorwna mdroci bogosawionemu i chwalebnemu
Pawowi, ktry bdc u was rozmawia osobicie z ludmi owych czasw. Wyoy im wtedy dokadnie i z moc sowo prawdy,

2016-06-16 17:33

Parafia pw. w. Polikarpa w Gdasku-Osowej - Pisma w. Polikarpa

2z3

http://www.polikarp.gda.pl/index2.php?option=com_content&task=vi...

jak rwnie po swoim wyjedzie napisa list do was. Jeli wczytacie si we uwanie, moecie zbudowa si w wierze, ktra
zostaa wam dana. 3. Wiara jest matk nas wszystkich, za ni idzie nadzieja, a poprzedza j mio do Boga, do Chrystusa i
do bliniego. Jeli kto trwa w tych cnotach, wypeni przykazanie sprawiedliwoci. Ten bowiem, kto ma mio, daleko jest od
kadego grzechu.
IV. 1. Pocztkiem wszelkiego za jest zachanno na pienidze. Wiedzc, e nic na wiat nie przynielimy i nic te wynie
nie moemy uzbrjmy si w or sprawiedliwoci i nauczmy si najpierw sami postpowa wedle przykaza Pana. 2.
Potem nauczcie i wasze kobiety [zachowywa] dan im wiar, mio i nieskazitelno, kocha wasnych mw w doskonaej
wiernoci i kocha rwnie wszystkich innych jednakowo w sposb cakowicie czysty, a dzieci swoje wychowywa w bojani
Boej. 3. Wdowy niech bd mdre w wiernoci, jak winne s Panu, niech modl si nieustannie za wszystkich, trzymajc
si z dala od wszelkiej obmowy, oszczerstwa, faszywego wiadectwa, zachannoci na pienidze i za kadego. Niech
wiedz, e s otarzem Boga. On wszystko dokadnie bada i nic si przed Nim nie ukryje ani z naszych myli, ani z naszych
uczu, ani z tajnikw naszego serca.
V. 1. Tak wic pamitajc, e Bg nie dozwala z siebie szydzi, powinnimy postpowa w sposb godny Jego przykaza i
Jego chway
2. Podobnie i diakoni niech bd bez zarzutu w obliczu Jego sprawiedliwoci, s bowiem sugami Boga i Chrystusa, a nie
ludzi. Obcy wszelkiej obmowie, obudzie, zachannoci na pienidze, niechaj bd czyci pod kadym wzgldem, peni
wspczucia, gorliwi, yjcy wedug prawdy naszego Pana, ktry sta si sug wszystkich. Jeli spodobamy Mu si w
teraniejszoci, da nam w zamian ca przyszo, gdy obieca, e wskrzesi nas z martwych, i e jeli bdziemy postpowa
w sposb godny Jego, wesp te z Nim krlowa bdziemy, oczywicie jeli mamy wiar.
3. Tak samo i modzie niech bdzie bez zarzutu w kadej sprawie, przede wszystkim strzegc czystoci i powstrzymujc si
od za wszelkiego. Dobr jest zaiste rzecz odci si od poda tego wiata, bo wszelkie podania walcz przeciw
duchowi, i ani rozpustnicy, ani rozwili, ani mczyni wspyjcy z sob nie odziedzicz Krlestwa Boego, ani ci, co
czyni rzeczy niewaciwe. Dlatego te modzi musz stroni od tego wszystkiego oraz by poddani kapanom i diakonom jak
Bogu i Chrystusowi. Dziewice powinny y z sumieniem czystym i bez skazy.
VI. 1. Kapani rwnie niechaj bd peni wspczucia, miosierni dla wszystkich. Niech sprowadzaj na dobr drog
zabkanych i odwiedzaj wszystkich chorych, nie zaniedbujc ani wdowy, ani sieroty, ani biedaka, lecz starajc si czyni
zawsze dobrze wobec Boga i wobec ludzi. Niech powstrzymuj si od wszelkiego gniewu i sdw niesprawiedliwych, bez
wzgldu na osob. Niech unikaj wszelkiej zachannoci na pienidze i nie wierz atwo oskareniom ani nie osdzaj nazbyt
surowo, pamitajc, e wszyscy jestemy dunikami grzechu. 2. Jeli wic prosimy Pana, by nam przebaczy, powinnimy i
sami przebacza. Jestemy bowiem przed oczami Pana i Boga i wszyscy musimy stan przed trybunaem Chrystusa, a kady
z nas zda spraw o sobie. 3. Tak wic sumy Mu z czci wszelk i bojani, jak poleci nam to On sam i goszcy nam
Ewangeli Apostoowie i Prorocy, ktrzy zapowiedzieli przyjcie Pana naszego. Zabiegajmy gorliwie o dobro, unikajmy
zgorszenia, faszywych braci i tych, co nosz obudnie imi Pana, a wprowadzaj w bd puste gowy.

Przeciw doketom

VII. 1. Kady bowiem, kto nie uznaje, e Jezus Chrystus przyszed w ciele, jest antychrystem, kto nie uznaje wiadectwa
krzya, ten jest diaba, a kto wedug swoich wasnych pragnie znieksztaca powiedzenia Pana, mwic, e nie ma ani
zmartwychwstania, ani sdu, taki czowiek jest pierworodnym Szatana.
2. Dlatego te porzumy prne rozwaania tumu i bdne doktryny, zwrmy si do tej nauki, ktr od pocztku nam
przekazano. Bdmy trzewi, abymy mogli si modli, trwajmy w postach, zanoszc proby do Boga wszechmogcego,
ebymy nie ulegli pokusie, bo jak Pan sam powiedzia duch wprawdzie ochoczy, ale ciao sabe.

Naladowa Chrystusa i mczennikw

VIII. 1. Bdmy wic nieustannie z Tym, kto jest nadziej nasz i zadatkiem naszej sprawiedliwoci, z Jezusem Chrystusem,
ktry w swoim ciele ponis nasze grzechy na drzewo, ktry grzechu nie popeni, a w Jego ustach nie znaleziono
podstpu. On dla nas, abymy z Nim yli, wycierpia wszystko. 2. Bdmy wic naladowcami Jego cierpliwoci, a gdy
cierpimy dla imienia Jego, wtedy wanie Go chwalmy. Taki bowiem wzr da nam w samym sobie i w to te uwierzylimy.
IX. 1. Zachcam zatem was wszystkich, abycie byli posuszni sowu sprawiedliwoci i wytrwali w cierpliwoci tak wielkiej,
jak widzielicie na wasne oczy nie tylko u bogosawionych Ignacego, Zosimosa i Rufusa, lecz take i u innych spord was,
u samego Pawa i u pozostaych Apostow. A jestecie przecie pewni, e oni wszyscy nie biegli na prno, lecz istotnie w
wierze i w mioci, i e s teraz na nalenym im miejscu przy Panu, gdy z Nim take razem cierpieli. Umiowali bowiem nie
wiat doczesny, ale Tego, ktry za nas umar i ktrego dla nas Bg z martwych wskrzesi.

W mioci braterskiej

X. I. W tym zatem trwajcie i naladujcie przykad Pana. Mocni niezachwiani w wierze, miujcie braci, kochajcie si wzajemnie,
zjednoczeni w prawdzie, uprzedzajcie jedni drugich w agodnoci Pana, nikim nie pogardzajcie. 2. Kiedy moecie czyni
dobrze, nie zwlekajcie, bo jamuna wyzwala od mierci. Wszyscy bdcie poddani sobie nawzajem i zachowujcie si

2016-06-16 17:33

Parafia pw. w. Polikarpa w Gdasku-Osowej - Pisma w. Polikarpa

3z3

http://www.polikarp.gda.pl/index2.php?option=com_content&task=vi...

wrd pogan bez zarzutu, aby dziki waszym dobrym uczynkom i was samych chwalono i nie bluniono z waszego powodu
Panu. 3. A biada temu, kto sprawia, e inni bluni Paskiemu Imieniu. Uczcie zatem wszystkich mdroci w jakiej i wy
sami yjecie.
XI. 1. Martwi si bardzo z powodu Walensa, ktry by kiedy u was kapanem, e tak nie umia doceni ofiarowanego mu
stanowiska. Nalegam zatem, abycie stronili od chciwoci, a byli czyci i prawdomwni. Powstrzymujcie si od za
wszelkiego. 2. Kto za nie potrafi sam sob kierowa, jakeby mg napomina drugich? Kto nie umie powstrzyma si od
chciwoci, ten skala si take bawochwalstwem i zostanie zaliczony do pogan, ktrzy nie znaj sdw Pana. Czy nie
wiemy, e, jak uczy Pawe, wici bd wiat sdzi? Ja za niczego takiego u was nie zauwayem ani nie usyszaem, bo
przecie to wrd was pracowa bogosawiony Pawe i wy jestecie na samym pocztku jego listu. Wami te wanie chlubi si
przed wszystkimi Kocioami, ktre wwczas jedyne znay Boga mymy Go jeszcze wtedy nie znali. Bardzo si zatem
martwi, bracia, o Walensa i o jego maonk. Oby da im Pan szczere nawrcenie. Bdcie wic i w tym umiarkowani i nie
uwaajcie ich za nieprzyjaci, lec przywoujcie ich jak czonki cierpice i zabkane, abycie mogli zbawi cae wasze ciao.
Czynic to bowiem sami siebie budujecie.
XII. 1. Ufam, e biegle znacie Pismo wite i e nic nie uchodzi waszej uwagi. Mnie nie jest to dane. Tylko, jak to w Pimie
wanie jest powiedziane, gniewajcie si, a nie grzeszcie i niech soce nie zachodzi nad waszym gniewem. Szczliwy,
kto o tym pamita: a wierz, e tak jest midzy wami.

yczenia i proby o modlitwy

2. Bg za i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak te On sam, wieczny Aposto, Syn Boy, Jezus Chrystus, niech
buduje was w wierze, w prawdzie, we wszelkiej agodnoci, w cierpliwoci i umiejtnoci czekania, w wytrwaoci i czystoci.
Niech da wam On udzia w dziedzictwie witych swoich, a razem z wami nam i wszystkim ludziom, jacy tylko yjc pod
niebem uwierz w Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Ojca, ktry wskrzesi Go z martwych.
3. Mdlcie si za
wszystkich witych. Mdlcie si take za cesarzy, za monych, za wadcw, za tych, co was przeladuj i nienawidz, i za
nieprzyjaci krzya, aby owoce wasze byy widoczne dla wszystkich, a wy abycie byli w Nim doskonali.

Listy w. Ignacego

XIII. 1. Pisalicie do mnie i wy, i Ignacy, eby, jeli kto pojedzie do Syrii, zabra ze sob take list do was. Uczyni to, gdy
tylko znajd dogodn sposobno, czy to ja sam, czy te ten, kogo wyl jako posa mojego i waszego. Listy Ignacego
posane do was, jak rwnie inne, ktre mamy u siebie, posyamy wam tak, jak o to prosicie, w zaczeniu do tego [mojego]
listu. Wiele moecie z nich skorzysta. Mwi bowiem wierze, o cierpliwoci i wszystkim, co odnosi si do Pana naszego,
moe suy naszemu zbawieniu.
A dajcie nam zna, jeli dowiedzielicie si czego pewnego o samym
Ignacym i o jego towarzyszach.

Pozdrowienie

XIV. 1. Posyam wam ten list przez Krescensa, ktrego niedawno wam polecaem i teraz polecam raz jeszcze. ycie jego byo
u nas nieskazitelne. Sdz, e tak samo bdzie i u was. Polecam wam take jego siostr, kiedy do was przyjdzie. Bdcie
zdrowi w Panu Jezusie Chrystusie i w Jego asce razem z wszystkimi waszymi brami. Amen.

Zamknij okno

2016-06-16 17:33