Soá HÑ

Ngaøy kyù

Teân Khaùch haøng

PM

106/HÑPL-PM

4/11/2005

Ñaëng Thò Thanh Vaân

PM

107/HÑPL-PM

9/22/2004

Nguyeãn Thò Minh Xuaân

PM
PM

244/HÑPL-PM
267/HÑHT-PM

9/28/2005
7/16/2004

Phaïm Vaên Cuùc
Phí Vaên Só

PM

272/HÑHT-PM

7/26/2004

Ñaëng Kim Cöông

PM

272/HÑHT-PM

PM

273/HÑHT-PM

7/26/2004

PM

280/HÑHT-PM

8/2/2004

Traàn Ngoïc AÙnh

PM

283/HÑHT-PM

8/3/2004

Voõ Thò Hoàng Haïnh

PM

284/HÑHT-PM

8/3/2004

Nguyeãn Vuõ Hoaøng
Phöông

PM

325/HÑHT-PM

8/30/2004

Nguyeãn Duy Minh

PM

330/HÑHT-PM

9/17/2004

Huyønh Thanh Haûi

PM

331/HÑHT-PM

9/17/2004

Queá Phöông Mai

PM

334/HÑHT-PM

PM

347/HÑHT-PM

4/5/2005

Phaïm Duy Haäu

PM

348/HÑHT-PM

4/5/2005

Ngoâ Thò Phöông Dung

PM
PM

387/HÑPL-PM
53/HÑHT-PM

10/3/2005
6/22/2004

PM

80/HÑPL-PM

10/15/2005 Nguyeãn Ñaêng Chaâm
Phaïm Ñình Nguyeân

10/22/2004 Nguyeãn Thò Thanh Traø

9/7/2004

PM

Laâm Phaùt Ñaït
Nguyeãn Thò Daäu
Nguyeãn Höõu Khaùnh
Nguyeãn Thanh Long

PX

123/HÑHT-PX

8/2/2004

PX
PX

114/HÑHT-PX
115/HÑHT-PX

7/26/2004
7/26/2004

Toâ Thò Thu Thuyû
Ngoâ Thò Dung
Ngoâ Thò Dung

Ñòa chæ

Ñieän
thoaïi

Đổi nền
Ñaát
C04

8A/A 23 Thaùi Vaên Lung, P. Beán Ngheù, Q1

8257583
090330 Hoaøng Dö Khöông, p19, Bình Thaïnh
830441
12/4A Traàn Quang Dieäu, P.14, Q.5
8467968
324 Phan Ñình Phuøng, P1, Q. Phuù Nhuaän,
0903TpHCM
853069
0989C22-KP4 Bình Ña, Bieân Hoøa, Ñoàng Nai
178269
324 Phan Ñình Phuøng, P1, Q. Phuù Nhuaän,
0903TpHCM
853069
8 205179
2A Thaïch Thò Thanh, P. Taân Ñònh, Quaän 1
0908-124
662
090311Bis, Traàn Doaõn Khanh, P. ÑaKao, Quaän 1
725572
127 Leâ Ñöùc Thoï, P16, Quaän Goø Vaáp,
0918TPHCM
685544
0908778/44 Nguyeãn Kieäm, P4, Q. Phuù Nhuaän
019744
8453002
156/25 Traàn Bình troïng, P3, Quaän 5
9310114
390/25 Caùch Maïng Thaùng Taùm, P11, Q3
0918059222
83/5 Traàn Quang Vinh, TPHCM
08-5100396
27/5 Coäng Hoøa, Phöôøng 4, Quaän Taân
0903Bình,TPHCM
902718
27/5 Coäng Hoøa, Phöôøng 4, Quaän Taân
0913Bình,TPHCM
919946
0903115 Nguyeãn Thaùi Sôn, P4, Goø Vaáp
776077
144/3A Haøm Töû, P.1, Q.5
0903KP2 LAGI, Haøm Taân, Tænh Bình Thuaän
932798
8274630
70/482G Huyønh Vaên Ngheä, P12, Quaän
Goø Vaáp
8108283
14/11 Traàn Höõu Trang, P11, Q. Phuù Nhuaän
0903911865
0913
36/2 Traàn Höng Ñaïo, Tp. Vuõng Taøu
840031
0913
36/2 Traàn Höng Ñaïo, Tp. Vuõng Taøu
840031

C5
M9
J08
G9
G9
G10
J25
G6
J22
H10
M08
M31
J05
H7
H8
M35
L61
D21
K20
A10-46
A10-47
A10-48

PX
PX
PX

124/HÑHT-PX
125/HÑHT-PX
126/HÑHT-PX

8/2/2004
8/2/2004
8/2/2004

Ñoàng Thò AÙnh
Ñoàng Thò AÙnh
Ñoàng Thò AÙnh

PX

131/HÑHT-PX

8/2/2004

Ñoàng Thò Bích Loan

PX

132/HÑHT-PX

8/2/2004

Ñoàng Thò Bích Loan

PX
PX

155/HÑHT-PX
163/HÑHT-PX

8/10/2004
8/13/2004

Vuõ Thò An
Nguyeãn Thò Myõ

PX

169/HÑHT-PX

8/14/2004

Giang Thò Bích Ngoïc

PX

601/HÑHT-PX

9/29/2005

Voõ Xuaân Hoaøng

PX

456/HÑHT-PX

PX
PX
PX

325/HÑHT-PX
326/HÑHT-PX
517/HÑHT-PX

PX

353/HÑHT-PX

PX

340/HÑHT-PX

11/29/2004 Nguyeãn Phi Maïnh

PX

341/HÑHT-PX

11/26/2004 Hoà Thò Nheï

PX

342/HÑHT-PX

11/29/2004 Cao Thò Kim Lieân

PX

344/HÑHT-PX

11/29/2004 Ñoã Quang Uùt

PX

344/HÑHT-PX

11/29/2004 Ñoã Quang Uùt

PX

345/HÑHT-PX

11/29/2004 Ñoã Quang Uùt

PX

346/HÑHT-PX

11/29/2004 Nguyeãn Hoaøng Vuõ

PX

603/HÑHT-PX

10/3/2005

PX

127/HÑHT-PX

8/2/2004

Nguyeãn Thò Leä Ngoïc

PX

128/HÑHT-PX

8/2/2004

Nguyeãn Thò Leä Ngoïc

PX

72/HÑHT-PX

7/6/2004

Nguyeãn Thò Kieàu My

PX

71/HÑHT-PX

7/6/2004

Huyønh Sao Mai

Phaïm Thò Lan - Nguyeãn
Höõu An
11/24/2004 Leâ Thò Tuùy Nhö
11/24/2004 Leâ Thò Tuùy Nhö
5/11/2005 Voõ Taán Höng
Nguyeãn Vaên Chaâu 12/27/2004
Ngoâ Toá Loan
3/26/2005

Traàn Quang Hieån

0903500243
905 511589
905 511589
0903441 Nguyeãn Hueä, Tp. Qui Nhôn
534845
056-827958
0903441 Nguyeãn Hueä, Tp. Qui Nhôn
534845
056-827958
343/55 Sö Vaïn Haïnh (nd), P12, Q10
8631449
0908
74 Hoàng Haø, P.2, Q.TB
280383
8999-331
453/26N Ñöôøng Leâ Vaên Syõ, Phöôøng 12,
0908Quaän 3, TPHCM
821639
A33/11B KP5, Löông Ñònh Cuûa, P An
0958
Khaùnh, Q2
879634
7160726
21 C8 - Khu nhaø ôû Nam Long, KP3, P Thaïnh
0908Loäc, Quaän 12
025605
95 Ñinh Tieân Hoaøng, Pleiku, Gia Lai
95 Ñinh Tieân Hoaøng, Pleiku, Gia Lai
0903134 Toân Thaát Thuyeát, P15, Q4, TPHCM
366853
0988344/1 Nô Trang Long, P13, Q Bình Thaïnh
202565
0913476/23 Huyønh Vaên Baùnh, P14, Quaän Phuù
804989
Nhuaän, TPHCM
9912662
091882/8B Phaïm Höõu Laàu, KP2, P. Phuù Myõ, Q7 032089
7851822
090318Bis/39/1 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q1
042740
8234868
091392 Goø Daàu, P. Taân Quyù, Quaän Taân Phuù,
866737
TPHCM
9743566
091392 Goø Daàu, P. Taân Quyù, Quaän Taân Phuù,
866737
TPHCM
9743566
091392 Goø Daàu, P. Taân Quyù, Quaän Taân Phuù,
866737
TPHCM
07809743566
835976
62 Nguyeãn Traõi, P9, Tp Caø Mau
0913892251
137/68 Traàn Ñình Xu, P. Nguyeãn Cö Trinh,
0903Q1
929393
059-824539
104 Hai Baø Tröng, P. Yeân Ñoã, Tp Pleiku
0913426755
059-824539
104 Hai Baø Tröng, P. Yeân Ñoã, Tp Pleiku
0913426755
229/17/51 Buøi Thò Xuaân, P.1, Q. TB
8457138
9970142
143/7D XVNT, P25, Q.BT
0903135635
760 Traàn Höng Ñaïo, Tp. Quy Nhôn
760 Traàn Höng Ñaïo, Tp. Quy Nhôn
760 Traàn Höng Ñaïo, Tp. Quy Nhôn

A10-49
A10-50
A10-51
A10-54
A10-55
A10-57
A10-58
A10-62
A1-21
A2-06
A2-20
A2-21
A2-23
A2-50
A2-54
A2-55
A2-56
A2-57
A2-58
A2-59
A2-60
A3-41
A3-44
A3-45
A4-40
A4-41

PX

70/HÑHT-PX

7/6/2004

Huyønh Sao Mai

PX

600/HÑHT-PX

9/29/2005

Voõ Xuaân Hoaøng

PX

419/HÑHT-PX

3/16/2005

Traàn Thò Ngoïc Thoa

PX

539/HÑHT-PX

7/4/2005

Vuõ Vaên Thaéng

PX

242/HÑHT-PX

10/2/2004

Phaïm Thò Haïnh

PX

242/HÑPL-PX

9/7/2005

PX

268/HÑHT-PX

Nguyeãn thò Thuyø Hoa

10/15/2004 Leâ Vieät Höng

143/7D XVNT, P25, Q.BT

9970142
0903135635
0958
879634

A33/11B KP5, Löông Ñònh Cuûa, P An
Khaùnh, Q2
H4/K300 Coäng Hoøa, Phöôøng 12, Quaän
098-186871
Taân Bình, TPHCM
48/7 Aáp Taây A, xaõ Ñoâng Hoøa, Huyeän Dó 065
An, Tænh Bình Döông
0750955
0912B2 Taäp theå Laser Hoøan Caàu, Quaän
642025
Ñoáng Ña Haø Noäi
04-5118782
090364 Nguyeãn Vaên Troãi, P8, Phuù Nhuaän
303731
113b Toå 8, Phöôøng Ñeà Thaùm, Thò Xaõ
095Thaùi Bình
8919466

Nguyeãn Thò Thanh Thuûy
PX

134/HÑHT-PX

8/2/2004

PX

604/HÑHT-PX

PX

142/HÑHT-PX

PX
PX

86/HÑHT-PX
85/HÑHT-PX

PX

621/HÑHT-PX

2A Thaïch Thò Thanh, P. Taân Ñònh, Quaän 1

10/3/2005

Traàn Quang Hoaøng

136 Nguyeãn Vaên Thuû, P ÑaKao, Q3

8/3/2004

Voõ Thò Hoàng Haïnh

11Bis, Traàn Doaõn Khanh, P. ÑaKao, Quaän 1

Phí Vaên Só
Phí Vaên Só

12/4A Traàn Quang Dieäu, P.14, Q.3
12/4A Traàn Quang Dieäu, P.14, Q.4
46 Leâ Thò Hoàng Gaám, P Nguyeãn Thaøi
Bình, Q1
357A/21D Nguyeãn Troïng Tuyeån, P1, Taân
Bình

PX

455/HÑHT-PX

10/13/2005 Ñoã Thò Ngoïc Höông
3/25/2005

PX

382/HÑHT-PX

PX

295/HÑHT-PX

PX

540/HÑHT-PX

7/4/2005

PX

564/HÑHT-PX

8/24/2005

Tieáu Hoàng Minh

2/21/2005 Nguyeãn Vaên Thaéng
10/29/2004 Nguyeãn Ñöùc Syõ

PX

Hoà Thò Myõ Leä

1467/20 Phaïm Theá Hieån, P6, Q8
70 Nguyeãn Thaùi Bình, P. Nguyeãn Thaùi
Bình, Q1
8A/A4 Thaùi Vaên Lung (ñöôøng Ñoàn Ñaát
cuõ), Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1

Nguyeãn Thò Thanh Thaûo

18C, KP4, Phöôøng Bình Thuaän, Quaän 7

Buøi Song Thaûo

118 Huyønh Thuùc Khaùng, P. Yeân Ñoã, TP.
Pleiku

PX

100/HÑHT-PX

7/20/2004

Leâ Thò Myõ Haèng

PX

80/HÑHT-PX

7/13/2004

Nguyeãn Kim Loan

47/533E ñöôøng 26/3 (Leâ Ñöùc Thoï), P17,
GV

PX

143/HÑHT-PX

Nguyeãn Thaønh Ñöùc

58 Nguyeãn Vaên Traùng, P. Beán Thaønh, Q.1

PX
PX

55/HÑHT-PX
54/HÑHT-PX

Nguyeãn Thò Daäu
Giang Thò Bích Ngoïc

144/3A Haøm Töû, P.1, Q.5
8 Traàn Naõo, P. Bình An, Q.2, Tp. HCM

8/3/2004
6/22/2004
6/22/2004

A4-56
A4-64
A4-66
A5-43
A5-43
A6-01
A6-01

Traàn Ngoïc AÙnh

7/16/2004
7/16/2004

A4-42

8 205179
0908-124
662
0913751120
0903725572
8467968
8467968
8210061
0908053896

A6-30
A6-33
A6-38
A6-56
A6-57
A7-09
A7-11

0908215648
9812743
0908134739
9871726
0903972330
0903627772
7716039
059-883619

A7-16
A7-36
A7-42
A7-59
A7-60

9743601

A8-12

8953430

A8-13

0903851730

A8-14

8 999 331

A8-24
A8-25

A7-

P7. P17. Phuù Nhuaän. Taân 8637681 A9-22 Bình 8491945 14/4/15B Tröông Coâng Ñònh. P1. Q. P15. Quaän 642025 B4-01 Ñoáng Ña Haø Noäi 04-5118782 0912B2 Taäp theå Laser Hoøan Caàu. Q3 0903 A9-50 811357 0908 159/4 Baïch Ñaèng. Bình Chaùnh B4-16 891146 62 Taï Uyeân. Quaän 5 8 554284 B4-24 . Q. P14. Taân Quyù Taây. Quaän Phuù 0918A9-09 Nhuaän (Soá môùi: 50/10A Phuøng vaên 057744 Cung. Taân 8637681 A9-23 Bình 8491945 324 Loâ 6. Bình Chaùnh. 9308774 A9-21 Quaän Bình Thaïnh 0918626102 14/4/15B Tröông Coâng Ñònh. HCM 8603406 A8-36 9743601 0908260279 A8-48 A8-59 11/2 Baø Huyeän Thanh Quan. P14. Tp. 0903B2-33 TpHCM 853069 0912B2 Taäp theå Laser Hoøan Caàu.5 B1-02 324 Phan Ñình Phuøng. P9. Quaän 2. Phöôøng Bình An. 8999331 A9-08 62/5A Phan Taây Hoà. P14. TP Vuõng 064-858377 A8-63 Taøu 8 Traàn Naõo.PX 103/HÑHT-PX 7/22/2004 Nguyeãn Thò Kim Anh PX 101/HÑHT-PX 7/20/2004 Leâ Thò Myõ Haèng PX 176/HÑHT-PX 8/16/2004 Ñaëng Hoaøi Nam PX 217/HÑHT-PX 9/3/2004 Traàn Thò Baïch PX 222/HÑHT-PX 9/9/2004 Traàn Thò Hoaøng Dieãm PX 193/HÑHT-PX 8/23/2004 PX 221/HÑHT-PX 9/6/2004 Nguyeãn Minh Chieán PX 214/HÑHT-PX 9/3/2004 Nguyeãn Thò Thanh Thuûy PX 205/HÑHT-PX 8/28/2004 Nguyeãn Quang Khaùnh PX 208/HÑHT-PX 8/30/2004 Ngoâ Thò Kim Ngoïc PX 209/HÑHT-PX 8/30/2004 Ngoâ Thò Kim Ngoïc PX 104/HÑHT-PX 7/22/2004 Traàn Thò Vuõ PX 105/HÑHT-PX 7/22/2004 Traàn Chaâu Haûi PX 89/HÑHT-PX 7/17/2004 Nguyeãn Thò Nguyeät PX 81/HÑHT-PX 7/13/2004 Nguyeãn Kim Loan PX 56/HÑHT-PX 6/22/2004 Nguyeãn Thò Daäu PX 113/HÑHT-PX 7/26/2004 Phaïm Ñình Nguyeân PX 240/HÑHT-PX 10/2/2004 Phaïm Thò Haïnh PX 241/HÑHT-PX 10/2/2004 Phaïm Thò Haïnh PX 599/HÑHT-PX 9/28/2005 PX 235/HÑHT-PX 9/22/2004 Nguyeãn Tröôøng Sôn Ngoâ Thò AÙ Naêm Nguyeãn Thanh Phöông PX 233/HÑHT-PX 9/20/2004 Taøo Nghín Hoaøng Leä Thanh C4/3 xaõ Bình Chaùnh. Quaän Bình 8988422 A9-49 Thaïnh 8444792 118/49 Traàn Quang Dieäu.1. Q TB B4-13 339157 091322/17D Aáp 3. P14. H. Phöôøng1. P2. Phöôøng 1. 899-0142 A9-20 Quaän Bình Thaïnh 0919087801 08-8030279 128/37E Ñinh Tieân Hoaøng. Q. P9. P.TB A9-51 104270 47/533E ñöôøng 26/3 (Leâ Ñöùc Thoï). Phuù Nhuaän 0918A9-19 765504 803-0279 128/37E Ñinh Tieân Hoaøng. Quaän 642025 B4-02 Ñoáng Ña Haø Noäi 04-5118782 0903107/5 Nguyeãn Thò Nhoû. Q. Q. Phöôøng 7. 8953430 A9-57 GV 144/3A Haøm Töû. Q. Quaän Phuù Nhuaän) 8458419 182/13 Hoà Vaên Hueâ. Cö xaù Thanh Ña.

TPHCM H4/K300 Coäng Hoøa.GV 857-0196 0903395000 0958919466 B4-25 B4-28 098-186871 B4-28 098-186871 B4-29 0909821639 B4-36 8-999331 B4-38 B4-39 0912642025 B4-41 04-5118782 0912642025 B4-42 04-5118782 8638-657 0903B5-08 033480 731 40180918 B5-09 121632 0913B5-19 919946 0903B5-20 902718 8950454 0908 B6-04 196512 056-825890 B6-05 056-825890 0903500243 0903534845 056-827958 8884644 0919046701 0913916686 0903 392289. Phöôøng Phöôùc Bình. Taân Phong Quaän 7 PX 138/HÑHT-PX 8/2/2004 Nguyeãn Thò Vaân Haøi 107/5 Ñinh Tieân Hoøang. Phöôøng 4. Gia Lai B2 Taäp theå Laser Hoøan Caàu.5. TPHCM 453/26N Ñöôøng Leâ Vaên Syõ. P15. Gia Lai 95 Ñinh Tieân Hoaøng. Tp. P3. Q4 PX 305/HÑHT-PX 11/8/2004 Nguyeãn Thò Tuù Uyeân P 4-5 Höng Vöôïng 2. Tp. Quaän Ñoáng Ña Haø Noäi B2 Taäp theå Laser Hoøan Caàu. Nguyeãn Vaên Linh. Thò Xaõ Thaùi Bình H4/K300 Coäng Hoøa. Q. Qui Nhôn PX 304/HÑHT-PX 11/8/2004 Nguyeãn Thò Thuyù Phöôïng 124A Toân Thaát Thuyeát. Quaän 5 113b Toå 8. Quaän Taân Bình. Phöôøng 12. P. Quy Nhôn PX 133/HÑHT-PX 8/2/2004 Ñoàng Thò Bích Loan 441 Nguyeãn Hueä. Q.TPHCM 634 Leâ Quang Ñònh. Quaän Taân Bình 176 Ñöôøng soá 11. Phöôøng 12. Quy Nhôn 760 Traàn Höng Ñaïo. P.TPHCM 27/5 Coäng Hoøa. P1. TPHCM 95 Ñinh Tieân Hoaøng. Quaän Taân Bình. Pleiku. Quy Nhôn 81/1 Nguyeãn Thaùi Hoïc. Pleiku. Phöôøng 10. P9. Q. Taân Phuù. 5100206 0903500243 0903 709014 B6-06 B6-22 B6-23 C2-20 C2-21 C5-10 C5-11 C5-15 B4-28 . Q9 27/5 Coäng Hoøa.3 10/29/2004 Leâ Vieät Höng 11/12/2004 Traàn Minh Lai 11/24/2004 Ñoã T Xuaân Lan 07 Löông Nhö Hoïc. Quaän 3. P. Quaän Taân Bình. Quy Nhôn 2/29 Cao Thaéng .PX 234/HÑHT-PX 9/20/2004 Döông Thaùi Bình PX 294/HÑHT-PX PX 420/HÑHT-PX 3/16/2005 Traàn Thò Ngoïc Thoa PX 421/HÑHT-PX 3/16/2005 Traàn Thò Ngoïc Thoa PX 243/HÑHT-PX 10/4/2004 Giang Thò Bích Ngoïc PX PX 310/HÑHT-PX 327/HÑHT-PX PX 238/HÑHT-PX 10/2/2004 Phaïm Thò Haïnh PX 239/HÑHT-PX 10/2/2004 Phaïm Thò Haïnh PX 399/HÑHT-PX 3/5/2005 Hoaøng Bích Vaân PX 401/HÑHT-PX 3/8/2005 Traàn Ñoã Thò Thaûo Ly PX 422/HÑHT-PX 3/16/2005 Ngoâ Thò Phöông Dung PX 423/HÑHT-PX 3/16/2005 Phaïm Duy Haäu PX 116/HÑHT-PX 7/27/2004 Laâm Thanh Nga PX 117 HÑHT-PX 7/27/2004 Laâm Thò Ngoïc Lieân PX 118/HÑHT-PX 7/27/2004 Traàn Thò Hoàng Vaân PX 130/HÑHT-PX 8/2/2004 Ñoàng Thò AÙnh 163 Leâ Hoàng Phaân. Phöôøng 4. Phöôøng 12. Tp. P Lyù Thöôøng Kieät. Quaän Taân Bình.BT PX PX 129/HÑHT-PX 140/HÑHT-PX 8/2/2004 8/2/2004 Ñoàng Thò AÙnh Hoàng Thò Lan 760 Traàn Höng Ñaïo. Phöôøng Ñeà Thaùm. Quaän Ñoáng Ña Haø Noäi 19/10 Lyù Thöôøng Kieät.

Nhaân vieân giao dòch CN2 Thaûo Vy Thieän Huøng Vy Huøng Huøng Huøng Thaûo Duõng Huøng Huøng Huøng Duõng (CTV) Duõng (CTV) Vy A. Ñöùc Huøng Huøng . Ñöùc Huøng Yeán A.

Huøng Thaûo Thaûo Huøng Huøng Thaûo Thaûo Thaûo Ngoïc (CTV) Vy Thaûo Thaûo Thaûo Thaûo Thieän Duõng + Giuùp Duõng+Giuùp Duõng+Giuùp Duõng+Giuùp Duõng+Giuùp Duõng+Giuùp Duõng+Giuùp Nguyeân Nguyeân Nguyeân Huøng Huøng .

Huøng Vy Duõng (CTV) Hoàng Thaûo+Nguyeân Vy Duõng Yeán Huøng Nguyeân Huøng Thieän Thieän Nguyeân CTV) CN3 Thaûo Duõng (Höng CTV) Phuùc Duõng Thaûo Tuaán (CTV) Ñöùc A. Ñöùc A. Ñöùc .

Tuaán (CTV) Tuaán (CTV) Huøng Vaân (CTV) Huøng Ngoïc (CTV) Huøng Thaûo Ngoïc (CTV) Duõng Ngoïc (CTV) Duõng Ngoïc (CTV) Thaûo Ngoïc (CTV) Thaûo Ngoïc (CTV) Huøng Huøng Huøng Ñöùc A. Ñöùc Huøng Thaûo+Nguyeân Thaûo+Nguyeân Yeán Huøng Thaûo (Ngoïc CTV) .

Thaûo (Ngoïc CTV) Duõng (Höng CTV) Duõng (CTV) Duõng (CTV) Thaûo (Ngoïc CTV) Thaûo Thaûo Thaûo+Nguyeân Thaûo+Nguyeân Thaûo Nguyeân Duõng (CTV) Duõng (CTV) Thaûo Thaûo Thaûo Thaûo Thaûo Thaûo Thaûo Thaûo Thaûo Thaûo .

P14. P4. Quaän Phuù Nhuaän 78/3 Phan Taây Hoà. Tænh Khaùnh Hoøa ÑC cö nguï:Chung cö 43 Hoà Vaên Hueâ. Q10 Ñieän thoaïi Đổi nền Ñaát D17 0913-933 012 0903775384 0903821959 0913918601 B2 taàng 09 B9 (05) A9-18 Caên 6 taàng 10 Caên 14 taàng 10 0989-012 018 0908255477 A1 taàng 064-717172 3 Soá 5A 0903laàu 11 856379 (taàng 12) 6/28/2005 Anh Long K HORIZON Ñaõ kyù Nguyeãn Thò Thuùy Vy K Khang An Ñaõ kyù Nguyeãn Theá Vinh K Ñaõ kyù 7/29/2005 Ñaëng Thò Quang Trung 60 Ñaëng Dung.066 Chung cö D5. Tænh 5/28/2005 Ngoâ Thò Traø BR-VT K K K 5/5/2005 K CC Vaân Ñoàn 5/5/2005 Nguyeãn Bích Haïnh K Döï aùn Taân An Huy K HORIZON 4/25/2005 Nguyeãn Thò Thu Nguyeät K HORIZON 4/25/2005 Tröông Thò Höông K HORIZON 4/28/2005 Nguyeãn Theá Huy 380 Nhaät Taûo. Q10 KP2. Q Phuù Nhuaän.Soá HÑ Ngaøy kyù Teân Khaùch haøng K 188/HÑPL-PM 1/21/2005 Trònh Traàn Vaân Phöôïng K CC Cöûu Long 4/29/2005 Nguyeãn Nöõ Thanh Taâm K K CC Hoaøng Anh CC Hoaøng Anh Ñòa chæ 409/26 Nguyeãn Troïng Tuyeån. P15. Q1. P23. Haø Noäi 28/26 Huyønh Vaên Baùnh. Q Taân Bình P. Phöôøng 6. Q Bình Thaïnh Hoà Thanh Höông K CC Horizon 6/10/2005 Nguyeãn Thò Minh Nguyeät 190B/C9/A14. P15. TPHCM 214 Traàn Quang Khaûi. ñöôøng 3/2. Ñaø Laït. P12. Thaønh Phoá Nha Trang. Q PN 0913301918 246/29B Hoøa Höng. Q10 10 Hoaøng Vaên Thuï. Tænh Laâm Nguyeãn Thò Phöông Thaûo Ñoàng 5/4/2005 Traàn Thò Hoàng Lieân 343/66 Toâ Hieán Thaønh. Loâ C. Nhaø 211. Phöôùc Trung. P9. Q1 Soá 20 Nguyeãn Sieâu. P19. TPHCM 485 Leâ Vaên Syõ. Q10 K CC Horizon 6/13/2005 Nguyeãn Thò Haèng CC Mieáu Noåi CC Nam Long CC Phuùc Thònh Traàn Vaên Kieán 65 Ñoàng Taâm. P25. BT 4/28/2005 Ngoâ Quoác Thaùi 148/9 ñöôøng soá 3 Cö xaù Löõ Gia. P2. Vaên Thaùnh Baéc. P Taân Ñònh. Phöôøng 7. Thò Xaõ Baø Ròa. Q11 6/7/2005 55 Huyønh Maãn Ñaït. Q3 0903710705 8455921 0913755374 061-829860 8437957 Caên 14 taàng 06 Caên 6 taàng 09 Caên 02 laàu 4 soá 08 taàng 15 C1 (08) L39 . P12.

Phöôøng Beán Thaønh. P13. P3.8/3/2005 Nguyeãn Thò Huyeàn 150/23 Nguyeãn Traõi. Q3 K Nhaø Q3 K Nhaø Q3 K RECIDENCES 4/25/2005 Phaïm Hoaøi Baûo 52-C2. P.14. Quaän 1 PM 284/HÑHT-PM 8/3/2004 Nguyeãn Vuõ Hoaøng Phöông 127 Leâ Ñöùc Thoï. P ÑaKao. Vuõng Taøu K Ñaõ kyù 10/28/2005 Traàn Quang Hoaøng 136 Nguyeãn Vaên Thuû. P7. Quaän 5 PM 331/HÑHT-PM 9/17/2004 Queá Phöông Mai 390/25 Caùch Maïng Thaùng Taùm. Q1 PM 244/HÑPL-PM 9/28/2005 Phaïm Vaên Cuùc 30 Hoaøng Dö Khöông. Q3 PM 106/HÑPL-PM 4/11/2005 Ñaëng Thò Thanh Vaân PM 107/HÑPL-PM 9/22/2004 Nguyeãn Thò Minh Xuaân 8A/A 23 Thaùi Vaên Lung. P24. Beán Ngheù. P. P ÑaKao. TpHCM PM 280/HÑHT-PM 8/2/2004 Traàn Ngoïc AÙnh 2A Thaïch Thò Thanh. Quaän Goø Vaáp. P16. Bieân Hoøa. Q. Quaän Taân Bình K RECIDENCES 4/27/2005 Nguyeãn Truùc Vieät 258/2 Ñieän Bieân Phuû. Taân Ñònh. P11. Phuù Nhuaän. TPHCM PM 325/HÑHT-PM 8/30/2004 Nguyeãn Duy Minh 778/44 Nguyeãn Kieäm. p19. Q3 1/31/2005 Vuõ Ñình Tuøng Ñaõ kyù 217/81 Buøi Ñình Tuyù. Traàn Doaõn Khanh. Q. P. Phuù Nhuaän. ÑaKao. Bình Thaïnh PM 267/HÑHT-PM 7/16/2004 Phí Vaên Só 12/4A Traàn Quang Dieäu. Q1 104 Nguyeãn Traõi. TpHCM PM 272/HÑHT-PM 10/15/2005 Nguyeãn Ñaêng Chaâm C22-KP4 Bình Ña. Quaän 1 PM 283/HÑHT-PM 8/3/2004 Voõ Thò Hoàng Haïnh 11Bis. Bình Thaïnh 127/135A Ñieän Bieân Phuû. Phuù Nhuaän 0903853069 0989178269 0903853069 8 205179 0908-124 662 0903725572 0918685544 0908019744 8453002 PM 330/HÑHT-PM 9/17/2004 Huyønh Thanh Haûi 156/25 Traàn Bình troïng. P. P1. Q. Ñoàng Nai PM 273/HÑHT-PM 324 Phan Ñình Phuøng. Q.5 8467968 PM 272/HÑHT-PM 7/26/2004 Ñaëng Kim Cöông 324 Phan Ñình Phuøng. Q1 Chò Linh 7/26/2004 Phaïm Ñình Nguyeân 0919231486 0903606212 E07 D20 H5 Caên 9 taàng 15 A5-66 0913751120 0913041783 A3 (21) 038 628220 B3 (15) Caên 11 taàng 03 0903Caên 4 377746 taàng 03 C04 8257583 C5 0903830441 M9 J08 (PM) G9 G9 G10 J25 G6 J22 H10 M08 9310114 0918059222 M31 . P1. Quaän 1 0903749199 K Ñaõ kyù K K K Ñaõ kyù Ñaõ kyù Ñaõ kyù 8/17/2005 Oâng Vaên Ñöùc 8/19/2005 Mr Ricky 10/26/2005 Nguyeãn Thò Thònh K Ñaõ kyù 10/27/2005 Nguyeãn Thò Hoaøng Anh 423 Tröông Coâng Ñònh. P4.

Tp Pleiku 0913426755 B6 (06) A10(46) A10 (49) A10 (50) A10 (51) A3 (44) A3 (45) . Quaän Goø Vaáp 08-5100396 J05 0903902718 0913919946 0903776077 0903932798 8274630 100/HÑHT-PX 7/20/2004 Leâ Thò Myõ Haèng 9743601 PX 101/HÑHT-PX 7/20/2004 Leâ Thò Myõ Haèng 9743601 PX 103/HÑHT-PX 7/22/2004 Nguyeãn Thò Kim Anh PX 104/HÑHT-PX 7/22/2004 Traàn Thò Vuõ PX 105/HÑHT-PX 7/22/2004 Traàn Chaâu Haûi PX 113/HÑHT-PX 7/26/2004 Phaïm Ñình Nguyeân PX PX 114/HÑHT-PX 115/HÑHT-PX 7/26/2004 Ngoâ Thò Dung 7/26/2004 Ngoâ Thò Dung 324 Phan Ñình Phuøng. H. Goø Vaáp Nguyeãn Höõu Khaùnh KP2 LAGI. P. Quy Nhôn 81/1 Nguyeãn Thaùi Hoïc. Tp. P14. TPHCM 27/5 Coäng Hoøa.PM 334/HÑHT-PM 10/22/2004 Nguyeãn Thò Thanh Traø PM 347/HÑHT-PM 4/5/2005 Phaïm Duy Haäu PM 348/HÑHT-PM 4/5/2005 Ngoâ Thò Phöông Dung PM 387/HÑPL-PM PM 80/HÑPL-PM 10/3/2005 Laâm Phaùt Ñaït 9/7/2004 PM 83/5 Traàn Quang Vinh. Quy Nhôn 500243 760 Traàn Höng Ñaïo. Vuõng Taøu 36/2 Traàn Höng Ñaïo. Q. Phöôøng 4. Quy Nhôn 905 511589 059-824539 104 Hai Baø Tröng. Tp.12) A8 (n. Q. Quaän Taân Bình. Tp. Quaän Taân Bình. Cö xaù Thanh Ña. Q3 163 Leâ Hoàng Phaân. Tp. Haøm Taân.TPHCM 115 Nguyeãn Thaùi Sôn.TPHCM 27/5 Coäng Hoøa. Tp.48) 8603406 A8 (36) 8988422 A9 (49) 8444792 0903 811357 0903853069 0913 840031 0913 840031 8950454 0908 196512 A9 (50) B2 (33) A10 (47) A10 (48) B6 (04) 056-825890 B6 (05) 056-825890 8108283 14/11 Traàn Höõu Trang. P. Bình Chaùnh. Q. Yeân Ñoã. P. Vuõng Taøu PX 116/HÑHT-PX 7/27/2004 Laâm Thanh Nga 634 Leâ Quang Ñònh. P1. Taân Phuù. Tænh Bình Thuaän Nguyeãn Thanh Long 70/482G Huyønh Vaên Ngheä. Phuù Nhuaän. P1. Phuù Nhuaän 0903911865 0903760 Traàn Höng Ñaïo. Quy Nhôn 905 511589 760 Traàn Höng Ñaïo. TpHCM 36/2 Traàn Höng Ñaïo. P11. Phöôøng 4. Yeân Ñoã. P Lyù Thöôøng Kieät. Tp.GV PX 117 HÑHT-PX 7/27/2004 Laâm Thò Ngoïc Lieân PX 118/HÑHT-PX 7/27/2004 Traàn Thò Hoàng Vaân PX 123/HÑHT-PX 8/2/2004 Toâ Thò Thu Thuyû PX PX PX 124/HÑHT-PX 125/HÑHT-PX 126/HÑHT-PX 8/2/2004 8/2/2004 8/2/2004 Ñoàng Thò AÙnh Ñoàng Thò AÙnh Ñoàng Thò AÙnh PX 127/HÑHT-PX 8/2/2004 Nguyeãn Thò Leä Ngoïc PX 128/HÑHT-PX 8/2/2004 Nguyeãn Thò Leä Ngoïc 118/49 Traàn Quang Dieäu. P4. Tp Pleiku 0913426755 059-824539 104 Hai Baø Tröng. HCM 324 Loâ 6. Quaän Bình Thaïnh H7 A8 (n. P12. Quy Nhôn H8 M35 D21 K20 PX C4/3 xaõ Bình Chaùnh.

Quaän 1 725572 090358 Nguyeãn Vaên Traùng. Qui Nhôn 534845 056-827958 8 205179 2A Thaïch Thò Thanh. Phöôøng Bình An. Q10 8631449 0908 74 Hoàng Haø. P. Quaän Phuù 0918Nhuaän (Soá môùi: 50/10A Phuøng vaên 057744 Cung. Quaän 2. Tp. Phöôøng1.PX PX 129/HÑHT-PX 130/HÑHT-PX 8/2/2004 8/2/2004 Ñoàng Thò AÙnh Ñoàng Thò AÙnh PX 131/HÑHT-PX 8/2/2004 Ñoàng Thò Bích Loan PX 132/HÑHT-PX 8/2/2004 Ñoàng Thò Bích Loan PX 133/HÑHT-PX 8/2/2004 Ñoàng Thò Bích Loan PX 134/HÑHT-PX 8/2/2004 Traàn Ngoïc AÙnh PX 138/HÑHT-PX 8/2/2004 Nguyeãn Thò Vaân Haøi PX 140/HÑHT-PX 8/2/2004 Hoàng Thò Lan PX 142/HÑHT-PX 8/3/2004 Voõ Thò Hoàng Haïnh PX 143/HÑHT-PX 8/3/2004 Nguyeãn Thaønh Ñöùc PX PX 155/HÑHT-PX 163/HÑHT-PX 8/10/2004 Vuõ Thò An 8/13/2004 Nguyeãn Thò Myõ PX 169/HÑHT-PX 8/14/2004 Giang Thò Bích Ngoïc PX 176/HÑHT-PX 8/16/2004 Ñaëng Hoaøi Nam PX 193/HÑHT-PX 8/23/2004 Hoaøng Leä Thanh PX 205/HÑHT-PX 8/28/2004 Nguyeãn Quang Khaùnh PX 208/HÑHT-PX 8/30/2004 Ngoâ Thò Kim Ngoïc PX 209/HÑHT-PX 8/30/2004 Ngoâ Thò Kim Ngoïc PX 214/HÑHT-PX 9/3/2004 Nguyeãn Thò Thanh Thuûy PX 217/HÑHT-PX 9/3/2004 Traàn Thò Baïch PX 221/HÑHT-PX 9/6/2004 Nguyeãn Minh Chieán PX 222/HÑHT-PX 9/9/2004 Traàn Thò Hoaøng Dieãm 0903500243 0903500243 0903441 Nguyeãn Hueä.2. Qui Nhôn 534845 056-827958 0903441 Nguyeãn Hueä. P9. Q. P14. Phöôøng 1. P12.1 851730 343/55 Sö Vaïn Haïnh (nd). Tp. Q. Quaän 1 0908-124 662 0903 107/5 Ñinh Tieân Hoøang. Phuù Nhuaän 0918765504 8 Traàn Naõo. 8999331 760 Traàn Höng Ñaïo. Tp.5. P7. Q. Quy Nhôn C5 (11) B6 (22) A10 (54) A10 (55) B6 (23) A6 (30) C5 (10) C5 (15) A6 (38) A8 (14) A10 (57) A10 (58) A10 (62) A8 (59) A9 (09) A9 (21) A9 (22) A9 (23) A9 (20) A8 (63) A9 (19) A9 (8) . Taân Ñònh.3 709014 090311Bis. P. P14. Phöôøng 12. Phöôøng 7. P3. ÑaKao. Q. 0908Quaän 3. TPHCM 821639 0908260279 62/5A Phan Taây Hoà. Q. Q. P14. 899-0142 Quaän Bình Thaïnh 0919087801 11/2 Baø Huyeän Thanh Quan. P. Taân 8637681 Bình 8491945 14/4/15B Tröông Coâng Ñònh. Tp. P. Quaän Phuù Nhuaän) 08-8030279 128/37E Ñinh Tieân Hoaøng. Taân 8637681 Bình 8491945 803-0279 128/37E Ñinh Tieân Hoaøng. TP Vuõng 064-858377 Taøu 8458419 182/13 Hoà Vaên Hueâ. 5100206 0903 2/29 Cao Thaéng .TB 280383 8999-331 453/26N Ñöôøng Leâ Vaên Syõ. Tp.BT 392289. Traàn Doaõn Khanh. Quy Nhôn 760 Traàn Höng Ñaïo. 9308774 Quaän Bình Thaïnh 0918626102 14/4/15B Tröông Coâng Ñònh. Q. Qui Nhôn 534845 056-827958 0903441 Nguyeãn Hueä. Beán Thaønh. P.

Phuù Nhuaän 453/26N Ñöôøng Leâ Vaên Syõ.PX 233/HÑHT-PX 9/20/2004 Taøo Nghín 62 Taï Uyeân. Thò Xaõ Thaùi Bình 70 Nguyeãn Thaùi Bình. Q1 PX 304/HÑHT-PX 11/8/2004 PX 305/HÑHT-PX 11/8/2004 Nguyeãn Thò Tuù Uyeân PX PX PX PX 310/HÑHT-PX 325/HÑHT-PX 326/HÑHT-PX 327/HÑHT-PX PX 340/HÑHT-PX 11/29/2004 Nguyeãn Phi Maïnh PX 341/HÑHT-PX 11/26/2004 Hoà Thò Nheï PX 342/HÑHT-PX 11/29/2004 Cao Thò Kim Lieân PX 344/HÑHT-PX 11/29/2004 Ñoã Quang Uùt PX 344/HÑHT-PX 11/29/2004 Ñoã Quang Uùt 9/7/2005 Nguyeãn thò Thuyø Hoa 10/4/2004 Giang Thò Bích Ngoïc 11/12/2004 11/24/2004 11/24/2004 11/24/2004 Nguyeãn Thò Thuyù Phöôïng Traàn Minh Lai Leâ Thò Tuùy Nhö Leâ Thò Tuùy Nhö Ñoã T Xuaân Lan 124A Toân Thaát Thuyeát. Gia Lai 476/23 Huyønh Vaên Baùnh. P15. Pleiku. 866737 TPHCM 9743566 B4(24) B4(25) B4 (16) B4 (41) B4 (42) B4 (01) B4 (02) A5 (43) A5-43 B4 (36) A6(01) B4 (28) A7 (36) C2 (20) C2 (21) B4 A2 A2 B4 (38) (20) (21) (39) A2 (54) A2 (55) A2 (56) A2 (57) A2 (58) . 866737 TPHCM 9743566 091392 Goø Daàu. P. P15. Gia Lai 95 Ñinh Tieân Hoaøng. Phöôøng Ñeà Thaùm. Quaän Taân Phuù. Q7 032089 7851822 090318Bis/39/1 Nguyeãn Thò Minh Khai. Thò Xaõ Thaùi Bình 113b Toå 8. Phuù Myõ. Phöôøng 10. Pleiku. Taân Quyù Taây. Nguyeãn Vaên Linh. Q1 042740 8234868 091392 Goø Daàu. Pleiku. Q4 P 4-5 Höng Vöôïng 2. P. P14. Gia Lai 95 Ñinh Tieân Hoaøng. Taân Quyù. Quaän Ñoáng Ña Haø Noäi B2 Taäp theå Laser Hoøan Caàu. P8. Quaän Taân Phuù. P. Quaän Phuù Nhuaän. Taân Phong Quaän 7 95 Ñinh Tieân Hoaøng. P. Gia Lai 95 Ñinh Tieân Hoaøng. TPHCM 8 554284 857-0196 0903395000 0913891146 0912642025 04-5118782 0912642025 04-5118782 0912642025 04-5118782 0912642025 04-5118782 0912642025 04-5118782 0903303731 0909821639 8-999331 0958919466 0958919466 0908134739 9871726 8884644 0919046701 0913916686 0913804989 9912662 091882/8B Phaïm Höõu Laàu. Taân Quyù. Quaän Ñoáng Ña Haø Noäi B2 Taäp theå Laser Hoøan Caàu. Pleiku. KP2. Quaän Ñoáng Ña Haø Noäi B2 Taäp theå Laser Hoøan Caàu. Quaän 3. Phöôøng 12. Nguyeãn Thaùi Bình. Quaän 5 PX 235/HÑHT-PX 9/22/2004 Nguyeãn Thanh Phöông PX 238/HÑHT-PX 10/2/2004 Phaïm Thò Haïnh PX 239/HÑHT-PX 10/2/2004 Phaïm Thò Haïnh PX 240/HÑHT-PX 10/2/2004 Phaïm Thò Haïnh PX 241/HÑHT-PX 10/2/2004 Phaïm Thò Haïnh PX 242/HÑHT-PX 10/2/2004 Phaïm Thò Haïnh PX 242/HÑPL-PX PX 243/HÑHT-PX PX 268/HÑHT-PX 10/15/2004 Leâ Vieät Höng PX 294/HÑHT-PX 10/29/2004 Leâ Vieät Höng PX 295/HÑHT-PX 10/29/2004 Nguyeãn Ñöùc Syõ 22/17D Aáp 3. Quaän 5 PX 234/HÑHT-PX 9/20/2004 Döông Thaùi Bình 07 Löông Nhö Hoïc. Quaän Ñoáng Ña Haø Noäi B2 Taäp theå Laser Hoøan Caàu. TPHCM 113b Toå 8. P. Quaän Ñoáng Ña Haø Noäi 64 Nguyeãn Vaên Troãi. Bình Chaùnh B2 Taäp theå Laser Hoøan Caàu. Phöôøng Ñeà Thaùm.

Khu nhaø ôû Nam Long. TPHCM 48/7 Aáp Taây A. TPHCM 27/5 Coäng Hoøa. P. xaõ Ñoâng Hoøa. P. P An Khaùnh. TPHCM PX 346/HÑHT-PX 11/29/2004 Nguyeãn Hoaøng Vuõ 62 Nguyeãn Traõi. Phöôøng Phöôùc Bình. Quaän Taân Bình. Huyeän Dó An. Quaän 12 134 Toân Thaát Thuyeát. Phöôøng Bình Thuaän. P9. KP3. Löông Ñònh Cuûa. Quaän Taân Bình. Q2 0913866737 07809743566 835976 0913892251 0988202565 0908215648 9812743 8638-657 0903033480 731 40180918 121632 098-186871 A2 (59) A2 (60) A2 (50) A7 (16) B5 (08) B5 (09) A4 (64) 098-186871 B4 (28) 098-186871 B4 (29) 0913919946 0903902718 B5 (19) B5 (20) A7 (11) 7160726 0908025605 0903366853 065 0750955 8 999 331 0903972330 0903627772 7716039 0903339157 0958 879634 0958 879634 A2 (06) A2 (23) A4 (66) A8 (25) A7 (42) A8 (24) B1 (02) A7 (59) B4-13 A4-56 A1-21 . Bình An. Phöôøng 12. Phöôøng 12. Quaän 1 144/3A Haøm Töû. Tp Caø Mau PX 353/HÑHT-PX 12/27/2004 PX 382/HÑHT-PX 2/21/2005 Nguyeãn Vaên Thaéng PX 399/HÑHT-PX 3/5/2005 Hoaøng Bích Vaân PX 401/HÑHT-PX 3/8/2005 Traàn Ñoã Thò Thaûo Ly PX 419/HÑHT-PX 3/16/2005 Traàn Thò Ngoïc Thoa PX 420/HÑHT-PX 3/16/2005 Traàn Thò Ngoïc Thoa PX 421/HÑHT-PX 3/16/2005 Traàn Thò Ngoïc Thoa PX 422/HÑHT-PX 3/16/2005 Ngoâ Thò Phöông Dung PX 423/HÑHT-PX 3/16/2005 Phaïm Duy Haäu PX 455/HÑHT-PX 3/25/2005 Tieáu Hoàng Minh PX 456/HÑHT-PX 3/26/2005 PX 517/HÑHT-PX PX 539/HÑHT-PX PX 54/HÑHT-PX PX 540/HÑHT-PX PX PX 55/HÑHT-PX 56/HÑHT-PX 6/22/2004 Nguyeãn Thò Daäu 6/22/2004 Nguyeãn Thò Daäu 19/10 Lyù Thöôøng Kieät. HCM 8A/A4 Thaùi Vaên Lung (ñöôøng Ñoàn Ñaát cuõ). P An Khaùnh.1.Nguyeãn Höõu An 5/11/2005 Voõ Taán Höng 7/4/2005 Vuõ Vaên Thaéng 6/22/2004 Giang Thò Bích Ngoïc 7/4/2005 Hoà Thò Myõ Leä Nguyeãn Tröôøng Sôn Ngoâ Thò AÙ Naêm 344/1 Nô Trang Long. Löông Ñònh Cuûa. P Thaïnh Loäc. P13. Q2 A33/11B KP5. P1. Q9 H4/K300 Coäng Hoøa. Quaän Taân Phuù. Q TB A33/11B KP5. Q Bình Thaïnh 1467/20 Phaïm Theá Hieån. Phöôøng 12. Quaän Taân Bình 176 Ñöôøng soá 11. P.TPHCM 27/5 Coäng Hoøa. Taân Quyù.5 144/3A Haøm Töû.PX 345/HÑHT-PX 11/29/2004 Ñoã Quang Uùt 92 Goø Daàu. P9. Taân Bình 21 C8 . P15.2. TPHCM H4/K300 Coäng Hoøa. Quaän Taân Bình. KP4. TPHCM H4/K300 Coäng Hoøa. Phöôøng Beán Ngheù. Quaän 7 PX 599/HÑHT-PX 9/28/2005 PX 600/HÑHT-PX 9/29/2005 Voõ Xuaân Hoaøng PX 601/HÑHT-PX 9/29/2005 Voõ Xuaân Hoaøng Nguyeãn Vaên Chaâu Ngoâ Toá Loan Phaïm Thò Lan . Q. Q4. Tp. Phöôøng 4.1. P6.5 PX 564/HÑHT-PX 8/24/2005 Nguyeãn Thò Thanh Thaûo 18C. Tænh Bình Döông 8 Traàn Naõo. Q8 107/5 Nguyeãn Thò Nhoû. Quaän Taân Bình. Q. P. Quaän Taân Bình. P9. Phöôøng 4.TPHCM 357A/21D Nguyeãn Troïng Tuyeån. Q.

Q3 46 Leâ Thò Hoàng Gaám.3 159/4 Baïch Ñaèng. Q.137/68 Traàn Ñình Xu.BT PX 71/HÑHT-PX 7/6/2004 Huyønh Sao Mai 143/7D XVNT. Q. Q1 PX 603/HÑHT-PX 10/3/2005 Traàn Quang Hieån PX 604/HÑHT-PX 10/3/2005 Traàn Quang Hoaøng PX 621/HÑHT-PX 10/13/2005 Ñoã Thò Ngoïc Höông PX 70/HÑHT-PX 7/6/2004 Huyønh Sao Mai 143/7D XVNT. Q. P.1. GV 12/4A Traàn Quang Dieäu. TP. P17. P25.14. Q. P25. Nguyeãn Cö Trinh. P Nguyeãn Thaøi Bình. P ÑaKao.TB 118 Huyønh Thuùc Khaùng. P. GV 47/533E ñöôøng 26/3 (Leâ Ñöùc Thoï).4 12/4A Traàn Quang Dieäu.BT PX 72/HÑHT-PX 7/6/2004 Nguyeãn Thò Kieàu My PX 80/HÑHT-PX 7/13/2004 Nguyeãn Kim Loan PX 81/HÑHT-PX 7/13/2004 Nguyeãn Kim Loan PX PX PX 85/HÑHT-PX 86/HÑHT-PX 89/HÑHT-PX 7/16/2004 Phí Vaên Só 7/16/2004 Phí Vaên Só 7/17/2004 Nguyeãn Thò Nguyeät 229/17/51 Buøi Thò Xuaân. Pleiku PX Buøi Song Thaûo Nguyeãn Thò Thanh Thuûy 0903929393 0913751120 8210061 0908053896 9970142 0903135635 9970142 0903135635 8457138 A3-41 A6-33 A7-09 A4 (42) A4 (41) A4 (40) 8953430 A8 (13) 8953430 A9 (57) 8467968 8467968 0908 104270 059-883619 A6 (57) A6 (56) A9 (51) A7-60 A6-01 . P17. Yeân Ñoã. P. P. P2. Q1 136 Nguyeãn Vaên Thuû. P. Q. Q. TB 47/533E ñöôøng 26/3 (Leâ Ñöùc Thoï).14.

Nhaân vieân giao dòch Thaûo Hoàng Nguyeân Hoàng -Yeán Duõng-Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Hoàng Yeán Hoàng Hoàng Thaûo Hoàng Nguyeân Yeán .

Nguyeân Yeán Nguyeân Nguyeân-Vy Hoàng-Yeán Nguyeân Duõng Duõng Hoàng Thieän CN2 Thaûo Vy Thieän Huøng Vy Huøng Huøng Huøng Thaûo Duõng Huøng Huøng .

Huøng Duõng (CTV) Duõng (CTV) Vy Huøng Yeán Tuaán (CTV) Tuaán (CTV) Tuaán (CTV) Huøng Huøng Huøng Huøng Huøng Thaûo Thaûo Thaûo A. Ñöùc Huøng Thaûo Thaûo Nguyeân Nguyeân .

Thaûo Thaûo Huøng Huøng Thaûo Huøng Thaûo Thaûo Huøng Thaûo Thaûo Thaûo Ngoïc (CTV) Huøng Vaân (CTV) Huøng Duõng Ngoïc (CTV) Thaûo Ngoïc (CTV) Thaûo Ngoïc (CTV) Duõng Ngoïc (CTV) Huøng Thaûo Ngoïc (CTV) Ngoïc (CTV) .

Thaûo (Ngoïc CTV) Thaûo (Ngoïc CTV) Huøng Thaûo+Nguyeân Thaûo+Nguyeân Thaûo+Nguyeân Thaûo+Nguyeân Thaûo+Nguyeân Vy Thaûo (Ngoïc CTV) Duõng Duõng (Höng CTV) Duõng (Höng CTV) Thaûo Thaûo Thaûo Thaûo Thaûo Thaûo Duõng + Giuùp Duõng+Giuùp Duõng+Giuùp Duõng+Giuùp Duõng+Giuùp .

Duõng+Giuùp Duõng+Giuùp Thieän Thaûo Thaûo Nguyeân Duõng (CTV) Duõng (CTV) Duõng (CTV) Duõng (CTV) Duõng (CTV) CN3 Thaûo Thaûo Hoàng A. Ñöùc Phuùc A. Ñöùc A. Ñöùc Duõng Yeán Vy Vy .

Nguyeân Nguyeân Nguyeân CTV) Huøng Huøng Huøng Ñöùc Ñöùc Thieän Thieän Huøng Thaûo Yeán .

Q Bình Thaïnh CC Horizon 6/10/2005 Nguyeãn Thò Minh Nguyeät 190B/C9/A14. Q PN 246/29B Hoøa Höng.800 14.000 2.066 Chung cö D5.800 5. Thò Xaõ Baø Ròa.450 A9-18 Caên 6 taàng 10 Caên 14 taàng 10 0989-012 018 0908255477 A1 taàng 064-717172 3 Soá 5A 0903laàu 11 856379 (taàng 12) 0913301918 Giaù HÑ Caên 14 taàng 06 Caên 6 taàng 09 Caên 02 laàu 4 0903soá 08 710705 taàng 15 8455921 0913755374 C1 (08) 061-829860 0919231486 Caên 9 taàng 15 8.600 15. Q1 Soá 20 Nguyeãn Sieâu. Phöôøng 6.700 8.990 9. ñöôøng 3/2.600 15.600 14. Thaønh Phoá Nha Trang. Q11 6/7/2005 Hoà Thanh Höông 55 Huyønh Maãn Ñaït. Q10 CC Horizon 6/13/2005 Nguyeãn Thò Haèng CC Mieáu 5/5/2005 Noåi CC Nam Long 5/4/2005 CC Phuùc 5/28/2005 Thònh Traàn Vaên Kieán 65 Ñoàng Taâm.850 ### ### 8. P15. P12.500 14. Vuõng Taøu Ñieän thoaïi 0913-933 012 0903775384 0903821959 0913918601 Đổi nền Ñaát Giaù baùn B2 taàng 09 7. Q10 60 Ñaëng Dung. TPHCM 214 Traàn Quang Khaûi. Quaän Phuù Nhuaän 78/3 Phan Taây Hoà.100 7. BT 4/28/2005 Ngoâ Quoác Thaùi 148/9 ñöôøng soá 3 Cö xaù Löõ Gia.854 B9 (05) 8. Q10 KP2. P14.700 5.850 7. P4. Nhaø 211.900 15. TPHCM 423 Tröông Coâng Ñònh. Vaên Thaùnh Baéc.400 9. Tænh Laâm Nguyeãn Thò Phöông Thaûo Ñoàng Traàn Thò Hoàng Lieân 343/66 Toâ Hieán Thaønh. Q10 10 Hoaøng Vaên Thuï.THEO DOÕI THOÂNG TIN ÑAÕ BAÙN 2004 Soá HÑ Ngaøy kyù Teân Khaùch haøng CC Cöûu Long 4/29/2005 Nguyeãn Nöõ Thanh Taâm CC Hoaøng Anh CC Hoaøng Anh Ñòa chæ P. Phöôùc Trung. P19.100 15. Q1. Tænh Ngoâ Thò Traø BR-VT CC Vaân Ñoàn 5/5/2005 Nguyeãn Bích Haïnh Döï aùn Taân An Huy 6/28/2005 Anh Long HORIZON 4/25/2005 Nguyeãn Thò Thu Nguyeät HORIZON 4/25/2005 Tröông Thò Höông HORIZON 4/28/2005 Nguyeãn Theá Huy HORIZON Ñaõ kyù Nguyeãn Thò Thuùy Vy Khang An Ñaõ kyù Nguyeãn Theá Vinh Ñaõ kyù 8/19/2005 Mr Ricky Ñaõ kyù ### Nguyeãn Thò Hoaøng Anh 380 Nhaät Taûo. P23. Ñaø Laït. P Taân Ñònh.600 14.400 .990 2. Loâ C. Q Phuù Nhuaän. Haø Noäi 28/26 Huyønh Vaên Baùnh.900 15.000 15. P15. P25. Phöôøng 7.950 9. P9. Tænh Khaùnh Hoøa ÑC cö nguï:Chung cö 43 Hoà Vaên Hueâ.

P1.600 G10 4.000 5.930 G9 5.950 5. Q. Q1 409/26 Nguyeãn Troïng Tuyeån. Quaän 1 KP2 LAGI. TpHCM 11Bis. Q1 Nhaø Q3 Ñaõ kyù RECIDENCES 4/25/2005 Phaïm Hoaøi Baûo 52-C2.950 5. Ñoàng Nai ### Nguyeãn Ñaêng Chaâm 325/HÑHT-PM 8/30/2004 Nguyeãn Duy Minh 778/44 Nguyeãn Kieäm. Phuù Nhuaän. TPHCM 8257583 0903932798 8274630 0903749199 0903853069 0903725572 0903853069 0989178269 0908019744 8453002 0903606212 0903902718 0913919946 2.050 5.950 J25 5.000 C5 3.980 08-5100396 J05 7.100 D20 6. P16. Phöôøng 4. Q1 324 Phan Ñình Phuøng. Bieân Hoøa. Q. ÑaKao.450 6.14. Quaän Taân Bình.850 4.980 4. P.930 4.700 2.930 G6 thanh lý 4. P24.050 H5 5. Quaän 1 272/HÑHT-PM 7/26/2004 Ñaëng Kim Cöông 324 Phan Ñình Phuøng.650 D21 4. P7. Beán Ngheù. Haøm Taân. Phöôøng 4.930 4.TPHCM 27/5 Coäng Hoøa.980 4.950 12/4A Traàn Quang Dieäu. Quaän 1 2. P2. Phuù Nhuaän Ñaõ kyù 217/81 Buøi Ñình Tuyù. Phöôøng Beán Thaønh. TpHCM 272/HÑHT-PM C22-KP4 Bình Ña.530US D C4 5. P4. P1.150 J08 6. P.680 5.TPHCM ### Nguyeãn Thò Thònh 347/HÑHT-PM 4/5/2005 Phaïm Duy Haäu 348/HÑHT-PM 4/5/2005 Ngoâ Thò Phöông Dung 334/HÑHT-PM ### Nguyeãn Thò Thanh Traø 267/HÑHT-PM 7/16/2004 Phí Vaên Só Nguyeãn Vuõ Hoaøng Phöông 284/HÑHT-PM 8/3/2004 280/HÑHT-PM 8/2/2004 Traàn Ngoïc AÙnh 83/5 Traàn Quang Vinh.450 J22 5.600 5. Phuù Nhuaän. P ÑaKao. Q.500 D17 5. Q3 Chò Linh 0913041783 A3 (21) 038 628220 B3 (15) Caên 11 taàng 03 0903377746 106/HÑPL-PM 4/11/2005 Ñaëng Thò Thanh Vaân 107/HÑPL-PM 9/22/2004 Nguyeãn Thò Minh Xuaân 188/HÑPL-PM 1/21/2005 Trònh Traàn Vaân Phöôïng Ñaõ kyù 8/17/2005 Oâng Vaên Ñöùc 80/HÑPL-PM 9/7/2004 Nguyeãn Höõu Khaùnh Ñaõ kyù 8/3/2005 Nguyeãn Thò Huyeàn 273/HÑHT-PM 7/26/2004 Phaïm Ñình Nguyeân 283/HÑHT-PM 8/3/2004 Voõ Thò Hoàng Haïnh 8A/A 23 Thaùi Vaên Lung.980 H8 4.000 5. P13.700 2. Traàn Doaõn Khanh. P.600 5. Tænh Bình Thuaän 150/23 Nguyeãn Traõi.250 E07 5.930 4. TPHCM 0918685544 8 205179 0908-124 662 2A Thaïch Thò Thanh.100 H7 4.700 . Quaän Goø Vaáp. Quaän Taân Bình.Nhaø Q3 1/31/2005 Vuõ Ñình Tuøng 127/135A Ñieän Bieân Phuû.100 5.600 H10 5.930 G9 chuyển nhượng 4. Q Taân Bình 104 Nguyeãn Traõi. Taân Ñònh.650 6. Q.700 1400 USD Caên 4 taàng 03 1. Quaän Taân Bình RECIDENCES 4/27/2005 Nguyeãn Truùc Vieät 258/2 Ñieän Bieân Phuû. P. Bình Thaïnh 27/5 Coäng Hoøa.150 7.5 8467968 127 Leâ Ñöùc Thoï.

P3.689 2. Gia Lai 95 Ñinh Tieân Hoaøng.070 3. p19.500 A10-46 3.Nguyeãn Thanh Long Ñaõ kyù 53/HÑHT-PM 7/29/2005 Ñaëng Thò Quang Trung 6/22/2004 Nguyeãn Thò Daäu 70/482G Huyønh Vaên Ngheä.500 6. Phuù Nhuaän 0903911865 0913 36/2 Traàn Höng Ñaïo. Q1 042740 8234868 ### ### L39 L61 6. Q.689 A2-56 2. Q. Phöôøng 12.5 330/HÑHT-PM 9/17/2004 Huyønh Thanh Haûi 156/25 Traàn Bình troïng. P12. TPHCM 366853 0988344/1 Nô Trang Long. P4.950 5.500 M9 6. Quaän 5 331/HÑHT-PM 9/17/2004 Queá Phöông Mai 390/25 Caùch Maïng Thaùng Taùm. Bình Thaïnh 830441 8108283 14/11 Traàn Höõu Trang.055 3. Tp.Nguyeãn Höõu An 325/HÑHT-PX ### Leâ Thò Tuùy Nhö 326/HÑHT-PX ### Leâ Thò Tuùy Nhö 517/HÑHT-PX 5/11/2005 Voõ Taán Höng Nguyeãn Vaên Chaâu 353/HÑHT-PX ### Ngoâ Toá Loan 456/HÑHT-PX 3/26/2005 340/HÑHT-PX ### Nguyeãn Phi Maïnh 341/HÑHT-PX ### Hoà Thò Nheï 342/HÑHT-PX ### Cao Thò Kim Lieân K20 8437957 9310114 0918059222 0903115 Nguyeãn Thaùi Sôn. Tp. Tp.950 M31 5.200 3.200 3. P14. Q Bình Thaïnh 202565 0913476/23 Huyønh Vaên Baùnh.267 3.070 A1-21 3. Tp. Quy Nhôn 905 511589 760 Traàn Höng Ñaïo.070 3.500 6. Quy Nhôn 500243 760 Traàn Höng Ñaïo.055 A10-57 A10-58 3. Q3 387/HÑPL-PM 10/3/2005 Laâm Phaùt Ñaït 244/HÑPL-PM 9/28/2005 Phaïm Vaên Cuùc 123/HÑHT-PX 8/2/2004 Toâ Thò Thu Thuyû 114/HÑHT-PX 7/26/2004 Ngoâ Thò Dung 115/HÑHT-PX 7/26/2004 Ngoâ Thò Dung 124/HÑHT-PX 8/2/2004 Ñoàng Thò AÙnh 125/HÑHT-PX 8/2/2004 Ñoàng Thò AÙnh 126/HÑHT-PX 8/2/2004 Ñoàng Thò AÙnh 131/HÑHT-PX 8/2/2004 Ñoàng Thò Bích Loan 132/HÑHT-PX 8/2/2004 Ñoàng Thò Bích Loan 155/HÑHT-PX 8/10/2004 Vuõ Thò An 163/HÑHT-PX 8/13/2004 Nguyeãn Thò Myõ 169/HÑHT-PX 8/14/2004 Giang Thò Bích Ngoïc 601/HÑHT-PX 9/29/2005 Voõ Xuaân Hoaøng Phaïm Thò Lan .070 A10-47 A10-48 A10-49 A10-50 A10-51 3.700 A2-54 2. Q2 879634 7160726 21 C8 . Quaän Goø Vaáp 485 Leâ Vaên Syõ.055 3. Löông Ñònh Cuûa.400 A2-50 2. Tp.TB 280383 8999-331 453/26N Ñöôøng Leâ Vaên Syõ. Pleiku.Khu nhaø ôû Nam Long.055 A10-54 3. Qui Nhôn 534845 056-827958 343/55 Sö Vaïn Haïnh (nd). Vuõng Taøu 840031 0903760 Traàn Höng Ñaïo. Quaän Phuù 804989 Nhuaän. Tp.055 3.625 5.070 3. P Thaïnh 0908Loäc.500 M08 5.200 3. KP2. Q7 032089 7851822 090318Bis/39/1 Nguyeãn Thò Minh Khai. Gia Lai 0903134 Toân Thaát Thuyeát. Q10 8631449 0908 74 Hoàng Haø.950 M35 6. Goø Vaáp 776077 090330 Hoaøng Dö Khöông.500 4.070 3.2.070 3. Q3 144/3A Haøm Töû. P. P. P.689 2.200 A2-20 A2-21 A2-23 3.070 A10-62 3.070 3. P11. Quaän 12 025605 95 Ñinh Tieân Hoaøng.055 3. P12. Tp.055 A10-55 3. Phuù Myõ. P15. 0908Quaän 3.055 3.070 3.070 3.689 A2-55 2. Qui Nhôn 534845 056-827958 0903441 Nguyeãn Hueä.689 2.070 3. P13.700 2. P An 0958 Khaùnh. Pleiku.725 6.1. Q4. Vuõng Taøu 840031 0913 36/2 Traàn Höng Ñaïo. P12.200 3.055 3.400 3.055 3. P11. Q. TPHCM 821639 A33/11B KP5.200 3. TPHCM 9912662 091882/8B Phaïm Höõu Laàu.950 5. KP3.267 A1-06 3. Quy Nhôn 905 511589 0903441 Nguyeãn Hueä.689 .

Quaän 1 725572 12/4A Traàn Quang Dieäu.800 2. P ÑaKao.600 A4-41 2. P. Traàn Doaõn Khanh.900 3. Quaän 642025 Ñoáng Ña Haø Noäi 04-5118782 090364 Nguyeãn Vaên Troãi.070 3.200 A4-66 3. Q.689 2. Q2 879634 0912B2 Taäp theå Laser Hoøan Caàu.14. Taân Quyù.600 2. Q3 357A/21D Nguyeãn Troïng Tuyeån.900 A4-56 3.1. TPHCM 92 Goø Daàu.600 A4-64 3.700 2.4 8467968 113b Toå 8. Quaän Taân Phuù.689 A2-58 2. P. P25.689 2. TPHCM 48/7 Aáp Taây A. Taân Quyù. Taân Ñònh.600 A4-40 2. Quaän 1 0908-124 662 090311Bis.344/HÑHT-PX ### Ñoã Quang Uùt 344/HÑHT-PX ### Ñoã Quang Uùt 345/HÑHT-PX ### Ñoã Quang Uùt 346/HÑHT-PX ### Nguyeãn Hoaøng Vuõ 92 Goø Daàu. TPHCM 92 Goø Daàu. Phöôøng Ñeà Thaùm. ÑaKao.600 2.3 8467968 12/4A Traàn Quang Dieäu. P.196 2. Q3 751120 8 205179 2A Thaïch Thò Thanh. Quaän Taân Phuù. TB 71/HÑHT-PX 7/6/2004 Huyønh Sao Mai 143/7D XVNT.700 .700 A6-30 2. Q1 127/HÑHT-PX 8/2/2004 Nguyeãn Thò Leä Ngoïc 104 Hai Baø Tröng.689 A2-59 2.070 A6-56 A6-57 3. Huyeän Dó 065 An. xaõ Ñoâng Hoøa.120 3. P.871 3.BT 70/HÑHT-PX 7/6/2004 Huyønh Sao Mai 143/7D XVNT. TPHCM 62 Nguyeãn Traõi.070 3.366 A5-43 2.600 A6-38 3.200 3. Tp Caø Mau 603/HÑHT-PX 10/3/2005 Traàn Quang Hieån 137/68 Traàn Ñình Xu.700 A5-43 A5-66 2.871 2. P8. Yeân Ñoã. Phöôøng 12. Quaän Taân Bình.070 3.600 A4-42 2. P. P9. Taân Quyù.689 A3-41 2. Tænh Bình Döông 0750955 A33/11B KP5. P An 0958 Khaùnh.196 2. P. Thò Xaõ 095Thaùi Bình 8919466 Nguyeãn Thò Thanh Thuûy 604/HÑHT-PX 10/3/2005 Traàn Quang Hoaøng 136 Nguyeãn Vaên Thuû.689 A2-60 2. P.689 2.700 2. Nguyeãn Cö Trinh.600 2. Taân 455/HÑHT-PX 3/25/2005 Tieáu Hoàng Minh Bình 0913751120 A2-57 2. Phuù Nhuaän 303731 0913136 Nguyeãn Vaên Thuû. P. P. P. Q.800 2.120 A6-01 A6-33 3. P. Q. P1.BT 419/HÑHT-PX 3/16/2005 Traàn Thò Ngoïc Thoa 539/HÑHT-PX 7/4/2005 Vuõ Vaên Thaéng 600/HÑHT-PX 9/29/2005 Voõ Xuaân Hoaøng 242/HÑHT-PX 10/2/2004 Phaïm Thò Haïnh 242/HÑPL-PX Ñaõ kyù 9/7/2005 Nguyeãn thò Thuyø Hoa ### Traàn Quang Hoaøng 134/HÑHT-PX 8/2/2004 Traàn Ngoïc AÙnh 142/HÑHT-PX 8/3/2004 Voõ Thò Hoàng Haïnh 86/HÑHT-PX 85/HÑHT-PX 268/HÑHT-PX 7/16/2004 Phí Vaên Só 7/16/2004 Phí Vaên Só ### Leâ Vieät Höng 0913866737 9743566 0913866737 9743566 0913866737 07809743566 835976 0913892251 0903929393 059-824539 0913426755 059-824539 0913426755 8457138 9970142 0903135635 9970142 0903135635 098-186871 H4/K300 Coäng Hoøa.600 2. Löông Ñònh Cuûa.689 2.366 3. Q.600 A3-45 2.070 3.871 A7-11 2.700 2. Q. Yeân Ñoã. P25.14.871 A3-44 2.070 A6-01 3.600 2. Tp Pleiku 72/HÑHT-PX 7/6/2004 Nguyeãn Thò Kieàu My 229/17/51 Buøi Thò Xuaân.600 2. P ÑaKao. Tp Pleiku 128/HÑHT-PX 8/2/2004 Nguyeãn Thò Leä Ngoïc 104 Hai Baø Tröng. Quaän Taân Phuù.

Q. Pleiku 100/HÑHT-PX 7/20/2004 Leâ Thò Myõ Haèng 80/HÑHT-PX 143/HÑHT-PX 55/HÑHT-PX 54/HÑHT-PX 7/13/2004 Nguyeãn Kim Loan 8/3/2004 Nguyeãn Thaønh Ñöùc 6/22/2004 Nguyeãn Thò Daäu 6/22/2004 Giang Thò Bích Ngoïc 103/HÑHT-PX 7/22/2004 Nguyeãn Thò Kim Anh 101/HÑHT-PX 7/20/2004 Leâ Thò Myõ Haèng 176/HÑHT-PX 8/16/2004 Ñaëng Hoaøi Nam 217/HÑHT-PX 9/3/2004 Traàn Thò Baïch 193/HÑHT-PX 8/23/2004 Hoaøng Leä Thanh 221/HÑHT-PX 9/6/2004 Nguyeãn Minh Chieán 214/HÑHT-PX 9/3/2004 Nguyeãn Thò Thanh Thuûy 205/HÑHT-PX 8/28/2004 Nguyeãn Quang Khaùnh 208/HÑHT-PX 8/30/2004 Ngoâ Thò Kim Ngoïc 209/HÑHT-PX 8/30/2004 Ngoâ Thò Kim Ngoïc 104/HÑHT-PX 7/22/2004 Traàn Thò Vuõ 47/533E ñöôøng 26/3 (Leâ Ñöùc Thoï). Taân 8637681 A9-22 Bình 8491945 14/4/15B Tröông Coâng Ñònh. P7. P. Quaän Bình 8988422 A9-49 Thaïnh .600 2.382/HÑHT-PX 295/HÑHT-PX 540/HÑHT-PX 2/21/2005 Nguyeãn Vaên Thaéng ### Nguyeãn Ñöùc Syõ 7/4/2005 Hoà Thò Myõ Leä 564/HÑHT-PX 8/24/2005 Nguyeãn Thò Thanh Thaûo 621/HÑHT-PX ### Ñoã Thò Ngoïc Höông Buøi Song Thaûo 1467/20 Phaïm Theá Hieån. P14. Quaän 1 18C.600 2.700 2. Bình An. P.070 3. Q. Quaän Phuù Nhuaän) 8458419 182/13 Hoà Vaên Hueâ. 9308774 A9-21 Quaän Bình Thaïnh 0918626102 14/4/15B Tröông Coâng Ñònh.400 9743601 A8-12 3.1 144/3A Haøm Töû. Beán Thaønh.600 2. Q1 8A/A4 Thaùi Vaên Lung (ñöôøng Ñoàn Ñaát cuõ). Q. P Nguyeãn Thaøi Bình.070 3. Cö xaù Thanh Ña.600 2.600 2. Q.1.600 A8-59 2.600 11/2 Baø Huyeän Thanh Quan.366 A7-09 2. P9. GV 58 Nguyeãn Vaên Traùng. Phöôøng Beán Ngheù.070 9743601 0908260279 A8-48 2.600 2. Quaän 7 46 Leâ Thò Hoàng Gaám.700 A7-36 2.978 2. Nguyeãn Thaùi Bình. P17.619 2.600 2. Quaän Phuù 0918A9-09 Nhuaän (Soá môùi: 50/10A Phuøng vaên 057744 Cung.070 3. Q8 70 Nguyeãn Thaùi Bình. TP.070 0903851730 A8-14 2. HCM C4/3 xaõ Bình Chaùnh. H. Q. Bình Chaùnh. P14.070 3. Q1 118 Huyønh Thuùc Khaùng.600 2.070 3.2.900 3. Tp.5 8 Traàn Naõo.600 2.070 3.978 8 999 331 A8-24 A8-25 3.070 8603406 A8-36 3.600 2.970 2. P. Phöôøng Bình Thuaän.070 8953430 A8-13 3.970 A7-60 3.600 2. HCM 0908215648 9812743 0908134739 9871726 0903972330 0903627772 7716039 8210061 0908053896 059-883619 A7-16 2.619 2. Phöôøng1. Phöôøng 1. P6. P14.600 2.400 3. Q.600 2. TP Vuõng 064-858377 A8-63 Taøu 62/5A Phan Taây Hoà.700 2. Tp.700 A7-42 3.600 2. Taân 8637681 A9-23 Bình 8491945 324 Loâ 6. P. P.600 2. KP4. Phuù Nhuaän 0918A9-19 765504 803-0279 128/37E Ñinh Tieân Hoaøng. 899-0142 A9-20 Quaän Bình Thaïnh 0919087801 08-8030279 128/37E Ñinh Tieân Hoaøng. Yeân Ñoã.600 2. Phöôøng 7.900 A7-59 3.

420 2. Q3 89/HÑHT-PX 7/17/2004 Nguyeãn Thò Nguyeät 81/HÑHT-PX 7/13/2004 Nguyeãn Kim Loan 159/4 Baïch Ñaèng.420 2. TPHCM 453/26N Ñöôøng Leâ Vaên Syõ.600 2.300 B4-28 2.475 2. TPHCM H4/K300 Coäng Hoøa.5 324 Phan Ñình Phuøng. Quaän Ñoáng Ña Haø Noäi 22/17D Aáp 3.420 2. P1.420 2. Thò Xaõ Thaùi Bình H4/K300 Coäng Hoøa. Quaän Ñoáng Ña Haø Noäi 222/HÑHT-PX 9/9/2004 Traàn Thò Hoaøng Dieãm 56/HÑHT-PX 6/22/2004 Nguyeãn Thò Daäu 113/HÑHT-PX 7/26/2004 Phaïm Ñình Nguyeân 240/HÑHT-PX 10/2/2004 Phaïm Thò Haïnh 241/HÑHT-PX 10/2/2004 Phaïm Thò Haïnh 235/HÑHT-PX 9/22/2004 Nguyeãn Thanh Phöông 294/HÑHT-PX ### Leâ Vieät Höng 420/HÑHT-PX 3/16/2005 Traàn Thò Ngoïc Thoa 421/HÑHT-PX 3/16/2005 Traàn Thò Ngoïc Thoa 243/HÑHT-PX 10/4/2004 Giang Thò Bích Ngoïc 310/HÑHT-PX 327/HÑHT-PX ### ### Traàn Minh Lai Ñoã T Xuaân Lan 238/HÑHT-PX 10/2/2004 Phaïm Thò Haïnh 239/HÑHT-PX 10/2/2004 Phaïm Thò Haïnh 233/HÑHT-PX 9/20/2004 Taøo Nghín 62 Taï Uyeân.600 A9-51 2.420 2.475 2. P15. Q.420 2.420 2.420 2. Q TB 19/10 Lyù Thöôøng Kieät. GV 8 Traàn Naõo.420 2.420 2.600 A9-57 2. Quaän Ñoáng Ña Haø Noäi B2 Taäp theå Laser Hoøan Caàu.420 2. Phöôøng Ñeà Thaùm. P. Quaän Ñoáng Ña Haø Noäi B2 Taäp theå Laser Hoøan Caàu. Bình Chaùnh 113b Toå 8.660 B4-02 2.420 2. Quaän Taân Bình.420 2.420 098-186871 B4-29 0909821639 B4-36 8-999331 B4-38 B4-39 0912642025 B4-41 04-5118782 0912642025 B4-42 04-5118782 8 554284 B4-24 857-0196 0903B4-25 395000 0903B4-13 339157 8638-657 0903B5-08 033480 731 40180918 B5-09 121632 0913B5-19 919946 0903B5-20 902718 2.420 098-186871 B4-28 2.300 2.200 2. TpHCM B2 Taäp theå Laser Hoøan Caàu. P17. Gia Lai B2 Taäp theå Laser Hoøan Caàu.105/HÑHT-PX 7/22/2004 Traàn Chaâu Haûi 118/49 Traàn Quang Dieäu. TPHCM 95 Ñinh Tieân Hoaøng.600 2. Quaän 3. Q.420 2. P9. Q9 27/5 Coäng Hoøa.TPHCM 27/5 Coäng Hoøa. Quaän Taân Bình.700 2.200 B2-33 2.300 B4-16 2.200 2.600 2.420 2.420 2.700 2. Quaän 5 234/HÑHT-PX 9/20/2004 Döông Thaùi Bình 07 Löông Nhö Hoïc.420 2.TPHCM 8444792 0903 811357 0908 104270 8953430 A9-50 2.420 2. Phöôøng 4. Phöôøng 12. Quaän Taân Bình. 144/3A Haøm Töû. Q. Phöôøng 4. Phöôøng Bình An.TB 47/533E ñöôøng 26/3 (Leâ Ñöùc Thoï). Quaän Taân Bình. Pleiku.420 2. P14. Phöôøng 10.420 2. Quaän 5 599/HÑHT-PX 9/28/2005 Nguyeãn Tröôøng Sôn Ngoâ Thò AÙ Naêm 399/HÑHT-PX 3/5/2005 Hoaøng Bích Vaân 401/HÑHT-PX 3/8/2005 Traàn Ñoã Thò Thaûo Ly 422/HÑHT-PX 3/16/2005 Ngoâ Thò Phöông Dung 423/HÑHT-PX 3/16/2005 Phaïm Duy Haäu 107/5 Nguyeãn Thò Nhoû. P9.420 2. P2. Quaän 2.600 2. Quaän Taân Bình 176 Ñöôøng soá 11.1.420 2. Pleiku.660 2. Gia Lai 95 Ñinh Tieân Hoaøng. Phöôøng Phöôùc Bình.420 8999331 0903853069 0912642025 04-5118782 0912642025 04-5118782 0913891146 0958919466 A9-08 B1-02 A6-08 . Phöôøng 12.420 2. Taân Quyù Taây. Phöôøng 12. Phuù Nhuaän.420 2.300 2.200 B4-01 2.420 2.

P. P15. Quy Nhôn 2/29 Cao Thaéng . Q. Qui Nhôn 117 HÑHT-PX 7/27/2004 Laâm Thò Ngoïc Lieân 118/HÑHT-PX 7/27/2004 Traàn Thò Hoàng Vaân 304/HÑHT-PX 11/8/2004 Nguyeãn Thò Thuyù Phöôïng 124A Toân Thaát Thuyeát. P3.410 2.410 2.200 2. Quy Nhôn 133/HÑHT-PX 8/2/2004 Ñoàng Thò Bích Loan 441 Nguyeãn Hueä. Quy Nhôn 760 Traàn Höng Ñaïo. Q.189 .189 2. P. Taân Phong Quaän 7 138/HÑHT-PX 8/2/2004 Nguyeãn Thò Vaân Haøi 107/5 Ñinh Tieân Hoøang.GV 130/HÑHT-PX 8/2/2004 Ñoàng Thò AÙnh 163 Leâ Hoàng Phaân.200 056-825890 0903500243 0903534845 056-827958 8884644 0919046701 0913916686 0903 392289.200 2. Q4 305/HÑHT-PX 11/8/2004 Nguyeãn Thò Tuù Uyeân P 4-5 Höng Vöôïng 2.200 056-825890 B6-05 2.200 B6-22 2. Taân Phuù.3 8950454 0908 196512 B6-04 2.189 2.116/HÑHT-PX 7/27/2004 Laâm Thanh Nga 634 Leâ Quang Ñònh. Tp. 5100206 0903500243 0903 709014 B6-06 2. P Lyù Thöôøng Kieät. Q.189 2. Tp. P. Quy Nhôn 81/1 Nguyeãn Thaùi Hoïc.517 C2-20 2.189 C5-11 C5-15 2.BT 129/HÑHT-PX 140/HÑHT-PX 8/2/2004 Ñoàng Thò AÙnh 8/2/2004 Hoàng Thò Lan 760 Traàn Höng Ñaïo.517 2. Tp.410 C5-10 2. Nguyeãn Vaên Linh. P1.189 2.410 C2-21 2.5.517 B6-23 2.517 2.200 2.

1 Hoàng 233.9 Hoàng 70.0 Hoàng 103.9 Hoàng 112.0 Yeán 148.0 Duõng-Hoàng 148.OÂNG TIN ÑAÕ BAÙN 2004 DT Nhaân vieân giao dòch 84.8 Hoàng 250.1 Thaûo 110.72 Hoàng-Yeán .0 Hoàng 71.8 Hoàng -Yeán 112.8 Hoàng ### Nguyeân 113.0 Hoàng 50.3 Hoàng 104.2x22 Nguyeân 80.6 Nguyeân 4.

9 Duõng 160.5 Yeán 220.0 Duõng 66.4 Duõng (CTV) 126.0 Huøng .4 Duõng (CTV) 233.5 Vy 298.5 Huøng 220.5 CN2 220.5 Duõng 233.5 Huøng 221.0 Hoàng 114.0 Thieän 126.5 Huøng 220.0 Thaûo 126.5 Thaûo 220.0 Huøng 126.5 Huøng 220.151.4 Nguyeân-Vy 233.0 Nguyeân 220.0 Thieän 220.5 Thaûo 220.

0 Huøng 138.0 Huøng 138.0 Thaûo Thaûo 138.0 Vy 126.0 138.0 Duõng + Giuùp 126.0 Thaûo 144.0 Vy 144.0 Thaûo 138.0 Huøng 162.0 Vy 138.0 Duõng+Giuùp .0 Huøng Huøng Huøng Thaûo Thaûo 138.0 Yeán 126. Ñöùc 138.0 Thaûo 144.0 138.0 A.0 Thieän 126.0 138.0 Huøng 126. Ñöùc 126.0 Ngoïc (CTV) 144.0 A.258.0 138.5 Yeán 126.0 Thaûo 144.0 Thaûo 126.0 Duõng+Giuùp 126.

0 Huøng 120.0 Duõng+Giuùp 126.0 Thieän 144.0 Nguyeân 126.0 Huøng 144.0 Nguyeân 132.0 Vy 126.0 Nguyeân 126.0 Nguyeân 120.0 Huøng 144.0 Duõng+Giuùp 126.0 Thieän 207.0 CN3 .0 Huøng 120.5 Duõng 207.0 Huøng 144.0 Thaûo+Nguyeân 126.126.0 Duõng+Giuùp 126.5 Hoàng 144.0 Nguyeân 126.5 Yeán 120.0 Duõng+Giuùp 120.0 Duõng (CTV) 251.0 Vy 126.

0 Vaân (CTV) 126.0 132.0 Thaûo 132.0 Duõng 132.0 Huøng 132.0 Thaûo Ngoïc (CTV) 132.0 Nguyeân CTV) 138.0 Thaûo 144.0 A.0 Huøng .0 Ñöùc 144.0 Huøng 132. Ñöùc 132.0 Duõng Ngoïc (CTV) 132.5 Phuùc 138.0 Tuaán (CTV) Huøng 126.0 Ngoïc (CTV) 132.0 Duõng Ngoïc (CTV) Thaûo Ngoïc (CTV) Thaûo 132.0 Duõng (Höng CTV) 185. Ñöùc 144.0 120.0 A.132.0 Tuaán (CTV) 132.0 Tuaán (CTV) 126.

0 Duõng (CTV) .0 Huøng Duõng (Höng 240.0 Nguyeân 250.0 240.0 Thaûo 240. Ñöùc 210.0 Huøng 120.0 CTV) 240.0 210.0 CTV) 240.0 Duõng (CTV) Thaûo (Ngoïc CTV) 240.120.0 Ngoïc (CTV) 152.0 Huøng 271.0 Yeán 250.0 A.0 Ñöùc 132.0 Thaûo+Nguyeân 240.0 Thaûo 250.0 Thaûo+Nguyeân 210.0 Thaûo 240.0 Duõng (CTV) 240.0 Thaûo+Nguyeân 210.0 Duõng (CTV) 250.0 Huøng 120.0 Thaûo+Nguyeân Thaûo (Ngoïc CTV) Thaûo (Ngoïc 240.

0 Thaûo 252.0 Thaûo 210.0 Thaûo 252.5 Thaûo 299.0 Thaûo 324.0 Thaûo .210.0 Thaûo 210.0 Thaûo 260.0 Thaûo 252.5 Thaûo 324.