You are on page 1of 14

f_masv

f_tendtvn
082050C i hc chnh
81003022i hc chnh
81103078i hc chnh
81103082i hc chnh
81002051i hc chnh
81002015i hc chnh
81002097i hc chnh
81002032i hc chnh
81102096i hc chnh
81102102i hc chnh
81102055i hc chnh
81102111i hc chnh
080222C i hc chnh
080240C i hc chnh
081843C i hc chnh
80901096i hc chnh
80901055i hc chnh
81001011i hc chnh
81001131i hc chnh
81101030i hc chnh
81101100i hc chnh
81101103i hc chnh
81101053i hc chnh
81101117i hc chnh

quy
quy
quy
quy
quy
quy
quy
quy
quy
quy
quy
quy
quy
quy
quy
quy
quy
quy
quy
quy
quy
quy
quy
quy

f_makh khoa
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT
8
KTCT

f_tenlop f_holotvn
08QH1D Nguyn Tng
10080301Tng Vn
11080301Nguyn Tn
11080301Phm c Minh
10080201Trng Thanh
10080201Nguyn Duy
10080201Nguyn
10080201Bi Danh
11080201Trn Th
11080201Trng Hiu
11080201Trn Vn
11080201Nguyn Quc
08XD1D Trn Hoi
08XD1D Nguyn Vn
08XD1D Nguyn Minh
09080101Nguyn Thanh
09080101Chu Thnh Hong
10080101Nguyn Thanh
10080101Trn Tun
11080101Nguyn nh
11080101Mai Minh
11080101Nguyn Ch
11080101Trn Quc
11080101Phm c

f_tenvn so dien thoai


Lm 0923707789
Khanh 01282304988
Phong 0972567748
Sang 0918029986
Dng 01688393408
Khng 01227056368
Tht
01685155776
Tin
01639963323
Ti
0932110193
Tnh 01699974213
Trng 01682750416
Vng 01657724251
Khnh 01692419331
Sng
1269705559
Tr
0907507984
Huyn 01656196502
Qunh 01222544656
n
01218197870
V
0932058116
Huy
01672028210
Hng
01689327378
Kit
0927752527
Phng 01649945542
Ti
0939715527

ho khau
Xm 2, Thn Trn X, X Nguyn L, Huyn L Nhn, H Nam
Thn Van An, X Ngha Thng, Huyn T Ngha, Qung Ngi
194/43 Trn Hng o, t 5, KP Ph Trng, phng Ph c, Huyn Bnh Long, Bnh Phc
338/41/5 N Trang Long, Phng 13, Qun Bnh Thnh, TP. H Ch Minh
Sn Hi, Phc Dinh, Huyn Ninh Phc, Ninh Thun
Xm 4, An Ha, X Phc An, Huyn Tuy Phc, Bnh nh
Thun Ha, X Hnh Thnh, Huyn Ngha Hnh, Qung Ngi
111 Nguyn Sinh Sc, Phng Quang Trung Tp Kon Tum, Kon Tum
24/8/8, Trng Phc Phan, Phng Bnh Tr ng, Qun Bnh Tn, TP. H Ch Minh
p 2, X Hc Dch, Huyn Tn Thnh, B Ra - Vng Tu
Thn 7, x Mpu H. c Linh, Bnh Thun
Thn Ph Vinh ng, Th trn Ch Cha, Huyn Ngha Hnh, Qung Ngi
T4, khu vc8, P.Trn Quang Diu,TP Quy Nhn, Bnh nh
782C p Ng Phc,H Nai 3,H Trng Bom, ng Nai
Thn 4,c Chnh,H M c, Qung Ngi
Thn Minh oi, c Minh, k Mil ,k Nng
7/21 ng 2, P.15 G Vp, Tp. H Ch Minh
424 Nguyn Nghim, P. Nguyn Nghim TP. Qung Ngi, Qung Ngi
79, Xm 2,Thn 3, Sui Kit,huyn Tnh Linh,tnh Bnh Thun
16, Nguyn Cng Phng, Phng Ngha L, Thnh ph Qung Ngi, Qung Ngi
78, Lc An, Bo Lm, Lm ng
p ng Thnh, x Thnh ng A H. Tn Hip, Kin Giang
54, ng Hng Vng, Phng An Bnh, Th X Bun H, k Lk
322 p Tn Ha A, X Tn Hip B, Huyn Tn Hip, Kin Giang

MSSV GhiChu
080151D
080222C
080240C
081440D
081506D
081536D
081843C
082050C
40900022
40900035
41000102
41000221
41104011
41104015
41104038
41104097
41104112
61003223
61102020
61103233
80901055
80901096
81001011
81001131
81002015
81002032
81002051
81002097
81003022
81101030
81101053
81101100
81101103
81101117
81102055
81102096
81102102
81102111
81103078
81103082
91002085
91003043
91003106
91102149

HoLot Ten
Nguyn Trung
Trn HoiKhnh
Nguyn Sng
Dng ViLm
Cao Anh Sn
Trn L Thuyn
Nguyn M
Tr
Nguyn TLm
Nguyn Nguyn
Trnh Qu Sn
H ThanhTn
L c Ti
Trn Qut
Trng NHo
Phan NhLinh
Nguyn An
Tin V C
Kiu NhMinh
Nguyn
L Nht Vng
Chu ThnQunh
Nguyn Huyn
Nguyn n
Trn Tu V
Nguyn Khng
Bi DanhTin
Trng T Dng
Nguyn Tht
Tng VnKhanh
Nguyn
Huy
Trn QuPhng
Mai MinhHng
Nguyn CKit
Phm Ti
Trn VnTrng
Trn Th Ti
Trng HTnh
Nguyn Vng
Nguyn Phong
Phm c
Sang
Trn cLinh
Trn KhQuan
Nguyn TPhong
Nguyn M
Tr

GioiTinhNgaySinNoiSinhHoKhauDanToc TonGiao
Nam
29/05/19TP. H Ch, 100/31/Kinh
Pht Gio
Nam
20/05/19Bnh n , T4,khuKinh
Khng
Nam
17/04/19ng Nai, 782C pKinh
Khng
Nam
28/02/19ng Nai, T2,D Kinh
Thin Cha
Nam
03/04/19Thanh H, 20B,L Kinh
Pht Gio
Nam
22/02/19Thun H, thn AnKinh
Khng
Nam
27/07/19Qung Ng
, Thn 4,Kinh
Khng
Nam
18/09/19H Nam , Xm 2, Kinh
Nam
17/01/19TP. H Ch, 120/21 Kinh
Nam
20/10/19k Lk , 306 Ng Kinh
Nam
30/12/19Tin Gia , s 6/2, Kinh
Nam
18/06/19TP. H Ch, s 372, Kinh
Pht
Nam
02/02/19Qung Ng
, i 9, Kinh
khng
Nam
05/11/19ng Th , p 3, xKinh
khng
Nam
20/03/19Long An , p Th Kinh
Nam
30/04/19TP. H Ch, 578 L Kinh
Nam
31/08/19TP. H Ch, 72/30 THoa (Hn.
Pht
Nam
29/09/19C Mau , p Cn Ct, X Lm Hi, , ,
Nam
01/03/19k Lk , Phc HKinh
Nam
21/06/19TP H Ch, B66/15 Kinh
Nam
18/01/19k Lk , 7/21 ng 2, P.15, , ,
Nam
04/07/19k Lk , Thn MiKinh
Thin Cha
Nam
03/08/19Qung Ng
, 424 NguKinh
Nam
29/01/19Bnh Thu79, Xm K
2inh
pht gio
Nam
08/06/19Bnh n , Xm 4, Kinh
Nam
26/11/19Kon Tum , 111 Nguyn Sinh Sc, Phng Quan
Nam
19/07/19Ninh Thu, Sn HiKinh
Nam
16/09/19Qung Ng
, Thun Kinh
khng
Nam
06/02/19Qung Ng
, Thn V Kinh
Nam
06/06/19Qung Ng
16, NguyKinh
Nam
30/09/19k Lk 54, nKinh
Nam
02/03/19Nam n, 78, Lc An, , ,
Nam
18/02/19Kin Gia , p ng Thnh, x Thnh ng A, ,
Nam
25/11/19M Lai A , 322 p Tn Ha A, X Tn Hip B,
Nam
01/01/19Qung N, Thn 7, x Mpu, , ,
Nam
11/01/19Qung Ng
, 24/8/8, Kinh
Nam
05/01/19Qung Ng
, p 2, X Kinh
Nam
02/01/19Qung Ng
, Thn P Kinh
Nam
21/07/19Bnh Ph, 194/43 Kinh
Nam
03/05/19Hi Dn, 338/41/5 N Trang Long, Phng 1
Nam
04/12/19Vnh Lon, p PhKinh
Khng
Nam
07/06/19Ph Yn , thn Kinh
Nam
23/01/19TP. H Ch, s 228/Kinh
Nam
01/03/19TP. H Ch206, 206,Kinh

91103017
91103046

Phm TruDng
Phm GiaKhim

Nam
Nam

03/07/19B Ra - , 2B/11 NKinh


26/06/19Ph Yn 02, Nguy
Kinh

thin cha
Khng

DTNha DTSV NgayNgo


DTCha HoTenChDTMe HoTenMSoACERu
DienChiCMND
Pht Gio
085108201/01/0001
Nguyn Tn ThnNguyn T0
016924101/01/000169241Trn L Khoan
Trn Th 0
01/01/0001
Nguyn Vn To Nguyn T0
Thin Cha
016830601/01/0001
Trn Ngc Thanh Nguyn T0
Pht Gio
016820401/01/0001
Cao inh Th
Don Th0
093810001/01/0001
Trn Vn Ti
L Th M0
090750701/01/0001
Nguyn Ci
Nguyn T0
092370701/01/0001
Nguyn Hu Chc Th C 0
0969704012183401/01/0001
Nguyn Ngc Chi Nguyn T0
0245187
0500386016675801/01/000914053trnh qu 0914069nguyn t0
2413142
0733507016979701/01/000733507H Vn D0733507Phan Th0
3121202
012174701/01/0001
L Vn B Em
Ng Nh 2
0246548
016940801/01/000169489Trn Trng Thy V Th T2
2122622
016579301/01/0001
Trng Thanh VitTrn Th 1
3416455
016595801/01/0001
Phan Vn Bnh
h th ki 2
3014614
016689401/01/000913772Nguyn Thnh Li L Th M2
0248666
0838365012163901/01/000838365Tin Vn0838365Phng S 0
0248770
Lm Hi, , ,
012851701/01/0001
Kiu Vn N
Nguyn B0
3816401
098747201/01/0001
Nguyn Chy
L Th 4
2414150
0839404090331201/01/000903322L Thn 0903322Nguyn T1
0248359
012225401/01/0001
Chu Thnh Hin Nguyn T0
2412755
Thin Cha
016561901/01/0001
Nguyn Vn Vinh Nguyn T3
2451491
012181901/01/0001
Nguyn Thanh N L Th N 2
2125630
0903455093205801/01/000903455Trn Ng0164975Nguyn T2
2611807
0905489012270501/01/000905489Nguyn M
0905489Nguyn T0
2151360
nh Sc, Phng Quan
016399601/01/0001
Bi Danh Tng Nguyn T0
2331380
0121281016883901/01/0001
Trng Thanh GiNguyn T5
2643731
0974896016851501/01/000974896nguyn 0974896nguyn th
0
2127807
0553913012823001/01/000553913Tng Vn0553913Trn Th 0
2125985
0553828016720201/01/000553828Nguyn 0553828T Th C 0
2125702
0168358016499401/01/000122747Trn Su 0122747L Th T 4
2413936
016893201/01/0001
Mai Minh o
Nguyn T0
2509409
, x Thnh ng A,092775201/01/0001
,
Nguyn Ch Dngon Th0
3715812
A, X Tn Hip B, 093971501/01/0001
Phm B Thc
T Th D 0
3712321
016827501/01/0001
Trn Vn X
Trn Th 0
2613139
0979669093211001/01/000966660Trn c0979669Nguyn T2
0248459
0163487016999701/01/000973645Trng T 0163487H Th C 0
2734522
016577201/01/000932531Nguyn Tng
Nguyn T1
2123699
0988913097256701/01/000167730Nguyn B0167730Phm Th0
2853186
ang Long, Phng 1091802901/01/0001
Phm c Tn
Phm Th0
0248274
0162873096667601/01/000162873Trn Vn 0163819Ng Th 0
3317270
057384701/01/0001
Trn Ngc Qunh T Th K 0
2213075
012336701/01/0001
Nguyn Vn Pht Thi Th 1
0245852
0723874093366901/01/000908273Nguyn M
0933919Trn Th 1
3014647

thin cha
016769801/01/0001
Phm Lu Khang Nguyn N
1
0985973016431415/08/200972053Phm Min
0985973Nguyn T2

2734557
2213588

NgayCa NoiCap TinhTra LoaiVanSoBaoDHoiDongNgayTotNoiCapVSoVanB SoVaoS


01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
21/09/2008
01/01/0001
29/11/20k Lk
khng
19/05/20S ak Lkhng
09/08/20Tin Giang
khng
02/06/20S Tin 63144
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
07/07/2008
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
25/03/20TP H Ch Minh
khng
02/06/20S TP. H291662
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
22/03/20TP H Ch Minh
012999
02/06/20S TP. H346776
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
14/06/20Bnh Thun
Trung hkhng trng T 01/07/20S Bnh khng khng
07/08/20Bnh nh
Trung hA01111 THPT s 02/07/20S Bnh khng khng
01/01/0001
01/01/0001
14/10/20Ninh Thun
khng
02/06/20S Ninh 00939386
05/06/20Qung Ngi
Trung h110866 11.02 _ 02/06/20S Qung0145751M 23-467
28/07/20Qung Ngi
khng
01/01/20S Qungkhng
13/09/20Qung Ngi
Trung hkhng 06.10-TH01/01/20S Qung1008-01 1008-0104
21/05/20k Lk
Trung hkhng 19.22-Bu02/06/20S ak L161002 0069
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
07/01/2004
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
22/10/20TP H Ch Minh
Khng
02/06/20S TP. H295813
28/06/20B Ra - Vng TuTrung hkhong Ph m 02/06/20S B R khong khong
20/09/20Qung Ngi
01/01/0001
19/06/20Bnh Phc
Trung hkhng THPT Bn02/06/20S Bnh 00828281010010263
11/09/2007
01/01/0001
05/07/20Vnh Long
Trung hkhng V Vn Ki01/01/20S Vnh 01186743742
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001
24/07/20Long An
Trung hkhng THCS Ngu
02/06/20S Long A008114T9305595

07/07/2008
17/11/20Ph Yn

01/01/0001
Trung h050466 THCS V 02/06/20S Ph Y003830095/441023095/N2

Lop09 Lop10 Lop11 Lop12 SoBaoDMaNganDiemTruHePhoTDoiTuonKhuVuc


402
801
801
403
403
403
801
803
402
15.50
3
40002 40002 40002
401
15.50
1
53025 53025 53025
402
15.00
2
403
14.50
3

M 23-467
1008-0104

1010010263

T9305595

02016

02016

02016

02002

02002

02002

47014
37010

47014
37010

47014
37010

45007
35030
35024
35016
40010

45007
35030
35024
35016
40010

45007
35030
35024
35016
40010

02022
52022

02022
52022

02022
52022

43015

43015

43015

57007

57007

57007

49010

49010

49010

95/441023095/N239011

39011

39011

ThamTraVanBang
Hp Php
Hp Php
Hp Php
Hp Php
Hp Php
Hp Php
Hp Php
Hp Php
Hp Php
Hp Php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp Php
Hp Php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php
Hp php

Hp php
Hp php

MSSV

LOP

HO

TEN

DIEN THOAI

GHI CHU

082050C 08QH1D Nguyn Tng

Lm

0923707789

8100201510080201Nguyn Duy

Khng

01227056368 Nhm s

8110205511080201Trn Vn

Trng

01682750416 Nhm s

080222C 08XD1D Trn Hoi

Khnh

01692419331 Nhm s

080240C 08XD1D Nguyn Vn

Sng

8090109609080101Nguyn Thanh

Huyn

01656196502 Nhm s

8100113110080101Trn Tun

0932058116

Nhm s

8110110311080101Nguyn Ch

Kit

0927752527

KLL c

KLL c

1269705559 S khng c

936797377
0902904105-01656742496
01682750416-01628294119
1694313952
1269705559
01656196502-0962959754
1647393726
927752527