You are on page 1of 65

DRAF

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

SAINS
TAHUN ENAM
SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

SAINS
TAHUN ENAM
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Rukun Negara
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan
yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap
tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN,

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA,

KELUHURAN PERLEMBAGAAN,

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG,

KESOPANAN DAN KESUSILAAN.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan,

berketerampilan,

berakhlak

mulia,bertanggungjawab

dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan


terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya
Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif,
dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

ISI KANDUNGAN
PERKARA
Rukun Negara
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Falsafah Pendidikan Sains Negara
Kata Pengantar

MUKA SURAT
v
vi
vii
viii
1

10

21

12

13

14

15

17

22


1.0
2.0

3.0
4.0
5.0

6.0
7.0

8.0
9.0

10.0
11.0

10.0

22
35
36
40
42
44
46
47
49
51
52
53

PENDAHULUAN

BENTUK KURIKULUM SEKOLAH RENDAH

Rajah 1: Tunjang KSSR

TUNJANG KOMUNIKASI
TUNJANG KETRAMPILAN DIRI

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI

Bahasa Senai

-
-

TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL &

ESTETIKA

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN

NILAI

TUNJANG KEMANUSIAAN

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

FOKUS

KEMAHIRAN BERFIKIRAN KRITIS

KEMAHIRAN BERFIKIRAN KREATIF

induktif

deduktif
1(KBSB)

1.
2.

3.
4.

Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi

Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains

Development Centre, 1999)

5.

(Curriculum

()

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

10

21KEMAHIRAN ABAD KE-21

(KBAT)

216

1994
KBKK2011KSSR
KBAT

Rajah 2 : Hubungan Elemen Merentas Kurikulum

11

2.

Jadual 2 : Penerangan KBAT

21
3.

21

1.

12

10

13

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

( Konstruktivisme )

( Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat )

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS

Pendekatan Inkuiri-Penemuan

(Pembelajaran Kontekstual)

14

Pembelajaran Masteri

( KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS)

Perbincangan

( Eksperimen )

15

Simulasi

( Kajian Masa Depan )

( Penyelasaian Masalah )

Projek

(Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar Bilik Darjah )

( Pentaksiran Pengajaran dan Pembelajaran)

16

Rajah 3 : Jenis dan Keperluan Pentakiran

17

5
Rajah 4: Carta Aliran Pelaksanaan Pentaksiran PdP

18

1.

19

2
3

2.

/
1

20

60
120

qualifier

21

22


1.0

1.1

1.1.1

22

1.1.2

23

1.1.3

24

1.1.4

25

1.1.5

26

intrapolasi ekstrapolasi

1.1.6

27

KSSR SAINS TAHUN 6

1.1.7

28

KSSR SAINS TAHUN 6

1.1.8

29

KSSR SAINS TAHUN 6

1.1.9

30

KSSR SAINS TAHUN 6

1.1.10

31

KSSR SAINS TAHUN 6

1.1.11

32

KSSR SAINS TAHUN 6

1.1.12

33

KSSR SAINS TAHUN 6

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

34

KSSR SAINS TAHUN 6

2.0

2.1

2.1.1

35

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

SAINS HAYAT
3.0

3.1

3.1.1

yeast
mucor
paramecium
amoeba
phytoplankton

E.coli
bacillus
(salmonella )
streptococcus
HIV
(influenza virus)

36

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

37

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

3.2

3.2.1

3.2.2

tapai beras pulut


tempeyogurt

38

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

3.3

3.2.3

3.2.4

3.3.1

3.3.2

3.3.3

39

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

4.0

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

40

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

4.1.4

4.1.5

(simbiosis)(mutualisme)
(komensalisme)(parasitisme)

4.1.6

40

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

4.2

4.2.1

4.2.2

;
;
;

4.2.3

(simbiosis):(komensalisme)
(parasitisme)

4.2.4

41

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

5.0

5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

42

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

43

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

SAINS FIZIKAL
6.0

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.3

44

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

45

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

7.

7.1

7.1.1

7.1.2

//
/

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

46

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

8.0

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4/
47

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

8.1.5

8.1.6

8.1.7

SAINS BAHAN
48

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

9.0

9.1

9.1.1

(terbiodegradasi)
(tidak terbiodegradasi)

(tidak

terbiodegradasi)

9.1.2

(terbiodegradasi)
(tidak terbiodegradasi)

9.1.3

49

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

9.1.4

9.1.5

9.1.6

50

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

BUMI DAN SAINS ANGKASA


10.0

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

51

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

11.0

11.1

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

52

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI


12.0

12.1

12.1.1

12.1.2

53

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

12.2

12.2.1

12.2.2

12.2.3

12.2.4

54

DRAF KSSR SAINS TAHUN 6

12.3

12.3.1

12.3.2

12.3.3

55