You are on page 1of 64

The Industrial Machinery Automation Software

พัฒนาโดย
สมาคมกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไทย
เกี่ยวกับผู้บรรยาย
● ชื่อ ธนกฤต วงค์ยืด (แซนด์)
● ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ ofbizgurudotcom
● ผู้ก่อตั้งโครงการ OrangeGears ERP
● วิทยากรบรรยาย Apache OFBiz ERP/CRM
● ผู้บริหารงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์

เพื่อให้รู้จัก ERP, open source, iMAS

เพื่อให้รู้จัก iMAS Application

เพื่อให้รู้จักโครงสร้างของ OFBiz Framework

สามารถติดตั้งและใช้งานเบื้องต้น iMAS ได้
หัวข้อการบรรยาย
● Enterprise Resource Planning (ERP)
● Open source software
● Open source ERP

รู้จักกับ Apache OFBiz ERP/CRM

รู้จักกับ Apache OFBiz Framework
หัวข้อการบรรยาย (ต่อ)

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา OFBiz

แสดงตัวอย่างการปรับแต่ง

ติดตั้งและใช้งาน

ถาม-ตอบ
Enterprise Resource Planning
Enterprise Resource Planning หรือ ERP หมายถึง
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม
เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของ
ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
Enterprise Resource Planning (ต่อ)
ERP เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถวางแผนการ
ลงทุนและบริหารทรัพยากรขององค์กรโดยรวมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้สามารถบริหารองค์
รวมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
Enterprise Resource Planning (ต่อ)
ระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศขององค์กรที่นำ
แนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มาทำให้เกิดเป็น
ระบบเชิงปฏิบัติในองค์กร ระบบ ERP สามารถ
บูรณาการ (integrate)รวมงานหลัก (core business
process) ต่างๆ ในบริษัททั้งหมด ได้แก่ การจัดจ้าง
การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล
เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อม
โยงกันอย่าง real time
Enterprise Resource Planning (ต่อ)
Open source (โอเพนซอร์ซ)
คือวิธีการในการออกแบบ พัฒนา และแจกจ่ายสำหรับ
ต้นฉบับของสินค้าหรือความรู้ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์
โดยโอเพนซอร์ซถูกพิจารณาว่าเป็นทั้งรูปแบบหนึ่งใน
การออกแบบ และแผนการในการดำเนินการ โดยโอ
เพนซอร์ซเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นนำเอาระบบนั้นไป
พัฒนาได้ต่อไป
Open source software
(ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ)
คือ ซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยหลักการหรือแหล่งที่มาของ
เทคโนโลยีของซอฟต์แวร์นั้นให้ บุคคลภายนอกได้ใช้
ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้
ทำการแก้ไข ดัดแปลงและ เผยแพร่โปรแกรมต้นฉบับ
(ซอร์ซโค้ด) ได้ภายใต้เงื่อนไขทางข้อตกลงทาง
กฎหมาย
Open source software
(ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ) (ต่อ)
Open source ERP
Open source ERP (ต่อ)
Apache OFBiz ERP/CRM
Apache Open For Business เป็นโครงการ
enterprise automation software (ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ
สำหรับองค์กร) ที่อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตของ Apache
License 2.0 โดย
OFBiz ประกอบด้วยฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้
● advanced e-commerce
● catalog management
● promotion & pricing management
● order management (sales & purchase)
● customer management (part of general party
management)
● warehouse management
OFBiz ประกอบด้วยฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้
(ต่อ)
● accounting (invoice, payment & billing
accounts, fixed assets)
● manufacturing management
● general work effort management (events, tasks,
projects, requests, etc)
● content management (for product content, web
sites, general content, blogging, forums, etc)
● and much more all in an open source package!
Apache OFBiz Application
Component
Point Of Sale
OFBiz Application : Demo
Apache OFBiz Framework
Apache OFBiz Framework
OFBiz Framework คือชุดเครื่องมือที่ใช้พัฒนา
Application Component เช่น สร้างหน้าจอ สร้าง
รายงาน ติดต่อฐานข้อมูล ประมวลผลคำสั่งต่างๆจาก
Application Component ที่ OFBiz ได้เตรียมไว้
อำนวยความสะดวกในการทำงาน
OFBiz มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนคือ
● Application Component
● Application Development Framework
● Application Data Model
ข้อมูลทางด้านเทคนิค
● Real-World Open Source Java Platform ERP

Flexible & Easy to customize with XML Based
Configuration
● Cross-platform and Database
● Web-based & Swing-based
● Support SOAP, RMI, XML-RPC
โครงสร้าง Framework
เปรียบเทียบโครงสร้าง Framework :
PHP/Perl
เปรียบเทียบโครงสร้าง Framework :
Java/Spring/EJB
เปรียบเทียบโครงสร้าง Framework :
OFBiz
OFBiz Framework : Entity Engine
Data Model
OFBiz Framework : Service Engine
Service Reference
Service Reference
OFBiz Framework : Mini-Lang
OFBiz Framework : Widget (Screen)
Screen
OFBiz Framework : Widget (Form)
Form
OFBiz Framework : Widget (Menu)
Menu
OFBiz Framework : Widget (Tree)
Tree
OFBiz Framework: BIRT Integration
OFBiz Framework: ZK Integration
เครื่องมือสำหรับการพัฒนา OFBiz
● Apache OFBiz ERP/CRM : http://www.ofbiz.org
● Sun Java 1.5+ SDK : http://java.sun.com
● Eclipse IDE : http://www.eclipse.org
● Subversion : http://subversion.tigris.org
● PostgreSQL : http://www.postgresql.org
OFBiz Framework : Demo
OFBiz Installation

ant.bat run-install
หรือ
ant.bat run-install-extseed
Start/Stop OFBiz

Start : startofbiz.bat
Stop : Ctrl+C
Run ......

http://localhost:8080/partymgr
http://localhost:8080/ecommerce
Create New OFBiz Component
ant.bat create-component

ความหมาย
Component name: <ชื่อ component>
Component resource name: <ชื่อไฟล์ Ui Label>
Webapp name: <ชื่อเว็บแอพพลิเคชั่น>
Base permission: <ชื่อ Base Permission>
OFBiz Resources
● http://www.ofbiz.org
● http://www.ofbizguru.com
● http://www.opentaps.org
● http://www.nabble.com
หนังสือ Data Model

Len Silverston (ผู้แต่ง)


OFBiz ในต่างประเทศ
อีอาร์พีเพื่ออุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
วัตถุประสงค์ของโครงการ

ลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนของผู้ประกอบการ

ช่วยลดการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานหรือประกอบ
ธุรกิจให้สะดวกและรวดเร็ว

ลดความซ้ำซ้อนของงานและการกระจายของ
ข้อมูลธุรกิจ

พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ตรงกับ
ความต้องการ
Q&A