You are on page 1of 5

J3022

TEKNOLOGI BAHAN 1
(2 J AM )

KURSUS = DEMIDPUIDKN|/DAD
sPU/SAD/SKM

TARIKH z 2L MEI 2O1O


MASA : 8 .15 - 10. 15 PAG I

Arahan Kepada Calon :


1. Ker tassoalanini mengandungi E NA Ms o a la n ,S e t ia ps o a la nme mb a wa2 5
m a r kah.
2. And adikehendaki menjawabEMP A T s o a la ns a h a ja .J ik aa n d a me n ja wa b
lebihdaripadaEMPATsoalan,hanyaEMPAT jawapanyang pertamasahaja
ya n g akan disemak.
3. And adikehendaki menulisdi ked u a -d u amu k a s u ra b t u k uja wa p a n .
4. SEGALAPERATURANPEPERIKSAANMESTI DIPATUHI.

K ertasi ni menga n d u n g(i 6 ) h a la m a nb e r c e t a k .


Jangan Buka Kertas Soalan Ini Sehingga Diberitahu
SI]LIT J3022

Jawah EMPAT soalan sahaja

SOAI,AI\ 1

a) Takrifkan istilah-istilah berikut:

i) Unsur

ii) Sebatian

iii) Fasa

iv) Komposisi
(4 markah)

b) I-akar dan labelkanstruktur asasatom denganlengkap.


( 3 markah )

c) Nyatakandenganringkas TIGA kegunaanJadualPerkalaanUnsur.

( 6 markah )

d) . Berikan DUA perbezaandi antan logam aloi dan logam tulen.


b (4markah)

e) Denganbantuangambarajah,huraikanbagaimanaprosespertunrbuhanhablur.

( 8 markah )

2/6
SULIT 13022

SOALAI\ 2

a) Terangkansecararingkassifat-sifatbagi bijih besiberikut, termasuklahkandungan


besi yang terdapatdi dalamnya;

i) Hematit

ii) Magnetit

iii) Limonit
( 6 markah )

b) RelauBagasmerupakansalahsafucaraprosespengeluaranbesi.Denganbantuaq
gambarajah,terangkanprosestersebut.
( 10 markah)

c) Rajah 2c di bawahmenunjukftangambarajahfasabagi besi-karbon.Namakan


fasa-fasabagi A, B, C, D dan E. Terangkansecararingkassifat-sifatmekanikalatau
strukturyang wujud bagi fasaA danD.
( 9 markah )

Suhu

% Karbon

Rajah2c

316
ST]LIT J3022

SOALAN 3

a) Berikan definisibagi proseskerja logamdi bawah;

i) Kerja sejuk

ii) Kerja panas


( 4 markah )

b) BerikanDUA kebaikandanDUA keburukankerja sejuk.


( 6 markah )

c) Terangkanbesertadengangambarajahbagaimanaprosesmenarik(drawing)
dilakukan bagi meirghasilkansesuatubarangan.

( 12 markah)
d) NyatakanTIGA jenis kerja panas.

( 3 markah )

SOALAN 4

a) Takrifkan sifat-sifat mekanikal berikuf

i) Kekerasan

ii) Kerapuhan
( 6 markah )

b) Apakahyang dimaksudkandenganujian musnahdanujian tanpamusnah.


( 4 markah )

c) Terangkansecararingkasbagaimanaujian kekerasanvickersdijalankandanjelaskan
bagaimanapengukuranlekukandibuat.
( 8 markah )

d) Jelaskanujian tanpamusnahsinar-Xdijalankan.
( 7 markah )

4t6
ST]LIT J3022/

SOALAN 5

a) NyatakanEMPAT bentuk kakisan.


( 4 markah )

b) 'Satubatangpaip besiyang di tanambawahtanahdisambunglran


mengganakan
wayar salutan kuprum kepadalogam Magnesium(Mg) sebagaianod'

Jelaskankenyataandi atasterhadapprosesyang berlaku.


(8 ma rk a h )
.
c) Terangkanjenis-jenisaloi sepertidi bawah:

i) Loyang60l40

ii) Duralmin
( 10 markah)

d) SenaraikanTIGA contohlogambahangalas.
( 3 markah )

SOALAN 6.

a) NyatakanLIMA keburukanplastik dalambidang kejunrteraan.


( 5 markah )

b) Jelaskansifat-sifatmekanikdan DUA kegunaanbagi setiapjenis plastik termo


berikut:

i) Polistirena(PS)

ii) Polyamides(NYLOI{)

iir) Polietilena @E)


( 9 markah )

c) Produk-produkyang dihasilkanadalahsepertipembungkuskosmetikdanbotol.
Apakahnamaprosespengacuanyang sesuaidenganprodukdi atasdanhuraikan
bagaimanaprosespembuatanplastik itu dijalankan.
( ll markah)

st6