You are on page 1of 4

Opdracht 1,

Samenvatting.
Een rechtsstaat is een staat waarin vrijheid, rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid voor de burger heel belangrijk zijn. Bovendien
geniet de burger bescherming van zijn rechten en vrijheden,
tegen medeburgers n tegen de overheid. In het woordenboek
wordt de rechtsstaat omschreven als een staat die het recht als
hoogste gezag handhaaft. De rechter bepaalt of iemand zich
aan de wet heeft gehouden of niet. Als iemand de wet heeft
overtreden, dan kan de rechter een straf en/of een verbod
opleggen.
In een rechtsstaat wordt de macht van de overheid beperkt
door wetten, regels en gewoonten. De inwoners van die staat
hebben fundamentele vrijheden en grondrechten. Het doel van
de rechtsstaat is om de burgers te beschermen tegen
machtsmisbruik van de overheid. Ook de overheid moet zich
aan de wet houden en mag dus de vrijheden en rechten van de
burgers niet zomaar beperken of afpakken.
Opdracht 2,
Vraag 1) Waarom is het van belang dat verdachten
rechten hebben?
Leg dit uit in minimaal 100 woorden.
Volgens de wet heeft een verdachte recht op een advocaat. U
mag zich door een of meerdere advocaten laten bijstaan. U
moet door politie en justitie ook zoveel mogelijk in de
gelegenheid worden gesteld om contact en overleg met uw
advocaat te hebben.
Het is belangrijk om te weten wanneer u verdachte bent. Alleen
een verdachte heeft namelijk recht op een advocaat. Het is een
recht en geen plicht. U bent dus niet verplicht om u te laten
bijstaan door een advocaat. U heeft het recht om uw eigen
verdediging te voeren. In de praktijk is het verstandig om wel

een in strafrecht gespecialiseerde advocaat in de arm te


nemen.
In de wet is niet geregeld vanaf welk moment u als verdachte
recht heeft op een advocaat. In de praktijk heeft u ook recht op
een advocaat in de voorfase van uw strafproces.

Vraag 2) Hieronder zijn in het kort drie bekende Nederlandse


rechtszaken beschreven.
Per rechtszaak geef je aan welke rechten je vindt dat de
verdachte zou moeten hebben.
De rechten waar je uit kunt kiezen vind je onder de beschrijving
van de rechtszaken. Je geeft per zaak de nummers aan van de
rechten die je zou toekennen.
De verdachte in zaak 1 geef ik de volgende rechten: 2, 6, 8 en
12.
De verdachte in zaak 2 geef ik de volgende rechten: 1, 14, 16
en 20
De verdachte in zaak 2 geef ik de volgende rechten: 5, 8, 17 en
21
Vraag 3) Kijk eens kritisch welke rechten je aan welke
verdachte hebt toekend. Als je onderscheid hebt gemaakt, op
basis waarvan heb je dat dan gedaan?
Sommige zaken zijn erger dan de andere. En je moet ook kijken
naar het verleden van de verdachte en zo voorkomen dat het
niet vaker gebeurd.
Opdracht 3
Je krijgt twee lessen de tijd om een onderzoek te doen naar een
onderwerp dat jou interesseert binnen het thema rechtstaat.
1. Stel een onderzoeksvraag op.
2. Doe onderzoek.

Wat is de trias politica precies?


Wat is Trias politica?
Trias Politica wordt ook wel de driemachtenleer genoemd. Trias
Politica is een politiek systeem dat er voor zorgt dat de macht in
drie delen is verdeeld: De wetgevende macht, de uitvoerende
macht en de rechterlijke macht. Het idee achter de Trias
Politica was dat niet een macht de overhand zou krijgen. De
Trias politica is een belangrijk onderdeel geweest in de
ontwikkeling van de democratie.
Montesquieu
Trias Politica is uitgevonden door de Franse verlichtingsfilosoof
Charles Montesquieu, hij werd in 1689 geboren in Bordeaux en
in 1755 stierf Montesquieu in Parijs. Zijn hele naam was Charles
Louis de Secondat, baron de La Brde et de Montesquieu.
Volgens Montesquieu moest in een goed politiek systeem de
verschillende machten elkaar controleren en mag de macht niet
meer bij een bepaalde groep mensen liggen zoals de
geestelijken en adelen, wat op dat moment wel veel gebeurde.
Montesquieu heeft ook een aantal boeken geschreven, zijn
bekendste boek is l'esprit des lois ('Over de geest van de
wetten'), hij schreef dit boek in 1748. Dit boek ging over de drie
verschillende machten.
Trias Politica in Nederland
Toen de Nederlandse politicus Johan Thorbecke in 1948 de
nieuwe Nederlandse grondwet schreef, nam hij het bestuur de
Trias Politica ook in de grondwet op. Hij nam de Trias Politica
niet helemaal precies over, maar hij schreef wel de drie
verschillende machten op.
De wetgevende macht (parlement):
De wetgevende macht bestaat nu uit de regering, dit is de
koningin en zijn de ministers. Ook bestaat deze macht uit de
Staten-Generaal, dit is de eerste kamer en de tweede kamer.
- Maakt/beslist over wetten

- Controleert de uitvoering van de wetten


Als er een wet voorstel is gedaan, dan wordt de wet pas
uigevoerd als de meerderheid van de eerste en de tweede
kamer er mee eens is.
De uitvoerende macht (regering):
De uitvoerende macht is de regering, de provincies en de
gemeentes.
- Voert wetten uit
- Moet verantwoording afleggen aan de wetgevende macht
De rechterlijke macht (onafhankelijke rechters):
De rechterlijke macht is in handen van de rechters.
- Vervolgt degenen die de wetten overtreden
- Is onafhankelijk
Rechters worden voor het leven benoemd en kunnen dus niet
worden ontslagen als hun uitspraken niet naar de zin zijn van
de regering.
Controlerende macht
Er is ook nog een controlerende macht, de bedoeling van
Montesquieu hiervan was dat de verschillende machten elkaar
konden controleren in hun werk. In Nederland is dit ook zo dat
de verschillende machten elkaar controleren. De wetgevende
macht controleert de uitvoerende macht, de uitvoerende macht
controleert de rechterlijke macht en de rechterlijke macht
controleert weer de wetgevende macht.