You are on page 1of 2

Democratie 2.

0
Overzicht verschillen met huidig kiesstelsel
Hieronder zijn de belangrijkste verschillen tussen het in dit manifest beschreven kiesstelsel en het
huidige kiesstelsel in Nederland beschreven.

Onderwerp Huidig kiesstelsel Voorstel kiesstelsel


Beleidsuitgangspunten Regering stelt de beleidsuitgangspunten op Regering stelt de beleidsuitgangspunten op in
in een regeerakkoord dat wordt vastgesteld een regeerakkoord dat wordt vastgesteld door
door de winnende politieke partijen uit de de winnende volksvertegenwoordigers op
verkiezingen die samen een kabinet basis van de kiesantwoorden,
vormen. Vooraf aan de verkiezingen
hebben de politiek partijen in hun
verkiezingsprogramma hun denkrichting
aan gegeven.

Goedkeuring kandidaat Kiesgerechtigden kunnen alleen op hun Kiesgerechtigden kunnen op een


volksvertegenwoordiger voorkeurskandidaat stemmen. voorkeurskandidaat stemmen en van een
aantal kandidaat volksvertegenwoordigers
aangeven dat ze acceptabel zijn.

Kiesantwoord politieke Politieke partijen zullen geneigd zijn om Politieke partijen zijn gedwongen om keuzes
partijen standpunten in te nemen die typisch bij hun te maken, waarbij ze kunnen onderscheden
achterban past, daarbij vaak de nuance worden van andere politieke partijen. Zowel
zoekend richting een meerderheid van de een keuze voor een minderheidsstandpunt als
kiesgerechtigden. voor een meerderheidsstandpunt kan gunstig
zijn.

Kiesdeler Ongeveer 60.000 stemmen. Ongeveer 150.000 stemmen.

Kiesdrempel Geen kiesdrempel voor kiesgerechtigden. Op basis van een drietal eenvoudige vragen
telt een deel van de uitgebrachte stemmen
niet mee voor de stemuitslag van de
kiesvragen. De kiesdrempel geldt niet voor
de volksvertegenwoordigers.

Maatschappelijk belang Maatschappelijk belangrijke thema’s Zowel kiezers als politieke partijen kunnen
worden door de politieke partijen vorm expliciet aangeven welke maatschappelijke
gegeven. De politieke partijen en media thema’s zij extra belangrijk vinden zowel
bepalen welke thema’s aandacht krijgen. tijdens het opstellen van de kiesvragen als bij
het uitbrengen van de stem.

Programma politieke De politieke partijen stellen hun De politieke partijen verbinden zich aan
partijen programma vast en proberen dit zo goed kiesantwoorden en geven aan aan welke
mogelijk uit te leggen aan de kiezers. kiesvragen cq maatschappelijke thema’s ze
het meeste belang hechten. Ze maken daarbij
een inschatting van wat hun achterban cq de
kiezer wil. Als de keuzes eenmaal gemaakt
zijn leggen ze dit zo goed mogelijk uit aan de
kiezer.

Rol kiescommissie De kiescommissie bereidt de verkiezingen De kiescommissie, samengesteld uit leden


voor, controleert een eerlijke gang van van de Tweede kamer, stelt de kiesvragen op,
zaken en stelt normeringen op voor de bereidt de verkiezingen voor, controleert een
integriteitseisen aan de eerlijke gang van zaken en stelt normeringen
volksvertegenwoordigers. op voor de integriteitseisen aan de
volksvertegenwoordigers. De kiescommissie
bereidt aanpassingen in de kieswet voor.

Samenstelling Eerste De leden van de Eerste Kamer worden om De leden van de Eerste Kamer worden
Kamer de vier jaar gekozen door de leden van de gekozen door de leden van de Tweede
provinciale staten. De leden worden Kamer. Om de vier jaar wordt de helft van de
voorgedragen door de politieke partijen. leden herkozen.

Samenstelling regering De politieke partijen die de verkiezingen De belangrijkste posities in de regering


gewonnen hebben proberen gezamenlijk worden ingenomen door rechtsreeks gekozen
een regering samen te stellen. De volksvertegenwoordigers. Deze gekozen
kopstukken van de politieke partijen nemen volksvertegenwoordigers stellen de regering
daarbij vaak de belangrijke posities in de samen.
regering in.

Samenstelling Tweede De kandidaat volksvertegenwoordigers op Ongeveer een kwart van de


Kamer de kieslijst van de politieke partijen komen volksvertegenwoordigers wordt rechtstreeks
in de Tweede Kamer naar evenredigheid gekozen of aangewezen door winnende
van het aantal stemmen op de verschillende kandidaat volksvertegenwoordigers. De
politieke partijen. overige leden worden aangewezen op basis
van de kieslijst van de politieke partijen en
de kiesantwoorden van de kiezers.

Stemadvies De politieke partijen stellen een partij Elke politieke partij en kandidaat
programma op. Dit partij programma en de volksvertegenwoordiger kan aangeven voor
kandidatenlijst is het voornaamste de kiesvragen wat zijn voorkeursantwoorden
stemadvies. zijn. Deze verschijnen in beeld als de kiezer
dit aangeeft tijdens zijn stemuitbrenging.

Stemmen op inhoud Programma van een politieke partij is een Kiezers kunnen aangeven hoe ze tegen de
afgewogen samenstelling van standpunten belangrijkste maatschappelijke thema’s aan
over de belangrijkste maatschappelijke kijken door het geven van antwoorden op
thema’s. Kiezers kunnen op een politieke kiesvragen.
partij stemmen.

Stemmen op personen Op de kieslijst staan per politieke partij de Een deel van de volksvertegenwoordigers in
kandidaten aangegeven voor de de Tweede Kamer worden rechtstreeks
volksvertegenwoordigers van de Tweede gekozen. Een ander deel van de
Kamer. volksvertegenwoordigers is terug te vinden
op de kandidatenlijst van de politieke
partijen.

Stemmen op Stemmen op personen, inhoud en belang Stemmen op personen, inhoud en belang


personen/inhoud gecombineerd in één stem. gesplitst.

Stemsite Niet aanwezig. Kiezers krijgen een Een persoonlijke website, waar alle relevante
kandidatenlijst en een stemkaart informatie over de verkiezingen te vinden is.
toegezonden. Overige Ook is hier je stemhistorie te vinden en kun
informatievoorziening vindt plaats via de je via deze site kandidaten en standpunten in
media. een vroeg stadium steunen. Uiteindelijk
breng je je stem uit via deze site.

Stemuitbrenging Stemuitbrenging door de kiezer vindt plaats Stemuitbrenging vindt plaats via je eigen
een kieshokje via het aankruisen of het stemsite op een plaats waar de privacy van de
intoetsen van de voorkeurskandidaat. kiezer gewaarborgd is.