You are on page 1of 47

B NEDEK ELEK

--K.UR.UC--

"ILAG --

IIRAKOCZJ ZASZLAJA ALATT"

lUlusztralta: © Veres Usz~6 yomdai eJ.6k,eszites: Papai ,.Pafi;; Zoltan Bolito: Barta Karoly

Kiadja a Pannon-Literanira KIt. Tengerszem kiadoja 53,10 Kis(ljszallllas~ Pf. lOB

l'e'lI.: 5,9/322-355

Fax: 5913,21-44 . www.pannon-Inerarura.hu

A kiadasert felel a Pannon-Literanira Kft. ugyvezetd igazgatoja

ISBN 963 9551 52 X

Nyomta es korotc,e:

Kossuth' yomda Rr,

Feld6s vezetd: Szekely Karoly vezengazgato

Akuruc vilag

O:rszig.:vilag ,don 11.y.iilllvinv.a~6vi lett amegalazo va:svad.be~eutan. hogy a becsi korrnanynak a torokok .k.iG.z.esena sokkal fontosabb es siirg.osebb dolga.

M ~ k ~k·· ~ ".' F_" ~

van: agyarorszagnar OSZII:ra.. .jartomarmya aiacsonyuasa s ezzei a. magyar

nemzet elnenreteshese .s Azok_nruk a. katolikus uraknak Is, ak~k eddig az udvar yak eszkozet voltsk a. protestans testverek iilCi6zeseben, felnyillk a. sze:mllok~ s maga a ml.adOfj a katoltkus W,essdenyi Ferenc mozdnlmeg elsonek, bogy megakassza u[jaban a halalos veszedelrnet. MeUej,e aU Zdoyi Peter hOf'V':;it bim, a, .Miklos occse, Rak6czi Ferenc, a GY0rgJt na, Nidasdy Ferenc orszigbiro ,es .F.ra:ngep,an Ferenc, Zrmyi sogora. Ahol csak ossz,ejonnek., vendegsegben, .ffird.6ltely,en, mind azon tana:cskoztak"hogy s mint leheme megvedeni amagyer alkotmanyt, a magyar nemzet .osi sZ3Ibadsigit. An,ador ny~.~lnm is tiltakozott a. vasvari beke szentesitese ellen, de HZ udvar nem hallgatott ra.. Kozben~ a:Ugpar honappal a vasvari bekekores \uanmegha.~r Zrillyi M:ild6s is,kjt vadaszat kozben vadkan oltmeg . .Az. a.ferfI(i, .ldt6~. kg~nkalbb tartottak Becsben, A katobkusok a H3!bsbu[-g~hJiz.za.l,en!enseges francia kiriiJYll3tI,.) a. pro-

. '-

testansok a torok szultinnaJ keresnek seg:i[sieget" de nem kaptak, Becsbeo

nyomara jottek az osszeeskuvesnek s mlelert a! follikdes altalanossa. lehetett volna 3! nemet uralom ellen , a. becsi udvar elfogaaa Zrinyit, Prangepdnt es Nadasdyt. Ra~6czi Ferencet, aki nemreg vette t:e.~!esegl~]. Zrinyi Peter leinyit, Ilonat, az auyjla) Bathory ZSlotiaja vatb,uzg6 ka~o~ikus asszorry mentette meg. Negysz::ize::lJer forint viI t5~gdij:at fizetett a. Jia elete\e[~"

Halalos csend kovene az osszeeskuves fuen1ibereinek eIDlfbgatas:ll. Lipot kJrnly udvari .. rendeletetadott ki, melyben tndtara a:d~a az orszagnak, hogy esemul meg. nagyobb szamii ka(onas,agot szallasoltat el az orszigbao. s ezt ~ katonasagot a. Iakossagnak kef elHitn~ elelemmel. Tomegesen fogdostak (),SSZ;f: a gyan{~s embereket, .k5zttruk e torjdeskolt6je£, Gy,ongyosi Isrvant. Egymasu£ao.kobozrak ·1.::1 a j6szagokat. A 13 eves Tm]6~my ill'U·e,akinek kes:obb oly 0:;1\&7 szerep jut hazank tor£enetJebell, alruhaban .mene.kUl Erde~.ybe: apja.~ naktobb m:IDi.ot ern vagyonar, klncseit mind lefoglaltak. Kozben fej- es j6s.za.gvesZli:eSJlif; ~[tHtik Zrinyit~Ffan.gepa.11t es Nidasdyt s lrundhilr~na.t lefejeztek, szilz:fival hurcoltak a gyao6s .magya.rokat idegen t:mdre: oil vetettek nehez t:ogsag;ra. EZlIIevd menek-ultek az anyaorszfigbol Erdemybees a.~ofo.k hndoltsag teruletere. Mind. nagyobb es nagyobb tomegekbe verddtek ossze a nbu~~ dos6k" t akiket Apaffy MU1:aly, Erdelliy fejedelmetamogaroer, amennyire tenetre, de at nemet is, a [o.fi:ik is megfenyegerte a. tamog3rti.s!el!t~ a tOFok egyenesen meg is tlltotta. De a buldosok szervezkedneks Teleki Mihalynak! Apa.ffl' bizalmas ernberenek 3. vezetesevel 1.672-ben betornek Fels6,.MalJ;1''avorszigba., a nemet uralom f6feszkiebe. A. nemetek kesz-envi1l~ak a bu.jdos6ka t (elarul ta kes.ztu6d·Csfiket Binffy Denes, a fejedelem sogora) s Teleki .Mihaly sereget megverik. Visszamel1et ugyan Teleki E,fde~ybe a: vereseg utan~ de a. bujdosok eU:r·e allott SzuhatyMityas es Szenessy Pal, ZaszJajut :a];a. melynek ez a felirasa: .Istenert sa szabadsagert", tnmegesen t6dul anep, meg is verik Spankau rabornokot. Terjed a ~ello!les a Pelvideken .. Fellazad az evangelikus [ot nep is, de a mnegr·eminc udvar nagyobbhadat WId. ellenok, levert (Stet, A tot ~izrudas vezeret, PUcat karobs htlztakl tobb falusi bir6£fe:lakaszmnak A.rvavaraljan: a

"1" '1 ~ m~'-

tot paraszt azac asnak vege.

7

E f:6Ib~lesek elnyomasa utan a bee i kormany Arnprtngen Gaspart, a. r- ernet Lovagrend nagymesteret teljes hatalmu kormanyzonak nevezi ki, Mellette negy magyar es negy nemet tanacsos m likodik akik mindenutt osszeeskuvest keresnek es - talalnak is, hogy ezaba1. erdemeket szerezzenek. Kozruk wan at hirhedett Kotlonics Lipot, nyitrai puspok, aki magyar f61don szuletett, de nemetebb a nememel. apireuden vannak az eltogatasok, a. ki egeztetesek, a jloszag,elkobzasok. Teljes erovel indul meg a protests nsok iildozese. Egyszerre negl'szaz protes tans papot es tanitot itelnek ga~yarabsigl"a: spanyol galyakon kuldtk a szerencsetleneket '. apolyba, Aki boldogulnl akarva nemet korrnany szo~a~atiba szegodik. Tesrver a testver gyamisitja s donti veszedelemb . Egynlfl st pu ztitja a magyar, a nemer nagy ,ofomere'. Egyszeere csak let pa:rt tamad az orszagban: kuruc es labanc part. Blkeseredett hate indul orszagszerte til kurucok ,es labancok kozott: a. b1"o.zte a legy6z6ttnek nem ir,ga~m3z: 4:1kit kezre kerfthetnek karoba huzzak, nyarson sutik, kerekbe torlk .. Ma labanc, holnap kuruc csapat h~il6dik at a kozsegekcn s mind a nep nyakan eI6,k.odik. Egyreszr6lli at protestansok kegyerlen [ildo'Ziese, Inaslf'eszrol a nepnek dviselheteHen adokkal v,t.~6 megterhelese

- folyton szaporitja a bujdosok szanla j d. nem tudnak boklogulni a magnk erejen, reg kell cleg,edniok ldsebbszerf csatakkal, mig alkalmas v,ezerok 11ef11. akadt at 2,0 eves Th51~m. 1mI!' szemelyeben.

8.

Het evig ette a bujdosok keseni kenyeret Tholkoly Imre, Testben es lelekben ler6s, nagy csejekedetekre termett iijii1 aki reszt vett a buidosok kcserves eleteb en, ~a tj a nemzerenek z uBese't, pusztuldsa t, sok nagy szenvedesel r, S szenr elhataroza sa I it U a bujdosok He re: visszaszerzi 3, hontalanok hizat" foldj et, nemzetenek szabadsagat. A nagyeszfi hato.r s:zruvU s szep muveltsegu. ifjii vezer 20 000 fonyi sereget rohoroz osszle., S induJ! 167.6 .. ban ErdelybOl, egyenest Arva v;aranak tart, melyet haldok.L6 ~ltyjat61 anemet zsoldosok elvettek volt. Vissza.fogla.~ja atyja birtokait, tobb csataban megvert a nemet zsoldosokat, elLfog]alja a Felvldeket, Jll1egszaJ.mja, a Dunan Jnnenl va rmegyeket , betor Morvitba es Szilezmaba s a megszeppent udvar kenytelen !1e~ erszunerre alazkodni a kuruc vezerrel,

Or; zaggy(ilest bivat ossze a. kidily Sopronba, 1681 tavaszan, bogy megkoronsz-

I!.. Aljk' '(:1 ~"'E ... · k K~ b . ~ -tl~

tassa narmao cre eseget, ~gyeuet nem a alt. et em eli' vezette az orszaggyutest:

Kollonlcs pi~sp,ok es Esterhazy Pall a ,ki.Di~y nadorjelol~je', Thokolynek a. sogora, Kollontcs haUanm sern akart arrol, hogy a valhisszabaidsag H1.egiijluJjlOn, Esterhazy meg azon dolgowu, hogya klraly ne bekiilj6n ki Thok,olyvel: 3Z 0 k,ezen voltaka Thokoly-nradalmak, s Jra megkotlk a bek,et, issza kell adnia Thokolynek a. rengereg uradalmakat. Annak a. hirere, hogy a franciak habonival fenyegetik, Hp6£ engedett U~111 at vallasszabadsag dolgaban, de mind, a torveny, amit ezen az orszaggyu~esel1 hoztak: papiron rnaradt. Marad minden a. regiben, a kurucok pedig Jfo~yhltj::ik a kuzdelmet, Th6koly idoko:zben .relesegtil veszi az elhunyt Rakoczi Ferenc ozvegyet, Zrinyi Ilonat, a. nalanal rlzennegy evveliddsebb, de gyonyorfi szep asszonyt, rajtaiitessel,eJfoglalja Kassat, majd Fuleket, ahol Ibrahim basa Hnnepelyesen nyujtotta at a szultan leveler, melyben Th,ok61yt Magyarorszag kiriJyanak nevezi ki. Tholko,.~y nem fogadta el a kiralyi cimet. lVlegeleg,edeu a fejedelmi cimmel s Felso-Magy.arors.zaggaL melyet hat var kivetelevel ideiglenesen arengednt kenyszerul Lipot mary. A bujdosoka keserves hontalansag utan {tjra visszaterhetnek hazaikba, ill templomok vtsszakertilnek 3. protestansok birtokaba S egy plllanatra i'igy tetszik, rnilltha 1l.jra~dderLhlne a magyar ego

A kuruc fegyverek diad'llira. verszemet kapott a torok is. Lejaroban volt a vasvari beke s a porta elerkezettnek latta a.zmdot, hogy haealmaba keruse

F -"Ii.. ~ ~ -' . If" , k· , lvk # l' t" ~. ~I~·" ••

meg azta oe~la.Fly va.rmegy,et, me,.,.' 3. magyar. rra y xezen von ... ipot Jt!..:o.zom-

boseo szemlelre altom-,ot hadikeszfllocleseit; tetlenu! varta be az drat, melyben Kara MUlsztafa nagyvezer orUlsi haddal beta" Magyarorszagba, megpedig azzal az elhatarozassal, hogy Becset viv~a meg, SemLlpetnagy vagyona, scm ,nagy RuHtosaga meg nem 6vj~ik Becset a lto,rO,.k h6dltast:61, ha XL Ince papa nem egyesiri a. kereSZlreny vUagot egy nagy elhatarczasban: felszabaditanl MagyalfOrszago[ at tor6tura~om, a161~ s ami ezzel egyertelrml: egyszer S mindenkorra megrornl 3. torok birodalom b6dllt6 erejet, At6'rQ,.k~lIadero 1683,.

,. ~ ·t·, 11':' ~ "'B~" . I'" . ." . I' 2' " '" ···m· ~. 1 Fb .. k

Jums ~,"j:~eJJI er .1· ecs aia, s szeptemner s-en a szo liJew~,es erte mer eneonkreve-

rtk, Ezzd ,egl',elor-e 3. bad~a:ratbefejez,odQ:u. Koiben Ka.roilly herceg s a Iengyel kWly mindent elkovettek tirckban, bogy a csaszar~ kibc:,klt:lek Thokolyvel, de ez hallani sem akart Th,o~olr.rol. Fdte'Uellllueg;adi.stko,vetdt a t;eU~dok.~6~: ennek fejehen megfgen a btinbocsanatot es van3ssza.b~ds3tgot. Tobb fdvide .. 1\:j rnegye ,es varos meg is hodol 3. csaszarnak, magat Thokolyt pedlg, mmtan a. csiszari seregek lld(h:ik Fdso-M:a:gya.fo.rszagb6., a varacU basa vasra verette s iigyti~rdotte Jenov:a.rfLba. A. csaszar kivinsit:gara cselekedtemeg ezt a. basa .. M:egrend,ii~l a. magyar f.old a to[.Q,t szultan liba alatt)bek,ekulI1.yoril.a.s,ra.il::el!Iett ahizkodll1~a. S it bekerrek egytk ara vo~~: Tboi{oly[ooJrretev,ese. Nem soka~ ig volt ugyan Thokoly fogsagbancde llivei~ szornyen megrendireue atorok barntsag megbiehatatlansaga. T6,me'gese.n. partolnak el a kuruc ve~eI'[6.~.hiv,e~, hodolnak meg acsaszarnak: Th6to,.~.y fenyes csillaga elhruvirnyodou" Sorban nyntatk meg 3. felso~ma.gya:[\orsza.gi varak at :csasza.ri hadak donj csakegy nem nyf£Oua. meg a kaput: Munkics ~a:ra.. Ezr a 116s ~eIDkl1 ,Zrillyi Ilona vedte~ Th5kmy tnlseges ele:nars2l .. Cs,aszari es kuruc hadak egyiUU harcohak a. tO~16'k ellen. s Lipet CSiSZ21l' most mar degenJsnek erzt Jl'll.ag{tt ana, hogy visszautasitsa a. szu~ta:n. bekea.j.anla.tait.

13

/

A, torok vilag alkonya

." iik iI~ M" .. ~d~ U' 11.., "II ". m [,:II~ ~ b

A torok v ag " agyarorszagon sze mto ronamossagga cozetecnx a veg rez,

hogy te~,jesen atadja helyet - a, nemet vUagna,k. Most mar ,Btu.bin (ii, sor, Egesz Elil ropa fegyverkezlk a. magy. a vlliignlsz616 ha borura, Vagy 60 ezer t:onyi ide= gen s 15-20 ezer f6.nyi magyar sereg kezdi meg 1686. jUnills havaban Budavar vivasat, melyen csaknem mas,ffiel szaz esztendeig tiilndo,k61t a feUll.okt Tizezer halalra SZIDt torok ved~ a varat, Nagy erovcl s nagy elszanrsaggal indul az ostrom s hasonlo elszantsdggal vernek ~ tssza ostromot ostrom utan, De a kereszteny hadak f:ovezerc, Karoly heroes, bar ket tuz kaze keriilr, szeptember 2~an d6nto rohamor vezet a vir ellen, melyet eros-en megrong{tl'rak Gabor baratnak, cgy rnagyar szerzeresnek agyi1i Delntan ;, orakor kezd6dott a roham s mire a nap leszallt: egy ego. varos hirdette az ostromlo sereg diadalat. Magyar vitez, a nagy crcjfi Petnehazy David" volt kuruc kapitany az ,els6, aki fefjutott at var fokara .. S ott van az elsok kozt Plath Ferenc, Bercsenyt Miklos gr6f s tobb magyar tiszt, Bent at • arban utolso ,esepp veng harcol a torok. egy talpaJatnym helyet Sell'} ad ingyen. Holrrestek boritjak az utakat, Vege a lOf(")k viHi.gnak, vege, A nagyvezer eszeveszerten szalad Es.zek feic, a gy6ztes sereg nero ,ed utol. Nagy az .Qn'lo:m a kereszteny vilagbat1, de a magyar nemzet nem tud egesz szivbul 'oriilnj a diadalnak. B,(~s sejtelem fogja el a, lelkeket:

a torok utan kovetkezik a. magyar. Az orszagot elarasztjak a zsoldosok, a. zsoldos hadak s a toroknel is kegyetlenebbul pusztitanak. Erdelyt is megszalljak a nemetek s nemet kczre kerul Munkacs vara ls ... Ka:ro~y herceg ujabb diadalt arat a tor6k6n Mohacs kozeleben, Bajor Iiksa, Karoly herceg ntodja, beveszi Belgradot is. De kozben Lipot csaszar h.{t,l)o:Il'(lba keveredik a francia kirallyal; hadere]e megoszlik s a t.(jr6k nagyvezer, K.oprili Musztafa . isszafoglalja Belgradot, Th6k.6~.y meg betor Erdelybe, Zernyestnel rnegveri az erde[yi es csaszari hadakat s Erelely fejedelme lesz a szultan kegyelmebot Am nero sokatg tart Thok6l)' fejedelernsege, a csaszari hadak kiverik Erdelybot Szalankemcnnel, a Tisza torkolatanal megverfk a [orokot (1691), maga a. nagyvezcr is elesik, Meg egyszer szerencsetprobal a szultan: nagy sereggel tor he, de ott varja ZCliltana] at csaszari hadak f6vt:zt!r,e Savojai Eugen herceg, s vegseJ csapast mer a. t6rokre. Huszezer [o'fo,k esett elez trtozaeos csatiban, tizezer veszett a Dunaba, Elesett at nagyvezer is. Es Th6koly a szerencsetlen Th61~61y a halonak koze rejtdzve, ejnek idejen menekult at a. Ttszfin S bujdosort tor,ok foldre ...

A zenral csata (1697) telj,esen megtorte a torok IJJEaimat Magyaror: zagon . . Be'kerce kenyszerult (I, szultan, Ka:d6callj {IJ, Szeremsegben k6toU,ek meg a be~et 1 699-b en. Huszonet esztenddre kotouek s a szerZiodes ktkototte, hogy Thokolyt es feleseget a szulran Kis,.Azsiiba koltozresse s meg kellett fogadnia bogy at magyar felkeloket robbe nern segitl. A szultan Iemondon M31,&"Yarorszag,r-61 s Erdelyrol'j csupan {IJ, Temeskoz marad az Dv,e meg at Szeremseg deli resze, EZliel vege volt hatzankban 3' to'.rok uealomnak s az itr t,()bbe fel sern tamadotr.

18

Mo" t mar Lip6te voh az orszag. De mar a, karhicai beke ,e16U! kozverlen Buda bevetele Ulan, nagy fontossagu valtozasok tortentek az orszag-

b A 168'-7 ~mJ' '" II.. 'lL' ~ "0] ~ hi .. P b

Ian ... Z ,':,' -~ evnen tpot orszaggyu .. est ... rvott OSSZie rozsony oau s ezen a

gyiil.esen. a rendek lemondanak a magyar nemzet osi jogar61: a kir,a:~yv:ilaszta.& rot Csupa fiaralemherek jeleneek nlleg. erre a nevezetes orszaggytilesre. 1-101 maradtak az oregek? Azokat kipusztitotta az oukenyuralom. A haza legjobbjai vertamihalalt szenvedtek, vagy ha nem, visszah lz6dtak a k6,zeIet mClJejer61. Mindjal·t Buda bevetele utan hoditott tartomanykent bantak az orszaggal 50 amikor Zrinyl Ilona. Buda bevetele utan sern akarta feladni Munkacs vaEa.t, a csaszarkedvelt embere, a kegyetlenKaraffa Eperjes piacan verpadot alliitott fel So tomegesen vegeztette ki a hazafiakat, azzal vadolvan. ol(}et, hogy Zrinyi Ilonanak titkos jtivei, Es valosrngos irt6 habor(~ Induk meg a protesransok eUen. A jlezsuitak ehirasztj.ak az orszagot So krd.Ollose.n a t,o,r,6kt61 vis Z"ab6dirott teralereken eroszakos modon leridk 3. protestansokat .. Egy meggy6,to,rt nemzet kepviscl6l gyiEltek ossze a pozsonyl orszaggy(iiesen) 'konJIyU, voh Lipotnak lemondatni a. nemzetet a. kicityv1daszr;'s6si jogardl s elismertctnl a fiuag,on va16o{lokosodest.

Ket fia volt ekkor Lipotnak: Iozsef ~ s Karoly 5 ezen az orszaggyulesen meg is koronaztak az idosebbik lith, a kilencevesjozsefet, Magyarorszag elsa Ol'o.kos kirilyanak. Ugyanezen az orszaggyfilesen r:or6~tek az arany bullanak a nernesi felkelest btztosito cikket. A kir3Iy kotelezte magat, hogy tiszreletben tartja Magyarorsza.g alkotmanyat, de esze a.gaban sern volt, hogy igeretet megtartsa, Mindjart ezen az orszaggvtllesen D 67 kiilfoldi embert honfuisitortak, s amint a varosokat sorba foglaltak vissza a ~6r6kt61, tomegesen telepltettek be a. nerneteket, az orszag deli reszeben meg, a [a'rok uralom dol ide menekiilr racokat sziUii oltakel. A torok hodoltsag reruleren leva nemesi blrtokokat Jlefoglalt~lk a csaszart kamariinak, sa lefoglalt birtokok nagy reszet Idegeneknek adomanyoztak.

Szorny(i terhekkel f,6jak meg nemcsak a jobbsgysagot, de a koznemesseget is, KoteUeI kezdik fogdosni at katonakat sa szegeny jobbagl' szazfele fizet ~1 lerogyasjg., Szive ,g1rliloleUel telik meg nemcsak a nemet Ur31~Ofn, de a foldesura b"an£ Is, sa nemesseg nem ok nelkoJ. tart a ketsegbeesett nep feUJi.z3.dasat61. Kesz preda az anyagi es erkolc i javaiban megtogyatkozott nernesseg a kormanynak s ahlrhedett Kojlcnlcs, ,00 kozben at primasi szekbe ernelke .. dert, megvaldsithatonak veUl!ieg1 gonosz tervet: MagYH.rorsza,g: le:ig,azis,at sa Ieigazott M~lgyali'orszag elnemetcsiteset. Erdely is, a .magyar alkotrnanynak es szabadsagnak nemreg legf6bb erdssege, val,6saggai zrimesn.'l:'!k, pusztnlasnak indult, Tornegeseo menektiltek a ha,hilba, - az ad6exeku.ci6 k,egy,edensege clot Vohak~ aldk gyermekeiket elv~U,ek a. Temeskozbe s eladtak a tor,ok_nek~ hogy- fizethessek az ad6t!

22

Onkenyesen, orszaggyiiles f1.e~km vetfkkl azadet 16'99~ben a. nemessegre is! s a kovetkezd esztenddben a kisebb nemesseget a [obbagyokeval rnfndenben egyenlo adozas ala vetik. A nemesseg maga is belat a, hog}' a jobbaIDt= sagot el isefhetetlen teher nyomja s oltak sokan, akik orommel fogadrak volna a kloztehervis:dest~ ha az or"Szag:gyUJes mondja ki azt .. De nyihn1'tnvaLo

olr, bogy az udvar nem a koztehervtselesert le~kes,iU£: egyszenien Iegyezgetnl akarta a jobbagysag,ot a, nemessegrovasara kihaszndlnt a nepet az urak ellen. A valosagban a nep terhe ezutan sem konnyebbedett s az udvarnak a k6,:zos teherviselest hirdeto politikaja esak arra v,a,~6 voltl .hogy kizsarolja a nemesseget is, a parasztsdgct is. A nemet zsoldosoktol ezennii sem szabadultak meg, azok leppugy garazdalkodtak mtnt ennek doue So tim: es paraszt egyarant sinylette a nemet kormarry atyaskodasat, Mertekeelen glrU.l6,le£ zallotta meg a szivd1a::t, forrongotr az egesz orszag So csak vezer kellett, aki felemehe a Thoko.ly altal elejtett zaszl6t: a nep klk,e megerett a forradalomra,

E nehez ~d6h n tfinik fel U. Ra~6czi Ferenc 6 emeli fel a Th.6'lko~y altal elejtert z3.s,zlot, a szabadsag zaszla.jiiIt.

II. Rak,oczi Ferenc

Tlzenket eves gyermek volt II .. Ritkoczi Ferenc, arntkor a munkacsi varbril anyja.~11 egyun Becsb~ vitrek. Csakhamar elszakitottak any.;at6~, aki t:erjre utan ment Torokorszagba, megosztva vele halalaig a hontalansag nehez banarar. A kis Rakoczlnak Kollonics Iett a gyillnji~l s ez beadta a [ez: uttaiskoIaba: in nevelodott nemet szellernben a magyar szabadsagharc halhatatlan vezere, Tizennyolc eves koraban a csaszar megengedte, hogy meghazasod[ek; felesegul vette Sarolta Am aJ ia hessen-rheinfelsi hercegndt aztan bejott M,lgyar01"Szagra s csondben, visszavonuttan eillf 6r:Htsi rerjedelmfi btrtokaln, Annyira nemetnek neveltek, bogy Becsben ,eb}y~iltaian nem tartottak t61e. s csakugyan, arnikor lobbagyai felkizadtak a ncmet kormany zsarolasai miatt, egyenesen Becsbe rnenekult s ott a csaszarnak felajanlotta magyarorszagi birtokait megfelelc karp6tlas fejeben. De :3 csaszar embere! kinevettek, Miert venue meg a csaszar az (} birtokait, arnikor anelkul is elveheti? Otthon a Hizongo [obbagyoktol nern erezte magat biztonsagban, itt meg attol kellett tartania hogy egyszertien elveszik a joszaga:il:. Nemet ruhat visclt, nemet tisztekkel baratkozou, csakhogy az UdV3J· bizalmat megnyerje - rnindhiaba:

Zrinyi nona fiaban s Zr'nyi, Peter unokajaban nem bizott az udvar, E lelkiallapotban k,ermt. bensobb lsmeretsegbe Bercsenyt Miklossal, aki hive volt a. csaszarnak sokaig, de maga is keseredett szivvel lana a becsi udvar nemzetronto munkajat. Az 0 tanacsara in: leveler a francia kiralynak 1700,.ban, de a leveler egy csasza.ri katonatisztre bizta, 3.Z meg, Becsben felielentetre. Az 1 Ol-ik ev 31"lilis IS-mlk hajnalan fegyveres l{atonak vertek fel Rakoczit na.gysarosi v~lr~a~ ban, el itrek Becsujhdyre, ott fogsagba vetetrek, s ha felesege ki ne.1TI szabaditja HZ of10k megvesztegetesevel, bizonyosan eletevel lakol azert a ~,eve~!ert. Bercsenyi Lengyelorszagba menekuh ide szokott Rfr.k6czi is, in eltek ketten a~m~v alatt, egy lengyel baratjuk birtokan.

K.olzben kir6rt a, spanyol ckok6sodesi haboni Llpot ,csasz'a:r ,es XIV. Lajos francia kiraly kozt, Ez a haboni anemet es at magyar hadseregnek j6reszet lekototte s Magyarorsza,gon alig 1; ezer zsoklos maradt, A magyar vitezek ldegeo ~Oldon ontottak veruket, idehaza meg az aranylag csekely szanni nemet zsoldosok ,kenyLik-k!cdvimk szerint gar,a,zdilkodtak, s mert a, haboru sok penzt emesztett fel, a becst kormany u,j,abbm,eg. iijabb adokkal terhelte meg a nepet. S nem volt eleg a reodkivilli"do" 1702~1ben az egyszer ,ma,r vtszszavont fogyasztas] ad6t lijra eletoe h!pt uEk, a protestansok valI,asszabadsaga£ (ljabb rendeletekkel koditoztik.

Rik6czi meg Lengyetorszagban vol sonnet alkudozott a francia klrallyal, aki segitseget igert nekt, amikormegmozdult a Tiszavldek nepe, melyetadd .. szedessel es katonaallitassal kegyetlenul sanyargattak, E nep nyomorUsaga( semmi sem vmitgitJa meg elevenebben annal a tenynel, hogya sora vetett ado mlan sotalan etre a kenyeret, bar a Tlsza videke soban gazdag vtdek, .A buj-

26

doso kurncok felhasznaltak a nep forrongo hangulatat s egy Ki Albert nevti kuruc hadnagy, akt mar az e16zu felkelesekben vezetd ember volt, es egy Esze Tamas nevii soarus, akit a sotisztek megkarositottak, titokban toborzanl kezdettek a nepet, Tudtak, hog)! ha valamely nagynevti ember ,ehi.ilkll',e nem aU, celt nem erhetnek, s igy gondoltak Rik,oczi.r3.. Utnak ~ndult rehar Szalontai Janos, a ven kuruc, kiment Lengyelorsaagba, s addig k,erdez,{)skod6U, hogy vegre megtalalta Rilkioczit es Bercsenytt. au etmondta, hogy mi tijsag az orszagban, Rak6czi az ore,gro1 azt uzente, hogy csak maradjanak bekeben, arnig segitsegct kap a franciatcl. Ez volt 1002 vegen, A kovetkezo ev marciusaban lljra. felkereste ket bnjdoso, s bar meg segitseget nern kapott a fran-

ciaktol, itadou nekik nehany z3.sz]6t, de {ljra mcguzente, hogy amig haza nem jo,.n.,~ maradlanak bekeben .. Mthelyt a zaszlokat megkaptak, amelyeken aranyos benikkel ragyogtak e szavak: "Az Istenert es a szabadstigert" ~ 3. nepnek nem vomt tobbe nyugodalma, 11IagyW,megben gyiuc a zasz16k ala, S Marnmarosbran. Ugocsaban ,es Szatmarban vegigrabolt, puszriton. A ketezer f6.mlyi kuruc csapator szerverte ugyan Kar-olyi, Sandi or szarmari f6.ispall, de ekkormar Ritkoczi, utban 'Volt Magysrorszag feU~, mlndossze egynapt ~aclsra. ~ hatartol. Utkozben ertestiml a. kurucok szetveretesen5t, mindazonaltal J1],eluiny Iengyel katona kisereteben adepte a magyar 11a1'3:r[ (1703. julius) s ti. Bcszkid h..egy aljib{uru~e.kvo Klenoc kozs,egben megallapodott. ottakarvan bev.ti..fmli a. Francia es lengyel segm~s:eget. Kis ALbert es Esze Tamas a hataron azza[ fogadtak, hogy nagyszamii feB::do V~.rj31, de a nagy szam 200 hianyosan fegyverzett parasztra s 80 Iovasra apadt. A nep azonban, amint b~rel!: vette n~akoczl hazajovetefcnck, nagy tomegekben t6du~iI: zaszla:ja. da., kmonosen a bcregi. cs ungm megyek nepe, Rov~d id6n beliU 3000 gyalogos es 30 krvas gyult zaszlaja aIDa, sot kovetseg [otta jaszokt61,es kunoktol .l5~ hogy 6k is mel~eje szegodnek.

A becsi kormany kicsiL1fleUe az egesz mozgalmat, Karolyi Sandor ugyanis Becsbe menrhogy a kill"aJ.yt es a, kormanyt felvihlgositsa a mozgalorn komoly voltarol s annak oka.r6t A nilsagos nagy adokban talalta a kgf6bb okot: ezeknek s a so jninak ~eszaUi _3tsat kerte segyben kozbocsanatot at Iazadoknak, De a magyar four becsuletes, ,oszinte beszedere nem haUgattak: Karolyi Sandor elkeserederten tert haza, Megadta, de m g is eskudott, bogy [neg "visszafizeti" a vamotl

Ek:ozben Rik6cz. erege naprol napra novekcdett, A nemesseg kezdetben bizahnauankodotr, huzodozou, de annal lelkesebben gyijlekezett a paraszt nep, Indy megvaltojat larta Rakoczi Ferencben. Es lassankint ebf'edezni kezd a, koznemesseg is, 3, szekelyseg is, nl'e.~y eppugy szenvedett 3. nemet zsarnoksag alatt, mlnt az egesz orszig. A kuruc forradalom ~,af1gja vegignyargalt az egesz orszagon s mOISt mar a becsil kormany san k:ilcsiny),ette R:ak6czi't es parasztjait: a gytilevesz csapatok rendes seregge forrnalodtak, melyet mar nern verhet szettn.,ehany ezer zsoldos, A kurucok 1703 ve,ge:n mar egesz Becsig elkalandoztak, S Lipot alkndozasra kenyszerul: de Rakoczi csak azzal a feltetellel hajland61et'cmni a fegyvert, ha idegen hatalmak is kezeskednek a regi magyar szabadsag viisszaa_llitas~ert. De Lipot mindent megadna, csupan ezt az egyet nem: az Idegen hatalmak kezesseger, lis a kurucok I arcolnak tovabb, Rakoczi nevenek csodas varazsa van s a vezerek: Berceenyi Miklos, Bouyan Janos, Ocskay Usz~.,6, Kaoolyi Sandorl, mind oly ferfia1(, kiket nizbevizbe vakon kovetnek a kurucok.

31

A nagyobbvarak kivetelevel egesz Magyarorszag Riil\:,oczie 1704-bewl. Ez esztendo relet 3, sereg szervezesere haszninja s ravaszkor 5,2 lovas es 31 gyalog kuruc ezredlobogtana at szabadsag zaszlajar, A szecsenyi gyulcSie1l1, 1705. szeptember havaban, a .szovetkezett rendek' vezed6 fejedelemnek vihlszt~ jikR.ak6czit, akl megeskuszik, hogy a "sz6vetkezetfj~nagy{usagot, a haza szabadsaginak iigy,et saba el nem .hngyja, a torvenyesen bcvett harom valUis[ a maga torvenyes sZ31bilJdsig3Iban.mneglanja.. Az 1705-'ruk esztenddben lep I. J6.zsef is atyjana.k~ Lipotnak az orokebe~ aki 45 evl szomoru emJj,eku uratkoda:s ut~n jobbletre szellder~wl£. A nata] kirUy mar atyja eletebentobb e.ng:ede~ kenyseget mutatott a. magysrok irant s tronra leptekor l1yi[~ ~~eve~.ben koz61- te a .nadon"aI~~].ogy h3l.j1311:d6 orvosojnl a serelmeket, he~.yrea.l]irani az ors:zag jogait, reljesirenl a torvenyes kJvall1sagokatt. Eree ismer megindulnakazalkudozasek, de R:it6czj J6zseft61 ~s HZ Wege'll hatalmak kezesseget s Erdelynek 31. becsi ko[.many alo.1 valo fiwggedemteset kivanta, maskent nem volt hajlando a bekiilesre. J6zsef Sell} biztoaitja HZ .~degen. hatalruak kezesseget S tovabb folyik a habonl viltoz6 szerencsevel. A francia.kiraly nem segjrheu a 1 UI"UCOkat, aJllllyka~d~oli a spa_nyolorol:6sode~d hflboril. A kurucokban n~tgy a lelkesseg, de nines eleg fegyelmezettseg, S ninesa kuruc hadnak ig3lz~~ovezcre ..

Rakoczit megvalasztjak ug} an Erda}, fejedelme ,e (1707), s most mar mint Erdely feiedelme folytathat]a a szabadsagharcot mint egykor Bocskai es Bethlen de a francia ldn'itJ.y csak figy kesz szovetsegre lepni vele, ha fl. ilt:an elszakad az ausztriai haztol. Most tartomany Magyarorszag s () tartomannyal nem szovetkezhetik, Es Ra .. koczi orszaggyfilesthiv osszeOnodra (1707), ott III rendek kimondlak az orszag fiigge[lenseg.et~ tronveszrettnek .11.yilvinft~~ik III H.absburg-hftzat. ezzel az eredeti kialtassal: ,eb ura fakdl A francla segfrseg mosr is elmaradt, sRakoczinak minden kriwJso segitseg neiktH kell foly~atnia ,,1Z elethalalharcot. A szabadsagharc igazi nehez napjai meg csak most kovetkeznek, A haboni folytatasara elegendd penz nines. Az a ketmillionyt .. rezpenz, amit Rakoczi a folkeles ds6 evelben veretett, mtndenfele komoly bajok forrasa leu. E penzt, melynek belsf erteke nem felelt meg 1I1 nev szerinti erteknek, hol elfogadtak, hol nem, s novelte a bajt, hogy temerdek hamls penz kerult forgalomba. UjabbkertniUi.o rezpenz vereteset h31raroztak el az 6nod~ In ile-sen" de az eddiginel finomabbat, Maria finornan metszett kepevel, hogv nehezebben hamisitha silk. S bar mindcnkepp el akartak keriilni ke'cmllli6 hadtadct vetettek lti, de ezt az adot az urak i fizettek, maga Rakoczi is, birtokalkaranyaban.

35

A fiiggetlensegi nyilatkozat utan mindket reszr-ol megfe zitett erovel indul meg a, hare, De nines Igazihadvczer s Rak6czi penzhiany rniatt alland6 zsoldos hadar nem tudott tartan] az ,0 ,jp31lotasau']i" 50 nehany ezreden kiviil. A nep is •. negnnta a hadsereg mgyen etelmezeser. Diadal es vereseg folyton v,a~wzik. Trencsen mellen 1708-ban at kuruc bad oly vereseget szenved, melynel - R~6czi szaval szerlnt ~ meg sohasem volt gyalazatosabb vereseg es ko etkezmeny .ben szerencsedenebb. Ehbez jilruJ Ocskaynak e" masoknak az arulasa. A kuruc hadak allapota mind uyomomsagosabba a.1ik; s Rakoczi, ii1hJijzve balszerencsetdl es a duhongd dogmlrtgytol, Husztra lnizodik. A nagy lelkesedest nagy csuggedes valtja fel, A nyalka, buszke kurucok lerongyolodnak, A ~elkesit6, ,3 kurucok d:~cs6s,eget hiltdeto dalok elhallgatnak s szomoru n6rak sirnak lei a kurucok eji tanya.jan. Sikerreleniil hangzik el Bereseny] ajdalmas; kesenisegekkel teljes serkentd szozata is. Rak6czj Nagy Peter

orosz carhoz fordul segitsegert, de eredsnenytelenul. Aztin ajanlatot tesz a bekere, de }6zsef most sem akar tudni az idegen hatalrnak kezessegerdl EFldely rugg.ed nseg,erol. Kozben, 1 l l-ben, Lengyelorszagba megy, hogy

36

segitseget szerezzen, de eg~ szersmind felhatalmazza Karolyl Sandort, hogy J6zs,effel fo]ytassa az alkudozasokat. igy jon letre a nevezetes szatrnari beke, Rikoczi hozzajarulasa nelkul, aki az orosz segitsegben bizakodva, megtiltotta Karolyinak az alkudozasok folym:atasat. De KirnJym nem vette figyelembe a feiedetem parsncsat s rnegkorotre a bi:ke1 Szatmaron s 12 000 kuruccal lerakatta a. fegyvert a rnajthenyi rnezon.

A szatmari bekeben a. maly Rakoczinak es hiveinek teljes btinbocsanatot s birtokaik vtsszaadasat igeli, ha harom het alatt hnsegeskuc tesznek. Mcg,tartja a. vallasrol hozott torvenyeket Magyarorszagon is, Erdelyben is. Mindenfele

... 1 1 l' " F , • [ ~ ~ "I' , S" .. ~ , k . m '

sere me, orvos asat tg,en a tartanc 0 orszaggj u esen. " zazotvenegyen mrta" ara

37

a szerzddest, magyarorszagi es erdelyi urak, deegy nev hianyzott: II.. Rakoczi Perenc neve, 13s biinyzo'tt a k:i:r-JJy neve is. Mert 3. szerzodes alairasakor a tinily mar nem ell, a targyalasok napjaiban halt meg. Titkoltak is a halalat, amig lehetett s a szerzodest az ozvegy kiralyne, majd utodja, IU. Karoly (171].- 1740) erdsitette meg. llak6c'zw. nem irta ala a szerzddess, mert meg, rnindig hitt abban, hogy Idegen segftsegge] bar, de teljes diadalra viszi a magyar szabadsag i.igyet. De keservesen kellett csakidma, Amikor Lengyelorszagba menta btzonyara nem sejtette, bogy utoljara latjla a magyar haza foldjet, Meghiiisul az orosz segitsegben vaki remenykedes, 1&'Y' megy FraJICiao.rszagba: a. francia udvarnaltalal menedeket, in el a magyar szabadsagharc e dlcsoseges alakja 1717-ig, Saros-y grof nev alatt. Ez mdon tUl 1735,';ben bekovetkezett halalaig, Torokorszag ad menedeket lit hontalan fejedelernnek es amahiveknek, klk megosztak vele ahontalansag ffrjd.almait. Mellettevanhalala 6ciji~iig a koh6i lelkii Zagoni Mikes Kelemen, aki ezt Irjamagarol: En nekern semml okom sern volt hazambcl kibujdosnl, csak az, hogy nagyon szerettern a fejedelmet". Es Bercsenyinek, Csaky Mih.Uynak,Forgach Simonnak, Bsterhazy Anrstnak, Zay Zsigmondnak s at tobbinek volt-e mas okuki Valamennyt amnesztiat kapott: maradhattak volna hazajnk fo,ldjen. Mi tartotta ezeket egyeb Rik6czi kozeleben, ha nem a fejedelem szemelye irant valo szeretet, meghato ragaszkodas.? Nagypentek napjin, 1735, ap:rilis 840 halt meg Rakocz], a M~lrvanytenger part jan, Rodostoban. A llt1 Mikes Kelemennek szinte halljuk zokogasat, amint ilia: jAz Isren a~asagra. teve benniinket ,e kfveve kozlwli1nk a mi edes urunkat e aryankat, Ma nagypentek Ieven, mind a mennyel, mind a. foldi atyanknak halalukat kell siramunk".

A kuruc notak

Az a ihig melynek kUl"UC vllag nevvel kulon helye W-U'l a magyar tortenelemben, - valoban ki~.6n viliig volt s e vilagnak igaz eltet6 lelke n. Rftkoczi Ferenc, Az 0 eszmenyc a szabadsag, a nemzet szabadsaga, s a kuzdelem, melyet ez eszmeny dtadalaert fotytatott: nem a nagyravagyo, a maga erdekeit lstolgatu ember kuzdelrne - onzetlen, eszmenyi CZ, a nemzet torteueteben az elsd, mely k6,z,os celra egyesit ifOIIJf".It, koznernest es kozrendtit. A tot, a ruthen paraszt epp oly csodas lclkesseggel kovette Rakoczi zasz~ajat, rmnt a tiszta magyar: rnasodik Meg:valtot latott benne a fo,ld nepe, jobba&~y s koznemes egyarant. Ha a. kronikasok semmit scm jegyeztek volna fel a h.'11rUC vU:ig legendas kuzdelmeirol, azok a drunk, rnelyek nagy resze a nep ko,]toi lelkcben fakadt, egymaguk elegsegesck volnanakarra, hogy megertsUk if: vi~agot s tisztan alljon elottunk e vilag f6host:: Rakoczi Ferenc. Az a felszazados kuzdelem, melyet Thokoly Indit s melyre Rodostoban bond a szemfodel, a nep- es 111l1kol.N!SZeC orokeleni termekeivcl gazdagitotta a magyar ncmzet szellemi kincseshdzat, A szabadsagert valo nagy-erds vagyakozas, a. szabadsag ellensegenek, a. nemetnek s mindazoknak, akik a nemerhez szegodtek.mertektelen gyfilolete: ez a. ket hatalmas erzes langol a kuruc dalokban s .01 asvan e dalokat s meg inkabb: hallvan dallamukat, szivunlsbe ruarkolmlnden szo, minden hang; csatara tiizel az egytk, konnyet facsar szemjmkhdl a l111asik. Vagy egyenesen a IU~P lelkebcn fakadnak e dalok, vagy olyan emberek irja.k (papok, tanitok, irastudo alriszrek), akik at nephez kozel fillanak, s arnit irnak,

oly hata ttesz rank, mintha az egyszeru nep Ielkeben fakadt volna .. Maganak Rakoczi Ferencnek is, tulajdonir a hagyornanyegy IdUtemenyt" aPolseges mlag)' Isten kezdenit melyben vallasos blzalommal fordul a magyarok istenehez, hogyne engedje elpusztulni a magyart, s ,elesOfOivaJl az orszag sok nagy nyomorusagal, megatkozza Becset, meg a gonosz tanacsadokat skltartasra serkentt a magyarokat. Termeszetesen, az igazi knruc n6tik V"agy a nep lelkeben fakadnak, vagy azok tollabol kerulnek ki akik kozvetlen tsmerik a ,IIH~p minden biljiit, baj.a:[, na ~y szenvedesen. Ilyen az lei 6 igazi kurucnota is" mely meg Thokoly Idejeben termett, a Tie vagy a. legeny Tyu~ody pa.jt'i !' kezdeni tabori dal, melytiizeld sza akkal biztatja aknrucokat at nemet ellen aki

M· I "~d k szorul "'.1...

~ Mc_ent iger, ' .. e csa r szonutanan,

S . b" . '1'~ b· ~.".Ih. emmn be nem va t, na sza 21cIJau::1:n.

Thokolynek T6r6korszagbabujdos3sa. utan szertezullodlk a felke16k serege, s szebbnel szebb dalok reremnek: a bujdosok enekel ezek, UMdozon vadakkent bujdokolnak (II, nyafka klU"UC'Ok., lerongycjodnak, s ez a keserves

'1· . 11::1' J k b" k ' H k . ~ "

e et ter111:W. a vllJga. a. ra ene ce cunu verset s ennei tarsait,

Mit busulsz, kenyeres, mikor sernmid sincsenr J6 3.Z Isten, jot ad, legy j6 remenysegben:

Fo,lnyiHk az '.diS majd a gyenge fure -

Hova ker szemimk lat, ada megyimk ketten!

igy k:ez(U}dik Ruga J~kab eneke, mdy igazi szegenylegeny 1lota. A kerdesre a mtisik szegenylegeny felel meg, s a sot keserves paJl:3sz utan szMajulkialrn: fel:

Elbugatta anyja! minr elhctck: elek,

K" Ii· / .~,f,'~ k

. rvetem nasamat a szep1lerv:.:enyne. "

Csak 11gy dohanyozok, az mid6n ehezek, 19y en i rnasokkal szepen eltengodek,

Rak6czi idejerc' esik a. kg:l)obb nota, vldam es szornoni elegyesen, A labanc gu:nyoHi.siban, kicslnyleseben klfcgyhatatlartok s eppilgy a kuruc dicsoiteseben. A nyalka kuruc lenezi a "datu Hibu; szarka orru, gorhe haul lahancot", a .fekete csizrnas", rossz IOvLt racot, de mal" a kurucnak mindene szep, takaros, gazdag.

44

Sz,ornyu megvetessel szol a labancrol Bezeredl notaja,:

Sarvar alatt siiru, berek a Csere, Leskelodd Iabancokka] van tele:

Siiru berek, megsincs annyi levele

Mint a, mennytlompos labanc bu~tbele.

A mfivcletlen ember neha o,szton.sze~·uleg sein meg a bekovetkezendd esemenyeker s amikor ruik6czi Induloban volt Lengyelorszagba a llagyolna.ny szerint, a hdseges ruthen nep keserves sirasa kiserte at bucsuze fejedelrnet, ~H5t egy Bama .MihaJy new cigruny, Ra,k6clJ egylk ciganyzenekaranak primasa, a fejedelern 1aba de vetette magat, rrtondvan; megysz, l1U~,gYSZj' felseges fejcdelem, m t hagyod a vagyont, keresed a. nincsent! Elbbol az id6b61 valo lehet Rakoczi Ferenc bucsiidala is" eg. ike a legszebb kuruc kOltelne'llyekn.ek

Me,gujul a nemet 'Vi1ag, a. ji6 magyar hazafinak nlncs becsulete. A szabad'·,\.~harcb6seintGk birtoka kapzsi emberek p:reclii.j.a Iesz .. Nemer foldesllr-ak lepik el az orszagot, A .sas" kormel kOZE, .fonnyad" a, szegeny magyar nep ... E, megszuletik 11 hires Rakoczi-nota, az elayomottmagyar nep e szivniz,o [ajkhiltasa:

Jaj regi szep Magyar nep,

1\2 ellenseg teged mikep Szaggat s tep I

, ',. .. iI,. ,,' _ _ """ ,~

Mir [utott allapotod, Romlando cserepl

Mint egy ekes eleven kep, Valal olyan szep,

Ma,gyar nep!

De a sasnak korme koz:on Fonnyadsz mint a lep l'

" ~ I

zegeny .magya,f nep:

Miknr lessz rnar ep?

Iegrornlottal mint a cserep, J:a~. hat szegeny magyar nernzet J6ra mike r lep?

A XV1lI. szazad bus magyariainak ez a dal az imaja, melynek szomor(l, dallamat a tarogato sip mellen enekelik, mjgnern elfeledtetl a viHig:hirCi ltitkoczHndulol melyet nem kozvetlenul a Rilk6czi-notab61, hanem egy kiHon fej!U5dou trombitariadobdl cs:mnai£ kes6bb, U~O;-ben~ Scholl karmester. A mult d~csosegefl valo boronga .. a harcra ti~zelo, riado egyesul ebben az induloban: ha.UaEa,ra vegigszarnyal Ielkunkbcn a. m(wllit d.icsoseg:e es gyaHizata, s nnruha nundeu hangbae egy-egy tuzszikra volna, i4,~ erezziik, hogy lobogva ,eg tesninkben minden idegszal s vakon rohanunk dore eler vag)' haUL!!

47

El'oke sz fil etb en:

Benedek Elek: Hazank H:h-:te'nete-solrozatb61

'---A---

HO FOGLALAS --KORA--

A HUNYADIAK --KORA--

---AZ

ELSO' MAGYAR --IaRALY-

~TbR6KVESZESNEMET -ELNYOMAS-

---A----

~NEMZ~T -EBREDESE-'

ERDELY ARANYKORA

A SZABADSAGHARC ~ORA'~-

--KURUC-- i

--V]LAG--