You are on page 1of 20

Vol-2 Issue-12 May 2010 Rs.

2/-

kVµ° >ÚD c°

÷´Ôº√V›m
+

∂[√V™
Ô^. EÈ \Ë ºÂ´›]_ √V›]´›]_
c^· \V° xøkmD Aπ©√V¬˛s|D.
∂©√ΩºB ÿ√ı ŒÚkÏ sı´∑
√u§ ŒÚ ˛´V\ \¬Ô”¬z ÿƒV_o
s|kV´V™V_ EÈ kÚ¶∫Ôπ_
˛´V\D xøkmD ÷Á≈BV‚E kÕm
c∫Ô”¬z s|D! ˛´V\D xøk]KD √VkD
kVµ›m¬Ô^ ºÔVÁ¶ ÔVÈ›Á> \Á≈Õms|D! ˛´V\D xøk]KD
•D zπÏ ÔVÈ›Á>•D cı¶V¬˛B ∂Á\]•D \˛µflE•D kÕms|D!
÷Á≈k[ c∫Ôº·VΩÚÕm c∫ÔÁ· ÷Á≈BV‚El[ º√V>Á™ÁB
gÊÏk]©√V´VÔ. Ô|D ÿk©√›][ ∂>Vkm Á√∏^ kVÏ›Á>ÔÁ·
ÂV‚ÔπKD c∫Ô^ \™∫ÔÁ· zπ´© ÿ√ıÔ^ \¬Ô”¬zfl ÿƒV_È ºkı
√ıbkV´VÔ. c∫Ô·m ÿ¤√∫ |D. Aπ›> \VÁk Aπ¬ÔV> \VºkV|
Ô”¬ÔVÔ°D c>sÔ”¬ÔVÔ°D ÔȬzkm º√VÈ ÷Á≈kVÏ›Á>ÁB
Â[§ ÌÆ˛[º≈VD. \¬Ô”¬z¬z^ ÔÈ¬Ô ºkı|D.
gı¶k´V˛B ÷ºB∑ ˛§¸m ∂©º√Vm ∂©√z] xøkmD ÷Á≈
sı´∑ √u§, ÷Á≈BV‚E √u§ {Ï BV‚E \ÈÚD kÚ√kÏ º√V˛[≈kÏ
ckÁ\ ̧™VÏ. ""ÿ√ı ŒÚkÏ Aπ©A ∂Á™kˆ¶xD ÔÁ>BΩ¬zD ÿ√ı
\VÁk ®|›m J[Æ \´¬ÔV_ \Vs_ Ô^ gı¶kˆ[ kVÏ›Á>ÁB ∂§
∏ÁƒÕm Ák›>VÏ. \V° xøkmD s›>V_ ®›>Á™ Â[≈VÔ ÷Ú¬zD?
Aπ©º√§Bm. sı´∑ ÷©Aπ©A ∂ºÂÔ ƒºÔV>ˆÔ^ Â\m √›]ˆ¬
\V°¬z Œ©√VzD.'' (\›º>• 13:33) ÁÔÁB \u≈kÏÔ”¬z ÿÔV|©√]_
÷∫ºÔ sı´Áƒ Aπ©A\V ~|√‚|^·™Ï. ÷À∆aB›]uÔVÔ
°¬z ÷ºB∑ ˛§¸m Œ©∏|kÁ>© ÿ¤∏¬Ô°D cÁw¬Ô°D xÁ™Õ
√VϬ˛º≈VD. Aπ©A \V° ®[™ ÿƒF m^·™Ï. ÷©√Ω©√‚¶ ƒºÔV>ˆÔ^
•D? Â_È \VÁk•D Aπ©√V¬zD. ŒÀÿkVÚkÚ¬ÔVÔ°D Ô¶°Á·›
®™ºk ÿ√ı ŒÚkÏ Aπ©A\VÁk m]¬˛º≈VD. WflƒB\VÔºk ŒÚÂV^
®|›m J[Æ \´¬ÔV_ \Vs_ ∏ÁƒÕm \V° xøk]KD Aπ©º√ÚD! WflƒB
Ák›>V´VD. ÷>™V_ J[Æ \´¬ \VÔºk Ô›º>Vo¬Ô ]ÚflƒÁ√ xø
ÔV_\V°D Aπ©A \VkV˛B>VD. k]KD ŒÚÂV^ ÷Á≈BV‚E \ÈÚD.
∂ÕÂVÁ· ®]ϺÂV¬˛ ÔV›]Ú¬
Aπ©A \V° ®[√m sı´∑
˛º≈VD.
√u§B º√V>Á™. ÷‚o, º>VÁƒ,
g©√D ∑|k>uz ÿÔVfiƒD √ÁwB ∂[A¶[
AπÕ>\VÁk ºƒÏ›m ÔȬ˛Ák©√VÏ ÿ¤. g¸Ω[ gº\V¸
2 / May 2010 Bread of life

+
+

÷ ´Ôº√V›m
∂kÏ∂Às¶›Á> s‚¶Ô[Æ, ÷¶D'' ®[Æ ∂Ï›> \VzD. ""ÂV‚Ω_
ºkÿ≈VÚ ˛uÁ≈› º>VıΩ™VÏ. ÂVD k·ÏflE•ÆºkVD'' ®[Æ ÂD∏¬
÷DxÁ≈ kV¬zkV>D Œ[ÆD ∞u√¶ ÁÔºBV| ÿ√BÏ Ák¬˛≈VÏ. ∂kÏ
s_ÁÈ. ∂>[ ÿ√VÚ‚|, ""gı¶kÏ Ák›>©√ΩºB gluÆ.
ÂD ®_ÁÈÁB sˆ°√|›]•^·VÏ. ~ƒV¬˛[ ®_ÁÈÁB sˆ°√|›
ÂV‚Ω_ ÂVD k·ÏflE•ÆºkVD'' ®[Æ ]B gı¶kÏ ~ƒV¬ÁÔ k·ÏflE•≈fl
ÿƒV_o, ∂>uz "÷´Ôº√V›m' ®[Æ ÿƒF> gı¶kÏ. c∫Ô^ ®_ÁÈÁB
ÿ√Bˆ‚¶VÏ. (ÿ>V¶¬Ô±_ 26:22) •D sˆ°√|›> sÚDA˛≈VÏ. c∫ÔÁ·
~ƒV¬z >V[ º>VıΩB ˛u •D k·ÏflEBÁ¶B© √ı sÚDA
Ƭz ""÷´Ôº√V›m'' ®[Æ ÿ√Bˆ‚¶VÏ. ˛≈VÏ. c∫Ô^ ÿ>Vao[ ®_ÁÈÁB
˛´V\∫Ôπ_ ""Â_È >ıßÏ ˛Æ'', sˆ°√|›> sÚDA˛≈VÏ. c∫Ô^
""c©A >ıßÏ ˛Æ'' ®[Æ \¬Ô^ ªaB ®_ÁÈÁB sˆ°√|›> sÚDA
ÿƒV_kÁ> ºÔ‚ΩÚ¬˛º≈[. g™V_ ˛≈VÏ. ¿∫Ô^ k·ÏflEBÁ¶B ºkı|D
~ƒV¬ÁÔ©º√VÈ ˛uƬz ÿ√BÏ ®[Æ sÚDA˛≈VÏ. gD ∂[√V™kÏ
Ák©√Á> ÂV[ √VϬÔs_ÁÈ. c∫ Ôº· ÂVD ŒÚ EÆ k‚¶›]uz^º·ºB
Ô^ ªˆ_ c^· ˛uƬz ÿ√BÏ ÿÂÚ¬˛BΩ›m¬ÿÔVı| Jfl∑›
∞mD cı¶V? ]§ kVw ºkı|ÿ\[Æ Ô¶°^
∂ºÂÔÏ >∫Ô^ ∏^Á·Ô”¬z¬ sÚDAk]_ÁÈ. Â\m ®_ÁÈÁB
̶ ∂Ï›>x^· ÿ√BÏ Ák©√]_ÁÈ. sˆkV¬˛, sƒVÈ\V¬˛ ÂDÁ\ k·ÏflE
g™V_ ~ƒV¬z ŒÚ ˛uƬz ∂Ï›> BÁ¶Bfl ÿƒFBºk Ô¶°^ sÚDA˛≈V Ï.
x^· ÿ√BÏ Ák¬˛≈VÏ! s∑kVƒ› Ô¶°^ ~ƒV¬˛[ ®_ÁÈÁB sˆ°
º>V| ÿ√BÏ Ák¬˛≈VÏ! ""÷´Ôº√V›m √|›> ÔV´D ®[™? Ô¶°^ ~ƒV¬ÁÔ
®[≈V_ ""sƒVÈ\V™ ÷¶D'', ""sˆkV™ k·ÏflEBÁ¶B© √ı ÔV´D
Bread of life May 2010 / 3

+
+

®[™? ~ƒV¬˛[ ®_ÁÈÁB Ô¶°^ ÿB_ÈVD ÿ√o¸]BÏ \ıV_ W´©∏


sˆ°√|›mD √Ω¬z ~ƒV¬z ®[™ s‚¶™Ï. ∂m\‚|\_È ÿ√o¸]Bˆ[
>V[ ÿƒF>VÏ? ÷Õ> ºÔ^sÔ”¬ \[™[ ∂∏ÿ\Ȭz ~ƒV¬ÁÔ ºÂV¬˛,
ÔV™ √]ÁÈ ÂVD ∂§Õ]ÚÕ>V_ ""¿ ®∫ÔÁ· s¶ koÁ\•^·k™VF
\‚|º\ ~ƒV¬ÁÔ©º√VÈ ÂVxD ÿƒFB ÷Ú©√>V_ ®∫ÔÁ· s‚| ∂Ô[Æ
xΩ•D Ô¶°”D ÂD ®_ÁÈÁB º√V'' ®[≈V[. (ÿ>V¶¬Ô ±_ 26:14-16)
sˆ°√|›> xΩ•D. ®™ºk ~ƒV¬˛[ ~ƒV¬z gÊÏkV>\VF ÷Ú©√Á>©
kVµ¬ÁÔÁB ƒuÆ g´VFºkVD. √VÏ›>mD ∂ÕÂV‚| \¬Ô^ ÿ√V≈VÁ\
""g∏´ÔVt[ ÔVÈ›]_ ∞u√‚¶ ÿÔV^˛[≈™Ï. ˛u§_ \ı ∂^π©
√fiƒ›Á> >s´, º\KD ŒÚ √fiƒD º√V|˛[≈™Ï! ®∫ÔÁ·s‚| ∂Ô[Æ
ÂV‚ΩÈ cı¶VluÆ. ®™ºk ~ƒV¬z º√V ®[˛[≈™Ï ƒV©∏|D ƒV©√V‚Ω_
ÿ√o¸]Bˆ[ \[™[ ∂∏ÿ\ȬÁÔ¬ \ı ∂^π© º√V‚¶V_ BVÚ¬ÔVkm
ÔV¬ ÿÔ´VÚ¬zfl ÿƒ[≈VÏ. ∂© ºÔV√D k´V\_÷Ú¬z\V? zΩ¬zD
º√Vm gı¶kÏ ∂kÚ¬z› º>V[§ >ı߈_ \ı ∂^π©º√V‚¶V_
""®˛©m ÂV‚|¬z© º√VÔV\_ ÂV[ BVÚ¬ÔVkm ºÔV√D k´V\_ ÷Ú¬z\V?
c™¬z¬ ÔV‚|D ÂV‚ΩºÈ >∫˛lÚ. Â\¬z BV´V˛KD ∂©√Ωfl ÿƒF>V_
ÂV[ c[º™V| ÷ÚÕm c™¬z gE ÂVD ∑D\V s|ºkV\V?
kw∫zºk[. ÷Õ> WÈ∫Ô^ ∂Á™› g™V_ ~ƒV¬z ∂kÏÔº·V|
Á>•D c™¬zD c[ ka\´∏™Ï¬ ƒıÁ¶l¶s_ÁÈ! ∂kÏÔÁ· t´‚¶°
zD >Úºk['' ®[≈VÏ. ®™ºk ~ƒV¬z t_ÁÈ! ~ƒV¬z ∂kÏÔÁ·¬ ÔV‚Ω
ÿÔ´VˆºÈºB >∫˛ s‚¶VÏ. KD koÁ\•^·k´VF ÷ÚÕ>VÏ.
~ƒV¬z gı¶kˆ[ kVÏ›Á>¬z (26:16). ~ƒV¬˛¶D √√ÈD, g^√ÈD
ˇµ√ΩÕm ÂV‚Ω_ √fiƒD cı¶V™ ∂Á™›mD ÷ÚÕ>m. ∂k´V_ ∂kÏ
º√VmD ∂∫ºÔºB >∫˛™VÏ. ∂Õ> ÔÁ· ∂Ω›m ÿÂVƬ˛lÚ¬Ô xΩ•D.
ÂV‚Ω_ √lˆ‚¶VÏ. ∂º> gıΩ_ ±Æ g™V_ ∂kÏ ∂©√Ωfl ÿƒFBs_ÁÈ.
\¶∫z ∂ÆkÁ¶ ÿƒF>VÏ. ÂV‚ΩºÈV ~ƒV¬z >kÆ Œ[ÆD ÿƒFB
√fiƒD, ~ƒV¬z T‚ΩºÈV ÿƒ_kD. s_ÁÈ. ~ƒV¬z BVÏ ˛u§KD
gı¶kÏ ∂kÚ¬z gE kw∫˛™VÏ. \ı ∂^π© º√V¶s_ÁÈ. Ô¶°^
ÿƒ_k›]uz º\_ÿƒ_kD ÿ√uÆ ""÷Õ> WÈ∫ÔÁ· c™¬zD c[
\Vÿ√ÚD ÿƒ_k´V™VÏ ®[Æ ]Ú ka\´∏™Ï¬zD >Úºk['' ®[Æ
\Á≈ ÌÆ˛[≈m. (ÿ>V. ±_ 26:13)
~ƒV¬˛¶D ̧lÚÕ>VÏ. ÷©√ΩlÚ¬
®™ºk ÿ√o¸]BÏ ∂kÏ *m zD º√Vm ""¿ ®∫ÔÁ· s‚| ∂Ô[Æ
ÿ√V≈VÁ\ ÿÔVı¶™Ï ∂kÏ >Õ>Á> º√V'' ®[Æ Ì§ ˛ÆÔÁ·ÿB_
g∏´ÔVD º>VıΩlÚÕ> ˛ÆÔÁ· ÈVD \ıV_ W´©AD º√Vm ~ƒV¬z
4 / May 2010 Bread of life

+
+

∂kÏÔº·V| ƒıÁ¶l¶ WBVB\V™ \´Á√© ÿ√ÚÔfl ÿƒFºk['' ®[≈VÏ.


ÔV´D ÷Ú¬˛≈m. gl–D ∂kÏ (26:23,24)
ƒıÁ¶l¶s_ÁÈ! ~ƒV¬ÁÔ ÔkM›m©√VÚ∫Ô^.
∂Á\]BVÔ ∂∫˛ÚÕm ÿkπºB§ ƒıÁ¶ ƒflƒ´°, kV¬z kV>D, ÿ√V
™VÏ ~ƒV¬z. ÿÔ´VÏ √^·›>V¬˛_ ≈VÁ\ ÷ku§uÿÔ_ÈVD >[Á™
zΩºB§ kVwÈV™VÏ. ∂∫ºÔ ∂k´m #´©√|›]¬ÿÔVı¶VÏ. ƒıÁ¶l¶
ºkÁȬÔV´ÏÔ^º>VıΩB º√Vm ÷kÏ √¬ÔD WBVBtÚÕmD koÁ\
ÿ√V∫˛ÿBøD ¿‘uÁ≈¬ Ôı¶VÏ lÚÕmD ∂Á\]BVÔ ∂∫˛ÚÕm
Ô^. g™V_ ∂∫ºÔ ÷ÚÕ> º\F©√Ï ∂Ô[Æ s‚¶VÏ. ÷Á>›V[ ""ƒVÕ>
Ô^ "÷Õ>› >ıßÏ ®∫Ô·º>' ®[Æ zD'' ®[˛º≈VD. gD, ~ƒV¬z
kV>VΩ™VÏÔ^. ®™ºk ∂Õ>¬ ˛u ƒVÕ>zx^· \M>´VÔ ÷ÚÕ>VÏ.
Ƭz ∂kÏ "{ºƒ¬z' ®[Æ ÿ√Bˆ‚ gÁÔBV_ >V[ Ô¶°^ ∂kÏ ®_
¶VÏ. ÷∫ºÔ•D ~ƒV¬z BVÚ¶–D ÁÈÁB sˆ°√|›]™VÏ. gÁÔBV_
ºÔV√DÿÔVı| ƒıÁ¶l¶s_ÁÈ >V[ Ô¶°^ ∂kÁ´ k·ÏflEBÁ¶
(26:20) B°D ÿ√ÚÔ°D √ıË™VÏ. ƒVÕ>
~ƒV¬˛[ ºkÁÈBV‚Ô^ ºkÿ≈VÚ zD ∂_Èm ÔMÕ> c^·D ~ƒV¬
˛Æ º>VıΩ™VÏÔ^. x[A º√V_ ˛uz ÷ÚÕ>m, ®[√Á> ÷Õ> ƒD√k∫
∂Á>©√u§•D kV¬zkV>D ∞u√‚ Ô^ ÿ>πkVÔ ®|›m¬ ÌÆ˛[≈™.
¶m. ∂>uzfl ""E›™V'' ®[Æ ∂kÏ ƒVÕ>zD ®[√m:
ÿ√Bˆ‚¶VÏ. ÷©º√VmD ∂kÏ BVÚ¶
ƒVÕ>zD ®[≈V_ ®[™
–D ƒıÁ¶l¶s_ÁÈ. ∂Á\]BVÔ
®[√m Â\¬z Â[z ÿ>ˆÕ]Ú¬Ô
∂∫˛ÚÕm ∂Ô[Æ s‚¶VÏ ~ƒV¬z.
ºkı|D. Ô¶°^ ƒVÕ>zD ∂_Èm
∂kÏ ∂Às¶›Á> s‚¶Ô[Æ, ÔM° WÁ≈Õ>kÏ ®[Æ ]Ú\Á≈
ºkÿ≈VÚ ˛uÁ≈› º>VıΩ™VÏ. ÌÆ˛[≈m. ""ÂV[ ÔM°D \™›>Vµ
÷DxÁ≈ kV¬zkV>D Œ[ÆD ∞u Á\•D cÁ¶Bk['' ®[Æ ÷ºB∑
√¶s_ÁÈ. ∂>[ ÿ√VÚ‚| ""gı¶ ̧™VÏ. (\›º>• 11:29) ®™ºk ÷Õ>
kÏ ÂD ®_ÁÈÁB sˆ°√|›]•^ ƒVÕ>zD ∂_Èm ÔM° ®[≈
·VÏ. ÂV‚Ω_ ÂVD k·ÏflE•ÆºkVD'' kVÏ›Á> ®©√Ω ®_ÈVD ÿ\VaBV¬
®[Æ ÿƒV_o, ∂>uz ""÷´Ôº√V›m'' ÔD ÿƒFB©√‚|^·m ®[Æ ÂVD
®[Æ ÿ√Bˆ‚¶VÏ. (26:22) √VϬÔÈVD.
∂©√ΩºB ~ƒV¬z ÿ√BÏÿƒ√V ®[≈  E™D ÿÔV^·› >B∫z√kÏ
÷¶›m¬zfl ÿƒ[≈ º√Vm gı¶kÏ - s.√BD 34:6
∂kÚ¬z› º>V[§... ""c™m ka

Bread of life May 2010 / 5

+
+

 gı¶kÏ E™∫ÿÔV^·› ÷ºB∑ ˛§¸m ̧•^·VÏ. (\›º>•


>V\]©√kÏ 5:22)
®ıˬÁÔ 14:18
ºÔV√D ÿÔVı¶V_ >ı¶Á™
 ®π]_ E™D ÿÔV^·V>kÏ ˛Á¶¬z\VD. ®©√ΩBV™V_ ºÔV√©
]Ú©√V¶_Ô^ 145:8 √|km √Vk\V? ÷m√u§ #B √°_
 gı¶kÏ sÁ´s_ ÌÆkÁ>© √VÚ∫Ô^. ""E™xu≈VKD
E™∫ÿÔV^·VÏ - ÂVÌD 1:3 √VkD ÿƒFBV]Ú∫Ô^. ÿ√Vøm
ƒVFk>uz^ c∫Ô^ E™D >MB‚
 ƒVÕ>zD ®[≈V_ E™D |D.'' (®º√EBÏ 4:26)
ÿÔV^·› >B∫z>_ - Ô¶°^
̶ ºÔV√©√¶ >B∫z˛≈V´VD. E™xu≈VKD √VkD ÿƒFBV
]Ú∫Ô^ ®[Æ ÌÆk]oÚÕm E™
 ƒVÕ> zD ®[≈V_ E™∫ xu≈V_ √VkDÿƒFkVÏÔ^ ®[√m
ÿÔV^·› >V\]›>_ - Ô¶°^ Aˆ˛≈>_ÈkV? ÷Á>› ÿ>V¶ÏÕm
̶ ºÔV√©√¶ >V\]¬˛≈V´VD. √°_ ""∂ÈÁÔ¬z ÷¶D ÿÔV¶VyÏÔ^''
 ƒVÕ>zD ®[≈V_ ®π]_ ®[≈VÏ. gD ºÔV√D √Vk›Á>•D
E™D ÿÔV^·V> >[Á\ - Ô¶°^ ∏ƒVÁƒ•D kV, kV ®™ Ìs ∂Áw¬
̶ ®π]_ ºÔV√©√¶\V‚¶V´VD. zD. (®º√EBÏ 4:27)
 ƒVÕ>zD ®[≈V_ sÁ´s_ ÷Á>› ÿ>V¶ÏÕm ÷ºB∑, "">D
E™D ÿÔV^·V> >[Á\ - Ô¶°^ ƒºÔV>´Á´ºBV ƒºÔV>ˆÔÁ·ºBV
̶ sÁ´s_ ºÔV√©√¶\V‚¶V´VD. ""x‚¶Vº·'' ®[√kÏ >ÁÈÁ\fl
ÂVD ̶ Â\¬z ƒVÕ>zD ÷Ú¬ ƒ∫Ô›m› yÏ©A¬z g·VkVÏ. "∂§s
˛≈m ®[Æ ®ıˬÿÔV^·ÈVD. ºÈºB' ®[√kÏ ®ˆÂ´Ô›m¬z g·V
g™V_ ºÔV√D ÿÔV^· ÂVD>B∫z kVÏ'' ®[Æ Ì§™VÏ. (\›º>• 5:22)
˛[º≈V\V? ºÔV√D ÿÔV^· ÂVD ºÔV√©√|D º√Vm ƒºÔV>´[ ®[º≈V
>V\]¬˛[º≈V\V? Â\¬z›>V[ ƒºÔV>ˆ ®[º≈V BVÚD √VÏ©√]_ÁÈ.
c¶º™ ""J¬˛[ º\_'' ºÔV√D kÕm "x‚¶V^' ®[Æ \‚|\V ÌÆkVÏ
s|˛[≈º>! ºÔV√›]_ J¬˛[ OM Ô^! kΩÔ‚Ω™ x‚¶V^ "∂§° ÿÔ‚¶
sƒÕms|k]_ÁÈBV? ºÔV√›]_ k[' "Ÿ∑', "√l›]B¬ÔV´[' ÷m
kVF¬z kÕ>√Ω º√Es|k]_ÁÈBV? º√V[≈ kVÏ›Á>ÔÁ· ∂^π T∑
g™V_ ÂV[ c∫Ô”¬zfl ÿƒV_ kVÏÔ^. ®oƒVÁk© º√VȺkV ∂_Èm
˛º≈[. "">D ƒºÔV>´Ï ƒºÔV>ˆÔπ¶D ®[Á™© º√VȺkV ÷ÚÕ>V_ "kø¬
E™∫ÿÔV^˛≈kÏ >ı¶Á™› yÏ©A¬z ÁÔ› >ÁÈBV, ÿ\V‚Á¶› >ÁÈBV'
g·VkVÏ.'' ®[Æ ÂD gı¶k´V˛B ®[ÿ≈_ÈVD ̧ AÔµkVÏÔ^!!
6 / May 2010 Bread of life

+
+

ÿk‚|, z›m, ÿÔVÁÈ ÔV´\VÔ \VM¶Ï' ®[Æ ÂDx¶MÚ©√kÏÔ^


ÿ¤lo_ ®o©ÿ√V§l_ \V‚ΩB ÂDÁ\¬ z§›m Ì≈xΩ•\V? ""ƒVÕ>
∂Ë_ º√VÈ kVµ√kÏÔÁ·¬ ºÔ‚|© tz \–¥'' ®[Æ ÂDÁ\¬z§›m
√VÚ∫Ô^ ∂kÏÔ^ ÌÆkVÏÔ^. Ì≈ xΩ•\V?
""®∫Ô^ ºÔV√D >V[ ®∫ÔÁ· ÷∫z ∂ºÂÔ› >VF\VÏÔ^ ®›>Á™
ÿÔVı| kÕ>m'' ®[Æ. ºÔV√D ÿ¤l
ƒVÕ>zx^·kÏÔ^ ®[√m ∂kÏ
K¬zD Ì‚Ωfl ÿƒ_KD, ®ˆÂ´Ô›m¬ Ô·m EÆ ∏^Á·Ô”¬z› >V[
zD Ì‚Ωfl ÿƒ_KD. ºÔV√D ®[–D ÿ>ˆ•D! ÂVºB, º√ºB, ƒMBº™
kVÔ™›]_ ∞§ c‚ÔVÏÕ>V_ ∂m ®[ÿ≈_ÈVD ]‚Ω xm˛_ ƒCÏ, ∑CÏ
÷Á¶l_ ®∫zD W_ÈV\_ ºÂº´ ®™ ÷´ı| ∂Ω ÿÔV|¬zD º√Vm
´ԛ]_ ÿÔVı| º√VF s‚| s|D.∂Õ> ∏^ÁÔ^ √ˆ>V√\VÔ >∫Ô^
Point to Point
>VÁB© √VϬzD! ∂D\V°¬z ®[
∂]ÔV´›]_ ÷Ú©√kÏÔ^ \uÆD ™Vfl∑?
x>ÈVπÔ^ >∫Ôπ¶D ºkÁÈ ÿƒF EÆ ∏^Á·Ô·VÔ‚|D ÿ√ˆBkÏ
√kÏÔ^ *m E∫ÔD º√VÈ ÊÆkÁ>© Ô·VÔ‚|D >kÆ ÿƒF>V_ºÔV√›
√VÏ›>V_ ∂kÏÔ”¬ÔVÔ √ˆ>V√© º>V| ∂kÏÔÁ·› ]Ú›> xBuE¬Ô¬
√|∫Ô^. ∞ÿ™M_ ∂kÏÔ^ ""´ԩ ̶Vm ∂m g√›>V™ ÿƒB_. ""ƒºÔV
º√ÚÕ]_'' ∞§s‚¶VÏÔ^! >´, ƒºÔV>ˆÔº·, ŒÚk[ ∞º>–D
Ô¶°^ ®π]_ ºÔV√©√¶V\_ zu≈›]_ ∂Ô©√‚|¬ ÿÔVı¶V_
÷Ú¬˛[≈VÏ. sÁ´s_ ºÔV√©√¶V #B gsÁB© ÿ√u§Ú¬zD ¿∫Ô^
\_ ÷Ú¬˛[≈VÏ. ®™ºk ºÔV√©√¶ ÔMÕ> c^·›º>V| ∂kÁ´ ]Ú›
WBVB\V™ ÔV´D ÷ÚÕmD ºÔV√© m∫Ô^'' ®[º≈ ]Ú\Á≈ gºÈVƒÁ™
√¶V\_ ÷Ú©√Á> ƒVÕ>zD ®[Æ ÌÆ˛[≈m (ÔÈV›]BÏ 6:1)
Ì≈ÈVD.
ƒVÕ> z›][ √B[:
º\VºƒÁB¬ z§›> ÷Õ>kVÏ›Á> ""ÔM°Á¶ºBVÏ º√Æÿ√uº≈VÏ;
®™¬z tÔ°D ∏Ω¬zD. ""Ø°È˛[ ∞ÿ™M_ ∂kÏÔ^ ÂV‚Á¶ cˆÁ\fl
∂Á™›m \VÕ>ˆKD º\Vºƒ ƒVÕ> ÿƒV›>V¬˛¬ ÿÔV^kÏ'' (\›º>• 5:5)
tz \VM¶´VF› ]ÔµÕ>VÏ.'' (®ı Â\m gı¶kˆ[ kVÏ›Á>ÔÁ·¬
ˬÁÔ 12:3). ∂Á™›m \M>ÏÔπ ÔkM•∫Ô^. ÔM°Á¶BºBVÏ ∂>Vkm
KD ƒVÕ>tz \M>Ï º\Vºƒ. º\Vºƒ ƒVÕ>zx^º·VÏ ÂV‚Á¶ cˆÁ\fl
•D x>o_ ºÔV√¬ÔV´´V_ ÷ÚÕ>kÏ ÿƒV›>V¬˛¬ ÿÔV^·kVÏÔ·VD.
>V[! ∏[A g| º\F›m º\F›m, ÿƒV›m¬ÔVÔ (WÈD) ƒıÁ¶l|ºkVÏ
gı¶kº´V| ¶Õm ¶Õm ƒVÕ>tz ®›>Á™ºBV º√Ï. g™V_ ÂVD ƒVÕ>
\VM¶´VF \V§©º√V™VÏ. "ƒVÕ>tz x^·kÏÔ·VF ÷ÚÕ>VºÈ Â\¬z
Bread of life May 2010 / 7

+
+

ÿƒV›m (WÈD) ˛Á¶¬zD ®[Æ ÷ºB∑ ∏Áw¬Ô›ÿ>ˆBV>kÏ ®[Æ ®ıË


˛§¸m kV¬z ÿÔV|›m^·VÏ. s¶¬Ì¶Vm. ~ƒV¬z ƒVÕ>x^· \M
>´VlÚÕ>VÏ. ∂kÏ ÔM°t¬Ôk´VF
ÂVD ~ƒV¬ÁÔ©√u§ EÕ]›m©
÷ÚÕ>VÏ. ∂Á\]BV™, ƒıÁ¶fl
√VÏ©º√VD. ∂kÏ ÂV‚Á¶© ∏Ω¬zD√Ω
ƒfl´Ák sÚD√V> \M>´VF ÷ÚÕ>VÏ.
BVÔ ƒıÁ¶l¶s_ÁÈ. ÷ÚÕ> kV¬zkV>D ÿƒF√kÏÔÁ· s‚|
÷¶›Á> s‚| m´›]B º√VmD ºÔV√D sÈ˛ ÷Ú¬zD \M>´VF ÷ÚÕ>VÏ.
ÿÔV^·s_ÁÈ. ∂k´m ∂©√V
º>VıΩB ˛ÆÔÁ· ÿ√o¸]BÏ gÔºk Ô¶°^ ∂k´m ®_ÁÈÁB
\ıV_ JΩB º√VmD ƒıÁ¶l¶ sˆ°√|›]™VÏ gÔºk Ô¶°^
s_ÁÈ. ∂kÏ º>VıΩB ˛ÆÔÁ· ∂kÁ´ k·ÏflEBÁ¶B© √ıË™VÏ.
>∫Ô^ ˛ÆÔ^ ®[Æ ÿ√o¸]BÏ gÔºk Ô¶°^ ∂kÁ´© ÿ√ÚÔfl ÿƒF
̧ kV¬zkV>D ÿƒF> º√VmD ºÔV√© >VÏ. gÔºk ∂kÏ >VD º>VıΩB
˛uƬz ""÷´Ôº√V›m'' ®[Æ
√¶s_ÁÈ. ∂Á\]BVÔ ∂∫ ˛ÚÕm
ÿ√Bˆ‚¶VÏ. ÂVxD ~ƒV¬ÁÔ© º√VÈ
∂Ô[ƺ√V™VÏ.
ƒVÕ>zx^· \M>´VF kVw
ÂVD ~ƒV¬ÁÔ ºÔVÁw ®[Æ xBuE©º√VD. Ô¶°^ ÂD ®_ÁÈ
®ıËs¶¬Ì¶Vm. ÂVD ~ƒV¬ÁÔ ÁB•D sˆ°√|›mkVÏ.

ƒ\V>V™D (∂Á\]) \™ ƒ\V>V™›Á> ÿ√≈V\_


\M>ÏÔπ¶D ƒ\V>V™\VÔ
÷Ú¬Ô xBKD ®Õ> ŒÚ xBuE•D ÛD∏º√V™ ÔVK¬z ÿ√V[ÔVÈM
Ø‚Ω ¶¬Ô xB_kÁ> º√V[≈>VÔºk ÷Ú¬zD.
- ¤V[ √MB[
k[ xÁ≈l™V_ ƒ\V>V™›Á> \È´ ÿƒFB xΩBVm. xÁ≈BV™
AˆÕmÿÔV^”>o[ >V[ ƒ\V>V™ Ø \ÈÚD. - g_√‚ ¤[¸Ω[
√Vk›][ ºkÁ´ ∂Ôu≈V>kÁ´ kVµs_ ƒ\V>V™D ®[√m ®[ƺ\
®‚¶V> ÔË>V[
#´ º>ƒD / ∂fiƒ_ ÿƒ_È xΩBV> c∫Ô^ Âı√Ï,
ƒºÔV>´, ƒºÔV>ˆÔ”¬z ÷Õ> \V> ÷>µ ˛Á¶¬Ô ∂kÏÔ·m
E-mail (t[ ∂fiƒ_) xÔkˆÁB ®∫Ô”¬z ∂–©∏™V_ ∂kÏÔ”¬z
t[ ∂fiƒ_ JÈD ∂–©√©√|D ®[Æ cuƒVÔ›m¶[
ÿ>ˆs›m ÿÔV^”˛º≈VD. - gEˆBÏ (9500094378)
8 / May 2010 Bread of life

+
+

º>V\V°Á¶B kVµ¬ÁÔl_
ÔV©√‚¶m º√VÈ› >V[

+
ÂDxÁ¶B kVµ¬ÁÔlKD

m
ÔV©√‚|¬ ÿÔVıΩÚ¬

§ ¸
˛≈m. Â\m ÂD∏¬ÁÔ cÈÔ›

˛ ©A = ?
][ º\KD, cÈÔ \M>ÏÔ^
º\KD >V[ ∂]Ô ∂]Ô\VF

cl Ï c^·º> >s´, gı¶kÏ º\_


\Ï ®Õ> ∂·° c^·m ®[√m
-E∫ ŒÚ ÿ√ÚD ºÔ^s¬z§
BVÔºk c^·m.
÷ºB∑ ˛§¸m ®Õ> ŒÚ ÔÁ>ÁB ÿƒFm
Â\m √Vk∫ xΩ©√ >uzD, BVÁ´© ∏Ω¬Ô
Ô”¬ÔVF ÈVD, ®©√Ω ∏Ω¬ÔÈVD? x¬˛B
\ˆ›m ∂¶¬ÔD ÿƒFB© \V™ ∂Õ> ÿƒ_kV¬z
√‚| J[≈VD ÂV^ WÁ≈Õ> \M>Ú¶[ BVÏ
clÏ›>VÏ ®[√m Â\m ÿÂÚ∫˛BkÏÔ^? BVÁ´©
kVµs_ ÂVD ÿÔVı ∏Ω›>V_ ∂Õ> ÿƒ_kV¬z
|^· gË›>´\V™ WÁ≈Õ> \M>ˆ¶D ƒV]¬Ô
s∑kVƒD.(ÂD∏¬ÁÔ) ºkıΩBÁ> ƒV]¬ÔÈVD ®™
Â\m gı¶ k´V˛B ]‚¶t|˛º≈Vº\ >s´, ®_ÈV
÷ºB∑ ˛§¸m clÏ› Ú¬zD ÿ>ˆÕ>kÏ ŒÚkÏ
ÿ>øÕ>]™V_ ÂVD ∂Á¶Õ> ÈV√D cı|. ®Õ> ºÂ´xD, BVÏ
®[™? ºkı|\V™VKD ∂kÁ´
∂bÔÈVD. ∂kÚD ®_ºÈV
∂kÂD∏¬ÁÔl_ ÷ÚÕm ÚD >[M¶D kÚkÁ> kÚDA
ÂD∏¬ÁÔ:- ˛≈kÏ. (\›º>• 11:28) BVÏ
∂kÏ º>V\Vs¶D, " ÷º>V! ®[ ÁÔÔ^. kÕ>VKD ®[™ WÁÈl_
÷∫ºÔ c[ s´ÁÈ ÷|. nBD kÕ>VKD, ®Àk·° º√V´V‚
>sÏ›m ÂD∏¬ÁÔ ÿÔV^'' ®[≈VÏ. ¶›º>V|D, ºk>Á™ºBV|D,
ÂD∏¬ÁÔ ÷_ÈV\_ ÔV©√‚¶ kÕ>VKD ∂Á™›]oÚÕmD
º>V\V, clÏ›> gı¶kÁ´¬ ÂDÁ\ s|s›m gÆ>_ >Ú
Ôı¶mD, ÂD∏¬ÁÔ ÿÔVı¶VÏ. ˛≈kÏ (Ÿ¬ÔV 1:37). ∂©√Ω©
g™V_ gı¶kÏ ∂kÁ´© √‚¶kÁ´ ∂bÔ \‚|D ÂVD
√VÏ›m ""¿ ®[Á™¬ Ôı¶>V_ ∞[ ∂]Ô\VF sÚDAk]_ÁÈ?
ÂD∏™VF ÔVV\ºÈ ÂDAºkVÏ ys´\VF xBuE ÿƒFk]_ÁÈ?
º√Æÿ√uº≈VÏ'' ®[≈VÏ (ºBVkV[ 20:27,29) \M>ÏÔπ¶›]ÿÈ_ÈVD
Bread of life May 2010 / 9

+
+

xBuE ÿƒFm º√V´VΩ, ∏[ \M>[ l_ÁÈ (\Vuz 10:50) ®[Æ xΩ°


®[™V_ xΩ BVm ®[Æ ÿƒV[™ ÿƒFm, º√VÏÁkÁB \Ω›m Ák¬Ô
∏≈z, ∂kÁ´•D ∂k´m gÈB›Á> s_ÁÈ \V≈VÔ ∂Á> #¬˛ ®§Õm
ÂVΩ kÕm, \™D zx§¬ ÿÔVıΩÚ¬ s‚| gı¶kˆ¶›]_ ÿƒ_kÁ>
˛º≈VD. ÷>[ ∏≈z \M>M¶D √› ÂVD ssoBD JÈD ∂§ ˛º≈VD.
][ JÈD º√EB º√´›Á> ƒuÆ \Vu§ g™V_ ÂVº\V s∑kVƒD, ∂s∑
" ºÂÏ\V™D'' " ºÂÏflÁƒ'' ®[≈ ÿ√Bˆ_ kVƒD ®[˛≈ ÷Õ> ÷ÚkÁÔ© √‚¶
gı¶ kˆ¶D º√´D º√∑˛º≈VD. º√VÏÁkÔÁ·•D, ÂVD √B[
º√´D º√∑k>uz ∂Õ> ∂[A √|›m˛º≈VD. gÈB›]uz^ ÿƒ_
gı¶kÏ sBV√Vˆ•D ∂_È, ˛§¸ KD º√Vm s∑kVƒ© º√VÏÁkÁB•D
>k s∑kVƒ kVµ¬ÁÔ ®[√m sBV cÈÔ kVµ¬ÁÔ¬z^ ÿƒ_KD
√V´xD ∂_È. gı¶kÏ >[ ÿƒVÕ>© º√Vm ∂s∑kVƒ© º√VÏÁkÁB•D
∏^Á·Ô·VF ÂDÁ\© √VϬ˛≈VÏ. º√VÏ›] gı¶kÁ´ ºk>Á™¬z^
ÂVº\V ∂kÁ´ ŒÚ sBV√VˆBVF ·V¬z˛º≈VD. ÷Õ> WÁÈloÚÕm
√VϬ˛º≈VD. ÂVD ÿkπkÚD ÂV^ ®[Æ?
÷ÀkVÆ >V[, √È ºÂ´∫Ôπ_ Â\m ∂s∑kVƒ© º√VÏÁk ÷M ®™¬z›
s∑kVƒ›]_ ÷ÚÕm ÿkz ÿ>VÁÈ º>ÁkºBl_ÁÈ ®[Æ #¬˛
°¬zfl ÿƒ[Æ, ÷Õ> cÈÔ› ][ ®§B©º√Vkm ®©º√Vm?
\VÁB•D, ÔkÏflEÁB•D ÂD∏ s∑kVƒD ®[≈V_ ®©√Ω ÷Ú¬Ô
∂kÚ¬z ŒÚ tÔ©ÿ√ˆB ºk>Á™ ºkı|D ®[√>uz >VMºB_
ÁB•D, kÚ›>›Á>•D ÂVD ∂kÚ¬z¬ 3:15-18 kÁ´ c^· kƒ™∫Ôπ[
ÿÔV|¬˛º≈VD. ÷Õ> ºk>Á™ÁB› √Ω, ƒV› ´V¬z, º\ƒV¬z,
>V[ ÂD gı¶kÏ ÷Á≈kV¬˛™Ï gº√›ÿºÔV ®[√ kÏÔπ[
(®º´tBV 2:5) JÈ\VÔ ÂDt¶D s∑kVƒº\ s∑kVƒD. gı ¶kÏ
ÿkπ©√|›m˛≈VÏ. ŒÀÿkVÚ ]Ú© Â\¬z ∂uA>∫ÔÁ· ÿƒF>V_ >V[
√olKD ÂVD s∑kVƒ©∏´\VD s∑kVƒD ®[√>_È \V≈VÔ
ÿƒV_˛º≈VD. s∑kVEÔ^ \[≈V‚| gı¶kÏ Â\¬z ∂uA>∫ÔÁ·
√Ω¬˛º≈VD. s∑kVƒ›][ \Á≈ ÿƒFBVs‚¶VKD Â\m s∑kVƒD
ÿ√VÚÁ· ∂§¬ÁÔ ÿƒF˛º≈VD.
∂kÏ º\_ \‚|º\ ÷ÚÕ>V_>V[,
g™V_ ]Ú©√o xΩÕ>∏≈z ∂Õ>
ÂVD clÏ›> ˛§¸>kÏÔ^!
" s∑kVE'' ®[˛≈ º√VÏÁkÁB Ôwu§
÷_ÁȺB_ ÂVD ÷[–D \ˆ›>
s‚| " ∂s∑kVE'' ®[˛≈ º√VÏÁkÁB
˛§¸>kÏÔº·! ÷ºB∑ ˛§¸m
∂ËÕm ÿÔV^ ˛º≈VD. g™V_
\ˆ›>VÏ. Â\m ∂s∑kVƒD \ˆ›>>V?
√VÏ]º\• ®[˛≈ zÚ¶–D, ka
÷ºB∑ ˛§¸m clÏ› >VÏ. Â\m
ºBV´© ∏flÁƒ¬ÔV´–D g™kÏ,
gı¶kÏ ∂Áw¬˛≈VÏ ®[≈°¶º™, s∑kVƒD clÏ›>>V?
>[*m º√VÏ›]lÚÕ> ÷Õ>© sÁ¶ ÔVıº√VD! s∑kVƒ›]_
º√VÏÁk ÷M >™¬z› º>ÁkºB ÿ√È©√|ºkVD!!
10 / May 2010 Bread of life

+
+

g™VKD ÷k^ ƒºÔV>ˆ \ˆBV >V[


gı¶k´V_ √V´V‚¶©√‚¶VÏ. ÷Õ>
\ˆBV gı¶kˆ[ ÔVÈΩ ∂ÚºÔ

\VÏ›>V^ ∂\ÏÕm ∂kÏ kVloÚÕm A≈©√|D


∂Ú^ WÁ≈Õ> kVÏ›Á>ÔÁ· ºÔ‚|

\ˆBV
ÿÔVıΩÚÕ>VÏ.
\VÏ›>V cÈÔ ∏´ÔV´\VÔ √u√È √Ë
WÏ\ÈV Ô^ ÿƒFk]ºÈºB ∂]Ô ~|√V|
÷ºB∑ {Ï ªÁ´ (ÿ√›>VMBV) ∂Á¶Õ ÿÔVıΩÚÕ>VÏ. g™V_ \ˆBV -
>VÏ. ∂∫ºÔ ÿ√ı ŒÚkÏ ∂kÁ´› ÷ºB∑ ÿƒV_kÁ> ºÔ‚√]ºÈ ∂]Ô ~|
>[ T‚Ω_ k´ºku≈VÏ. ∂kÏ ÿ√BÏ √V| ÿÔVıΩÚÕ>VÏ. cÈÔ©∏´ÔV´
\VÏ›>V^. ∂kÚ¬z \ˆBV ®[ÆD \V™ ºkÁÈÔ^ ÿƒFkm ∂kEBD
ƒºÔV>ˆ ŒÚkÏ ÷ÚÕ>VÏ. \ˆBV >V[.
gı¶kÚÁ¶B ÔVÈΩ ∂Ú˛_
∂\ÏÕm ∂kÏ ÿƒV_kÁ>¬ ºÔ‚|¬ g™V_ cÈÔ ÔVˆB›]uz ∂]Ô x¬
ÿÔVıΩÚÕ>VÏ. g™V_ \VÏ›>V ˛B›mkD (x>o¶D) ÿÔV|¬zD ÿ√Vøm
√u√È √ËÔ^ Aˆ k]_ √´√´©√V˛ sıb¬zˆB ÔVˆB∫Ôπ_ ƒuÆ
÷ºB∑s¶D kÕm, ""gı¶kº´ ÂV[ ∏[ kV∫˛ s|ºkVD. \VÏ›>VÁk©
√ËsÁ¶ ÿƒFB ®[ ƒºÔV>ˆ ®[Á™ º√V_ ÔkÁÈ >V[tfi∑D.
>MºB s‚| s‚¶Vº·, c\¬z ÔkÁÈ \›º>• 26:(6-13); \Vuz 14:(3-9); ºBV
l_ÁȺBV? ®™¬z c>s Aˆ•D√Ω kV[ 12:(1-8) ÂuÿƒF]ÔÁ· kVE¬
∂kπ¶D ÿƒV_KD ®[≈VÏ. gı¶kÏ zD º√Vm÷Õ> \ˆBV >V[ gı¶kÏ
∂kÁ´© √VÏ›m \VÏ›>V, \VÏ›>V! ¿ >ÁÈl[ º\_ ÂÆ\›Á>ÈD ØE›
√ÈkuÁ≈© √u§¬ ÔkÁÈ©√‚|¬ >\m ÌÕ>ÈV_ ∂kˆ[ ÔVÈΩÔÁ·›
ÔÈ∫z˛≈VF. g™V_ º>ÁkBV™m mÁ¶›>kÏ. ÂV[z ÂuÿƒF]ÔπKD
Œ[º≈. \ˆBVºkV Â_È √∫ÁÔ›
\ˆBV ÿƒF> ÔVˆBD ®ø>©√‚|^·m.
º>ÏÕÿ>|›m¬ ÿÔVı ¶V^ ®[≈VÏ
(Ÿ¬ÔV 10:38-42) \ˆBV sÁÈ•BÏÕ> ÂÆ\›Á>
ÿ√›>VMBV ®[≈ ªÚ¬z ÷ºB∑ È›Á> ÷ºB∑s[ >ÁÈl_ ªuÆD
ÿƒ_KD º√Vm ÷ºB∑Ák >[ T‚ º√Vm ∂∫˛ÚÕ> EÈÏ ºÔV√\Á¶Õm
Ωuz k´ºkuÆ, c√ƒˆ›>kÏ \VÏ›>V. ÷Õ> Á>È›Á> ÷ÀkVÆ TV¬z
÷ºB∑s[ º\_ ∂Àk·° ∂[A, kº>[? ®[Æ >∫Ô”¬z^º· º√E¬
º\KD \VÏ›>Vs¶D sÚÕ]™Á´ ÿÔVı¶™Ï. \ˆBV *mD ʧ ®øÕ>™Ï.
c√ƒˆ¬zD √ıA ÔV©√‚¶m. ÷ºB∑ g™V_ ÷ºB∑ \ˆBV ®™¬zfl ÿƒF
BVÏ, ®©√Ω©√‚¶kÏ ®[√Á> ∂§Õm >m xÁ≈BV™ ÿƒBºÈ. \ˆBV >D\V_
÷ÚÕ>VÏ. ÷ºB∑ >V[ ÿ\EBV, ÷Á≈ ÷B[≈Á>fl ÿƒF>VÏ. ®[ ∂¶¬Ô›
\Ô[, cÈ˛uz k´sÚÕ>kÏ (ºBV ]uÔVÔ ÷kÏ x[™>VÔºk ®[
kV[ 17:27) ®™ >[ kVl™V_
∂§¬ÁÔ ÷‚¶kÏ. ÿ>V¶ÏflE 14D √¬ÔD
Bread of life May 2010 / 11

+
+

ssoBxD
ÿ¤√¬zø >ÁÈk–D -∑>VÔÏ
ÿ>V¶ÏflE - 6

÷[Æ ]ÚflƒÁ√l_ ®ıu≈ kV¬ÁÔ ®[ ÷>B›]_ ÷Ú›]•^


ÿ¤√¬zø¬Ô^ cÚkV˛•^·™. º·[.
÷Á>¬ ÔÚ›]_ ÿÔVı| ÿ¤√¬
zø› >ÁÈkÚ¬ÿÔ™ ÿkπkÚD ®º´tBV 21:9_ cD ÿƒV_ ®[
÷Á≈lB_ ÿ>V¶Ï ÷m. ÷>B›]_ √u§ÿBˆ•D y º√VÈ
÷Ú¬˛[≈m.
ssoB›Á> \™©√V¶D ºBVkV[ 1:1_ ÿ>V¶¬Ô›]_
ÿƒF>_ (MEMORIZE) kV¬z ÷ÚÕ>m.
ÂVD ssoB›Á> \™©√V¶D
ˇµ¬Ôı¶ ssoB kVƒÔ∫Ô^
ÿƒFB ºkı|D. ®Õ> ∂·suz
WÁ™° ÌÆ>ÁȬ z§¬˛≈m.
\™™D ÿƒF˛º≈Vº\V ∂Õ> ∂·
\›º>• 26:75, Ÿ¬ÔV 26:6,8
°¬z ÂD kVµ¬ÁÔ ºÂÏÁ\BVÔ°D,
ºBVkV[ 2:16,17,22; 12:16;16:13
ÂD ÷Ú>BD ∑›>\VÔ°D \VÆD.
]Ú›#>Ï √ËÔ^ 11:16.
gD ÂD÷>B›Á> ÷Á≈kVÏ›Á>
BV_ W´©AD º√Vm ∂∫ºÔ ∂∑›>D Note :
]™xD {Ï kƒ™D \™©
>∫˛lÚ¬Ô xΩBVm. ƒ\B›m¬ √V¶D √ıË, ŒÚ E[™ º√©√ˆ_
ºÔu≈ kVÏ›Á>ÔÁ· #B gsBV ∂Õ> kƒ™›Á> ®ø] ÔVÁÈl_
™kÏ WÁ™∆‚|kVÏ. c∫Ô^ ƒ‚Á¶©Á√l_ Ák›m
s|∫Ô^. Ì|\V™V_ >tµ \uÆD
÷Áflƒ‚¶D 6:6_ ÷ÀkVÏ›Á>
g∫˛È›]_ ®øm∫Ô^. ∂Õ> ÂV^
Ô^ c[ c^·›]_ ÷Ú¬Ô‚|D.
xøkmD ºÂ´D ˛Á¶¬zD º√Vm
ºBVA 22:22_ ∂kÏ >D ÿ\VaÔÁ·
®_ÈVD kVE›m, \™©√V¶D ÿƒF
cD ÿÂfiE_ ÿ√V§›]|Ô. ]Ú©
•∫Ô^. xBuE ]ÚsÁ™BV¬zD.
√V¶_Ô^ 37:31_ Ô¶°π[ ]Úflƒ‚¶D
∂kÏÔ·m c^·›]_ ÷Ú¬˛≈m. ssoB A›>Ô∫Ôπ[ xÔ
∂kÏÔπ[ ÔV_Ô^ ƒÆ¬zk]_ÁÈ. °Á´ ®øm>_ (WRITING)
]Ú©√V¶_Ô^ 119:11_ c\¬ÿÔ] Ô¶°^ ÷Á≈\M>ÏÔÁ· "®øm'..
´VF ÂV[ √VkD ÿƒFBV>kVÆ cD ®[Æ ÿƒV_o ∂ºÂÔ ÔVÈ Ô‚¶∫
12 / May 2010 Bread of life

+
+

Ôπ_ º√E•^·VÏ. ∂>™V_ ®ø]B ÂVD ®ømk>uz ºƒVD√_ √¶¬


kÏÔπ[ kVµ¬ÁÔ xÁ≈•D ̶ ̶Vm. ¿∫Ô^ ÿ>V¶ÏÕm ®ømTÏ
\V§•^·m! Ô·V™V_ c∫Ô^ kVµ°D \VÆD.
 ÷Áflƒ‚¶D 10:4 gı¶kÏ
ÂVD ®ø> ºƒVDº√§›>™D ÿÔVı|
∂©√ÈÁÔÔπ_ ®ø]™VÏ. ºÂ´D Œm¬Ô°D ºBVE©º√V\V™V_
E≈Õ> {Ï >ÁÈk´VÔ \V≈ xΩBVm.
 ÷Áflƒ‚¶D 17:18 {Ï ∞‚Ω_ ssoB Ô·fiEBD, ssoB
®ø]¬ÿÔV^·‚|D g´VFflE ±_Ô^ (Study Bible),
 ÷Áflƒ‚¶D 27:3 ∂¬Ôu Dr.ÿƒ_s[ ({‚¶[ ƒ›]´D) º√V[≈
Ôπ[ *m ]Úflƒ‚¶›][ kÏÔπ[ ±_ÔÁ·•D √B[√|›>
∂Á™›m kVÏ›Á>ÔÁ·•D ÈVD. ŒÀÿkVÚ A›>Ô›]uzD ˇµ
®ø]Ák•∫Ô^. Ôı¶ xÁ≈l_ ®ø> xBuE ®|›m
 ÷Áflƒ‚¶D 31:24 ŒÚ √VÚ∫Ô^. Ì|\V™V_ g∫˛È›
±ÈVF ®ø] xu§KD ]_ ®øm∫Ô^.
xΩ›>∏[A 1. A›>Ô›][ ÿ√BÏ (Book Name)
 ºBV∑kV 24:26 Ô¶°π[ ]Úfl 2. ®ø]BkÏ (Writer)
ƒ‚¶±o_ ®ø]™VÏ. 3. ®ø>©√‚¶ ÔVÈD (Writen Date)
 ]Ú©√V¶_Ô^ 102:18 ÷Mk´
4. ÔÚ©ÿ√VÚ^ (Theme)
sÚ¬zD >ÁÈxÁ≈¬ÿÔ™ ÷m
®ø] Ák¬Ô©√¶‚|D. 5. ]≈°ºÔV_ kVÏ›Á> (Key word)
 ¿]ÿ\VaÔ^ 21:22 ÂV[ 6. ]≈° ºÔV_ kƒ™D (Key Verse)
c™¬ÿÔ[º≈ ®ø] 7. ]≈° ºÔV_ ∂]ÔV´D
Ák›]Ú¬˛º≈[. (Key Chapter)

 g√̬ 2:2 ÿ>πkVF ®øm 8. ƒÏºk (Survey)


 Ÿ¬ÔV 1:4 Œø∫z√|›] 9. ˛§¸ms[ ÿkπ©√V|
c\¬z ®ømkm ÂÈÿ\™¬ (Christ at work)
Ôıº¶[ 10. √ˆ∑›> gsBV™kÏ ÿƒB_
 ]Úÿkπ©√V| 1:19 ¿ ÔVı√ √V| (Work of the Holy Spirit)
kuÁ≈.... ®ø] Ák. 11. >M©√‚¶ √B[√V|
 ]Úÿkπ©√V| 21:5 (Personal apllication)
÷ÀkV¬zÔ^ ÂD√›>¬ÔÁk, 12. ÿ>ˆÕm ÿÔV^· ºkıΩBm
cıÁ\•^·Ák ®™ ®øm. (Knowing Matter)
Bread of life May 2010 / 13

+
+

13. ∏≈ A›>Ô∫Ôπ[ >Ôk_Ô^ º√Vm c∫Ô^ ÿƒF] ÿ>πkVÔ°D


(Information from other books) >´\VÔ°D ÷Ú¬zD. ¿∫Ô^ √Ω›>V
KD, ∏´ƒ∫˛›>VKD ÿ>V¶¬Ô ±_
14. c∫Ô”Á¶B ÔÚ›m¬Ô^
x>_ ]Úÿkπ©√V| kÁ´ ºBVE©¨Ï
(Your thoughts)... etc.
Ô^. Inspiration cı¶VzD. W´Õ>´\VÔ
÷ÀkVÆ ∂Á™›m A›>Ô∫ ÷Á≈ kVÏ›Á>ÁB ¿∫Ô^ c∫Ô^
Ô”¬zD ŒÚ ÿ√ˆB ºÔV| º√V‚¶ kVµs_ ÔV›m¬ ÿÔV^· xΩ•D.
ºÂV‚Ω_ ®ø] kÕ>V_c∫Ô”¬z xΩs_ xΩs_ÈV ÿƒV›>VÔ \VÆD.
xø ssoB›][ ∂Ï›>xD Â[z
Unlocking the bible by J. David
s·∫˛s|D.
Pawson ®[≈ A›>ÔxD CD¬Ô”D
¿∫Ô^ ÔuƬÿÔVı¶m ÿ\F tÔ°D c>sBVÔ ÷Ú¬zD.
BV™ x>‹¶VÔ \VÆD. ¿∫Ô^
÷Á≈kVÏ›Á>ÁB ∏´ƒ∫˛¬zD ®ø> g´D∏›ms‚œÏÔ·V?
11D √¬ÔD ÿ>V¶ÏflE kÏÔ^ c∫ÔÁ· ÿkƬÔÈVD. √´kV
c¶K¬z› Á>ÈD ØE s‚¶VÏ. ""cÈ l_ÁÈ. g™V_ ¿∫Ô^ ÿƒF•D
ÔD xøkmD ®∫ÿÔ_ÈVD ÂuÿƒF] ÿƒB_ gı¶kÏ AÔw¬ÌΩB s>›]_
∂§s¬Ô©√|º\V ∂∫ÿÔ_ÈVD ÷kÏ
÷Ú¬˛≈>V? ®™ g´VFÕm √VÚ∫Ô^.
ÿƒF>mD ®|›m¬ Ì≈©√|D. ÷kÚD
WÁ™° Ì´©√|kVÏ ®™ cÆ]BVÔ ÷À°ÈÔ›m ºk≠D ʬ˛´\VF Ô¶Õm
c∫Ô”¬zfl ÿƒV_K˛º≈[ ®[Æ º√VzD. cÈÔ›]uz Œ[ÆDÿÔVı|
̧™VÏ. (\Vuz 14:8,9) kÕ>mt_ÁÈ. Œ[ÆD cÈÔ›]
÷Õ> \ˆBV sÁÈ•BÏÕ>, tÔfl E≈Õ> oÚÕm ÿÔVı| º√Vkmt_ÁÈ.
(best) ÂÆ\›Á>È›Á> ªu§,
g™V_ gı¶k´V˛B ÷ºB∑ ˛§¸
÷ºB∑kV_ √V´V‚¶©√|˛≈VÏ. m°¬ÔVÔ ®Á>fl ÿƒF˛SÏÔº·V,
∂mºk ̶ kÚD.
ÂVxD ÂDt¶D c^· E≈Õ>Á>,
÷ºB∑°¬z ÿÔV|©º√VD. ÂDt¶D ÷ºB∑ ˛§¸ms[ ∂[∏[ ∂ÔÈD,
c^· ∏^Á·ÔÁ·, ÷ºB∑°¬z gwD, cB´D skˆ¬Ô xΩBV>m.
ªaBD ÿƒFB ÿÔV|©º√VD. ÂDx >[Á™ºB c∫Ô”¬ÔVÔ √oBVÔ¬
Á¶B ºÂ´∫ÔÁ· ÷ºB∑°¬ÔVÔ √Ë ÿÔV|›>VÏ.
ÿƒFB ÿÔV|©º√VD. ÂDxÁ¶B sÁÈ ∂kÚÁ¶B ∂[A¬z ~¶VÔ ¿∫Ô^
•BÏÕ> √Ω©A, ]≈Á\Ô^, >VÈÕmÔ^, ®[™ ÿƒFB©º√V˛SÏÔ^? c∫ÔÁ·
ÂDxÁ¶B ÿƒ_kD, ®™ tÔflE≈Õ> ∂Ï©√Ë©¨ÏÔ·V? ÷ºB∑s[ ∂[
kuÁ≈ ÷ºB∑°¬ÔVÔ ∂Ï©√Ë©º√VD. Á√ \u≈kÏÔ”¬z ®|›mÁ´›m,
∂ÀkVÆ ÿƒF•D º√Vm ""cÈÔD ÷m ÷ºB∑ ®›mÁ ÷MBkÏ ®[√Á>
Tı'' ®™ ÿƒV_ÈÈVD. ∑u§KD c^· ∑Ák›m© √VϬÔfl ÿƒFTÏÔ·V?
14 / May 2010 Bread of life

+
+

ÂV° C.\]BwÔ[

""BVÔVkV´Vl–D ÂVÔV¬Ô'' ®[Æ (zÁ≈kVÔ º√ƒ) ºÔ‚√>uz ÷´ı|


]Úk^”kÏ ÌÆ˛≈VÏ. ∂>Vkm ŒÚ ÔVmÔ”D (∂]ÔD ºÔ‚Ô) √Á¶›
\M>[ ®Á>¬ ÔV¬ÔVs‚¶VKD ÂVÁk m^·VÏ. º√∑Dº√Vm ÷Á> \™]_
BVkm ÔV¬Ô ºkı|D ®[Æ ∂Ï›>D. ÿÔV^·ºkı|D.
g™V_ Á√∏^ ÂVD ŒÀÿkVÚ ∂kB >z]Bu≈ kVÏ›Á>ÔÁ· (loose
k∫ÔÁ·•D ÔV¬Ô (∂¶¬Ô) ºkı|D º√∑kÁ> WÆ›> √w˛¬ÿÔV^·
talk)
®[Æ ÌÆ˛≈m. sºƒ≠\VÔ ÂVÁk ºkı|D. ""EÕ>Á™Bu≈ º√fl∑ kV^
∂¶¬Ô ºkı|D. >z]BV™kuÁ≈ º√VÈ©Aı√|›mD; QVMÔπ[
\‚|D º√ƒ ºkı|D. ÿƒVuÔº·V AıÔÁ· guÆD.''
ÂV° ƒˆBVÔ √B[√|›>©√¶ (¿]ÿ\VaÔ^ 12:18)
s_ÁÈ ®M_ ∂m \u≈ ∂kBk∫ ""®[ ∂[√VÏÕ> ƒºÔV>´ ƒºÔV>ˆ
ÔÁ·•D √Vµ√|›]s|D. g>ÈV_ Ôº· ÷Á>› ÿ>ˆÕm ÿÔV^”∫Ô^.
ÂV° tÔ°D Ôk™\VÔ ÁÔBV·©√|D ŒÀÿkVÚkÚD ºÔ‚√]_ ºkÔxD,
∂kBk∫Ôπ_ Œ[Æ gzD. º√∑k]KD E™∫ÿÔV^”k]KD
""ÂVÁk¬ ÔV©√kÏ >D clÁ´ºB >V\>D ÔV‚¶ ºkı|D'' (BV¬ºÔVA
ÔV›m¬ÿÔV^˛≈VÏ; ÂVÁk¬ ÔVkV> 1:19) ®™ ÷Á≈›#>Ï BV¬ºÔVA >[
k[ ÿÔ‚¶akV[.'' (¿]ÿ\VaÔ^ 13:3) ]ÚxÔ›]_ z§©∏‚|^·VÏ.
zÁ≈kVÔ© º√∑∫Ô^ ƒV¬´œ¸ ÔuÆ ÿÔV|›> √V¶D
ŒÚ Ô¶°π[ ∏^Á· >z]BV™ ŒÚxÁ≈ EÈ \VkÏÔ^ >›mk
kuÁ≈ (zÁ≈kVÔ) º√ƒ ºkı|D. QVM ƒV¬´œ¸s¶D kÕm ÂV∫Ô^
∂]ÔD ºÔ‚√>uz ÷¶D ÿÔV|¬Ô ®©√Ωº√ƒ ºkı|D ®™ ÔuÆ› >´
ºkı|D. zÁ≈kVÔ º√ƒ ºkı|D. ºkı|D ®[Æ ºÔ‚¶™Ï. c∫Ôπ¶D
∂]ÔD ºÔ‚Ô ºkı|D ®[√>uÔVÔ› ΩRƒ[ √Ω¬ÔkÕm^º·VD ®[≈™Ï.
>V[ Ô¶°^ º√∑k>uz ŒÚ kV•D ∂]_ ŒÚ \Vk[ \‚|D kÕ>]
Bread of life May 2010 / 15

+
+

oÚÕm ∂]ÔD º√E¬ÿÔVıΩÚÕ Ô”¬z ÷_ÈV> ∂Ú^) ¿∫Ô^ º√E™,


>V[. ƒV¬´œ¸ ∂Õ> \VkM¶D º√∑D kVÏ›Á>Ô”¬z¬ Ô¬z¬
(∂]Ô∏´ƒ∫˛l¶D) \›> \VkÏ ºÔ‚√VÏ.
ÔÁ· s¶ c™¬z ΩRƒ[ ¨¸ ÷´ı|
º√∑D kVÏ›Á>Ô”¬z ÂVÁk
\¶∫z ®[≈VÏ. ∂]ÏflE ∂Á¶Õ>
√Á¶›>kˆ¶D Ô¬z ÿÔV|¬Ô
∂Õ> \Vk[ ∞[ ®™¬z \‚|D
ºkıΩBm^·>V_ tÔ°D, tÔ°D
÷´ı| \¶∫z ¨¸ ®[Æ ºÔ‚¶V[.
Ôk™\VÔ ƒˆBVÔ º√ƒ¬ ÔuƬ ÿÔV^”
ƒV¬´œ¸ W>V™\VÔ \u≈kÏ ºkVD. ÂVD º√∑D º√Vm ÷m Ô¬z
Ô”¬z ®©√Ω º√ƒºkı|D ®[√Á> (Ô¶°”¬z) ÿÔV|¬Ô©√¶ ºkı|D
\‚|D ÔuÆ ÿÔV|¬Ô ºkı|D. ®[≈ EÕÁ> cı¶VÔ‚|D >kÆ
g™V_ c™¬ºÔV ®©√Ω º√ƒ¬Ì¶Vm (>ÔV>m) k´Vm.
®[√Á>•D ºƒÏ›m ÔuÆ ÿÔV|¬Ô
ºkıΩ•^·m. ∂>™V_ >V[ ÂVs™V_ kÕ>m ƒV°
÷´ı| \¶∫z ¨¸ ®[≈VÏ. BV¬ºÔVA >[ \V\™V˛B ÈV√V
M¶›]_ ºkÁÈ ÿƒFm ƒD√V]›>
Ô¬z ÿÔV|¬Ô ºkı|D ÿ√VÚ‚ÔÁ·•D, g|, \V|ÔÁ·•D,
ÂVD ŒÚkˆ¶D ŒÚ ÿ√VÚÁ· >[ \Á™s ∏^Á·ÔÁ·•D ∂Áw
kV∫˛lÚÕ>V_ ∂Õ> ÿ√VÚÁ·› ›m¬ ÿÔVı| Ô¶°^ Ô‚¶Á·√Ω >[
>Õ>kˆ¶D ÿ√VÚÁ·¬ z§›m ÿƒVÕ> ªÚ¬z ]ÚD∏ÿÔVıΩÚ¬
Ô¬z ÿÔV|¬Ô ºkı|D.
˛≈VÏ. ÷kÏÔÁ· ∏Ω©√>uz ∏[
""ÿÂ|›#´D √BD ÿƒ_ÈsÚÕ> ÿ>V¶ÏÕm kÕ> ÈV√VM¶D BV¬ºÔVA
ŒÚkÏ >[ √ËBV·ÏÔÁ· ∂Áw›m kV¬zkV>D ÿƒF˛≈VÏ. ÈV√V[ ¿
∂kÏÔπ¶D >D cÁ¶Á\ÔÁ· Œ© c[ >Ô©√™VÏ T‚Ωuz ƒÕº>V≠\VÔ
√Á¶›>VÏ'' (\›º>• 25:14) ÿƒ_ÈÈVD. g™V_ ®[ zÈ ÿ>Fkfl
""ÿÂ|∫ÔVÈ›]uz©∏[ ∂Õ> EÁÈÔÁ·› ]ÚΩ¬ ÿÔVı¶m ∞[?
√ËBV·ÏÔπ[ >ÁÈkÏ kÕm ÷kÏ ®[≈VÏ ∂>uz BV¬ºÔVA ""cD zÈ
Ôπ¶D Ô¬z¬ ºÔ‚¶VÏ'' (\› 25:1 9 ) ÿ>FkflEÁÈÔÁ· BVº´–D ]ÚΩ
cÁ¶Á\ÔÁ· Œ©√Á¶›m ÿƒ[≈kÏ lÚÕ>V_ ∂k[ clº´Vº¶ ÷Ú¬Ô
ÿÂ|∫ ÔVÈ›]uz© ∏[A kÕm √Ë ºkı¶VD ®[≈VÏ. (ÿ>V¶¬Ô±_ 31:35)
BVÏÔπ¶D Ô¬z¬ ºÔ‚¶VÏ.
BV¬ºÔVA¬z >[\Á™s ´VºÔ_
""\M>Ï º√∑DŒÀÿkVÚ Tı >V[ ∂Õ> EÁÈÁB ]ÚΩlÚÕ>V^
kVÏ›Á>¬zD yÏ©A ÂVπ_ Ô¬z¬ ®[√Á> ∂§BV\_ ÿƒV_os‚¶V^.
ÿÔV|¬Ô ºkı|D ®™ c∫Ô”¬zfl g™V_ ∂Õ> kVÏ›Á>l[√Ω ´VºÔ_
ÿƒV_K˛º≈[.'' (\›º>• 12:36) º√ÆÔVÈ›]_ ÷≈Õm º√V™V^. g>
c∫Ô”¬z ÂVÁk >Õ>kÏ, º√∑D ÈV_ ÂVÁk tÔ°D Ôk™\VÔ©√B[
gu≈ÁÈ› >Õ>kÏ (\u≈ clˆ™∫ √|›>ºkı|D.
16 / May 2010 Bread of life

+
+

""kVµkmD ÂVkVºÈ, ƒVkmD ÂV°¬ÔVÔ ÿ¤∏¬Ô ºkı|D:


ÂVkVºÈ; kVBV|ºkVÏ º√flE[ Ô¶°π[ ∏^ÁÔ^ ∂–]™xD
√BÁ™›mF©√Ï.'' (¿]ÿ\VaÔ^ 18:21) >k≈Vm >[ ÂV°¬ÔVÔ ÿ¤∏¬Ô ºkı
]Ú\Á≈l_ ºÔVt ®[Æ ŒÚ |D. ÂVÁk©√u§ ÷Á≈ kVÏ›Á>
ÿ√ı\Ë >™m ÷´ı| ∏^Á· ÷ÀkVÆ ÿƒV_K˛≈m ""ÂV°D yÁB©
Ô”¬zD s›]BVƒ\VÔ ÿ√BÏÔÁ· º√V[≈m >V[. ÿ§ ÿÔ‚¶ cÈ˛[
Û‚Ω ∂Áw›m kÕ>VÏÔ^. J›>k[ cÚºk ∂m. ÂDxÁB¶ cÆ©AÔπ_
ÿ√BÏ \¬ºkV[. ÷Á·Bk[ ÿ√BÏ Œ[≈VÔ ∂Á\Õ]Ú¬zD ÷Õ> ÂV. ÂD
]sºBV[. \¬ºkV[ ®[≈V_ ∑ÔT™[ c¶_ xøkÁ>•D ÔÁ≈©√|›m
®[–D ˛sºBV[ ®[ÿ≈V_ ÿ√È ˛≈m. ∂mÂD kVµ¬ÁÔfl ƒ¬Ô´D xø
T™[ ®[ÆD ∂Ï›>D. ]™xD ∑Ô kÁ>•D ®ˆ›m s|˛≈m.'' (BV¬ºÔVA
T™[ (\¬ºkV[), ÿ√ÈT™[ (˛s 36). ""ÂVÁk ∂¶¬Ô BV´VKDxΩk
ºBV[) ®[Æ ∂Áw›>]™V_ ÷Ú ]_ÁÈ. Ô‚|©√|›> xΩBV> ∂·°¬z
kÚD ÿƒVu√ kB]ºÈºB \ˆ›m© ∂m ÿÔVΩBm; ƒVÁk sÁ·s¬zD
º√V™VÏÔ^. ""kVµkmD ÂVkVºÈ Âfi∑ WÁ≈Õ>m.'' (BV¬ºÔVA 3:8)
ƒVkmD ÂVkVºÈ'' kVÏ›Á>l_ ÂVÁk ÷©√Ω©√‚¶ >ıÁ\•^· ÂVÁk
√B[√|›mk]_ tÔ°D Ôk™D ∂¶¬Ô ÂVD ÿ¤∏¬Ô ºkı|D. "">VD
º>Ák. ƒ\B©√uÆÁ¶ºBVÏ ®™ ®ıˬ
ÂVs[ k_ÈÁ\ÁB cÏÕm ÿÔVıΩÚ©º√VÏ >D ÂVÁk ∂¶¬Ô\V
ÿÔVı¶ BV¬ºÔVA¬z ŒÚ gı oÚ©√Vÿ´[≈V_ >DÁ\ºB ®\Vu§¬
zwÕÁ> ∏≈Õ>m. ∂Õ> zwÕÁ>¬z ÿÔV^kÏ. ÷›>ÁÔºBVÚÁ¶B ƒ\B©
∂>[ >VF ´VºÔ_ ÿ√[-ŒM (®[ √uÆ √B™u≈m.'' (BV¬ºÔVA 1:26) ÂD
ºk>Á™l[ \Ô[) ®[Æ ÿ√Bˆ‚| ƒ\B©√uÆ √B–^·>VÔ \V≈ ÂV°¬
÷≈Õms‚¶VÏ. BV¬ºÔVA ∂Õ> zwÕ ÔVÔ ÿ¤√D ∂kEBD. ""gı¶kº´! ®[
Á>l[ ÿ√BÁ´ ""ÿ√[B*['' (®[ kȬ ÂV°¬z ÔVk_ Ák›>Ú”D; ®[
ÁÔl[ \Ô[) ®[Æ \Vu§ s‚¶VÏ. ÷>µÔπ[ kVlo_ ÔVkÈVπÁB
Ák›>Ú”D; (]Ú©√V¶_Ô^ 141:3)
Ô¶°π[ ∏^Á·Ô^ >∫Ô^ º\uÔı¶ >VTm ∂´ƒM[ ÿ¤√D ÂD
∏^Á·Ô”¬z ÿ√Bˆ|D º√VmD, ÿ¤√\VÔ \V≈‚|D.
ÿƒ_È© ÿ√Bˆ_ ∂Áw¬zD º√VmD
tÔ°D Ôk™\VÔ ÷Ú¬Ô ºkı|D. ÷ºB∑ÁkºB √VÚ∫Ô^:-
∏^Á·Ô^ *m ºÔV√D ÿÔV^”D gı¶k´V˛B ÷ºB∑ ˛§¸m
º√Vm c]ϬzD ºÔV√ kVÏ›Á>Ô^, ŒÚxÁ≈BVkm >[ kVÏ›Á>Ôπ_
ƒV√ kVÏ›Á>Ô^ ∂©√ΩºB √o›m ""ƒVˆ'' ÿƒV_KD√Ωº√ƒs_ÁÈ. ∂kÁ´
s|D (Ô¬zD ÿÔV|¬Ôºkı|D) kVÏ›Á>Ôπ_ zu≈D Ôı|∏Ω›>
∏[A ∂øm ÿ¤∏›mD √È[ ˛Á¶ √ˆºƒBÏ, \Á≈±_ ∂§QÏÔ^ ®À
BVm. tÔ°D Ôk™D º>Ák. k·ºkV xB[ÆD zu≈D Ôı| ∏Ω¬Ô
Bread of life May 2010 / 17

+
+

xΩBV>√Ω º√E™VÏ. >ÁÈÁ\ zÚ¬ gÆ>ÈVÔ°D, √¬]ÁB, Ô¶°^ ÂD


Ô”D, √ˆºƒBÏ Ô”D ÷ºB∑Ák ∏¬ÁÔÁB cı¶V¬z√k>VÔ ÷ÚÕ
∏Ω©√>uz ∂–©∏lÚÕ> ÔVkÈÏ >m ∂_Èm ®›>Á™ Â√Ú¬z ÔVB∫
Ô^ ÷ºB∑Ák ∏Ω¬ÔV\_ ]ÚD∏ Ô^ cı¶V¬˛Bm ®™ ƒÕ]›m©
kÕ>™Ï. ∂kÁ´ ∞[ ∏Ω›m ÿÔVı| √VÚ∫Ô^. ""ÂV[ ®[ ÂVs™V_ √VkD
k´s_ÁÈ ®[√kÏÔπ¶D ÔVkÈÏÔ^ ÿƒFBV> kıD ®[ ÂÁ¶xÁ≈
ÿƒV[™m ""∂kÁ´©º√VÈ ®kÚD ÔÁ·¬ ÔV›m¬ ÿÔV^ºk[; ÿ√V_
®[ƺ\ º√E™]_ÁÈ.'' ®[Æ ƒV[Æ ÈVÏ ®[ x[ WuzD kÁ´l_ ®[
√ÔÏÕ>™Ï. gı¶k´V˛B ÷ºB∑s[ kVF¬z© Ø‚|© º√V‚|¬ ÔV›m¬
∏^Á·Ô^ ®™¬ ̧¬ ÿÔV^”D ÿÔV^ºk['' (]Ú©√V¶_Ô^ 39:1)
ÂDÁ\©√u§, ÂD kVÏ›Á>ÔÁ·© ®[≈ >VT>´ƒM[ yÏ\V™D ÂD
√u§ ∂|›>kÏÔ^ ®©√Ω ƒV[Æ yÏ\V™\VÔ‚|D.
√ÔÏ˛[≈™Ï. ŒÚ Ô™D EÕ]©º√VD
""kVF>k§© º√E© √a¬z g·V
ÿÂfiE_ ÁÔÁk›m ÿƒV_ºkVD.
ÔV>√Ω √VÏ›m¬ÿÔV^. >kÆ>ÈVFfl
ÂV[ *‚√Ï ÷ºB∑s[ ∏^Á·.
ÿƒFms‚º¶[ ®[Æ kV™ #>ˆ¶D
√Ω¬zD (ÔΩ¬zD) A›>Ô\V ÿƒV_KD √Ω ¶Õm ÿÔV^·Vº>.
\M>[ ÂVÿ·V[Ƭz ƒ´Vƒˆ c[ º√flE[ ÿ√VÚ‚|¬ Ô¶°^ c[
BVÔ gıÔ^ 25,000 kVÏ›Á> *m E™∫ÿÔVı|, ¿ ÿƒF>kuÁ≈
Ô”D, ÿ√ıÔ^ 30,000 kVÏ›Á> ∂a¬zD√Ω¶Õm ÿÔV^kVº™[?''
Ô”D º√∑k>VÔ gF° Œ[Æ ÿƒV_K (ƒÁ√ cÁ´BV·Ï 5:6)
˛≈m. ∂>Vkm ŒÚ ÿ√ı nÕm ÂV‚
Ô^ º√∑˛[≈ kVÏ›Á>ÔÁ· ÿ>Vz›
>V_ ŒÚ A›>Ô\VÔ ÿkπl¶ÈVD.
g™V_ ∂Õ> A›>Ô›Á> ∂Õ> ÿ√ı
V_ √Ω¬Ô xΩ•\V ®[√m >V[
ºÔ^s ÂD kVÏ›Á>ÔÁ· √VÏ›m ""¿∫Ô^ c∫Ô^
gı¶k´V˛B ÷ºB∑ ˛§¸m ÿƒV_
È‚|D ""ÿƒD√‚| ÷Áw º√V[≈™ c[ cÁ¶ÔÁ·› ˛a›m¬
M>µÔ^; c[ kVF ®a_ t¬Ôm.'' ÿÔV^· ºkı¶VD.
(÷MÁ\©√V¶_Ô^ 4:3).
÷>B›Á>¬˛a›m¬
yÏ\V™D ®|∫Ô^.
÷´° √|¬Ô º√VzD ÿ√Vøm ¿∫Ô^ ÿÔVı| c∫Ô^
ÔVÁÈ x>_ ÷´° kÁ´º√E•^· Ô¶°·V˛B gı¶kˆ¶D
kVÏ›Á>ÔÁ· EÕ]›m©√VÚ∫Ô^.
∂ÁkÔ^ ®›>Á™ Â√Ú¬z ∏´ºBV¤ ]ÚD∏ kVÚ∫Ô^.''
™\VlÚÕ>m. ®›>Á™ Â√Ú¬z ºBVºk_ 2:13
18 / May 2010 Bread of life

+
+

ÿƒF]Ô^
1. cÈÔ >tµ ÿƒDÿ\Va \VÂV| …[ 23-27 kÁ´ ºÔVÁkl_
ÂÁ¶ÿ√Æ˛≈m. ÷]_ >twÔ x>ÈÁ\flƒÏ >ÁÈÁ\l_
cÈ˛_ c^· ∂Á™›m >tµ ∂§QÏÔ^ \uÆD >tÁw
k·Ï›> √ıΩ>ÏÔ^ ∂Á™kÁ´•D E≈©∏¬˛[≈™Ï.
2. g∫˛È \ÚÕm >BVˆ©A \uÆD su√Á™l_ 2020D
gı|¬z^ ÷Õ]BV ƒV>Á™ √Á¶¬zD. cÈ˛[ x>_ √›m
\ÚÕm ƒÕÁ>Ôπ_ ÷Õ]BV°D÷¶D ÿ√ÆD ®[Æ ∏´√È
∏Á´¸ kV‚¶Ï «°¸ Ì©√ϸ ®[≈ gºÈVƒÁ™ WÆk™D
gFk§¬ÁÔ ÿkπl‚|^·m.
3. ÷∫˛ÈVÕ]_ ¶Õ> ∞È›]_ Á\ÛÏ \[™Ï ]©A∑_>VM[
T´kV^ ‘.3.44ºÔVΩ¬z ∞ÈD º√V™m.
4. ÷Õ> gı| ÷Æ]¬z^ >∫Ô›][ sÁÈ ˛´VD Œ[Ƭz
‘.1900n ®‚¶¬ Ì|D ®™ ∏ˆ‚¶[ gºÈVƒÁ™ ∂Á\©√V™
˜.®©.®D ®¸o[ >ÁÈkÏ ∏o© ̧•^·VÏ.
5. kÚD Ô_s gıΩ_ 1D kz©A \uÆD 6D kz©∏_ ƒ\flÊÏ
Ô_sxÁ≈ ÂÁ¶xÁ≈¬z kÚ˛≈m. ÿ\‚ˆ¬ √^πÔ”¬z
÷Á
BV™ √V¶›]‚¶›m¶[ ƒ\flÊÏ Ô_s kÚkÁ> ÿ>V¶¬Ô
Ô_s ∂KkÈÏÔ^ s·D√´©√|›] \V
kÏÔÁ· ºƒÏ¬Ô
ºkı|D ®[ÆD ÿ>V¶¬Ô Ô_s›mÁ≈ ÿ>ˆs›m^·m.

Bread of life May 2010 / 19

+
+
Posting under the registration No. TN/CC/(S)Dn/371/09-11.
Posted at Egmore Patrika Channel, Chennai - 600 008
Registered with the registrar of Newspaper
for India Under No. TNTAM/2008/27399

c∫Ô^ kVµ¬ÁÔ ∏´ÔVE¬Ô


ºkı|\V™V_
ssoB›Á> c∫Ô^
s·¬ÔV¬˛
ÿÔV^”∫Ô^.
- ¤V[ ÔV_s[

If undelivered

Bread of Life
Post Box No. 6985, Chennai - 600 087
Cell: 9486428329, 9444462631, 09430551413
E-mail: breadoflife2u@gmail.com

Posted on:

To .......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Owned and Published by L. Praveen Kumar


20 / May 2010 Bread of life
139 A, Cauvery Street, Shaik abdulla nagar, Alwarthiru Nagar, Chennai - 600 087 and
Printed by D. Devavaram at Meipporul Achakam at 278, Konnur High Road, Ayanavaram,
Chennai - 600 023. Editor : L. Praveen Kumar
+