UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA BANAT’S UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE TIMISOARA

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL FACULTY OF AGRICULTURAL MANAGEMENT

ING. COSMIN SALASAN

TEZA DE DOCTORAT PhD. THESIS

CONDUCATOR STIINTIFIC

ACAD. PROF. DR. DR. H.C. PAUN ION OTIMAN

TIMISOARA 2003

UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA BANAT’S UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE TIMISOARA

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL FACULTY OF AGRICULTURAL MANAGEMENT

ING. COSMIN SALASAN

GRUPUL DE REZOLVARE A PROBLEMELOR – METODA ÎN CONSULTANTA AGRICOLA PROBLEM SOLVING GROUP – AGRICULTURAL EXTENSION METHOD

CONDUCATOR STIINTIFIC

ACAD. PROF. DR. DR. H.C. PAUN ION OTIMAN

TIMISOARA 2003

2

CUPRINS / CONTENT
CUPRINS / CONTENT.................................................................................................................................................. 3 1. CADRUL GENERAL................................................................................................................................................ 5 1.1. STAREA ECONOMIEI RURALE SI AGRICOLE ROMÂNESTI........................................................... 5 1.2. CONTEXTUL INTEGRARII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANA. PERSPECTIVE SI ESTIMARI ................................................................................................................................................................. 33 1.3. STAREA PREZENTA SI STRUCTURA SERVICIILOR DE CONSULTANTA PUBLICE SI PRIVATE ÎN AGRICULTURA ............................................................................................................................. 51 1.4. ANALIZA SISTEMELOR DE CONSULTANTA AGRICOLA DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SI EUROPA .......................................................................................................................................... 62 STATELE UNITE ALE AMERICII................................................................................................................. 62 FRANTA ................................................................................................................................................................ 65 GERMANIA .......................................................................................................................................................... 67 2. LOCUL SI IMPORTANTA DIFERITELOR METODE UTILIZATE ÎN CONSULTANTA ................... 71 2.1. METODE INDIVIDUALE / DE GRUP / DE MASA – ANALIZA COMPARATIVA ...................... 71 2.2. OPORTUNITATEA METODELOR DE GRUP ÎN CONTEXTUL AGRICULTURII ROMÂNESTI ...................................................................................................................................................................................... 89 2.3. SUCCES – COMUNICARE / DISEMINARE / SUSTENABILITATE...............................................100 3. ABORDARE CONCEPTUALA A GRUPULUI DE REZOLVARE A PROBLEMELOR (GRP).........105 3.1. POZITIA METODEI, MEDIUL METODEI, REALITATEA ECONOMICA, NECESITATI / PRIORITATI............................................................................................................................................................105 3.2. DESCRIEREA METODEI ............................................................................................................................108 3.2.1. PRINCIPIUL METODEI .......................................................................................................................108 3.2.2. FORMA "RESTRÂNSA" A METODEI .............................................................................................112 3.2.3. METODA "EXTINSA"..........................................................................................................................116 3.3. POSIBILITATI DE IMPLEMENTARE .....................................................................................................126 3.3.1. NIVELURI - ORIZONTAL SI VERTICAL......................................................................................126 3.3.2. IMPLICAREA SERVICIILOR DE CONSULTANTA EXISTENTE PRIVATE SI PUBLICE ................................................................................................................................................................................132 3.4. REZULTATE ESTIMATE............................................................................................................................136 3.5. SUSTENABILITATE.....................................................................................................................................140 4. ABORDARE PRACTICA - INSTRUMENTELE SI APLICAREA GRUPULUI DE REZOLVARE A PROBLEMELOR........................................................................................................................................................146 4.1. SCANAREA SITUATIEI ..............................................................................................................................146 4.2. EVALUARE / ESTIMARE...........................................................................................................................150 4.3. CREAREA GRUPULUI ................................................................................................................................156 4.4. MONITORIZARE...........................................................................................................................................162 4.5. INPUT-UL (EXTERN) DE CUNOSTINTE – CONSILIERE, INTERVENTII PUNCTUALE SPECIALIZATE .....................................................................................................................................................172 4.6. MENTINEREA CANALELOR DE COMUNICARE..............................................................................177 4.7. EVALUAREA INTERNA .............................................................................................................................186 4.8. ASIGURAREA DISEMINARII REZULTATELOR ...............................................................................200 4.9. FORME SI INSTRUMENTE AVANSATE DE COMUNICARE.........................................................208 4.10. CONTINUITATEA UTILIZARII METODEI .........................................................................................215 5. PERSPECTIVELE GRUPULUI DE REZOLVARE A PROBLEMELOR.................................................220 5.1. DIFICULTATI ÎN CREAREA GRUPURILOR........................................................................................220 5.2. DIFICULTATI ÎN FUNCTIONAREA GRUPURILOR ..........................................................................230 5.3. DIFICULTATI ÎN CONTINUAREA / RELUAREA ACTIVITATII GRUPURILOR .....................236 5.4. ANALIZA REZULTATELOR SI COMPARAREA CU ALTE METODE.........................................239 5.5. PROIECTII.......................................................................................................................................................245 6. CONCLUZII SI ESTIMARI.................................................................................................................................251 BIBLIOGRAFIE..........................................................................................................................................................255

3

CUPRINS / CONTENT

CUPRINS / CONTENT.................................................................................................................................................. 3 1. THE GENERAL FRAME ......................................................................................................................................... 5 1.1. THE STATE OF THE ROMANIAN RURAL AND AGRICULTURAL ECONOMY......................... 5 1.2. THE CONTEXT OF THE ROMANIA’S ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION. PERSPECTIVES AND ESTIMATIONS ............................................................................................................. 33 1.3. THE PRESENT STATE AND THE STRUCTURE OF THE PUBLIC AND PRIVATE EXTENSION SERVICES IN AGRICULTURE................................................................................................. 51 1.4. ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL EXTENSION SERVICES FROM THE UNITED STATES OF AMERICA AND EUROPE ............................................................................................................ 62 UNITED STATES OF AMERICA ................................................................................................................... 62 FRANCE ................................................................................................................................................................ 65 GERMANY ........................................................................................................................................................... 67 2. PLACE AND IMPORTANCE OF THE DIFFERENT METHODS USED IN EXTENSION................... 71 2.1. INDIVIDUAL / GROUP / MASS METHODS – COMPARATIVE ANALYSIS................................ 71 2.2. OPPORTUNITY OF THE GROUP METHODS WITHIN THE CONTEXT OF THE ROMANIAN AGRICULTURE....................................................................................................................................................... 89 3. THE CONCEPTUAL APPROACH OF THE PROBLEM SOLVING GROUP (PSG).............................105 3.1. THE METHOD’S POSITION, ENVIRONMENT, THE ECONOMIC REALITY, NEEDS AND PRIORITIES ............................................................................................................................................................105 3.2. DESCRIPTION OF THE METHOD...........................................................................................................108 3.2.1. PRINCIPLE OF THE METHOD .........................................................................................................108 3.2.2. THE “RESTRAINT” METHOD ..........................................................................................................112 3.2.3. THE “EXTENDED” METHOD...........................................................................................................116 3.3. IMPLEMENTING POSSIBILITIES ...........................................................................................................126 3.3.1. LEVELS – HORIZONTAL AND VERTICAL.................................................................................126 3.3.2. THE INVOLVEMENT OF THE EXISTING PRIVATE AND PUBLIC EXTENSION SERVICES...........................................................................................................................................................132 3.4. ESTIMATED RESULTS ...............................................................................................................................136 3.5. SUSTAINABILITY........................................................................................................................................140 4. THE PRACTICAL APPROACH – THE INSTRUMENTS AND THE EMPLOYMENT OF THE PROBLEM SOLVING GROUP ...............................................................................................................................146 4.1. SCANNING THE SITUATION...................................................................................................................146 4.2. EVALUATION / ESTIMATION.................................................................................................................150 4.3. THE GROUP CREATION............................................................................................................................156 4.4. MONITORING................................................................................................................................................162 4.5. THE EXTERNAL KNOWLEDGE INPUT – ADVISING, SPECIALISED PUNCTUAL INTERVENTIONS .................................................................................................................................................172 4.6. MAINTAINING THE COMMUNICATION CHANNELS....................................................................177 4.7. INTERNAL EVALUATION ........................................................................................................................186 4.8. ENSURING THE RESULTS DISSEMINATION....................................................................................200 4.9. ADVANCED FORMS AND TOOLS IN COMMUNICATION............................................................208 4.10. THE CONTINUITY IN METHOD USE..................................................................................................215 5. THE PERSPECTIVES OF THE PROBLEM SOLVING GROUP................................................................220 5.1. DIFFICULTIES IN GROUPS’ CREATION..............................................................................................220 5.2. DIFFICULTIES IN GROUPS’ FUNCTIONING......................................................................................230 5.3. DIFFICULTIES IN CONTINUING / RESTARTING THE GROUPS’ ACTIVITY.........................236 5.4. RESULT’S ANALYSIS AND COMPARISON WITH OTHER METHODS ....................................239 5.5. PROJECTIONS ...............................................................................................................................................245 6. CONCLUSIONS AND ESTIMATIONS............................................................................................................251 BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAPHY.....................................................................................................................255

4

1. CADRUL GENERAL 1.1. STAREA ECONOMIEI RURALE SI AGRICOLE ROMÂNESTI

1. THE GENERAL FRAME 1.1. THE STATE OF THE ROMANIAN RURAL AND AGRICULTURAL ECONOMY

Cu o suprafata totala de 238.391 km2 , aproape egala cu a Marii Britanii (244.100 km2 ), România ar deveni cel de al noualea stat ca marime într-o Uniune Europeana largita la 27 de state membre. A doua ca marime dupa Polonia în interiorul celor 12 state candidate, România se situeaza tot pe locul al doilea ca populatie cu 22,4 milioane de locuitori (1/5 din populatia statelor candidate), putând ocupa locul al saptelea în viitoarea UE 27. Agricultura româneasca, desi cu un potential natural ridicat, este departe de un nivel care sa îi permita compatibilizarea cu structurile Uniunii Europene. Din cele 23,8 milioane hectare suprafata totala, suprafata agricola reprezinta 14,8 milioane hectare, respectiv 62,1% din total. Sa amintim ca media UE 15 este de 40,6%, iar înglobând statele candidate, media s-ar ridica la 44% pentru UE 27. Suprafata acoperita de paduri se apropie de o treime din teritoriul national (28,5%). Terenul arabil reprezinta aproape 2/3 din total agricol (63,4%), adica ¼ din totalul statelor candidate. Tabelul 1.1. ilustreaza sintetic rolul si importanta agriculturii în România.

With a total area of 238.391 km2 , almost as large as United Kingdom (244.100 km2 ), Romania would become the ninth largest country in an enlarged European Union, with 27 member states. Second biggest country in size after Poland among the 12 candidate countries, Romania also placed second as population with 22,4 million inhabitants (1/5 of the total candidate countries’ population), placing seventh in the future EU 27. The Romanian agriculture, although with a high natural potential, is still far from a compatible level to the European Union structures. From the 23,8 million hectares of total area, the agricultural area amounts 14,8 million hectares, respectively 62,1% of total. We should mention that the EU 15 average is 40,6%, and together with the candidate countries the average will increase up to 44% for EU 27. The forest covered area approaches one third from the national territory of Romania (28,5%). The arable area, almost 2/3 of the total agricultural area (63,4%), is corresponding to ¼ of the total candidate countries. Table 1.1. pictures synthetically the role and the importance of the agricultural sector in Romania.

5

Tabelul 1.1. Rolul sectorului agricol în România (anul 2000) Suprafata agricola mii ha % din total suprafata 14.811 62,1 58.808 54,1 131.619 40,6 190.427 44,0 25,2
(2)

VAB din agricultura Forta de munca în agricultura
(1) (1)

România 4.861 SC 12 8.950* UE 15 6.767 UE 27 15.717 România % din SC 12 România % din 11,3 2,7 71,8 UE 15 România % din 7,8 2,5 30,9 UE 27 (1): Incluzând silvicultura, pescuitul si vânatul; (2): Suprafata Agricola Utilizata; * = estimat Surse: Eurostat, DG ECFIN, OECD, FAOSTAT, DG AGRI G2

milioane % din PIB € 4.564 11,4 18.552* 4,5 167.197 2,0* 185.748 2,2 24,6

mii

% din total forta de munca 42,8 22,0 4,3 7,9 54,3

Table 1.1. The role of the agricultural sector in Romania (year 2000) Utilized Agricultural Area thousands % of total hectares(2) area 14.811 62,1 58.808 54,1 131.619 40,6 190.427 44,0 25,2 GVA of agriculture(1) million € Agricultural employment(1)

Romania CC 12 EU 15 EU 27 Romania % of CC 12 Romania % of 11,3 2,7 71,8 EU 15 Romania % of 7,8 2,5 30,9 EU 27 (1): Including Forestry, Hunting and Fishing sector; (2): Utilized Agricultural Area; * = estimated Sources: Eurostat, DG ECFIN, OECD, FAOSTAT, DG AGRI G2

Share in thousands % of total GDP (%) employment 4.564 11,4 4.861 42,8 18.552* 4,5 8.950* 22,0 167.197 2,0* 6.767 4,3 185.748 2,2 15.717 7,9 24,6 54,3

6

Asa cum mentionam anterior, desi potentialul natural este favorabil situatiei României, si nu numai prin prisma volumului ci si al calitatii acestuia, nivelul productivitatii si al eficientei exploatarii este extrem de scazut. Astfel, 42,8% din populatia activa a produs doar 11,4% din PIB si 12,8% din VAB (fig. 1.1). Ponderea populatiei active ocupate în agricultura este extrem de ridicata si cu o evolutie crescatoare pentru ultima jumatate a deceniului anterior. Desi nu se înregistreaza un fenomen autentic de crestere, ponderea populatiei active în agricultura pe fondul general al scaderii populatiei active ocupate în economie conduce la o panta ascendenta. Structura gospodariilor dupa amplasarea acestora, în urban sau rural, dupa transa de vârsta a membrilor sau sexul acestora se prezinta în tabelul 1.2. Rezultatele studiilor statistice arata ca în gospodariile din România, la nivelul medie i, persoanele pot fi structurate în trei mari grupe de vârsta, fiecare reprezentând aproximativ o treime din total, astfel: grupa sub 25 de ani, cu 34,4%, grupa 25 – 49 de ani, cu 36,2% si grupa de peste 50 de ani, cu 29,4%. La nivel national, 1/5 din gospodarii (19,4%) apartin personalelor din categoria de peste 50 de ani, iar în cazul gospodariilor rurale, 2/3 dintre acestea (66,1%) sunt conduse de o persoana de 50 de ani sau mai mult.

As we mentioned earlier, even if the natural potential is favourable for the Romania’s situation, not only from the quantitative point of view but also its quality, the productivity level and the exploiting efficiency are extremely low. In this respect, 42,8% of total employment produced only 11,4% of GDP and 12,8% of GVA (fig. 1.1). The ration of the agricultural employment is extremely high and with an ascending slope for the last half decade. Even if we don’t record an authentic increasing phenomenon, the ratio of the active population in agriculture laying on a general trend of decreasing the total employment drives to an ascending tendency. The household’s structure according to their location, urban or rural, and the age group and the sex of the members is presented in the Table 1.2. The results of the statistical analysis shows that for the Romanian households, on the average level, the population can be structured on three la rge age groups, each one of them representing approximately one third: the group under 25 years of age, with 34,4%, the group 25 – 49 years of age, with 36,2% and the group of over 50 years of age, with 29,4%. On the national level, 1/5 of households (19,4%) are owned by persons from the category over 50 (the group of over 50 years of age), and for the rural households 2/3 of them (66,1%) are managed by a person aged of 50 years or more.

7

Figura 1.1. Agricultura în economia româneasca
50 40 30 20 10 0 1996 1997
Agricultura in PIB Forta de munca in agricultura (% din total)

35.2

37.9

37.4

40.6

41

18.8

17.6

14.1

13

11.4

1998

1999

2000

Sursa: Institutul National de Statistica

Figure 1.1. The Agriculture in the Romanian Economy
50 40 30 20 10 0 1996 1997 1998 1999 2000
Agriculture in GDP Agricultural Employment (% of total)

35.2

37.9

37.4

40.6

41

18.8

17.6

14.1

13

11.4

Source: The National Statistics Institute

8

Tabelul 1.2. Compozitia gospodariilor functie de sex, vârsta si zona (anul 2000) Total urban+rural nr. mediu de pers./gospodarie 3,198 0,736 1,280 1,146 0,134 1,182 0,941 0,241 Urban nr. mediu de pers./gospodarie 3,455 0,785 1,422 1,323 0,099 1,248 1,033 0,215 Rural nr. mediu de pers./gospodarie 3,186 0,734 1,273 1,138 0,135 1,179 0,937 0,242 Total % Urban % Rural %

Total 0-15 ani Barbati 15-59 ani 60 ani si peste Femei 15-54 ani 55 ani si peste

100 23,0 40,0 35,8 4,2 37,0 29,4 7,6

100 22,7 41,2 38,3 2,9 36,1 29,9 6,2

100 23,1 39,9 35,7 4,2 37,0 29,4 7,6

Sursa: Veniturile, cheltuielile si consumul populatiei în anul 2000, Comisia Nationala de Statistica, 2001

Table 1.2. The household’s structure by sex, age and location (year 2000) Total urban+rural average no. of persons/ household 3,198 0,736 1,280 1,146 0,134 1,182 0,941 0,241 Urban average no. of persons/ household 3,455 0,785 1,422 1,323 0,099 1,248 1,033 0,215 Rural average no. of persons/ household 3,186 0,734 1,273 1,138 0,135 1,179 0,937 0,242 Total % Urban % Rural %

Total Age 0-15 Men Age 15-59 Age 60 and over Women Age 15-54 Age 55 and over

100 23,0 40,0 35,8 4,2 37,0 29,4 7,6

100 22,7 41,2 38,3 2,9 36,1 29,9 6,2

100 23,1 39,9 35,7 4,2 37,0 29,4 7,6

Source: Incomes, expenditure and consumption of the population in 2000, The National Commission for Statistic, 2001

9

Functie

de

ramura

economica

de active

According to the economical branch, the population on the regional level (economical development region) is distributed as shown in the Table 1.3.

activitate, populatia activa, la nivel de regiune de dezvoltare economica, se prezinta în tabelul 1.3.

Tabelul 1.3. Populatia ocupata pe sectoare ale economiei nationale si pe regiuni de dezvoltare economica Regiunea Total Nord Est Sud Est Sud Sud Vest Vest Nord Vest Centru Bucuresti Total populatie ocupata 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Agricultura, silvicultura 41,1 50,3 44,0 47,1 49,4 36,7 45,2 33,3 7,3 Industrie, constructii 28,4 23,6 24,5 28,0 24,2 30,5 27,1 37,0 37,0 Servicii 30,5 26,1 31,5 24,9 26,4 32,8 27,7 29,7 55,7

Sursa: Anuarul Statistic al României 2000, Institutul National de Statistica

Table 1.3. Employment by national economy sectors and by economical development regions Economical Development Region Total North East South East South South West West North West Centre Bucharest Total employment 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Agriculture, forestry 41,1 50,3 44,0 47,1 49,4 36,7 45,2 33,3 7,3 Industry, constructions 28,4 23,6 24,5 28,0 24,2 30,5 27,1 37,0 37,0 Services

30,5 26,1 31,5 24,9 26,4 32,8 27,7 29,7 55,7

Source: Statistical Yearbook of Romania 2000, The National Institute for Statistic Astfel, cu exceptia Bucurestiului, regiune ce nu necesita explicatii, populatia activa în agricultura variaza între 33,3% si 50,3%, functie de nivel de dezvoltare, traditie si evolutie Except Bucharest, region which does not requires further detailing, the employment in agriculture vary between 33,3% and 50,3%, according to the development level, traditions,

10

istorica, favorabilitate si alti factori de natura sociala sau economic a. Situatia se prezinta însa cu totul altfel la scara ruralului. Aici activitatea dominanta este agricultura iar celelalte ramuri ale economiei reusesc sa-si faca simtita prezenta cu totul punctual. Chiar si acele situatii în care celelalte sectoare reusesc sa depaseasca o treime ca pondere, se datoreaza în cea mai mare parte a situatiilor, unor implantari industriale anterioare sau unor situri turistice. Astfel, agricultura si silvicultura reprezinta 60 – 80% din activitatea economica în rural. O astfel de structura a activitatii economice si a populatiei active, precum si elementele conexe, cum ar fi nivelul de pregatire, elasticitatea în reorientarea profesionala, calitatea infrastructurii, oportunitatile european. Mutatiile care se vor produce prin integrarea europeana, prin ajustari, restructurari si constructie vor avea implicatii profunde pe scara sociala si economica. Problema principala cu care se confrunta economia româneasca astazi nu este aceea a unei ponderi ridicate a agriculturii în ansamblul economiei nationale, ci problema profitabilitatii extrem de scazute în agricultura, absenta unui cadru legislativ care sa stabileasca regimul exploatatiilor agricole si statutul fermierului, definirea unei politici agricole tranzitorii care sa permita atingerea obiectivelor specifice în de nivelul afaceri investitiilor tin si economia

historical evolution, favourability and other social and economical factors. On the rural scale the situation is completely different. The dominant activity in rural is the agriculture and the other economical branches are only punctually present. Even on those situations where the other sectors can pass over one third of total are in the most cases due to previous industrial implantations or to the touristic sites. Overall, the agriculture and the forestry represents 60 – 80% of the economical activity in rural. This structure of the economical activity and of the employment together with connecting elements, like the education level, elasticity in professional reorientation, the quality of the infrastructure, the investments level and the business opportunities, are holding the Romanian economy far from a European compatible level. The mutations which will occur by European integration, adjustments, restructuring and rebuilding will have deep implications on social and economical sphere. The main issues that the Romanian economy is facing today are not represented by a high ratio of the agriculture in the national economy, but an extremely low level of the profitability in agriculture, the lack of a coherent legislation framework which can establish the status of the agricultural households and the status of the farmer, defining a transitory agricultural policy which will allow the achievement of the specific objectives in transition to the Common Agricultural Policy,

româneasca departe de un nivel compatibil cu cel

11

pasajul spre Politica Agricola Comunitara, integrarea dezvoltarii rurale în conceptele si strategiile de dezvoltare regionala si globala. Una dintre problemele cu implicatii serioase asupra dezvoltarii rurale si agricole în special, o constituie structura exploatatiilor agricole. Suprafata pe care acestea opereaza sunt unul dintre indicatorii de baza ai marimii si dimensiunii. Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra situatiei, vom reproduce alaturat elementele de baza legate de proprietate, exploatare si suprafete.

integrating the rural development in the concepts and the strategies of regional and global development. One of the problems with serious implications over the rural and especially agricultural development is represented by the structure of the agricultural households. The area on which these households are operating is one of the basic indicators of the economical size and dimension. In order to get a complete picture and a general overview of the situation, we’ll reproduce bellow the basic elements defining the property, operation and areas.

Tabelul 1.4. Dimensiunea si structura exploatatiilor în România Sectorul asociativ Sectorul neasociativ Societati agricole Asociatii familiale Gospodarii individuale Total Numar Suprafata Total Numar Suprafata Total Numar Suprafata suprafata (mii) medie suprafata (mii) medie suprafata (mii) medie (mii ha) (ha) (mii ha) (ha) (mii ha) (ha) Dec 1.910 4.265 448 1.763 13.772 128 7.333 3.419 2,10 1993 Dec 1.771 3.970 446 1.537 13.741 112 7.905 3.578 2,20 1994 Dec 1.733 3.973 436 1.596 15.951 100 8.052 3.597 2,40 1995 Dec 1.752 3.759 466 1.440 15.107 95 8.348 3.625 2,30 1996 Dec 1.714 3.913 438 1.000 9.489 105 8.897 3.973 2,24 1997 Dec 1.558 3.578 435 950 7.175 132 9.182 3.946 2,33 1998 Dec 1.415 3.573 396 868 6.264 138 9.377 4.119 2,28 1999 Dec 1.592 3.724 427 648 6.836 95 10.054 4.259 2,36 2000 Sursa: Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Buletine Informative no. 3/1995, 1/1996, 2/1998, 12/1998, 1/2000 si 2/2001

12

Tabelul 1.4. Dimensiunea si structura exploatatiilor în România Sectorul asociativ Sectorul neasociativ Societati agricole Asociatii familiale Gospodarii individuale Total Numar Suprafata Total Numar Suprafata Total Numar Suprafata suprafata (mii) medie suprafata (mii) medie suprafata (mii) medie (mii ha) (ha) (mii ha) (ha) (mii ha) (ha) Dec 1.910 4.265 448 1.763 13.772 128 7.333 3.419 2,10 1993 Dec 1.771 3.970 446 1.537 13.741 112 7.905 3.578 2,20 1994 Dec 1.733 3.973 436 1.596 15.951 100 8.052 3.597 2,40 1995 Dec 1.752 3.759 466 1.440 15.107 95 8.348 3.625 2,30 1996 Dec 1.714 3.913 438 1.000 9.489 105 8.897 3.973 2,24 1997 Dec 1.558 3.578 435 950 7.175 132 9.182 3.946 2,33 1998 Dec 1.415 3.573 396 868 6.264 138 9.377 4.119 2,28 1999 Dec 1.592 3.724 427 648 6.836 95 10.054 4.259 2,36 2000 Sursa: Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Buletine Informative no. 3/1995, 1/1996, 2/1998, 12/1998, 1/2000 si 2/2001 Desi acuratetea datelor statistice lasa înca de dorit, chiar si admitând posibilele abateri sau erori, putem constata ca valoarea suprafetei medii pentru exploatatiile individuale este departe si de un nivel decent al subzistentei. Trebuie însa mentionat faptul ca la categoria gospodarii individuale în tabelul 1.4., ca si la suprafetele fermelor, pentru tabelele 1.5. si 1.6., nu se poate discerne între exploatatie si proprietate. Aceasta scapare trimite din nou la necesitatea definirii fermei si a fermierului în termeni legali, administrativi. Formele asociative existente în agricultura româneasca au fost gândite si sunt o forma tranzitorie în stabilirea pe baze sanatoase a agriculturii. Problema o Even if the accuracy of the statistical data is not very high and even admitting possible deviations and errors we can observe that the value of the average area for the private households is still far from a decent subsistence level. We have to mention that under the category private households, in the table 1.4., and for the farms’ area in the tables 1.5. and 1.6., we can’t make the difference between farm and property. This lack of precision drives us back to the necessity of legally and administratively defining the farm and the farmer. The associative forms existing in the Romanian agriculture were meant and are only a transitory form in establishing a healthy and solid base for the

13

constituie durata extrem de importanta, ca lungime în timp a acestui proces.

agriculture. One of the problematic issues is represented by the extremely long length of this process, in time.

Tabelul 1.5. Structura fermelor – numar si suprafata cultivata Suprafata fermei în ha < 0,25 ha 0,26 - 0,50 ha 0,51 - 1,00 ha 1,01 - 1,50 ha 1,51 - 2,00 ha 2,01 - 3,00 ha 3,01 - 5,00 ha 5,01 – 10,00 ha 10,01 – 20,00 ha 20,01 – 50,00 ha 50,01 – 100,00 ha 100,01 - 200,00 ha 200,01 - 500,00 ha 500,01 - 1000,00 ha 1000,01 - 2000,00 ha > 2000,01 ha Total Suprafata medie Numar ferme 409.806 180.856 1.021.559 350.684 316.392 380.680 573.384 424.033 288.727 26 23 24 43 53 85 255 3.946.630 Procente din Suprafata cultivata Procente din total (%) (ha) total (%) 10,4% 30.764 0,3% 4,6% 50.513 0,5% 25,9% 544.893 5,2% 8,9% 367.861 3,5% 8,0% 484.394 4,6% 9,6% 777.859 7,4% 14,5% 1.736.357 16,5% 10,7% 2.175.058 20,7% 7,3% 3.014.800 28,6% 0,0007% 607 0,006% 0,0006% 1.567 0,015% 0,0006% 3.860 0,037% 0,0011% 14.640 0,139% 0,0013% 38.729 0,368% 0,0022% 128.381 1,220% 0,0065% 1.154.790 11,0% 100% 10.525.073 100% 2,67 ha

Sursa: Network of independent experts, Summary Report on Farm Structure, 2001 (date 1998) Table 1.5. The Farm Structure – Number and Cultivated Area Farm area in ha < 0,25 ha 0,26 - 0,50 ha 0,51 - 1,00 ha 1,01 - 1,50 ha 1,51 - 2,00 ha 2,01 - 3,00 ha 3,01 - 5,00 ha 5,01 – 10,00 ha 10,01 – 20,00 ha 20,01 – 50,00 ha 50,01 – 100,00 ha 100,01 - 200,00 ha 200,01 - 500,00 ha Number of farms 409.806 180.856 1.021.559 350.684 316.392 380.680 573.384 424.033 288.727 26 23 24 43 Share of total Cultivated area (ha) Share of total (%) (%) 10,4% 30.764 0,3% 4,6% 50.513 0,5% 25,9% 544.893 5,2% 8,9% 367.861 3,5% 8,0% 484.394 4,6% 9,6% 777.859 7,4% 14,5% 1.736.357 16,5% 10,7% 2.175.058 20,7% 7,3% 3.014.800 28,6% 0,0007% 607 0,006% 0,0006% 1.567 0,015% 0,0006% 3.860 0,037% 0,0011% 14.640 0,139%

14

Farm area in ha 500,01 - 1000,00 ha 1000,01 - 2000,00 ha > 2000,01 ha Total Average area

Number of farms 53 85 255 3.946.630

Share of total Cultivated area (ha) Share of total (%) (%) 0,0013% 38.729 0,368% 0,0022% 128.381 1,220% 0,0065% 1.154.790 11,0% 100% 10.525.073 100% 2,67 ha

Source: Network of independent experts, Summary Report on Farm Structure, 2001 (1998) Cu o dimensiune medie sub 3 ha pentru exploatatiile agricole privat familiale, viitorul apropiat ne rezerva un efort considerabil, nu din punct de vedere legislativ prin armonizarea cu acquis-ul comunitar, ci din punct de vedere al evolutiei fizice a acestora spre o forma viabila din punct de vedere economic. Estimarile sunt foarte aproape de realitate, asa cum se va vedea si în fig. 1.11. Tabelul 1.6. Dimensiunea exploatatiilor agricole individuale Indicatori UM 1993 Total nr 3.419.736 % 100,0 Sub 0,5 ha nr 115.077 % 3,4 0,5 – 1 ha nr 1.154.712 % 33,8 1 – 3 ha nr 1.289.420 % 37,7 3 – 5 ha nr 529.264 % 15,5 5 – 7 ha nr 227.352 % 6,6 7 – 10 ha nr 103.012 % 3,0 Peste 10 nr 899 ha % 0,0 1994 3.578.234 100,0 239.345 6,7 1.100.695 30,8 1.292.543 36,1 567.341 15,9 246.810 6,9 123.947 3,5 7.553 0,2 1995 3.597.383 100,0 265.422 7,4 1.145.444 31,8 1.221.260 33,9 568.579 15,8 256.129 7,1 132.999 3,7 7.550 0,2 1996 3.625.758 100,0 318.596 8,8 1.136.478 31,3 1.183.316 32,6 585.594 16,2 261.365 7,2 129.235 3,6 11.174 0,3 1997 3.973.329 100,0 445.405 11,2 1.097.494 27,6 1.298.695 32,7 693.351 17,5 284.834 7,2 141.176 3,6 12.374 0,3 1998 3.946.121 100,0 442.888 11,2 1.089.741 27,6 1.305.619 33,1 659.048 16,7 281.693 7,1 153.595 3,9 13.537 0,3 1999 4.119.611 100,0 504.353 12,2 1.115.119 27,1 1.350.775 32,8 686.696 16,7 287.606 7,0 160.441 3,9 14.621 0,4 2000 4.253.933 100,0 558.704 13,1 1.145.870 26,9 1.374.951 32,3 691.619 16,3 296.723 7,0 171.461 4,0 20.605 0,5 With an average size under 3 ha of the private family farms, the near future is reserving us a considerable effort, not as much in the legislative field by harmonizing with the Acquis Communautaire, but in the physical evolution of these households to an economically viable farm. The estimations are very near to the reality, as we can see in the fig. 1.11.

Sursa: Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, 2001

15

Tabelul 1.6. Dimensiunea exploatatiilor agricole individuale Indicatori UM 1993 Total nr 3.419.736 % 100,0 Sub 0,5 ha nr 115.077 % 3,4 0,5 – 1 ha nr 1.154.712 % 33,8 1 – 3 ha nr 1.289.420 % 37,7 3 – 5 ha nr 529.264 % 15,5 5 – 7 ha nr 227.352 % 6,6 7 – 10 ha nr 103.012 % 3,0 Peste 10 nr 899 ha % 0,0 1994 3.578.234 100,0 239.345 6,7 1.100.695 30,8 1.292.543 36,1 567.341 15,9 246.810 6,9 123.947 3,5 7.553 0,2 1995 3.597.383 100,0 265.422 7,4 1.145.444 31,8 1.221.260 33,9 568.579 15,8 256.129 7,1 132.999 3,7 7.550 0,2 1996 3.625.758 100,0 318.596 8,8 1.136.478 31,3 1.183.316 32,6 585.594 16,2 261.365 7,2 129.235 3,6 11.174 0,3 1997 3.973.329 100,0 445.405 11,2 1.097.494 27,6 1.298.695 32,7 693.351 17,5 284.834 7,2 141.176 3,6 12.374 0,3 1998 3.946.121 100,0 442.888 11,2 1.089.741 27,6 1.305.619 33,1 659.048 16,7 281.693 7,1 153.595 3,9 13.537 0,3 1999 4.119.611 100,0 504.353 12,2 1.115.119 27,1 1.350.775 32,8 686.696 16,7 287.606 7,0 160.441 3,9 14.621 0,4 2000 4.253.933 100,0 558.704 13,1 1.145.870 26,9 1.374.951 32,3 691.619 16,3 296.723 7,0 171.461 4,0 20.605 0,5

Sursa: Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, 2001 Evolutia suprafetelor exploatatiilor The evolution of the private households as observed in the table 1.6. was slow, indecisive and non-spectacular by the end of the last decade. We can estimate with a reduced chance of error that the time “lost” after 1990 will have a very high price in the short p eriod remaining by 2007. Not only the area of the private family farms has an atypical structure for a candidate country to the EU accession but also the livestock structure. The livestock size decreased constantly in the Romanian agriculture for the “traditional” animal productions and if we go deeper trying to present a longer period of time, starting with 1990, and the decreasing slope is nu o reprezinta even more pronounced. The major problem is not represented by

individuale, asa cum se observa din tabelul 1.6., a fost una lenta, indecisa si nespectaculoasa pâna la finele deceniului trecut. Putem estima, cu o doza de eroare extrem de redusa, faptul ca timpul „irosit” în anii care au trecut dupa 1990 va costa foarte scump în intervalul ramas pâna în 2007. Nu numai suprafata fermelor prezinta o structura necorespunzatoare unui stat candidat la aderarea la Uniunea Europeana ci si efectivele de animale. Efectivele au scazut constant pentru productiile traditionale ale agriculturii românesti, iar daca vom încerca sa surprindem o perioada de timp mai mare, începând din 1990, trendul este si mai pronuntat descrescator. Problema majora efectivele ci calitatea acestora. Desi în domeniul

16

privat s-au realizat progrese remarcabile în privinta materialului genetic, fenomenul este departe de a fi unul de masa. Astfel, reducerea sau mentinerea constanta la anumite valori a efectivelor pentru o perioada de timp nu înseamna neaparat lipsa de evolutie sau progres, dar, din pacate, cel putin deocamdata sursele statistice ne priveaza de acest privilegiu, al decelarii corecte a fenomenului în productia animala.

the livestock size, but its quality. If on the private sector, the progress concerning the genetic material is important, the phenomenon is far from being a large scale change. The reduction or the constant values of the livestock for a certain period of time does not necessarily means a lack of evolution or progress, but unfortunately the statistical sources are depriving us, until now, of this privilege, of a realistic correlation regarding the real occurrences in the animal production.

Tabelul 1.7. Septelul în perioada 1996 – 2001 Specia Bovine Porcine Ovine caprine Pasari 1996 3.435 8.235 10.317 78.478 1997 3.235 7.097 9.547 66.620 1998 3.143 7.194 8.994 69.480 1999 3.051 5.848 8.679 69.143 2000 2.870 4.797 8.195 70.076 Mii capete 2001 2.922 6.492 7.879 79.577

si

Sursa: Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, 2001

Table 1.7. The livestock for the period 1996 – 2001 Specie Bovine Porcine Ovine and goats Poultry 1996 3.435 8.235 10.317 78.478 1997 3.235 7.097 9.547 66.620 1998 3.143 7.194 8.994 69.480 1999 3.051 5.848 8.679 69.143 Thou. heads 2000 2001 2.870 2.922 4.797 6.492 8.195 7.879 70.076 79.577

Source: Ministry of Agriculture, Food and Forestry, 2001 Valorile înregistrate pentru productia vegetala, în România sfârsitului de secol XX, (tabelul 1.8.) exprima un potential neexploatat. Decalajul tehnic, structurile de exploatare si în special structurile suprafetelor, materialul genetic, lipsa pietelor, atât pentru input-uri cât si The recorded values on the crop production in Romania for the end of the twentieth century, (table 1.8.) express an unexploited potential. The technological gap, the farming structures and especially the arable land structures, the genetic material, the lack of

17

pentru

output-uri,

ne

situeaza

pe

locuri

markets, both for inputs and outputs, are ranking us very low, on a very objective analysis, through the potential and effort/effect ratios.

neonorabile, la o analiza corecta, prin prisma potentia lului si a relatiei efort/efect.

Tabelul 1.8. Productia vegetala în perioada 1996 – 2000 Cereale total, din care: - Grâu + secara - Orz - Orzoaica - Ovaz - Porumb - Orez Floarea soarelui Soia Sfecla de zahar Cartofi Legume Struguri Fructe 1996 14.199,7 3.164,1 794,2 313,4 290,5 9.612,2 23,1 1.097,6 113,1 2.848,2 3.591,4 2.647,2 1.431,4 1.631,8 1997 22.100,3 7.185,6 1.486,5 402,9 325,4 12.684,5 10,7 869,5 121,1 2.725,5 3.206,1 2.353,9 1.179,0 1.416,5 1998 15.452,7 5.207,9 859,6 378,4 362,1 8.634,7 5,1 1.102,1 200,8 2.361,4 3.319,1 2.753,7 874,3 1.036,4 1999 17.037,3 4.682,5 624,4 394,2 389,6 10.937,4 3,8 1.409,1 183,4 1.414,9 3.957,1 2.996,0 1.117,2 941,4 2000 10.477,5 4.463,7 560,6 306,4 243,8 4.899,1 3,6 797,0 69,5 666,9 3.469,8 2.398,9 1.295,3 1.081,1 Mii tone 2001 18.643,3 7.918,5 1.072,0 521,2 364,9 8.765,7 1,0 815,8 70,1 836,5 3.497,3

Sursa: Anuarul Statistic al României 2000 si MAAP Buletinul Agr. 2b

Table 1.8. Crop production for the period 1996 – 2000 Cereals Total, from which: - wheat+ rye - barley - two-row barley - oats - maize - rice Sun-flower Soya 1996 14.199,7 3.164,1 794,2 313,4 290,5 9.612,2 23,1 1.097,6 113,1 1997 22.100,3 7.185,6 1.486,5 402,9 325,4 12.684,5 10,7 869,5 121,1 1998 15.452,7 5.207,9 859,6 378,4 362,1 8.634,7 5,1 1.102,1 200,8 1999 17.037,3 4.682,5 624,4 394,2 389,6 10.937,4 3,8 1.409,1 183,4 2000 10.477,5 4.463,7 560,6 306,4 243,8 4.899,1 3,6 797,0 69,5 Thou. Tones 2001 18.643,3 7.918,5 1.072,0 521,2 364,9 8.765,7 1,0 815,8 70,1

18

Sugar beet Potatoes Vegetables Grapes Fruits

1996 2.848,2 3.591,4 2.647,2 1.431,4 1.631,8

1997 2.725,5 3.206,1 2.353,9 1.179,0 1.416,5

1998 2.361,4 3.319,1 2.753,7 874,3 1.036,4

1999 1.414,9 3.957,1 2.996,0 1.117,2 941,4

2000 666,9 3.469,8 2.398,9 1.295,3 1.081,1

2001 836,5 3.497,3

Source: Romanian Statistical Yearbook 2000 and MAAF Bulletin Agr. 2b Productia agricola româneasca nu sufera numai de lipsa de volum sau de costuri de productie comparabile cu cele europene, datorita unui efort tehnic inutil si extrem de costisitor, ci sufera în primul rând de lipsa de calitate. Iar aceasta este o carenta deosebit de grava. Rezolvarea acesteia este strâns legata de succesul agriculturii românesti în conditiile unei piete unice europene. O a doua problema a agriculturii românesti, care priveste atât productia vegetala cât si productia animala, se refera la unui uniformitatea produselor. Atingerea The Romanian agricultural production does not suffers only of a shortage in volume and physical production, or very high production costs, comparable to the EU level, due to an oversized technical effort for low returns and high costs, but suffers mainly from a lack of quality. And this is a critical deficiency. Solving this issue is a condition closely connected with the success of the Romanian agriculture in the circumstances of a common European market. A second problem of the Romanian agriculture, regarding both crop and animal production, refers to the uniformity of the products. Achieving a high quality standard is equally important with its upholding. The market presence relays critically on the capacity of regrouping products from different locations under an accepted quality standard. On this fie ld there are still many improvements to realize on a relatively short period of time. If the legislation harmonizing and the negotiations for quotas ad compensatory payments are relatively simple, as they don’t suppose immediate physical changes on the farm scale, their real time effects may need a considerable time to produce. The crop production variations in

standard de calitate înalt este la fel de importanta ca si mentinerea acestuia. Prezenta pe piata depinde în primul rând de capacitatea de a grupa productii din locatii diferite în limitele unui standard de calitate acceptat. Iar în acest domeniu sunt înca multe de facut într-un interval de timp relativ redus. Daca armonizarea legislativa si negocierea unor cote si plati compensatorii directe sunt relativ simple, întrucât nu presupun modificari fizice imediate la scara exploatatiilor agricole, efectele pe care acestea trebuie sa le produca în timp real pot necesita un interval de timp considerabil. Oscilatiile volumului productiei vegetale

19

sunt mai importante decât cele ale productiei animale (Fig. 1.2.), cu toate acestea nivel l poate u fi considerat constant, pentru productia agricola în ansamblu, departe de potentialul real, si la parametrii specifici unei agriculturi neorientate spre performanta. Productia de cereale a României este înca departe de nivelul productiei de referinta a Uniunii Europene si prezinta fluctuatii extrem de importante (Fig. 1.3. si 1.4.). Pentru a supravietui momentului post-aderare este necesara dublarea nivelului actual în paralel cu modificarea structurii costurilor de productie. Avantajul reprezentat de potentialul natural extrem de ridicat este contrabalansat de productivitatea scazuta, tehnologia depasita si materialului genetic impropriu. O noua filozofie a calitatii si productiei este necesara.

volume are more important than the animal production (Fig. 1.2.), although the level can be considered constant, for the entire agricultural production, far from the real potential and with parameters specific to an agriculture which is not oriented to performance. The cereal production in Romania is still far from the production reference level of the European Union and presents extremely important fluctuations (Fig. 1.3. and 1.4.). In order to survive the post-accession moment it is necessary to double the actual production level in parallel with the structural change of the production costs. The advantage of the extremely high natural potential is rebalanced by the low productivity, obsolete technology and improper genetic material. A new quality and production philosophy is required.

Figura 1.2. Dezvoltarea productiei agricole (1995 = 100%) si ponderea productiilor vegetale si animale (1988 – 2001)

Sursa: FAO si Eurostat

20

Figure 1.2. The development of the agricultural production (1995 = 100%) and shares of crop and animal productions (1988 – 2001)

Source: FAO and Eurostat Figura 1.3. Productia de cereale, suprafetele si productiile la hectar în România

Sursa: Situatia agriculturii în statele candidate – Raport de tara, România, 2002

21

Figure 1.3. Cereal Production, Area and Yield in Romania

Source: Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on Romania, 2002 Figura 1.4. Productia de cereale în România si UE 15

Sursa: Situatia agriculturii în statele candidate – Raport de tara, România, 2002

22

Figure 1.4. Cereal Yields in Romania relative to the EU 15

Source: Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on Romania, 2002

Datele din Tabelul 1.9. arata ca România poate depasi usor stadiul de autosuficienta la majoritatea produselor agricole de origine vegetala. Considerând toate elementele mentionate anterior, legate de productivitate si nivelul de calitate al produselor, aducerea agriculturii românesti la standarde europene, ar trebui sa conduca la o crestere considerabila a valorilor din tabel, si astfel la cresterea capacitatii de export pentru produse agro-alimentare. Desi înca departe de potentialul real, România, acopera 18,1% din productia de lapte a celor 12 state candidate, 14,6% din productia de carne de vita, 14,9% din productia de carne de pasare si 20% din productia de oua, doar 12,9% din productia de carne de porc si 46% din productia de carne de oaie (fig. 1.5.).

The table 1.9. shows that Romania can easily pass the self-sufficiency stage for most of the crop productions. Considering all previous mentioned elements, concerning the productivity and the quality level, bringing the Romanian agriculture to European standards should drive to a considerable increase in the values recorded in table 1.9. and this way to an amplified capacity for agro-food export. Even if still far from its real potential, Romania, accounts for 18,1% of the milk production in the 12 candidate countries, 14,6% for beef, 14,9% for poultry and 20% of egg production, only 12,9% for pork and a huge 46% of sheep meat (fig. 1.5.).

23

Tabelul 1.9. Autosuficienta în productia vegetala în România (%) Cereale Grâu Orz Porumb Secara Ovaz Altele Fl. soarelui Soia Total oleaginoase Sfecla de zahar 1989 107 104 117 102 99 98 93 1990 115 124 97 125 54 37 96 1991 1992 1993 1994 118 85 96 119 102 65 96 110 82 90 63 87 145 98 105 138 52 15 45 100 98 108 98 102 100 100 95 100 102 92 89 46 49 64 86 83 85 56 45 24 34 1995 135 131 98 148 100 96 100 92 54 85 39 1996 89 60 92 105 109 91 103 114 71 108 44 1997 131 126 123 134 106 103 123 100 69 92 46 1998 95 96 90 94 100 101 108 100 78 102 39 1999 2000* 2001f 99 84 113 91 98 124 89 80 95 101 72 104 105 129 100 138 95 100 100 100 100 100 62 100 98 40 86 132 108 98 24

54

58

Sursa: DG AGRI; Situatia agriculturii în statele candidate – Raport de tara, România, 2002

Table 1.9. Self-sufficiency in crop production in Romania (%) Cereals Wheat Barley Maize Oats Rye Others Sunflower Soya Total oilseeds Sugar beet 1989 107 104 117 102 99 98 93 1990 115 124 97 125 54 37 96 1991 1992 1993 1994 118 85 96 119 102 65 96 110 82 90 63 87 145 98 105 138 52 15 45 100 98 108 98 102 100 100 95 100 102 92 89 46 49 64 86 83 85 56 45 24 34 1995 135 131 98 148 100 96 100 92 54 85 39 1996 89 60 92 105 109 91 103 114 71 108 44 1997 131 126 123 134 106 103 123 100 69 92 46 1998 95 96 90 94 100 101 108 100 78 102 39 1999 2000* 2001f 99 84 113 91 98 124 89 80 95 101 72 104 105 129 100 138 95 100 100 100 100 100 62 100 98 40 86 132 108 98 24

54

58

Source: DG AGRI; Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on Romania, 2002

24

Figura 1.5. Productia animala în România

Sursa: DG AGRI; Situatia agriculturii în statele candidate – Raport de tara, România, 2002

Figure 1.5. Livestock and Milk production in Romania

Source: DG AGRI; Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on Romania, 2002 Asa cum mentionam anterior, desi efectivul de vaci de lapte a scazut de la 2,3 milioane în 1992 la 1,77 milioane în 2000, productia medie de lapte pe cap de vaca a crescut As we mentioned earlier, even if the diary cows declined from 2,3 millions in 1992 to 1,77 millions in 2000, the average yield per head increased from 2.167 l in 1992 to 2.867 l in 2000.

25

de la 2.167 l în 1992 la 2.867 l în anul 2000. Desi o crestere importanta (1/3 din productie) nivelul este înca la jumatate fata de media UE, cu 5.707 l. Desi cea mai importanta productie de carne în România, producerea de carne de porc a cunoscut o scadere de 34% pentru aceeasi perioada, în paralel cu o scadere mai putin importanta (14%) pentru producerea de carne de pasare. Mentionam acest lucru pentru a evidentia importanta transferulu i spre domeniul privat al productiei, dupa ce ambele sectoare au cunoscut caderea sistemului industrial de crestere existent anterior.

Considered an important increase (1/3 of yield) the level it is still half of the EU average, as 5.707 l. As the most important meat production in Romania, the pork meat production declined with 34% for the same period of time, in parallel with a less important fall in poultry (14%). We insist over these aspects for emphasizing the importance of the transfer towards the private sector, after the bankrupt of the previous existing system based on the “industrial” model in animal production.

Tabelul 1.10. Autosuficienta în productia animala în România (%) Carne vita Lapte Carne porc Pasari Oi si capre 1989 131 99 109 100 106 1990 125 101 105 126 132 1991 141 97 116 139 116 1992 119 97 128 98 116 1993 118 98 113 101 113 1994 103 100 125 98 96 1995 89 100 104 93 142 1996 1997 1998 1999 2000* 2001f 99 98 89 97 97 95 99 99 100 101 99 100 103 107 95 96 93 99 100 94 84 92 77 83 146 138 104 102 100 100

Sursa: DG AGRI; Situatia agriculturii în statele candidate – Raport de tara, România, 2002

Table 1.10. Self-sufficiency in Animal Production (%) Beef Milk Pork Poultry Sheep and Goats 1989 131 99 109 100 106 1990 125 101 105 126 132 1991 141 97 116 139 116 1992 119 97 128 98 116 1993 118 98 113 101 113 1994 103 100 125 98 96 1995 89 100 104 93 142 1996 1997 1998 1999 2000* 2001f 99 98 89 97 97 95 99 99 100 101 99 100 103 107 95 96 93 99 100 94 84 92 77 83 146 138 104 102 100 100

Source: DG AGRI; Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on Romania, 2002

26

Datele din Tabelul 1.10. referitoare la autosuficienta în productia animala în România, ne conduc spre acelasi comentariu cu cel realizat la productia vegetala. Si ne permite sa accentuam necesitatea si importanta sectorului agricol pentru relatiile comerciale ale României. Spre deosebire de alte sectoare economice, în agricultura, investitiile (ca termen general) pot produce rate ale retururilor de peste 50%, net superioare celorlalte ramuri. Iar acest lucru va deveni vizibil în viitorul imediat, pe masura apropierii de Uniunea Europeana.

The table 1.10. shows the evolution in animal production self-sufficiency in Romania and drives us to the same comment we had in crop production evolution. We should stress here the necessity and the importance of the agricultural sector on the trade balance of Romania. By difference to other economical sectors, in agriculture, the investments (generally speaking) could produce significant rates of return , over 50%, net superior to all other branches. This effect will become visible In the near future as Romania approaches the European Union.

Figura 1.6. Evolutia relatiilor comerciale ale României (miliarde €)

Sursa: Eurostat; Situatia agriculturii în statele candidate – Raport de tara, România, 2002

27

Figure 1.6. Development of Total Trade in Romania (billion €)

Source: DG AGRI; Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on Romania, 2002 Evolutia relatiilor comerciale ale The evolution of the trade relations of Romania, overall (fig. 1.6.) but also for the agrofood commodities (fig. 1.7.), presents an unfavourable balance. More serious is the fact that the share of the raw exports remains highly important in the total agricultural exports of Romania. And Romania has to become a processed agro-food exporter and not a supplier of low quality agricultural raw materials.

României, atât pe ansamblu (fig. 1.6.), cât si în ceea ce priveste comertul cu produse agricole (fig. 1.7.), prezinta o balanta net defavorabila. Însa mult mai grav este faptul ca ponderea exporturilor de produse brute ramâne extrem de importanta în ansamblul exporturilor de produse agricole românesti. Iar România trebuie sa devina un exportator de produse agro-alimentare si nu un furnizor de materii prime de origine agricola de calitate inferioara.

28

Figura 1.7. Evolutia comertului extern cu produse agricole al României (mii €)

Sursa: Eurostat; Situatia agriculturii în statele candidate – Raport de tara, România, 2002

Figure 1.7. Development of Romanian Agricultural Trade (thou. €)

Source: DG AGRI; Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on Romania, 2002

29

Nici relatiile comerciale ale României cu Uniunea Europeana nu se prezinta mai bine decât situatia de ansamblu, în ceea ce priveste comertul cu produse agricole (Tabelul 1.11.). Situatia exporturilor de produse agricole brute ramâne dominanta, iar balanta continua sa se încline defavorabil României. does

The Romanian trade relation with EU 15 not ameliorate the general picture concerning the agricultural trade (Table 1.11.). Raw agricultural exports situation remains dominant and the balance declines unfavourable for Romania.

Tabelul 1.11. Comertul cu produse agricole al României cu UE (mil. €)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Import Brut Procesat Total Agricol Export Brut Procesat Total Agricol Balanta Brut Procesat Total Agricol

2000 /1992 1.0 1.3 1.1 2.2 6.1 2.4 0.5 1.1 0.6

265 74 339 77 4 81 -188 -70 -258

309 77 387 80 13 93 -229 -64 -293

109 87 196 92 16 108 -17 -71 -88

125 121 247 103 21 124

149 122 271 96 28 124

89 43 132 77 8 85 -12 -35 -47

145 44 189 79 8 87 -66 -36 -102

227 67 294 176 21 197 -51 -46 -97

263 97 360 172 23 195 -92 -74 -166

-22 -53 -100 -94 -122 -147

Sursa: Eurostat; Situatia agriculturii în statele candidate – Raport de tara, România, 2002 Table 1.11. Agricultural trade with EU 15 (million €)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Imports Raw Processed All Agricultural Exports Raw Processed All Agricultural Balance Raw Processed All Agricultural

2000 /1992 1.0 1.3 1.1 2.2 6.1 2.4 0.5 1.1 0.6

265 74 339 77 4 81 -188 -70 -258

309 77 387 80 13 93 -229 -64 -293

109 87 196 92 16 108 -17 -71 -88

125 121 247 103 21 124

149 122 271 96 28 124

89 43 132 77 8 85 -12 -35 -47

145 44 189 79 8 87 -66 -36 -102

227 67 294 176 21 197 -51 -46 -97

263 97 360 172 23 195 -92 -74 -166

-22 -53 -100 -94 -122 -147

Source: DG AGRI; Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on Romania, 2002

30

Din elementele prezentate putem încerca sa creionam un „portret” al agriculturii românesti la început de mileniu si la câtiva pasi de intrarea în Uniunea Europeana. Desi tabloul pe care îl vom schita nu este unul foarte colorat si nici extrem de vesel, necesitatea constientizarii starii de fapt, contribuie la statuarea bazelor dezvoltarii viitoare. Consideram ca timpul în care puteam ascunde elementele care nu ne faceau cinste prin pozitia pe care ne plasau, a trecut. Este acum momentul sa recunoastem deschis stadiul în care ne gasim, sa pornim de la baze sanatoase si sa formulam strategii si actiuni realiste care sa ne permita atingerea obiectivelor declarate. Agricultura definesc stadiul actual: • • agricultura cu putini fermieri, în româneasca poate fi prezentata prin cele câteva elemente care could

From the presented elements, we can try to draw a „portrait” of the Romanian agriculture at the beginning of the new millennia and few steps far from the European Union accession. Even if the picture resulting from this drawing is not very colourful or delightful, the necessity of increasing the awareness over the sate of the art contributes on founding the bases for the future development. We consider that the times on which we hide the elements placing us on unfavourable places or ranking us low, is now far in the past. It is now time to recognize openly the stage on which we are, to start from a healthy base on formulating realistic strategies and actions, which will allow the achievement of the declared objectives. The Romanian agriculture can be presented through a series of elements which define the actual juncture: • • An agriculture with to few farmers, in the real sense of the word; An agriculture dominantly of

adevaratul sens al cuvântului; agricultura dominant de subzistenta, în care celula dezvoltarii, ferma privat familiala este subdimensionata; • • • un potential natural neexploatat si în degradare; un nivel tehnic al exploatarii nespecific perioadei în care ne aflam; un nivel redus al veniturilor realizate din exploatarea agricola datorat costurilor si consumurilor specifice extrem de ridicate pe unitatea de produs sau de exploatare dar cu efecte extrem de reduse la nivelul retururilor;

subsistence, in which the development cell, the private family farm is underdimensioned; • • An unexploited natural potential in degradation; A technical level of the agricultural exploitation unspecific to our time / moment; • A low level of the incomes from farming due to the extremely high consumptions

31

material genetic impropriu cerintelor pietei, si mai grav, la un nivel redus al calitatii si lipsit de uniformitate;

and costs per unit of product or exploitation, with very low effects on the returns; • Improper genetic material next to the market demands, and more serious, with a very low level in quality and lacking uniformity; • • A high de-capitalization of the farms regardless the form or status; The lack of specific intervention tools from the state side: an appropriate crediting system and protection forms for farmers; •

• •

puternica decapitalizare a exploatatiilor, indiferent de forma; lipsa mijloacelor specifice de ajutor din partea statului: forme adecvate de creditare si protectie a fermierilor;

implicare redusa a structurilor statului în dezvoltarea agricola si rurala si lipsa unor politici si strategii clare de dezvoltare si aderare. Daca acum mai putin de 100 de ani

A reduced involvement of the State structures in agricultural and rural development and the absence of the clearly defined policies and strategies for development and accession. If less than hundred years ago, the

Europa era una a regiunilor, desi într-un context politic total diferit, tendintele actuale sunt orientate în acelasi sens. Identitatea regionala are o greutate specifica însemnata în dezvoltarea economica a zilelor noastre. Efortul nefocalizat poate conduce la stagnari ale unor dinamici locale pronuntate sau la eforturi considerabile nejustificate prin efectele obtinute. O dezvoltare rezonata, pe baza acestor principii, poate conduce la scurtarea drumului si la intrarea într-o normalitate asteptata. total

Europe was an Europe of Regions, even if under different historical and political circumstances, the actual trend is oriented in the same direction. The regional identity has a specific and important weight in our day’s economical development. Unfocussed effort can drive to stagnation of pronounced local dynamics or to considerable efforts unjustified by the obtained effects. A reasonable development based on these principles can take us to a shorter way and to the entrance of an expected normality.

32

1.2. CONTEXTUL INTEGRARII ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANA. PERSPECTIVE SI ESTIM ARI Directoratul pentru Agricultura al

1.2. THE CONTEXT OF THE ROMANIA’S ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION. PERSPECTIVES AND ESTIMATIONS The General Directorate for Agriculture of the European Commission realized an impact study, the Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s. For the purpose of this impact assessment four different policy scenarios have been considered, iar described bellow: 1. baseline, which assumes non accession and unchanged agricultural policies in the CEEC's, 2. the implementation of the CAP without direct payments. Production quotas are based on a recent reference pe riod (CAP); 3. the implementation of the CAP with full direct payments and quotas. The reference quantities are based on recent reference periods (CAP DP); 4. and finally the implementation of the CAP with full requested direct payments and quotas. The referenc e quantities are based on the negotiation position of the Candidate Countries submitted up to July 2001 (CC Position). We consider as extremely useful to present the estimated evolution as from the point of view of the Romania’s accession and the impact th at the accession will have especially in agriculture over the markets and incomes. The evolution of the marketable surplus for de

Comisiei Europene a realizat un studiu de impact asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea Uniunii cu statele central si est europene. În acest scop au fost luate în considerare patru situatii, descrise mai jos: 1. baza, nu presupune largirea politicile agricole ramân neschimbate în CEEC, 2. implementarea PAC fara plati directe. Cotele de productie se bazeaza pe perioada de referinta recenta (CAP); 3. implementarea PAC cu plati directe complete si cote. Cantitatile referinta se bazeaza pe perioade de referinta recente (CAP DP ); 4. si implementarea PAC cu platile directe solicitate, complete si cote. Cantitatile de referinta se bazeaza pe pozitia de negociere a statelor candidate, pozitie avansata în iulie 2001 (CC Pos.). Consideram utila prezentarea evolutiei estimate prin prisma aderarii României la Uniunea Europeana si a impactului pe care aderarea îl va avea pentru agricultura si în special asupra veniturilor si a pietelor agricole. Evolutia surplusului de carne de porc si de carne de pasare estimat pentru nivelul

33

anului 2007 este redata în fig. 1.8.

the pork and poultry meat, estimated for the level of 2007 is presented in fig. 1.8.

Figura 1.8. Evolutia surplusului destinat pietei pentru carnea de porc si pasare în UE 15, CEEC 10 si UE 27 în 2007

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu CEEC, Martie 2002 Figure 1.8. Development of marketable surpluses for pork and poultry in the EU-15, the CEEC’s and the EU-25 in 2007

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

34

Pentru UE 25, variatiile sunt extrem de reduse, pe ansamblu, chiar daca în scenarii diferite efectele pot fi opuse pentru actualele state membre si pentru statele candidate, în special în cazul carnii de porc. În cazul cerealelor evolutiile posibile sunt net diferite de situatia plantelor ol eaginoase (fig. 1.9.). Daca pentru acestea din urma scenariile conduc spre o scadere drastica, la cereale oricare dintre situatiile considerate în evaluarea

For EU 25 the variations are extremely low on the o verall trend, even if for different scenarios the effects can be opposite for the actual member states, especially in the case of pork meat. For the cereals, the possible evolutions are totally different from the situation of the oilseed crops (fig. 1.9.) . If for these last ones all scenarios are driving to a decline, for cereals all situations considered in assessing the impact are favourable to the candidate countries.

impactului sunt favorabile statelor candidate.

Figura 1.9. Evolutia surplusului destinat pietei pentru cereale si oleaginoase în UE 15, CEEC 10 si UE 27 în 2007

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu CEEC, Martie 2002

35

Figure 1.9. Marketable Surplus for Cereals and Oilseeds in the CEEC-10, the EU-15 and the EU-25 in 2007

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

Efectele pe care suprafetele de teren necultivate dar întretinute si platile directe îl pot avea pentru productiile de cereale si oleaginoase, sunt redate în fig. 1.10.

The effects that set aside areas and direct compensatory payments can have over the cereals and oilseed crops, are presented in fig. 1.10.

36

Figura 1.10. Efectul platilor directe si a suprafetelor necultivate întretinute la productia de cereale si oleaginoase în CEEC, în 2012

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu CEEC, Martie 2002 Figure 1.10. The Effects of Direct Payments and Set-aside on Production of Cereals and Oilseeds in the CEEC’s in 2012

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

37

Figura 1.11. Venitul relativ a unei ferme de 20 ha în 2002 si 2007 (VBA / salariu mediu anual brut)

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu CEEC, Martie 2002 Figure 1.11. Relative income of a 20 ha farm in 2002 and 2007 (GVA/gross average annual wage)

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

38

Veniturile relative ale unei ferme, considerata de talie medie pentru statele candidate, în 2007 comparativ cu anul de plecare 2002, sunt redate în fig. 1.11. România conduce autoritar pentru oricare dintre scenarii, pe de o parte datorita bazei de calcul, iar pe de alta parte datorita efectului masurilor. Un alt element demn de luat în considerare în interpretarea figurii este reprezentat de costurile extrem de reduse cu forta de munca în agricultura româneasca. Evolutia pietei carnii de porc în statele candidate, pentru orizonturile 2007 si 2012 (fig. 1.12.), evidentiaza o crestere a consumului acompaniata de o scadere a productiilor. O situatie avantajoasa producatorilor din actualele state membre.

The

relative

incomes

of

a

farm

considered as an average size for the candidate countries in 2007, compared to the base year 2002, are presented in fig. 1.11. Romania is leading for any of the considered scenarios, on one side due to the calculation base and on the other side because of the effects of the measures. Another element important to have in view when reading the figure is represented by the extremely low costs with labour in the Romanian agriculture. The pork market evolution for the candidate countries, regarding the horizons 2007 and 2012 (fig. 1 .12.), highlights an increase of the consumption together with a decrease of the productions. This situation is in the advantage of the producers from the actual member states.

Figura 1.12 Piata carnii de porc în CEEC (mil. t)

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu CEEC, Martie 2002

39

Figure 1.12 Pork Markets in the CEEC’s under different Scenarios (Mill. t)

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s Piata carnii de pasare (fig. 1.13.) este însa în trend opus, favorizând statele candidate, cu un nivel superior al productiilor fata de nivelul estimat al consumului. Acestea în conditiile în care în Uniunea Europeana nu exista forme de ajutor specifice acestui tip de productie. Acest trend poate fi însa dictat de preferintele considerabil consumatorilor, mai redus al ca si de disponibilitatea pietelor externe, pe lânga nivelul investitiilor de înfiintare a unei exploatatii. Alte considerente pot fi legate de nivelul de afectare al mediului prin productia de carne de pasare, mult mai usor de controlat în comparatie cu producerea de carne de porc. The poultry market (fig. 1.13.) it is evolving in opposite trend, in favour of the candidate countries, with a higher level of productions next to the estimated level of consumption. And this evolution is estimated under the conditions in which the European Union does not provide any specific help forms for this type of production. This trend can be imposed by the customer preferences and by the availability of the external markets, also taking into account the considerable lower level of the initial investments in creating such an operation. Other aspects can regard the environment impact of the poultry production, much easier to control compared to the pork production as an example.

40

Figura 1.13. Piata carnii de pasare în CEEC (mil. t)

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu CEEC, Martie 2002 Figure 1.13. Development of Poultry Markets in the CEECs under different Scenarios (Mill. t)

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

41

Structura utilizarii suprafetelor în statele candidate la orizontul 2012 este redata în fig. 1.14. De remarcat faptul ca volumul suprafetei destinate cultivarii cerealelor variaza în limite destul de reduse, în comparatie cu suprafata destinata oleaginoaselor.

The structure of the utilized area for the candidate countries in the perspective of 2012 it is estimate and presented in fig. 1.14. We can observe that according to the estimations the area designated for cereals vary on a tight range compared with the oilseeds’ estimated area.

Figura 1.14. Structura utilizarii suprafetelor în CEEC pentru perioada de baza si 2012 (mil. Ha)

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu CEEC, Martie 2002

42

Figura 1.14. Structure of Area Use in the CEECs under different Policy Scenarios in the base period and 2012 (Mill. ha)

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

Aceasta structura anticipeaza evolutia pietei cerealelor (fig. 1.15.). Astfel, nivelul productiilor va fi considerabil mai mare decât cel al consumului, pe fondul unei cresteri a importantei consumului uman fata de necesarul pentru furaj. Revenim astfel asupra importantei reorientarii productiei de cereale românesti pe noi principii de calitate si la necesitatea reasezarii sortimentului de soiuri si hibrizi în paralel cu ajustarea nivelului tehnic de exploatare.

This structure anticipates the evolution of the cereals market (fig. 1.15.). According to the estimations, the production’s level will be considerably higher compared with the consumption with a background incr ease of the human consumption next to the fodder needs. We stress again the importance of reorienting the Romania’s cereals production based on new quality standards and the need of re establishing the cereals breeds and hybrids sort parallel with the technical adjustment in farming.

43

Figura 1.15. Evolutia pietei cerealelor în CEEC (mil. t)

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu CEEC, Martie 2002 Figura 1.15. Development of Cereal Markets in the CEECs in Different Scenarios (Mill. t)

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

44

Astfel, nisa disponibila pe piata comuna va putea fi ocupata cu succes si în special cea destinata consumului uman, cu un avantaj superior. Estimarile legate de evolutia pietei de oleaginoase pentru statele candidate (fig. 1.16.), sunt însa mai putin favorabile, nivelul productiei coborând drastic sub nivelul consumului pentru oricare dintre scenariile propuse, cu exceptia celui de baza. Oscilatiile nivelului productiilor înregistrate pâna în 2002 se vor putea stabiliza, cu pretul coborârii sub nivelul consumului estimat. Cu toate acestea, reducerea este mai putin importanta în comparatie cu statele membre al uniunii, unde scaderea, indiferent de scenariu, este una drastica (fig. 1.9.).

In this way, the available niche on the common market can be successfully acquired and especially the one addressing the human consumption, rising into a superior advantage. The evaluations concerning the oilseeds’ market are less favourable for the candidate countries (fig. 1.16.) the estimated production level decreasing drastically under the evaluated consumption level for any of the considered scenarios, except the base one. The variations of the production levels recorded until 2002 could stabilize by lowering under the estimated consumption level. Even though the reduction is less important for the candidate countries compared with the member states where the decreasing is highly important regardless the scenario (fig. 1.9.).

Figura 1.16. Evolutia pietei de oleaginoase în CEEC (mil. t)

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor pr in largirea UE cu CEEC, Martie 2002

45

Figura 1.16. Oilseed Markets in the CEECs under different Scenarios (Mill. t)

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s Evolutia surplusului pe piata cerealelor, pentru statele candidate, atât pentru orizontul 2007 cât si pentru 2012, este extrem de favorabila acestora (fig. 1.17.). Evolutia nesigura si oscilanta din ultima decada este estimata la valori extrem de optimiste pentru majoritatea liniilor de productie. Diferenta fata de scenariul de baza este însa frapanta si spectaculoasa. Ceea ce poate conduce la concluzia ca viitorul comun este unul fericit pentru piata cerealelor, spre deosebire de plantele oleaginoase. Aceeasi concluzie poate însemna si o deplasare a productiilor de cereale spre statele candidate sau o orientare a fermierilor din statele candidate spre aceste productii datorita masurilor specifice si sistemului de plati directe. The evolution of the market surplus for cereals concerning the candidate countries, both for 2007 as for 2012 horizons, is extremely favourable (fig. 1.17.). The uncertain and fluctuating evolution for the last decade it is estimated to transit to extremely optimistic values for most of the productions. The difference to the base scenario is spectacular and highly visible which can drive us to the conclusion that the common future is more favourable to the cereals market than to the oilseeds’ crops. The same conclusion can drive to a displacement of the cereals’ productions to the candidate countries or to an orientation of the farmers from the accessing countries to these productions due to the specific aids and direct compensatory payments.

46

Figura 1.17. Evolutia surplusului pe piata cerealelor în CEEC (mil. t)

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu CEEC, Martie 2002

Figura 1.17. Development of Cereal Market surpluses in the CEECs under different Scenarios (Mill. t)

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

47

Figura 1.18. Productia de lapte, efectivul de vaci de lapte si productia de lapte în CEEC (mil. t)

Sursa: DGAGRI – Analiza impactului asupra pietelor agricole si a veniturilor prin largirea UE cu CEEC, Martie 2002 Figura 1.18. Production of Milk, the Dairy Herd and Milk Yields in the CEECs under different Scenarios (Mill. t)

Source: European Commission Directorate General for Agriculture - Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEEC’s

48

Efectivul de vaci de lapte, desi în declin pe ansamblul CEEC pâna în 2002, beneficiaza de estimari optimiste pentru orizonturile 2007 si 2012 (fig. 1.18.). În aceeasi linie, desi cu variatii mai putin importante, se înscrie si productia de lapte. Iata, deci, perspectivele în care România se va integra în Uniunea Europeana, viziunea interna a Uniunii modelata în diferite scenarii. Certitudinea este reprezentata de un viitor comun. Modul în care diferitele fenomene care însotesc largirea Uniunii si aderarea statelor candidate, se vor produce si vor influenta dezvoltarea viitoare, depinde numai de efortul comun. procesul. Intrarea României în UE nu va însemna un pachet de beneficii care vine sa repare greselile facute sau problemele nerezolvate pâna în momentul integrarii, ci înseamna, în primul rând seriozitate si respectarea angajamentelor asumate. Înseamna obligatii înainte de drepturi si sacrificii în numele viitorului comun. Atunci când procesul de aderare, în ansamblul sau, cu pleiada de actiuni de întreprins, dintre care unele imediat si în regim de urgenta, va fi pe deplin înteles si însusit de catre toti participantii la viata sociala si economica, atunci distanta fata de statutul de stat membru va fi considerabil micsorata. Locul si pozitia serviciilor de consultanta pe parcursul acestui proces de integrare, dar mai Determinarea si consecventa sunt cuvintele de ordine care trebuie sa acompanieze

The dairy cattle even if declining for the CEEC’s by 2002, benefits from the same optimistic assessment for the 2007 and the 2012 horizons (fig. 1.18.). On the same trend but with lower variations we can record the milk production. These are the perspectives under which the Romania will access the European Union, the inner vision of the EU modelled in different scenarios and the certitude is represented by a common future. The way in which the Union enlargement and the accession process will occur and will influence the future development depends exclusively on the common effort. The commitment and the determination are the characteristics which should accompany the process. The Romania’s accession to EU will not represent a package of benefits which will fix the mistakes or the unsolved problems by the enlargement moment, but will correspond to seriousness and respecting the assumed engagements. It means obligations before rights and sacrifices for the common future. In the moment when the accession process, entirely, with all necessary actions, from which some are imperative and immediate, will be completely understood by all the participants to the social and economical life, the distance to the member state status will be considerably shorter. The place and the position of the extension services during all this integration and

49

ales dupa încheierea sa, este unul extrem de important. Daca ne referim la structurile publice, indiferent de forma pe care acestea o vor avea în viitor, acestea sunt chemate sa realizeze interfata cu comunitatea fermierilor, sa contribuie la implementarea dezvoltare politicilor sa agricole si de rurala, sprijine demersurile

accession process, but especially after it, is extremely important. If we address the public structures, regardless the form that those will have in the future, they are called to realize the interface with the farmers’ community, to implement the agricultural and rural development policy, to support the farmers’ through the specific administrative labyrinth, both on national and European level, to actively integrate in the promotion of the novelties in the field of agriculture, to contribute to the professional training and education in order to answer the demand, the needs and the availabilities of the farmers, to answer the increasing requirements of the “new” motivated and dynamic farmers,. The private structures, regardless the structure or form they can have, can subscribe to the earlier defined functions for the public services and can benefit from public subsidies of a certain number of specific actions, following the European model. By the functions they are requested to fulfil the extension services are seen as an engine of the development, a promoting and interfacing element with the rural and agricultural world. This position has to be acquired, and especially assumed in real time in order to contribute actively in the transformation of the Romanian agriculture and its integration into the European family.

fermierilor prin labirintul administrativ specific, atât nivelului national cât si european, sa integreze activ promovarea noului în domeniul agriculturii, sa contribuie la formare profesionala în forme care sa raspunda cerintelor, nevoilor si disponibilitatii fermierilor, sa raspunda cerintelor în continua crestere al unor fermieri „noi”, motivati si dinamici. Structurile private, indiferent de structura din care provin sau forma pe care o îmbraca, pot subscrie functiunilor definite anterior pentru structurile publice si pot beneficia de subventionarea publica a unor activitati specifice, dupa modelul european. Prin functiunile pe care sunt chemate sa le realizeze, serviciile de consultanta si extensie agricola se constituie în motor al dezvoltarii, element promotor si de interfata cu lumea rurala si agricola. Pozitia acestora trebuie însusita, dar mai ales asumata, în timp util pentru a putea contribui activ în procesul de transformare si integrare al agriculturii românesti în familia europeana.

50

1.3. STAREA PREZENTA SI STRUCTURA SERVICIILOR DE CONSULTANTA PUBLICE SI PRIVATE ÎN AGRICULTURA

1.3. THE PRESENT STATE AND THE STRUCTURE OF THE PUB LIC AND PRIVATE EXTENSION SERVICES IN AGRICULTURE

Piata serviciilor de consultanta pentru agricultura în România este una insuficient dezvoltata dar în continua expansiune. Atunci când ne referim la dinamica, avem în vedere în special segmentul privat de servicii. Desi acesta prezinta un volum relativ redus în ansamblu, calitatea serviciilor oferite si modul în care acestea sunt transferate spre beneficiari, dar mai ales perceptia fermierilor si gradul de satisfactie ridicat ne obliga sa plasam structurile private pe o pozitie la care structurile publice pot doar sa râvneasca deocamdata. Consultanta agricola în România poate fi redata complet prin structurarea acesteia în servicii publice si servic ii private. Segmentul public este reprezentat de Agentia Nationala pentru Consultanta Agricola, structura cu acoperire nationala, prezenta în teritoriu pâna la scara comunitatii fermierilor. Datorita acoperirii nationale si reprezentarii Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, prin rolul pe care trebuie sa-l joace în transpunerea politicii agricole si prin pozitia de vector al viitoarelor orientari de dezvoltare agricola, aceasta structura, pozitia sa curenta si posibilele dezvoltari viitoare ale acestor servicii, vor fi dezvoltate mai cuprinzator în acest subcapitol. Pentru a întregii imaginea serviciilor publice, trebuie sa adaugam The market of the extension services for agriculture in Romania is underdeveloped but expanding continuously. When we address the dynamics of this process we have in view especially the private segment of these services. Even if its the volume is relatively small the quality of the offered services and their transfer mode to the beneficiaries, moreover, the perception of the farmers and their high satisfaction level are placing the private structures to a position which can only be aimed so far by the public structures. The agricultural extension in Romania can be completely pictured by structuring it into public and private services. The public sector is represented by the National Agency for Agricultural Consulting (A.N.C.A.), structure with wide national coverage, present on the local level down to the farmers’ community scale. Due to its national coverage and representing the Ministry of Agriculture, Food and Forestry through the role it should play in transposing the agricultural policy and by its position of vector for the future orientation of the agricultural development, this structure by its actual position and the possible future development of its services, will be presented in extenso in this

51

structurile de consultanta agricola dezvoltate de catre universitatile de stiinte agricole si alte structuri de cercetare. Desi ponderea acestora pe piata serviciilor de consultanta agricola este redusa, demersul absolut firesc de creare a acestor structuri, se poate constitui într-un vector important de dezvoltare ulterioara si de completare a paletei de servicii oferite spre fermieri. Pornind de la traditia europeana în domeniu, dar mai ales de la cea nord-americana, putem spune ca acest pilon reprezentat de catre universitatile de stiinte agricole merita explorat si mai ales exploatat în directia dezvoltarii unei structuri specifice de consultanta si extensie universitara, benefic în primul rând fermierilor, dar nu în ultimul rând structurilor care le dezvolta. Pozitia pe care cele doua structuri o pot dezvolta în comun sau separat nu trebuie sa fie neaparat una de concurenta si competitie. Consideram ca o colaborare între cele doua este benefica nu numai partenerilor dar mai ales comunitatii fermierilor. Dezvoltarile viitoare vor proba daca un astfel de parteneriat este posibil si daca rezultatele unui efort comun se justifica. Având în vedere deschiderea suficienta pe care universitatile de stiinte agricole o pot avea în acest demers pentru o colaborare fructuoasa, consideram ca dificultatile de ordin administrativ pot fi depasite tinând cont de pozitia relativ dificila în care se gasesc astazi structurile de consultanta publice si determinarea universitatilor în implicare. Sectorul privat este reprezentat de structuri de consultanta agricola orientate unic

chapter. In order to complete the public services we should add the extension services for agriculture developed by the agricultural universities and the other research structures. Although the market share on agricultural extension services is reduced for these organisations their natural creation can be an important vector for future developments and completion of the services’ package offered to the farmers. Starting from the European tradition on this field, but especially from the North American experience, we can say that this pillar, represented by the agricultural universities is worth to be explored and exploited in the way of developing a specific university extension and consultancy structure, with major benefits, first for the farmers but not last for the developing organisations. The position that the two structures can develop in common or separately does not need to be necessarily a competition or concurrency position. We consider that collaboration between the two public structures has advantages not only for the partners but especially for the farmers’ community. The future developments will prove if this kind of partnership is possible and if the results of a common effort are justified. Considering the sufficient opening that the agricultural universities can have in this approach for a fruitful collaboration, we consider that the administrative difficulties can be overcome taking into account the relatively difficult position of the public extension services and the commitment of the universities in their

52

spre oferirea de servicii si mijloace, forma acestora fiind cel mai adesea de Organizatii Neguvernamentale. Prezenta si acoperirea acestora, atât la scara teritoriului cât si a activitatilor desfasurate este restrânsa si limitata frecvent la o comunitate, o productie sau o regiune. Exemple de astfel de structuri, cu o istorie importanta în peisajul românesc al ultimului deceniu, îl reprezinta structurile dezvoltate de GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH), ca aceea care se adreseaza formarii si marketingului productiei viticole, sau cu structuri pentru productia de carne de porc sau productie de lapte. Pe lânga structurile specific de consultanta, exista si alte forme ale unor structuri administrative europene care au un spectru mai larg de activitati pentru agricultura dar care adreseaza o regiune specifica, pe care o acopera în exclusivitate. Tabloul serviciilor private se completeaza cu serviciile dezvoltate de companiile private ofertante de input-uri pentru agricultura. Greutatea acestora din urma este însa extrem de redusa, prezenta acestora justificânduse prin structurarea de aceeasi maniera a companiilor internationale ce produc si / sau comercializeaza input-uri. Revenind Hotarârea de la Agentia nr. Nationala de Consultanta Agricola, aceasta a fost creata prin Guvern 676/30.09.1998 modificata si completata prin Hotarârea de Guvern nr. 676/1999, este o institutie publica cu statut si personalitate juridica, subordonata Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si

involvement. The private sector is represented by agricultural extension structures oriented only on providing means and services, often represented by Non Governmental Organisations. Their presence and coverage, both on geographical scale and developed activities is restraint and often limited to a production, a community or a region. Examples of such organisations with an important history for the last decade in the Romanian “landscape”, are represented by the structures developed by GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH), such as those addressing the training and the marketing of the wine production, or structures for pork or milk production. Beside specific extension structures there are other forms of certain European organisations with a wider activities’ spectrum for agriculture but who address a specific region which they cover entirely. The picture of the private segment is completed with the offer of the industries, private companies, suppliers of inputs for agriculture. Their market weight is extremely low and the presence can be explained by the fact that they are locally structured following the general shape and organisational structure as the international companies, input producers / suppliers, to which they belong. Returning to the National Agency for Agricultural Consulting, its creation was stated by the Government Decision no. 676/30.09.1998 modified and completed by the Government Decision no. 676/1999; it is a public institution

53

Padurilor. Finantarea acestei structuri este în întregime dependenta de bugetul de stat. Structura centrala acopera activitatile de management, marketing si relatii internationale, studii economice si strategii, educatie, cercetare, pregatire si mass-media precum si activitati specifice de administrare, finante si contabilitate, servicii juridice si resurse umane. Structura organizatorica a A.N.C.A. este redata în fig. 1.19.

with legal status, subordinated to the Ministry of Agriculture, Food and Forestry. The financing of this structure is entirely depending on the State budget. The central structure accomplish the management, marketing and international relations, economic studies and strategies, education, research, training and mass-media as well as specific administrative, financial and accountancy, juridical services and human resources. The organisational structure of the A.N.C.A. is presented in fig. 1.19.

Figura 1.19. Structura organizatorica a A.N.C.A.

0,1,6758/ $',0,1,675$7,(, 38%/,&(

0,1,6758/ ('8&$7,(, 6, &(5&(7$5,,

0 , 1 , 6 7 5 8 / $* 5 ,&8 / 78 5 ,, $ / , 0 ( 1 7 $ 7 , ( , 6 , 3$ ' 8 5 ,/ 2 5

2UJDQLVPH L W U D L Q O %DQFD Q H Q WR D H 0RQGLDOD8 QLXQHD (XURSHDQD

$FDGHPLDGH6 WQW LL H$JUFRO L H V 6L Y H L OLF ' L H WDGHGH] YRO H UF L W DU H[W Q L V U H VH LW DQVI HU W K R RL H Q O JF

86$09

& QL L R VOL MG W Q XH HH $6( $ * ( 1 7 , $ 1 $ 7,2 1 $ / $ ' ( &2 1 6 8 / 7$ 1 7 $ $*5,&2/$ $ 1 & $ ' ,5(&7,$ * ( 1 ( 5 $ / $ 3 ( 1 7 5 8 $ * 5 ,&8 / 78 5 $ 6 , , 1 ' 8 6 7 5 , ( $ / ,0 ( 1 7 $ 5 $

QS F R D H , V HW U W VR D H FOU MG W Q XH HH

&Q U H WH -XGHWHQHG H & QX W Q D R VO D W $JULFROD

Q WW W VL DW & RP S , V L X H 6W LXQL & Q X W Q DH[ W HV R VO D W HQVL L W D VH W U Q I U HKQRO F RJL

& Q U O HG H W H RFDO H F Q X W Q DDJUFRO R VO D W L D

3 R X D R L L L RFL DW U G F W U DJUFRO V HW L DVRFL LQ L G L L JU Y ] DW DW GYL XDO Q XSXO L G L

Sursa: A.N.C.A. Bucuresti

54

Figure 1.19. Organisational structure of A.N.C.A.

0,1,6758/ $',0,1,675$7,(, 38%/,&(

0,1,6758/ ('8&$7,(, 6, &(5&(7$5,,

0 , 1 , 6 7 5 8 / $* 5 ,&8 / 78 5 ,, $ / , 0 ( 1 7 $ 7 , ( , 6 , 3$ ' 8 5 ,/ 2 5

2UJDQLVPH L W U D L Q O %DQFD Q H Q WR D H 0RQGLDOD8 QLXQHD (XURSHDQD

$FDGHPLDGH6 WQW LL H$JUFRO L H V 6L Y H L OLF ' L H WDGHGH] YRO H UF L W DU H[W Q L V U H VH LW DQVI HU W K R RL H Q O JF

86$09

& QL L R VOL MG W Q XH HH $6( $ * ( 1 7 , $ 1 $ 7,2 1 $ / $ ' ( &2 1 6 8 / 7$ 1 7 $ $*5,&2/$ $ 1 & $ ' ,5(&7,$ * ( 1 ( 5 $ / $ 3 ( 1 7 5 8 $ * 5 ,&8 / 78 5 $ 6 , , 1 ' 8 6 7 5 , ( $ / ,0 ( 1 7 $ 5 $

QS F R D H , V HW U W VR D H FOU MG W Q XH HH

&Q U H WH -XGHWHQHG H & QX W Q D R VO D W $JULFROD

Q WW W VL DW & RP S , V L X H 6W LXQL & Q X W Q DH[ W HV R VO D W HQVL L W D VH W U Q I U HKQRO F RJL

& Q U O HG H W H RFDO H F Q X W Q DDJUFRO R VO D W L D

3 R X D R L L L RFL DW U G F W U DJUFRO V HW L DVRFL LQ L G L L JU Y ] DW DW GYL XDO Q XSXO L G L

Source: A.N.C.A. Bucharest Obiectivele generale ale Agentiei se refera la ameliorarea cunostintelor producatorilor privati pentru a activa capacitatea acestora de decizie piete în context de economic ofertanti competitiv, de servicii, promovarea de servicii variate ca parte a unei pluraliste modificarea taliei exploatatiilor private prin utilizare tehnologiilor moderne (prioritate de vârf declarata a A.N.C.A.) si formarea de formatori. Domeniile principale pe care le adreseaza în formare se refera la managementul exploatatiilor, elaborarea de planuri de afaceri, marketingul produselor agricole, administrarea The general objectives of the Agency refers to amelioration the private farmers’ knowledge in order to activate their decision capacity in an economic context based on competition, promoting a broad range of services as part of a pluralist market of service providers, changing the private family farm’s size by the use of modern technologies (top priority declared by A.N.C.A.) and training trainers. The main areas addressed on the training field refers to farm management, business plans elaboration, marketing of the agricultural products, financial administration of the farms,

55

financiara a exploatatiilor, utilizarea mijloacelor moderne ca retele de comunicare globa le, programe si modele de simulare, utilizarea calculatorului, evaluari tehnice si financiare. Domeniile de actiune strategica ale A.N.C.A. se sprijina pe principiile de baza conform carora fermierul privat este principalul beneficiar al activitatilor de consultanta. Conform acelorasi principii fermierii sunt clasificati functie de criterii specifice referitoare la solicitari, sisteme de productie, interese comune si au libertatea de a alege servicii de consultanta liber pe o piata pluralista si într-un sistem competitiv de servicii publice si private. Promovarea unui sistem descentralizat de servicii orientat spre o asistenta eficienta spre fermieri si mentinerea caracterului gratuit al serviciilor pe termen scurt si mediu, oferirea de suport pentru formare si orientarea spre un sistem orientat spre piata al fermierilor sunt, de asemenea, elemente ce stau la baza formularii principiilor de actiune. Consolidarea pozitiei A.N.C.A. drept furnizor principal de servicii de consultanta si promovarea autonomiei functionale si financiare pe termen lung depinde în mod critic de câstigarea credibilitatii clientilor, în speta a fermierilor si a comunitatii acestora. Cel putin deocamdata pozitia acestora este privilegiata de volumul relativ redus de servicii oferite de concurenta. Analiza noastra poarta asupra calitatii serviciilor, atât la prestator cât si la beneficiar, domeniu în care structurile private devanseaza cu mult structurile publice. Desi cu un grad de acoperire extrem de

use of the modern communication means, such as global communication networks, software and simulated models, computer use, technical and financial evaluations. The strategic action domains of A.N.C.A. are based on the principles according to which the farmer is the main recipient of the extension activity. According to the same principles the farmers are classified function of specific criteria related to the demand, production systems, common interests and the freedom of choice in extension services, on a pluralist market, in a competition system of public and private services. Promoting a decentralised services’ system oriented to an effective assistance accorded to the farmers and maintaining the free-of-charge character of the services on short and medium term, providing support on training and guidance to a market oriented system, are also elements on which is based the formulation of the action pr inciples. Consolidating the A.N.C.A.’s position as main service provider in the extension field and promoting functional and financial autonomy on long term depends critically on earning the customers’ credibility, respectively, farmers and their community. At least for the moment, this position is privileged by the reduced volume of services provided by the competitors. Our analysis addresses the quality of the services on both sides – provider and beneficiary, filed on which the private structures are highly in advance compared to the public ones. Even with an extremely high coverage level, secure financing, although not very

56

ridicat, cu o finantare stabila, desi nu extrem de importanta, cu acces la instrumente de sustinere a activitatilor agricole, cu publicatii si instrumente de diseminare la îndemâna, A.N.C.A, prin Oficiile Judetene de Consultanta Agricola si local prin birourile sau agentii de consultanta, nu reuseste sa convinga si sa ocupe pozitia vizata si declarata. Fezabilitatea structurii nu reuseste sa convinga la nivelul administratiei centrale astfel încât viitorul functionarii si structurarii

important, with access to the specific tools of supporting the agricultural activity, disposing of publications and disseminating facilities, the A.N.C.A, through its County Offices for Agricultural Consulting and locally by offices or extension agents, does not succeed on convincing and acquiring the aimed and declared position. The feasibility of the structure does not convince on the central administration level to that extent to which the future of the functioning and structuring of the services on national level is under a large question mark today. The creation of the Agency is a necessity in all states with an important agric ultural sector. The form and the supporting frame of the services are shaped differently from country to country depending on tradition, history and development. The common element for all of them is represented by formulating the need and modelling the demand in a way to answer and suit the best to the farmers’ needs and the possibilities of the administration, professional or private structures to support these services. Their efficiency raise mainly form the market oriented services, regardless the competitors, quality of the services, customer-provider relation its possible evolution. Implementing a Customer Related Management (C.R.M.) allows the achievement or consolidation of a top position on the market of extension services. In order to balance such a situation it is necessary that the feedback from the farmers is at least on the same importance level with the acquired results of the extension

serviciilor la nivel national se gaseste sub un mare semn de întrebare astazi. Crearea acestei agentii este un act de necesitate în toate statele cu un sector agricol important. Forma si modul de sustinere a serviciilor difera de la un stat la altul functie de traditie, istoric si dezvoltare. Elementul comun tuturor acestora este dat de formularea necesitatii si de modelarea acesteia astfel încât sa raspunda cât mai bine nevoilor fermierilor si posibilitatilor administratiei sau structurilor profesionale sau private de a sustine aceste servicii. Eficienta acestora deriva, în primul rând, din orientarea de piata a serviciilor, indiferent de competitori, de calitatea serviciilor, de relatia ofertant-client si de evolutia posibila a acesteia. Implementarea unui sistem de management legat de client (C.R.M. – Customer Related Management) permite cucerirea sau consolidarea unei pozitii de top pe o piata a serviciilor de consultanta. Pentru balansarea unei astfel de situatii este necesar ca feed-back-ul de la fermieri sa fie cel putin la fel de important ca rezultatele atinse de agentii de consultanta. Nu

57

numai

câstigarea

încrederii

comunitatii

agents. Not only earning the farmers’ community trust is highly important but the constant level and the quality of the services together with agricultural policy support and professional representation. The possible conflict of interests between the elements of the agricultural policy and the immediate action way identified by farmers should not constitute again cooperation barriers, which can drive to refuse and generate tensions between partners. Placing all participants to the agricultural extension on equal position, farmers and extension agents, drives not only to a closer cooperation but also to a correct assessment of the value of the exchanged or offered services. Although aiming high through its general and specific objectives, the Agency did not succeed on imposing itself on the agricultural extension market until now. We consider that it is the moment when the advantage of the presence can be superiorly valorised through services and extension programmes, which can enhance the credibility from the farmers’ community side. Modifying the approach and the current position, reconsidering the organising and functioning way, a considerable higher added value to the offered services can drive to a sustainable re-founding of the Agency’s activity. The advantages of the partnership with the agricultural universities can be represented by a neutral based validation for the offered solutions, specialised consultancy for all expertise levels, an efficient transfer of the

fermierilor este extrem de importanta ci si calitatea si constanta serviciilor, ca si sustinerea acestora prin masuri de politica agricola si reprezentare profesionala. Posibile le conflicte de interese dintre elementele politicii agricole si caile de actiune imediata identificate de fermieri nu trebuie sa mai constituie bariere de cooperare care sa conduca la refuzuri si care sa genereze tensiuni între parteneri. Amplasarea pe pozitie de egalitate a participantilor agricola, a în procesul de si consultanta fermierilor

consultantilor, conduce nu numai la apropiere dar si la o apreciere justa a valorii serviciilor schimbate sau oferite. Desi cu obiective generale si specifice curajoase, Agentia nu a reusit sa se impuna pâna astazi pe piata consultantei agricole. Consideram ca este momentul în care avantajul prezentei poate fi valorificat superior prin servicii si programe de consultanta care sa câstige credibilitatea comunitatii fermierilor.

Modificarea abordarii si pozitiei curente, o reconsiderare a modului de organizare si functionare, o valoare adaugata considerabil mai mare la serviciile oferite pot conduce la o reasezare pe baze durabile a activitatii agentiei. Avantajele pe care parteneriatul cu universitatile agricole îl poate prezenta se concretizeaza în validarea pe baze neutre a solutiilor oferite, consultanta de specialitate la toate nivelurile de expertiza, un transfer eficient al mijloacelor si tehnicilor moderne atât pentru

58

productie cât si pentru comunicare, modelare, planificare back. În balanta serviciilor de consultanta oferite astazi în agricultura, raportul calitate / pret este cel care determina pozitia de leader. Analiza curenta conduce spre concluzia evidenta ca astazi, serviciile private sunt incontestabil superioare din punct de vedere al calitatii. Problema nu este însa rezolvata decât acolo unde acestea sunt prezente, iar numarul locatiilor este redus. Din pacate, perspectivele nu rezerva nici o evolutie spectaculoasa din acest punct de vedere. Nici nu este de asteptat, atât timp cât nici în statele cu traditie în utilizarea consultantei agricole, serviciile private dezvoltate ca o afacere sau ca un serviciu al unei companii producatoare de input-uri, nu detin o cota de piata importanta. Prezenta acestora ca indicator de stare si element de comparatie este însa necesara. O forma privata de servicii de consultanta pentru agricultura care prezinta o importanta deosebita pentru piata acestor servicii o reprezinta structurile dezvoltate de catre asociatiile profesionale. Fie ca acestea sunt finantate direct de catre fermieri sau partial, lânga cofinantarea statului, puterea pe care acestea o au asupra comunitatii fermierilor este superioara oricarei alte forme. Desigur ca în situatia României absenta reprezentarii profesionale constituie un impediment major în posibilitatea dezvoltarii unor astfel de servicii. Pe de alta parte puterea financiara extrem de redusa si adoptare de decizii, spre comunitatea fermierilor cu garantarea unui feed-

modern means and technologies, for production but also for communication, modelling, planning and decision making to the farmers’ community with a guaranteed feedback. In the balance of the extension services offered to agriculture today the ratio quality / price is determining the leader position. The current analysis shows with no doubts that the private services are superior from the quality point of view, in our days. The problem is solved only on the areas where these services are present and the number of those locations is restraint. Unfortunately, the perspective is not reserving any spectacular evolution on this field. And it is not expected as far as even in the countries with tradition in agricultural extension the private services developed as business or as service for companies are not detaining important shares on the extension market. However, their presence as status indicator and as comparison element is necessary. Another form for the private extension services highly important for the market of these services represents the structures developed by the professional associations. Whether those structures are financed entirely or only partially by the farmers, jointly with the state subsidies, their power over the farmers’ community is superior to any other forms. Certainly that in Romania’s professional situation bodies the absence a of the major represents

impediment for the possib ility of developing this type of services. On the other hand, the extremely low financial power of the Romanian

59

a fermierilor români conduce la imposibilitatea dezvoltarii de astfel de servicii cu acoperire nationala, prin sustinere proprie exclusiva. Ca ipoteza, putem sa avansam ideea conform careia, o asociatie profesionala de reprezentare a fermierilor care ar beneficia de un buget egal cu acela al Agentiei Nationale pentru Consultanta Agricola ar putea atinge performante net superioare activitatii curente a agentiei. Desigur ca aici exista o serie de variabile care trebuiesc sa atinga un anumit nivel, asa cum ar fi nivelul de întelegere al fermierilor, existenta unor structuri recunoscute de atât reprezentare de membrii profesionala cât si de

farmers drives to the impossibility of developing such services with national coverage, exclusively maintained by own resources. As a hypothesis, we can advance the idea according to whom, if a professional association representing the farmers could benefit from a budget equal to the budget of the National Agency for Agricultural Consulting could achieve results and performances net superior to the current Agency’s activity. It is understood that we have a series of variables which are required to attain a certain level, such as the understanding level of the farmers, the existence of professional representation bodies, recognized both by the members and central agricultural administration, sufficient elasticity on the position of the central administration structures, collecting taxes which can support the financing of the extension activity, delimiting the farmers from the rest of the agricultural active persons (non-farmers) and many others. The current situation allows us to consider this speculation as a possible alternative for development or transfer of the existing structure. This alternative is very realistic considering the European future of the Romanian agriculture. It is imperative to find an immediate solution that can allow the establishment of the agricultural extension’s future on healthy and sustainable basis. Realising this imperative can insure a successful integration from a transitory agricultural policy into the Common Agricultural Policy. We consider that no other implementing tool can prove more feasibility then an efficient

administratia agricola, o pozitie suficient de elastica a structurilor centrale ale administratie i, colectarea de taxe si impozite care sa sustina finantarea activitatii de consultanta, delimitarea fermierilor de restul masei de activi agricoli si înca altele. Situatia curenta ne permite însa doar considerarea acestei speculatii ca o posibila alternativa de dezvoltare sau transfer a structurii prezente. Aceasta alternativa este cât se poate de realista, considerând viitorul european al agriculturii românesti. Se impune însa gasirea unei solutii realiste si imediate care sa permita asezarea pe baze sanatoase si durabile a viitorului activitatii de consultanta. Realizarea acesteia poate conduce la integrarea cu succes a politicii agricole tranzitorii spre politica agricola comunitara. Consideram ca nici un alt instrument de implementare nu se poate dovedi mai fiabil decât un sistem de consultanta pro-activ si

60

eficient, aproape de nevoile fermierilor. Standardele la care trebuie sa ajunga agricultura româneasca într-un interval de timp extrem de redus în comparatie cu evolutia statelor europene sau chiar ale altor state din Centrul Europei, reprezinta o distanta considerabila de la starea de astazi. Nu exista nici un dubiu cu privire la nivelul de atins, exista doar cautari în încercarea de a stabili mijloacele adecvate complexe, pentru aceste atingerea mijloace acestora. trebuie sa Desi se

extension system, pro-active and close to the farmers’ needs. The standards that the Romanian agriculture has to attain in extremely short time compared to the evolution of the European Union member states or even compared with another candidate countries from the Central and Eastern Europe, represents a considerable distance from today’s situation. There are no doubts concerning the level to be achieved, there are only attempts in establishing the appropriate means to accomplish the requirements. Even if complex, these means should prove extremely efficient in action, and the resulting effects should of scale and profound in order to drive to the expected and necessary structural changes. We consider that the future of the Romanian agriculture is a European future and this way has no other alternative. The European integration it is not an option anymore but a major objective to be achieved. Romania’s accession to EU means integration of the Romanian agriculture into a European high competitive system. Moreover, in this system, the failure is sanctioned immediately and drastically. Therefore, the agriculture’s integration or its adjustment to European standards it is not exclusively an agricultural issue, but at the same time regards the rural world, all economic and social aspects.

dovedeasca extrem de eficiente în actiune, iar efectele produse trebuie sa fie si de amploare si de profunzime astfel încât sa conduca la modificarile structurale vizate si necesare. Consideram ca viitorul agriculturii românesti este unul european si ca aceasta cale nu prezinta alte alternative. Integrarea europeana nu mai este o optiune ci un deziderat major. Integrarea României înseamna integrarea agriculturii românesti într-un sistem european de înalta competitie. În acest sistem, ratarile sunt sanctionate imediat si aspru. De aceea, integrarea agriculturii sau modificarea acesteia la standarde europene nu este o problema exclusiv agricola ci este, în acelasi timp, una care priveste ruralul în ansamblul sau, vizeaza toate aspectele economice si sociale.

61

1.4. ANALIZA SISTEMELOR DE CONSULTANTA AGRICOLA DIN STATELE UNITE ALE AM ERICII SI EUROPA STATELE UNITE ALE AM ERICII Vom începe analiza noastra cu modelul de consultanta si extensie agricola din Statele Unite, model diferit de oricare dintre formele consacrate si cunoscute în Europa. Pasii realizati pâna la începutul secolului, mai precis pâna la 1908 au fost marcati de evenimente, acte si hotarâri din care se desprinde interesul timpuriu pentru activitati de sprijinire a agriculturii si a vietii fermierilor. Cel mai graitor exemplu în acest sens îl reprezinta legislatia referitoare la oferire de pamânt din domeniul public pentru scopuri educationale si stiintifice fiecarui stat (Land-Grant Legislation). Astfel, demersurile lui Morrill începute în 1857 au devenit act în 1862, când presedintele Lincoln a semnat legea. Va mai trece însa un timp pâna când statele sudice vor deveni eligibile în contextul acestui document. Conform documentului, fiecare stat putea obtine 30.000 de acrii din fondul public, pentru fiecare senator sau congresman care reprezenta statul. Aceasta suprafata era exclusa de la vânzare si era destinata înfiintarii de colegii / universitati agricole si mecanice, în fiecare stat. Începuturile extensiei agricole sunt marcate de momentul 1908. Acesta este anul în

1.4. ANALYSIS OF THE AGRICULTURAL EXTENSION SERVICES FROM THE UNITED STATES OF AMERICA AND EUROPE UNITED STATES OF AMERICA We would start our analysis with the agricultural extension and consultancy model of the United States, which is different of all known and existing forms in Europe. The steps realised by the beginning of the twentieth century, more precisely by 1908 were marked by events, documents and decisions from which we can draw the early interest for supporting the agriculture and farmers’ life. The best example in this way represents the landgrant legislation, offering land from the public domain for educational and scientific purposes to each state (Land-Grant Legislation). The Morrill attempts started in 1857 became official document in 1862, when President Lincoln signed the law. It will take a time until the southern states will become eligible within the context of this document. According to this Law, each state could obtain 30.000 acres from the public domain, for each senator or congressman that represented the state. This area was excluded from sale and designated for the founding of colleges and schools for agriculture and mechanics in each state. The beginnings of the agricultural extension are marked by the moment 1908. This

62

care legislativul aloca primele sume importante, pe baza anuala, pentru activitati de consultanta agricola. Sarcina activitatilor de extensie agricola revine universitatilor si colegiilor care au desfasurat activitate de pionierat si care de la acest moment devin responsabile de activitatea de consultanta agricola. Este demn de mentionat faptul ca, înca de la faza de aparitie si pionierat, serviciile de extensie au avut preocupari mai largi decât strict activitatea de productie agricola. Acest element pastrat si dezvoltat pâna în zilele noastre se adreseaza prin consultanta si asistenta, educatie si sprijin, deopotriva familiei fermierului si activitatilor acestuia. Ansamblul considera pe o pozitie egal de importanta viata privata a fermierului si familiei sale, caracterul activ si prezent în viata comunitatii. Astfel, pe lânga serviciile de consultanta oferite pentru activitatea specifica a fermierului si a comunitatii din care acesta face parte, se ofera o paleta întreaga de servicii care se adreseaza sotiilor fermierilor, copiilor acestora, vietii comunitatii si evenimentelor acesteia. Acest model de extensie agricola asigurat de catre universitati si colegii, aproape în exclusivitate, prezinta o serie de avantaje si beneficii majore pentru toti participantii la proces. Nu numai fermierii, si asa cum spuneam, familiile acestora si comunitatea din care acestia fac parte, au de câstigat, desi acestia se constituie în beneficiarii primi si directi. Si universitatile sunt beneficiare ale procesului de extensie agricola prin experienta, feed-back-ul permanent,

is the year in which the legislative allocates the first important financial support, on yearly basis, for agricultural extension activities. The agricultural extension activity is in charge of the agricultural universities and colleges who developed pioneering activities on this field and who become responsible for the entire agricultural extensions from this moment. It is important to stress here that from the very beginning the extension services had broader interests then strictly the agric ultural production. This element maintained and developed to our day addresses by consultancy and assistance, education and support, to both the farmers’ family and his activities. This ensemble considers of equal importance the position of the farmer’s private life, his family, the presence and the active character in the community. In this way, beside the advising services addressing the farmers and their community’s specific activity, a broad range of services designed for the farmers’ consorts, children, community events and private life. This model of extension services assured almost exclusively by universities and colleges, presents a series of advantages and major benefits for all the participants in the process. As we mentioned earlier, not only the farmers but also their families and the community to which they belong are in a winning position, even if farmers and their agricultural activity represent the main and direct target. The universities are also benefiting from the extension process through the earned experience, the permanent

63

vasta cauzistica si legatura directa si permanenta cu practica. Putem afirma ca dintre toate sistemele de extensie agricola consacrate si cu traditie, sistemul american beneficiaza de cea mai redusa distanta dintre fermieri si universitati. Nu numai distanta este redusa, dar legaturile stabilite sunt puternice, durabile si reciproc avantajoase. Comunitatea fermierilor si comunitatea academica pot astfel comunica deschis, fara bariere sau sincope. Progresul tehnic ajunge direct la beneficiari, iar feed-back-ul permite ajustarea noului astfel încât sa raspunda nevoilor utilizatorului. Cel de al treilea mare participant la procesul de extensie agricola, respectiv companiile din amonte si aval de agricultura, sunt prezente prin participare-colaborare. Pozitia de leader a universitatilor este mai putin relevanta pentru acest parteneriat. Cea mai importanta pozitie este aceea de analist independent a tuturor produselor industriei. Corelat cu cel mai bun uz pentru fermieri si de pe pozitia neutra a domeniului stiintific, informatiile care trec prin sistem au o valoare deosebita pentru fermieri. Acest model, al triadei, functioneaza cu rezultate extrem de favorabile, validate si verificate în timp în avantajul fiecaruia dintre participanti, în conditii de respect si performanta maxime. Performantele agriculturii americane vin sa probeze rezultatele acestui model de sistem de consultanta si extensie agricola.

feedback, the large number of instances and through the direct and permanent link with the practice. We can affirm that from all agricultural extension services, established with a long tradition, the American system benefits of the shortest distance between farmers and universities. In addition, not only that the distance is reduced but the established links are strong, sustainable and with reciprocal

advantages. The academic and the farmers’ community can openly communicate with no barriers or syncope. The technical progress reaches directly the primary target, and the feedback allows the adjustment of the novelties in order to answer the best to the user needs. The third important participant to the agricultural extension process, respectively the companies from up- and downstream agriculture, are involved by participation-collaboration. The leading position of the universities is less relevant for them in this partnership. The most important position is the independent analytical position of all industry products. Correlated with the best use for farmers and from a neutral position of the scientific domain, the informations passing the system are extremely valuable for farmers. This triad model works producing extremel favourable results, verified y and validated in time, on the advantage of each participant, in a mutual respect environment, and maximum performance. The American agriculture’s performances prove the results of this model of system for agricultural extension

64

FRANTA În situatia Frantei, consultanta si extensia agricola statului, se realizeaza, în principal, prin intermediul structurilor profesionale si ale într-o forma mixta. A.N.D.A. – Asociatia Nationala pentru Dezvoltare Agricola este forul central, national care reuneste actorii implicati în dezvoltarea agricola si rurala (modificari recente vor conduce la schimbarea titulaturii în A.N.D.A.R., adaugând „rural”). Unul dintre actorii principali ai dezvoltarii agricole si care ofera servicii de consultanta agricola este reprezentat de Camerele de Agricultura, la nivel regional si local. Reteaua Camerelor de Agricultura numara 116 institutii, 4.200 de alesi prin sufragiu universal, 7.750 de salariati si un buget anual de 3,5 miliarde FF (~ 500 milioane €). Institutii publice profesionale, Camerele de Agricultura, sunt institutii cu acelasi statut cu Camerele de Comert si Industrie si Camerele de Meserii. Toate componentele lumii agricole se regasesc reprezentate în sânul Camerei de Agricultura. Camerele de agricultura se compun din cinci „colegii individuale”: colegiul sefilor de exploatatie si asimilati; colegiul salariatilor în productia agricola; colegiul salariatilor gruparilor

and consultancy.

FRANCE In the French situation, the agricultural extension and consultancy is mainly realised through a mix of professional and state structures. The A.N.D.A. – National Association for Agricultural Development, is the central structure, on the national level, regrouping all the actors involved in agricultural and rural development (recent changes will drive to a change of name in A.N.D.A.R., by adding the “Rural”). One of the main actors involved in agricultural development offering extension services for agriculture is represented by the Agricultural Chambers, present on regional and local level. The network of the Agricultural Chambers counts 116 institutions , 4.200 elected by universal vote, 7.750 employees and a yearly budget of 3,5 billion FF (~ 500 million €). Being public professional institutions, the Chambers of Agriculture have the same status as the Chambers of Trade and Industry and the Chamber of Crafts. All the agricultural world elements can be retrieved inside the Chamber of Agriculture. The Chambers are structured of five „individual boards”: the board of the farmers and the assimilated (as status); the board of the employees in agricultural production; the board of the employees of agricultural professional groups;

profesionale agricole; colegiul proprietarilor funciari, si

65

-

colegiul fostilor fermieri,

mutuale -

the board of the landowners, and the board of the former farmers,

din cinci colegii ale gruparilor profesionale agricole: colegiul cooperativelor de productie; colegiul altor cooperative; colegiul Credit Agricol; colegiul asigurarilor

of five boards of agricultural professional groups: the board of the production cooperatives; the board of the other cooperatives; the board of the Agricultural Credit Bank (Credit Agricol); the board of the agricultural mutual (social) insurances, and the board of the Union organisations, and, one up to four administrators of the Regional Centre of the Forest Property and zero to eight associated members. With a highly elaborated representation, distributed to all of the agricultural development actors, the Chamber of Agriculture has as central mission to stand for the agriculture and the rural world (as a port parole). The Chamber is an interlocutor to the French and European public structures and to the regional communities. Through theirs 5.000 engineers and studii economice si de perspectiva; consiliere la nivelul exploatatiei; cercetare-dezvoltare experimentare; si technicians, the Chamber of Agriculture covers six intervention domains: economic and perspective studies; advising on farm level; research-development experiments; animation and project engineering; training-education; communication. and

(sociale) agricole, si colegiul organizatiilor sindicale,

în fine, unu pâna la patru administratori ai Centrului Regional al Proprietatii Forestiere si de la zero la opt membrii asociati. Desi cu o reprezentare extrem de laborios distribuita la fiecare dintre actorii dezvoltarii agricole, Camera Agricola are ca misiune principala reprezentarea (porte-parole) agriculturii si lumii rurale. Ea se constituie în interlocutor al structurilor publice franceze si europene si al colectivitatilor teritoriale. Camerele de Agricultura asigura prin cei 5.000 de ingineri si tehnicieni, sase domenii de interventie: -

animare si inginerie de proiect; formare-educatie; comunicare.

Structura este finantata de la bugetul de stat, din taxele agricole si profesionale si din subventii ale statului. Forma de consiliere prin intermediul Camerelor de Agricultura, în cazul

The structure is financed from the state budget, from the agricultural and professional

66

Frantei,

apropie

foarte

mult

administratia

taxes and state subsidies. The advising form through the Chambers of Agriculture, in France, approaches very much the agricultural administration to the farmers’ community, but not enough the companies and industries’

agricola de comunitatea fermierilor, dar nu suficient de mult, comunitatea industriilor si companiilor. GERMANIA Modelele germane de consultanta si extensie agricola acopera toate sectoarele posibil implicate Agriculturii, în acest Camerele proces: de Ministerele si

community.

GERMANY The German models of agricultural extension and consultancy covers all possible sectors involved in this process: the Ministries of Agriculture, the Chambers of Agriculture and the private structures. In the fig. 1.20 is represented the dominant extension system according to the state (land). As we can observe, the South is covered by the Ministries of Agriculture of each Land, the Northeast is dominated by the p rivate structures, while the Northwest is based on the Chambers of Agriculture in providing these services. Certainly each of the described providers is present on each federal state but with different weights on the market. In the figure, the difference is made on representing each Land by the dominance of the service type. The Chambers of Agriculture are regional professional organisations representing the farmers’ interests, governed by elected farmers and managed by professionals. According to the size of each federal state, every Land can have one or two Chambers of Agriculture. The mandate and the legal form of each Chamber vary with the state, and the financial contribution received is fixed and

Agricultura

domeniul privat. În fig. 1.20 este redat sistemul de extensie functie de stat (land). Dupa cum se poate observa, sudul este acoperit de Ministerele de Agricultura ale fiecarui land, nord-estul este dominat de sistemul privat de consultanta si extensie agricola, în timp ce nord-vestul se bazeaza pe Camerele de Agricultura în domeniul acestor servicii. Desigur ca fiecare dintre cele trei forme este prezenta în fiecare dintre statele federale, însa în proportii diferite. Figura ilustreaza furnizorul dominant de servicii pentru fiecare land. Camerele de Agricultura sunt organizatii profesionale regionale reprezentând interesele fermierilor, guvernate de fermieri alesi prin vot si conduse de profesionisti. Functie de marimea landului, acesta poate avea una sau doua Camere de Agricultura. Mandatul si forma legala a Camerei variaza functie de land, iar contributia financiara primita este fixa si dependenta de potentialul economic al exploatatiilor fermierilor. Cu toate acestea, partea majoritara a bugetului unei Camere este asigurata

67

de

catre

stat.

Aceasta

finantare

asigura

depending on the economical potential of the farms. Even though, the main part of the budget of one Chamber is supplied by the State. This financing assures the fulfilment of a series of functions by the Chambers of Agriculture, like applied research, education and professional training, administration and control in agriculture. In most of the situations, the accomplishment of these functions is entirely financed by the State. The functioning of the extension department and the personnel wages are only partially subsidised.

îndeplinirea unei serii de functii de catre Camerele de Agricultura, cum ar fi: cercetarea aplicata, educatie si pregatire profesionala, administrare si control în domeniul agricol. În cele mai multe dintre situatii, îndeplinirea functiunilor este finantata integral de catre stat. Functionarea departamentului de extensie si salarizarea personalului sunt însa doar partial subventionate.

Figura 1.20. Serviciile de consultanta în Germania, functie de land si furnizorul principal de servicii

Camere de Agricultura

Structuri Private

Ministerul Agriculturii, Biroul Agricol al Landului

Sursa: AgREN (Agricultural Research & Extension Network) Network Paper 98/01.2000

68

Figure 1.20. The extension services in Germany function of Land and main service provider

Agricultural Chambers

Private Structures

Ministry of Agriculture, Land Agricultural Office

Source: AgREN (Agricultural Research & Extension Network) Network Paper 98/01.2000 Biroul Agricol al Landului. În statele în care furnizorul principal de servicii de extensie si consultanta agricola este statul, misiunea revine Ministerelor Agriculturii. Tendintele recente conduc spre o situatie în care agricultura nu mai dispune de un minister propriu. Astfel, Biroul Agricol al Landului se ocupa si de alte domenii, cum ar fi mediului înconjurator sau amenajare funciara sau poate ajunge sub subordonarea unui al minister, ca de exemplu, Ministerul Economiei sau Ministerul de Interne. Structurarea Biroului urmeaza o schema organizatorica bazata pe domenii tehnice, în care functiile de control, administrare, educatie si consultanta se regrupeaza în unitati tehnice cum ar fi: legislatie agricola, economie agricola, The Agricultural Office of the Land. In those federal states where the main supplier of agricultural extension services is the state, the mission is accomplished by the Ministries of Agriculture. The recent trends are driving to a situation in which the agriculture doesn’t have an own Ministry. Under these conditions, the Agricultural Office of the Land also covers other field of activity like the environment, landscape engineering and improving, or it can be dislocated under the subordination of a different Ministry, like, Ministry of Economy or Ministry of Internals. The structure of the Office follows an organisational domains scheme the based functions on of technical control, where

69

protectia

plantelor

si

marketing,

productie

administration, education and extension are regrouped in technical units like agricultural legislation, agricultural economy, plant protection and marketing, animal husbandry or others. The actual trend concerning the struc tural change is moving towards a functional form, which can avoid the role conflict. The Private Structures . One of the most important organisational changes occurred after the reunification of Germany. The situation of the five new lands, with extremely l arge farms (compared to the other federal states), with an agriculture that required to be restored and privatised, droved to the conclusion that the moment is highly inappropriate for installing Chambers of Agriculture. As the atmosphere was unfavourable to the involvement of the state structures, from the point of view of the level and the degree of confidence, especially in the privatisation process and technical and legal counselling, three of the five new states choose the private agricultural extension for their farmers. Even if the extension sector is completely private, the state maintains its role by subsidising a part of the costs. The actual trend aims to reduce the subsidising through the private structures as well as an overall reduction. Today, more than ever, the German agriculture needs a high quality of the services provided in extension, not only for supporting the farmers in the use of the constant flow of novelties and in the European and national complicated administrative regulations, bu t also to answer an increasing specialised demand of the customers.

animala sau altele. Tendinta actuala referitoare la modificarea structurala se deplaseaza spre o forma functionala care sa evite conflictul de roluri. Structurile private . Una dintre modificarile organizationale cele mai puternice sa produs dupa unificarea Germaniei. Situatia celor cinci noi landuri, cu ferme extrem de mari (în comparatie cu celelalte landuri federale), cu o agricultura ce trebuia restaurata si privatizata a condus spre concluzia ca momentul este cel putin nepotrivit pentru instalarea Camerelor de Agricultura. Cum atmosfera nu era prielnica implicarii structurilor statului, din punct de vedere al nivelului si gradului de confidenta, în special în procesul de privatizare si cel de consiliere legala si tehnica, trei din cele cinci noi landuri au optat pentru folosirea consultantei agricole private pentru fermieri. Cu toate ca sectorul consultantei este integral privat, statul îti pastreaza un rol prin subventionarea costurilor. Tendinta actuala este însa aceea de reducere a subventiilor prin intermediul structurilor private, ca si o reducere de ansamblu. În zilele noastre, mai mult decât oricând, agricultura germana are nevoie de o calitate înalta a serviciilor de consultanta, nu numai pentru a sprijini fermierii în utilizarea fluxului constant de noutati si în reglementarile complicate ale guvernului sau UE, dar si pentru a putea face fata unei cereri crescând specializate a clientilor.

70

2. LOCUL SI IMPORTANTA DIFERITELOR METODE UTILIZATE ÎN CONSULTANTA

2. PLACE AND IMPORTANCE OF THE DIFFERENT METHODS USED IN EXTENSION

2.1. METODE INDIVIDUALE / DE GRUP / DE MASA – ANALIZA COMPARATIVA Analiza pe care o vom face în continuare adreseaza metodele utilizate în consultanta agricola cu trimitere speciala la situatia specifica României. Contextul actual în care se plaseaza dezvoltarea agricola, nivelul acesteia, pozitia si statutul fermierului determina o abordare diferentiata fata de aceea recomandata de literatura de specialitate. Desi aceasta contine o tipologie vasta de situatii si ilustrari specifice pentru state în care consultanta agricola este la început sau state care se gasesc în stadii de dezvoltare diferite, de la sub-dezvoltare la nivele înalte ale dezvoltarii, situatia în care se gaseste agricultura româneasca astazi nu poate fi precis încadrata în nici una dintre acestea. Pentru continuare va aceste face ratiuni, referiri analiza la comparativa de metode pe care o vom prezenta în specifice pretabilitatea si particularitatile fiecareia dintre metodele supuse investigarii. Trimiterile vor reflecta realismul situatiei specific agriculturii românesti cu referiri la perspective si posibile dezvoltari ale situatiei de ansamblu. Analiza va sublinia în principal rezultatele si avantajele asupra publicului tinta, tinând cont de faptul ca metodele sunt diferite ca

2.1. INDIVIDUAL / GROUP / MASS METHODS – COMPARATIVE ANALYSIS The analysis we will conduct on this chapter addresses the employed methods in agricultural extension with special regard to the Romania’s situation. The actual context in which the agricultural development is placed, its level, the position and the status o the farmer, determines a differentiate approach next to the one recommended by the literature. Even if the described situations and specific illustrations contained in the available literature covers situations from countries where the agricultural extension is at its very beginning, or countries on different stages of development, from underdeveloped Romanian to industrialised countries, can’t the be agriculture’s situation

precisely situated under any of those conditions. For these reasons, the comparative analysis of methods presented bellow will refer specifically to the portability and the particularities of each of the investigated method. The remarks will reflect the reality of the situation specific to the Romanian agriculture referring to perspectives and possible developments of the overall situation. The analysis will emphasise mainly the results and the advantages over the targeted

71

acoperire si public adresat, orice alt tip de comparatie fiind irelevant atât pentru metode în cât si pentru beneficiari sau utilizatori. Comparatiile interne, în cadrul aceleiasi grupe vor releva aceleasi aspecte ca si unele particularitati. Preocuparea principala fiind aceea de a contura registrul în care se va încadra metoda propusa, aceea a Grupului de Rezolvare a Problemelor (GRP), gasim necesar sa subliniem toate acele aspecte cu relevanta asupra posibilitatilor de integrare si succes. Desi metoda GRP este o metoda de grup prin forma si modul de functionare, consideram utila comparatia cu metodele de grup tocmai pentru similaritatea nivelului rezultatelor posibile. Nivelul impactului pe care acestea îl pot avea asupra fermierilor si comunitatii poate fi chiar superior prin volum, nivel si calitate, asa cum vom arata în cele ce urmeaza. Pe de alta parte metodele individuale sunt cele utilizate cu predilectie astazi, în contextul specific al agriculturii românesti. Metodele individuale se bazeaza pe discutii între agentul de consultanta si fermier si functie de locatie, acestea pot avea loc în ferma sau locuinta fermierului sau la biroul agentului de consultanta. Aceste discutii au fost adaptate functie de situatie si context, prin diferite modele, cum ar fi modelul consilierii, modelul diagnoza-prescriere, modelul participativ. Acestor modele li se adauga tehnici specifice de utilizat cum ar fi: stimularea întrebarilor, informatie si propunerea de solutii model,

public, taking into account the fact that the methods are different in terms of coverage and addressed customers, any other type of comparison lacking any relevance for both the methods and the beneficiaries or users. The internal comparison, inside the same group, will reveal the same aspects and include the particularities. The main objective is to draw the framework in which the proposed method, the Problems Solving Group (PSG), and therefore we consider necessary to stress all relevant aspects concerning the success and the integration possibilities. Even if the PSG is a group method considering its form and functioning, we consider useful the comparison with the g roup methods for the similarity of the possible results level. The impact level on the farmer or community scale can be superior in volume, level and quality, as we will present in the following parts. On the other side, the individual methods are the ones mainly used today in the specific context of the Romanian agriculture. The individual methods are based on discussions between the extension agent and the farmer, and these discussions can take place in the farm, or farmer’s house or in the office of the extension agent. These discussions have been adapted function to the situation and context, through different models, such as the advising model, the diagnosis-prescription model, participation model. To this list of models, we can add specific techniques to use, such as

72

comentarii la observatii, inventarierea avantajelor / dezavantajelor. Întrucât ceea ce ne propunem aici este o analiza, nu vom detalia modul de functionare al metodelor ci vom pune în balanta avantajele si dezavantajele. Avantajele majore pe care metodele individuale le prezinta se refera la acceptarea cu usurinta a beneficiilor pe care interventiile le pot avea asupra fermei în corelatie cu sentimentul de siguranta conferit fermierului de situarea într-un mediu familiar; investigarea la fata locului a problemelor ce prezinta aspecte observabile; validitatea solicitarilor fermierului poate fi usor verificata si bazat pe observatii comune acestia pot conlucra pentru un nivel superior al rezultatelor; vizitele repetate constituie un excelent prilej de schimb de informatie, mai ales acolo unde o activitate comuna cu fermierul este proiectata pentru o perioada lunga de timp; numarul vizitelor poate fi redus în timp, dupa ce agentul de consultanta si fermierul se familiarizeaza. Metodele individuale sunt calea cea mai potrivita pentru rezolvarea unor probleme punctuale si de interes major pentru fermier. Aceasta datorita faptului ca natura unica a problemelor este frecvent în strânsa corelatie cu persoana fermierului. Este cel mai potrivit mijloc de integrare a informatiilor agentului de consultanta si ale fermierului si de clarificare pentru fermier a sentimentelor contradictorii pe care acesta le poate avea fata de obiective în conflict. În fine, prin contact direct si personal, agentul de consultanta poate spori încrederea

stimulating the questions, offering information and proposing model solutions, comments on observations, inventory of advantages / disadvantages. As we only propose an analysis, we will not get into details in methods functioning but we will examine the advantages and the disadvantages. The major advantages of the individual methods refers to accepting easier the benefits that interventions can have on the farm correlated with the comfort of the farmer being in a familiar surrounding; investigating on the spot the problems which present observable aspects; validating the farmers’ demands and based on common observations they can collaborate for a superior level of the results; the repeated visits constitute an excellent occasion for exchanging information, especially when a common activity is planned with the farmer for a longer period of time; the number of visits can be reduced in time as the farmer and the extension agent get more familiar. The individual methods are the most appropriate way to solve punctual problems of major interest for farmers. This appropriation is due to the unique nature of the problems often correlated with the farmer as a person. It is the most suitable way of integrating the information of the farmer and of the extension agent, and clarifying for farmer the contradictory feelings that he can have concerning conflicting objectives. In addition, by direct and personal contact the extension agent can considerably increase the farmer’s trust feeling by showing

73

fermierului prin interesul pe care îl poate arata fata de persoana si situatia acestuia, fara neaparata legatura cu activitatea profesionala. Exista desigur si un numar important de dezavantaje, printre care, probabil cel mai important îl reprezinta costurile ridicate produse de consumul mare de timp si personal. Un numar relativ redus de fermieri din publicul tinta poate fi acoperit de catre un agent de consultanta prin discutii mutuale, indiferent de locul în care acestea se desfasoara. Posibilitatea ca informatii incorecte sa fie transferate fermierilor este relativ ridicata iar mijloacele de control si corectie pe care le au la îndemâna supervizorii agentilor de consultanta sunt extrem de reduse. Nivelul de confidenta pe care se bazeaza metoda este extrem de ridicat iar absenta acesteia compromite orice încercare. Situatiile intermediare conduc la o lipsa de deschidere din partea fermierului si la aceeasi imposibilitate de a rezolva problemele. Frecvent, atunci când discutiile sunt deschise de fermier sau la solicitarea acestuia, problemele în cauza se gasesc într-un stadiu avansat iar rezolvarea acestora printr-o abordare anterioara acestui moment ar fi presupus un efort considerabil mai redus. Fermierii nu realizeaza faptul ca adesea problemele pe care le au sunt comune vecinilor lor si ca o rezolvare comuna ar fi în beneficiul tuturor partilor implicate, indiferent care ar fi acestea. Daca revenim în contextul specific în care se gaseste agricultura României astazi, la nivelul de dezvoltare al fermelor / fermierilor ca si la pozitia pe care o ocupa profesia de

interest for his person and situation, not necessarily linked to the professional activity. Certainly, there are an important number of disadvantages from which, probably the most important is represented by the high costs caused by the important consumption of time and human resources. A relatively reduced number of farmers from the targeted public can be covered by an extension agent the through location. mutual The discussions, regardless

possibility of transferring incorrect information to the farmers is relatively high and the control and correction tools available for the agent’s supervisor are reduced. The confidence level on which the method is based is extremely elevated and its absence can compromise any attempt. The intermediate situations drive to a lack of opening from the farmer’s side and to the same impossibility on problem solving. Very often, when the discussions are opened by the farmer or on his demand, the problems are in a developed stage, and any previous approach to this moment could mean a considerably reduced effort for solving it. The farmers do not realise the fact that, often, their problems are common with their neighbours and a common solving could be in the benefit of all, regardless the involved parties. Returning to the specific context in which the Romanian agriculture places today, to the development level of the farms / farmers, to the position of the farmers’ profession, we will have to emphasise on several aspects mentioned earlier. In addition, we will have to take into account the development level of the extension

74

agricultor astazi, va trebui sa accentuam câteva dintre aspectele mentionate anterior. Va trebui, de asemenea, sa luam în considerare nivelu l de dezvoltare al serviciilor de consultanta agricola si gradul de acoperire pe care acestea îl au în teritoriu. Metodele individuale sunt preferate si adeseori de preferat în acest context. Desi presupun un efort financiar important si sunt mari consumatoare de timp si personal, acestea reusesc sa-si atinga obiectivele propuse. Volumul publicului tinta este însa redus iar propagarea rezultatelor în comunitate este frecvent la un nivel inferior celor mai pesimiste asteptari. Datorita experientelor din trecut, cea mai mare parte a fermierilor, si putem spune majoritatea, refuza curent orice forma de cooperare / colaborare cu alti fermieri prin intermediul structurilor statului. Aceasta se datoreaza în parte si unei abordari nepotrivite a acestei problematici de catre serviciile de consultanta si în special de catre cele publice. Datorita costurilor si disponibilitatilor, serviciile de consultanta agricola private si cele din zona O.N.G.-urilor prefera cu succes metodele de grup, în timp ce serviciile publice înregistreaza esecuri în mod constant în acest domeniu. Nivelul de confidenta si încrederea pe care fermierii o investesc în serviciile private este considerabil mai mare si usor de explicat. Un alt element legat de context si specific agriculturii românesti este reprezentat de calitatea infrastructurii corelata cu costurile vizitelor în termeni de timp si efort financiar.

services and their coverage degree on the territory. The individual methods are preferred and often preferable considering the context. Even supposing an important financial effort with high consumptions of time and human resources, these methods reaches their proposed objectives. The volume of the targeted public is restraint and the dissemination of the results through the community is frequently on a lower level then the most pessimistic expectations. As a result of the past experiences most of the farmers, and we can say the majority, are refusing any cooperation / collaboration with other farmers through the intermediate of any state structures. This is due partially to an inappropriate approach of this problematic by the extension services and especially by the public services. In accordance to the costs and availability the private agricultural extension services and those from the NGO’s area, successfully prefers the group methods, while the public services are constantly failing on this domain. The confidence level and the trust that farmers invest in the private services is considerably higher and easier to explain. Another element connected to the context and specific to the Romanian agriculture is represented by the quality of the infrastructure correlated with the visiting costs in terms of time and financial effort. This impediment is reflected in the volume of the offered services to the farmers, frequency of interventions and coverage of the targeted public. The technical equipment

75

Acest impediment se reflecta în volumul serviciilor acordate fermierilor, frecventa interventiilor si public tinta acoperit. Nivelul de dotare al serviciilor publice si puterea financiara a acestora nu permite utilizarea metodelor individuale la nivelul doleantelor acestora si la nevoile specifice ale fermierilor. În mod curent, sunt preferate discutiile la biroul consultantului, bazate pe modelul consilierii si cel al diagnozei prescrierii, folosind toate combinatiile de tehnici posibile. Pe lânga faptul ca aceasta nu este metoda cea mai potrivita pentru situatia curenta, puterea financiara a fermierilor si disponibilitatea acestora în termeni de timp reprezinta o constrângere extrem de importanta. Încrederea pe care fermierii o investesc în relatia cu agentii de consultanta ai serviciilor publice este în strânsa corelatie cu nivelul experientei si competentelor acestora si cu trecutul lor profesional. Unii dintre reprezentantii acestor servicii sunt compromisi de activitatea desfasurata în trecut iar acolo unde acestia au fost înlocuiti, personalul nou angajat este tânar si lipsit de experienta practica sau poseda insuficiente cunostinte profesionale. Nivelul expertizei pe care acestia o pot acorda poate compromite pozitia structurii de consultanta respective în conditiile în care fermierii sunt în continuare extrem de suspiciosi. Desigur ca experienta profesionala a agentilor de consultanta se acumuleaza în timp, tot asa cum se construieste încrederea reciproca si nivelul de implicare, nu numai strict profesional. Un alt element important de mentionat

of the public services and their financial power does not allow the employment of the individual methods according to their will and answering the specific needs of the farmers. Currently, are preferred the discussions in the extens ion agent’s office, based on the models of counselling and diagnosis-prescription, using all possible combinations of techniques. Next to the fact that this is not the most appropriate method for the current situation, the financial power of the farmers and their availability in terms of time are representing a critical constraint. The trust that farmers invest in the relation with the extension agents’ form the public services is closely correlated with the agent’s professional of experience these services level, are competencies and professional past. Some of the representatives compromised by their past activity, and there where replacements were made the new employed personnel lacks of practical experience or has insufficient professional knowledge. The level of the expertise they can provide can completely compromise the position of the extension structure considering the fact that farmers are still very suspicious. Certainly that the professional experience of the extension agents is acquired and accumulated in time, the same way that the reciprocal trust relation is built together with the involvement level, and not only strictly professionally. Another mentioned for important the element to be Romanian agricultural

extension and especially concerning the position

76

pentru peisajul consultantei agricole românesti, si în special în ceea ce priveste pozitia structurilor de consultanta publice, îl reprezinta valoarea pe care fermierii o ataseaza serviciilor primite gratuit. Acest element reprezinta, în acelasi timp, o reconsiderare a gratuitatii serviciilor oferite de catre stat fermierilor. Structura voluminoasa si costisitoare a serviciilor publice de consultanta agricola produce rezultate diferite functie de implicarea personala a managementului local. Pentru a putea modifica perceptia fermierilor fata de aceste structuri doua puncte extrem de importante trebuiesc luate în discutie: gratuitatea serviciilor si calitatea acestora. Aceasta poate conduce la apropierea de comunitatea fermierilor si poate scuti efortul bugetului de resort de un efort important. Valoarea pe care o vor atasa fermierii serviciilor se va modifica astfel si va fi proportionala cu raportul balantei asteptari / rezultate, în special prin prisma calitatii. Metodele de grup utilizate în consultanta prezinta numeroase avantaje în comparatie cu metodele individuale prin prisma taliei publicului tinta, economiei importante de timp, costurilor considerabil mai reduse pe cap de fermier, utilizarea metodelor ca vector de transfer al inovatiilor. Eforturile din partea structurilor de consultanta sunt însa mult mai mari prin prisma crearii grupurilor, pregatirii acestora precum si a planificarii si a programelor, nevoii de expertiza externa, si sanselor ridicate de conflict între fermieri si agentii de consultanta. Oricare dintre metodele de grup

of the public extension structures is represented by the value that farmers attached to the freely received services. This element represents at the same time a reconsidering position for the free character of the services offered by the state to the farmers. The oversized and costly structure of the public services for agricultural extension could produce different results function of the involvement of the local management. In order to modify the farmers’ perception concerning these structures two points have to be discussed: the gratuity of the services and their quality. This approach can contribute to approaching the farmers’ community and can spare an important effort in terms of budget. The value that the farmers will attach to the servic es will change and will tend to get proportional to the ration expectations / results, and especially concerning the quality issues. The group methods used in extension presents numerous advantages compared to the individual methods, concerning the target size, important timesavings, considerably lower costs per farmer, use of the method as innovation transfer vector. The efforts from the extension structures are significantly higher, both from the point of view of the group creation, preparation work, planning and programmes design, needs of external expertise and higher chances of conflict between farmers and extension agents. Any of the available group methods: presentations, group discussions, demonstrations, field day fits to the specific

77

disponibile: prezentari, discutii de grup, demonstratii, ziua câmpului se preteaza în situatia specifica României, mai putin aceea a activitatii de consultanta în centre de pregatire , de altfel specifice statelor dezvoltate si cu traditie în activitatea de consultanta agricola. Cel putin pentru etapa în care se gasesc în acest moment, fermierii nu sunt pregatiti pentru a percepe corect aceasta metoda. Astfel, efortul deosebit pentru echiparea materiala si cu personal a acestor centre nu se justifica, cel putin deocamdata. Activitatile specifice acestei metode pot fi temporar transferate spre scolile de pregatire vocationala, scolile rurale sau partial organizate de structurile de consultanta, sub forme si la momente care sa raspunda atât nevoilor fermierilor. În cazul discutiilor de grup, dificultatile majore sunt legate de formarea grupurilor acolo unde acestea nu existau anterior. Si întrucât ne raportam permanent la situatia României, acest element lipseste în majoritatea situatiilor. Daca adaugam repulsia fata de formele d organizare e anterioare de data mai recenta sau mai îndepartata, dificultatile de comunicare si apropiere de fermieri, o sa întelegem de ce acest tip de metoda solicita intens structurile de consultanta, desi rezultatele la care se poate ajunge si infrastructura de comunicare creata justifica implicarea oricarei forma de structura de consultanta agricola. Întrucât nu exista o practica si o traditie în sensul utilizarii unei astfel de metode de grup, dar mai ales disponibilitatilor

situations of Romania, all except for the extension activity in training centres, although specific to developed countries and with tradition in the agricultural extension activity. At least for the actual stage the farmers are not ready to perceive correctly this method. Therefore the effort of equipping materially and with staff these centres is not justified, for the moment. The specific activities can be temporarily transferred to vocational schools, rural schools and partially supported by the extension, on forms and moments that answers the best to the needs of the farmers and especially to suit their availability. For the group discussions, the major difficulties are represented by the group creation on those situations where they did not exist before. As we constantly connected to the Romanian situation, this element is absent for most of the situations. If we add the repulsion to the previous organisational forms, more or less recent, the communication and approaching farmers difficulties, we would understand why this type of method is very demanding for the extension structures, even if the possible and achievable results and the created the communication structure. Considering the fact that there is no tradition or practice in using this group method, we have to create all premises that can drive to raising the group spirit. The general frame for training and education in the spirit of belonging to the community and active participation to its infrastructure justifies

implication of any form of agricultural extension

78

trebuiesc create toate premisele care pot conduce la aparitia spiritului de grup. Trebuie oferit cadrul formarii si educarii în spiritul apartenentei la comunitate si participarii active la viata acesteia, trebuie oferit suport pentru eliminarea inhibitiilor si constientizarii interesului comun. O alta problema pe care discutiile în grup o pot ridica se refera la refuzul de a prezenta propriile probleme în fata altor fermieri, sau de a prezenta corect realitatea. Urmând aceeasi linie, unii fermieri pot fi inhibati si pot avea probleme în a se exprima sau a interveni în discutie. Avantajul pe care discutiile îl prezinta fata de prezentari, consta tocmai în posibilitatea obtinerii unei reactii directe din partea fermierilor si a unui feed-back imediat, acestea validate de prezenta membrilor grupului. Omogenitatea si structura grupului ramân fundamentale utilizarii metodei. Un nivel diferit de implicare din partea fermierilor participanti ca si a structurilor de consultanta organizatoare îl prezinta demonstratiile si ziua câmpului. Elementele concrete si observabile au un efect diferit asupra fermierilor, atât a organizatorilor cât si a vizitatorilor. În acelasi, timp nivelul si gradul de sensibilitate a fermierilor este diferit. Efectul obtinut asupra participantilor este cu mult mai mare decât în cazul celorlalte metode, în situatia succesului metodei. Costurile dezvoltarii metodei, în ambele situatii, sunt ridicate si atrag o responsabilitate partajata între agentii de consultanta si fermieri. Asa cum aminteam în cazul metodelor individuale, structurile private de consultanta si

life has to be offered, together with all necessary support for eliminating the inhibitions and raising the awareness or the common interest. Another problem that the group discussions can present refers to the refuse of presenting their own problems face to the other farmers, or correctly reflecting the reality. Following the same line, certain farmers can become inhibited and can have problems in expressing themselves or participating to the discussion. The discussions advantage over the presentations is represented by the possibility of obtaining a direct reaction from the farmers’ side and an immediate feedback, validated in the presence of the group. The homogeneity and the structure of the group remain the key elements in employing the method. The demonstrations and the field day offer a different level of involvement of the participant farmers but also of the extension structures. Concrete and observable elements have a different effect over the farmers, both organisers and visitors. At the same time the sensitivity degree and level of the farmers is different. The immediate effect over the participants is considerably higher compared to the other methods, under the reserve of success. The method developing costs for all situations is high and brings a shared responsibility between the extension agents and farmers. As we mentioned for the individual methods, the private extension services and especially the ones from the NGO’s area can benefit of a substantial credit from the farmers’

79

în special cele de tip O.N.G. beneficiaza de un credit substantial mai mare din partea fermierilor la utilizarea metodelor de grup. Credibilitatea sporita a acestora rezida în primul rând din absenta acestor forme din experientele trecutulu i fermierilor. Pe de alta parte, misiunea declarata a acestora, disponibilitatea de resurse, chiar daca limitata, hotarârea si seriozitatea în urmarirea rezultatelor, fac din aceste structuri un partener serios pentru activitatea în grup. În acest segment, al metodelor de grup, structurile publice de consultanta agricola în România mai au de depus un efort important în construirea capitalului de încredere. Avantajele metodelor de grup devin reale pentru situatia agriculturii românesti atunci când barierele comunicarii si perceptia tuturor participantilor în procesul consultantei agricole vor atinge un nivel decent. Iar acest nivel poate fi atins prin educatie, sensibilizare si efort sustinut în stabilirea de canale de comunicare permanente. Metodele de masa utilizate în consultanta agricola, campaniile si expozitiile agricole , sunt înca prea putin utilizate în peisajul consultantei agricole românesti. Desi începuturile au fost facute deja, si demersurile companiilor vin din partea în industriilor interesate

side on employing the group methods. The higher credibility is given by the absence of these forms from the farmers’ experience in the past. On the other side, the declared mission of these structures, the availability of resources, even limited, the commitment and the decision in following the results, make these services a serious partner for group activity. In this segment, of the group methods, the extension public structures in Romania have to develop an important effort in rebuilding the credibility and trust. The advantages of the group methods become real for the situation of the Romanian agriculture when the communication barriers and the perception of all participants in the extension process will reach a decent level. This level can be achieved through education, awareness and sustained effort in establishing permanent communication channels. The mass methods used in agricultural extension, campaigns and agricultural exhibitions , are still underused in the Romanian agricultural extension. Even if the beginnings were done, the initial approach came from the side of the industries and companies interested in agricultural development. This does not mean necessarily moving on a wrong path but the involvement of the extension structures and especially the public ones is hesitant or absent until now. The means employed in the agricultural campaigns are addressing the farmers with a message sufficiently complex and hardly

dezvoltarea agricola. Aceasta nu înseamna o deplasare pe un drum gresit dar implicarea structurilor de consultanta si în special al celor publice este timida sau absenta. Mijloacele utilizate în campaniile agricole se adreseaza fermierilor cu un mesaj

80

suficient de complex si greu accesibil. Pasi importanti au fost realizati pe aceasta cale în ultimii ani, prin aportul de consiliere externa de care structurile publice au beneficiat. Elementul cel mai important de luat în considerare la utilizarea mijloacelor si metodelor de masa în consultanta se refera la nivelul de educatie al receptorilor si la obisnuinta utilizarii canalelor de comunicare utilizate în acest sens. Si la acest capitol trebuie depus un efort sustinut. Costurile pe cap de fermier sunt cele mai reduse în comparatie cu celelalte metode disponibile, dar în acelasi timp, lipsa unui feedback face imposibila si efectul evaluarea acestora eficientei, asupra nivelului la care mesajul sau mesajele au fost receptate comportamentului fermierilor. Metodele în sine se limiteaza la transferul de informatie, într-o forma cât mai accesibila fermierilor. Pentru a atinge un nivel minim de eficienta în utilizarea acestor metode, este necesara educarea fermierilor, modelarea modului de comunicare al acestora, oferirea de suport necesar unei perceptii corecte si complete. Pe de alta parte, emitatorul trebuie sa formuleze mesajul luând în considerare toate variabilele curente ale publicului tinta, trebuie sa se asigure ca decodificarea acestuia este posibila în parametrii în care a fost proiectat si ca sansele de a fi acceptat de subiecti sunt suficient de ridicate. Proiectarea si realizarea de mesaje destinate consultantei de masa necesita un efort suplimentar considerabil pentru etapa actuala în care se gaseste agricultura româneasca.

accessible. Important steps have been realised on this way during the last years, through the input of external advice of which the public structures could benefit. The most important element to take into account on employing the mass methods and means in extension work refers to the education level of the recipients and on customs on using the communication channels designated for this purpose. On this direction, a sustained effort has to be developed. The costs per farmer are the lowest compared to all other available methods, but at the same time the lack of feedback make almost impossible the assessment of the efficiency and the level on which the message or messages have been received and their effect on the farmers’ behaviour. The method itself limits to transferring information in the most accessible form to the farmers. In order to reach a maximum efficiency level on using this method, it is necessary to educate the farmers, to shape their communication way, to offer the necessary support for a correct and complete perception. On the other side, the sender has to formulate the message based on all current variables of the target, has to ensure that the decoding of the message it is possible under the parameters in which it has been projected and that the chances to be accepted by the recipient are sufficiently high. Designing and realising messages for the mass extension demands a considerable supplementary effort for the actual stage of the Romanian agriculture. Involving specialists in communication and psychology in

81

Implicarea

specialistilor

în

comunicare

si

designing effective messages can drive to an important increase in costs. Concerning the agricultural exhibitions , as we mentioned earlier, the first steps were done by the industries in approaching the farmers’ community. The necessary and logic approach should be accompanied by an active involvement of the public extension services. Beside the role these structures can play in disseminating the events and emphasising their importance, a direct involvement in organising and participating could bring an extra plus in prestige. Certainly that all budgetary constraints, up to this moment, made their involvement timid and withdrawn. The importance of involving the farmers in such events is now history in the developed countries, with tradition in the agricultural extension activity. Considering the conditions to which we refer, we consider a different education level, professional representation, tradition and interest. Another element preventing, for instant, the successful use of the agricultural exhibitions as a mass method in the agricultural extension is represented by the image that farmers have about themselves and about their own position, including their social and professional status together with the economical level and power of their farms. The perception they have about themselves de-motivates them on participation. The existing technological gap between what certain companies are exhibiting and the farmers’ buying power is extremely pronounced. Another category is represented by the old input suppliers

psihologie pentru proiectarea de mesaje efective poate conduce la o crestere substantiala a costurilor. În ceea ce priveste expozitiile agricole , asa cum aminteam, primii pasi au fost facuti de industrii, în dorinta de a se apropia de comunitatea fermierilor. Demersul, necesar si absolut logic ar fi trebuit sa fie însotit de o implicare pe masura a serviciilor publice de consultanta. Pe lânga rolul pe care acestea îl pot juca în vulgarizarea evenimentelor si sublinierea importantei evenimentelor, implicarea directa în organizare si participare, pot aduce un plus de prestigiu. Desigur ca toate elementele derivate din constrângerile bugetare au facut ca pâna în momentul de fata implicarea acestora sa fie cel putin timida sau retrasa. Importanta participarii ca si a ceea a antrenarii fermierilor în astfel de evenimente este deja istorie în statele dezvoltate cu traditie în consultanta agricola. Desigur ca în situatiile specifice la care ne referim, avem de a face cu un nivel diferit de educatie, reprezentare profesionala, traditie si interes. Un alt element care împiedica utilizarea cu succes, deocamdata, a expozitiilor agricole ca metoda de masa în consultanta agricola îl reprezinta imaginea pe care fermierii o au despre propria pozitie. Si aici includem atât statutul social si profesional cât si nivelul si puterea economica a fermelor lor. Perceptia pe care acestia o au despre sine îi demotiveaza de la participare. Ruptura care exista deocamdata la nivel tehnologic între ceea ce anumite companii

82

prezinta în expozitiile agricole si puterea de cumparare a fermierilor este extrem de pronuntata. O alta categorie este reprezentata de vechile companii producatoare de input-uri si care au supravietuit pe piata. Acestea continua sa fie prea putin atragatoare pentru fermieri si raspund într-o masura mult prea redusa nevoilor si realitatilor fermierilor, si agriculturii în general. Între aceste doua categorii terenul este deocamdata liber. Expozitiile agricole se adreseaza mai degraba consumatorilor finali decât fermierilor, cel putin deocamdata. Implicarea structurilor de consultanta este prea putin semnificativa si timida, ca si prezenta universitatilor si scolilor agricole si a structurilor implicate în cercetare. Daca revenim la campanii, trebuie sa subliniem o puternica nevoie de formare pentru vectorii mesajelor. Si aici includem marea masa a jurnalistilor. Desi este impropriu sa ne adresam mass-media în general si solicitarile noastre ar trebui sa se orienteze precis spre presa agricola, acest lucru este imposibil. Presa agricola nu exista în adevaratul sens al cuvântului. Publicatiile existente astazi au circulatie locala, functioneaza fara abonati, nu realizeaza un feedback de la consumator, si n sunt produse de u profesionisti. Nu exista nici o specializare de limba româna care sa pregateasca specialisti în presa agricola. Iar profesionistii în jurnalistica sunt cât se poate de departe atât de realitatile din agricultura cât si de continutul profesiei si statutului fermierilor. Mai mult chiar, interesul pe care acestia îl manifesta pentru dezvoltarile din

who survived on the market. These companies are continuing to be unattractive for the farmers and answer very low the farmers needs and realities, and generally speaking, to the agriculture. Between these two categories, the field is empty for the instant. The farmers, at agricultural least for exhibitions the moment. are The addressing rather the final consumers then involvement of the extension structures is insignificant and shy, as well as the presence of the universities, agricultural schools and structures involved in research. If we return to the campaigns, we have to emphasise a strong need of training for the message vectors. In addition, we include in this category the large mass of journalists. Even if it is improper to address the mass media, generally speaking, and our demands should be oriented more precisely towards the agricultural press, this thing is impossible. The agricultural press does not exist in the proper sense of the meaning. The existing publications have a local distribution, do not have subscribers, miss to realise a customer feedback, and are not written by professionals. There is no specialisation in Romanian language who trains specialists in agricultural press. The professional journalists are very far from the reality in agriculture, the content or the status of the farmers’ profession. Moreover, the interest that the journalists manifests for the developments in the agricultural sector, regardless the origin or direction, administration, research, education, production,

83

sectorul agricol, oricare ar fi acestea si din orice directie ar veni ele, administratie, cercetare, educatie, productie, industrii agro-alimentare, este extrem de redus si vizeaza exclusiv consumatorul final, îmbracând forma de stiri. Este evident ca nevoia de specialisti în presa agricola trebuie sa fie formulata de piata, iar piata îti formuleaza cererea functie consumatorul de presa specializata. Ori, cel putin astazi, aceasta cerere este neformulata. Procesul de dezvoltare va evolua, speram, paralel si va conduce la un produs propriu si adecvat pozitiei si destinatiei. Vom încerca alaturat sa prezentam un tablou comparativ al tuturor metodelor utilizate în consultanta individuala, de grup si de masa prin prisma suitabilitatii pentru fermieri.

agro-food industries, is extremely low and regards mainly the final consumer, mostly shaped as news. It obvious that the need of specialists in the field of the agricultural press has to be formulated by the market demand, and the market declares its offer according to the consumer demand in terms of specialised press. Today, this demand is unformulated. We hope that in the development process the parallel evolution will drive to an appropriate product answering to the position and the destination. We will try bellow to present a comparative table of all methods used in individual, group and mass extension and their suitability for the farmers.

Tabelul 2.1. Comparatie a diverselor metode de extensie
Caracteristica Constientizarea inovatiilor Constientizarea problemelor Transfer de cunostinte Schimbare de comportament Utilizarea cunostintelor altor fermieri Activeaza procesul de învatare Ajustare la problemele fermierilor Nivelul de abstractie Cost per fermier Mass-media XXX 0 XXX 0 0 0 0 XXX 0 Discutii X X XX 0 0 0 0 XX X Demonstratii XX XX XX XX X X X 0 X Discutii de grup 0 XXX X XXX XXX XXX XX X XX Dialog 0 XXX XX XX X XX XXX X XXX

0 - suitabilitate minima, XXX – suitabilitate maxima Sursa: Dupa A. W. van den Ban & H. S. Hawkins – Agricultural Extension, Second Edition, Blackwell Science Ltd, 1996

84

Table 2.1. Comparison of different extension methods
Characteristic Creating awareness of innovations Creating awareness of own problems Knowledge transfer Behavioural change Using other farmers’ knowledge Activating learning processes Adjustment to farmers’ problems Level of abstraction Cost per farmer reached Mass-media XXX 0 XXX 0 0 0 0 XXX 0 Discussions X X XX 0 0 0 0 XX X Demonstrations XX XX XX XX X X X 0 X Group discussions 0 XXX X XXX XXX XXX XX X XX Dialogue 0 XXX XX XX X XX XXX X XXX

0 – minimum suitability, XXX – maximum suitability Source: After A. W. van den Ban & H. S. Hawkins – Agricultural Extension, Second Edition, Blackwell Science Ltd, 1996 Tabelul ilustreaza într-o forma succinta avantajele si dezavantajele ca si pretabilitatea si suitabilitatea diferitelor metode de extensie analizate mai sus fata de principalele caracteristici de urmarit în orice program de consultanta. Consideram ca elementele incluse în tabele sunt suficient de sugestive si nu necesita comentarii suplimentare. Un alt element al analizei, pe care dorim sa-l prezentam, se refera la strategiile si metodele de urmat pentru atingerea diferitelor obiective. Vom grupa obiectivele învatarii dupa natura lor, astfel: cognitive, afective si psihomotorii. The table illustrates in a brief form the advantages and the disadvantages together with the portability and the suitability of the different methods used in extension, analysed face to the main characteristics to follow on any extension programme. We consider that the included elements are sufficiently suggestive and do not requires any supplementary comments. Another element of the analysis we wish to present refers to the strategies and the methods to follow in achieving the different objectives. On this purpose, we will regroup the learning objectives by their nature, as following: cognitive, affective and psychomotoric.

85

Tabelul 2.2. Strategii si metode pentru atingerea diferitelor obiective ale învatarii Natura obiectivului Cunoastere (cognitiv) Atitudine (afectiv) Strategie Metode preferate Transfer de informatie (din Publicatii si recomandari în exterior) mass-media, prezentari, pliante, dialog orientat Învatarea din experienta Discutii de grup, dialog ne(informatie din interior) orientat, simulare, anumite tipuri de filme Exercitii Metode care încurajeaza actiunea = training, pregatire prin demonstratii sau filme demonstrative

Actiune (psihomotor)

Sursa: Dupa A. W. van den Ban & H. S. Hawkins – Agricultural Extension, Second Edition, Blackwell Science Ltd, 1996

Table 2.2. Strategies and methods to reach different learning methods Nature of learning goal Knowing (cognitive) Strategy Transfer of information (from outside) Preferred methods Publications and recommendations in mass media, lectures, leaflets, directive dialogue Learning by experience Group discussions, non(information from inside) directive dialogue, simulation, certain types of films Exercises in skills Methods which encourage action = training, preparation by demonstration or demonstration films

Attitudes (affective) Action/doing (psychomotoric)

Source: A. W. van den Ban & H. S. Hawkins – Agricultural Extension, Second Edition, Blackwell Science Ltd, 1996 Desigur ca toate aceste elemente Certainly, all the presented elements in concise and comparative analysis are addressing farmers accustomed to work together with the extension agents. Returning to the specific situation in which Romania is today, we should emulate this analysis on the system’s deficiencies and adapt it to the current development stage. The communication channels state is in a

prezentate în analiza comparativa si succinta se adreseaza fermierilor care au obisnuinta de a lucra împreuna cu agentii de consultanta. Revenind la situatia specifica momentului la care se gaseste România astazi, trebuie sa emulam aceasta analiza pe carentele sistemului si sa ne adaptam stagiului de dezvoltare curent.

86

Astfel, starea canalelor de comunicare se prezinta astazi deplorabil. Motivele au fost detaliate anterior pe parcursul analizei si nu vor fi reluate aici. Dar elementul esential apropierii de comunitatea fermierilor si de mentinerea contactului în parametrii normali, depind în mod critic de canalele de comunicare, de starea si utilizarea acestora, de educatia în comunicare si obisnuinta comunicarii. Iar efortul major în stabilirea si întretinerea acestora revine

very bad shape. The reasons have been detailed earlier in the analysis and would not be renewed here. However, the the essential element in and approaching depends farmers’ on the community

maintaining the contact in normal parameters critically communication channels, their state and usage, the education and the custom in communicating. The major effort in establishing and maintaining the channels belongs to the extension structures. No extension method can develop normally or produce results without communication. The first step in developing the communication channels refers to the human resources training in the agricultural extension structures. In addition, their training supposes an elevated level and fine oriented if we take into account the addressed public and their education level. This effort is continuous, even if not at the same level as on the process starting point. With a high importance degree is situated the professional training of the extension agents. Their formation should be oriented to a formation of specialist in extension and not limited to converting agricultural specialists for a new domain of activity. This education supposes the transfer of a specific set of tools and skills, adapted to the profession and systematically updated. Employing the appropriate methods, tools and techniques in agricultural extension is based on solid theoretical knowledge added to the practical experience. On this way, the main operator on the satisfaction level of the farmers, the balance

structurilor de consultanta. Nici una dintre metodele de consultanta nu se poate dezvolta normal si produce re zultate fara comunicare . Primul pas în dezvoltarea canalelor de comunicare se refera la pregatirea resurselor umane din structurile implicate în consultanta agricola. Iar pregatirea acestora presupune un nivel extrem de ridicat si fin orientat daca luam în considerare publicul adresat si nivelul de educatie al acestuia. Iar acest efort este unul continuu, chiar daca nu la acelasi nivel ca demararea procesului. Cu un grad ridicat de importanta se plaseaza si pregatirea profesionala a agentilor de consultanta. Pregatirea acestora trebuie orientata spre formarea de profesionisti în consultanta si nu limitata la convertirea unor specialisti în agricultura pentru un nou domeniu de activitate. Aceasta formare presupune transferul unui instrumentar specific de lucru, adaptat profesiei si actualizat în mod regulat. Utilizarea corespunzatoare a instrumentelor, tehnicilor si metodelor în consultanta agricola se bazeaza pe cunostinte teoretice solide adaugate la experienta

87

practica. Astfel, operatorul principal asupra nivelului de satisfactie al fermierilor, balanta asteptari / calitate / rezultate va conduce serviciile de consultanta pe pozitia pe care acestea trebuie sa o ocupe în mod natural. Atunci când balanta se înclina în favoarea fermierilor, volumul beneficiilor înregistrate de structurile de consultanta va fi unul considerabil si se va sprijini pe baze solide si durabile. Orientarea de piata a serviciilor de consultanta va aduce câstig de cauza nu numai structurilor interesate în obtinerea unei pozitii stabile si cu perspective de dezvoltare dar în primul rând comunitatii fermierilor. Considerarea activitatii fermierilor ca o afacere ca oricare alta, acceptarea dialogului deschis, orientarea spre nevoile reale ale acestora, deplasarea spre fermieri în locul adoptarii unei pozitii de expectativa, apropierea dintre agentul de consultanta nu numai pe baze strict profesionale, conduc la ceea ce ambele parti asteapta astazi. Consultanta agricola trebuie sa fie motor al dezvoltarii agricole si rurale si nu anexa. Efortul trebuie depus de toate partile implicate si aici adaugam si universitatile, liceele si scolile, cu precadere acelea situate în mediul rural, structuri implicate în cercetarea agricola dar si în domeniile agro-alimentar si al producerii de input-uri, companii private sau publice din aval sau amonte de agricultura. Tot mediul agricol trebuie ofera. sa poata constientiza importanta procesului si perspectivele pe care acesta le

expectations / quality / results, will drive the extension services on the position they should acquire naturally. When the balance turns on the farmer’s side, the benefits volume recorded by the extension structures would be considerably higher and based on solid and sustainable grounds. The market orientation of the extension services will turn into a win-win situation, for the interested structures in acquiring a stable market position with development perspectives but mostly for the farmers’ community. Considering the farmers’ activity as any other business, accepting an open dialogue, orienting to the real needs, advancing toward the farmers instead of adopting an expecting position, approaching the extension agents and the farmers not exclusively on professional grounds, can drive to a situation on which both sides’ expectations meet. The agricultural extension has to be an engine of the agricultural and rural development ad not an appendix. The effort has to be developed by all involved parties, and we add here the universities, schools and high schools, mostly those situated in rural area, the research structures and institutes from not only the purely agricultural field but also agro-food, and input suppliers, private and public companies from upand downstream agriculture. The entire agricultural world has to be aware of the importance of the process and its offering perspectives.

88

2.2. OPORTUNITATEA M ETODELOR DE GRUP ÎN CONTEXTUL AGRICULTURII ROMÂNESTI Metoda Grupului de Rezolvare a

2.2. OPPORTUNITY OF THE GROUP METHODS WITHIN THE CONTEXT OF THE ROMANIAN AGRICULTURE The method of the Problems Solving Group is situated as a hybrid form between the group and individual methods and is combining the advantages of the two categories and developing own characteristics. „The problem rotation” aims to treat those problems common to a certain number of farmers, based mainly on their own previously experience or developed during the method employment, and based on direct communication between farmers under the moderation of an extension agent. Certainly the method does not limits itself to these aspects and uses external expertise, attracts partners external to the extension structures and to the farmers’ community, can create links between groups and function as a network, produces specific results and products, and many other aspects that will be detailed on the chapters reserved to the method description. Solving one problem at the time, while the other farmers are solving the other problems retained by the group, drives to an equal number of recorded experiences and farmers solving a specific problem, common to all group members. This is the first product of the method and it is considered the most valuable in problem solv ing. The farmers can benefit this way of a combination between group discussion, counselling and demonstrations accompanied by expertise offered individually and punctually. How does such a method can integrate in

Problemelor pe care o propunem se situeaza ca o forma hibrida între metodele de grup si cele individuale, îmbinând avantajele celor doua categorii si dezvoltând caracteristici proprii. „Asolamentul problemelor” îsi propune sa trateze acele probleme comune unui numar de fermieri, utilizând în principal experienta acestora, anterioara sau dezvoltata pe parcursul derularii metodei, si bazându-se pe comunicarea directa între fermieri sub moderarea unui agent de consultanta. Desigur ca metoda nu se limiteaza la aceste aspecte de si foloseste expertiza si din exteriorul grupului, atrage parteneri externi structurilor consultanta comunitatii fermierilor, poate crea legaturi între grupuri si functiona astfel ca o retea, conduce la rezultate si produse specifice si multe alte aspecte care vor fi dezvoltate în partea rezervata descrierii metodei. Rezolvarea pe rând a câte unei probleme, timp în care ceilalti fermieri rezolva alte probleme retinute de catre grup, conduce la crearea unui numar de experiente egal cu numarul fermierilor în rezolvarea unei probleme specifice dar comuna tuturor membrilor grupului. Acestea constituie primul produs al metodei si este considerat cel mai valoros în rezolvarea problemelor. Fermieri vor beneficia astfel de o combinatie între discutiile de grup, consiliere si demonstratii acompaniate de expertiza acordata

89

individual si punctual. Cum se încadreaza o astfel de metoda în peisajul consultantei agricole românesti? Asa cum spuneam anterior, în momentul de fata, metodele utilizate cu precadere în consultanta agricola româneasca sunt cele individuale. Motivele au fost deja prezentate si nu vom reveni asupra lor decât pentru a sublinia plasarea metodei propuse. Nivelul investitiilor în consultanta agricola prin intermediul serviciilor publice este în totala neconcordanta cu spectrul metodelor utilizate si cu impactul pe care interventiile îl au la scara comunitatii fermierilor. Forma cea mai potrivita de abordare, asa cum reiese din analiza comparativa a metodelor , este reprezentata de utilizarea metodelor de grup, acompaniate functie de situatia precisa din teren, de utilizarea celorlalte metode în completare. Asa cum aratam anterior, utilizarea metodelor de grup în agricultura româneasca de astazi prezinta câteva tare. Depasirea acestora include si utilizarea de mijloace specifice , ajustate în comparatie cu metodele clasice si consacrate de grup, care sa poate conduce spre efectul scontat si sa implice eforturi minime. În aceasta abordare se încadreaza metoda propusa de noi, Grupul de Rezolvare a Problemelor. Metoda este propusa pornind tocmai de la contextul specific românesc caracterizat de dimensiunea economica extrem de redusa a exploatatiilor agricole, de saracie si de o lunga perioada de decapitalizare a fermelor. Problemele pe care aceste exploatatii le au sunt, în primul rând, de natura structurala. Definirea unui profil

the Romanian agricultural extension picture? As we mentioned earlier, the current predilection in the Romanian extension points to the individual methods. As the reasons were detailed previously we will only return to certain of them to underline the placement of the proposed method. The investment level in the agricultural extension through the public services is completely uncorrelated with the methods used and with the impact that the interventions have on the farmers’ community scale. The most appropriate approach, as shown by the comparative analysis of the methods, is represented by the group methods, accompanied, according to the field precise situation, by the use of the other methods in completion. As we presented earlier, the use of the group methods in the Romanian agriculture today, has several weak points. Fixing these aspects includes the use of specific means, adjusted from the classical group methods, which can drive to the expected effect implying a minimum effort. On this approach integrates the method we propose, the Problem Solv ing Group. The proposed method starts from the Romanian context specificity characterised by the extremely small size of the farms, poverty and a long period of farms de-capitalising. The problems these farms have are firstly of structural nature. Definin g a profile and establishing an operating size, which places the farm in the proper domain of the commercial activity, market orientation of these farms are the key element in solving the problems in most of

90

si stabilirea unei dimensiuni de exploatare care sa amplaseze exploatatia agricola în domeniul propriu al unei activitati economice comerciale, orientarea de piata a acestor ferme, constituie în majoritatea situatiilor piatra unghiulara a rezolvarii problemelor. Deprofesionalizarea agriculturii pentru o perioada de timp mult prea mare a condus la un nivel de dezvoltare profesionala a actualilor fermieri mult sub nivelul mediu. Oferta de pregatire profesionala destinata fermierilor este total inadecvata situatiei prezente, dar mai ales perspectivei pe termen mediu, aceea a aderarii la structurile Uniunii Europene. Corelarea celor doua ele mente, saracia si nivelul de pregatire profesionala, conduc la o agricultura arhaica în conditii de utilizarea a unei tehnici anacronice, structuri subdimensionate, în conditii de subzistenta, lipsa de perspective si de motivare pentru transa de vârsta peste medie. Putem spune fara riscul de a fi hazardati, ca nu exista probleme care sa nu fie prezente astazi în agricultura româneasca, oricare ar fi natura acestora. Metoda propusa nu încearca sa solutioneze în imediat toate aceste probleme, cu atât mai mult cu cât cele de natura structurala necesita un timp considerabil pentru a prezenta primele semne de ameliorare a situatiei. Ceea ce încearca sa realizeze aceasta metoda este gasirea de solutii la problemele comune fermierilor utilizând la maximum experienta acestora si oferind expertiza externa necesara. Aceasta se bazeaza, în primul rând, pe comunicarea cea mai eficienta la scara fermierilor si anume direct între

the situations. Un-professionalizing the agriculture for a too long period drove to a far under-average level of professional knowledge of the farmers. The professional training offer to farmers is completely inadequate to the present situation, but even more to the medium term perspective, the accession to the European Union. Correlating the two elements, the poverty and the professional knowledge level, conducts to an autarchic agriculture using anachronic technology, with undersized structures, under subsistence conditions, lack of perspective and motivation for the category of age passing the average. We can state without any risk of being hazardous that there are no problems, as category or type, absent from the today’s Romanian agriculture, regardless their nature. The proposed method aims to solve in a short horizon all these problems, as more as the problems of structural nature needs a considerable time to show the first signs of improvement. What this method tries is to find solutions to the farmers’ common problems using at maximum their experience and offering the necessary external expertise. This principle is firstly based on the most efficient communication on farmers’ scale, namely directly between farmers, using the most appropriate language, respectively the one currently used by farmers to illustrate situations and phenomena. Even if it treats common problems of a certain number of farmers, these problems are

91

fermieri, cu utilizarea limbajului cel mai adecvat respectiv acela folosit de acestia în mod curent pentru ilustrarea situatiilor si fenomenelor. Desi trateaza problemele comune unui anumit numar de fermieri, acestea nu sunt detasate de contextul specific si nu ignora prezenta sau implicarea unor alte probleme nespecifice grupului. Dar mai ales, trateaza în paralel toate aspectele de natura structurala, cu implicatii directe sau indirecte asupra

not detached from their specific context and do not ignore the presence or the involvement of another problems unspecific to the group. In addition, treats all structural aspects, with direct or indirect influence over the retained problems and who could affect the current or the perspective position of the farm or farmer. One of the general problems of the Romanian agriculture is represented by defining the farmer. So far, there is no clear delimitation, but even more important, an official one, between farming as a profession and the subsistence level of the rural householder. Most of the attempts, until now, were realised by different European projects and programmes. But each one of them produced different models and no concerting attempt of these efforts occurred. In the implementation process of the Acquis Communautaire and in accessing the European Union, this major bottleneck will be worked out. Defining the terms of farm and farmer it is more than necessary, on one side for establishing and rehabilitating the farming profession for the farmers and for placing the farms in the economical environment as commercial entities with all specifically attributes, and on the other side for the totality of the elements connected to the support eligibility. Even if this delimiting was not realised until now, officially, the method we propose is addressing the farmers. Due to the time l ngth e and to the specific working path the method cannot address those farmers searching for

problemelor în lucru si care afecteaza pozitia curenta si de perspectiva a fermei si fermierului. Una dintre problemele de ansamblu ale agriculturii românesti este reprezentata de definirea fermierului. Deocamdata nu exista o delimitare clara, dar mai ales oficiala între fermier, ca profesie si nivelul de subzistenta al agricultorului gospodar. Cele mai multe dintre încercarile de pâna în prezent au fost realizate de diverse programe si proiecte europene. Dar fiecare dintre acestea au produs modele diferite si nici o încercare de concertare a acestor eforturi nu a avut loc. În procesul de aplicare a Acquis Communautaire si aderarea la Uniunea Europeana acest impediment major va fi depasit. Delimitarea notiunii de ferma si fermier este mai mult decât necesara, pe de o parte pentru stabilirea si reabilitarea profesionala a

fermierilor si amplasarea fermelor în mediul economic ca entitati comerciale cu toate atributele specifice, iar pe de alta parte pentru ansamblul elementelor legate de eligibilitatea pentru suport.

92

Desi aceasta delimitare nu a fost realizata deocamdata în mod oficial, metoda pe care o propunem se adreseaza fermierilor. Datorita duratei si modului specific de functionare, metoda nu se poate adresa acelor fermieri care cauta suport si solutii punctuale pentru problemele pe care le au la nivel de subzistenta. Nu încercam sa eliminam din start aceasta categorie, foarte numeroasa de altfel, dar având în vedere perspectivele pe termen mediu ale acestei categorii, efortul de durata nu se justifica. Exista mijloace specifice de consiliere si orientare care se adreseaza la aceasta categorie de „existenta” în agricultura. Un motiv suficient de puternic în evitarea acestei categorii îl constituie faptul ca sursa lipsei de motivare, de pesimism profund referitor la sansele reale de dezvoltare rezida tocmai în reprezentantii radicali ai supravietuitorilor în agricultura. Desigur ca dimensiunile problemei acestor non-fermieri, mai ales sub aspect social sunt critice în privinta viitorului, dar metoda nu poate si nu îsi propune sa aduca rezolvari sau solutii în aceasta directie. Poate ca tocmai o pozitie determinata si stabila în aceasta privinta poate decla nsa o schimbare profunda, o modificare a structurii si orientarii economiei rurale spre diversificare si o lansare a agriculturii. Este, de asemenea, adevarat ca nu întotdeauna eliminarea factorilor limitativi în dezvoltare conduce la obtinerea de rezultate iar latura temporala rezolvare. Consideram însa absolut necesara are dimensiuni considerabile în

punctual support and solutions for their problems on subsistence level. We do not eliminate from the very beginning this category, otherwise very important in terms of size, but having in view the mid-term perspectives of this class, the long-term effort is not justified. There are specific advising and orientation means addressing this “existing” category in agriculture. A reason, strong enough in avoiding this category, is represented by the source of the motivation lack, of deep pessimism concerning the development’ real chances coming from the radical representatives of the “survivors” in agriculture. Certainly that the problem’ dimensions of these non-farmers, and especially concerning the social ones are critical concerning the future, but our method cannot and does not aim to bring solutions or to solve this issue. Maybe a determined and stable position concerning this issue can open a profound change, a transformation of the structure and of the orientation in rural economy to diversifying and launching the agriculture. It is also true that not always eliminating the limiting factors in development drives immediately to results and that the time dimension is considerably important in solving the issues. We consider as critically important the necessity of defining the farmer, his dimensions and activities, as a basic process in establishing the development’ basis of the Romanian agriculture and rural within a European context. Not only the agricultural extension needs this defining, but the whole agricultural environment,

93

definirea fermierului, dimensiunii si activitatii acestuia, ca proces de baza în stabilirea bazei dezvoltarii agriculturii si ruralului românesc în context european. Nu numai consultanta agricola are nevoie de aceasta definire, ci întreg mediul agricol, de la administratia centrala, la companii agro-alimentare, educatie si cercetare si pâna la comunitatea fermierilor. Se creeaza astfel bazele reale ale reprezentarii profesionale, ale formarii structurilor specifice profesiei si aparitiei

from the central administration, to the agro-food companies, education, research, and down to the farmers’ community. In this way, the real bases for the professional representation are created, for the establishment of the specific structures of the profession and the beginnings of the appurtenance feeling to the agricultural environment and to the profession based on economical reasons and not only location delimited. The proposed method operates with farmers mainly for reasons linked to the time length and sustainability. In order to create the group or the groups it is necessary to have sufficient determination and a minimal motivation from the side of the beneficiaries of the method and a perspective designed at least as projection. Therefore, it is considered as counterproductive the introduction of members situated under the standard of a farmer status. The continuity or the development of the method in time depends essentially on the behaviour or behavioural change of the farmers, members of the group. The success is ensured by the direct and active involvement of the members together with the contribution of the extension agents and the partners of the groups. At the same time, the structure and the representative dimension of the groups condition attracting partners. A sensitive aspect in approaching the farmers and the agriculture but also the rural development is represented by the regional approach of the problems. An acute institutional absence is recorded concerning this topic.

sentimentului de apartenenta la mediul agricol si profesie pe baze economice si nu strict legate de delimitarea locatiei. Metoda propusa opereaza cu fermieri pentru ratiuni l gate de durata si sustenabilitate, e în principal. Pentru a putea forma grupul sau grupurile este necesara suficienta determinare si o minima motivatie din partea beneficiarilor metodei si o perspectiva conturata cel putin la stadiul de proiectie. De aceea, este considerata ca fiind contraproductiva introducerea de membrii situati sub standardul statutului de fermier. Continuarea sau dezvoltarea în timp a metodei depinde în mod esential de comportamentul sau de modificarile comportamentale ale fermierilor membrii. Succesul este însa asigurat de nivelul de implicare directa si activa a acestora împreuna cu contributia si prezenta agentilor de consultanta si a partenerilor grupurilor. Ori atragerea de parteneri este conditionata de structura si reprezentativitatea grupurilor. Un aspect sensibil în abordarea fermierilor si agriculturii dar si al dezvoltarii rurale îl constituie abordarea regionala a

94

problematicii. O absenta institutionala acuta poate fi constatata în acest domeniu. Europa zilelor noastre este o Europa a regiunilor si aceasta latura o face sa fie mai unita si mai puternica. Teama de diferente si de viteze diferite de dezvoltare poate fi tratata altfel la scara regionala. Diferentele exista si vor exista indiferent de pozitia si amplasarea delimitarilor zonale, regionale sau locale. Dar a ignora particularitati si specificitati si a refuza tratarea acestora în comun sub umbrela unei regiuni înseamna efort disipat si rezultate la scara redusa, înseamna a repeta experiente, cu eforturi adesea considerabile, si toate acestea în conditiile în care resursele sunt mai mult decât limitate. Modelul cultural diferit de la o regiune la alta, evolutia diferita a gândirii si a felului de a fi, a traditiilor si a valorilor, determina mutatii majore în abordare. Acesta este motivul pentru care trebuie sa existe suficienta elasticitate în conceptie si implementare, si abordari diferite functie de specificul regional. Sentimentul apartenentei regionale este extrem de puternic nu numai în România sau în statele Europei Centrale si de Est dar si in Uniunea Europeana. Noul model cultural european stimuleaza si dezvolta sentimentul apartenentei regionale sub toate aspectele, cultural, social sau economic. Alinierea politicilor de dezvoltare ale României la modelul european va conduce la acelasi trend mai devreme sau mai târziu. Important este ca aceasta dezvoltare sa nu apara prea târziu, asa cum s-a întâmplat în multe state europene, si sa nu fie necesare eforturi considerabile de

Today’s Europe is a Europe of the regions and this side makes her stronger and united. The fear of differences and different development speeds can be dealt differently on a regional scale. The differences exist and will exist regardless the position and the placement of the zone, regional or local delimitations. But ignoring particularities and specificities, refusing to treat them in common under the umbrella of a region means dissipating effort and small-scale results, means to repeat experiences, often with considerable efforts, and all these under the conditions of extremely limited resources. The different cultural model between regions, the different thinking and living evolution, the traditions and the values, determines major mutations in approach. This is the reason for which we need sufficient elasticity in conceiving and implementing, and different approaches function to the regional specific. The feeling of the regional appurtenance is extremely strong, not only in Romania or in the Central and Eastern Europe but in the European Union, also. The new European cultural model stimulates and develops the regional belonging feeling under all his aspects, cultural, social or economical. Adjusting the Romanian development policies to the European model will drive to the same trend sooner or later. Important is for this development not to appear too late, as it happened in many European countries, and then considerable efforts for identifying and reviving the elements of regional identity would be necessary. The ensemble regional approach of the

95

identificare si resuscitare a elementelor de identitate regionala. Abordarea regionala de ansamblu a problematicii de dezvoltare dar mai ales a dezvoltarii rurale si agricole ar constitui un pas înainte într-o evolutie asteptata, fara întoarceri din drum, structuri artificiale si nereprezentative aparute numai din nevoia de aliniere si compatibilitate structurala. Strategiile de dezvoltare nationala ar fi astfel o compilatie a dezvoltarilor regionale, pornind de la resurse, necesitati si perspective reale, constituind astfel o abordare de sens diferit celor de pâna în prezent. Astfel, strategiile nu vor mai fi concepute de la nivel national spre local, cu impuneri si ajustari necesare fiecarei regiuni sau zone, ci vor porni de la nivel local spre nivel regional si national, însumând toate elementele specifice si raspunzând astfel unor nevoi si aspiratii reale. Un avantaj major îl constituie posibilitatea înglobarii dezvoltarilor colaborare cu regionale regiuni prin din cooperare afara / statului.

problems in development and especially in rural and agricultural development would represent a step forward into an expected evolution, with no returns, no artificial and or unrepresentative The be national then and a real structures built only from the need of structural compatibility development starting from aligning. would strategies

compilation of the rural development strategies, resources, needs perspectives, representing a different approach to the present ones, in terms of direction. In this way, the strategies will not be conceived from the national to the local level, top to the bottom, with imposed items and adjustments necessary to each region, but will start from the local to the regional and further to the national level, summarising all specific elements and answering real needs and will. A major advantage is represented by the possibility of integrating the regional development through cooperating / collaborating bring new with regions and from abroad. Interregional and cross border collaboration can elements perspective developments, otherwise absent from the national development strategies or can contribute to considerable adjustments of the development perspectives of a region. The economical advantages of such an approach for the region’s development are obvious, and when we precisely refer to rural and agricultural development, we have to place in priority the potential and the vocation of that specific region. As the method of the Problem Solving Group offers the possibility of creating a

Colaborarile interregionale, transfrontaliere pot aduce elemente noi si dezvoltari de perspectiva, altfel absente din strategiile de dezvoltare nationale sau pot conduce la ajustari considerabile ale perspectivelor de dezvoltare ale unei regiuni. Avantajele economice ale unei astfel de abordari pentru dezvoltarea regiunii sunt evidente, iar atunci când facem referire precisa la rural si agricol trebuie sa plasam cu prioritate potentialul si vocatia regiunii respective. Întrucât metoda Grupului de Rezolvare a Problemelor

96

ofera posibilitatea crearii de retele ale grupurilor, latura regionala si interregionala poate constitui un element de definire. Conditiile actuale nu permit implicari interjudetene ale structurilor publice de consultanta agricola, în speta O.J.C.A., din ratiuni evidente legate de exercitiul bugetului. Posibilitatile de dezvoltare si orientare viitoare a A.N.C.A. pot conduce spre structuri regionale si reconsiderarea pozitiei si rolului structurilor locale. Administratia agricola se deplaseaza deja spre astfel de structuri din necesitatea reorganizarii si restructurarii în teritoriu si consideram ca viitorul ne va rezerva si un loc pentru structurile publice de consultanta agricola. Odata cu depasirea dificultatilor administrative de functionare la scara regionala, aspectele de conceptie si interventie vor fi mult îmbunatatite în avantajul imediat al consultantei agricole publice si în beneficiul comunitatii fermierilor. O noua abordare, la scara regionala, a problemelor agriculturii, contribuie la cresterea încrederii fermierilor în structurile de reprezentare ale statului, cu conditia esentiala ca aceste structuri sa prezinte o abordare noua si nu numai o noua structura administrativa la un nivel înca si mai înalt. Aceasta constituie o excelenta oportunitate de apropiere de comunitatea fermierilor, de reconsiderare a rolului dialogului deschis cu reprezentantii acesteia. Abordarea grupurilor la scara esential regionala la a problemelor comune fermierilor din cadrul contribuie cresterea confidentei acestora în metoda, si la sporirea

network of groups, the regional and the interregional dimension can constitute a defining element. The actual conditions does not allow an inter-county involvement of the public agricultural extension services, namely the County Offices for Agricultural Consulting (O.J.C.A.), for obvious reasons linked to the budget exercise. The possible future orientation and development of the National Agency for Agricultural Consulting (A.N.C.A.) can drive to regional structures and to reconsidering the position and the role of the local structures. The agricultural administration is now moving to such structures from the necessity of reorganising and restructuring on local level and we consider that the future will reserve a place for the public agricultural extension services, also. Once, the administrative difficulties on functioning will be passed, the intervention and the conception aspects will be considerably improved on the immediate advantage of the public agricultural extension and in the benefit of the farmers’ community. A new approach on regional scale of the problems in agriculture greatly contributes to the increasing of the farmers’ trust in the public structures, under the essential condition that these structures can present a new approach and not only a new administrative institution in an even higher level. This is an excellent opportunity to approach the farmers’ community, to reconsider the role of the open dialogue with its representatives. The regional scale approach of the

97

sentimentului de confort si solidaritate, elemente esentiale functionarii metodei, ca instrument de rezolvare a problemelor. De asemenea, scara contribuie la largirea considerabila a surselor de experienta si la validarea opiniilor si rezultatelor obtinute. Iata deci înca o metoda, ca multe altele din diferite alte domenii de activitate care are nevoie de nivelul regional pentru a putea amplifica rezultatele obtinute si pentru a putea contribui în mod substantial la dezvoltare. Pozitia pe care Grupul de Rezolvare a Problemelor o ocupa este aceea a metodelor de consultanta cu input scazut. Motivele pentru care o astfel de metoda este pretabila în situatia curenta a României au fost evocate anterior. Lipsa acuta de capital, bugete subdimensionate pentru interventie, dezvoltare lenta si neorientata, nivel redus al pregatirii, toate recomanda acele metode care pot constitui o baza solida de lucru pentru un mediu în transformare si cu resurse limitate prin prisma disponibilitatii. Desi dimensiunile si scara metodei pot parea impresionante, asa cum se va vedea din partea rezervata descrierii principiului si functionarii metodei, resursele principale sunt asigurate de catre fermierii membrii la un nivel sensibil superior unei functionari individuale în încercarea de solutionare a problemelor respective, de partenerii grupurilor: companii publice sau private din amonte sau aval de agricultura, structuri de cercetare si educatie, administratie. Interesele comunitatii fermierilor, ale unei comunitati de fermieri cu statut, pozitie

common problems of the farmers from the groups contributes essentially to the increasing of their confidence in the method, and to the growing comfort and solidarity, critical elements in the method’ functioning as tool for problem solving. In addition, the scale contributes to the considerable growth of the experience’ sources and to validating the opinions and the achieved results. Here we have another method, as many others from different other domains of activity which needs the regional level in order to amplify the attained results and to contribute substantially to the development. The position that the Problem Solving Group is taking is the position of the extension methods with low input. The reasons for which such a method suits the current situation of Romania have been presented earlier. The acute lack of capital, the undersized intervention budgets, the slow and un-oriented development, the low level of education, all these elements are recommending those methods which can constitute a solid working base for a changing environment with limited resources concerning their availability. Even if the scale and the dimension of the method can appear impressive, as we will present on the chapters reserved to the method principle and functioning, the main resources are provided by the member’ farmers on a sensible superior level to an individual functioning in the attempt of solving those specific problems and by the groups’ partners: public or private

98

si perspective de dezvoltare bine stabilite, interesele companiilor agro-alimentare si furnizoare de input-uri, ale structurilor de cercetare si educatie, pot fi reunite prin intermediul parteneriatului în cadrul metodei la o scara de reprezentare extinsa si valida. O comunitate dinamica si determinata cu perspective de dezvoltare orientate de propriile interese, consiliata în solutionarea problemelor comune si sprijinita de expertiza necesara, este partenerul ideal atât pentru administratie cât si pentru mediul de afaceri, pentru educatie dar si pentru cercetare. Iata motivatia care face acest parteneriat nu numai posibil, dar de dorit pentru posibilii participanti. Elasticitatea si scalabilitatea metodei în functionare depasesc nivelul oricarei alte forme de interventie si consiliere pentru volumul publicului tinta considerat. Serviciile care fac obiectul metodei sunt orientate spre piata iar aceasta situatie conduce la o crestere considerabila a calitatii acestora. Implicarea serviciilor de consultanta publice în utilizarea metodei propuse poate aduce pe lânga apropierea de comunitatea fermierilor prin rezultatele sonore pe care le pot obtine în comun, prestigiul de care structurile de consultanta ale statului au nevoie în ocuparea pozitiei de leader pe aceasta piata. Nivelul ridicat de acoperire si prezenta în teritoriu trebuiesc completate de apropiere si conlucrare între servicii si fermieri, dar mai ales de o crestere considerabila a calitatii serviciilor. Iar acestea pot fi realizate numai în comun.

companies from up- and downstream agriculture, education and research structures, administration. The interests of the farmers’ community, a community of farmers with status, position and development perspectives well established, the interests of the agro-food companies, suppliers of inputs, of the research and education structures, could be joined through the partnership into the method on a valid and extended representation scale. A dynamic and determined community with development perspectives oriented by its own interests, advised in solving its common problems and supported with the necessary expertise, represents the ideal partner for the administration, business environment, education and research. There is the motivation, which makes this partnership, not only possible but also desired by all possible involved participants. The elasticity and the scalability of the method in functioning are passing from far all other forms of intervention and advising for the volume of the target considered. The services, which are object in the method, are market oriented and this situation drives to a considerably increased quality of them. The involvement of the public extension structures in employin g the method can bring beside the approaching of the farmers’ community through the sound results they can achieve in common, the prestige that the state extension services need in taking the leader position on this market. The high coverage and the presence on the local level have to be completed by approach and collaboration between the structures and the

99

farmers, but more important by a considerable 2.3. SUCCES – COMUNICARE / DISEMINARE / SUSTENABILITATE Succesul utilizarii metodei depinde în mod critic de comunicare si toate aspectele acesteia. Astfel, canalele de comunicare, The success of the method depends critically on communication and all its aspects. The communication channels, their stability, the information flow as volume, content and orientation, the frequency in use of the bazeaza pe communication channels and of the specific means, defines and completes the level of the achieved results and the success. As the method is based on direct or intermediate communication between farmers, based on the fact that farmers communicate open and easier when they are in their environment and discuss between them, using the same language and describing experiences and phenomena using common expressions that everyone can understand, the communication takes the central position, not only internally to a group or inter-groups, but also with the groups’ partners or externally. In employing the communication as a working tool, an important role is played by the efforts of training / preparing the farmers in using the specific tools. This effort, constant regardless the employed method type can be realised in a climate of trust, which the includes the communication towards agricultural stabilitatea acestora, fluxul de informatii prin prisma volumului, continutului si orientarii, frecventa utilizarii canalelor de comunicare si a mijloacelor specifice, definesc si completeaza nivelul rezultatelor si succesul. Întrucât metoda se comunicarea directa sau intermediata între fermieri pe considerentul ca acestia pot comunica cel mai usor si cel mai deschis atunci când se gasesc în mediul lor si discuta între ei, folosind acelasi limbaj si descriind experiente si fenomene folosind expresii comune si întelese de toti, comunicarea ocupa pozitia centrala, nu numai în interiorul grupurilor sau intergrupuri, dar si cu partenerii grupurilor sau spre exterior. În utilizarea comunicarii ca instrument de lucru un rol important îl au eforturile de pregatire / formare a fermierilor în utilizarea instrumentelor specifice. Acest efort, constant, indiferent de tipul de metoda utilizat se poate realiza numai într-un climat de încredere care include atât comunicarea spre organismul de consultanta agricola dar si comunicarea în interiorul comunitatii de fermieri. Interesul în propria dezvoltare nu este un factor suficient de motivare, mai ales atunci când lipseste obisnuinta comunicarii deschise a problemelor si increase in services’ quality. And this can be realised only in common. 2.3. SUCCESS – COMMUNICATION / DISSEMINATION / SUSTAINABILITY

extension structure but also the communication

100

preocuparilor. Fiind elementul cheie al metodei, comunicarea va reprezenta prioritatea numarul unu în abordarea succesului si sustenabilitatii, alaturi de alti factori critici cum ar fi managementul cunostinte. grupurilor si transferul grupurilor, de în Managementul

inside the farmers’ community. The interest for their own development it is not a sufficient motivating factor, especially when the custom of using the open communication of problems and preoccupation, is absent. As the key element of the method, the communication will represent the first priority in approaching the success and the sustainability, next to other critical factors like the groups’ management and knowledge transfer. The groups’ management, under the given conditions, supposes a good collaboration and concerting of actions for the extension structures involved in moderation. Beside the groups’ management itself and synchronising the activities for dispersed locations on different zones or regions, which can present particularities and specificities derivate from the location, the supervising activity of the extension agents directly involved in the groups’ activity, represents a critical component in the method’s development. Having in view the possibility of method’s employment by any structure interested in working directly with the farmers on longterm basis, there are chances that some groups with similar or identical spectrum of the retained problems can benefit of moderation from different structures. Although this aspect does not prevent the networking of these groups and structures, the specific planning problems, interventions and activity’s assessment, as well as the possible corrections can drive to synchronising difficulties. In addition, it is obviously impossible to subordinate all

conditiile date, presupune o buna colaborare si concertare a actiunilor structurilor de consultanta implicate în moderare. Pe lânga managementul grupurilor în sine si sincronizarea activitatilor pentru locatii dispersate în teritoriu, în zone sau regiuni diferite care pot prezenta particularitati si specificitati derivate din amplasament, activitatea de supervizare a agentilor de consultanta implicati în activitatea directa cu grupurile reprezinta o componenta extrem de importanta în dezvoltarea metodei. Având în vedere posibilitatea utilizarii metodei de catre orice structura interesata de activitatea directa cu fermierii pe termen lung, exista posibilitatea ca unele grupuri cu un spectru similar sau identic al problemelor luate în lucru sa fie moderate de structuri diferite. Desi acest aspect nu împiedica functionarea în retea a acestor grupuri si structuri, problemele specifice de planificare, interventie si evaluare a activitatii, ca si posibilele corectii, pot conduce la dificultati de sincronizare. Este evident imposibila subordonarea tuturor moderatorilor unui singur for, oricare ar fi acesta. Metodele utilizate în moderare ca si mijloacele si partenerii atrasi vor fi cu siguranta diferite. Daca însa revenim asupra proprietatii metodei si a rezultatelor sale,

101

proprietate exclusiva a fermierilor membrii, interesul trebuie focalizat asupra rezultatelor si nu asupra mijloacelor prin care acestea pot fi obtinute. Acest „dezavantaj” al implicarii multiple poate usor deveni o sursa de experiente si abordari noi. Asa cum vom prezenta în partea rezervata descrierii metodei, unul dintre produsele activitatii grupurilor si partenerilor acestora este constituit de baza de date. Aceasta baza de date va reuni toate elementele experientelor solutionare a înregistrate în încercarile observatiile de si problemelor,

moderators to a single structure, regardless its status. The methods and the means employed in moderation together with the attracted partners will certainly be different. If we return to the method and results property, belonging exclusively of the farmers, members of the group, the interest has to focalise over the results and not the means employed in achieving them. This “disadvantage” of the multiple involvements can easily become a source of new experiences and approaches. As we will present on the chapters reserved to the method’s description, one of the products generated by the activ ity of the group and its partners is represented by the database. This database will regroup all recorded elements of the experiences in the attempt of solving the problems, the observations and the changes, everything what the group functioning is generating while developing activities. To all these we add the elements of contribution brought by the partners, companies from the agro-food sector and input suppliers, research institutes, universities and other structures involved in education, administration or other tangential domains, interested or involved in processes dealing with the agricultural environment. Correlating and linking these elements drives to an elaborated product, that we call decision-assisting tool. The access to the database and to the use of the decision assisting tool it is openly and anonymously oriented to the members and the partners of the groups, and restricted or conditioned for the externals.

modificarile, tot ceea ce activitatea grupurilor genereaza în functionare. La acestea se adauga toate elementele de contributie ale partenerilor, companii din sectorul agro-alimentar si producatori de input-uri, institute de cercetare, universitati si alte structuri implicate în educatie, administratie si orice alte structuri implicate, interesate sau participante în procese care implica mediul agricol. Corelarea si relationarea acestora conduce spre un produs elaborat, pe care noi îl numim instrument de asistare a deciziilor. Accesul la baza de date si la utilizarea instrumentelor de asistare a deciziilor este orientata de maniera deschisa si anonima spre membrii si partenerii grupurilor, si de maniera restrictiva sau conditionata pentru exterior. Rezultat al comunicarii observatiilor si rezultatelor, sursa pentru instrumentul de asistare a deciziilor, instrument în elaborarea de prognoze si avertizari, acest produs central al activitatii grupurilor se poate constitui în excelenta sursa de

102

diseminare a rezultatelor spre exterior. Fie ca se adreseaza comunitatii ma i largi a fermierilor, comunitatii academice si stiintifice, companiilor sau administratiei, la nivele diferite de prelucrare si elaborare, rezultatele sau datele care fac obiectul diseminarii au un nivel ridicat de validitate si verificare practica si stiintifica. Prin activitatea în cadrul grupurilor, fermierii, agentii de consultanta si partenerii grupurilor schimba informatii si practici într-un mediu consolidat si asigurat din punct de vedere al celor mai bune practici. Utilizarea tehnicilor si produselor sub consiliere specializata garanteaza interesele partenerilor grupurilor si sporeste încrederea fermierilor. Derularea a cel putin unui ciclu complet de rotatie a problemelor permite structurilor de consultanta implicate sa consolideze transferul de practici specifice adoptarii deciziilor spre fermieri. Procesul paralel de formare care acompaniaza metoda si care adreseaza fermierii membrii trebuie orientat spre formarea de lideri. Astfel, una dintre directiile în care metoda se poate dezvolta si sustine în viitor si anume aceea a transferului moderarii spre membrii grupului, devine posibila. Pilonii reprezentati sustenabilitati de metodei sunt comunicare, implicare,

Product of the results’ and observations’ communication, source for the decision-assisting tool, instrument in elaborating prognosis and warnings, this central return of the groups’ activity can constitute an excellent dissemination source for the results to the exterior. Regardless their target, the broader farmers’ community, the academic s and scientists, companies and administration, on different elaboration and refining levels, the results and the data, object to the dissemination, have a high-validated level, verified both practically and scientifically. Through their activity inside the groups, the farmers, the extension agents and the group’ partners are exchanging information and procedures in a consolidated and ensured environment with the best practices. The use of the techniques and products under specialised counselling guarantees the interests of the groups’ partners and increase the confidence of the farmers. Developing at least one complete cycle in problem solving allows to the involved extension structures to consolidate the specific practices’ transfer in decision making to the farmers. The parallel training process which accompany the method and which address the farmers, members of the groups, has to be oriented to leader formation. On this way, one of the directions in which the method can develop and sustain in the future, namely the moderation transfer to the members, becomes possible. Communication, management and results involvement, represent the

management si rezultate. Daca vom încerca sa imaginam aceste patru elemente ca fiind pilonii unei platforme, în cazul nostru metoda propusa constituindu-se în aceasta platforma, putem desprinde componente cu în usurinta parte. importanta Balanta fiecarei acestora,

echilibrarea si contributia la ansamblu este astfel

sustainability pillars of the method. If we try to

103

reprezentata într-un mod foarte plastic dar în acelasi timp foarte aproape de realitate. Implicarea presupune eforturi din partea tuturor participantilor, atât a structurilor de consultanta cât si a fermierilor si partenerilor grupurilor. Managementul grupurilor si a retelelor de grupuri împreuna cu nivelul rezultatelor justifica efortul aderarii la Grupul de Rezolvare a Problemelor sau ofera motivatia continuarii activitatii. Continuarea activitatii în cadrul grupurilor, utilizarea în continuare a metodei sau dezvoltarea acesteia în forme specializate, ca de exemplu a grupurilor de lucru specializate pentru o anumita productie sau productii este în opinia noastra mult mai importanta decât solutionarea în imediat a unor probleme, indiferent de nivelul de incidenta al acestora asupra rezultatelor exploatatiilor respective sau asupra nivelului de trai al fermierilor si familiilor acestora. Impactul rezultatelor generate de activitatea grupurilor asupra comunitatii fermierilor este net superior solutionarii unui set de probleme sau eliminarii unor bariere în dezvoltare.

imagine these four elements as the pillars of a platform, in our situation the proposed method being the platform, we can easily detach the importance of each component. Their balance, the balancing and the contribution to the ensemble is represented very plastic but at the same time very near to the reality. The involvement supposes efforts from all participants, extension structures but also farmers and groups’ partners. The groups’ and the network management together with the results’ level fully justify the effort of accessing the Problem Solving Group or offer the motivation to persist on the activity. Continuing the groups activity, the continuous employment of the method or its development in specialised forms, like the working groups specialised on one or more productions, is in our view more important than solving immediately a certain number of problems, regardless their incidence level over the results of that respective farm or over the living standard of the farmers and their families. The impact of the results generated by the groups’ activity over the farmers’ community is highly superior to solving a set of problems or eliminating development barriers.

104

3. ABORDARE CONCEPTUALA A GRUPULUI DE REZOLVARE A PROBLEMELOR (GRP)

3. THE CONCEPTUAL APPROACH OF THE PROBLEM SOLVING GROUP (PSG) 3.1. THE METHOD’S POSITION,

3.1. POZITIA METODEI, MEDIUL METODEI, REALITATEA ECONOMICA, NECESITATI / PRIORITATI

ENVIRONMENT, THE ECONOMIC REALITY, NEEDS AND PRIORITIES Under the instability conditions, specific

În

conditiile

instabilitatii

specifice

to the Romanian economy in transition, most of the solutions are aiming to involving minimum risks regardless the nature of the efforts. The Romanian rural landscape is dominated by the agriculture. Its share in the total of the rural economy, the active agricultural population is and will certainly be dominant at least to a moment after the Romania’s accession to the European Union. The strongly uncapitalised farms do not dispose of self-financing power, sources of agricultural credit and loans, assurances and other specific support instruments for development, or at least to allow the maintenance of the current activities to a decent and secured level. The state of the infrastructure, the access to the markets, to common and current services, to information or to health care servic es, are out of our times. The State involvement in the rural and agricultural development, at least for the moment, is timid and indecisive. The agricultural activities are on the “breakdown level” covering from the subsistence to the commercial farms the ensemble of the productions. In all these circumstances it is expected

economiei românesti în tranzitie cele mai multe dintre solutii se îndreapta spre implicarea de riscuri minime indiferent de natura eforturilor. Peisajul ruralului românesc este dominat de agricultura. Ponderea acesteia în ansamblul economiei rurale, în populatia ocupata este si va ramâne cu siguranta dominanta cel putin pâna dupa momentul integrarii României în structurile Uniunii Europene. Exploatatiile agricole puternic decapitalizate nu dispun de capacitate de autofinantare, de surse de credit agricol, de asigurari sau alte instrumente de sprijin specifice unei dezvoltari sau cel putin care sa permita mentinerea activitatilor curente la un nivel decent si securizant. Starea infrastructurii, accesul la piata, la servicii comune curente, la informare sau servicii medicale, sunt în afara timpurilor noastre. Implicarea statului în dezvoltarea rurala si agricola este, cel putin deocamdata, timida si indecisa. Nivelul activitatii agricole este "la avarie" acoperind de la exploatatiile de subzistenta pâna la cele cu caracter comercial ansamblul productiilor. Cu toate acestea, se doreste si se asteapta

105

de la lumea rurala si de la agricultura în special, pace si liniste sociala, dezvoltare, rezolvarea locala (atât prin prisma solutiilor cât si a resurselor antrenate) a problemelor, atingerea, asigurarea si mentinerea tuturor acelor obiective înca neformulate în politicile nationale ca: întretinerea peisajului, mentinerea stabilitatii demografice, un volum în continua crestere a productiei implicare agro-alimentare . minima cu Altfel spus, asteptari maxime.

from the rural and especially form the agriculture, social calm, development, local problem solving (both concerning the solutions and required resources), acquiring, ensuring and maintaining formulated landscape all in those the objectives not yet like: the national policies, preserve

maintaining,

demographic stability, an increasing volume for the agro-food production. In other words, minimum implication with a maximum of expectations. The realism of this situation is from far obvious and therefore does not need any further comments. Returning to the described conditions, we have to emphasise the fact that next to insufficient internal resources we add the lack of attracted or available resources. This makes the tasks of any initiative even more difficult. When we refer to rural and agricultural development actions, in most of the situations, the only available resources are represented by the good will, volunteering, the risk and the current cash flow of the involved farms. Taking into account all these elements, and proposing a new method in working with the farmers, in the attempt of solving their problems has to be supported firstly on extremely low level of the inputs (method’ inputs). Next to this first defined criterion, the method has to presents a high level of elasticity and adjustability. This requirement is coming from the general picture of the current and common problems of the whole community of farmers. The existing differences should not constitute a barrier in

Realismul acestei situatii este, de departe, evident si nu necesita comentarii suplimentare. Revenind la conditiile prezentate, trebuie sa subliniem si faptul ca, pe lânga resurse insuficiente, se adauga si lipsa de resurse atrase, sau de atras. Ceea ce face ca sarcinile oricarei initiative sa fie înca si mai dificile. Atunci când ne referim la actiuni de dezvoltare rurala sau agricola, de cele mai multe ori singurele resurse disponibile sunt bunavointa, voluntariatul, riscul si ansamblul Luând fermierii, în în lichiditatilor considerare de exploatatiilor toate aceste a implicate. elemente, a propune o noua metoda în lucrul cu încercarea solutionare problemelor acestora trebuie sa se sprijine, în primul rând, pe un nivel al input-urilor (metodei) extrem de redus. Pe lânga acest prim criteriu, metoda trebuie sa prezinte un grad ridicat de elasticitate si ajustabilitate. Aceasta porneste de la tabloul de ansamblu al problemelor curente si comune întregii comunitati a fermierilor. Deosebirile existente nu trebuie sa constituie un impediment în folosirea metodei. Pe lânga aceste

106

doua caracteristici, metoda trebuie sa fie modulabila si racordabila. Adica trebuie sa poata raspunde nevoilor interne de structurare si organizare dar în acelasi timp trebuie sa se poata combina în utilizare cu alte metode deja existente. Alte cerinte specifice si racordate direct la gradul de succes al metodelor utilizate se refera la analiza prioritatilor. Situatie si etapa absolut necesara abordarii oricarei probleme sau suite de probleme. Metoda pe care o propunem se bazeaza în mod critic pe analiza prioritatilor si pe corelarea acestora cu necesitatile si realitatile fermierilor. În stabilirea si ordonarea prioritatilor un rol deosebit îl au eforturile specifice fiecarui fermier. Întrucât metoda se adreseaza în principal fermierilor care exploateaza cu titlu principal, orice risc asumat în urmarea unei solutii poate avea implicatii directe si dramatice asupra întregii familii. Alocarea resurselor si eforturilor într-o anumita directie sau directii urmate de un esec poate conduce la destabilizarea întregii exploatatii fermierului si implicit plasarea de familiei dificultate într-o pozitie

using

the

method.

Beside

these

two

characteristics, the method has to be modular and linkable. Meaning, to answer the internal needs in terms of structuring and organising but at the same time to offer the possibility of linkage with other existing methods. Other specific requirement directly connected to the degree of success of the employed methods regards the priority analysis. This stage and situation is necessary in approaching any problem or set of problems. The proposed method relays critically on the priority analysis and on the correlation with the needs and the realities of the farmers. In establishing and ranking the priorities a crucial role is played by the specific efforts of each farmer. As the method addresses the farmers operating as farm / household manager, any assumed risk in following a solution can have direct and dramatic implications over his entire family. The resources’ allocation and the efforts in a certain direction or directions followed by a failure can drive to a serious destabilisation of the entire farm / household and implicitly to placing the farmer’s family in a serious difficulty position. Therefore, the efforts analysis is critical both for establishing the problems’ solving path and for ranking the priorities. The central element in this analysis or the main criterion is represented by the risk degree. This is corroborated with the opportunity of the problem or aspect solving, with the position of the problem in the general balance of the farm, with the local context, with the markets and all other variables linked to the success in problem-

pronuntata. De aceea analiza eforturilor este absolut necesara atât pentru stabilirea caii de rezolvare a problemelor cât si pentru ierarhizarea prioritatilor. Elementul dominant în analiza sau criteriul esential este constituit de gradul de risc. Acesta se coroboreaza cu oportunitatea tratarii aspectului sau problemei, cu pozitia acestei probleme în balanta generala a exploatatiei, cu contextul local, cu piata si toate celelalte variabile care tin de succesul rezolvarii unei probleme. Esentiala este contributia directa a

107

fermierului

în

evaluare

iar

decizia

finala

solving. In this way, the direct contribution of the farmer is essential in the assessment and the final decision concerning the solutions and the priorities, decision which is entirely his. Actually, the transfer of the decision-making capacity to the farmers represents the core of the success of any extension programme. Moreover, for the currently proposed method the participation and the involvement of the farmer are conditioning the results and are justifying the use of the method. This circumstances frequently present in the extension programmes has an elevated degree of comfort for the proposed method as the ensemble of the group’ or groups’ m embers are in the same situation. The fact that a farmers community acts in the same conditions considerably increase the confidence and can create enough motivation in decision and action. At the same time, the efforts’ analysis can drive to results, which prove and/or justify a certain ranking of the priorities and can produce a clarifying of the uncertain aspects for the farmers. This analysis can show the differences in terms of comparability between farmers or can drive to conditions in which the repeatability is impossible, when the position of the farmer as member of the group can be re-discussed.

referitoare la solutii si prioritati îi apartine în întregime. În fapt esenta succesului în orice program de consultanta consta în transferul capacitatii de a adopta decizii spre fermieri. Cu atât mai mult în situatia metodei de fata, participarea metodei. Aceasta situatie frecvent prezenta în programele de consultanta are un grad de confort ridicat în cazul metodei propuse întrucât ansamblul membrilor grupului sau grupurilor sunt în aceeasi situatie. Faptul ca o comunitate de fermieri actioneaza în aceleasi conditii sporeste încrederea si poate crea suficienta motivatie în decizie si actiune. În acelasi timp analiza eforturilor poate conduce la rezultate care probeaza si/sau justifica o anumita ordine a prioritatilor si poate conduce la clarif icarea unor aspecte de incertitudine pentru fermieri. Aceasta analiza poate releva diferente de comparabilitate între fermieri sau poate conduce spre conditii de imposibilitate a repetarii experientei, situatie în care pozitia fermierului ca membru al grupului poate fi rediscutata. si implicarea fermierului conditioneaza rezultatele si justifica utilizarea

3.2. DESCRIEREA METODEI 3.2.1. PRINCIPIUL METODEI Ca si în situatia celorlalte metode de

3.2. DESCRIPTION OF THE METHOD 3.2.1. PRINCIPLE OF THE METHOD As in the situation of the other methods,

108

grup

consacrate,

Grupul

de

Rezolvare

a

the Problem Solving Group (PSG), is based on the fact that the members have a sum of common elements. This is supposing before everything, the will and the acceptance of acting in common. The characteristic of this method is represented by the fact that regroups farmers, members of the group with identical (close) problems as profile. The ideal situation suppose that the solving priority of these problems to be different for the members. In this way, each of the members can benefit from the external expertise secured by the group moderator, the own experience with the help of the other members on searching appropriate solutions to the problems or situations, but also the previous experiences of the other members in solving the same type of problem. This last advantage is in fact the one regrouping the farmers under the umbrella of the same group. The experience on the same level, comparable, and solved by means common to the group’ members is communicated internally between farmers using the most accessible language. This is the core of the method – easy communication using a common language in solving the same problems under comparable conditions and using similar means. The example of the regions with one dominant production, grapes – wine, potatoes, cereals, milk, is extremely relevant on this direction. The farmers have comparable farms in terms of size, same professional training level, extremely low, otherwise, same scale on financial possibilities, similar economical

Problemelor (GRP), se bazeaza pe faptul ca membrii au un summum de elemente comune. Aceasta presupune, înainte de toate, vointa si acceptul de a actiona în comun. Caracteristica acestei metode este constituita de faptul ca reuneste fermieri, membrii ai grupului cu probleme identice (apropiate) ca profil. Situatia ideala presupune ca prioritatile de rezolvare a acestor probleme sa fie diferite. Astfel, fiecare dintre membrii poate beneficia atât de aportul extern de expertiza asigurat de moderatorul grupului, atât de experienta proprie cu aportul celorlalti membrii la cautarea unei solutii adecvate problemei si situatiei, cât si de experientele anterioare ale celorlalti membrii în rezolvarea aceluiasi tip de problema. Acest din urma avantaj este, de fapt, acela care reuneste fermierii sub umbrela aceluiasi grup. Experienta la acelasi nivel, comparabila si solutionata prin mijloace comune membrilor grupului este comunicata intern, între fermieri folosind cel mai accesibil limbaj. Acesta este de fapt nucleul metodei – o comunicare facila într-un limbaj comun în solutionarea acelorasi probleme în conditii si cu mijloace comparabile. Exemplul zonelor cu o singura productie dominanta, struguri – vin, cartofi, cereale, lapte, este extrem de relevant în acest sens. Fermierii au exploatatii de talie comparabila, o pregatire profesionala la acelasi nivel, extrem de redus, de altfel, posibilitati financiare la aceeasi scara, infrastructura economica identica, traditii si limbaj comun, probleme comune. Comunicarea

109

traditionala

dintre

fermieri,

referitoare

la

infrastructure, common traditions and language, common problems. The traditional communication between the farmers concerning the production problems represents a base and a starting point and in using the method. To continue our example we will use the situation of treating the Downy mildew on vine for the farmers from the southern part of the country. This is a common problem of major interest and with critical implications on the economical results. The necessary information concerning the methods and the products to use can be transferred directly to the producers by using a classical communication channel and the farmers will consult each other before eventually using it. In the absence of the method or lack of assistance by an extension agent, we cannot know the understanding and the acceptance level of the farmers, and we cannot asses the chances in problem solving. Participating to the method can eliminate all these weak points; can provide effective communication, common participation, effect evaluation, evolution on farm or community scale. In these conditions, each farmer has ideal conditions to participate to discussions in a familiar an uninhibited environment. The subject is always of general interest and the contribution of each member is doubled by experience and interest. In achieving the central objective of each extension activity – the transfer of the decisionmaking capacity to the farmer level – an important intermediate stage can prove to be the

problemele legate de productie, se constituie în punct de sprijin si de plecare în utilizarea metodei. Pentru a continua exemplificarea vom folosi cazul tratamentului manei la vita de vie pentru fermierii din sudul tarii. Aceasta este o problema comuna, de interes major si cu implicatii cruciale asupra rezultatelor economice. Informatia utila referitoare la metode si produse poate fi transferata direct catre producatori prin intermediul unui canal clasic de comunicare, însa acestia se vor consulta între ei înainte de eventuala utilizare. În absenta metodei sau a unei asistari de catre un agent de consultanta, nu putem cunoaste nivelul de întelegere si acceptare al fermierilor, si nu putem emite estimari referitoare la sansele de rezolvare a problemei. Participarea la metoda permite eliminarea acestor neajunsuri, comunicare efectiva, participare comuna, evaluarea efectelor, evolutia la scara fermei sau a comunitatii de fermieri. În aceste conditii fiecare dintre fermieri se gaseste în conditii ideale de participare la discutii, într-un mediu familiar si neinhibat. Subiectul abordat este întotdeauna de interes general si contributia fiecarui membru este dublata de experienta si interes. În atingerea scopului central al oricarei activitati de consultanta – transferul capacitatii de decizie la nivelul fermierului – o veriga intermediara se poate dovedi Grupul de Rezolvare a Problemelor. Astfel un transfer initial partial sau total se realizeaza spre grup. Fermierul aflat în situatia adoptarii unei decizii

110

imediate legate de rezolvarea unei probleme stringente poate beneficia de ajutorul grupului cel putin în aceeasi masura în care poate contribui la sprijinirea deciziilor celorlalti membrii. Cu un dublu aport de informatii, cu experiente prealabile si ulterioare (pentru verificare), nivelul de siguranta perceput de catre fermier este net superior. Acest nivel ridicat poate contribui la cresterea securitatii si încrederii în fortele proprii si ale grupului si aceasta conduce la o adoptare accelerata a pozitiei de viitor decident. În anumite situatii, probleme colaterale legate strâns de problemele curente în lucru, nu fac obiectul de activitate sau interes al grupului. Exista o probabilitate relativ ridicata ca astfel de probleme sa apara în grupuri cu tematica identica sau apropiata dar „separate” geografic. Acesti din urma termeni definesc situatiile în care, din constrângeri legate de buna desfasurare a activitatii curente si cheltuieli legate de logistica, posibilii candidati la aderare spre un grup sunt regrupati local si se constituie într-un al doilea grup, sau în conditii de productie sau desfacere diferite. Daca aceste alte grupuri sunt sub incidenta aceleasi probleme colaterale aparuta în grupul aflat în discutie, colaborarea în retea dintre grupuri prin intermediul moderatorului face posibila aducerea în contact a solicitantilor. Cu experienta externa, fie în conditii identice, fie în conditii diferite de orice natura ar fi aceste conditii aflate în discutie, aportul de informatie este benefic. Incidenta solurilor grele, cum sunt acelea din vestul extrem al Banatulu i, asupra calitatii

Problem Solving Group. On this way, an initial transfer, partial or integral, is realised to the group. The farmer in situation of adopting an immediate decision concerning an important problem solving can benefit from the group assistance, at least in the same measure as he can contribute to support the decisions of the other members. With double information input, with previous and ulterior experiences (for verifying), the degree of security perceived by the farmer is net superior. This high level can contribute to an increased safety feeling and trust in his own forces and in the capabilities of the group and can drive to an accelerated adoption of the future position of decision maker. In certain situations, collateral problems closely related with the currently retained problems, are not the object of activity or of interest for the group. There is a relatively high probability that such problems appear in groups with identical or close topic, but geographically “separated”. These last terms are defining the situations on which due to the fluency constraints in the current activity and to the logistic expenditure, possible candidates on accessing a group are locally regrouped and organised into a second one, or occurs when the production and the marketing conditions are different. If these other groups are under the incidence of the same collateral problems as in the previously described situation, the groups’ networking through the intermediate of the moderator can bring in contact the solicitors. With external expertise, either in similar or different conditions,

111

lucrarilor de pregatire a solului în productia de cereale, separa fermierii din aceasta zona de cei situati în vecinatate dar care nu se confrunta cu aceeasi situatie. Desi în conditii de productie similare si cu fond comun de probleme, acestia nu pot participa în interiorul aceluiasi grup din ratiuni legate de nivelul rezultatelor. Racordarea acestora se poate realiza fie cu alte grupuri în conditii comparabile si care trateaza productia de cereale, fie cu grupuri al caror obiect este reprezentat de calitatea lucrarilor. De altfel, acest tip de colaborare se extinde ulterior, functie de interesul exprimat al membrilor grupului si la problemele care pot deveni ulterior obiect de interes al grupului. Aportul de experiente pozitive sau negative, de informatie externa grupului si zonei sunt frecvent puncte de interes pentru fermieri. Mai mult, în faza evaluarii interne a activitatii a grupului, aceste rezultate externe pot servi drept elemente de comparatie. O secventa întreaga de schimb de informatii detaliate pe activitati si experiente ca si sinteze ale activitatilor desfasurate de grupuri fac obiectul reunirii evaluarilor interne si punerea la dispozitie a acestor informatii, cu circulatie interna, pentru membrii grupurilor.

regardless their nature the input of information is a benefit. The incidence of the heavy soils, such as the ones from the far west of the Banat, over the quality of the soil preparation works in cereal production, separates the farmers from this region from the neighbouring ones, but not confronted with the same situation. Even if under similar production conditions and a common problems background, these cannot participate in the same group from reasons linked to the level of the expected results. Connecting these farmers can be realised with other groups producing cereals in comparable conditions, or with groups focusing on the quality of the soil preparation. Besides, this type of collaboration is extended later, function to the expressed interest of the group’ members to problems, which can become later an object of interest for the group. The input of positive or negative experiences and information from the outside group or region are often interest points for the farmers. Moreover, in the stage of the internal activity assessment of the group, these external results can serve as comparison elements. An entire sequence of information exchange detailed by activities and experiences as well as synthetic reports on the performances developed by the groups is the object of the internal assessment, gathering and supplying this information with internal circulation for the groups’ members. 3.2.2. THE “RESTRAINT” METHOD The so-called “Restraint” form of the method defines actually the base group, as

3.2.2. FORMA "RESTRÂNSA" A METODEI Asa numita „Metoda Restrânsa”

defineste de fapt grupul de baza, asa cum este el prezentat în principiul metodei. Desi relativ

112

nepotrivit ca termen - „restrânsa”, metoda reuneste acei fermieri care prezinta probleme (fie ele si în stadiu potential) legate de aceleasi sau aceeasi productie, în conditii de exploatare similare, la un nivel al exploatarii comparabil. Aceste doua ultime restrictii survin ca urmare a necesitatii repetabilitatii si capacitatii de transpunere a experientelor în cadrul grupului. Ori aceasta este conditia de baza a existentei grupului si motivatia principala a membrilor. Ca forma de baza, un astfel de grup reuneste 5-15 fermieri cu probleme legate de aceeasi cultura sau culturi, productie animala sau specie (exemplu: cereale, cartof, sfecla de zahar, lapte, oua, carne de porc, vin). Întrucât interesul în rezolvarea de probleme comune poate fi ridicat si un numar mult mai mare de fermieri pot dori sa adere la grup, sarcina moderatorului este aceea de a stabili care dintre fermieri vor fi membrii ai grupului si care dintre ceilalti solicitanti vor fi „sateliti” sau „replicanti”. Aceasta sarcina presupune un spirit de analiza extrem de ascutit si o evaluare corecta a capacitatii de lider a viitorilor membrii. Se recomanda utilizarea de expertiza externa în aceasta analiza. În realizarea portretului problematicii fermierilor si în selectarea problemelor retinute spre rezolvarea grupului, analiza SWOT se poate dovedi extrem de utila. Se recomanda realizarea acestei analize cu membrii potentiali, adica, cu acei fermieri retinuti drept candidati la crearea grupului.

described on the method’s principle. Even if relatively inappropriate as term - „restraint”, the method regroups those farmers which presents problems (even potentially) linked to the same production or productions, in similar operating conditions, to a comparable level of exploiting. These last two restrictions are introduced in order to fulfil the requirements in terms of replication and transposing capacity inside the group. This is the basic condition of the group existence and the main motivation of the members. As a base form, a group gathers 5-15 farmers with problems concerning the the same crop or crops, animal production or specie (examples: cereals, potatoes, sugar beet, milk, eggs, pork meat, and wine). As the interest in solving common problems can be elevated and a large number of farmers could wish to join the group, the moderator’s task is to establish which farmers would become members and which would be „satellites” or „duplicators”. This mission supposes a very sharp analysis spirit and a correct evaluation of the leading capacity of the future members. It is recommended external expertise use for this analysis. In realising the picture of the farmers’ problems and in selecting the problems, which will be retained for solving in the group, the SWOT analysis can prove extremely useful. It is recommended to use this analysis with the potential members, meaning with those farmers considered candidates to the group creation.

113

Procedeul deja cunoscut al analizei va fi demarat cu o sesiune de brain-storming. Astfel membrii pot contribui la aducerea pe panou a tuturor problemelor lor. Fiecare din problemele enuntate sau anuntate sunt supuse analizei ulterioare a grupului în mod sistematic si fara a alege o anumita ordine de abordare. Analiza va sublinia avantajele abordarii acestor probleme în grup comparativ cu situatia abordarii individuale. Si va pune un accent special pe Oportunitati si Amenintari. Dupa realizarea turului problemelor, dupa epuizarea analizei acestora, prioritatea abordarii acestora de catre fiecare membru în parte va aparea evidenta. Stabilirea prioritatilor de abordare se realizeaza tot în grup sub conducerea moderatorului. Se va stabili astfel ordinea în care aceste probleme vor fi tratate de catre membrii si rotatia setului de probleme în interiorul grupului. Esential ca rezultat al acestei analize este ca fiecare fermier sa fie multumit de rezultatul final al analizelor si de ordinea de abordare. Orice nemultumire initiala se poate amplifica si poate impieta asupra rezultatelor ulterioare ale grupului. De aceea, subliniem înca o data importanta acestei stari de multumire la finele întâlnirii. Tot din aceasta analiza de grup, prin evocarea posibilelor Amenintari si Slabiciuni, moderatorul poate constitui un inventar al posibilelor bariere în activitatea de rezolvare a problemelor. Poate realiza o prognoza a momente lor dificile si poate stabili necesarul de interventie externa în stabilizarea sau

The known analysis procedure will be started with a brainstorming session. On this way the members can contribute on bringing all their problems to the panel. Each of the announced or enounced problems is analysed lately in the group, systematically without any chosen order in approaching them. The analysis will emphasise on the advantages of treating these problems inside the group compared to the situation of the individual solving. A special accent will be given to Opportunities and Threads. After realising the complete tour of all problems, after finishing their analysis, the priority in approach will appear obvious for each farmer. Establishing the priorities in solving the problems is realised in group under the moderator supervising. On this way the order of treating the problems is defined for the members and also the rotation of the problems set inside the group is established. Essential, as result of this analysis, is that each farmer is satisfied by the final result of the assessment and with the approach order. Any initial dissatisfaction can be amplified and can have implications on the ulterior results of the group. Therefore, we emphasise once more the importance of this contentment feeling at the end of the meeting. From the same group analysis, by mentioning the possible Threads and Weaknesses, the moderator can build an inventory of the possible barriers in the problemsolving activity. He can realise a prognosis of the difficult moments and can establish the needs of

114

normalizarea unor stari. În situatia prezentei unor grupuri de interese apropiate sau similare, combinarea si analiza joint a situatiei poate aduce elemente noi. De aceea, se recomanda sincronizarea activitatii de demarare a investigatiilor pentru crearea grupurilor si stabilirea canalelor de comunicare inter-grupuri ca si frecventa si oportunitatea schimbului de informatii între moderatori. Daca ne referim la producatorii de lapte din vestul tarii, vor exista cu siguranta grupuri de rezolvare a problemelor, atât în judetul Timis, cât si în judetele Caras-Severin si Hunedoara. Nu este deloc lipsita de interes o analiza comuna a problematicii evidentiate de fermierii din cele trei judete. Se poate ajunge, astfel, la o organizare a grupurilor care trece cu usurinta peste sistemul de organizare administrativa a teritoriului pentru a promova interesul fermierilor în rezolvarea problemelor comune. De subliniat este si faptul ca întreg procesul se bazeaza pe opiniile prezentate si sustinute de catre fermieri. Rolul moderatorilor este acela de a „ghida” în sensul reducerii abaterilor de la o cale normala. Interventia acestor este necesara numai în sensul asigurarii functionarii norma le a grupului, a intermedierii comunicarii si a aportului de expertiza externa în masura în care aceasta este necesara. Avem astfel un grup cu functionare bazata pe opinii liber exprimate ale fermierilor. Un forum al fermierilor cu moderator extern. Sarcina acestuia, în afara asigurarii functionarii normale a grupului, consta în transferul spre fermieri a

external intervention or normalising certain situations. Under the circumstances of groups with close or similar interests, combinations and joint analysis of the situation can bring new elements. Therefore it is recommended to synchronise the beginning of the investigations in group’ creation and establishing the inter-groups communication channels as well as the frequency and the opportunity of information exchange between moderators. If we refer to the dairy producers from the western part of the country, it will certainly be present several problem-solving groups in the county of Timis, but also in the counties of Caras-Severin and Hunedoara. It is interesting to proceed to a joint analysis of the farmers’ shown problems, in the three counties. We can get, on this way, to a groups’ organisation, which can easily pass the administrative system, and the territorial organisation for promoting the farmers’ interest in solving common problems. We have to emphasise the fact that the whole process is based on the opinions presented and sustained by the farmers. The role of the moderators is a guiding role in the way of reducing the deflections from the normal way. Their intervention is necessary to insure the normal functioning of the group, to intermediate the communication and the infusion of external expertise to answer the necessities. We have a group whose functioning is based on free expressed opinions of the farmers. This is a farmers’ forum with an external moderator. His

115

capacitatii de adoptare a deciziilor si de a pereniza modul de functionare al grupului pentru un viitor cu moderare interna.

task, besides assuring a normal functioning for the group, is to transfer toward farmers the decision-making capacity and to present the working procedures in the group for a future internal moderation.

3.2.3. METODA "EXTINSA" 3.2.3. THE “EXTENDED” METHOD Metoda extinsa este o forma largita a metodei descrise anterior. În mod frecvent spectrul problemelor prezentate de catre fermieri este mai mult sau mai putin acelasi. Atunci când problemele sunt similare si comparabile singurele constrângeri care ramân în calea participarii în cadrul aceluiasi grup sunt cele de ordin logistic si material. O alta cauza care poate conduce la incompatibilitate cu metoda anterior descrisa o poate constitui situatia unor productii diferite. Desi dificultatile de natura economica sunt aceleasi sau comparabile, productiile fiind diferite, solutiile vor fi diferite, situatie care conduce la imposibilitatea participarii în cadrul unui grup restrâns. Pentru astfel de situatii, de altfel comune în practica, metoda se ajusteaza sub forma "extinsa". Acest lucru înseamna ca acolo unde situatia o impune, grupuri de forma restrânsa, care respecta conditiile de functionare descrise în cadrul metodei, vor fi racordate formând astfel un "grup de grupuri". Principiul dezvoltarii unei astfel de forme se bazeaza în primul rând pe ideea oferirii de posibilitati de participare unui numar cât mai mare de fermieri interesati. Astfel, desi cu o productie relativ izolata în comunitatea din care provine, un fermier poate fi cooptat în The extended form of the method is an enlarged model of the restraint type, previously described. Frequently, the spectrum of the problems presented by the farmers it i more or s less the same. When the problems are similar and comparable, the only constraints remaining in participating inside the same group are those concerning the logistic and the material ones. Another method reason, can be which can by drive, to incompatibility with the previously illustrated represented different productions. Even if the economical difficulties are the same or comparable, for different productions we will need different solutions, situation which makes the participation impossible, inside a restraint group. Fir these situations, relatively common in practice, the method is adjusted in “extended” form. Where the circumstances are imposing this situation, restraint groups, fulfilling functioning the requirements described on the method, can be linked forming a “group of groups”. The principle of developing such forms is based firstly on the idea of offering the possibility ot participate to a largest number of interested farmers. On this way, even with a relatively

116

interiorul unui grup largit si poate astfel beneficia de experienta altor fermieri cu probleme similare dar situati în afara ariei geografice de acoperire a unui grup restrâns. Cu alte cuvinte, daca prin prisma unui grup restrâns nu se justifica acceptarea unui fermier amplasat în afara zonei de cuprindere a celorlalti fermieri participanti, datorita eforturilor logistice, sau datorita faptului ca prezinta o productie atipica grupului, în cazul metodei extinse acesta îsi poate gasi locul în cadrul unuia dintre subgrupuri. Desigur daca situatia o justifica, în sensul interesului pentru problemele respective din partea altor fermieri si deci exista un subgrup care sa trateze aspectele în cauza. Pentru a exemplifica, vom lua cazul unui grup extins ce include producatorii de lapte din zona Fagetului, la nivelul unui subgrup, producatorii de cereale, organizati functie de problemele în rezolvare în trei subgrupuri si reunind fermieri de la Varias la Jebel. Printre fermierii din Jebel exista si producatori de lapte interesati în participare si cu probleme similare legate de relatia calitatea furajelor – nivelul si calitatea productiei de lapte. Izolarea unui grup de tip restrâns în zona Jebel nu se justifica din ratiuni legate de costuri si un numar relativ redus de fermieri în productia de lapte, la scara întregii comunitati. Sub „umbrela” grupului de tip extins, fermierii din Jebel se pot alatura celor din zona Fagetului, în subgrupul ce trateaza probleme legate de productia de lapte. Conditiile care se aplica în situatia grupurilor restrânse sunt valabile si în cazul

isolated production in his community of origin, a farmer can take part into an enlarged group and can benefit from the experience of the other farmers with similar problems but outside the geographical coverage of a restraint group. In other words, if from the point of view of a restraint group it is not justified to add a farmer placed outside the zone from where the other participating farmers are, due to the logistical effort, or for an unspecific production to the group, for the extended method, this farmer can be placed in one of the sub-groups. Certainly, if the circumstances are justified by the interest of the other farmers for those specific problems and a sub-group dealing with those aspects exists. For exemplifying, we will take the instance of an extend group including the milk producers from the Faget’s area, inside a subgroup, and the cereals producers, organised according to their problems into three sub-groups and gathering the farmers from Varias and Jebel. Among the farmers from Jebel there are milk producers interested in participating and with similar problems linked to the relation fodder quality – level and quality of the milk production. Isolating a restraint group in Jebel area is not reasonable due to the costs and to the relatively small number of farmers in milk production referring to the scale of the whole community. Under the “umbrella” of the extended group, the farmers from Jebel can join those from the Faget area, inside the sub-group treating the milk production issues. The conditions which apply to the

117

grupurilor extinse, la scara fiecarui subgrup. Aceasta înseamna ca fermierii membrii ai unui subgrup tratând o anumita problema trebuie sa aiba dimensiuni economice comparabile în conditii de productie asemanatoare. Desi acestia pot fi dispersati spatial, asa cum mentionam anterior, ei trebuie totusi sa se supuna acelorasi conditii pentru a pastra nucleul si principiul de functionare al metodei. Principiul de baza fiind acela conform caruia o experienta este replicabila numai daca se întrunesc conditii comparabile. Daca revenim la exemplul utilizat anterior, putem spune ca exista fermieri ce produc cereale si în zona Fagetului si care sunt interesati de rezolvarea problemelor curente, doar ca de aceasta data ei nu pot fi atasati unui subgrup existent din considerente legate de comparabilitatea conditiilor. Exista însa posibilitatea includerii acestora într-un subgrup focalizat pe lucrarile solului si combaterea buruienilor, în cazul în care acesta exista deja. Desi, uneori, problemele par evidente unui observator extern iar oportunitatea rezolvarii acestora este fara echivoc, moderatorii nu pot si nu trebuie sa forteze crearea de subgrupuri. Procesul de structurare a problemelor trebuie sa decurga natural, cu aportul si asistenta moderatorului, si trebuie sa apartina fermierilor, de drept si de fapt. Asa cum vom mentiona ulterior, sentimentul proprietatii asupra metodei si rezultatelor acesteia este un element motivant extrem de puternic asupra fermierilor . Unul dintre avantajele majore ale metodei extinse este constituit de existenta de

restraint groups are valid for the extended groups also, on the scale of each sub-group. This implies that the farmers, members of a sub-group treating a certain problem should have comparable economical size in similar production conditions. Although, these farmers can be dispersed spatially, as we mentioned earlier, they have to be submitted to the same conditions in order to maintain the core and the functioning principle of the method. The basic principle being the one according to which an experie nce is duplicable only if the conditions are comparable. If we return to the previous employed example, we can say that there are also farmers in the cereals production in the Faget area, interested in solving current problems, only this time they cannot b added to an existing sube group due to the lack of comparability in conditions. There is still a possibility to include them in a sub-group focusing on soil preparation and weeds control, if such a sub-group exists already. Even if sometimes the problems appear obvious to an external observer and the opportunity to solve them is indubitable, the moderators cannot and should not force the creation of sub-groups. The problem structuring process has to develop in a natural way, with the input and the assistance of the moderator, and should belong to the farmers. As we will describe later, the ownership feeling over the method and the results it is an extremely strong motivating factor for the farmers. One of the major advantages of the

118

subgrupuri cu profiluri diferite tratând probleme legate de alte tipuri de productii. Astfel, acei fermieri pot pentru de care diversificarea sau reorientarea în productie poate constitui o solutie , beneficia experienta subgrupurilor membre si care îsi rezolva problemele în paralel. În acest mod modificarea fermei nu mai constituie un aport de idei aduse de moderator sau un alt agent de consultanta. Acest aspect frecvent extrem de delicat si de complex la transpunerea în practica poate astfel deveni o initiativa a fermierului. Datorita acestui avantaj, grupurile de tip restrâns pot avea în vedere conectarea la o astfel de structura. Cel putin prin prisma comunicarii. Putem considera grupurile extinse drept forma de baza a metodei, iar grupurile restrânse drept cazuri particulare derivate din metoda. Astfel, grupuri de tip restrâns se vor forma numai acolo unde aceleasi restrictii de natura logistica o impun. Toate celelalte grupuri vor fi racordate în jurul unei coordonari comune. O astfel de abordare este mult mai utila din punctul de vedere al gestionarii resurselor. Revenim asupra faptului ca aceasta metoda este una care îsi propune un consum minim de resurse antrenate si un management comun al problemelor. Este, deci, posibila o astfel de abordare functie de necesitati si de situatie. Aceasta mentiune a unei abordari inverse este utila pentru a sublinia elasticitatea si adaptabilitatea metodei functie de necesitati. Revenind la metoda extinsa, una dintre diferentele majore în termeni de efort prin

extended method is represented by the existence of sub-groups with different profiles treating problems connected with other production’ types. On this way, those farmers for which diversification or reorientation in production can be a solution can benefit from the member subgroups, which are solving their problems in parallel. Following this path, modifying the farm it is not and external input of ideas brought by the moderator or another extension agent. This aspect, frequently extremely delicate and complex while transposing in practice can become an initiative of the farmer. Because of this advantage, the restraint type of groups can have in view the possible connection to this type of structure. At least from the point of view of the communication. We can consider the extended group as the basic form of the method and the restraint type as a particular case derived from the method. On this way, the restrain groups would be formed only on those situations where the logistical conditions are imposing it. All other groups will be connected around a common coordination. Such an approach is considerably more useful from the side of the resources’ management. We emphasise again the fact that this method is proposing to run with a minimum consumption of engaged resources and a common problems’ management. Therefore, it is possible such an approach, function to the needs and the situation. This mention of an inverse approach of the method is useful in order to underline the elasticity and the adaptability of the method

119

comparatie cu metoda restrânsa, este aceea a managementului comunicarii. Mentinerea canalelor de comunicare în parametrii proiectati este o sarcina puternic consumatoare de timp pentru moderator. Daca în situatia grupurilor restrânse moderatorul se poate ocupa de desfasurarea activitatilor curente ale grupului si numai prin interventii punctuale sau în regim temporar, functie de momente si necesitati, în cazul metodei extinse, moderatorul are un volum de activitate care impune implicarea sa ca timp întreg. Volumul de informatie vehiculat, tratat, verificat si stocat este net superior. Astfel, el este cel care trebuie sa asigure fluenta comunicarii dintre fermierii fiecarui subgrup. El este cel responsabil de culegerea sau receptia informatiei de la membrii, de verificarea continutului acesteia si filtrarea elementelor relevante. Tot moderatorul are ca sarcina stabilirea volumului si continutului acelor informatii oferite spre exteriorul grupului. Desi din punct de vedere tehnic el poate fi degrevat de construirea si alimentarea bazei de date, deciziile referitoare la continut ce urmeaza a fi introdus ca si la destinatiile acestora, îi revin. Altfel spus, moderatorul este cel care stabileste ce anume poate fi oferit spre acces public si care sunt partile sau informatiile disponibile numai membrilor. Informatia subiect a stocarii în baza de date poate necesita tratare în prealabil, iar competentele personalului tehnic însarcinat cu realizarea bazei de date sunt depasite de acest aspect. De asemenea, corectitudinea datelor spre introducere ca si cele introduse trebuie verificata

according to the necessities. The management of the communication represents returning to the extended method, one of the major differences to the restraint form. Maintaining the communication channels on the projected parameters is a high time-consuming task for the moderator. If for the restraint groups the moderator can deal with the current group’s activity through punctual interventions or in temporary terms function to the needs and moments, for the extended method, the moderator has a volume of activity, which imposes a full time involvement. The circulated information volume, treated, verified and stored is definitely higher. On this way, he is the one who has to ensure the communication fluency between the farmers form each sub-group. He is responsible of collecting or receiving the information from the members, verifying the content and filtering the relevant elements. In addition, the moderator has to establish the volume and the content of the information offered to outside groups. Although from the technical side he can be discharged from building and feeding the the database, inputted the decisions and concerning content

information’s destination are his tasks. In other terms, the moderator is the one establishing what can be offered for public access and which are the parts or information available only to the members. The information subject to be stored in the database may need pre-treatment, and this aspect passes the competencies of the technical staff in charge of realising the database. In

120

tot de catre moderator. Toate aspectele legate de acompaniere a membrilor diferitelor grupuri ca si mentinerea contactelor cu resursele, în termeni de expertiza, revin aceluiasi moderator. Acest volum mare de activitati justifica deci necesitatea unui moderator cu norma întreaga. Acest aspect, desi mai costisitor, din punct de vedere al utilizarii resurselor umane se justifica din plin prin rezultatele grupului. Asistat corespunzator cu expertiza, acesta poate solutiona problemele unei comunitati a fermierilor considerabil mai mare decât oricare alta dintre metodele de consultanta consacrate. Impactul interventiei sale poate fi masurat atât direct cât si indirect, iar "remanenta" interventiilor / solutiilor este considerabil sporita. Evaluarea rezultatelor este directa si în cele mai multe dintre situatii imediata. Relatia de încredere este perena fiind bazata pe colaborare si comunicare directa cu o comunitate de fermieri activi si promotori. În cele doua figuri care urmeaza (fig. 3.1. si 3.2.) se reprezinta modul de functionare a grupurilor si legaturile care se stabilesc între acestea si alte grupuri, legaturile cu partenerii grupurilor si legaturile cu mediul extern.

addition, the accuracy of the data to be inputted together with those already recorded has to be checked by the same moderator. All aspects linked to accompanying the members of the different groups together with maintaining the contacts with the partners, in terms of expertise, are sustained by the moderator. This high volume of activities justifies the need of having a full time moderator. This aspect, even if costly in employing the human resources is completely returned through the results of the group. Assisted correspondingly with expertise, the moderator can contribute on solving the problems of a considerably larger community of farmers compared to any other known extension method. The impact of his involvement can be measured directly or indirectly and the “remanence” of the interventions / solutions is significantly higher. The evaluation of the results is direct and in most of the situations, immediate. The trust relationship is perennial being based on collaboration and direct communication with an active and promoter farmers’ community. In the two next figure (fig. 3.1. and 3.2.) is represented the functioning of the groups and the established links between them and other groups, the links with the partners and the external environment.

121

Figura 3.1 Structura Grupului de Rezolvare a Problemelor

122

Figure 3.1 The Structure of the Problem Solving Group

123

Figura 3.2 Functionarea Grupului de Rezolvare a Problemelor

124

Figura 3.2 The Functioning of the Problem Solving Group

125

3.3. POSIBILITATI DE IMPLEMENTARE 3.3.1. NIVELURI - ORIZONTAL SI VERTICAL Metoda se preteaza implementarii la scara oricarei comunitati de fermieri. Desigur ca nu este necesara existenta unei forme de reprezentare a fermierilor la nivel de comunitate, fie ca ne referim la o comunitate rurala fie la o comunitate profesionala. Este dezirabila existenta unei astfel de structuri, dar în situatia actuala a agriculturii românesti prezenta acestora este extrem de rara. Metoda poate însa genera suportul necesar pentru aparitia elementelor de baza în definirea unei astfel de nevoi. În plus, ofera cadrul necesar manifestarii. Daca analizam pretabilitatea metodei cu cresterea în altitudine trebuie sa mentionam faptul ca aceasta descreste proportional cu cresterea altitudinii. Dispersarea spatiala a fermierilor si a exploatatiilor acestora la altitudini mari conduce la aparitia de dificultati de comunicare si deplasare. Bariera majora în aceasta situatie este deci constituita de logistica si mijloacele de comunicare aflate la dispozitie. Pentru zonele în care starea infrastructurii nu ridica probleme majore, fie ca este vorba de cai de acces fie de accesul la mijloace de comunicare, nu exista a priori nici un obstacol major în utilizarea metodei. Situatia este cea care poate impune utilizarea uneia sau celeilalte dintre formele metodei. Sau necesitatea sau

3.3. IMPLEMENTING POSSIBILITIES 3.3.1. LEVELS – HORIZONTAL AND VERTICAL The method’s implementation answers to any scale of the farmers’ community. Certainly it is not required any form of representation for the farmers on the community level, whether we refer to a rural or to a professional community. It is, of course, desirable the existence of such a structure, but under the current circumstances from the Romanian agriculture, their presence is extremely rare. Nevertheless, the method can generate the necessary support for raising the basic elements in defining such a need. In addition, it offers the necessary frame for manifesting it. If we analyse the suitability of the method with the increase in altitude we have to mention its decline, proportionally with the height augmentation. The spatial dispersion of the farmers and of their farms on high altitude drives to difficulties in communication and movement. The major barrier in this situation is represented by logistics and available communication means. For the zones where the infrastructure condition does not raise major problems, whether they are access ways or access to communication means, there are no important impediments on using the method. The situation can impose the use of one of the (two) method’s forms, or the necessity or the preferences. The

126

preferintele. Analiza situatiei si rationamentul moderatorului / agentului de consultanta vor fi în ultima instanta definitorii. Pentru zonele în care conditiile de exploatare sunt similare din punct de vedere al conditiilor ecologice, climatice si pedologice unul dintre factorii de delimitare ramâne distanta. O astfel de situatie poate fi întâlnita în zona din sudul României, în Câmpia Baraganului. Aici uniformitatea conditiilor de productie si a productiilor conduc la o paleta de probleme similare unui numar mare de fermieri, majoritari în comunitatile carora le apartin. Astfel, unul dintre criteriile acceptarii în grupul de rezolvare a problemelor este îndeplinit de la sine. Numarul mare de posibili aderenti ca si profilul psihologic al acestora poate însa pune în pericol succesul activitatii de grup. Prin urmare, selectia realizata de moderator este esentiala succesului. Elementele selectiei se vor baza pe accesibilitate în termeni de locatie si reprezentativitate mentinând conditiile de comparabilitate. Eforturile moderatorilor vor fi diferite functie de zona în care se afla grupurile. Compozitia acestor grupuri va fi, de asemenea, diferita functie de zona. Nu numai spectrul problemelor dar si productiile ca si structurile de productie vor fi diferite. Astfel, fermele axate pe producerea de cereale în sudul tarii sunt diferite de cele din zona de vest a României. Diferentele sunt reprezentate în primul rând de fermieri si de caracterul si profilul acestora. Perspectivele si asteptarile fermierilor din sud fata de structurile

analysis of the situation and the reasoning of the moderator / extension agent will be on last instance the defining elements. For the area where the exploiting circumstances are similar from the point of view of the pedology, ecological and climatic conditions one of the delimiting factors remains the distance. Such a situation can be finding in the southern part of Romania, in the Baragan Plain. On this area, the uniformity of the production conditions and the productions themselves are raising a range of similar problems for a large number of farmers, representing the majority in their community. One of the accepting criteria for the problemsolving group is fulfilled. The large number of possible adherents as well as their psychological profile can endanger the success for the in-group activity. As a result, the selection realised by the moderator selection’s is essential for success. be based The on elements will

accessibility, concerning the location and the representativeness, maintaining the comparability in conditions. The efforts of the moderators will be different according to the region in which the groups are placed. The groups’ composition will also be dissimilar function to the zone. Not only the problems spectrum but also the productions and the production’ structures will differ. On this way the farms based on cereals production from the southern part of Romania are different from those from the western part of the country. These differences are represented

127

administratiei agricole sunt total diferite de cele ale fermierilor din vest. Nivelul de dotare tehnica, desi necorespunzator în ambele situatii, lasa mult de dorit în sud, iar prezenta animalelor utilizate la munca este mult mai rara în Banat. Desi în conditii de productie comparabile si cu probleme relativ comune, cele doua zone se diferentiaza prin factorul uman. La o abordare la scara larga a grupurilor, se poate constata faptul ca structuri asemanatoare sau identice ale problematicii tratate de grupuri apar la distante diferite. Întrucât orice experienta noua este utila si conditiile schimbului de informatii poate fi realizat prin intermediul moderatorilor, apare ca evidenta posibilitate realizarii unei retele. Aceste retele pot reuni fie ansamblul grupurilor tratând aceeasi productie sau productii fie la scara regionala ansamblul grupurilor indiferent de obiectivele si obiectele de interes si activitate ale acestora. Putem avea astfel o retea a fermierilor din Banat, membrii ai diferitelor grupuri, sau o retea a fermierilor producatori de vin din Transilvania. Interconectarea acestor retele ca si schimbul de date sau experiente este posibila din punct de vedere tehnic prin utilizarea unei retele virtuale private (VPN). Costurile pentru crearea, întretinerea si exploatarea acesteia sunt relativ ridicate, dar pot fi considerate suportabile luând în considerare numarul mare de utilizatori, efortul conjugat, sau disiparea efortului la nivel de utilizator final. Includerea comunicarii în retea împreuna cu accesul la bazele de date generale sau specializate pentru membrii conduce la

firstly by the farmers, by their character and profile. The perspectives and the expectations of the farmers from the south next to the agricultural administration structures are completely different from those of the western farmers. The technical equipment, even if inappropriate on both situations, is far lower in the south and the presence of the animals used for current agricultural works is considerably rarest in Banat. Although in comparable production common conditions problems, and with relatively are, the two regions

differentiate by the human factor. On a large-scale approach of the groups, we can acknowledge that comparable or similar structures of the treated problems are displayed on different locations. As any new experience is considered useful and the information exchange can be realised through the intermediate of the moderators, the possibility of creating networks appear obvious. These networks can gather either the ensemble of the groups dealing with the same productions either on regional scale the ensemble of the groups regardless their objectives and objects of interest and activity. We can build on this way a network of the farmers form Banat, with members form different groups, or a network of the wine producers from Transylvania. Interconnecting these networks as well as the information exchange is possible from the technical side by employing a Virtual Private Network (VPN). The creation, the maintaining and the exploiting costs are relatively high, but

128

cresterea considerabila a efectului diseminarii si reduce considerabil costurile cu activitati specifice de vulgarizare interna. De asemenea, comunicarea de date cu caracter de informatie curenta, pentru uz general sau specializat, poate utiliza aceeasi infrastructura. Asupra acestor aspecte se va reveni în detaliu în partea de comunicare. Pentru a putea asigura coordonarea si concertarea efortului si implicarea grupurilor situate în regiuni diferite este necesara implicarea unei structuri care sa beneficieze de acoperire în servicii la scara nationala sau interregionala. Cel putin deocamdata, acestor singura cerinte structura este care corespunde Agentia

can be considered manageable taking into account the large number of the users, the joint effort or the effort dissipation on the final user level. Including the network communication together with the access to general or specialised databases for the members, drives to a considerable increased effect on dissemination and reduces significantly the costs of the specific activities for internal diffusion. In addition, the communication of data as current information, for general or specialised use, can employ the same infrastructure. Regarding these aspects, we will detail more on the part reserved to communication. In order to insure the coordination, the effort synchronisation, and the involvement of different groups situated in different regions it is necessary to imply a structure, which can benefit from coverage of services on national or interregional scale. At least for this moment the only structure answering to these requirements is the National Agency for Agricultural Consulting, respectively through its local structures the County Office for Agricultural Consulting. There are two important issues to mention. The first and the most important is the position on which this structure is placed, namely a public service. Benefiting from financing from the State budget the preoccupation on orienting towards the market and increasing the quality of the offered services it is not one of the absolute priorities. Therefore the quality of the consulting act and implicitly the credit granted by the farmers in terms of trust it is placed to a level

Nationala pentru Consultanta Agricola, respectiv prin structurile sale locale Oficiile Judetene de Consultanta Agricola. Doua probleme sunt însa de mentionat. Prima si cea mai importanta este pozitia pe care aceasta structura se situeaza si anume aceea de serviciu public. Beneficiind de finantare de la bugetul de stat preocuparile de orientare spre piata si de crestere a calitatii serviciilor oferite nu este una dintre prioritatile absolute. Astfel, calitatea actului de consultanta si implicit creditul acordat de fermieri este la un nivel ce poate fi considerat insufic ient. Reconsiderarea pozitiei pe piata ca ofertant de servicii de consultanta si realizarea de venituri din activitatea desfasurata la un nivel care sa permita sustinerea activitatii proprii pot atrage un nivel de credibilitate sporit din partea fermierilor. În paralel, dezvoltarea fondului de resurse umane si

129

orientarea acestuia pe principii de piata si competitivitate pot conduce la crearea unei noi imagini a Agentiei. Cea de a doua problema de mentionat este absenta unor structuri regionale functionale. Acest impediment se regaseste la nivelul comunicarii în principal. Structurile judetene trebuie sa faca uz de caile de comunicare consacrate pentru a se putea contacta si aceasta presupune utilizarea ca intermediar în

that can be considered insufficient. Reassessing the market position as extension services provider and realising incomes from the developed activity on a level which can allow the self-sustaining of their own activity can attract a higher confidence from the farmers’ side. Parallel, developing the human resources and orienting them competitiveness on can market drive principles to an and image

improvement of the Agency. The second issue to mention is the absence of functional regional structures. This impediment is retrieved mainly on the communication level. The county structures should use the standard communication channels in order to contact each other and this situation supposes the use as an intermediate of the central agency. The data exchange using this path is difficult and in most of the situations tardily. On this way, an unjustified consumption of an important effort is occurring on boundary areas of the counties. Identical experiences are doubled by considerable resource expenditure from reasons related to the different coverage of the local structures. There are other structures meeting the requirements of presence, at least on intraregional scale. Those are private structures, which are usually focusing on a specific type of production. Often, they dispose of previous similar experiences developed earlier of whose utility for the ensemble is evident. The communication difficulties between the public and private structures are not new. The common

comunicare a agentiei centrale. Schimbul de date pe aceasta cale este dificil si în multe situatii tardiv. Astfel este posibila consumarea nejustificata a unui efort însemnat în zone limitrofe judetelor. Experiente identice sunt dublate cu un consum de resurse considerabil din considerente de acoperire diferita a structurilor locale. Exista si alte structuri care sa întruneasca conditiile de prezenta cel putin la scara intraregionala. Acestea sunt structuri private care de obicei se concentreaza asupra unui anumit tip de productie. Frecvent acestea dispun de experiente similare dezvoltate anterior a caror utilitate pentru ansamblu este evidenta. Dificultatile de comunicare si colaborare dintre structurile publice si private nu sunt noi. Interesul comun si obiectivele fiecareia dintre structuri are trebui sa primeze si sa poata conduce la o conjugare a eforturilor acestora. Bazele de date, cunostintele si experienta acumulata puse împreuna ca si utilizarea acelorasi canale de comunicare pot conduce la efecte superioare. Desigur limitele de acces p fi stabilite ca si ot

130

termenii colaborarii. Aceasta posibilitate ramâne deschisa viitorului. Cele mai multe sanse pentru o colaborare de acest tip pot fi acordate structurilor viitoare de reprezentare profesionala a fermierilor, care pot atrage sau reuni astfel de structuri pentru interesul pe care ele însele îl reprezinta pentru acestia din urma. O colaborare de acest tip are deci cele mai mari sanse. Prin inventarierea situatiei curente si a ultimilor zece ani putem constata ca în mod sistematic eforturile realizate de structurile private de consultanta au în mod constant rezultate superioare actiunilor structurilor publice. Implicarea acestora, modul de lucru, mijloacele la dispozitie sau atrase dar mai ales profesionalismul si orientarea spre calitatea serviciilor si a actului de consultanta, oferirea acestora în conditii de piata avantajoase participantilor si partenerilor, toate acestea conduc spre o orientare evidenta spre domeniul privat în recomandarea utilizarii metodei. Dezavantajul acoperirii la scara nationala ar putea fi surmontat tocmai prin crearea unei retele. Astfel punctele de prezenta ale moderatorilor pot devenii nucleele structurilor viitoare în aceste regiuni. Desigur toate acestea sunt posibile functie de obiectivele structurilor respective si de disponibilitatea resurselor pentru extinderea activitatilor sau a diversificarii activitatilor. Considerând totusi calitatea ridicata a actului de consultanta si responsabilitatea fata de resursele utilizate ca si importanta imaginii, recomandam un leadership privat.

interest and the objectives of each one of the structures should be leading and drive to a conjugation of their efforts. The databases, the knowledge and the accumulated joined experience as well as the use of the same communication channels can lead to superior effects. Certainly that the access limitations can be established as well as the terms of the collaboration. This possibility remains open for the future. The higher chances for such a type of collaboration can be granted to the farmers’ future organisations of professional representation who can attract or gather such structures by the interest they represent for them. Such a type of collaboration has the biggest odds. By inventorying the current situation and the last decade, we can observe that systematically the efforts developed by the private extension structures have constantly returned superior results compared to the actions o the public the extension working services. procedures, Their the involvement,

available or attracted means but most of all the professionalism and the orientation to the quality of the services and of the extension act, offering them in conditions of market advantage for the participants and partners, all of these are driving to an obvious orientation toward the private domain in recommending the use of the method. The disadvantage of the national coverage lack can be overcome by creating n etworks. On this way the presence points of the moderators can become the core of the future structures on these regions. Certainly, all these developments are

131

possible function to the objectives and the 3.3.2. IMPLICAREA SERVICIILOR DE CONSULTANTA EXISTENTE PRIVATE SI PUBLICE Asa cum mentionam anterior, metoda poate fi utilizata atât de serviciile publice cât si de cele private. Analiza precedenta lua în calcul avantajele diferitelor tipuri de servicii la 3.3.2. THE INVOLVEMENT OF THE EXISTING PRIVATE AND PUBLIC EXTENSION SERVICES As we have mentioned earlier, the method can be employed both by the public and private services. The previous analysis accounted the advantages of different types of services on networking and the use of the method under those specific conditions. We return over the position of the different structures providing extension services to emphasise the importance of their involvement in employing the method. On this way, the public services, which from the side of the presence advantage are the best ranked, can fully benefit from the advantages of the method. Having a public character and being required to transpose into practice the agricultural development policy, they can use the method for an enlarged impact of the dissemination, as an example, on introducing the best practices. It is relatively easy to design any extension programme that can adjust to this method. At the same time, the public services are functioning on a continuously developing functionarea în retea si utilizarea metodei în conditiile respective. Revenim asupra pozitiei diferitelor structuri ofertante de servicii de consultanta pentru a releva importanta implicarii acestora în utilizarea metodei. Astfel, serviciile publice care din punct de vedere al avantajului prezentei sunt cel mai bine plasate pot beneficia din plin de avantajele metodei. Având un caracter public si fiind chemate la traducerea în practica a politicii de dezvoltare agricola, ele pot face uz de metoda în vederea unui impact largit al diseminarii, de exemplu, la introducerea „celor mai bune practici” (best practices). Este relativ usor de proiectat orice program de extensie care sa se ajusteze pe metoda. În acelasi timp, acestea, serviciile publice, se gasesc pe o piata în plina dezvoltare. Pe piata serviciilor de consultanta agricola sunt în plina dezvoltare structuri nonguvernamentale, industriile agro-alimentare si se asteapta înca aparitia unuia dintre cei mai importanti actori ai acestei piete: structurile grupurilor de reprezentare profesionala a fermierilor. Pe o piata libera a serviciilor, calitatea actului de consultanta, clientii si relatia resources’ availability for the respective structures on extending or diversifying their activities. Considering the high quality of the extension act and the responsibility for the employed resources as well as the public image we recommend a private leadership.

132

cu acestia vor fi întotdeauna factorul care va înclina balanta. Daca, cel putin deocamdata, prin aparatul relativ numeros prezent în teritoriu Agentia Nationala de Consultanta Agricola (A.N.C.A.) si Oficiile Judetene de Consultanta Agricola (O.J.C.A.), ca structuri locale, au avantajul prezentei si gratuitatii serviciilor, întrun viitor nu foarte îndepartat concurenta îsi poate schimba structura periclitând astfel pozitia de lider a acestora. Astfel, fara o reforma a sistemului national de consultanta agricola, ca serviciu public, pozitia acestuia pe piata poate fi puternic afectata. Declinul poate fi acela care poate conduce la formularea de cerinte noi si poate, deci, stimula aparitia de noi actori în ofertarea de servicii de consultanta. Deocamdata serviciile private de consultanta au o interventie punctuala si la scara locala sau regionala . Aceasta pozitie poate fi dezvoltata functie de interes, fie cel exprimat al fermierilor fie cel intern în strategia de dezvoltare a structurilor ofertante respective. O analiza comparativa a calitatii serviciilor oferite de aceste structuri si a serviciilor publice conduce la o diferenta neta în favoarea celor private. Este însa putin probabil ca o mutatie sa se produca în evolutia acestora si sa determine o extindere la scara nationala si cu o acoperire a tuturor domeniilor de interes. Cel mai frecvent acestea ramân în domeniul unei singure productii si îsi dezvolta si specializeaza exclusiv serviciile în aceasta directie sau dezvolta structuri necesare tratarii zonelor adiacente productiei sau servicii de transformare si marketing.

market. On the market of the agricultural extension services, the NGO structures and the agro-food industries are in continuous development and it is expected the entering of one of the most important actors on these markets: the structures of the professional representation groups’ of the farmers. On a free services market the quality of the extension service, the customers and the relation with them would always be the factor, which will move the balance. If, for the moment, through the relatively large number of employees in territory, the National Agency for Agricultural Consulting (A.N.C.A.) and the County Offices for Agricultural Consulting (O.J.C.A.), as local structures, have the advantage of the presence and of the gratuity of the services, in a near future the competition can change in structure, endangering their leading position. On this way, without a reform of the national agricultural extension system, as a public service, his position on the market can be seriously affected. The decline can drive to the formulation of new demands and can therefore stimulate the raising of new actors in the offer of extension services. Until now, the private extension services have a punctual intervention on local or regional scale. This position can be developed according to the interests, either expressed by the farmers, either strategy internally of the through the development structures. A supplying

comparative analysis of the services’ quality offered by these structures and the public extension is driving to a clear difference in

133

Un exemplu concludent în acest sens îl constituie Casa 35, din judetul Sibiu. Demarata dintr-o relatie de întrajutorare între judetul mentionat si departamentul Ille et Vilaine (35) din Franta, aceasta structura desfasoara si activitati de consultanta si extensie agricola. Prin perenitate, seriozitate, expertiza, apropiere de comunitatea fermierilor si comunicare deschisa, Casa 35 a reusit sa-si consolideze pozitia pe piata consultantei agricole si sa-si asume un rol de lider în utilizarea metodelor de grup si de masa, la scara judetului. Un alt actor important pe piata serviciilor de consultanta agricola care poate beneficia de acoperire nationala este posibila retea a universitatilor agricole. O serie de proiecte au fost dezvoltate cu succes în trecut probând astfel capacitatea de mobilizare a acestora. Însa din lipsa unei coordonari adecvate a ansamblului majoritatea actiunilor anterioare au luat sfârsit sau continua la o scara redusa local. Însa în momentul în care acest tip de activitati vor proba nu numai necesitatea dar si eficienta, o posibila retea a universitatilor agricole poate fi un serios partener pe piata consultantei agricole. Contând pe posibilitatea implicarii unui numar mare de experti prezenti în structuri, pe impactul pe care îl pot avea în procesul de educatie , pe posibilitatea atragerii si constituirii unei retele proprii de agenti de consultanta, aceasta retea poate reclama o parte însemnata de piata. Orice activitate de consultanta este apriori benefica pentru comunitatea fermierilor. Functie de aportul acestor servicii si de

favour of the privates. It is very unlikely that a mutation rise in their evolution, which can determine and expanding to the national scale with a complete coverage of all domains of interest. In the most frequent situations, they remain to only one production and develop and specialise the services exclusively in this direction or the necessary structures for treating the adjacent production’ modules or services for processing and marketing. Casa 35, from the County of Sibiu represents a good example on this direction. Started from a relieving relation between the mentioned county and the Ille et Vilaine (35) county from France, this structure develops also, agricultural extension and consulting. Through perennial activity, seriousness, expertise, approaching the farmers’ community and open communication, the Casa 35 succeeded in consolidating its position on the extension market and currently assume the leader role on using the group and mass extension methods, on the county scale. Another important actor on the agricultural extension services’ market, which can benefit from national coverage, is a possible network of the agricultural universities. A series of projects have been successfully developed in the past proving their mobilisation capacity. However, due to the absence of an adequate coordination of the ensemble most of the previous activities have ended or are continued on a reduced scale, locally. In the moment when this type of activities will prove not only the need

134

rezultatele pe care le dezvolta fermierii pot judeca utilitatea si justificarea apelarii la una dintre formele existente. Ceea ce înseamna ca acestia nu vor ezita sa apeleze la servicii platite daca acestea se justifica prin prisma recuperarii investitiei. Aceasta constientizare va avantaja serviciile private. Fie ca acestea sunt organizatii nonguvernamentale fie companii private, rezultatele economice proprii fac parte din evaluarea si justificarea activitatii. Prin urmare, pentru a-si putea pastra cota de piata, acestea sunt obligate sa ofere servicii la calitate înalta. Structurile publice care ofera servicii gratuite în schimbul posibilitatii colectarii de date vor fi astfel izolate. Rata retururilor în agricultura fiind foarte înalta, Prin decizia fermierilor publice este de fundamentata economic. urmare, serviciile consultanta vor fi nevoite sa-si consolideze pozitia în viitor si sa-si amelioreze constant calitatea serviciilor. Paralel, noi actori pot si vor aparea pe piata consultantei agricole sporind astfel oferta de servicii de calitate. Structurile private existente vor fi nevoite sa-si mentina standardele de calitate cel putin la nivelul actual si vor încerca în continuare sa ocupe segmente noi pe aceasta piata. Toata aceasta evolutie este benefica fermierilor si comunitatii lor si, în final, dezvoltarii agricole. Beneficiile desi diferite, functie de participant, permit o dezvoltare armonioasa si o balansare permanenta a pietei de servicii de consultanta. Aceasta dinamica asigura structurarea fermierilor. si dezvoltarea comunitatii

but also the efficiency, a possible network of the agricultural universities can be a serious partner on the agricultural extension market. Counting on the involvement possibility of a large number of experts present in the universities, on the impact they can have in the education process, on the opportunity of attracting and building an own network of extension agents, this system can claim an important share of the market. Any extension activity is a priori positive for the farmers’ community. Function to the input of these services and of the developed results, the farmers can judge the utility and the opportunity of addressing one of the existing forms. This means that they will not hesitate to ask for paid services if that input is justified through the investment return. This awareness will bring in advantage the private services. Whether those are NGOs or private companies, their own economical results are part of the assessment and rationalisation of their activity. Therefore, in order to conserve the market share, they are obliged to offer high quality services. The public structures in extension offering free services in exchange for the possibility to collect data will be isolated on this way. The return rates in agriculture being extremely high, the farmers’ decision is economically articulate. As a result, the public extension services will be forced to consolidate their position in the future and to constantly ameliorate the quality of the provided services. In parallel, new actors can appear on the agricultural extension market increasing the offer of quality services. The

135

existing private structures will be forced to maintain the quality standards at least to the 3.4. REZULTATE ESTIM ATE Esenta procesului de extensie si current level and will continue acquiring new segments on this market. All this evolution is a positive for the farmers and their community and finally to the agricultural development. The benefits, even if different, function to the participant, allows a harmonious development and a permanent balancing of the services on the extension market. This dynamic ensure the structuring and the development of the farmers’ community. consultanta în agricultura, asa cum reiese din lucrarile de specialitate, consta din suportul acordat fermierilor în procesul de adoptare a deciziilor referitoare la procesele pe care le dezvolta, împreuna cu transferul instrumentarului necesar si a capacitatii de a decide în situatii viitoare comparabile. Metoda propusa are ca obiectiv pe termen scurt realizarea acestui deziderat. Astfel, întreaga activitate desfasurata de catre moderatorul grupului trebuie sa fie extrem de transparenta si explicita pentru membrii grupului. Sesiuni de training pot fi desfasurate de fiecare data când proceduri relativ laborioase sunt necesare pentru detalierea optiunilor de decizie sau pentru "naturalizarea" adoptarii deciziei. Folosim spre exemplificare producatorii de cereale din Banat, ce se orienteaza spre soiuri sau hibrizi noi pentru a atinge noi standarde de calitate si pentru a-si securiza un loc pe aceasta piata în continua miscare, si nu în ultimul rând pentru a-si ameliora considerabil nivelul veniturilor. La organizarea unor sesiuni de training, vom evita folosirea specialistilor din mediul academic si vom folosi reprezentanti ai industriilor agro-alimentare. Astfel, fermierii vor percepe o distanta extrem de redusa între ei ca producatori si principalul intermediar al The core of the extension and consultancy process in agriculture, as referred in the specialised literature, consist from the support given to the farmers in the decisionmaking process regarding the developed activities, together with the transfer of the necessary tools and the decision capacity for future comparable situations. The proposed method aims to realise this objective on short term. In this respect, the entire activity developed by the group’ moderator has to be extremely transparent and explicit for the group members. Training sessions can be organised each time when relatively laborious procedures are needed for detailing the decision options or for "naturalising" the decision adoption. We are using for exemplifying the cereals producers from Banat, oriented on new sorts and breeds for achieving new quality 3.4. ESTIMATED RESULTS

136

produselor lor spre consumatorul direct si final. Impactul este astfel considerabil si consistent în fundamentarea deciziei. Întrucât metoda se încadreaza în categoria celor cu buget restrâns si prezenta unui moderator extern este relativ costisitoare, un alt obiectiv imediat al metodei este acela al "activarii" unui moderator intern. Transferul de cunostinte, tehnici si metode necesare, atât analizei cât si procesului decizional se realizeaza în paralel cu desfasurarea activitatilor grupului de maniera permanenta si constanta. Acest proces de transfer se adreseaza întregului grup sau grupului de grupuri, fiecarui membru. Moderatorul extern, initiator al grupului are sarcina de a identifica si stimula formarea unui moderator intern. Profilul acestuia este profilul unui lider de opinie moderat, deschis comunicarii si adoptarii inovatiilor, orientat spre o abordare sistematica a fenomenelor, un fin observator si cu probitate morala. Acceptul acestuia este însa esential. Desi sarcina viitoare nu este extrem de solicitanta din punct de vedere al timpului consumat sau al efortului depus, aceasta presupune angajare si raspundere din partea moderatorului. Acceptul grupului este cel putin la fel de important ca acela al moderatorului. Fiecare dintre membrii grupului trebuie sa se poate regasi în viitorul moderator, sa-si simta interesele protejate si reprezentate. Aceasta încredere se poate construi împreuna. În tot acest proces sarcina cea mai dificila revine moderatorului initiator. El este cel care trebuie sa identifice, acompanieze, formeze,

standards and secure a place on the continuously moving market, and not last, for considerably ameliorating the income level. In organising, the training sessions we would avoid the use of the specialists form the academic environment and use the specialists representing the agro-food industries. On this way, the farmers will perceive an extremely low distance between them as producer ad the main integrator of their products toward the final and direct consumer. The impact will be considerable and consistent in founding the decision. As the method belongs to the category with a low budget and the presence of a moderator is relatively costly, another immediate objective is to “activate” an internal moderator. The knowledge transfer, transmitting the necessary techniques and methods, both for analysis and for the decision process are realised in parallel with the groups’ activity, in a constant and permanent manner. This transfer process addresses the entire group or the group of groups, each member. The external moderator, as initiator of the group has the task to identify and stimulate the formation of an internal moderator. His profile is the profile of a moderated opinion leader, open to communication and adopting innovations, oriented to a systematic approach of the phenomena, fine observer and with moral probity. Nevertheless, his acceptance is essential. Even if the future tasks are not very demanding in terms of time consuming or the spent effort, it requires commitment and responsibility from the moderator’s side. The group’s recognition is at

137

dezvolte, viitorului

consolideze moderator.

pozitia

si

structura profilului

least as important as the moderator’s is. Each one of the group’ members has to retrieve himself in the future moderator, to feel his interests protected and represented. This trust can be raised together. In all this process, the most difficult task goes to initiating moderator. He is expected to identify, accompany, format, develop, and consolidate the position and the structure of the future moderator. Realising the profile of the potential moderators and the analysis, especially under the guidance of the specialists is highly recommended. The cooperation between groups with similar activities / problems from different regions can be very useful both to the initial moderators of these groups and to the group of candidates for the future moderation. The solidarity and the appurtenance feeling become significant. The power dimension of the group, the sharing and the contribution to the problem solving inside a confident environment has a strong stimulating effect for and the group consciousness and identity. The major advantage is represented by the property feeling, over the group and his achievements. This group is created by the farmers, from farmers and belongs to the farmers. The moderation transfer to one of the members can lead to an increased the confidence level, a higher involvement and affects directly and posit ively the sustainability dimension of the group. The method has as core the direct communication of the farmers with similar

Realizarea

potentialilor moderatori si analiza acestuia, chiar sub îndrumarea unor specialisti este larg recomandata. Cooperarea între grupuri cu activitati / probleme similare din zone diferite poate fi foarte utila atât moderatorilor initiatori ai acestor grupuri cât si grupului de candidati la viitoarea moderare. apartenentei Sentimentul devine solidaritatii si

pregnant.

Dimensiunea

puterii grupului, a partajarii si contributiei la rezolvare într-un cadru de confidenta are un puternic efect de stimulare a constiintei grupului si a identitatii. Avantajul major este constituit de sentimentul de proprietate asupra grupului si a realizarilor acestora. Acest grup este creat de fermieri, din fermieri si apartine fermierilor. Transferul moderarii spre unul dintre membrii poate conduce la cresterea gradului de încredere a membrilor, la un nivel ridicat de implicare si afecteaza direct si pozitiv dimensiunea sustenabilitatii grupului. Metoda are ca nucleu comunicarea directa a fermierilor cu probleme similare pe calea cea mai simpla si directa. Asigurarea unui viitor moderator dintre membrii grupului simplifica sarcina "traducerii" expertizei externe atrase. Conducerea, organizarea si comunicarea vor fi asigurate intern de catre un moderator "ridicat" dintre membrii grupului, cu probleme de aceeasi natura si / sau amploare cu restul fermierilor. Apropierea dintre moderator si membrii va avea deci o dimensiune noua si

138

benefica activitatii ansamblului. Pentru majoritatea comunitatilor de fermieri din Banat exista cel putin un lider de opinie, fie la scara satului, fie a comunei din care acesta face parte. Deciziile acestuia pot constitui vectorul schimbarii sau ajustarii. O astfel de situatie s-a petrecut la Mosnita Noua prin introducerea productiei de cartof timpuriu. Din considerente legate de absenta acestui tip de productie din paleta celor „clasice”, sau

problems using the simplest and most direct way. Ensuring a future moderator from the group members simplifies the task of “transla ting” the external attracted expertise. The management, the organisation and the communication will be ensured internally by a moderator “raised” from the group’ members, with problems of the same nature and / or ampleness with the rest of the farmers. The rapprochement between the moderator and the farmers will have a new and positive dimension for the ensemble activities. For the majority of the farmer’ communities from Banat, there is at least one opinion leader, on the village or the commune scale, from which they come. Their decisions can constitute a vector for changing or adjusting. Such a situation occurred in Mosnita Noua by introducing in production the early potatoes. From considerations linked to the absence of this type of production from the “c lassical” crops or considered by the local farmers as atypical for that zone, without a systematically founded opinion, this type of production was avoided even in discussions. The initiative of introducing this crop by one of the local opinion leaders drove to spectacular results from the very first year of production. The result was not only obvious but also motivating for the respective community and disseminated without effort on the other communes from the area. It is necessary to accompany and coordinate the moderators. Both for the needed expertise and contacts but also for ensuring the permanence of the communication channels

considerata de catre localnici ca fiind atipica pentru zona, fara a avea însa o fundamentare temeinica, aceasta cultura era evitata, chiar si în discutii. Initiativa introducerii acestei culturi d e catre unul dintre liderii locali de opinie a condus la rezultate spectaculoase, înca din primul an de productie. Rezultatul a fost nu numai evident dar si motivant pentru comunitatea respectiva a fermierilor si a fost diseminat fara efort în comunele din zona. Se acompaniere putea impune a însa o coordonare Atât si moderatorilor. permanenta grupuri. pentru de si

necesarul de expertiza si contacte cât si pentru a asigura între canalelor Experienta comunicare

rezultatele acumulate si structurate în baza de date trebuiesc actualizate, prelucrate si utilizate. Aceasta sarcina este însa una care depaseste competentele viitorilor moderatori. De aceea, prezenta unui agent de consultanta, moderator anterior al grupului sau grupurilor, în activitatea de coordonare si care si concertare grupurilor trebuie însa a activitatii necesara. în moderatorilor Elementul este

mentinut

139

permanenta prezent în spirit este comunicarea si transferul de informatii pe calea si sub forma cea mai accesibila. Si aceasta în spiritul si respectul fata de metoda.

between groups. The experience and the results accumulated and structured in the database have to be updated, processed and used. This is a task over passing the competencies of the future moderators. Therefore, the presence of an extension agent, previous moderator of the group or of the groups in the coordinating and synchronising the activity of the moderators and of the groups is necessary. The element that has to be constantly maintained in the spirit is the communication and the information transfer with the most accessible shape and way. And this on the spirit and from respect to the method. 3.5. SUSTAINABILITY The basic conditions on ensuring the method’s continuity are retrieved in the satisfaction level of the farmers, members of the group. The satisfaction degree of each participant is determined by two basic components: the solving mode for their own problems and the solutions for the other members. For a farmer his own farm is his personal business. His entire family works and lives through the results of the farm. Any change brought to the activity is directly reflected on the scale of the family. Solving one problem can be realised on different ways, implying different solutions, efforts and risks. The satisfaction degree when the problem is solved is therefore closely correlated with all these elements. For each farmer, as for each of us, there is an accepted level for a solution and a barrier

3.5. SUSTENABILITATE Conditiile de baza pentru asigurarea perenitatii metodei se regasesc în nivelul de satisfactie al fermierilor membrii ai grupului. Gradul de satisfactie al fiecarui participant este determinat de doua componente de baza: modul de rezolvare a problemelor proprii si modul de rezolvare a problemelor celorlalti membrii. Pentru un fermier, propria ferma este propria afacere. Întreaga sa familie depinde, munceste în si traieste prin rezultatele fermei. Orice modificare adusa activitatii se regaseste reflectata direct la scara familiei. Rezolvarea unei probleme se poate realiza pe cai diferite, implicând solutii, eforturi si riscuri diferite. Gradul de satisfactie la momentul rezolvarii este, deci, în strânsa corelatie cu toate aceste elemente. Pentru fiecare fermier, ca si pentru fiecare dintre noi, exista un nivel acceptabil al unei rezolvari si o bariera delimitata de nivelul satisfacator. Problemele rezolvate în cadrul grupului trebuie sa poata returna rezultate care la nivelul de întelegere specific sa se situeze peste nivelul acceptabil. Trebuie sa mentionam nivelul de întelegere specific date fiind barierele existente în întelegere / acceptare pentru profesia specifica. Situatiile fericite sunt relativ rare în agricultura.

140

Anii mai putin favorabili sunt însa un element relativ frecvent. Atunci când completam tabloul trebuie sa adaugam dimensiunea economica de ansamblu, de ramura, un numar considerabil de variabile de influenta si un numar impresionant de probleme la scara unei singure ferme. Astfel, un rezultat absolut mediocru la o analiza externa poate fi cu totul remarcabil atunci când este amplasat în context. Daca adaugam si o abordare corecta si completa ansamblului de fenomene care pot concura la obtinerea rezultatelor, indiferent de nivelul acestora, si toate acestea sunt realizate în comunitatea fermierilor membrii ai grupului, într-o forma accesibila si participativa, atunci asiguram rezultatelor o dimensiune completa si corecta. Acesta este nivelul real al rezultatelor fata de care fermierii se pot considera satisfacuti sau nu. Întrucât în interiorul unui grup membrii sunt fermieri cu probleme similare, exista experiente anterioare cu care fiecare dintre acestia poate compara propriile rezultate. Din nou nivelul de întelegere a fenomenelor si interpretarea corecta a rezultatelor este extrem de importanta. Adesea elemente parte a solutiilor adoptate, detalii de finete pot induce abateri considerabile. Cunatificarea corecta a efectului produs de acestea este extrem de importanta. La fel de importanta este si prezentarea si discutarea acestora în grup. Astfel posibilitatea aparitiei frustrarii este considerabil redusa. Efectul produs de introducerea silozului de buna calitate în alimentatia vacilor de lapte în

delimited by the satisfaction level. The problems solved inside the group have to allow for the returned results, which on the specific understanding level, are placed over the acceptable boundary. We have to mention the specific understanding level due to the existing barriers in understanding / accepting for the specific profession. The fortunate situations are rare in agriculture. However, the less favourable years are a relatively frequent element. When we complete the pic ture, we have to add the economical dimension of the ensemble, of the branch, and a considerably large number of variables and an impressive number of problems on the scale of a single farm. On this way, a result considered mediocre from an external analys is is notable when it is placed within the context. If we add a correct and complete approach of the ensemble of the phenomena, which can contribute in obtaining the results, regardless their level, and all those are realised in the community of the farmers, members of the group, in a participative and accessible form, then we ensure the results with a complete and correct dimension. This is the real level of the results next to which the farmers can consider themselves satisfied or not. As inside a group the members are farmers with similar problems, there are previously developed experiences to which the personal results can be compared, for each one of them. Again, the understanding level and the correct interpretation of the results, is extremely

141

fermele

privat-familiale

din

Banat,

este

important. Frequently, elements, part of the adopted solutions, fine details, can induce considerable deviations. Quantifying correctly the produced effect is particularly important. It is equally important to present and discuss these results within the group. On this way, the possibility of frustration rising is considerably reduced. The effect induced by the introduction of the quality silage in feeding the dairy cows in the private-family farms from Banat, is depending on the quality of the silage itself, but also influenced by the genetic material of the herd. The quantitative and qualitative answer has to be interpreted through these differences, so that the variations caused by the structure of the herd or the answering interval, does not allow partial understandings misunderstandings. If on the analysis of the ensemble, a farmer declares himself satisfied by the achieved results the minimum conditions for continuing the in-group activities are accomplished. There is a minimum motivation for continuing the affiliation to the group. A stimulation factor can be represented by a lower level in results compared to certain members or to the rest of them. On this way, a situation correctly understood of certain less satisfying results can constitute an extra reason to continue the activity within the group. The farmer will try to prove that the previous level achieved was a natural deviation, an unfortunate situation or an accident. This is a behavioural or even worse,

dependent de calitatea silozului în sine, dar si de materialului genetic bovin. Raspunsul cantitativ si calitativ trebuie interpretat prin prisma acestor diferente, astfel încât deosebirile cauzate de structura septelului sau de intervalul de raspuns, sa nu lase loc unor întelegeri partiale, sau mai grav, unor interpretari gresite. Daca în analiza de ansamblu a situatiei un fermier se declara multumit de rezultatele obtinute se întrunesc conditiile minime de continuare a activitatii în grup. Exista astfel o motivatie minima pentru a continua apartenenta la grup. Un factor de stimulare îl poate constitui un nivel mai redus al rezultatelor în comparatie cu unii membrii sau cu restul membrilor. Astfel o situatie corect înteleasa a unor rezultate mai putin multumitoare se poate constitui într-un motiv în plus pentru a continua activitatea în grup. Fermierul va încerca astfel sa demonstreze ca nivelul anterior a fost o abatere naturala, o situatie mai putin fericita sau un accident. Aceasta este însa o motivatie comportamentala pe care moderatorul nu trebuie sa mizeze. Manifestarea ei este benefica grupului dar inducerea ei poate fi periculoasa. Beneficiile participarii la grup nu se rezuma însa numai la rezultatele proprii si imediate. Desi cele mai importante, acestea sunt însotite de transfer de cunostinte si experienta. Acumularea de experienta realizata în conditii similare, partajarea dificultatilor si a întregului parcurs în rezolvare, abordari diferite functie de

142

contextul aplicarii de solutii identice sau diferite, toate acestea însotite de transfer de cunostinte se pot constitui fie într-un beneficiu integrat cu rezultatele obtinute fie separat. Cunatificarea acestora apartine exclusiv fermierilor. Singurele estimari pe care moderatorul le poate face sunt observatii sau exprimari ale fermierilor. Paralel, încrederea în fortele proprii pentru fiecare fermier, sentimentul de apartenenta la un grup al carui interes îl împartaseste, utilizarea suportului celorlalti fermieri aflati în situatii asemanatoare, oferirea de opinii si sprijin sunt elemente care întaresc pozitia de membru. În momentul aderarii la grup fiecare dintre fermieri are o suita de asteptari fata de rezultatele particulare sau de ansamblu pe care le poate obtine. Functie de modul în care moderatorul initial al grupului se achita de sarcini, aceste asteptari se ajusteaza functie de posibilitati si realitati. Cu toate acestea fiecare dintre fermieri se va raporta în mod frecvent la momentul anterior intrarii în grup. De aceea nivelul de satisfactie va fi corelat si cu acest moment. Desi metoda se încadreaza în categoria celor cu input redus, parte din expertiza externa va trebui suportata financiar. Sursele de finantare a acesteia sunt sau pot fi variate: pla ti directe, cofinantare, sponsorizari. Oricare ar fi sursele, aceste plati trebuie sa poata fi justificate economic prin rezultate. Orice fermier este pregatit sa plateasca un serviciu care îi poate aduce un plus fata de

motivation on which the moderator should count. Its emerge is a positive to the group but inducing it can be dangerous. The benefits of the group participation are not abridged only to the personal and immediate results. Even if the most important ones, those are accompanied by knowledge and experience transfer. Accumulating experience recorded in similar conditions, sharing the difficulties and the entire development path, a variation of approaches function to the context on which apply different or identical solutions, all those complemented by knowledge transfer can constitute a benefit integrated with the achieved results. Quantifying all these elements belong exclusively to the farmers. The only estimation the moderator can make are observations or expressions of the farmers. In parallel, the trust i their own forces, n for each farmer, the affiliation feeling to a group of whose interest he is sharing, using the support of the other farmers, placed on similar conditions, offering opinions and assistance, are elements strengthening the position of member. On the moment of accession to the group, each farmer has a series of expectations next to the anticipated results or overall possible achievements. According to the way the initial moderator of the group covers his tasks, these expectations are adjusted function to the possibilities and realities. Nevertheless, each one of the farmers will frequently retrospect to the moment of his pre-accession to the group. Therefore, the satisfaction level will be

143

recuperarea cheltuielilor angajate. Ca principiu de baza al minimei rentabilitati, fermierii vor avea un volum de asteptari fata de efortul depus, fie acesta financiar, direct sau indirect, fie de alta natura. Acest element de baza în functionarea oricarui sistem economic va conduce la orientarea activitatii grupului pe principiile pietei. Serviciile sau bunurile atrase si utilizate trebuie sa se regaseasca în rezultate si trebuie sa poata motiva eforturile. Fermierii vor accepta astfel sa investeasca si / sau sa-si asume un risc atât timp cât returul asteptat se justifica economic sau fie si numai prin prisma satisfactiei personale sau de grup. Interpretarea rezultatelor obtinute si evaluarea interna a activitatii grupului trebuie sa poata oferi membrilor suficiente motive de satisfactie si motivatie pentru continuarea activitatii în comun. Aceasta situatie este posibila daca toti factorii interni de succes sunt asigurati si daca evaluarea si cuantificarea factorilor externi este corect si complet realizata si restituita grupului. Asa cum aminteam anterior, toate inputurile externe de cunostinte, expertiza sau bunuri presupun surse de finantare. Chiar si în situatia în care nu sunt necesare plati directe sau remunerarea serviciilor, valoarea acestora trebuie sa se regaseasca în exercitiul financiar al grupului. Determinarea necesarului de expertiza si materiale, nivelului interventiei acestora, volumul si distribuirea cheltuielilor se realizeaza în grup sub atenta îndrumare a moderatorului. Este extrem de important ca fiecare dintre membrii sa participe activ în aceasta etapa pentru

correlated with that moment, too. Even if the method belongs to the low input category, a part of the external expertise will have to be financially supported. The financing sources are or can be different: direct payments, co-financing, sponsorships. Regardless their origin, these payments have to be economically justified by results. Any farmer is ready to pay for a service that can bring him and extra besides recovering his expenditure. As a basic principle of the minimal profitableness, the farmers will have a certain volume of expectations next to the spent effort, whether financial, direct or indirect or of any other nature. This basic element in functioning of any economic system will lead to the activity orientation of the group on market principles. The services or the means, attracted and employed have to be retrieved in the achieved results and have to motivate the efforts. The farmers will accept then to invest and / or to assume a risk as far as the expected return is economically tenable or even from personal or group satisfaction, only. The interpretation of the acquired results and the internal assessment of the overall activity has to offer to the members enough satisfaction reasons and motivation for continuing the common activity. This situation is possible if all internal success factors are ensured and if the evaluation and the assessment of the external factors is correctly and completely realised and returned to the group. As we have mentioned earlier, all external inputs of knowledge, expertise or means

144

a putea elimina ulterior orice urma de frustrare sau nemultumire. În acelasi timp este necesara o evaluare corecta si completa a posibilelor urmari a fiecarei interventii. O descriere si dezvoltare detaliata a scenariilor posibile astfel încât sa se elimine pe cât posibil orice posibila surpriza, în termeni de rezultate nesatisfacatoare. Aceasta presupune si transferul complet de informatie spre membrii grupului si realizarea unei întelegeri comune asupra ansamblului. Astfel, fiecare dintre membrii este constient de posibilele urmari ale fiecarei actiuni întreprinse, întelege si îsi asuma sau partajeaza riscurile cu ceilalti membrii. Nivelul satisfactiei finale va fi astfel cât mai aproape de o analiza reala si obiectiva. Eventualele nemultumiri raportate la acest nivel sunt absolut justificate si fac parte integranta din evaluarea activitatii moderatorului initiator.

are relaying on financial sources. Even in the situation when the direct disbursement or payments for the services are not necessary, their value has to be retrieved in the financial accountancy of the group. Determining the needs of expertise and supplies, their intervention level, the expenditure volume and distribution are ingroup realised under the close supervision and guidance of the moderator. It is extremely important that each member of the group participate actively to this stage in order to eliminate any ulterior frustration or dissatisfaction. At the same time it is necessary a complete and correct assessment of the possible returns of each intervention. To develop and describe completely all possible scenarios for eradicating as much as possible any unexpected occurrence, in terms of unsatisfactory results. This is relaying on the complete information transfer to the members to the group members and on the achievement of a common understanding of the ensemble. On this way, each one of the members is aware of the possible consequences of each engaged action, understand and assume or share the risks with the other farmers. The level of the final satisfaction will be under these conditions closer to a real and objective analysis. The eventual dissatisfactions connected to this level are totally reasonable and are integrated part of the activity’ assessment of the initial moderator.

145

4. ABORDARE PRACTICA INSTRUMENTELE SI APLICAREA GRUPULUI DE REZOLVARE A PROBLEMELOR

4. THE PRACTICAL APPROACH – THE INSTRUMENTS AND THE EMPLOYMENT OF THE PROBLEM SOLVING GROUP 4.1. SCANNING THE SITUATION

4.1. SCANAREA SITUATIEI Starting the group’s creation activity Demararea activitatii de creare a covers a series of procedures and specific activities of which the moderators are in charge. In selecting the future moderators of the groups it is recommended to opt for those extension agents with an appropriate record of the direct activities on the filed and with the richest direct experience with the farmers. These considerations are of critical importance for the success of the method taking into account that on the group scale, the initial moderator, even if external to the community, will have to integrate himself on the level of an ordinary member. Even if the spectrum of the developed activities is broad and includes specific actions, external to the group, the moderator has to integrate and function as a full member. It is necessary to accomplish this stage together with the entire community of the involved farmers in order to ensure a maximal level of acceptance and integration. In order to maintain the objectivity in the analysis of the problems raised by the farmers it is necessary to realise an ensemble analysis of the entire zone or region. Acknowledging the specific problems with regional character is extremely important as well as integrating those issues with the cultural model, customs and grupului acopera o serie de proceduri si activitati specifice care revin moderatorilor. În alegerea viitorilor moderatori ai grupurilor se va opta pentru acei agenti de consultanta care au un istoric al activitatilor directe în teren si o experienta directa cu fermierii cât mai bogata. Aceste considerente sunt de critica importanta pentru succesul metodei întrucât la scara grupului, moderatorul initiator, desi extern comunitatii, va trebui sa se poata integra la nivelul unui membru oarecare al grupului. Desi spectrul activitatilor desfasurate de acesta este vast si include actiuni specifice externe grupului, el va trebui sa se poata integra si functiona ca un membru cu drepturi depline al grupului. Este necesar ca aceasta etapa sa fie parcursa împreuna cu întreaga comunitate a fermierilor implicati pentru a putea asigura un nivel de acceptare si integrare maxim. Pentru a mentine obiectivitatea în analiza problematicii ridicate de fermieri este necesara analiza de ansamblu a zonei si regiunii respective. Cunoasterea problemelor specifice cu caracter regional este extrem de importanta ca si integrarea acestora cu modelul cultural,

146

obiceiurile respective.

si

traditia

zonei

sau

regiunii

traditio ns of the respective zone or region. In a systematic approach, the first step is represented by an in-deep analysis of the region. This detailed investigation can go back in time for a considerable period in order to enable the recuperation of all those elements which could be directly transmitted between generations, as part of the tradition or as a specific operating mode. These elements are frequently unknown to the incomers in the region and to the people living in the cities, categories to which the extension agents are belonging, in most of the situations. The next step is linked to the problems’ analysis. Their approach starts from the general level of a broader context in which the groups are situated. The scale can be on national level also. It is continued on regional and zone level with special regard to the rural and agricultural environment. The exhaustive analysis of the general context is extremely important and relevant for the ulterior arrangement of the problems specific to the groups and pr ioritising these problems. This general analysis will ignore the specific problems of the farmers from the region, which may be already known to the extension agent. All these, in order to ensure a maximum objectivity in the context analysis. We have used in the previous chapter an example, which reveal the existing differences between the farmers from Banat and those from the southern part of the country, in terms of human factor. These differences can rise between the farmers from a specific region and the extension agent coming from a completely

Într-o abordare sistematica, primul pas îl constituie deci cunoasterea în detaliu a zonei. Aceasta investigatie de profunzime poate sa coboare în timp o perioada considerabila pentru a putea recupera toate acele elemente care au putut fi transmise direct între generatii, ca parte a traditiei sau a modului de operare specific. Astfel de elemente sunt în mod frecvent prea putin cunoscute noilor veniti în regiune sau citadinilor, categorii din care de cele mai multe ori fac parte agentii de consultanta. Pasul urmator este legat de analiza problemelor. Abordarea acestora începe de la nivelul general al contextului mai larg în care se situeaza grupurile. Scara poate fi la nivel national. Se continua la nivel regional si zonal cu aprofundare în rural si agricol. Analiza exhaustiva a contextului general este extrem de importanta si relevanta pentru amplasarea ulterioara a problemelor specifice grupurilor si ierarhizarea acestor probleme. Aceasta analiza generala va face abstractie de problemele specifice fermierilor din zona care pot fi deja cunoscute agentului de consultanta. Tocmai pentru a asigura o maxima obiectivitate în analiza contextului. Foloseam în capitolul anterior un exemplu care reliefa diferentele existente între fermierii din Banat si cei din sudul tarii, la nivelul factorului uman. Aceste diferente pot sa apara si între fermierii dintr-o zona si agentul de consultanta ce provine dintr-o cu totul alta

147

regiune. Diferentele culturale si de traditie se pot constitui în probleme de întelegere, probleme ce trebuiesc depasite prin efortul consultantilor, în faza pregatitoare constituirii grupurilor. Elementele de aval si amonte agricol, de acces la piete de desfacere si input-uri, starea infrastructurii, distante specifice, diagnostic economic specific activitatii agricole împreuna cu toate elementele de proiectie si prospectare pe termen scurt si mediu a situatiei ca si analiza potentialului întregesc si tabloul general fermelor de se amplasare a metodei. Profilul structura constituie în pasul urmator. Modelul dominant este extrem de important pentru a putea stabili reprezentativitatea. Pentru ca metoda sa poata functiona cu succes si pentru ca experientele sa poate fi utile si replicabile este necesara cunoasterea unui model de baza prezent si reprezentativ pentru fermierii din zona. Principiul de baza folosit în replicarea unei experiente este acela conform caruia ceilalti fermieri vor accepta si valida o experienta numai daca aceasta este aplicabila în cazul lor. Aplicabilitatea este data în aceasta situatie de dimensiunea economica si de puterea exploatatiei. Daca acestea sunt comparabile, experienta este validata iar sansele de implementare sunt considerabil mai mari. Un alt pas de aceasta data mult mai aproape de principiul metodei este acela al scanarii problemelor comune fermierilor. Majoritatea acestor probleme îsi au originea în situatia economica generala si mai precis în starea economica a ruralului. Pe lânga aceste

different zone. The cultural and tradition’ differences can grow into understanding difficulties, problems which are supposed to be overcome through the consultant’s efforts, in the preparation stage of the groups. The elements from up- and downstream agriculture, the access to the input and output markets, the state of the infrastructure, the specific distances, the economic diagnosis specific to the agricultural activity together with all projecting and prospecting elements of the situation on short and medium term as well as the potential analysis, are completing the general picture of the method emplacement. The extremely farms’ important structure for and profile the represent the next step. The dominant model is establishing representativeness. In order to be successful within the method use and to have useful and duplicable experiences a base it is necessary present to and acknowledge model,

representative for the farmers in the region. The basic principle in duplicating an experience is the one according to which the other farmers will accept and validate an experience only if this is applicable for their situation. The applicable dimension is given on these circumstances by the economical power and dimension of the farm. If those are comparable, the experience is validated and the implementing chances are significantly higher. Another step, this time considerably closer to the method’s principle, is the one of scanning the common problems of the farmers.

148

probleme generale sau generate de situatia generala exista probleme care îsi au originea în modul de exploatare, de organizare, în managementul exploatatiei si în modul de structurare si organizare al acestora. Aceste probleme "interne" sunt cele care vor da continutul si obiectul de activitate al grupului. Înainte însa de a coborî la scara fermelor este necesara abordarea de ansamblu a problemelor comune specifice fermierilor zonei respective. Aceasta cunoastere va fi întregita si ajustata corespunzator dupa etapa analizei fermelor si fermierilor. Elementele acestei analize initiale sunt necesare pentru amplasarea problemelor specifice într-un cadru real, unanim recunoscut si acceptat de fermieri. Functie de zona sau regiune o serie de elemente care pot sa apara pe parcursul acestei analize initiale pot releva un caracter particular si nespecific. Acestea pot juca un rol extrem de important în structurarea grupurilor si în alegerea tipului de metoda adecvat situatiei sau pot conduce la integrari încrucisate ale fermierilor în diverse grupuri. Caracterul mai putin comun al unei probleme poate fi depasit de implicatiile pe care aceasta le are în economia generala a fermei. Desigur ca aceasta etapa nu-si propune numai o listare a problemelor existente ci o analiza atenta a acestora. Aceasta analiza trebuie sa conduca la o cunoastere de detaliu a dimensiunii comune a problematicii, a implicatiilor directe si indirecte pe care acestea le au în imediat si în perspectiva. Astfel o preierarhizare a problemelor comune si o

Most of these problems are originating in the general economic situation and more precisely in the rural economic condition. Besides these general problems or problems engendered by the general situation there are problems deriving from the operating and organisational manner, from the farm management and its structuring and organising way. These “internal” problems are those defining the content and the object of activity for the group. Before going in-depth to the farm scale, it is necessary to generally approach the common problems specific to the respective area. This foreknowledge will be completed appropriately after the stage of the farmers and farms’ analysis. The elements of this initial analysis are necessary for the specific problems’ emplacement into the real context, broadly recognised and accepted by the farmers. Function to the region or area a series of elements, which can rise during the initial analysis, can reveal a particular and unspecific character. These elements can play an extremely important role for the groups’ structuring and for the choice of methods appropriate to the situation or can drive to cross integration of the farmers in different groups. The less common character of a problem can be passed by the implications it can have on the general economy of the farm. Certainly, this stage does not aim to list the existing problems only, but a close and careful analysis. This analysis should lead to detailed information about the dimension of the common problems, of their direct and indirect implications on immediate and on perspective.

149

detasare a problemelor cu caracter particular poate fi realizata înainte de contactul cu fermierii potentiali membrii ai grupurilor. În acelasi timp cu realizarea acestei analize, agentii de consultanta trebuie sa realizeze un tablou al posibilelor probleme de comunicare si implementare pe care fermierii le pot avea în fata acestor probleme. Întrucât problema cea mai comuna în utilizarea unei metode de consultanta este aceea legata de comunicare, identificate posibilele în paralel bariere cu trebuiesc identificarea

On this way, a pre-ranking of the common issues and a separation of the problems with particular character can be done before the contact with the farmers, the potential members of the groups. At the same time with realising this analysis, the extension agents should draw a picture of the possible communication and implementation problems that farmers can have facing these problems. As the most common issue on employing an extension method relays to communic ation, the possible bottlenecks should problem be identified should in provide parallel with acknowledging the problems. In addition, each appropriate communication solutions. The picture is, so far, a drawing, the detail elements being added when the group candidates, under is precise therefore circumstances and dimensions, would reveal the problems. This pre-exercise extremely useful for the ulterior approach and it is an integrated part of the diagnostic analysis of the region offering a broader employment than the strict delimiting of the groups’ problems.

problemelor. Astfel, fiecare problema trebuie sa prezinte si solutii de comunicare adecvate. Tabloul este deocamdata o schita din acest punct de vedere, elemente de detaliu vor fi adaugate atunci când aceste probleme sunt relevate de catre candidatii la grup, în circumstante si cu dimensiuni precise. Acest preexercitiu este însa extrem de util în abordarea ulterioara si este parte integranta a analizei diagnostic a regiunii putând servii la mai mult decât delimitarea stricta a problematicii grupurilor.

4.2. EVALUARE / ESTIMARE În descoperirea candidatilor la viitorul grup experienta de teren a moderatorilor este esentiala. Contactele directe cu fermierii si activitatea comuna desfasurata împreuna cu acestia se constituie într-o sursa importanta de informatii atât referitoare la problemele acestora dar mai ales la caracterul, deschiderea si

4.2. EVALUATION / ESTIMATION In discovering the candidates for the future group, the field experience of the moderators is essential. The direct contacts with the farmers and the common developed activity constitutes an important source of information referring both to their problems and, especially, to the character, the opening and the capacity of

150

capacitatea de a activa în comun a fermierilor. Astfel, fiecare viitor moderator poate avea o lista a candidatilor înca înainte a proceda la prima întâlnire cu fermierii. Aceasta lista va fi întregita ulterior cu alti fermieri care se vor încadra profilului grupului. Bazat pe problemele generale si problemele specifice zonei si corelat cu profilul fermelor agentii de consultanta pot realiza un profil general al fermierilor candidati la grup. Limitele pe care acestia le traseaza în creionarea acestui profil trebuie sa fie suficient de largi pentru a permite încadrarea fermierilor functie de doleantele si posibilitatile acestora în concordanta cu profilul grupului. În etapa de evaluare unul dintre cele mai utilizate instrumente este reprezentat de chestionar. Acest chestionar este realizat de catre viitorul moderator pe baza analizei generale a situatiei din zona si pe baza problemelor comune fermierilor desprinse înainte de investigarea situatiei particulare din fermele candidatilor. Chestionarul va încerca sa determine problemele precise cu care se confrunta fermierii, importanta si prioritatea acestora în rezolvare, nivelul la care aceste probleme sunt comune celorlalti fermieri, deschiderea fermierului, intentiile de dezvoltare ale acestuia si dimensiunea sociala a fermei. Data fiind complexitatea determinarilor pe care si le propune acest chestionar, este necesar ca moderatorul sa participe la completarea chestionarului direct cu fermierul. Introducerea unor enumeratori poate conduce la distorsionarea raspunsurilor sau la o întelegere

working together of the farmers. On this way, each future moderator can have a listing of the candidates before proceeding to the first meeting with the farmers. This list will be enlarged ulterior with other farmers who will fit the group’ profile. Based on the general and specific problems of the area and correlating with the farms’ profile, the extension agents can design a general profile of the farmers, candidates for the group. The boundaries they fix on drawing this profile have to be sufficiently large to allow the enrolment of the farmers according to their wishes and possibilities, in accordance with the group’ profile. In the evaluation stage, one of the most employed tool is represented by the questionnaire. This questionnaire is realised by the future moderator of the group based on the general analysis of the region’ condition and on the farmers’ common problems extracted before the investigation of the particular situation from the candidates’ farms. The survey will attempt to determine the precise problems that the farmers are facing, their importance and priority in solving, the level on which these issues are common to the other farmers, the farmer’s opening, the development intentions and the social dimension of the farm. Due to the determinations’ complexity proposed by the survey, it is necessary that the moderator participate to the questionna ire completion, directly with the farmer. Introducing operators can drive to deviations in answers or to

151

gresita din partea fermierului. Un alt aspect important legat de contact este acela al interpunerii unui intermediar în relatia fermier agent de consultanta care poate determina aparitia unei reactii de tip rezervat din partea fermierului. Poate cel mai important dintre toate aspectele este acela al surprinderii reactiilor fermierului, reactii care însotesc fie întrebarea fie raspunsul. Reactia si maniera de raspuns sunt cel putin la fel de importante ca si continutul raspunsului. De aceea, agentul de consultanta poate si trebuie sa noteze aceste aspecte si poate realiza ulterior o corelatie între continutul raspunsului, reactie si maniera. Acest complex, amplasat în context, are valoarea unui raspuns complet. Experienta de teren, din zona Timisoarei si a Craiovei, demonstreaza ca indiferent de nivelul de accesibilitate al întrebarilor, de modul de formulare al acestora sau aparenta simplitate sau evidenta, sau sunt necesare explicatii continutului iar suplimentare primare, sunt explicarea de

misunderstandings from the farmer’s side. Another important issue concerning the contacting is regarding the introduction of an intermediate on the relation farmer – extension agent, which can determine a reserved reaction from the side of the farmer. Maybe the most important aspect of all is the possibility to record the farmer’s reactions, responses that are always accompanying the questions or the answers. The reaction and the answering manner are at least of the same importance as the answer’ content. Therefore, the extension agent can and should record these aspects and can realise latter a correlation between the content of the answer, the reaction and the manner. This complex, placed within the context has the value of a complete answer. The field experience from the Timisoara and Craiova areas, demonstrates that regardless the accessibility level of the questions, their formulation or the apparent simplicity or openness, supplementary explanations are necessary or detailing the content of the interrogation. Moreover, the reactions and mostly the primary ones are extremely important, and recording them next to the question is very useful for the later compiling. In many field situations for the two mentioned zones, the primary reactions were contradictory to the final answer, especially for the questions requiring supplementary descriptions or explanations. From the point of view of the structure, the questionnaire will have fixed questions together with open questions. This second

interogarii. Mai mult, reactiile, si mai ales cele extrem importante, surprinderea acestora lânga continutul întrebarii este de un real folos în interpretarea ulterioara. În multe dintre situatiile de teren, pentru cele doua zone mentionate, reactiile primare au fost în contradictie cu raspunsul final, în special la întrebarile care au necesitat mentiuni sau explicatii suplimentare. Din punct de vedere al structurii, chestionarul va cuprinde atât întrebari cu raspuns determinat cât si întrebari cu raspuns liber.

152

Aceasta a doua categorie este extrem de importanta întrucât ea ofera posibilitatea fermierilor de a se exprima în modul pe care acestia îl gasesc cel mai potrivit pentru a ilustra o situatie. Desi volumul de munca aferent analizei chestionarelor creste direct proportional cu numarul întrebarilor cu raspuns liber, este important ca rezultatul chestionarului sa reflecte fidel opinia fermierului în ceea ce priveste viziunea acestuia asupra propriilor probleme si implicatiile acestora. Unul dintre elementele extrem de importante pe care chestionarul trebuie sa le poata desprinde este constituit de prioritatea pe care fermierul o acorda rezolvarii fiecarei probleme. Desi abordarea proprie a fermierului poate fi usor denaturata el poate oferi informatii extrem de utile referitoare la modul în care acesta vede viitorul exploatatiei sale. Sarcina agentului de consultanta este aceea de a oferi informatii si instrumente de analiza împreuna cu întreg suportul necesar în gasirea alternativelor de rezolvare a problemelor. Alegerea alternativei apartine fermierului. De aceea, este importanta cunoasterea pozitiei fermierului si a vizunii acestuia. Aceasta poate fi corectata acolo unde situatia o demonstreaza. Dar nu se vor utiliza retete sau modele de urmat care vor fi transferate. Acest aspect al metodei este extrem de important de subliniat. Asa cum aminteam anterior, aceasta metoda apartine fermierilor. Ea nu se constituie într-un instrument de implementare a politicilor agricole si nici nu poate fi utilizata ca mijloc de promovare a unor produse sau tehnologii.

category is of high importance as it offers the possibility to the farmers to express themselves in the way they find as the most appropriate for illustrating a situation. Even if the work volume attached to the questionnaires analysis is proportional with the number of the open questions, it is important that the survey’s results reflect precisely the opinion of the farmer concerning his vision over his own problems and their implications. One of the extremely important elements that the survey should detach is represented by the priority granted by the farmer in solving each problem. Even if the personal approach of the farmer can be easily denaturised he can furnish extremely important information concerning his own view over the future of his farm. The task of the extension agent is to offer information and analysis tools together with the entire support in finding alternatives to problem solving. The choice of the alternative belongs to the farmer. Therefore, it is important to acknowledge the farmer’s position and vision. This can be corrected when the conditions are imposing it. However, it will be avoided the use of models to follow which can be transferred. This aspect of the method is extremely important to be emphasised. As we have mentioned earlier, this method belongs to the farmers. It is not meant to be an of The instrument promoting elements for implementing products from the or the agricultural policies and it cannot be used as a mean certain evolved technologies.

153

Elementele desprinse din chestionar în urma analizei trebuie sa poata constitui un cadru edificator pentru agentul de consultanta. Imaginea pe care o poate avea acum despre situatia fiecarui fermier trebuie sa-i poata permite sa aleaga si sa grupeze viitorii membrii pe structuri de grupuri. Informatiile culese pot constitui un ghidaj suficient în aceasta directie. Se cere însa o ajustare fina a situatiei. Si aceasta poate fi realizata numai prin discutii directe cu fermierii. De aceea o a doua vizita se impune. Cu ocazia celei de a doua vizite, toate spatiile ramase mai putin complete sau clare dupa analiza preliminara a chestionarelor pot fi edificate. Discutarea acestor elemente si clarificarea aspectelor incerte trebuie sa-i poata oferi viitorului moderator pos ibilitatea de a cristaliza asupra alegerii. Recomandarea noastra este ca cea de a doua vizita sa includa numai acei fermieri care au sanse de a participa la viitorul grup. Un refuz este întotdeauna un element greu de comunicat si cu atât mai greu atunci când este vorba despre fermieri. Considerând ca toate elementele necesare întocmirii profilului fermierilor au fost culese, atent analizate si cercul candidatilor este deja proiectat se poate trece la etapa preliminara. În aceasta etapa se poate verifica reactia fermierilor atunci când se gasesc în grup. Aceasta presupune reunirea fermierilor selectati pentru a face parte din viitorul grup si purtarea unei discutii referitoare la posibilitatile de abordare în comun a problemelor. Pentru prima data fermierii se gasesc împreuna în aceasta formula

questionnaire after the analysis should constitute a clarifying frame for the extension agent. The picture he can have about each farmer’s situation should allow him to choose and organise the future members on groups’ structures. The collected adjustment information of the should situation guide is him sufficiently on this direction. In addition, a fine requisite. Moreover, this can be realised only through direct discussions with the farmers. Therefore, a second visit is required. During the second visit, all incomplete or ambiguous elements, after the preliminary analysis can be enlightened. Discussing these issues and clarifying the uncertain aspects should offer to the future moderator, the possibility of completing his selection. Our recommendation is that in the second visit only the qualifying farmers, with chances to participate in the future group, should be included. A refuse is always difficult to communicate, and even more difficult when we discuss about farmers. Considering that all necessary elements for building the farmers’ profile have been collected, carefully analysed and the circle of candidates is projected we can pass to the preliminary stage. During this, phase the farmers’ reaction can be verified for group conditions. This is supposing to gather all selected farmers for the future group and discussing about the possibilities of a common approach of the problems. For the first time the farmers are together in this formula and they have the possibility to express themselves concerning

154

si au posibilitatea sa se exprime referitor la problemele proprii. Desi pentru cei mai multi dintre ei aceasta situatie nu aduce multe elemente noi, descoperirea de dimensiuni diferite ale aceleiasi probleme si abordari diferite pot constitui puncte de real interes. Moderarea acestei întâlniri nu este o sarcina usoara pentru agentul de consultanta si de aceea pregatirea ei necesita o atentie deosebita. Temperamentul coleric sau iesirile unor fermieri pot conduce cu usurinta la inhibitii pentru o parte din ceilalti. Monopolizarea discutiei sau trenarea asupra unor detalii pentru o perioada lunga de timp sunt de asemenea contraproductive. Pe lânga desprinderea reactiei fermierilor este importanta obtinerea dorintei si a acceptului de a actiona în comun. Acest tip de actiune sau de activitate nu are nici o similaritate cu activitatile de tip cooperatist sau asociativ. De aceea, înca de la formularea invitatiei acesti termeni ca si sinonime ale acestora trebuiesc evitati. Viit orul grup nu îsi propune decât sa gaseasca o formula cu costuri reduse în rezolvarea unor probleme comune fermierilor. Discutiile purtate în grup pot aduce elemente noi neevocate anterior de fermieri sau pot oferi suport pentru abordari noi. Discutia în grup nu îsi propune sa se încheie prin obtinerea acordului viitorilor membrii. Acest subiect va fi abordat în particular cu fiecare dintre fermierii vizati si interesati. Tocmai pentru a evita acceptul realizat sub influenta prezentei grupului, unei doze prea mari de entuziasm sau reactii de tip advers la prezenta sau manifestarea celorlalti fermieri.

their own problems. Even if for the most of them this situation does not bring many new elements, discovering different dimensions of the same problem and different approaches can represent real interestin g points. Moderating the meeting, it is not a facile task for the extension agent and therefore requires a special attention in preparation. The choleric temperament or the manifestations of the farmers can easily drive to inhibitions for a part of the others. Monopolising the discussion or insisting on certain details for a long period is also counterproductive. Besides recording the reaction of the farmers, it is important to obtain the will and the acceptance to act in common. This type of action or activity has nothing in common with the similar cooperative or associative activities. Therefore, from the invitation formulation these terms or their synonyms should be avoided. The future group aims to find a formula with low costs in solving the common problems of the farmers. The group discussions can bring new elements, not mentioned previously by the farmers or can offer support for new approaches. The discussion is not aiming to conclude by obtaining the acceptance of the future members. This subject will be discussed in particular with each one of the selected farmers. On the idea of avoiding the accept under the influence of the group presence, a too large enthusiasm or adversity reactions on the presence or manifestation of the other farmers. The group experience with the farmers from the Varias area, County of Timis, proved

155

Experientele de grup, cu fermierii din zona Varias, judetul Timis, au probat constant devierea discutiei, în absenta unei moderari corespunzatoare, spre un pol initiat de catre unul dintre liderii de opinie. În acest mod, fermierii participanti se concentreaza asupra problemelor emise de lideri si plaseaza pe o pozitie inferioara prioritatile proprii în materie de probleme. Aceste aspecte au fost evidentiate ulterior la reluarea discutiilor, individual cu unii dintre fermieri. Moderarea devine astfel piatra unghiulara a rezultatelor desprinse din discutiile de grup si depinde exclusiv de abilitatea agentilor de consultanta. Studiul reactiilor fermierilor pe parcursul discutiilor si continutul interventiilor acestora va fi ulterior coroborat cu elementele obtinute anterior din chestionare si discutii individuale. Aceste ultime elemente vor întregi imaginea viitorului grup.

constantly the discussion deviation, in the absence of an appropriate moderation, to a focal point initiated by one of the opinion leaders. On this way, the participant farmers are focusing on the problems submitted by the leaders and are placing on a lower position their own priorities in terms of problems. These aspects have been revealed later while restarting the discussions, individually with certain farmers. The moderation becomes on this way the key issue of the group discussion results and relays exclusively on the ability of the extension agents. Studying the farmers’ reactions during the discussions and the content of their interventions will be lately corroborated with the elements obtained previously from the questionnaires and the individual discussions. These last elements will complete the picture of the future group.

4.3. THE GROUP CREATION 4.3. CREAREA GRUPULUI Dupa parcurgerea tuturor pasilor After passing all previous steps and after establishing the candidate’ farmers for the future group the accepting visit follows. The future moderator will have to visit each farmer selected as a potential member of the group. He will have to explain in detail the functioning of the future group together with all rights and obligations derived from the member’s status. All these elements will be transferred to the farmer explicitly mentioning that all items are having an orienting character only. The group is the one who will establish and precise all aspects in anteriori si dupa stabilirea fermierilor candidati la viitorul grup urmeaza vizita de accept. Viitorul moderator va trebui sa viziteze fiecare fermier selectat ca potential membru al grupului. Va trebui sa explice în detaliu modul de functionare al viitorului grup ca si toate drepturile si obligatiile care decurg din calitatea de membru. Toate aceste detalii vor fi transmise fermierului cu mentiunea explicita ca elementele respective

156

sunt numai cu caracter orientativ. Grupul este cel care va stabili si preciza toate aspectele în detaliu. Analiza avantajelor, eforturilor si riscurilor este aceea care poate determina un fermier sa accepte participarea. Maniera de realizare si limbajul folosit sunt apanajul agentului de consultanta. Singura metoda de influentare a comportamentului fermierului care nu este admisa este manipularea. Fiecare fermier are libertatea de a alege sa participe sau sa refuze aderarea la un astfel de grup. Elementul de pastrat atent în atentie este proprietatea asupra grupului si asupra rezultatelor sale. Formularea unui raspuns din partea fermierului poate necesita timp, de aceea agentul de consultanta nu va forta obtinerea unui raspuns definitiv si imediat. De cele mai mult ori sunt necesare consultari cu membrii ai familiei si cu prieteni sau vecini, sau cu alti fermieri. De asemenea, un interval de raspuns neprecizat sau prea îndelungat poate dauna procesului. Varianta de urmat ar fi aceea a precizarii unui moment la care se asteapta o decizie din partea fermierului. Precizarea acestui moment trebuie însotita de toata deschiderea spre dialog, de oricâte ori fermierul simte nevoia de clarificari suplimentare. Ceea ce înseamna ca agentul de consultanta va lasa un termen de raspuns si o usa deschisa la dispozitia fermierului. Pot exista situatii în care fermierii sa necesite discutii suplimentare pentru a putea adopta o decizie în sensul aderarii la grup. De aceea, în intervalul de timp dintre discutie si raspuns acesta trebuie sa fie pregatit sa poata raspunde solicitarilor

detail. The advantage, efforts and risks analysis is the determining factor for the farmer in accepting to participate. The accomplishing manner and the used language are the skills of the extension agent. The only method used in influencing the farmers’ behaviour, which is not allowed, is the manipulation. Each farmer has the freedom to chose the participation or to refuse the accession to such a group. The element to be carefully maintained in attention is the ownership of the group and over his results. Formulating an answer from the farmer’s side, it can take time; therefore, the extension agent will not force the extraction of a definitive and immediate answer. In most of the situations, consultations with the family members are necessary, with friends, neighbours, or other farmers. In addition, an answer interval unspecified or too long can endanger the process. The alternative to follow will be to mark a moment on which a decision is expected from the farmer’s side. Establishing this moment has to be accompanied with all opening for dialogue, any time the farmer feels the need of supplementary clarifications. This means that the extension agent will leave an answer period and an open door in his availability to the farmer. There can be situations on which the farmers need additional discussions in order to able to decide whether to join the group. Therefore, between the discussion and the answer the moderator has to be ready to answer the farmers’ demands. On the moment when each farmer manifested his answer option, we can pa ss to

157

fermierilor. În momentul în care fiecare fermier si-a manifestat optiunea de raspuns se poate trece la reunirea grupului pentru prima sesiune. Aceasta prima sesiune îsi propune o serie de obiective pe lânga aducerea în contact a membrilor. Astfel, reuniunea trebuie sa stabileasca un acord de principiu pentru aderarea membrilor si un protocol în acest sens. Acest element oficializeaza existenta grupului si apartenenta membrilor. În acelasi timp confera siguranta si sentimentul proprietatii fiecarui aderent. Grupul va trebui sa stabileasca problemele care vor fi luate în lucru. Panoul acestor probleme va trebui ierarhizat si vor trebui stabilite prioritatile pentru fiecare membru. Astfel, de comun acord, fiecare dintre fermierii membrii va avea o lista precisa a ordinii de abordare a problemelor functie de situatia curenta din ferma. Împreuna cu problemele vor fi abordate si modalitatile de rezolvare ale acestora. Aceste modalitati de rezolvare trebuiesc puse în acord cu nevoile si posibilitatile fiecarui membru. Aceasta va oferi prilejul inventarierii necesarului de expertiza externa si necesarului de produse. Pasul schitarea urmator este reprezentat si de al calendarului interventiilor

gathering the group for his first session. This first session aims to a certain number of objectives besides bringing in contact the members. On this way the meeting should establish a principle agreement for the members’ accession and a protocol for this purpose. These elements are making official the existence of the group and the members’ appurtenance. At the same time offers safety and ownership feeling to each adherent. The group will have to establish which the retained problems are. The panel of these problems will have to be ranked and priorities will have to be established for each member. On this way, each farmer will have a precise list of the approaching agenda for his problems function to the current situation from the farm. Together with the problems will be treated their solving possibilities. These solving modalities have to be adjusted with the needs and the possibilities of each member. These conditions will offer the opportunity to realise an inventory of the necessary external expertise and the material needs. The next step is represented by designing the delivery and the intervention schedule. In order to constitute the group into a real discussion forum and to offer motivation and results to the farmers it is required to establish a meeting schedule for the members. This should take into account the timetable of the current activities of the farmers and their availability according to the season and campaign. Even if apparently a difficult task, establishing the calendar is realised relatively

livrarilor. Pentru ca grupul sa se poata constitui într-un real forum de discutii si pentru ca acestea sa poata oferi motivatie si rezultate fermierilor se impune si stabilirea unui calendar al întâlnirilor membrilor. Acesta trebuie sa ia în considerare calendarul activitatilor curente ale fermierilor si

158

disponibilitatile functie de sezon si campanie. Desi aparent o sarcina dificila, stabilirea calendarului se realizeaza relativ usor în practica. Exemplele grupurilor de producatori cu una sau doua productii dominante, vin pentru sudul Olteniei, produse biologice pentru zona Clujului, carne de porc pentru zona Sibiului, demonstreaza ca având talie comparabila a exploatatiilor, disponibilitatea în timp se sincronizeaza datorita lucrarilor executate în paralel sau pentru intervale de timp identice. Singurul element de dificultate rezida din importanta diferita pe care fermierii o acorda diferitelor probleme sau momente, dar acesta este un aspect pe care grupul îl poate rezolva si îl rezolva, asa cum demonstreaza practica, ca pe o problema de bucatarie interna. Un alt element extrem de important de stabilit este constituit de stabilirea canalelor de comunicare, de frecventa si obisnuinta utilizarii acestora, de comiterea spre utilizarea sistematica a acestora de catre membrii si de realizarea de înregistrari scrise a oricarei activitati sau modificari. Întrucât în practica acest tip de activitati nu este curent, moderatorul va acorda o atentie deosebita acestui aspect. Mai mult el se va îngriji personal de alimentarea cu informatii si realizarea si circulatia înregistrarilor scrise. Pe ansamblu, moderatorul va trebui sa pastreze în atentia participantilor factorii motivanti. Pentru ca grupul sa poata avea o garantie interna a bunei functionari, reuniunea va trebui sa propuna si sa se puna de acord asupra unui regulament de functionare al grupului. Acest acord împreuna cu acceptul de principiu la

simple in the practice. The examples of the producer’ groups with one or two dominant productions, wine for the southern Oltenia, biologic products for the Cluj area, pork meat for the Sibiu area, demonstrates that on comparable size of the farms, the time availability is synchronised due to the parallel works or for the identical timing. The only difficulty element is rising from the different importance granted by the farmers to the different problems or moments, but this is an aspect that the group can and does solve, as the practice is proving, considered an internal issue. Another extremely important element to be established is represented by setting up the communication channels, the frequency and the custom of using them, the commitment for a systematically use by the members and keeping written records of each activity or change. As in the practice this type of activities is not current the moderator will allocate a special attention to this aspect. Moreover, he will personally care about feeding the channels with information, realising and circulating the written records. Overall the moderator will have to maintain in the participants’ attention the motivating factors. In order to have an internal guarantee for the proper functioning of the group, the meeting should propose and agree over an internal regulation set, for the group. This agreement together with the principle acceptance on accession, will be signed by the members on the meeting closure. This session can be organised during two

159

aderare vor fi semnate de catre membrii la încheierea reuniunii. Aceasta sesiune poate fi organizata pe parcursul a doua zile tinând cont de volumul important de activitati de desfasurat. Activitatile protocolare care însotesc orice reuniune a fermierilor nu trebuiesc neglijate. De cele mai multe ori discutiile informale putând conduce spre discutii si rezultate mult peste cele organizate în cadru formal. În situatia în care agentul de consultanta considera nepotrivita utilizarea unei singure zile pentru discutii, în regimul dimineata - seara, acesta poate opta pentru varianta dupa-amiaza primei zile plus cea de a doua zi. Partea de încheiere a sesiunii trebuie marcata corespunzator. Ceea ce agentul de consultanta trebuie sa desprinda concret din aceasta prima reuniune a grupului este un acord de principiu de aderare la grup, un regulament de functionare, un calendar de necesar si interventii, un inventar al materialelor si persoanelor-resursa ca si un p roiect de buget, un calendar, sau cel putin data urmatoare a întâlnirii grupului, stabilirea mijloacelor, canalelor si frecventei de comunicare; un pachet impresionant si un volum de activitate important. Toate acestea însa marcheaza momentul crearii grupului. Referitor la importanta momentelor informale si contributia acestora la rezultatele întâlnirii, mentionam, cu titlu de exemplu, faptul ca F.N.F.R Franta (Federatia Nationala a Caminelor Rurale) a dezvoltat o adevarata politica a momentelor informale. Astfel, dupa ce constatarile practice au condus la concluzia ca

days considering the important volume of activities to be developed. The protocol actions accompanying any farmers’ meeting should not be neglected. In many situations, the informal talks can lead to discussions and results considerably higher compared to those organised inside a formal framework. In the situation when the extension agent considers inappropriate the use of a single day for discussions, in the morning – evening system, he can opt for the alternative the afternoon of the first day and the second entire day. The closure of the session has to be marked accordingly. The elements that the extension agent should extract from this first meeting of the group are: a principle agreement on accessing the group, an internal regulation set, a schedule for needs and interventions, an inventory of the material needs and resourcepersons as well as a projected budget, a calendar or at least the date of the next meeting of the group, establishing the means, the channels and the frequency of the communication; an impressive package and an important volume of activity. All these are marking the group creation moment. Referring to the importance of the informal moments and their contribution to the overall results of the meeting, we mention as example, the fact that F.N.F.R France (The National Federation of the Rural Households – Fédération Nationale des Foyers Ruraux) has developed a real policy of the informal moments. On this way, after the practical observations lead to the conclusion that for a certain number of

160

pentru un anumit numar de întâlniri, contributiile realizate prin discutii directe în afara cadrului formal, organizat, au fost cel putin la fel de importante ca volum si continut cu cele din cadrul discutiilor moderate, prezenta momentelor informale a devenit o regula de baza pentru structurarea întâlnirilor. Cadrul deschis si libertatea alegerii interlocutorilor sub „umbrela” aceleasi participari sau aceluiasi eveniment, conduc spre aporturi la discutie sau spre contacte si rezultate ce altfel pot fi pierdute. Descrierea acestei etape face referire la forma restrânsa a metodei. Activitatile de desfasurat sunt însa aceleasi diferentele fiind reprezentate de volumul diferit de activitati de stabilit, de un calendar mai detailat al întâlnirilor specific subgrupurilor membre si de canale specifice de comunicare inter si intragrup. Un detaliu suplimentar ar fi acela al stabilirii punctului de întâlnire în realizarea reuniunii tinând cont de distantele uneori considerabile dintre membrii. Bugetul de alocat acestei etape nu este un element care sa necesite o atentie speciala, el fiind compus din cheltuieli de deplasare poate al membrilor pe o si moderatorilor, aspectele cheltuieli de protocol si consumabile de birou. Se miza coorganizare, protocolare putând fi în parte furnizate de catre fermieri, iar diferenta de catre structura de consultanta care furnizeaza moderatorul.

meetings, the contributions realised through direct talks outside the formal and organised frame, have been at least of the same importance in terms of volume and content with those from the moderated discussions, the presence of the informal moments became a basic rule in structuring the meetings. The open environment and the freedom on choosing the interlocutor under the „umbrella” of the same participation or same event, leads to discussion inputs or contacts and results which otherwise would be lost. The description of this phase refers to the restraint form of the method. The performances to be developed are the same and the differences are represented by the different volume of activities to be established, a more detailed schedule of the meetings, particular to the member’ sub-groups and specific channels for the inter- and intra-group communication. An extra detail will be the establishment of a location for holding the meeting taking into account the frequently considerable distances between members. The allocated budget for this stage it is not an element requiring special attention, being composed of logistic expenditures for the members and moderators, protocol and office charges. We can count on a co-organisation, the protocol side being supplied by the farmers, and the difference supported by the extension structure providing the moderator.

161

4.4. MONITORIZARE Dupa momentul crearii grupului, pozitia moderatorului va trebui sa fie aceea de consiliere permanenta. Asa cum afirmam anterior, el trebuie sa se integreze grupului pentru a fi acceptat. Dar nu numai acceptul grupului este extrem de important pentru succesul metodei, dar si cunoasterea realitatilor din interior, de la baza si de la origini. Astfel, implicarea sa va fi directa în scanarea situatiei fiecarui fermier, în identificarea cauzelor si parcursului procesului. Sarcina sa în demararea grupului este si aceea de a corecta prin interventii discrete opiniile eronate ale fermierilor. El trebuie sa ofere întreg suportul necesar pentru ca fermierii sa realizeze corect si complet dimensiunea problemelor, cauzele si dezvoltarea ulterioara a unei astfel de situatii. De asemenea, împreuna cu specialistii atrasi pentru rezolvarea problemelor, el trebuie sa ofere fermierului instrumentele si informatiile necesare dezvoltarii de alternative de actiune. Si trebuie sa ofere suport în optarea pentru alternativa cea mai potrivita situatiei. Decizia finala apartine fermierului. Întrucât scara de activitate este aceea a unui grup în care fiecare dintre ceilalti membrii au aceeasi problema de rezolvat, întreg procesul se desfasoara cu întreg grupul si nu cu fiecare fermier în parte. Astfel, experienta sau flerul celorlalti fermieri se pot constitui în surse valoroase de informatie si alternative. Fermierul care va implementa solutia va avea astfel girul judecatii grupului si o confidenta sporita în alegerea facuta si procedura.

4.4. MONITORING After the group creation, the moderator’s position should be one of permanent advising. As we affirmed earlier, he has to integrate t the o group in order to be accepted. Nevertheless, not only the group acceptance is important for the method’s success but also the realities acknowledgement from inside, from the base from the origins. On this way, his involvement would be direct in scanning the situation of each farmer, in identifying the reasons and the path of the process. His task in starting the group consists of correcting through discreet interventions the erroneous opinions of the farmers. He should offer the full support necessary to the farmers in realising completely and correctly the problems dimension, and the causes and the ulterior developments of such a situation. In addition, together with the specialists attracted in problem solving, he has to provide the farmer with the n ecessary tools and information for developing alternatives of action. He should also, offer support in opting for the most appropriate alternative for the given conditions. The final decision belongs to the farmer. As the activity scale is the one of a group inside which all other members have the same problem to solve, the entire process is developed with the whole group and not with each farmer, particularly. On this way, the experience or the flair of the other farmers can represent valuable sources of information and alternatives. The farmer implementing the solution will have the

162

Orice element nou aparut în dezvoltarea unei solutii poate fi extrem de util celorlalti membrii. De aceea, înregistrarea informatiilor si comunicarea lor ramâne una dintre sarcinile principale ale moderatorului în acest moment. El trebuie sa verifice si sa contribuie la trecerea în practica de maniera sistematica a înregistrarii fiecarei modificari. Aceste informatii pot fi extrem de utile chiar în imediat, pentru membrii altor grupuri cu obiect de activitate similar. De aceea, moderatorul are în sarcina asigurarea fluentei comunicarii, a verificarii înregistrarilor si alimentarea sistematica a unei baze de date. Pe parcursul activitatii de monitorizare, moderatorul verifica încadrarea în parametrii stabiliti în dezvoltarea proceselor. Experienta de specialist îi poate permite acestuia sa identifice posibilele abateri si sa initieze procedura de corectie. Responsabilitatea principala în prima parte a procesului de monitorizare este aceea a structurarii si a crearii bazei de date. Aceasta baza de date este instrumentul cel mai potrivit pentru colectarea datelor, pentru structurarea informatiei si perspectivele unui instrument de decizie asistat în managementul exploatatiilor. Realizarea structurii acestei baze de date este în strânsa dependenta cu activitatile desfasurate acesteia curent trebuie de grupuri. pe Proiectarea principiul realizata

endorsement of the group judgement and an increased confidence on the choice and procedure. Any new element rising in the development of a solution can be extremely useful to the other members. Therefore, recording the information and communicating them remains on of the main tasks of the moderator for this stage. He should verify and contribute to the transfer into a systematic manner of recording for each modification. This information can be extremely useful even immediately to the members of the other groups with similar activity object. Therefore, the moderator has as task to ensure the fluency in communication, to verify the records and to feed systematically the database. During the monitoring activity, the moderator verifies the deviations from the established parameters in the processes development. His experience as specialist allows the identification of the possible deviations and the initiation of the correcting procedure. The main responsibility for the first part of the monitoring process is the one of structuring and creating the database. This database is the most appropriate toll for collecting data, for structuring the information and for the perspectives of a de cision-assisting tool in farm management. Realising the structure of this database is closely dependent on the currently developed activities of the groups. Its design should be realised based on the principle of the modules’ interactions on a manner, whic h allows parallel and ulterior developments. On this way, new

interactivitatii modulelor astfel încât dezvoltarea sa sa se poata desfasura atât paralel cât si ulterior. Astfel, noi directii de productie atrase ulterior spre structurile grupurilor se pot regasi în module

163

noi articulate pe structura existenta a bazei de date. Ca mod de dezvoltare, continutul initial al modulelor poate depasi numarul de variabile observate si raportate curent. Aceasta presupune proiectarea unei structuri interne pentru fiecare dintre modulele componente , bazata pe un model complet. Interrelationarea variabilelor absente în faza initiala se poate realiza ulterior functie de fluxul de date sau de necesitatile de exploatare. Ca principiu de baza în structurare, se vor folosi module de productie, de conditionare si de optiuni. Interogarea de maniera relationala trebuie sa permita obtinerea de diagnostic de baza pentru conditii variabile sau diagnostic precis pentru conditii specifice. Pentru a putea opera în aceste conditii sunt necesare colectii de date referitoare la factorii de influenta. În proiectarea structurii si în dimensionarea eforturilor de realizare a bazei de date trebuiesc luate în considerare dificultatile legate de obtinerea acestor date într-o forma operabila, dar mai ales consistente, reale si credibile. Un rol deosebit de important în realizarea scheletului structurii si în alimentarea cu date de baza îl pot avea universitatile si institutele de cercetare. Întrucât procesul prezinta avantaje bilaterale, problema implicarii acestora devine un simplu act de anagjare. Accesul la baza de date este deschis membrilor grupurilor sub rezerva anonimatului. Pentru contact direct sau pentru specificitate este necesar acordul moderatorului si al grupurilor implicate. Accesul extern este posibil într-o zona definita a bazei de date, marcata ca zona de acces

productions brought afterwards to the groups’ structures can be retrieved in new modules articulated on the existing structure of the database. As a development way, the initial content of the modules can overpass the number of the currently observed and reported variables. This situation supposes the design of an internal structure for each of the component modules, based on a complete model. Inter-relating the absent variables in the initial phase can be realised ulterior according to the data flow or to the exploiting necessities. As a basic principle in structuring, would be used production, conditioning and opting modules. The relational inquiries shall allow the extraction of basic diagnosis for variable conditions or precise diagnosis for specific conditions. In order to operate in these circumstances data libraries for the influence factors are required. In projecting the structures and adjusting the efforts of building the database, we should consider the difficulties in obtaining these data in operable form, but especially consistent, real and credible. The universities and the research institutes can play an important role in designing the structure’s backbone and in “feeding” it with basic data. As the process presents bilateral advantages, the problem of the involvement commitment. The access to the database is opened to the group’ members under the reserve of the anonymous type. For direct contact or for more specificity the moderator and the involved group becomes a simple act of

164

public. Aceasta zona complet anonima permite diseminarea rezultatelor obtinute, a metodelor utilizate si a unor conditii de baza întrunite pentru orice interogare. Instrumente de lucru de tip rapoarte sunt prevazute pentru uz intern. Una dintre problemele de abordat trateaza realizarea fizica a suportului bazei de date, respectiv software si administrarea acesteia. Este evidenta interventia unui specialist sau contractarea lucrarii spre o firma de specialitate. Un alt aspect este constituit de suportul hardware al bazei de date si de servicii. Aceasta baza de date realizata si demarata are nevoie de administrare si dezvoltare, respectiv de personal. Acestea sunt costuri importante legate de functionare si ele trebuiesc bugetate în functionarea de ansamblu a grupurilor. Având în vedere interesul pe care metoda si sursele de informatii îl pot reprezenta pentru universitati si institute de cercetare, este posibila implicarea si angajarea acestora în partea de constructie a bazei de date. În fig. 4.1. si 4.2. sunt redate structura si organizarea bazei de date, accesul si introducerea informatiei. Un aspect sensibil este constituit de gazduirea bazei de date. Pe de o parte exista o serie de aspecte legate de proprietatea asupra instrumentului de lucru, combinat cu suma cheltuielilor rezultatelor gasirea unei de exploatare, întretinere si administrare. Pe de alta parte, proprietatea asupra apartine solutii grupurilor, reciproc respectiv avantajoase fermierilor. Astfel, se impune o mediere si

agreement are required. The external access is possible in a defined area of the database, marked as public access area. This area, completely anonymous allows the dissemination of the achieved results, of the employed methods and of certain basic conditions encountered by any inquiry. Working tools like the reports are previewed for internal use. One of the problems to approach regards the physical realisation of the database’s support, respectively the software and its administration. A specialist intervention or sub-contracting the job with a specialised company is obvious. Another aspect is represented by the hardware support of the database and the services. This database once built and started needs administration and development, respectively personnel. These are important costs connected to the functioning and they have to be structured in the running budget for the ensemble activity of the groups. Having in view the interest that the method and the for information the sources are representing universities, research

institutes their involvement, and implication is possible for the part of database building. In the figures 4.1. and 4.2. are represented the structure and the organisation of the database, the access and the information inputting. A sensitive aspect is represented by the hosting of the database. On one side there are aspects linked to the ownership of the working tool, combined with the charges for exploiting, maintaining and administering. On the other side the results ownership belongs to the groups,

165

grupurilor de interese. Accesul la date cu caracter confidential din punct de vedere al fermierilor este un aspect extrem de important care poate periclita pozitia bazei de date ca si succesul viitorului instrument de asistare a deciziilor. Este însa de asteptat ca medierea între grupuri si "gazda" sa dea rezultate si astfel o parte importanta din costuri sa poata fi preluate. O motivatie în plus a structurii gazda este constituita de obtinerea accesului anonim la date care altfel se obtin prin mijloace extrem de costisitoare. Avantajul major fiind constituit de actualizarea constanta si de dezvoltarea continua a structurii bazei de date. Validarea intrarilor în baza de date trebuie însa supravegheata. O noua sarcina a moderatorilor este aceea de a superviza orice informatie fie ea bruta sau prelucrata si care este destinata stocarii în baza de date. Orice informatie eronata introdusa poate atrage dupa sine compromiterea bazei de date si un volum de munca impresionant ca si costuri importante. Desigur ca în situatia coadministrarii bazei de date împreuna cu o structura de cercetare, o parte din sarcina supervizarii poate fi preluata de personalul care se ocupa în mod curent de administrare si exploatare. Aceasta nu va degreva complet moderatorul, întrucât acesta este cel mai aproape de realitatile de productie si deci cel mai în masura sa valideze continutul înregistrarilor.

respectively to the farmers. On this way, mediation and finding a reciprocally advantageous solution is imposed. The access to confidential data from the point of view of the farmers is extremely important and can endanger the database position as well as the success of the future decision-assisting tool. It is expected that the mediation between the groups and the “host” produces results and on this way, an important part of the costs can be undertaken. An extra motivation for the hosting structure is represented by the possibility of obtaining anonymous access to data otherwise obtained through extremely costly means. The main advantage is represented by the constant update and the continuous devel pment of the structure o of the database. Validating the database inputs has to be supervised. A new task of the moderators is to administer and control any information, brute or processed and designated to be stored in the database. Any erroneous information inputted can attract the compromising of the database and an important working volume together with significant costs. Certainly that in the co-administering situation together with a research structure, a part of the supervising task can be undertaken by the personnel dealing with administering and exploiting currently. This situation will not release completely the moderator, as he is placed in the closest position to the production’ realities and so he is the most competent in validating the content of the records.

166

Figura 4.1 Structura si organizarea bazei de date / accesul la baza de date

167

Figure 4.1 The structure and the organisation of the database / the access to the database

168

Figura 4.2 Introducerea informatiei în baza de date

169

Figure 4.2 Inputting information in the database

170

Aceasta

activitate

mai

putin

This activity, less time consuming and who can be realised remotely is a constant one and maintains the moderators permanently connected to the process and phenomena development. In addition, it is created the necessary link for the constant exchange of information between the moderators of the different groups, whether with the same spectrum of activities whether with different directions but with common interests. The communication between the moderators availed by the records’ validation is an important source in generating periodic reports and in feeding the flow of information oriented to the farmers. More details about these reports will be discussed on the part reserved to the maintaining of the communication channels. We have mentioned earlier that this database can develop into a decision-assisting tool in the farm management. In an evolved form and with a sufficient content in data types and inter-relating the constitutive elements the database can lead to diagnostic tools extremely precise and complex. This type of tool is already employed with success in the activity of certain agricultural extension services. We can use here as an example the system developed by the agricultural extension services from Australia. Even if the costs in developing and exploiting the system, for the extension structures, as well as the costs for the farmers, as users, have been and still are extremely high, the results are far over the level

consumatoare de timp si care poate fi realizata si de la distanta este însa una constanta care mentine moderatorii conectati în permanenta la dezvoltarea proceselor si fenomenelor. În plus, se creeaza legatura necesara schimbului constant de informatii între moderatorii diferitelor grupuri, fie cu acelasi spectru de activitati fie cu directii diferite dar cu puncte comun de interes. Comunicarea între moderatori ocazionata de validarea înregistrarilor este o sursa importanta în generarea rapoartelor periodice si în alimentarea fluxului de informatii orientat spre fermieri. Mai multe despre aceste rapoarte vor fi discutate în partea referitoare la mentinerea canalelor de comunicare. Mentionam anterior faptul ca aceasta baza de date se poate constitui într-un instrument de asistare a deciziilor în managementul exploatatiilor. Într-o forma evoluata si cu un continut suficient de tipuri de date si relationarea elementelor constitutive poate conduce spre instrumente de diagnostic extrem de complexe si precise. Acest instrument este deja folosit cu succes în activitatea unor servicii de consultanta si extensie agricola. Folosim aici spre exemplificare sistemul dezvoltat de serviciile de extensie si consultanta agricola australie ne. Desi costurile, atât în dezvoltarea si exploatarea sistemului, de catre structurile de extensie, cât si cele ale utilizarii, pentru fermieri, au fost si sunt în continuare extrem de ridicate, rezultatele sunt cu mult peste

171

nivelul efortului, astfel încât balanta înclina puternic în favoarea utilizarii produsului si motiveaza fermierii în utilizare. Orice fermier care poate câstiga de peste sase ori valoarea unui serviciu platit, este si va fi interesat de utilizarea unui astfel de serviciu, chiar daca utilizarea va presupune o pregatire în acest sens. Geneza instrumentului de analiza a fost însa diferita, pornind de la initiativa serviciilor de extensie si mergând înspre fermieri cu oferirea unui serviciu remunerat. Abordarea noastra porneste însa de la baza si mizeaza pe o cooperare între ofertant si solicitant, cu partajarea eforturilor de constituire. Viitoarea utilizare se poate adresa unui public larg de fermieri pe baza calitatii serviciilor oferite si se poate constitui într-o sursa importanta de finantare a activitatii viitoare a grupurilor si structurilor antrenate în functionarea comuna.

of the effort, and t e balance is highly in the h favour of the product use and motivates the farmers. Any farmer, who can earn over six times the value of a paid service, is and would be interested in employing such a service even if the use would suppose training on this sense. The genesis of the analysis tool has been different, starting from the initiative of the extension services and advancing towards the farmers in offering them a paid service. Our approach starts from the base and counts on cooperation between the supplier and the applicant, with sharing the building efforts. The future use can address a broader farmers’ public based on the quality of the services and can represent an important income source for supporting the future activity of the groups and of the structures involved in common functioning.

4.5. INPUT-UL (EXTERN) DE CUNOSTINTE – CONSILIERE, INTERVENTII PUNCTUALE SPECIALIZATE

4.5. THE EXTERNAL KNOWLEDGE INPUT – ADVISING, SPECIALISED PUNCTUAL INTERVENTIONS On a current and constant manner,

În mod curent si constant activitatea de asistenta a grupurilor presupune atragerea de consiliere si / sau expertiza externa. Moderatorii grupurilor au sarcina ca înca din faza de constituire a grupurilor sa încerce obtinerea unui inventar al interventiilor necesare. Aceasta analiza a nevoilor, realizata în grup si sub moderarea agentului de consultanta este extrem

assisting the groups supposes attracting external advice and / or expertise. The groups‘moderators have the task, from the group’ creation stage, to obtain an inventory of the necessary interventions. This necessary analysis, realised in group under the moderation of the extension agent is extremely important for the ulterior management of the contacts and interventions.

172

de importanta pentru managementul ulterior al contactelor si interventiilor. O parte a necesarului de expertiza si informatii poate fi regasite în continutul bazei de date. Structura acesteia trebuie sa permita interogari ce pot oferi elemente de diagnostic mai mult sau mai putin complexe functie de stadiu de evolutie a bazei de date si a viitorului instrument de asistare a deciziilor. Pentru momentul demararii activitatii grupurilor aceasta structura fiind în proiectare si constructie, input-urile sunt absente sau insuficiente. Întrucât de succesul demararii activitatii depinde viitorul grupurilor, solutia de urmat este utilizarea expertizei externe acolo unde situatia o impune. Construirea unui segment ce poate fi integrat ulterior în baza de date se refera la persoanele resursa. O lista de contacte cu specialisti în domeniile de interventie necesare si deja precizate sau posibile în opinia moderatorilor trebuie creata. Interesul acestor specialisti pentru grupuri si activitatea acestora va fi obiectul de lobby al moderatorilor. Contacte existente anterior vor fi întretinute si altele noi vor fi deschise si mentinute. O acoperire cu specialisti a tuturor domeniilor este absolut necesara. Managementul contactelor si mentinerea unei linii de comunicare deschisa cu persoanele resursa este parte din activitatea moderatorilor. Unul dintre avantajele majore ale grupurilor este constituit de faptul ca o interventie punctuala poate fi utilizata în conditii de valabilitatea pentru situatii viitoare. Astfel, rezolvarea the

A part of the expertise and information necessary can be retrieved from the content of database. Its structure should allow interrogations offering diagnostic elements more or less complex according to the evolution stage of the database and future instrument for decision- assisting. In the moment of starting the group’s activities this structure being in projecting and building stage, the inputs are absent or insufficient. As the future of the groups depends on the success of the activities start, the solution to follow is to employ external expertise on those conditions where the situation is imposing. Building a segment which can be later integrated in the database refers to the resourcepersons. A contact list with the specialists from the necessary intervention domains already specified or possible in the opinion of the moderator should be created. The interest of those specialists for the groups and their activity would be the lobby object for the moderators. Previously existing contacts would be maintained and the new ones would be opened and preserved. It is necessary to realise a complete coverage with specialists for all the domains. The contact management and maintaining an open communication line with the resource-persons is integrating part of the moderators’ activity. One of the major advantages of the groups is represented by the fact that a punctual intervention can be used in conditions of validity for future situations. On this way, solving a problem for one member of

173

problemei unui membru al unui grup poate solutiona nevoia de interventii pentru alti membrii care prezinta aceeasi problema în aceleasi conditii sau în conditii comparabile, dar valabile fara a implica noi costuri sau noi interventii. Desigur ca o analiza completa a situatiei si constatarea conditiilor trebuie realizata sub atenta supraveghere a moderatorilor si cu consultarea membrilor grupurilor. Orice similaritate neverificata poate genera probleme ulterioare ale caror consecinte sunt greu sau imposibil de evaluat. Daca vom folosi aici unul dintre exemplele curente observate în practica dezvoltata cu fermierii români, cum ar fi acela al combaterii sau eradicarii unei anumite specii de buruieni dintr-o anumita cultura, de regula, buruieni perene, putem evidentia faptul ca volumul pentru costurilor întreaga unei interventii în de specialitate, încununata de succes, este suficienta, comunitate, rezolvarea sau problemei. Rezultatele spectaculoase

the group can resolve the need of interventions for the other members presenting the same problem on similar or comparable conditions, but valuable without involving new costs or new interventions. Certainly, a complete analysis and a conditions scan should be realised under the moderator supervision with a consultation of the group members. Any unchecked similarity can generate ulterior problems with consequences hard or impossible to evaluate. If we would use here one of the currently observed examples in the practice developed with the farmers, as eradicating a specific weed from a crop production, usually the perennial weeds, we can emphasise the fact that the volume of one specialist intervention costs, and when successful it is sufficient for the entire community in solving the problem. The spectacular or sustainable results even if not immediate are self-transmitted and the input of supplementary information on dissemination is insignificant in terms of costs. A calendar of the interventions established in time allows to the moderator to contact the resource-persons and to reserve the interventions. Such a programming can reduce considerably the interventions’ costs. Certainly that a part of the interventions can be supported or offered by the group partners, if there is an expressed interest. Such institutions can be represented by structures of the local or regional agricultural administration, universities, research institutes or private companies. Another important category on the group

durabile, chiar daca nu imediate, se transmit singure, iar aportul de informatie suplimentara la diseminare este nesemnificativ sub aspectul costurilor. Un calendar al interventiilor stabilit în timp util poate permite moderatorului contactarea persoanelor resursa si rezervarea interventiei. O astfel de programare poate reduce considerabil costurile interventiilor. Desigur ca o parte dintre interventii pot fi suportate sau oferite de partenerii grupurilor, daca exista interes din partea acestor. Astfel de institutii pot fi

174

reprezentate de structuri ale administratiei locale sau regionale agricole, universitati, institute de cercetare sau companii private. Înca una dintre categoriile importante de cheltuieli în functionarea grupurilor, dupa suportarea bazei de date, si anume finantarea interventiilor externe ar putea fi cosuportata de parteneri. Activitatea de atragere de parteneri în conditiile acceptarii de catre grupuri, este una dintre activitatile care demareaza înainte de crearea grupurilor. Structurile pregatite sa participe în parteneriat cu grupurile trebuie sa-si exprime pozitia si disponibilitatile înainte de conturarea precisa a grupurilor si înainte de începerea activitatii comune a acestora. Resursele în termeni de participare si implicare trebuiesc cunoscute înainte ca acestea sa devina o oferta pentru fermierii membrii ai grupurilor. Activitatea de atragere de parteneri poate continua dupa demararea activitatii grupurilor si pe tot parcursul existentei acestora, însa oferta initiala de parteneriat va beneficia întotdeauna de conditii privilegiate tinând cont de necesitatile grupurilor si de pozitia înca neconsolidata a acestora. Din nou aspectele de avantaj reciproc în parteneriat prevaleaza intereselor materiale imediate. O cooperare pe termen lung cu o echipa de specialisti este mai mult decât benefica grupurilor. Fara a mai mentiona cheltuielile implicate direct de o astfel de expertiza. În partea cealalta, specialistii beneficiaza de teren, experienta de productie si surse de date selectate si validate intermediar scutind astfel importante

functioning expenditure, after supporting the database, namely, financing the external interventions can be supported by the partners. The activity of gathering partners accepted by the group is one of the activities starting before the group creation. The structures ready to participate in partnership with groups should express their position and availability before a precise defining of the groups and the beginning of their common activity. The resources in terms of participation and involvement should be known before they become an offer for the farmers, members of the groups. The activity of gathering partners can continue after the group activities have started and during their entire existence, but the initial offer of partnership will always benefit from privileged conditions taking into account the group needs and their unconsolidated position. Again, the reciprocal advantages from partnership prevail over the immediate material interests. A long-term cooperation with a specialists team is extremely positive fro the groups. Without mentioning the costs involved directly by such an expertise. On the other side, the specialists take advantage of the field, production experience, data sources, selected and validated intermediary with important savings of time and money. Certainly, these are obvious advantages, which according to the precise situation can weight more or less function to the specific interests of each category or each specialist involved. At the same time, less obvious aspects can prevail.

175

cheltuieli materiale si timp. Desigur ca acestea sunt avantaje evidente care functie de situatia precisa pot cântari mai mult sau mai putin functie de interesele specifice fiecarei categorii sau fiecarui specialist implicat. La fel cum aspecte mai putin evidente pot prevala. Vom folosi pentru exemplificare modelul consultantei agricole americane, model relativ usor de implementat pentru realitatea mediului agricol românesc. Structurile extensiei agricole sunt parte a activitatii desfasurate de universitati, de aproape un secol. Aceasta implicare asigura interfata pentru cercetarea universitara si pentru cea privata, a companiilor si a firmelor, garantând astfel un nivel echitabil al pastrarii unei distante fata de domeniul interesulu i privat pur comercial si reprezinta cel mai bine interesele fermierilor. Aceasta pozitie privilegiata permite implicarea si imbricarea cercetarii universitare si private (desfasurata prin universitati) la un nivel extrem de accesibil pentru fermieri si un feed-back imediat, realizând astfel conditiile pentru o dinamica extrem de pronuntata pentru sectorul agricol. Modelul poate fi urmat în agricultura româneasca, fie initiat de universitatile agricole, ca viitor motor, fie de catre administratia agricola î nevoia de reforma n a sistemului de consultanta. Managementul intrarilor de cunostinte ca si gestiunea contactelor sunt sarcini si întretinerea ale parteneriatului constante

We will use as an example the American model of the agricultural extension, model relatively easy to implement on the reality of the Romanian agricultural environment. The structures of the agricultural extension are part of the activity developed by the universities form almost a century. This involvement ensure the interface for the academic and the private research of the companies, guarantying an fair level of equidistance from the private domain interest, purely commercial, and represents the best the farmers interests. This privileged position allows the involvement and the imbrications of the academic and private research (developed through universities) on a very accessible level for the farmers with an immediate feedback, realising the conditions for an extremely strong dynamic in the agricultural sector. The model can be followed in the Romanian agriculture, either initiated by the agricultural universities, as a future engine, either by the agricultural administration in the need of reforming its extension servic es. The knowledge input management together with the contacts management and maintaining the partnership are current tasks for the moderators whether they are initiators of the groups or future moderators, possibly from farmers, members of the groups.

moderatorilor fie ei initiatori ai grupurilor sau moderatorii viitori, posibil dintre fermierii membrii ai grupurilor.

176

4.6. MENTINEREA CANALELOR DE COMUNICARE Complexul de activitati orientate spre asigurarea unei circulatii fluente a informatiilor, îndepartarea posibilelor bariere si întretinerea canalelor de comunicare constituie o alta sarcina a moderatorilor grupurilor. Acestia trebuie sa se asigure ca exista suficiente elemente legate de modul de utilizare a canalelor de comunicare si ca utilizarea acestora poate deveni o obisnuinta pentru fermierii membrii ai grupurilor. În mod curent aceste conditii de baza nu sunt întrunite si de aceea se asteapta ca moderatorii sa transfere ansamblul de elemente minim necesare comunicarii spre fermieri. Baza informatiilor ca obiect al comunicarii o reprezinta, asa cum aminteam anterior, înregistrarile. Procesul unei comunicari eficiente în cazul nostru începe de la realizarea de o maniera sistematica a acestor înregistrari. Întrucât nu exista o astfel de practica în cele mai multe dintre situatii, se impune într-o prima etapa, organizarea acestora. În acest scop, moderatorii vor elabora fise de observatie ca si registre de înregistrari pentru iesiri si intrari. Pentru fisele de observatie, se va institui practica de a completa paralel înregistrarile. Astfel, la fiecare întrevedere, atât moderatorul cât si fermierul vor completa o fisa separata cu observatiile facute, mentionând momentul, faza, parametrii si orice comentarii posibile. Cele doua fise se vor semna încrucisat astfel încât sa existe o transparenta maxima a are

4.6. MAINTAINING THE COMMUNICATION CHANNELS The complex of activities oriented to maintain a fluent circulation of the information, removing represents moderators. The moderators should ensure that there sufficient elements connected to the communication channels utilisation and that their employment can become a custom for farmers, members of the group. Currently, these conditions are not attaint and therefore it is expected from the moderators to transfer to the farmers the ensemble of the minimum required elements necessary for communication. The records represent the base of the information as object of the communication, as we mentioned earlier. The efficient communication process starts with realising these records systematically. As such a practice does not exist in most of the situations, it is required, on a first stage, their organisation. On this purpose the moderators will elaborate observation sheets and books for recording the inand outflow. For the observation’ sheets it will be instituted the practice of filing the records in parallel. On this way, on each visit, both the moderator and the farmer will complete one separate sheet with observations, mentioning the moment, the phase, the parameters and any other possible comments. the possible the another task barriers of the and the maintenance communication channels groups’

177

procesului. Aceasta disciplina va institui obiceiul de a înregistra pentru fermier si permite moderatorului crearea bazei de raportare a activitatii curente. Registrul de înregistrari al intrarilor si iesirilor poate fi solicitat periodic si cosemnat de moderator. Astfel, fermierii vor fi mai mult sau mai putin nevoiti sa renunte la memorie si sa noteze sistematic orice modificare survenita. Acest proces al înregistrarii va permite

The two sheets will be cross-signed in order to ensure a maximum transparency to the process. This discipline will institute the recording custom for the farmer and allows to the moderator to create the reporting base for the current activity. The in- and outflow book can be periodically checked and co-signed by the moderator. On this way, the farmers will be forced to renounce to the memory use and write systematically and occurred change. This

fermierilor, membrii ai grupului, reconstituirea unui parcurs precis al întregii solutionari cu mentionarea modificarilor, conditiilor si efectelor si amplasarea precisa a acestora în timp, spatiu si conditii. Aceste înregistrari constituie sursa primara în elaborarea evaluarilor si în alimentarea bazei de date. Practica înregistrarilor în cadrul fermelor demonstrative si a grupurilor de producatori în România, evidentiaza dificultati de demarare ca urmare a lipsei unei practici curente în domeniu. Formele existente anterior momentului colaborarii cu fermierii, erau rudimentare, nestructurate si evidentiau numai acele cheltuieli extrem de importante ca volum si frecvent asociate cu un împrumut. Deprinderea unui mod sistematic de marcare a tuturor modificarilor, a mentinerii unui jurnal, fie de ansamblu, fie pentru o anumita productie sau problema de rezolvat, ridica unele dificultati la capitolele de înregistrari economice. Experienta noastra demonstreaza un sentiment de teama din partea fermierilor fata de destinatia si accesul la datele legate de rezultatele economice înregistrate, si în

recording process will allow to the farmers, members of the groups to rebuild the complete path in solving a problem with mentioning all changes, conditions, effects and their emplacement in time, space and conditions. These records are representing the primary source in elaborating the evaluations and in feeding the database with information. The recording practice in the demonstration farms and producer groups in Romania shows difficulties in starting the procedures due to the lack of current practice in this field. The existing forms before starting the collaboration with the farmers were primitive, unstructured and revealed only the most important expenditures, frequently associated with a loan. Detaching a systematically recording of all changes, maintaining a journal, either for the general activity, either for a specific production or problem to solve, raises difficulties for the chapters referring to economical items. Our experience demonstrates a fear from the farmers’ side concerning the destination and the access to the data linked to the economical

178

special, în ceea ce priveste accesul administratiei agricole la aceste date. Tot practica demonstreaza ca garantarea unui nivel de confidentialitate împreuna cu un grad de anonimat a înregistrarilor ce pot parasi grupul, pot elimina rapid si eficient aceste temeri. Deplasarea de la lipsa înregistrarilor la marcarea acestora de maniera sistematica, în cazul fermelor si demonstrative, a condus spre a fost spectaculoasa extrema

results, and especially concerning the access of the agricultural administration to these data. In addition, the practice reveal the fact that guarantying a certain level of confidence together with an anonymous status for the records designated to outside group can eliminate rapidly and efficiently these worries. Moving from no records to a systematically marking in the situation of the demonstration farms was spectacular and lead to the other extreme of overcharging with information. A minimal training in information management is required and the effort spent on the process start is considerably lower to any ulterior corrections. The information management inside the extended method or in the inter-groups the communication increases considerably

supraîncarcarii cu informatie. O minima formare în managementul informatiei se impune, iar efortul realizat la initierea procesului este net inferior corectarilor ulterioare. Managementul informatiei în cadrul metodei extinse sau în comunicarea intergrupuri creste considerabil complexitatea manipularii informatiilor si volumul vehiculat. Desi la baza stau aceleasi informatii de baza structurate dupa aceleasi principii vehicularea acestora în conditii de eficienta si într-un mod fiabil creste efortul în mentinerea canalelor de comunicare, în asigurarea fluentei si frecventei. Informatiile înregistrate astfel constituie baza comunicarii. Acestea vor trebui transferate spre moderator si baza de date, prin intermediul acestuia din urma. În acest scop se vor delimita precis canalele de comunicare, frecventa utilizarii acestora, forma si tipul de continut al informatiilor. Sarcina colectarii informatiilor revine evident moderatorului. Însa aceasta sarcina, relativ laborioasa initial, se simplifica pe masura ce comunicarea în forma si parametrii stabiliti devine o obisnuinta pentru fermieri.

complexity of information handling and the circulated volume. Even if at the bases are the same basically structured information following the same principles circulating them under efficiency constraints and in a feasible way highly increases the effort in maintaining the communication channels in terms of fluency and frequency. The recorded information constitutes the base of the communication process. They will have to be transferred to the moderator and further to the database, using him as an intermediate. communication On this will purpose, be the channels precisely

delimited, together with the frequency of their use, the shape, the type and the content of the

179

Desigur ca demararea comunicarii nu este o sarcina simpla, multi dintre fermieri necesitând elemente de baza în întelegerea modului de lucru. Fie ca este vorba de evaluare, observare si completare a formularelor, fie ca este vorba despre utilizarea canalelor de comunicare, acestia formuleaza o nevoie de formare / pregatire. Întrucât operam cu membrii ai grupurilor, efortul de formare / pregatire este redus prin posibilitatea aplicarii acesteia

information.

This

task,

initially

relatively

laborious is simplified as the communication under established the form and parameters becomes a habit for the farmers. Certainly that starting the communication process it is not an easy task, most of the farmers requiring basic elements in understanding the working procedures. Whether we address the evaluation, observation and form filling, either the communication channels use, they formulate a need in terms of training / formation. As we operate with members of the groups, the effort on training / education is reduced through the possibility of organising a special session designated to answer this purpose. Verifying the working mode achievement is a fine and sensitive aspect, which is realised, by the moderator and it is completed according to the detected needs. On this way, the training can continue individually with the farmers requiring extra preparation. It is important that on the moment of starting the communication all farmers should be able to use the specific communication channels without difficulties. The direction of the communication on the established channels is not unique. Besides the information transmitted by the farmers, members of the groups, to the moderators there is an inverse flow of information directed t the o farmers. This flow contains the feedback to the received information, a primary organisation and interpretation of the observation’s results, both of the farmers and of the moderators, periodical

ansamblului grupului într-o sesiune special desemnata acestui scop. Verificarea însusirii modului de lucru este o chestiune fina si sensibila care se realizeaza de catre moderator si care se completeaza functie de necesitatile constatate. Astfel, pregatirea poate continua în particular cu fermierii care necesita pregatire suplimentara. Important este ca la începerea momentului comunicarii toti fermierii sa fie capabili sa utilizeze canalele de comunicare specifica fara dificultati. Sensul comunicarii pe canalele stabilite nu este unic. În afara informatiilor transmise de catre fermierii membrii ai grupurilor spre moderatori exista si un flux invers de informatii orientat spre fermieri. Acest flux contine feedback-ul la informatiile primite de la fermieri, o sistematizare si interpretare primara a rezultatelor observatiilor, atât ale fermierilor cât si ale moderatorilor, raportari periodice ale situatiei de ansamblu, avertizari, reactii ale moderatorilor altor grupuri si / sau ale fermierilor acestor grupuri. Toate aceste elemente trebuiesc redactate într-o forma usor de asimilat de catre

180

fermierii carora se adreseaza si trebuie sa prezinte un continut interesant si util pentru a mentine interesul utilizarii canalelor. Pentru a putea oferi un raspuns la înregistrarile sistematice ale fermierilor si la observatiile încrucisate si pentru a mentine interesul în realizarea sistematica a acestora o reactie este necesara. De aceea compilarea observatiilor si redactarea unui buletin de stare este extrem de importanta. Astfel, fermierii pot avea un parcurs actualizat al solutiei alese si o comparare permanenta cu parametrii stabiliti pentru momentele intermediare. Adaugarea în scop comparativ a situatiei normale, alaturi de toate celelalte experiente paralele ale altor fermieri membrii, lânga situatia curenta din propria ferma se poate dovedi extrem de interesanta pentru fermieri. Acest barometru al evolutiei alternativei implementate de fiecare fermier, îi permite acestuia din urma sa se situeze într-o pozitie permanent actualizata si evita surprizele neplacute în termeni de nivel al rezultatelor la finele procesului. Experienta fermierilor francezi în colaborarea cu serviciul de consultanta al Camerelor Agricole este extrem de utila în acest sens. Fiecare fermier dezvolta împreuna cu agentul de consultanta o fisa a productiei respective sau a problemei în rezolvare. Parcursul standard este descris în detaliu alaturi de parcursul dezvoltat de cuplul fermierconsultant. Aceasta fisa se dovedeste extrem de utila atât pentru compararea înregistrarilor cu valorile normale, în timp real, direct de catre

reports on the overall situation, warnings, and reactions of the moderators from the other groups and / or of the farmers form those groups. All these elements should be processed into an easily assimilating form for the farmers they address and should present an interesting and useful content in order to maintain the interest in channel’s use. In order to offer an answer to the systematically recording of the farmers and to the cross observations and for maintaining a high interest on the recording procedure, a reaction is necessary. Therefore, compiling the observations and editing status bulletin is extremely important. On this way, the farmers can follow an updated path of their selected solution and compare permanently with the established parameters for the intermediate moments. Adding, for comparison purposes, the normal situation next to all other parallel experiences of the members, next to the current situation from the farms can prove very interesting for the farmers. This barometer for the evolution of the selected alternative implemented by each farmer, allows him to place in a permanently updated situation and to avoid unpleasant surprises in terms of level of the results, at the end of the process. The experience of the French farmers in collaborating with the extension service of the Agricultural Chambers is extremely useful on this sense. Each farmer is developing together with the extension agent a sheet of the respective production or problem to solve. The standard path is described in detail next to the developed

181

fermier, dar prezinta o utilitate ridicata pentru ansamblul procesului, „desenând” întreg parcursul urmat în rezolvare. Introducerea unui astfel de model în functionarea Grupului de Rezolvare a Problemelor se poate dovedi extrem de utila pentru oricare dintre momentele raportarilor dar si ca instrument de diseminare, ulterior. Raportarile periodice preced întrunirile grupurilor si permit o actualizare a situatiei de ansamblu si o informare corecta si completa a pozitiei fiecarui membru al grupului prin raport cu ceilalti membrii sau cu membrii altor grupuri. Astfel, evolutia situatiei în fiecare dintre fermele membre este supusa atentiei generale. Aceasta situatie putând genera aparitia de sugestii, idei sau abordari noi si care pot fi restituite în plen. Ca parte integranta a bazei de date si ca rezultat al instrumentelor de diagnostic utilizate, avertizarile sunt utile întregii comunitati a fermierilor si justifica efortul crearii structurii. Utilitatea acestora se justifica nu numai prin avertizarile legate de obiectul de activitate curent al grupurilor dar si prin emiterea de avertizari generale sau specifice tratând aspecte colaterale ale productiei agricole. În balanta generala a exercitiului fermelor toate directiile de productie sunt importante chiar daca nu toate sunt introduse ca obiect de activitate al grupurilor din care fermierii fac parte. De aceea, grija permanenta pentru asigurarea unei normalitati sau ameliorari a situatiei curente a activitatii de ansamblu a exploatatiilor poate fi preluata în subsidiar de catre grupuri prin emiterea de

way of the couple farmer-consultant. This sheet proves extremely useful both for comparing the recorded values to their normal level, in real time, directly by the farmer, but also presents a high utility for the ensemble of the process, „designing” the entire path to follow in problem solving. Introducing such a model in the functioning of the Problem Solving Group can prove extremely useful foe any reporting moment but also as dissemination tool, later. The periodically reporting are preceding the group meetings and allows an update of the overall situation and a correct and complete information of the position of each member of the group compared to the others from the same group or from the other groups. On this way, the evolution from each member farm is brought to the general attention. This situation can generate suggestions, ideas or new approaches, which can be returned in the plenary meeting. As an integrated part of the database and as a result of the diagnosis tools employed, the warnings are useful to the entire farmers’ community and justifies the effort of creating the structure. Their utility is not only justified through the warnings connected to the current activity object of the groups but also through the general or specific warnings treating collateral aspects of the agricultural production. In the general balance of the farms’ operation all production directions are important even if not all of them are present as object of activity in the groups to which the farmers belong. Therefore, the permanent care for ensuring normality or an

182

prognoze si avertizari. Cu siguranta ca partea cea mai utila a informarilor primite de catre fermieri consta din reactiile moderatorilor si ale altor fermieri interesati de aceleasi aspecte cu problema tratata curent de catre fermier. Orice reactie la modificarile survenite poate fi perceputa diferit de diferiti fermieri, de catre diferiti moderatori sau specialisti. Interpretarile sau ideile acestora pot fi extrem de utile fermierului nu numai în întelegerea transformarilor sau a proceselor curent în desfasurare sau transformare dar mai ales în completarea imaginii proprii si a întelegerii în ideea acceptarii sau adoptarii unei stari de fapt sau a unei decizii. Experientele anterioare în context similar ale altor fermieri sunt cele mai utile. Exprimarea si interpretarea în context a acestora se poate dovedi cea mai utila în modificarea pozitiei fermierului, daca situatia o impune. În fig. 4.3. este redat un model de administrare Problemelor. al fluxului de informatii si cunostinte pentru Grupurile de Rezolvare a

amelioration for the current ensemble activities of the farms can be undertaken subsidiary by the groups through emitting prognosis and warnings. Certainly that the most useful part of the information received by the farmers is represented by the reactions of the moderators or of the other farmers interested on the same aspects as the currently treated problem of the farmer. Any reaction to the occurred changes can be perceived differently by different farmers, by different moderators or specialists. Theirs interpretations or ideas can be extremely useful to the farmer, not only in understanding the transformations or the currently developed processes, but also and especially in completing their own image and understanding in the idea of accepting or adopting the facts or the decision. The previous experiences in similar context are the most useful. Expressing and interpreting them can prove the most useful in modifying the farmer’s position, if the conditions are requiring it. In the figure 4.3. is represented a model fro administering the flow of information and knowledge fro the Problem Solving Group.

183

Figura 4.3 Fluxul de informatii si cunostinte pentru Grupul de Rezolvare a Problemelor

184

Figure 4.3 The information and knowledge flow for the Problem Solving Group

185

4.7. EVALUAREA INTERNA Unul dintre produsele importante ale activitatii grupurilor este reprezentat de evaluarile interne. Aceste evaluari se desfasoara pe parcursul activitatii si la finele unui ciclu de rezolvare a problemelor, la momentul bilantului si înainte de rotirea setului de probleme între fermieri. Evaluarile realizate pe parcursul

4.7. INTERNAL EVALUATION One of the important products of the groups’ activity is represented by the internal evaluations. These evaluations are developed during the activity and at the end of a cycle in problem solving, on balances and before turning the problems’ set between farmers. The evaluations realised during the problem solving aims pr imarily to illustrate the achieved moment and the perspectives, through comparison with the established levels and the recorded deviations. As a secondary moment, not in importance, but in temporal approach, these evaluations are creating the necessary frame for the needed corrections or reorientations. These intermediate evaluations contain and intercept the developed path up to the evaluation moment, the observations’ set accompanying the processes, the ideas, the reactions and the recommendations made by other farmers for the respective group or from other groups, together with those of the moderators and involved specialists. In other words a complete picture of the moment with the entire history of the evolution. The evaluations are containing beside the earlier mentioned elements an analysis of the status and a series of milestones for the further developments, alternatives, ideas and recommendations. This is the result of the group analysis to which we add the contributions of the other groups, of the moderators and eventually of the specialists.

rezolvarii problemelor au ca scop principal ilustrarea momentului atins si perspectiva, prin comparatie cu nivelurile stabilite si abaterile înregistrate. Ca un moment secundar dar nu prin prisma importantei ci prin abordarea temporala, aceste evaluari creeaza cadrul necesar corectiilor sau reorientarilor necesare. Aceste evaluari intermediare surprind si cuprind parcursul dezvoltat pâna la momentul evaluarii, suita de observatii ce însotesc procesele, ideile, reactiile si recomandarile facute de altii fermieri din grupul în cauza sau din alte grupuri, ca si pe acelea ale moderatorilor si specialistilor implicati. Altfel spus un tablou comple t al momentului cu întregul istoric al evolutiei. Evaluarile cuprind pe lânga elementele enuntate anterior o analiza a starii si o serie de elemente de jalonare a desfasurarii ulterioare, alternative, idei si recomandari. Acestea sunt rezultatul analizei de grup la care se adauga contributiile altor grupuri, moderatorilor si eventual ale specialistilor. Reuniunea care va avea ca obiect

186

realizarea si prezentarea evaluarii intermediare va trebui sa prezinte în forma anonima si evaluari ale altor grupuri axate pe rezolvarea acelorasi probleme, evident din momente anterioare, cicluri sau ani anteriori. Evaluarile curente ale grupurilor prezente în retea vor fi obiectul comunicarii prin canalele obisnuite spre fermieri si obiect de discutie si analiza ale urmatoarei reuniuni. Participarea în analiza a tuturor

The meeting will aim to realise and present intermediate evaluations, returned in anonymous form and evaluations of the other groups based on solving the same problems, obviously from previous moments, cycles or years. The current evaluations presented in the network would constitute the object of communication through ordinary channels to the farmers and item of discussion and analysis for the following meeting. Participating of all members to the analysis is extremely important. The moderator’s task in initiating the discussions is relatively simple as treating common problems; the interest is maxim from the side of each farmer. A more difficult task is to maintain the discussion in the line of the analysis without deviating into details and situations, which would delay the evaluation process. The means and the tolls employed in analysis should offer enough visual support to the participants. Therefore, the discussion support should be well sustained by auxiliary means and especially the visual ones. In addition, for preserving the analysis line and for maintaining in attention all elements submitted by the group members, they would be marked on a panel using different symbols, colours and shapes to emphasise different importance and implication degrees. The organising mode of this panel should define clear directing lines leading to alternatives and solutions. The document returning the partial evaluation will contain pictures of these panels to ensure the members of the importance of each one’s contribution and

membrilor este extrem de importanta. Sarcina moderatorului de a initia discutiile este relativ simpla deoarece tratând probleme comune, interesul este maxim din partea fiecarui fermier. O sarcina ceva mai dificila este aceea a mentinerii discutiei în liniile analizei fara a divaga în detalii si situatii care ar trena procesul de evaluare. Mijloacele si instrumentele utilizate în evaluare trebuie sa ofere suport vizual suficient participantilor. De aceea, suportul de discutie trebuie sa fie bine sprijinit de mijloacele auxiliare în special vizuale. De asemenea, pentru a pastra linia analizei si pentru a mentine în atentie toate elementele supuse atentiei de catre membrii grupului, acestea vor fi marcate pe un panou folosind simboluri cu forme si culori diferite pentru a sublinia grade de importanta si implicare diferite. Modul de organizare al acestora pe panou trebuie sa poata defini linii directoare clare si sa conduca spre alternative si solutii. Documentul care va restitui evaluarea partiala va contine imagini ale acestor panouri pentru a asigura membrii grupului de importanta interventiei fiecaruia dintre ei.

187

Desi natura problemelor nu o permite întotdeauna, sincronizarea evaluarii este extrem de importanta. Momentul evaluarii partiale trebuie sa permita fiecarui fermier membru atingerea unui stagiu în rezolvarea problemei curente care sa-l introduca în ansamblu. Întinderea în timp a rezolvarii unei probleme, chiar si la aceeasi productie sau cultura poate crea decalaje. De aceea, stabilirea momentelor evaluarilor partiale trebuie sa permita fiecaruia dintre fermieri atingerea stagiului de evaluare stabilit la începerea ciclului. Pe durata rezolvarii unui ciclu de probleme se prevad minimum doua evaluari partiale, functie de problemele luate în lucru, sau altfel spus, functie de profilul grupului. Ritmicitatea acestora va fi conservata pe toata durata rotatiei problemelor. Situatii speciale pot sa apara cauzate de calamitati sau alte evenimente nefericite si neprevazute care implica o evaluare imediata a situatiei si o reconsiderare a abordarii problemelor pentru ciclul respectiv. În situatii cu totul speciale, acolo unde necesitatea o impune ca urmare a solicitarii fermierilor membrii, numarul de evaluari partiale poate fi modificat pentru restul ciclurilor de rotatie. Continutul evaluarilor partiale este subiect de cuprins în baza de date pentru ilustrarea parcursului în rezolvarea problemelor. Aceasta va servi ulterior evaluarii finale pentru ciclul respectiv, evaluarilor partiale si finale viitoare, celorlalti fermieri membrii ai grupului în cauza sau ale altor grupuri, activitatii de raportare

intervention. Even if the nature of the problems does not allow it always, synchronising the evaluation is extremely important. The moment of the partial evaluation should allow to each farmer, member of the group, to achieve a certain stage in solving the current problem that will introduce him in the ensemble. Time delaying a problem solving even for the same production or crop can create discrepancies. Therefore, establishing the moments of the partial evaluations should allow to each farmer to achieve the evaluation stage established on the beginning of the cycle. During a cycle of problem solving a minimum of two partial evaluations are previewed, function to the problems to solve, in other words, function to the profile of the group. Their frequency will be conserved during the entire rotation cycle of the problems. Special situations can occur due to calamities or other unfortunate and unforeseeable events, which involve an immediate evaluation of the conditions and a reconsidering in approaching the problems for that specific cycle. In absolutely special situations, where the necessity is imposing as demand of the member’ farmers, the number of the partial evaluations can be altered for the rest of the rotation cycles. The content of the partial evaluations is stored in the database for illustrating the path in problem solving. This would be used lately for the final evaluation in that respective cycle, for the partial and final future evaluations, for the other member’ farmers of the same group or

188

a moderatorilor, specialistilor si instrumentelor de diagnostic si asistare, ca forme testate pentru conditii specifice. Experienta primei evaluari partiale este o experienta inedita pentru membrii unui grup nou creat. Acestia intra în contact pentru prima data cu un instrumentar complet de analiza si evaluare si încep sa deprinda utilizarea acestora. Atentia moderatorului trebuie sa fie distributiva, atât pentru a putea asigura fluenta functionarii si colectarea tuturor aspectelor enuntate cât si pentru a realiza transferul modului de operare spre fermieri. Evaluarile partiale ulterioare vor trata cu fermieri familiarizati cu modul de lucru, cu instrumentele de analiza si vor solicita mai putin moderatorul. Deprinderea modului de lucru este utila mai ales prin prisma transferului moderarii spre unul dintre membrii grupului, într-o forma asistata pentru început, într-un viitor nu foarte îndepartat. Evaluarea finala a unui ciclu de rotatie a problemelor reuneste pe lânga evaluarile partiale anterioare o serie întreaga de elemente noi. Unul dintre cele mai importante dintre acestea este constituit de elementele de natura economica, improprii ca prezenta în evaluarile partiale, dar de o importanta cruciala în evaluarea finala. Încheierea unui ciclu de rotatie presupune analiza unei alternative de solutionare a unei probleme. Un parcurs complet care poate fi încununat de succes sau nu, ale carui rezultate pot sa multumeasca sau sa nemultumeasca fermierul în cauza. În plus, problema respectiva va fi transferata unui alt fermier membru al grupului

from the other groups, in the reporting activity of the moderators, for the specialists, and for the diagnostic and assistance as tested forms for specific conditions. The experience of the first partial evaluation is novel for the members of a new created group. They are coming for the first time in contact with complete analysis and evaluation set of tools and they attune their use. The attention of the moderator should be distributive, both for ensuring the fluency in functioning and for collecting all the enounced aspects, but also for transferring the operating mode to the farmers. The ulterior partial analysis will deal with accustomed farmers with the working mode and with the employment of analysis tools and will be less demanding for the moderator. Attuning the working path is useful especially through the point of view of the moderation transfer to one of the members of the group, in an assisted form in a near future. The final evaluation of a complete rotation cycle regroups beside the partial evaluations a series of new elements. One of the most important of them is represented by the elements of economical nature, improper as presence in the partial evaluations, but o critical importance for the final evaluation. The completion of a rotation cycle supposes the analysis of one alternative in problem solving. A complete path which can be successful or not, and who’s results can satisfy or produce dissatisfactions to the respective farmer. In addition, that precise problem would be

189

care va încerca astfel sa profite de întreaga experienta anterioara si sa evite posibilele greseli. În acelasi timp, fermierul care a încheiat ciclul de rezolvare a problemei respective, poate continua ameliorarea situatiei nou create folosindu-se de experientele noi ce pot aparea pe parcursul rezolvarii aceleiasi probleme de catre ceilalt i membrii ai grupului. Situatia este deci extrem de complexa. Si asa cum aminteam mai sus, analiza se va purta si asupra elementelor de eficienta economica, atât în managementul si balanta solutionarii problemei cât si în ansamblul rezultatelor economice ale exploatatiei. Acesti indicatori vor constitui cu siguranta elementul central al satisfactiei fermierului fata de solutionarea problemei. Discutarea de aspecte financiare legate de modul de solutionare dar mai ales ale aspectelor rezultatelor de ansamblu ale exploatatiei în cadrul grupului nu este o situatie usor de administrat dar mai ales usor de acceptat de catre fermieri. De aceea, moderatorul trebuie sa poata crea un cadru de confidenta între participanti. Un discutarea alt în element particular a recomandat rezultatelor este de

transferred to another farmer member of the group who will attempt to take advantage of the entire previous experience and to avoid the possible mistakes. At the same time, the farmer who completed the solving cycle for that problem can continue in ameliorating the new created situation using the new experiences, which can occur while solving the same problem by the other members of the group. The situation is therefore extremely complex. As we

mentioned previously, the analysis will include also the economic efficiency elements, both for the management and the balance of the problem solving but also for the overall economic results of the farm. These indicators will constitute the central safety element of the farmer’s satisfaction on problem solving. Discussion financial aspects connected to the solving way but especially linked to the overall results of the farm inside the group does not represents a situation easy to administer and even more, easy to accept by the farmers. Therefore, the moderator should be able to create a confidence environment between the participants. Another recommended element is the individual discussing of the overall results of the farm and bringing to the “public” analysis only those aspects referring strictly to the problem solving. Those farmers who are not afraid to expose in public their complete results will be encouraged to proceed under the form of a presentation. This can have a stimulating effect over the other members and contributes to

ansamblu ale exploatatiei si aducerea în analiza publica numai a aspectelor referitoare strict la rezolvarea problemei. Acei fermieri care nu se feresc de expunerea în public a rezultatelor de ansamblu vor fi încurajati sa o faca sub forma unei prezentari. Aceasta poate avea efect stimulativ asupra celorlalti membrii si contribuie la sporirea cadrului de încredere. Aceasta

190

presupune în fapt doua sesiuni. Prima dintre ele îsi propune analiza comuna a rezolvarii fiecarei probleme în parte, în cazul fiecarui fermier. Prima reuniune presupune o munca pregatitoare cu fiecare dintre fermieri, care trebuie sa beneficieze de suportul moderatorului în analiza economica a rezolvarii problemei si în analiza de ansamblu a rezultatelor. Extrem de importanta este evidentierea rezultatelor problemei rezolvate în ansamblu. Analiza trebuie însotita de

increasing the confidence environment. In fact, this is supposing two sessions. The first of them is aiming to analyse in common the solving of each problem, for each farmer’s conditions. The first meeting supposes a preparatory work with each one of the farmers, who can benefit from the moderator’s support for the economical analysis of the problem solving and for the analysis of the overall results. It is extremely important to emphasise the results of the problem solved from the general results. This analysis should be accompanied by the observations and the comments of the farmer and of the moderator, together with those of the other farmers from the group from the partial evaluations. The reports are representing the entry element for the first meeting inside the final evaluation, which aims to a group analysis of the achieved results on problem solving. Certainly, the economical side has a specific weight extremely important in evaluating the situation of the problem solving as well as for the overall situation. This is not the only side analysis during the evaluation. The assessment has to be realised quantitatively and qualitatively. Aspects directly linked to the quality are not always completely reflected in the economical evaluation. The link between the quantitative and qualitative changes is sometimes extremely laborious and can require external support in processing the final form of the evaluation. The achieved results in solving a problem are compared with the results

observatiile si comentariile fermierului si ale moderatorului, ca si de acelea ale celorlalti fermieri din cadrul grupului ocazionate de evaluarile partiale. Rapoartele constituie elementul de intrare la prima reuniune din cadrul evaluarii finale, reuniune care îsi propune analiza de grup a rezultatelor rezolvarii problemelor. Cu siguranta latura economica are o pondere extrem de importanta în evaluarea situatiei rezolvarii problemei ca si în situatia de ansamblu. Aceasta nu este însa singura latura abordata cu ocazia evaluarii. Evaluarea trebuie realizata atât cantitativ cât si calitativ. Aspectele legate direct de calitate nu sunt întotdeauna refle ctate complet în evaluarea economica. Legatura între modificarile cantitative si cele calitative sunt extrem de laborioase si pot necesita suport extern în procesarea formei finale a evaluarii. Rezultatele obtinute în rezolvarea unei probleme sunt comparate cu rezultate considerate normale pentru conditiile date, cu rezultate obtinute anterior sau paralel în alte grupuri. Comparatia trebuie sa acorde o atentie deosebita

191

conditiilor specifice pentru a elimina orice distorsiune posibila în interpretare. De aceea se impune crearea unei baze de comparatie stabilita în concordanta cu conditiile specifice de rezolvare a problemelor. Elementul de baza adus de metoda este constituit de contributia celorlalti fermieri, de experientele acestora si de contributia prin idei sau sugestii la probleme pe care acestia le -au rezolvat sau urmeaza sa le rezolve în cicluri urmatoare. A învata din a face, „learning by doing” este principiul de baza care se aplica. De aceea, partajarea succeselor sau situatiilor mai putin fericite este extrem de important de realizat în grup. Unele probleme pot necesita timp pentru a returna rezultate vizibile. Vizibile prin prisma punctului de vedere si al observatiei fermierului. Ameliorari nespectaculoase sunt posibile, iar cuantificarea efectului acestora în timp se constituie în solutia de rezolvare a problemelor. Aceste elemente trebuiesc relevate si transferate la nivelul de întelegere al fermierilor pentru a nu lasa loc interpretarilor negativiste sau eronate. Numeroase exemple pot fi aduse aici, ca acelea ale ameliorarii productivitatii unor terenuri prin corectarea reactiei solului, ameliorarea productiei de lapte, cantitativ si / sau calitativ prin îmbunatatirea ratiilor furajere, eradicarea unor specii de buruieni perene si multe altele. Nici unul dintre acestea nu va releva rezultate spectaculoase imediate. Dar progresele realizate în rezolvare printr-o abordare corecta si noile niveluri înregistrate, ca parte a ameliorarii situatiei, sunt rezultate pozitive ce trebuiesc

considered normal for the given conditions, whit the results achieved previously or parallel in other groups. The comparison should grant a special attention to the specific conditions in order to eliminate any possible distortion in interpreting. Therefore, is required to create a comparison database established in accordance to the specific conditions in problem solving. The base element brought by the method is represented by the contributions of the other farmers, by their experiences and by the contribution with ideas or suggestions to the problems they already solved or they will have to solve in the following cycles. Learning by doing is the basic principle applying. Therefore, sharing the success or the less fortunate situations is extremely important to be realised inside the group. Certain problems may require time in order to return visible results. Visible from the point of view and from the observation capacity of the farmer. Unspectacular ameliorations are possible and quantifying their effect over time represents the solution in problem solving. These elements should be revealed and transferred to the understanding level of the farmers in order to avoid negativist or erroneous interpretations. Many examples can be quoted here, like the productivity improvement of the land by correcting the soil reaction, ameliorating the milk production, quantitatively and / or qualitatively by improving the fodder’ ratio content, eradicating certain species of weeds and many others. None of these will reveal immediate spectacular results. Nevertheless, the achieved

192

privite ca atare. Latura continuitatii în rezolvarea problemei si rezultatele ulterioare înregistrate, care pot si trebuie relevate fermierilor care pornesc pe aceeasi cale în rezolvare sunt cele care vor cristaliza convingerea în alegerea caii potrivite pentru rezolvarea problemei respective. Managementul satisfactiei este deosebit de important raportându-ne la aceste elemente. Astfel, pentru un ciclu de rezolvare, de rotire a problemelor, unii fermierii pot obtine rezultate extrem de relevate în rezolvare problemei lor prin însasi natura problemei, în timp ce altii vor beneficia de rezultate mai putin spectaculoase în imediat dar cu efect cumulativ în timp. Rolul moderatorului în temperarea pornirilor imediate, în întelegerea completa si corecta a fenomenelor si a rezultatelor obtinute este acela de a contribui la obtinerea unei întelegeri comune referitoare la rezultatele fiecaruia. În managementul satisfactiei un rol deosebit de important în joaca efectul evaluarilor intermediare si a estimarilor rezultatului final. Astfel, fermierii nu vor astepta minuni sau surprize deosebite la finele ciclului de rotirea problemelor, ci un rezultat real si realist anticipat înca de la implementarea solutiei de rezolvare. Cu prilejul primei reuniuni fiecare dintre fermieri va putea prezenta situatia de final de ciclu, de rezolvare a problemei atrase în lucru. Cu toate laturile implicate, cu toate observatiile realizate pe parcurs, cu efectul constat al expertizei externe, acolo unde este cazul, cu modificarile survenite, cu devierile de la parcursul initial. Un tablou complet în încercarea

progresses in solving the problem by a correct approach and the new-recorded levels, as part of the situation amelioration, are positive results, which should be considered. The continuity dimension in problem solving and the ulterior achieved results, which can and have to be shown to the farmers who are starting the same solving path, are those establishing the conviction in choosing the appropriate way in solving that respective problem. The satisfaction management is extremely important by relaying on these elements. On this way, for a solving cycle, a rotation of the problems, certain farmers will achieve extremely relevant results in solving their problem by the own nature of the problem while the others will benefit of less spectacular achievements, immediately, but with a cumulative effect over the time. The role of the moderator in appeasing the reflex reactions, in the complete and correct understanding of the phenomena and the acquired results is to contribute to a common understanding concerning each one’s results. In the satisfaction management an important role is played by the effects of the intermediate evaluations and the estimations of the final result. On this way, the farmers will not expect miracles or special achievements at the end of the cycle in the problems rotation, but a real and realistic result anticipated from the beginning of the implementation of the solution. With the occasion of the first meeting, each one of the farmers can present the situation

193

de solutionare a unei probleme comune grupului. Evaluarile partiale împreuna cu observatiile, comentariile si sugestiile celorlalti membrii ai grupului precum si ale membrilor altor grupuri vor fi prezentate împreuna cu locul si rolul pe care acestea le -au avut în solutionare sau în ameliorarea caii propuse initial. Exemplul mentionat anterior cu fisa de rezolvare a problemei sau fisa de urmarire a productiei, poate fi complet aici si întregit cu ansamblu l cailor de rezolvare a problemei si proiectiilor acestor variante. Obtinem astfel un „dosar” al problemei, un tablou complet, cu o varianta urmata dintre cele descrise si proiectate, cu evaluari pentru conditii precise si o rezolvare condusa pâna la final Un astfel de produs a fost . realizat în cadrul unui proiect de ferme demonstrative, iar dosarul rezolvarii a constituit unul dintre elementele materiale ale diseminarii, cu un impact deosebit de important asupra participantilor. Detalii aparent nesemnific ative la momentul aparitiei si producerii lor, s-au relevat a fi extrem de concludente sau cu o influenta consistenta asupra procesului, în ansamblul sau. Elementul important pentru aceasta prima reuniune de evaluare este acela al colectarii unui numar maxim de reactii din partea celorlalti fermieri. Toate aceste vor alimenta evaluarea finala din cea de a doua reuniune, unde situatia de ansamblu va fi obiectul principal. Interpretarile pe care ceilalti fermieri membrii le pot avea la prezentarea situatiei t ebuiesc atent r analizate si retinute întocmai pentru a se putea constitui în raportarea finala în aportul grupului

at the end cycle in solving the retained problem. With all involved aspects, with all observations, with the observed effect of the inputted expertise, where applicable, with all occurred changes, with the deviations from the initial path. A complete picture in attempting to solve a common problem to the group. The partial evaluations together with the observations, the comments and the suggestions of the other members of the group as well as of the members of the other groups will be presented together with the place and the role they had in solving or ameliorating the initial proposed path. The earlier mentioned example with the problem solving sheet or the production sheet, can be completed here with the ensemble of the solving paths and the projections of these variants. We obtain on this way a “dossier” of the problem, a complete picture with an alternative to follow from the ones described and projected, with evaluations for precise conditions and a solving path droved to final. Such a product has been realised in a project of demonstration farms, and the solving file has been one of the dissemination materials, with a special impact over the participants. Details apparently insignificant on the moment they are produced or when they rise revealed to be extreme ly important and consistent over the entire process on his ensemble. The important element for this first evaluation meeting is the one of collecting a maximum of reactions from the farmers’ side. All these elements will feed the final evaluation

194

la

analiza

si

solutii.

Frecvent

abordarile

from the second meeting, where the overall situation will be the main objective. The interpreting ways that the other farmers can have on presenting their situation should be carefully analysed and precisely recorded to build in the final report the group input to the analysis and solutions. Frequently the members’ approaches are very different from the field estimations in terms of reactions, from the moderators’ side. The starting point into an external analysis can be completely different for a farmer compared to a specialist. Therefore, these approaches are extremely useful to the entire process, but especially for the researchers, partners of the group and even more for the moderator. The logic of the approach is the key issue in understanding the farmers’ adoption of the innovations. Even if surprising, this approach can be hardly modified and accompanied by considerable costs. Its acknowledgement can orient the extension process to a new approach, more successful in adopting, with a considerably reduced effort and important savings of process or products for the farmers and their partners. The results of this first evaluation session will be exchanged between moderators in the purpose of integrating the relevant elements in the final evaluation. Aspects concerning problem solving apparently independents can reveal sometimes links or interdependencies with scale effect for the farms. This reason is at least sufficient for exchanging information concerning the first step in the problem solving assessment, even there where the activity spectrum of the

membrilor sunt complet diferite de estimarile în termen de reactie din partea moderatorilor. Punctul de pornire al unui fermier în analiza unei situatii externe poate fi complet altul decât acela al unui specialist. De aceea aceste abordari sunt extrem de utile procesului de ansamblu, dar mai ales pentru cercetatorii parteneri ai grupului si în special pentru moderator. Logica abordarii este cheia întelegerii procesului de adoptare a inovatiilor de catre fermieri. Desi uneori surprinzatoare, aceasta poate fi modificata extrem de dificil si acompaniata de costuri considerabile. Cunoasterea ei poate orienta procesul de extensie spre o noua abordare, cu mult mai mult succes în adoptare, cu un efort considerabil redus si cu remarcabile economii de proces sau produs atât pentru fermieri cât si pentru partenerii lor. Rezultatele acestei prime sesiuni de evaluare vor fi schimbate între moderatori în scopul integrarii elementelor relevante în evaluarea finala. Aspecte legate de solutionarea unor probleme aparent independente pot releva uneori legaturi sau interdependente cu efect de scara la nivelul exploatatiei. Acest motiv este cel putin suficient pentru schimbul de informatie referitor la primul pas în evaluarea rezolvarii problemelor, chiar si acolo unde spectrul activitatii grupurilor sunt aparent independente. Pregatirea celei de a doua sesiuni care încheie evaluarea finala a unui ciclu de rotatie a problemelor poate necesita aport extern de analiza atunci când facem referire la locul si

195

pozitia modificarilor aduse la scara întregii exploatatii. Suportul oferit de moderator va fi din nou deplin si acompanierea realizarii situatiei finale în evaluare desi consumatoare de timp si efort se justifica deplin prin prisma nivelului satisfactiei finale a fermierilor. Aceasta a doua sesiune de evaluare va trebui sa poata sublinia „greutatea” pe care problema rezolvata sau în parcurs de rezolvare o are în exercitiul de ansamblu al exploatatiei, ca si importanta solutionarii ei. Astfel, analiza finala va aduce nu numai rezultate concrete, cuantificate corespunzator dar si scenarii legate de posibile evolutii în situatii diferite. Acestea din urma pot largii orizontul fermierilor implicati direct, fiecare dintre ei, în solutionarea aceleiasi probleme, chiar daca la orizonturi de timp diferite. Asa cum mentionam anterior, din ratiuni pur personale unii dintre fermieri nu se simt extrem de confortabil în relatarea situatiei financiare de ansamblu a propriei ferme. Cu toate asigurarile si masurile de securitate legate de anonimatul înregistrarilor în baza de date, în rapoarte sau alte forme de comunicare a informatiei, prezentarea unei situatii precise legate de propria ferma si implicit de pozitia propriei familii ramân bariere importante care împiedica exprimarea libera într-o astfel de situatie. Acei fermieri care se simt capabili de a partaja situatia, vor fi încurajati sa o faca. Asigurarea unui climat de confidenta va fi astfel sporita si posibilele inhibitii legate de acest aspect ar putea fi reduse în cazul celorlalti

groups’ activities are apparently independent. Preparing the second session, which completes the final evaluation of a problems’ rotation cycle, may require external input in analysis when we refer to the place and the position of the changes on the scale of the whole farm. The support offer by the moderator will be again complete and accompanying the realisation of the final assessment, even if with high time consumption and effort is fully justified by the final satisfaction level of the farmers. This second evaluation session should underline the “weight” of the solved problem or on the way to be resolved, in the overall functioning of the farm as well as the importance of its resolution. On this way, the final analysis will not bring only concrete results, accordingly quantified but also scenarios connected to possible evolutions under different circumstances. These last ones can enlarge the horizons of the directly involved farmers, each one of them in solving the same problem, even if on different moments. As we mentioned earlier, from purely individual reasons certain farmers do not feel extremely comfortable on revealing their farm’s overall financial situation. With all insurances and safety measures concerning the anonymous character of the records in the database, in reports or other communication forms, presenting a precise situation concerning the own farm and implicitly the position of his own family remains important barriers which prevents from the free expression in such a situation. Those farmers

196

fermieri. Pentru a putea beneficia de un nivel relativ uniform al prezentarilor fiecarui fermier membru, pentru aceia dintre ei care prefera mentinerea ansamblu secretului se va opta asupra pentru situatiei izolarea de si

feeling able to share their situation will be encouraged to proceed. Ensuring a confidence environment will be increased and the possible inhibitions concerning this aspect can be reduced for the other farmers. In order to benefit form a relatively uniform level in presentations from each member farmer, for those preferring to maintain the secret on their general situation, the results will be isolated and relativized. On this way, no absolute values would be employed but relative expressions and the examples will use fictive values in order to cumulate the effect on the farm scale. This model rebuilds the general balance of the presentations and places all farmers on equal position. The evaluation of the change is the central element of this second session. On those conditions where the produced effect in problem solving is obtained during the time, projections will be employed. These will allow the quantification of the expected effect and will contribute to the farmer’s satisfaction. The effort spent in solving the issue and in specific situations continuously maintained until the complete eradication of the problem will have to be examined through all its component elements. Approaching it by a singular effort has to be the starting point. The effort spent by each member will be therefore inferior through the contribution of the group and the partners. An expected result acquired with an inferior effort compared to an individual intervention should offer sufficient reasons to each member to continue the group activity.

relativizarea rezultatelor. Astfel nu se vor utiliza valori absolute direct si reale ci se vor utiliza valori relative si se va exemplifica folosind valori fictive pentru a putea cumula efectul la scara exploatatiei. Acest model reface balanta generala a prezentarilor si situeaza toti fermierii pe picior de egalitate. Evaluarea schimbarii este elementul central al acestei a doua sesiuni. Acolo unde efectul produs de solutionarea problemei este obtinut în timp se vor utiliza proiectii. Acestea vor permite cuantificarea efectului obtinut si se va constitui în satisfactia fermierului. Efortul consumat în solutionare si în situatii precise mentinut în continuare pâna la eradicarea problemei va trebui sa fie examinat prin toate elementele componente. Abordarea acestuia prin prisma unui efort singular trebuie sa constituie baza de pornire. Efortul depus de fiecare membru va fi astfel inferior datorita contributiei grupului si partenerilor acestuia. Un efect scontat obtinut cu un efort inferior unei interventii izolate trebuie sa poata oferi fiecarui membru suficiente motive pentru a continua activitatea în grup. Evaluarea finala de ciclu de rotatie ocazioneaza noi alimentari ale bazei de date, noi schimburi de informatie în reteaua grupurilor între moderatori si membrii diferitelor grupuri. Rapoartele sunt instrumentul si produsul de baza

197

al acestei evaluari. Acestea reflecta toate elementele mentionate anterior la care se adauga complexul de observatii si comentarii ca si concluziile grupului, moderatorilor si eventual ale specialistilor. Finele fiecarei evaluari de ciclu de rotatie este constituit de pregatirea rotatiei problemelor pentru ciclul urmator, de stabilirea calendarului de actiune racordat la realitatile si dificultatile deja constatate pe parcursul anterior, stabilirea necesarului de expertiza externa si volumului de input material pentru noul ciclu. Toata suita de activitati realizata la d emararea grupului sau la demararea unui ciclu anterior, functie de amplasarea curenta, trebuie parcurs. Avantajul unui nivel înaintat în rotatie îl constituie experienta anterioara acumulata pe parcursul dezvoltarii si implementarii solutiilor. Aceasta ocazioneaza în primul rând o reconsiderare a alternativelor, a nivelului de actiune al acestora si al solutiilor tehnice stabilite anterior. Pot sa survina frecvent modificari profunde de stare a alternativelor sau de optare pentru noi alternative sau alte optiuni prezentate în ciclul anterior. Astfel de modificari nu trebuie sa lase loc de nemultumire pentru fermierii care au tratat deja aspectele respective. Simpla deplasare spre o noua problema de tratat în cadrul grupului nu impieteaza asupra dezvoltarii de solutii noi legate de o problema tratata anterior. Fiecare fermier membru al grupului beneficiaza desigur de libertate deplina în activitatile paralele ale grupului, în activitatea sa curenta de altfel, si poate desprinde noi solutii sau poate opta pentru

The final evaluation of rotation cycle does occasion new inputs to the database, new information exchange in the groups’ network between the moderators and between the members of the different groups. The reports are the basic product and tool of this evaluation. They reflect all previously mentioned elements to which we add the complex of observations and comments as well as the group conclusions, of the moderators and eventually of the specialists. The rotation cycle evaluation’ completion is represented by the preparation of the new rotation, for the next cycle, establishing the schedule connected with the realities and the difficulties already observed in the previous rotation, establishing the needs of external expertise and the material input volume fro the new cycle. The complete set of activities developed on the group creation and start or on the previous cycle beginning, function to the current positioning, has to be completed again. The advantage of a high rotation level is represented by the previous experience accumulated on developing and implementing solutions. This allows a reconsidering of the alternatives, of their intervention level and of the technical solutions established previously. I is t frequently possible that a profound change in the state of the alternatives occurs or opting for new alternatives or options presented in the previous cycle. Such changes should not leave place for dissatisfactions for the farmers who already treated these respective aspects. This simple movement to a new problem to solve inside the

198

modificari în dezvoltarile anterioare folosite în tratarea problemei. Activitatea membrilor grupurilor nu se limiteaza la a activa în cadrul grupurilor, la fel cum grupurile nu îsi propun sa trateze de maniera exhaustiva ansamblul problematicii fermierilor membrii. Exista un al treilea tip de evaluare care încheie un ciclu complet de rotatie a tuturor problemelor. În momentul în care fiecare fermier a trecut prin rezolvarea fiecarei probleme propuse de grup, se încheie o rotatie completa. Evaluarea finala beneficiaza de toate evaluarile partiale ale ciclurilor ca si de evaluarile finale ale fiecarui ciclu în parte. Aceasta înseamna ca evaluarea va fi considerabil îmbogatita cu experiente, constatari si observatii realizate pe parcursul întregului proces de rezolvare a problemelor. Fiecare dintre problemele grupului putând beneficia de aport suplimentar cu fiecare ciclu nou de rotatie. Multitudinea de experiente poate conduce spre concluzii finale referitoare la modul de administrare a situatiei si de rezolvare a unui set specific de probleme. Poate surprinde majoritatea elementelor de influenta si interdependenta ale variabilelor, poate conduce spre cuantificarea efectului cumulat al acestor variabile, spre orientarea precisa referitor la calea de abordare a problematicii respective. Desigur ca variantele sau alternativele initiale de actiune în rezolvarea problemelor pot suferi modificari sau transformari fundamentale pe parcursul unei rotatii complete. Multitudinea de opinii si alternative generate de activ itatea în grup a fermierilor împreuna cu suma expertizelor

group does not have implications over the development of new solutions connected to a previously treated problem. Each member farmer benefits of complete freedom in his activities, parallel to the group, in his current activity, as well and he can detach new solutions or can opt for modifying the previous developments used for treating the problem. The activity of the groups’ members is not limited to being active inside the group, as well as the groups does not aim to treat on exhaustive manner all the problems of the member farmers. There is a third type of evaluation, which concludes a complete rotation cycle of all problems. When each farmer has passed through solving every single problem proposed by the group a complete rotation is concluded. The final evaluation benefits from all partial assessments of the cycles as well as from all cycle final evaluation. This means that the evaluation will be considerably enriched with experiences, conclusions and observations realised through the development of the entire process of problem solving. Each one of the group’ problems can benefit for extra inputs with each new rotation cycle. The multitude of experiences can lead to final conclusions referring to the situation administering and to solving a specific set of problems. Can record the majority of the elements of influence and interdependence of the variables, can drive to quantifying the cumulated effect of these variables, to a precise orientation in the approaching path for those specific problems.

199

atrase constituie bogatia si noutatea metodei. Avantajul major în functionare îl constituie nivelul de functionare si comunicarea directa între fermieri. Utilizarea limbajului cel mai accesibil fermierilor, schimbul direct de opinii între acestia în încercarea de a gasii solutii la problemele comune conduc la o fiabilitate ridicata a metodei. suffer

Certainly that the initial variants and alternatives of action in solving the problems can fundamental modifications or transformations during a complete rotation. The multitude of opinions and alternatives generated by the farmers acting in group with the sum of the inputted expertise are representing the richness and the novelty of the method. The major advantage in functioning is given by the level and the direct communication between

4.8. ASIGURAREA DISEMINARII REZULTATELOR Diseminarea rezultatelor grupurilor face parte din promovare metodei si din propunerea de noi instrumente de lucru bazate pe experiente acumulate si partajate de fermieri si specialisti. Comunicarea atât spre interiorul cât si spre exteriorul grupului a rezultatelor, desigur în forme diferite si cu grade diferite de d etaliere, constituie liantul retelei grupurilor si pilonul de sustinere a metodei în comunitatea fermierilor. Mai mult, comunicarea de rezultate spre comunitatea academica si spre mediul cercetarii în domeniu, spre industriile implicate si spre factorii decidenti din administratie, fie ea centrala sau locala, agricola sau de alta natura, genereaza noi legaturi si contacte, puncte de interes, constituie surse de opinie si elemente de lobby. Diseminarea rezultatelor are doua directii mari de orientare: spre interiorul grupului / grupurilor si spre exterior. Prima componenta se adreseaza componentilor grupului din care

farmers. Employing the most accessible language to the farmers, the direct exchange of opinions between them in the attempt of finding solutions to common problems are leading to a high reliability of the method.

4.8. ENSURING THE RESULTS DISSEMINATION Disseminating the results of the method is part of the method’s promotion and from proposing new working tools based on accumulated experience shared by farmers and specialists. Communicating the results to the inside and outside group, certain ly in different forms and with different detailing degrees, represents the binder of the groups’ network and the sustaining pillar of the method in the farmers’ community. Moreover, communicating the results to the academic community and to the research environment, to the involved industries and to the decision makers from the administration, central or local, agricultural or other, generates new links and contacts, points of

200

provin informatiile si membrilor altor grupuri cu activitati identice, similare sau diferite. Relevanta acestor rezultate ramâne la latitudinea membrilor grupului si moderatorilor. Forma pe care aceste rezultate o îmbraca poate fi extrem de diferita: de la rapoarte si parcursuri complete de experiente în implementare de solutii, la ilustrari de moment sau de proces, sub forme de ilustrari grafice, imagini, tabele de rezultate partiale sau finale, interpretari sau orice alta forma este gasita ca fiind potrivita pentru o ilustrare completa si concludenta a informatiilor de transmis. Desigur ca forma si continutul difera functie de momentul transmiterii informatiilor. Astfel, în plina desfasurare a unui proces, informatiile vor fi cel mai adesea ilustrari de faza considerate relevante pentru alti fermieri aflati în situatii similare sau dezvoltând productii din acelasi spectru chiar daca acestea nu fac obiectul de activitate curenta al grupurilor din care acesti fac parte. Rapoartele de evaluari partiale sunt frecvent purtatoare de astfel de informatie. Reactiile la prognoze sau avertizari în conditii sau momente diferite pot fi, de asemenea, interesante pentru ceilalti membrii ai retelei grupurilor. Astfel, niveluri diferite de atac pot fi înregistrate în conditii similare sau identice functie de modul de interventie, moment sau solutie adoptata. Compararea rezultatelor imediate este extrem de relevanta fermierilor. Reactiile generate de astfel de situatii diferite constituie înregistrari importante care trebuiesc partajate retelei. O parte importanta a evaluarilor se

interests, sources of opinion and lobby elements. Disseminating the results has two main oriented directions: to inside group / groups and to the exterior. The first component addresses the members of the group from where the information is coming and the members of the other groups with identical similar or different activities. The relevance of these results remains on the latitude of the group members and of the moderators. The form that these results will have can be very different: from reports and complete paths experienced in implementing solutions , to moment or process illustrations, as graphic illustrations, pictures, tables with partial or final results, interpretations or any other form find as appropriate for a complete and cogent illustration for the information to transmit. Certainly, the form and the content differ according to the information transmission moment. On this way, in the plenty development of a process the information will be very often illustrations of phase considered relevant for the other farmers in similar situations or developing productions from the same spectrum even if not currently the object of activity in the groups to which they belong. The partial assessment reports are often vectors of this kind of information. The reactions to prognosis or warnings in different moments or conditions can also be interesting for the other members of the groups’ network. On this way, different degrees of attack (for a specific pest) can be recorded in similar or identical conditions function to the intervention way, moment or adopted solution. Comparing the

201

bazeaza pe informatii sub forma de observatii, comentarii sau simple supozitii ale altor fermieri, moderatori sau specialisti implicati în procesul de rezolvare a problemelor. De aceea, acestea trebuiesc distribuite în timp util constituind obiect principal de diseminare. Paralel cu activitatea desfasurata în interiorul grupurilor, fermierii membrii dezvolta activitati curente si încearca solutionarea de probleme care nu fac obiectul de activitate al grupurilor. Aceste activitati sunt generatoare de informatii care se pot dovedii utile acelor fermieri din grupurile care dezvolta solutii pentru problemele respective. În egala masura activitatea în cadrul grupurilor poate fi sursa de informatii sau alternative pentru acei fermieri care încearca în paralel solutionarea acelorasi probleme, dar în afara activitatii grupurilor proprii. Iata de ce si informatiile colaterale proceselor directe în care sunt implicati fermierii prin intermediul activitatii din interiorul grupului se pot dovedi extrem de utile. Desigur ca pozitia centrala în asigurarea unui flux normal al informatiilor, al formei si continutului comunicarii revine moderatorilor. Asa cum spuneam mai devreme, acestia au în sarcina controlul si mentinerea canalelor de comunicare. Aceasta presupune si mentinerea atractivitatii continutului dar mai ales fluenta si alimentarea curenta a acestor canale. Formele grupurilor sau pe care le / pot îmbraca instrumentele de diseminare destinate interiorului comunicarii diseminarii intergrupuri sunt cel mai adesea, buletine de

immediate results is extremely relevant to the farmers. The reactions generated by these situations constitute important records, which should be shared within the network. An important part of the evaluations is based on information shaped as observations, comments or simple suppositions of other farmers involved in the problem solving process. Therefore, these elements should be distributed in time, representing main disseminating object. In parallel with the developments inside the groups, the member farmers are involved in current activities and attempts to solve problems, which are not the object of activity in the group to which they belong. These activities are generating information, which can prove useful to those farmers from the groups developing solutions for those respective problems. Equally, the activity inside groups can be source of information or alternatives for those farmers attempting to solve in parallel the same problems, but outside the activity of their own groups. Therefore, the information collateral to the direct processes in which the farmers are involved through the group activities, can prove extremely useful. Certainly, that the central position in ensuring the normal flow of the information, the shape and the content of the communication is reserved to the moderators. As we mentioned earlier they have in charge the control and the maintenance of the communication channels. This is supposing to maintain the content attractively but especially the current fluency and

202

informare si opinie, rapoarte pentru diferite momente, problematici sau p roductii, publicatii de discutii, reactii si recomandari, extrase de bune practici si experiente curente. Mai multe astfel de instrumente vor fi prezentate în sectiunea destinata formelor si instrumentelor avansate de comunicare. Redactarea continutului acestora trebuie sa tina seama în primul rând de beneficiarii unici si directi ai diseminarii acestor rezultate. Un nivel prea ridicat, academic de prezentare al acestora, o maniera extrem de larga sau detaliata a prezentarilor reduce considerabil interesul fermierilor pentru aceste instrumente si le poate compromite pozitia si rolul. Prezentarile concise, preferabil de maniera grafica sunt preferate altor forme pentru aceste obiecte de diseminare. Rolul comunicarii si importanta transmiterii cunostintelor si experientelor nu lasa loc unor forme care sunt „digerate” cu dificultate de fermieri. Utilizarea fermierului ca vector al diseminarii, alaturi de materialul prezentarii, obtinerea experientei direct de la sursa, într-o forma de comunicare extrem de accesibila, comuna tuturor fermierilor participanti, s-a dovedit a fi un real succes pentru consultanta agricola franceza. Fie ca rezultatele se refera la o cercetare stiintifica sau la o cercetare-testare privata, la un studiu de caz în consultanta sau la rezolvarea unor probleme, utilizarea fermierului, ca resursa, în prezentare amplifica efectul diseminarii. Autenticitatea experientei, prezentarea acesteia direct de catre cel implicat,

the feeding of these channels. The forms that the dissemination instruments oriented for the inside group or to communication / dissemination are the most often the bulletins for information and opinion, the reports for various moments, problems or productions, publications for discussions, reactions and recommendations , extracts of the best practices and current experiences. More other instruments of this type will be presented in the part designated for the forms and tools for advanced communication. The elaboration of the content should take into account firstly the unique and direct receivers of the dissemination of these results. An elevated level, academic, in the presentation, a manner too large or too detailed, of the presentations will reduce considerably the farmers’ interest for these tools and can compromise their position and role . The concise presentations, rather graphics, are preferable to other forms for these dissemination objects. The role of the communication and the importance of transmitting knowledge and experiences does not allow any forms heavily „digested” by the farmers. Employing the farmer as a vector of dissemination, next to the presentation material, obtaining the experience directly from its source, in a communication form extremely accessib le, common to all participant farmers, proved a real success for the French agricultural extension. Whether the results refers to a scientific research or to a private research-testing, to a case study in

203

cu avantajele si dezavantajele aferente caii urmate, elimina neajunsurile plasarii unor persoane în spatele unor cifre sau rezultate si accentueaza implicarea si rolul factorului uman în proces. Cuprinderea de forme de raspuns si reactii la continut este extrem de importanta în evaluarea functionarii instrumentelor de diseminare la scara grupurilor, fie interior grupului fie intergrupuri. Mentinerea interesului pentru acest tip de comunicare este, de asemenea, stimulata prin includerea elementelor de reactie directa în forma publicata a instrumentelor de diseminare. Colectarea de opinii prin aceste canale este utila studiilor si alimentarii bazei de date si mentine interactivitatea comunicarii. Nu numai membrii grupurilor sau retelei grupurilor sunt subiect sau obiect de diseminare interna. Ansamblul partenerilor grupurilor de fermieri sunt implicati în definirea, completarea si realizarea acestor instrumente specifice de diseminare. Nu numai ca o parte din costurile diseminarii pot fi suportate de catre acestia, dar mare parte din cheltuielile ocazionate intern de pentru diseminare la acesti parteneri sunt astfel acoperite de activitati externe structurilor respective. Desigur ca implicarea acestora nu trebuie sa deturneze directia si continutul instrumentelor de diseminare, dar în sectiunile specifice îti pot gasi locul o serie de elemente care probeaza interesul fermierilor chiar colaterale activitatii curente a acestora. Cea de a doua componenta a diseminarii este orientata spre exteriorul grupurilor sau

extension or to solving problems, using the farmer as resource in presentation amplifies the effect of the dissemination. The authenticity of the experience, its presentation directly by the involved person, with the advantages and disadvantages inherent to the followed path, eliminates the weakness of pla cing people behind figures or results and accentuates the implication and the role of the human factor in the process. Including forms for answering or

reacting to the content is extremely important in the evaluation of the dissemination tools on the group scale , whether inside the group or intergroups. Maintaining the interest for this type of communication is also stimulated by introducing elements of direct reaction in a published form of the dissemination tolls. Collecting opinions through these channels, it is useful for studies, for feeding the database and maintains the interactivity of the communication. Not only the group or network members are object and subject of internal dissemination. The ensemble of the partners of the farmers’ groups is involved in defining, completing and realising these specific dissemination instruments. Not only, that they can support a part of the dissemination costs, but an important part of the expenditure internally used for dissemination for these partners are covered on this way by activities external to the structures. Certainly, that their involvement should not deviated from the direction and the content of the dissemination tools, but on the specialised sections, a series of elements, which prove the

204

retelei grupurilor. Acest mediu extern se compune din administratia centrala, regionala si locala, administratia agricola, industrii, operatori privati sau de stat, institute de cercetare, universitati, structuri de consultanta si extensie agricola, mediul nonguvernamental. Toate acele structuri care nu sunt constituite în parteneri ai grupurilor dar care pot fi atrase ca viitori parteneri sau a caror activitate prezinta interes si relevanta pentru activitatea curenta sau viitoare a grupurilor. Continutul diseminarii pentru aceste categorii este diferit ca nivel de detaliere, structura, nivel de prezentare, functie de destinatarul precis, de subiectul si obiectul diseminarii. Modul de prezentare exhaustiv si detaliat, un nivel de abordare la scara academica sau stiintific nu mai trebuiesc evitate la redactarea acestor materiale. Nivelul impersonal de prezentare a rezultatelor este mai putin relevant vis-a-vis de destinatari de aceasta data. Cu siguranta ca trebuie mentinuta o rezerva împreuna cu ansamblul drepturilor de autor asupra rezultatelor transferate pe aceasta cale. Pentru a putea trezi interesul potentialilor parteneri, continutul trebuie sa fie atragator prin prisma interesului profesional, elocvent dar nu si suficient, pentru a incita spre colaborari si parteneriate. Poate fi organizata astfel o zi a grupului sau a problemei, la care participantii, din medii diferite, îsi pot exprima interesul direct, pot discuta cu membrii grupurilor, pot ajunge, astfel, mai aproape de miezul problemei. Aceasta

farmers interest even for collateral activities, can be placed. The second component of the dissemination is oriented to the exterior of the groups or network. This external environment is composed from the central, regional and local administration, the agricultural administration, industries, private or public operators, research institutes, extension services, NGO environment. All those structures which are not partners of the groups but can be attracted as future partners or if their activities are relevant and i teresting for n the current or future activities of the groups. The dissemination content for these categories is different in detailing level structure, , presentation level, and function to the precise recipient, the subject and the object of the dissemination. The exhaustive and detailed presentation modes, an approaching level on academic or scientific scale are not necessarily avoided on elaborating these materials. The impersonal presentation level for the results is less relevant next to the recipients, this time. Certainly, a specific reserve should be maintained together with the intellectual rights over the results transferred on this way. In order to rise the interest of the potential partners, the content should be attractive from the professional interest side , eloquent but not sufficient to stimulate for collaborations and partnerships. A day of the group or of the problem can be organised, on which the participants, from different environments, can express their direct interest, can discus with the group members, in

205

apropiere a ridicat considerabil cota de interes pentru anumite grupuri de producatori din România, la finele anului 1998, din partea producatorilor si comerciantilor de utilaje agricole. Podul de legatura a fost realizat în situatia descrisa de catre birourile de consultanta agricola de pe lânga universitatile de stiinte agricole din România. Demersul a fost însa unul izolat si de scurta durata din lipsa sustinerii activitatii acestor structuri. De remarcat, este faptul ca structurile publice de extensie agricola nu au reusit sa recupereze nici pâna astazi aceasta distanta si interfata (industrii – fermieri) initiata si realizata de structurile de pe lânga universitatile agricole în doar 11 luni de proiect. O publicatie cu aparitie stabilita, de exemplu, lunara, poate consacra grupurile si pozitia acestora ca furnizor de rezultate validate, de experiente si solutii validate. O astfel de publicatie în format tiparit si electronic poate fi difuzata unui public larg în ideea sensibilizarii sau atragerii într-un interes comun. În paralel, baza de date prin segmentul de acces public poate pune la dispozitie rapoarte si analize, ca si date prelucrate cu un nivel specific de acces fata de rezultatele de ansamblu si finale. Un nivel înalt de acces poate constitui o sursa importanta de venituri pentru reteaua grupurilor. Accesul la rezultate finale si concluzii prezentate în rapoarte destinate circulatiei interne poate fi facut posibil pe baza de subscriptie si externilor. Reflectiile si provocarile ridicate de grupuri alaturi de contributia acestora la solutionare unor probleme, pot constitui lucrari

order to get closer to the core of the problem. This approaching has raised considerably the interest quota for certain producer groups from Romaina , at the end of 1998, from the side of the agricultural machinery producers / vendors. The bridge has been realised in the described situation by the extension offices from the agricultural universities in Romaina. The approach has been, unfortunately, isolated and short lasting due to the lack of support for these structures (the offices). It is important to retain the fact that the public structures in extension services could not recover until today this distance and interface (industries – farmers) initiated and realised by the structures from the agricultural universities in only 11 months of project functioning. A publication with an established periodicity, as an example, monthly, can promote the groups and their position as provider of valid results, experiences and well-founded solutions. Such a publication both on printed and in electronic format can be diffused to a broad public in the idea of sensitising and attracting to a common interest. In parallel, the database through its public access segment can provide reports and analysis, together with processed data with a specific le vel of access next to the ensemble and final results. A high level of access can represent an important source of incomes for the groups’ network. The access to the final results and to the conclusions presented in the reports, designated for internal circulation, can be granted by subscription to external users.

206

cu validitate stiintifica si care pot fi publicate ca atare. Avertizarile si prognozele generate spre grup ca si reactiile la acestea cu detalieri de experiente precise pot constitui un alt produs destinat diseminarii. Ca si accesul la rapoarte si concluzii, interne grupurilor si aceasta categorie de produse poate genera venituri. Ghidurile de procedura si îndrumatoarele de bune practici destinate comunitatii mai largi de fermieri si populatiei rurale în general, pot fi realizate în colaborare cu structurile interesate în diseminarea acestor informatii. Cooptarea grupurilor ca parteneri la astfel de publicatii sporesc valabilitatea si nivelul de acceptare din partea publicului tinta si are un efect benefic asupra imaginii externe a grupurilor. Unul din punctele forte pe care administratia franceza si-a construit capital de încredere este constituit de relatia cu comunitatile rurale si comunitatile fermierilor. Contactul direct si comunicarea cu „motoarele” dezvoltarii locale au fost si continua sa fie unul dintre interesele majore ale administratiei agricole centrale. Nu consideram oportun si necesar sa detaliem bazele unui evidente, astfel dar de interes, sa considerându-le trebuie

The reflections and the provocations raised by the groups next to their contribution on problem solving can lead to valid scientifically papers and can be published. The warnings and the prognosis generated to the groups as well as the reactions with detailed and precise experiences can represent another product designated for dissemination. As in the situation of the reports and conclusions, internal to the group, this category can generate incomes also. The proceedings guides and the handbooks for the best practices oriented to the wider farmers’ community and rural population, generally speaking, can be realised together with the interested structures in disseminating these information. Cooperating with the groups, as partners for such publications are considerably increasing the acceptance level of the target and has a positive effect over the external image of the groups. One of the strong points on which the French administration build important trust capital is represented by the relation with the rural communities and the farmers’ communities. The direct contact and the communication with the local development “engines” were and are one of the major interests of the central agricultural administration. We don not consider appropriate and necessary to detail the bases of such an interest, considering them obvious, but we have to mention that even if our example is referring to the French example , most of the European countries are developing such

mentionam ca, desi exemplul nostru poarta asupra situatiei franceze, majoritatea statelor europene dezvolta astfel de legaturi si canale de comunicare privilegiate. În viitorul nu foarte îndepartat, România va ajunge sa re-descopere aceasta necesitate. Orice pas realizat astazi în aceasta directie, va însemna un efort redus

207

considerabil, mâine, resurse si timp ce pot fi alocate dezvoltarii, prioritatilor acelor momente.

privileged links and communication channels. In the near future, Romania will have to rediscover this need. Any step realised today on this direction, will represent a considerable reduced

4.9. FORME SI INSTRUMENTE AVANSATE DE COMUNICARE Suma de elemente legate de efectivitatea comunicarii conduce spre necesitatea luarii în calcul a mijloacelor de comunicare la distanta. Activitatea de transfer de informatii în oricare dintre sensurile stabilite, de la fermier sau înspre fermier poate fi un factor mare consumator de timp daca de fiecare data se utilizeaza drept vector moderatorul. Desigur ca o serie de elemente ale comunicarii, informatii furnizate de fermier, necesita asistarea de catre moderatori, mai ales în fazele de demarare a activitatii grupurilor. Motivul principal este, asa cum aminteam anterior, necesitatea obisnuirii fermierilor cu utilizarea mijloacelor de baza în comunicare, cu folosirea de maniera sistematica a acestora si cu transferul instrumentarului necesar pentru decodarea corecta a mesajului transmis, necesita interventia moderatorilor împreuna cu tot suportul si asistenta pe care acestia o pot acorda. Dar pentru fermierii antrenati deja în activitatea grupurilor si obisnuiti cu utilizarea curenta a canalelor de comunicare, o serie întreaga de transferuri de informatii nu necesita neaparat prezenta moderatorului. Aici putem încadra toate acele operatiuni de rutina în circularea informatiei. În perspectiva transferului

effort tomorrow, resources and time that can be allocated to the development, to the priorities of those moments. 4.9. ADVANCED FORMS AND TOOLS IN COMMUNICATION The sum of elements connected to the effectiveness of the communication leads to the necessity of taking into account the distance communication means. The information transfer activity in any of the establishes directions, from the farmer or to the farmer can be an important time consumer if each time the vector used is the moderator. Certainly that a series of elements in communication, information provided by the farmer, requires the moderator assistance, especially on the beginnings of the group activities. The main reason, as we mentioned earlier, is the necessity to accustom the farmers with the use of with the basic the means in communication, systematically

employment of these means and the transfer of the necessary tools for correctly decoding the transmitted message, all requiring the moderator’s intervention together with all the support and the assistance they can offer. Nevertheless, for the farmers already trained in the groups’ activity and accustomed with the current use of the communication

208

moderarii spre unul dintre membrii grupului, spre unul dintre fermieri, utilizarea unor alte cai de transmitere a informatiilor decât cele bazate pe contact direct si nemijlocit este absolut necesara. Evident pentru situatiile în care acest tip de transfer se preteaza. Un instrument de comunicare la distanta extrem de util în transmiterea de prognoze si avertizari îl constituie telefonul. Prezenta operatorului este exclusa din start, utilizatorul având optiunile de a naviga spre punctul precis de interes. Aceasta înseamna ca apelarea serviciului presupune conectarea la un calculator care are deja stocate si înregistrate pe suport voce toate elementele de diagnostic, prognoza sau avertizare. Structurarea continutului pe linii de productie, tipologie a conditiilor si elemente de prognoza sau diagnostic este o activitate relativ laborioasa si care presupune o actualizare permanenta. Fermierul care apeleaza serviciul va trebui doar sa formeze numarul telefon al serviciului, sa introduca un cod de acces, serviciul fiind restrictionat utilizatorilor comuni, si în continuare sa tasteze numarul optiunii care reprezinta punctul sau de interes. Astfel, el poate obtine informatiile necesare continuarii activitatii curente cu un efort minim si cu un consum de timp considerabil redus fata de orice alta cale de obtinere a acestui tip de informatii. Desi elaborarea, implementarea si mentinerea unui astfel de tip de servici pare u extrem de complexa, în realitate lucrurile sunt mult mai simple. Costurile cele mai ridicate se înregistreaza la demararea sistemului pentru

channels, a complete series of information transfers does not need the moderator’s presence. On this category, we can include all routine operations in circulating the information. In the perspective of the moderation transfer to one of the group members, employing different ways of transmitting the information than the ones based on direct contact is absolutely necessary. Obviously for those situations on which this type of transfer can be realised. A distance communication instrument extremely useful in transmitting prognosis and warnings is the telephone. The operator’s presence is excluded form the start, the user having the options of navigating to his precise interest point. This means that calling the service supposes the connection to a computer, which has already stored and recorded on voice support all the elements of diagnostic, prognosis or warnings. Structuring the content on production lines, conditions type, and prognosis or diagnosis elements it is a relatively laborious activity and supposes a permanent update. The farmer who calls the service will have to dial the number to introduce his access code, the service being restricted for the common users, and to choose the option number representing his interest point. On this way, he can obtain the necessary information for continuing the current activity with a minimum of effort and a time consumption considerably reduced compared to any other way in acquiring this type of information. Even if elaborating, implementing and

209

implementarea tehnica a structurii serviciului. Depasirea acestui moment presupune costuri minime de întretinere si actualizare. Beneficiile si eficienta sistemului sunt elemente deja probate si validate în sisteme de extensie si consultanta agricola cu traditie. Orice efort în sensul implementarii unui astfel de sistem se justifica deplin. O alta forma avansata de comunicare presupune utilizarea calculatorului. Intermedierea serviciilor de comunicare prin intermediul calculatorului este astazi cea mai ieftina, fiabila si rapida solutie. Multitudinea de optiuni si forme pe care informatia o poate îmbraca, alternativele si modelele de prezentare, participarea interactiva, spatiul virtual practic nelimitat la dispozitia comicarii de informatie scrisa, imagine si voce, recomanda acest tip de comunicare. Desi nu foarte la îndemâna majoritatii fermierilor, la o analiza atenta a beneficiilor posibile de obtinut prin utilizarea acestor canale de comunicare, orice investitie în formare si echipare se justifica. Desigur ca nivelul de utilizare de transferat spre fermieri nu este acela al unu guru în tehnologia informatiei. Dezvoltarile ulterioare în utilizare sunt posibile si de obicei sunt autostimulate. Un pachet minim de cunostinte în utilizare poate fi deprins cu eforturi reduse în timp util. Costurile cele mai însemnate nu sunt reprezentate însa de formare ci de echipare. În viitorul apropiat aceste costuri nu vor mai reprezenta o investitie în sine, ci o necesitate curenta de comunicare. Forma precisa pe care acest mijloc de

maintaining this type of service appear to be extremely complex, in reality the situation is much simple . The most elevated costs are recorded on the system start for the technical implementing of the service’ structure. Passing this moment brings minimal costs for maintaining and updating. The benefits and the system efficiency are elements tested and validated in systems with tradition in agricultural extension. justified. Another communication computer. advanced supposes the form use of of the Any effort in supporting the

implementation of such a system is fully

Intermediating

communication

services by using the computer is today the option the most low costly feasible and rapid. The multitude of options and forms that the information can take the alternatives and the presentation models, the interactive participation, the practically unlimited virtual space available for communication of information on written form, image or voice, recommends this type of communication. Even if not very easy to handle for the majority of the farmers, on a close analysis of the possible benefits by using these channels of communication any investment in training and equipping is justified. Certainly that the user level transferred to the farmers is not the one of a guru in information technology. The ulterior developments concerning the utilisation are possible and usually self-stimulated. A minimum package of knowledge in utilisation can be

210

comunicare dimensionat si proiectat pentru nevoile fermierilor o poate îmbraca se constituie în aplicatii bazate pe web, în care utilizatorul completeaza solicitarea sau informatiile în câmpurile unui formular si poate obtine rezultate sau elemente de diagnostic la solicitarea sau interogarea formulata. Utilizarea acestui canal de comunicare se dovedeste extrem de utila atunci când tratam alimentarea cu informatii a bazei de date. Astfel, fermierul transfera informatiile constituite din observatii înregistrate anterior în câmpurile destinate acestui tip de date ale unui formular. Introducerea acestor informatii în baza de date mai are înca nevoie de validare. Un prim pas poate fi reprezentat de restrictii de natura fizica la momentul completarii. Astfel se elimina erorile de introducere prin tastare suplimentara de caractere în mod accidental. În afara acestei filtrari primare, un set de filtre de analiza poate fi stabilit în scopul usurarii sarcinii de supervizare a moderatorilor sau operatorilor desemnati în acest scop. Datele pot fi astfel transferate în doi pasi simplii direct în zona de stocare. În sens invers, utilizarea bazei de date prin lansarea de interogari în interfata construita special în acest sens, permite obtinerea de informatii precise de stare, diagnostic sau prognoza prin definirea câtorva criterii simple, în mod interactiv, functie de interesul fermierului. Un alt punct important în comunicare îl reprezinta listele de discutii. Crearea si întretinerea acestora genereaza costuri minime. Posibilitatea de a formula supozitii, de a ridica întrebari sau de a oferi solutii si partaja

acquired with a reduced effort in useful time. The most important costs are not represented by the training but by equipping. In the near future, these costs will not represent an investment, but a current need in communication. The precise form that communication mean, dimensioned and designed for the farmers’ needs can take is represented by the web-based applications , through which the user fills in his inquiry or the information in the fields of a form and can obtain results or diagnostic elements for his formulated request or inquiry. The use of this communication channels proves extremely useful when we approach the database feeding with information. On this way, the farmer transfers his information, previously recorded observations, in the fields especially designed for this type of data in a form. Introducing this basic information in the database requires validation. A first step can be represented by physical restrictions on the completing moment. On this way, the errors due to supplementary typing of characters by mistake. Besides this primary filtering, a set of analysis filters can be established in order to simplify the supervising task of the moderators and operators designed on this purpose. The data can be transferred on this way in two simple steps directly to the storing area. In the opposite direction, employing the database by launching interrogations into an interface, especially built on this purpose allows the extraction of precise status informations, diagnostic or prognosis by defining few simple criteria, interactively, according to the farmer’s

211

experienta este de aceasta data realizata la distanta fara a mai implica reunirea grupului. Sau mai mult fara a mai necesita interventia moderatorilor grupurilor diferite în care acesti fermieri se gasesc, frecvent, separati de distante considerabile. Aceste liste de discutii ofera o vedere permanenta asupra pulsului activitatii grupurilor, în special asupra punctelor de interes comune sau particulare, curente, ale fermierilor membrii. Un segment aparte legat atât de comunicare dar mai ales de diseminarea informatiilor îl constituie librariile virtuale. În aceste spatii pot fi regasite rapoarte, documentatie de specialitate sau de uz curent, recomandari si orice alt material care poate fi util prin continut activitatii grupului sau partenerilor acestuia. Fiecare fermier interesat poate descarca acele materiale al caror continut i se pare relevant pentru punctele sale de interes. Costurile de distribuire, redactare si tiparire sunt astfel drastic reduse, fondurile aferente putând fi orientate spre alte eforturi. Un aspect important ca si la utilizarea liniei telefonice îl reprezinta securizarea. Deosebirea între cele doua situatii este data de importanta mult mai mare a continutului comunicarii prin acest al doilea tip de canal. Functie de posibilitatile financiare ale grupurilor pot fi proiectate solutii de tip VPN (Virtual Private Network –Retea Virtuala Privata) care confera un grad sporit de securitate la acces. Acest tip de solutie este însa unul costisitor si de aceea se recomanda utilizarea de solutii de

interest. The discussion lists represent another important communication point. Creating and maintaining these lists generates minimum costs. The possibility of formulating suppositions, raising questions, offering solutions and sharing experiences is this time realised on distance without implying the group gathering. Moreover, without involving the moderators of the groups from which these farmers are coming, frequently separated by considerable distances. These discussion lists are offering a permanent view over the activity’s pulse in the groups , especially over the current common interest or particular points of the member farmers. A special segment connected both to the communication and especially to the information’ dissemination is represented by the virtual libraries. On these libraries can be find reports, specialised documents for current use, recommendation and any other material, which can be useful through its content to the activity of the groups or his partners. Any interested farmer can download those items of whose content appear relevant for his interest points. The costs for distribution, elaboration and printing are drastically reduced, and the allocated budget can be oriented to other efforts. An important issue as in the situation of the phone line use is represented by security. The difference between the two situations is given by the higher importance of the communication content for this second type of channel.

212

securizare în utilizarea curenta a conectarii prin intermediul Internetului. Solutiile software în relatia utilizator server nu trebuiesc neaparat suportate pe principiul client – server. Aceasta ar putea creste considerabil securitatea dar si costurile implementarii solutiei. Accesul la baza de date poate fi realizat prin conexiune https la formulare, singurul element necesar utilizatorului în acest caz fiind un browser de Internet, solutie gratuita dealtfel. Mai putem adauga aici toate celelalte instrumente de comunicare ca buletinele informative si operative care pot fi transmise în format electronic cu costuri net inferioare suportului de hârtie si costurilor de distribuire. Un forum al industriilor poate fi gazduit într-o sectiune speciala, oferind acestora posibilitatea de a intra în contact direct cu fermierii interesati. Astfel, contactul relativ greu de stabilit si mentinut, canalele de feed-back atât de costisitoare pentru producatorii de input-uri sau pentru ofertantii de servicii pot fi suplinite cu succes de aceste sectiuni. Explicatii suplimentare referitoare la anumite game de produse, rezultate comparative obtinute în conditii similare sau diferite, noi produse sau servicii pot fi integrate în atentia fermierilor. Supervizarea continutului este însa extrem de importanta, aceasta sectiune nu trebuie sa reprezinte un debuseu de marketing pentru companii ci un forum de discutie în care fiecare dintre participanti sa-si regaseasca interesele protejate si reprezentate. Unul dintre aspectele cele mai

According to the financial possibilities of the groups solutions like VPN (Virtual Private Network) can be designed offering an increased degree of security in access. This type of solution is extremely expensive and therefore it is recommended to use other solutions in the current use safety on connection through Internet. The software solutions on the relation user-server do not need necessarily to be supported on the principle client – server. This situation will increase considerably the security but also the implementing costs. The access to the database can be realised by https connection to the forms , the only required element for a user being and Internet Browser, cost-free solution otherwise. We communication can add like here all other and tools informative

operative bulletins, which can be transmitted in electronic format with considerably reduced costs compared to the paper support and the distribution costs. A forum of the industries can be hosted in a special section, offering the possibility to contact directly the interested farmers. On this way, the contact, relatively difficult to establish and maintain, the feedback channels extremely costly for the input producers or service providers can be replaced with success by these sections. Supplementary explanations concerning certain product series, comparative results recorded in similar or different conditions, new products or services can be integrated in the

213

importante

legate

de

comunicarea

prin

farmers’ attention. Supervising the content is therefore extremely important, as this section should not represent a marketing output for the companies but a discussion forum where the participants can retrieve their interests protected and represented. One of the most important aspects concerning the Internet based communication refers to the possibility of using the decisionassisting tool. This instrument supported on correlations and interrelations between the constitutive elements of the database and outsourced elements but with influence over the developed processes, is a software product, which supports the farmers, and the moderators in selecting one alternative taking into account the complex environment and the influence factors. The complexity of the interrelations established between factors, their cumulated effect, are leading to the necessity of using complex analysis tools, which cannot be integrated otherwise. As we mentioned earlier, the effort of building such a product is considerable . Therefore, without the presence of an adequate partner associated to the activity and the in terests of the groups’ activity the financial effort overpass the possibilities of the network of farmers. Even the extension services structures, which are providing the moderators, can have problems in administering such an effort. The results that such a product can produce are extremely important in the common activity of the farmers and of the extension

intermediul Internetului se refera la posibilitatea utilizarii instrumentului de asistare în adoptarea deciziilor. Acest instrument care se sprijina pe corelatii si relationari între elementele constitutive ale bazei de date si elemente cu sursa externa dar cu influenta asupra proceselor în cauza, este un produs software care sprijina fermierii si moderatorii în alegerea unei alternative luând în considerare complexul de factori de influenta. Complexitatea interrelatiilor care se stabilesc între factori, efectul cumulat al acestora conduc la necesitatea utilizarii unor instrumente de analiza complexe care nu pot fi integrate altfel. Asa cum mentionam anterior, efortul construirii unui astfel de produs este considerabil. De aceea, fara un partener adecvat asociat la activitatea si interesele membrilor grupurilor, efortul financiar presupus depaseste posibilitatile retelei de fermieri cuprinsi în diverse grupuri. Chiar si structurile de consultanta care ofera moderatorii initiali ai grupurilor pot avea probleme în gestionarea unui astfel de efort. Rezultatele pe care un astfel de produs le poate produce sunt însa extrem de importante în activitatea comuna a fermierilor si structurilor de consultanta. O interogare complexa legata de o cale de urmat sau de solutionarea unei situatii precise, se reduce la câteva momente. Un rezultat exprimat atât valoric cât si fizic al eforturilor si efectelor, în forma grafica sau cifrica este cât se poate de elocvent pentru un fermie r. Desigur sub

214

rezerva conditiilor precizate sau prognozate pentru situatii specifice si pentru orizonturi de timp specificate. Desi implementarea unor astfel de solutii de comunicare presupune un volum important de efort în termeni de formare si un efort financiar deloc de neglijat, rezultatele în comunicare prin prisma fluentizarii si eficientizarii o justifica pe deplin.

services. A complex interrogation concerning a path to follow in solving a precise situation is reduced to several seconds. A result expressed bit physically and financially of the efforts and effects, graphically or in figures is more than eloquent for a farmer. Certainly, under the reserve of the specified or prognosticated conditions for specific situations and precise time horizons. Even if implementing such

4.10. CONTINUITATEA UTILIZARII METODEI Unul dintre obiectivele pe care metoda si le propune consta din transferul moderarii grupur ilor spre unul dintre fermierii membrii. Desigur ca un complex de factori si activitati specifice trebuie sa poata conduce spre o astfel de situatie, descrisa ca fiind ideala. Nerealizarea acestui obiectiv la încheierea unui ciclu complet de rotatie a problemelor nu înseamna un esec. Nu fiecare grup poate beneficia de membrii dornici sa preia o astfel de sarcina, sau dotati în privinta comunicarii / moderarii. Eforturile pe care moderatorul initiator al grupului trebuie sa le depuna pe parcursul derularii activitatilor grupului constau în principal în identificare unui posibil viitor moderator dintre fermieri si în suportul complet pentru „echiparea” acestuia cu instrumentele si metodele de lucru necesare. Principalele elemente de transferat constau din constitutive ale constructiei capacitatii de moderare si nu includ transferul sau construirea de competente

communication solutions supposes an important volume of effort in terms of training and a financial effort not to be neglected, the results in communication through the fluency and efficiency point of view are fully justifying them.

4.10. THE CONTINUITY IN METHOD USE One of the objectives that the method aims to is to transfer the moderation of the groups to one of the member farmers. Certainly, that an entire complex of factors and specific activities should drive to such conditions, described as ideal. Not achieving this goal on the completion of a rotation cycle of the problems does not mean a failure. Not each group has members, willing to undertake this task, or gifted in communication / moderation. The efforts that the initial moderator of the group has to sustain during the development of the activities of the group are mainly to identify a possible future moderator among the farmers and supporting him in “equipping” with the necessary tools and methods. The main

215

profesionale specifice unui agent de consultanta. Acolo unde situatia probeaza existenta unui potential viitor moderator, agentul de consultanta însarcinat cu moderarea curenta a grupului trebuie sa procedeze, asistat de tot suportul necesar din partea celorlalti moderatori si parteneri ai grupului la transferul acelor elemente care sa „activeze” capacitatea de moderator a acelui fermier. Se considera ca fiind cel mai dificil de realizat transferul unui mod de a rationa si analiza cu maxima obiectivitate. Considerând contextul si apartenenta profesionala a viitorului moderator, judecatile emise de acesta vor fi întotdeauna tributare situatiei curente în care acesta sau grupul din care face parte, se afla. De aceea, o atentie deosebita va fi acordata instrumentelor si metodelor specifice de analiza si decizie, obisnuirea viitorului moderator cu operarea într-un mediu complet detasat de elementele personale care pot conduce la abateri sau distorsionari. În situatia în care acest proces de transfer demareaza, pe parcursul derularii primelor cicluri de rotatie ale problemelor, noul moderator va fi asistat îndeaproape de agentul însarcinat cu moderarea initia la pentru a asigura un transfer nefortat spre moderarea interna. Toate acele elemente care nu au putut fi prevazute pe parcursul formarii noului moderator si care pot aparea firesc în derularea vor proceselor putea fi de solutionare a problemelor sau în procesul de comunicare curenta, astfel solutionate cu întreg suportul unui profesionist,

elements to be transferred are represented by the constitutive of the capacity building in moderation and do not include acquiring specific professional competencies of an extension agent. Where the conditions are proving the existence of a potential moderator, the extension agent in charge of the current moderation of the group should proceed assisted by the necessary support form the other moderators and partners of the group to the transfer of those elements which will “enable” the capacity of moderator of that farmer. It is considered that the most difficult transfer to realise is the capacity to judge and analyse with a maximum of objectivity. Considering the context and the professional appurtenance of the future moderator, his judgements will always be tributary to the current situation from which he or the group are coming. Therefore, a special attention will be granted to the specific tools and methods in analysis and decision, accustoming the future moderator with operating in a completely detached environment out of the personal elements, which can drive to deviations or distortions. In the situation when this transfer process begins, during the first problems rotation cycles, the agent in charge of the initial moderation will assist the new moderator closely, in order to ensure a natural transfer to the internal moderation. All those elements which could not be previewed during the formation of the new moderator and which can rise normally in the

216

în speta al agentului de consultanta, calificat pentru aceasta activitate specifica. Putem folosi spre exemplificare numeroase cazuri de grupuri de producatori, specializati în producerea de carne de porc (în zona Sibiului), de lapte (în zona Vatra Dornei), grupuri cu conversie în productie biologica (zona Clujului) sau în agroturism (Reteaua Turistica OVR – Operatiunea Satele Românesti). În toate aceste exemple s-a produs o deplasare spre moderare interna. Procesul a fost asistat si bine furnizat cu expertiza, în unele cazuri cu doze maxime de voluntariat, iar transferul moderarii sa realizat ca o urmare fireasca a dezvoltarii activitatii grupurilor. Desigur ca aceste exemple nu fac altceva decât sa probeze posibilitatea transferului în situatii de succes si pentru metode de lucru în grup altele decât metoda propusa aici. Potentialul situatiei este cel care ne intereseaza si posibilitatea unei astfel de dezvoltari în contextul specific românesc. Realizarea transferului spre moderare interna nu va fi întotdeauna un succes deplin. Multi dinte noii moderatori putând prefera sa renunte la sarcinile specifice noii activitati pentru pozitia de fermier membru al grupului sau putând chiar sa paraseasca grupul. Nu exista garantii depline pentru nici unul dintre procesele care se desfasoara curent în activitatea agricola si cu atât mai mult pentru procese în care natura umana are pozitia centrala. Astfel de situatii ca si acelea î care nu n exista posibilitatea transferului moderarii spre interiorul grupului, spre membrii ridica problema

problem solving development or in the current communication process can b solved with the e entire support of a professional, namely the extension agent, qualified for this specific activity. We can use as example many cases of producer groups specialised in pork production (Sibiu area), milk (Vatra Dornei area), groups for conversion in agro-bio production (Cluj area) or agrotourism (Touristic Network OVR –

Operation Villages Roumains). In all these examples a movement toward an internal moderation occurred. The process has been assisted and furnished with expertise, in certain situation with maximum doses of volunteer work, and the moderation transfer was realised as a natural development of the groups’ activity. Certainly, these examples are proving the possibility of the transfer in successful situations and for different group methods compared to the one proposed here. The potential of the situation is the interest point and the possibility of such development context. Realising the transfer to internal moderation would not be always a complete success. Many of the new moderators can renounce to the specifically tasks in the new activity in the favour of the member position or even leaving the group. There are no complete guarantees for any of the processes currently developing in the agricultural production and even less for those in which the human nature had the central position. in the specifically Romanian

217

continuitatii activitatii în grup. Raspunsurile la aceste întrebari pot fi gasite în justificare initiala a utilizarii metodei. Daca au existat suficiente elemente de justificare în aplicarea metodei pentru structurile care furnizeaza moderatorii initiali, sa spunem structuri de consultanta si extensie agricola, atunci cu siguranta ca utilizarea în continuare a metodei, în mod asistat sau cu implicarea directa a unui moderator – agent de consultanta, nu reprezinta o problema. Reluarea unui nou ciclu complet de rotatie în rezolvarea problemelor, cu un spectru complet nou de solutionat sau continând numai în parte probleme noi, va reprezenta astfel un pas nou în dezvoltarea si utilizarea metodei si nu o reluare a unui proces care nu a reusit pe deplin. Abordarea sanselor de transfer spre moderare interna atunci când ne referim la forma extinsa a metodei conduc spre un rezultat prea putin fezabil. Comple xitatea activitatilor de desfasurat împreuna cu o serie de competente specifice agentilor de consultanta referitoare la linii de productie sau productii complet necunoscute fermierilor „candidati” la moderare, conduc spre imposibilitatea realizarii unui astfel de transfer. De aceea, acest obiectiv se aplica cu precadere formei restrânse si numai acolo unde situatia o permite si justifica stabilirea unui astfel de obiectiv în strânsa concordanta cu structura grupului si cu realitatea. Asa cum mentionam anterior, transferul spre moderarea interna a grupului constituie un obiectiv, dar evaluarea atingerii acestui obiectiv nu trebuie sa impieteze asupra rezultatelor

Such situations together with those in which the possibility of transfer to internal moderation does not exist are raising the problem of continuing the group activity. The answers to these questions can be retrieved in the initial justification of employing the method. If there were enough motivating elements in using the method for the structures providing the initial moderators, namely extension services, then certainly the continuation of the method assisted or with direct involvement of a moderator / extension agent, do not represent a problem. The renewal of a complete rotation cycle, with a completely new spectrum of problems to solve, or containing only partially , new problems, will represent a new stage in developing and employing the method and not a repetition of an incomplete process. Approaching the chances of transfer to the internal moderation when we refer to the extended form of the method is leading to an unfeasible result. The complexity of the activities to develop together with a series of competencies specific to the extension agents regarding production lines or production completely new and unknown to the farmers, “candidates” to the moderation, are driving to the impossibility or realising such a transfer. Therefore, this objective applies preferentially to the restraint form and only where the conditions allows and justifies the establishment of such and objective closely correlated with the group structure and with the reality. As we mentioned earlier, the transfer to

218

obtinute de grup. Poate constitui o situatie ideala, de dorit dar nu una obligatoriu de atins. Acest obiectiv traseaza numai posibilitatea dezvoltarii metodei, suficient de elastica pentru a se putea adapta necesitatilor specifice, si nu un reper de succes.

internal moderation represents an objective, but the assessment in achieving this goal should not be reflected over the group results. It can represent an ideal situation, desirable, but not compulsory in achieving. This objective is marking the possibility of the method’s development, sufficiently elastic to adapt to the specific needs, and not a success milestone.

219

5. PERSPECTIVELE GRUPULUI DE REZOLVARE A PROBLEMELOR

5. THE PERSPECTIVES OF THE PROBLEM SOLVING GROUP

Aceasta

parte

dedicata

simularii

This chapter, reserved to the simulation of the groups’ activities has as main objective to emphasise the possible difficulties in the creation and the functioning of the groups. This part can be extremely useful to the initial moderators in the method for acknowledging the inherent and possible bottlenecks in developing the specific method’s activities. The difficulties, which can interfere in the normal functioning of the method, of Problem Solving Group, are organised in three large categories: difficulties concerning the groups’ creation, difficulties in groups’ functioning and difficulties in continuing / restarting the groups’ activities.

activitatii grupurilor are ca principal obiectiv sublinierea posibilelor dificultati în crearea si functionarea grupurilor. Aceasta parte poate fi extrem de utila moderatorilor initiatori ai metodei pentru a constientiza dificultatile inerente si posibile în desfasurarea activitatilor specifice metodei. Dificultatile care pot impieta asupra unei functionari normale a metodei Grupului de Rezolvare a Problemelor sunt organizate în trei mari categorii: dificultati în crearea grupurilor, dificultati în functionarea grupurilor si dificultati în continuarea / reluarea activitatii grupurilor.

5.1. DIFICULTATI ÎN CREAREA GRUPURILOR În crearea grupurilor, dificultatile majore pe care agentii de consultanta, moderatori ai viitoarelor grupuri, le pot întâmpina sunt legate de contactarea fermierilor, comunicarea cu acestia în scopul extragerii situatiei curente si a problemelor cu care acestia se confrunta, motivarea si atragerea viitorilor membrii spre functionarea în grup si solutionarea în comun a problemelor curente, dificultati legate de structurarea viitoarelor grupuri. Dificultatile de contactare apar cel mai Concerning the group creation, the major difficulties for the extension agents, the moderators of the future groups, are connected to contacting the farmers, to communicate with them for extracting the current situation and their problems, to motivate and attract the future members into the group functioning and common solving of the current problems, difficulties linked to the structuring of the future groups. The contacting difficulties appear the 5.1. DIFFICULTIES IN GROUPS’ CREATION

220

adesea acolo unde agentii de consultanta au o experienta redusa în teren cu fermierii din zona sau în zonele în care activitatea acestora se rezuma la interventii punctuale generate de solicitarile fermierilor. În lipsa contactelor anterioare si a unei activitati desfasurate în comun, în situatii în care agentul de consultanta intra pentru prima data în contact cu fermierii zonei respective, abordarea ideii de lucru în grup trebuie tratata ca fiind un aspect extrem de sensibil. Asa cum mentionam în capitolele anterioare, ideea functionarii în grup nu are nimic de a face cu fostele structuri cooperatiste sau colectiviste si nici cu mai recentele experiente de tip asociativ din agricultura româneasca. Mentinând activa atentia asupra contextului, context în care fermierii au o repulsie manifestata fata de aceste forme, toate generatoare de experiente negative, transferul ideii de rezolvare în comun a problemelor, trebuie sa îmbrace o forma atractiva dar realista. Nici un fermier caruia un agent de consultanta i se adreseaza pentru prima data sau în urma a doua vizite anterioare, izolate în timp, nu va primi cu bratele deschise o idee care presupune o forma de asociere, oricare ar fi ea. Pornind de la aceste considerente, bazat pe experienta de lucru cu fermierii a agentului de consultanta, pe cunoasterea precisa a realitatilor zonei respective, a structurii de exploatare si a problemelor enuntate sau identificate din exterior, pe modelul cultural, traditia si valorile comune ale locuitorilor zonei respective, sarcina

most often there where the extension agents have a reduced field experience with the farmers from the area or from the areas in which their activity is resumed to punctual interventions generated by the farmers’ requests. In absence of the previous contacts and common deve loped activity, in situations where the extension agent encounters the farmers from that area for the first time, approaching the idea of group activity should be treated as a very sensitive aspect. As we mentioned in the previous chapters, the idea of functioning in a group has nothing to do with the previous cooperative or collectivist structures or with the more recent experiences of associative type from the Romanian agriculture. Maintaining active the attention over the context, in which the farmers have a manifested repulsion fro these forms, all generators of negative experiences, transferring the idea of solving in common the problems, should take an attractive but realistic form. No farmer to which an extension agent addresses for the first time or after two pervious visits, isolated in time, will not welcome openly an idea which supposes an association form, regardless its nature. Starting from these considerations and based on the extension agent’s working experience with the farmers, on the precise knowledge of that specific region, of the exploiting structures, and the enounced or identified problems from the exterior , on the cultural model, tradition and common values of the inhabitants of that specific area, the major task of the consultant b ecomes the identification

221

majora a consultantului devine aceea de a identifica portile de acces spre întelegerea principiului si functionarii metodei si identificare si înlaturarea barierelor în calea întelegerii. O prezentarea metodei, a pozitie deschisa si si si sincera în este avantajelor riscurilor dezavantajelor beneficiilor

of the access ways to the understanding of the principle and of the method’s functioning and eliminating the comprehension barriers. An open and sincere position in presenting the advantages and disadvantages of the method, of the risks and the benefits is always preferred in such circumstances. Compromising the farmers’ trust with the smallest detail presented in a different form than the reality, drives inevitably to disparage of the method’ idea, as well as well as for any other method. The introduction of the extension agent in such situations has to be realised after identifying and attracting an opinion leader from that area. Under no other reason the extension agent should try to introduce himself to the farmers he contacts for the first time. The intermediation that an opinion leader from the area can realise after he understood the functioning principle and the idea of the method, will be accompanied in the eyes of the farmers by a trust validation, by a formal pre-accept from his side. Certainly, this is only opening the way and an important number of steps should be accomplished before the farmers can be attracted on the method way. Nevertheless, the major difficulties concerning the contacting, on those areas where no pervious links existed with the farmers, are solved. One of the classical examples is represented by the contacting difficulties of the former agricultural extension services, from the General Directions for Agriculture and Food

întotdeauna de preferat în astfel de situatii. Compromiterea încrederii fermierilor cu cel mai mic detaliu prezentat într-o alta forma decât aceea reala, conduce inevitabil spre compromiterea ideii metodei, ca de altfel, a oricarei alte metode. Introducerea agentului de consultanta în astfel de situatii trebuie realizata dupa ce în prealabil a fost identificat si atras un lider de opinie din zona. Sub nici un alt pretext agentul de consultanta nu va încerca sa se introduca singur fermierilor pe care îi contacteaza pentru prima data. Intermedierea pe care un lider de opinie din zona o poate realiza dupa ce a înteles principiul de functionare si ideea metodei, va fi însotita astfel în ochii fermierului contactat de o validare de încredere, de un pre-accept formal din partea acestuia. Desigur ca aceasta este doar deschiderea de drum si ca un numar important de pasi mai trebuie urmat înainte ca fermierii sa poata fi atrasi pe cale a metodei. Dar dificultatile majore legate de contactare, acolo unde nu existau legaturi anterioare cu fermierii zonei, sunt rezolvate. Unul dintre exemplele clasice este constituit de dificultatile de contactare ale fostelor servicii de consultanta agricola, de pe

222

lânga Directiile Generale pentru Agricultura si Industrie Alimentara (DGAIA), înainte ca acestea sa migreze în Oficiile Judetene de Consultanta Agricola (OJCA). În judetul Timis, activitatea conjugata a unor echipe ale Universitatii de Stiinte Agricole a Banatului din Timisoara si ale DGAIA au reliefat, fara exceptie, lipsa unor contacte consistente ale administratiei agricole locale în mediul agricol. Mai mult, la discutiile purtate cu fermierii, rezervele acestora în în exprimare chiar daca au fost considerabile administratiei prezenta reprezentantilor acestia

Industry (D.G.A.I.A.), before they moved into the County Offices for Agricultural Consulting (O.J.C.A.). In the Timis County, the joint activity of the teams from the Banat’s University of Agricultural Sciences and from DGAIA reveal with no exception, the lack of consistent contacts of the local agricultural administration in the agricultural environment. Moreover, on the discussions with the farmers, theirs reserves on expression were considerably higher in the presence of the agricultural administration representatives, even if those represented the agricultural extension department and therefore were in the service of the farmers. The farmers’ inhibition disappeared immediately when the discussions excluded the DGAIA representatives. In addition, from the middle of 1998, the Direction for Agricultural Extension (the structure before the OJCA), has been dissolved inside the DGAIA Timis. Certainly that the reserves expressed by the farmers are reasonable especially when the expressed interest is punctual, purely professional and distant, from a superior position. Our example emphasise the fact that in precise circumstances, according to previous developments and recent evolutions , certain partners can be placed considerably closer to the farmers community than the development actors which by definition should be integrated in those communities. The joint effort or a real partnership between those, can lead to a punctual solution for this situation, until the normality is restored, concerning these relations.

agricole,

reprezentau departamentul pentru consultanta agricola si deci erau în slujba fermierilor. Inhibitia acestora a disparut imediat ce discutiile au exclus reprezentantii DGAIA. De altfel, la jumatatea Consultanta Timis. Desigur ca rezervele manifestate de catre fermieri sunt justificate, mai ales atunci când interesul exprimat este unul punctual, pur profesional si distant, de pe o pozitie de superioritate. Exemplul nostru vine sa sublinieze faptul ca în situatii precise, functie de dezvoltarile anterioare si de evolutiile recente, unii parteneri pot fi mult mai aproape de comunitatile fermierilor decât acei actori ai dezvoltarii care prin definitie ar trebui sa se gaseasca integrati cu aceste comunitati. Activitatea conjugata sau un parteneriat real între acestia poate conduce la rezolvarea punctuala a anului 1998, Directia pentru Agricola (structura anterioara

OJCA), a fost dizolvata din cadrul DGAIA

223

acestei situatii, pâna la restaurarea starii de normalitate în privinta acestor relatii. O a doua problema majora pe care agentii de consultanta o pot întâmpina în procedurile de formare a grupurilor o reprezinta dificultatile de comunicare cu fermierii. Aceste dificultati se pot datora atât emitatorului, în cazul nostru, agentul de consultanta ca viitor moderator, cât si receptorilor, adica fermierilor, viitorii membri ai grupului. Dificultatile cauzate de agentul de consultanta pot fi datorate unei formulari nepotrivite sau incorecte a mesajelor adresate fermierilor. Nu trebuie sa uitam ca fermierii nu au beneficiat înca de o activitate specifica desfasurata de catre agentul de consultanta care sa îi ajute în decodificarea mesajelor complexe. Barierele comunicarii sunt înca prezente sau proaspat înlaturate, ceea ce nu creeaza înca o stare de confort în comunicare pentru fermieri. De aceea proiectarea si constructia mesajelor trebuie sa tina cont în primul rând de stadiul atins de fermieri în întelegerea si decriptarea continutului acestora. Acolo unde exista deja o experienta anterioara de activitate de grup cu rezultate satisfacatoare pentru fermieri, exista si o sursa de informatii legate de nivelul de întelegere, de continutul mesajelor vehiculate anterior si de forma acestora. Daca însa astfel de experiente anterioare au fost generatoare de insatisfactii profunde pentru fermieri, continutul respectivelor experiente trebuie analizat temeinic pentru a evita orice suprapunere în exprimare sau evocari

A second major problem that the extension agents can meet during the procedures of groups’ creation is represented by the communication difficulties with the farmers. These difficulties can be due to the sender, in our situation the extension agent as future moderator of the group, but also to the receivers, the farmers, as future members of the group. The difficulties caused by the extension agent can be due to an improper or incorrect formulation of the messages addressed to the farmers. We should not forget that the farmers have not benefited yet from the specific activity developed by the extension agent, which can support them in the complex message decoding. The communication barriers are still present or recently removed circumstances, which does not create a comfortable communication situation for the farmers. Therefore, designing and building the messages should take into account firstly the farmers’ achieved stage de in understanding and decrypting the content. On those situations where a pervious experience of group activity, with satisfactory results exists, there is an information source concerning the understanding level, the content of the transferred messages and their shape. If the anterior experiences generated deep dissatisfactions to the farmers, the content of those occurrences should be carefully analysed in order to avoid any superposing in expressions or illustrations, which can revive the previous discomfort feelings. There are situations on which no such elements are present,

224

care ar putea readuce în actualitate sentimentele de inconfort anterioare. Exista situatii în care nici un astfel de element nu este prezent, situatie în care agentul de consultanta va trebui sa se ghideze folosindu-se de sondarea reactiilor. Formularea si exprimarea agentului de consultanta este cheia înlaturarii acestor dificultati. Experienta are un cuvânt greu de spun în aceasta situatie. Acolo unde aceasta experienta este absenta se i pune o formare / educare în m sensul deprinderii unui instrumentar minim si a cunostintelor necesare de catre agentii de consultanta înainte ca acestia sa intre în contact cu fermierii în abordarea subiectului Grupurilor de Rezolvare a Problemelor. Controlul reactiilor agentului de consultanta la discutiile cu fermierii este cel putin la fel de important si relevant pentru proces ca si continutul, forma si orientarea discutiilor. Un nivel superior al controlului si o evitare a reactiilor de tip reflex se impune în conduita agentilor. În activitatea de teren, pentru o structura universitara de consultanta agricola, în zona Craiovei, unul dintre agentii de consultanta a fost înlocuit la mai putin de doua luni de la începerea activitatii. Motivele care au condus la aceasta decizie, au fost constituite de comportamentul acestui, bazat pe reactii primare puternice si agresive în activitatea directa cu fermierii, o prezentare generala, personala, ce nu se potrivea profilului si promovarea de interese personale în detrimentul activitatii desfasurate. Înlocuirea la timp a agentului de consultanta a permis salvarea

circumstances on which the extension agent should guide himself using reactions’ survey. The formulation and the expression manner of the extension agent is the key issue on removing these difficulties. The experience attains a critical mass on this situation. On those situations where this experience is absent a formation /education is necessary for acquiring a minimal set of tools and the required knowledge by the extension agents before the encounter the farmers in approaching the Problem Solving Group subject. The reactions’ control of the extension agent during the discussions with the farmers is at least of the same importance and relevance for the process as the content, the shape and the orientation of the discussions. A superior control level and avoiding the reflex reactions are imposed in the agents’ behaviour. On the field activity, for a university structure in agricultural extension, in the Craiova area, one of the extension agents has been replaced after less than two months from the beginning of the activity. The reasons which lead to this decision where founded on his behaviour , based on strong and aggressive basic reactions in the direct activity with the farmers, a personal, general presentation which did not fit the profile and promoting personal interests in the detriment of the developed activity. The replacement on time of the extension agent allowed the prestige’ rescue of the extension office from the agricultural faculty and earning the farmers’ interests.

225

prestigiului biroului de consultanta de pe lânga facultatea de agricultura si câstigarea interesului fermierilor. Dificultatile care sa pot sa survina datorita fermierilor sunt legate de nivelul si calitatea perceptiei acestora. Cel mai adesea se impune o munca anterioara de pregatire pentru a corecta o perceptie distorsionata despre pozitia agentului de consultanta, despre interesele pe care acesta le reprezinta, cât si a structurii careia acest agent apartine. Nu numai perceptia asupra pozitiei agentului de consultanta constituie o dificultate de comunicare, ci frecvent, amplasarea fermierilor pe pozitii de rezistenta fata de initiative venite din exteriorul comunitatii. Depasirea acestor bariere se poate face numai prin crearea unui mediu de confort care sa sublinieze corect pozitia pe care fermierul o detine în mod curent, importanta acesteia ca si posibilitatile Agentul de dezvoltare sa si perspectiva. intereselor trebuie coalizeze in next

The difficulties, which can rise due to the farmers, are connected to the level and the quality of their perception. Frequently, a previous preparation work is required in order to correct a distorted perception about the extension agent’s position, about the interests he represents, and about the structure to which he belongs. Not only the perception over the extension agent’s position constitutes a difficulty communication, to initiatives only by but coming creating frequently from a the

emplacement of the farmers on resistant positions outside community. Over passing these barriers can be realised comfortable environment, which can underline correctly the current position of the farmer, its importance and the development possibilities and the perspectives. The agent should ally to the framers interests in order to eliminate their resistance in accepting the initiatives. One of the most important elements of the communication difficulties with the farmers and which occurs due to both participant sides is represented by the interpretation of the farmers’ cele mai importante reaction and the content of their communication. Again, the experience and the professional knowledge, the acquired competencies of the extension agents should allow them to decode correctly and completely the farmers’ messages. Both sides should be prepared carefully for these first contacts. The content and the form of the designed messages, altered for different zones and farmers, their transmission mode, the preparation of the

fermierilor pentru a putea înlatura rezistenta în acceptarea initiativelor. Unul dintre elemente ale dificultatilor de comunicare cu fermierii si care se datoreaza în egala masura ambelor parti participante la comunicare este constituit de interpretarea reactiei si continutului comunicarii fermierilor. Din nou experienta si cunostintele profesionale, competentele atrase ale agentilor de consultanta trebuie sa le permita acestora o interpretare corecta si completa a mesajelor fermierilor. Ambele parti trebuiesc

226

pregatite cu atentie pentru aceste prime luari de contact. Continutul si forma mesajelor proiectate, diferit pentru zone si fermieri diferiti, modul de transmitere a acestora, pregatirea receptorilor pentru continutul mesajelor si pentru o receptie si perceptie corecta, activitatile preliminare, decriptarea corecta a mesajelor de raspuns si a reactiilor, toate se reunesc într-un complex de masuri ce pot asigura eliminarea posibilelor dificultati de contactare si comunicare cu fermierii. O categorie aparte de probleme o constituie dificultatile de motivare a fermierilor. Întrucât acceptul la participare în cadrul metodei depinde esential de motivare, activitatea de transfer a elementelor motivante din partea agentului de consultanta spre fermier este cruciala. Adesea fermierii sunt împiedicati sa-si proiecteze propriul interes în viitorul apropiat din cauza unei perceptii distorsionate sau a întelegerii gresite a implicatiilor pe care unele modificari le pot avea asupra lor si a fermei. Motivul principal este reprezentat de o abordare limitata la scara fermei sau a imediatei vecinatati, în situatiile cele mai fericite la scara comunitatii de fermieri din care acesta face parte. Aceasta scara redusa si perspectivele pe care le ofera în viziunea proprie a a fermierului de demotiveaza puternic orice participare. Sarcina principala agentului consultanta în acest context este aceea de a oferi un tablou complet al situatiei în care se poate regasi fiecare fermier, cadru în care acesta poate

receivers for a correct reception and perception, the preliminary activities, the correct decryption of the answer messages and of the reactions, they are all regrouped in a complex of measures which can eliminate the possible contacting difficulties and communication problems with the farmers. A special category of problems is represented by the difficulties on motivating the farmers. As the participating accept in the method depends critically on motivation, the activity of transferring the motivating elements from the extension agent to the farmer is essential. Often, the farmers are prevented from projecting their own interest in the near future due to a distorted perception or misunderstanding of the implications that certain changes can have over them and their farm. The main reason is represented by a limited approach on the scale farm or the immediate neighbourhood, the most fortunate situations extending to the scale of the farmers’ community to which he belongs. This reduced scale and the offered perspective in his own vision strongly un-motivates the farmer in any participation. The main task of the extension agent in this context is to offer a complete picture of the entire situation inside which each farmer can retrieve himself , a frame in where he can find his interests. Such a construction is relatively laborious and includes fine elements in interpreting and realising the projections. Certainly, the central motivation as in any business consists of ameliorating the

227

sa-si

regaseasca

interesele.

O

astfel

de

economical situation. This amelioration is the central motive of the method, even if the immediate manifesting forms are frame improvements or indirect enhancements, which are reflected less obviously in the near future. The entire situation that can lead to a motivating formulation for the farmer is based on a projection. Even if the projection is supported by real elements and possible evolutions , it has to be formulated with extreme caution, on that way that the interfering deviations during the development could not create a frustrations or remorse to the farmers. Moreover, a very high level of the projection can lead to deep dissatisfactions next to the situations created by solving the problems. The respective projections together with correct, complete and realistic interpretations should offer motivating support to the farmers but also markings for their future activities. As we mentioned in the introductory chapters the method addresses mainly the farmers. This means that it does not cover those subsistence and hobby farms. As a result, it does not address those farmers, which are structurally unmotivated. Finally, a fourth category of problems connected to the group’ creation is represented by the difficulties in structuring the groups . This category of difficulties is internal and addresses only the future moderators. The possible solutions are coming from the joint activity of the moderators during the groups’ creation stages. An effective and constant

constructie este suficient de laborioasa si incumba elemente de finete ale interpretarii si realizarii proiectiilor. Evident ca motivatia principala, ca în situatia oricarei afaceri, consta din ameliorarea situatiei economice. Aceasta ameliorare este mobilul de baza al metodei în sine, chiar daca formele de manifestare imediata sunt îmbunatatiri ale cadrului, sau reparatii indirecte, care se reflecta la un nivel mai putin evident în viitorul imediat. Toata situatia care poate conduce la formularea unei motivatii pentru fermier este însa o proiectie. Si desi aceasta proiectie se bazeaza pe elemente din real si pe evolutii probabile, ea trebuie formulata cu mare atentie, astfel încât abaterile care pot surveni pe parcurs sa nu creeze un sentiment de frustrare sau vinovatie fermierilor. Mai mult, un nivel foarte înalt al proiectiei poate conduce la insatisfactii profunde fata de situatiile create prin solutionarea problemelor. Proiectiile respective împreuna cu interpretari corecte, complete si realiste trebuie sa ofere suport de motivare fermierilor dar si repere pentru activitatile viitoare ale acestora. Asa cum spuneam în capitolele introductive, metoda se adreseaza în principal fermierilor. Adica nu introduce în datele problemei toate acele forme de exploatare de subzistenta si hobby. Prin urmare nu se adreseaza unor fermieri demotivati structural. În fine, o a patra categorie de probleme legate de crearea grupurilor este reprezentata de

228

dificultatile de structurare a grupurilor. Aceasta categorie de dificultati este una interna si adreseaza Solutionarile numai posibile viitorii vin din moderatori. concertarea

communication can reduce considerably these difficulties. The opinions and observations exchange together with the farmers’ movements in the structuring of the future groups is extremely important and essential for the extended form of the Problem Solving Group. On this way, the risk of “skipping” farmers which are interested and motivated and who can influence the community opinion is avoided. The structuring difficulties can occur also due to a number too large of farmers who fit the profile of the future group. A decision in this direction is extremely difficult. The extension agent, as a future moderator of the group should be partially discharged of this task or closely supported. From effectiveness reasons concerning the functioning of the future group, the rotation of the problems to solve and the moderation and communication possibilities, as well as the financial constraints, the group size cannot be too large. The farmers fitting the profile can also be associated to the group as duplicators and not active members or can be attached to other extended groups and delocalised according to the situation. This situation can generate dissatisfactions and frustrations in terms of preferences. Therefore, under the constraint of a maximal number of farmers admitted for the future group, the future members should have the first option. Manifesting this option should be realised under the moderation of the extension agent and benefiting of his all support.

activitatii moderatorilor în etapele de creare a grupurilor. O comunicare efectiva si constanta poate reduce considerabil aceste dificultati. Schimbul de opinii sau observatii ca si schimbul de fermieri în structurarea viitoarelor grupuri este extrem de importanta si esentiala formei extinse a metodei Grupului de Rezolvare a Problemelor. Astfel, sunt eliminate riscurile de necuprindere a unor fermieri interesati si motivati si care pot influenta opinia comunitatii din care acestia fac parte. Dificultatile de structurare pot sa apara si datorita unui numar prea mare de fermieri care se potrivesc profilului viitorului grup. Decizia în acest sens este extrem de dificila. Iar agentul de consultanta, viitor moderator al grupului trebuie degrevat partial de aceasta sarcina sau sprijinit îndeaproape. Din ratiuni de efectivitate a functionarii viitorului grup, a rotatiei problemelor în rezolvare si a posibilitatilor de comunicare si moderare, ca si sub constrângerea unor elemente de natura financiara, talia grupului nu poate fi prea mare. Fermierii care corespund profilului pot fi asociati grupului ca replicanti, deci nu membrii activi sau pot fi atasati altor grupuri de forma extinsa si delocalizate, functie de situatie. Aceasta poate genera nemultumiri si frustrari sub aspectul preferintelor. De aceea, sub constrângerea numarului maxim de fermieri admisi pentru un grup, viitorii membrii trebuie sa

229

poata avea prima optiune. Manifestarea acestei optiuni trebuie realizata sub moderarea agentului de consultanta si beneficiind de întreg suportul acestuia. 5.2. DIFFICULTIES IN GROUPS’ FUNCTIONING Certain difficulties that may frequently 5.2. DIFICULTATI ÎN FUNCTIONAREA GRUPURILOR Unele dintre dificultatile care pot sa apara în mod frecvent în functionarea grupurilor sunt legate de nesolutionarea completa a problemelor legate de comunicare si motivare ca si de posibila agravare a acestor aspecte. Problemele etapei anterioare aparent rezolvate sau tratate superficial se pot regasi si în functionarea grupurilor, însa de aceasta data la o anvergura mult superioara. Asa cum aminteam si pe parcursul capitolelor anterioare, principiul de baza al metodei conta din partajarea experientelor si opiniilor fermierilor, utilizând în acest scop mijloacele si canalele cele mai simple, la îndemâna fermierilor si din contactul si participarea nemijlocita a acestora. Este o evidenta faptul ca în lipsa unei motivatii, sau în prezenta unei motivatii insuficiente, nici un fermier nu va subscrie participarii la metoda. Un accept formal, din curiozitate si / sau necesitate trebuie motivat în continuare. Prin urmare, dupa efortul depus pentru a oferi suficient suport motivational pentru implicarea în metoda , este necesara o continuare a determinarii pe tot parcursul acompanierii metodei de catre agentul occur in groups’ functioning are connected to incomplete solving of the problems linked with the communication and motivation issues and the possible aggravation of these aspects. The issues of the previous stage, apparently solved or treated superficially can be retrieved in the groups’ functioning, only this time on a superior dimension. As we mentioned on the previous chapters, the basic principle of the method consist on sharing experiences and opinions among farmers, employing on this purpose the most simple means and channels, easy to handle by farmers, and from the contact and the imperative participation of them. It is obvious that in the absence of a motivation or in the presence of an insufficient motivation, no farmer will subscribe to participate to method. A formal acceptance, from curiosity and / or from necessity has to be motivated in continuance. As a result, after the effort spent on offering enough support for motivation, during the in the method method’ involvement, it is necessary to continue the determination entire accompanying by the extension agent. The moderator can find sufficient motivational resources from the other participating farmers, even if employing direct

230

de consultanta. Acesta poate gasi suficiente resurse în motivarea membrilor la ceilalti fermieri participanti, desi utilizarea de comparatii directe este un subiect relativ sensibil si trebuie utilizata cu prudenta. Forma cea mai potrivita ar fi utilizarea ca resurse a participantilor din grupuri paralele, participante la reteaua Grupurilor de Rezolvarea a Problemelor. Astfel, prin absenta contactului direct cu persoana, elementele pot fi transferate cu o rata de acceptare superioara. Exista si situatii în care punerea în contact a doi sau mai multi fermieri pot oferi acel suport necesar în motivare. Rezolvarea nu presupune decât aducerea în contact direct a fermierilor implicati sau interesati si comporta deci numai aspecte de natura logistica în rezolvare. Experienta noastra în crearea grupurilor de producatori, demonstreaza ca aducerea în contact a fermierilor potential interesati este singurul pas absolut necesar. Schimburile realizate de acestia dupa prima intermediere se dezvolta exponential, iar contactele apar si se mentin chiar în afara cadrului organizat. Astfel, una dintre experientele dezvoltate cu unul dintre fermieri a fost replicata de catre ceilalti membrii fara a mai fi nevoie de interventia structurii de consiliere. Mai mult acestia au procedat la replicare fara a mai avea nevoie de acceptul structurii, dupa care au comunicat si comentat rezultatele obtinute la un nivel superior al satisfactiei înregistrate. Nucleul colaborarii se constituie aproape natural, atunci când conditiile minime,

comparison is a subject relatively sensitive and should be employed with care. The most appropriate form would be to use as resources the participants from the parallel groups, participating in the network of the Problem Solving Groups. On this way, by absence of direct previous contact with the person, the elements can be transferd with a higher accepting rate. There are situations on which bringing in contact two or more farmers can offer the necessary support in motivation. Resolving supposes only the contact intermediation of the involved or interested farmers and demands only logistical aspects to be solved. Our experience in creating producer groups demonstrates that bringing the potentially interested farmers is the only necessary step to accomplish. The exchanges they realise after the first intermediation are developing exponentially , and the contacts rise and maintain even outside the organised frame. On this way, one of the experiences developed with one of the farmers was duplicated by the other members without requiring the intervention of the advising structure. Moreover, they have proceeded to the duplication without asking for the office agreement, after which they communicated and commented the achieved results on a superior level of the recorded satisfaction. The core of the collaboration is constituted almost naturally when the minimum required conditions, mainly the own interest of the farmers are acquired. Therefore, the in itiative is necessary to gather these farmers and to create

231

reprezentate în principal de interesele proprii fiecarui fermier, sunt întrunite. Este, însa, nevoie de initiativa pentru a reuni acesti fermieri si de crearea cadrului care sa ofere valabilitate si încredere. Motivarea trebuie deci sa ramâna o preocupare permanenta a moderatorilor. Orice elemente legate de esecuri, la orice scara s-ar putea produce ele, de satisfactii reduse pe parcursul solutionarii probleme lor pot conduce cu usurinta la demotivare. Unul dintre factorii motivanti cu cea mai puternica influenta este acela legat de pozitia grupului. La o actualizare curenta a pozitiei si influentei grupului asupra partenerilor, asupra celorlalti actori care opereaza pe aceeasi piata sau au tangenta cu domeniul agriculturii, la pozitia pe care autoritatile o pot avea fata de grupuri si de reteaua acestora si la pozitia curenta a structurii de consultanta care ofera moderatorul initiator, sunt generate suficiente elemente care confera forta si prestigiu statutului de apartenent la grup. Reflectarea constanta a imaginii grupului împreuna cu perceptia exteriorului, inaccesibile altfel fermierilor membrii, ofera elemente concrete care motiveaza continuarea activitatii în cadrul grupurilor. Fiind astfel o forma organizata care reuneste actorilor nu numai membrii direct sau profesiei indirect de în agricultor dar si reprezentanti si structuri ale implicati agricultura, grupurile, ca retea sau entitati separate devin focare de putere în reprezentarea intereselor profesionale. Desigur ca aceste

a frame, which can offer validity and confidence. Motivating has to remain a permanent concern for the moderators. Any elements linked to failures, at any scale they can occur, of reduced satisfactions during the problem solving can easily drive to un-motivation. One of the motivating factors with the strongest influence is represented by the group position. On a current update of the group’s position and influence over the partners, and the other actors operating on the same market or tangential to agriculture, to the position that authorities can have next to the groups or their network and to the current position of the extension moderator, structure sufficient providing elements the initial conferring

prestige and force to the members status are generated. Reflecting constantly, the image of the group together with the external perception, inaccessible to the member farmers, brings concrete elements, which are motivating in continuing the group activity. Being an organised form regrouping not only farmers but also representatives and structures of the actors involved directly or indirectly in agriculture, the groups, as network or separate entities become sources of force in representing the professional interest. Certainly that these elements will not be used firstly in motivation, but evocating on permanent bases the current development of the group position by comparison with the environment in which operates and with the established relations with the other partners constitutes an element which

232

elemente nu vor fi primele utilizate în motivare, dar evocarea permanenta a dezvoltarii pozitiei curente a grupurilor prin raport cu mediul în care opereaza si cu relatiile care se stabilesc cu ceilalti participanti constituie un element care mentine sau poate conduce la cresterea gradului de implicare prin motivare. Motivarea prin raport cu factorii interni si externi grupurilor si dezvoltarile acestora se pot realiza numai utilizând curent o comunicare eficienta. Asa cum mentionam în capitolul anterior, una dintre sarcinile curente ale moderatorilor grupurilor consta din asigurarea comunicarii. Aceasta asigurare presupune, asa cum spuneam, pregatirea fermierilor pentru comunicare, alese, transferul fluentei metodelor si frecventei si în instrumentelor adecvate formelor de comunicare asigurarea comunicare, obisnuirea fermierilor cu utilizarea canalelor de comunicare deschise în acest scop. Comunicarea este deci esentiala functionarii metodei, asigurarii continuitatii în utilizare, nivelului rezultatelor, gradului de satisfactie care însoteste rezultatele. Oferirea de mijloace si instrumente specifice, eforturile de formare / educare în utilizarea acestora, eforturile de stimulare a utilizarii lor si constientizarea necesitatii, toate acestea sunt eforturi depuse în mod constant de catre moderatori pe parcursul desfasurarii activitatii în cadrul metodei. Importanta comunicarii este specifica metodelor de grup utilizate în consultanta , dar în cazul metodei de fata particularitatea o reprezinta importanta deosebita a comunicarii la scara

maintain or increase the involvement degree through motivation. Motivating by comparison to the internal and external factors and to their development can be realised only by currently employing and efficient communication. As we mentioned in the previous chapter one of the current tasks of the moderators mentioned, consists to prepare of the ensuring farmers the for communication. This ensuring supposes, as

communication, to transfer the adequate methods and tools for the chosen communication forms, to ensure the fluency and the frequency in communication, to accustom the farmers with the use of the communication channels opened on this purpose. Communication is therefore essential to the method functioning, to ensure the continuity in use, the level of the results, and the satisfaction degree accompanying the achieved results. Offering means and specific tools , the efforts in training / education fro their use, the efforts on stimulating their employment and the awareness of the necessity, all those are efforts constantly spent by the moderators during the activity development inside the method. The importance of the communication is specific to the group methods employed in extension, but for the present method, the particularity is represented by the special importance of the communication on the group scale, internally. For the proposed method, the communication is developed on four specific levels: intern to the group, inter-groups, between

233

interna grupului. În cazul metodei propuse, comunicarea se desfasoara de fapt pe cele patru niveluri specifice: intern grupului, intergrupuri, între gr upuri si parteneri si cu exteriorul grupurilor. Aceasta este si ordinea pe scara importantei acestora în balanta functionarii metodei si secvential acestea trebuiesc tratate functie cu pozitia si importanta pozitiei pe care o ocupa. Pentru asigurarea functionarii în parametrii normali, comunicarea ramâne cheia de bolta a metodei. Desi acestea sunt dificultatile majore care pot sa apara pe parcursul desfasurarii activitatilor în cadrul grupurilor, acestea nu sunt singurele. Neîntelegeri între membrii grupului pot sa apara ca în orice alta comunitate. Nu o sa analizam aici posibilele surse ale acestora, dar trebuie sa mentionam ca acestea nu vor fi tratate în cadrul grupului chiar daca sursa este de sorginte interna activitatii. Motivul este posibilitatea aparitiei partizanatului si potentiala scindare a grupului. Moderatorul trebuie sa trateze cu tact astfel de aspecte si sa canalizeze discutiile purtate cu fermierii implicati spre o situatie de echilibru. Cunostintele sale în domeniul managementului resurselor umane trebuie sa îi poata permite o solutionare si aplanare a conflictului fara ca acesta sa aiba efecte asupra functionarii curente a grupului. Una dintre situatiile înregistrate curent în practica româneasca, atât în dezvoltarea agricola, cât si în dezvoltarea rurala, este reprezentata de prezenta unor „pietre tari” în interiorul aceleiasi comunitati. Opiniile dezvoltate nu vor fi neaparat

groups and partners and with the outside group. This is also the ranking on the importance and on the balance of the method’s functioning and each sequence has to be treated according to its position and to the position’s importance. For ensuring the functioning, in normal parameters the communication remains the key issue. Even if these are the major difficulties, which may occur during the groups’ activity development, they are not the only ones. Misunderstandings between the members can occur as in any other community. We would not analyse here their possible sources, but we have to mention that these problems will not be treated inside the group, even if their origin is internal. The reason is represented by the possibility of alliances creation and the cleavage of the group. The moderator should treat with care these aspects and direct the discussions with the involved farmers to an equilibrate situation. His knowledge in the field of the human resources management should allow him the solving and the conflict accommodation without affecting the current functioning of the group. One of the situations currently recorded in the Romanian practice, both in agricultural and rural development, is represented by the existence of the „hard stones” inside the same community. The developed opinions will not necessarily be in contradiction but certainly different, especially those concerning the future orientations. On this, way parallel solutions will be adopted only to demonstrate that a different way but the one promoted by one of the members

234

contradictorii, dar cu siguranta diferite, în special cele referitoare la directiile orientarii viitoare. Astfel, vor fi adoptate solutii paralele doar pentru a demonstra ca o alta cale decât aceea promovata de catre unul dintre membrii, sau chiar de majoritatea grupului, poate produce rezultate superioare. Desi, practic, aceste dezvoltari nu au un întotdeauna un efect negativ asupra desfasurarii activitatii grupului, ele pot conduce la aparitia de tensiuni si la dispersarea resurselor. Astfel de situatii apar frecvent la utilizarea fondurilor pentru investitii în infrastructura sau la implementarea de solutii tehnice importante ca amploare, volum si impact. Un management defectuos al functionarii grupului poate conduce la întârzieri în aplicarea solutiilor, întârzieri care pot compromite rezultatele estimate în rezolvarea problemelor. Aceste probleme legate de slaba calitate a managementului grupului se datoreaza exclusiv activitatii moderatorilor sau implicarii insuficiente a acestora în activitati. Prezenta unei retele a grupurilor permite o concertare a activitatii acestora si o monitorizare permanenta a activitatii moderatorilor. Se pot elimina astfel o serie de carente în functionare, posibile întârzieri si se conduce spre o consiliere interna reciproca. Implicarea si angajarea reala moderatorilor initiatori în metoda, familiarizarea si solidarizarea cu situatia curenta a fermierilor membrii ai grupului, apropierea de acestia, conduc spre succesul metodei.

or even the majority of the group can return superior results. Even if practically these developments do not have a negative effect over the group’s activity, they can drive to tensions and dissipates the resources. Such situations occur frequently when employing the funds for infrastructure investments or implementing new technical solutions, important as volume and impact. A defective management in group functioning can lead to delays in applying the solutions , delays which can compromise the estimated results in problem solving. These problems linked to the poor quality of the group management moderators’ are due or exclusively their to the activity insufficient

involvement. The presence of a network of groups allows a synchronising of their activity and a permanent monitoring of the moderators’ activities. On this way, can be eliminate a considerable series of bottlenecks in functioning, possible delays and leads to an internal reciprocal advising. The involvement and the real commitment of the initial moderators in the method, the familiarity and the solidarity with the current situation of the farmers, members of the group, approaching them, are all leading to the method’s success.

235

5.3. DIFICULTATI ÎN CONTINUAREA / RELUAREA ACTIVITATII GRUPURILOR Elemente legate de aceste dificultati au fost deja relatate în partea care trateaza continuitatea si perenitatea metodei. Dificultatile majore sunt legate de nivelul rezultatelor si implicit de nivelul satisfactiei fermierilor. Desi participarea la metoda din partea fermierilor presupune un efort minim, justificarea participarii presupune rezultate. Iar nivelul acestor rezultate trebuie sa fie în acord cu asteptarile sau superior. Asa cum mentionam în partea dedicata aspectelor de continuitate în utilizarea metodei, rolul moderatorului în prezentarea proiectiilor rezultatelor posibile, actualizarea permanenta a acestora si corelarea nivelului solutiilor cu situatia reala ca si prezentarea într-o forma cât mai accesibila fermierilor a riscurilor si implicatiilor acestora este esentiala pentru nivelul satisfactiei. Pentru a fi determinati sa participe la un nou ciclu complet de rotatie a problemelor, sau chiar pentru a trece la etapa urmatoare în "asolamentul" problemelor, pentru a solutiona problema urmatoare, fermierii au nevoie de motivatie. Iar mobilul continuarii în aceasta situatie este succesul, întrucât motivatia principala este data de rezultate. Managementul satisfactiei este deci componenta de baza cu care moderatorii pot opera în asigurarea continuitatii utilizarii metodei. Structura grupului poate suferi modificari de la un ciclu complet de rotatie a

5.3. DIFFICULTIES IN CONTINUING / RESTARTING THE GROUPS’ ACTIVITY The elements linked to these difficulties were already presented in the part treating the continuity and the sustainability of the method. The major difficulties are represented by the level of the achieved results and implicit ly by the satisfaction level of the farmers. Even if participating to the method supposes a minimum effort from the farmer’s side, justifying the participation supposes results. The level of these results has to be in accordance or superior to the farmer’s expectations. As we have mentioned on the part reserved to the continuity of the method, the moderator’s role in presenting the projections of the possible results, permanently updated and correlating the solution level with the real conditions as well as presenting the risks and their implications in the most accessible form for the farmers, is essential for the satisfaction level. In order to determine them to participate to a new complete cycle of problem rotation, or even for passing on the next stage in the problems’ “rotation” (like crop rotation), to solve the next issue, the farmers need motivation. In addition, the central reason of continuing this situation is the success, as the principal motivation is given by results. The satisfaction management is therefore, the basic component in the moderators’ operating mode for ensuring the continuity in the method’ employment. The group structure can suffer

236

problemelor la altul. Unii fermieri, mai putin multumiti de rezultatele obtinute, pot parasi grupul în timp ce ati fermieri interesati de utilizarea metodei pot fi atrasi spre grup. Aceasta modificare a numarului membrilor, în limite care sa nu pericliteze pozitia metodei, este de asteptat, desi nu la un volum important. Daca metoda este utilizata în parametrii la care a fost proiectata si ajustata corespunzator pentru a raspunde nevoilor specifice ale membrilor, fiecare dintre fermierii membrii ar trebui sa poata sa gaseasca suficiente motive pentru a ramâne în grup, chiar daca motivatia lor nu este legata în primul rând de nivelul rezultatelor atinse în imediat. Modificarile de structura a grupurilor reiau o serie de eforturi specifice pentru etapele de formare / creare a grupurilor, din parte moderatorilor. Pentru situatiile unde numarul de membrii atrasi pentru un ciclu nou este relativ important, volumul de activitate specifica pentru introducerea proportional. Pot exista situatii în care fie datorita numarului redus de membrii, fie datorita costurilor de moderare specifice, grupurile pot rearanjate, atasând membrii existenti altor grupuri, sau unind grupuri de forma restrânsa într-unul sau mai multe grupuri de forma extinsa. Aceste modificari trebuie sa fie pe deplin justificate întrucât modificarea moderatorului grupului atrage dupa sine toata suita de activitati de apropiere si familiarizare a noului moderator cu grupul, evident efort orientat spre fermieri. Acesti noi moderatori trebuie sa poata sa atinga acestora în metoda va fi

modifications from one complete rotation cycle to the next. Certain farmers less satisfied by the achieved results can leave the group while other farmers interested in the groups’ activity can be attracted to the group. This change in number of the members within limits, which do not endanger the method position, is expected, even if not for an important volume. If the method is employed in the projected parameters and adjusted accordingly in order to answer to the specific needs of the members, each member farmer should find enough reasons to remain inside the group, even if their motivation is not primarily linked to the immediate achieved results. The structural changes of the groups are reviving a series of specific efforts from the stages of formation / creation of the groups, from the moderator’s side. For the situations in which the number of the newcomers attracted for a new cycle is relatively important, the volume of specific activity for their introduction to the method will be proportional. There are possible situations on which either due to the reduced number of members, either due to the high specific moderation costs, the groups can be rearranged, attaching existing members to other groups , or merging restraint groups into one or more extended groups. These changes have to be completely justified as changing the moderator of the group brings together all the series of activities for approaching the farmers and accustoming them with the new moderator, obviously, effort

237

un

nivel

de

confidenta

egal

cu

cel

al

oriented to the farmers. These new moderators have to achieve an equal confidence level with the previous moderators in order to ensure an effective communication and a common participation in problem solving. The spectrum of the problems considered for the next complete rotation cycle is different. Certain situations can treat completely new problems while others can maintain a part of the anterior treated problems, in a larger or smaller amount function to the expressed needs of the farmers, context, composition and structure of the overall problems together with the interdependencies established between problems. This change will affect differently the farmers, who, even if having the same problems, are affected in a different measure and have different priorities on solving them. The structure of the group’ approached problems for a new cycle can represent one factor in the movement of the farmers, either to other groups either to exterior , leaving on this way definitively or temporarily the group of origin. The financial aspects represent one of the serious constraints linked to the continuity of the groups’ activities. The measure on which those aspects are covered by the member farmers, the attracted partners and other collaboration forms. The volume of the internal and the attracted resources should be maintained to a level, which on one side remain interesting for the farmers, and on the other side imply reduced risks in terms of financial resources for the members. According to the nature of the treated

moderatorului anterior pentru a putea sigura o comunicare efectiva si o participare comuna la solutionarea problemelor. Spectrul problemelor luate în lucru pentru urmatorul ciclu complet de rotatie este diferit. Unele situatii pot trata exclusiv probleme noi, în timp ce altele pot contine în continuare o parte din problemele anterior tratate, într-un numar mai mare sau mai mic functie de nevoile exprimate ale fermierilor, de context, de compozitia si structura problematicii de ansamblu ca si de interdependentele care se stabilesc între probleme. Aceasta modificare va afecta în mod diferit fermierii membrii, care desi au aceleasi probleme, sunt afectati în masura diferita si au prioritati diferite în rezolvarea acestora. Structura problemelor abordate de grup pentru un nou ciclu poate constitui factor de deplasarea fermierilor, fie spre alte grupuri fie spre exterior, parasind astfel, definitiv sau temporar grupul de origine. Una dintre constrângerile serioase legate de continuarea activitatii grupurilor este reprezentata de aspectele financiare. În mare masura acestea sunt acoperite de fermierii membrii grupurilor, de partenerii atrasi spre grupuri si de alte forme de colaborare. Volumul resurselor interne si atrase trebuie mentinut la un nivel care, pe de o parte, sa ramâna atragator pentru fermieri, iar pe de alta parte sa poata implica riscuri reduse în termeni de resurse financiare din partea membrilor. Functie de natura problemelor tratate de

238

Grupul de Rezolvare a Problemelor, nivelul economic al rezultatelor înregistrate poate varia în limite destul de largi. Situatia comparativa, din Timis, a grupurilor orientate pe producerea de cereale de calitate si a grupurilor orientate pe productia de lapte releva diferente considerabile. Intrarile constante înregistrate în productia de lapte, constituie un avantaj asupra productiei de cereale, la care veniturile apar la finele ciclului de productie. Nivelul rezultatelor final înclina e balanta în sens opus, întrucât ameliorarile calitative si cantitative în productia de lapte necesita un timp considerabil mai mare decât intervalul pâna la recolta urmatoare de cereale. O posibilitate de evolutie a Grupurilor de Rezolvare a Problemelor este transformarea acestora în grupuri de lucru sau cercuri axate pe o singura productie. Aceasta specializare a grupurilor nu constituie o pierdere în sine pentru metoda ci o evolutie spre o alta forma si vom trata detaliat acest aspect în partea de proiectii.

problems inside the Problem Solving Group, the economical level of the achieved results can vary on a relatively br oad range of values. The comparative situation, from the Timis County, for the groups oriented in the production of quality cereals and the groups oriented on milk production reveal considerable differences. The constant inputs recorded in milk production constitute an advantage over the cereals production, where the incomes show at the end of the production cycle . The level of the final results is deviating the balance on the other side, as the quantitative and qualitative improvements in the milk production need a considerably larger time then the interval to the next cereals harvest. A possibility in the evolution of the Problem Solving Group is the transformation in working groups or rings focusing on a single production. This specialisation of the groups does not represent a lost for the method but an evolution to another form that we will treat in detail in the part reserved to projections.

5.4. ANALIZA REZULTATELOR SI COMPARAREA CU ALTE METODE În analiza rezultatelor, partea cel mai dificil de estimat se refera la cuantificarea precisa a rezultatelor obtinute. Modificarile ocazionate de solutionarea problemelor în lucru nu p fi ot comparate direct cu situatia anterioara pentru o diferentiere directa. De cele mai multe ori, ameliorarea situatiei existente prin rezolvarea unei probleme produce modificari mult mai

5.4. RESULT’S ANALYSIS AND COMPARISON WITH OTHER METHODS In the acquirements analysis the most difficult part refers to the precise quantification of the achieved results. The modification caused by solving the problems in work cannot be directly compared with the previous situation in order to extract a direct difference. In most of the situations, improving the existing conditions produces deeper changes. Estimating the result is

239

profunde. Estimarea rezultatului este astfel mai complexa si necesita analize de detaliu. Atunci când problemele sunt de natura structurala, evaluarea impactului solutiei implementate devine extrem de dificil. La acestea se mai adauga si faptul ca fermierul poate solutiona în paralel alte probleme, în afara activitatii grupului si rezultatele obtinute în ansamblu, pot reflecta efortul conjugat al solutionarii. Este însa extrem de important ca evaluarea rezultatelor si implicatiile pe care acestea le au asupra productiei în sine dar mai ales a situatiei de ansamblu a exploatatiei, sa fie realizata cu acuratete pentru a edifica rezultatele metodei. Din aceasta evaluare face parte integranta si evaluarea destinata grupului, dar partea care intereseaza în mod special de aceasta data se refera la evaluarea metodei, ca instrument de lucru, la evaluarea rezultatelor activitatii moderatorilor, partenerilor si fermierilor. Partea care ridica cele mai mici probleme în evaluare este reprezentata de sectiunea referitoare la eforturi. Totalizarea cheltuielilor angajate, incluzând si partile suportate de parteneri, în solutionarea problemelor poate ridica o singura problema si anume aceea referitoare la cuantificarea aportului comun la gasirea de alternative de actiune si solutii. Aceasta consultanta interna trebuie estimata la nivelul oricarui alt input de expertiza, la un nivel corespunzator unei interventii de durata. Sansele ca balanta rezultatelor sa fie negativa este nula. Chiar si situatiile extreme, ca aparitia si manifestarea unor evenimente

therefore more complex and requires detail analysis. When the problems are of structural nature, evaluating the impact of the implemented solution becomes extremely difficult. To all these elements, we should add the fact that the farmer can solve in parallel other problems outside the group activity and the overall achieved results can reflect the joint effort in solving. It is extremely important that the results assessment and their implications over the production but especially over the general situation of the farm, to be realised with accuracy in order to emphasise the results of the method. From this same evaluation, an integrated part is represented by the evaluation designated to the group, but the special interest this time refers to the method evaluation, as working tool, to the assessment of the moderators’ activity, partners and farmers. The tiniest difficulties in evaluation are raised by the section referring to the efforts. Summarising the total expenditure together with the shares supported by the partners, in problem solving can raise a single problem, the one concerning the quantification of the common input in finding alternatives of action and solutions. This internal advising has to be estimated to the level of any other input of external expertise, to the level corresponding to a long intervention. The chances that the results balance is negative are nil. Even for the extreme situations like the appearance and the manifestation of negative events, calamities extremely

240

negative, calamitati, ani extrem de nefavorabili nu pot deregla sistemul. Absenta unui rezultat concret si imediat în rezolvarea unei probleme nu înseamna nesolutionarea problemelor. Singurele situatii în care rezultatele sunt de-a dreptul nefaste sunt acelea în care dintr-un motiv sau altul metoda esueaza în utilizare si structura grupului este pierduta. Astfel de situatii apar la o moderare necorespunzatoare a grupului, corelata cu o lipsa de implicare din partea agentului de consultanta. Rezultatul va fi pierderea încrederii în structura de consultanta care furnizeaza moderatorul initiator si implicit compromiterea metodei ca mod de lucru. Rezultatele care se pot obtine prin metoda Grupului de Rezolvare a Problemelor sunt comparabile ca amploare cu acelea care se obtin în cazul consultantei individuale, iar impactul acestora este similar ca acoperire cu acela al oricarei metode "clasice" de grup. Îmbinarea avantajelor celor doua tipuri diferite de metode de extensie este posibila datorita acompanierii permanente a moderatorului agentului de consultanta, expertizei atrase fie prin parteneri fie externa si colaborarii strânse între fermierii membrii ai grupurilor. Avantajele pe care aceasta metoda le aduce constau din eforturi considerabil reduse pentru efecte comparabile sau superioare. Astfel, daca luam în discutie oricare dintre metodele individuale de consultanta, la rezultate comparabile, eforturile si calitatea input-urilor sunt net superioare în cazul Grupului de Rezolvare a Problemelor. Si acest lucru este

unfavourable years cannot trouble the system. The absence of an immediate and concrete result in solving a problem does not mean a miss solving of the issue. The only completely unfortunate situations are those in which from one or another reason the method fails in use and the structure of the group is lost. Such situations occur on a defective moderation of the group correlated with a lack of involvement from the extension agent side. The result will consist of loosing the confidence in the extension services structure providing the moderator and implicitly compromising the method as a working tool. The results that can be achieved through the Problem Solving Group are comparable as volume with those returned by the individual extension, and their impact is similar in terms of coverage to any “classical” extension group method. Combining the advantages of the two different types of methods is possible due to the permanent accompanying of the moderator / extension agent, to the attracted expertise through the partners or external, and the closed collaboration between the farmers, members of the groups. The advantages this method brings are consisting of considerable reduced efforts for comparable or superior effects. In this way, if we take into discussion any of the individual extension methods, on comparable results the efforts and the quality of the inputs are significantly higher for the Problem Solving Group (PSG). This situation is achieved as in the

241

realizat ca si în cazul metodelor individuale, prin input de expertiza externa. Însa în cazul metodei de fata, experientele anterioare au rolul de a valida sau completa alternativele si solutiile. Pe lânga acestea se adauga contributia constanta a partenerilor care activeaza ca si consultanti interni. Prin prisma efortului consumat, GRP are câstig de cauza, fiind încadrata în categoria metodelor cu input minim. Eforturile returnate pe cap de membru sunt net inferioare oricarei interventii individuale. Avantajul cel mai important realizat de GRP prin comparatie cu metodele individuale îl reprezinta publicul asupra caruia rezultatele au impact. Pe lânga membrii grupului în cauza se adauga membrii celorlalte grupuri, fermierii replicanti si întreaga comunitate din care acestia fac parte. Desi fortata comparatia între metode individuale si o metoda de grup, o evaluare se impune întrucât nivelul rezultatelor poate fi superior celor obtinute în consilierea individuala. Rezultatele trebuiesc astfel analizate nu numai prin prisma efectului la scara comunitatii sau a marimii publicului tinta, dar si la nivel punctual, la scara unei singure exploatatii. Aceasta este remarca facuta anterior când spuneam ca efectul poate fi superior metodelor individuale. La scara fermei sau a fermierului, GRP poate produce rezultate superioare, element nespecific oricarei alte metode de grup. Daca vom continua analiza rezultatelor prin comparatie cu metodele de grup, constatarea pe care o putem face este aceeasi, numai ca de aceasta data, marimea publicului tinta este

case of the individual methods, by inputting external expertise. On the conditions of the current method, the previous experiences have the role of validating and completing the solutions. Besides all these elements we have to add the constant contribution of the partners who activate as internal consultants. From the point of view of the spent effort, PSG is a winner being placed among the low input methods. The efforts distributed per member are significantly lower to any other individual intervention. The target on which the results have impact represents the most important advantage realised by PSG through comparison with the individual methods. Beside the group members, we add the members of the other groups, the duplicating farmers and the entire community from which they come. Even if forced, a comparison between the individual methods and a group method, an evaluation is imposed by the fact that the level of the results can be superior to the ones achieved by individual advising. The results should be therefore analysed not only through their effect on the community scale or the target size, but also on punctual level, to the scale of a single farm. This is the previous remark we made earlier when we said the effect could be superior to the individual methods. On the farm or farmer scale, the PSG can produce superior results, element unspecific to any other group method. If we will continue the results analysis by comparison with the group methods, we can observe that the situation is the same only this time the target size is comparable while the

242

comparabila în timp ce rezultatele sunt net superioare. Numarul fermierilor vizati este considerabil mai mic decât în cazul metodelor de masa, dar comparatia între rezultate este inutila prin prisma impactului, a feed-back-ului, a participarii, a interesului si a implicarii fermierilor. Revenind la metodele de grup, trebuie sa spunem ca spectrul problemelor care pot fi tratate folosind metoda Grupului de Rezolvare a Problemelor este considerabil mai mare. Pentru a simplifica aceasta comparatie putem spune ca metoda GRP este egalata de acelasi numar de utilizari a unei metode de grup daca acestea ar functiona simultan asupra aceluiasi grup de fermieri. Calitatea rezultatelor coroborata cu volumul acestora si situatia de ansamblu da câstig de cauza Grupului de Rezolvare a Problemelor. Reluând comparatia la scara unui fermier, nivelul interventiei prin GRP este superior oricarei metode de grup. Volumul de expertiza de care acesta beneficiaza direct din parte agentului de consultanta, de la partenerii grupului, din exterior sau de la ceilalti membrii fie ai aceluiasi grup fie ale altor grupuri în retea, este, asa cum spuneam si anterior, mai mare chiar decât în cazul metodelor individuale si incomparabil cu oricare metoda de grup. Pentru exemplificare vom folos i o situatie înregistrata în practica, la combaterea buruienilor din culturile de cereale din judetul Timis. Metodele individuale conduc la rezolvarea problemei, punctual pentru situatia unui fermier. Putem spera la o diseminare a solutiei spre vecini, dar estimarile nu pot fi decât grosiere în

results are considerably higher. The number of the farmers had in view is considerably smaller compared to the mass methods but the comparison of the results is senseless from the point of view of the impact, feedback, participation, interest and involvement of the farmers. Returning to the group methods we have to mention that the spectrum of the problems which can be treated using the Problem Solving Group is considerably higher. For simplifying this comparison, we will say that the PSG method is equal with the same number of usages of group methods if those will apply simultaneously over the same group of farmers. The quality of the results correlated with their volume and to the overall situation places on a wining position the Problem Solving Group. Returning to the farmer scale , the intervention level by PSG is superior to any group method. The expertise volume they can benefit from directly form the extension agent, from the group’s partners, from outside or from the other members, either members of the same group, either from other groups in the network is, as we mentioned above, higher even then individual methods and incomparable to any group method. To exemplify we will use a situation recorded in practice, on weeds control for the cereals production in Timis County. The individual methods lead to the problem solving, punctually for the situation of one farmer. We can hope to a dissemination of the solution to the neighbours, but the estimations we can have are gross evaluations for these conditions. The

243

aceasta situatie. Sansele de transfer depind de o serie întreaga de factori, pe care agentul de consultanta nu-i poate controla. Rezolvarea problemei raportata la scara, implica un volum al costurilor pe fermier, rel tiv ridicat. Trebuie a mentionat si caracterul temporar al rezolvarii, întrucât, fara o implicare a fermierilor vecini, problema are sanse ridicate de reaparitie. Pentru a reduce costurile si a asigura un impact mai larg, utilizam o metoda de grup. Reusim, astfel, sa realizam obiectivul, dar la un nivel redus al costurilor pe fermier, realizam, totusi, un nivelul total ridicat al cheltuielilor. Problema care apare de aceasta data este legata de disponibilitatea surselor de finantare pentru a acoperi întreg volumul de cheltuieli. Daca vom folosi metoda Grupului de Rezolvare a Problemelor, interventia initiala este echivalenta cu utilizarea metodelor individuale, în termeni de efort, dar asigura diseminarea la scara grupului, astfel încât, la nivelul efectului, acesta, este comparabil cu utilizarea problemei, metodelor comuna de grup. Rezolvarea grupului, membrilor

transfer chances depend on a whole series of factors that the extension agent cannot control. Solving the problem and its scale involves an important volume in terms of costs per farmer. We have to mention also the temporary character of this solving as without an involvement of the neighbouring farmers, the problem has considerable chances to reappear. For reducing the costs and ensure a broader impact we can use a group method. We will succeed on this way to achieve our objective, but with a high level of the total expenditure. The problem we can have this time refers to the availability of the financing sources for covering the entire expenditure. If we use the Problem Solving Group, the initial intervention is equivalent to the employment of the individual methods, in terms of effort, but ensures the dissemination on the group scale so that on terms of effect this is comparable with the use of the group methods. Solving the problem common to all group members supposes interest and determination in solving. The impact the results can have over the member farmers is extended to the scale of the entire farmers’ community, directly or through the duplicating farmers. In the part reserved to the group creation, we have mentioned that a series of farmers with precisely identified needs can be sufficiently close to the group profile or totally corresponding, but due to the limited number of members, they will not be integrated to the group. The position they can take when they correspond to the profile but are not included due

presupune interes si determinare în solutionare. Impactul pe care rezultatele îl au asupra fermierilor membrii se extinde la scara întregii comunitati de fermieri, direct, sau prin intermediul fermierilor replicanti. În partea consacrata formarii grupului mentionam faptul ca o serie de fermieri cu nevoi precis identificate pot fi suficient de aproape de profilul grupului sau pot corespunde în întregime, dar datorita numarului limitat de membrii sau a diferentelor, acestia nu vor fi integrati în viitorul grup.

244

Pozitia pe care acestia o pot ocupa atunci când corespund profilului dar nu sunt cuprinsi datorita restrictiilor cauzate de numarul de membrii, este aceea de replicanti. Fermierii replicanti, desi nu sunt "membrii cu drepturi depline" ai grupului beneficiaza de suport din partea agentului de consultanta si de experienta acumulata de functionarea grupului. Prezenta acestora este justificata de faptul ca folosind un efort minim din partea structurii de consultanta, acestia pot beneficia de solutionarea problemelor proprii fara a mai necesita consultanta individuala sau alte costuri de investigare / analiza sau formulare de alternative. Aceste rezultate constituie efectul radiant al metodei ale carui impact pentru comunitatea fermierilor este relativ usor de evaluat.

to the places restriction in terms of number of the members, is the one of duplicators. The duplicator farmers even if not “members with full rights” of the group can benefit from support from the side of the extension agent and from the accumulated experience in the group functioning. Their presence is justified by the fact that using a minimum effort from the side of the extension structure, they can benefit in solving their own problems without requiring individual advising or other costs for investigation / analysis or formulating alternatives. These results are representing the radiating effect of the method whose impact for the farmers’ community impact can be easly assessed.

5.5. PROJECTIONS 5.5. PROIECTII This part of projections attempts to Aceasta parte de proiectii încearca sa determine un numar de situatii posibile în dezvoltarea metodei. Suma abordarilor, de la cele mai pesimiste la cele mai optimiste, poate constitui un reper pentru cei interesati în utilizarea metodei. Una din dezvoltarile posibile mentionate anterior este transformarea Grupului de Rezolvare a Problemelor într-un grup de lucru sau cerc specializat pe o anumita productie sau productii. Aceasta evolutie este posibila acolo unde fermierii membrii ai unui grup sau ai mai multor grupuri considera ca aceasta forma de activitate specifica rezolvarii problemelor poate determine a certain number of possible situations in developing the method. The sum of all approaches from the most pessimistic to the most optimistic ones can constitute a reference for those interested in using the method. One of the possible developments mentioned earlier is the transformation of the Problem Solving Group into a working group or ring specialised on a certain production or productions. This evolution is possible on those conditions where the farmers, members of one or more groups consider this form of activity specific to problem solving as positive for their future activities. The movement into a

245

fi benefica activitatii lor viitoare. Mutarea spre o forma specializata presupune reunirea fermierilor cu un profil al productiilor identic, cu tendinte clare spre specializare în aceste productii sau în productia respectiva, care doresc un nivel superior al expertizei atrase, atât din punct de vedere calitativ cât si cantitativ, care pot încerca sa dezvolte un label pentru activitatea lor si care se simt reprezentati prin aceasta noua forma de activitate. Dezvoltarea într-un grup de lucru poate fi realizata pentru directii de productie existente sau pentru linii complet noi. Astfel, fermierii se pot reorganiza într-un grup de lucru pentru productia biologica a legumelor, productie de lapte, de carne, sfecla pentru zahar sau cereale. Exemplele pot continua, iar aceasta practica este o forma curenta de activitate pentru statele cu traditie în consultanta si extensia agricola. Putem mentiona aici unele dintre grupurile orientate spre productia biologica din landul Baden-Wurttemberg, care beneficiaza de asistenta dar care externa exista si si moderare din partea complet universitatii sau structurilor de extensie agricola, functioneaza independent de acestea. Fermierii din productia biologica de struguri pentru vin, accepta implicarea de personal academic, fara a fi complet dependente acestuia. personalul de moderarea sau interventiile si pentru Beneficiile academic acestui implicat.

specialised form supposes to gather those farmers with identical profile of productions, with clear tendencies into specialising for those productions or in that respective production, who desire a superior level of the inputted expertise, both quantitatively and qualitatively, which can develop a label for their activity and feel represented through this new form. Developing into a working group can be realised for existing production lines or for completely new lines. On this way, the farmers can be reorganised into a working group for agro-bio production of vegetables, milk production, meat, sugar beet or cereals. The examples can continue, and this practice is a current form of activity for the countries with tradition in agricultural extension. We can mention here the groups oriented in biological production from the BadenWurttemberg Land, who can benefit from external assistance and moderation from the universities and from the extension structures, but who exist and work completely independent of them. The farmers from the wine grapes bio production accept the involvement of the academic staff without being completely dependent on their moderation or interventions. The benefits from this partnership are reciprocal, both for the farmers and for the involved academic staff. The contacts and the scientific input of the university represent resources for the farmers’ group, as well as the experience and the farmers’ records represents sources (of data) for the researchers.

parteneriat sunt reciproce, atât pentru fermieri cât Contactele si aportul stiintific al universitatii constituie resurse pentru grupul fermierilor, la fel

246

cum experienta si înregistrarile fermierilor se constituie în surse de date pentru cercetatori. Aceasta noua forma de activitate, specializata pentru o anumita productie este asistata de un agent de consultanta oferit fie de structurile de stat sau private în domeniu fie de un partener comercial al grupului nou format. Diferenta majora fata de forma din care evolueaza, aceea a Grupului de Rezolvare a Problemelor, consta din latura specializarii pentru un numar restrâns de productii sau o singura productie, tipologia problemelor abordate fiind racordata exclusiv la activitatea dezvoltata. Daca în cadrul GRP orice probleme comune unui numar de fermieri puteau constitui subiect de abordare în solutionare, în forma specializata, numai problemele referitoare la obiectul grupului sunt acceptate. O alta particularitate a acestei forme specializate de lucru consta din abordarea unui numar mai mare de elemente legate direct sau indirect de productiile respective. Astfel, nu numai problemele fermierilor sunt considerate ca subiect, dar si aspecte de formare / educare / specializare pentru noile productii sau noul mod de exploatare, aspecte legate de marketingul intern grupului, promovare a imaginii, oferirea de seminarii si prelucrare si comercializare directa. Aceasta evolutie spre o forma noua si specializata este considerata ca fiind benefica dezvoltarii metodei desi fermierii respectivi devin astfel din membrii ai retelei grupurilor, parteneri. Este posibila continuarea activitatii

This new activity form specialised for a certain production is assisted by an extension agent offered by the public or private structures from that domain or by a commercial partner of the new created group. The major difference from the form from which evolves, the Problem Solving Group, consists from the specialisation into a reduced number of productions or a single production, the typology of the approached problems being attached exclusively to the developed activity. If inside the PSG any common problems to a certain number of farmers could represent a subject to approach in solving, in the specialised form only the issues concerning the group object are accepted. Another particularity of this specialised working form consists of approaching a large number of elements connected directly or indirectly to the respective productions. On this way not only the farmers’ problems are considered concerning as the subject, training but / also aspects / education

specialisation for the new productions or the new operating way, aspects linked to the internal marketing of the group, image promotion, offering seminars and direct processing and selling. This evolution to a new and specialised form is considered as positive to the development of the method even if those respective farmers become from groups’ network members, the group partners. It is also possible to continue the activity of the groups on the form on which they have

247

grupurilor în forma în care acestea au fost create initial. Aceasta înseamna de fapt continuarea activitatii grupurilor într-o structura mai mult sau mai putin modificata, dar bazata pe aceleasi principii ale metodei. Continuitatea GRP a fost evocata anterior împreuna cu toate dificultatile posibile si inerente activitatii. Modificarile structurii grupurilor prin iesirea de fermieri si prin atragerea de noi membrii nu afecteaza modul curent de functionare ci doar volumul activitatii moderatorului pentru introducerea noilor fermieri. În descrierea activitatii si functionarii grupurilor a fost prezentata si posibilitatea evolutiei spre o moderare interna. Acolo unde situatia probeaza o astfel de posibilitate, acest tip de dezvoltare este puternic încurajat. Implicarea structurii de consultanta careia îi apartine moderatorul initiator va putea astfel sa-si reduca în mod considerabil costurile de derulare a activitatii prin utilizarea metodei ramânând implicata si activa. O astfel de dezvoltare este benefica atât comunitatii de fermieri cât si structurilor de extensie agricola, iar din punctul de vedere al partenerilor grupului, aceasta modificare poate deschide noi perspective de implicare directa. O alta posibilitate de transfer a moderari se poate realiza intern între parteneri si structura de consultanta agricola. Evident ca aceasta modificare trebuie sa fie acceptata înca de la stadiul de idee de catre membrii grupurilor. Aceasta ar presupune acelasi volum de lucru cu fermierii ca si în cazul înlocuirii unui moderator.

been created initially. This means, in fact, continuing the groups’ activity in a structure more or less modified, but based on the same principles of the method. The continuity of the PSG has been mentioned previously together with all possible and inherent difficulties of the activity. The modifications of the groups by departure of farmers and attracting new members does not affect the current functioning mode but only the activity volume of the moderator for introducing the new farmers. In describing the activities and the functioning of the groups has been presented the possibility of evolution to internal moderation. On those situations where the conditions proves such a possibility, this type of development is strongly encouraged. The involvement of the extension structure providing the initial moderator will be able on this way to reduce considerably its running costs in functioning by employing the method, all while remaining implicated and active. Such a development is in the benefit of the farmers’ community but also of the extension structure, and from the point of view of the partners of the groups, this change can open new perspectives for direct involvement. Another possibility of transferring the moderation can be realised between the partners and the agricultural extension structure. Obviously, this change has to be accepted by the group members from the stage of idea. This situation will suppose the same amount of activity with the farmers as in t e situation of h

248

Riscurile care însotesc transferul moderarii spre una dintre structurile partenere sunt acele legate de o abordare noua sau diferita, legata de interesele pe care respectiva structura le reprezinta. Aceste riscuri sunt minimizate atunci când se pastreaza ideea de baza a metodei si anume aceea conform careia grupurile sunt proprietatea fermierilor. O ponderarea a acestor aspecte o poate realiza o structura de supervizare care reuneste reprezentati a partenerilor,

replacing a moderator. The risks accompanying the moderation transfer to one of the partner structures are connected to a new or different approach, linked to the interests that the respective structure represents. These risks can be minimised when the base idea of the method is maintained, namely the idea according to which the groups are the property of the farmers. A moderation of these aspects can be realised by a supervising structure, which regroups

structurilor de consultanta si extensie agricola implicate, admin istratiei si fermierilor. Aceasta structura poate prelua astfel activitatile de evaluare si monitorizare ale moderatorilor si balanseaza efectele pe care diferitele abordari ale actorilor implicati le pot avea asupra perspectivelor de dezvoltare a retelei grupurilor. Modelul consultantei americane mentionat în capitolele anterioare este cel mai aproape de o astfel de structura, la care se adauga toate beneficiile, deja precizate în exemplificarile anterioare. Migrarea spre acest model poate reproduce conditiile, sau poate constitui cadrul relansarii serviciilor de consultanta si extensie agricola, pe baze noi, si poate aduce un arbitraj necesar în dezvoltarea agriculturii românesti, între fermieri, administratia agricola si industrii, în care sa primeze avantajele si interesele fermierilor. Cazurile mai putin fericite în care anumite grupuri se dezintegreaza dupa o durata oarecare de functionare trebuiesc mentionate alaturi de structurarea activitatii moderatorilor si de perspectivele de dezvoltare ale structurilor

representatives of the partners, of the involved agricultural extension services, administration and farmers. This structure can overtake the assessment and monitoring activities of the moderators and balances the effects of different approaches of the involved actors over the development network. The American extension model mentioned in the previous chapters is the closest one to such a structure, to which we can add all benefits already described in the previous examples. Migrating to this model can reproduce the conditions or create the frame of re-launching the agricultural extension services on new bases and can bring a necessary arbitration for the development of the Romanian agriculture, between farmers, agricultural administration and industries, where the farmers’ interests and advantages are coming first. The less fortunate situations in which certain groups are disintegrating after a period of time have to be mentioned next to the moderators’ activity in structuring and to the perspectives of the groups’

249

care îi furnizeaza. Dupa cum aminteam în capitolele anterioare, cauza care sta la baza nereusitei utilizarii metodei o constituie rezultatele slabe ale activitatii moderatorilor sau indecizia în implicarea partenerilor grupurilor. O asistare si evaluare permanenta a activitatii agentilor de consultanta implicati în moderare, poate reduce considerabil sansele de esec. Înlocuirea la timp a unui moderator cu toate costurile si volumul de activitate implicat de aceasta modificare are prioritate în fata restructurarii sau regruparii membrilor ramasi dupa destramarea unui grup. Varietatea de optiuni de dezvoltare si de linii posibile derivate din elasticitatea metodei sau din complexitatea situatiilor posibile recomanda metoda ca o forma intermediara celor de grup si individuale. Amploarea rezultatelor si impactul asupra fermierilor si a comunitatilor din care acestia fac parte, posibilitatile de dezvoltare, implicarea fermierilor în mod direct în formularea strategiilor coerente de urmat, toate acestea justifica utilizarea metodei în orice program de extensie.

development perspectives of the structures providing them. As we mentioned in the previous chapters, the reasons for failing in employing the method are represented by a weak level of the moderators’ activity or their indecision in getting involved in the groups’ activities. A permanent assistance and evaluation of the activity of the extension agents involved in moderation can reduce considerably the chances of a failure. Replacing in time a moderator with all involved costs and the entire activity volume implicated by this change has priority to restructuring or regrouping the remaining members after the group disintegration. The variety of options in development and of possible lines derivate from the elasticity of the method or from the complexity of the possible situations recommends the method as an intermediate form between the individual and group methods. The volume of the achieved results and their impact over the farmers and their community, the development possibilities, the direct involvement of the farmers in formulating coherent strategies to follow all these are justifying the method employment in any extension programme.

250

6. CONCLUZII SI ESTIMARI Avantajele utilizarii metodei Grupului de Rezolvare a Problemelor sunt vizibile pe tot parcursul descrierii modului de functionare al metodei. Riscurile si pericolele care pot periclita obtinerea de rezultate si pot împiedica utilizarea în continuare a metodei, de asemenea. De aceea vom încerca sa concluzionam prin posibilitatile pe care metoda le ofera ansamblului de structuri posibil implicate si prin modificarile pe care acesta le poate induce. 1. Metoda colaborarea permite dintre apropierea structurile si de 1.

6. CONCLUSIONS AND ESTIMATIONS The advantages of using the Problem Solving Group method are visible through the entire description of the method’s functioning description. The risks and the dangers, which can imperil obtaining the results and prevent from continuing, using the method, were also presented. Therefore, we will try to conclude through the possibilities, which the method offers to the ensemble of the structures possibly involved, and through the modifications, it can induce.

strânsa

The method allows the approach and the close collaboration between the agricultural extension structures and the farmers’ community on long term;

consultanta si extensie agricola si comunitatea fermierilor pe termen lung; 2. Conduce la implicarea activa a actorilor prezenti în mediul agricol cu beneficii pentru toti participantii: fermieri, structuri de consultanta, administratie, universitati, institute de cercetare, industrii; 3. Aduce în contact fermierii cu segmentele din aval si amonte de productia agricola si poate stabili colaborari; 4. Sensibilizeaza si dezvolta spiritul de comunitate si sentimentul de apartenenta la aceasta; 4. 5. Rezolva problemele fermierilor, atât pe 3. 2.

It drives to an active involvement of the present actors from with the benefits agricultural for all environment administration,

participants: farmers, extension structures, universities, research institutes, industries; Brings the farmers in contact with the up- and downstream segments of the agricultural production and can establish collaborations; Sensitise and develop the spirit of community and the appurtenance feeling to

251

cele curente legate de anumite aspecte ale productiilor dezvoltate cât si a celor de n atura structurala; 6. Apropie cercetarea agricola de realitate din teren, de nevoile reale ale fermierilor si de perspectivele de dezvoltare ale acestora; 6. 7. Stimuleaza orientarea spre sisteme de exploatare comerciale conectate la modificarile pietei; 8. Aduce un aport ridicat la solutionarea problemelor prin participarea activa a celorlalti membrii ai grupului sau grupurilor, agentilor de consultanta si partenerilor grupurilor: 8. universitati, institute de cercetare, industrii si administratie, alaturi de expertiza externa atrasa; 9. Valideaza alternativele si solutiile 7. 5.

it; Solves the farmers’ problems, both the current ones connected to aspects of the developed productions and those of structural nature; Approaches the agricultural research to the field reality, to the real needs of the farmers, and to their development

perspectives; Stimulates the orientation to commercial operating systems, connected to the markets’ changes; Brings a high infusion in problemsolving by the active involvement of the other members of the group or of the groups, extension agents and groups’ partners: universities, research institutes, industries and administration, beside the external attracted expertise; a 9. Validates adopted the alternatives both and the a solutions through

adoptate atât printr-o abordare stiintifica dar mai ales prin prisma practicii si experientei; 10. Presupune participarea directa

fermierilor la solutionarea problemelor proprii dar si la emiterea de observatii, ipoteze si alternative pentru ceilalti membrii ai grupurilor; 11. Prezinta o atractivitate ridicata prin sentimentul proprietatii asupra metodei si

scientifically approach but especially through the practice and the experience; 10. It supposes the direct participation of the farmers in solving their own problems, but also in formulating observations, supposition and alternatives for the other members of the groups;

rezultatelor obtinute; 12. Constituie o excelenta sursa de date valide, culese direct, constant si actualizate

252

periodic; 11. 13. Ofera posibilitatea unei mai bune corelari între dezvoltarile proceselor si conditiile în care acestea se înregistreaza; 12. 14. Ofera cadrul aducerii în contact a fermierilor din zone diferite dar cu probleme si preocupari comune; 13. 15. Este vector al structurarii formelor de reprezentare profesionala cu acoperire larga în teritoriu; 16. Contribuie la fundarea posibilitatilor de construire a unei baze de date utile tuturor participantilor la metoda si creeaza premisele pentru construirea unui instrument de asistare a deciziilor; 17. Conduce la obisnuirea fermierilor cu observarea si înregistrarea datelor si utilizarea curenta a canalelor de comunicare; 18. Metoda aduce la dispozitia fermierilor instrumente de diagnostic, avertizare si prognoza extrem de utile activitatii de ansamblu în exploatarea agricola; 17. 19. Permite implementarea de solutii de comunicare la distanta bazate pe utilizarea tehnicilor moderne de transmitere a informatiilor; 18. 20. Fermierul îsi regaseste reprezentate for The method brings to the farmers tools diagnosis, warning and prognosis Drives to accustoming the farmers with observing and recording the data and current use of the communication channels; 16. Contributes to founding the possibilities of building a database useful to all methods’ participants and creates the premises for developing an instrument for assisting the decision-making; 15. It is a vector for structuring the professional representation structures with broad coverage on the territory; 14. Offers the possibility of a better correlation between the processes development and the conditions under which those are produced; Offers the frame for bringing in contact farmers from different regions but with common interests and problems; Constitutes an excellent source of valid data, directly and constantly harvested, and systematically updated; Presents a high appealing through the ownership feeling over the method and its results;

253

interesele s pozitia prin intermediul Grupului de Rezolvare a Problemelor; 21. Metoda pune la dispozitia fermierilor participanti si asociati un vast instrumentar de dezvoltare profesionala prin elemente specifice educatiei adulte. 20. 19.

extremely useful for the ensemble of the activities on the agricultural operating; Allows the implementing of

communication solutions on distance based on the use of modern techniques for transmitting the information; The farmer can find represented his interests and position through the Problem Solving Group; 21. The method offers to the participant and associated farmers a broad range of tools for professional development through elements specific to adult education.

254

BIBLIOGRAFIE / BIBLIOGRAPHY 1. Alain Pouliquen - Competitiveness and farm incomes in the CEEC agri-food sectors – implications before and after accession for EU markets and policies, INRA, 2001 2. ANDA, Les acteurs du developpement agricole, ANDA, Paris, 2003, http://www.anda.asso.fr/anda/anda_frame.htm 3. APCA, Les chambres d'agriculture, APCA, Paris, 2003, http://resodoc.apca.chambagri.fr/docweb/ 4. APCA Presentation, L'agriculture francaise, APCA, Paris, 2002 5. A. W. van den Ban, H. S. Hawkins – Agricultural Extension, Second Edition, Blackwell Science 6. A. W. van den Ban – Whose message? Thoughts on how the choice of extension programme objectives can and should be made, Ideas RRDC Bulletin, February 1988 7. A. W. van den Ban – The Role of Extension in Agricultural Development, Paper work, All Russian Conference on Agricultural Extension, April 1998 8. A. W. van den Ban, Arnold L. G. M. Bauwens – Small Farmer Development; Experiences in the Netherlands, Quarterly Journal of International Agriculture, Vol. 27, July – December 1988 9. A. W. van den Ban – Book Review on Knowledge for Development, World Bank, World Development Report 1998/99 10. A. W. van den Ban – Possible Roles of Farmers’ Organizations, Bangladesh Journal of Extension Education, Vol. 9, Special Issue, 1994-97 11. A. W. van den Ban – The Role of Extension in Agricultural Development, presented at the Agricultural University of Krakow, Poland, December 12, 1997 12. A. W. van den Ban – Defining Agricultural Extension and Extension Education, Work paper, University of Wageningen

255

13. A. W. van den Ban – Agricultural development; Opportunities and threats for farmers and implications for extension organizations, The Journal of Agricultural Education and Extension, 1999, Vol. 6, No. 3 14. A. W. van den Ban – Different Ways of Financing Agricultural Extension, ODI Agricultural Research and Extension Network, July 2000 15. A. W. van den Ban – Some Ideas on Developing Agricultural Extension and/or Consulting in Romania, Discussion with the National Agency for Agricultural Extension, Timisoara, 2000 16. A. W. van den Ban – Tasks, Organization and Perspectives of Agricultural Extension in the Netherlands and Other Western European Countries, Paper work, Tempus (Phare) Seminar, Timisoara, 2000

17. Burton E. Swanson, Robert P. Bentz, Andrew J. Sofranko - Improving agricultural extension. A reference manual, FAO Publications, 1997, http://www.fao.org/docrep/w5830e/w5830e00.htm 18. CEE – 2000 Regular Report from the Commission on Romania’s progress towards accession, CEE Reports, Brussels, 2000 19. CEE – The Agricultural Situation in the European Union – 1999 report, CEE Reports, Brussels and Luxembourg, 2000 20. CEE – The Agricultural Situation in the European Union – 2000 report, CEE Reports, Brussels and Luxembourg, 2001

21. CEE – Towards agri-environmental indicators - Integrating statistical and administrative data with land cover information, Working document, Eurostat, DG Agriculture, DG Environment, Joint Research Center European Environment Agency, Joint publication, 2001 22. CEE - Enlargement and Agriculture: Successfully integrating the new Member States into the CAP, Issues paper, CEE Publications, Brussels, 2002 23. CEE – DGAGRI - Agenda 2000 CAP Reform Decisions Impact Analyses, CEE – DGAGRI Brussels and Luxembourg, 2000

256

24. CEE – DGAGRI - A Framework for Indicators for the Economic and Social Dimensions of Sustainable Agriculture and Rural Development, CEE – DGAGRI Brussels and Luxembourg, 2001 25. CEE – DGAGRI – EU and enlargement, Fact Sheet, DGAGRI Publications, Brussels and Luxembourg, 2001 26. CEE – DGAGRI –Prospects for Agricultural Markets 2001-2008, CEE – DGAGRI Brussels and Luxembour g, 2001

27. CEE – DGAGRI –The Common Agricultural Policy – 2000 Review, CEE – DGAGRI Brussels and Luxembourg, 2001 28. CEE – DGAGRI - Agriculture in the European Union - statistical and economic information 2001, CEE – DGAGRI Brussels and Luxembourg, 2002 29. CEE – DGAGRI – Agricultural Situation in the Candidate Countries – Country Report on Romania , DGAGRI Publications, Brussels and Luxembourg, 2002 30. CEE – DGAGRI - Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of EU Enlargement to the CEECs, CEE – DGAGRI, 2002 31. CEE – DGAGRI - European Agriculture entering the 21st century, CEE – DGAGRI Publications, Brussels and Luxembourg, 2002 32. CEE – ESDP - European Spatial Development Perspective Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union, EC Publications, Luxembourg, 1999 33. *** - Colectia Chambres d’Agriculture, 1999 – 2003 34. Colin Fraser et Jonathan Villet - LA COMMUNICATION pour un développement à dimension humaine, 1994, FAO Publications, http://www.fao.org/docrep/T1815F/T1815F00.htm

257

35. David Deshler - Evaluating Extension Programmes, FAO Publications, 1999, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0028.htm 36. Eurostat –Europe’s farm landscape: some examples and figures, Statistics in focus, Agriculture and Fisheries, Eurostat EC, 1999 37. Eurostat – Thirty years of agriculture in Europe, Arable land, increased size of holdings and changes in crop rotation, Statistics in focus, Agriculture and Fisheries, Eurostat CEE, 2000 38. Eurostat –EU-15 agricultural income in 2002: -3.0% in real terms, Statistics in focus, Agriculture and Fisheries, Eurostat EC, 2002 39. Eurostat –Quarterly accounts, Second quarter 2002 The GDP of the Candidate Countries, Statistics in focus, Economy and Finance, Eurostat EC, 2002 40. Eurostat –Structure of agricultural holdings in the UE – Main results of the Community survey 1999-2000, Statistics in focus, Agriculture and Fisheries, Eurostat EC, 2002 41. Eurostat, Long Term Indicators – Euro-Indicators, Eurostat, EC Luxembourg, 2003, http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printproduct/EN?catalogue=Eurostat&product=1-eur11-EN&mode-download 42. Eurostat, Short Term Structural Indicators, Eurostat, EC Luxembourg, 2003, http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/printproduct/EN?catalogue=Eurostat&product=1-structur-EN&mode=download 43. FAO - Comment concevoir et réaliser les supports de communication de proximité, http://www.fao.org/docrep/W9889F/W9889F00.htm 44. FAO - Recherches actuelles et perspectives pour la conservation et le développement, http://www.fao.org/docrep/X2161F/X2161F00.htm 45. FAO - Training for agricultural and rural development 1997-98, 1998, http://www.fao.org/docrep/W9699E/W9699E00.htm

258

46. FAO, The First Mile of Connectivity , 1998, http://www.fao.org/docrep/X0295E/X0295E00.htm

47. FAO / EBRD - Agribusiness Handbooks, FAO / EBRD Publications, Rome, 1999 48. FAO, FarmNet - Farmer Information Network for Agricultural and Rural Development, 2000, Rome 49. FAO - Handbook for Defining and Setting up a Food Security Information and Early Warning System (FSIEWS), Rome, 2000, http://www.fao.org/docrep/003/X8622E/X8622E00.HTM

50. FAO - Human resources in agricultural and rural development, 2000, http://www.fao.org/DOCREP/003/X7925M/X7925M00.HTM 51. FAO Publications, The group promoter's resource book, FAO, Rome, 2000 52. FAO, All for Education and Food For All, 2001, http://www.fao.org/sd/2001/KN1003_en.htm

53. FAO, Communication for Development Group Extension, Education and Communication Research, Extension and Training Division - Participatory communication and adult learning for rural development, 2001, http://www.fao.org/sd/2001/KN1104a_en.htm 54. FAO - Education and Food For All, 2001, http://www.fao.org/sd/2001/KN1003a_en.htm

55. FAO Publications, Farming Systems and Poverty. Improving Farmers’ Livelihoods in a Changing World, FAO and World Bank, Rome & Washington D.C., 2001, http://www.fao.org/farmingsystems 56. FAO Public ations, The inter-group resouce book, FAO, Rome, 2001 57. FAO Publications, Individual farms in Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, FAO and World Bank, Rome & Washington D.C., 2002

259

58. FAO, New approaches to consider in capacity building and technical assistance - building alliances, FAO/WHO Global Forum of Food Safety Regulators, Marrakech, Morocco, 28 - 30 January 2002, http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/004/AB445E.HTM 59. Francesco di Castri – Les quatre piliers du developpement durable, Nature et Ressources, UNESCO, L’Arthenon Publishing, Vol. 31, No. 3, 1995 60. Gabriel Pascariu, Manuela Stanculescu, Dorin Jula, Mihaela Lutas, Edith Lhomel – Politica de coeziune a UE si dezvoltarea economica si sociala în România / EU Cohesion Policy and Romania’s Regional Economic and Social Development, Pre-accession Impact Studies, Phare RO 9907-02-01, Institutul European din România, Bucuresti, 2002 61. Gabriela Dragan, Isabela Atanasiu, Neudorfer Helmut – Compatibilitati între cadrul românesc al politicii regionale si reglementarile UE privind ajutorul de stat / Romanian Special Development Zones and EU State Aid Policy, Pre-accession Impact Studies, Phare RO 9907-0201, Institutul European din România, Bucuresti, 2002

62. Geoffrey Adams - Effective management in extension advisory services in Central and Eastern European countries, FAO Publications, 2001, http://www.fao.org/sd/2001/KN0303a_en.htm 63. Guvernul României – Planul Natio nal de Aderare la Uniunea Europeana, Guvernul României, Bucuresti, 2000 64. Guvernul României – Planul National de Agricultura si Dezvoltare Rurala 2000 – 2006 – Diagnoza spatiului rural, Guvernul României, Bucuresti, 2000 65. Harmut Albrecht, Herbert Bergmann, Georg Diederich, Eberhard Grosser, Volker Hoffmann, Peter Keller, Gerhard Payr, Rolf Suelzer – Agricultural Extension, Vol. 1 & 2, Sonderpublication der GTZ No. 212, Rural Development Series, New Age International (P) Limited

66. J.P. Ilboudo - Outils de communication de proximité : l'expérience du Groupe de la communication pour le développement de la FAO, FAO Publications, 2001, http://www.fao.org/sd/2001/KN0601a_fr.htm

260

67. Jacqueline Leonte, Daniela Giurca, Virginia Câmpeanu, Philippe Piotet – Agricultura României în perspectiva aderarii la UE / Romanian Agriculture and EU Accession, Pre-accession Impact Studies, Phare RO 9907-02-01, Institutul European din România, Bucuresti, 2002 68. Jerry Apps – The People Came First, A History of Wisconsin Cooperative Extension, Wisconsin Epsilon Sigma Phi Alpha Sigma Chapter, 2002 69. John Farrington - The role of non-governmental organizations in extension, FAO Publications, 2000, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0040.htm

70. John Rouse - Organizing for extension: FAO experiences in small farmer group development, FAO Publications, 1996, http://www.fao.org/sd/PPdirect/PPan0003.htm 71. Keith J. Brent, Geoffrey R. B. Adams - Extension, research and farm competitiveness in Central and Eastern Europe, FAO Publications, 1999, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0036.htm 72. L. Van Crowder, William I. Lindley, Thomas H. Bruening and Nathaniel Doron Agricultural Education for Sustainable Rural Development: Challenges for Developing Countries in the 21st Century, 1999, FAO Publications, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0025.htm

73. L. Van Crowder - Agricultural Extension for Sustainable Develo pment, FAO Publications, 1996, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0004.htm 74. L. Van Crowder - Partners in Sustainable Development: Linking Agricultural Education Institutions and Farmer Organizations, FAO Publications, 1996, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0007.htm 75. L. Van Crowder - Assessment of Pre-Service and In-Service Extension Education, FAO Publications, 1996, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0001.htm 76. L. Van Crowder - Decentralized Extension: Effects and Opportunities, FAO Publications, 1996, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0013.htm 77. L. Van Crowder, J. Anderson - Integrating Agricultural Research, Education and Extension

261

in Developing Countries, FAO Publications, 1996, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0009.htm 78. L. Seppänen and S. Padel - How to apply a holistic interdisciplinary approach to development/extension, Research methodologies in organic farming, Frick, Switzerland, 30 September – 3 October 1998, http://www.fao.org/DOCREP/003/X6089E/X6089E00.HTM 79. Margreet H. van den Berg, The agricultural knowledge infrastructure: public or private? FAO Publications, 2001, http://www.fao.org/sd/2001/KN1103a_en.htm 80. OECD – Agricultural Finance and Credit Infrastructure in Transition, OECD Publications, 1999 81. OECD - A Forward-Looking Analysis of Export Subsidies in Agriculture, Joint Working Party of the Committee for Agriculture and the Trade Committee, Directorate for Food, OECD Agriculture and Fisheries Trade Directorate, Paris 2000 82. OECD – Agricultural Policies in Emerging and Transition Economies, OECD Publications, Paris, 2000 83. OECD – Agricultural Policies in OECD Countries – Monitoring and Evaluation 2000, OECD Publications, Paris, 2000 84. OECD –Agricultural Policy Reform: Development and Prospects, OECD Observer, 2000 85. OECD - An Analysis of Officially Supported Export Credits in Agriculture, Joint Working Party of the Committee for Agriculture and the Trade Committee, Directorate for Food, OECD Agriculture and Fisheries Trade Directorate, Paris 2000 86. OECD – Annual Report 2000, OECD Publications, Paris, 2000 87. OECD – OECD Agricultural Outlook, 2000 – 2005, OECD Publications, Paris, 2000 88. OECD – Review of Agricultural Policies - Romania , OECD Publications, 2000 89. OECD – Annual Report 2001, OECD Publications, Paris, 2001

262

90. OECD – Annual Report 2002, OECD Publications, Paris, 2002 91. OECD – OECD Agricultural Outlook, 2002 – 2007, OECD Publications, Paris, 2002 92. P. Oakley and C. Garforth - Guide to extension training, FAO Publications, 1997, http://www.fao.org/docrep/T0060E/T0060E00.htm 93. Paun Ion Otiman – Dezvoltarea rurala în România, Agroprint Publishing House, Timisoara, 1997 94. Paun Ion Otiman – Economie rurala, Agroprint Publishing House, Timisoara, 1999 95. Paun Ion Otiman –Restructurarea agriculturii si dezvoltarea rurala a României în vederea aderarii la Uniunea Europeana – un punct de vedere, Agroprint Publishing House, Timisoara, 1999 96. Paun Ion Otiman – Agricultural Restructuring and Rural Development of Romania with Regards to Accessing the European Union – point of view, Agroprint Publishing House, Timisoara, 2000 97. Robert Evenson - The Economic Contributions of Agricultural Extension to Agricultural and Rural Development, FAO Publications, 2000, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0038.htm 98. Ronny Adhikarya - Strategic extension campaign - A participatory-oriented method of agricultural extension, FAO Publications, 1994, http://www.fao.org/docrep/U8955E/U8955E00.htm 99. Ronny Adhikarya - Strategic Extension Campaign: Increasing Cost-Effectiveness and Farmers' Participation in Applying Agricultural Technologies, FAO Publications, 1996, http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0003.htm

100. Ronny Adhikarya - Campagne Intensive de Vulgarisation: Une Méthode Participative de Vulgarisation Agricole, FAO Publications, http://www.fao.org/docrep/U8955F/U8955F00.htm 101. Sabine Isabel Michiels and L.Van Crowder - Discovering the "Magic Box": Local

263

appropriation of information and communication technologies (ICTs), FAO Publications, 2001, http://www.fao.org/sd/2001/KN0602a_en.htm 102. Stein Bie - Development Communication and Internet, FAO Publications, 1996, http://www.fao.org/sd/CDdirect/CDDO/intro.htm 103. Tanic S. and Dauphin F., Global Farming Systems Study: Challenges and Priorities to 2030. Regional Analysis Eastern Europe and Central Asia, FAO and World Bank, Rome & Washington D.C., 2001 104. Vidu Bidilean – Uniunea Europeana – Institutii, politici, activitati, Editura Agroprint Timisoara, 2000 105. Volker Hoffmann – Picture Supported Communication in Africa, Mangraf Verlag, 2000

106. Volker Hoffmann, John Lamers and Andrew D. Kidd - Reforming the organization of agricultural extension in Germany: lessons for other countries, ODI Agricultural Research and Extension Network, Network Paper No. 98, 2000 107. World Bank - World Bank Rural Development Strategy: Reaching the Rural Poor, World Bank Publications, 2002 108. WTO – International trade statistics 2000, WTO Publications, 2000

264

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful