You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 29 czerwca 2016 | Nr 13 (214)

GazetaInformator.pl

RACIBRZ KULTURA

Dni Raciborza
ze lsk Saint-Chapelle w tle

Zobacz fotorelacje

Zamkowa kaplica niech


bdzie nie tylko ciekawym
obiektem dla zwiedzajcych
ale miejscem czstych naboestw i ceremonii abymy
jej mury uwicali czst
modlitw apelowa do
zebranych biskup Andrzej
Czaja podczas mszy.
remont zamku, a pniej rwnie kaplicy, senator Adam
Gawda, biskupi Jan Kopiec
i Andrzej Czaja, posowie Gabriela Lenartowicz i Czesaw
Sobierajski, delegacja z Nie-

R E K L A M A

Czytaj
terminale patnicze
rwnie
kasy fiskalne
str. 2-3

dziau

Plusy dla Biznesu

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

Zielona Pracownia w ZPSWR


w Wodzisawiu lskim
Interaktywna tablica, multimedialny sprzt
a take drukarka 3D m.in. te rozwizania
wprowadzono w Zielonej Pracowni.

Czytaj wicej str. 6

Imprezy w ramach Dni Raciborza


Fot. Anna apka

miec, samorzdowcy oraz


mieszkacy Raciborza.
Kaplica bdzie suya jako obiekt do zwiedzania, ale
Koci katolicki bdzie mg
korzysta z jej wntrza na cele kultu. Biskup opolski apelowa o to, by w wityni byy
odprawiane stae celebracje.
Starosta zapowiedzia, e powiat chce jeszcze odnowi i
wstawi na chr kaplicy XIX-wieczne organy.
Podczas tegorocznych Dni
Raciborza odbya si rwnie
XVII edycja Pywade pod hasem 1050 lat chrztu uczci
chcemy, z weselem Odr i Rud pyniemy!. Do kozielskiej
przystani dobio 40 wasnorcznie wykonanych pywade.
Ponadto organizatorzy dni
miasta przewidzieli inne, typowo rozrywkowe atrakcje, w
ktrych bardzo chtnie udzia
wzili mieszkacy miasta. W
pierwszym dniu dby si koncert Marka Torzewskiego.
Kolejnego dnia przez ulice
Raciborza przeszed barwny korowd uczestnikw XVI
Midzynarodowych Spotka
Artystycznych, gdzie muzyczno-koncertowy na mia miejsce na Zamku Piastowskim.
Niewtpliwie jednak kulminacyjnym i jednoczenie koczcym tegoroczne Dni Miasta
momentem by koncert Braci
wraz z Krzysztofem Cugowskim. Artyci zaprezentowali
znane hity oraz nowe piosenki, ktre porway tumy fanw
do wietnej zabawy.

XVII edycja Pywade przesza do historii. 40 wasnorcznie


skonstruowanych pywade dotaro do kozielskiej przystani.
Fot. Andrzej Zieliski

witynia rozpoczyna nowy rozdzia, a znawcy nie maj


wtpliwoci, e stanowi obecnie najcenniejszy tego typu
obiekt w Polsce. 17 czerwca
w towarzystwie raciborzan,
zaproszonych goci oraz biskupw i kapanw ocjalnie

otworzyy si drzwi Kaplicy


Zamkowej w. Tomasza Becketa. witynia powstaa na
zlecenie ksicia piastowskiego Przemysawa okoo 1290
roku wraz z wzniesieniem nowego, murowanego zamku.
Otrzymaa rzadkie wezwanie
w. Tomasza Becketa, angielskiego mczennika - biskupa
z Canterbury. Na przestrzeni
wiekw poddawana bya wielu przebudowom i rekonstrukcjom. Tej ostatniej podj si
powiat raciborski. mudne
i kosztowne prace remontowo-konserwatorskie dobiegy
koca.
Pierwsz msz wit odprawion w kaplicy sprawowa
Ordynariusz Diecezji Opolskiej ks. biskup Andrzej Czaja,
z kolei homili wygosi biskup
gliwicki ks. Jan Kopiec. Opraw muzyczn uwietni Chr
BRZEZIE pod dyrekcj Aleksandry Gamrot. Eucharysti
transmitowano rwnie na
zamkowym dziedzicu. Renowacja wityni trwaa 5 lat, a
kosztowaa samorzd powiatowy ponad 2,8 mln z. Przedsiwzicie donansowa take Wojewdzki Konserwator
Ochrony Zabytkw, Miasto
Racibrz, Ministerstwo Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego.
Podczas uroczystego ponownego powicenia Kaplicy w. Tomasza Becketa udzia
wzili m.in.: Adam Hajduk,
byy starosta raciborski, za
ktrego kadencji rozpoczto

REGION - EKOLOGIA

Koncert zespou Bracia z Krzysztofem


Cugowskim zakoczy dni miasta.
Fot. Liliana Borkowska

JUSTYNA
KONISZEWSKA

Fot. Ireneusz Burek

Imprez miasta zainaugurowano otwarciem Kaplicy Zamkowej w. Tomasza Becketa.

Raciborzanie chtnie uczestniczyli w koncertach.

2 Wiadomoci

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

<< GazetaInformator.pl

region publicystyka

racibrz - drogi rowerowe

Rowerzyci pod prd


na przejedzie kolejowym

My te jestemy uchodcami

Fot. Czytelnik

Feralna cieka rowerowa przy ul. Brzeskiej to problem nie tylko mieszkacw
Raciborza, ale take okolicznych miejscowoci. Aby przejecha przez przejazd
kolejowy s zmuszeni zama przepisy lub ryzykowa wasnym yciem.

Fot. Ireneusz Burek

Kady raciborzanin ma w rodzinie cho jednego


wychodc, ale to my najgoniej w Europie
krzyczymy, e nie chcemy uchodcw u siebie.

Na zdjciu uchwycony moment, gdy rowerzysta,


przekraczajc ciek rowerow, jedzie pod prd wprost na nadjedajce samochody.
iwona cybulska

O niebezpiecznym rozwizaniu przy ul. Brzeskiej mieszkacy mwi ju od dawna.


Jak pisze do redakcji Czytelnik: W tym miejscu obecnie
przejeda dziesitki osb
dziennie, w tym piesi, dzieci
oraz matki z wzeczkami dziecicymi. Sceny mro krew w
yach.
Jaki jest tego powd? Ot
cieka rowerowa przy ul.
Brzeskiej tu przed przejazdem kolejowym koczy si. W
efekcie rowerzyci, aby przekroczy tory kolejowe maj

dwie opcje niestety adna z


nich nie jest bezpieczna. Mog wczy si do ruchu samochodowego, jednak w tym
wypadku zmuszeni s zama
przepisy, gdy konieczne jest
przekroczenie podwjnej linii
cigej. Mog take przejecha
lew stron (tak, jak biegnie
cieka tu przed torami kolejowymi) take i tym razem
wtpliwe jest poczucie bezpieczestwa, poniewa idc pod
prd, wprost pod nadjedajce samochody, niejednokrotnie naraaj wasne zdrowie.
Jak pisze dalej Czytelnik:
W miejscu tym nie ma kom-

pletnie adnego rozwizania:


brak pobocza, brak chodnika
brak oznaczonej cieki. Czy
zarzdzajcy miastem i powiatem planuj co z tym zrobi?
Czy Starosta i Prezydent bior
na siebie odpowiedzialno za
ycie i zdrowie tych osb?
Przypomnijmy, drog
kilka lat oddano do uytku
po remoncie, jednak jak wida nie przemylano odpowiedniego rozwizania dla
rowerzystw. Cyklici nadal licz na wyrozumiao
wadz i czekaj na jakiekolwiek dziaania w tej sprawie.

Komentarz na gorco
Karolina Kunicka
Rzecznik prasowy
Starostwa Powiatowego
w Raciborzu
Obecnie na zlecenie Zarzdu Drg Wojewdzkich
w Katowicach w trakcie realizacji znajduje si opracowanie dokumentacji projektowej dla Przebudowy
drogi wojewdzkiej nr 935
na odcinku od skrzyowania z DK 45 w m. Racibrz
do granicy powiatw, w
ktrej m.in. ujto przebudow skrzyowania ul. Rybnickiej z drog powiatow
nr 3512S ul. Brzesk oraz

wykonanie cieki rowerowej na tym skrzyowaniu.


W ramach tej dokumentacji
przewiduje si rwnie wykonanie cieki rowerowej
na ul. Rybnickiej, od ronda
do skrzyowania z ul. Brzesk obecnie na tym odcinku znajduj si jedynie
chodniki.
Projekt budowlany w
zakresie skrzyowa z drogami powiatowymi, w tym
rwnie skrzyowania z ul.
Brzesk, bdzie podlega
uzgodnieniu z Powiatowym
Zarzdem Drg w Raciborzu. Zgodnie z otrzyman

informacj od projektanta, powinno to nastpi w


lipcu br. Po uzgodnieniu
przebudowy tego skrzyowania, Powiatowy Zarzd
Drg w Raciborzu opracuje dokumentacj projektow na fragment cieki
rowerowej stanowicy poczenia pomidzy istniejc cieka rowerow za
przejazdem kolejowym a
zakresem ujtym w projekcie przebudowy ul. Rybnickiej. Realizacja cieki
rowerowej na ul. Brzeskiej
na tym odcinku jest realna
w 2018 r.

Prezydent M. Lenk nie udzieli komentarza


9 czerwca redakcja wysaa rwnie prob o komentarz prezydenta Raciborza Mirosawa Lenka.
Nie otrzymalimy jednak
odpowiedzi na pytanie, czy
miasto prbowao cokolwiek zmieni w zakresie

niefortunnie zakoczonej
cieki rowerowej wybudowanej sze lat temu. Przypomnijmy, w 2010 roku w
ramach remontu ul. Brzeskiej miasto wsppracowao ze Starostwem w opracowaniu tego rozwiaznia

Zesp redakcyjny: Pawe Strzelczyk, Iwona Cybulska


Katarzyna Krentusz, Katarzyna Solarz,
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik,
Skad: Bartomiej Mielnik, Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl
Katarzyna Wgrzyk: 533 367 799
katarzyna.wegrzyk@gazetainformator.pl

dla rowerzystw. Temat


niebezpiecznego przejazdu
przez przejazd kolejowy pozbawiony pobocza by wielokrotnie poruszany przez
mieszkacw, rodowiska
wspierajce rozwizania dla
rowerzystw oraz media.

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

Rnorodno i wspistnienie cywilizacji wydaje si naturalne mieszkacom bardziej wielokulturowych krajw wiata. Otwarto na drugiego czowieka, zainteresowanie jego wyjtkowoci jest dla podrnikw czsto gwnym powodem do odbywania wojay. Fascynacja
odmiennymi zwyczajami i prba ich zrozumienia pozwala zasmakowa w rnorodnoci wiata
i jego kultur, a take zerwa ze stereotypowym myleniem i konformizmem. Czybymy my,
Polacy, byli zbyt zaciankowi, by zaakceptowa fakt, e jako obywatele wiata wszyscy w swojej
rnorodnoci jestemy sobie rwni?
anna burek

Obchodzony 20 czerwca wiatowy Dzie Uchodcy by okazj do zastanowienia si, dlaczego tak trudno
nam, Polakom zaakceptowa
fakt, e ludzie migruj, e do
Europy zjedaj uchodcy z
Syrii, a do Francji - Afrykaczycy. My Polacy te jestemy
ju wszdzie. I nikomu to nie
przeszkadza. Chyba kady
mieszkaniec Raciborza ma
w rodzinie lub w gronie znajomych przynajmniej kilku
takich, co wyjechali za granic. Polacy emigruj waciwie od zawsze. Powodw jest
multum i mnoy mona je
w nieskoczono: polityczne, narodowociowe, ekonomiczne to kilka z nich. S
tacy, co wyjedaj za mioci, s tacy, co jad za chlebem. Wyjedaa inteligencja,
wyjedali ci, ktrzy nie mogli
sobie poradzi w Polsce. Do
Berlina, by dosta azyl, jedzili wychodcy polityczni,
do Londynu modzi ojcowie
chccy zarobi na rodzin na
zmywaku. I wszdzie czekano
na nich z szeroko otwartymi
ramionami. A przynajmniej z
zasikiem na start i otwartoci, zrozumieniem. A rzadko
zdarzao si, eby jeden z drugim sowem po angielsku czy
niemiecku potrafi si odezwa.
Do Londynu jechali na
og zupenie w ciemno. Sypiali po 15 osb w pokojach
z pitrowymi kami, jedli
przywiezione z Polski zupki chiskie, by byo taniej, a
kady zarobiony grosz wysyali do domu. Ze spoecznoci angielsk nie integrowali
si wcale, bo brak znajomoci
jzyka i praca na kilka etatw
nie sprzyjay towarzyskim
spotkaniom. Idc do pracy
na zmywak czy na budow

ani razu nie usyszeli, e zabieraj robot miejscowym,


e psuj rynek, e s darmozjadami. Rzucajc pety na
chodnik i misem na prawo i
lewo, nie dostali po mordzie
za to, e brakuje im ogady
czy tak przecie wanego dla
Anglikw taktu. A kiedy zaczli flirtowa z Brytyjkami,
nikt im nie wmawia, e prbuj je zgwaci.
Do Berlina zjedali ju
masowo od lat 1980 jechali
ci, co czuli si Niemcami, jechali ci, co czuli si przeladowani i ci, ktrzy wyczuli,
e na zachodzie bdzie im lepiej. Bez wstydu podpisywali
podania o azyl, skaryli si na
to, jak im we wasnym kraju
le, jak polityka rzdzcych
doprowadza nard do ruiny,
jak to wojna domowa nad nimi wisi. Bez krpacji uczestniczyli w darmowym kursie
jzyka, czekali a im si zaatwi prac. Ochoczo pobierali zasiki, odbierali kupony,
kieszonkowe, a wielu z nich
nawet mieszkania. Niektrzy musieli przej przez obz
adaptacyjny kilka miesicy
w ciasnych pomieszczeniach,
setki osb zgromadzonych na
ciasnej przestrzeni. Wszyscy z
nich bez wyjtku zapomnieli
chyba, jak to byo na pocztku
ich pobytu za granic.
GUS szacuje, e pod koniec 2014 roku za granicami
Polski przebywao ponad 2,3
mln Polakw. Od 2015 roku,
wyjedajc z kraju, nie ma
si obowizku zgasza tego
faktu, wic szacunki dotyczce kolejnych Polakw decydujcych si na wychodstwo s
znacznie utrudnione. Nie
wiemy, ilu raciborzan zdecydowao si na wyjazd z miasta w ostatnich latach. Nie
prowadzimy takich rachunkw, a ustawa wprowadzona
w 2015 roku utrudnia takie,

nawet przyblione, obliczenia jeszcze bardziej mwi


Maria Greczna, podinspektor ds. ewidencji ludnoci UM
Racibrz. Szacuje si jednak,
e co pity mieszkaniec Polski
myli o wyjedzie za granic
na duej.
Polacy tworz ogromn
grup wychodcw najczciej w Niemczech i Wielkiej
Brytanii, ale i Woszech czy
Holandii. W wielu europejskich miastach tworz swoiste getta, zamieszkuj dzielnice na obrzeach, w ktrych
spotka mona prawie samych Polakw. Zakadaj tam
swoje polskie sklepy i restauracje, prowadz dziaalnoci
usugowe w jzyku polskim,
chodz do polskich kociow. I nikt nie wyzywa ich
od odmiecw, zacofacw
kulturowych czy ignorantw.
Nikt nie kae wraca do domw.
Dajcie y, ludzie. Sobie
i innym. Odpucie tym biednym uchodcom, tak jak nam
zostao odpuszczone. Jasne,
nie wiemy, czy do Europy
trafiaj ci, ktrzy tego najbardziej potrzebuj i jasne ich
kultura rni si od naszej.
Ale tak samo byo z nami
na zachd wyjechao niemao cwaniaczkw, ktrzy nie
jechali tam za chlebem i nikt
im tego teraz nie wypomina.
A we Woszech kraju pasty i pizzy namitnie lepimy te swoje pierogi, mimo e
przecie Wosi jedz ravioli.
I nikt nas za to nie linczuje.
Jestemy rwni, zrozumcie to
wreszcie. I oddajcie potrzebujcym to, co kiedy wam albo
waszym znajomym, bliskim
zostao podarowane. Bo nie
wiecie, szczeglnie patrzc na
obecne przemiany polityczne w Polsce, kiedy tej dobrej
przysugi bdziecie potrzebowa z powrotem.

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

powiat raciborski - samorzd

region

racibrz ochrona przeciwpowodziowa

Wacawczyk nie chce Zbiornik Racibrz: Kompromitacja


pomaga policji w u- na wszystkich szczeblach?
pieniu kierowcw
RZGW Gliwice, nadzorujcy budow zbiornika, rozwaa wszelkie kroki wcznie

ps

racibrz - samorzd

Bezpodne
Dni Raciborza
Leszek Szczasny da upust
swojej irytacji obecn formu Dni Raciborza.
Czonkowie miejskiej komisjCzonkowie miejskiej komisji owiaty analizowali w
czerwcu sposoby promocji
miasta. Przy tej okazji Leszek
Szczasny wyrazi swoje niezadowolenie najwiksz imprez
organizowan przez miasto w
roku, a mianowicie corocznymi Dniami Raciborza. W jego
opinii organizatorzy za bardzo
skupiaj si na masowej rozrywce i wydarzeniach takich
jak koncerty, nie ma za elementw podkrelajcych hi-

storyczny aspekt miasta, jak


odczyty, prelekcje, okolicznociowe wydawnictwa czy prezentacja i przypominanie historycznych postaci.
Z pogldem takim nie zgadza si prezydent Mirosaw
Lenk. Dowodem moe by
chociaby przewidziane na rozpoczcie tegorocznego wita
miasta uroczyste otwarcie kaplicy zamkowej po remoncie.
Nawiza do historii mona
zreszt doszuka si w innych
wydarzeniach, jak - dla przykadu - Pywada.
ps

racibrz - polityka

Wiceminister
sprawiedliwoci
w Raciborzu
- Dobra zmiana bdzie
realizowana bezwzgldnie, dziki naszym liderom - Jarosawowi
Kaczyskiemu, Zbigniewowi Ziobrze, Beacie
Szydo - zapowiada Micha Wjcik.
Sekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwoci 17
czerwca goci w Raciborzu
na uroczystociach otwarcia
kaplicy zamkowej. Po ceremonii wzi udzia w krtkim
spotkaniu z udziaem czonkw raciborskiego koa Gazety Polskiej oraz radnych
miejskich i powiatowych.
Przedstawiciel ministerstwa
krtko omwi dotychczasowe osignicia rzdu oraz zamierzenia na przyszo, skupiajc si gwnie na polityce

spoecznej i wymiarze sprawiedliwoci. Zacz jednak


od uwag pod adresem opozycji, ktra utrudnia dobr
zmian na wszelki moliwy
sposb, nie bdc w istocie
zainteresowan jakkolwiek
konstruktywn prac.
Jak zaznaczy, ministerstwo skupia si na kilku wanych reformach w wymiarze
sprawiedliwoci. Pierwsz bya reforma prokuratury, w kolejce czekaj nastpne. - Jeli
chodzi o program 500+, to
Polacy s nam autentycznie
wdziczni i na rnych spotkaniach dzikuj, e wreszcie kto pomyla o zwykych
ludziach, a nie tylko o elitach
- usyszeli zgromadzeni.
ps

z rozwizaniem kontraktu z realizujc inwestycj firm Dragados. Czar goryczy


moe przela uycie niewaciwego materiau przy budowie zapr.
Fot. Pawe Strzelczyk

czyka takie uywanie przez policj nieoznakowanego pojazdu


nijak si ma do poprawy bezpieczestwa, a jedynie suy zarabianiu na mandatach.
Syszc tak argumentacj
Piotr Olender wyrazi zdziwienie, i Wacawczyk, reprezentujcy PiS, jest przeciwko, skoro kwestia nieoznakowanego
samochodu przypomina nieco
ustaw inwigilacyjn przygotowywan przez rzd Prawa i
Sprawiedliwoci wanie. - Ja z
kolei dziwi si panu radnemu
Olendrowi z Platformy Obywatelskiej, e popiera pisowski rzd
kwot 17 tys z - zripostowa Dominik Konieczny.
Dyskusj uci starosta Ryszard Winiarski twierdzc, i
niewane czy samochd bdzie
oznakowany czy nieoznakowany, i tak przysuy si zwikszeniu bezpieczestwa. I cho
opozycja, jak zapowiada Wacawczyk, zagosowaa przeciwko, uchwaa wikszoci gosw
zostaa przyjta.

pawe strzelczyk

Tomasz Cywiski z Regionalnego Zarzdu Gospodarki


Wodnej w Gliwicach 22 czerwca goci na sesji miejskiej,
gdzie odpowiada na pytania
radnych odnonie realizacji
inwestycji zbiornika przeciwpowodziowego Racibrz Dolny. Gwnym powodem byy
ostatnie doniesienia medialne
odnonie niewaciwego materiau uytego przy budowie,
co spowodowao konieczno
rozebrania 6,5 kilometrowego
odcinka waw. Sytuacja zrodzia wiele pyta i wtpliwoci,
gwnie dotyczcych terminu
ukoczenia inwestycji.
Cywiski rozpocz od
stanowczego zapewnienia, e
adne way nie s rozbierane.
Niewaciwy materia, czyli upek, zosta uyty przy budowie
zapr, a to zupenie inna konstrukcja techniczna. Dodatkowo nie cae zapory wykonane
s z upka tylko wypenienie,
std nie ma mowy o cakowitej rozbirce, a jedynie wybraniu niedopuszczalnego budulca ze rodka. Robi to na swj
koszt wykonawca, hiszpaska
firma Dragados.

Tomasz Cywiski, p.o. dyrektora RZGW Gliwice, przez blisko


godzin odpowiada na trudne pytania radnych.
RZGW podj tak decyzj niezwocznie po przeprowadzeniu bada materiaw
uywanych przy budowie.
W ich celu dokonano 30 odwiertw na ju wykonanej
konstrukcji. Ze strony radnych paday pytania, dlaczego dopiero teraz wykonano takie badania, skoro ju
wiele wczeniej dochodziy
gosy, e alternatywny materia (upek) nie powinien
by dopuszczony do budowy.
Cywiski tumaczy, i wczeniej byy to jedynie sygnay

niepoparte badaniami, za
badania przedstawiane przez
wykonawc nie wykazyway
nieprawidowoci. - Nie wierzylimy im, std przeprowadzilimy wasne badania.
Krtko mwic oszukano nas.
Po badaniach okazao si, e
materia ten absolutnie nie
spenia wymaga - wyjani
dodajc, i niektre aspekty bada prokuratura. Nie bez
wpywu okazaa si zmiana
inyniera kontraktu - nowy
bardziej wnikliwie zacz si
przyglda budowie.

racibrz - samorzd

Pikarski sezon 2015/2016 za nami


katarzyna
przypado

25
czerwca
rozegrano ostatni mecz sezonu
2015/2016. Tym samym
znana jest ju pena lista
druyn, ktre awansoway
do wyszych lig, jak i tych,
ktre musiay pogodzi si
ze spadkiem.
Sezon 2015/2016 w wykonaniu zespow zrzeszonych w
podokrgu Racibrz przeszed
do historii. Najwikszym sukcesem jest awans Unii Turza
lska do III ligi. Po wygraniu
II grupy lskiej IV ligi podopiecznym Jana Adamczyka
przyszo zmierzy si w dwumeczu z Gwarkiem Tarnowskie Gry. Oba spotkania zakoczyy si wynikiem 2:1 na
korzy Unii. W IV lidze mona byo oglda rwnie drug
Uni, z Raciborza. Po niezbyt
udanym pocztku sezonu ekipa prowadzona przez Andrzeja Marcowa zaliczya seri piciu meczw bez poraki, czego
efektem byo pite miejsce w
tabeli. Pniej jednak Unia zacza traci punkty i rund jesienn skoczya na miejscu

jedenastym. Wiosn nie byo


lepiej. Ostatecznie rywalizacj
zakoczya jako jedenasta, co
dao utrzymanie.
W klasie okrgowej dobry
sezon maj za sob pikarze
LKS-u 1908 Ndza, ktrzy z
52 punktami na koncie zajli miejsce tu za podium. Niewiele gorzej poradzi sobie beniaminek rozgrywek Naprzd
Borucin, ktry by pity z tak sam liczb punktw. Skazywane przez wielu na spadek
Rafako Racibrz zakoczyo
sezon na sidmym miejscu, a
LKS Krzyanowice na jedenastym.
W przyszych rozgrywkach
klasy okrgowej zobaczymy
rwnie dwie inne druyny z
naszego regionu, LKS Tworkw i LKS Buk Rudy. Z klas
A poegna musz si LKS Cyprzanw i LKS Owsiszcze. Ich
miejsca zajm zwycizcy obu
grup B klasy: Pomie Kobyla,
ktry wygra 24 z 25 meczw i
Zgoda Zawada Ksica. W barau zmierzyli si wicemistrzowie LKS Biekowice i LKS
Lyski. Lepsi okazali si ci drudzy, w dwumeczu wygrywajc
10:4. Stawk uzupeni spada-

Fot. Katarzyna Przypado

Jak si okazuje, przekazanie pienidzy policji na nowe auto to nie taka prosta
sprawa. W tle s takie rzeczy jak depresja, ustawa
inwigilacyjna czy radni PO
wpierajcy rzd PiS.
Uchwaa o przekazaniu
przez powiat policji rodkw na
zakup nowego samochodu znalaza si w programie czerwcowej sesji rady powiatu. Zanim
jednak zostaa przegosowana, w
imieniu opozycji gos zabra Dawid Wacawczyk zapowiadajc,
i jego klub (PiS) bdzie gosowa przeciwko. - Co sesja syszymy, e powiat nie ma pienidzy
na zadania wasne a depresji
mona dosta. Tymczasem mamy finansowa suby podlegajce pastwu? - dziwi si. Jego
sprzeciw budzi zwaszcza fakt,
i policja dotacj powiatow zamierza wykorzysta na zakup
auta, ktre jako nieoznakowane
bdzie jedzi po drogach Raciborszczyzny i upi kierowcw.
Zarzd powiatu przed radnymi
informacj t skrztnie zatai,
tymczasem w opinii Wacaw-

w skrcie

Buk Rudy (w biaych


strojach) w przyszym
sezonie bdzie
rywalizowa w okrgwce.
jcy z klasy okrgowej Grnik
Pszw. Przyszy sezon bdzie
ostatnim z dwiema grupami
B klasy. W tym roku egnaj
si z ni KS Olszynka Olza i i
Sparta Babice. Awans z C klasy uzyskay Rozwj Besznica i
LKS Siedliska.

Midzynarodowa
konferencja w Ndzy
W szkce kontenerowej w Ndzy odbdzie si sesja terenowa drugiej midzynarodowej
konferencji dotyczcej tematyki
odnawiania lasu. Przyjedzie okoo 60 lenikw i naukowcw z
caej Europy. W dniach, od 27 do
29 czerwca odbywa si bdzie
midzynarodowa konferencja pt.
Reforestation Challenges - Opportunities for sustainable development in a degraded forestry
environment. Poruszone bd
kwestie odnawiania lasu oraz
zalesiania terenw nielenych,
takich jak grunty porolne, hady
itp. Organizatorem konferencji
jest Wydzia Leny Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie.
Wystawa fotograficzna Obiektywnie
lskie
Miejski Orodek Kultury w Krzanowicach zaprasza na wystaw
fotograficzn Obiektywnie lskie. Wystaw mona zobaczy
w holu budynku Domu kultury
w Krzanowicach do koca lipca.
Prace zostay przygotowane na
konkurs fotograficzno-filmowy
Obiektywnie lskie, organizowany przez Stowarzyszenie
Projekt lsk. Napyno 164
prezentacji konkursowych, ktre
ocenio jury w skadzie: Lech
Majewski, Adam Sikora, Antoni
Cygan oraz Jacek Joosteberens.
Nowy rozkad.
Zmiany na trasie
Racibrz - Wodzisaw
Obowizuje nowy rozkad jazdy
autobusw w komunikacji, dla
ktrej organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu
l. Skrci ma si czas przejazdu
z Wodzisawia l. do Raciborza.
Autobusy pomin Pszw i kursowa bd przez Kokoszyce i
Zawad. Ponadto dotychczasowa
linia do Chaupek zostanie skrcona tylko do Uchylska. Pasaerowie mog jednak na tej trasie
skorzysta ze znacznie szybszego
poczenia Kolei lskich. Rozkad jest dostpny na stronie
www.powiatwodzislawski.pl, a
take PKS Racibrz www.pksraciborz.pl
Ul. Polna w gu
zostanie
wyremontowana
Konsorcjum firm D-ART oraz
INFRAGO z Jankowic wyremontuje ul. Poln w soectwie
g. Konsorcjum wygrao przetarg proponujc najkorzystniejsz ofert - 96. 226,98 z brutto.
- To bardzo dobra oferta. Mam
nadziej, e za cen pjdzie te
jako wykonania - mwi wjt
Anna Iskaa. Remont powinien
si zakoczy do koca sierpnia.
Ul. Polna w gu jest w kiepskim
stanie. Konieczny bdzie kapitalny remont. Roboty na drodze
trzeba bdzie zgra czasowo z
wymian owietlenia, jak realizuje we wsi Tauron.
Dwa pierwsze miejsca
dla Ndzy
Klasy III b oraz II a z Zespou Szkolno-Gimnazjalnego w
Ndzy zgarny dwie pierwsze nagrody w oglnopolskim
konkursie pn. Zrb niedwiedziom przysug. Prac uczniw
okazay si najlepsze spord
ponad 1000 nadesanych z caej
Polski. Ogoszona zostaa lista
laureatw oglnopolskiego konkursu w ramach projektu pn.
Zrb niedwiedziom przysug.
Edukacja dla zrwnowaonego
rozwoju w szkoach podstawowych. Uczniowie z Ndzy spisali
si na medal! Spord ponad
tysica zgosze jury wyonio 100 zwyciskich klas, ktre
otrzymay atrakcyjne zestawy
edukacyjne.
Festiwal Orkiestr
Dtych w Tworkowie
Ju po raz czwarty do Tworkowa
zjechay orkiestry dte. 19 czerwca na scenie przy Centrum Kultury podczas IV Midzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dtych
zagrao siedem orkiestr: Gminna
Orkiestra Dta Gokowice
(Polska), Dechov Orchestr ZU
Vratimov (Czechy), Bildegger
Blaskapelle (Rumunia), Orkiestra Dta Gminy Krzyanowice
(Polska), Parafialna Orkiestra
Dta NSPJ Jastrzbie Zdrj
(Polska), Orkiestra Dta z Ostropy (Polska), Hornick Kapela
- Havov Msto (Czechy). W
repertuarze nie zabrako muzyki
rozrywkowej, powanej, marsze i
tradycyjnej dechovka.

4 Handel

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

<< GazetaInformator.pl

racibrz uroczystoci

Gminna Spdzielnia Samopomoc Chopska


w Raciborzu witowaa 70-lecie
W sobot 25 czerwca z okazji 70-lecia Gminnej Spdzielni Samopomoc Chopska w Raciborzu odbya
si msza wita w Markowicach, a nastpnie wrczenie odznacze i statuetek osobom wyrnionym.
Obecnie Spdzielnia prowadzi 6 sklepw spoywczych, w tym 3 sklepy w sieci Delikatesy Centrum i 1 w
sieci Groszek, zatrudniajc 46 pracownikw i zrzeszajc
58 czonkw.

Z okazji 70-lecia Spdzielni nagrodzonych zostao


wielu pracownikw. Ponadto czonkowie Rady Nadzorczej otrzymali odznaki
Zasuonego dla Spdzielni Samopomoc Chopska
oraz odznaki Zasuonego
Dziaacza Ruchu Spdzielczego. Natomiast Krajowa
Rada Spdzielcza przyznaa honorowy tytu za zasugi dla Spdzielczoci, a
Krajowy Zwizek Rewizyjny Spdzielni w Warszawie
przekaza z okazji 70-lecia
Spdzielni list gratulacyjny.
Historia naszej Spdzielni siga roku 1945, kiedy to pewnej listopadowej
niedzieli, dwudziestu czonkw zwoao w Markowicach zebranie zaoycielskie,
ktrego celem byo powoanie Spdzielni. Prawie jednogonie podjto uchwa-

o powoaniu do ycia GS
SCH w Markowicach.
Sama rejestracja Spdzielni nastpia dopiero w
czerwcu 1946 roku i dat t
przyjmujemy jako rok jej powstania. W styczniu 1979 do
budynku przy ulicy Kolejowej 18 w Raciborzu zostaje
przeniesiona siedziba Spdzielni, ktra dziaa na terenie Miasta Raciborza i Gminy Ndza.
Przeom lat osiemdziesitych i dziewidziesitych
to okres wprowadzenia zasad
wolnego rynku i konkurencji
oraz nieprzyjaznej atmosfery
wok spdzielczoci, ktre
spowodoway powane zmiany zarwno w strukturze, jak
i w zarzdzaniu Spdzielni.
Wydzierawiono cz lokali
oraz sprzedano nierentowne
placwki handlowe i gastronomiczne. Dziki tym zmia-

nom, a zwaszcza skupieniu


wysikw na przystosowaniu pozostaych placwek do
coraz wyszych wymogw
klientw, raciborski GS przetrwa niewtpliwie najtrudniejsze w historii Spdzielni, lata dziewidziesite.
Obecnie
Spdzielnia
prowadzi 6 sklepw spoywczych, w tym 3 sklepy w sieci
Delikatesy Centrum i 1 w
sieci Groszek, zatrudniajc
46 pracownikw i zrzeszajc 58 czonkw. Wszystkie
sklepy speniaj standardy
europejskie, s zmodernizowane w sposb przyjazny
dla klienta, ktrego wymagania s dla Spdzielni najwaniejsze. Spdzielnia odniosa sukces ekonomiczny,
zwikszajc przychody pomimo tak silnej konkurencji
ze strony innych sieci handlowych.

Gminna Spdzielnia zawdzicza to przemylanym


decyzjom Zarzdu oraz zaangaowaniu pracownikw,
dobrej wsppracy z dostawcami i wsparciu ze strony
sieci Delikatesy Centrum.
Zarzd firmy szczeglnie
due znaczenie przywizuje
do budowania poprawnych
stosunkw midzyludzkich
oraz tworzenia warunkw
satysfakcjonujcych
pracownikw, ktrzy dziki temu identyfikuj si ze Spdzielni.
Spdzielni od 1996 roku kieruje Prezes Henryk
Lama, a jego zastpc jest
Aldona Zawadzka-Kwany,
natomiast dugoletnim przewodniczcym Rady Nadzorczej jest Ryszard Weiner.

Sklep GS w Grkach lskich

Sklep GS w Ndzy

Artyku sponsorowany

Sklep GS w Markowicach

Sklep GS w Szymocicach

PLUSY BIZNESU
DLA

GazetaInformator.pl 29 czerwca 2016 nr 13 (214)

region ekologia

racibrz - praca

Od jakoci naszego powietrza


zaley jako naszego ycia

PWSZ chce wsppracowa z lokalnym biznesem

Fot. Justyna Koniszewska

W Wodzisawiu lskim odbya si konferencja powicona niskoemisyjnej gospodarce. Jaki pomys na uratowanie tragicznego stanu jakoci
naszego powietrza maj wodarze caego subregionu?

Raciborska Izba Gospodarcza spotkaa si


na niadaniu biznesowym z Rektorem Pastwowej Szkoy Zawodowej w Raciborzu.
Czy dojdzie do silniejszej kooperacji midzy
przedsibiorcami a studentami?
Fot. Justyna Koniszewska

Dodatek tematyczny 13/2016

Wsppraca Pastwowej Wyszej Szkoy Zawodowej w


Raciborzu z lokalnym biznesem bdzie trudna, ale moliwa.
Zaniechania, ktre powstay przez wiele lat wymagaj
zaangaowania obu stron, aby plan si powid.
Na pierwszym zdjciu rektor PWSZ Ewa Stachura.
justyna
koniszewska

dominika rudzka

Dane wiatowej Organizacji Zdrowia s zatrwaajce mieszkamy w jednym z


najbardziej zanieczyszczonych regionw w Europie.
W niechlubnej pierwszej
dziesitce rankingu znalazo
si a 7 miast z Polski, w tym
Godw na miejscu 8., Wodzisaw lski na 5. i Rybnik
na miejscu 4.
Zatrwaajcy raport by
jedn z przyczyn zorganizowania konferencji Niskoemisyjna gospodarka w
subregionie zachodnim. Europejska polityka na rzecz
niskoemisyjnej gospodarki, szanse i wyzwania dla
polskiej gospodarki rola samorzdw i przedsibiorstw, ktra miaa
miejsce 20 czerwca w wodzisawskim Hotelu Amadeus.
Konferencja odbya si pod
patronatem Elbiety Biekowskiej, Komisarz Komisji
Europejskiej ds. rynku wewntrznego i usug, przemysu, przedsibiorczoci oraz
maych i rednich przedsibiorstw.
Wydarzenie zgromadzio licznie przybyych przed-

stawicieli przedsibiorcw i
samorzdu z caego subregionu. Konferencja podzielona zostaa na dwie czci
wystpie prelegentw oraz
dyskusji, w ktrej aktywnie
uczestniczyli przybyli na
spotkanie gocie.
Gwn inicjatork konferencji bya posanka na
sejm VII kadencji Gabriela
Lenartowicz, ktra podkrelia, jak bardzo wzburzya j
wiadomo o jakoci naszego powietrza. Lenartowicz
wyjania, e w tej sytuacji
nie chodzi tylko i wycznie
o powietrze samo w sobie,
ale o przebudow caej gospodarki. Posanka zachcia do spojrzenia na spraw
z duo szerszej perspektywy
Unii Europejskiej. Tematyk w tym ujciu przybliya
Elbieta Biekowska, wygaszajc wystpienie inauguracyjne Unia energetyczna
i nowe rda wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
wysokiej jakoci w sektorze
przemysu i usug europejska polityka na rzecz rozwoju gospodarczego.
Mieczysaw Kieca wypowiada si nie tylko jako
gospodarz spotkania, pre-

zydent Wodzisawia, ale


rwnie jako Przewodniczcy Zwizku Subregionu
Zachodniego Wojewdztwa
lskiego. Prezydent podkreli, e dziaania w kierunku niskoemisyjnej gospodarki trwaj od lat, a raport
WHO by przyczynkiem do
wzmoenia tych dziaa. Gospodarz spotkania podzikowa wszystkim za liczny i
aktywny udzia w konferencji. Podsumowanie zawiera si w sowie edukacja
powiedzia zrozumienie
tematu jest kluczem do rozwizania problemu.
Jak poinformowa Mieczysaw Kieca, ch przystpienia do programu pilotaowego, ktry bdzie trwa
przez kolejne dwa sezony
grzewcze,
zadeklarowao
28 samorzdw subregionu. Wedug prezydenta, to
przede wszystkim samorzdowcy, prezydenci, wjtowie czy pracownicy dziaw
ekologii potrzebuj wsparcia edukacyjnego umoliwiajcego, dziki reakcji
acuchowej, pomoc lzakom w ich walce o czyste powietrze. Plan na walk z zanieczyszczeniami w caym

subregionie zakada wsparcie edukacyjne, komponent


doradczy, pokazanie instrumentw wsparcia a take
budow wiadomoci zwizanej z potrzeb przeprowadzania kontroli, ktra
ma si przyczyni do dbania
o lepsze powietrze dla nas
wszystkich. Tutaj chodzi
o zdrowie wszystkich mieszkacw subregionu. wiadomo zwizana z kontrolami
musi si pojawi. Nie moe
by tak, e wjt danej gminy zarzdzi kontrol na terenie swojej miejscowoci i
w konsekwencji przegra nastpne wybory. Trzeba podj ogromn prac zwizan
z edukacj ekologiczn
podkreli prezydent.
Wedug Gabrieli Lenartowicz jestemy specyficznym regionem, ktry musi
odnale si w trudnym zagadnieniu prowadzenia gospodarki
niskoemisyjnej.
Ta kwestia jest naprawd
wana. Od jakoci powietrza
zaley jako naszego ycia.
Sta nas na pierwszy krok w
kierunku wykreowania takiego subregionu, z ktrego
bdziemy mogli by dumni
podsumowaa posanka.

15 czerwca w restauracji Imperia odbyo si comiesiczne niadanie biznesowe Raciborskiej Izby


Gospodarczej. Tym razem
tematyka spotkania dotyczya midzy innymi kierunkw, celw, potrzeb i
moliwoci podejmowania
wsplnych przedsiwzi
dotyczcych np. bada i
rozwoju z wykorzystaniem
midzy innymi rodkw pomocowych, przy wsppracy
nauki i gospodarki. Rektor
PWSZ prof. Ewa Stachura,
ktra na co dzie wykada w
Instytucie Techniki i Architektury oraz jest czonkiem
lskiej Izby Architektw
i Stowarzyszenia Architektw Polskich wystpia z
prelekcj na temat wsppracy Izby Gospodarczej z
raciborsk uczelni. - W tej
chwili relacje na linii Pastwowej Wyszej Szkoy
Zawodowej w Raciborzu, a
rodowiskiem biznesowym
nie s wystarczajce i nie
jestem usatysfakcjonowana
tym stanem rzeczy - zaznaczya na wstpie Ewa Stachura. Rektor nadmienia
rwnie, e po niedawnej
zmianie kadencji we wadzach uczelni wprowadzone
zostao wiee spojrzenie

na aspekty powizania edukacji z biznesem. - Jestemy


otwarci by przygotowywa
kadry dla przemysu, jestemy otwarci by tak ksztatowa programy nauczania, aby ten program zici
- podkrelaa Stachura.
Rektor PWSZ zaprezentowaa czonkom Raciborskiej Izby Gospodarczej
ofert edukacyjn uczelni.
Skada si na ni dziewi
kierunkw na poziomie licencjatu i dwa kierunki inynierskie. Ewa Stachura
podkrelaa, e studenci na
kierunku inynierskim Architektura i Urbanistyka
wygrywaj midzynarodowe
konkursy. Zaznaczya rwnie, e rozwj tego kierunku bdzie zmierza ku odnawialnym rdom energii
i innowacyjnych technologii w budownictwie. Ponadto Rektor PWSZ zaproponowaa zebranym nowy model
wsppracy. Jego najwaniejsz cech bdzie silniejsza kooperacja pomidzy
studentami, a przedsibiorcami, ktra bdzie moliwa dziki zwikszonej iloci
godzin praktyk studenckich.
W spotkaniu Raciborskiej
Izby Gospodarczej wzio
udzia kilkunastu czonkw
izby oraz prezydent Mirosaw Lenk i wicestarosta
Marek Kurpis.

2 PLUSY BIZNESU

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
materiay eksploatacyjne
czytniki kodw kreskowych
kolektory, inwentaryzatory danych

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy
ledzimy zmiany

Zmiany: W 2017 r. minimalne wynagrodzenie za prac wyniesie 2000 z brutto?


Rzd przyj propozycj wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w
2017 r. na kwot wysz, ni proponowao MRPiPS. Wypata za minimalne
wynagrodzenie ma wynie 1459,48 z netto.
Fot. PIXABAY

DLA

KUPUJC

ib.pl

KAS FISKALN
CE
Wszystkie atuty w rku! 3 M IE S I

REKLAMY

20 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Pierwsza kasa skalna na polskim rynku


z panelem dotykowym

GRATIS!
Do 60% zwrotu

ib.pl

oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Zapytaj o
PROMOCJE na
terminale
patnicze

oprogramowanie dla firm


sieci komputerowe LAN oraz WiFi
konfiguracja oprogramowania
obsuga serwisowa firm
serwis notebookw
ib.pl
Wicej na softib.pl

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

Premier Beata Szydo zaproponowaa, aby paca minimalna w 2017 r. wyniosa 2000
z. T propozycj przyja Rada Ministrw na posiedzeniu
14 czerwca. Propozycja rzdu
traa do Rady Dialogu Spoecznego, gdzie prac podja
Trjstronna Komisja do Spraw
Spoeczno-Gospodarczych zoona z przedstawicieli rzdu,
organizacji zwizkowych oraz
pracodawcw. Komisja ma
czas so 15 lipca br. na zajcie
stanowiska w tej sprawie. Jeli tego nie zrobi, to rzd do 15
wrzenia sam ustala wysoko
minimalnego wynagrodzenia.
Nie moe ono by jednak nisze
od pierwszej propozycji przyjtej przez Rad Ministrw.

Proponowane przez rzd


wynagrodzenie minimalne
sprawi, e osoby otrzymujce taki rodzaj wypaty, dostan na rk o ponad 100 z
wicej. Podwyka minimalnego wynagrodzenie za prac w 2017 r. oznacza wzrost
o 8,1 proc. (150 z) w stosunku do 2016 r. (obecnie pensja
minimalna to 1 850 z brutto).
Kwota ta stanowiaby 47 proc.
prognozowanego przecitnego
wynagrodzenia w gospodarce
narodowej na 2017 r.
Co to oznacza dla
pracodawcw?
Eksperci zwracaj uwag, e zmiany spowoduj
wzrost kosztw zatrudnie-

nia w maych rmach oraz


przyczyni si do podwyki
wysokoci skadek ZUS dla
nowych rm w 2017 roku.
Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Spoecznej
informuje, i w przypadku przyjcia minimalnego
wynagrodzenia za prac w
2017 r. w wysokoci 2000 z
zmieniaby si rwnie minimalna stawka godzinowa.
Wyniosaby ona 13 z za godzin. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej
jest planowane na 1 stycznia
2017 r.

DR

Raport: Plan Junckera rwnie dla maych


i rednich przedsibiorstw
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych to kluczowy instrument
sucy realizacji Planu Inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera).
Wsparcie udzielane jest w ramach dwch okienek infrastruktura i innowacje oraz okno dla maych i rednich przedsibiorstw.
Dziaanie Europejskiego
Funduszu na rzecz Inwestycji
Strategicznych opiera si na
gwarancji o wartoci 16 mld
euro wydanej przez Komisj Europejsk oraz zasobach
wasnych EBI w wysokoci 5
mld euro. Wedug przyjtych
zaoe ten system gwarancji
ma pozwoli EBI na udzielenie
wsparcia nansowego do kwoty 60,8 mld euro.
W dalszej kolejnoci kwota
ta ma pozwoli, poprzez zaangaowanie dodatkowego kapitau spoza EBI, na realizacj
inwestycji o wartoci 315 mld
euro, z czego 240 mld euro w
ramach strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, za
75 mld euro w ramach sektora MP oraz spek o redniej
kapitalizacji. EFIS stanowi
rwnie wane narzdzie do
realizacji celw okrelonych

w Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Moe on


by jednym ze rde nansowania Planu, ktry zakada
wzrost stopy inwestycji w kraju w najbliszych latach. Benecjentami EFIS mog by
instytucje publiczne (rzdowe
oraz samorzdowe) i prywatne.
Wsparcie udzielane jest w
ramach dwch okienek infrastruktura i innowacje oraz
okno dla maych i rednich
przedsibiorstw. W pierwszym przypadku promotor
projektu powinien wystpi
wprost do warszawskiego biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przedkadajc
podstawowe informacje dotyczce inwestycji. W przypadku maych i rednich przedsibiorstw wsparcie udzielane
jest poprzez banki komercyj-

ne i inne instytucje nansowe


dziaajce w Polsce. Obecnie w
ten system w Polsce weszo 14
podmiotw nansowych (Idea
Bank, Raiffeisen Leasing Polska, BGK + 11 subporednikw BGK). Dziki umowom
gwarancyjnym z EFIS mog
oferowa nansowanie przedsibiorcom. czna warto
gwarancji z EFIS dla tych
podmiotw wynosi 2,1 mld z.
Nie wszystkie uruchomiy ju
swoj ofert, ale kilka z nich
ju dziaa. Wkrtce maj by
zawarte kolejne umowy porednictwa nansowego, ktre powiksz moliwy portfel
gwarancji EFIS w Polsce o ponad 200 mln z.
INFORMACJA
PRASOWA
MINISTERSTWA
ROZWOJU

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU 3

1 czerwca 2016, nr 11 (212)

DLA

terminale patnicze
kasy fiskalne, wagi, metkownice
oprogramowanie dla firm

ib.pl

e
w
o
n
y
z
a
g
a
m
e
i
n
a
w
o
m
a
r
g
o
r
p
O
*)

j
e
n
l
a
k
s
fi
i
k
r
a
w cenie druk
ib.pl

Wszystkie
atuty w rku!
owego:
opis programu magazyn
dokumenty WZ, MM, RW
fakturowanie, paragony,
20 03
iczne
i brutto, krajowe, zagran
tto
ne
ch
na
ce
w
wy
sta
do
47, 697 212 351
inwentaryzacja
aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl
prowadzenie magazynu,
ty
tami, wezwania do zapa
rozrachunki z kontrahen
prowadzenie kas i bankw
cieli
wykaz dunikw i wierzy
w, magazynw
analizy sprzeday, zakup
entaryzatorami
z czytnikami kodw, inw
a
ac
pr
p
ws
ib.pl
skaln, drukark etykiet
wsppraca z drukark fi
wiskowa
praca w sieci, wielostano

opcjonalnie moduy:
kadry, pace
KPiR
Ksiga Handlowa
filie

2899,00

2299,00

CZYMY
P R O MO C J E

Drukarka fiskalna
Temo HS EJ Najmniejsza w Polsce!
alnej:
parametry drukarki fisk
elektroniczna kopia
100 000 PLU
7 stawek VAT
szybki wydruk (22 linie/s)
g z papierem)
najlejsza na rynku (360
rynku (86 x 46 x 128 mm)
najmniejsza drukarka na

JI
C
O
M
O
R
P
W

N
L
A
DRUKARK FISK
E
C
I
S
IE
M
3
O
T
D
A
OTRZYMASZ PON

KUPUJC

!
S
I
T
A
R
G
0
0
,
9
9
2
C I 1
REKLAMY O WARTO
ib.pl

Wicej na softib.pl

a ci
m
Su rzy
ko

Oddziay:
Racibrz, ul. Klasztorna 12, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, tel. 77 482 67 47
softib.pl biuro@softib.pl centrumkasskalnych.pl

9
9
18

*)

promocja trwa do 30 czerwca 2016. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto.

Z regionu

reklama

R E K L A M A

SALA SZKOLENIOWA do wynajcia!

Dzia grafiki i reklamy:

32 414 90 30, 533 355 277 reklama@GazetaInformator.pl

strony www
pozycjonowanie

Racibrz centrum
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy, szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

Zaplanuj idealne wakacje!


U nas znajdziesz inspiracje zarwno na dusze wyjazdy,
jak i na krtkie, jednodniowe wypady z rodzin.
R E K L A M A

Wakacje jednoznacznie
kojarz si z czasem wypoczynku zarwno dla naszego
ciaa jak i dla duszy. Warto
wic je dobrze zaplanowa,
aby waciwie wykorzysta
kadmchwil wolnego czasu podczas urlopu.

W niniejszym dodatku
znajd Pastwo rnorodne inspiracje, w jaki sposb mona spdzi wakacje, wybierajc si w dalsz
lub blisz podr, bd po
prostu korzystajc z lokalnych atrakcji.

Radzimy take, by nie zapomnie o ubezpieczeniu, aby


w peni mc cieszy si kad
chwil wolnego.
Kademu Czytelnikowi yczymy udanego wypoczynku,
piknych wspomnie i dobrze
wykorzystanego czasu wakacji.

66 Wiadomoci
Wakacyjne inspiracje

Zoty rodek

29 czerwca
2016,
nr nr
1313(214)
29 czerwca
2016,
(214)

<< GazetaInformator.pl

R E K L A M A

Zoty rodek - promuj swoj firm w caym regionie!

www.hotel.bialowieza.pl incoming@hotel.bialowieza.pl tel. 85 744 43 80, 85 681 20 22

GazetaInformator.pl >>

29
czerwca
2016,
13 (214)
29 czerwca
2016,
nr 13nr
(214)

Wakacyjne inspiracje

Zoty
Wiadomoci
rodek 77

REGION ROZRYWKA

Fot. RCK

Raciborskie Centrum Kultury zaprasza na letnie koncerty

Koncert Etnostation
3 lipca o godz. 18:00 na
Przystani Kajakowej przy
Odrze rozpocznie si koncert
Etnostation - muzyka piciu
stron wiata. Wstp wolny.
Na jeden z tegorocznych,
tradycyjnych ju koncertw
letnich RCK zaprasza na
przysta kajakow nad Odr. Zagra folkowy zesp Etnostation. Grupa prezentuje
w peni autorskie kompozycje inspirowane muzyk etniczn z rnych zaktkw
planety. Cho zesp w gwnej mierze inspiruje si tradycyjn, energetyczn muzy-

k celtyck, to w repertuarze
mona usysze np. wpywy
folkloru polskiego czy np.
mongolskiego, we wspczesnych, miejscami wrcz
popowych aranacjach. Etnostation to fuzja stylw i
brzmie piciu odmiennych
osobowoci muzycznych, poczonych jednak w spjn
niebanaln i niepowtarzaln
cao. W 2015 roku zesp
nagra demo, ktre dostpne
jest na stronie internetowej
oraz nieco szalony teledysk
do utworu Celtowir, teraz
w planach jest pierwsza pyta zespou.

Koncert jazzowy
Grupy Bez Nazwy
8 lipca w sali widowiskowej
DK Strzecha przy ul. Londzina
38 odbdzie si koncert jazzowy Grupy Bez Nazwy. Pocztek
o godz. 18:00. Bezpatne wejciwki na koncert do pobrania
s w Raciborskim Centrum Informacji przy ul. Dugiej 2.
Wydarzenie to powicone jest pamici Jana Plocha
gitarzysty GbN. Zesp powsta w 1970 roku w wietlicy
Cukrowni Racibrz z inicjatywy kierownika tej placwki
Huberta Pacharzyny, a take
M.Kempanowskiego i J. Tysz-

kiewicza. Pierwszy skad tworzyli: Jerzy Piecha (trbka),


Karol Psota (saksofon tenorowy), Leon Pachta (puzon),
Mieczysaw
Kempanowski
(gitara), Janusz Guzik (gitara basowa), Antoni Kucznierz
(araner, instrumenty klawiszowe, kier.zespou) i Janusz
Tyszkiewicz (perkusja). Pniej nastpia zmiana: Jerzy
Michalak (gitara), Zbigniew
Fory (gitara basowa), Brunon
Blucha (perkusja), Jan Szymkw - trbka i Leon Pachta - puzon, Antoni Kucznierz
- araner, instrumenty klawiszowe, kier. zespou.

Koncert Raciborskiej
Orkiestry Dtej PLANIA
17 lipca o godz. 18:00
w Parku im. Miasta Roth
rozpocznie si koncert Raciborskiej Orkiestry Dtej
PLANIA. Wstp wolny.
RCK zaprasza rwnie
do Parku im. Miasta Roth
na koncert Raciborskiej Orkiestry Dtej Plania.
Orkiestra istnieje od
roku 1946. Przez cay czas
dziaa jako orkiestra przy
Zakadach Elektrod Wglowych w Raciborzu, a po
przeksztaceniu zakadu,
przy SGL Carbon Polska

S.A., gdzie ma swoj siedzib do dnia dzisiejszego. Spka SGL Carbon jest
rwnie gwnym sponsorem orkiestry. Zesp
uczestniczy w wielu przegldach orkiestr dtych na
szczeblu powiatowym, wojewdzkim i krajowym, zajmujc wysokie lokaty.
Aktualny repertuar
i wicej informacji na
stronie internetowej
www.rck.com.pl
Artyku sponsorowany

Zoty rodek - promuj swoj firm w caym regionie!


R E K L A M A

88 Wiadomoci
Wakacyjne inspiracje

R E K L A M A

Zoty rodek

29 czerwca
2016,
nr nr
1313(214)
29 czerwca
2016,
(214)

<< GazetaInformator.pl

GazetaInformator.pl >>

Wakacyjne inspiracje

29
czerwca
2016,
13 (214)
29 czerwca
2016,
nr 13nr
(214)

R E K L A M A

REGION ATRAKCJE

Zoty
Wiadomoci
rodek 99

Z wizyt w lskim ZOO sta oko


w oko z gepardem lub tygrysem
Fot. lskie Zoo w Chorzowie

Wakacje za pasem! Oznacza to, e ju za kilka dni tysice


uczniw z caej Polski opuszcz szkolne mury w poszukiwaniu
letniego wypoczynku i wakacyjnej przygody.

Chorzowskie ZOO daje


moliwo spdzenia czasu na
wieym powietrzu, w otoczeniu bujnej zieleni i wielu gatunkw dzikich zwierzt. To
wspaniae miejsce zarwno na
rodzinny wypad, jak i romantyczny spacer we dwoje. Kady,
kto kocha zwierzta znajdzie
tu co dla siebie niezalenie od
wieku, stanu zdrowia i kondycji zycznej.
Kozy, owce, krliki oraz
winie wietnamskie, ktre zadomowiy si na stae w Mini Zoo, zapraszaj do siebie
wszystkich entuzjastw przyrody. Moliwo pogaskania zebu czy tez wydojenia sztucznej
krowy bdzie nie lada atrakcj
dla wszystkich dzieci.

Zoo w Chorzowie jest miejscem typowo parkowym z szerokimi alejkami oraz licznymi
aweczkami. Posili mona si
w barach i kawiarenkach, ktre
znajduj si na terenie caego
ogrodu. Tutaj znajd Pastwo
rwnie plac zabaw dla najmodszych, a pobliska ka to
wspaniae miejsce na rodzinny
piknik.
Du popularnoci wrd
zwiedzajcych cieszy si nieustannie Skalna Kotlina Dinozaurw, ktra jest jedyn tego
typu ekspozycj wymarych gadw w Polsce.
lskie ZOO nie tylko bawi, ale take uczy i wychowuje.
Szeroka i zrnicowana oferta
dydaktyczna, pokazy karmie-

nia zwierzt oraz organizowane corocznie liczne kampanie


edukacyjne to niewtpliwie
due atuty ogrodu.
lski Ogrd Zoologiczny to wspaniaa alternatywa
spdzenia wolnego czasu, a
podgldanie z bliska dzikich
zwierzt z pewnoci bdzie
niezapomnianym przeyciem.
lskie zoo zaprasza
codziennie od godz. 9.00
Bilety on-line na
www.slaskiezoo.pl

lski Ogrd Zoologiczny


Promenada Gen.
Jerzego Zitka 7
41-501 Chorzw
Tel:(32) 793 71 66
www.zoo.silesia.pl
www. facebook.com/
slaskiezoo
Artyku sponsorowany

Zoty rodek - najlepsza moliwo dotarcia do klientw!

10 Z regionu

zdrowie

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

<< GazetaInformator.pl

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

32 414 90 30, 533 355 277

reklama poligrafia
wizytwki ulotki

R E K L A M A

racibrz zdrowie

Nieodpatne badania ABI


dla chorych na cukrzyc
Czstym powikaniem cukrzycy jest przewleke niedokrwienie koczyn. Z tego
powodu rocznie w Polsce wykonuje si okoo 6000 amputacji. Jak unikn przykrych konsekwencji? Rozmowa z dr n. med., kardiologiem Witoldem Streb.

W jaki sposb mona


unikn amputacji koczyn?
Wczesne wykrycie istotnego zwenia ttnic koczyn dolnych pozwala unikn takiego scenariusza
poprzez przeprowadzenie
zabiegw rewaskularyzacji
przezskrnej lub chirurgicznej.
Za pomoc jakiego
badania moemy wykry
niebezpieczne nieprawidowoci?
Nieinwazyjnym badaniem pozwalajcym z 90%
czuoci i swoistoci wynoszc blisko 100% przewidzie wystpowanie istotnego
hemodynamicznie
zwenia ttnic koczyn

dolnych jest pomiar wskanika ramienno-kostkowego


(ABI). Ocena ABI jest atwym do wykonania i powtarzalnym testem umoliwiajcym
wykrywanie
bezobjawowych zmian miadycowych. Pomiary ABI
maj szczegln warto u
chorych bezobjawowych, poniewa 50-90% pacjentw z
istotnym zweniem ttnic
koczyn dolnych nie ma objaww chromania przestankowego. Oprcz rozpoznania zwenia ttnic koczyn
dolnych, warto ABI pozwala rwnie przewidywa
przysze wystpienie dawicy piersiowej, zawau serca,
zastoinowej niewydolnoci
serca czy udaru mzgu.
Dla kogo dedykowane
jest to badanie?
Amerykaskie Towarzystwo Diabetologiczne (ADA,
American Diabetes Association) i Kardiologiczne

(AHA) zalecaj wykonywanie badania ABI u chorych


na cukrzyc po 50. roku ycia, u modszych ni 50 lat
z towarzyszcymi czynnikami ryzyka miadycy oraz w
przypadku cukrzycy trwajcej powyej 10 lat. Std te,
wszystkim chorym z cukrzyc po 50 r. ycia NZOZ Kardio-Plus proponuje nieodpatnie wykonanie badania
wskanika ramiennokostkowego (ABI) w celu wczesnego wykrycia powika
naczyniowych cukrzycy. Badanie wykonujemy kademu
choremu po okazaniu ksieczki cukrzycowej.
PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS

ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin


Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

GazetaInformator.pl >>

Motorady:
wojciech gawliczek

Latem wystarczy krtka


przejadka, eby przd naszego pojazdu pokryy setki
owadw. Nie naley tego lekceway i naley je niezwocznie
zmy, gdy owady mog trwale
uszkodzi powok lakiernicz.
Jak skutecznie i przede wszystkim bezpiecznie pozby si ich
z lakieru, tworzyw sztucznych
i szyb?
lady po owadach na samochodzie nie s jedynie
kwesti wygldu i gorszej widocznoci. Pozostawione na
duszy czas, wystawione

motoryzacja

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

Jak zmy owady i nie uszkodzi lakieru?

dziaanie czynnikw atmosferycznych resztki zaczynaj


niszczy powok lakiernicz.
Niebezpieczne mog by rwnie odchody ptakw czy ywica drzew. Nawet li pozostawiony na duej na socu i
deszczu potrafi odcisn si na
lakierze. Najlepiej wic regularnie my karoseri auta.
Jak si pozby owadw z
karoserii? Przede wszystkim
samochd trzeba umy. Myjnia automatyczna moe si w
tym przypadku okaza nieskuteczna. Lepsza bdzie myjnia
rczna, chocia i tu moe by
problem. Na rynku s specjal-

NAPRAWY POWYPADKOWE

ne preparaty chemiczne przeznaczone do pozbywania si


ladw po owadach. Jeli bdziemy stosowa preparaty,
pamitajmy o tym, e naley
je aplikowa na powierzchni
wilgotn, ktra nie jest nagrzana. Po naniesieniu specyfiku
zazwyczaj trzeba odczeka kilkanacie minut, a nastpnie go
zmy. Przy wycieraniu lub usuwaniu resztek powinnimy korzysta ze ciereczki z mikrofibry lub specjalnej gbki do
pozbywania si owadw. Nie
uywajmy zwykej gbki czy
zmywaka kuchennego, gdy
moemy porysowa lakier.

MECHANIKA POJAZDOWA

Pamitajmy o tym, eby


rodkw chemicznych nie pozostawia zbyt dugo na karoserii, poniewa mog one
powodowa odbarwienia. Niektre preparaty pomagaj w
czyszczeniu nadwozia nie tylko z insektw, ale te ptasich
odchodw bd resztek asfaltu.
Jak radz amatorzy pielgnacji samochodw, najatwiej pozby si owadw z
przedniego pasa, przykrywajc go na noc rcznikiem nasczonym roztworem wody z
szamponem.
Miejsca naraone na dugotrway kontakt z pozosta-

KLIMATYZACJA

GEOMETRIA K

47-400 Racibrz ul. Rybnicka 129a, tel. 32 415 31 43 www.opolony.pl


R E K L A M A

Z regionu 11

ociami owadw i trwale


uszkodzone wymagaj jednak
zastosowania lekkociernego
preparatu lub mechanicznej
korekty powoki.
W usuwaniu owadw pomaga nie tylko regularne mycie, ale rwnie zabezpieczenie lakieru warstw wosku.

Czyszczenie nie pochania


wtedy tyle czasu i wysiku.
Jeszcze bardziej od owadw
szkodliwe dla lakieru s ptasie odchody. Warto wozi
w baganiku zapas wody z
szamponem oraz szmatk by
byskawicznie usun je z karoserii.

Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy


z Auto Centrum Opolony w Raciborzu

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

FINANSE

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

(wejcie od podwrza)

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

KOMIS LOMBARD
Poyczki pod zastaw
Najnisze
oprocentowanie
Tel. 604 729 874
502 890 351
Racibrz
ul. Opawska 21/2
(rg Opawskiej i Ogrodowej)

FIRMA POSZUKUJE
PRACOWNIKA
NA STANOWISKO:
Doradca Finansowy Klienta
ds. poyczek gotwkowych

Pracownia
Krawiecka
przyjmie uczennice do nauki zawodu krawiec w Raciborzu. Tel. 728 96 95 98.
Samodzielny (z kilkuletni praktyk) mechanik samochodw
ciarowych do Rybnika, potrzebny pilnie! Moliwe przejecie warsztatu za 7 lat! Zarobek
b.dobry. Tel. 327403097.

MOTORYZACJA
SERWIS
SAMOCHODOWY

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz

Kamil Majcher

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

MECHANIKA
POJAZDOWA

AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO

szybko tanio solidnie

amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe
RACIBRZ
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 27

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86
SPRZEDAM
SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 135 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

Warsztat: naprawa ROWERW


MOTOROWERW, WZKW
TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946r.
WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz
Tel. 32 415 18 80, Mariaska 1
47-400 Racibrz

Wymagania:
umiejtno budowania
relacji z klientami,
mile widziane dowiadczenie
w obsudze klienta,
komunikatywno, dyspozycyjno.
Gwarantowane:
wysokie atrakcyjne wynagrodzenie (najwysze w brany);
pomoc w pierwszych miesicach pracy; moliwo podniesienia kwalikacji; moliwo
awansu.
CV prosimy wysa na adres
m.mroz@benetia.pl
Tel. 797 603 000
www.benetia.pl

ZDROWIE
Gabinet rehabilitacji dzieci i niemowlt. Rydutowy, ul. raciborska 390b. Moliwo dojazdu do
pacjenta. Oferuj: rehabilitacja
was stp, rk, krgosupa; edukacja prawidowej pielgnacji niemowlt; neurorozwojowa terapia dzieci i niemowlt; korekcja
wad postawy; masa Shantala;
kinesiotaping; gipsy hamujce.
Tel. 509 490 689.

lek. stom. Grayna


Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00, pitek na telefon
Racibrz, ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

Rejestracja 781 289 867


Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a

PORADNIA
ORTOPEDYCZNA
przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu.
Godziny przyj:
pon. 16:00-18:00
Rejestracja telefoniczna:

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

Firma Domek oferuje: gwarancj najniszej ceny wykonywanych usug, gwarancj fachowej
obsugi. Remonty, Wykoczenia, Prace malarskie, Tapetowanie, Kafelkowanie, Gipsowanie,

Monta Paneli podogowych,linoleum oraz innych, Tworzenie


unikalnych dodatkw dopeniajcych caoci projektw, Kompleksowe usuwanie skutkw
poarw. Tel. 783 671 490.

Firma STACH-DREW
oferuje drewno kominkowe,
drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61

Przychodnia Weterynaryjna

Tel. 512 271 815


32 430 10 45.

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008, 795 729 389

Skad znajduje si
z tyu budynku.

centrovet

Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

www.centrovet.pl
ODZIE ROBOCZA

AKUPUNKTURA
Zabiegi akupunkturowe s skuteczne w wielu przypadkach
chorobowych m.in.: przerocie
prostaty, zapaleniu pcherza
moczowego; zapaleniu ucha,
dzwonieniu w uchu; uszczycy.

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA

Pracownia Krawiecka oferuje profesjonalne kursy


kroju i szycia. Racibrz, ul.
Wojska Polskiego 11. Tel.
728 96 96 98.

ARTYKUY BHP, P.PO.,


SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

781 289 867

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875

GABINET
BIOENERGOTERAPII

www.green-clean.pl

Racibrz, ul. Ogrodowa 46

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE
Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 10:00-17:00
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860
Odwied Nas

www.olx.pl (tablica.pl)

schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu
stany blowe
choroby wewntrzne
47-400 Racibrz
ul Mickiewicza 18
Rejestracja telefoniczna

Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1


Tel. 513 129 915
czynne: pn.-pt. 9-13
Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

32 755 21 31

NIERUCHOMOCI
Do sprzedania kamienica w
centrum Baborowa. Kamienica
jest 2-pitrowa (3 mieszkania),
z duym strychem. Wszystkie
media podczone. Cena 400
tys. z. Tel. 669713971

TANIO WYNAJM
Du hal z ogrzewaniem
i bram oraz parkingiem,
biurami, azienk i magazynkiem
Racibrz, Tel. 502 089 581

RNE

PRACA

TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511 929 121.

ALUZJE/ROLETY. Najtasze
aluzje/rolety. Tel. 604 729 874, 502
890 351. Racibrz, ul. Opawska 21/2
(rg Opawskiej i Ogrodowej).

AZBEST
DEMONTA
UTYLIZACJA
DEKARSTWO, RYNNY, KOMINY

792 013 569


509 055 051
azo.gawlik@wp.pl

GazetaInformator.pl >>

R E K L A M A

Reklama 5

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

reklama

poligrafia >>>

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

6 Ekologia

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
WODZISAW LSKI EDUKACJA

Zielona Pracownia w ZPSWR w Wodzisawiu lskim

IWONA CYBULSKA

Zielona Pracownia to tak


waciwie 3 rne pomieszczenia, ktre wesp tworz niepowtarzalne warunki
do nauki a take poznawania przyrody. Pierwsz cz
stanowi pomieszczenie relaksacyjne, z ktrego korzystaj przede wszystkim gbiej upoledzone dzieci. To
wanie tutaj maj doskonae warunki, by w spokoju
odpocz i wyciszy si. Drugie pomieszczenie to cz
gwna eko pracowni sala dydaktyczna. W tej czci
znajduje si mnstwo innowacyjnych rozwiza podgld z budki lgowej, ktra
umieszczona jest na pobliskim drzewie, wizualizer
dziki ktremu uczniowie
mog oglda przedmioty

w powikszeniu, tablica interaktywna z moliwoci


dotykowego pisania, mikroskop z wbudowan kamer a
take szereg pomocy dydaktycznych, ksiek, gier edukacyjnych itp. Trzeci cz
stanowi natomiast pomieszczenie warsztatowe gdzie
uczniowie
wykorzystujc
zebrane wczeniej surowce
oraz materiay tworz zupenie nowe prace. Poza standardowym wyposaeniem
przewidzianym w projekcie
Zielona Pracownia wzbogacona zostaa w unikat - drukark 3D, ktra nadal jest
rzadkoci w placwkach
owiatowych.
ZPSWR jest placwk ksztacenia specjalnego
ze wzgldu na upoledzenie umysowe lub autyzm
jej podopiecznych, dlatego

Fot. Stanisaw Jakiea

Interaktywna tablica, budka lgowa wraz z podgldem na ywo, innowacyjny, multimedialny sprzt a take pereka wrd
okolicznych placwek owiatowych drukarka 3D m.in. z tych rozwiza mog korzysta od kilkunastu dni zarwno
podopieczni jak i grono pedagogiczne Zespou Placwek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisawiu lskim.
Wszystko za spraw nowoczesnej ekopracowni, w ktr szkoa wzbogacia si pod koniec maja.

Dla uczniw ZPSWR w Wodzisawiu lskim Zielona


Pracownia to nie tylko pomieszczenie do poznawania
zagadnie ekologicznych, ale take miesjce gdzie mog si
zrelaksowa czy wykaza umiejtnociami plastycznymi.

tak istotne jest wykorzystywanie przez nauczycieli odpowiednich metod. Ekologia jest wyjtkow dziedzin
poprzez bezporedni kontakt z przyrod otaczajc
wychowankw szkoy, mog
oni samodzielnie poznawa
wiat. Poza tym uczy dzieci
wyjtkowej wraliwoci oraz
kreatywnoci. Dlatego w placwce podejmowanych jest
tak wiele dziaa o tematyce
wanie ekologicznej.
Przypomnijmy, konkurs
przebiega dwuetapowo. Najpierw do jego udziau zgosia si placwka, ktra przygotowaa projekt By dotkn
natury, ktry jako jedyny
z powiatu wodzisawskiego spotka si z akceptacj
WFOiGW w Katowicach. W
zwizku z tym szkoa otrzymaa 6,5 tys z na realizacj

wasnego przedsiwzicia.
W kolejnym etapie wniosek
skada organ prowadzcy
w tym wypadku starostwo
powiatowe. Tym razem rwnie udao si wygra i dziki temu placwka otrzymaa niemal 35 tys z. Std te,
przy wkadzie wasnym na
poziomie 5%, za kwot 42 tys.
z udao si utworzy Zielon
Pracowni.
ZPSWR w Wodzisawiu
lskim jest dla pozostaych
szk doskonaym przykadem do naladowania. Szkolna spoeczno grono pedagogiczne, podopieczni oraz
ich rodziny ju wiele razy
udowadniali, jak wiele mona zdziaa wsplnie, majc
za gwny cel dobro dzieci.
Eko pracownia jest wanie
potwierdzeniem takich inicjatyw.

YWIEC - EKOLOGIA

YWIEC - EKOLOGIA

ywiec walczy z nisk emisj

Spotkanie z Ministrem rodowiska


Landu Nadrenii Pnocnej-Westfalii

ywiec jest najbardziej zanieczyszczonym miastem w


Europie. Wadze miasta podejmuj szereg dziaa, by
zmieni t sytuacj. Podpisane porozumienie jest jedn z
takich inicjatyw.
kowanego w maju przez wiatow Organizacj Zdrowia ywiec jest miastem o najbardziej
zanieczyszczonym powietrzu
w Europie. WHO przedstawia pomiary jakoci powietrza z
ponad 3 tys. miast w 103 krajach. Przy przygotowaniu ze-

stawienia brano pod uwag


tzw. py zawieszony PM2,5 - s
to czstki o rednicy 2.5 mikrometra. Zdaniem WHO jest on
najbardziej szkodliwym spord zanieczyszcze powietrza.
IC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Odnawialne rda energii byy tematem rozmw


przedstawiecieli WFOiGW w Katowicach oraz
Ministra rodowiska Landu Nadrenii Pnocnej
Westfalii i niemieckich przedsibiorcw.
Fot. WFOiGW w Katowicach

List intencyjny dotyczcy


wsppracy na rzecz ochrony powietrza i prosumenckiej
energetyki podpisany zosta w
czwartek 9 czerwca w ywcu.
Sygnatariusze porozumienia
zadeklarowali wspln realizacj zada zmierzajcych do
ograniczenia niskiej emisji i
zarzdzania zrwnowaon
energi. Przyjte zaoenia
wsppracy maj doprowadzi do poprawy jakoci powietrza poprzez ograniczenie
lub uniknicie emisji dwutlenku wgla oraz innych szkodliwych substancji do atmosfery,
co bdzie miao bezporedni wpyw na zdrowie i ycie
mieszkacw oraz jako rodowiska w Powiecie ywieckim napisano w licie intencyjnym.
Porozumienie podpisali: Marszaek Wojewdztwa
lskiego Wojciech Sauga,
Zastpca Prezesa Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach Rafa Adamus,
Przewodniczcy Zgromadzenia Zwizku Midzygminnego
ds. Ekologii w ywcu Antoni
Szlagor oraz Starosta ywiecki Andrzej Kalata.
Wedug raportu opubli-

Fot. WFOiGW w Katowicach

W ywcu podpisano porozumienie na rzecz ochrony


powietrza. Dziki temu prowadzone bd wsplne
dziaania zmierzajcych do ograniczenia niskiej emisji.

W spotkaniu w ramienia katowickiego funduszu udzia wzia


Agnieszka Kostempska, Zastpca Prezesa Zarzdu a brieng
zorganizowaa Polsko-Niemiecka Izba Przemysowo-Handlowa.
Agnieszka Kostempska,
Zastpca Prezesa Zarzdu
Wojewdzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wzia udzia w spotkaniu, w ktrym uczestniczyli
Johannes Remmel, Minister
rodowiska Landu Nadrenii Pnocnej Westfalii oraz
niemieccy przedsibiorcy.

Spotkanie byo okazj do


wymiany dowiadcze naszych krajw i regionw w
zakresie odnawialnych rde energii. Briefing zorganizowaa Polsko-Niemiecka
Izba Przemysowo-Handlowa.
- Warto wspomnie, e
wojewdztwo lskie docenia rol i potencja drze-

micy w zasobach Odnawialnych rde Energii.


WFOIGW w Katowicach
tylko w latach 2004-2012
dofinansowa zadania z zakresu ochrony atmosfery kwot ponad 2 mld z
powiedziaa Agnieszka
Kostempska.
IC

GazetaInformator.pl >>

29 czerwca 2016, nr 13 (214)


R E K L A M A

RACIBRZ OBORA 2-3 LIPCA

VIII RACIBORSKI
FESTIWAL REDNIOWIECZNY

Patronat medialny:

| Wizytwki

Program

Ju po raz smy odbdzie


si Raciborski Festiwal redniowieczny. Tym razem Stowarzyszenie Drengowie Znad
Grnej Odry zaprasza 2 i 3
lipca na polan przy ul. Markowickiej obok wejcia do Arboretum Bramy Morawskiej.
Podobnie jak w zeszym roku
festiwal w caoci bdzie powicony tematyce wczesnego redniowiecza (VIII-XI
w.). Pojawi si ponad 400
odtwrcw nie tylko z Polski,
ale i z Czech, Sowacji i Wgier. Tematem przewodnim
bdzie muzyka dawna. Co w
programie?
Impreza rozpocznie si w
sobot o godz. 11:00 manewrami wojw w formie gry terenowej. Tego samego dnia

bd miay miejsce prezentacje druyn, wielka bitwa oraz


redniowieczne zapasy. W
niedziel publiczno bdzie
moga obejrze turnieje i walki oraz wzi udzia w warsztatach. Oprcz tego odbd
si koncerty. Zagraj zespoy
Othalan, Percival, Etnostation i Tryzna.
Organizatorem VIII Raciborskiego Festiwalu redniowiecznego jest Stowarzyszenie Drengowie Znad Grnej
Odry przy wsppracy z Miastem Racibrz, Raciborskim
Centrum Kultury, Orodkiem
Sportu i Rekreacji w Raciborzu oraz Arboretum Bramy
Morawskiej. Wstp na festiwal, jak i towarzyszce mu
koncerty, jest bezpatny.

Sobota, 2 lipca:
11:00 manewry wojw gra terenowa
13:30 turniej walk wojw
14:30 szkoa walki dla dzieci
16:00 prezentacje druyn i ocjalne otwarcie Festiwalu
16:30 wielka bitwa wojw
17:30 koncert zespou OTHALAN
18:00 redniowieczne zapasy
19:30 koncert zespou PERCIVAL
Niedziela, 3 lipca:
11:00 turniej uczniczy
11:00 turniej zapasw (na)
11:30 koncert zespou OTHALAN
11:30 warsztaty w kuni kowalskiej
12:00 walki druynowe na mocie
13:00 warsztaty budowy instrumentw
13:30 turniej walk wojw (na)
14:00 koncert zespou ETNOSTATION
15:00 gry i zabawy dla dzieci
15:30 Koncert zespou TRYZNA
16:30 rozdanie nagrd i zakoczenie Festiwalu
Ponadto:
- pokazy rzemiosa dawnego
- wystpy kuglarzy
- jarmark rkodziea wspczesnego
- obozowisko Sowian i wikingw

folkloru polskiego czy mongolskiego oraz tradycyjn muzyk celtyck, a to wszystko we


wspczesnych, czasami popowych aranacjach. W 2015 roku zesp nagra demo, ktre
dostpne jest na stronie internetowej etnostation.pl oraz teledysk do utworu Celtowir.
Teraz w planach jest pierwsza
pyta zespou. Sami muzycy
okrelaj swoje kompozycje
jako New Trad Music. Wstp
na koncert jest darmowy.

| Piecztki
| Banery reklamowe
| Katalogi

PROMOCJA!
Do teczek rmowych

*) szczegy pod numerami telefonu

32 414 90 30
533 355 277
Dzia graki i reklamy:
reklama@GazetaInformator.pl

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA

R E K L A M A

| Plakaty

GRATIS!

FOLKOWE RYTMY NA PRZYSTANI

CZERWIEC-SIERPIE - MIPBP - RACIBRZ


Od 28 czerwca do 30 sierpnia w Wypoyczalni dla Dzieci i Modziey przy Kasprowicza 12 bdzie trwao Lato z Bibliotek.
W programie cykl spotka z pisarzami, m.in. Marcinem Paaszem, Kazimierzem Szymeczko, Dariuszem Rekoszem i Barbar Gawryluk, warsztaty detektywistyczne, lalkarskie i taneczne,
wycieczki do zamku w Mosznej, Studia Filmw Rysunkowych
w Bielsku-Biaej i Lenego Parku Niespodzianek w Ustroniu.
Na na odbdzie si bal przebieracw. Zajcia bd odbyway si w kady wtorek i czwartek w godz. 11:00-14:00. Zapisy
we wszystkich liach i oddziaach biblioteki. Udzia w zajciach
jest bezpatny.

| Ulotki

250 wizytwek

RACIBRZ PRZYSTA KAJAKOWA 3 LIPCA

26 czerwca wystpem
Modzieowej Orkiestry RCK
zainaugurowano kolejny cykl
koncertw letnich. W niedziel 3 lipca o godz. 18:00 znw
bdzie mona posucha muzyki na ywo, tym razem na
przystani kajakowej nad Odr.
Wystpi Etnostation, grupa,
ktra gra autorskie utwory w
stylu folk inspirowane muzyk etniczn z rnych zaktkw wiata. W repertuarze zespou mona znale wpywy

Zapowiedzi 7

1 LIPCA - MIPBP - RACIBRZ


1 lipca w ramach Letniego Teatru na Schodach przy Kasprowicza 12 wystpi teatr SAFO ze spektaklem Prawiek na
motywach powieci Olgi Tokarczuk. Pocztek o godz. 21:00,
wstp wolny.
2 LIPCA - BOISKO - CYPRZANW
2 lipca w Cyprzanowie zostanie rozegrany Midzynarodowy
Turniej Piki Palantowej o Puchar Polski. Udzia wezm
druyny z Niemiec oraz Polski. Cao rozpocznie si o godz.
10:00, wrczenie nagrd nastpi o 20:00. Po nim odbdzie si
mecz towarzyski Polska-Niemcy oraz zabawa taneczna.

Zobacz zapowiedzi

ZAMA

w Czechach
- szybkie terminy
- zapewniamy transport
- refundacja NFZ (2111 z)
- najwyszy standard zabiegu

Tel. 602 150 886

8 Sylwetki

29 czerwca 2016, nr 13 (214)

<< GazetaInformator.pl

rudy sylwetki

Ks. Bogdan Kicinger - 50 lat suy Kocioowi


Fot. Ireneusz Burek

Koncert w Bazylice Wniebowzicia NMP w Rudach w ramach XXI Festiwalu


Muzyka w starym opactwie dedykowany jubilatowi za 50 lat kapastwa.
ireneusz burek

Ks. Bogdan Kicinger urodzi


si 11 padziernika 1941 roku w
Wodzisawiu lskim. wicenia kapaskie otrzyma w Nysie 19.06.1966 roku. Po wiceniach peni sub jako wikary
w parafiach w Bytomiu Bobrku
(1966), Gubczycach (1969),
Olenie (1972), Opolu Szczepanowicach (1976). 22 sierpnia 1977 roku przej obowizki
duszpasterskie w kociele w.
Anny w Babicach. W 1980 roku Babice stay si samodzieln parafi a ks. Bogdan Kicinger pierwszym jej proboszczem
(wczeniej koci w Babicach
stanowi fili parafii w. Jadwigi w Markowicach). Obowizki
proboszcza peni do 19 sierpnia
2012 roku.
Podczas wieloletniej posugi kapaskiej szczeglnie
umiowa muzyk kocieln i
wszelkie dziaania na rzecz organizowania koncertw sakralnych. W diecezji peni funkcj
koordynatora Studium Muzyki Kocielnej. By inicjatorem
festiwalu Muzyka w starym
opactwie, ktry po dzi dzie
ju od 21 lat odbywa si w Bazylice Wniebowzicia NMP w
Rudach.
Gdzie duchowo i kultura
cz si cilej i pikniej ni w
muzyce? Trudno wic si dziwi, e wkrtce po przyjciu
R E K L A M A

prawdziwej wiary na ziemiach


polskich zabrzmia chora gregoriaski, przyniesiony przez
benedyktyskich mnichw.
Do powiedzie, e Bogurodzica, pierwsza polska pie
religijna, penica rol hymnu
narodowego, piewana bya do
choraowej melodii.(...) Po benedyktynach zjawili si cyster-

si. Midzy innymi w Rudach.


Zbudowali opactwo, koci i
wszechstronnie zajli si kultur - poczwszy od upraw i hodowli a po najwysze sfery ducha. I gosili wci tego samego
Chrystusa, ktrego przyj niegdy Mieszko, oddajc Mu w
opiek wykluwajc si w walkach i sojuszach polsk pa-

stwowo. Gosili niestrudzenie


Boe miosierdzie, bo tylko ono
zostaje, gdy zawodzi wszystko
inne.
I wanie ufno w to miosierdzie, bezgraniczne zawierzenia Bogu wbrew ludzkiemu
czarnowidztwu i przeciwnociom losu, sprawiy, e rudzkie
opactwo od tylu ju lat na nowo

rozkwita, piknieje z roku na


rok i dostarcza coraz liczniejszych duchowo-artystycznych
przey, organizujc koncerty,
wystawy, spotkania. - mwi
o festiwalu Muzyka w starym
opactwie jego dyrektor ks.
Bogdan Kicinger.
W dniu 19 czerwca 2016
roku w Bazylice Wniebowzi-

cia NMP w Rudach, w ramach


XXI edycji festiwalu, odby si
koncert dedykowany Ksidzu
Praatowi Bogdanowi Kicingerowi z okazji 50-lecia jego kapastwa. W ramach koncertu
wystpi Chr Parafii w. Anny
w Babicach, ktrym dyrygowaa Brygida Tomala. Chr w towarzystwie kwartetu smyczkowego wraz z solistk Klaudi
Romek, wykona utwory m.in.
Jzefa widera, W. A. Mozarta,
Marcina ebrowskiego, Mikoaja Zieliskiego.
Po koncercie Brygida Tomala, wrczajc kwiaty jubilatowi, dzikowaa ksidzu za
zaoenie chru (ks. B. Kicinger
by jego dyrygentem w latach
1978 - 1986), wspieranie jego
dziaalnoci, za nauk i wychowanie trzech pokole chrzystw.
Znamienne s sowa ks. B.
Kicingera, zawarte w wywiadzie dla Gocia Niedzielnego:
Na ksztat mojego proboszczowania i w ogle kapastwa
wielki wpyw mieli ludzie, ktrych spotkaem, bdc ju ksidzem(...). Sdz, e w duszpasterstwie bardzo wana jest
umiejtno wzajemnego suchania, otwarcia na talenty i
zainteresowania, jakie ludzie
w sobie maj i mog rozwija,
ktre najoglniej odzwierciedlaj jego wraliwoci i otwarto na drugiego czowieka.

You might also like